Page 1

ΚΑΣΑ΢ΣΑΣΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΢ΤΝΕΣΑΙΡΙ΢ΜΟΤ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΩΝ ΢ΤΝ. Π.Ε. Άρθρο 1 ΢ύσταση – Επωνυμία Συστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1667/1986 Περί Αστικών Συνεταιρισμών, Αστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης των συνεταίρων με την επωνυμία

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ΢ Α΢ΣΙΚΟ΢ –

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΙΚΟ΢ ΢ΤΝΕΣΑΙΡΙ΢ΜΟ΢ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΩΝ και

με

διακριτικό

τίτλο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ΢

΢ΤΝ. Π.Ε.»

΢ΤΝΕΣΑΙΡΙ΢ΜΟ΢

ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΩΝ ΢ΤΝ.Π.Ε.»

Άρθρο 2 Έδρα, διάρκεια, ιδιότητα, ευθύνη μελών Ο συνεταιρισμός έχει έδρα του τον Δήμο Αθηνών και περιφέρεια ανάπτυξης δραστηριότητας ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια. Η διάρκεια του συνεταιρισμού είναι απεριόριστη. Ο Συνεταιρισμός έχει εμπορική, προμηθευτική και παραγωγική ιδιότητα, οι δε σχέσεις του μετά των συνεταίρων διέπονται από τις διατάξεις του καταστατικού αυτού και των σχετικών νόμων. Για τα χρέη του συνεταιρισμού δεν απαγγέλλεται προσωπική κράτηση κατά των συνεταίρων. Άρθρο 3 ΢κοπός Ο Συνεταιρισμός

έχει σαν κύριο σκοπό την στα πλαίσια της

ιδιωτικής οικονομίας προαγωγή των συμφερόντων των συνεταίρων και γενικά την εξυπηρέτηση των αναγκών αυτών. Για την πραγματοποίηση των σκοπών αυτών ο Συνεταιρισμός : 1.- Προμηθεύεται χονδρικώς από το εσωτερικό ή εξωτερικό πρώτες ύλες, μέταλλα πολύτιμα ή ημιπολύτιμα, μηχανήματα, εργαλεία και κάθε τι που έχει σχέση με οδοντιατρικές εργασίες.

1


2.- Ασκεί εμπορία ιδρύοντας υποκαταστήματα ή πρατήρια. 3.- Αγοράζει ή μισθώνει αποθήκες και μεταφορικά μέσα χρήσιμα για την λειτουργία του. 4.- Μετέχει σε διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου ή άλλων Οργανισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, συμμετέχει σε δημοπρασίες, μειοδοτικούς διαγωνισμούς κλπ. 5.- Αγοράζει, κατασκευάζει, μισθώνει ακίνητα κατάλληλα για την δημιουργία επιχειρηματικών μονάδων, εγκατάσταση καταστημάτων, εκθέσεων, αποθηκών, γραφείων και εργαστηρίων για την διεξαγωγή των εργασιών του Συνεταιρισμού. 6.- Συνάπτει συμβάσεις προμήθειας με βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς ή εμπορικούς οίκους ή άλλους οργανισμούς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό, για την παροχή απευθείας στα μέλη του Συνεταιρισμού και με συμφέροντες όρους ειδών χρήσιμων για τις βιοτικές και επαγγελματικές τους ανάγκες. 7.- Συμβάλλεται και συνεργάζεται με άλλους Συνεταιρισμούς, μετέχει μετά από ομόφωνη

απόφαση

του

Διοικητικού

Συμβουλίου

σε

Συνεταιριστικές Ενώσεις στην αντίστοιχη Ομοσπονδία Συνεταιρισμών και σε κάθε είδους Συνεταιριστικές Εταιρείες, αναπτύσσει με αυτούς προμηθευτικές εργασίες και συναλλακτικές γενικά σχέσεις, προς καλύτερη ευόδωση των Συνεταιριστικών σκοπών. 8.-

Αναλαμβάνει

αντιπροσωπείες

βιομηχανικών-

βιοτεχνικών

ή

εμπορικών οίκων ή άλλων οργανισμών ή φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 9.- Πιστώνει τους συνεταίρους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια για την αγορά ειδών και υλικών. 10.- Συνάπτει δάνεια κάθε είδους από πιστωτικά ιδρύματα

ή άλλα

φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς για την εξυπηρέτηση των αναγκών και των συμφερόντων του Συνεταιρισμού. 11. Ενισχύει οικονομικά οργανισμούς αλληλοβοηθείας και πρόνοιας, καθώς και οικοπεδικούς και οικοδομικούς οργανισμούς των συνεταίρων του και επιβάλλει στα μέλη του εισφορές ή συνδρομές για τον σκοπό αυτό.

2


12.-

Υποβοηθά

τη

γενική

συνεταιριστική,

επαγγελματική

και

επιστημονική μόρφωση των μελών του και γενικότερα την σύσφιγξη των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ όλων των συνεταιρισμών εσωτερικού και εξωτερικού. Οργανώνει και συμμετέχει σε εκθέσεις και επιστημονικά σεμινάρια, εκδίδει επιστημονικά οδοντιατρικά συγγράμματα και περιοδικά και μεταφράζει τέτοια επιστημόνων ή οργανισμών του εξωτερικού. 13.- Διενεργεί κάθε άλλη συναφή προς τους σκοπούς του Συνεταιρισμού εργασία που δεν απαγορεύεται από τον Νόμο. 14.- Ιδρύει βιοτεχνική ή βιομηχανική μονάδα για τη παραγωγή οδοντιατρικών υλικών ή εργαλείων. Άρθρο 4 Μητρώο Μελών Ο Συνεταιρισμός

τηρεί βιβλίο Μητρώου των μελών του , στο οποίο

καταχωρούνται με χρονολογική σειρά η ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός των μερίδων και η αξία τους και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των μελών του. Το βιβλίο αυτό πριν από τη χρήση του θεωρείται από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών. Άρθρο 5 Μέλη συνεταιρισμού και διαδικασία εγγραφής τους Τα μέλη του συνεταιρισμού διακρίνονται σε τακτικά και σε μη τακτικά μέλη. 1. Τακτικά μέλη του συνεταιρισμού είναι : α) οδοντίατροι ή ιατροί οποιασδήποτε ειδικότητας, που διαθέτουν πτυχίου οδοντιατρικής ή Ιατρικής Σχολής και δεν μετέχουν σε άλλο συνεταιρισμό με την ίδια έδρα και τον ίδιο σκοπό. β) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου που παρέχουν οδοντιατρικές υπηρεσίες. 2. Για να γίνει κάποιος τακτικό μέλος του συνεταιρισμού απαιτείται να υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο γραπτή αίτηση που

