Page 1

ครูผู้สอน คุณครูพัชรินทร์ ไชยบุบผา วิชา ภาษาโลโก้ 1 รหัสวิชา ง22242


* รูปแบบคำสัง่

คำอธิบำย เคลื่อนย้ายเต่าสู พ่ กิ ดั x, y ที่กาหนดให้


*

SETPOS [ 200 200]


* รูปแบบคำสัง่

คำอธิบำย เคลื่อนย้ายเต่าสู พ่ กิ ดั x หรื อพิกดั y ที่กาหนดให้


*

SETXY -50 100


* รูปแบบคำสัง่

คำอธิบำย ตัง้ ค่าให้เต่าหันไปทางทิศอะไรหรื อทามุมกี่องศา (setheading 0 คือ สัง่ ให้เต่าหันขึ้น)


*

SETHEADING 90


ครูผู้สอน คุณครูพัชรินทร์ ไชยบุบผา วิชา ภาษาโลโก้ 1 รหัสวิชา ง22242


* รูปแบบคำสัง่

คำอธิบำย วาดรู ปวงกลม โดยวงกลมมีความยาวรัศมีท่ กี าหนด


*

CIRCLE 100


* รูปแบบคำสัง่

คำอธิบำย วาดรู ปวงกลม โดยวงกลมมีความยาวรัศมีท่ กี าหนด


*

CIRCLE2 100


* รูปแบบคำสัง่

คำอธิบำย วาดเส้นโค้ง ตามมุมขององศาที่กาหนด และระยะห่างจาก เต่าถึงเส้นโค้ง (รัศมี)


*


* รูปแบบคำสัง่

คำอธิบำย วาดเส้นโค้ง ตามมุมขององศาที่กาหนด และระยะห่างจาก เต่าถึงเส้นโค้ง (รัศมี)


* ควำมสูง

ควำมกว้ำง

ELLIPSE 200 100


* ควำมสูง

ควำมกว้ำง

ELLIPSE 100 200


-

ดอกไม้ประกอบด้วย ตัวดอกไม้ จำนวน 3 ดอก ก้ำน/ลำต้น ใบเลี้ยง ตกแต่งด้วยสีให้สวยงำม

การกำหนดทิศทางและการวาดรูป  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you