Page 1

COD: Ghidul_Solicitantului pt.FLAG-M1_r5.0.docx Revizia: 5.0 – 12.01.2013

GHIDUL SOLICITANTULUI „Implementarea strategiei Păstrăvarii Făgăraşului”

MĂSURA 1 Dezvoltare şi competitivitate economică

Ghidul solicitantului – Măsura 1 – Dezvoltare și competitivitate economică „FLAG – PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” Pagina 1 din 34


GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MĂSURII 1

Dezvoltare şi competitivitate economică Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai Fondului European pentru Pescuit) si constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale strategiei FLAG Păstrăvarii Făgăraşului. Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea si depunerea proiectului de investii, precum si modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră. De asemenea, conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii pentru care se acordă fonduri nerambursabile, documentele, avizele si acordurile pe care trebuie să le prezentaţi.

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări din cauza actualizărilor legislative naţionale şi comunitare sau procedural - varianta actualizată este publicată pe pagina de internet www.PastravariiFagarasului.ro

!!! Ghidul complet precum și anexele în format editabil (tip word, excel) sunt disponibilepentru descărcare la adresa:

http://www.pastravariifagarasului.ro/finantare/


COD: Ghidul_Solicitantului pt.FLAG-M1_r5.0.docx Revizia: 5.0 – 12.01.2013

Cuprins 1.

PREVEDERI GENERALE ..................................................................................................................... 5

1.1. Obiectivele specifice: ....................................................................................................................... 5 2.

PREZENTAREA MĂSURII ................................................................................................................... 6

2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile .............................................................................. 6 2.2 Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului .................................................................. 7 2.3 Tipuri de investiţii și cheltuieli eligibile .............................................................................................. 9 2.4 Tipuri de investiţii și cheltuieli neeligibile ........................................................................................ 11 2.5 Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) ....................................... 12 2.6 Criterii de selecţie ale proiectului .................................................................................................... 12 3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE MICRO-ÎNTREPRINDERI ÎN SPAŢIUL RURAL ........................................................................................... 15 3.1. Completarea, depunerea si verificarea dosarului Cererii de Finanţare ......................................... 17 3.1.1 Completarea Cererii de Finanţare ............................................................................................... 17 3.1.2. Depunerea dosarului Cererii de Finanţare................................................................................... 18 Conformitatea administrativă va fi verificată după următoarele criterii: .......................................... 20 3.1.3. Verificarea dosarului Cererii de Finanţare ................................................................................... 21 3.1.3.A. VERIFICAREA CONFORMITATII ADMINISTRATIVE .................................................................. 21 3.1.3.B. VERIFICAREA ELIGIBILITATII TEHNICE FINANCIARE ................................................................ 22 Condiții de eligibilitate .......................................................................................................................... 23 3.1.3.C. VERIFICAREA PE TEREN A CERERILOR DE FINANŢARE ............................................................ 25 3.1.3.D. SELECŢIA PROIECTELOR ........................................................................................................... 25 Criterii de departajare a proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal ............................................ 27 Egalitatea de șanse ................................................................................................................................ 27 Dezvoltare durabilă ............................................................................................................................... 28 3.2. Contractarea fondurilor ................................................................................................................. 29 ! Achiziţiile și plăţile se vor efectua in conformitate cu prevederile Contractului de finanţare nerambursabilă care se va încheia intre DGP AMPOP si beneficiar. ..................................................... 29 4.

INFORMAŢII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE .................................. 30

4.1 Documente necesare întocmirii Cererii de Finanţare ...................................................................... 30 Ghidul solicitantului – Măsura 1 – Dezvoltare și competitivitate economică „FLAG – PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” Pagina 3 din 34


COD: Ghidul_Solicitantului pt.FLAG-M1_r5.0.docx Revizia: 5.0 – 12.01.2013

4.2 Lista Formularelor disponibile pe site-ul FLAG www.PastravariiFagarasului.ro ............................ 30 4.3 Dicţionar........................................................................................................................................... 31 5.ANEXE la Ghidul Solicitantului 5.1. Anexa 1 - Model Cerere de Finanţare……………………………….link www.PastravariiFagarasului.ro 5.2. Anexa 2 - Model Studiu de Fezabilitate……………………………. link www.PastravariiFagarasului.ro 5.3. Anexa 3 - Model Memoriu justificativ…………………………… link www.PastravariiFagarasului.ro 5.4. Anexa 4 - Documente conexe Cererii de Finanţare Anexa 4.1 Declarație micro-întreprindere…………………………….. link www.PastravariiFagarasului.ro Anexa 4.2 Declarație firma în dificultate………………………….. link www.PastravariiFagarasului.ro Anexa 4.3 Declarație privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat și a ajutoarelor de minimis……………………………………………. link www.PastravariiFagarasului.ro 5.5. Anexa 5 - Fisa Măsurii …………………………………………………… link www.PastravariiFagarasului.ro 5.6. Anexa 6………………………………………………………………………… link www.PastravariiFagarasului.ro Anexa 6.1 Model plan de afaceri Anexa 6.2 Anexe Financiare Plan de afaceri (Atentie, fisier tip EXCEL) se va descărca de pe site-ul www.PastravariiFagarasului.ro, secțiunea FINANȚARE și va fi folosit formatul electronic ! Anexa 6.3 Precizarea ipotezelor care au stat la baza intocmirii proiectiilor financiare Anexa 6.4 Lista de verificare a conformitatii admnistrative Anexa 6.5 Lista de verificare a criteriilor de eligibilitate