3


θα συνοδεύεται από δήλωσή του α) ότι παρέχει οδοντιατρικές ή ιατρικές υπηρεσίες, β) ότι διαχειρίζεται ελεύθερα την περιουσία του, γ) ότι δεν είναι μέλος άλλου συνεταιρισμού με την ίδια έδρα που επιδιώκει

τον ίδιο σκοπό, δ) ότι δεν έχει αποκλειστεί από

άλλο συνεταιρισμό για οποιονδήποτε λόγο και ε) ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού αυτού. Eφόσον πρόκειται για Ν.Π.Ι.Δ οφείλει να υποβάλλει και το πρακτικό σύστασης της εταιρείας, όπου θα φαίνεται ο αριθμός των οδοντιάτρων ή ιατρών που την απαρτίζουν. 3. Τα μη τακτικά μέλη του συνεταιρισμού διακρίνονται σε : α. δόκιμα μέλη Δόκιμα μέλη του συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν ύστερα από αίτησή

τους

πεμπτοετείς

στο

Δ.Σ

φοιτητές

του των

συνεταιρισμού

τεταρτοετείς

οδοντιατρικών

σχολών.

και

Επίσης

απαραίτητο για την εγγραφή τους είναι το πιστοποιητικό σπουδών της σχολής τους στο οποίο θα αναφέρεται το έτος σπουδών. β. μέλη ex officio. Επίτιμα μέλη ex officio μπορούν να γίνουν ύστερα από αίτησή τους, οι συγγενείς πρώτου βαθμού (σύζυγος – τέκνα) αποθανόντος τακτικού μέλους. Για να γίνει η εγγραφή τους πρέπει να κάνουν αίτηση προς το ΔΣ του συνεταιρισμού με τα στοιχεία τους και την συγγενική σχέση με το εκλιπόν τακτικό μέλος (σύζυγος- τέκνα), η οποία θα τεκμηριώνεται με πιστοποιητικό του Δήμου ή άλλης αρμόδιας αρχής. γ. επίτιμα μέλη Επίτιμα μέλη του συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν ύστερα από αίτησή τους ή τιμητική πρόσκλησή τους από το Δ.Σ του συνεταιρισμού συνταξιοδοτηθέντες ή μη καθηγητές ανωτάτων πνευματικών ιδρυμάτων, πανεπιστημίων κλπ. Για να γίνει η εγγραφή τους πρέπει να καταθέσουν αίτηση προς το Δ.Σ του συνεταιρισμού με τα στοιχεία τους ή την επιστημονική τους ιδιότητα η οποία βεβαιώνεται με σχετικό έγγραφο ή με υπεύθυνη δήλωση των αιτούντων.

4


4. Για την αποδοχή ή μη της αίτησης αποφασίζει το Δ.Σ στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του, η δε έγκριση της εγγραφής των νέων μελών γίνεται από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για τις αιτήσεις εγγραφής που δεν έγιναν δεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο. 5. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την απόφαση αποδοχής της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο, η συμμετοχή όμως των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η δυνατότητα ανάδειξής τους σε όργανα που προβλέπει ο Ν. 1667/1986 επιτρέπεται μετά την έγκριση της εγγραφής τους από την Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι ημέρες από την λήξη των εργασιών της. Κατά αυτής επιτρέπεται προσφυγή στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, η απόφαση του οποίου υπόκειται μόνο σε έφεση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Άρθρο 6 Δικαιώματα ΢υνεταίρων 1. Δικαιώματα των τακτικών μελών του συνεταιρισμού : α) να συμμετέχουν σε όλα γενικά τα από τον συνεταιρισμό λαμβανόμενα μέτρα υπέρ των συνεταίρων σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. β) να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με μια μόνο ψήφο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν. γ) να ζητούν πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων και να παίρνουν αντίγραφα των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, του Ισολογισμού και του λογαριασμού κερδών- ζημιών. δ) να μετέχουν στη διανομή των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο

27

του

Καταστατικού,

καθόσον

και

στο

προϊόν

εκκαθάρισης ανάλογα με τις συνεταιριστικές τους μερίδες.

5

της


2. Δικαιώματα των μη τακτικών μελών του συνεταιρισμού: Δόκιμα Μέλη : α) απολαμβάνουν όλα γενικά τα μέτρα τα από τον συνεταιρισμό λαμβανόμενα υπέρ των συνεταίρων σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, β) απολαμβάνουν ειδικών εκπτώσεων οι οποίες αποφασίζονται από το ΔΣ, γ) Παρευρίσκονται στη Γ.Σ χωρίς δικαίωμα ψήφου, δ) Υποβάλλουν προτάσεις προς το ΔΣ ή τη Γ.Σ για θέματα που αφορούν το συνεταιρισμό, ε) συμμετέχουν σε κάθε δραστηριότητα του συνεταιρισμού, στ’) συμμετέχουν σε κάθε εκδήλωση του συνεταιρισμού, ζ) αναλαμβάνουν οποιαδήποτε δραστηριότητα τους ανατίθεται από το ΔΣ αμισθί, η) δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα του συνεταιρισμού (ΔΣ). Μέλη ex officio έχουν δικαίωμα : α) να συμμετέχουν σε

όλα γενικά τα από το συνεταιρισμό

λαμβανόμενα μέτρα υπέρ των συνεταίρων , β) να παρευρίσκονται στη Γ.Σ χωρίς δικαίωμα ψήφου αλλά με δικαίωμα υποβολής προτάσεων, γ) να μετέχουν στη διανομή των καθαρών κερδών σύμφωνα με το άρθρο

27

του

καταστατικού

ανάλογα

με

το

μερίδιο

της

συνεταιριστικής μερίδας που κληρονόμησαν . δ) να απολαμβάνουν όλων των κοινωνικοοικονομικών ευεργετημάτων των παροχών του συνεταιρισμού, όπως και τα τακτικά μέλη ε) να συμμετέχουν σε κάθε δραστηριότητα που θα τους ανατεθεί από το ΔΣ ή τη ΓΣ και έχει σχέση με τους σκοπούς του συνεταιρισμού. στ) δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στα όργανα του συνεταιρισμού (ΔΣ). Επίτιμα μέλη εσωτερικού – εξωτερικού έχουν δικαίωμα:

