a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

A

c F

N

IN

U D


ชีวิตก็มีแตสิ่งที่ไมเขาใจ


U คนหาความเปนคุณ ผานมุมมองของปญหา


CAN FIND YOU พิมพครั้งแรก : มีนาคม 2563 จำนวน 500 เลม ราคา 200 บาท จัดพิมพโดย สำนักพิมพอินทนิล อาคารศูนยเรียนรูพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท : 0-4375-4369, 0-4375-4361 โทรสาร : บรรณาธิการเลม บรรณาธิการบริหาร พิสูจนอักษร ศิลปกรรม ออกแบบปก

พัชรินทร คำเปรม พัชรินทร คำเปรม พัชรินทร คำเปรม พัชรินทร คำเปรม พัชรินทร คำเปรม

จัดจำหนาย บริษัท อินทนิล จำกัด 45/286 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท : 0-4375-4369 , 0-4375-4361


คํานําสํานักพิมพ เคยคิดไหมวาตัวเราเองนั้น เปนคนแบบไหน? แบบไหนที่ใชเรา หรือแบบไหน ที่ไมใชเราเลย ทุกครั้งเมื่อเราเจอปญหา ไมใชเพียงแคเรา แตทุกคนบนโลกใบนี้ จะ แสดงตัวตนที่แทออกมา เมื่อพวกเขาเหลานั้นพบเจอกับปญ หรือกําลังเผชิญหนา กับความจริงที่สุดแสนจะโหดราย ทั้งหมดนี้ดูเปนเรื่องที่ติด ยางครั้งมันอาจจะนํา มาซึ่งความผิดหวังของคนรอบขาง แตหากมองอีกมุมหนึ่ง สิ่งเหลานี้อาจทําใหเราคนพบความเปนตัวเอง บางคน ไมเคยรูมากอน วาตัวเองมีนิสัยแบบไหน ซึ่งสิ่งเหลานี้สงผลกระทบในระยะยาวจน บางครั้งอาจจะเผลอไปทํานิสัยเสียใสใครโดยที่เราไมรูตัว ซึ่งมันสรางปญหาตามมา อีกมากมายทีเดียว แตรูหรือไม วาสิ่งเหลานี้ทําใหเราคนพบความเปนตัวเองได เราจะไดรูวาเรา ชอบ หรือไมชอบอะไร เมื่อคุณเจอกับปญหา แนนอนวาคุณไมชอบเอาซะเลย แต บางปญหาคุณจะสามารถชางมันและยอมรับมันได คือการปลงแลวไปทําในสิ่งที่ ชอบ สิ่งเหลานี้จะทําใหคุณอยูบนโลกใบนี้อยางมีความสุขมากขึ้น สํานักพิมพอินทนิล มีนาคม 2563


TABLE OF CONTENTS

IF YOU GOT PROBLEM WHERE IS THE PARKING LOT

8

NO PARKING AREA

12

DRIVE ON THE WRONG SIDE OF THE ROAD PLEASE

20

TURN SIGNAL

24

WITHOUT STREET LIGHT

30

THE TUITION FEE IS VERY ERROR

35

AIR FRESHENER

40

WHAT COLOR TRASH

46

INDECENT IN PUBLIC

52

WHO UNDERSTAND ME?

56


TABLE OF CONTENTS

WHAT DO YOU LIKE IF YOU LIKE GRAPHICS

62

IF YOU LIKE LISTENING TO MUSIC

66

IF YOU LIKE HEALTHY FOOD

74

IF YOU LIKE EXERCISE

79

IF YOU LIKE K-POP

86

IF YOU LIKE WATCHING MOVIES

93

IF YOU LIKE THAI CULTURE

99

IF YOU LIKE PHOTOGRAPHY

104


TABLE OF CONTENTS

IF YOUR FAVORITE MOVIE IS... SEVEN YEARS IN TIBET

109

BUTTER AND THE TIBETANS

114

FRIENDSHIP AND DIFFERENT STRATIFICATION

118

PERSONALITY AND CULTURE

124

POLITICS AND RELIGION

129

ATTITUDES AND DIFFERENCES

135


IF YOU GOT PROBLEM ถาคุณกําลังมีปญหา

7


WHERE IS THE PARKING LOT แลวฉันจะไปจอดรถตรงไหนกัน!

8


ลานจอดรถภายในมหาวิทยาลัยมหาารความที่มีอยูตามคณะตาง ๆ ยกตัวอยางเชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่อยูดานหลังลาน จอดรถนั้นถูกจัดแจงไวอยางดิบดีแตทวาลานจอดรถนั้นกลับไมเพียงพอ ตอจํานวนนิสิตที่ใชจักรยานยนตจนบางครั้งทําใหลานจอดรถเต็มจนลน ออกมาเกะกะขวางทางการจราจร และนอกจากนี้ยังมีผลเสียตามมาอีก มากมาย เรื่องลานจอดรถนี้ยังเปนปญหาที่แกไมหายมาเปนเวลานาน

9


ปญหาที่เราสามารถเห็นไดอยางชัดเจนนั่นก็คือดานพื้นที่ ยกตัวอยางเชน คณะมนุษยที่จัดแจงไวดานหลังเปนที่จอดรถอยูภายในขอบเขตสี่เหลี่ยมที่จัดไวให พรอมกับตามถนนที่สามารถขับผานนั่นทําใหเกิดความไมปลอดภัยตอนิสิตที่จะเขา มาจอดรายตอไป เราจะสังเกตไดวาพื้นที่นั้นไมเพียงพอตอจํานวนนิสิตทําใหรถนั้นลนออกมา จากที่จอดรอดสงผลใหนิสิตจําใจตองจอดรถเกะกะขวางทางเปนประจําแมในเวลา กลางคืนก็ยังสามารถเกิดอันตรายไดอีกเพราะไฟสองสวางยังมีไมมากนัก          นอกจากนี้ความปลอดภัยจากเจาหนาที่อํานวยความสะดวกยังไมมีเลย แมแตนอยทางมหาลัยควรคํานึงถึงสุขภาพจิตนิสิตดวยวา เวลาที่ลานจอดรถนั้น ไมเปนระเบียบจะสรางความลําบากแกตัวนิสิตไดอยางไรบาง เห็นสมควรไหมที่ เราควรมีคนมาจัดระเบียบรถของเราเหมือนกับคลองถมสักที

10


แตเราจะโทษทางมหาวิทยาลัยอยางเดียวก็ไมไดเพราะจํานวนประชากรของ นิสิตนั้นเพิ่มขึ้นลดลงไมแนชัดในแตละป ทําใหรถจักรยานยนตนั้นมากขึ้นตาม          แตดวยที่นิสิตเยอะถาเรามองในมุมกลับละ เราจะปฏิเสธไมไดอีกวาเรื่อง แบบนี้นั้นก็ขึ้นอยูกับจิตสํานึกของตัวนิสิตเองดวยวา ในเวลาที่เราเห็นคนจอดรถ ผิดระเบียบแลวตัวเราจะจอดรถผิดระเบียบตามเขา และสรางความลําบากใหคน อื่นตอไปอีกรึเปลา        และทั้งหมดนี้เปนผลเสียตาง ๆ ที่ตามมาจากที่กลาวไปขางตนิดหนอยนั่นก็ คือทําใหเสียเวลา เสียสุขภาพจิตร ดีไมดีอาจจะถึงขั้นทําลายขาวของเพื่อเปนการ เตือนวาอยาทําอยางนี้อีก           ดวยเหตุผลหลายอยางนี้เราควรคํานึงถึงสวนรวมและปญหาลานจอดรถ นั้นเกิดไดหลากหลายกรณีไมวาจะจากทางมหาวิทยาลัยหรือตัวนิสิตเองถาเราเริ่ม ตนจากตัวเราเองปญหานี้อาจจะไดรับการแกไข ก็มั่นใจไดเลยวาปญหาที่เกิดขึ้น จะไดรับการแกไขไมมากก็นอยอยางแนนอน

แล้วสุดท้าย ฉันก็ต้องจอดรถในที่ห้ามจอด… 11


NO PARKING AREA ตรงนี้หามจอดนะ...!

12


จอดผิดกฎ…!!! จอดในที่หามจอด จอดรถไมเผื่อผูอื่น เปนปญหาที่เกิดขึ้นบอยและหาทางแกไขไดยาก ติดปายก็แลว ทาสีก็แลว แตปญหาก็ยังไมลดลงและแกไขปญหาที่เรื้อรังนี้ไมได ซักทีซึ่งปญหานี้นั้นเปนเสนสุดของปญหา และคนสวนใหญก็มัก มองแคเพียงเสนสุดของปญหาโดยที่ไมไดมองถึงจุดเริ่มตนหรือ ตนตอของปญหาเลย

13


จอดตามใจคือไทยแท ถึงจะเปนสํานวนคํากลาวที่ออกจะเหมารวม เกินไปสักหนอยแตก็ตองยอมรับเพราะไมวาจะไปที่ไหนเราก็จะสามารถ พบเจอกับพฤติกรรมการจอดรถแบบตามใจไมวาจะเปน การจอดรถบนทางเทา การจอดรถบนฟุตบาท เปนการกีดขวางทางเดินของผูสัญจรไปมาในระแวกนั้น การจอดรถ กีดขวางการจราจร ซึ่งเปนสามเหตุหลักที่ทําใหการจราจรติดขัดการจอด รถหางจากไหลทางเกิน 25 เซนติเมตร การจอดในพื้นที่หามจอด หรือ บริเวณที่มีปายหามจอดติดตั้งอยู การจอดรถขวางทางเขา - ออก ทั้งหมดลวนเปนพฤติกรรมที่พพบเห็น ไดบอยๆจนกระทั่งการกระทําดังกลาวกลายเปนความเคยชินและภาพที่ ชินตาไปเสียแลวทุกวันนี้

14


การกระทําทุกๆการกระทําลวนมีผลที่ตามมา พฤติกรรมการจอดรถ ตามใจก็เชนกันไมวาคุณจะทําไปดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ไมวาจะจอดแค แปบเดียวคงไมเปนไร ดูแลวคงไมมีคนผานทางนี้หรอก ทุก ๆ พฤติกรรม ลวนมีผลและปญหาที่ตามมา หากกลาวลอยๆทุกทานคงไมเขาใจวามันมี ปญหาที่ตามมาอยางไร เราจึงอยากจะขอยกพฤติกรรมการจอดรถตามใจ มาประกอบคําอธิบายดังนี้ จอดในที่หามจอด เปนภาพที่พบเห็นจนกลายเปนภาพที่ชินตาเปน การจอดรถในบริเวณที่ เปนทางจราจร อธิเชน การจอดรถตรงทางโคงที่เปนทางโคงหักศอก ซึ่ง การจอดรถในบริเวณดังกลาว จะทําใหการจราจรติดขัดเนื่องจากไปจอด ขวางองศาการเลี้ยวรถของรถคันอื่นที่ตองขับผานเสนทางดังกลาว และที่ สําคัญยังเปนสาเหตุตน ๆ ของการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นอีกดวย จอดรถบนทางเทาหรือการจอดรถบนฟุตบาท เปนอีกพฤติกรรมการจอดตามใจ ที่ทําใหเกิดการกีดขวางการเดินของ ผูที่สัญจรไปมาในระแวกนั้น บางครั้งถึงขั้นเกิดอุบัติเหตุโดนรถชน เนื่ิอง จากทางเทานั้นไมสามารถเดินได เพราะมีรถจอดขวางอยูจึงตองลงไปเดิน บนถนนแทน 15


การรจอดรถซอนคัน เปนพฤติกรรมที่กอใหเกิดปญหาการทะเลาะวิวาทไดงายเนื่องจากเปน สถานการณที่นาหงุดหงิดและไมควรทําไมวาจะเกิดจากความตั้งใจหรือไม ก็ตาม เพราะคนที่รถอยูดานในที่มีความตองการนํารถออกจากที่จอดแต ออกไมได หรือเขาอาจจะมีธุระดวนที่ตองไปทําแตก็ไปไมไดเนื่องจากมี รถขวางรถของเขาอยู การจอดรถกีดขวางทางเขา-ออก การจอดรถตรงปากทางเขา-ออกของอาคารหรือทางเดินรถในระยะ 5 เมตรจากปากทางเดินรถหรือการจอดรถขวางทางเขา-ออก ของบานผูอื่น เปนอีกพฤติกรรมจอดรถตามใจ ที่อาจกอใหเกิดปญหาการทะเลาะวิวาท ลุกลามไปจนถึงขั้นที่งัดมาตรการกวาดลางมาใชกับพฤติกรรมการจอดรถ ตามใจจนกลายเปนขาวครึกโครมอยูบอยครั้งยกตัวอยางกรณีที่เห็นไดชัด ก็คงจะหนีไมพนกรณี “ ขาวปาทุบรถ” นั้นเอง

16


นอกจากพฤติกรรมการจอดรถตามใจดังกลาวขางตนที่ผูเขียนไดกลาว มาแลวนั้นจะกอใหเกิดปญหาไมวาจะกอใหเกิดอุบัติเหตุ การกีดขวางการ ราจร เกิดการทะเลาะวิวาทและเกิดการลงไมลงมืออยางกรณี “ ขาวปาทุบรถ ” การกระทําพฤติกรรมการจอดรถตามใจที่คุณคิดวาเปนความเคยชิน และเปนภาพที่หลายคนเห็นจนชินตาอยูตลอดนั้น ยังเปนการกระทําที่ผิด กฎหมายการจอดรถตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา55 (6) ที่บัญญัติวา หามมิใหผูขับขี่หยุดรถในชองเดินรถ เวนแตหยุดชิดขอบทางดานซายของทางเดินรถ ในกรณีที่ไมมีชองเดินรถประจําทาง บนทางเทา บนสะพานหรือในอุโมงคในทางรวมทางแยก ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรหามหยุดรถ ตรงปากทางเขา-ออก ของอาคารหรือทางเดินรถ ในเขตปลอดภัย

17


นอกจากนี้ยังเปนความผิดฐานกอความเดือดรอนรําคาญ ตามประมวล กฎหมายอาญามาตรา397 วรรคสองตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ โดยผูที่ไดรับความเสีย หายจากกรณีนี้สามารถรองทุกขดําเนินคดีได รวมทั้งสามารถฟองเรียกคา เสียหายในทางแพงได ตามมาตรา 420 และถาเปนที่สาธารณะยังมีโทษ ทางอาญาตาม พ.ร.บ จราจรทางบก เจาหนาที่สามารถออกใบสั่งยกรถได

18

จากพฤติกรรมการจอดรถแบบตามใจที่ กอใหเกิดปญหาตามมามากมาย ถึงแมจะ มีตัวกฎและ บทลงโทษทางกฎหมายการ จอดรถตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 55 (6) ออกมาบังคับ ใชอยางชัดเจน ก็ไมสามารถทําใหปญหา เรื้อรังนี้ลดลงไดแตก็ใชวาจะไมมีแนวทาง แกไขและลดปญหานี้ลงเลย ซึ่งแนวทางการแกไจปญหานั้นงายนิด เดียวเพียงแคผูใชรถใชถนนทุกคนรูหนาที่ ของตน มีวินัยและจิตสํานึกในการใชรถ ใชถนน นึกถึงใจเขาใจเรายอมเดินไกลอีก ซักหนอยเพื่อความปลอดภัยตอผูอื่นและ ทรัพยสินของตนเอง


อยางไรก็ตามหากผูใชรถใชถนนไมรวมมือกันในการแกไขพฤติกรรม การจอดรถตามใจนี้ แลวยังยกเหตุผลขออางอีกสิบลานเหตุผลมาใชเพื่อที่ จะยังจอดรถไดตามใจตน การแกไขปญหาถึงจะตองไปขุดผังเมืองเพื่อมา แกใหมเพื่อทําใหมีเสนทางการเดินรถที่กวางขึ้นและมีที่จอดที่เยอะขึ้น ปญหานั้นก็จะยังไมหมดไปอยางแนนอนหากทุกคนไมรวมกันแกไข ดังนั้นเราทุกคนตองหันมาเล็งเห็นปญหาและรวมกันแกไขดวยไมอยางนั้น สํานวนคํากลาวที่วา “จอดตามใจคือไทยแท” ก็จะถูกเหมารวมและเปน สํานวนที่ใชเรียกคนไทยอยางแทจริง

“จอดตามใจคือไทยแท้”

19


DRIVE ON THE WRONG SIDE OF THE ROAD ทําไมเธอถึงยอนศร

20


‘ไมไดอยากถาม แตแคอยากรูทําไมเธอถึงยอนศร’ เปนประโยคที่นิสิต มมส. หลาย ๆ คนอยากจะใชมากที่สุดก็วาได เหตุผลก็เพราะ ไมวามอง ไปทางไหนก็เห็นแตคนขับรถยอนศรเต็มไปหมด และทําใหเรานึกสงสัยวา ทําไมพวกเขาถึงชอบยอนศรกันจังนะไมวาจะมองไปทางซาย หรือมองไป ทางขวาก็เจอแตคนขับรถยอนศรเต็มไปหมด ไมวาจะเปนนิสิตหรือบุคคล ทั่วไปตางก็พากันยอนศรตาม ๆ กัน แลวทําไมผูคนเหลานั้นถึงขับยอนศรกันละ คําตอบสั้น ๆ งาย ๆ เลย คือ ยอนศรใกลกวาการไปกลับรถ ซึ่งอยูหางจากจุดหมายปลายทางที่จะ ไปอยางมาก อาจทําใหเสียเวลาในการเดินทาง หากมีกรณีเรงดวน เชน ทําสิ่งของมีคาหลนระหวางทางหากไปกลับรถแลวกลับมาไมเจอของที่ทํา หลนแลวก็แยละสิ แตละคนก็ตางมีเหตุผลของตน บางคนอาจจะยอนศรเพราะความ จําเปน แตบางคนก็ยอนเพราะความสะดวกสบายของตัวเองจนบางครั้งก็ ไปทําใหผูรวมใชรถใชถนนคนอื่นๆเดือดรอนหากทําผิดแลวขอโทษก็ไมมี ใครวาอะไรหรอกแตหากทําผิดแลวทําเหมือนวาตัวเองไมผิดนี่มันนานัก !

21


‘ใกลๆแคนี้เอง ขับยอนนิดหนอยจะเปนไรไป’ ‘ก็เห็นวายอนแลวทําไมไมหลบละ แคหลบก็ไมชนแลว’ เคยประสบกับปญหาพวกนี้ไหม เจอแบบนี้พวกคุณมีวิธีจัดการแบบไหน บาง นอกจากวาเราจะใชขอกฎหมายมาลงโทษซะใหเข็ด พ.ร.บ. จราจร ทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 41 ระบุใหผูขับขี่รถไปตามทิศทางที่กําหนด ใครฝาฝน (ขับยอนศร) มีโทษปรับไมเกิน 500 บาท แตก็ยังมีคนยังแอบยอนศรอยูแมวาจะโดนตักเตือนและโดนปรับไปตาม ที่กฎหมายกําหนดแลว แตถาหากวาคนขับไดขับรถยอนศรแลวทําใหผูอื่น ไดรับบาดเจ็บ นั้นจึงทําใหตํารวจบางทองที่จึงจัดระเบียบใหม ดวยการใช ชองทางกฎหมายเพิ่มขอหา โดยจะบังคับใชควบคูกับมาตรา 43 (8) ใน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522ที่ใหแจงขอหาฐานขับรถไมคํานึงถึงความ ปลอดภัยหรือความเดือดรอนของผูอื่น มีโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือ ปรับตั้งแต 2,000 - 10,000 บาท!!! อันที่จริง แมโทษจะหนักหรือเบา ก็ไมควรขับรถยอนศรเพราะมากกวา คาปรับ เราอาจเปนสาเหตุทําใหเกิดอุบัติเหตุที่ไมคาดฝนและการสูญเสีย ชีวิตคน ๆ หนึ่งที่ไมอาจประเมินคาได

2222


แตในบางครั้งเราก็ยังตองพบเจอกับคนที่ยังฝาฝนกฎจราจรอยู แลวเรา ควรจะแกไขการยอนศรยังไงดีนะ กอนอื่นคงตองศึกษาโครงสรางผังเมือง วาเปนอยางไรหรือการสรางจุดกลับรถเพิ่มเพื่อความสะดวกที่มากขึ้น แต เหนือสิ่งอื่นใด ก็คงอยูที่จิตสํานึกของแตละคนดวย หากเราบังคับใหพวก เขาเหลาใหปฏิบัติตามกฎระเบียบไมได เราก็เริ่มจากตัวเราเองกอน หาก ทุกคนคิดเชนนี้ก็คงจะชวยลดการขับรถยอนศรไดมากเลยทีเดียว เราทุกคนตางก็มีเหตุผลตางกัน การขับรถยอนศรก็เชนกัน บางคนอาจ จะยอนเพราะความจําเปน เชนทําของมีคาหลนกลางทาง หรืออาจจะขี่ หนีตํารวจเวลาตั้งดานบางคนที่ยอนอาจจะยอนเพราะเหตุจําเปน แตกับบางคนก็ทําเหมือนกับวาเราเปนคนผิดซะอยางนั้นและคนเหลานี้ มักจะใชคําพูดที่วา‘ยอนแคนี้ไมเห็นเปนไรเลย’ แหม ไมเปนไรสําหรับคุณ แตมันอาจจะสรางความเดือดรอนใหกับคนที่ใชรถใชถนนรวมกันกับคุณ

ย้อนศรอันตรายนะ!

