Page 1

MCRU L/O/G/O

ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อ สาร (Information and Communication Technology System)

www.themegallery.com


MCRU

L/O/G/O

เสนอ

อาจารย์ส จ ุ ิต ตรา จัน ทร์ล อย อาจารย์ป ระจำา รายวิช า เทคโนโลยี สารสนเทศและการสือ ่ สาร สำา หรับ ครู (PC54504)

www.themegallery.com


ความหมายของข้อ มูล (Data) ข้อมูล (Data) มีความหมายแตกต่างจากสารสนเทศ (Information) หรื อสารนิเทศ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้คาำ จำากัดความคำาว่า ข้อมูล (data) หมายถึง ข้อเท็จจริ งหรื อสิ่ งที่ถือ หรื อยอมรับว่าเป็ นข้อเท็จ จริ ง สำาหรับใช้เป็ นหลักอนุมานหาความจริ ง หรื อการคำานวณ ข้อมูลจึง มักมีความหมายในลักษณะที่เป็ นข้อมูลดิบ (Raw Data) เรี ยกได้วา่ เป็ น สิ่ งที่ได้จากการสังเกต

www.themegallery.com


ความหมายของเทคโนโลยี สารสนเทศ •สารสนเทศ (Information) หมายถึงข่าวสารที่ได้จากการนำาข้อมูล ดิบ (Raw Data) มาคำานวณทางสถิติหรื อประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึงข่าวสารที่ได้ออกมานั้นจะอยูใ่ นรู ปที่สามารถนำาไปใช้งานได้ทนั ที (วาสนา สุ ขกระสานติ 2541: 6-1) • เทคโนโลยี หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำาเอา วิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางปฏิบตั ิและอุตสาหกรรม (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2539: 406)

www.themegallery.com


ความหมายของการสือ ่ สาร การสื่ อสาร คือกระบวนการสำาหรับแลกเปลี่ยนสารรู ปแบบอย่าง ง่ายของสาร คือ จะต้องส่ งจากผูส้ ่ งสารหรื ออุปกรณ์เข้ารหัส ไปยังผูร้ ับ สารหรื ออุปกรณ์ถอดรหัส การสื่ อสาร หมายถึง การติดต่อระหว่างมนุษย์ดว้ ยวิธีต่าง ๆ ซึ่ง ทำาให้ฝ่ายหนึ่งรับรู้ความหมายจากอีกฝ่ ายหนึ่ง และ เกิดการตอบ สนอง ปั จจุบนั การสื่ อสารมีมากมายหลายวิธีอาจเป็ น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์โทรศัพท์มือถือ ดาวเทียม ระบบโทรคมนาคม หรื อ การ สื่ อสารระบบเครื อข่ายที่อาศัยดาวเทียมและสายเคเบิลใยแก้ว เรี ยกอีก อย่างหนึ่งว่า อินเตอร์เน็ท ก็ได้ www.themegallery.com


ระบบและวิธ ก ี ารเชิง ระบบ ระบบ หมายถึง การนำาปัจจัยต่างๆ อันได้แก่ คน (People) ทรัพยากร (Resource) แนวคิด (Concept) และกระบวนการ (Process) มาผสมผสานการทำางานร่ วมกันเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายอย่างใด อย่างหนึ่งตามที่ได้วางแผนไว้ โดยภายในระบบอาจประกอบไปด้วยระบบ ย่อ (Subsystem) ต่างๆ ที่ตอ้ งทำางานร่ วมกันเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เดียวกัน

www.themegallery.com


www.themegallery.com


ลัก ษณะของระบบ

ระบบมีลกั ษณะที่ควรรู ้และศึกษาดังนี้ • การทำางานของหน่วยงานย่อยต่างๆ ของระบบ จะต้องมีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องประสานกัน โดยมีวตั ถุประสงค์หรื อความมุ่งหมายร่ วมกันหรื อ อย่างเดียวกัน • ระบบอาจถูกจำาแนกแยกเป็ นประเภทใดประเภทหนึ่ง หรื อหลายประเภท ทั้งนี้สุดแต่ใครเป่ งผูจ้ าำ แนก และผูท้ ี่ทาำ การจำาแนกจะเห็นว่าควรแบ่งหรื อ ควรจะจัดเป็ นประเภทใด เช่น เป็ นระบบเปิ ดหรื อระบบปิ ด ระบบ เครื่ องจักร หรื อระบบกึ่งเครื่ องจักร เป็ นต้น www.themegallery.com