6


α) να συμμετέχουν σε όλα γενικά τα μέτρα τα από τον συνεταιρισμό λαμβανόμενα υπέρ των συνεταίρων σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις της ΓΣ. β

Να

παρευρίσκονται

στις

Γενικές

Συνελεύσεις

με

δικαίωμα

υποβολής προτάσεων αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου. γ)

να

απολαμβάνουν

όλων

των

κοινωνικών,

οικονομικών

ευεργετημάτων και παροχών του συνεταιρισμού με τα τακτικά μέλη δ) να συμμετέχουν σε κάθε δραστηριότητα που θα τους ανατεθεί από το ΔΣ ή τη ΓΣ που έχει σχέση με τους σκοπούς του συνεταιρισμού. ε) Στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα του συνεταιρισμού ( ΔΣ). Άρθρο 7 Τποχρεώσεις συνεταίρων Υποχρεώσεις των τακτικών μελών του συνεταιρισμού : α) ευθύνονται σε ολόκληρο για τα χρέη του Συνεταιρισμού έναντι των τρίτων για ποσό ίσο με τις συνεταιριστικές τους μερίδες. Η ευθύνη των συνεταίρων υφίσταται και για χρέη που είχαν δημιουργηθεί πριν γίνουν μέλη. β) να καταβάλλουν στο Ταμείο του Συνεταιρισμού τις συνδρομές, εισφορές και δικαιώματα εγγραφής, που ορίζονται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και να εξοφλούν εμπρόθεσμα τις δόσεις για την αποπληρωμή των συνεταιριστικών τους μερίδων. γ) να καταβάλλουν στο Ταμείο του Συνεταιρισμού χρηματικό ποσό για την κάλυψη των ζημιών του Συνεταιρισμού, που θα ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. δ) να συμμετέχουν και να συνεργάζονται στη λειτουργία του Συνεταιρισμού και να μη προβαίνουν σε ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. ε) να προμηθεύονται από τα πρατήρια του συνεταιρισμού όλα γενικά τα απαραίτητα σ’ αυτούς υλικά και εργαλεία για την άσκηση του

7


επαγγέλματός τους, συμβάλλοντας έτσι ενεργά στην διεύρυνση του κύκλου εργασιών του συνεταιρισμού. στ) να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και τις επιστημονικές τους γνώσεις, όταν καλούνται από τον Συνεταιρισμό. ζ) να γνωστοποιούν στο Δ.Σ την έξοδό τους από το επάγγελμα του οδοντιάτρου ή ιατρού. 2. Οι αξιώσεις κατά των Συνεταίρων παραγράφονται μετά παρέλευση ενός έτους από την έξοδό τους από τον Συνεταιρισμό ή από την περάτωση της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης. Υποχρεώσεις των μη τακτικών μελών του συνεταιρισμού . Όλα τα μη τακτικά μέλη έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις : 1. Να καταβάλλουν στο ταμείο του συνεταιρισμού τις συνδρομές, εισφορές, δικαιώματα εγγραφής που ορίζονται με απόφαση της ΓΣ. 2. Να συμμετέχουν και να συνεργάζονται μέσα στα πλαίσια αποφάσεων του ΔΣ ή της ΓΣ στην λειτουργία του συνεταιρισμού και να μην προβαίνουν σε ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντα του συνεταιρισμού. 3. Να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και τις επιστημονικές τους γνώσεις αμισθί όταν καλούνται από το συνεταιρισμό, Ειδικότερα τα επίτιμα μέλη συμμετέχουν και προσφέρουν χωρίς αμοιβή,

εκτός

κάποιων

εξόδων

κίνησης,

σε

προγράμματα

επιμόρφωσης των τακτικών και μη μελών. Τα επίτιμα μέλη δεν πληρώνουν εγγραφή. Τα επίτιμα μέλη ex officio έχουν τις υποχρεώσεις όλων των τακτικών μελών. Οι συγγενείς ή οι κληρονόμοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν ένα μέλος να έχει δικαίωμα στη μερίδα και οι υπόλοιποι

να πληρώνουν

εγγραφή. Τα δόκιμα μέλη να πληρώνουν εγγραφή. Άρθρο 8 Αποχώρηση – Θάνατος και αποκλεισμός συνεταίρου

8


1.Κανένας

συνέταιρος

δεν

μπορεί

να

αποχωρήσει

από

το

Συνεταιρισμό πριν από την παρέλευση τριών (3) ετών από την εγγραφή του, εκτός αν ο εν λόγω συνέταιρος ενταχθεί σε θέση αποκλειστικής απασχόλησης και ζητήσει ο ίδιος την αποχώρησή του. Προκειμένου να αποχωρήσει ο συνεταίρος από τον Συνεταιρισμό πρέπει να υποβάλλει στο Δ.Σ γραπτή δήλωσή του, τρεις (3) μήνες πριν από το τέλος της οικονομικής χρήσης. 2.Το τακτικό μέλος του συνεταιρισμού που πεθαίνει διαγράφεται στο τέλος της χρήσης. Ειδικότερα οι κληρονόμοι του δύνανται να εισέλθουν στον συνεταιρισμό με την ιδιότητα του επίτιμου μέλους ex officio με τις προϋποθέσεις, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 5,6 και 7 του παρόντος καταστατικού. Η ιδιότητα του τακτικού μέλους είναι ισόβια. Η συνεταιριστική μερίδα θα μεταβιβάζεται σε τέκνα οδοντιάτρους, ιατρούς (συγγενείς α’ βαθμού). Σε ότι αφορά τα μη τακτικά μέλη ex officio: α) διατηρούν την ιδιότητα του μη τακτικού μέλους ex officiο ισοβίως, β) εξέρχονται του συνεταιρισμού μετά παρέλευση ενός έτους από όταν το ζητήσουν αφού εξηγήσουν τους λόγους αποχώρησής τους – διαγραφής τους, γ)

εξέρχονται

του

συνεταιρισμού

εφόσον

με

ενέργειές

τους

δυσχεραίνουν τη λειτουργία του, ύστερα από πρόταση του ΔΣ και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση (σε περίπτωση των μη τακτικών μελών δεν απαιτείται η αυξημένη απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου που αναφέρεται στα τακτικά μέλη). Η ιδιότητα του μη τακτικού μέλους δεν κληρονομείται ούτε μεταβιβάζεται. Άρθρο 9 Όργανα του ΢υνεταιρισμού 1. Όργανα του συνεταιρισμού είναι η Γενική Συνέλευση και Διοικητικό Συμβούλιο .

