__MAIN_TEXT__

Page 1

Pata-Cluj project Annual report 2016

Proiectul Pata-Cluj Raport anual 2016


2 • Annual Report 2016


Pata-Cluj project Annual report 2016

Proiectul Pata-Cluj Raport anual 2016


4 • Annual Report 2016


Contents

Cuprins

Foreword

Cuvânt înainte

Background

Context

Project strategy

Strategia proiectului

Project themes

Temele proiectului

Housing

Locuire

Community facilitation

Facilitare comunitară

Coordinated case management based on inter-institutional networking

Management de caz coordonat bazat pe crearea unei rețele interinstituționale

Identity documents for all and access to social protection rights

Documente de identitate pentru toți și acces la drepturile de protecție socială

Education for children and youth Employment Arts and culture Awareness campaigns

Financial report

Educație pentru tineri și copii Ocupare Intervenții artistice și culturale Campanii de conștientizare

Raport financiar

Raport anual 2016 • 5


Foreword

Cuvânt înainte

Not for, but together with the people

Nu pentru, ci împreună cu oamenii

In 2016 the major activity of the Pata-Cluj project was the development of the housing process, which has become the key component strongly interconnected with the other threads of the project. We endorse the idea that full responsibility for the housing process should fall on the local administration. However, by setting in motion the process of Pata-Cluj social housing, as a component of the Social interventions for the desegregation and social inclusion of vulnerable groups in Cluj Metropolitan Area, including the disadvantaged Roma project we have made a commitment to facilitate this process.

În anul 2016 activitatea predominantă a proiectului Pata-Cluj a constat în elaborarea procesului de locuire, acesta devenind componenta cheie a intervenţiilor demarate în cadrul proiectului în strânsă legătură cu celelalte componente ale sale. Responsabilitatea principală pentru locuire revine administraţiei locale. Prin demersul nostru de iniţiere a procesului de locuire socială Pata-Cluj, componenta proiectului Intervenţii sociale pentru desegregarea şi incluziunea socială a grupurilor vulnerabile în Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a romilor defavorizaţi, ne-am asumat să facilităm acest proces.

First of all we wanted to change the discourse on social housing and the return of our fellow citizens to the city from that of a necessity into a possibility. We all want to see this happen now, in our time. Human vulnerability has aggravated during the years by often abusive institutional mistakes. We all bear the burden of past decisions, especially those whose lives have been negatively affected. The heavier the burden of the past the more important it is to start working for the present.

În primul rând, am dorit să schimbăm discursul legat de locuire şi de reîntoarcerea concetăţenilor noştri în oraş din trebuie în se poate. Cu toţii ne dorim să vedem că acest lucru se întâmplă – la prezent, în prezentul nostru. Vulnerabilitatea umană a fost exacerbată de-a rândul anilor prin greşeli instituţionale adeseori abuzive. Deciziile trecute sunt o povară pentru toţi, în special pentru cei care au suferit de pe urma acestora şi tocmai din acest motiv, cu cât este mai greu bagajul trecutului, cu atât este mai important să începem să lucrăm pentru prezent.

6 • Annual Report 2016


Driven by the ambition to create a grassroots type of fair process both at institutional and community level, a process where an organization allows itself to be guided by the real needs of the most marginalized, isolated and vulnerable people, we intended to learn how to accomplish this. The experience of the housing process – which can be replicated, continued and improved – has taught us that without making real changes in our institutions and mentality, any attempt at re-housing becomes merely a casual, reckless and isolated intervention.

Ne-a motivat ideea dezvoltării un proces echitabil (fair process), de jos în sus, atât la nivel instituţional, cât şi comunitar, un proces în care o organizaţie se lasă influenţată de nevoile reale ale oamenilor, a celor mai izolaţi, marginalizaţi si vulnerabili. Am intenţionat să învăţăm cum se poate ajunge la acest lucru. Experienţa procesului de locuire – care se poate replica, continua şi îmbunătăţi – ne-a arătat că fără efectuarea de schimbări în instituţiile şi mentalitatea noastră, orice tentativă de re-housing devine una mecanică, neasumată, punctuală.

The processes our interventions generated have brought about new ones in the lives of people from Pata Rât and in institutions. Doubts, professional dilemmas and ethical questions have multiplied and often times lead to a reconfiguration of our roles and actions. How do we redefine support? Who needs it and how should it be delivered? How do we work together? Who do we engage at the community level? How to avoid reproducing the pitfalls of structural violence? Answers to these questions have been the first steps in formulating the principles on which the results in this report have been built.

Procesele generate de către intervenţiile noastre au dat naştere la altele noi în viaţa oamenilor din comunitate şi la nivel instituţional. Întrebările, dilemele profesionale şi cele etice s-au înmulţit, şi au dus deseori la reconfigurarea rolurilor şi acţiunilor noastre. Cum redefinim suportul oferit? Cine şi cum are nevoie de acesta? Cum lucrăm împreună? Cu cine cooperăm la nivel comunitar? Cum acţionăm în aşa fel încât să nu reproducem violenţa structurală? Răspunsurile pe care le-am formulat la aceste întrebări s-au articulat în principii care au fundamentat rezultatele enumerate în acest raport.

We have developed a housing process that has at its core our respect towards the life experiences of the people in Pata Rât and towards their efforts to be part of society. We have endeavored to remain open-minded when they expressed fear, hopelessness and mistrust as well as in face of their determination, joy and enthusiasm. We have currently gotten to the point where we have competent teams, developed methodologies and reviewed interventions. Nevertheless, we are aware that the process we initiated needs to be continued and developed by the institutions of public administration. Without it the entire project would remain an isolated attempt, only influencing the lives of a select few. We feel obligated to emphasize that only through sustenability and continuity alongside an approach fully endorsed by the local public administration could this project contribute to bringing about the structural changes capable of redefining and reinventing not only the Pata Rât area but also the city of Cluj in which we all intend to live together.

Am dezvoltat un proces de locuire bazat pe respectul nostru faţă de experienţele oamenilor din Pata Rât, faţă de eforturile lor de a face parte din societate. Am fost la fel de deschişi faţă de frica, deznădejdea şi pierderea încrederii lor, cum am fost receptivi şi la determinarea, bucuria şi speranţele acestora. La momentul actual am ajuns în etapa în care avem echipe formate, metodologii dezvoltate şi intervenţii regândite. Cu toate astea, suntem conştienţi că procesul iniţiat de noi trebuie continuat şi dezvoltat de către şi prin instituţiile publice. Fără acestea întreg proiectul s-ar rezuma la o intervenţie izolată, reuşind să influenţeze vieţile unui număr mult prea mic de persoane. Subliniem că doar prin sustenabilitate şi continuitate, şi printr-o abordare pe deplin asumată a administraţiei locale proiectul va putea contribui la generarea acelor schimbări structurale, prin care se poate regândi şi redefini nu doar Pata Rât, ci şi acel Cluj în care dorim să trăim cu toţii împreună. Echipa Pata-Cluj

The Pata-Cluj team

Raport anual 2016 • 7


Background

Context

The Pata-Cluj project, promoted by the Intercommunity Development Association Cluj Metropolitan Area, together with its project partners: the Habitat for Humanity Cluj, AltArt Foundation and Community Association of Roma from Coastei addresses the population of the Pata Rât area, approximately 300 Roma families who live in extreme poverty and deprivation at the outskirts of Cluj, near the garbage dump of the city.

Proiectul Pata-Cluj, promovat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, împreună cu partenerii de proiect Habitat for Humanity Cluj, Fundația AltArt și Asociația Comunitară a Romilor din Coastei, vizează populația din zona Pata Rât, aproximativ 300 de familii rome care trăiesc în sărăcie extremă și deprivare la marginea municipiului Cluj-Napoca, lângă groapa de gunoi a orașului.

The project aims to:

Proiectul își propune să:

• plan and implement coordinated interventions necessary for the resettlement and social inclusion of the marginalized Roma communities from the Pata Rât area;

• planifice și să implementeze intervenții coordonate necesare pentru relocarea și incluziunea socială a comunităților de romi marginalizate din zona Pata Rât;

• pilot participatory social housing for de-segregation and social inclusion of marginalized Roma communities from Pata Rât area.

• construiască apartamente sociale pentru o locuire decentă, de-segregare și incluziune socială a comunităților de romi marginalizate din zona Pata Rât.

The interventions within the project address the community needs convergent with those expressed by the inhabitants of the settlements on the occasion of the consultations held during the preparatory phase of the project1:

Intervențiile din cadrul proiectului vizează nevoile comunității, nevoi convergente cu cele exprimate de către locuitorii așezărilor cu ocazia consultărilor care au avut loc în etapa de pregătire a proiectului2:

• participation in the mainstream society’s activities and life;

• participarea în activitățile și viața societății majoritare;

• access to education and vocational qualification;

• accesul la educație și calificări vocaționale;

8 • Annual Report 2016


• formal employment;

• ocupare formală;

• access to secure, violence-free environment;

• acces la un mediu de viață sigur, lipsit de violență;

• desegregation and the improvement of the housing situation. The activities of the project had a direct impact in the first 26 months of implementation on approximately half of the total population of Pata Rât through different interventions as described further. The Pata-Cluj project fully named Social interventions for the de-segregation and social inclusion of vulnerable groups in Cluj Metropolitan Area, including the disadvantaged Roma is financed through the Poverty Alleviation Program, by the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014, with the total amount of 4.095,864.51 EUR.

1 UNDP technical assistance project “Preparatory Phase of a Model Project. Making the most of EU Funds for Sustainable Housing and Inclusion of disadvantaged Roma (explicitly but not exclusively targeted) in Cluj Metropolitan Area”, in partnership with the Cluj-Napoca Municipality and the North-West Regional Development Agency, with the financing of the Open Society Foundations, Making Most of EU Funds for the Roma, http://www.undp.ro/projects.php?project_id=68\, implemented between July 2012 – February 2013.

• desegregare și îmbunătățirea situației locuințelor. Activitățile proiectului au avut un impact direct în primele 26 luni de implementare asupra a aproximativ jumătate din populația totală din Pata Rât prin intermediul diferitelor intervenții descrise în continuare. Proiectul Pata-Cluj, denumit integral Intervenții sociale pentru desegregarea și incluziunea socială a grupurilor vulnerabile în Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a romilor defavorizați este susținut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul Programului „Combaterea Sărăciei” (RO25), în valoare de 4.095.864,51 EUR. Proiectul de asistență tehnică al UNDP “Preparatory Phase of a Model Project. Making the most of EU Funds for Sustainable Housing and Inclusion of disadvantaged Roma (explicitly but not exclusively targeted) in Cluj Metropolitan Area” realizat în parteneriat cu municipalitatea orașului și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, finanțat de Fundația pentru o Societate Deschisă prin programul Making the most of EU Funda for Roma, http://www.undp.ro/ projects.php?project_id=68, implementat între Julie 2012 și Februarie 2013.

2

Raport anual 2016 • 9


10 • Annual Report 2016


Project strategy

Strategia proiectului

The project promotes coordinated interventions necessary for the resettlement and the social inclusion of marginalized Roma in the following areas: formal and non-formal education, social work, employment, adult education, social housing, community empowerment, youth and culture, community security, project development. The focus is equally divided between the community and the institutional facilitation which run in parallel, matching the Top-Down and Bottom-Up approaches in local development. In practice, our approach is reflected in three ways of action:

Proiectul promovează intervenții coordinate necesare relocării și incluziunii sociale a comunităților de romi marginalizate în următoarele domenii: educație formală și non-formală, asistență socială, ocupare, educația adulților, locuințe sociale, împuternicirea comunității, tineret și cultură, siguranță comunitară, dezvoltare de proiecte. Atenția este egal distribuită între facilitare comunitară și instituțională care merg în paralel, urmând modelul abordărilor de sus în jos și de jos în sus din dezvoltarea locală. În practică, abordarea noastră se reflectă în trei moduri de acțiune:

• horizontal networking, by involving all stakeholders and nurturing sectorial and inter-sectorial partnerships;

• prin crearea de rețele într-un mod orizontal, prin implicarea tuturor stakeholderilor și prin realizarea de parteneriate sectoriale și inter-sectoriale;

• facilitating high levels of community participation, aiming to lead to citizen involvement and ownership;

• prin facilitarea participării comunitare la niveluri ridicate menite să ducă la implicarea și împroprietărirea cetățenilor;

• community coaching through a participatory design built on the experience of the last two years of work.

• prin consiliere comunitară realizată pe baza unui model participativ fondat pe experiența ultimilor doi ani de muncă.

We are aware of the risks which both the project-based and the policy-based approaches pose. However, in case of a policy gap and insufficient know-how in the field of integrated social interventions we still see these approaches (those based on the project as well as those based on public policies) as complementary when working with marginalized communities as those living in Pata Rât.

Suntem conștienți de riscurile pe care le ridică atât abordările bazate pe proiect cât și cele bazate pe politici. Cu toate acestea, în condiții de existență a unor lacune în politicile publice și a cunoașterii insuficiente în domeniul intervențiilor sociale integrate, vedem aceste abordări ca fiind complementare atunci când lucrăm cu comunități marginalizate precum cea din Pata Rât.

Raport anual 2016 • 11


Project themes

12 • Annual Report 2016


Temele proiectului

Raport anual 2016 • 13


Housing

Locuire

The Pata-Cluj social housing

Locuirea socială Pata-Cluj

In Romania the reform of the national and local social housing system is a priority, yet, at the moment there are much too few experiences and validated methodologies concerning the allocation of social housing units, much too few alternative methods for supporting subsidized housing and complex assistance granted to families in order to maintain the houses, which could form the base of the new policies. The Pata-Cluj project wishes to contribute to these efforts targeting the social inclusion of the most disadvantageous communities by ensuring decent housing conditions, as part of the integrated measures for social inclusion. Since the aim of this project is to pilot methodologies, on which interventions from the part of public authorities could rely on when fulfilling their responsibility in implementing national policies of social inclusion, the results of the project will add a certain amount of know-how regarding various types of housing: social housing in rural and urban areas, assistance for families with complex needs related to inclusion, and for families with less complex needs (or even without any need for complementary assistance), or housing in individual social housing units and collective housing units.

Reforma sistemului public naţional şi local de alocare a locuinţelor sociale este o prioritate în România, însă considerăm că deocamdată în țară există prea puţine experienţe şi metodologii validate în ceea ce priveşte alocarea locuinţelor sociale, metode alternative de sprijinire a locuirii subvenţionate şi asistenţa complexă acordată familiilor pentru menţinerea locuinţelor, pe care noile politici s-ar putea baza. Proiectul Pata-Cluj doreşte să contribuie la acele eforturi al căror obiectiv este incluziunea socială a celor mai defavorizate comunităţi prin asigurarea condiţiilor decente de locuit ca parte a măsurilor integrate de incluziune socială. Fiind un proiect al cărui scop este pilotarea unor metodologii pe care intervenţiile autorităţilor publice se pot baza în vederea îndeplinirii responsabilităţii lor de a implementa politicile naţionale de incluziune socială, rezultatele proiectul vor contribui la acumularea de cunoştinţele în ceea ce priveşte diferitele tipuri de locuire: locuinţe sociale în mediul rural respectiv urban, asistarea familiilor cu nevoi complexe de incluziune precum şi ale familiilor cu nevoi mai puţin complexe (sau fără nevoie de asistenţă complementară), locuirea în locuinţe sociale individuale precum şi locuirea în locuinţe sociale colective.

Within the framework of the housing component of the Pata-Cluj project, participatory social housing would be piloted, and 35 apartments outside the Pata Rât

14 • Annual Report 2016

În cadrul componentei de locuire a proiectului PataCluj se va pilota locuirea socială participativă şi se


area will be built/purchased, available exclusively for the members of the communities in Pata Rât. Since the number of housing units within this project covers only approximately 10% of the total amount of housing units needed for the spatial desegregation of the communities living at present in the Pata Rât area, we are faced with the issue of having to select those families, which could benefit from these apartments.

vor construi/achiziţiona 35 apartamente în afara Pata Râtului care vor fi destinate exclusiv comunităţilor din Pata Rât. Întrucât numărul de locuinţe sociale realizate în cadrul proiectului constituie doar aprox. 10% din totalul locuinţelor de care ar fi nevoie pentru desegregarea spaţială a comunităţilor din zona Pata Rât, se pune problema selecţiei familiilor care vor beneficia de aceste locuinţe sociale.

At present, the Romanian public and private system of social assistance is incapable of providing the necessary support, neither in terms of social services nor support services, in order to surpass complex situations of vulnerability that families living in marginalized communities face (Cristina Raţ: Sărăcie şi marginalizare socială în rândul familiilor cu copii [Poverty and social marginalization among families with children]. Rotariu, T. and Voineagu, V. (eds.) Inerţie şi Schimbare [Inertia and change]. Iaşi, Polirom, 2012, pp. 179-198.). Therefore, even if the project does promote the principle of the right to housing, the methodology fits into a housing ready policy. Without the intention to “reward” those who have more resources at their disposal, we needed to create an accession system, which also functions as a complex system for assessing the needs and resources of the families applying for a social housing unit.

