Page 1


(สูตรสําหรับเคก 2 ปอนดคะ) 1. 2. 3. 4. 5.

แปงเคก 90 กรัม (รอนกอนตวง ) ผงสตรอเบอรรี่ 2 ชอนโตะ น้ําตาลทรายปน 55 กรัม ผงฟู 1/2 ชอนชา เกลือปน 1/4 ชอนชา


6.ไขแดง 3 ฟอง 7. นมสด 65 กรัม 8. น้ําแดงเฮลสบลูบอย 1 +1/2 ชอนโตะ 9. น้ํามันพืช 35 กรัม 10. สีชมพู 1/4 ชอนชา 11. กลิ่นสตรอเบอรรี่ 1 ชอนชา สวนผสมที่ 3 (สวนของไขขาว) 12. ไขขาว 3 ฟอง 13. น้ําตาลทราย 55 กรัม 14. ครีมออฟทารทาร 1/4 ชอนชา


1.วอรมเตาอบไฟ บน-ลาง อุณหภูมิ 175 องศาเซลเซียส 2.สวนผสมที่ 1 รอนแปง น้ําตาลทรายปน ผงฟู เกลือ และ ผงสตรอเบอรรี่ เขาดวยกันประมาณ 3 รอบ 3.สวนผสมที่ 2 เทรวมกันในชามผสม ใชตระกรอมือคน ใหเขากัน 4.สวนผสมที่ 3 ตีไขขาวดวยความเร็วกลางใหขึ้นฟอง เล็กนอย แลวใสครีมออฟทารทารลงไป ตีดวยความเร็วสูง ทยอยใสน้ําตาล ตีจนสังเกตเห็นรอยหัวตระกรอเริ่มชัด ทดสอบวาไขตั้งยอดพอหรือยังดวยการยกหัวตีขึ้น ถาไขขาว ตั้งยอดแสดงวาใชได แลวเปลี่ยนสปดตีต่ํา 1 นาทีเพื่อตัด ฟองอากาศ


5.ทําหลุมตรงกลางสวนผสมที่ 1(ของแหง) แลวเท สวนผสมที่ 2 (ของเหลว) ลงไป คนใหเขากัน แลวจึง นําไขขาวมาผสม โดยแบงเปน 3 ครั้ง ใชตระกรอมือชวย ในการผสม คนเบาๆใหเขากัน 6.เทลงพิมพ ที่รองดวยกระดาษไข นําเขาอบประมาณ 30-35 นาที ( สําหรับเคก พิมพ 8 นิ้ว) หรือจนกวา เคกจะสุก เมื่อเคกสุก นําออกจากเตา กระแทกพิมพ 1 ทีแลวพักไวสักครูจึงแซะออก คว่ําเคกบนตระแกรงใหเคก เย็น


นําเคกมาวางซอนกัน ปาดไสดวยบัตเตอรครีม แลวตัดแตงใหเปนกระโปรงเจาหญิง แลวก็เจาะรูตรงกลางเคก เพื่อใสตุกตาลงไป พรอมทั้งพันตุกตาเจาหญิงดวยพลาสติก


จากนั้นนําตุกตาใสลงไปตรงกลางแลวแตงกระโปรงเจาหญิง ใหสวยงามตามใจเราก็เสร็จแลวจา


princess cake  
princess cake  
Advertisement