23


PLEASE TURN SIGNAL เปดไฟเลี้ยวเถอะ ไดโปรด

24


อีกหนึ่งสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนคงหนีไมพนการ ใหสัญญาณไฟจราจร โดยเว็บไซต Motorexpo.co.th ระบุไววา การไม ใหสัญญาณ…จอด ชะลอ เลี้ยว ทําใหเกิดอุบัติเหตุเฉลี่ย 700 / ป ซึ่งแนนอนวาปญหาจราจรกับการไมเปดหรือลืมปดไฟเลี้ยว เปนเรื่อง ความประมาทของคนเพียงไมกี่คน แตมันอาจจะสรางความเสียหาย และ ความสูญเสียใหกับพวกเขาเหลานั้นอยางคาดไมถึง ไมวาจะเปนการเฉี่ยว ชนหรือไปจนถึงการเสียชีวิต “อีกแลวซินะ” ประโยคนี้ใชบอยเกินไปสําหรับใครหลายคนรวมถึงเราดวย โดยเฉพาะกับ การใหสัญญาณไฟในการขับขี่ ซึ่งถือวาเปนเรื่องที่คนในยุคสมัยนี้ใหความ สําคัญนอยมาก นั่นจึงเปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุไดงายโดยไมนึกถึงเพื่อน รวมทาง นึกแคอยากจะจอดก็จอด นึกอยากจะเลี้ยวก็เลี้ยว นึกอยากจะ แซงก็แซง แตชวยละลึกไวสักนิดเถอะวา “ไมมีใครอยากเลนเกมทายใจกับคุณหรอก”

25


ตีไฟเลี้ยวแตไมเลี้ยว คนขี่ตามหลังมาก็มองไปซิจองมันเขาไป “จะเลี้ยวตอนไหนอะ?” คําถามงาย ๆ แตไมคอยไดคําตอบในกรณีขับขี่รถจักยานยนต บางคนไป กับเพื่อนคงจะคุยกันจนเพลินหรือยังไง บางคนเพลินกับการชมนกชมไม ขางทางบางละ ในกรณีรถยนต เลนโทรศัพทบาง คุยโทรศัพทบางปญหา เลยตกมาอยูที่คนขี่ตามหลังมา ถาในเวลาปกติก็คงไมเปนอะไร ขี่ตาม ๆ กันไป ถึงชาหนอยแตคงปลอดภัยดี แลวถาในเวลาเรงรีบ นอกจากจะตอง ระวังในการขับขี่ของตัวเองแลว "ตองมาเลนเกมทายใจกับรถที่เปดไฟกระพริบอยูขางหนาจะเอาไง"

26

ตีไฟเลี้ยวซายแตเลี้ยวขวา ตีไฟเลี้ยวขวาแตเลี้ยวซาย เปนงงในดงการ จราจรเลยทีเดียวปญหานี้เปนประสบการณตรงของเราเอง ในเวลาเรงรีบ มาเรียนในชวงเชา มีรถจักรยานยนตหลายคันขี่ตามกันมา เราก็ขี่ตามหลัง ไปดี ๆ เห็นคันหนาตบไปเลี้ยวซาย เราเลยตีไฟเลี้ยวจะแซงขวา พอกําลัง บังคับแฮนดรถเพื่อเปลี่ยนทิศทาง ความไมนารักของคนขับรถคันขางหนา ก็บังเกิด เพราะพี่ทานเกิดเลี้ยวซายกะทันหัน และเราตองเบรกรถหัวทิ่ม กะทันหันเชนกันซึ่งทําใหรถจักรยานยนตที่ไดขี่ตามกันมาเปนจํานวนมาก คอย ๆ ชนตูดกัน พรอมกับเสียงที่เกิดขึ้นจากการกระทบกันของหนารถ กับทายรถ มีเสียงเกิดขึ้นเปนระยะตามจังหวะ ถึงจะเปนการชนที่ไมแรง มากนัก แตก็ทําใหลูกรักของเราเสียโฉมไดเชนกัน และที่ชํ้าใจไปกวานั้น แมแตคํา “ขอโทษ” ยังไมมี


เคยเจอไหม คันหนาชะลอเหมือนจะใหเราไปกอน เราก็นึกขอบคุณ กับความใจดีมีนํ้าใจของพี่ทาน แตที่ไหนได พี่ทานเลี้ยวกะทันหัน(อีกแลว) แบบไมเปดไฟเลี้ยว และพี่ทานไมดูรถเล็กที่ตามหลังมาเลยไมรูวาเปนบุญ บาปที่ยังตองชดใชหรือยังไง ทําใหเรากระชับแฮนดรถ เบรกจนลอสะบัด พรอมกับจังหวะการเตนของหัวใจที่ทํางานถี่ขึ้น แตครั้งนี้ถือวาเปนความ โชคดีของเราไป ที่ไมเกิดเหตุการณอะไรรายแรง และโชคดีที่ไมมีรถตาม หลังมา เพราะก็ไมอยากคิดวาถามีรถตามหลังมาเราจะเปนยังไง เลี้ยวกะทันหันโดยไมเปดไฟเลี้ยว ถอนหายใจยาว ๆ กับเรื่องนี้ เปน ขาวออกชองดังก็เยอะพอที่จะเปนอุทาหรณคําเตือนไดเปนอยางดีแตก็ยัง เปนเรื่องที่เกิดขึ้นซํ้า ๆ และนี่คงเปนบทลงโทษของคนที่มักงาย ไมเคารพ กฎจราจรเลยก็วาได เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นในหมูบานแหงหนึ่ง สงสัยพึ่ง นึกไดวาจะเลี้ยว แตโชครายไปนิดนึง เพราะพี่แกดันเลี้ยวผิดที่ มอ’ไซตคันนี้เลี้ยวกลางหนารถยนตคันโต ที่วิ่งมาดวยความเร็ว พรอม กับเสียง “โครม” ที่ดังสนั่น เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นตอหนาตอตาเราเอง ถึงแมจะไมถึงแกชีวิต แตดวยความเร็วของรถทั้งสองคันที่ขี่ตามกันมา มัน บอกใหรูวา คนที่ขี่จักรยานยนตนั้นเจ็บไมนอยเลย

27


แลวคุณรูมั้ย วาการไมเปดไฟเลี้ยวนี่ผิดกฎจราจรนะ ขอมูลจาก Fongdi.com ระบุไววา ถาไมเปกไฟเลี้ยวในเวลาที่ตอง เปด มีโทษปรับ 500 บาท ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกตามมาตรา 36 สวน ผูขับขี่จะเลี้ยวรถโดยใหรถคันอื่นผานหรือ แซงขึ้นหนา เปลี่ยนชองเดินรถ ลดความเร็วรถ จอดรถ หรือหยุดรถ จะตองใหสัญญาณดวยมือ และแขน ตามมาตรา 37 หรือไฟสัญญาณตามมาตรา 38 หรือสัญญาณอยางอื่น ๆ ตามขอบังคับของเจาพนักงานจราจร

28


เมื่อรูอยางนี้แลว อุบัติเหตุคงไมใชเรื่องไกลตัวอีกตอไป แตอุบัติเหตุที่เพิ่ม สูงขึ้นในทุกวัน เปนเรื่องใกลตัวที่เราไมควรมองขามเลยเมื่อไหรกันนะที่คนเหล นี้จะเลิกเห็นแกตัว แลวหันมามีจิตสํานึก คิดถึงเพื่อนรวมทางบาง อยาลืมสิวา

“จิตสํานึกดี ๆ ไมมีขายอยากไดตองเริ่มสราง” รวมถึงจิตสํานึกบนทองถนนดวย แคลองใสใจกันสักนิด แลวเรามารวมกัน สรางบรรยากาศดี ๆ บนทองถนนไปดวยกันเถอะคะ

29


WITHOUT STREET LIGHT มืดตึ๊ดตื๊อแบบนี้ ผีจะหลอกฉันไหม

30


ทําไมตองติดตั้งไฟฟาแสงสวางขางถนน? นั่นก็เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการ สัญจรใหกับผูใชรถใชถนนในยามวิกาลไฟฟาแสงสวางทําใหผูขับขี่มีทัศนะวิสัยใน การมองเห็นที่ชัดเจนมากขึ้นหรือเทียบเทากับในเวลากลางวัน ไดอยางครบถวน และมีประสิทธิภาพไฟฟาแสงสวางยังมีประโยชนดานความปลอดภัยมากในพื้นที่ เขตชุมชนหรือในเมือง เพราะไมเพียงจะทําใหผูใชทางมีความปลอดภัยดานการ จราจรเทานั้น แสงสวางยังชวยปองกันอาชญากรรมใหกับคนเดินที่เทาไดอีกดวย การติดตั้งไฟฟาแสงสวางจะมีประโยชนอยางสมบูรณได หากมีการใชมาตรฐานที่ ถูกตองและจุดที่ติดตั้งไมกอใหเกิดอันตราย

รอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ม.ใหม) หลายจุดยังคงขาดแสงสองสวาตาม ทองถนน หลังจากการสํารวจพื้นที่และสอบถามนิสิตบุคลลากรมหาวิทยาลัย นั้น แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยควรติดตั้งหลอดไฟฟาตามถนนที่มีรถสัญจรผานโดย ถนนที่ยังคงไรแสงไฟในยามวิกาลมีทั้งหมดจําวน 7 จุด 31


สถานที่ทั้ง 7 จุดที่ยังขาดแสงสองสวางนั้นประกอบไปดวย ถนนหนาตึกศึกษา ทั่วไป (ตึกRN) ถนนหนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีไฟแตไมไดเปดใช งาน ถนนหนาวิทยาลัยการเมืองการปกครองไปจนถึงหนาคณะสิ่งแวดลอม และ ทรัพยากรศาสตร ถนนหนารานคาเฟอเมซอนไปจนถึงขางสํานักวิทยบริการฝง ตรงขามคณะสถาปตยกรรมศาสตร ถนนขางตึกคอมฯ ถึงคณะเภสัชศาสตรมีไฟ แตเปดเพียงบางจุดเทานั้นถนนทางเขากองทะเบียนและประมวลผล บางจุดหนา คณะเทคโนโลยี          ผลกระทบจากแสงสองสวางถนนไมเพียงพอ มีหลายปจจัยดวยกัน เชน อาชญากรรม อุบัติเหตุ ใบไมบดบังแสง ปญหาเหลานี้ลวนแลวแตเปนสิ่งที่ไมควร จะเกิดขึ้นหากมีแนวทางการแกปญหาที่ดี ภัยอาชญากรรมตามทองถนนในยาม วิกาลที่เราไมอาจรูไดลวงหนาวามีมิจฉาชีพจะแอบหรือหลบอยูตามตนไม พุมไม ริมทางหรือไม หากมีแสงสวางอยางนอยเราก็ยังพอที่จะรูตัวทันและตั้งสติไดกอน รับมือกับมิจฉาชีพ ผลของแสงไฟนอยเปนอีกสวนหนึ่งของปญหาอาชกรรมเชนกัน หลายเดือน ที่ผานมานี้พบวาในถนนเสนมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีผูคนถูกกระชากกระเปา เพิ่มมากขึ้นแตผูที่เห็นเหตุหารณตางพูดเปนเสียงเดียวกันวาเห็นหนามิจฉาชีพไม ชัดจึงไมสามารถตามจับได

32


บนทองถนนที่ไรแสงสวางยังสงผลใหเกิดอุบัติเหตุสิ่งกีดขวาง พื้นถนนขรุขระ มีหลุมบอ พื้นยกระดับ หรือผูคนเดินขามถนน แสงไฟจากรถเพียงอยางเดียวโดย เฉพาะรถจักรยานยนต ไมไดสองสวางพอที่ชวยใหผูขับขี่มองเห็นไดอยางชัดเจน มองไมเห็นปายจราจรที่ติดตั้งอยูตามไหลทาง เปนผลใหไมสามารถรูไดวาปายดัง กลาวเปนปายเตือนทางโคง หรือปายใหผูขับขี่ปฏิบัติอยางไรนั่นเอ ง สิ่งเหลานี้ ลวนสงผลใหเกิดอุบัติเหตุตามมา     ตนไมตามไหลทางที่มากจนเกินไปเปนอีกสวนหนึ่งที่ทําใหบดบังแสงไฟสอง สวางใหทองถนน ผูรับผิดชอบควรมีการตัดแตงกิ่งไมที่ยื่นออกมาบดบังแสงไฟ แทนที่แสงไฟจะสองสวางลงมาถึงพื้นของถนน กลับถูกกิ่งกานของเหลาตนไมยื่น มารับแสงสวางไวเสียหมด จนทําใหเกิดคําถามวาแสงไฟตามไหลถนนนี้คุมแลว หรือกับคาไฟที่เสียไปในแตละเดือน

มหาวิทยาลัยไดเพิ่มพื้นที่ติดตั้งแสงสวางรอบมหาวิทยาลัยในบางพื้นที่ อาทิเชน สวนสนุกของมหาวิทยาลัยที่มีการติดตั้งแสงไฟเปนรอยดวงเพื่อ เปนที่พักผอนหยอนใจของนิสิต แตถนนหลักอยางหนาสํานักศึกษาทั่วไป (RN) ไปจนถึงหนาคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรยังไมมีแผนที่จะ ติดตั้งแตอยางใดทั่งที่มีผูสัญจรเปนจํานวนมาก ซึ่งในบริเวณหนาตึกแตละ คณะนั้นเปนความรับผิดชอบของแตละคณะ          การจัดระเบียบผังมหาวิทยาลัยถือวามีความสําคัญเปนอยางมาก ผังเมืองที่ดีควรออกแบบเพื่อประโยชนใชสอยใหมากที่สุดและสวยงามไป พรอม ๆ กัน ไมใชเนนเพียงความสวยงามแตไมสามารถใชประโยชนอะไร ไดเลยแมแตนอย

33


แนวทางการแกปญหาสําหรับแสงสวางตามไหลถนนนั้น ผูบริหารแตละ คณะควรคํานึงถึงความปลอดภัยของนิสิต บุคลลากร คณาจารยใน ผูขับขี่ ในเรื่องของความปลอดภัย การติดตั้งไฟฟาเพิ่มตามไหลทาง หรือเปดไฟดี กวาตั้งใหรางเสียคาใชจายไมกี่บาทดีกวาสูญเสียชีวิต ทรัพยสินที่ไมคุมคา เอาเสียเลย   แมประเด็นของไฟฟาแสงสวางขางถนนรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการนําเสนอผานสื่อออนไลน หรือหนังสือพิมพของเหลานิสิตมาแลวนับ ครั้งไมถวน รวมถึงมีการสงเรื่องใหผูที่มีเกี่ยวของในการรับผิดชอบในเรื่อง ดังกลาวไดรับทราบ แตยังคงไรวี่แววในการแกไข

34


THE TUITION FEE IS VERY ERROR เสียคาเทอมไปเทาไหร ทําไมฉันไดแคนี้?

35


คุณวาอุปกรณการเรียนสมัยใหมอะไรสําคัญที่สุด ในหองเรียนหลาก หลายเสียงเหลือเกินที่มองวาไมคอมพิวเตอร ก็โปรเจคเตอรนี้แหละ คือ สิ่งจําเปนหลักเลยในหองเรียนซึ่งทําไมผมตองถามคนที่เรียนอยูเพราะเขา เหลานี้คือคนที่ไดสัมผัสและพบเจอปญหาในหองเรียน บางทีเรื่องพวกนี้ที่ นักศึกษาเจอจนชินตาอาจมองวาแลวมันเกี่ยวและมีผลกระทบกับการ เรียนการสอนยังไง หากลองแจกแจงใหเห็นภาพ

36


อันดับแรก การเรียนในรูปแบบปจจุบันนั้น คอมพิวเตอรคือสื่อที่ทาน อาจารยใชเปนสื่อการสอนและใหความรูกับตัวนิสิต ไมนิสิตก็อาจารยเอง เชื่อเหลือเกินวาตองเคยเจอปญหาคอมเปดไมติดในคาบที่จะสอน เปดติด แตอยู ๆ ก็ดับไปมันทําใหผูเรียนและผูสอนตองเสียเวลาตรงนี้ไป ในการ ตองมานั่งแกไขคอมพิวเตอรใหกลับมาใชงานได หากเราวัดอุปกรณพวกนี้ ในเชิงปริมาณจะพบวาเพียงพอ นิสิตจะมีความสุขใชงานไดสะดวกสบาย กับสิ่งที่ไดรับ แตหากมองในเชิงคุณภาพ ดวยวาในปจจุบันโลกกาวหนาทางเทคโนโลยีไปมาก แลวสิ่งเหลานี้ก็ ตองเดินหนาตามดวยไมวาจะทั้งคอมพิวเตอร โปรเจคเตอรและอื่น ๆ ก็ ควรพัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้นตอไป อีกอยางหนึงหากคอมใชได อินเตอรเน็ตก็ดันมีปญหา

37


จากการสอบถามผูที่เจอปญหาเดียวกันตัวอยางคือหากอาจารยตอง การเปดไฟลภาพหรือวีดีโอที่แนบมาใน Powerpoint ก็ไมสามารถเปดได เพราะอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัยใชงานไมไดพอเปดไมไดก็ตองขามใน สวนนี้ไปซึ่งจริง ๆ แลวอินเตอรเน็ตก็คืออุปกรณหลัก ในการใชคนหาขอมูลหรือใชสําหรับการสอนในหองเรียนเลยก็วาได พอใชงานไมไดตัวนิสิตก็เสียประโยชนไปเองในคาบนั้นแบบงง ๆ หรือแม แตปญหาของโปรเจคเตอรที่เปดไมติดหรือเปดติดแตสีที่ฉายขึ้นดูไมรูเรื่อง เกาอี้นั่งเรียนพังชํารุดขาดความมั่นคง บอกเลยวามีเยอะมาก ๆ และ ไมคของอาจารยดันเสียนี้ก็เปนอีกปญหาที่เกิดขึ้น ตองติดตอเจาหนาที่ให มาชวยแกไขกันพักใหญ เพราะหองเรียนเปนคลาสรวมหองใหญเสียงทาน อาจารยไมสามารถทําใหนิสิตไดยินไดทั้งหมด นักศึกษานับรอยชีวิตก็ตอง นั่งรอเพียงเพราะไมคเปดไมคิด แตเวลาในการสอนนั้นยังคงเทาเดิม พอ อาจารยสอนไมทันเพราะเอาเวลาที่ผานมาแลวในชั่วโมงไปแกไขปญหา ไมคเปดไมติด คําถามคือแลวจะทําอยางไรใหสามารถจบบทเรียนนี้ใหทัน ไดคําตอบคือ การพูดคราว ๆ บีบเนื้อหาใหสั้นแลวจบบทนั้นไปแบบงง ๆ

38


หลากหลายครั้ง ที่อุปกรณเหลานี้มีปญหาและสงผลใหการเรียนการ สอนไมเปนไปตามที่ตั้งไว เปนปญหาที่ยังไมไดรับการแกไขใหเรียบรอย เพื่ออํานวยความสะดวกตอตัวนิสิตหรืออาจารยเองสังเกตจากเทอมที่แลว อุปกรณที่ไมพรอมพอเปดเทอมมาใหมอุปกรณเหลานั้นก็ยังคงเหมือนเดิม ไมไดรับการปรับปรุงหรือแกไขแตอยางใดทั้ง ๆ ที่คาเทอมก็จายครบถวน กระบวนความ ไมเพียงแตคณะมนุษยศาสตรที่เกิดปญหาในเรื่องของอุปกรณการเรียน การสอนแตคณะอื่น ๆ หรือแมแต RN จุดรวมวิชาเลือกก็เปนเหมือนกัน

สิ่งที่เกิดขึ้นมันดูเปนอะไรที่ปกติไปแลว จนเปนภาวะปลอยเลยตาม เลยจนเกิดความสงสัยวาใครตองเขามาแกไขใหดีขึ้นตองเปนนิสิต หรือ อาจารยผูสอนหรือจริง ๆ ปญหาอุปกรณพวกนี้แกไขไดโดยการลงทุนของ ทางมหาวิทยาลัย แนนอนวาระบบมหาลัยก็ตองเอาเงินคาเทอมไปจัดสรร ปนสวนใหลงตัวกันทุกคณะทุกสาขา เปนอะไรที่เขาใจไดเลยในสวนนี้แต การลงทุนเพิ่มหักกําไรอีกนิดใหไดของที่มันดีจริง ๆ คงดีกวาใหนิสิตหรือ อาจารยเสียเวลาในการแกปญหาเองในหองเรียนตรงสวนนี้ไปเพราะการ เรียนมหาวิทยาลัยของเด็ก ๆ ก็อยากไดสิ่งที่ดีที่สุดกลับมากันอยูแลว เปน หนึ่งในนั้นเชนกันที่อยากไดสิ่งที่ดี ๆ กลับมาเต็มประสิทธิภาพที่สุดในการ มาเรียนมหาวิทยาลัย

39


AIR FRESHENER กลิ่นเนาเหม็นและถิ่นที่อยู

40


เคยสังเกตกันไหมวาทําไม กลิ่นเหม็นๆแบบนี้มันถึงไดกลิ่นแถวราน อาหารตลอดเลย ? ไมวาจะรานอาหารหรือเขตชุมชนเรามักไดกลิ่นอันไม พึงประสงอยูเสมอ ๆ จนบางทีไดกลิ่นชินไปเลยทีเดียว และเพราะความ เคยชินเหลานี้ทําใหเรามองขามมันไป เมื่อไดกลิ่นก็ทําเพียงอดทนและรีบ ออกไปจากตรงนั้น โดยไมไดตระนักวาเราจะแกปญหามลภาวะทางกลิ่น นี้อยางไรดี ดวยความคิดที่วาปญหามันไมไดเกิดมาจากฉันหรือเปลา? เลยทําให ทุกคนละเลยในจุดนี้ไปดวย แตทานรูหรือไมวาทุกที่ที่มีคนอาศัยอยู สิ่งที่ ตามมาเสมอคือ “ขยะ”  และในปกาศึกษา 2562 นี้มีนิสิตเขาศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถึง 9,800 กวาคน รวมกับประชากรเดิมของมหาวิทยาลัยและคนในพื้นที่ ถือวาเปนจํานวนที่เยอะมาก ไมแปลกที่มองไปทางไหนก็เจอแตกองขยะ ที่ลนจนเก็บกันแทบไมไหว เลยสงกลิ่นไปทั่วทุกพื้นที่จนนาปวดหัว