9

το


2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ)

πρέπει να είναι

απαραίτητα και μέλη του Συνεταιρισμού, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) με μυστική ψηφοφορία, δια ενιαίου ψηφοδελτίου, στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Η

προκήρυξη

των

εκλογών

γίνεται

45

ημέρες

μετά

την

εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση. Οι υποψηφιότητες κατατίθενται στην Γ. Γραμματεία 30 ημέρες πριν την διενέργεια των εκλογών. Οι υποψήφιοι προβάλλονται μέσω της εφημερίδας του συνεταιρισμού (αν υπάρχει) η οποία θα πρέπει να έχει ταχυδρομηθεί 25 ημέρες πριν τις εκλογές, και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσκομίσει στον υπεύθυνο της εφημερίδας τα κείμενά τους 30 ημέρες πριν τις εκλογές. 3. Το αξίωμα των μελών του Δ.Σ είναι τιμητικό και άμισθο. Τα μέλη του Δ.Σ δεν μπορούν να είναι συγχρόνως και έμμισθοι υπάλληλοι του Συνεταιρισμού. Κατ’ εξαίρεση στα μέλη του Δ.Σ μπορεί να παρέχεται ημερήσια αποζημίωση για απασχόληση εκτός και εντός έδρας, καθώς και έξοδα κινήσεως βάσει παραστατικών. Το ύψος της παραπάνω αποζημιώσεως καθορίζεται από τη Γ.Σ. Επίσης η Γ.Σ μπορεί να ορίσει ετήσιο ποσό για έξοδα Δ.Σ, η κατανομή του οποίου μεταξύ των μελών του θα γίνεται με ευθύνη του Δ.Σ . Η με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης παρεχόμενη στα μέλη του Δ.Σ ημερήσια αποζημίωση δεν αποτελεί μισθό, ούτε δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας. Άρθρο 10 Σο Διοικητικό ΢υμβούλιο 1. Ο Συνεταιρισμός διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως έντεκα μέλη και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση.

10


Κατά την εκλογή των πέντε τακτικών μελών του Δ.. Σ εκλέγονται και τρία αναπληρωματικά μέλη. Η θητεία του Δ. Σ είναι τριετής και μπορεί να παραταθεί για έξι μήνες, μέχρι την εκλογή του νέου Δ.Σ. 2. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τις αρχαιρεσίες, με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε, το Δ. Σ συνέρχεται και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και κατά πλειοψηφία των παριστάμενων που δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από τα 2/3 των εκλεγέντων, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Σε περίπτωση αδρανείας του Συμβούλου που πλειοψήφησε το Δ. Σ συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή του Προεδρείου μετά από πρόσκληση οποιουδήποτε συμβούλου. Το Δ. Σ μέσα σε ένα μήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή του για καταχώρηση στο αρμόδιο μητρώο Συνεταιρισμών. Κατά την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα εκλέγονται αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και Ταμίας, οι οποίοι θα αντικαθιστούν τους τακτικούς σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. 3.Το Δ.Σ συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστο μια φορά το μήνα και σε έκτακτη , όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσει το 1/3 των μελών. Το Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με

πλειοψηφία των

παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου. Οι

αποφάσεις

καταχωρούνται

στο

βιβλίο

πρακτικών

του

Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από τα παριστάμενα στη συνεδρίαση μέλη. Τα

εκτός

συνεταιρισμού

έδρας

μέλη

μπορούν

να

του

Διοικητικού

συμμετέχουν

στα

Συμβουλίου

του

συμβούλια

με

τηλεδιάσκεψη ή να παρευρίσκονται ανά τρία (3)συμβούλια με έξοδα του συνεταιρισμού.

11


4. Μέλος του Δ.Σ δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, σύζυγο ή συγγενή πρώτου βαθμού. 5.

Το

Συνεταιρισμό

Διοικητικό σύμφωνα

Συμβούλιο με

τις

διοικεί

διατάξεις

και του

εκπροσωπεί Νόμου

και

το του

καταστατικού. Ειδικότερα : To ΔΣ επιβλέπει και εφαρμόζει τα από το Νόμο, τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων διατασσόμενα. Διερμηνεύει τη θέληση του Συνεταιρισμού, διαχειρίζεται την περιουσία του και γενικά επιμελείται για τα συμφέροντά του, πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Αποφασίζει για τις συνεταιριστικές εργασίες, ενεργεί τις αφορώσες το Συνεταιρισμό συμβάσεις αγορών και πωλήσεων εμπορευμάτων, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα για τις ανάγκες του συνεταιρισμού,

εκπροσωπεί

τον

συνεταιρισμό

σε

όλα

γενικά

τα

Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και σε άλλη δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή, φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει όλες ή μέρος των αρμοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στο Διευθυντή ή σε άλλον υπάλληλο του Συνεταιρισμού. Άρθρο 11 Καθήκοντα Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Σαμία 1.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί αυτό σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, εισηγείται για κάθε θέμα που αφορά το Συνεταιρισμό και διευθύνει τις συνεδριάσεις του .

