Page 1

ภ า พ


ความเป็นมาของค่าย พระนครคีรี 6 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 9 ที่พัก (เจ้าสาราญบีช รีสอร์ท) 11 ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน 17 ก่อนปิดค่าย 22 ภาพหลุดๆ 28

1


ห ลุ


ความเป็นมาของค่าย ประวัติ ด้วยโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้รับ มอบหมายให้เป็นโรงเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเป็นศูนย์ใน โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งต้องจัดการเรียนการสอน)พสวท.( หลักสูตรพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียน เหล่านี้ ดังนั้นการจัดค่ายวิทยาศาสตร์จึงเป็นกิจกรรมเพื่อสงเสริมประสบการณ์ ให้นักเรียน ซึ่งจะทาให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามสภาพจริง มีโอกาสแสดงออก เป็น การแสดงถึงความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานใน การพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ สรุปความคิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดแบบองค์รวมตามมาตรฐานการ เรียนรู้ 3. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและปลูกฝังให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และมี ความเป็นนักวิจัย

รายละเอียด ลงวักาหนดการค่ายวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และ โครงการ พสวท.ปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 4 – 7 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโคน จ.สมุทรสงคราม วันที่ 4 มีนาคม 2554 04.00 - 04.30 น. - รายงานตัวที่โรงเรียน 04.30 - 05.00 น. - จัดสัมภาระขึ้นรถและ เดินทางออกจากโรงเรียน 05.00 - 07.45 น. - รับประทานอาหารเช้าที่ จ.นครราชสีมา 07.45 – 13.00 น. - เดินทางถึง จ.ราชบุรี 13.00 – 14.00 น. - อาหารกลางวัน (ปั๊ม ป.ต.ท. ปากท่อ ราชบุรี) 14.00 – 16.00 น. - เดินทางถึง จ.เพชรบุรีและทัศนศึกษา อุทยานประวัตศิ าสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)

16.01 - 06 30.น. 16 30.– 17.00 น. 17.00 – 18.00 น. 18.00 - 19.00 น. 19.00 - 20.00 น.

- เดินทางเข้าที่พัก ณ Beach Resort หาดเจ้าสาราญ จเพชรบุรี. -เก็บสัมภาระเข้าที่พัก - เดินกิจกรรมกลุ่ม 1 -รับประทานอาหารเย็น -พิธีเปิดค่ายและบรรยายความสาคัญ ของโครงการฯ


20.00 – 21.30 น. 21.30 น.

วันที่ 5 มีนาคม 2554 06.00 07.00 -น. 07.00 –.น 08.00 08.00 –.น 09.30

13.00 15.30 17.30 18.30 1

09.30–.น 11.00 11.00 – 12.00 น. 12.00 - 13.00 น. – 15.30 น. – 17.30 น. – 18.30 น. – 19.30 น. 9.30 – 20.00 น.

20.00

– 22.00 น.

-กิจกรรมพี่แนะนาน้อง -พบครูประจากลุ่มเพื่อชี้แจงกิจกรรม วันต่อไป -สวดมนต์ก่อนเข้านอน - แยกย้ายเข้าที่พัก -ตื่นนอนและกิจกรรมส่วนตัว -รับประทานอาหารเช้า -เดินทางไปพระราชวังมฤคทายวัน อ.หัวหิน จ.เพชรบุรี -ทัศนศึกษาพระราชวังมฤคทายวัน -เดินทางกลับ Beach Resort -รับประทานอาหารกลางวัน -กีฬาชายหาด -ดนตรีชายหาด -กิจกรรมส่วนตัว -รับประทานอาหารเย็น -พบครูประจากลุ่มเพื่อชี้แจงกิจกรรม วันต่อไป -กิจกรรมพี่พบน้อง -สวดมนต์ก่อนเข้านอน -แยกย้ายเข้าที่พัก

วันที่ 6 มีนาคม 2554 06.00 07.00 -น. 07.00 – 08.00 น. 08.00 – 10.00 น. 17.30 - 10.00น.

17.30 – 20.00 น. 20.00– 21.30 น. 21.30 น. วันที่ 7 มีนาคม 2554 06.00 – 08.00 น. 08.00 – 09.00 น. 09.00 – 10.00 น. 12.00 1

น. 8.3 0น.