41


ที่ที่ไมควรมีกลิ่นแบบนั้นกลับเปนที่ที่มีสงกลิ่นชวนอวกไดดีที่สุดยกตัวอยาง ที่ใกลตัวชาวมอที่สุดคือ “ตลาดนอย”  แคเอยชื่อก็เหมือนกลิ่นลอยมาตามลม เลยทีเดียว ขอนี้เราควรตระหนักใหมากที่สุด เปนพื้นที่ขายอาหารไมควรจะมี กลิ่นอันไมพึงประสงคหรือไม? คําถามเหลานี้เรามักจะไดยินบอย ๆ แตไมมี ใครใหความสนใจมากนัก เพราะเคยชินกันเสียหมด บางก็บอกวาแกยาก

คําถามคือไดลงมือทําอยางจริงจังแลวหรือไม      แตกอนจะไปพูดถึงทางแก เราควรรูกอนวาสาเหตุของกินอันไมพึงประสงค นี้มีตนตอมาจากไหน กลิ่นที่เราไดรับในทุก ๆวันคือกลิ่นของการหมักหมมบาง สิ่งบางอยางไวนานเกินไป ทําใหสงกลิ่นเหม็นเนาไปทั่วทั้งบริเวณ บางสิ่งบาง อยางนั้นคือเศษอาหาร ขยะที่ไมไดคัดแยกตั้งแตแรก ทุกอยางผสมปนกันไป พอมารวมกันเยอะขึ้นการสงกลิ่นเหม็นก็ขยายอาณาเขตมากขึ้นและเนื่อง จากจํานวนขยะที่มากเกินไป ทําใหเทศบาลรับผิดชอบตรงนี้ไมไหวเพราะบอ พักขยะเต็มจนไมมีที่ใหทิ้งแลว ระยะเวลาในการเก็บขยะจึงเพิ่มมากขึ้น 42


รวมไปถึงการเผาขยะที่เปนมลภาวะทางตรงที่เห็นไดชัดที่สุด นอกจากสง กลิ่นเหม็นรบกวนคนในพื้นที่แลว ยังสงผลตอสภาพแวดลอมอีกดวยและเนื่อง จากเปนพื้นที่ชุมชน เปนที่อยูอยูอาศัยการปลอยนํ้าเสียยอมตองมีมากกวาพื้น ที่ทั่วไป สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตสงกลิ่นทั้งนั้น อานมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะยัง นึกโทษเทศบาลที่ไมหาบอขยะใหม หรือเรงจัดการขยะที่คั่งคาง โดยไมไดนึก เลยวาตนทางของขยะเหลานั้นมาจากตัวเราเองทั้งนั้น อยาเพิ่งไปพูดถึงถุงพลาสติกที่ไดจากรานสะดวกซื้อเลยเพียงแคเศษอาหาร จากจารนขาวของเราที่กินไมหมดก็แทบลนบอขยะแลว ถึงตรงนี้ทานจะตระ หนักไดหรือยังวาตนตอของปญหาที่แทจริงคืออะไร วันนี้เราจะมาแนะแนวทางแกปญหานี้อยางยั่งยืนแตไมมีสิ่งไหนยั่งยืนหาก ไมไดรับการดูแลอยางสมํ่าเสมอเชนเดียวกับขอมูลที่เรากําลังจะเสนอนี้ ทุกคน คงเคยไดยินคําวา “กาซชีวภาพ” กันมาบางแลว เปนกาซที่ไดจากการยอย สลายสารอินทรียตาง ๆ ภายใตสภาวะไรออกซิเจนโดยจุลินทรีย ซึ่งกระบวน การนี้จะเกิดขึ้นในที่ลุม ชื้นแฉะ ในที่ลึกลงไปใตผิวดิน กนทะเลสาป ในบอบํา บัดนํ้าเสีย ในกระเพาะของสัตวเคี้ยวเอื้อง และในหลุมขยะฝงกลบ เปนตน  และเราสามารถหาวิธีการแปรรูปจากเศษอาหารที่มีใหเปนกาซชีวภาพได มากมายหลายชองทาง หรือขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญในดานนี้ก็ได  ซึ่งคง หาไมยากนัก เพราะบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่รูเรื่องนี้ก็มีไมใช นอย ๆ เลย 43


หากลองนึกภาพ ตลาดนอย เปลี่ยนจากแกสหุงตม มาเปนการใชกาซ ชีวภาพแทน นั่นถือเปนอีกกาวของการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ้งสอดคลอง กับนโยบายของมหาวิทยาลัยอีกดวย  นอกจากกาซชีวภาพที่ไดจากการหมัก เศษอาหารแลว อีกทางที่ชวยลดขั้นตอนการกําจัดขยะคือ “การคัดแยกขยะ จากตนทาง” คือเริ่มจากตัวเรา คัดแยกขยะอยาทุกตอง  เชื่อวาทุกคนไดยิน คํานี้มาบอยพอสมควร เพราะชวงหนึ่งไดมีการรณรงคเรื่องนี้อยางจริงจังมา แลวและไมวาจะรัฐบาลไหนๆก็มีความพยายามที่จะทําใหประสบผลสําเร็จ แตก็ยากเหลือเกิน

44


เพราะจิตสํานึกของคน บังคับกันไดงาย ๆ ที่ไหนกัน แตในปจจุบัน เริ่มมี คนใหความสนใจมากขึ้น   เพราะจากสื่อตาง ๆ  ใหความสนใจเรื่องธรรมชาติ มากขึ้น นําเสนอขาวของสัตวทะเลที่ตายเพราะกินทุกพลาสติก  สัตวบางชนิด ใกลสูญพันธุ ปรากฏการณธรรมที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน  การละลายของนํ้าแข็งคั่วโลก และขาวที่ทําใหคนหันมาใสใจธรรมขาติมาก ขึ้นคงเปน ไฟไหมปาแอเมซอน  ที่ถือเปนปอดของโลกก็วาได เหตุนี้คนรุนใหม คงใสใจสิ่งรอบขางมากขึ้น  ตระหนักถึงตนตอปญหาที่แทจริง วาการเปลี่ยนแปรงไปของธรรมชาติมัน ไมไดมาจากธรรมชาติ แตมาจากการกระทําของมนุษยเรา ที่ทํามาจนเคยตัว มีคนกลาวไววามนุษยคือจุดสูงสุดของวัฏจักรแตความจริงแลวเราก็เปน เพียงแคสวนหนึ่งของวัฏจักร ที่เปนผูกระทําและตองรับผลของการกระทํานั้น ใหได ถาเรายังใชทรัพยากรธรรมชาติโดยไมผานกระบวนการคิดไตรตรอง ใช แลวทิ้งไมนึกถึงผลที่จะตามมา ไมพยายามรักษาสภาพแวดลอมที่ดีนี้ไว อีกไม นานอาจจะเกิดการสูญพันธุเผามนุษย  เหมือนกับการสูญพันธุของไดโนเสาร เมื่อ 65 ลานปที่ผานมาก็เปนได

45


WHAT COLOR TRASH ขยะนี้ตองทิ้งถังไหนอะ?

46


ปญหาของขยะที่เกิดมากขึ้นในปจจุบันนี้ เกิดจากการถูกกําจัดดวยกระบวน การที่ไมถูกตอง จึงนํามาซึ่งปญหาของสิ่งแวดลอม จากพื้นที่เล็ก ๆ สะสมไป รวมกันจนกลายเปนปญหาสิ่งแวดลอมระดับโลกได ผลกระทบหนึ่งตอสุขภาพ จากการไมแยกขยะ และไมมีการจัดพื้นที่เทกองขยะใหถูกตอง มีไดตั้งแตการ รับสารเจือปน ตั้งแตที่เปนเชื้อโรค อยาง ไมโครพลาสติก ( พลาสติกเล็ก ๆ ที่เกิดจากการยอยสลายที่ไมสมบรูณ ) และสารเคมีอันตรายอยางสารตะกั่ว และโลหะหนักในขยะอิเล็กทรอนิกส ซึมลงดินและยอนกลับมาหาคนและสัตว ในผัก อาหารทะเล เนื้อสัตว รวมถึงนํ้า และยังเปนสาเหตุที่ทําใหสัตวทะเล 510% พิการจากการกินพลาสติกเขาไป และเสียชีวิตตามที่เปนขาวดังตลอด หลายปที่ผานมาจนถึงตอนนี้ จนถึงปจจุบัน โดยในระเทศไทย เปนประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุด เปนอันดับ 6 โดย มีขยะในทะเลกวา 11.47ลานตัน ซึ่ง 80% มาจากขยะบนบก และขอมูลจาก กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝงพบวา ขยะที่พบในทะเลกวาครึ่งเปนพลาสติก ปญหาสิ่งแวดลอมเนื่องจากขยะทุกวันนี้คนไทยกวา 60 ลานคน สามารถสราง ขยะไดมากถึง 14 ลานตันตอป แตความสามารถ ในการจัดเก็บขยะกลับมีไม ถึง 70 % ของขยะที่เกิดขึ้น จึงทําใหเกิดปริมาณมูลฝอยตกคาง ตามสถานที่ ตาง ๆหรือมีการนําไปกําจัดโดยวิธีกองบนพื้นซึ่งไมถูกตองตามหลักสุขาภิบาล กอใหเกิดปญหา 47


สิ่งแวดลอม คือ อากาศเสียเกิดจากการเผามูลฝอยกลางแจงทําใหเกิดควัน และ สารมลพิษทางอากาศ นํ้าเสีย เกิดจากการกองมูลฝอยที่ตกคางบนพื้น เมื่อฝนตกจะเกิดนํ้าเสียซึ่งไหลลงสูแมนํ้า ทําใหเกิดภาวะมลพิษทางนํ้า แหลง พาหะนําโรคจากมูลฝอยตกคางบนพื้นจะเปนแหลงเพาะพันธุของหนูแล เหลา ซึ่งเปนพาหะนําโรคติดตอ ทําใหมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน เหตุรําคาญและความไมนาดู จากการเก็บขยะมูลฝอยไมหมดทําใหเกิดกลิ่น เหม็นรบกวนระยะเวลาที่ขยะแตละชนิดยอยสลายตามธรรมชาติชนิดของขยะ ตัวอยางเชนดังนี้ เศษกระดาษใชเวลาในการยอยสลายภายใน 2-5 เดือน เปลือกสม 6 เดือน ถวยกระดาษเคลือบ 5 ป กนกรองบุหรี่ 12 ป รองเทาหนัง 25-40 ป กระปองอะลูมีเนียม 80-100 ป ถุงพลาสติก 450 ป โฟม ไมยอยสลายควรหลีกเลี่ยงการใช

48


โดยตนเหตุหลัก ๆ ของการกอใหเกิดปญหาขยะในปจจุบันนั้น อาจจะเกิด จากการที่เราไมไดรับความรู หรือความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องของขยะเพียงพอ รู อาจจะแคผิวเผิน ซึ่งไมวาจะเปนวิธีการยอยสลายของขยะแตละชนิด บางคน อาจจะยังไมรูดวยซํ้าวาขยะแตละประเภท ควรคัดแยกทิ้งอยางไร อยูในขยะ ประเภทที่สามมารถนํากลับมาใชใหม หรือรีไซเคิลไดหรือไมขยะแบบไหนควร แยกทิ้งเพราะสามารถกอใหเกิดอันตรายตอผูคน หรือสัตวสิ่งมีชีวิตอื่น รวมไป ถึงทําใหภาวะมลพิษตางๆกับสิ่งแวดลอมรอบตัวเราไดอยางไร ดังนั้นสิ่งที่พวก เราควรทําความรู ความเขาใจอยางแรกคือทัศนะคติที่มีตอขยะเพราะขยะบาง ชนิดสามารถนํากลับมาใชประโยชนได  ขยะมีกี่ประเภทและแตละประเภทมี อะไรบาง มีระยะเวลาในการยอยสลายอยางไร ขยะประเภทไหน สามารถนํา กลับมารีไซเคิลได ขยะประเภทไหนควรแยก หรือทําลายทิ้ง  ดังนั้นอยางแรก ที่เราตองตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเภทของขยะกอนดังนี้ ขยะเปยก หมายถึง ขยะที่ยอยสลายไดงาย เชน เศษอาหาร พืชผัก เปลือกผลไม เปนตน ขยะแหง หมายถึง ขยะที่ยอยสลายไดยาก เชน กระดาษ พลาสติก แกว โลหะ เศษผา ไม ยาง เปนตน ขยะอันตราย ไดแก สารเคมี วัตถุมีพิษ ซากถานไฟฉาย หลอดไฟ และขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล 49


การคัดแยกขยะแตละประเภทลงในถังสีตางๆสามารถแยกไดดังนี้ ขยะยอยสลาย หรือ มูลฝอยยอยสลาย ขยะที่เนาเสีย และยอยสลายได เร็ว สามารถนําหมัก ทําปุยได เชน เศษผักเปลือกผลไม เศษอาหาร สําหรับถังขยะที่จะรองรับขยะประเภทนี้ คือ “ถังสีเขียว”  ขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยที่ยังใชไดอยูของเสียบรรจุภัณฑหรือวัสดุเหลือ ใช ซึ่งสามารถนํากลับมาใชประโยชนใหมไดเชนแกว กระดาษ กระปอง เศษพลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต กลองนมแบบ UHT สําหรับถังขยะที่จะรองรับขยะประเภทนี้ คือ “ถังสีฟา” ขยะทั่วไป หรือ มูลฝอยทั่วไปขยะที่มีลักษณะที่ยอยสลายยาก และไมคุม คาสําหรับการนํากลับมาใชใหม เชน หอพลาสติกใสขนม ถุงพลาสติก บรรจุผงซักฟอก พลาสติกหอลูกอม ถุงพลาสติกเปอนอาหาร โฟม ซอง บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ฟอยลหออาหาร สําหรับถังขยะที่จะรองรับขยะประเภทนี้ คือ “ถังสีเหลือง”

50

ขยะอันตราย หรือ มูลฝอยอันตราย คือมูลฝอยที่ปนเปอน หรือ อันตราย เชน ไวไฟ, สามารถระเบิดได,วัตถุมีพิษ, วัตถุกัดกรอน, วัตถุที่อาจกอให เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน หลอดไฟ ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ กระ ปองสเปรยสี ภาชนะที่บรรจุสารเคมีอันตราย สําหรับถังขยะที่จะรองรับขยะประเภทนี้ คือ “ถังสีแดง”


การจัดการขยะของประเทศไทย โดยอาศัยหลัก 5 R ในปจจุบัน Reduce การลดปริมาณขยะโดยลดการใชผลิตภัณฑที่มีบรรจุภัณฑสิ้นเปลือง Reuse การนํามาใชซํ้า Repair การซอมแซมแกไขสิ่งของตาง ๆ ใหสามารถใชงานตอได Reject การหลีกเลี่ยงใชสิ่งที่กอใหเกิดมลพิษ Recycle การแปรสภาพและหมุนเวียนนํากลับมาใชไดใหม โดยนําไปผานกระบวนการผลิตใหมอีกครั้ง 51


INDECENT IN PUBLIC ทําไมถึงทําในที่สาธารณะ?

52


ปจจุบันมีปญหามากมายในสังคมอีกหนึ่งปญหาที่ยังไมสามารถแกไขไดคือ ปญหาที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียในเขตพื้ในที่สาธารณะ การทําอานาจารตอ พื้นที่สาธารณะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีพฤติกรรมการทําอนาจารในที่โลงแจง คาดวา นาจะไมใชแคคนในพื้นที่ แตจะเปนคนเฉพาะกลุมที่ชอบในการแสดงออกทาง เพศ หรือการกอด จูบ ในพื้นที่สาธารณะโดยเปนสิ่งที่ไมควรทําทั้งยังทําใหเกิด ความเสื่อมเสียตอสภาพแวดลอมสังคม นับเปนอีกหนึ่งปญหาที่ยังไมมีการแกไขหรือทางออกที่ชัดเจน ในเขตพื้นที่ สาธารณะที่เปนที่นิยมของคนจํานวนมาก อีกหนึ่งแหงที่เกิดเหตุการณการทํา อนาจารบอยครั้งและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สวนสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดมีเหตุการณการทําอนาจารเกิดขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งยังไมมีหนวยงานที่เกี่ยวของ และหนวยงานจากภาครัฐเขามาตรวจสอบดูแล

53


ขอมูลจากการสอบถามเพิ่มเติม ทางหนวยงานภาครัฐหรือเจาหนาที่ไม ทราบถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น ที่มีการเขาไปเพื่อทําอนาจารในพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่ ภายในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีการทําอนาจารตาหนา ธารกํานัลกระทําในลักษณะเปดเผยทําใหเกิดความเสียหายตอสังคม และยัง ไมเคยมีผูเสียหายเขามารองทุกขแจงความเอาผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เจาหนาที่ไม เคยไดรับแจงขอมูลเรื่องนี้จึงไมมีการตรวจสอบดูแลบริเวณนั้นอยางเครงครัด

54

การทําอนาจารในที่สาธารณะตอหนาธารกํานัล การกระทําในลักษณะเปดเผยใหผูอื่นสามารถเห็นการกระทําของตนได หากจําเลย กระทําอนาจารตอหนาธารกํานัล ซึ่งเปนความผิดอันไมอาจยอม ความไดนั้น แมไมมีการรองทุกข เจาพนักงานก็ดําเนินคดีแกจําเลยได ตาม มาตรา 278 และ การกระทําอันควรขายหนาแกธารกํานัล ตามประมวลผล กฎหมายอาญามาตรา 388 บัญญัติวา “ผูใดกระทําการอันควรขายหนาตอ ธารกํานัล โดยเปดเผยรางกายหรือกระทําลามกอยางอื่น ตองระวางโทษ ปรับ ไมเกิน 5,000 บาท”     การกระทําความผิดตามมาตรา 278 นั้น ถามิไดเกิดตอหนาธารกํานัล ไมเปนเหตุใหผูถูกกระทํารับอันตรายสาหัสหรือถึงแกความตาย หรือมิไดเปน การกระทําแกบุคคลดังระบุไวในมาตรา 285 เปนความผิดอันยอมความได (มาตรา 281)


การแกไขปญหา เรื่องการทําอนาจารพื้นที่สาธารณะ ถาเหตุการณแบบนี้ยังเกิดขึ้น เรื่อย ๆ อาจกอใหเกิดอันตราย ทางหนวยงานภาครัฐตองมีมาตราการสรางความปลอดภัยปองกัน การเกิดเหตุการณนี้เพิ่มขึ้น โดยการแกไขปญหาดังกลาว ทางตํารวจหรือ เจาหนาฝายที่เกี่ยวของจะตองหนาสอดสองดูแล และถามความเสียหาย จากผูรองทุกขวาเกิดความเสียหายอยางไรบาง เพราะเหตุการณนี้เกี่ยว ของกับสวนรวมทุกคนในสังคมและตอสาธารณะ โดยการที่มาทําเรื่องที่ไมเหมาะสม ซึ่งทุกคนควรที่จะมีจริยธรรมให มากขึ้นดวย โดยปรับทัศคติของตนเองในการนึกถึงสวนรวมและอยูรวม กับผูอื่นใหได เพราะในมุมมองของสังคมไทย การมีจริยธรรมสําคัญที่สุด.

55


WHO UNDERSTAND ME? แลวใครจะเขาใจคนอยางฉัน?