În momentul actual, sistemul public şi privat românesc de asistenţă socială nu este capabil să ofere suportul necesar – nici în termeni de prestaţii sociale şi nici de servicii de sprijin – în vederea depăşirii situaţiilor complexe de vulnerabilitate cu care se confruntă familiile din comunităţile marginalizate(Cristina Raţ: Sărăcie şi marginalizare socială în rândul familiilor cu copii. Rotariu, T. and Voineagu, V. (red.) Inerţie şi Schimbare. Iaşi, Polirom, 2012, pp. 179-198.). De aceea chiar dacă proiectul promovează principiul dreptului la locuire, metodologia se încadrează în politică de tip housing ready. Fără intenţia de a „premia” pe cei care au mai multe resurse la dispoziţie, a fost nevoie de dezvoltarea unui sistem de accesare a locuinţelor care constituie în acelaşi timp un instrument de evaluare complexă a nevoilor şi a resurselor familiilor care înregistrează o cerere pentru locuinţă.

Thus, within the framework of the project, a system for accessing the social housing was elaborated. This system is applicable to heavily disadvantaged communities, whenever a selection of the recipients is needed. According to the principles of the Pata-Cluj project, housing is a right, and not a means for social control, where the “deserving poor” gain this “benefit” through

Astfel, în cadrul proiectului s-a dezvoltat un sistem de accesare a locuințelor sociale, cu aplicabilitate pentru comunități puternic defavorizate, în condiţiile în care este nevoie de o selecţie a beneficiarilor. Conform principiilor proiectului Pata-Cluj locuirea este un drept şi nu o modalitate de control social în care „săracii merituoşi” câştigă acest „beneficiu” prin eforturi individuale. În acest context modalitatea de „selecţie” cea mai facilă

Raport anual 2016 • 15


individual efforts. In this context, the easiest way for “selection” would be to draw lots in order to select those families, /wishing to participate. In the social and economic context of Pata Rât, this would mean a housing first type of intervention, where access to social housing is not linked to meeting certain conditions. We believe that in some cases, granting decent housing would be sufficient for the social inclusion of the family. On the contrary, in other cases, social inclusion would depend upon the success of social assistance measures based on decent housing conditions, including both services and social transfers. The Pata-Cluj methodology adopts the perspective of rights, with express emphasis on children’s rights, and a systemic approach, which takes into account various levels of intervention. The system includes the accession criteria of the apartments and the instruments for assessing the needs and resources of the families, which wish to apply for social housing within the Pata-Cluj project. The intervention plan is completed on the basis of this assessment. Granting a social housing unit is in fact part of this intervention plan, which, however, has to be coupled with other measures in basic areas, like health, education and employment. The intervention plan itself focuses on the child, and revolves around the family. (Child centered and family focused. In N. Parton, The politics of child protection. Contemporary development stand future directions. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014.) Thus, assessment is based on the perspective of the rights of children, meaning that it analyzes the resources and needs of the family in the context of raising and caring for children.

ar fi tragerea la sorţi a familiilor care doresc să se înscrie în această „competiţie”. În cazul contextului social şi economic din Pata Rât asta ar însemna o măsură de tip housing first, unde accesul la locuinţele sociale nu este legat de îndeplinirea unor condiţii în prealabil. Credem că în unele cazuri acordarea condiţiilor decente de locuit este suficientă pentru incluziunea socială a familiei. În alte situaţii însă, incluziunea socială pe lângă locuirea în condiţii decente ar depinde de succesul măsurilor de asistenţă socială – însemnând atât servicii cât şi transferuri sociale. Metodologia Pata-Cluj are o perspectivă a drepturilor, cu accent pe drepturile copilului, şi are o abordare sistemică care ţine cont de diversele nivele de intervenţie. Sistemul cuprinde criterii de accesare a locuințelor şi instrumente de evaluare a nevoilor şi resurselor familiilor care doresc să aplice pentru o locuinţă în cadrul proiectului Pata-Cluj. Pe baza acestei evaluări se realizează planul de intervenţie. Acordarea locuinţei sociale face parte de fapt din acest plan, care însă trebuie acompaniată de celelalte măsuri din arii de bază ca sănătate, educaţie şi ocupare. Planul de intervenţie, la fel, are focusul pe copil şi este centrat pe familie. (Child centered and family focused. In N. Parton, The politics of child protection. Contemporary development stand future directions. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014.) Astfel, evaluarea are la bază perspectiva drepturilor copilului adică analizează resursele şi nevoile familiei în contextul creşterii şi îngrijirii copilului.

Community consultations regarding housing needs

Consultările comunitare privind nevoile de locuire

Community consultations carried out in all four Pata Rât communities between 2012 and 2014 represent the basis of the Pata-Cluj project. During the consultations, the following needs related to decent housing were identified:

Consultările comunitare realizate în cele patru comunităţi din Pata Rât, care au avut loc în perioada 20122014, au constituit baza proiectului Pata-Cluj. În cadrul consultărilor s-au relevat următoarele nevoi legate de locuirea adecvată:

• Spatial integration: the majority of people living in Pata Rât expressed their wish to live in integrated areas of the city, together with the majority population;

• Integrare spaţială: majoritatea oamenilor care stau la Pata Rât şi-au exprimat dorinţa de a locui în zone integrate ale oraşului, împreună cu populaţia majoritară;

• Decent housing, with access to public services (access to utilities, public transportation);

• Locuință decentă, cu acces la serviciile publice (acces la utilităţi, transport în comun);

• Safe housing;

• Locuire în condiţii de siguranţă;

• The proximity of schools, health services and workplaces;

• Proximitate a şcolilor, serviciilor de sănătate şi a locurilor de muncă;

• Moving from Pata Rât has to be the families’ own choice – the eradication of other types of “relocations”, like evictions of people from Pata Rât;

• Mutarea din Pata Rât trebuie să se bazeze doar pe opţiunea proprie a familiilor eliminarea altor „mutări” de tip evacuare ale populaţiei din Pata Rât;

• The availability of the option to live in a rural area; • Support in ensuring the means for the upkeep of the new apartments, including employment services; • Support in developing good relationships with the neighbors belonging to the majority population.

16 • Annual Report 2016

• Existența opţiunii de locuire în mediul rural; • Sprijin în vederea asigurării mijloacelor de susţinere a noilor locuinţe, inclusiv nevoie de servicii de ocupare; • Sprijin în vederea dezvoltării bunelor relaţii cu vecinii din populaţia majoritară.


The elaboration methodology of the accession criteria for the Pata-Cluj social housing program

Metodologia elaborării criteriilor de accesare a locuinţelor sociale Pata-Cluj

The elaboration methodology of the accession criteria for the Pata-Cluj social housing program had three distinct phases:

Metodologia elaborării criteriilor de accesare a locuinţelor sociale Pata-Cluj are trei etape distincte:

Phase I. The identification of the needs related to housing before and after families move In order to be able to plan the assistance measures necessary for the preparation of families for moving, and for those after moving of the recipient families in the social housing units, we collected information in an effort to seek the opinion of the members of the Pata Rât communities regarding their support needs before and after moving. Focus groups were held with the aim of identifying attitudes related to three issues among the targeted population, i.e.: (I) the needs generated by the possibility of leaving the community, of moving into the new apartments and of sustaining them, (II) the amount of expenses considered to be “affordable” for the moving families, (III) the type of apartment they would deem appropriate.

Etapa I. Identificarea nevoilor legate de locuire înainte şi după mutarea familiilor Pentru a putea planifica măsurile de asistenţă necesare pregătirii familiilor precum pentru mutarea şi cele necesare după mutarea familiilor beneficiare în locuinţele sociale, prin metoda focus grupului s-au colectat informaţii cu privire la opinia membrilor comunităţilor din Pata Rât în ceea ce priveşte nevoile de sprijin pe care membrii comunităţii le presupun a fi necesare fie înainte, fie după mutare. Focus-grupurile au fost realizate cu scopul de a identifica în rândul populaţiei: (I) nevoile generate de posibilitatea părăsirii comunităţii, a mutării în noile locuinţe şi a susţinerii acestor locuinţe, (II) cuantumul cheltuielilor considerate ca fiind „suportabile” pentru familiile mutate, (III) tipul de locuinţe pe care le-ar considera corespunzătoare.

Phase II. Community consultations in the Pata Rât area regarding the Pata-Cluj social housing accession system

Etapa II. Consultările comunităţilor din zona Pata Rât privind sistemul de accesare a locuinţelor sociale Pata-Cluj

Taking into account the participatory approach through which the Pata-Cluj project implements its interventions in the community, choosing the consultation method was of special interest throughout the process. We have organized information and consultation meetings regarding the Pata-Cluj social housing accession system with the communities, where we also discussed the way the opinions of the Pata Rât population should be collected regarding the accession system. The questionnaire method was chosen following the request expressed by the members of the community (consultation organized at the Căsuţa Verde center in Dallas in April 2016). The reason for conducting a micro-research based on a questionnaire, applied in all households in the Coastei, Cantonului and Dallas communities, completed by an adult member of the household, is to ensure the possibility for each member of the community to express their options, irrelevant of their position in the community.

Având în vedere abordarea participativă cu care Proiectul Pata-Cluj implementează intervenţiile în comunitate, alegerea însăşi a metodei de consultare a constituit un interes aparte pe parcursul procesului. Astfel, s-au organizat întâlniri de informare şi consultare cu comunităţile privind sistemul de accesare a locuinţelor sociale Pata-Cluj unde s-a discutat inclusiv tema modalităţii de colectare a opiniilor populaţiei din zona Pata Rât privind criteriile de accesare a locuinţelor din cadrul proiectului. Metoda chestionarului a fost aleasă în urma cererii exprimate de către membrii comunităţii (consultarea organizată la Căsuţa Verde din Dallas în aprilie 2016). Raţiunea de a conduce o micro-cercetare pe bază de chestionar, aplicat la toate gospodăriile din comunităţile Coastei, Cantonului şi Dallas, completat de un membru adult al gospodăriei, este de a asigura exprimarea opţiunilor tuturor membrilor comunităţilor idiferent de poziţia lor în comunitate.

The opinions of the community members about the eligibility and selection criteria were collected in the community, by entering into each household, thus 219 families (those who were found at home) were interviewed. The suggested criteria collected this way were grouped in sub-categories, then into categories. Phase III. Putting together the accession criteria and the involvement of the consultative group of stakeholders

Criteriile de eligibilitate şi de selecţie au fost culese în comunitate intrând în fiecare gospodărie. 219 familii au fost chestionate. Propunerile de criterii astfel adunate au fost clasificate în subcategorii, iar pe urmă în categorii. Etapa III. Elaborarea criteriilor de accesare cu implicarea grupului consultativ al actorilor sociali Au fost susţinute 6 întâlniri, la care au participat în total 21 de persoane din afara echipei de proiect, reprezentanţi ai mediului academic, ai societăţii civile

Raport anual 2016 • 17


18 • Annual Report 2016


Raport anual 2016 • 19


We have organized a total of 6 meetings with the participation of 21 persons from outside the project team, the participants being representatives of the academic field, of civil society (social services providers and representatives of various Roma organizations) and of institutions with different responsibilities in the field of social inclusion. The criteria obtained by the doorto-door survey in all the three communities, and the needs identified in the focus groups were presented both to the members of the team and to the stakeholders. These results were the starting point in the elaboration of the eligibility and selection criteria. The work group within the project team was working under the coordination of the researchers of the Faculty of Sociology and Social Work, Babeș-Bolyai University, using the Delphi method. The results of the Pata-Cluj team’s work were presented periodically to the consultative group of stakeholders, which during our meetings formulated questions and comments, but also suggested recommendations regarding the draft documents.

(furnizori de servicii sociale şi reprezentanţi ai diverselor organizaţii de romi) şi ai instituţiilor cu responsabilităţi în domeniul incluziunii sociale. Criteriile obținute prin aplicarea chestionarului în cele trei comunităţi precum și nevoile identificate în cadrul focus-grupurilor au fost prezentate atât membrilor echipei cât și stakeholderilor, constituind punctul de pornire pentru definitivarea criteriilor de eligibilitate și de selecție. Grupul de lucru din cadrul proiectului a lucrat sub coordonarea cercetătorilor Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universtităţii Babeş-Bolyai, folosind metoda Delphi. Rezultatele muncii grupului de lucru din cadrul proiectului Pata-Cluj a fost prezentat periodic grupului consultativ, care a formulat în cadrul întâlnirilor atât întrebări şi observaţii, cât şi propuneri de modificare a documentelor de lucru.

The Pata-Cluj social housing accession system

Sistemul de accesare a locuinţelor sociale Pata-Cluj

The Pata-Cluj social housing accession system consists of the following: Eligibility criteria, Criteria for the assessment of needs and resources, Eligibility criteria upon signing the rental contract, General conditions, The Evaluator’s Guide and specific, validated field assessment instruments.

Sistemul de accesare a locuinţelor sociale Pata-Cluj este alcătuit din: Criterii de eligibilitate, Criterii de evaluare ale nevoilor şi resurselor, Criterii de eligibilitate la încheierea contractului de închiriere, Reguli generale, Ghidul evaluatorului și instrumente specifice de evaluare pe teren.

The assessment criteria counterbalance the needs of the family with the resources needed to sustain living in a social apartment integrated in the majority society. On the basis of the above presented argument, the needs and resources are represented in a proportion of 40%–60% in favor of resources, qualifying this system for the housing ready approach.

Criteriile de evaluare ponderează nevoile cu resursele de care familia dispune, necesare pentru susţinerea unui trai într-o locuinţă socială integrată în societatea majoritară. Pe baza argumentelor prezentate mai sus, nevoile şi resursele sunt reprezentate într-o proporţie de 40% - 60% în favoarea resurselor, sistemul încadrându-se astfel în politica housing ready.

You can find detailed information regarding the accession system on https://issuu.com/pata-cluj2/docs/ pata-cluj_proiect_pilot_locuire__se.

Informații detaliate despre sistemul de accesare a louințelor se găsesc pe adresa https://issuu.com/pata-cluj2/docs/pata-cluj_proiect_pilot_locuire__se.

Interventions carried out so far for re-housing

Interventions carried out so far for re-housing

In order to avoid conflicts of interests which could arise during the selection process the Pata-Cluj project team will not have access to the information specified in the files submitted by applicants / families for accessing the social housing program of the project. The selection process has had the following phases so far:

Pentru a evita conflictele de rol care s-ar impune odată cu începerea procesului de selecţie a familiilor, echipa proiectului Pata-Cluj nu a avut acces la informaţiile din dosarele depuse de către familii pentru a avea acces la locuinţele sociale din proiect. Paşii selecţiei parcurse până în prezent au fost următoarele:

• Information campaign in the communities on the accession system (September 15th–21st 2016);

• Campanie de informare despre criteriile de accesare: 15–21 septembrie 2016;

• Maintaining a registration office in Pata Rât and registering the applications by an external, contracted team (which was not part of the project implementation team until now). In addition to registering the files, they ensured individual consultancy to the families in order to maximize their scores, taking into account the specific conditions of each family (October 3rd–December 2nd 2016);

20 • Annual Report 2016

• Menținerea unui birou de înregistrare la Pata Rât şi înregistrarea aplicaţiilor de către o echipă externă contractată (care până la momentul actual nu a făcut parte din echipa de implementare a proiectului) care pe lângă înregistrarea dosarelor a oferit consultanţă individuală familiilor pentru a putea obţine punctajul maxim, ţinând cont de condiţiile specifice în care fiecare familie se află: 3 octombrie – 2 decembrie 2016;


• Maintaining a help-desk in the community, where the Pata-Cluj project team provided general information (regarding the program of the institutions which issue the needed documents, the forms that need to be completed etc.) in order to obtain the necessary documents for submitting the application (October 3rd–December 2nd 2016); • The evaluation of the submitted applications by external evaluators, which means both summing up the points for each file, and the application of the assessment instruments of the family resources (ongoing since November 21st 2016) Planned processes: • The validation of the selection results by an independent validation committee: February 27th–March 10th 2017; • Announcing the results: March 10th 2017; • Submitting and evaluating the appeals: March 13th–17th 2017; • Announcing the final results: March 24th 2017. As we have shown, the Pata-Cluj project is first of all a learning project which does not intend to take over the role and responsibilities of the local public administration, and does not claim to solve the Pata Rât issue as Pata Rât is the outcome of complex social, political and economic processes, through which the structural problems of the Romanian society culminate. Simultaneously with the selection process of the recipients of the social housing units, the package of support services will be set up for the families who would move into the Pata-Cluj social apartments. In the meantime, the Municipality of Cluj-Napoca has to prepare new projects (from internal and external funds) of social housing, for the spatial desegregation of the Pata Rât area.

