Page 1


คาว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology: IT )เรี ยกย่อว่า"ไอที"ประกอบด้วย คาว่า"เทคโนโลยี" และคาว่า"สารสนเทศ" นามาร่ วนกันเป็ น"เทคโนโลยีสารสนเทศ" และคา ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร หรื อเรี ยกย่อว่า"ไอซีที"ประกอบด้วยคาที่มี ความหมายดังนี้ เทคโนโลยี( Technology ) หมายถึง การนาความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการ พัฒนาเครื่ องมือ เครื่ องใช้ อุปกรณ์ วิธีการและกระบวนการ สารสนเทศ( Information ) หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกดจากการนาข้อมูลมาผ่าน กระบวนการต่างๆ อย่างมีระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อ สร้างหรื อจัดการสารสนเทศอย่างเป็ นระบบและรวดเร็ ว โดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้าน คอมพิวเตอร์


ระบบสารสนเทศ เป็ นระบบที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทางานโดยใช่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศประกอบด้ วย


2.1 ฮาร์ ดแวร์ ( hardware ) หมายถึง ตัวเครื่ อง คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตอ่ พ่วงต่างๆ เช่น คีย์บอร์ ด ( keyboand ) เมาส์ ( mouse ) จอภาพ ( monitor ) เป็ นต้ น รวมทังอุ ้ ปกรณ์ สื่อสารสาหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ เข้ าเป็ นเครื อข่าย เช่น โมเด็ม ( modem ) และ สายสัญญาณ


2.2 ซอฟต์ แวร์ ( softwa re ) หมายถึง โปรแกรมหรื อชุดคาสัง่ ( instruction ) ที่ใช่ควบคุมการทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ต่างๆ ชุดคาสัง่ จะถูกแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

ซอฟต์ แวร์ ระบบ ( system software ) หมายถึงชุดคาสัง่ ที่ทา หน้ าที่ควบคุมการทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และทาหน้ าที่ เป็ นตัวกลางระหว่างผู้ใช้ กบั คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบแบ่งออกเป็ น


1) ระบบปฏิบัตกิ าร ( Operating System: OS ) เป็ น ซอฟต์แวร์ ที่ทาหน้ าที่ควบคุมการทางานของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ทงหมด ั้ ภายในคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างระบบปฏิบตั ิการ เช่น วินโดวส์( Windowns ) ลินกุ ซ์ ( Linux ) และ แมคโอเอส ( Mac OS )


2) โปรแกรมอรรถประโยชน์ ( utilities program ) เป็ นโปรแกรมที่ช่วยเสริมการทางานของคอมพิวเตอร์ หรื อช่วยเสริมการ ทางานอื่นๆให้ มีความสามารถใช่วานได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ ้น


3)โปรแกรมขับอุปกรณ์ หรื อดีไวซ์ ไดร์ ฟเวอร์ ( device driver ) เป็ นโปรแกรมที่ช่วยในการติดตังระบบเพื ้ ่อให้ คอมพิวเตอร์ สามารถติดต่อหรื อใช่งานอุปกรณ์ตา่ งๆ


4) โปรแกรมแปลภาษา เป็ นโปรแกรมที่ทาหน้ าที่แปล โปรแกรมที่เขียนขึ ้นด้ วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับสูงให้ เป็ นรหัสที่อยูใ่ น รูปแบบที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ สามารถทางานได้ ดังรูปที่ 1.9 ตัวอย่างตัว แปลภาษา เช่น ตัวแปลภาษาจาวา ตัวแปลภาษาซี


ซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ (application software) หมายถึง ชุดคาสัง่ ที่เขียนขึ ้นเพื่อให้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทางานตามวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง ซอฟต์แวร์ ประยุกต์อาจเขียนขึ ้นโดย ใช้ โปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น เบสิก (Basic) ปาสคาล (Pascal) โคบอล (Cobol) ซี (C) ซีพลัสพลัส (C++) และจาวา (Java)


1.2.3 ข้ อมูล (data) ข้ อมูลจะถูกรวบรวมและป้อนเข้ าสู่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยผ่านอุปกรณ์ของหน่วยรับเข้ า เช่น คีย์บอร์ ด เมาส์ และสแกนเนอร์ (scanner) ข้ อมูลจะถูกจัดเก็บอยูใ่ นหน่วยความจา (memory unit) ก่อนที่จะถูกย้ ายไปเก็บที่หน่วยเก็บข้ อมูล (storage unit) เช่น ฮาร์ ดดิสก์ และแผ่นซีดี


1.2.4 บุคลากร (people)บุคลากรเป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญที่สดุ ของระบบสารสนเทศ ในที่นี ้หมายถึงบุคลากรที่เป็ นผู้ใช้ ระบบ สารสนเทศ บุคลากรที่เป็ นผู้พฒ ั นาระบบสารสนเทศ จะต้ องมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ มีประสิทธิภาพให้ สามารถ ทางานได้ ตามความต้ องการของผู้ใช้ ใช้ ง่ายและสะดวก