56


คําที่ไมไดยั้งคิดของใครตอใคร อาจะเปนชนวนใหใครอีกคนตองจมไปกับ ความทุกขก็เปนได โดยเฉพาะภายในรั้วมหาวิทยาลัย อิสรภาพภายในกรอบที่ ใครหลายคนหลงมัวเมา สังคมขนาดใหญที่ระดับมัธยมก็เทียบไมติดโดยมีสวน ประกอบคือ สี “ขาว” สี “เทา” และ สี “ดํา” โรคซึมเศรา เปนโรคที่เชื่อไดเลยวาใครหลายๆคนตองเคยไดยิน ไดรูจัก หรืออาจจะเคยไดสัมผัสมากับตัว โดยเฉพาะภายในสังคมออนไลนที่มีการกระ จายทั้งขอมูล ขอเสีย ขอเท็จอยางมากมาย แตใครเลาจะรูวาความหมายของ คําวา โรคซึมเศรา จริงๆแลวมันมีความหมายวาอะไรกันแน? ความหมายของ แพทยที่ใหความดวยคําศัพทยาก ๆ หรือ ความหมายที่บุคคลทั่วไปทําความ เขาใจออกมาใกลเคียงกับคําวา ‘เปนบา’? “กอนอื่นตองบอกเลยวา โรคซึมเศรา เปนความผิดปกติของสมอง ที่มีผล กระทบตอความนึกคิด อารมณ ความรูสึก พฤติกรรมและสุขภาพกาย แตคน สวนใหญมักจะคิดวาโรคซึมเศรา เปนผลมาจากความผิดปกติของจิตใจ สามารถแกไขใหหายไดดวยตนเอง ในความจริงแลว โรคซึมเศราเปนโรคที่ เกิดจากความไมสมดุลของสารสื่อประสาท3 ชนิด คือ ซีโรโตนิน โดปามีน และนอรเอปเนฟริน ซึ่งเปนสารควบคุมอารมณภายในสมอง”

57


จิตแพทยผูเชี่ยวชาญไดบอกกับผูเขียนเกี่ยวกับความหมายในเชิงของแพทย รวมถึงไดบอกเกี่ยวกับความเขาใจของบุคคลทั่วไปดวยวาโรคนี้ไมใชจิตใจที่ผิด ปกติขึ้นมาแลวจะหายไดเองตามธรรมชาติหรือการเขาวัด ทําบุญ ทํากุศล แต เปนอาการของสมองที่กําลังผิดปกติ “บางคนที่มีความเสี่ยงที่จะเปนโรคซึมเศราจะไมอยากเขาพบจิตแพทยมาก นัก โดยมีทั้งเหตุผลของภายในครอบครัว สถานะ ความเปนอยู มากจนไปถึง ความคิดของตนเองที่ไมอยากใหคนแปลกหนาอยางเราเขาไปยุงเกี่ยว” จิตแพทยเลาถึงการเขาพบที่มีหลายเคส หลายคนกลัวตอคําวา ‘จิตแพทย’ “เมื่อรางกายของเราออนแอ จิตใจเราก็จะออนแอไปดวย” “คลายกับประสาท”ชายหนุมสูงวัยทานหนึ่งไดเอยออกมาขณะที่ผูเขียนขอ สัมภาษณ “เหมือนโรคประสาท บาๆบอๆ ไมรูจักทําใหตัวเองมีความสุข เออ! คงเหมือนคนบามั้ง”เขาเอยออกมาเหมือนกับเรื่องนี้เปนเรื่องไรสาระเรื่องหนึ่ง “คนเราพอไมมีความสุข หรือทําอะไรแลวไมมีความสุข ก็ใชคําวาโรคซึม เศรามาบังหนาการกระทํานั้นๆ” นิสิตชายคนหนึ่งไดบอก   “เราคิดวาหมายถึง คนที่มีอาการซึมๆ ไมอยากทําอะไร หมดกําลังใจหรือ ไมก็เจอปญหาอะไรบางอยางที่วุนวาย ยุงยาก หาทางแกไขไมไดจนจมกับ ความคิดของตัวเองแลวไมมีใครชวยไดมั้งนะคะ”นิสิตสาวคนหนึ่งใหคําตอบ เกี่ยวกับความหมายของโรคซึมเศราตามฉบับตัวเองมา 58


ปญหาเกี่ยวกับโรคซึมเศรานั้นไมเพียงแตทําใหผูที่เปนโรคประสบเจอกับ ปญหาแตยังรวมไปถึงคนรอบขาง คนรอบตัว ครอบครัว ญาติมิตรเพื่อนที่เจอ กับผลกระทบเชนกัน การกระทํา การพูด จําตองคิดในถี่ถวนกอนจะเอยออก มาทุกครั้งเพื่อใหผูปวยรูสึกผอนคลาย “อาจจะ...เปนเพราะเราก็ได”คุณแมของผูปวยทานหนึ่งไดตอบออกมาเบาๆ “เราดูแลแกไมดี เหมือนเราไมไดรูจักลูกของตัวเองเลย”     แตถาหากลองมองในมุมของผูปวยบาง ความคิดเห็นตอสังคมในปจจุบัน ความคิดเห็นตอครอบครัวหลายๆครอบครัว มิตรสหาย เพื่อนขางๆ       “บางครั้งตอนเราเปนหนักๆ เราก็มีความคิดนะคะวาจะอยูไปทําไม ไมมี เราสักคนโลกคงไมไดนํ้าทวม แค 1 ในหมื่นๆลานคนที่หายไปคงไมมีอะไรเกิด ขึ้นกับโลก กับใครสักคน”นํ้าเสียงที่สั่นแผวเล็กนอยแสดงถึงความเปนจริงที่ ตองยอมรับของผูปวยที่ใหสัมภาษณ ในฐานะของอดีตคนที่เคยเปนโรคซึมเศราคนหนึ่ง เราเตรียมใจกับคําวา ไมมีวันหายจากโรคนี้มาแลวคะ ดังนั้นเราจึงเปลี่ยนการใชชีวิตของเราใหไม เครียดมากจนเกินไป พยายามจัดตารางอะไรที่เรงรีบหรือมากอนมาหลังเพื่อ สะดวกตอการจัดการในเรื่องตาง ๆ “Please Understand Me?” ไดโปรด เขาใจฉันหนอย 59


WHAT DO YOU LIKE

60


to enjoy or approve of something or someone

61


IF YOU LIKE GRAPHICS ถาคุณชอบกราฟก

62


ในการทํางานกราฟกแตละงานพวกเราเคยสงสัยกันมั้ยวาสีบนจอเราแบบนี้ แตพอไปนําเสนอกลับเปนสีอีกแบบ เพราะวาคาเม็ดสีหรือที่เรียกกันวาพิกเซลของ แตจะจอนั้นตางกัน รวมถึงการแสดงผลออกมาในงานสิ่งพิมพ เราจะมาแนะนํากัน วาจอรหัสอะไรควรซื้อไปทําอะไรนั้นเอง ซึ่งจอคอม ในการทํากราฟกบางรุนราคา สามารถซื้อรถยนต

63


รหัสในการเลือกซื้อจอคอมพิวเตอรผมขอแนะนําเปน IPS นะครับแตยังมีอีก หลายรหัสคือ Amoled (แอมมูเลด) TFT (ทีเอพที) LCE (แอลซีอี) LED (แอลอีดี) เพราะตัวรหัส IPS เนี้ยใหคุณสมบัติความตรงของสีหรือความเที่ยงตรงของสีที่สูง กวา ยกตัวอยางงาย ๆลองมองมุมตํ่าของจอคอมพิวเตอรดู สีมันจะเปลี่ยนใชไหม ละ แตจอที่เปน IPS จะไมเปลี่ยนไมวาจะมองจากทางซายหรือขวาแตก็มีขอเสีย หลายอยาง เชน สีเพี้ยน Contrast ตํ่า เปนตน

แต IPS ยังแบงออกเปนหลายชนิด เชน IPS, S-IPS, E-IPS และจนมาถึงปจจุบัน AH-IPSโดยขอดีของ AH-IPS นั้นรวมเอาขอดีของ IPS รุนกอนหนา มารวมกัน ที่ เดน ๆ ไดแก ประหยัดไฟ White balance ที่เปนธรรมชาติ สีสัน ความเที่ยงตรงที่ สูงกวา และสมจริงมากวา มุมมองที่กวางถึง 178 องศา การตอบสนองที่รวดเร็ว Response time 6 ms ความละเอียดที่สูง(1)

64


การเลือกซื้อจอคอมพิวเตอรในการทํากราฟกเราจะตองดูอยางแรกเลยคือขนาด ของจอครับอยางตํ่าเลยคือ 23 นิ้วขึ้นไป และขนาดพิกเซลไมตํ่ากวา 1920*1080 และตองเปนรหัส IPS ตอมาคือการประกันจากรานคาเราตองเก็บกลองกับใบเสร็จไวใหดีไมงั้นประกัน ปลิว และอยางสุดทายคืองบประมาณครับ จอทํากราฟกผมแนะนําวาราคาขึ้นตํ่า ประมาณ 8 - 9 พันบาทเปนอยางตํ่าเพราะมันเปนการแสดงผลของงานของเรามัน จะทําใหผิดเพี้ยนไปไมไดเลย ไมงั้นอาจเสียลูกคาก็เปนได โดยรวมแลวการเลือกซื้อจอคอมพิวเตอรในการทํากราฟกเราควรดูกระเปาของ ตัวเองกอน และที่ขาดไมไดเลยคือสติ อยาใหพนักงานของรานชักจูงเราไปไดอยาง เด็ดขาดอาจทําใหเราหมดตัวก็เปนได อยางคําที่วา ”เพิ่มอีกนิดไดตัวที่แรงกวาตั้งเยอะนะครับนอง”

65


IF YOU LIKE LISTENING TO MUSIC ถาคุณชอบฟงเพลง

66


R&B VIBES ยุคปง ยุคฮิต เพลงR&B ไมวาจะกี่ยุคกี่สมัยก็ไมสามารถทํารายลางพลังเพลงแนว นี้ลงได คนติดทั่วบานทั่วเมือง กระแสนิยมที่ดังไมหยุดทั้งในไทยและตางประเทศ มีหลายเพลงที่เราคุนหูกันได ใครไดยินเปนตองรอง ออ เปนที่รูจักและพูดถึง ไมวา จะเปนเพลงที่มาจากในยุคอดีตนับยอนกลับไป 10 ก็ยังเปนแนวเพลงที่นิยมฟงกัน อยู ดังจนฉุดไมอยูจริง ๆ ดนตรีที่มีความรวมสมัย ทําใหผูคนเขาถึงงายและฟงงาย รองตามก็งาย มารูจักกับ 10 เพลงที่คัดมาเฉพาะ จากยุคเพลง R&B 2000’s ที่ไมวายังไงก็ตอง ตาม ใครไดยินเปนตองกรี๊ด รองคลอตาม ฟงไดอยางไมเบื่อ ไปดูกันเลย!

67


สาวกเจาแมบิวตี้ในยุคนั้นใคร ๆ ก็ตองรูจักเพราะเพลงปงมาก เปนที่นิยมในหมู LGBT ตอนนี้คุณแมริฮานนาหันมาทําเครื่องสําอางซะแลว (จะกลับไปทําเพลงมั้ย คะคุณแม) กลับมาที่เพลงกอนดูจากกระแสนิยมสมัยนั้นจนถึงปจจุบัน พูดไดเลยวา เปนที่ ฮอต ฮิต จริง ๆ เปนเพลงที่มีทอนฮุคติดหูมาก Under my umbrella, ella, ella, eh, eh, eh แคเนื้อเพลงก็อยากจะรองตามกันแลว ดนตรีตองมา!

ตองบอกเลยนะวาเพลงนี้ไมธรรมดา! เพราะอะไรๆ เพราะ! เปนเพลงที่มาก ดวยรางวัล เชน แกรมมี สาขาเพลงอารแอนดบียอดเยี่ยม (2549), บิลบอรด มิว สิก อวอรด สาขาฮอต 100 ซิงเกิลประจําป (2549) และอีกมากมาย ราลวัลคุณ แมเยอะมาก สมกับเพลงที่ดีขนาดนี้แถมยังไดรับเสียงวิจารณไปในทางที่ดี เปน เพลงที่ฮิตและฮอตไปทั่วโลก ดนตรีที่ฟงแลวสบายหู หรือแมแตเนื้อหาของเพลงที่ ถูกใจหลายๆคน เพลงนี้ไดครองใจทุกคนไปแลวอยางแนนอน

68


เพลงคุนหูที่ใชในการประกวดบอย ไมวาจะเปนรายการไหนเราก็มักจะไดยิน เพลงนี้มาอยางเรื่อยๆ ถือเปนเพลงที่รองยากอีกเพลงนึง นักรองสายประกวดไม ควรพลาด และยังไมอีกหนึ่งเพลงที่ไดรับรางวัลมากมายเชนกัน แกรมมีสาขาเพลง อารแอนดบียอดเยี่ยม (2545) อื่นๆ อีกมากมาย เปนเพลงที่ติดบิลบอรดนานถึง 6 สัปดาหดวยกัน

เปนอีกเพลงที่ฟงครั้งแรกและตองฟงซํ้าอีกรอบ ดวยทํานอง เนื้อรองและเสียงที่ ติดหู เพลงฟงดูนารัก รวมถึงเนื้อเพลงที่ฟงแลวตองยิ้มตาม เปนการมอบความรัก ใหใครสักคนดวยใจ

69


ดวยเสียงหวานๆ ที่ฟงแลวสบายหู ชวนเคลิ้มไมยากเลยที่จะตกหลุมรักในเสียง ของเขาและเสียงเพลงของเขา นี-โย เพลงนี้นาใชจีบสาวที่สุดและชวนเขินมากถา ไดฟง ฝนเปนวันคะ วากําลังโดนจีบอยู เนื้อเพลงก็บอกอยูแลว Girl you're so one in a million เคลิ้มและมวนกันไปขาง

เพลงนี้คนนําไปโคฟเวอรกันเยอะมาก ทําใหเปนที่รูจักกันในตอนนั้นก็มีสาวนอย Maddi Jane ที่นําไปโคฟเวอร เปนเพลงที่ออกแนวซึ้งๆ หนอย ในปจจุบันก็ยังไม ที่นิยมอยู

70


เพลงจากหนุมที่เสียงชวนเคลิ้ม มาริโอ กระแสเพลงนี้ในตอนนั้นติด Hot 100 บิลบอรด เปนเพลงที่บอกสาววา หันมาชอบผมเถอะ ผมดูแลคุณเอง โอโหแคนี้ก็ กรี๊ดมากแลว บวกกับเสียงของมาริโอที่ถายทอดอารมณเพลงนี้ออกมา 10 10 10

ใหมทันโลกกันขึ้นมาหนอยสําหรับเพลง That’s What I Like ของบรูโนมา เจาของเพลงที่มีชื่อเสียงมากมายหลาย เชน Just the way you are , the lazy song จนมาถึงเพลงนี้ ที่กระแสเพลงดีตั้งแตปลอยออกมา และยังไดรับรางวัล แกรมมี่ สาขาเพลงแหงป เปนตัวการันตตีอีกดวย เอาเปนวาไมวาใครก็ตองรูจักทั้ง เขาและตัวเพลงของเขา

71


มาถึงสาวตัวเล็กแตพลังเหลือลนคนนี้กันบาง thx u next! ที่ไดรับแรงบัลดาล ใจมาจากหนังถึง 4 เรื่อง มารวมกันอยูในเอ็มวี และเพลงปลอยออกมา ก็กระโดด ขึ้นสูอันดับหนึ่งของชารตไปเลยคะ และเนื้อเพลงนี้ก็พูดถึงการเลิกลากับแฟนหนุม ของเธอเอง กระแสตอบรับดีมาก

เธอคนนี้กําลังมาเปนกระแสอยูชวงนึง เพลงนี้ฟงงายและเนื้อหานารักเหมาะกับ คนที่กําลังจะมีความรัก ฮุคติดหู ฟงแลวตองฟงซํ้า ขอกระซิบวาชวงนี้กําลังติด เพลงนี้อยูเหมือนกัน อยากใหลองฟงกัน คุณจะตกหลุมรักเพลงของเธอ

72


10 เพลงที่รวบรวมมายังคงเปนกระแสนิยมอยูในปจจุบันไมวาจะผานมานานแค ไหนแลวก็ตาม ดูไดจากยอดผูเขาชมจาก Youtube และบนชารตเพลงที่ยังคงมีอยู และเปนกระแสอยูเรื่อยๆ แมจะเปนเพลงที่นานมาแลวขามยุคขามสมัยยังสามารถ ติดไดเรื่อย ๆ ดวยทํานองเนื้อหา สไตลแลเสียงของนักรองเอง มันชางโดนใจวัยเรา จริง ๆ ฟงแลวไมแกแนนอน

73


IF YOU LIKE HEALTHY FOOD ถาคุณชอบอาหารเพื่อสุขภาพ

74


สุขภาพดีที่มีผักวันนี้ จะขออิงตามกระแสพาทุกคนไปทําอาหารจากสวนอื่น ๆ ของตนกลวยกันบาง เมื่อพูดถึงกลวยทุกคนคงจะนึกถึงผลกลวยสีเหลืองนวล   รสหวานที่คุนเคยกันใชไหมคะ เกือบถูกแลวคะ เพราะสิ่งที่เราจะนํามาใชเปนสวน ประกอบหลักของวันนี้ก็คือ เปลือกกลวย เหนือความคาดหมายเลยใชไหมคะ หลายคนอาจจะเพิ่งทราบวาเปลือกกลวย สามารถรับประทานไดจริง  ซึ่งมันทานไดจริง ๆ ซึ่งทางเราขอแนะนําใหใชที่เปน กลวยออกแกนิค เพื่อความปลอดสารพิษของอาหารมื้อนี้นะคะ หรือหากไมสะดวก จะนําเปลือกกลวยที่มีไปลางนํ้าก็ไมเปนปญหาคะ แตตองลางใหสะอาด อาจจะ ดวยสบูลางผัก หรือตามวิธีที่คุณผูอานถนัดเลยก็ได

75


มาดูสวนประกอบที่จะตองเตรียมสําหรับเมนูนี้กัน หาไมยากและเชื่อวาคุณผูอาน ทุกคนจะตองมีติดบานเกือบครบทุกอยางแนนอน

เปลือกกลวยที่ลางทําความสะอาดแลว      นํ้ามัน ¼ ถวยตวง       ซีอิ๊วขาว 1 ชอนโตะ       เมเปลไซรับ 1 ชอนโตะ      นํ้าตาลทรายแดง 1 ชอนโตะ ควันเหลว(ซอสกลิ่นควัน) ¼ ชอนชา        พริกปาปริกา ¼ ชอนชา ผงชูรส ตามชอบ

76


เริ่มเขาสูวิธีการทํากันเลย อยางแรกเลยหลังจากนํ้าเปลือกลวยไปลางก็คือ ใช ชอนขูดเอาตรงที่เหนียวๆและเสนใยดานในของเปลือกกลวยออกกอน เช็คดู ใหดี วาขูดออกหมดจนเปนสีขาวหรือยัง เมื่อเสร็จแลวใหพักทิ้งไวกอน แลวมาเตรียมซอศที่ใชหมักกัน นํา ซีอิ๊วขาว เม เปลไซรับ นํ้าตาลทรายแดง ควันเหลว พริกปาปริกา และ ผงชูรส มาผสมเขา ดวยกันในชามผสมที่จะใสเปลือกกลวยของเราไดพอดี ไมลนออกมา นําเปลือกกลวยของเราลงแชไดเลย ใชเวลาอยางนอย 10 นาที ถึง 1 ชั่วโมง นํ้าซอสตัวนี้ของเราสามารถเก็บไวใชครั้งตอไปได เมื่อหมักเสร็จแลวไมจําเปนตองนําไปทิ้ง สามารถใชซํ้าได 3-4 ครั้งเลยทีเดียว เมื่อเราพอใจกับเปลือกกลวยของเราแลวใหตั้งกระทะไดเลย นํากระทะขึ้นตั้ง ไฟกลาง ใสนํ้ามัน และรอใหรอนเมื่อกระทะไดที่ใหแอาเปลือกกลวยจี่ขางละ 1-2 นาทีจนกระทั่งเปนสีเหลืองทองสวยงามและมีควันปุดๆดานขางเบคอน ของเราจะมีความไหมๆนิดหนอยนะคะ แตไมเปนไร เพราะเกิดจากการที่ นํ้าตาลโดนความรอน พอเบคอนไดที่แลวใหพักไวบนกระดาษซับมัน ทิ้งไวใหเย็นสักพัก พอเซ็ตตัวแลวจะเริ่มแข็งและกรอบขึ้น หลังจากนี้ก็สามารถนําเบคอนไปประกอบอาหารอื่นๆ หรือทานเลนเปนของ วาง,ขนมไดแลวคะ

77


สําหรับการนําไปประกอบเปนทอปปงในอาหารชนิดอื่น เราแนะนําเปนให โรยลงบนไขคนเพื่อเพิ่มเท็กซเจอรหรือจะเปนโรยหนาบนเตาหูคนก็อรอยและ สะดวกคะ ในสวนของของหวานเบคอนของเราสามารถเปนทอปปงไอศกรีม ได เพราะมีรสหวานนํา เขากันไดดีมากๆ เปนอยางไรบาง ไมยากเลยใชมั้ย อาจจะฟงดูแปลกแคชื่อเมนูกับวัตถุดิบ แตวิธีทําถือวาพื้นฐานมากๆเลย สรุปเวลาที่ทําไมรวมเวลาพักเปลือกกลวย ไม ถึง 30 นาทีเลย เปนอีกเมนูหนึ่งที่ทํางาย แถมแคลอรี่ยังนอยเพียง 27 kcal เทานั้นเอง

78


IF YOU LIKE EXERCISE ถาคุณชอบออกกําลังกาย

79


เห็นไดชัดวาในยุคนี้คนรักสุขภาพมีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ผูคนหันมาสนใจการ ออกกําลังกายกันมากขึ้น รวมไปถึงการคุมอาหารควบคูไปดวย ซึ่งหลายๆคน สามารถทําไดและทําไดดี แตวาถาหากวาเราเปนคนขี้เกียจหรืออาจจะมีบาง วันที่ขี้เกียจไปบาง แตก็ยังอยากที่จะมีหุนสวย ๆ อยู และเปนวิธีที่สงผลดีตอ สุขภาพ ไมหักโหมหรืออดอาหารจนเกินไป จะมีวิธีใดที่สามารถทําไดบาง ไปดูกันเลย

1.ปรับวิธีการรับประทานอาหาร อยาใหมากเกินไป ทานอาหารที่ดีแตทานเยอะเกินไป ก็อวนอยูดีเพราะ แคลอรี่ที่เกินสวนหนึ่งจะถูกนําไปเก็บเปนไขมันสะสม) อยาใหนอยเกินไป ทานนอยเกินระบบเผาผลาญ ผอมลงไวจริงแต สุดทายจะโยโย สุขภาพเสีย

80


การจํากัดเวลาในการกินหรือ IF หรือ Intermittent Fasting จะอธิบายใหเขาใจงาย ๆ วาเปนการไดเอตวิธีหนึ่งหลักการของก็คือการ ไดเอตดวยวิธีนี้เราจะจํากัดเวลาการทานอาหาร แตไมใชอดนะคะเพราะเรา ยังตองทานใหครบสารอาหารตามที่รางกายตองการเพียงแตจํากัดเวลาใหอยู ในชวงที่เรากําหนด ซึ่งตรงนี้เราตองคํานวนสารอาหาร และจัดสรรสัดสวนใหเหมาะสม ให รับประทานอาหารใหถึง BMR และหลากหลาย สารอาหารครบ) และชวง เวลาที่เราตองFast หรืองดนั้น เราจะทานไดเพียง นํ้าเปลา กาแฟดํา