• Menținerea help-deskului în comunitate, unde echipa proiectului Pata-Cluj a oferit informaţii şi îndrumare generală (referitor la programul instituţiilor emitente, formulare care trebuie completate etc.) pentru obţinerea documentelor necesare la dosarul de locuire: 3 octombrie – 2 decembrie 2016; • Evaluarea dosarelor depuse de către evaluatori externi, ceea ce înseamnă atât calcularea punctajului pe dosar cât şi aplicarea instrumentelor de evaluare ale resurselor familiale: proces în derulare începând cu 21 noiembrie 2016; Procese planificate: • Validarea rezultatelor selecţiei de către o comisie independentă de validare: 27 februarie – 10 martie 2017; • Anunţarea rezultatelor selecţiei: 10 martie 2017; • Depunerea şi evaluarea contestaţiilor: 13–17 martie 2017; • Anunţarea rezultatelor finale: 24 martie 2017. Aşa cum am arătat mai sus, proiectul Pata-Cluj este în primul rând un proiect de învăţare, care nu intenţionează să preia rolul şi responsabilităţile administraţiei publice locale şi nu pretinde că soluţionează problema Pata Râtului, acesta fiind rezultatul unor procese sociale, politice şi economice complexe, prin care problemele structurale ale societăţii româneşti culminează. În paralel cu realizarea procesului de selecţie, urmează elaborarea pachetului de servicii de susţinere pentru familiile care se vor muta în locuinţele sociale Pata-Cluj. Tot în acelaşi timp, Primăria Municipiului Cluj-Napoca trebuie să pregătească noi proiecte (din finanţări interne şi externe) de locuinţe sociale care să fie destinate desegregării teritoriale a Pata Râtului.

The social apartments provided by the Pata-Cluj project

Locuințele oferite de proiectul Pata-Cluj

Simultaneously with the development of the selection criteria for social housing by the project team, the project partners Habitat for Humanity Cluj continued with preparing the two locations in Apahida for building the two blocks of 6 apartments each. At the beginning of 2016, the organization carried out topographical measurements, geotechnical studies, project designs in order to obtain the construction permit, marked the property limits and levelled the land for executing the foundations. They also prepared the worksite.

În timp ce proiectul dezvolta criteriile de selecție pentru locuințele sociale, partenerii de proiect Habitat for Humanity Cluj au continuat pregătirea terenurilor din Apahida pentru cele două imobile de locuințe a câte 6 apartamente fiecare. La începutul lui 2016, s-au făcut măsurătorile topografice, studiul geotehnic, proiectare în vederea obținerii autorizațiilor de construcție, s-au marcat limitele de proprietate și s-a nivelat terenul pentru în vederea executării fundațiilor. Echipa a pregătit și organizarea de șantier.

May 2016 saw modifications in national public acquisition laws, which affected the project as well. The construction permits were given in September 2016, respectively December 2016. The works were commissioned through the public acquisitions process, the contracts being signed by January 2017. The acquisition of the other 18 apartments for the project, all situated in Cluj-Napoca and Baciu-Florești, will start in 2017, to be finalized by March 2017.

În mai 2016 au avut loc modificări în legislația pentru achizițiile publice, care au afectat și proiectul nostru. Locațiile a primit autorizația de construcție până în septembrie 2016, respectiv decembrie 2016. Lucrarea a fost contractată prin achiziție publică, urmând ca semnarea contractelor să aibă loc în ianuarie 2017. Achiziționarea a încă 18 apartamente pentru proiect, situate în Cluj-Napoca și Baciu-Florești, vor începe în 2017 și vor fi finalizate în martie, în același an.

Raport anual 2016 • 21


22 • Annual Report 2016


Community facilitation

Facilitare comunitară

When it comes to inclusive community facilitation, a model which does not want to impose a rigid structure from the outside, the role of the facilitator consists in aiding the community to organize and mobilize its resources, facilitating the access to institutional actors and the involvement of the most vulnerable members of the community in the processes they are affected by.

Atunci când vorbim despre facilitarea comunitară inclusivă, un model ce nu impune o structură rigidă din exterior, rolul facilitatorului constă în sprijinirea comunităţii pentru ca aceasta să îşi organizeze şi să-și mobilizeze resursele, facilitarea accesului către diferiţii actori instituţionali, cât şi facilitarea implicării active a celor mai vulnerabili membrii ai comunităţii în procesele ce le afectează direct viaţa.

In the first part of 2016 the work of the community facilitation team has focused on completing the community based interventions begun in 2015. This work addressed emergency needs of the communities identified in the preparatory phase of the project, for which, despite a lack of authorities’ implication, needed solutions. Community facilitators worked with participation as a method. They used participatory distribution of the budget on these interventions on goods or services agreed by the members of the communities themselves.

În prima parte a anului 2016 munca echipei de facilitare comunitară s-a concentrat pe continuarea şi finalizarea intervenţiilor pe nevoile comunitare ce au început la finalul anului precedent. Această muncă a avut în vedere nevoile de urgenţă, exprimate de către cele patru comunităţi în faza preparatorie a proiectului, pentru care – în lipsa implicării autorităţilor publice locale – trebuiau găsite soluţii. Metoda de lucru aplicată de echipa facilitatorilor comunitari a fost participarea, iar conceptul implica alocarea bugetului pentru aceste intervenţii într-o manieră participativă, chiar de către comunităţile vizate, pentru bunuri şi servicii agreate de toţi membrii comunităţii.

Thus, the delivery of firewood continued in the Dallas community, supplementing the first supply of firewood. In total, approximately 145 families benefited from firewood provided within the project. Moreover,

Aşadar, a continuat livrarea de lemne de foc pentru comunitatea Dallas, suplimentând astfel prima tranşă

Raport anual 2016 • 23


during the first 4 months of the year the delivery process, a very lengthy and difficult process, of construction materials for Cantonului community was done. Hence, approximately 140 families received construction materials to refurbish their dwellings, while another 30 families received stoves for heating and cooking. In the case of the Coastei community, we managed to initiate the process of separating the electrical counters. Although this process has started relatively early, its implementation suffered numerous setbacks. The separation has been delayed because of changes in the rules that regulate the electricity supply company’s activity. Last but not least, the 20 families from the Rampa community received at the beginning of summer all the construction materials and the stoves they asked for during the consultations. One of the main aims of the community facilitation component was to do as less as possible of the state’s work. Thus, in the case of community needs identified during the consultations, which fall rather under the responsibility of the local authority, we tried to facilitate at an institutional level the working out of these grievances. Sure enough this institutional facilitation entailed from the very beginning the participation of the community members in order to empower the latter in relation to the local authority or different private actors that bear some kind of responsibility in the Pata Rât area. Besides the work on community based interventions, the team of community facilitators got actively in-

24 • Annual Report 2016

de brichete de foc. În total un număr de aproximativ 145 de familii au beneficiat de lemne de foc puse la dispoziţie prin intermediul proiectului. De asemenea, în primele patru luni ale anului 2016 am reuşit să livrăm şi materialele de construcţie pentru comunitatea Canton, un proces ce s-a dovedit a fi extrem de dificil şi îndelungat. Astfel, aproximativ 140 de familii au beneficiat de materiale de construcţii necesare recondiţionării locuinţelor, în timp ce alte 30 de familii au beneficiat de achiziţionarea unor sobe pentru încălzit şi gătit. În cazul comunităţii Coastei am reuşit să iniţiem procesul de separare a contoarelor de curent. Deşi am început acest proces relativ rapid ne-am confruntat cu numeroase piedici în implementarea sa, iar din cauza unor schimbări recente a regulamentelor de funcţionare a companiei de furnizare a energiei electrice, această acţiune nu a fost finalizată nici până în acest moment. Nu în ultimul rând, pentru comunitatea din Rampă, ce numără aproximativ 20 de familii, am livrat la începutul verii materialele de construcţie şi sobele cerute de către comunitate în cadrul consultărilor. Una din ideile centrale ale muncii pe nevoile comunitare a fost să facem cât mai puţin posibil munca statului. Astfel, acolo unde nevoile identificate la consultările comunitare cădeau mai degrabă în responsabilitatea actorilor publici locali, am încercat să facilităm la nivel instituţional rezolvarea nevoilor comunitare. Desigur, această facilitare instituţională a presupus de la bun început participarea membrilor comunității pentru a-i împuternici pe aceştia din urmă în raport cu autoritatea publică locală sau diverşi actori privaţi cu responsabilitate în zona Pata Rât.


volved in setting up and implementing the numerous cultural and youth centered activities of the project (the Pata Cluj Got Talent! competition, the Great Building sessions, the events within the 16 Days of Activism Against Gender-based Violence etc.). They also ensure support to other teams in the project especially with informing the community (on upcoming events, on employment possibilities etc.) whenever needed. In the second part of 2016, with the beginning of the housing process, the role of community facilitators changed substantially. During May-June, at the start of the process, the facilitators took an active part in the information campaigns that took place in each community. Following these campaigns, community facilitators also took part in the research within the community coordinated by the team of researchers of the Babeș-Bolyai University, that helped materialize the criteria for accessing the apartments, and provided the foundation of the housing criteria. The greatest change in the facilitators’ role coincided with the beginning of the registration process for social housing, when they were responsible for organizing the Help Desk and the Registration Desk for the housing process. The role of the Help Desk was to offer the community all the information they require about this component of the project, to clarify any misunderstandings and to inform people about the papers they need to procure in order to complete their dossier for accessing the Pata-Cluj social houses.

Dincolo de munca pe nevoile comunitare, echipa facilitatorilor comunitari s-a implicat activ în configurarea şi implementarea a numeroase activităţi culturale şi de tineret desfăşurate în cadrul proiectului (competiţia Pata-Cluj avem talent!, sesiunile de Marea Construială, Campania celor 16 zile de activism împotriva violenţei asupra femeilor etc.). De asemenea, aceștia au oferit sprijin și celorlalte echipe din proiect atunci când a fost nevoie, mai ales în ceea ce priveşte munca de informare a comunităţilor (despre evenimente viitoare, despre posibilități de angajare, despre evenimente culturale etc.) atunci când a fost nevoie. În cea de-a doua partea a anului 2016, odată cu începerea componentei de locuire, rolul facilitatorilor comunitari s-a schimbat substanţial. În lunile mai şi iunie, la începutul acestui proces, echipa facilitatorilor a participat la campania de informare ce a avut loc în Pata Rât. În urma acestei campanii de informare, facilitatorii comunitari au luat parte şi la cercetarea realizată în comunitate sub coordonarea cercetătorilor de la Universitatea Babeș-Bolyai, cercetare care a contribuit la materializarea criteriilor de accesare a locuințelor. Formele incipiente de criterii au constituit baza sistemului de acordare a locuințelor sociale. Cea mai mare schimbare în rolul facilitatorilor a avut loc o dată cu începerea procesului de înregistrare pentru locuinţele sociale, moment în care au devenit respsonsabili pentru organizarea Biroului de Informaţii şi a Biroului de Înregistrare.

Raport anual 2016 • 25


In order to facilitate the access to information regarding the social houses and make the process as accessible and efficient as possible, both facilities were set up in to community, in a somewhat neutral place, so there would be no doubt about fairness and transparency. To further the cause of transparency and fairness, both within and outside the project, the decision was taken that no member from the team would be allowed access to the papers of the applicants. In order to ensure this, the Help Desk and the Registration Desk were kept as separate entities, the facilitators running the Help Desk, while external experts and lawyers were handling the papers in the Registration Desk. The application process consisted of three basic steps: 1. The completion of an initial request that was processed by the Registration Desk. 2. After the registration, the Info Desk overviewed the criteria together with the applicant in order to clarify which documents would the applicant need to submit. 3. Upon the completion of the file, the applicant family submitted the papers to the Registration Desk, in the presence of the lawyer.

The initial timeline of 6 weeks, form October the 3rd to November the 18th, was supplemented by an additional 2 weeks, do to certain bureaucratic issues encountered by a number of applicants.

26 • Annual Report 2016

Rolul Biroului de Informaţii a fost de a oferi comunităţii toate informaţiile necesare despre această componentă a proiectului, de a clarifica orice neînţelegere şi de a informa oamenii despre actele necesare pentru a-şi completa dosarul de accesare a locuinţelor sociale. Pentru a facilita accesul la informaţie şi pentru a face procesul cât mai accesibil şi eficient, ambele birouri au fost instalate în comunitate, într-un spaţiu oarecum neutru, pentru a evita întrebări referitoare la corectitudine şi transparenţă. Pentru a face procesul cât mai transparent și corect, atât în interiorul proiectului, cât și în afara lui, echipa de proiect a decis ca niciun membru să nu aibă acces la datele aplicanților până la afișarea rezultatelor. Astfel, Biroul de Informaţii şi Biroul de Înregistrare au fost constituite ca entităţi separate, facilitatorii ocupându-se de biroul de Informaţii, în timp ce experţi externi şi avocaţii din proiect au preluat actele în Biroul de Înregistrare. Procesul de înscriere a avut 3 paşi de bază: 1. Solicitanții au completat o cerere inițială prin care s-au înscris în concursul de dosare, cerere care a fost apoi prelucrată de Biroul de Înregistrare, format din experți externi; 2. După înscriere, echipa de la Biroul de Informații, formată din facilitatorii comunitari a trecut cu solicitantul/solicitanta, reprezentant/ă al familiei care depune dosarul, prin criteriile decise împreună cu comunitatea și a întocmit un document personalizat cu toate actele necesare. 3. Familia solicitantă a depus dosarul complet la Biroul de


At the end of the process, almost 100 families visited the Help Desk to ask information about the social houses and the criteria, with a number of 41 going through the entire process and registering a complete file. Very different people, with very different needs visited this temporary office. They all had common questions and fears about what a move outside of Pata Rât would mean for them and their families, wether they would be able to sustain a house in Cluj or Apahida, what would be the impact of moving on their jobs and on their children. There was also a lot of hope that a new generation would be able to grow and develop in a safe, unpolluted environment, far away from the garbage dump. When eviction is an intergenerational experience and precarity becomes a new normality, it is very difficult to surpass uncertainty and distrust. Because of this, one of the main fears expressed at the Help Desk was what would happen to the families after the 5 year contract would expire. Even though the contract length was later extended to 10 years and meetings with the lawyers were organized in each community to explain the future tenant’s rights, there were still fears that after this period, they would be evicted and they would lose everything, including the very thin safety net that Pata Rât offers.

Înregistrare, de față cu un avocat ale cărui servicii sunt oferite prin intermediul proiectului.

Perioada inițială de 6 săptămâni, din 3 octombrie până în 18 noiembrie, a fost prelungită cu încă 2 săptămâni, din cauza anumitor dificultăți birocratice întâmpinate de unii dintre aplicanți. La sfârşitul procesului, aproape 100 de familii au vizitat Biroul de Informaţii pentru a afla mai multe despre locuințele sociale şi criteriile. 41 de familii a parcurs tot procesul şi au înregistrat un dosar complet. Biroul a fost vizitat de oameni foarte diferiţi, cu nevoi foarte diferite. Însă, întrebările și temerile au fost comune: ce poate însemna pentru ei şi familia lor o mutare din Pata Rât, cum vor putea să întreţină o casă în Cluj sau Apahida, care va fi impactul mutării asupra slujbei sau asupra copiilor. A existat şi foarte multă speranţă în faptul că o nouă generaţie va putea să crescă şi să se dezvolte într-un mediu sigur, nepoluat, departe de rampa de gunoi a oraşului. Când evacuarea este o experienţă intergeneraţională şi când precaritatea devine o nouă normalitate, este foarte dificil să treci peste nesiguranţă şi neîncredere. Din această cauză, una dintre principalele temeri a fost legată de ce se va întâmpla cu famiile după expirarea contractului de închiriere de 5 ani. Deși anunțată inițial pentru o perioadă de 5 ani, ulterior perioada de închiriere din contract a fost extinsă la 10 ani. Iar pentru a le explica oamenilor drepturile lor de chiriași facilitatorii au organizat întâlniri cu avocații în fiecare comunitate. Cu toate acestea temerile legate de o posibilă evacuare după mutarea în locuințele sociale și de pierderea siguranței minimale asigurate de Pata Rât au persistat.

Raport anual 2016 • 27


28 • Annual Report 2016


Coordinated case management based on inter-institutional networking

Management de caz coordonat bazat pe crearea unei rețele inter-instituționale

The aim of case management is to provide coordinated intervention carried out by a multidisciplinary team, through which families are empowered to solve issues of social, psychological, occupational and educational nature, as well as to find resources and implement solutions. Coordinated multidisciplinary intervention was designed to revolve around children’s welfare, gathering in this respect different specialists within the project staff as well as external collaborators. Working in an interdisciplinary team and at inter-institutional level improves the accountability of the authorities and increases the support received by the involved team-members by generating and exploring alternatives and new coping strategies in order to maximize the efficiency of the intervention.