12


Επίσης εκθέτει στη Γενική Συνέλευση τα πεπραγμένα της Διοικήσεως. 2.Επιμελείται για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά των Συνεδριάσεων

του

Διοικητικού

Συμβουλίου,

τα

έγγραφα

και τις

γνωστοποιήσεις του συνεταιρισμού. Τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλα του τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες. Ο Γενικός Γραμματέας επιμελείται για την τήρηση των πρακτικών των

συνεδριάσεων

αλληλογραφία

του

του

Διοικητικού

Συνεταιρισμού,

Συμβουλίου,

φυλάσσει

την

διεξάγει

την

σφραγίδα

και

συνυπογράφει όλα τα έγγραφα με τους έχοντες δικαίωμα υπογραφής, επιμελείται για την τήρηση των βιβλίων του Συνεταιρισμού, πλην των λογιστικών. 5. Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. Ο Ταμίας του συνεταιρισμού επιβλέπει και ελέγχει την όλη Ταμειακή Διαχείριση και είναι υπεύθυνος για την λειτουργία της από τους αρμόδιους υπάλληλους του Συνεταιρισμού σύμφωνα προς το καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τον κανονισμό εργασιών και τις εντολές του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι υπάλληλοι που συμμετέχουν στην Ταμειακή Διαχείριση είναι συνυπεύθυνοι και συνυπόλογοι με τον Ταμία για κάθε τυχόν ταμειακή ανωμαλία. 6.Ο Ταμίας επιβλέπει την τήρηση των βιβλίων του Ταμείου, την διαφύλαξη των δικαιολογητικών εισπράξεων – πληρωμών και την σύνταξη των μηνιαίων καταστάσεων του ταμείου και παρέχει προς το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε πληροφορία που θα του ζητηθεί για την οικονομική λειτουργία του συνεταιρισμού. 7.Απαγορεύεται να μένουν στο Ταμείο του Συνεταιρισμού μετρητά περισσότερα των 1500,00 ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

13


Τα επιπλέον μετρητά μετατίθενται με μέριμνα του Ταμία ή του Διευθυντού του Συνεταιρισμού, επ’ ονόματι του Συνεταιρισμού σε μια ή περισσότερες

Τράπεζες

σύμφωνα

με

τα

οριζόμενα

στις

σχετικές

αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ανάληψη των σε Τράπεζες καταθέσεων του Συνεταιρισμού γίνεται με έκδοση επιταγών σε διαταγή οποιουδήποτε, υπογραφόμενων υπό του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία. Για την ανάληψη χρημάτων εκ χορηγούμενων δανείων απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία θα καθορίζεται το ποσό που θα αναληφθεί και θα εξουσιοδοτούνται οι εκπρόσωποι του Συνεταιρισμού Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας και Ταμίας για την ανάληψη και υπογραφή. Η είσπραξη των επ’ ονόματι του Συνεταιρισμού εμβασμάτων, εντολών

ταχυδρομικών

επιταγών,

συναλλαγματικών

και

εν

γένει

αξιογράφων, του εσωτερικού και του εξωτερικού, γίνεται δια της υπογραφής του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία ή δια της υπογραφής του από αυτούς ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτηθέντος προσώπου να ενεργεί τις εισπράξεις αυτές. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. Άρθρο 12 Γενική ΢υνέλευση 1. Η Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού.

Η

Γενική

Συνέλευση

του

Συνεταιρισμού

απαρτίζεται από όλα τα μέλη του, που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. 2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το έτος, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσα σε τέσσερες μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης.

14


3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα όποτε τη συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσει, ορίζοντας συγχρόνως και τα θέματα για συζήτηση, το 1/10 των μελών του Συνεταιρισμού. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης των συνεταίρων, τη σύγκληση διατάζει το Ειρηνοδικείο Αθηνών, ύστερα από αίτησή τους, εκτός αν κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος. 4. Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα συνέλθει η Συνέλευση και τα θέματα που θα συζητηθούν .Η πρόσκληση γνωστοποιείται στους συνεταίρους επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα

της Γενικής Συνέλευσης με

προσωπικές επιστολές. 5. Τα μέλη του Συνεταιρισμού μετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, εφ’ όσον είναι φυσικά πρόσωπα, ή με νόμιμη εξουσιοδότηση εφ’ όσον πρόκειται για Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. 6. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται

σε απαρτία

και συνεδριάζει

έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τα μισά

τουλάχιστον μέλη του Συνεταιρισμού. Αν δεν υπάρχει

απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφ’ όσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης

παρίσταται το ένα

πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των μελών του Συνεταιρισμού. Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσα μέλη κι αν παρίστανται, ο αριθμός των οποίων στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερος των επτά (7). 7. Για την λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του Συνεταιρισμού, τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας ή της ευθύνης των συνεταίρων, τον αποκλεισμό

συνεταίρου,

την

15

παράταση,

τη

διάλυση,

την


αναβίωση, τη συγχώνευση του Συνεταιρισμού ή τη μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών και την ανάκληση και αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των κατά το άρθρο 12 του

Ν.

1667/1986

αντιπροσώπων

του

Συνεταιρισμού,

η

Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ’ αυτήν τα δύο τρίτα των μελών. Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας για λήψη αποφάσεων αυτής της παραγράφου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη. 8. Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα μέλη ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης. Έως την εκλογή του προέδρου καθήκοντά του ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν δεν παρευρίσκεται κανένα μέλος του Δ.Σ. ένα μέλος του Συνεταιρισμού που υποδεικνύεται από τη Συνέλευση. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης και ο Γραμματέας τηρεί τα Πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τον ίδιο. Στη

Συνέλευση

μπορεί

να

παρίσταται

αντιπρόσωπος

της

συνεταιριστικής οργάνωσης ανωτέρω βαθμού. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Αν παρίσταται το σύνολο των Συνεταίρων, η Γενική Συνέλευση μπορεί ν’ αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) των μελών. Η ψηφοφορία γίνεται φανερά με ανάταση του χεριού, εκτός αν το (1/4) ένα τέταρτο των παρισταμένων κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας μελών ζητήσει να γίνει δι’ ονομαστικής

κλήσεως ή διά ψηφοδελτίων, οπότε

εφαρμόζεται ο ζητηθείς τρόπος . Ειδικά για αρχαιρεσίες, παροχή εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση Ισολογισμού και απολογισμού και για προσωπικά θέματα η ψηφοφορία είναι πάντοτε μυστική.

16


Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από της ευθύνης τους. 8. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των ψηφισάντων μελών. Στα θέματα της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού απαιτείται απόλυτη

πλειοψηφία

του

συνόλου

των

μελών

του

Συνεταιρισμού. 9. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αντίθετη στο νόμο ή στο καταστατικό είναι άκυρη. Την ακυρότητα κηρύσσει το Δικαστήριο αν εγείρει σχετική αγωγή ένα μέλος που δεν συμφώνησε ή οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η αγωγή αποκλείεται όταν περάσει ένας μήνας από τότε που πάρθηκε η απόφαση. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων. Άρθρο 13 Αρμοδιότητες Γενικής ΢υνέλευσης 1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για όλα τα θέματα του Συνεταιρισμού. 2. Στην

αποκλειστική

αρμοδιότητα

της

Γενικής

Συνέλευσης

υπάγονται ιδίως: α) Η τροποποίηση του καταστατικού. β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του συνεταιρισμού. γ) Η έγκριση των ειδικών κανονισμών εργασίας και προσωπικού. δ) Η συμμετοχή σε εταιρεία και η αποχώρηση από αυτή. ε) Η έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης. στ) Η εκλογή και απαλλαγή κάθε ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού σε δευτεροβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις. ζ) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων . Άρθρο 14

17


Αρχαιρεσίες 1. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των αντιπροσώπων για την Ένωση Συνεταιρισμών και την Ομοσπονδία Συνεταιρισμών, γίνεται κάθε (3) τρία χρόνια, στα γραφεία του Συνεταιρισμού ή σε άλλη αίθουσα και σε ημερομηνία που γνωστοποιείται κατάλληλα, από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική διά ενιαίου ψηφοδελτίου ψηφοφορία που διαρκεί από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του ηλίου. Η ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών θεωρείται ως συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης που διακόπηκε. Η προκήρυξη των εκλογών γίνεται 45 ημέρες μετά την εκλογοαπολογιστική

Συνέλευση.

Οι

υποψηφιότητες

κατατίθενται 30 ημέρες πριν τις εκλογές. Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων πρέπει να γίνεται στον Γ. Γραμματέα . Εάν δεν γίνεται

εγκαίρως

οι

αιτούντες

χάνουν το

δικαίωμα

της

υποψηφιότητας. 2 Τις αρχαιρεσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των αντιπροσώπων ενεργεί τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με δύο αναπληρωματικά μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με ανάταση του χεριού. 3.

Οι υποψήφιοι υποχρεώνονται να υποβάλλουν προς το Δ.Σ.

έγγραφη αίτηση πριν από τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες από την ημέρα των αρχαιρεσιών. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα να προτείνει, με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων, υποψηφίους συμβούλους για το Διοικητικό αντιπροσώπους

για

την

Ένωση

Συμβούλιο και υποψηφίους και

την

Ομοσπονδία

των

Συνεταιρισμών, τα ονόματα των οποίων συμπεριλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο, εφ’ όσον αυτοί δεν αποποιηθούν την πρόταση. 4. Δεν μπορεί να καταστεί υποψήφιος αυτός που είναι υπερήμερος στις υποχρεώσεις του απέναντι στο Συνεταιρισμό. Τα ονόματα όλων των υποψηφίων συμπεριλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται με

18

αλφαβητική

σειρά


χωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο και για τους αντιπροσώπους για την Ένωση και την Ομοσπονδία. Το ψηφοδέλτιο συντάσσεται έγκαιρα

από

το

Δ.Σ.

και

έντυπά

του

χορηγούνται

στους

υποψηφίους πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών. Ψηφοδέλτια

χορηγούνται

υποχρεωτικά

κατά

την

στα ημέρα

μέλη των

του

Συνεταιρισμού

αρχαιρεσιών

από

την

Εφορευτική Επιτροπή. 5. Κάθε μέλος του Συνεταιρισμού ψηφίζει όσους υποψηφίους της προτίμησής του επιθυμεί, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του εκλεγομένου οργάνου, με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο όνομα κάθε υποψηφίου. Το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο όταν δεν έχει κανένα σταυρό προτίμησης ή όταν έχει σταυρούς περισσότερους από τον αριθμό των συμβούλων που θα εκλέγουν για κάθε όργανο. Εκλέγονται όσοι συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του κάθε οργάνου. Επίσης με τον ίδιο τρόπο εκλέγεται και ο προβλεπόμενος αριθμός αναπληρωματικών για κάθε όργανο. 6.Τα πρακτικά της Εφορευτικής Επιτροπής παραδίδονται στο Δ.Σ. και αναγράφονται στο τέλος του πρακτικού που συντάσσεται για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Άρθρο 15 Κεφάλαια του ΢υνεταιρισμού – Κατάρτιση κεφαλαίων Τα κεφάλαια του Συνεταιρισμού καταρτίζονται: 1. Από τις συνεταιριστικές μερίδες. 2. Από το Τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο. 3. Από τα Έκτακτα και Ειδικά Αποθεματικά κεφάλαια. 4. Από τις εισφορές, συνδρομές, δικαιώματα εγγραφής, των οποίων το ύψος καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. 5. Από την κινητή και ακίνητη περιουσία του. 6. Από τα κληροδοτήματα, δωρεές και από άλλες χαριστικές αιτίες και καθώς και από κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

19


7. Από προμήθειες, τόκους δανείων και κάθε μορφής κέρδη που μπορεί να προκύψουν από τη διάθεση των εμπορευμάτων. 8. Από κάθε άλλη πρόσοδο από οποιαδήποτε εργασία που διενεργείται από το Συνεταιρισμό. Άρθρο 16 ΢υνεταιριστικές μερίδες – Ευθύνη 1. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και καθορίζεται σε πεντακόσια (500,00) ευρώ. Κάθε συνεταίρος μπορεί να αποκτήσει εκτός από την υποχρεωτική μερίδα και μέχρι πέντε (5) προαιρετικές μερίδες. Τα Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεούνται να κατέχουν τόσες Συνεταιριστικές μερίδες, όσοι και οι οδοντίατροι ή ιατροί που τα απαρτίζουν. Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής. Κατά την υποβολή της αίτησης για την είσοδο στον Συνεταιρισμό δηλώνεται υποχρεωτικά η εγγραφή για μία υποχρεωτική μερίδα και ο αριθμός των προαιρετικών μερίδων, ο οποίος δεν μπορεί να αυξηθεί μελλοντικά. Εάν ο Συνεταίρος εγγραφεί μόνο για την υποχρεωτική μερίδα πρέπει να εισφέρει την αξία του ¼ αυτής, δηλαδή εκατόν είκοσι πέντε (125,00) ευρώ, μέσα σε ένα μήνα από την εγγραφή του, το δε υπόλοιπο σε τρεις ισόποσες δημηνιαίες δόσεις, εκτός εάν άλλως αποφασίζει το Δ.Σ. Εάν ο Συνεταίρος εγγραφεί και για προαιρετικές μερίδες πρέπει να εισφέρει ολόκληρη την αξία της υποχρεωτικής μερίδας, δηλ. πεντακόσια (500,00) ευρώ, μέσα σε ένα μήνα από την εγγραφή του, την δε αξία των προαιρετικών μερίδων σε δώδεκα (12) δημηνιαίες δόσεις, εκτός αν άλλως αποφασίζει το Δ.Σ. Κανένας Συνεταίρος δεν μπορεί να αποκτήσει νέες προαιρετικές μερίδες μετά την εγγραφή του. Κάθε νέος Συνεταίρος υποχρεούται να καταβάλλει εκτός από το ποσό της μερίδας του ή των μερίδων του και το δικαίωμα εγγραφής και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του Συνεταιρισμού όπως αυτή προκύπτει από τον Ισολογισμό της τελευταίας χρήσης.

