Page 1

คาอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซี รหัส ง32201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต ศึกษาความสาคัญและประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ หลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์ การทางานของโปรแกรมด้วยรหัสจาลองและผังงาน ลักษณะการทางานของโปรแกรมภาษาซี โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี การใช้คาสั่งพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาซี รหัสควบคุมพิเศษ ชนิดข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ คาสงวน นิพจน์และตัวดาเนินการ การเขียนคาสั่งควบคุมแบบมีทางเลือก การเขียนคาสั่ง ควบคุมแบบวนซ้า ฟังก์ชันมาตรฐานโปรแกรมภาษาซี โดยการปฏิบัติการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ออกแบบโปรแกรม และเขียนโปรแกรมด้วยคาสั่ง ภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการแก้ปัญหา การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา สามารถออกแบบ โปรแกรมและเขียนโปรแกรมใช้งานเบื้องต้นได้ รวมทั้งสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. อธิบาย ความสาคัญและประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ได้ 2. อธิบายลาดับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมได้ 3. อธิบายความหมายของรหัสจาลอง ผังงาน และสามารถบอกขั้นตอนการทางานของโปรแกรมด้วยรหัส จาลองและผังงานได้ 4. อธิบายประวัติ หลักการทางานและโครงสร้างของโปรแกรมภาษาซีได้ 5. อธิบายความหมายและสามารถใช้คาสั่งพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาซีได้ 6. อธิบายชนิดข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ คาสงวนของโปรแกรมภาษาซีได้ 7. สามารถใช้ชนิดของข้อมูล และการประกาศตัวแปรในโปรแกรมภาษาซีได้ 8. อธิบายนิพจน์และตัวดาเนินการในโปรแกรมภาษาซีได้ 9. สามารถเขียนขั้นตอนการทางานของนิพจน์และเขียนโปรแกรมคานวณในภาษาซีได้ 10. อธิบายและเขียนคาสั่งควบคุมแบบทางเลือกได้ 11. อธิบายและเขียนคาสั่งควบคุมแบบวนซ้าได้ 12. อธิบายและสามารถใช้ฟังก์ชันมาตรฐานโปรแกรมภาษาซีได้


โครงสร้างรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซี รหัส ง32201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิต หน่วย ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ที่ 1 ความรู้พื้นฐานการ 1. อธิบายความสาคัญและ เขียนโปรแกรม ประเภทของ คอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ได้ 2. อธิบายและบอกลาดับ ขั้นตอนการพัฒนา โปรแกรมได้ 3. อธิบายความหมายของ รหัสจาลอง ผังงาน และ สามารถบอกขั้นตอนการ ทางานของโปรแกรมด้วย รหัสจาลองและผังงานได้ 2

3

4

ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับโปรแกรม ภาษาซี

4. อธิบายประวัติ หลักการ ทางานและโครงสร้างของ โปรแกรมภาษาซีได้

สาระสาคัญ 1. ความสาคัญของ ภาษาคอมพิวเตอร์ 2. การพัฒนา ระบบงานทาง คอมพิวเตอร์ 3. การลาดับขั้นตอน ด้วยผังงาน

1. ประวัติของ โปรแกรมภาษาซี 2. ลักษณะการทางาน ของภาษาซี 3. ส่วนประกอบใน โครงสร้างภาษาซี การเขียนคาสั่งพื้นฐาน 5. อธิบายความหมายและ 1. การใช้คาสั่งพื้นฐาน การเขียนโปรแกรม สามารถใช้คาสั่งพื้นฐาน การเขียนโปรแกรม ภาษาซี การเขียนโปรแกรมภาษาซี ภาษาซี ได้ 2. รหัสควบคุมพิเศษ ชนิดของข้อมูลและตัว 6. อธิบายชนิดข้อมูล ตัวแปร 1. ชนิดข้อมูล แปร ค่าคงที่ คาสงวนของ 2. ตัวแปร โปรแกรมภาษาซีได้ 3. ค่าคงที่

เวลา (ชั่วโมง) 6

น้าหนัก (คะแนน) 20

4

10

6

20

4

10


หน่วย ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

เวลา (ชั่วโมง)

น้าหนัก (คะแนน)

1. ตัวดาเนินการและ นิพจน์ 2. การเขียนนิพจน์เชิง ตรรกะ

4

10

3. คาสั่งควบคุมแบบมี ทางเลือก ลักษณะ if 4. คาสั่งควบคุมแบบมี ทางเลือก ลักษณะ switch

6

10

1. คาสั่งควบคุมวนซ้า แบบ for 2. คาสั่งควบคุมวนซ้า แบบ while 3. คาสั่งควบคุมวนซ้า แบบ do while 12. อธิบายและสามารถใช้ 1. ฟังก์ชั่นที่ใช้กับงาน ฟังก์ชันมาตรฐานโปรแกรม คานวณ ภาษาซีได้ 2. ฟังก์ชั่นที่ใช้กับงาน ข้อความ

ผลการเรียนรู้ 7. สามารถใช้ชนิดของข้อมูล และการประกาศตัวแปร โปรแกรมภาษาซีได้ 8. อธิบายนิพจน์และตัว ดาเนินการในโปรแกรม ภาษาซีได้ 9. สามารถเขียนขั้นตอนการ ทางานของนิพจน์และ เขียนโปรแกรมคานวณใน ภาษาซีได้

สาระสาคัญ 4. คาสงวน

5

นิพจน์และตัว ดาเนินการได้

6

การเขียนคาสั่งควบคุม 10. อธิบายและเขียนคาสั่ง แบบมีทางเลือก ควบคุมแบบทางเลือกได้

7

การเขียนคาสั่งควบคุม 11. อธิบายและเขียนคาสั่ง แบบวนซ้า ควบคุมแบบวนซ้าได้

6

10

8

ฟังก์ชันมาตรฐาน โปรแกรมภาษาซี

4

10


หน่วย ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สาระสาคัญ

เวลา (ชั่วโมง)

น้าหนัก (คะแนน)

40

100

3. ฟังก์ชั่นที่ใช้กับ อักขระ 4. ฟังก์ชันทั่วไปที่ใช้ งานบ่อย ๆ รวม

คำอธิบายรายวิชา  

โครงสร้างรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี ง32201

คำอธิบายรายวิชา  

โครงสร้างรายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี ง32201

Advertisement