Scopul managementului de caz constă în a oferi intervenție coordonată din partea unei echipe multidisciplinare, prin care familiile sunt împuternicite să rezolve probleme de natură socială, psihologică, ocupațională și educațională, și să găsească resurse și pune în practică soluții. Intervenția coordonată multidisciplinară a fost concepută pentru a se concentra asupra bunăstării copilului, incluzând în acest scop diferiți specialiști din cadrul echipei de proiect, precum și colaboratori externi. Munca în echipă interdisciplinară și la nivel inter-instituțional potențează responsabilitatea autorităților. În plus, prin generarea și explorarea alternativelor și a strategiilor noi de soluționare a problemelor, membrii echipei de proiect pot oferi mai mult suport în vederea maximizării eficienței intervenției.

Raport anual 2016 • 29


Our work in Pata Rât involves dealing with a systemic problem, in which individuals and families are unable to fully participate in society and are confronted with social exclusion. This situation is worsened by multiple instances of disadvantage and deprivation like living in extreme poverty, enduring high rates of unemployment and associated multiple disadvantages; being deprived of full citizen rights and having damaged or broken social ties. Working with vulnerable communities, groups, families and individuals involves dealing with discrimination, oppression and exploitation outlining the ethical baseline of an antiracist, empowering practice. The issues we encountered tend to have a multi-dimensional aspect with disadvantages that are overwhelmingly persistent and are related to health, disability, gender, age and so on. In this case attempts at social inclusion would focus on the individual, family and group levels. However, Pata-Rât as an “excluded space” requires that we add another level of intervention, i.e. the geographical area or community as a whole. Case management promotes social inclusion by supporting families and resource persons in ways that support them to remain active members of the community and by helping them adopt a way of life which is purposeful for them. In our interventions we enable our clients to become more independent, to gain the ability to express their aspirations and to take action on their behalf in order to control their circumstances and achieve their own goals. Being concerned with fighting against structural violence, we aim to balance power relations in favor of the targeted groups. Putting

30 • Annual Report 2016

Munca noastră în Pata Rât implică confruntarea cu o problemă sistemică, prin care familiile sunt împiedicate să participe pe deplin la viața socială, economică și culturală a Clujului, pentru că se confruntă cu excluziunea pe toate planurile. Această situație este înrăutățită de niveluri multiple de dezavantaj și deprivare, cum ar fi sărăcia extremă, rata persistentă a șomajului și dezavantajele multiple asociate, deprivarea de drepturile cetățenești, precum și deteriorarea sau distrugerea relațiilor sociale. Munca cu comunități, grupuri, familii și persoane vulnerabile implică, totodată, confruntarea cu discriminarea, oprimarea și exploatarea; modul în care aceste probleme sunt abordate conturând baza etică a unei practici antirasiste, de empowerment. Problemele cu care ne confruntăm au tendința de a avea un aspect multidimensional, prezentând dezavantaje care sunt persistente, și se referă la sănătate, dizabilitate, sex, vârstă etc. Astfel, intervențiile care vizează incluziunea socială acționează atât la nivelul individului, cât și la nivelul familial și de grup. Totuși, Pata Rât, ca un „spațiu exclus”, necesită adăugarea a încă unui nivel de intervenție, și anume cel raportat la zona geografică sau la comunitate în ansamblul ei. Managementul de caz promovează incluziunea socială prin sprijinul oferit familiilor și persoanelor, în moduri care le ajută să rămână membrii activi ai comunității și să adopte un mod de viață semnificativ pentru aceasta. Facem posibil pentru locuitorii din Pata Rât, prin intervențiile noastre, să devină mai independenți, să dobândească abilitatea de a-și exprima aspirațiile și de acționa în interesul lor, pentru a controla circum-


an emphasis on meeting the needs and respecting the rights of often marginalized or oppressed people our work covers a whole range of activities varying from individual and familial counseling to thematic and prevention activities. By embracing a restorative and humanistic philosophy, complemented with the multidisciplinary approach and the acknowledgement of our clients’ role as experts of their own problem, we created the circumstances for the intervention to succeed. Horizontal relationships in which human dignity, integrity of the person and problem solving abilities are desired and respected are the cornerstone of our methods. Since the beginning of the project, the case managers have performed complex assessment regarding the needs and the resources of the families in collaboration with the Directorate of Social Work and Medical Assistance of the Municipality of Cluj-Napoca. Members of all 4 communities were constantly informed about their medical and social rights and responsibilities. On the basis of these assessments, during 2014-2015 we offered assistance according to intervention plans made for 160 families. During 2016 this work has been continued and a number of 9 more families were added to those already assisted. The psycho-socio-medical interventions took place at the specialized institutions and through coordinated case management. The families were supported in solving different problems that they are facing in collaboration with medical services, Social Rights Services, Civil Court, Child Protection Services, Police Department etc.

stanțele lor și de a-și atinge scopurile. Fiind preocupați să luptăm împotriva violenței structurale, scopul nostru este să contrabalansăm relațiile de putere în favoarea lor. Punem accentul pe respectarea nevoilor și a drepturilor oamenilor în multe cazuri marginalizați sau opresați. Munca noastră acoperă astfel o paletă largă de activități: de la consiliere individuală și familială, la activități tematice și de prevenire. Prin adoptarea unei filozofii restaurative și umaniste, completată de abordarea multidisciplinară și recunoașterea rolului fiecăruia dintre cei cu care lucrăm ca fiind experți în problema lor, am creat circumstanțele pentru ca intervenția să aibă succes. Relațiile orizontale, în care demnitatea umană, integritatea persoanei și abilitățile de soluționare a problemei sunt binevenite și respectate, constituie baza metodelor noastre. În colaborare cu Direcția de Asistență Socială și Medicală din cadrul Primăriei Cluj-Napoca managerele de caz au realizat o evaluare complexă privind nevoile și resursele familiilor încă de la începutul proiectului. Membrii celor 4 comunități au fost informați în mod constant asupra drepturilor și responsabilităților lor medicale și sociale. Pe baza acestor evaluări, în perioada 2014-20115, am oferit asistență pe baza planurilor de intervenție pentru 160 de familii. În 2016 am continuat această muncă și am adăugat încă 9 familii la cele incluse în planurile noastre. Intervențiile psiho-social-medicale au avut loc la instituții specializate, sub forma de managementului de caz coordonat. Familiile au primit sprijin în soluționarea diferitelor probleme cu care se confruntă în cooperare cu servicii medi-

Raport anual 2016 • 31


In each of these cases the key to accomplishing the objectives of the intervention consisted in working in an interdisciplinary manner and at inter-institutional level. Together with our colleagues (psychologists, social workers, community facilitators) and professionals from different institutions we established an intervention plan and maintained a strong communication and collaborative relationship. The phases of our work were the assessment of the major problems, generating and exploring alternatives and new coping strategies, restoring functioning through implementation of an action plan and planning follow-up. The housing process which began in September 2016, required to effect substantial changes in our relationship and work with the community in order to avoid any suspicion of personal favoritisms. Thus we closed 99 cases of the total of 169. The cases with high risk of abuse, neglect or substance abuse were discussed and referred to the Directorate of Social Work and Medical Assistance. We are currently working in case management with a number of 70 families. Some of the families are from the Rampa community (they were not included in the housing process) and some are still in the process of legal assistance provided by lawyers’ team. All the families were informed about the changes in our roles. In order to sustain the process of accommodation and the transition to the new living quarters of the families that will benefit from social housing within the Pata-Cluj project, we will or-

32 • Annual Report 2016

cale, Serviciul de protecție socială a DASM, Judecătoria, serviciile de protecția copilului, secțiile de poliție etc. În fiecare dintre cazuri, cheia îndeplinirii obiectivelor intervenției a constat în a lucra într-o manieră interdisciplinară și la nivel inter-instituțional. Împreună cu colegii noștri (psihologi, asistenți sociali, facilitatori comunitari) și experți din partea diferitelor instituții am stabilit un plan de intervenție, și am întreținut o relație de comunicare și cooperare puternică. Etapele muncii au constat în evaluarea problemelor majore, generarea și explorarea de alternative și noi strategii de adaptare, restaurarea funcționalității prin implementarea unui plan de acțiune și planificarea activităților de follow-up. Procesul de înscriere pentru locuințele sociale din cadrul proiectului început în septembrie 2016 a necesitat schimbări substanțiale în relația și munca noastră cu comunitatea pentru a evita orice suspiciune de favoritisme personale. Astfel, am închis 99 din totalul de 169 de cazuri. Cazurile cu risc sporit de abuz, neglijență sau consum de substanțe au fost discutate și transferate la Direcția de Asistență Socială și Medicală. În prezent avem în management de caz un număr de 70 de familii. Unele dintre familii provin din comunitatea Rampa (această comunitate neparticipând la procesul de locuire), iar unele dintre familii sunt în programul de asistență legală asigurată de echipa de avocați. Toate familiile au fost informate despre schimbarea rolului nostru. Pentru a susține procesul de acomodare și tranziția la noile cartiere pentru familiile


ganize 2 group activities on the issues of parenting and resource administration. Similarly, we will also organize different thematic activities for them, according to their needs, age, and interests. During 2016, legal assistance (legal counseling and court representation for belated birth registration, divorce cases, custody, social rights, etc.) has been offered through the project for 72 people. The total number of interventions is 177 since the beginning of the project. From June 2016 we initiated a program of medical consultations at the Mobile Unit from Pata Rât, when an ambulance and two doctors come to see patients for 2 hours twice a week. They offer free medical advice and perform basic medical procedures. From June 2016, a number of 130 people came to the medical consultations. In order to be able to respond to all situations in a flexible and professional manner, during 2015 the team of case managers received consistent training from experts in psycho-social assistance, gender-based and structural violence. The training series continued in 2016 with a session in the field of assessing and addressing high risk cases of domestic violence.

care vor beneficia de locuințele sociale Pata-Cluj, vom organiza două grupuri tematice pe teme cum ar fi creșterea copilului și administrarea resurselor. În mod similar, vom organiza diferite activități tematice, în funcție de nevoi, vârstă și interese. În anul 2016, prin intermediul proiectului avocații au oferit asistență legală (consiliere legală și reprezentare în curte pentru înregistrarea tardivă a nașterii, cazuri de divorț, custodie, drepturi de protecție socială etc.) pentru 72 de persoane. Numărul total al intervențiilor de acest gen de la începutul proiectului până în prezent este 177. Din luna iunie 2016 am inițiat un program de consultații medicale la Unitatea Mobilă din Pata Rât, în cadrul căruia o ambulanță și doi doctori țin consultații medicale de două ori pe săptămână. Echipa medicală asigură gratuit consultanță medicală și măsuri de asistență medicală primară. Din iunie până la sfârșitul anului 2016, până la 130 de persoane au venit la consultații medicale. Pentru a putea răspunde tuturor situațiilor particulare în mod flexibil și profesional, pe parcursul anului 2015 echipa managerilor de caz a participat la cursuri de formare ținute de experți în asistență psiho-socială, violență de gen și violență structurală. Seria de formări a continuat în anul 2016 cu o sesiune în domeniul evaluării și abordării cazurilor cu risc crescut de violență domestică.

Raport anual 2016 • 33


34 • Annual Report 2016


Identity documents for all and access to social protection rights

Documente de identitate pentru toți și acces la drepturile de protecție socială

In this component we envisioned a future where all members of the communities in Pata-Rât will be registered citizens and will have valid ID papers and personal documents at hand at all times. Also, once ID papers would be in order we planned to respond to as many requests to file for different social benefits as possible, health insurance and enrollment to family doctor included. All these activities would be supported by institutional facilitation by signing agreements with the relevant institutions i.e. the Persons' Registry of Cluj-Napoca and the Directorate for Social and Medical Assistance of Cluj-Napoca.

Obiectivul propus prin această componentă a proiectului a fost ca în viitor toţi membrii comunităţii din Pata Rât să fie persoane înregistrate cu acte de identitate şi de stare civilă valabile şi la îndemână. Trecând de această etapă am putut ca, în a doua fază, să răspundem la cât mai multe cereri de asistență pentru depunerea dosarelor pentru diferite prestaţii sociale, asigurări medicale şi înscrieri la medici de familie. Toate aceste activităţi erau menite să fie susţinute pe baza unor activităţi de facilitare instituţională prin dezvoltarea şi încheierea unor acorduri de colaborare cu instituţiile relevante din acest domeniu, adică Direcţia de Evidenţa Persoanelor Cluj şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală din Cluj-Napoca.

In the project this component revolves around a few very important and repetitive activities that serve as the basis of all other types of activities and interactions.

Această componentă din proiect se concentrează pe nişte activităţi repetitive de o importanţă majoră pe baza cărora devine posibilă efectuarea celorlalte tipuri de activităţi şi interacţiuni din proiect.

During the summer of 2015 we have experimented with and have established a consequent routine for our fieldwork. Thus, in 2016, our team pursued its work

În vara anului 2015 am experimentat şi am stabilit o rutină specifică muncii noastre de teren, care a continu-

Raport anual 2016 • 35


as follows: On Mondays we had two hours of public relations at the Mobile Unit in the field followed by a few hours of house calls. The next day we went to meet the people we established appointments with and accompanied them to the relevant institutions in the city. Wednesdays were designated for cases of first ID cards and we asked the persons to meet us in the city. On Thursdays we concentrated on working with people who could come to the institutions in the afternoon, while Fridays were reserved for field-work alternatively in the four communities. During 2016, 102 persons have had facilitated access to procedures for obtaining identity documents (of 278 in total). All these documents are temporary ID cards valid for one year as people living in informal housing conditions are not entitled to regular IDs valid for a period of 10 to 25 years. Besides the numerous disadvantages that holding a temporary ID card represents it also creates a neverending vicious circle influencing most aspects of people’s lives. We believe that a change in legislation is overdue as having valid ID papers should not depend on a person’s living conditions. The legal procedures for belated birth registration were initiated for 9 persons (of 40 in total), out of which 1 for an adult and 8 for children. In the matter of social benefits, we managed to assist the members of the communities in Pata Rat to file for the following: 18 files for child allowance from the state (of 36 in total), 1 file for family support allowance (of 4 in total), 3 files for welfare benefits (VMG –

36 • Annual Report 2016

at să fie aplicată şi în cursul anului 2016 în felul următor: zilele de luni au fost dedicate celor două ore de relaţii cu publicul de la Unitatea Mobilă, urmate de vizite la domiciliul clienţilor în teren. Ziua următoare ne-am deplasat în Pata Rât pentru a întâmpina persoanele cu care stabilisem întâlniri în prealabil şi i-am acompaniat la diferite instituţii din oraş. Miercuri ne-am ocupat de cazurile de tip primul buletin, ocazie cu care ne-am întâlnit clienţii direct la sediul Direcţiei de Evidenţa Persoanelor. În zilele de joi ne-am concentrat asupra muncii cu persoanele disponibile să efectueze demersurile necesare la instituţii doar după masa. Zilele de vineri au fost rezervate muncii în teren alternativ în cele patru comunităţi. În anul 2016 am reuşit să susținem în procesul de obţinere/reînnoire a 102 acte de identitate (total 278). Toate acestea sunt cărţi de identitate provizorii, valabile timp de un an, pentru că persoanele care îşi au domiciliul în diferite locuinţe informale – cum sunt cele din Pata Rât – nu sunt îndreptăţite în baza legii la cărţi de identitate obişnuite valabile pe o perioadă între 10 şi 25 de ani. În afară de numeroasele dezavantaje generate de deţinerea unui act de identitate provizoriu, se creează un cerc vicios persistent care influenţează negativ aproape toate aspectele vieţii oamenilor. Credem că se impune o schimbare a legislaţiei în acest sens, care să nu condiţioneze dreptul cetăţeanului la documente de identitate de condiţiile de locuit al acestuia. Procedurile legale de înregistrare tardivă pe cale judiciară au fost iniţiate pentru 9 persoane (total 40), dintre care 1 adult şi 8 copii.


of 7 in total), 2 files for enrollment to the soup kitchen (of 6 in total), assistance with bank procedures for 22 persons (of 29 in total). In addition to the documents described above we have also assisted in the procurement of one official excerpt, one death certificate, one birth notification, one monthly child support for a person with disability and one public transportation free pass for a person with disability. Another important development was that we have managed to establish legal representatives for 7 minors, by registering their biological fathers on their birth certificates. In order to implement our plans concerning institutional facilitation the previous year we have put together and submitted an agreement draft to the Person’s Registry of Cluj-Napoca. This team believes that respectful assistance and encouragement in all stages of dealing with institutional processes will eventually lead to the empowerment of the people from the Pata Rât communities, who would therefore be able to navigate on their own a more familiar system of public administration.