-เก็บสัมภาระขึ้นรถ -รับประทานอาหารเช้า -เดินทางไปศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโคน -ล่องเรือชมป่าสมเด็จพระเทพฯ - ล่องเรือให้อาหารลิงแสมและ ชมนกทะเล และสัตว์ทะเล - รับประทานอาหารเย็น -ร่วมชมหิ่งห้อยที่สวยที่สุดใน แม่กลอง -พักผ่อนตามอัธยาศัยแบบโฮมสเตย์ -ใส่บาตรพระ - รับประทานอาหารเช้า -เดินทางไปชมวิธีเผาถ่านไม้โกงกางที่ วัดเขายีส่ าร -ทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัยและ เดินทางกลับขอนแก่น -ถึงขอนแก่นโดยสวัสดิภาพ


การเตรียมการค่าย 1. พี่ ๆ ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะคุณครูเพื่อเตรียมการจัด กิจกรรมในค่ายให้กับน้อง ๆ 2. จัดหาอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 3. แบ่งกลุ่มพี่และน้อง ๆ ออกเป็น 10 กลุ่ม


ภาพการเดินทาง

บรรยากาศพิธีเปิด รายงานตัว ก่อนออก เดินทาง

สบายๆบน รถทัวร์

ประธานกล่าวเปิด ค่าย

ครูและนักเรียนนั่ง ฟังอย่างตั้งใจ


อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) มีเนื้อที่ทั้งหมด 600 ไร่ ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม ตาบลคลองกระแชง อาเภอเมือง จังหวัด เพชรบุรี สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2402 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทาพิธีเปิดเป็นอุทยาน ประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการเมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2532 ความสาคัญ พระราชวังบนยอดเขาแห่งแรกในประเทศไทย สถานที่เสด็จแปรพระราชฐานประทับแรมของ พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีหลายพระองค์ ตลอดจนเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีและรับรองพระราช อาคันตุกะ โดดเด่นด้วยเทคนิคการก่อสร้างชั้นสูง ที่สามารถยึดตัวอาคารไว้บนยอดเขา และการผสมผสาน รูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก แบบนีโอ- คลาสสิคเข้ากับรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย และจีนได้อย่าง กลมกลืน เขตพระราชฐานชั้นใน - พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ เป็นพระที่นั่งที่ใหญ่ที่สุด เดิมเป็นสถานที่ออกขุนนาง ต่อมาใช้เป็นที่ ประทับของพระราช อาคันตุกะ พระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรย์ เดิมเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ปัจจุบันได้รับการปรับปรุง เป็น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี - พระที่นั่ง เวชยันต์วิเชียรปราสาท พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นแต่พอสังเขปให้ เป็นไป ตามธรรมเนียมโบราณ ที่พระราชวังจะต้องมีปราสาท ปัจจุบันเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมรูป หล่อสาริดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - พระที่นั่งสันถาคารสถาน เป็นกลุ่มอาคาร 8 หลัง เดิมใช้สาหรับเป็นที่รับแขกเมือง ปัจจุบันเป็น ที่ตั้งของหอสมุดแห่งชาติ พระนครคีรี หอชัชวาลเวียงชัย เป็นหอสูงรูปโดมซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้สร้างขึ้นประทับส่อง กล้องทอด พระเนตรดาวตามวิชาดาราศาสตร์ซึ่งพระองค์ทรงเชี่ยวชาญ และเคยใช้เป็นประภาคารสาหรับ สังเกตของเรือเดินทะเล อีกด้วย เขตพระราชฐานชั้นนอก - วัดพระแก้ว เป็นวัดในวังเช่นเดียวกับที่กรุงเทพฯ มีสิ่งน่าสนใจ คือ พระอุโบสถมีหน้าบันรูปตรา ประจารัชกาลที่ 4 พระพุทธเสลเจดีย์ เจดีย์หินสร้างที่เกาะสีชังแล้วแยกเป็นชิ้น ๆ นามาประกอบที่นี่ ปรางค์ แดง และหอระฆัง - พระธาตุจอมเพชร เป็นเจดีย์ที่มีอยู่เดิม แล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯให้ สร้างเจดีย์ใหม่ครอบทับไว้ ปัจจุบันเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯ พระราช ทานเนื่องในวันทาพิธีเปิดอุทยานฯ อย่างเป็นทางการ