81


รูปแบบการ IF จะมีหลายระดับยกตัวอยางเชน งด 12 ชั่วโมง ทาน 12 ชั่วโมง ใครที่สนใจอยากจะเริ่มลองทําอันนี้กอนก็ได คะจะไดรูขีดจํากัดของรางกายตัวเองวาทําไดประมาณไหน หากทนไดก็ คอย ๆเพิ่มระยะเวลาการ Fast นานขึ้น งด 16 ชั่วโมง ทาน 8ชั่วโมง (อันนี้เปนที่นิยมมากที่สุด)สองอันนี้ดูเหมือนจะ ตองงดอาหารนานมากตัวเลขหลักสิบชั่วโมงเลยทีเดียว แตถาเราคิดรวมกับ เวลานอนซึ่งวันนึงเราก็ตองนอนประมาณ8 ชั่วโมงอยูแลว เราจะเห็นไดวา ชวงเวลาที่เราจํากัดมันชวงนึงเทานั้นรางกายสามารถทนไดคะ Spontaneous Meal Skipping งดมื้อที่เราไมหิว เชนตอนเชา ตื่นมาไมหิว ใหงดแตมื้อที่เหลือคือตองทานใหครบตามสารอาหารที่รางกายตองการ eat stop eat พูดงาย ๆคะ งด 1 วันเต็มๆ อาจจะทําอาทิตยละ 2 ครั้ง วัน ปกติก็ทานปกติวิธีนี้ตองใชความอดทนสูง ซึ่งอาจจะไมเหมาะสําหรับทุกคน เพราะอาจทําใหตบะแตกได Warrior Diet ทานวันละมื้อ แตตองครบอันนี้คืออาจจะยาก เพราะตองอัด แนน กินจุก ซึ่งเราอาจกินไมครบสารอาหารภายในมื้อเดียว

82


การเลือกรับประทานอาหารสําหรับคนอยากหุนดี หลีกเลี่ยงอาหารขาวๆ อาหารขาวๆในที่นี้โดยมากจะเปนอาหารประเภทแปงและนํ้าตาล หรือ อาหารกลุมคารโบไฮเดรตเปนหลัก ซึ่งอาหารกลุมนี้เปนแหลงพลังงานตนในการ ดํารงคชีวิตและการทํากิจกรรมตางๆ จะใหพลังงานสูงและทําใหเกิดกระบวนการ สะสมไขมันไดถาหากทานมากเกินกวาที่รางกายตองใช แตไมใชวาจะไมทานเลย เราควรเลือกทานคารโบไฮเดรตกลุมเชิงซอนเปนหลัก อยางขาวซอมมือ มันเทศ ธัญพืช และถั่วตางๆ และหลีกเลี่ยงคารโบไฮเดรตเชิงเดี่ยวที่ประกอบดวย แปงสี ขาวๆ อยาง ขาวขาว ขนมปงขาว นํ้าตาลทรายขาว เสนพาสตา มันฝรั่ง นอกจาก นี้ยังมีอาหารสีขาวในกลุมของโปรตีน อยาง ซีส และ เนยก็ควรหลีกเลี่ยงเชนกัน อาหารสีขาวที่ดีๆมีประโยชนก็มีมากมาย และแนะนําใหรับประทานในชวง การลดนํ้าหนักคือ กลุมผักอยาง ดอกกะหลํ่าปลี หัวไชเทา กะหลํ่าปลี กลุมเนื้อ สัตวไดแก เนื้อปลา ไขขาว อก,สันในไก และ นม เปนตน จัดสัดสวน แบงมื้อเล็ก ทานบอยๆ เทคนิคอีกอยางของการลดนํ้าหนักคือ การเฉลี่ยพลังงานที่ไดจากอาหาร ออกเปนครั้งยอยๆ ขอดีของการแบงอาหารออกเปนมื้อเล็กๆยอยๆ จะชวยให สามารถควบคุมระดับนํ้าตาลใหอยูในระดับที่เหมาะสมและเปนการชวยกระตุน การเผาผลาญใหรางกายอีกดวย โดยมากจะแนะนําใหแบงมื้ออาหารออกเปน 5-6 มื้อ สําหรับคนที่ไมมีเวลาอาจยอยเปน 4 มื้อก็ไดตามความเหมาะสมกับ ตารางชีวิตของตนเอง โดยเฉลี่ยความหางของแตละมื้อประมาณ 3 ชม และจัด สัดสวนของอาหารโดยใหมื้อหลักอยาง มื้อเชา มื้อเที่ยง และมื้อเย็นประกอบดวย อาหารประเภทขาวแปง 1 สวน ผักใบเขียว 2 สวน และเนื้อสัตว 1 สวนสําหรับ มื้อที่เหลือเปนของวางระหวางมื้อโดยใหทานอาหารกลุมที่เปนคารโบไฮเดรต เชิงซอนกับโปรตีน

83


งดดื่มเครื่องดื่มที่ใหพลังงาน เครื่องดื่มที่ใหพลังงานสวนใหญจะมีสวนผสมของนํ้าตาลอยู ไมวาจะเปน นํ้าตาลที่เติมเพื่อแตงรสชาติ หรือนํ้าตาลที่มีอยูตามธรรมชาติหรือแมแตเครื่องดื่มที่ ใชสารใหความหวานแทนนํ้าตาล เพราะเครื่องดื่มประเภท 0 แคลอรี่ จะทําให รางกายเคยชินกับความหวานและอาจทําใหรางกายลดการดึงพลังงานจากไขมัน มาใชได ดังนั้นเพื่อใหลดนํ้าหนักไดงายขึ้น ตัวเลือกที่ดีที่สุดคือ นํ้าเปลาสวนเครื่อง ดื่มที่ควรงดไดแก เครื่องดื่มหวานๆ นํ้าผลไม นํ้าอัดลมเครื่องดื่มปน และ เครื่องดื่ม พวกผสมเกลือแร นํ้าเปลาตัวชวยผอม นํ้าเปนสิ่งสําคัญมากในการดํารงคชีวิต ความเชื่อที่วาดื่มนํ้ามากๆแลวจะทําให บวมนํ้าเปนความเชื่อที่ผิด ไมเปนความจริงในทางกลับกันการดื่มนํ้ามากๆจะทําให รางกายไดนํ้าอยางเพียงพอ และลดการกักเก็บนํ้าไวในรางกาย ยิ่งในชวงของการ ลดนํ้าหนักควรดื่มนํ้ามากๆ เพราะนํ้าจะชวยใหรางกายสดชื่น ทําใหรูสึกอิ่มและยัง ชวยลดความอยากทานของหวานๆได แมแตเทคนิคการดื่มนํ้าแกวใหญๆ 2 แกว กอนมื้ออาหารพรอมควบคุมพลังงานรวมของอาหารในแตละวันจะชวยการลดนํ้า หนักทําไดงายขึ้นและทําใหระบบการยอยอาหารทํางานไดดีขึ้นอีกดวย

84

เหนื่อยทั้งสัปดาห มีมื้อปลอยผีซักมื้อจะเปนไร รางกายตองการการพักผอน การทําอะไรเดิมๆซํ้าๆจะทําใหเกิดความเครียด การควบคุมอาหารก็เชนกัน เมื่อตลอดสัปดาหเครงเครียดกับการควบคุมพลังงาน และสารอาหาร ควรหาเวลาใหรางกายและจิตใจไดพัก ทานสิ่งที่อยากทาน ใน ปริมาณที่พอเหมาะ กับมื้อ Cheat meal ซักมื้อนอกจากชวยลดความเครียดแลว มื้อปลอยผีนี้ยังชวยกระตุนการเผาผลาญพลังงานที่ลดตํ่าลงจากการไดเอตใหเพิ่มขึ้น


2 .ออกกําลังกาย การเดินเร็ว เปนอีกหนึ่งตัวเลือกที่เหมาะมากสําหรับคนที่ไมอยากออกกําลังกายหนักมาก และสามารถทําไดงาย การเดินเร็ว กาวเทาถี่ๆ จะชวยเผาผลาญแคลอรี่จากกลาม เนื้อขาและสะโพกได นอกจากนี้การเดินเร็ว ๆ ยังเปนการกระตุนการทํางานของ รางกายโดยเฉพาะระบบหัวใจและหลอดเลือดใหทํางานเพิ่มขึ้นเปนการฝกใหหัวใจ ทํางานไดดีขึ้นอีกดวย นอกจากการรับประทานอาหารและออกกําลังกายที่ถูกวิธีแลว การพักผอนก็ เปนสิ่งสําคัญนะคะ ควรพักผอนใหเพียงพออยางนอยวันละ 6-8 ชั่วโมง เพื่อใหการ พักผอนมีประสิทธิภาพสูงสุด

85


IF YOU LIKE K-POP ถาคุณชอบไอดอลเกาหลี

86


ความรักหรือความชื่นชอบของคนเรามีหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเกิดขึ้นใน สถานะอะไรก็ตาม ‘ความรักของติ่งเกาหลี’ เปนอีกรูปแบบหนึ่งในหลายลานของ รูปแบบของความรัก ความชื่นชอบ แตทําไมใครหลาย ๆ คนถึงมองวาเปนเรื่อง ไรสาระ และไมถูกยอมรับกันนะ    “ติ่ง” คําที่ใชเรียกกลุมแฟนคลับ ที่ชื่นชอบหรือหลงใหลในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปน อยางมาก “ติ่งเกาหลี” คือ คนที่ชื่นชอบศิลปนเกาหลีที่เรามักเรียกเขาวาไอดอล       ภาพลักษณที่มีตอติ่งของใครหลาย ๆ คนคงเปนไปในดานลบชะสวนใหญ อยางที่เราเคยเห็น ทั้งขาวที่ออกมา โพสตตาง ๆ ที่ปรากฏอยูในโลกโซเชียล โดนบอกวาเปนพวกบาผูชายและใชเงินกับสิ่งที่ไมมีประโยชน คนที่สรางความ เดือดรอนหรือปญหาใหกับสังคม และอีกมากมายที่พวกเราถูกมองและตัดสิน ไปแลวในดานลบจนบางคนไมกลาบอกดวยซํ้าวาตัวเองเปนติ่ง

87


สําหรับติ่งในมุมของเรานั้นกลับใหคํานิยามตัวเองวา คนๆ หนึ่งกําลังมอบความ รักใหกับคนที่เรารัก คอยสนับสนุนและใหกําลังใจเขาในทุกๆ ดาน โดยที่ไมเคยหวัง สิ่งตอบแทนอะไร     ความรักที่มอบใหศิลปนไมเคยตองการสิ่งตอบแทน แคเขาประสบความสําเร็จ ไดมีความสุขในสิ่งที่เขาทํา แคนี้ก็เพียงพอสําหรับเรา ไมตองการใหเขามาทําอะไร เพื่อเปนการตอบแทนการไดมองใครคนหนึ่งที่เรารักและหวังดี ไดยืนอยูในจุดที่เขา อยากยืน ถึงจะไกลจากเราไปหนอย แตเราก็มีความสุขที่ไดมองไปที่เขา คอยเดิน ตามและปกปองเขาอยูหางๆในวันขางหนาเขาจะเดินหางจากเราไปไกลแคไหน แต เมื่อเขาหันหลังกลับมาเมื่อไหร เขาก็จะมองเห็นเราที่คอยเชียรเขาเสมอ เปนคนที่ คอยปลอบโยนและปกปองเขาเมื่อเจอปญหากาวขามผานมันไปดวยกัน เขาอาจจะไมรูจักวาเราคือใครชื่ออะไรก็ตาม มองเห็นเราตัวเล็กๆ ที่แทบจะไม เห็นหนากําลังยืนทามกลางคนมากมาย เปนคนที่เขาจําไมไดวาเคยเจอกันมากอน แตไมวายังไง จะยังคงเปนติ่งที่คอยมอบความรักใหศิลปน อยูในพื้นที่เล็กๆ ที่จะไม หายไปไหน

88


เหตุผลของการรักใครสักคน ไมมีอะไรมากําหนดใหเปนกฎเกณฑไวตายตัวไดวา ตองเปนอยางไร ใชแลวละ บางทีติ่งอยางพวกเราก็สงสัยกันนะวา ทําไมเราถึงไดรัก ศิลปนไดมากมายขนาดนี้ แตคําตอบที่อธิบายถึงเหตุผลในขอนี้ไดดีที่สุด คงไมพนคํา ตอบที่วา เพราะเขาเปนเขา แคนั้นก็เพียงพอแลว คนที่ทําใหเรามีความสุขไดในเรื่อง เล็กๆ ที่เขาทํา หัวเราะออกมาไดกับเรื่องงายๆ เปนคนที่เราอยากมอบความปรารถนาดีใหอยูเสมอ ทําใหเราไดรับพลังในการสู ตอไปเปนกําลังใจในชีวิตใหผานพนชวงเวลาที่ยากลําบากและรูสึกแยมากเพียงใดไป ได โดยเพียงแคเราไดมองไปที่เขา    บางคนถึงกับเกิดคําถามกับตัวเองวา ถาวันนี้เรานั้นไมไดเปนติ่ง เราจะคนพบ ความสุขแบบงายๆ อยางนี้ไดจากที่ไหน ตอนที่เรารูสึกจมดิ่งสูความมืดในชีวิต ใคร จะมาเปนแสงสวางนําทางใหเราเดินออกไปได สําหรับบางคนการติ่งชวยอะไรมาก มายในชีวิต ทําใหสามารถเดินตอไปขางไดถายอนเวลากลับไปไดก็จะเลือกที่เปนติ่ง อยูดี เทานี้คงเปนเหตุผลวาทําไมติ่งอยางเราถึงรักศิลปนขนาดนี้       ดวยเหตุผลนี้ ทําใหเห็นวาทําไมเราถึงยอมเสียงเงินจํานวนไมนอย คาอัลบั้ม คาของOfficial คาโหวตรายการตางๆ เพื่อเปนการสนับสนุนเขา ทั้งคาบัตรคอนเสิรตที่แสนจะแพง เพื่อที่จะไดไปเจอเขา ไมใชแคการมองผาน หนาจอ ไดฟงเสียงเขารองเพลงสดๆ กับหูของตัวเอง

89


มีผลงานวิจัยออกมาวาการไปดูคอนเสิรตเปนประจําจะมีความใกลชิดกับคนอื่น และเห็นคุณคาในตัวเองเพิ่มขึ้น การกระตุนทางจิตใจเพิ่มขึ้นคนที่ไปดูคอนเสิรตจะมี ระดับความสุขมากกวาผูที่ฟงเพลงอยูที่บาน ไมใชแคนี้งานวิจัยนี้ยังบอกอีกวาการไป ดูคอนเสิรตสามารถยืดอายุของคุณไปไดอีกเกือบทศวรรษ     หากเมื่อเทียบกันแลวกับสิ่งที่ไดรับ ถือวาคุมคากับเงินที่เสียไป จนไมทําใหรูสึก เสียดาย ทั้งประสบการณที่ไดพบเจอความสุขที่ยอนกลับมา นี่ละความรักของติ่งถึง จะราคาแพงก็ยอมจาย        ในวงการติ่ง ซึ่งเหมือนเปนสังคมหนึ่งที่มีผูคนอาศัยอยู ยอมหนีไมพนที่จะมี บุคคลทั้งดานดีและดานลบอยางขาวที่มีติ่งบางคนรักหรือคลั่งไคลจนลํ้าเสนเปนการ ทําลายความเปนสวนตัวของศิลปน กลุมคนนี้เราจะเรียกเขาวาซาแซง กลุมคนที่ อยากใกลชิดมาก ๆ จนไมไดดูเลยวาจะไปสรางความเดือดรอนใหใครหรือเปลา อยางเชนการไมเปนระเบียบในสนามบินจนไปสรางความเดือดรอนใหคนอื่นที่มาใช บริการการฝาดานเจาหนาที่ตรวจบัตรโดยสารเพื่อเขาไปหาศิลปนยังหองรับรองผู โดยสารสรางความเสียหายใหกับสินของตาง ๆ    ติ่งก็มีอีกดานหนึ่งเชนกัน ติ่งไมไดเลวรายไปชะทุกคน กลุมคนที่อยูในกฎระเบียบ ไมไดไปทําใหใครเสียหายหรือเดือดรอน แตมักโดนเหมารวมโดนดาไปดวยทุกที การ ทําโปรเจคตางๆอยางกับรับบริจาคหรือทําของมาขายแลวเอาสวนของกําไรที่จะได รับที่ติ่งจะเรียกกันวา การโดเนทไปชวยเหลือผูอื่นในวันสําคัญของศิลปน  แตสื่อ สวนใหญที่นําเสนอออกไปกับมีเพียงหนึ่งดานคือ ดานลบ จนทําใหคนภายนอกที่ ไมรู มองเราแคมุมเดียวเทานั้น เรื่องดีๆ ที่พวกเราทํามากมายจึงถูกกลบทับไว 90


การติ่งนอกจากความรูสึกที่เราไดรับจากศิลปน ไมเพียงเทานี้ เรากลับไดอะไร มากกวานั้น ประสบการณชีวิตที่ดี อยางการกลาที่จะทําอะไรที่ไมเคยทําความสุขใน แบบที่ไมเคยไดรับ การตัดสินใจกับเรื่องบางอยางที่ยากมาก ๆ การวางแผนการใช ชีวิต การเก็บเงินออมเพื่อสิ่งที่เราอยากได การเรียนภาษาที่ในปจจุบันถือเปนเรื่อง สําคัญที่เราจะสามารถนํามาชวยในเรื่องการทํางานหรือการสื่อสารได คุณอาจจะคิดวาเรื่องพวกนี้เปนเรื่องเล็กนอยใคร ๆ ก็ทําได ใชคะเราเห็นดวย แตอยาลืมวาคนทุกคนมีชีวิตที่ไมเหมือนกันแมกระทั่งแฝดเพราะสําหรับใครบางคน ถาไมไดเปนติ่ง บางทีเขาอาจไมมีโอกาสไดทําเลยสักอยางดวยซํ้า   สิ่งที่ขาดไมไดเลยในสิ่งที่เราไดรับอีกอยางหนึ่ง "มิตรภาพ" เราไมรูเลยวาเขาคน นั้นคือใคร มาจากไหน แตพอมาอยูที่เดียวกัน ชอบในสิ่งเดียวกัน กับกลายเปนคน รูจักขึ้นมาอยางงายดาย บางทีเมื่อเจอกัน มีของเล็กๆ นอยๆ มาใหทั้งๆ ที่ไมเคย รูจักกันมากอน อยางการแจกของหนางานที่เราไป เปนกําลังใจใหซึ่งกันและกัน  เปนพี่นอง เปนเพื่อนที่คอยอยูขาง ๆ กัน เปนเหมือนอีกบานหลังหนึ่งที่อบอุน ที่มีเจาของบานเปนศิลปน มีสมาชิกในบานคือติ่ง บานหลังนี้ที่เราเรียกกันวาดอม ถาใหยอนเวลากลับไปได ผลสุดทายเราก็ยังเลือกที่จะเปนติ่งอยูดี ถึงจะมีดี บางไมดีบางก็ตามทุกอยางทุกการกระทํามีเหตุและผลของมันเสมอ อยูที่วาใคร คนนั้นจะเขาใจหรือเปลา

91


มาถึงตรงนี้เราอยากจะบอกวาลองเปดใจใหติ่งสักนิด ทําความเขาใจสักหนอย อยาพึ่งตัดสินกัน ยังมีอีกหลายแงมุม ที่คุณอาจจะยังไมรู เพราะติ่งคนหนึ่งก็เปน เพียงคนทําธรรมดาที่มีความรัก ความชื่นชอบใหกับศิลปนลองคอยๆทําความรูจัก การเปนติ่งกอน ยังไงก็อยากบอกวา (พันกับซึมนีดา) เปนภาษา เกาหลีที่แปลวา ยินดีที่ไดรูจัก

반갑습니다

반갑습니다 92


IF YOU LIKE WATCHING MOVIES ถาคุณชอบดูภาพยนตร

93


ชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 เชลยศึกที่หนีมาไดรายหนึ่งเดินทางไปยังทิเบตพรอม กับภารกิจบางอยางที่ตองปฏิบัติและที่นั่นเองเขาไดพบกับองคดาไลลามะ และดวย บริบทที่แตกตาง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งในที่สุดมิตรภาพที่เกิดขึ้นก็ เปลี่ยนแปลงมุมมองตอชีวิตของเขาตลอดไป

94

ภาพยนตรอเมริกันเรื่องนี้ฉายในป 1997 มีความยาว 2 ชั่วโมง 16 นาที ภาพยนตรเรื่องนี้กํากับโดยฌอง ฌากส อันโน โดยสรางจากหนังสือที่เขียนจาก ประสบการณจริงของ “ไฮนริช แฮรเรอร” นักปนเขาเหรียญทองโอลิมปก แสดง นําโดยแบรต พิตต เรื่องราวนี้เริ่มขึ้นในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ไฮนริช นักปนเขาชาวออสเตรียกับทีมงาน ตั้งใจจะไปพิชิตยอดเขาที่สูงอันดับเกาของโลก ในแถบเทือกเขาหิมาลัย แตทําไมสําเร็จ อีกทั้งยังถูกทหารอังกฤษจับกุมเพราะทั้ง สองประเทศประกาศสงครามกัน เขาพยายามหนีออกจากคายหลายครั้งแตไม สําเร็จ แถมเมียยังสงจดหมายมาขอหยาอีกตางหาก แตการหนีครั้งสุดทายก็สําเร็จจนไดโดยรวมกับพวกที่เปนนักปนเขาดวยกัน หลังจากหนีออกมาสําเร็จเขาแยกตัวออกจากกลุม ตระเวนไปทั่ว แลวตัดสินใจ เดินทางเขาทิเบตโดยมีเพื่อนนักปนเขาอีกคนรวมทางมาดวย แตกวาจะเขาทิเบตไดตองเจออุปสรรคมากมาย ดวยทางคนทิเบตไมตอนรับ คนตางชาติ เมื่อเขาเขาทิเบตได และมาถึงเมืองหลวงคือ ลาซา โดยมีขาราชการ ใหญใหการรับรอง เขาไดงานใหสํารวจเมืองหลวง เมื่อรูขาววาสงครามโลกจบลง เขาตั้งใจจะเดินทางกลับบาน แตไดรับจดหมายจากลูกชายวาไมรับวาเขาเปนพอ ทําใหเขาเสียใจ และจังหวะพอดีกับองคดาไลลามะ (ตําแหนงผูนําทางศาสนาของ ทิเบต) ใหเขาเขาเฝา