În cazul prestaţiilor sociale am sprijinit membrii comunităţii din Pata Rât la alcătuirea şi depunerea unui număr de dosare/cereri după cum urmează: 18 cereri pentru alocaţia de stat a copilului (total 36), 1 dosar pentru obţinerea alocaţiei de susţinere a familiei (total 4), 3 dosare de accesare a venitului minim garantat (total 7), 2 cereri depuse pentru cantina socială (total 6). Am sprijinit 22 de persoane în interacţiunile lor cu diferite bănci (total 29). În completarea celor descrise în paragraful anterior, am contribuit la obţinerea unui document constatator al naşterii, a unui extras de uz oficial de pe certificatul de naştere, a unui certificat de deces, a unui stimulent pentru persoană cu dizabilităţi precum şi a unui tichet de transport gratuit pentru persoane cu dizabilităţi. Stabilirea reprezentaţilor legali pentru 7 minori prin înregistrarea taţilor pe certificatele lor de naştere a fost de asemenea un succes însemnat al anului trecut. În ceea ce priveşte facilitarea instituţională am elaborat şi depus un acord de colaborare la instituţia cu care am avut cele mai dese contacte, Direcţia de Evidenţa Persoanelor Cluj-Napoca. Echipa noastră are convingerea că asistenţa respectuoasă şi încurajarea în toate etapele acestui proces va avea ca rezultat împuternicirea persoanelor din Pata Rât, care astfel vor fi capabile să navigheze fără asistenţă într-un sistem mai familiar al administraţiei publice.

Raport anual 2016 • 37


38 • Annual Report 2016


Education for children and youth

Educație pentru copii și tineri

In our work, personalized and differentiated education of children is one of the answers to school integration of children from Pata Rât. Respecting individual differences leads to creating learning situations that allow children to progress and reach the same objectives by different means.

În munca noastră, educația personalizată și diferențiată a copiilor constituie una dintre răspunsurile la incluziunea școlară a copiilor din Pata Rât. Respectarea diferențelor individuale conduce la crearea unor situații de învățare care permit copiilor dezvoltarea și atingerea acelorași scopuri prin mijloace diferite.

Formal education

Educație formală

The educational activities carried out within the project represent a dynamic and friendly process, through which we address the diversity of the needs of children by enhancing school attendance and reducing exclusion. It is currently more and more obvious that schools have to adapt to the child’s specific needs and particularities; and that assumes a good knowledge of the family and of the child regarding the abilities, habits, interests, intellectual potential, personality traits etc. On the other hand, beyond these individual features we consider very important that tutors get acquainted with the socio-cultural background of the child’s family.

Activitățile educative derulate în cadrul proiectului reprezintă un proces dinamic și prietenos, pentru care răspundem diversităţii nevoilor copiilor prin creşterea gradului de participare la educație şi reducerea excluziunii. În prezent este din ce în ce mai evident că școlile trebuie să se adapteze nevoilor și particularităților specifice copilului, și că acest lucru presupune cunoașterea aprofundată a familiei și a copilului privind abilitățile, obiceiurile, interesurile, potențialul intelectual, trăsăturile personale etc. Pe de altă parte, pe lângă aceste trăsături individuale, considerăm că este foarte important ca fiecare tutor să cunoască mediul socio-cultural al familiei copilului.

Since the school year 2014-2015, our project elaborated a daily routine, within which school aged chil-

Începând cu anul școlar 2014-2015, proiectul nostru a elaborat un proces de rutină zilnică, prin care copiii

Raport anual 2016 • 39


dren from the most deprived families living on the landfill are being supported to attend school. Thus, during school year 2014-2015, 14 children and their families were benefitting from full support on daily basis including hygiene, transportation, food, clothes, after-school activities, speech therapy, and group activities. Starting from school year 2015-2016, children attending the Horea school were transferred to the School of Cojocna. Thus, during school year 2015-2016, within the framework of the Pata-Cluj project, 14 children were assisted in attending the School in Cojocna, and in school year 2016-2017, the project assists 16 children attending the same school. In order to ensure school attendance and prevent school drop-out, the project team engages in a series of activities on two levels, community level and institutional level. The cooperation methods with the schools consist in mediation, trips with the participation of the entire class, targeting socialization, free expression of personal needs, the acknowledgement of uniqueness and the cohesion of the class. The meetings with the teachers touch upon subjects like the educational process, problems related to learning and behaviour, which are due to the adaptation process to the new school environment, in a differentiated manner for each child, and stressing upon the triangle of child-family-teacher, the cultural specificities, supporting the children in preventing school drop-out and in social inclusion. Since September, we encountered certain difficulties in our daily routine, as the Mobile Unit, where children are prepared for school, was disconnected from all utilities (in order to relocate it), thus all activities placed there had to be re-organized, the preparation of children and the after-school activities taking place in the Tara Minunilor day centre. Despite all difficulties, the most significant result of this daily work followed with strictness, is the fact that these children attend school with unrelenting enthusiasm, have good results, and make progress like any other school-aged child of their age. Another, less visible, though essential result, which became in fact the solid layer for our activities, is the trustful relationship we established with the children and the families. Besides the school activities specific to the educational program, we are actively involved in organizing socializing and leisure activities for the children: with the implication of cultural facilitators and case managers, they are taken to creative workshops organized by cultural facilitators to the Reactor and Paintbrush Factory, several children are attending Tengu trainings, and at the end of the school year we took them to trips with the hole class, i.e. to Gheorgheni and Salina Turda, picnics in green areas near the town, leisure and socializing activities in town and sightseeing in Cluj.

40 • Annual Report 2016

ajunși la vârsta școlară din comunitatea Rampă sunt sprijiniți pentru a participa la educația formală. Astfel, în anul școlar 2014-2015, 14 copii și familiile lor au beneficiat de suport complet zilnic, incluzând igienizare, transport, mâncare, haine, activități de tip after-school, logopedie și activități în grup. Începând cu anul şcolar 2015-2016 copiii care au frecventat cursurile Școlii Horea, au fost transferați la Școala Gimnazială din Cojocna. Astfel, în anul școlar 2015-2016 în cadrul proiectului Pata-Cluj au fost ajutați un număr de 14 copii care frecventează cursurile Școlii din Cojocna, iar în anul școlar 2016-2017, proiectul susține 16 copii care frecventează aceeași școală. În vederea frecventării cursurilor și a prevenirii abandonului școlar, echipa de proiect demarează o serie de activități care se desfășoară pe două niveluri, nivelul comunitar și nivelul instituțional. Modalitățile de colaborare cu școlile în care acești copii învață sunt prin mediere, excursii cu toți copiii din colectivul claselor, având drept scop socializarea, exprimarea liberă a nevoilor personale, acceptarea unicității și întărirea relațiilor din cadrul colectivului clasei. Întâlnirile cu profesorii de la școală au ca teme de discuție parcursul educativ, problemele educative și de comportament, datorate procesului de adaptare la noul mediu școlar caracteristic și diferențiat pentru fiecare copil în parte, dar cu accent pe relația triadică elev-familie-profesor, specificitățile culturale, susținerea copiilor pentru prevenirea abandonului școlar, incluziunea socială. Începând cu luna septembrie, ne-am confruntat cu dificultăți în rutina zilnică, deoarece Unitatea Mobilă, unde sunt pregătiți copii pentru școală, a fost deconectată de utilități, și încă nu a fost pusă în funcțiune la noua sa locație. Prin urmare, toate activitățile organizate acolo trebuiau reorganizate, pregătirea școlarilor și activitățile after-school având loc la Centrul de Zi Țara Minunilor. În ciuda dificultăților întâmpinate, rezultatul cel mai semnificativ al acestei munci, desfășurată cu rigurozitate, este faptul că acești copii merg la școală cu un entuziasm continuu, au rezultate bune, și fac progrese ca și oricare alt copil de vârsta lor. Un alt rezultat mai puțin vizibil, dar esențial, care a devenit substratul solid al activităților noastre, este relația de încredere formată între echipă și copii, respectiv familiile lor. Pe lângă activitățile școlare specifice programului educațional, suntem activ implicați în organizarea de activități extrașcolare: activități de socializare și de timp liber pentru copii. Cu implicarea facilitatorilor culturali și managerelor de caz copiii merg la ateliere de creație organizate de facilitatori culturali la Reactor de Creație și Experiment și Fabrica de Pensule. În plus, 14 copii frecventează activitățile sportive ale Centrului Sportiv Tengu. La sfârșitul anului școlar am mers cu copiii în excursii cu clasa la Gheorgheni sau la Salina Turda, la prânzuri restaurative în locuri special amenajate pentru picnic în apropierea orașului, activități ludice și de socializare în alte părți ale orașului. De asemenea am vizitat împreună obiective turistice din Cluj.


Second Chance Programme

Programul Șansa a Doua

The Second Chance Programme ensures the possibility to people (teenagers, youth and adults) who have not completed primary and secondary education to pursue and complete the compulsory education without having to interrupt any professional or family activities they are involved in.

Acest program oferă posibilitatea acelor persoane (adolescenți, tineri și adulți), care nu au terminat școala primară și secundară, de a relua și termina educația formală, fără a fi nevoite să-și întrerupe activitățile profesionale sau familiale în care sunt implicate.

In October 2015 the Second Chance programme was officially launched for 45 children and adults. During school year 2015-2016, the Second Chance program was carried out as follows: 3 groups (degrees I-IV) and one group of adults (degrees V-VIII). The educational activities implemented by the Christiana Foundation took place at the Mobile Unit. In the middle of September, as mentioned above, the Mobile Unit became unfunctional. For this reason, the program will restart in January 2017 for 14 young people from the Rampa community and 2 adult. The school year will end at the end of July 2017.

În octombrie 2015, programul Șansa a Doua a demarat oficial cu participarea a 45 de copii și adulți. În anul școlar 2015-2016, programul s-a desfășurat cu trei grupe astfel: 3 grupe pentru copii de clasele I-IV și un grup de adulți pentru clasele V-VIII. Activitățile educaționale, ținute de Școala Christiana, s-au desfășurat la Unitatea Mobilă. În septembrie 2016, Unitatea Mobilă a fost mutată, motiv pentru care a fost nefuncțională câteva luni. Activitățile programului Șansa a doua vor fi reluate începând cu ianuarie 2017 pentru 14 persoane din comunitatea Rampa și 2 adulți. Anul școlar se va termina la sfârșitul lunii iulie.

Raport anual 2016 • 41


42 • Annual Report 2016


Employment

Ocupare

Our vision is to improve the community members’ employment level through ensuring access to decent jobs and offering high level of support to get and keep the job.

Viziunea noastră este de a îmbunătăți nivelul de ocupare al membrilor comunității prin asigurarea accesului la locuri de muncă decente și prin oferirea unui grad ridicat de suport pentru obținerea și păstrarea unui loc de muncă.

Information and counselling

Informare și consiliere

People from the community are constantly informed through the weekly counselling program about new work and training opportunities. In 2016, 74 people from the communities in Pata Rât benefited from vocational guidance and counselling services. During the counselling sessions the employment team evaluates the educational level and the previous work experience, encourages people to find ways for self-development, helps to build a CV, gives useful information about job interviews and hiring regulations.

Oamenii din comunitate sunt informați permanent în cadrul programului de consiliere cu privire la noile oportunități de muncă și de formare profesională. În anul 2016, 74 de oameni din comunitățile din Pata Rât au beneficiat de îndrumare vocațională și de servicii de consiliere. Pe durata sesiunilor de consiliere, echipa de ocupare, pe baza nivelului de educație și experiența anterioară de muncă, ajută pe cei interesați în redactarea CV-urilor, oferă informații utile despre interviuri și regulile de angajare și îi încurajează pe oameni să găsească noi căi de auto-dezvoltare.

In our interactions with the employers we built a database that consists of 130 companies which are contacted regularly in order to identify new job opportunities and send them new CVs. For those jobs that require a written examination we offer special training.

În urma interacțiunilor noastre cu angajatorii am realizat o bază de date cu contactele a 130 de companii. Aceștia sunt contactați periodic în vederea identificării de noi oportunități de angajare și le sunt trimise noi CV-uri. Pentru locurile de muncă care necesită examinare scrisă oferim o formare specială.

Raport anual 2016 • 43


Job mediation

Medierea locului de muncă

During year 2016, the employment team accompanied to job interviews and offered support to 71 people from Pata Rât. During this year 42 people were hired by various companies. We also provided support for preparing the documents for employment. The team keeps contact both with employees and employers to discuss work-related issues in order to prevent dropout.

În anul 2016, echipa de ocupare a însoțit la interviuri și a oferit suport pentru 71 persoane din Pata Rât. În acest an 42 de persoane au fost angajate la diferite firme. De asemenea am oferit suport și pentru pregătirea documentelor necesare angajării. Menținem legătura atât cu angajatorii, cât și cu angajații pentru a discuta probleme legate de muncă și pentru a preveni abandonul.

Presence at job fairs is a good opportunity for job mediation. Thus, during 2016, the employment team attended the spring and autumn editions of the Cluj Global Job Fair, and the Job Trade. A number of 10 people participated at these events from Pata Rât, who submitted approximately 60 CVs to different companies. Participation at the job fairs had a positive impact for the Pata-Cluj project, since it became known to many companies and to a part of the population of Cluj, but especially for people from the community, who were invited to job interviews, one of them getting thus a job.

O oportunitate de mediere o constituie prezența la târgurile de cariere. Astfel, în anul 2016 echipa de ocupare a fost prezentă la Târgul de Cariere Cluj Global, ediția primăvară 2016, ediția toamnă 2016 și Bursa Locurilor de muncă. În cadrul acestor evenimente au participat un număr de 10 persoane din comunitatea Pata Rât care au depus aproximativ 60 de CV-uri la diferite companii. Participarea la Târgurile de Carieră a avut un impact pozitiv pentru proiectul Pata-Cluj deoarece a devenit mai cunoscut în rândul firmelor şi a populaţiei clujene, dar în special pentru persoanele din comunitate care au fost chemate la interviuri, iar o persoană a fost angajată.

Enrolment in vocational training programs

Înscrierea la programe de formare vocațională

Within the framework of the 2016 edition of the YouthBuild Cluj program, organized by our project partner Habitat for Humanity Cluj, vocational training courses were organized for young people aged between 16 and 26. Upon completing the training, the young people can qualify as hairdresser and in manicure-pedicure, also having the possibility to obtain acdriver’s license, type B, and to attend English courses provided by the Thesaurus Association. 12 people from the Pata Rât community registered to this program, and 6 of them were selected to attend the trainings. The courses begun in November 2016 and will last for 3 months.

În contextul programului YouthBuild Cluj 2016, organizat de partenerul Habitat for Humanity Cluj, au fost organizate cursuri de formare profesională pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 16-26 ani. Prin participarea la acest program, tinerii se pot califica în meseriile de frizer şi manichiură-pedichiură şi mai beneficiază şi de şcoala de şoferi categoria B, cursuri de limba engleză oferite de Asociaţia Thesaurus. În acest program au fost înscrise 12 persoane din comunitatea Pata Rât, dintre care 6 au fost selectate să participe la cursuri. Cursurile au început în luna noiembrie 2016 şi durează 3 luni.

Supporting entrepreneurship

Sprijinirea antreprenoriatului

In February 2016 the Pata-Cluj project created a partnership with the Roma Enterprise Development Initiative (REDI project) thus ensuring a proper framework for promoting entrepreneurship in Pata Rât. The general objective of the REDI project is to support Roma entrepreneurs in developing their own businesses, in order to enhance their economic and social impact in their communities. A series of campaigns were organized in order to inform the Cantonului, Dallas and Coastei communities and to present them the REDI project. During the following period, business ideas from within the communities were mapped, during which 20 people showed interest in starting

Proiectul Pata-Cluj a realizat un parteneriat în luna februarie 2016 cu Roma Enterprise Development Initiative (proiectul REDI) care a asigurat un cadru adecvat pentru promovarea eficientă a antreprenoriatului în Pata Rât. Obiectivul general al proiectului REDI este de a sprijini antreprenorii romi să-și dezvolte afacerile, pentru a crește impactul economic și social pe care îl au în comunitățile lor. Au avut loc o serie de întâlniri de informare și prezentare a proiectului membrilor comunităților Cantonului, Dallas şi Coastei. A urmat o perioadă de identificare a ideilor de afecere provenite de la membrii comunității în care 20 de persoane au fost interesate să înceapă o afacere sau

44 • Annual Report 2016


or developing a business. Initially 10 of these ideas were selected on the basis of the following criteria: the impact in the community, the expertize of the entrepreneur, innovative ideas, the investment of own resources and the responsibility of the entrepreneur. The selected people were provided coaching services, legal assistance, and business plans were worked out in fields like second-hand bookshop, flower shop, vehicle servicing, fruits and vegetables retail, building company, agriculture with solar panels. Several meetings took place, where the business plans and the implication of each person were discussed. Following these meetings 4 businesses were selected, which will be financed through the Pata-Cluj project.

să o dezvolte. Dintre aceste idei de afaceri 10 au fost selectate iniţial având în vedere următoarele criterii: impactul în comunitate, expertiza anteprenorului, idei inovatoare, investirea unor resurse proprii și responsabilitatea anteprenorului. Pentru persoanele selectate au fost oferite servicii de coaching, asistență juridică și realizate planurile de afaceri în domenii precum anticariat, florărie, reparaţii auto, comerţ legume-fructe, firmă de construcţii, agricultură-solarii. Au existat numeroase întâlniri în care au fost discutate planurile de afaceri și implicarea fiecărei persoane, ce a rezultat cu selectarea a 4 afaceri care vor fi finanţate de către proiectul Pata-Cluj.

Raport anual 2016 • 45


46 • Annual Report 2016


Arts and Culture

Artă și cultură

The cultural activities carried out within the Pata-Cluj project reflect the way we intend to contribute to the cohesion of the Pata Rât communities, and to further generate better relationships between those who live in the area and the inhabitants of other areas of Cluj. We count on arts’ and on cultural processes’ function to connect people, generate reflection and dialogue, communicate emotionally, mobilize constructive energies – may it be a talent, vocation or curiosity – and create meeting spaces. The impact of these processes can be seen on social, educational and civic levels alike.

Activitățile culturale desfășurate în cadrul proiectului Pata-Cluj reflectă modul în care intenționăm să contribuim la coeziunea comunităților din Pata Rât și să generăm, pe termen lung, relații mai bune între cei care locuiesc în zonă și locuitorii altor zone din Cluj. Mizăm pe artă și pe rolul procesului cultural în a conecta persoane, în a genera reflexie și dialog, în a comunica la nivel emoțional, în a mobiliza energiile constructive – fie vorba de un talent, de o vocație sau de curiozitate – și în a crea spații de întâlnire. Impactul acestor procese se poate produce la nivel societal, educațional și civic.

The activities include creative workshops, artistic interventions in the public space, puppet-shows, design, crafting and urban furniture building workshops in Pata Rât, football championships, talent shows etc. Regardless of the type of the event organized within the framework of the project’s cultural component, or of the addressed age category, the most important thing is to create human contacts and shared experiences between people who live in Pata Rât and those from other parts of the city. In order to ensure the involvment of both communities, the project integrates participatory methods and instruments: participatory curating, community and cultural facilitation, open call for artistic and cultural projects and volunteering.

Activitățile noastre includ ateliere creative, intervenții artistice în spațiul public, teatru de păpuși, sesiuni de design și bricolaj de mobilier urban în Pata Rât, campionate de fotbal, concurs de talent etc. Indiferent de tipul de eveniment organizat în cadrul componentei culturale a proiectului sau a categoriei de vârstă adresată, scopul cel mai esențial este să creăm contacte umane și experiențe comune între oamenii care locuiesc în Pata Rât și cele din alte părți ale orașului. Pentru a asigura implicarea ambelor comunități, proiectul integrează metode și instrumente participative: curatoriat participativ, facilitare comunitară și culturală, apel deschis pentru proiecte artistice și culturale și voluntariat.

Raport anual 2016 • 47


Cultural Activities

Activități culturale

The themes of the cultural activities have been identified during community consultations aimed at defining the principles of participatory curating, in March 2015. The highest ranking activities were traditional dance and theatre, followed by cooking, films, music, ballet, drawing/painting, cultural exchanges with the majority population, traditional clothes, and crafts.

Temele activităților culturale au fost identificate în cursul consultărilor comunitare realizate cu scopul definirii principiilor de curatoriat participativ, în martie 2015. Activitățile cele mai preferate au fost dansurile tradiționale și teatrul, urmate de cele legate de gătit, film, muzică, balet, desenat/pictat, schimburi culturale cu majoritatea, haine tradiționale și meșteșuguri.

Cultural activities are commissioned using a mixed methodology: by directly identifying themes and cultural producers to deliver them and through open calls. An open call was launched in August 2015. Cultural events are being selected by the culture team along with various experts (artists, cultural producers) and Pata Rât community members.

Activitățile culturale sunt inițiate printr-o metodologie mixtă: prin identificarea directă a temelor și producătorilor culturali și prin apeluri deschise. În august 2015 s-a lansat un apel deschis. Evenimentele culturale sunt selectate de o echipă pe cultură împreună cu experți diverși (artiști, producători culturali) și membrii comunității din Pata Rât.

Activities to bring together the Cluj-Napoca and Pata Rât people in the form of workshops, building activities and football games have been selected and produced during 2015. Some of the activities have been continued in 2016 as well, while new types of events have also been conceived.

În cursul anului 2015, s-au selectat mai multe activități pentru a aduce împreună comunitățile din Cluj și Pata Rât în cadrul unor ateliere, activități de construire și campionate de fotbal. Unele dintre aceste activități s-au continuat și în 2016, fiind concepute și altele noi.

A successful series of activities consisted in the MiniReactor Creative Workshops for children aged 6-12, both from Cluj and Pata Rât, hosted by the Reactor space for creation and experiment. Thus, in March a new Mini Reactor workshop series started. A group of children from Pata Rât and from the Gheorghe Șincai school meet for 6 Tuesdays to play and create together during the creative workshops. The acting workshops focused on imagination, attention and memory, developing these skills through game and performing exercises. The Hai la o poveste! Storytelling Workshops is a series of workshops organized during March and April, led by artists Paula Boarță and Bianca Dimitriu, which focused on storytelling: children aged 6-10 are invited to imagine the city and their life in the city, and then link the threads of their stories in a booklet. Școala Altfel / Alternative School workshop. During the national programme promoting alternative education, a week in April during which pupils in all schools in Romania are enrolled in activities outside the school environment, a group of 10 students of the Romulus Ladea Art School in Cluj, along with 10 students from Pata Rât enrolled in the Second Chance programme have participated in a joint workshop at the Mobile Unit in Pata Rât. The workshop was coordinated by artist Denisa Curte and Flavius Crișan. MiniReactor - Puppet Theatre Performances. Mini-Reactor, the children programme at the Reactor space, is welcoming children from Pata Rât at their Puppet Theatre performances. Each theatre show is attended by a mix audience of around 50 children from Pata Rât and Cluj. After each performance children spend time with the team of actors and have a brunch. The first performance series of six shows took place in 2015. The second series of children theatre performances begun in March 2016. The performances are played by the MiniReactor collective and their guest artists. Each week up to 20 participants from Pata Rât join the regular audience of Mini Reactor.

48 • Annual Report 2016

O serie de activități de succes a fost oferită prin atelierele creative de la MiniReactor pentru copii cu vârsta între 6-12 ani atât din Cluj, cât și din Pata Rât, activitatea fiind găzduită de Reactor spațiu de creație și experiment. Astfel, în martie a început o nouă serie de ateliere Mini-Reactor. Un grup de copii din Pata Rât și de la Școala Gheorghe Șincai s-au întâlnit săptămânal cu 6 ocazii pentru a se juca și crea împreună. Atelierele erau centrate pe imaginație, atenție și memorie, dezvoltând aceste abilități prin jocuri și exerciții de actorie. Seria de storytelling „Hai la o poveste!” a fost organizată în martie și aprilie sub îndrumarea artiștilor Paula Boarță și Bianca Dimitriu: copii cu vârsta între 6 și 10 ani au fost invitați să-și imagineze orașul și viața lor în oraș, ca pe urmă poveștile lor desenate și scrise să fie adunate într-o carte. Școala Altfel. În timpul programului național de promovarea educației alternative, o săptămână în aprilie, în care elevii din toate școlile din România participă la activități din afara mediului școlar, un grup de 10 elevi de la Școala de Artă Romulus Ladea din Cluj și 10 elevi din Pata Rât înscriși în programul educațional Șansa a doua au participat împreună la un atelier la Unitatea Mobilă din Pata Rât. Atelierul a fost coordonat de artiștii Denisa Curte și Flavius Crișan. Teatru de păpuși la MiniReactor. Mini-Reactor, programul dedicat copiilor la Reactor, spațiu de creație și experiment, găzduiește copii din Pata Rât la spectacolele de teatru de păpuși. La fiecare spectacol participă un public mixt de aproximativ 50 de copii din Pata Rât și Cluj. După spectacole copii petrec timp cu actorii, fiindu-le oferită și o gustare.. Prima serie de șase spectacole a avut loc în anul 2015. A doua serie de spectacole dedicate copiilor au început în martie 2016. Spectacolele sunt producții ale Reactor sau ale artiștilor invitați. În fiecare săptămână în jur de 20 de copii din Pata Rât se alătură publicului Mini-Reactor. Sesiunile de design și construcție de mobilier urban. Seria evenimentelor Marea Construială a fost inițiată în curtea Unității Mobile din Pata Rât ca ateliere prin


Urban furniture design and building sessions. The series of events Marea Construiala/The Great Building Action have begun in the courtyard of the Mobile Unit in Pata Rât as workshops to create connections between people, under the mission of designing and building urban furniture. 3 sessions took place in 2015, and two more in 2016. Marea Construială 4/ The Great Building Action 4 organized in July 2016 aimed at rearranging the space at the Mobile Unit in order to become a friendly place for summer activities and film screenings. A group of around 30 people of different ages actively participated in the joint DIY action, producing benches made of recycled tires and planks. The building session was followed by a screening of cartoons and slapstick comedy films. The screening was facilitated by Cinemobile, a film projection unit installed in a van that travels around to offer screenings in places without cinemas. Over 80 children and adults attended the screening. The Cinemobil screenings continued till September. Marea Construială 5/ The Great Building Action 5 took place in September, aiming to revamp the Mobile Unit courtyard, to refurbish the existing furniture and to complete it with new tables and chairs in order to prepare the space for the school start. A group of 21 people from Pata Rât and Cluj participated to the works.

care se creează legături între oameni, cu misiunea de a concepe și bricola mobilier urban. În 2015 au avut loc trei sesiuni, altele două fiind organizate în anul 2016. Marea Construială 4 organizată în iulie a avut ca scop reamenajarea spațiului la Unitatea Mobilă pentru a o transforma într-un spațiu prietenos pentru activitățile de vară și proiecțiile de film. Un grup de 30 de persoane de vârste diferite s-au implicat activ în acțiunea DIY, creând bănci din roți și scânduri reciclate. Sesiunea de bricolaj a fost urmată de o proiecție de desene animate și comedii. Proiecția a fost asigurată de Cinemobil, o unitate de proiecție instalată într-o furgonetă, care călătorește prin țară pentru a oferi proiecții în locuri unde nu există sală de cinema. Peste 80 de copii și adulți au participat la proiecție. Evenimentele de vizionare film în aer liber prin Cinemobil au continuat până în septembrie. Marea Construială 5 a avut loc în septembrie, cu scopul de a reamenaja curtea Unității Mobile, de a repara mobilierul existent și de a-l completa cu mese și scaune noi pentru a pregăti spațiul de începutul anului școlar. Un grup de 21 de persoane din Pata Rât și Cluj au participat la sesiune.

Pata-Cluj got talent! Talent Show

Competiția Pata-Cluj avem talent!

Pata-Cluj Got Talent! is a talent show aiming to present on the same stage the talents of different people from Pata Rât and from Cluj. The event was very popular both among the Pata Rât community, and the Cluj citizens.

Pata-Cluj avem talent! este un concurs de talente care are ca scop aducerea pe aceeași scenă a talentelor din Pata Rât și a celor din Cluj. Evenimentul s-a bucurat de o mare popularitate atât în rândul comunității din Pata Rât, cât și a Clujului.

In March 2016 the cultural facilitation team informed the community about the upcoming show and assisted people in registering for the competition. About 60 people, both from Pata Rât and from other neighborhoods of the city, registered to participate in the show, with 25 different acts (dance, music, magic number, miming, stand up comedy etc). Pata-Cluj got talent! - the show promoting talents from Pata Rât and Cluj took place in April, at Cinema Marasti, in two events with a diverse and wide participation, both on stage and in the audience. The preselection took place on April 2nd, in front of an audience of 200 people, 14 acts of the 25 participants being selected for the final event. The jury was made of representatives of the cultural sector and the Roma community in Cluj: Miki Braniște/ ColectivA Association, Pavel Doghi/Amare Phrala, Cristian Gog/magician and entertainer, Enikő Györgyjakab/actress, and Marius Lakatos / Roma councilor on cultural issues at Cluj County Council. The final event took place on April the 8th, as a celebration of the International Roma Day and brought together an audience of 400 people – citizens of Roma, Romanian and Hungarian background, Roma activists, artists and cultural producers, representatives of various organisations and institutions.

În martie 2016 echipa facilitatorilor culturali a informat comunitatea despre spectacolul planificat, și a oferit suport oamenilor pentru a se registra la competiție. În jur de 60 de oameni s-au înregistrat pentru a participa la concurs, cu 25 de numere diferite (dans, muzică, magie, stand up comedy etc.).

The programme included an artistic programme of traditional Roma dance and music, and the actual talent show. Five acts have been awarded prizes (goods estimated at 7000 lei value): Special Prize for Inclusion

Evenimentul de promovarea talentelor din Pata Rât și Cluj Pata-Cluj avem talent! a avut loc în aprilie, la Cinema Mărăști, în două etape cu participare diversă și masivă, atât pe scenă, cât și în rândul publicului. Preselecția a avut loc în data de 2 aprilie, cu un public de 200 de persoane, 14 performanțe din cele 25 perzentate fiind selectate pentru evenimentul finalei. Juriul a fost compus din reprezentanți ai vieții culturale și comunității rome din Cluj: Miki Braniște (Asociația ColectivA), Pavel Doghi (Amare Phrala), Cristian Gog (magician și entertainer), Enikő Györgyjakab (actriță la Teatrul Maghiar de Stat) și Marius Lakatos (consilier pe probleme de romi la Consiliul Județean Cluj). Finala a avut loc în data de 8 aprilie, cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, și a întrunit un public de 300 de persoane – cetățeni de etnie romă, română și maghiară, activiști romi, artiști și producători culturali, reprezentanți din partea unor organizații și instituții. Evenimentul a inclus și un program de dansuri și muzică tradițională romă pe lângă concursul în sine. S-au acordat premii pentru cinci performanțe (în bunuri în valoare de 7.000 de lei): Premiul special pentru inclu-

Raport anual 2016 • 49


50 • Annual Report 2016


Raport anual 2016 • 51


- Debora (solo voice), Public Choice Prize - Florin Piersic (impersonating), 3rd Prize - The Best (dance), 2nd Prize - Kalman (solo voice), 1st Prize - Coastei Dance Ensamble / Romano Cluj (dance). Local companies and organisations joined the programme, offering food, prizes and media support. Following the Pata-Cluj avem talent! show, the winning groups, especially the dance ensembles have been invited to perform on different occasions: Jazz in the Street (23rd April), Cluj Days (19-22 May), TIFF Bonțida (28-29 May) and Roma Student Ball (6th of December).

ziune – Debora (voce solo), Premiului publicului: Florin Piersic (imitare), Premiul 3: The Best (dans), Premiul 2: Kalman (voce solo), Premiul 1: Ansamblul de Dans Coastei / Romano Cluj (dans). Companii și organizații locale s-au alăturat evenimentului, oferind mâncare, prețuri și suport media.

Other Cultural Activities

Alte activități culturale

Other summer actions for children included occasional screenings of cartoons and films in the Coastei community house and at the Mobile Unit. Cinemobile – the mobile cinema, has offered four new film screenings for children and adults in Pata Rât in August, September and October. Outdoor screenings took place in Dallas and at the Mobile Unit for approximately 280 people, and one screening on Cantonului (at the prayer room), attended by 40 children.

În timpul verii, activitățile organizate pentru copii au inclus proiecții ocazionale de desene animate și filme în casa comunitară din Coastei și la Unitatea Mobilă. Prin Cinemobile s-au ținut patru proiecții de filme pentru copii și adulți în Pata Rât în lunile august, septembrie și octombrie. Proiecțiile în aer liber au avut loc în Dallas și la Unitatea Mobilă pentru aproximativ 280 de persoane, o proiecție fiind plasată în Cantonului (la sala de rugăciuni), cu participarea a 40 de copii.

In October the culture team has done facilitation work for Clowns Without Fronteers. Activities included two performances in two local schools, for two groups of 70 and 35 children respectively, and one performance in Pata Rât, for 20 children. Other 30 kids from these schools participated also at two clown workshops. The team also participated in a learning experience, a workshop for adults.

În octombrie echipa de cultură a oferit facilitare pentru echipa de Clowni Fără Frontiere din Suedia. Activitățile din timpul sejurului în Cluj a trupei au inclus două spectacole în două școli locale, pentru două grupuri de câte 70, respectiv 35 de copii, și un spectacol în Pata Rât pentru 20 de copii. Alți 30 de copii de la aceste școli au luat parte și la atelierele oferite de clowni. Echipa a participat de asemenea la un atelier de training oferit pentru adulți.