วิธ ีก ารเชิง ระบบ ระบบมีการดำาเนินงาน 8 ขั้นตอน 1) ปัญหา (identify problem) รวบรวมสิ่ งที่เป็ นปัญหา 2) จุดมุ่งหมาย (objective) กำาหนดวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ปัญหา 3) ศึกษาข้อจำากัดต่างๆ (constraints) พิจารณาขอบเขตเพื่อการศึกษาข้อจำากัดระบุ หน้าที่ของส่ วนต่างๆ 4) ทางเลือก (alternative) ค้นหาและเลือกวิธีการต่างๆ ในการแก้ปัญหา 5) การพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม (selection) หาทางแก้ปัญหาที่จะสามารถแก้ ปัญหาได้จริ ง 6) การทดลองปฏิบตั ิ (implementation) ทดลองปฏิบตั ิกบั กลุ่มย่อย 7) การประเมินผล (evaluation) หาจุดดีจุดด้อย และ 8) การปรับปรุ งแก้ไข (modification) ปรับปรุ งส่ วนที่บกพร่ อง และนำาส่ วนดีไป ปฏิบตั ิ

www.themegallery.com


บทบาทความสำา คัญ ของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสือ ่ สาร ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำาให้มีการ พัฒนาคิดค้นสิ่ งอำานวยความสะดวกต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์ เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริ มปัจจัยพื้นฐานทำาให้มนุษย์มีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ ดีข้ ึน เช่น การสร้างที่พกั อาศัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน การผลิตสิ นค้าและ การให้บริ การต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้มากขึ้น

www.themegallery.com


องค์ป ระกอบของระบบ 1. สิ่ งที่ป้อนเข้าไป ( Input ) หมายถึง สิ่ งต่างๆ ที่จาำ เป็ นต้องใช้ใน กระบวนการหรื อโครงการต่างๆ เช่น ในระบบการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน อาจได้แก่ ครู นักเรี ยน ชั้นเรี ยน หลักสู ตร ตารางสอน วิธีการสอน เป็ นต้น 2. กระบวนการหรื อการดำาเนินงาน ( Process) หมายถึง การนำาเอาสิ่ งที่ ป้ อนเข้าไป มาจัดกระทำาให้เกิดผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ เช่น การสอนของ ครู หรื อการให้นกั เรี ยนทำากิจกรรม เป็ นต้น 3. ผลผลิต หรื อการประเมินผล (Output) หมายถึง ผลที่ได้จากการกระทำาใน ขั้นที่สอง ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน หรื อผลงานของนักเรี ยน เป็ นต้น

www.themegallery.com


องค์ป ระกอบของระบบ

สิสิ่ง่งทีทีป ่ป ่ ้อ้อนน เข้ เข้าาไป ไป (In (In put) put)

กระบวนกา กระบวนกา รร (Process) (Process)

ภาพองค์ ประกอบของระบบ www.themegallery.com

ผลผลิ ผลผลิตต (Out (Out put) put)


