Page 1

Pascal’s

DERDE GRAFISCHE

stageverslag Bij merk meester

“Nog meer oranje en grijs!

Dat is zeker helemaal van nu” - Pascal du Bois 4va4


e e n s ta g e v e r s l a g

Pascal du Bois uit de hand van

voor het

g r a f i s c h ly c e u m u t r e c h t stagebegeleider: marja pronk Pa s c a l i s s t a g i a i r b i j m e r k m e e s t e r h a r d e rw i j k praktijkbegele ide r : ronald brands

s ta g e v e r s l a g # 3 N o g m e e r o r a n j e e n g r i j s oktober 2011


Voorwoord Voorwoord Hal lo! Wel kom bij m ijn d e rd e st a ge ve rsla g ! De z ome r vakantie zit e r wee r op e n mo cht e i nd s e pte mb e r b e g i n ne n bij m ijn n ie uwe st a geb ed rijf : Me rk Mee ste r ! Ma ar... Die kle u re n van d e hu i stijl... Oranj e, g rijs e n w it. Wow, i n d ez e re g io zie j e bijz ond e r veel b ed rijve n me t d ez e combi natie, wa arond e r Me rk Mee ste r, The Sati sfac torie (m ijn vorige st a geb ed rijf ), Orange Tale nt... He t z al wel van nu zijn. Dit st a ge ve rsla g gebru i kt o ok d e combi natie oranj e e n g rijs, ma ar dan j u i st i n ee n re tro stijl, om te late n zie n dat d ez e kle u re ncombi natie n ie t p e rcĂŠ van nu , ma ar tij d lo os i s! In d it ve rsla g z al i k he t vo oral hebb e n ove r m ijn hu id i ge st a ge plek (e n d e ove ree n kom ste n e n ve rs ch i l le n me t m ijn vorige), m ijn lee rd o ele n e n we rkz a am hed e n bi n ne n he t b ed rijf.

3


• Inhoudsopgave • Voorwoord

3

Inhoudsopgave

4

Merk Meester

7


10

Leerdoelen

13

Werzkaamheden

24

Zelfreflectie

25

Bronnen


OFFICIALKANTOLEAGUE

THE

presents

RED vs BLUE

RULES:

The Challen

SINGLES SLEEP CL AUSE NO DUPLICATES $5 SEATS

n

The Champio

ger

$15 VIP

AN ALL-OUT

6VS6 POKÉMON

BATTLE

ONE NIGHT ONLY!

LIVE

THIS FRI DAYth COMMENTARY OCTOBER 2 8 INDIGO PLATEAU

STADIUM 1

BY

Pascal duBoi s

NOT ON HOME TV OR RADIO


Merk Meester Meester Merk Dez e st a ge p e rio d e b e n i k te v i nd e n bij Me rk Mee ste r i n Hard e r w ijk , ee n b ed rijf dat go ed bij m ij pa st e n i s i n vele opzichte n he tz elfd e al s m ijn vorige b ed rijf, The Sati sfac torie i n Ermelo.

telefo ond ie n ste n ve rd eeld ond e r d e and e re we rk ne me rs, z o dat n ie t ied e ree n ge sto ord wordt d o or d e telefo on. Br yan e n Marco zijn d e i n-hou s e g raf i s ch vormge ve rs e n ve rz orge n he t g ro otste d eel van d ez e op d rachte n. And e re op d rachte n ga an na ar Ronald of z elfs na ar m ij .

He t team Ik z al ee rst i n he t kort d e me n s e n e n hu n we rk b e s ch rijve n bij Me rk Mee ste r.

De web d e velop e rs zijn Marcel H. e n Theo e n sp e nd e re n he t g ro otste d eel van d e da g me t pro g ram me re n. Ne t al s Br yan e n Marco hebb e n zij o ok ee n st a g iai r : Je n s. Hij i s gel ijk me t m ij b e gon ne n. On lang s i s hu n team ve rste rkt me t De n n i s, ee n web d e si g ne r.

De twee baz e n van he t b ed rijf zijn Ronald e n Ern st. Z e had d e n ee rst ied e r ee n e ige n b ed rijf, ma ar zijn vorig ja ar same n ga an we rke n. Zij z orge n dat al le op d rachte n bi n ne n kome n e n ga an ge re geld op pad om klante n op te z o eke n. An ne m ieke ve rz org t d e traff ic. Zij i s telefon i s ch o ok he t ee rste a an spreekpu nt. Omdat z e al lee n ma anda g tot wo e n s da g we rkt, word e n

7


Ve rd e r lo opt Marcel P. h ie r o ok rond . Hij i s off icieel gee n we rk ne me r bij Me rk Mee ste r, ma ar ee n compa g non van Ronald e n Ern st. Hij ma akt ve rs ch i l le nd e promotief i l mpj e s e n i s da ard o or va ak op pad om n ie uwe klante n te w i n ne n, of te f i l me n op lo catie.