1.2.5 ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน (procedure) ระบบสารสนเทศต้ องมี ขันตอนการปฏิ ้ บตั ิงานที่เป็ นลาดับขันชั ้ ดเจน เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเข้ าใจได้ ง่าย และ ดาเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทังในสถานการณ์ ้ ปกติและสถานการณ์ฉกุ เฉิน เช่น ขันตอนการบั ้ นทึกข้ อมูล ขันตอนการท ้ าสาเนาข้ อมูล ขันตอนการปฏิ ้ บตั ิเมื่อข้ อมูลได้ รับ ความเสียหาย หรื อเมื่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ เกิดการชารุดเสียหาย ขันตอนต่ ้ างๆ เหล่านี ้ควรได้ รับการรวบรวมและจัดทาให้ เป็ นรูปเล่ม


1.3.1 ด้ านการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกนามาใช้ เพื่ออานวยความสะดวกในการบริ หารด้ านการบริ หารด้ านการศึกษา เช่น ระบบการ ลงทะเบียน และระบบการจัดตารางสอน นอกจากนี ้ยังใช้ เป็ นเครื่ องมือในการเพิ่ม โอกาสทางด้ านการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรี ยนการสอน


1.3.2 ด้ านการแพทย์ และสาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารถูกนามาใช้ เริ่มตังแต่ ้ การทาทะเบียนคนไข้ การ รักษาพยาบาลทัว่ ไป ตลอดจนการวินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆได้ อย่าง รวดเร็วและแม่นยา


1.3.3 ด้ านการเกษตรและอุตสาหกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารถูกนามาใช้ ประโยชน์ในด้ านเกษตรกรรม เช่น การจัดทาระบบข้ อมูลเพื่อการเกษตรและพยากรณ์ผลผลิตด้ านการเกษตร นอกจากนี ้ยังช่วยพัฒนาความก้ าวหน้ าทางด้ านอุตสาหกรรม การประดิษฐ์ หุน่ ยนต์เพื่อใช้ ทางานบ้ าน และหุน่ ยนต์


1.3.4 ด้ านการเงินธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารถูกนามาใช้ ในด้ านการเงินและการธนาคาร โดยใช้ ช่วยด้ านการ บัญชี การฝากถอนเงิน โอนเงิน บริการสินเชื่อ และเปลี่ยนเงินตรา บริการ ข่าวสารธนาคาร การใช้ คอมพิวเตอร์ ด้านการเงินการธนาคารที่ร้ ูจกั และ นิยมใช้ กนั ทัว่ ไป เช่น บริการฝากถอนเงิน การโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์


1.3.8 ด้ านการพาณิชย์ องค์กรในภาคธุรกิจใช้ ประโยชน์จาก เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการ เพื่อช่วยเพิ่ม ความยืดหยุน่ ให้ กบั องค์กรในการทางาน ทาให้ การประสานงานหรื อการทา กิจกรรมต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานในองค์กรหรื อระหว่างองค์กรเป็ นไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น


1.4.1 ด้ านอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เห็นได้ ชดั ว่ามนุษย์ใช้ อปุ กรณ์การสื่อสารแบบพกพามากขึ ้นเรื่ อยๆ เริ่มจากวิทยุเรี ยกตัว (pager) ซึง่ เป็ นเครื่ องรับข้ อความ มาเป็ นถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์สื่อสารชนิด นี ้ได้ ถกู พัฒนาจนสามารถใช้ งานด้ านอื่นๆได้ นอกจากการพูดคุยธรรมดา โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่สามารถใช้ ถ่ายรูป ฟั งเพลง ฟั งวิทยุ ดูโทรทัศน์ บันทึกข้ อมูล สันๆ ้


1.4.2 ด้ านระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครื่ องข่าย คอมพิวเตอร์ ในอดีตมักเป็ นระบบที่ใช้ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เชื่อมต่อตรง โดยจุดเดียว (stand alone) ต่อมามีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เข้ า ด้ วยกันภายในองค์กร เพื่อทาให้ สามารถใช้ ข้อมูลร่วมกัน หรื อใช้ เครื่ องพิมพ์ ร่วมกัน จนเกิดเป็ นระบบรับและให้ บริการ


1.4.3 ด้ านเทคโนโลยี ระบบทางานอัตโนมัติที่สามารถ ตัดสินใจได้ เองจะเข้ ามาแทนที่มากขึ ้น เช่น ระบบแนวนาเส้ นทางจราจร ระบบจอดรถ ระบบตรวจหาตาแหน่งของวัตถุ ระบบควบคุมความปลอดภัย ภายในอาคาร ระบบที่ทางานอัตโนมัติเช่นนี ้ อาจกลายเป็ นระบบหลักใน การดาเนินการของหน่วยงานต่างๆ โดยเข้ ามาแทนที่การทางานของมนุษย์