องค์ป ระกอบของระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ และการสือ ่ สาร บุคลากร เป็ นส่ วนประกอบที่สาำ คัญ เพราะบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถ และ เข้าใจวิธีการให้ได้มาซึ่ งสารสนเทศ จะเป็ นผูด้ าำ เนินการ ในการทำางานทั้งหมด บุคลากรจึงต้องมีความรู ้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการปฏิบตั ิ เป็ นระเบียบวิธีการปฏิบตั ิงานในการจัดเก็บรักษาข้อมูลให้อยู่ ใน

www.themegallery.com


รู ปแบบที่จะทำาให้เป็ นสารสนเทศได้ เช่น กำาหนดให้ มีการป้ อนข้อมูลทุกวัน ป้ อน ข้อมูลให้ทนั ตามกำาหนดเวลา มีการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องอยูเ่ สมอ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการจัดการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ช่วย ประมวลผล คัดเลือก คำานวณ หรื อพิมพ์รายงาน ผลตามที่ตอ้ งการ คอมพิวเตอร์ เป็ นอุปกรณ์ที่ทาำ งานได้รวดเร็ ว มีความแม่นยำาในการทำางาน ซอฟต์แวร์ คือลำาดับขั้นตอนคำาสัง่ ให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทำางานตามวัตถุประสงค์ที่วาง ไว้ ซอฟต์แวร์ จึงหมายถึงชุดคำาสัง่ ที่เรี ยง เป็ นลำาดับขั้นตอนสัง่ ให้คอมพิวเตอร์ ทำางานตามต้องการ และประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตอ้ งการ

www.themegallery.com


ข้อมูล เป็ นวัตถุดิบที่ทาำ ให้เกิดสารสนเทศ ข้อมูลที่เป็ นวัตถุดิบจะต่างกัน ขึ้นกับ สารสนเทศที่ตอ้ งการ เช่น ในสถานศึกษามักจะต้องการ สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลนักเรี ยน ข้อมูลผลการเรี ยน ข้อมูลอาจารย์ ข้อมูลการใช้จ่ายต่าง ๆ ข้อมูลเป็ น สิ่ งที่สาำ คัญประการหนึ่งที่มีบทบาทต่อการให้เกิด สารสนเทศ

www.themegallery.com


ขั้นตอนการจัดระบบสารสนเทศ การจัดทำาระบบสารสนเทศ มีข้นั ตอน 4 ขั้นดังนี้ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection) 2) การประมวลผลข้อมูล (Data Processing) 3) การเก็บรักษาข้อมูล (Data storing) 4) การนำาเสนอข้อมูล (Data Presentation

www.themegallery.com


ประเภทของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศสามารถแยกตามหน้าที่ที่แตกต่างกันได้ดงั นี้ 1. ระบบสำ านักงานอัตโนมัติ (Office Automatic System หรือ OAS ) เป็ นระบบที่ ใช้บุคลากรน้อยที่สุด โดยอาศัยเครื่ องมือแบบอัตโนมัติและระบบสื่ อสารเชื่องโยง ข่าวสารระหว่างเครื่ องมือเหล่านั้นเข้าด้วยกัน QAS มีจุดมุ่งหมายให้เป็ นระบบที่ไม่ ใช้กระดาษ (Paperless System) ส่ งข่าว สารถึงกันด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange) แทน ซึ่งมีรูปแบบในการใช้งาน 2 ลักษณะคือ • รู ปแบบของระบบงานพิมพ์และการประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic • รู ปแบบการประชุมทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting System)

www.themegallery.com


2. ระบบประมวลผลรายการประจำาวัน (Transaction Processing System หรือ TPS) เป็ นระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบันทึกและประมวลข้อมูลที่เกิดจาก ธุรกรรม หรื อการปฏิบตั ิงานประจำาหรื องานขั้นพื้นฐานขององค์การ เช่น การซื้ อขายสิ นค้า การบันทึกจำานวนวัสดุคงคลัง เมื่อใดก็ตามที่มีการทำาธุรกรรมหรื อปฏิบตั ิงานใน ลักษณะดังกล่าวข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะเกิดขึ้นทันที เช่น ทุกครั้งที่มีการขายสิ นค้า ข้อมูลที่เกิดขึ้นก็คือ ชื่อลูกค้า ประเภทของลูกค้า จำานวนและราคาของสิ นค้าที่ขาย ไป รวมทั้งวิธีการชำาระเงินของลูกค้า