Ook n ie t geheel onb elang rijk i s dat el ke v rij da g snackda g i s. Bij The Sati sfac torie g i nge n we dan me t he t g ro otste d eel na ar d e snackbar om d e ho ek , bij Me rk Mee ste r late n we he t b ez orge n.

O vereenkom sten

Er zijn u ite ra ard o ok veel d i nge n and e rs tu ss e n d e b ed rijve n. He t ee rste i s dat he t b ed rijf b e g i nt om half 9. Dit, e n omdat d it b ed rijf 30 m i nute n ve rd e r f ie ts e n i s vo or m ij , b e teke nt dat i k ee n uu r ee rd e r u it b ed mo e t k ru ip e n om op tij d te wez e n!

Verschi l len

De we rkw ijz e van Me rk Mee ste r ve rs ch i lt n ie t veel me t d ie van The Sati sfac torie: Ern st e n Ronald z orge n vo or op d rachte n e n d ie word e n ve rd eeld ond e r d e j u i ste p e rs one n. De ge ne d ie he t op ma akt stuu rt pro e ve n te rug na ar Ern st of Ronald , of d i rec t na ar klant.

E e n and e r g ro ot ve rs ch i l i s, i s dat ied e ree n ‘aparte r ’ van el ka ar zit. We zitte n wel no g me t v ie r man a an ee n t afel, ma ar ho ge wand e n s che id e n zicht na ar el ka ar af. Ook zitte n d e g raf i s ch vormge ve rs apart van d e web d e velop e rs e n - d e sig ne rs.

Ve rd e r i s d e i nd el i ng van he t b ed rijf g rote nd eel s gel ijk: Ronald e n Ern st hebb e n ied e r ee n e ige n kanto or e n An ne m ieke zit he t d ichtst bij d e d e u r.

8


He t le u kste ve rs ch i l v i nd i k dat we h ie r me t zijn al le n same n e te n. E l ke da g b e g i nt rond half 1 d e lu nch e n z orge n Je n s e n i k dat d e g rote t afel, sp ecia al vo or he t m id da ge te n i n d e ke u ke n, ged ekt i s. Bij The

Sati sfac torie mo e ste n we z elf on s e te n mee ne me n (of na ar d e sup e rmarkt ga an) e n kon n ie t ied e ree n te gel ijk pauz e hou d e n, i n ve rband me t d e telefo on. Hie r kan dat wel, omdat we to ch al le ma al bi n ne n bl ijve n e te n.

snackdag

9


Leerdoelen Leerdoelen Vo or d ez e st a ge mo e st i k wee r d rie lee rd o ele n opstel le n. Twee heb i k mee ku n ne n ne me n van m ijn vorige st a ge e n d e d e rd e i s e ige n l ijk ee n lee rd o el wa ar i k bij d e vorige st a ge gee n kan s vo or heb gehad . Hie rond e r heb i k d e lee rd o ele n op ge s omd me t ee n korte u itle g.

1 . Zorgen dat he t ontwerp bij afleveri ng no g steed s de ho ofdv raag b eantwo ord .

Je b e g i nt ee n op d racht me t ee n d o el, ma ar na ee n a ant al re v i sie s ve rl ie s j e m i ss ch ie n he t d o el u it he t o o g. E e n vo orb eeld i s m ijn tweed e st a ge ve rsla g, “ L e vel Up!”. He t d o el wa s om ee n go ed lee sba ar ve rsla g te make n, ma ar s om m ige pa g i na’s we rd e n te d ru k , wa ar u sabi l ity mee ve rlore n g i ng.

2. No oit verge ten eerst di ngen te prob eren vo or i k aan he t def i nitieve ontwerp b e g i n .

Ik wa s altij d te snel gefo c u st op ee n ontwe rp al s i k ie ts a an he t make n wa s. De ee rste st ap i s om ee rst veel d i nge n te prob e re n op papie r me t s che ts e n, ma ar d it d eed i k i n pri ncip e no oit, omdat op s cho ol m ijn ee rste id ee to ch altij d ge no e g wa s vo or ee n vold o e nd e. Al s ee n klant nu m ijn ontwe rp n ie t mo oi v i nd , kan i k snel ee n alte rnatief kla ar hebb e n d ie m i ss ch ie n mee r i n d e sma ak valt.