1.ด้ านสังคม สภาพเสมือนจริ ง การใช้ อินเตอร์ เน็ตเชื่อมโยงการทางานต่างๆ จนเกิด เป็ นสังคมที่ติดต่อผ่านทางอินเตอร์ เน็ต หรื อที่ร้ ูจกั กันว่า ไซเบอรฺ์สเปช (cyber space) ซึง่ มี กิจกรรมต่างๆ เช่นการพูด การชื ้อสินค้ า และบริ การ การทางานผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ทาให้ เกิด สภาพที่เสมือนจริ ง


2. ด้ านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส่งผลให้ เกิดสังคม โลกาภิวตั น์(globalization) เพราะสามารถชมข่าว ชมรายการโทรทัศน์ที่สง่ กระจายผ่านดาวเทียมของประเทศต่างๆ ได้ ทวั่ โลก สามารถรับรู้ข่าวสารได้ ทนั ที ใช้ อินเทอร์ เน็ตในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน


3. ด้ านสิ่งแวดล้ อม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีประโยชน์ใน ด้ านธรรมชาติและและสิ่งแวดล้ อม เช่น ระบบป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ ง โดยใช้ ภาพถ่ายดาวเทียม หรื อภาพถ่ายทางอากาศ ร่วมกับการจัดเก็บรักษาข้ อมูล ระดับน ้าทะเล ความสูงของคลื่นจากระบบเรดาร์ เป็ นการศึกษาเพื่อหาสาเหตุ และนา ข้ อมูลมาวางแผนและสร้ างระบบเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ งแต่ละแห่งได้ อย่าง เหมาะสม


1. นักเขียนโปรมแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ (programmer) ทาหน้ าที่ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ ในงานด้ านต่างๆ เช่น โปรมแกรมเกี่ยวกับการซื ้อ ขายสินค้ า โปรแกรมที่ใช้ กบั งานด้ านบัญชี หรื อโปรแกรมที่ใช้ กบั ระบบงานขนาดใหญ่ขององค์กร


2. นักวิเคราะห์ ระบบ (system analyst) ทาหน้ าที่ในการศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ นักวิเคราะห์ระบบจะทา การวิเคราะห์ระบบงานและออกแบบระบบสารสนเทศให้ ตรงกับความต้ องการของ ผู้ใช้ งาน ซึง่ อาจรวมถึงงานด้ านการออกแบบฐานข้ อมูลด้ วย


3. ผู้ดูแลและบริหารฐานข้ อมูล (database administrator) ทาหน้ าที่บริ หารและจัดการฐานข้ อมูล (database) รวมถึงการออกแบบ บารุงรักษา ข้ อมูล และการดูแลระบบความปลอดภัยของฐานข้ อมูล เช่น การกาหนดบัญชีผ้ ใู ช้ การ กาหนดสิทธิ์ผ้ ใู ช้


4. ผู้ดูแลและบริหารระบบ(system administrator) ทาหน้ าที่บริ หารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ในองค์กร โดยดูแลการติดตังและ ้ บารุงรักษาระบบปฏิบตั ิการ การติดตังฮาร์ ้ ดแวร์ สร้ าง ออกแบบและบารุงรักษาบัญชี ผู้ใช้


5. ผู้ดูแลและบริหารระบบเครื อข่ าย (networkadministrator) ทาหน้ าที่บริ หารและจัดการออกแบบระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และดูแลรักษาความ ปลอดภัยของระบบเครื อข่ายขององค์กร เช่น ตรวจสอบการใช้ งานเครื อข่ายของ พนักงานและติดตังโปรแกรมป ้ ้ องกันผู้บกุ รุกเครื อข่าย


6. ผู้พฒ ั นาและบริหารระบบเว็บไซต์ (webmaster) ทาหน้ าที่ออกแบบพัฒนา ปรับปรุงและบารุงรักษาเว็บไซต์ให้ มีความทันสมัย โดยเฉพาะ อย่างยิ่งต้ องมีการปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ


7. เจ้ าหน้ าที่เทคนิค (technician) ทาหน้ าที่ซ่อมบารุงรักษาเครื่ องคอมพิวเตอร์ ติดตังโปรแกรม ้ หรื อติดตังฮาร์ ้ ดแวร์ ต่างๆ และแก้ ไขปั ญหาที่อาจเกิดจากการใช้ อปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ ในองค์กร


8. นักเขียนเกม (game maker) ทาหน้ าที่เขียนหรื อพัฒนาโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ ในปั จจุบนั นี ้การเขียนโปรมแกรม คอมพิวเตอร์ เป็ นอาชีพได้ รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทย


http://flukeloveskb.blogspot.com/2012/06/1.html


นางสาวสุพตั รา

ทานะกาศ รหัส 554188086

นางสาวอลิสา นางสาวกาญจนา นางสาวณัฐณิชา นางสาวพัชราภรณ์ นางสาววิภารัตน์

ผิวเงิน สิมพันธ์ แปงทอง มูลเพชร แสนโคตร

รหัส 554188087 รหัส 554188088 รหัส 55418089 รหัส 554188096 รหัส 554188098

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร