Page 1

การศึกษารอยตัดที่เกิดจากการตัดพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ชื่อผู้ฝึกงาน : นางสาว พัช ธงไธสงค์ ชั้น / โรงเรียน : มัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาจารย์พี่เลี้ยง : ผศ.ดร. สาธิต แซ่จึง สถานที่ฝึกงาน : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น E-mail, โทร. : ptt.at@hotmail.com / 0833624770 บทคัดย่อ การตัดพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยระนาบ ทาให้ได้รอยตัดที่ต่างกันออกไป จึงได้พยายามหา สมการรอยตัดที่เกิดขึ้น แรงบันดาลใจและที่มาในการศึกษา / ฝึกงานในครั้งนี้ จากการศึกษาเรื่องภาคตัดกรวยตอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ทาให้ทราบว่าการตัดกรวยกลมด้วย ระนาบทาให้ได้รูป วงกลม วงรี พาราโบลาและไฮเพอร์โบลา จึงเกิดความสงสัย ในการตัดพีระมิดฐาน สี่เหลี่ยมจัตุรัส วิธีการศึกษา / ทดลอง หรือรูปแบบลักษณะกิจกรรมฝึกงาน(ที่ได้ลงมือปฏิบัติ) 1. ใช้ระนาบตัดพีระมิดในแบบต่างๆ 7แบบ ดังนี้

ตัดเข้าทางด้านที่เป็นสัน4แบบ

ตัดเข้าทางด้านเรียบ3แบบ 2.หาสมการของรอยตัดที่เกิดจาการตัดพีระมิดด้วยระนาบทั้ง7แบบ


ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ ได้ฝึกการแก้สมการ หาที่มาของสมการของภาคตัดกรวย และยังได้ฝึกการใช้โปรแกรมทาง คณิตศาสตร์ในการเขียนกราฟด้วยตนเอง ประโยชน์ที่ได้รับและการประยุกต์ใช้ 1. ได้ทราบสมการของรอยตัดต่างๆที่เกิดขึ้น จาการใช้ระนาบตัดพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2. ได้แนวทางในการทาโครงงานในการหาสมการจากการใช้ระนาบตัดกรวยที่มีฐานเป็นวงรี

ex-abstract  

ตัวอย่าง บทคัดย่อฝึกงานม.5

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you