3. L eren ho e p erso onl ij k cont ac t me t de kl anten i s en ho e j e me t dez e kl anten om mo e t g aan . Bij m ijn vorige st a ge heb i k gee n e n kele kee r cont ac t gehad me t d e klante n. Ik we rkte a an kle i ne d i nge n i n d e s chaduw. Bij d ez e st a ge z ou i k g ra a g z elf cont ac t w i l le n hebb e n me t klante n, om te le re n ho e i k d ez e me n s e n a an mo e t spreke n e n b ehand ele n.

10


mijn werkplek


THE FUTURE

IS NOW Apple Computer presenteert vol trots de iPhone 4s. De handtelefoon met de nieuwste technieken. Maak eenvoudig u eigen foto’s, want de iPhone 4s heeft een ingebouwde foto- en videotoestel! Dit is de beste iPhone ooit. Vanaf nu te verkrijgbaar bij uw lokale telefoonverkoper vanaf slechts ₏799.


Werkzaamheden Werkzaamheden In d e ee rste and e rhalve ma and bij Me rk Mee ste r heb i k al veel mo ge n d o e n. Wa ar he t bij m ijn vorige st a geb ed rijf vo oral bleef bij s chaduwop d rachte n e n kle i ne hu lp klu sj e s, heb i k h ie r al snel echte op d rachte n gek re ge n. Uite ra ard b e gon ne n d e ee rste weke n wel me t d e kle i ne klu sj e s vo or Br yan, omdat zijn col le ga Marco e n m ijn st a geb e gele id e r Ronald b e id e op vakantie ware n, ma ar al snel kwame n d e op d rachte n vo or m ij bi n ne n rol le n e n mo e st i k me ne tj e s hou d e n a an d e d ead l i ne s e n ee n u re n lo g bijhou d e n. Hie rna volge n d rie op d rachte n wa ar i k a an ge we rkt heb vo or Me rk Mee ste r, op ge volgd d o or ee n e ige n op d racht e n natuu rl ijk wordt d it st a ge ve rsla g i n d it ho ofd stu k b ehand eld .

Pascal’s

DERDE GRAFISCHE

stageverslag 13

BIj mERk mEEStER

2214 - Pa


De ee rste op d racht d ie i k k ree g wa s ee n ontwe rp vo or Adve rte ntieb eke r. He t b ed rijf pri nt op b eke rs, d ie j e dan kan gebru i ke n op e ve ne me nte n om reclame te make n. Ied e ree n op z o’n e ve ne me nt gebru i kt d e b eke rs, du s n ie mand kan om d e reclame hee n. He t problee m wa s dat he t b ed rijf z elf no g gee n ontwe rp had vo or ee n b eke r. Mijn op d racht wa s om ee n z akel ijk , e n ee n mee r kle u rrijk e n stijlvol le r ontwe rp te make n. De QR- co d e wa s ve rpl icht, z o dat p ote ntiele klante n ge makkel ijk me t hu n mobiele telefo on d e website ku n ne n b ez o eke n.

14


15


S chuu ri ng heeft ee n 2-jarige mana ge me nt kla s d ie meed ed e n me t ee n f ie tsrond e. Hie r vo or w i ld e n z e g ra a g ee n ‘f ie tsachtig lo go’ hebb e n, d ie z e kond e n gebru i ke n al s ie ts i n d e vorm van sticke r of ste mp el. De klant had al ee n s che ts ge ma akt me t hu n e ige n id ee. In he t lo go mo e st d e S van S chuu ri ng word e n ve r we rkt al s f rame e n he t wo ord ‘ Vak’ mo e st o ok creatief i n he t lo go word e n ve r we rkt. Na ar a an le id i ng van d e a angele ve rd e s che ts heb i k z elf ee n a ant al s che ts e n ge ma akt, e n e r u ite i nd el ijk ee n u itge we rkt. Na wat a anpa ssi nge n (“d ez e ve rsie l ijkt te veel op ee n ve rkee rsb ord ”) wa s e r ee n mo oi re su lt a at d ie gebru i kt kan word e n al s ste mp el bij ee n d o c u me nt.

16


17


In formatie no d ig ove r uw kada ste r, ma ar gee n tij d om he t a an te v ra ge n v ia d e ge mee nte? Won i ng Ge ge ve n s biedt d e u itkom st ! Via d e website kan j e al le rle i i n formatie a anv ra ge n, d ie dan v ia d e e -mai l na ar u to e wordt ge stuu rd , d e n k a an ee n kad e strale ka art, ko ops omove rzicht, ge mee ntel ijke wo on la ste n, e tc. De klant w i ld e g ra a g ie ts i n combi natie van oranj e e n blauw. Ik mo e st ee n lo go e n ee n bij pa ss e nd e website ontwe rp e n d ie d e d ie n st z o si mp el mo gel ijk ma akt. Na heel veel s che ts e n wa s he t lo go e i nd el ijk af. De website i s i n m id d el s o ok al twee kee r hele ma al u itgeb ouwd , ma ar he t wa s n ie t wat d e klant i n o ge n had . Dez e wordt op he t mome nt no g steed s a ange pa st .

18


19


Dit i s ee n p e rs o on l ijke op d racht, wa ar i k mee wa s b e gon ne n i n d e z ome r vakantie e n af heb ge ma akt i n d e ee rste weke n van m ijn st a ge. Vo or d e Ni nte nd o 3DS i s on lang s ee n pro g ram ma u itgekome n d ie veel i n formatie biedt ove r ve rs ch i l le nd e Poké mon: Pokéd ex 3D. Na a st d e i n foramtie b e s ch i kt he t pro g ram ma o ok ove r ee n mo du s d ie v ia d e came ra sp eciale markee rd e rs kan zie n i n d e omge v i ng, e n z o i n 3D Poké mon tot le ve n kan late n kome n, b e te r b eke nd al s Aug me nted Real ity. De markee rd e rs d ie Ni nte nd o a anbiedt zijn echte r heel sa ai e n ondu id el ijk . Da arom heb i k vo or al le 160 Poké mon u n ieke ‘AR Marke rs’ ge ma akt, i nclu sief ee n p oste r me t vo or- e n nad ele n van m ijn markee rd e rs te ge nove r d ie van Ni nte nd o. Uite ra ard had i k h ie r o ok ne tj e s s che ts e n vo or ge ma akt.

20


Pros and cons for using Pasu’s Pokédex 3D AR Markers instead of Nintendo’s.

Pros A way of telling which way is up and which is down. Colourful cards with beautiful pixel- and Sugimori artwork.

Pros See clearly which Pokémon is on which card.

Easy to order by Pokédex number.

Con Some people have problems using the cards properly, because of the coloured AR marker. This can be solved easily by using the cards in bright light or a non-reflective flatscreen monitor.

pasu-pasu.com

100% free! Test them yourself!

21


Al s la atste w i l i k hebb e n ove r m ijn st a ge ve rsla g. To e n i k d e tij d k ree g ee n conce pt te b ed e n ke n, kwam al gauw me t he t id ee om ee n re tro ve rsla g te make n i n d e ‘ kle u re n van nu ’ oranj e e n g rijs, omdat he t wee r heel and e rs i s dan m ijn vorige twee ve rsla ge n. Ik heb ee n textu re ove r d e pa g i na’s ge pla atst van ou d papie r, wa ard o or he t l ijkt al s of he t u it d e jare n 70 komt e n al fl i n k ve rgeeld i s. Ook heb i k d e foto’s z oal s d e ge ne op pa g i na 11 gePhotoshopt om he t te late n l ijke n of d e foto me t ee n ou d e came ra i s ge ma akt. Omdat d e foto’s i n d it ho ofd stu k ie ts b elang rijke r zijn, heb i k d ez e me t ru st gelate n. Vo or al le tekst heb i k he t le tte rty p e Ad ob e Je n s e n Pro gebru i kt, vo oral b eke nd al s font vo or b o eke n. De le tte r i s mo oi du n e n o o g t e rg kla ssiek , p e rfec t vo or d e bro o dtekst van m ijn ve rsla g. Vo or ho ofd stu ktitel s b e n i k ge ga an vo or Gi l San s Ultra Cond e n s ed e n Vla and e re n, ee n s ch reef- e n s ch reefloz e d ie b e id e e rg re tro o ge n.

Ve rd e r heb i k twee adve rte ntie s ge ma akt van n ie uwe pro du c te n, z oal s d e n ie uwe iPhone 4s op pa g i na 12, ma ar op ge ma akt i n ee n re tro stijl. De adve rte ntie op pa g i na 6 i s van d e n ie uwe Poké mon game, ma ar d e stijl i s van ee n ou d e flye r vo or ee n b okswed strij d , z oal s h ie r na a st te zie n i s. Al s la atste heb i k m ijz elf ve r we rkt i n he t ve rsla g al s stripf ig uu r, d ie i n d e stijl van ou d e zwart/w it strips i s ge teke nd , z oal s d e ou d e Su ske e n Wi ske s. Dez e ke uz e heb i k vo oral ge ma akt omdat i k no g steed s tw ijvel ove r ee n ve r volgople id i ng, z eke r nu i k e r achte r b e n gekome n dat vorig ja ar ee n off iciële ople id i ng carto on i st/ stripteke na ar i s b e gon ne n i n Zwol le. Omdat op d e vo orkant van he t ve rsla g altij d ve rpl icht ee n lab el mo e t word e n ge pla atst, heb i k gekoz e n ee n ho e sj e te make n i n d e stijl van ee n g ram mofo onpla atho e s, i nclu sief si ngle. Z o pa st he t go ed bij d e stijl va n he t ve rsla g e n ho ef i k n ie ts op he t ve rsla g z elf te plakke n.

22


23


Zelfreflectie Zelfreflectie Ik b e n op he t mome nt van s ch rijve n bijna twee ma and e n we rkz a am bij Me rk Mee ste r e n heb al veel gelee rd .

cont ac t gehad . Er i s z elfs ee n klant lang s ge wee st d ie i k ee n kle i ne c u rsu s Photoshop heb mo ge n ge ve n.

Bij m ijn vorige st a ge heb i k achte raf gezie n e ige n l ijk bijna gee n g rote op d rachte n gehad vo or echte klante n, te r w ijl i k bij Me rk Mee ste r vanaf he t b e g i n al b ezig b e n me t lo go’s ontwe rp e n e n s o ortgel ijke b ezighed e n.

Mijn ee rste lee rd o el, d e org i nele d o el van d e op d racht na ar vore n late n kome n, bl ijft he t mo e i l ijkst. Ik heb te va ak dat i k te veel i n formatie i n ee n te kle i ne ru i mte w i l propp e n. Ik ho op dat i k to ch wel ge sla a gd b e n me t d it st a ge ve rsla g q ua lee sba arhe id , i n te ge n stel l i ng tot m ijn vorige, wa ar he t k ritiekpu nt nu m me r 1 wa s.

Ook heb i k go ed a an m ijn lee rd o ele n ku n ne n we rke n. Mijn lee rd o el om ee rst d i nge n te prob e re n e n te s che ts e n heb i k vo oral u itgebu it e n heb vo or el ke op d racht ee rst d i nge n op papie r ge prob ee rd , wat te zie n i s i n he t ho ofd stu k ‘ We rkz a am hed e n’. Z elfs m ijn d e rd e lee rd o el, mee r cont ac t me t klante n, heb i k a an ku n ne n we rke n. Ik heb ve rs ch i l le nd e d i nge n mo ge n mai le n e n telefon i s ch

Ik k ijk u it na ar d e kome nd e d rie ma and e n bij Me rk Mee ste r. Ik b e n b e n ie uwd wat vo or op d rachte n vo or m ij lang s zu l le n kome n e n wel ke u itda g i nge n m ij no g te wachte n st a an. Tot he t v ie rd e st a ge ve rsla g !

24


Bronnen Bronnen Vlaanderen font

http://www.dafont.com/vla and e re n.font L e tte rty p e dat i k heb gebru i kt vo or ho ofd stu ktitel s

L o st and Taken

http://lost andt ake n.com/gal le r y/t a g/pap e r Ve rs ch i l le nd e textu re s d ie i k gebru i kt heb i n d it ve rsla g

Re tro B ox i ng Po ster Tutorial http://psd.tutsplus.com/tutorials/designing-tutorials/how-to-create-a-retro-boxing-poster-in-photoshop/

Tutorial d ie i k losj e s heb ge volgd vo or d e adve rte ntie op pa g i na 6.

Re tro C afe Mo torc ycle Ad Tutorial http://www.blog.spoongraphics.co.uk/tutorials/how-to-create-a-retro-cafe-racer-motorcycle-ad-design

Tutorial d ie i k heb ge volgd vo or d e adve rte ntie op pa g i na 12.

25


stageverslag 3 beta  

nog niet af, bijna!