www.themegallery.com


• 3. ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ (Management Information System หรือ MIS ) คือระบบที่ให้สารสนเทศ ที่ผบู้ ริ หารต้องการ เพื่อให้ สามารทำางาน ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยจะรวมทั้งสารสนเทศภายใน และภายนอกสารสนเทศที่เกี่ยวพันกับองค์กรทั้งในอดีตและปั จจุบนั นอกจากนี้ ระบบนี้ จะต้องให้สารสนเทศในช่วงเวลาที่เป็ นประโยชน์ เพื่อ ให้ผบู้ ริ หารสามารถตัดสิ นใจในการวางแผนการควบคุม และการปฏิบตั ิ การขององค์กรได้อย่าง ถูกต้อง

www.themegallery.com


4. ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ (Decision Support System หรือ DSS) เป็ นระบบที่ พัฒนาขึ้นจากระบบ MIS อีกระดับหนึ่ง เนื่องจาก ถึงแม้วา่ ผูท้ ี่มีหน้าที่ในการตัดสิ น ใจจะสามารถใช้ประสบการณ์หรื อใช้ขอ้ มูลที่มีอยูแ่ ล้วในระบบเอ็มไอเอส ของ บริ ษทั สำาหรับทำาการตัดสิ นใจได้อย่างมีประสิ ทธิภาพในงานปกติ 5. ระบบสารสนเทศเพือ่ ผู้บริหารระดับสู ง (Executive Informaion Systyem หรือ EIS ) เป็ นระบบที่สร้างขึ้น เพื่อสนับสนุน สารสนเทศและการตัดสิ นใจสำาหรับผู ้ บริ หารระดับสูงโดยเฉพาะ หรื อ สามารถกล่าวได้วา่ ระบบนี้คือส่ วนหนึ่งของ DSS ที่แยกออกมา เพือ่ เน้นการให้สารสนเทศที่สาำ คัญต่อdการบริ การต่อผูบ้ ริ หาร

www.themegallery.com


• 6. ปัญญาประดิษฐ์ (AI:Artificial Intelligence)ระบบที่ทาำ ให้เครื่ อง คอมพิวเตอร์กลายเป็ นผูช้ าำ นาญการ ในสาขาใดสาขาหนึ่ง คล้ายกับ มนุษย์ ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญมีส่วนคล้ายคลึงกับระบบอื่นๆ คือเป็ นระบบ คอมพิวเตอร์ที่ช่วยผูบ้ ริ หารแก้ไขปัญหาหรื อทำาการ ตัดสิ นใจ

www.themegallery.com


ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ยังมีการสับสนอยูม่ ากระหว่างคำาว่า ระบบสารสนเทศ ( Information System) กับ เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology) ความจริ งทั้งสองคำาคือสิ่ ง เดียวกันแต่แตกต่างกันที่เทคโนโลยี ในส่ วนแรก หมายถึงระบบที่มีการนำาข้อมูลดิบ ไปประมวลผลให้อยูใ่ นรู ปสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน เช่น การอ่านข่าวในหน้า หนังสื อพิมพ์แล้วไปเล่าต่อให้อีกคนหนึ่งฟัง ก็ถือได้วา่ เป็ นระบบสารสนเทศอย่าง หนึ่งแล้ว เพราะมีการอ่านข้อมูลดิบจากแหล่งข่าวสารแล้วมีการประมวลผลใน สมอง บันทึกจดจำา และมีการแจกจ่ายไปยังบุคคลอื่น

www.themegallery.com


ตัวอย่ างเทคโนโลยีเพือ่ นำาระบบสาระสนเทศมาใช้ 1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็ นเครื่ องอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถจดจำาข้อมูลต่าง ๆ และปฏิบตั ิ ตามคำาสัง่ ที่บอก เพือ่ ให้คอมพิวเตอร์ทาำ งานอย่างใดอย่างหนึ่งได้ คอมพิวเตอร์น้ นั ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อเชื่อมกันเรี ยกว่า ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และอุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์น้ ีจะต้องทำางานร่ วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรื อที่เรี ยกกันว่า ซอฟต์แวร์ (Software)

www.themegallery.com


ระบบสารสนเทศ เป็ นระบบที่ช่วยเสริ มประสิ ทธิภาพการทำางานโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและสื่ อสาร ระบบสารสนเทศประกอบด้วย