ซึ่งฉากเริ่มตนพระองคทานยังเปนเด็กอยู เปนเหตุใหเขาจึงอยูทิเบตตอ และ สอนหนังสือและเปนเพื่อนกับพระองค ทําใหองคดาไลลามะไดเขาใจสิ่งตาง ๆ มากมายเกี่ยวกับโลกภายนอกที่ตัวของพระองคไมเคยไดเขาใจ ตอมาจีนคอมมิวนิสตประกาศวาทิเบตเปนสวนหนึ่งของจีน และนํากําลังเขา รุกรานทิเบต ทางทิเบตพยายามตอสูแตไมสามารถตานทานได สุดทายตองขอ ยอมแพ โดยจีนยอมใหสิทธิปกครองตนเองและนับถือศาสนาแตตองยอมรับจีน เปนผูนําทางการเมือง เขาวางแผนจะพาองคดาไลลามะหนีออกนอกประเทศ แตพระองคไมไป เขาจึงเดินทางออกจากทิเบตคนเดียว เขากลับมายังออสเตรีย และกลับมาเยี่ยมลูกชายซึ่งโตพอจะเขาใจเขา และเขาไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับ เรื่องนี้ขึ้น ทําใหโลกไดรับรูเรื่องราวของทิเบต

95


สิ่งที่ผูเขียนคิดวาคนดูจะไดอะไรจากเรื่องนี้บาง คือ ฉากตอนที่เขาชวยสราง โรงหนังใหองคดาไลลามะ ตองขุดดินซึ่งทําใหไสเดือนตาย คนทิเบตเชื่อเรื่อง การกลับชาติมาเกิด ไสเดือนหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อาจจะเปนแมของเราเมื่อชาติที่ แลว คนทิเบตจึงมีทัศนคติความเชื่อที่จะไมทํารายสิ่งมีชีวิตทุกชนิด และตองให ความเคารพ เพื่อเปนการทดแทนพระคุณ (ความเชื่อ) และฉากองคดาไลลามะ ตอนอายุสิบกวาป ตอนรับนายพลจีนแสดงถึงความนานับถือและสติปญญาของ ทานเชนกัน ทานทักทายและพูดกับนายพลจากจีนวา “คําสอนของพุทธองค วา ไววา ทุกคนกลัวอันตราย และความตาย ไมมีใครไมรักชีวิต เมื่อคิดไดเชนนี้แลว เราจะไมฆาใคร ทานตองเขาใจ คําสอนนี้ฝงอยูในใจชาวทิเบตทุกๆ คน เราจะ เปนชนชาติที่รักความสงบ ยึดหลักปฏิเสธความรุนแรง อาตมาสวดมนตใหทาน ประจักษวานี่คือความเขมแข็ง หาใชความออนแอ” และมีฉากหนึ่งที่ Kungo Tsarong กลาวกับ ผูสําเร็จราชการ ไดความวา เปนหวงคนตางชาติสองรายนั้น จะติดคุกหากทั้งคูตองขามแดนไปอินเดีย และทิ้งทายวา “ชวยคนตกทุกขไมตอง มีเหตุผล” สะทอนใหเห็นถึงความมีเมตตาของคนทิเบต

96


ฉากที่ยกระดับจิตใจของตัวเอกคงจะเปนฉากที่ไฮนริช เพิ่งมาถึงทิเบตไดซัก พัก และพบกับสาวทิเบตรายหนึ่ง นามวา Pema Lhaki เธอคือชางตัดเสื้อชาว ทิเบต เขากับเพื่อนก็แยงกันจีบโดยไฮนริชแสดงความสามารถในการปนเขาพรอม โชวสมุดภาพที่บันทึกผลงานที่ไดรับเหรียญทองโอลิมปกใหสาวดู สาวคนนั้นตอบ วา “นี่ก็เปนอีกอยางที่ตางกันมากระหวางอารยธรรมของเราคุณชื่นชมคนที่พาตัว เองไปสูจุดสูงสุดไมวาจะเปนในเรื่องไหนก็ตาม แตเราชื่นชมคนที่ละวางอัตตาไว” พรอมทิ้งทายใจความวา “คนทิเบตทั่วไปจะไมอวดตัวอยางนั้นนะ” ทําใหไฮนริช เริ่มฉุกคิดในความเปนจริงวา ความเกงของไฮนริชก็มิอาจไดรักจากใจจริงของสาว ทิเบตคนนั้น ชวงตอนหนึ่งไฮนริชไดรับจดหมายจากลูกชายวาไมรับวาเขาเปนพอ ทั้งที่ไฮนริช คาดหวังความสมบูรณจากลูกและทุกๆ สิ่งรอบตัวเขาทําใหเขาเสียใจ เมื่อทุกสิ่งไมไดเปนดังที่ใจเขาตองการ และสงทายดวยฉากที่ ไฮนริช พูดถึงเรื่อง การปนเขาวา “มันเปนความเรียบงายอยางแทจริง เวลาคุณปนเขา สมองคุณปลอดโปรง ไมสับสน มีเปาหมายแนวแน และทันใด นั้น แสงเหมือนจะคมชัดขึ้น คุณรูสึกเหมือนเปยมไปดวยพลังอันลํ้าลึกของชีวิต ผมรูสึกแบบนั้น เฉกเชนเมื่อไดอยูกับพระองคทาน” อีกฉาก คือ เขาวางแผนจะ พาองคดาไลลามะหนีออกนอกประเทศ แตพระองคไมไป ทานกลาววา“มีภาษิตทิเบตอยูบทหนึ่งวาเอาไววา ถาปญหาแกไขได เราก็ ไมจําเปนตองไปกังวล ถาแกไขไมได กังวลไปก็ไมมีประโยชน” “ผมจะชวยคนได ยังไง ถาหนีไปจากพวกเขา ผมจะเปนผูนําแบบไหน ทําเพื่อผูอื่นทําใหผมมีเวลา คิดหาทางออก พระพุทธองคตรัสไววา การเห็นเราไมทําใหพนทุกข แตตองใช ความเพียรพยายาม จงเพียรหาทางพนทุกขของตัวเองดวยปญญา” แตละฉาก แตละประโยค เหมือนใชมีดแทงเขามากลางหัวใจ โดยเฉพาะภาพตอนไฮนริชมา ลาองคทะไลลามะกลับบาน ดูแลวนํ้าตาซึมสัมผัสถึงความรักที่ทานทั้งสองมอบให แกกันและกัน

97


รูหรือไม ภายหลังจากที่กองทัพคอมมิวนิสตเขาไปตั้งในทิเบตแลว ความไมพอใจตอจีน ในหมูผูนําและประชาชนทิเบตไดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดก็เกิดการจลาจลตอตาน จีนขึ้นเมื่อป 1959 ทางการจีนไดปราบปรามการจลาจลอยางเฉียบขาด ดาไลลามะ องคที่ 14 ซึ่งเปนผูนําสูงสุดของทิเบตไดหลบหนีไปอินเดียพรอมกับเจาหนาที่รัฐบาล และประชาชนอีกจํานวนมาก แลวไปตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นขึ้นที่ธรรมศาลาในแควนหิมาจัลประเทศของอินเดีย และเริ่มกระบวนการเรียกรองเอกราชของทิเบตที่กินเวลายาวนานเกือบกึ่งศตวรรษ จนถึงทุกวันนี้

รูหรือไม ทิเบตมีภูมิอากาศที่หลากหลายและไดรับการขนานนามวา “เมืองที่ไมมีฤดูกาล แตฤดูกาลทั้งสี่จะเกิดขึ้นไดในวันเดียว”

98


IF YOU LIKE THAI CULTURE ถาคุณชอบวัฒนธรรมไทย

99


หมอลํา ศิลปะภาคพื้นของภาคอีสานที่สืบทอดกันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ที่ผูคนในภาคอีสานจะรูจักกันเปนอยางดี เพราะเมื่อเวลาถึงชวงเทศการบุญประเภณี ตางๆของชาวอีสาน หรือเรียกวาฮีต12คอง14 เพราะเมื่อดําเนินกิจกรรมทําบุญในชวง กลางวันเสร็จพอถึงชวงกลางคืนชาวอีสานก็จะตองหามหรสพมาสมรวมสมโภชในงาน ใหงานมีความสนุกสนานและมีความยิ่งใหญ นั้นคือ “หมอลํา” หมอลําอาจแบงไดหลายประเภทไมวาจะเปน หมอลํากลอน หมอลํากลอนซิ้งหมอลํา เรื่องตอกลอน หมอลําเพลิน เปนตน แตสวนมากคนอีสานจะนิยม หมอลําเรื่องตอ กลอนมากที่สุดเพราะหมอลําเรื่องตอกลอนนั้นจะเลนตั้งแต 3ทุมไปจนถึงรุงเชาของ อีกวัน ทําใหผูคนไดสนุกสนานกันตลอดทั้งคืน

100


สําหรับการชมหมอลํา ผูคนสวนใหญคิดวาบุคคลที่จะชอบฟงชอบดูหมอลําก็จะ อยูในชวงวัยคุณตาคุณยายหรือกลุมคนสูงอายุ แตในปจจุบันนั้น คนที่หันมาชมหมอลํา มีหลายชวงอายุมากขึ้น วัยรุนก็ไดหันมาใหความสนใจฟงหมอลํากันมากขึ้น “หนึ่งใน นั้นคือฉันเอง” ที่มีความชอบเปนพิเศษในการฟงการดูหมอลําเพราะเมือเวลามีหมอลํา มาเลนแถวไกลบานหรือหมูบานไกลเคียงก็จะตองไปดูหมอลําทุกครั้งกับคุณยาย สาเหตุที่ชอบ ก็คงจะปฏิเสธไมไดเลยวาตัวเองเกิดมาเปนคนอีสานและเกิดมาใน ครอบครัวของคนอีสาน มีคุณตาคุณยายที่ชอบฟงหมอลํา ชอบเปดวิทยุฟงหมอลํา ฟงเพลงลูกทุงหมอลํา และที่บานมีเทปบันทึกเสียงวีซีดีบันทึการแสดงสดของหมอลํา เอาไวติดบาน เวลาวันหยุดเสารอาทิตยอยูที่บานก็จะชอบเปดดูเปดฟงประจําจนบาง ทีถึงกับแผนพังไปเลยก็มี ในขณะที่ผูคนในวัยเดียวกันบางคนอาจจะมองวาเชยไมทันสมัย เพราะเพื่อน ๆ ในวัยเดียวกันก็จะใหความนิยมกันนอยมากกับหมอลํา สวนใหญจะหันไปนิยมฟง เพลงสตริง เพลงตางชาติกัน ปจจุบันการชมหมอลําของผูคนนับวามีความแตกตางจากสมัยกอนเปนอยางมาก แตกตางโดยสิ้นเชิงเลยก็วาได เพราะวาในสมัยกอนการชมหมอลําก็จะมีแตคนเฒา คน แกคุณตา คุณยาย ที่จะหอบเสื่อ จูงลูกจูงหลานไปนั้งฟงลําตั้งแต3ทุม จนถึงรุงเชาของ อีกวัน การฟงลําของคนสมัยกอนจะเนนนั้งฟงลํา เปนเรื่องราวเหมือนกับนั้งดูละคร เรื่องนึง พอถึงบทสนุกก็จะหัวเราะสนุกสนาน พอถึงชวงโศกเศราก็จะรองไหไปกับ หมอลําดวยเรียกไดวาอินกับการแสดงเปนอยางมาก

101


สวนการชมหมอลําของผูคนในปจจุบันนั้น นอยมากที่คนเฒาคนแกจะอยูชม หมอลําจนถึงสวางเพราะในสมัยนี้ วัยรุนเขาถึงหมอลํากันมากขึ้น จะสังเกตไดเลยตาม หนาเวทีหมอลํา สวนมากก็จะเปนวัยรุนที่จะอยูถึงสวาง หมอลําในสมัยกอนจะเนนไป ที่ลําเรื่องเปนนิทานสอนใจ หรือเลาเรื่องตามนิทานพื้นบาน จะเนนรอง ลําไมเนนรอง เพลงเหมือนปจจุบัน สมัยกอนหมอลําออกฉาก 1ฉาก จะรองเพลงประมาน1-2เพลง และเพลงที่รองก็จะเปนกลอนเตยชมดงชมปา เตยชมนกชมไม รองเพลงเขากับเรื่องที่ ลํา แตพอมาสมัยปจจุบัน หมอลําก็ตองปรับตัวใหเขากับสมัยนิยมมากขึ้น หมอลําทุก คณะในปจจุบันตองหันมาขายงานโชวกันมากขึ้น และทุกคณะก็ตองทุมเงินลงทุน พัฒนาวงใหมีความโดดเดนไมนอยหนาวงอื่นๆ ทุกวันนี้การลําเรื่องของหมอลํา จะเนน ลําใหมีความกระชับมากขึ้น ฉากไหนตัดไดตัด รองเพลงใหมากขึ้น ปจจุบันหมอลําเกือบทุกคณะตองรองเพลงเวลาออกฉากลําแตละฉาก 4-6เพลงขึ้น ไป เพราะสมัยนี้นอยมากที่วัยรุนจะมานั้งฟงลําเปนเรื่องเหมื่อนคนเฒาคนแกในสมัย กอน เพลงที่รองก็ตองเปนเพลงที่เปนเพลงตลาดเพลงที่มีกระแสคนเฒาคนแกก็จะอยู ไดไมถึงสวางเพราะวัยรุนเยอะกลัวจะมีการทะเลาะวาศ สําหรับวงหมอลําในปจจบันนับวามีอยูมากแตเมื่อเทียบกับวงหมอลําในสมัยกอนที่ มีมากกวา นับวาหมอลําก็เปนธุรกิจอีกอยาง เพราะหมอลําสมัยนี้มีความแขงขันสูง คณะไหนที่ไมมีเงินลงทุนก็จะไมสามารถนําพาวงใหอยูรอดได ก็จะลมหายตายจากไป ตามกาลเวลา

102


หมอลําที่ยังหลงเหลืออยูในปจจุบันก็ถือวาเปนวงหมอลําที่ผูคนในภาคอีสานให ความนิยมกันพอสมควร หมอลําแตละคณะก็จะมีความแตกตางของแตละคณะ แตกตางที่ทํานองลํา รูปแบบการแสดงโชว หรือเรียกไดวามีเสนหของใครของมัน สําหรับทํานองของ หมอลําก็จะแบงไดหลายทํานองเชน ทํานองของเกน ทํานองกาฬสินธุ-สารคาม ทํานองอุบล ทํานองลําเพลิน และทํานองที่ผูคนใหความนิยมฟงกันมากในปจจุบันก็คงจะเปนทํานองของแกน เพราะฟงงาย สวนความไพเราะก็จะแตกตางออกไปของแตละทํานอง แลวแต ความชอบเพราะทุกทํานองก็จะมีมนเสนหและความไพเราะของตัวมันเอง รูปแบบวงหมอลําในปจจุบัน ก็ตองปรับตัวใหเขากับยุสมัยใหมมากขึ้น ทุกวันนี้ หมอลําทุกคณะเขาถึงโซเชียวกันมากขึ้นมีการโฆษณาผานโซเชียว หัวหนาวงแตละ วงก็ตองทํางานหนัก คิดงานโชว หาครูฝกมากคิดรูปแบบการแสดงใหไมชํ้าและมี ความโดดเดนเปนของตัวเอง สําหรับสิ่งที่นอกเหนือจากการคิดงานโชวก็คงจะเปน การนําวัสดุอุปกรณที่ทันสมัยเขามาประยุกตใชกับวง

หมอลํามีตํานาน ภาคอีสานมีที่มา ทอดผานการเวลา เคียงคูมากับเสียงแคนดอกคูน 103


IF YOU LIKE PHOTOGRAPHY ถาคุณชอบถายภาพ

104


ภาพ เทคนิค องคประกอบ และการตกแตง ความซัับซอนไมมีที่สําคัญ คือ เวลาที่เหมาะเจาะ ทิศการตั้งของอยูสถาปตยกรรมนี้ อยูทางทิศตะวันออกหันทาง ไปทิศตะวันตก การจะไดภาพนี้ก็ตองรอเวลาที่ทิศตรงขามเพื่อความสมดุลและจุด เดน การวางองคประกอบเราจะวางผลงานชิ้นไวจุดกึ่งกลางเนื่องจากแสงสองมา จากทางดานขวามือของเรา เลือกที่จะไปถายดานซายมือเพื่อใหแสงที่สองสาดเขา ใบหนา เนนจุดโฟกัสดวงตา ใหเห็นถึงความมุงมั่น มิเสื่อมคลาย ความคาดหวังใน พระธรรม และการบรรลุโสดาบันการแตงภาพเนนไปแสงเหลืองสมแดง เพื่อตองการสื่อ ถึงอารมณของความเกาแก นาเคารพนับถือ สีเขียว ใหความรูสึก รมเย็นและสุขใจ เราใช Contrast เพิ่มความเขมของภาพเพื่อใหไดความมุงมั่น ตั้งใจ แนวแนเทคนิค งายๆ ของภาพนี้คือการเปดรับมุมที่ตาง และแสง เงา ที่เปลี่ยนทิศ

105


เราตองมีจุดยืนในการ มองใหขาด ถามองไมขาดก็เพียงขยับจากซายไปขวา หรือจากบนลงลาง ลองหาดูภาพทุกภาพมีเรื่องราวในตัว วัดโพธิ์ เปนวัดที่มีความ เกาแกทางประวัติศาสตร และมีความสําคัญของเมืองขอนแกน มีการศึกษาพระปริยัติธรรมและการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ของพระสงฆ ตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกา และยังไมทราบ แนชัดวาใครเปนคนสรางและสรางมา ตั้งแตเมื่อใด แตเทาที่สืบทราบตามหลักฐานทางโบราณวัตถุตลอดถึง คําบอกเลา ของคนเฒาคนแก เชน มีพระ อุโบสถหลังเกา (สิม) จากการตรวจสอบของกรม ศิลปากรพบวา “สิม” แหงนี้มีอายุไมนอยกวา 200 กวาป ถารวมถึงอายุการ   สรางวัดดวยคงมีอายุไมตํ่ากวา 300 ป  เพราะเปนวัดที่มีมากอนที่ทาวเพลียเมือง แพนจะมาสรางบานบึงบอน เมื่อสรางเมืองเสร็จแลวก็มีการบูรณะ ปฏิสังขรณวัดเกาขึ้นมาตามประวัติการ สราง วัดคูเมืองขอนแกน  ภาพนี้รูสึกเหมือนไดรับพร “อายุ วรรณะ สุขะ พละ” การถายรูปนั้นขึ้นอยูกับเวลาที่ประจวบเหมาะจริงๆเพราะอารมณของแสงและเงา มันสื่อถึงอารมณภาพได  เราถือวามีโชค “ แข็งแกรง แข็งแรง แข็งกาว มีเรื่องราว ใหลูกหลานไดเลาขาน“ มือวาง ๆ ควํ่าลงคือการปลอยวาง การละทิ้งซึ่ง แลวความทุกข เราจะมีแตสุข แมปลายทางจะยากลําบาก ถึงแมปลาบทางจะมีมากดั่งแทงสีขาวดานขวามือ แต เมื่อมุงมั่น ตั้งใจ แนวแน ทุกลิ่งลวน ไมเปนอุปสรรค

106


มุมมองของเราแคขยับก็อาจจะเจอสิ่งดีๆหรือ การไดพบสิ่งแปลกใหม แตเพียง สิ่งเดียวที่จะทําใหสําเร็จคือความมุงมั่น แนวแน ตั้งใจ แมอุปสรรคมีมากมาย เพียง ใด ก็ไมอาจจะทําลาย ความตั้งใจ ของเราลงไดมุมมองก็เชนกัน หากเพียงเราขยับ มุมก็เปลี่ยน ปญญาก็คลายเพียงแคเรา มองเห็นมันก็มีทางแกเสมอ    การมุงมั่นก็เหมือนขั้นบันไดที่ตองกาวขามที่ละขั้นๆ ถึงแมเบื้องหลังจะมีภาระ ที่ตองแบกไว แตก็ไมทําใหการขามผานเปนปญหา รั้วประตูชองเล็ก ๆ บอกถึง โอกาส มีใหเราเสมอแหละ อยูที่เราจะมองขามผานมันไปหรือจะควาโอกาสนั้นไว เพื่อความสําเร็จ

107


IF YOUR FAVORITE MOVIE IS 108


SEVEN YEARS IN TIBET

109


Seven Years in Tibet เปนภาพยนตรที่สรางจากหนังสืออัตชีวประวัติของ ไฮนริช ฮาเรอร นักไตเขาชาวออสเตรียที่ใชชีวิตอยูในทิเบตระหวางป ค.ศ. 1944 ถึง 1951 ในระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง จนถึงการรุกรานทิเบตโดยกองทัพปลด ปลอยประชาชนจีน มีชื่อภาษาไทยวา "7 ป โลกไมมีวันลืม"