20


Η εισφορά αυτή καταβάλλεται και για κάθε μία από τις προαιρετικές μερίδες και φέρεται σε ειδικό αποθεματικό. 2. Απαγορεύεται στον Συνεταιρισμό να αγοράζει ή να δέχεται ως ενέχυρο τις μερίδες των Συνεταίρων. 3.

Η

συνεταιριστική

μερίδα

κληρονομείται,

κληροδοτείται

και

μεταβιβάζεται σε συγγενείς α΄ βαθμού αρκεί να είναι οδοντίατροι ή ιατροί. 4. Η συνεταιριστική μερίδα δεν υπόκειται σε κατάσχεση για χρέη των Συνεταίρων προς τρίτους. Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση εις χείρας του Συνεταιρισμού ως τρίτου: α) χρημάτων που έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους και β) απαιτήσεων για παροχές σε είδος του Συνεταιρισμού προς τα μέλη του. 5.

Ο

Συνεταίρος

δεν

ευθύνεται

εις

ολόκληρον

για

χρέη

του

Συνεταιρισμού μέχρι του ποσού των συνεταιριστικών του μερίδων. Η ευθύνη του συνεταίρου υφίσταται και για χρέη που είχαν δημιουργηθεί πριν γίνει μέλος και δεν περιλαμβάνει τα χρέη που δημιουργήθηκαν μετά την έξοδό του. Η σχετική αξίωση παραγράφεται μετά παρέλευση ενός έτους από την έξοδο του Συνεταίρου ή από την περάτωση της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης. 6. Οι συνεταιριστικές μερίδες (τίτλοι) κόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν τη σφραγίδα του Συνεταιρισμού και τις υπογραφές του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία του Συνεταιρισμού, είναι δε ονομαστικές. 7.

Τυχόν

καθυστερούμενες

εισφορές

και

οποιεσδήποτε

άλλες

ληξιπρόθεσμες οφειλές των Συνεταίρων, μπορούν να συμψηφίζονται με οποιεσδήποτε απαιτήσεις του Συνεταίρου από το Συνεταιρισμό. Άρθρο 17 Σακτικό Αποθεματικό Κεφάλαιο Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο αποτελείται από το 10% των ετήσιων καθαρών κερδών του Συνεταιρισμού μέχρι να εξισωθεί με την συνολική αξία

21


των

συνεταιριστικών

μερίδων.

Στο

τακτικό

αποθεματικό

κεφάλαιο

περιέχονται επίσης τα δικαιώματα εγγραφής, τα από χαριστική αιτία στο Συνεταιρισμό περιεχόμενα και τα τυχόν πρόστιμα. Τα ¾ του ετήσιου τακτικού αποθεματικού παραμένουν με τα ήδη υπάρχοντα αποθεματικά αδιάθετα και κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδας, είτε σε χρεόγραφα, είτε σε μετρητά, χρησιμοποιούνται για κάλυψη ζημιών του Συνεταιρισμού και διανέμονται μόνο κατά τη διάλυση, μεταξύ των υπαρχόντων και των πριν από ένα έτος αποχωρησάντων Συνεταίρων κατ΄ αναλογίαν των μερίδων τους. Άρθρο 18 Έκτακτο Αποθεματικό Κεφάλαιο Το έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο σχηματίζεται από το 30% των ετήσιων καθαρών κερδών του Συνεταιρισμού μέχρι να εξισωθεί με τη συνολική αξία των συνεταιριστικών μερίδων και χρησιμοποιείται για την πραγμάτωση των ειδικότερων σκοπών του Συνεταιρισμού, όπως η αγορά οικοπέδου, ίδρυση εργαστηρίου, αγορά κάθε φύσεως υλικών, εξασφάλιση επαγγελματικής στέγης συνεταιρισμού κλπ. Στο έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο περιέρχονται και τα από χαριστική ή άλλη

αιτία

κτώμενα

έσοδα

για

τους

ειδικότερους

σκοπούς

του

Συνεταιρισμού. Το έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται στις εργασίες του Συνεταιρισμού, οι δε συνέταιροι δεν έχουν καμία αξίωση από αυτό. Σε περίπτωση διάλυσης του Συνεταιρισμού, το έκτακτο αποθεματικό που έχει απομείνει μπορεί να διανεμηθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μεταξύ των υπαρχόντων και των πριν από ένα χρόνο αποχωρησάντων συνεταίρων κατ’ αναλογίαν των μερίδων τους. Άρθρο 19 Δικαίωμα εγγραφής – Εισφορές Το δικαίωμα εγγραφής κάθε συνεταίρου ορίζεται σε 50 ευρώ. Το δικαίωμα μπορεί κάθε φορά να αυξομειώνεται μέχρι το διπλάσιο ή το μισό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

22


Με απόφαση επίσης της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να καθορίζεται η καταβολή από κάθε Συνεταίρο μηνιαία ή ετήσια εισφορά υπέρ του Συνεταιρισμού ή υπέρ των ειδικοτέρων του σκοπών. Άρθρο 20 Προσωπικό και υπηρεσίες του ΢υνεταιρισμού 1. Για την κανονική λειτουργία των εργασιών του Συνεταιρισμού και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

διορίζεται

το

αναγκαίο

υπαλληλικό

προσωπικό

του

Συνεταιρισμού και καθορίζεται η αντιμισθία του. 2. Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση και τον αρμόδιο Υπουργό, θα καθορίζει τη διάρκεια και οργάνωση των υπηρεσιών του Συνεταιρισμού και τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του προσωπικού. Οι υπάλληλοι του Συνεταιρισμού υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις κατά το νόμο διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Άρθρο 21 Διεύθυνση ΢υνεταιρισμού Ο Οικονομικός Διευθυντής του Συνεταιρισμού ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει τα γραφεία, καταστήματα και τις εσωτερικές υπηρεσίες του Συνεταιρισμού, λαμβάνει μέρος στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου και εισηγείται τη λήψη μέτρων σε θέματα της αρμοδιότητάς του για την επιτυχία των σκοπών του Συνεταιρισμού. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την επιβολή πειθαρχικών ποινών, σύμφωνα με το νόμο και τον εσωτερικό κανονισμό, στο υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό του Συνεταιρισμού και εκπροσωπεί τον Συνεταιρισμό, όπου κατά νόμο επιτρέπεται, μετά από απόφαση του Δ.Σ.