1.1 ฮาร์ดแวร์ (hardware) หมายถึง ตัวเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น คียบ์ อร์ด (keyboard) เมาส์ (mouse) จอภาพ (monitor) จอภาพสัมผัส (touch screen) ปากกาแสง (light pen) เครื่ องอ่านรหัสแท่ง (barcode reader) เครื่ องพิมพ์ (printer) ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารสำาหรับเสื่ อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็ น เครื อข่าย เช่น โมเด็ม (modem) และสายสัญญาณ www.themegallery.com


1.2 ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึง โปรแกรมหรื อชุด คำาสั่ง ( instruction ) ที่ใช้ควบคุมการทำางานของ เครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆเพื่อ ให้ทาำ งานตามคำาสั่งของผูใ้ ช้ โดยทัว่ ไปโปรแกรม 1.3) โปรแกรมขับอุปกรณ์ หรื อดีไวซ์ไดร์ฟเวอร์ (device driver) เป็ นโปรแกรมที่ช่วยในการติดตั้ง ระบบเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อหรื อใช้ งานอุปกรณ์ต่างๆ ได้

www.themegallery.com


1.4) โปรแกรมแปลภาษา เป็ นโปรแกรมที่ทาำ หน้าที่แปลโปรแกรมที่เขียนขึ้ นด้วยภาษา คอมพิวเตอร์ระดับสู งให้เป็ นรหัสที่อยูใ่ นรู ปแบบที่เครื่ องคอมพิวเตอร์สามารถ ทำางานได้ ดังรู ปที่ 1.9 ตัวอย่างตัวแปลภาษา เช่น ตัวแปลภาษาจาวา ตัวแปลภาษาชี

www.themegallery.com


1.5 บุคลากร (people) บุคลากรเป็ นองค์ประกอบที่ สำาคัญที่สุดของระบบสารสนเทศ ในที่น้ ี หมายถึง บุคลากรที่เป็ นผูพ้ ฒั นาระบบสารสนเทศ 1.6 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน (procedure) ระบบ สารสนเทศต้องมีข้นั ตอนการปฏิบตั ิงานที่เป็ น ลำาดับขั้นชัดเจน เพือ่ ให้ผใู ้ ช้สามารถเข้าใจได้ง่าย และดำาเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทั้งใน สถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน

www.themegallery.com


องค์กรต่างๆ มีการลงทุนจำานวนมากในการจัดหาระบบสารสนเทศที่มี ประสิ ทธิ ภาพเพื่อนำามาช่วยงานทั้งด้านการบริ หารและการจัดการงานทัว่ ไปของ องค์กร โดยเน้นที่คุณภาพของระบบสารสนเทศและความคุม้ ค่าในการลงทุน การใช้ ระบบสารสนเทศจะเริ่ มจากการนำาขย้อนมูลป้ อนเข้าสู่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ระบบ คอมพิวเตอร์จะทำาการประมวลข้อมูลเหล่านั้น แล้วจึงส่ งผลลัพธ์ออกมาให้กบั ผูใ้ ช้ ผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศจะนำาสารสนเทศนั้นไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการทำา กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง

รู ป แสดงกระบวนการประมวลผลข้อมูล และการใช้สารสนเทศ www.themegallery.com


2. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ใช้ในการติดต่อสื่ อสารรับ/ส่ งข้อมูลจากที่ไกล ๆ เป็ นการส่ งของข้อมูล ระหว่างคอมพิวเตอร์หรื อเครื่ องมือที่อยูห่ ่างไกลกัน ซึ่ งจะช่วยให้การเผยแพร่ ขอ้ มูล หรื อสารสนเทศไปยังผูใ้ ช้ในแหล่งต่าง ๆ เป็ นไปอย่างสะดวก รวดเร็ ว ถูกต้อง ครบ ถ้วน และทันการณ์ ซึ่ งรู ปแบบของข้อมูลที่รับ/ส่ งอาจเป็ นตัวเลข (Numeric Data) ตัว อักษร (Text) ภาพ (Image) และเสี ยง (Voice) เทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่ อสารหรื อเผย แพร่ สารสนเทศ