52 • Annual Report 2016

După concursul Pata-Cluj avem talent!, câștigătorii, în special ansamburile de dans au fost invitate pe scene cu diferite ocazii: Jazz in the Street (aprilie), Zilele Clujului (19-22 mai) și TIFF Bonțida (28-29 mai).


AltArt brought several contributions to the events within the 16 Days of Activism Against Gender-based Violence campaign. On November 28th, 2016, 20 students from Gheorghe Sincai High School led by one teacher and Pata-Cluj team members performed a flashmob to bring visibility to the campaign message Education gives voice to the girls. The flash mob took place in a public space being followed by passers by. A cooking workshop for children and a soft guerilla action took place. You can read more about the campaign in the next chapter of the report dedicated to awareness raising actions.

AltArt a contribuit și la evenimentele din cadrul Campaniei celor 16 zile de activism împotriva violenței împotriva femeilor. În cadrul campaniei, 20 de studenți de la Liceul Teoretic Gheorghe Șincai, sub îndrumarea unei profesoare și a facilitatorilor culturali, au ținut un flashmob pentru a face vizibil mesajul campaniei, Educația dă voce fetelor! Flashmobul a avut loc în spațiu public, și a captat atenția trecătorilor. Tot în cadrul campaniei facilitatorii culturali s-au implicat activ în organizarea unui atelier de gătit și a unei acțiuni soft-guerilla. Puteți citi mai multe despre campanie în capitolul următor al raportului dedicat acțiunilor de conștientizare.

Art Projects

Proiecte artistice

The first call for art projects was launched, along with a call for cultural events, in August 2015. Following further inquiries from artists about opportunities to participate in the project, we proposed to develop an on-going open call methodology, to allow new ideas and creative people to feed into the project. In 2016 the following artistic projects were completed.

Primul apel pentru proiecte culturale a fost lansat împreună cu apelul pentru evenimente culturale în august 2015. Ca urmare a interesului exprimat de mai mulți artiști de a participa în proiect, am propus să dezvoltăm o metodologie de apel deschis permanent, pentru a permite ca noi idei și oameni creativi să se implice în proiect. În anul 2016 s-au finalizat următoarele proiecte culturale.

Refugii (Shelters) is contemporary theatre play addressing the issue of evictions commissioned to Reactor for Creation and Experimenting. The team of artists, led by director Raul Coldea had met and interviewed members of the Coastei community and documented their stories about their eviction. An original script has been written and staged during March-April 2016.

Refugii este o piesă de teatru care abordează tema evacuărilor realizată de către Reactor spațiu de creație și experiment. Echipa artiștilor, împreună cu regizorul Raul Coldea au realizat interviuri cu membrii comunității Coastei și au documentat relatările lor despre evacuări. Scenariul original s-a scris și s-a pus pe scenă în cursul lunilor martie și aprilie.

Raport anual 2016 • 53


The show has been premiered on May 6th, and has been repeatedly performed at Reactor for Creating and Experiment. The performance has been created by director Raul Coldea and playwright Petro Ionescu, with a cast of four actors.

Premiera spectacolului a avut loc în data de 6 mai, și a fost reluat în repetate rânduri de Reactor de creație și experiment. Spectacolul a fost conceput de regizorul Raul Coldea și dramaturgul Petro Ionescu, și este interpretat de patru actori.

The show accommodates an audience of 60-80 people, and has generated a positive response among audiences. Some members of the Pata Rât community are attending the performances, along with a majority of audience members that have little knowledge about the life and situation of those evicted. The show generates a high emotional response, being a good awareness raising vehicle.

Spectacolul cu un public în general de 60-80 persoane a generat o reacție pozitivă. Membrii din comunitatea Pata Rât participă la spectacole împreună cu locuitori din societatea majoritară, care nu au cunoștințe aprofundate despre viața și situația celor evacuați. Spectacolul produce un impact emoțional puternic, fiind totodată un mijloc potrivit de conștientizare.

Kinetic Installation. During the Alternative School Week, in April, students of the art school of Cluj, accompanied by their teacher Denisa Curte and artist Flavius Crișan joined young people from Pata Rât for a creative workshop that generated, as a result, a kinetic installation that was mounted on the rooftop of the Mobile Unit.

Instalație kinetică. În timpul programului Școala Altfel, în aprilie, studenți din Școala de Artă Romulus Ladea, însoțiți de profesoara Denisa Curte și artistul Flavius Crișan s-au alăturat cursanților din programul Șansa a Doua pentru un atelier creativ, care a avut ca rezultat o instalație kinetică montată pe acoperișul Unității Mobile.

Youth Centre Cultural Activities

Activități culturale din cadrul centrului de tineret

Once put into use, the Youth Center named Youth House will be an important cultural meeting point, where we can plan together with the community from Pata Rât and the one from the city artistic and cultural projects and workshops after school, in order to reduce the social, cultural and spatial distances and to enforce the fact that Pata Rât and Cluj-Napoca are both parts of the same city.

Odată pusă în funcțiune, centrul de tineret Casa Tinerilor (YC) va fi un punct de întâlnire important, unde putem planifica împreună cu comunitatea din Pata Rât și cea din oraș proiecte artistice și culturale, precum ateliere after-school, cu sopul de a reduce distanțele sociale, culurale și spațiale, și de a arăta că Pata Rât și Cluj-Napoca sunt părți ale aceluiași oraș.

Following working sessions for planning the YC, and considering the fact that the space is not yet available for activities (the building is being restored by our project partners Habitat for Humanity Cluj), the AltArt culture team has developed a plan to carry on TYC events in other spaces. Thus, for the summer holiday period, during the month of August, 18 creative workshops for children (three sessions of 6 workshops each) took place at the Mobile Unit. The creative workshops have been designed and coordinated by the AltArt team, and had received support for implementation from the project teams: educational team, community facilitators, and case managers. Working with different artists and different themes, approximately 35 children participated daily, from all the communities, working together. The participation increased from 15/20-first day to 40, the last day, when the feedback meeting occurred, an occasion when children could express their feelings and opinions on the workshops and the participating artists. The aim of this meeting was to develop new workshop concepts based on the needs and to empower children to express their thoughts. The workshops have been led by six artists (Betti Pataki, Delia Gavrilițchi, Oana Iuhoș, Denisa Curte, Cristina Gagiu, Raluca Mărginaș), each workshop following a creative theme – i.e. colours, animals, earth, family – during successive meetings.

54 • Annual Report 2016

După sesiuni de lucru de planificarea YC-ului, și luând în considerare faptul că spațiul nu este încă disponibil pentru activități (clădirea este în curs de renovare de către partenerii noștri Habitat for Humanity Cluj), echipa de cultură AltArt a elaborat un plan de a desfășura evenimente YC în alte spații. Astfel, pentru perioada de vară, în august, au avut loc 18 ateliere creative pentru copii (trei sesiuni de câte 6 ateliere) la Unitatea Mobilă. Atelierele au fost concepute și coordonate de echipa AltArt, și au primit suport în implementarea lor din partea echipei de proiect: echipa de educație, a facilitatorilor comunitari și a managerilor de caz. Aproximativ un număr de 35 de copii au lucrat zilnic cu diverși artiști și teme diferite, din toate comunitățile. Participarea a crescut de la numărul de 15-20 în prima zi la un număr de 40 de copii în ultima zi de activitate, când la sesiunea de feed-back copii au avut posibilitatea de a-și exprima sentimentele și părerea legate de ateliere și artiști. Scopul acestei întâlniri a fost totodată de a dezvolta noi concepte de ateliere pe baza nevoilor și de a sprijini copii în exprimarea gândurilor lor. Atelierele au fost conduse de șase artiști (Betti Pataki, Delia Gavrilițchi, Oana Iuhoș, Denisa Curte, Cristina Gagiu, Raluca Mărginaș), fiecare atelier fiind centrat pe o temă definită – e.g. culori, animale, pământ, familie – pentru întâlniri succesive.


Starting November the YC cultural activities continued in the space of the Paintbrush Factory, an independent space for contemporary arts, a place that offers an intercultural and interdisciplinary context for the youth activities, in the very spirit of the YC. Artist Cristina Gagiu, together with the culture team have begun a new creative workshop series, involving drawing, painting and crafting Christmas ornaments for and with children from Pata Rât and from Cluj.

Începând cu luna noiembrie, activitățile culturale YC au continuat la Fabrica de Pensule, un spațiu independent de artă contemporană, care oferă un context intercultural și interdisciplinar pentru activitățile de tineret, în spiritul YC-ului. Artista Cristina Gagiu, împreună cu echipa de cultură a lansat o nouă serie de ateliere creative, activitățile constând în desen, pictură, crearea de ornamente de crăciun pentru și împreună cu copii de la Pata Rât și Cluj-Napoca.

The building which will host the Youth Center Centrul de Tineret Casa Tinerilor / Le Ternenqo Kher / Fiatalok Haza is situated on the Locomotivei street no 1 in Cluj-Napoca. In April the architectural plans were finalized, and the file for obtaining the construction permit was obtained in August. The procurement file for contracting the works was completed in November, thus renovation works started in December and will be finalized by February 2017.

Clădirea care va găzdui Centrul de Tineret Casa Tinerilor / Le Ternenqo Kher / Fiatalok Haza este situată pe strada Locomotivei nr. 1, în Cluj-Napoca. În aprilie s-au finalizat planurile arhitecturale ale centrului, iar dosarul pentru obținerea autorizației de construcție a fost obţinut în august. Finalizarea achiziției pentru contractarea lucrărilor a avut loc în noiembrie, iar lucrările au început în decembrie. Lucrările se vor finaliza până în februarie 2017.

Raport anual 2016 • 55


56 • Annual Report 2016


Awareness campaigns

Campanii de conștientizare

Raising awareness on different social problems constitutes an important instrument in preventing them. Social and cultural activism served us as communication channels to send out the messages we wanted to promote. In 2016 we organized a series of actions and events on different topics on human rights, gender equality, social inclusion, multiculturalism etc. through which we aimed to familiarize the Cluj population with the negative impact of different social problems like gender-based violence, discrimination, racism etc.

Conștientizarea diferitelor probleme sociale constituie un instrument important în prevenirea acestora, activismul social și cultural servindu-ne drept canale de comunicare ale mesajelor pe care am dorit să le promovăm. În 2016 am organizat o serie de acțiuni și evenimente pe diferite teme privind drepturile omului, egalitatea de gen, incluziunea socială sau multiculturalismul prin care ne-am propus să familiarizăm clujenii cu impactul negativ al diferitelor probleme sociale precum violența de gen, discriminarea, rasismul etc.

Through cultural manifestations and awareness campaigns we promoted the participation of people from Pata Rât to the social, economic and cultural life of Cluj and to give an account of Cluj citizens for their involvement in the social and cultural inclusion process. Moreover, we informed professionals on the project’s process and results within professional networks working on Roma inclusion at local, regional, national and European level. These exchanges happened within informing and thematic working sessions.

Prin organizarea de manifestări culturale și campanii de conștientizare am promovat participarea comunității din Pata Rât la viața socială, economică și culturală a Clujului și responsabilizarea clujenilor pentru implicarea în procesul de incluziune socială a acestora. Cultura și artele au dat în permanență instrumente pentru crearea unui spațiu de întâlnire și dialog. În plus, în cadrul rețelelor de profesioniști care lucrează pe tema incluziunii romilor la nivel local, regional, național și european au avut loc sesiuni de informare și de lucru pe teme legate de procesul și rezultatele proiectului.

Women’s Café was thought of as an occasion to create a comfortable meeting place, free of prejudices and hierarchies, where women could share their thoughts, wishes and worries with other women.

Cafeneaua Femeilor a fost gândită ca prilej pentru crearea unui loc de întâlnire confortabil, liber de prejudecăți și de ierarhii în care femeile să-și împărtășească

Raport anual 2016 • 57


Initiated in November 2015 it was organized by the case managers of the Intercommunity Development Association of Cluj Metropolitan Area (IDACMA) on two other special occasions in 2016: International Women’s Day and within the 16 days of activism against gender-based violence campaign. Women’s Café was held both at the Mobile Unit in Pata Rât, and in the city center of Cluj-Napoca and gathered at the three meetings women from both Pata Rât, all the four communities, and from the city, including representatives of local institutions. Among the discussed topics during the three meetings there were: femininity, love, respect, women’s rights etc. Respect, trust, safety and care became central concepts around which life stories woven and which constituted a foundation for shared experiences. Women’s Café is a concept that aims to create a safe meeting place and space for all women, irrespective of their ethnic belonging. The idea of having a women’s café was inspired by Christa Pelikan and her colleagues from Vienna who presented their work on the topic during the International Conference on Restorative Practices in Budapest (2015). During our meetings we enriched the concept with the safety dimension, idea inspired from psychodrama and trauma psychotherapy. Thus, women’s café became for us (Roma, Hungarian and Romanian women) a meeting place, an emotionally safe place, created with the aim of discovering and sharing the feelings of equality and integration in women’s community. The Pata-Cluj Living Library was an event organized by the IDACMA within Cluj Days 2016 - Living City on May 20th with the aim to problematize urban and social inclusion issues. The topic of the second edition of the Pata-Cluj Living Library was Books invite you to a discussion on Cluj-Napoca, diversity, interculturalism and social inclusion. The event aimed to highlight the rich cultural and artistic heritage of the city and of its inhabitants regardless of their ethnicity. The living books were representatives of Pata Rât and the Cluj cultural-artistic, academic and social scene. The books talked about their personal and professional experiences on topics meant to confront and deconstruct stereotypes, prejudices and discrimination. Over 30 curious and avid readers spent quality time with the 12 living books and prolonged the program of the library with almost 2 hours. A group of high school teenagers read together, in group, two books on cultural issues. The event brought together approximately 100 participants. In the reading hall a children’s corner was organized, a place where almost 30 children gathered to craft bookmarks, to read stories and play games. The event was also an occasion to collect books for the Youth Center Youth House/ Le Ternenqo Kher/ Fiatalok Haza; donors received bookmarks from children.

58 • Annual Report 2016

gândurile, dorințele și grijile cu alte femei. Inițiată în noiembrie 2015 aceasta a fost organizată de managerele de caz ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj (ADIZMC) cu alte două ocazii speciale în 2016: de Ziua Internațională a Femeii și în cadrul Campaniei celor 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor. Cafeneaua Femeilor a avut loc atât la Unitatea Mobilă, în Pata Rât, cât și în centrul orașului Cluj-Napoca și a adunat la cele trei întâlniri atât femei din toate cele 4 comunități din Pata Rât, precum și femei din oraș, inclusiv din diferite instituții locale. Printre temele abordate în cadrul celor 3 întâlniri au fost: feminitatea, iubirea și respectul, drepturile femeilor etc. Respectul, încredererea, siguranța și grija au devenit concepte centrale în jurul cărora s-au țesut istorii de viață și care au stat la baza împărtășirii de noi experiențe. Cafeneaua Femeilor reprezintă un concept care presupune crearea unui spațiu și a unui loc de întâlnire al tuturor femeilor, indiferent de apartenența lor etnică. Sursa inspirației pentru ideea de cafenea a femeilor a fost Christa Pelikan și colegii ei din Viena care și-au prezentat munca pe această temă la Conferința Internațională de Practici Restaurative de la Budapesta (2015). În cadrul întâlnirilor noastre am adăugat acestui concept și dimensiunea de siguranță, idee inspirată din psihodramă și psihoterapia traumelor. Astfel, Cafeneaua Femeilor a devenit pentru noi (femeile rome, maghiare și românce) un loc de întâlnire, locul sigur din punct de vedere emoțional creat cu ajutorul tehnicilor psihodramatice și al exercițiilor (mirroring, inversare de rol, utilizarea de simboluri), cu scopul de a descoperi și împărtăși sentimentul de egalitate și cel de integrare în comunitatea femeilor. Biblioteca Vie Pata-Cluj a fost un eveniment organizat de ADIZMC în cadrul Zilelor Clujului 2016 - Orașul Trăiește în data de 20 mai 2016 cu scopul de a problematiza teme legate de oraș și de incluziunea socială. Tema celei de-a doua ediții a bibliotecii vii Pata-Cluj a fost Cărțile te invită la o discuție despre Cluj-Napoca, diversitate, interculturalism și incluziune socială. Evenimentul și-a propus să pună în lumină bogăția moștenirilor culturale și artistice ale Clujului și ale locuitorilor acestuia, indiferent de etnie, iar cărțile vii au fost reprezentanți ai comunității din Pata Rât (activiști sociali, persoane cu diferite profesii) și ai scenei cultural-artistice, academice sau sociale clujene. Acestea au atins subiecte bazate pe experiențele lor personale și profesionale, menite să confrunte și să deconstruiască stereotipurile, prejudecățile și discriminarea. Peste 30 de cititori curioși și avizi au petrecut individual timp de calitate în compania celor 12 cărți vii și au prelungit programul sălii de lectură cu aproape 2 ore, iar un grup de liceeni a citit două cărți cu tematică culturală. Evenimentul a adunat aproximativ 100 de participanți. În sala de lectură a fost organizat și un colț al copiilor, un loc în care s-au adunat aproximativ 30 de copii


The 16 days of activism against gender-based violence campaign is an annual campaign initiated and organized, starting 1991, at international level by the Center for Women’s Global Leadership. Nationally and regionally activities related to the Campaign are developed since 2000. Intercommunity Development Association of Cluj Metropolitan Area and its Pata-Cluj partners coordinated in 2015 and 2016 the activities of the campaign in Cluj-Napoca. Each year the local campaign was organized in partnership with public local institutions and NGOs active in the field of gender equality and prevention of domestic violence. The 16 days of activism start every year on November 25th on the International Day against Violence against Women and ends on December 10th, on the International Human Rights Day. The 16 days of activism against gender-based violence campaign 2015 coordinated by the Pata-Cluj project team with the theme Awareness, responsibility and sensitivity for the needs of violence victims numbered 11 activities dedicated to women and girls of ethnic origin, namely to Hungarian, Roma, German origins and imigrant women of Cluj. Among the activities there were: a street action, group activities with children and youth, both from Cluj-Napoca and Pata Rât, a public event – a living library, professional workshops and a women’s café. Within these activities the participants read stories, watched films, discussed research reports results and got involved in debates on gender equality and multiple forms of gender-based violence. Over 200 persons attended the campaign’s events and its message reached over 500 people through mass-media, Pata-Cluj webpage, audio spot, social networks and direct actions. The 2016 edition of the Campaign coordinated by the Pata-Cluj team got closer to the inhabitants of Pata Rât with a theme on children’s education Education gives voice to the girls! – Safe education for all children. Our project joined again the Campaign with a wish to launch a support message for children’s inclusive access to quality education and on the active role education has as a protective factor against any form of violence. We aimed to send an awareness message regarding the negative consequences provoked by limiting children’s access to education and the related consequences. In case of those from vulnerable environments, in which girls and women are the most exposed, risks are amplified. Our attention is directed towards all children, especially those from marginalized communities, as the girls from Pata Rât. Girls coming from vulnerable, segregated environments confront bigger obstacles in accessing their right to education and in continuing their studies in the public education system. Thus, the 11 activities developed within the 2016 edition of the Campaign targeted equally the inhabitants of Pata Rât and those of Cluj. Among these activities we organized: a women’s café

din Cluj și Pata Rât care au lucrat împreună semne de carte, au citit povești și s-au jucat sub îndrumarea uneia dintre cărți. Evenimentul a fost și prilej de a colecta cărți pentru Centrul de Tineret Pata-Cluj Casa Tinerilor/ Le Ternenqo Kher/ Fiatalok Haza; donatorilor le-au fost oferite semne de carte confecționate de copii în timpul evenimentului. Campania celor 16 zile de activism împotriva violenței de gen este o campanie anuală inițiată și coordonată, începând cu 1991, la nivel mondial de Centrul pentru Lidershipul Global al Femeilor. La nivel național și regional activități legate de Campanie se desfășoară din anul 2000. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj și partenerii săi din cadrul proiectului Pata-Cluj au coordonat în 2015 și 2016 activitățile Campaniei în municipiul Cluj-Napoca. În fiecare an campania a fost organizată la nivel local în parteneriat cu instituții publice locale și ONGuri cu activitate în domeniul egalității de gen și al prevenirii violenței domestice. Cele 16 zile de activism debutează în fiecare an în data de 25 noiembrie, când este marcată Ziua Internaţională împotriva Violenţei asupra Femeii, şi se încheie în 10 decembrie, de Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Campania celor 16 zile de activism împotriva violenței de gen din 2015 coordonată de echipa proiectului Pata-Cluj cu tema Conștientizare, responsabilitate și sensibilitate pentru nevoile victimelor violenței a numărat 11 activități dedicate fetelor și femeilor aparținând minorităților etnice și anume femeilor maghiare, rome, germane dar și femeilor imigrante din oraș. Printre aceste activități au avut loc: o acțiune stradală, activități de grup cu copii și tineri, atât din oraș, cât și din Pata Rât, un eveniment public deschis de tip bibliotecă vie, ateliere profesionale și o cafenea a femeilor. În cadrul acestor activități au fost citite povești, proiectate filme, prezentate rapoarte de cercetare și inițiate dezbateri pe tema egalității de gen și a multiplelor forme de violență împotriva femeilor. Peste 200 de persoane au participat la activitățile campaniei, iar mesajul acesteia a ajuns la peste 500 de persoane prin diferite canale: mass-media, pagina web a proiectului, spot audio, rețele de socializare, acțiuni directe. Ediția din 2016 a Campaniei celor 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor coordonată de echipa Pata-Cluj a ajuns mai aproape de locuitorii din Pata Rât cu o temă legată de educația copiilor Educația dă voce fetelor! - Educație în siguranță pentru toți copiii. Proiectul nostru s-a alăturat din nou Campaniei din dorința de a lansa un mesaj de susținere a accesului tuturor copiilor la educaţie de calitate și a rolului activ pe care educația îl are ca factor de protecție împotriva oricărei forme de violență. Mesajul transmis a fost unul de conștientizare cu privire la consecințele negative provocate de limitarea accesului la educație al tuturor copiilor și riscurile implicate. În cazul celor din medii vulnerabile, în care fetele și femeile sunt cele mai

Raport anual 2016 • 59


on the topic of love and respect, a flash mob on the importance of girls’ education, thematic professional workshops on sexual exploitation and trafficking and maternity among adolescent girls, a guerilla type of action to dress a bus that connects Pata Rât from the city for winter, debates with children and youth, a cooking workshop for children, banner making workshop for young girls’ activist education. Over 250 persons have been directly involved in the organization of the campaing and attended its activities. The 2016 edition of the 16 days of activism against gender-based violence campaign message reached over 1500 persons through mass-media, video presentations of the activities, Pata-Cluj webpage, social networks and direct actions. The Campaign ended with our launch of a spot to raise awareness on the situation of children’s education from Pata Rât, spot made with children from the educational program of the Pata-Cluj project. The cultural activities developed in 2016 within the Pata-Cluj project reflects our way of contributing to increasing the cohesion of the Pata Rât communities and to generate better relationships among the inhabitants of Pata Rât and other neighborhoods of the city. Cultural and artistic processes created an opportunity for reflection and dialogue, emotional communication and mobilization of constructive energies and meeting spaces. Their impact could be equally seen at social, civic and educational levels. Among all the cultural events we organized the Pata-Cluj got talent! talent

60 • Annual Report 2016

expuse, riscurile sunt amplificate. Atenția noastră s-a îndreptat către toți copiii, în special spre cei din comunitățile marginalizate, spre exemplu fetele din Pata Rât. Fetele provenind din medii vulnerabile, segregate, se confruntă cu impedimente mult mai mari în accesarea dreptului la educație și continuarea studiilor în sistemul public de educație. Astfel, cele 11 activități desfășurate în cadrul Campaniei din 2016 s-au adresat în egală măsură locuitorilor de la Pata Rât și celor din oraș. Printre aceste activități s-au regăsit: o întâlnire de tip cafeneaua femeilor pe tema iubiriii și a respectului, un flash mob privind importanța educației în viața fetelor, o acțiune de tip soft-guerilla activism desfășurată pe autobuzul care leagă comunitatea Pata Rât de restul Clujului, ateliere profesionale pe tema traficului de persoane în scopul exploatării sexuale, respectiv pe tema maternității în rândul adolescentelor, un atelier de gătit pentru băieți și fete, respectiv un atelier în scopul educării activismului în rândul fetelor și băieților. Peste 250 de persoane au fost direct implicate în organizare și au participat la activitățile din cadrul Campaniei din 2016, iar mesajul acesteia a ajuns la peste 1500 de persoane prin diferite canale: mass-media, spoturi video de prezentare a activităților, pagina web a proiectului, rețele de socializare, acțiuni directe. Campania s-a încheiat cu lansarea unui spot de conștientizare a situației educației copiilor de la Pata Rât, spot realizat cu copiii din programul de educație al proiectului Pata-Cluj. Activitățile culturale desfășurate în 2016 în cadrul


show was by far the most popular event of the year, both for people from Pata Rât and for those living in the city. Approximately 400 people attended the finale on April 8th when we also celebrated together the International Roma Day. Echoes of the event could be heard during the year: the winners went on a stage during the Cluj Days (May 2016), and the dance ensembles from Pata Rât have been invited to other visible events of the city: Jazz in the street (April 2016), TIFF at Bonțida (May 2016) or Roma Students’ Ball (December 2016). The theater play Shelters produced by Reactor of Creation and Experiment also benefited from great visibility and similarly appropriate reactions. It premiered on May 6th. Starting autumn the play on the topic of housing and evictions entered the permanent season of the independent theater within their Social Reactor MicroSeason and starting 2017 it will be free for the general public. The play aims to familiarize the public with different housing situations through a critical discourse which aims to generate individual and group reflections.

proiectului Pata-Cluj reflectă modul nostru de a contribui la creșterea coeziunii comunităților din Pata Rât și la generarea unor relații mai bune între locuitorii de la Pata Rât și cei din alte cartiere ale orașului. Procesele culturale și artistice au creat prilej de reflecție și dialog, comunicare emoțională și mobilizare de energii constructive și spații de întâlnire. Impactul acestora s-a putut observa în egală măsură la nivel social, civic și educațional. Dintre toate evenimentele organizate, spectacolul de talente Pata-Cluj avem talent! a fost de departe cel mai popular eveniment cultural al anului, atât printre membrii comunității din Pata Rât, cât și printre clujeni. Aproximativ 400 de persoane au participat la finala din 8 aprilie când am serbat cu toții, împreună, Ziua Internațională a Romilor. Ecourile evenimentului s-au auzit până la finalul anului: câștigătorii au fost invitați să performeze pe o scenă în cadrul Zilele Clujului (mai 2016), iar ansamblurile de dansatori din Pata Rât au fost invitați și la alte evenimente de mare vizibilitate din oraș, precum Jazz in the Park (aprilie 2016), TIFF la Bonțida (mai 2016) sau Balul Studenților Romi (decembrie 2016). O vizibilitate foarte mare și reacții pe măsură a avut și spectacolul de teatru Refugii realizat de o echipă de artiști ai Reactor de Creație și Experiment, a cărui premieră a avut loc în 6 mai. Din toamnă spectacolul care abordează tema locuirii și a evacuărilor forțate a intrat în stagiunea permanentă a teatrului independent, în programul MicroStagiunea Reactor Social, iar din 2017 va fi deschis gratuit publicului larg. Spectacolul își propune să familiarizeze publicul cu diferite situații de locuire printr-un discurs critic care să genereze reflecții individuale și de grup.

Raport anual 2016 • 61


Financial report Project budget Project budget by activities (in thousands euro) Housing

Education and youth activities

Qualification and employment, adults and youth

Family assistance

Capacity development

1,821.77

1,022.63

337.23

621.41

292.83

Project budget by activities (percentages) Housing

Education and youth activities

Qualification and employment, adults and youth

Family assistance

Capacity development

44.48%

24.97%

8.23%

15.17%

7.15%

Capacity development Family assistance

Education and youth activities Housing

62 • Annual Report 2016


Raport financiar Bugetul proiectului Bugetul proiectului pe activităţi (în mii euro) Locuire

Educaţie şi activităţi de tineret

Calificare și ocupare adulți și tineri

Asistenţa familiilor

Dezvoltarea capacităţii

1.821,77

1.022,63

337,23

621,41

292,83

Bugetul proiectului pe activităţi (procente) Locuire

Educaţie şi activităţi de tineret

Calificare și ocupare adulți și tineri

Asistența familiilor

Dezvoltarea capacității

44,48%

24,97%

8,23%

15,17%

7,15%

Locuire

Raport anual 2016 • 63


Project expenses Eligible expenses on activities completed until 31.12.2016 (in thousands euro) Housing

Education and youth activities

Qualification and employment, adults and youth

Family assistance

Capacity development

246.92

500.94

147.43

426.88

145.83

Eligible expenses on activities completed until 31.12.2016 (percentages) Housing

Education and youth activities

Qualification and employment, adults and youth

Family assistance

Capacity development

16.82%

34.12%

10.04%

29.08%

9.93%

Capacity development Family assistance

Education and youth activities Housing

64 • Annual Report 2016


Cheltuieli Cheltuieli eligibile cu activităţile până în 31.12.2016 ( în mii euro) Locuire

Educaţie şi activităţi de tineret

Calificare și ocupare adulți și tineri

Asistenţa familiilor

Dezvoltarea capacităţii

246,92

500,94

147,43

426,88

145,83

Cheltuieli eligibile cu activităţile până în 31.12.2016 (procente) Locuire

Educaţie şi activităţi de tineret

Calificare și ocupare adulți și tineri

Asistenţa familiilor

Dezvoltarea capacităţii

16,82%

34,12%

10,04%

29,08%

9,93%

Locuire

Raport anual 2016 • 65


On the Norwegian Financial Mechanism (Norway Grants)

Despre Mecanismul Financiar Norvegian (Norway Grants)

Through the Norway Grants and EEA Grants, Norway contributes to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with the beneficiary countries in Europe. Norway cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). For the period 2009-14, Norway’s contribution is €1.7 billion. Grants are available for NGOs, research and academic institutions, and the public and private sectors in the 12 newest EU member states, Greece, Portugal and Spain. There is broad cooperation with Norwegian entities, and activities may be implemented until 2016.

Prin Mecanismul Financiar Norvegian și granturile EEA, Norvegia contribuie la reducerea disparităților sociale și economice și întărește relațiile bilaterale cu țările beneficiare din Europa. Norvegia cooperează apropiat cu Uniunea Europeană prin Acordul privind Spațiul Economic European (EEA). În perioada 2009-2014, Norvegia a contribuit cu 1,7 miliarde de euro. Granturile sunt disponibile pentru organizații nonguvernamentale, instituții academice și de cercetare, sectoarele publice și private din cele 12 state membre noi ale Uniunii Europene, Grecia, Portugalia și Spania. Există o cooperare largă cu organizații norvegiene și există activități care vor fi implementate până în 2016.

Key areas of support are environmental protection and climate change, research and scholarships, civil society, health and children, gender equality, justice and cultural heritage.

Domenii cheie de suport sunt protecția mediului și schimbările climatice, cercetare și burse, societate civilă, sănătate și copii, egalitatea de gen, justiție și patrimoniu cultural.

Social interventions for the desegregation and social inclusion of vulnerable groups in Cluj Metropolitan Area, including the disadvantaged Roma

Intervenții sociale pentru desegregarea și incluziunea socială a grupurilor vulnerabile în Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a romilor defavorizați

Project financed through the Norway Grants, within the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014, “Poverty Alleviation” program (RO25).

Proiect finanțat prin Granturi Norvegiene, în cadrul programului Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, “Combaterea sărăciei” (RO25).

Project promoter:

Promotor proiect:

Intercommunity Development Association Cluj Metropolitan Area

Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj

Project partners:

Parteneri proiect:

Community Association of Roma from Coastei, AltArt Foundation, Habitat for Humanity Cluj

Asociația Comunitară a Romilor din Coastei, Fundația AltArt, Habitat for Humanity Cluj

The content of this material does not necessarily reflect the official position of Norwegian Financial Mechanism 2009-2014.

Conținutul acesui material nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

66 • Annual Report 2016


Published by: The Cluj Metropolitan Area Intercommunity Development Association

Realizat de: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj

Editori: Éva Incze, Gabriella Tonk, Juliá Adorjáni Translations: Camelia Badea, Eva Incze, Anna Tamás, Vlad Mureșan

Editori: Éva Incze, Gabriella Tonk, Juliá Adorjáni Traduceri: Camelia Badea, Eva Incze, Anna Tamás, Vlad Mureșan

Proofreading: Éva Incze

Corecturi: Éva Incze

Photographs: Roland Váczi Design: Erika Kramarik Printed: February 2017

Fotografii: Roland Váczi Design: Erika Kramarik Publicat în februarie 2017

Intercommunity Development Association Cluj Metropolitan Area

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj

Unirii Square no 2, Cluj-Napoca, Romania

Piața Unirii nr. 2, Cluj-Napoca, Romania

www.patacluj.ro info@patacluj.ro patacluj@gmail.com fax: +40 364 401 479

www.patacluj.ro info@patacluj.ro patacluj@gmail.com fax: +40 364 401 479

Raport anual 2016 • 67


www.patacluj.ro

Profile for Pata-Cluj

Raport anual Pata-Cluj RO,EN (2016)  

Raport anual Pata-Cluj RO,EN (2016)  

Advertisement