23


Ο Διευθυντής προσυπογράφει τα πρακτικά του Δ.Σ. και της Γ.Σ. εφ’ όσον συμμετέχει και φέρει ανάλογα ευθύνη για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. Άρθρο 22 Νομικός και Επιστημονικός ΢ύμβουλος 1. Ο Νομικός Σύμβουλος διορίζεται από το Δ.Σ., διευθύνει το νομικό τμήμα, παρίσταται στις δικαστικές και διοικητικές αρχές για τις υποθέσεις του Συνεταιρισμού, μπορεί να διορίζει και άλλους πληρεξουσίους δικηγόρους, να υπογράφει και κάθε εξώδικο έγγραφο που είναι συναφές με την αρμοδιότητά του και να λαμβάνει μέρος στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου καθώς και στις Γενικές Συνελεύσεις εφ’ όσον κληθεί και να εισηγείται και γνωμοδοτεί για θέματα της αρμοδιότητάς του. 2. Ο

Επιστημονικός

Σύμβουλος

είναι

οδοντίατρος

ή

ιατρός

με

αποδεδειγμένες σπουδές πάνω σε θέματα οδοντιατρικών και γενικά βιολογικών υλικών και ειδικές γνώσεις στις τεχνικές ελέγχου ποιότητας υλικών. Ορίζεται από το Δ.Σ. και παρέχει συμβουλές στο Δ.Σ. όποτε του ζητηθούν σε θέματα ποιότητας των υλικών που εισάγει και γενικά εμπορεύεται ο Συνεταιρισμός. Για τον σκοπό αυτόν εισηγείται την ίδρυση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας υλικών και διευθύνει τις εργασίες του, ή συνεργάζεται με άλλα εργαστήρια που υπάρχουν ήδη για τον σκοπό αυτόν, μέχρι να ιδρυθεί το εργαστήριο του Συνεταιρισμού. Άρθρο 23 Διαχειριστική Χρήση Η διαχειριστική χρήση είναι ετήσια, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. Η πρώτη διαχειριστική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. Άρθρο 24 Ισολογισμός

24


1. Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τον Ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τους υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση. 2. Ο Ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως δημοσιεύονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση σε εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα. Άρθρο 25 Λογιστικά και λοιπά βιβλία του ΢υνεταιρισμού Ο Συνεταιρισμός τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία και επιπλέον: α) Βιβλίο μητρώου των μελών στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά η ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός των μερίδων και η αξία τους και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των μελών. β) Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα βιβλία υπό στοιχεία α’ έως γ’ θεωρούνται πριν από τη χρήση τους από τον Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Άρθρο 26 Διανομή κερδών Τα κατά τον ετήσιο Ισολογισμό προκύπτοντα καθαρά κέρδη διανέμονται ως παρακάτω: α) 10% για τακτικό αποθεματικό β) 30% για έκτακτο αποθεματικό. Οι κρατήσεις για σχηματισμό των παραπάνω αποθεματικών παύουν να είναι υποχρεωτικές, όταν το ύψος του καθενός απ΄αυτά έχει εξισωθεί με την συνολική αξία των συνεταιριστικών μερίδων . γ) 60% Διανομή στους συνεταίρους , ως εξής: Το 50% αυτών διανέμεται ανάλογα με τις συνεταιριστικές μερίδες και το άλλο 50% ανάλογα με την ποσοστιαία συμμετοχή τους στις συναλλαγές του συνεταιρισμού. Άρθρο 27

25


Διάλυση και Εκκαθάριση του ΢υνεταιρισμού 1. Ο Συνεταιρισμός διαλύεται: α) Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω από 10. β) Αν αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. γ) Αν κηρυχθεί σε πτώχευση. Η

διάλυση

καταχωρείται

στο

μητρώο

Συνεταιρισμών

του

Ειρηνοδικείου Αθηνών. 2. Τη διάλυση του Συνεταιρισμού ακολουθεί η εκκαθάριση. Αν ο Συνεταιρισμός κηρυχθεί σε πτώχευση ακολουθεί η διαδικασία του Εμπορικού Νόμου. Την εκκαθάριση διενεργούν οι Εκκαθαριστές, οι οποίοι διορίζονται από την Γενική Συνέλευση. Ο Συνεταιρισμός λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη διάλυσή του, εφόσον διαρκεί η εκκαθάριση. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη του Συνεταιρισμού. Το υπόλοιπο διανέμεται στους Συνεταίρους ανάλογα με τη μερίδα τους. Άρθρο 28 Σροποποίηση Καταστατικού Η τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού αυτού γίνεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή του 1/30 των συνεταίρων. Η προς τούτο συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά πλειοψηφία

των

¾

των

παρουσών

ψήφων,

εφόσον

δεν

τροποποιούνται τα άρθρα για τα οποία προβλέπεται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά το άρθρο 12 παρ. 7 και 9 του Καταστατικού αυτού. Άρθρο 29 Γενικές Διατάξεις 1. Ο Συνεταιρισμός έχει σφραγίδα που φέρει την επωνυμία του. 2. Για κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 1667/1986, του Εμπορικού Νόμου και του Αστικού Κώδικα.

26


Άρθρο 30 Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από 30 άρθρα, διαβάστηκε συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ΄ άρθρο και στο σύνολό του απ΄τα ιδρυτικά μέλη στις 23 Φεβρουαρίου 2009. Το Καταστατικό θα ισχύει από την ημέρα της έγκρισής του από το Ειρηνοδικείο Αθηνών και της καταχώρησής του στο Βιβλίο Μητρώου Συνεταιρισμών , που τηρείται σ΄αυτό.

27

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

Advertisement