www.themegallery.com


เทคโนโลยีโ ทรคมนาคมสมัย ใหม่ การ สื่ อสารผ่านดาวเทียม (satellite-based communication) ดาวเทียมจะมีเครื่ องถ่ายทอดสัญญาณติดตั้งอยู่ การสื่ อสารโดยผ่านดาวเทียม จะทำาโดยการส่ งสัญญาณสื่ อสารจากสถานีภาคพื้นดินแห่งหนึ่งขึ้นไปยังดาวเทียม เมื่อดาวเทียมรับก็จะส่ งกลับมายังสถานีภาคพื้นดินอีกแห่งหนึ่งหรื อหลายแห่ง เราจึง ใช้ดาวเทียมเพื่อแพร่ ภาพสัญญาณโทรทัศน์ได้ การรับจะครอบคลุมพื้นที่ที่ดาวเทียม ลอยอยู่ ซึ่ งจะมีบริ เวณกว้างมากและทำาได้โดยไม่มีอุปสรรคทางภูมิศาสตร์

www.themegallery.com


การสื่อ สารด้ว ยเส้ นใยนำาแสง (fiber optic) การสื่อ สารด้ว ยเส้น ใยนำา แสง เส้นใยนำาแสงมีลักษณะเป็นท่อแก้ว ที่ออ ่ นตัวอยู่ในสายที่หุ้มด้วยพลาสติก ลักษณะของท่อแก้วหุ้มด้วยสารพิเศษที่ ทำาให้เกิดการหักเหของแสงอยู่ภายใน ท่อแก้ว ดังนัน ้ เราสามารถส่งแสงจาก ปลายด้านหนึง่ ให้ไปปรากฏทีป ่ ลายอีก ด้านหนึง่ ได้ แม้ว่าเส้นใยนำาแสงนัน ้ จะ คดงอไปอย่างไรก็ตามก็จะส่งแสงเข้าไป ในท่อแก้วได้ เมือ ่ มีการนำาเอาข้อมูล เข้าไปผสมกับแสง เพือ ่ ให้แสงกระพริบ ตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล ทำาให้ เรารับส่งสัญญาณข้อมูลไปกับแสงได้ การรับส่งข้อมูลเข้าไปในแสงทำาได้มาก

www.themegallery.com

และรวดเร็ว

เส้น ใย นำา แสง


แนวโน้ มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 บริ ษทั ไอบีเอ็มได้นาำ ไมโครคอมพิวเตอร์ออกจำาหน่าย ไมโครคอมพิวเตอร์ในขณะนั้นใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ 8088 เพียงไม่กี่ปีต่อมาก็ได้ พัฒนาไมโครคอมพิวเตอร์ที่ใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ 80286 หากย้อนกลับไปในอดีต พบว่า ไมโครคอมพิวเตอร์เปลี่ยนรุ่ นใหม่บ่อยมาก บริ ษทั ผูพ้ ฒั นาไมโคร โพรเซสเซอร์ได้คิดค้นและพัฒนาให้ขีดความสามารถเพิม่ ขึ้นตลอดเวลา ในปี พ.ศ. 2545 ไมโครโพรเซสเซอร์รุ่นเพนเทียมโฟร์ของบริ ษทั อินเทล และรุ่ นเอธรอนของ บริ ษทั เอเอ็มดี ทำางานได้ดว้ ยความเร็ วกว่า 2,000 เมกะเฮิรตซ์ ขีดความสามารถของ คอมพิวเตอร์รุ่นนี้มีความเร็ วในการคำานวณเพิ่มขึ้น มีผลทำาให้พฒั นาการทาง ซอฟต์แวร์กา้ วหน้าไปจากเดิมมาก

www.themegallery.com


ขณะเดียวกันความจุของหน่วยความจำาหลักที่ใช้ในไมโครคอมพิวเตอร์กเ็ พิ่มขึ้น เป็ นลำาดับ ไมโครคอมพิวเตอร์ที่บริ ษทั ไอบีเอ็มพัฒนาขึ้ น ในปี พ.ศ 2524 มีหน่วย ความจำาเพียง 64 กิโลไบต์ แต่ปัจจุบนั แนวโน้มของหน่วยความจำาในไมโคร คอมพิวเตอร์เป็ นหลายร้อยเมกะไบต์จนมีแนวโน้มถึงกิกะไบต์ในไม่ชา้ นี้

www.themegallery.com


ประโยชน์แ ละตัว อย่า งของการนำา ระบบ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสือ ่ สารไปใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีส่วน ทำาให้ชว ี ิตความเป็นอยูข ่ องคนในปัจจุบันมีความสะดวก สบายมากขึ้น ทำาให้คนในสังคมมีการติดต่อสือ ่ สารถึงกัน ได้ง่ายและรวดเร็ว มีการทำากิจกรรมหลายสิ่งหลายอย่าง ร่วมกันง่ายขึ้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สือ ่ สารก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น 1. ด้า นการศึก ษา ; เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถูกนำามาใช้เพือ ่ อำานวยความสะดวกในการบริหารด้านการ ศึกษา เช่น ระบบการลงทะเบียน และระบบการจัดตาราง สอน นอกจากนี้ยงั ใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มโอกาสทาง ด้านการศึกษาและเพิม ่ ประสิทธิภาพการเรียนการสอน ตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้านการ

www.themegallery.com


2. ด้ านการแพทย์ และสาธารณสุ ข ;เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ถูกนำามาใช้เริ่ มต้งแต่การทำาทะเบียนคนไข้ การรักษาพยาบาลทัว่ ไป ตลอดจนการวินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆ ได้อย่ารวดเร็ วและแม่นยำา นอกจากนี้ยงั ใช้ในห้องทดลอง การศึกษาและการวิจยั ทางการแพทย์ รักษาคนไข้ดว้ ยระบบการรักษาทางไกลตลอดเวลาผ่านเครื อข่ายการ สื่ อสารเครื่ องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่เรี ยกว่า อีเอ็มไอสแกนเนอร์ ( EMI scanner ) ถูกนำามาใช้ถ่ายภาพสมองมนุษย์เพือ่ ตรวจหาความ ผิดปกติในสมอง เช่น ดูเนื้องอกพยาธิ เลือดออกในสมอง และต่อมา ได้พฒั นาให้ถ่ายภาพหน้าตัดได้ทวั่ ร่ างกาย เรี ยกชื่อว่า ซีเอที ( CATComputerized Axial Tomography scanner: CAT scanner )

www.themegallery.com


3. ด้า นการเกษตรและอุต สาหกรรม ;เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารถูกนำามาใช้ประโยชน์ในด้าน เกษตรกรรม เช่น การจัดทำาระบบข้อมูลเพื่อการเกษตร และพยากรณ์ผลผลิตด้านการเกษตร นอกจากนี้ยงั ช่วยพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม การ ประดิษฐ์หน ุ่ ยนต์เพื่อใช้ทำางานบ้าน และหุ่นยนต์เพือ ่ งานอุตสาหกรรมทีต ่ ้องเสี่ยงภัยและเป็นอันตรายต่อ สุขภาพ เช่น โรงงาน สารเคมี โรงผลิตและควบคุม การจ่ายไฟฟ้า รวมถึงงานที่ต้องทำาซำ้าๆ เช่น โรงงาน ประกอบรถยนต์ และโรงงานแบตเตอรี่

www.themegallery.com


จบ การนำาเสนอ www.themegallery.com

microsoft powerpoint  

microsoft powerpoint to weblog

microsoft powerpoint  

microsoft powerpoint to weblog

Advertisement