110


เนื้อเรื่องเลาถึงชีวิตการเดินทางของไฮนริช ฮาเรอร และปเตอร ออฟชไนเตอร สองนักไตเขาชาวออสเตรียที่ขณะนั้นอยูใตการปกครองของนาซีเยอรมนี ทั้งสอง เปนตัวแทนของเยอรมนี ในการพิชิตยอดเขานังกาปารบัต บนเทือกเขาหิมาลัย แตเมื่อเยอรมนีประกาศสงครามกับสหราชอาณาจักรจึงถูกจับตัวเปนเชลยสงคราม และสงเขาคายกักกัน ทั้งสองหลบหนีออกมาจากคาย และเดินเทาขึ้นเหนือไปสู ทิเบต ไดพบกับทะไลลามะ องคที่สิบสี่ในวัยเด็กไดเปนครูสอนวิชาภูมิศาสตรและ ดาราศาสตรใหกับพระองค และเปนที่ปรึกษาทางการทหารใหกับกองทัพทิเบต ทั้งสองใชชีวิตอยูในพระราชวังโปตาลา เปนเวลาเจ็ดปจนกระทั่งองคทะไลลามะ ทรงเขาพิธีครองบัลลังกอยางเปนทางการ และเดินทางกลับออสเตรียหลังจาก กองทัพปลดปลอยประชาชนจีน เขารุกรานทิเบตในป ค.ศ. 1950 นอกจากเรื่องราวการเดินทางของไฮนริช ฮาเรอร ที่เปนจุดสําคัญของเรื่องแลว ในภาพยนตรเรื่องนี้ ยังสอดแทรกหลักคําสอนและความเชื่อของชาวทิเบตลงไปใน หลายๆฉาก ทําใหไดขอคิดและคติสอนใจบางอยางจากชาวทิเบต       โดยหลังจากที่ไดดูภาพยนตรเรื่องนี้เปนรอบที่สอง ก็ไดลิสตคําสอนในแตละ ฉากออกมาเพื่อที่จะไดทําความเขาใจกับคําสอนและความเชื่อวัฒนธรรมของชาว ทิเบตไดอยางชัดเจน        ในฉากที่ไฮนริช ฮาเรอรและปเตอร ออฟชไนเตอรเดินทางมาถึงทิเบตและได พบกับสาวตัดชุดชาวทิเบต นักไตเขาทั้งสองก็ไดปงเธอเขาอยางจัง ทําใหเขาทั้งสอง แยงกันจีบสาวทิเบตคนนี้ โดย ไฮนริช ฮาเรอร เริ่มจีบโดยพูดคุยเรื่องที่เขาเปนนักไต เขาโอลิมปกพรอมโชวสมุดบันทึกที่มีขาวที่เขาชนะรางวัลโอลิมปกมามากมายใหสาว ชาวทิเบตดู และเธอก็ไดพูดถึงคําสอนที่แตกตางระหวางชนชาติวา ” นี่ก็เปนอีกอยางที่ตางกันมากระหวางอารยธรรมของเรา คุณชื่นชมคนที่พาตัว เองไปสูจุดสูงสุดไมวาจะเปนในเรื่องไหนก็ตาม แตเราชื่นชมคนที่ละวางอัตตาไว "

111


ฉากตอนที่เขาชวยสรางโรงหนังใหองคทะไลลามะแลวจําเปนตองขุดดินซึ่งทําให ไสเดือนตาย คนทิเบตเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิด ไสเดือนหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อาจ จะเปนแมของเราเมื่อชาติที่แลว คนทิเบตจึงมีทัศนคติความเชื่อที่จะไมทํารายสิ่งมีชีวิตทุกชนิด และตองใหความ เคารพ เพื่อเปนการทดแทนพระคุณ       ฉากองคทะไลลามะ ตอนอายุสิบกวาป ตอนรับนายพลจีนแสดงถึงความนา นับถือและสติปญญาของทานเชนกัน ทานทักทายและพูดกับนายพลจากจีนวา “คําสอนของพุทธองค ตรัสไววา ทุกคนกลัวอันตราย และความตาย ไมมีใครไมรัก ชีวิต เมื่อคิดไดเชนนี้แลว เราจะไมฆาใคร ทานตองเขาใจ คําสอนนี้ฝงอยูในใจชาว ทิเบตทุกๆคน เราจะเปนชนชาติที่รักความสงบ ยึดหลักปฏิเสธความรุนแรง อาตมา สวดมนตใหทานประจักษวานี่คือความเขมแข็ง หาใชความออนแอ” เปนหนึ่งฉากที่ประทับใจมาก เพราะถึงแมนายพลจีนจะกะทํากริยาและพูดจา ไมคอยดี แตองคทะไลลามะก็ใชสติปญญาในการพูดคุยอยางนิ่งสงบ และใชคําสอน ในการพูดคุยเจรจาตอรองทางการเมือง

112


อีกฉากเปนตอนที่ไฮนริช ฮาเรอร พูดถึงเรื่องการปนเขา วา "มันเปนความเรียบ งายอยางแทจริงเวลาคุณปนเขา สมองคุณปลอดโปรง ไมสับสน มีเปาหมายแนวแน และทันใดนั้นแสงเหมือนจะคมชัดขึ้น คุณรูสึกเหมือนเปยมไปดวยพลังอันลํ้าลึกของ ชีวิต ผมรูสึกแบบนั้น เฉกเชนเมื่อไดอยูกับพระองคทาน"      และอีกฉากที่สําคัญในตอนทายเรื่อง คือ ไฮนริช ฮาเรอร วางแผนจะพาองคทะ ไลลามะหนีออกนอกประเทศ แตพระองคไมไป ทานกลาววา “มีภาษิตทิเบตอยูบท หนึ่งวาเอาไววา ถาปญหาแกไขได เราก็ไมจําเปนตองไปกังวล ถาแกไขไมได กังวล ไปก็ไมมีประโยชน “ “ผมจะชวยคนไดยังไง ถาหนีไปจากพวกเขา ผมจะเปนผูนําแบบไหน ทําเพื่อผูอื่น ทําใหผมมีเวลาคิดหาทางออก พระพุทธองคตรัสไววา การเห็นเราไมทําใหพนทุกข แตตองใชความเพียรพยายาม จงเพียรหาทางพนทุกขของตัวเองดวยปญญา”       และฉากที่กินใจคนดูมากที่สุดคงจะหนีไมพนฉากที่ไฮนริช ฮาเรอร มาลาองค ทะไลลามะกลับบาน ดูแลวรูสึกวาทั้งสองผูกพันกันมากจริงๆ       ไมแปลกเลยที่ภาพยนตรเรื่องนี้ถือวาเปนภาพยนตรในดวงใจของใครหลายๆ คน ซึ่งนอกจากจะเปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงของนักไตเขาชาวออสเตรียอยางไฮนริช ฮาเรอร แลว เนื้อเรื่องยังมีความสนุกและสอดแทรกคําสอนและคติสอนใจในความ เชื่อของชาวทิเบต ทําใหไดรูจักวัฒนธรรมของคนทิเบตมากขึ้นจากภาพยนตรนี้

113


BUTTER AND THE TIBETANS เนยกับชาวทิเบต

114


หลังจากรับชมภาพยนตร Seven Years In Tibet แลวเชื่อวาหลายๆคนตองมี คําถามในหัวเกิดขึ้นกับหนังเรื่องนี้ แตสําหรับเราคําถามที่เกิดขึ้นคือ เนย ของชาว ทิเบตนั้นมีความสําคัญและเกี่ยวของกันอยางไร ทําไมชาวทิเบตถึงนิยมใชเนยในการ ทําสิ่งตางๆ ไมวาจะเปนอาหาร หรือวัฒนธรรม เชน การแกะสลักพระพุทธรูปดวย เนย หรือจะเปนการดื่มชาใสนํ้ามันเนย นี่คงเปนวัฒนธรรมการใชชีวิตที่มีมาชานาน แลวมันสําคัญอยางไรละ? เรามาหาคําตอบไปพรอมกันเถอะ เนยและเนยแข็งแบบทิเบตเปนอาหารที่รับประทานบอยและโยเกิรตอยางดีจะ เปนหนาเปนตาของรายการอาหาร ชาใสนํ้ามันเนยที่วานั้นชาวทิเบตสวนใหญมักจะ ดื่มชาเนยที่มาจากจามรีหลายถวยมากในแตละวัน แลวทําไมชาวทิเบตถึงนิยมดื่มชา เนยจามรี มันฟงดูแปลก ๆ และไมคุนชินกับบานเราถาจะใหนึกถึงรสชาติสวนตัวคง คิดวาเลี่ยนมากแน ๆ แตจากแหลงที่อยูอาศัยของชาวทิเบตอยูตรงจุดที่เราเรียกวา หลังคาโลก หรือพิกัดที่สูงที่สุดในโลกนั่นแหละ มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลมาก ทําใหมีอากาศหนาวเย็นและมีอากาศนอย ทําใหมีโอกาสที่จะไดกินผัก และ ผลไม นอยมาก ๆ ชาวทิเบตเลี้ยงชีพของพวกเขาดวยการเลี้ยงสัตวและเกษตรกรรม จะ ทานอาหารประเภทแปงเปนหลัก จากการสืบคนขอมูลนํ้ามันเนยเปนไขมันที่อยูดานบนของนมวัวหรือนมแพะที่นํา มาตมใหเดือด และปลอยใหเย็นจนอยูในรูปของครีมขน สวนใบชาที่นํามาตมดื่มมัก เปนใบชาพูเออ ชาใสนํ้ามันเนยจะมีหลากหลายรสชาติ ชาวธิเบตยังมีธรรมเนียม ปฏิบัติ คือตองดื่มไปเติมไป ไมดื่มทีเดียวหมด และถวยชาของแขกจะตองเต็มอยู เสมอ หากไมตองการดื่มแลวก็ไมตองแตะถวยชา เมื่ออําลากันจึงดื่มทีเดียวหมดเวลาดื่มจะมีกลิ่นหอมและมีรสหวาน ทําใหรางกาย อบอุนและใหคุณคาทางโภชนาการ ดังนั้นการดื่มชาใสนํ้ามันเนย(Ghee) ของชาว ทิเบตจึงมีความสําคัญเทียบเทากับการบริโภคขาวของพวกเราเลย

115


อีกสิ่งหนึ่งที่ปรากฏอยูในภาพยนตรอยาง Seven Years In Tibet คือ การแกะ สลักเนย ที่มีการสื่อความหมายวา ไมมีอะไรยั่งยืนตลอดไปเหมือนกับเนยที่ละลาย ณ วัดทิเบตถาเออ Ta’er Monastery ในมณฑลชิงไห เปนวัดพุทธนิกายมหายาน ทิเบตที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งขอมณฑลชิงไห ภายในวัดมีโบราณวัตถุลํ้าคาที่ไดรับการ ยกยองวาเปน " 3 สุดยอดทางศิลปะ " ไดแก การแกะสลักเนย ซิ๋วฮวา Butter Sculpture โดยใชกรรมวิธีแบบโบราณ เพื่อใหเนยแข็งตัวแลวใสสีสรรใหสดใส จิตรกรรมฝาผนัง และตุยซิ่ว หรือภาพปกนูน ซึ่งเปนศิลปะแบบทิเบตโบราณที่ไดรับการสืบทอดจากรุนสูรุน โดยนายลัวจาง อังซิว รองผูอํานวยการคณะกรรมการบริหารวัดถาเออร เปนผูสืบทอดฝมือแกะสลัก เนย ซึ่งเปนมรดกทางวัฒนธรรมวิถีชนระดับชาติ เขาเลาวา วัดพุทธทิเบตนิกายเก ลุกมีประวัติการตั้งเครื่องสักการะบูชาที่แกะสลักดวยเนยมานานเกือบ 300 ป วิธี แกะสลักเนยมีดนตรีประกอบ ซึ่งเปนดนตรีพุทธทิเบตที่บรรเลงระหวางการแสดงวิธี แกะสลักเนย ตางถูกจัดเขาบัญชีรายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมวิถีชนระดับชาติ

116


และคําถามที่เกิดขึ้นจากการดูหนังเรื่องนี้ก็ไดคําตอบอยางที่กลาวมาขางตนแลว สรุปวา เนยเปนสวนสําคัญของชาวทิเบตที่ใชทําประโยชน อิ่มทอง และยังนํามาสรางสรรคเปนงานศิลปะที่สุดยอดมากๆได เปนสวนที่ไมควรมอง ขามและตองพูดถึง วัฒนธรรมนี้จึงถูกยกใหเขาไปอยูในฉากหนึ่งของภาพยนตรเรื่อง Seven Years In Tibet นั่นเอง

117


FRIENDSHIP AND DIFFERENT CLASSES มิตรภาพตางชนชั้น

118


หนังวาดวยการเดินทางของนักปนเขาชาวออสเตรียชื่อ ไฮริช ฮาเลอร ที่ตองมา ปนเขานามเยอรมันในสมัยนั้นเยอรมันเรืองอํานาจโดยการปกครองของ อดอฟ ฮิต เลอร เขาและทีมถูกสงตัวไปปนพิชิตยอดเขาหิมาลัย และการปนเขาครั้งนี้มิไดเปน เพียงการปนเขาธรรมดา แตกลับแฝงนัยยะบางอยางเอาไว โดยเยอรมันตองการที่จะประกาศอํานาจผานการพิชิตยอดเขาที่ไดชื่อวาไมมีผูใด สามารถปนไปถึงจุดยอดของมันไดการเดินทางครั้งนี้ของไฮริชกลับเปนการเดินทาง ที่ผานเขาไปพบกับเรื่องราวมากมาย ทั้งการเอาขีวิตรอดจากการติดคุกที่อินเดีย เอาชีวิตรอดจากอากาศหนาวเหน็บ การความอดยากตาง ๆ ที่เขาตองเผชิญตลอด การเดินทาง เขาเดินทางรวมกับนักเดินทางที่สามารถหนีเอาตัวรอดมาดวยกันหนึ่งคนนั่นคือ ปเตอร ออฟชไนเตอร สองนักเดินทางที่มีจุดหมายเดียวกันนั่นคือ ลาซา เมืองหลวง ของประเทศทิเบตสถานที่ที่เต็มไปดวยเรื่องราวของศาสนา ความเลื่อมใส ที่นั่นไฮรีช ไดเรียนรู และคนพบมิตรภาพครั้งใหมกับผูที่ไดชื่อวาเปนองคจําลองเทพแหงทเบต ทะไลลามะ

119


7 Year in Tibet จากฝมือผูกํากับชาวฝรั่งเศส ฌอง ฌากส อันโน นอกจากนี้ยัง เสริมทัพดวยนักแสดงคุณภาพอยาง แบรด พิตต และ เดวิด ทีวลิส รับบทนําของ หนังอีกดวย หนังสรางจากหนังสืออัตชีวประวัติของไฮนริค ฮารเรอรซึ่งก็คือตัวละคร เอกของหนังนั่นเอง ภาพยนตรเรื่องนี้เขาฉายในป 2540 นําเสนอดานบวกของทะไลลามะ แตกลับ เสนอภาพลักษณในดานลบของประเทศจีนจากการเขารุกราน และบีบบังคับทิเบต ใหอยูภายใตการปกครองของจีนสงผลใหเมื่อหนังเขาฉายก็ทําใหเกิดกระแสวิพากษ วิจารณในหลาย ๆ ดานแตที่หนักที่สุดคงเปนทางดานฝงจีนที่สั่งแบนผูกํากับและนัก แสดงทั้งสองเขาประเทศเลยทีเดียว

120


มิตรภาพ คนตางชาติ องคทะไลลามะ ความสัมพันธที่ไมนาจะเกิดขึ้นได     ในหนังตัวไฮริช คือ ตัวชูโรงในทุกๆ เรื่องแนนอนก็เพราะวาหนังเรื่องนี้มันสราง จากชีวประวัติของเขา แตถาลองมองดี ๆ เราจะสังเกตเห็นไดชัดเจนวามีบางเรื่อง ของหนังที่ยอนแยงกับบริบทในประเทศทิเบต ไมวาจะเปนขอหาม หรือกฎขอบังคับ ที่ตองประพฤติตัวเมื่ออยูตอหนาทะไลลามะ อีกทั้งทิเบตนั้นเปนประเทศที่นอยคน นักที่เปนชาวตางชาติจะสามารถเขาไปใชชีวิต หรือเขาไปศึกษาหรือหลบซอนอยูได นานตามที่หนังไดบอกเอาไว หนังชูเรื่องมิตรภาพระหวางทะไลลามะ กับตัวไฮริช ในที่นี้เราไมไดมาขัดแยงวาเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เจาตัวเลามานั้น เปนเรื่องโกหกหรือ เรื่องแตงแตอยางใด เพราะทะไลลามะที่ 14 ก็ยังทรงพูดถึงมิตรสหายเกาแกที่เคยมี ปฏิสัมพันธกันมา เพียงแตอยากจะชี้ใหเห็นถึงความยอนแยง และ ‘ความอะไรนะ ขออีกที’ ในหนังที่เกิดขึ้นหลายๆ อยาง ในหนังแสดงใหเห็นถึงการเขาพบทะไลลามะที่ไมใชเรื่องงาย และใชวาทุกคนจะ สามารถเขาพบพระองคหรือไดเห็นพระพักตของพระองคได ยิ่งสําหรับชาวตางชาติ นั้นยิ่งแลวใหญโอกาสที่จะไดเขาพบนั้นเรียกไดวานอยมาก ขั้นตอนการเขาพบ หรือ การที่ทะไลลามะจะเสด็จไปไหนสักที่นึงนั้น คอนขางยุงยากและมีขบวนผูติดตามยิ่ง ใหญ หากไมทรงออกไปไหนก็จะอยูแตที่พักดานบนที่อยูสูงจากบานเรือนธรรมดา เปนอยางมาก เพราะพระองคนั้นถือไดวาเปนคนชนชั้นสูงประดุจเทพ การทําความ เคารพก็แตกตางกันไป มีทั้งการกราบไหวที่ตองทรุดตัวไปลงนั่งกับพื้น เราจะไมสามารถแตะตัวทะไลลา มะได เวนเสียแตวาพระองคจะเปนผูเริ่มกระทําเอง

121


แตในฉากการเขาพบทะไลลามะที่ยังคงเปนเด็กดวยวัยอยากรูอยากลองและ พบเห็นชาวตางชาติที่สามารถอาศัยอยูในประเทศตนเองได โดยที่ไมถูกสภาขับไล ออกไปเสียกอน จึงไดมีการเชิญตัวไฮริชเขาพบในครั้งแรกการเขาพบนั้นทางสภาไม ไดอนุญาตใหเขาพบลําพังสองตอสอง แตทะไลลามะกลับใชแมของตนเองเปนตัวกลางในการพาไฮริชเขาพบ ทรงถาม ในหลายๆ และประพฤติประหลาดกับไฮริชตอหนาตอตาสภาเชน การขยี้หัวของอีก ฝายเลน ทั้งที่วัฒนธรรมของทิเบตนั้นเครงเรื่องนี้เปนอยางมาก แตกลับเพิกเฉยตอ การกระทําของทะไลลามะในสวนนี้อาจจะเปนเพราะตัวทะไลลามะนั้นถือวาเปนผูที่ อยูสูงสุดของทิเบต จึงไมมีผูใดกลาวากลาวหรือตักเตือน

122

องคทะไลลามะมักที่จะขลุกตัวอยูกับไฮริชเพื่อถามในสิ่งที่พระองคสงสัยอยูเสมอ นอกจากนี้ไฮริชยังเปนผูคอยสอนวิชาภูมิศาสตรและดาราศาสตรใหกับพระองคทั้งที่ ตนเองเปนชาวตางชาติแตกลับถูกปฏิบัติตนเปนคนสําคัญ ซึ่งจุดนี้ที่มันขัดกับธรรมเนียมปฏิบัติและจารีตของประเทศทิเบตเปนอยางมาก หากจะอางถึงเพราะองคทะไลลามะทรงโปรดแลว ก็เห็นจะเปนไปไมได เพราะแม ทิเบตยะนับถือองคทะไลลามะอยางมาก แตประเทศทิเบตก็ยังมีสภาคอยถกเถียง เรื่องที่เหมาะสม เรื่องที่ควรทําหรือไมควรทําอยูดี


นอกจากการประพฤติตนของทะไลลามะกับไฮริชนั้นละเมิดตอกฎของบานเมือง ในหลาย ๆ ขอ ทั้งการลดตัวลงมานั่งเสมอกัน การแตะเนื้อตองตัว หามสบตาหรือ มองหนาทะไลลามะโดยตรงก็ดี ทั้งหมดทั้งมวลนี้เปนเรื่องที่ในหนังละเลยอยูไมนอย สิ่งเหลานี้ทําใหกฎการประพฤติตัวกับทะไลลามะดูไมนาเชื่อถือ การที่ใหความสําคัญกับชาวตางชาติมากเสียจนขัดกับวิสัยของประเทศปกครอง ตนเองที่ไมนิยมตอนรับชนชาติอื่นเขามาเดินปวนเปยนในประเทศนั่นก็อีก อีกทั้งคน ตางชาติเหลานี้กลับมีพฤติกรรมรักและซื่อสัตยกับประเทศทิเบตมากกวาชาวทิเบตที่ ทรยศประเทศของตน อยางเชน ฉากที่รัฐมนตรีทรยศหักหลังทิเบตใหจีนเขามายึด ครองได และทําใหทิเบตสูญเสียประชากรไปเปนจํานวนไมนอย แตอยางไรก็ตามหนังเรื่องนี้ก็ใหคุณคามากกวาจุดเล็ก ๆ ที่ยอนแยงจนสามารถ มองขามไปไดแบบนี้ มิตรภาพที่เกิดขึ้นนั้นสวยงามเสมอ ไมวาจะเกิดกับใครหรือ ชนชาติไหนก็ตาม อยางเชนจุดเดนของหนังที่ตองการชูเรื่องนี้มากที่สุดเลยสงผลให จุดยอนแยงพวกนี้สามารถถูกกลบลบทิ้งไดอยางงายดาย เพราะคุณคาที่ไดจากหนัง นั้นมีมากกวาจึงถือไดวาไมมีอะไรนาตะขิดตะขวงใจ ดูจบแลวทําใหยอนกลับไปคิด ไดหลายเรื่องดี