ความประทับใจ เมื่อรถแล่นเขาจอดที่อุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์พระนครคีรี ความสวยงามของพระราชวังสีขาวที่ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาก็ประจักษ์แก่สายตา ของผมทั้งคู่ และเมื่อขึ้นไปบนพระราชวังโดยขึ้นรถรางไฟฟ้า พระราชวังสีขาวนั่นก็ ยิ่งทวีความสวยงามงามมากยิ่งขึ้น สถาปัตยกรรมอันวิจิตรบนพระราชวังแม้จะ เก่าแก่ แต่ก็ยังรู้สึกได้ถึงความสวยงามที่มีมนต์ขลังอยู่ ภายในพระราชวังสีขาว สะอาดตาที่ตั้งตระหง่าน อยู่บนยอดเขาแห่งนั้นตกแต่งได้สวยงาม ทั้งพระพระบรรทม ห้องสรงน้า ห้องรับแขก และเมื่อเดินออกจากพระราชวังสีขาวนั้น สิ่งหนึ่งที่ตั้งตระหง่านคู่ พระราชวังสีขาวนั้นนั้นคือพระธาตุสีขาวฐานกลมอันใหญ่ตั้งอยู่ใกล้ ๆ กันและเมื่อมอง ผ่านไปพระธาตุสีขาวไปก็จะพบกับปรางค์องค์สีแดงที่ตั้งโดดเด่นอยู่ด้านหลังของของ วัดสีขาวที่ตั้งอยู่ไกล ๆ ทุกอย่างสวยงามและลงตัวอย่างมากนอกจากความสวยงาม ของพระราชวังต่าง ๆ แล้วสิ่งหนึ่งที่ประทับใจเป็นอย่างมากคือ ป่าลีลาวดีสีขาวที่ราย ล้อมพระราชวังไว้อย่างสวยงาม


แห่งนี้ได้ถูกทิ้งร้าง จนกระทั้งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ ตามรูปแบบเดิมทั้งหมด และเสร็จสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ.2537 จาก วิกิพีเดีย สารานุกรมไทยเสรี

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เมื่อแรกสร้างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อยู่ใน ต.บางกรา แขวงเมือง เพชรบุรี (ปัจจุบัน ต.บางกรา อยู่ใน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์) ที่บริเวณ ดังกล่าว เป็นป่าเขา ห่างจากชุมชน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ โปรดเกล้า ฯ ให้แบ่งพื้นที่ส่วนน้อย ที่ติดทะเล เป็นเขตพระราชนิเวศน์ ส่วนพื้นที่ส่วนใหญ่ ที่ เหลือ ให้คงสภาพธรรมชาติไว้ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ที่มีมาแต่เดิม ทั้งให้ ประกาศ เป็นเขตอภัยทานอีกด้วย บริเวณพระราชนิเวศน์จึงมีสัตว์ป่าชุกชุม โดยเฉพาะกวาง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ พระราชนิเวศน์ คือ มฤคทายวัน ซึ่งแปลได้ ว่า "สวนกวาง" พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ ได้เสด็จมาประทับที่นี่สองครั้ง เมื่อ พ.ศ.2467 และ 2468 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายก่อนเสด็จสวรรคต หลังจากนั้นพระราชวัง

เมื่อเดินทางมาถึงสถานที่แห่งนี้ สิ่งแรกที่รู้สึกคือประทับในความร่มรื่น ของสถานที่ และเมื่อเราได้เดินชมไปถึง ข้างในอาคาร พบว่ามีอากาศถ่ายเท สะดวกมาก ลมพัดเย็นตลอด ชอบเวลาที่ เดินอยู่บริเวณระเบียงทางเดิน ที่เป็นที่ เชื่อมต่อระหว่างพระที่นั่งทุกที่ ความเรียบหรูของเครื่องเรือน ทั้งในห้องน้าและห้องบรรทม แสดงถึงความมั่งคั่งแบบ สบายๆของพระมหากษัตริย์ไทย สถานที่แห่งนี้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการแต่งบทประพันธ์จริงๆ ในอนาคตก็อยากจะสร้างบ้านที่มีระเบียงและลมเย็นๆพัดตลอดเวลาแบบนี้บ้าง เป็น สถานที่ที่น่ารักษาไว้ให้คนรุ่นหลังมาดูจริงๆค่ะ ขนมที่ขายอยู่ที่นี่ก็อร่อยมาก ^^ อยากพาคุณ พ่อคุณแม่ไปด้วยจริงๆ


ที่พักของเราเจ้าสาราญบีช รีสอร์ท ตั้งอยู่บริเวณหาดเจ้าสาราญ จังหวัดเพชรบุรี เป็นสถานที่ที่เหมาะ สาหรับพักผ่อนและไม่ไกลจากกรุงเทพฯ บรรยากาศภายใน เจ้าสาราญบีช รี สอร์ท จะสงบเงียบ ปลอดภัยมีบ้านพักเรียงรายอยู่โดยรอบ มองไปอีกฝั่งก็จะเห็น ทะเลอยู่ตรงสายตาไม่มีถนนกั้นระหว่างท่านกับทะเล


อาหารของพวกเรา อาหารที่ทางรีสอร์ทจัดให้ เป็นอาหารปรกติที่ เราเคยกิน เนื่องจากทางรีสอร์ทเป็นห่วง กลัวว่าน้องๆ จะแพ้อาหารทะเลกัน มือ้ เย็นเป็นอาหารชุด มือ้ เช้า ฟาดข้าวต้มกับโอวันติน เที่ยงกินข้าวผัดและยาหมูยอ (อร่อยมาก) เย็นฟาดอาหารชุด และเช้าสุดท้ายที่บีช รี สอร์ท คือโอวันตินกับข้าวต้ม ทุกมื้อล้วนอร่อยๆ ทั้งนั้น อีกทั้งได้รับพลังงาน กันอย่างเต็มที่ อร่อยท้อง เจริญตา เพราะกินไปก็ได้รับ บรรยากาศริมทะเล ที่มีเสียงคลื่นซัดเข้าหาฝั่ง อาหารก็ อร่อย ลมพัดเย็นสบาย ทุกๆ มื้อของเราจึงเป็นมื้อที่ พิเศษเสมอ


เมื่อพี่… มาพบน้อง ภายในค่ายของเราจะมีกิจกรรมพี่แนะนาน้อง ซึ่งพี่ๆที่ประสบ ความสาเร็จในการเรียนต่อ ได้มาแนะนาวิธีการที่จะทาให้น้องๆ ก้าวไปสู่ เส้นทางแห่งความสาเร็จได้ โดยพวกพี่ ม.6/1 ที่สอบติดในโครงการรับตรง ต่างๆ และในโครงการพิเศษ ของคณะเด่นๆ ในมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจเช่น แนะแนวการสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์โดยพี่เต้ย พี่เนย พี่น้า และพี่ธี คณะ ทันตแพทยศาสตร์โดยพี่ชะเอม คณะวิศวกรรมศาสตร์โดย พี่เก่ง (สุดหล่อ) คณะวิทยาศาสตร์โดยพี่ใบปอ พี่บาส พี่พัช พี่แม้ว ฯลฯ และคณะอื่นๆ ที่ น้องๆสนใจ โดยมีการถามตอบคาถามที่น้องๆ สงสัย แนะนาการเรียนและ การอ่านหนังสือ ให้กระจ่างแจ้งอีกด้วย และน้องก็ Surprise พี่ๆ ด้วยการจัดพิธีปัจฉิมเล็กๆ ที่ทาให้พี่ทุกคน ปลื้มใจมาก เพราะทีแรก พวกพี่จะจัดพิธีเทียนให้น้องๆ แต่กลายเป็นน้องๆ มาจัดให้พี่ๆ ซะงั้น พวกพี่ประทับใจจนแทบจะร้องไห้กันเลย นอกจากนี้ยัง ได้ผูกแขน กับน้องๆ และได้รับของที่ระลึกที่เป็นสิริมงคลกับพวกพี่อีกด้วย


กิจกรรมทาที่ริมหาด เพื่อความสนุกสนานและความสามัคคีของน้องๆ พี่ Staff ทุกคน จึงได้จัดกิจกรรมให้น้องทาที่ริมชายหาด ทั้งเช้า กลางวัน และเย็น กิจกรรมที่พวกพี่ๆ Staff ได้คิดขึ้นมานั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่ ใช้สภาพแวดล้อมที่อยู่ใกล้เคียงเป็นองค์ประกอบร่วมด้วย กิจกรรมเด่นๆ ที่น้องๆ ประทับใจคือ การเล่นกีฬาชายหาด ซึ่งมี อยู่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น วอลเลย์บอลชายหาด วิ่งเปี้ยวทะเล ตักน้า ให้เต็มขวด ซึ่งเป็นกีฬาที่ให้น้องได้ใช้ ทั้งกาลังกาย สติปัญญา การ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และความสามัคคีกันทั้งทางกายและสมอง ซึ่ง น้องๆ ต้องใช้สิ่งเหล่านี้ร่วมกัน แม้จะมีแพ้ มีชนะบ้าง ก็ไม่สู้การที่น้องๆ ได้ตั้งใจทา ตั้งใจเล่น ด้วยความเพลิดเพลิน และสนุกสนาน และได้ เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในทุกกิจกรรมเป็นอย่างดี และกิจกรรมที่ให้น้องๆ ได้ใช้ความกล้าแสดงออกและ ความคิดสร้างสรรค์ คือ การแสดงเกี่ยวกับค่าย และเกมยิงเรือ ที่ให้ น้องๆ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์แบบกลุ่ม การสรุปคิดรวบยอด และ ความกล้าแสดงออกของแต่ละบุคคล ได้เห็นถึงสภาพความเป็นผู้นา และผู้ตามที่ดี อีกทั้งยังให้ความสนุกสนาน และเป็นเวทีแจ้งเกิดของ น้องหลายๆ คนอีกด้วย


บ่เคยพ้อ... บ่เคยเห็น... “ทะเล” และเวลาที่คนอีสาน (แทบทุกคน) รอคอยก็มาถึง กับการเล่นน้า ทะเลกันแบบ Freestyle ใครอยากเล่นอะไรก็เล่น เล่นแบบชนิดที่เรียกเป็น ภาษาอีสานว่า บ่เคยพ้อ... บ่เคยเห็น... ทุกคนต่างเล่นน้ากันอย่างลืมเหนื่อย เลยทีเดียวเชียว คุณผู้ชม... จึงมีภาพเด็ดๆ น่ารักๆ หลุดๆ แรงๆ และอีกหลายๆ มุมมาให้ดูกันให้ หายคิดถึงทะเล ไปเล้ยยย...


พี่ๆกาลังรวบรวมแบบสอบถามกับทุกคนเพื่อนาแต่ละความคิดเห็นไปปรับปรุง เพื่อพัฒนาให้ค่ายต่อไปดีขึ้น

ก่อนจะถึงพิธีปิดค่าย น้าเชษฐ์ได้กล่าวความรู้สึกที่มีต่อการมาทากิจกรรมที่คลอง โคน และบอกถึงการพัฒนาป่าชายเลนให้คงอยู่ตลอดไป แล้วให้เรานั้นพัฒนาบ้าน เกิดของเราให้ดีด้วย

คุณครูสมบัติมอบของที่ระลึกให้กับน้าเชษฐ์ในการเป็นผู้นาเที่ยวและอานวย ความสะดวกให้กับการจัดค่ายที่คลองโคนครั้งนี้


คุณครูสมบัติกล่าวปิดค่ายครั้งนี้อย่างเป็นทางการ

นักเรียนและคุณครูถ่ายรูปร่วมกับน้าเชษฐ์ก่อนจะไปชมการเผาถ่านไม้โกงกาง

ไปชมการเผาถ่านไม้โกงกาง ที่ตาบลยี่สาร อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม


ไปชมการเผาถ่านไม้โกงกาง ที่ตาบลยี่สาร อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้บรรยายกาลังเล่าถึงคุณสมบัติของถ่านจากไม้โกงกางที่สามารถ เก็บความร้อนได้มากกว่าถ่านจากไม้อื่น

ไหว้พระที่วัดบ้านแหลมแล้ว เดินทางกลับโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยโดยสวัสดิภาพ


ความประทับใจจากการไปค่าย สาหรับการไปค่ายในครั้งนี้ ผมก็มีสิ่งที่ประทับใจหลาย ๆ อย่าง เริ่มตั้งแต่การไป เที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง) ซึ่งเป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้น สิ่งที่ผมประทับคือเจดีย์สีขาวที่ตั้งตระหง่านอยู่ บนยอดเขา ข้างในพระราชวังก็ตกแต่งได้สวยงาม สถานที่ต่อมาคือพระราชนิเวศน์ มฤคทายวัน เป็นพระราชวังที่สวยงามมากอีกวังหนึ่ง มีลักษณะโปร่งรับลม สิ่งที่ผม ประทับใจคือระเบียงทางเดินที่เชื่อมระหว่างหมู่พระที่นั่ง ซึ่งเป็นทางเดินที่ทอดยาวตลอด พระราชวัง และแต่ละพระที่นั่งก็ตกแต่งได้อย่างสวยสดงดงาม นอกจากความสวยงามของ หมู่พระที่นั่งของพระราชนิเวศน์มฤคทายวันแล้ว ความสวยงามของสวนที่จัดในพระราช นิเวศน์ก็มีความสวยงามไม่แพ้กัน สถานที่ต่อมาคือคือศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ณ ที่แห่งนี้ผมประทับหลาย ๆ อย่างตั้งแต่การนั่งเรือหางยาวไปกินข้าวเที่ยงที่กระท่อมสูง กลางทะเลที่เรียกว่ากระเตง อากาศบนกระเตงเย็นสบาย เพราะมีลมพัดผ่านตลอดเวลา เมื่อมองจากกระเตงไปก็จะเห็นทะเลสุดลูกหูลูกตา และอาหารที่เราได้กินบนกระเตงก็อร่อย มาก หลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จเราก็ลงเรือไปปลูกป่าชายเลนกัน สิ่งที่ผมประทับใจสาหรับ กิจกรรมนี้คือการเดินบนเลนที่มีความลึกเกือบถึงหัวเข่า ซึ่งยากมากที่จะเดินได้แต่ละก้าว แต่ก็สนุกมากเพราะว่าเมื่อเรายืนหยุดนิ่งสักพักการก้าวต่อไปจะยากกว่าการก้าวต่อกันไป เรื่อย ๆ หลังจากปลูกป่าชายเลนเสร็จเราก็ไปเล่นสกีแบบชาวบ้านกัน โดยใช้ไม้กระดานที่ใช้ บนเลนมาผูกติดกับเรือ ให้คนที่จะเล่นยืนบนไม้กระดานแล้วจับเชือกแล้วให้เรือลากไป บาง คนก็ยืนได้นานจนครบรอบ แต่บางคนก็ยืนได้ไม่นาน หลังจากสนุกกับการเล่นแบบฝรั่งแต่ ใช้อุปกรณ์พื้นบ้านแล้วเราก็เดินทางไปให้อาหารลิงแสม เมื่อเรือจอดลิงแสมก็มารวมกลุ่มกัน ใกล้ ๆ กับบริเวณที่เรือจอดเพื่อรอรับอาหาร ผมได้โยนอาหารให้ลิงแสมบ้างสาหรับลิงที่อยู่ ใกล้จากเรือ ให้กับมือบ้างสาหรับลิงตัวไหนที่มาใกล้ ๆ เรือ เมื่อให้อาหารไปเรื่อย ๆ แก้ม ของของลิงก็เริ่มย้อยขึ้น ยิ่งลิงตัวไหนได้อาหารมากแก้มของลิงตัวนั้นก็ยิ่งย้อยมาก และใน ค่าคืนของวันเดียวกันเราก็เดินทางไปดูหิ่งห้อย หิ่งห้อยที่เราไปดูสวยงามมาก มันเกาะอยู่ บนปลายไม้และเปล่งแสงระยิบระยับสลับกันไปมาอยู่บนปลายไม้นั้น ซึ่งแต่ละตัวก็ เปล่งแสงไม่พร้อมกัน แสงที่เปล่งออกมาจากหิ่งห้อยมีสีขาวนวล ๆ มองดูแล้วเพลิน

ฟังบรรยายความเป็นมาของ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

กระเตงกลางทะเล

เล่นสกีแบบฝรั่งอุปกรณ์ไทย ๆ

ปลูกป่าชายเลน อนุรักษ์ชายฝั่งทะเลไทย


ภาพ หลุ

ลุด


หนังสือสรุปค่าย  

ค่ายวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ 4-7มีนาคม 2554 @หาดเจ้าสำราญ&ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโคน

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you