123


PERSONALITY AND CULTURE นิสัยและวัฒนธรรม

124


นิสัยและวัฒนธรรมของคนตะวันตกและของคนตะวันออกที่มีความแตกตางบาง ครั้งก็นําไปสูการลอเลียนทางวัฒนธรรมหรือเห็นเปนเรื่องตลกจาก ยกตัวอยางฉาก ในเรื่อง7Years in Tibet

คนเอเชียมีความเชื่อวา ชาวตะวันตกมีนิสัยที่เรียกวา ตัวใครตัวมัน ไมเหมือน นํ้าพึ่งเรือ เสือพึ่งปา เพราะประเทศทางแถบตะวันตกหนาวและมีสี่ฤดูรวม ทั้งตอง ทํางานอยางรวดเร็วดวยจึงมีคํากลาวไปทั่วทั้ง ทวีปอเมริกา ยุโรป และ ออสเตรเลีย ดวยวา "Help yourself" แปลวา บริการตนเอง ดวยเหตุนี้ชาวตะวันตกจึงมีลักษณ นิสัยไมเหมือนชาวเอเชีย ที่สําคัญคือ ชาวตะวันตกมีวัฒนธรรมที่แตกตางจากชาว เอเชีย เมื่อเขามีครอบครัวจะแยกทางจากพอแมไป เมื่อตอนเด็กพอแมจะสอนใหลูก กลาเผชิญความไมแนนอน ดวยเหตุนี้ชาวเอเชียบางคนจึงเขากับคนตะวันตกไมได สวนนิสัยเปนผูที่ใชเหตุผล (วิทยาศาสตร) มากกวาอารมณ มีความมั่นใจในตนเอง และมีความเปนปจเจกมากกวาเพราะพวกเขามีประวัติศาสตรที่เรียนรูและชินชากับ ระบบทุนนิยม และแนวความคิดแบบวิทยาศาสตร ซึ่งสอนใหคิดอยางเปนระบบ มี หลักการและเหตุผลชัดเจน แตก็เคารพในความเปนมนุษยของผูอื่น เชน ใครมาเขา แถวกอน คน ๆ นั้นจึงมีเหตุผลเพียงพอที่ควรจะไดรับคิวกอนหนาเรา เรามาชากวา เขา เราก็ควรที่จะคิวหลังคนที่มากอนการคิดอยางเปนเหตุเปนผลเชนนี้ ทําใหไมเกิด การแซงคิวเกิดขึ้นนั่นเอง

125


สวนนิสัยและวัฒนธรรมของคนเอเชีย มีความคิดเรื่องของกฏระเบียบในชุมชน หรือกลุมขึ้นมาในเลือดเนื้อ รักษาวัฒนธรรมดั้งเดิม เมื่อเราเปนสมาชิกในชุมชน เรา จึงตองคํานึงถึงผลกระทบของเรื่องตาง ๆ มากกวาแคตัวเราเอง เปนตนกําเนิดนิสัย เอกลักษณตางๆ ขึ้น เชน ความเกรงใจ การเคารพเจานาย ผูใหญ ผูอาวุโส ไมกลา พูดติตรง ๆ เพราะกลัวจะเสียนํ้าใจ หรือเขาแถวอยางกระจัดกระจาย ดวยความที่ชาวตะวันตกมีนิสัยมุมมองความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตางจาก ชาวเอเชียทําใหเกิดการลอเลียนหรือเห็นเปนเรื่องที่ขําขันหรือเขาใจผิดเพราะการก ระทําบางอยางมีความหมายตรงกันขามกันอยางสิ้นเชิง

126


ยกตัวอยางฉากในเรื่อง 7 Years in Tibet นาทีที่ 34:34 ชาวธิเบตจะมีความเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อคําทํานายจนเปนสาเหตุที่ทําให ไมตอนรับชาวตางชาติมองชาวตางชาติเปนปศาจและขับไล สวนพระเอกกับเพื่อนก็ จะเชื่อในเรื่องเหตุและผลมากกวาเนื่องจากมุมมองวัฒนธรรมของชาวตะวันตกสวน ใหญจะเชื่อเรื่องที่พิสูจนได นาทีที่ 36:43 ลอเลียนภาษา จากความแตกตางทางดานภาษาและวัฒนธรรมก็เปนสวนหนึ่งที่ ทําใหเกิดการลอเลียนกันได นาทีที่ 37:32 การปรบมือคือการขับไลเปนวัฒนธรรมของชาวธิเบต แตในทางกลับกันการปรบ มือแบบสากลคือการแสดงควายินดีหรือชื่นชม นาทีที่ 40:19 แลบลิ้นคือการทักทาย ชาวทิเบตจะดึงหูทั้งสองขางของตัวเองไวพรอมแลบลิ้น นาทีที่ 59:59 เปมาลากี มองวาการแตงตัวของชาวตางชาติเปนชุดพิลึก นาทีที่ 1:18:55 องคดาไลลามะยีหัวพระเอก แลวพูดลอสีผม “หัวเหลือง หัวเหลือง” นาทีที่ 1:21:48 พระเอกหัวเราะความเชื่อของชาวธิเบตเรื่องมีความเชื่อวาไมทํารายสัตวทุกชนิด เพราะชาติที่แลวอาจเปนพอแมเรา เพราะชาวตะวันตกแนวความคิดแบบ วิทยาศาสตร

127


ความแตกตางทางเชื้อชาติ ศาสนา มุมมองความคิดและวัฒนธรรม ในแตละ ชนชาติก็มีความแตกตางกันไป หลากหลายรูปแบบ ซึ่งถาเรายึดเอาชนชาติเราเปน ศูนยกลางก็จะมองชนชาติอื่นวาเปนเรื่องตลกสิ้นดีที่มีความคิด หรือขนบธรรมเนียน แบบนั้น แตถามองลึกลงไปก็คงเปนเพราะแนวความคิดความเชื่อที่บรรพบุรุษถายทอดกัน มาจนหลอหลอมใหชาตินั้นๆมีวัฒนธรรมแบบนั้นโดยตองใชความเขาใจ อยาไปลอ เลียนเพราะอยางไรก็ตามการลอเลียนทางวัฒนธรรมก็เปนสิ่งไมควรทํา

128


POLITICS AND RELIGION การเมืองและศาสนา

129


การประกาศความเปนมหาอํานาจ ชวงชิงพื้นที่ และปกครองเมืองที่มีผลพวงมา จากความศรัทธา Seven years in Tibet หรือชื่อภาษาไทยคือ 7 ปโลกไมมีวันลืม สรางจากหนังสืออัตชีวประวัติของไฮนริค ฮารเรอร นักไตเขาที่ไดไปใชชีวิตอยูทิเบต ในชวงสงครามโลกครั้งที่สอง ผลงานการกํากับโดยฌอง ฌากส อันโน นักแสดงตัว หลักคือแบรดพิตต และเดวิด ทีวลิส ออกฉายในวันที่ 8 ตุลาคม 2540 Seven years in Tibet เปนการเลาเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคสงครามโลกครั้งที่ สองที่มีการลาอาณานิคม เพื่อประกาศถึงความยิ่งใหญและความเปนมหาอํานาจ ในประเทศของตนเอง และทิเบตเปนพื้นที่หนึ่งในตัวเลือกแรกของจีนที่จะทําการ ยึดครอง ซึ่งในขณะนั้นปกครองโดยเหมา เจอ ตุง) ฉากหนึ่งของหนังสือใหเห็นวา ทิเบตนั้นมีองคดาไลลามะเปนผูปกครองและมีทั้งบุคคลธรรมดาและพระสงฆเปน คณะรัฐมนตรีรวมปกครองประเทศ มีการเปดประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันเรื่อง การเมืองการปกครองตางๆ อนึ่ง ประเทศทิเบตมีการปกครองแบบศักดินาเทวาธิปไตย ซึ่งมีผลมาจากความ เชื่อของประชาชนภายในประเทศ

130


การนําเอาพระมาปกครองประเทศนั้น มีความเกี่ยวเนื่องกับการปกครองของ ทิเบตที่เปนรูปแบบของศักดินาเทวาธิปไตยโดยการปกครองนี้เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ มีตอองคดาไลลามะ อีกทั้งมีตอจิตวิญญาณ การกลับชาติมาเกิด หวงของธรรมชาติ และศาสตรเรนลับ การสลับซับซอนที่เกิดขึ้นทําใหกลุม ชนชั้นนําทางการเมืองไดใช ความเชื่อตางๆ เหลานี้มาสรางเปนขอชอบธรรมทางการเมืองขึ้นและผูกขาดเขากับ ชนชั้นสูง ซึ่งทิเบตมีการแบงชนชั้นศักดินาอยางชัดเจน มีการกระจายอํานาจโดยลด หลั่นกันไปตามฐานะของศักดินา โครงสรางทางการเมืองของทิเบตจึงเกิด เปนแบ ระบบอํานาจคูขึ้น โดยมีขาราชการที่เปนฆราวาสควบคูไปกับการที่มีขาราชการที่ เปนพระ ซึ่งไวในคานอํานาจกันและกันภายในประเทศนั้นเอง

131


“รูปขององคดาไลลามะ ชวยคุมครองเรา” ชายหนุมที่เปนลูกหาบเอยกับไฮนริค หลังจากคํ่าาคืนที่พึ่งผานพนมา แคมปโดนหิมะถลมและตอนเชาตองเดินทางกลับ ตามความเห็นอันสมควรของหัวหนาทีมไตเขาอยางปเตอร ซึ่งมองวาไมนาจะสามารถเดินขึ้นเขาหิมาลัยตอไปไดจึงตัดสินใจเดินใหทุกคนใน ทีมเดิน กลับลงเขาไป แตไฮนริคตัดใจจากยอดเขาหิมาลัยที่ตั้งสูงตระหงานอยูตรง หนาไมไดจึงไดแคมองตามดวย แววตามุงมั่นแตสั่นไหว ชายหนุมลูกหาบคนเดิมนํา รูปองคดาไลลามะชูขึ้นแตะบริเวณหนาผากของตนเอง จากนั้นยื่นใหกับไฮนริค พรอมทั้งพูดยํ้าๆ วา “รูปขององคดาไลลามะชวยคุมครอง เรา” ในสวนนี้ของหนังสอดคลองกับความเชื่อของชาวทิเบตที่เชื่อกันวาองคดาไลลา มะเปนรางอวตารของพระอวโลกิเตศวร โพธิสัตวที่กลับชาติมาเกิดเปนการแสดงถึง ความเคารพและเทิดทูน ความเชื่อเหลานี้มีผลเกี่ยวเนื่องจากที่ประเทศทิเบตนั้นตั้ง อยูบนเทือกเขาสูงผูคนที่มีศักดินาลดตํ่าลงมาจะขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภครวม ถึงยาที่ไวใชรักษาโรคที่มาพรอมกับอากาศหนาว อีกทั้งในบางพื้นที่อยูบนยอดที่สูง มากออกซิเจนจึงเบาบางกวาปกติ ทําใหชาวทิเบตประสบกับปญหาการขาดออกซิเจน ซึ่งเรื่องราวเหลานี้เองจึงนํา ไปสูการถูกตีกรอบ โดยประชาชนไปเองวาเกิดจากการลงโทษสิ่งลี้ลับ 132


ชาวทิเบตมีการนับถือและศรัทธาตอศาสนาอยางแรงกลา พลเมืองชายสวนใหญ ของทิเบตกวาครึ่ง บวชเปนพระ จนไดรับฉายานามวา “ดินแดนแหงพระธรรม” (land of dharmar) ความศรัทธา เปนตัวนําพาใหประชาชนที่อยูหางไกลเดินทาง มายังเมืองลาซา ซึ่งเปนที่ประทับขององคดะไลลามะผูเปนดั่งศูนยรวมความสงบ ของจิตใจ มีการเปรียบเปรยและกลาวถึงใหเห็นภาพแหงความศรัทธานในบางสวน ของหนัง “ผูคนเชื่อกันวาการเดินทางไกลไปยังที่ศักดิ์สิทธิ์ (ตัวผูเขียนอนุมานวาเปน ที่ประทับขององคดะไลลา มะณ เมืองลาซา)จะเปนการชวยชําระความผิดที่เคย กระทํา ยิ่งหากเดินทางไกลมากเทาใด ยิ่งทําใหบริสุทธิ์มากขึ้นเทานั้น” ขอความนี้เปนสวนหนึ่งของขอความภายในจดหมายที่ไฮนริคเขียนถึงรอลฟ ลูกชายของเขาเองขณะที่กําลังออกเดินทางผานภูเขาเขียวขจีทุงหญาที่มีดอกไมแหง ขึ้นเต็มไปหมด และเทือกเขาที่มีหิมะนั่นหมายถึงวาไฮนริคไดเดินทางมาอยางยาว นานจนผานฤดูกาลที่แปรเปลี่ยนไปหลากหลายฤดูการเดินทางไมรูจุดหมายมองเห็น เพียงภูเขาที่รายลอมและในทายที่สุด ก็หยุดพักความเหนื่อยออนที่รอนแรมมานาน ณ เมืองลาชา นั่นจึงทําใหเขาคิดไดพรอมทั้งหวนคิดคํานึงถึงการกระทําผิดที่ผานมา พนมา ความศรัทธาจึงกอเกิดขึ้นภายในหัวใจของไฮนริค ชายหนุมรูสึกเลื่อมใสและ รูสึกสงบขึ้นภายในจิตใจ เชนเดียวกันกับความศรัทธาของชาวทิเบตที่มีตอองคดา ไลลามะ

133


ศรัทธาและความเชื่อที่ไมสูญสิ้นกอใหเกิดแนวคิดการสรางความชอบธรรม ทางการเมืองที่ผูเปน ประมุขนั้นเปนผูนําของปวงชนทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณ ทั้งหมดนี้ไดรับอิทธิผลมาจากศาสนาดั้งเดิมของทิเบตผนวกเขากับแนวคิดทางพุทธ ศาสนาจึงทําใหเกิดการปกครองแบบระบบคูที่มีทั้งฆราวาสและพระปกครองขึ้นมา และใชมาตอเนื่องจนถึงปจจุบัน Seven years in Tibet ถายทอดใหเห็นถึงการปกครองของทิเบตไดอยางลงตัว ความเชื่อ ความศรัทธา การเคารพยกยองสรรเสริญและเทิดทูนตอองคดาไลลามะ กอใหเกิดการปกครองที่มีทั้ง ฆราวาสและพระทําใหเห็นวาการเมืองและศาสนา สามารถผนวกเขาไวดวยกันได ถาสิ่งนั้นเกิดจากความศรัทธาอันแรงกลาของประชาชน ทั้งยังมีการสอดแทรก สัญลักษณในเชิงความหมายแฝงไดอยางนาสนใจ และแยบยลกลมกลืน การสะทอน ใหเห็นถึงการประกาศความยิ่งใหญในการลาอาณานิคมในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการพูดเพื่อเปรียบเทียบตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดอยางลงตัวและสมบูรณแบบ

134


ATTITUDES AND DIFFERENCES ทัศนคติกับความแตกตาง

135


ความตางในทัศนคติ ลักษณะนิสัย เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อ การกาวผานพรมแดนนามธรรมเหลานี้สูเสนทางแหงมิตรภาพปรากฏใหเห็นใน ภาพยนตรเรื่อง 7 Years In Tibet เจ็ดปโลกไมมีวันลืม ภาพยนตรอัตชีวประวัติ ที่สรางจากเรื่องจริงของ ไฮนริค แฮรเรอร นักไตเขาชาวออสเตรีย เรื่องราวการ เดินทาง สงคราม การตอสู การหลบหนีเพื่อมีชีวิตอยู และมิตรภาพ

136

7 Years In Tibet ปรากฏมิตรภาพใหเราไดเห็นในเรื่องอยูหลายสวน ที่เห็น เดนชัดคือ มิตรภาพอันมีความแตกตางทางความคิดและลักษณะนิสัยเปนเสนเชือก เบาบางกั้นอยูตรงกลางระหวางไฮนริคกับปเตอร ออฟซไนเตอร หนึ่งคนมุทะลุกับ อีกหนึ่งรอบคอบ และอีกหนึ่งมิตรภาพกับกําแพงความตางที่แสนหนาและสูงใหญ อันประกอบดวย เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรม ที่กั้นอยูตรงกลาง ไฮนริคและองคดาไลลามะ หนึ่งชาวตางชาติผูพัดหลงในทิเบตกับหนึ่งพระสงฆที่ เปยมไปดวยความกระหายรูผูปกครองเมืองลาซา การกาวขามกําแพงและเสนเชือก สูคําวามิตรภาพ


ใน 7 Years In Tibet เริ่มความสัมพันธระหวางไฮนริค แฮรเรอรกับปเตอร ออฟซไนเตอรตั้งแตตอนที่ขึ้นรถไฟ ลักษณะนิสัยและความคิดที่แตกตางไมนาเชื่อวา สุดทายจะลงเอยที่คําวาเพื่อน ไฮนริคชอบเอาชนะตามแบบฉบับของนักกีฬา เขามุทะลุและดันทุลังเอาความคิดตัวเองเปนหลักขณะที่ปเตอรมีความรอบคอบ และดูเปนผูใหญ อยางฉากหลังภูเขาหิมะถลมไฮนริคดึงดันที่จะปนเขาตอทวาปเตอรกลับไมเห็น ดวยเนื่องจากเปนหวงลูกทีมคนอื่นๆ มิตรภาพของพวกเขาเกิดขึ้นมาและดําเนินไปอยางแปลกประหลาด คลายไมได มีไวเนื้อความเชื่อใจกันอยูในนั้น ความสัมพันธของพวกเขาไมอาจทําใหเราเชื่อได อยางสมบูรณวาระหวางพวกเขาคือคําเพื่อน จนกระทั่งในตอนทายของเรื่องถึงได เห็นวาทั้งไฮนริคและปเตอรตางก็มีความสัมพันธที่แนนแฟนตอกัน ไมวาจะจากการ เดินทางหรือการตอสูก็ตาม

137


มิตรภาพอันมีเสนดายเชื้อชาติ กําแพงศาสนา เสนเชือกแหงความเชื่อ และแผน หนังของวัฒนธรรมกั้นอยูระหวางไฮนริคและองคดาไลลามะคงเริ่มตนเมื่อตอนที่ไฮน ริครับรูปภาพขององคดาไลลามะจากนักปนเขาคนหนึ่งจนกระทั้งพวกเขาไดเจอกัน ที่เมืองลาซา ความตางที่มีมากมายเหลานี้ ทําใหมิตรภาพระหวางไฮนริคและองคดา ไลลามะคอนขานาสนใจ พวกเขากาวผานกําแพงสูงแหงความแตกตางอันเปนอุปสรรคตอผูกมิตรและไปสู ความเปนเพื่อน อีกทั้งเรื่องความตางทางชนชั้นวรรณะก็ยากที่จะเปนไปได แตทาย ที่สุดพวกเขาก็เปนเพื่อนที่ดีตอกัน และมีมิตรภาพที่ยืนยาว มิตรภาพคือการชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อนตองพึ่งพาเพื่อนได อยางเชนฉาก หนึ่งระหวาไฮนริคกับปเตอรที่ไฮนริคแบกปเตอร ทามกลางภูเขาหิมะในตอนที่เทา ของปเตอรโดนหิมะกัดจนเดินไมไหว ดานมิตรภาพหระวางองคดาไลลามะและไฮนริคเองปรากฏใหเห็นคอนขางมาก เลยทีเดียวเนื่องจากไฮนริคนั้นเปนทั้งเพื่อนและครูผูสอนสิ่งตางๆ ใหแกองคดาไลลา มะ ทวาไมใชแคเขาที่ใหความรูแกดาไลลามะ ขณะเดียวกันไฮนริคเองก็เรียนรูจาก องคดาไลลามะดวยเหมือนกัน เชนฉากที่ไฮนริคสอนเรื่องความตางของเวลาในแตละประเทศและดาไลลามะได สอนใหไฮนริคเรียนรูถึงความสงบ สันติและสํารวจลึกภายในจิตใจตนดวย และดวย ทั้งหมดที่กลาวมาทําใหเกิดเปนมิตรภาพอันเหนียวแนนของพวกเขา

138


มิตรภาพที่เกิดขึ้นใน 7 Years In Tibet นี้ ไมวาจะระหวางไฮนริคกับปเตอร หรือไฮนริคกับองคดาไลลามะ ลวนแลวแตมีสวนที่ทําใหเนื้อเรื่องมีความสมบูรณ นาติดตามจนถึงตอนทายของภาพยนตร ดวยความตางที่เกิดขึ้นในคําวามิตรภาพนี้ เองที่ชวนใหสนใจ แตขณะเดียวกันเมื่อพูดถึงแคความสัมพันธระหวางไฮนริคและ องคดาไลลามะ เพราะเปนความแตกตางที่ยากจะกาวขามนี้เอง ทําใหเรื่องราวดูไม คอยจะสมเหตุสมผลสักเทาไหรนัก มองแคความตางทางชนชั้นวรรณะ หรือศาสนาความเชื่อ แมแตวัฒนธรรมเองก็ ดูจะเปนอุปสรรคตอการสรางความสัมพันธฉันมิตรภาพ แมจะบอกวาการผูกมิตรไร พรมแดนทางความแตกตางก็ตามแต เนื่องดวยบริบทตางๆ มันดูงายดายเกินไป

139


ชีวิตก็มีแตสิ่งที่ไมเขาใจ


CAN FIND

U

Profile for patcha

CAN FIND YOU  

ค้นหาความเป็นคุณ ผ่านมุมมองของปัญหา

CAN FIND YOU  

ค้นหาความเป็นคุณ ผ่านมุมมองของปัญหา

Profile for patcha.
Advertisement