Ghidul solicitantului – Măsura 1 – Dezvoltare și competitivitate economică „FLAG – PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” Pagina 4 din 34


COD: Ghidul_Solicitantului pt.FLAG-M1_r5.0.docx Revizia: 5.0 – 12.01.2013

Capitolul 1

1. PREVEDERI GENERALE Măsura 1- Dezvoltare şi competitivitate economică Măsura 1 se încadrează in Axa 4 din POP şi are ca obiectiv general dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin piscicultura, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale. Măsura se înscrie in „Măsuri eligibile” – art.44 din REGULAMENTUL (CE) NR. 1198/2006 AL CONSILIULUI astfel: (a) consolidarea competitivităţii zonelor de pescuit; (b) restructurarea şi redirecţionarea activităţilor economice, în special prin promovare ecoturismului, cu condiţia ca aceste activităţi să nu ducă la o creştere a efortului de pescuit; (c) diversificarea activităţilor prin promovarea unor locuri de muncă multiple pentru pescari, prin crearea unor locuri de muncă suplimentare în afara sectorului pescuitului; (d) valorificarea produselor pescăreşti; (e) sprijinirea micilor pescării şi a infrastructurii şi serviciilor legate de turism, în beneficiul micilor comunităţi pescăreşti;

1.1.

Obiectivele specifice:

Măsura 1- Dezvoltare şi competitivitate economică va contribui la protejarea mediului în zonele de pescuit pentru menţinerea atractivităţii acestuia, renovarea şi dezvoltarea spaţiului ruralcu activităţi pescăreşti, precum şi protejarea şi îmbunătăţirea patrimoniului natural şi arhitectonic si rezolvarea prioritarilor CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII prin consolidarea competitivităţii zonelor de pescuit. Obiectivele specifice ale Măsurii 1 se referă la: 1. Crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi de turism piscicol; 2. Creşterea valorii adăugate în activităţi de turism piscicol; 3. Crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice; 4. Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor. Ghidul solicitantului – Măsura 1 – Dezvoltare și competitivitate economică „FLAG – PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” Pagina 5 din 34


COD: Ghidul_Solicitantului pt.FLAG-M1_r5.0.docx Revizia: 5.0 – 12.01.2013

Obiectivele operaţionale: Sprijinul oferit prin această măsura constă în realizarea de investiții ce vizează: 1. creşterea şi îmbunătăţirea structurilor de primire turistică la scară mică, prin piscicultura; 2. dezvoltarea sistemelor de informare şi promovare turistică; 3. crearea facilităţilor recreaţionale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes turistic. Contribuţia publică aferentă măsurii este de 700,000.00 € (echivalentul in lei la data contractarii) Costul total, alcătuit din contribuţia publică şi contribuţia privată este de: 1,167,000.00 €. Intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 60% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depăşi: 100,000 € pentru1 han cu legende pescăreşti 600,000 € pentru10 pensiuni cu păstrăvării şi/sau facilitaţi recreaţionale

Capitolul 2

2. PREZENTAREA MĂSURII 2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 1: 

micro-întreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii, din sector – definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003;

alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, din sector - definite în conformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr1698/2005, care au mai puţin de 750 angajaţi sau cu o cifră de afaceri care nu depășeşte 200 milioane euro;

Organizatii de producatori din cadrul sectorului pescaresc.

IMPORTANT! Dovada încadrării în categoria de micro-întreprindere se face în baza: - art.4 al /egiinr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu Ghidul solicitantului – Măsura 1 – Dezvoltare și competitivitate economică „FLAG – PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” Pagina 6 din 34


COD: Ghidul_Solicitantului pt.FLAG-M1_r5.0.docx Revizia: 5.0 – 12.01.2013 modificările si completările ulterioare: o întreprindere nu poate ficonsiderată micro-întreprindere dacă cel puţin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivităţi publice. - datele utilizate pentru calculul numărului mediu de salariaţii, cifra de afaceri netă anuală şi activele totale sunt cele raportate în situate financiare aferente exerciţiului financiar precedent, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor" art.6(1) al Legii nr 346/2004. Dacă la întocmirea situaţilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în plafoanele stabilite, aceasta nu îşi va pierde calitatea de întreprindere mică, mijlocie sau micro-întreprindere decât dacă depăşirea acestor plafoane se produce în două exerciţii financiare consecutive " art. 6 (2) al Legii nr. 346/2004 Încadrarea în categoria micro-întreprinderi se face în baza Anexei 4. 1www.madr.ro. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate, ale cărei situaţii financiare nu au fost aprobate, în condiţiile legii, datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţii, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină în cursul exerciţiului financiar şi se declară pe propria răspundere de către reprezentantul întreprinderii art. 6(3) al Legii nr. 346/2004, conform modelului prevăzut în anexele 1 şi 2.

ATENTIE: SUPORTUL NECESAR PENTRU COMPLETAREA CERERILOR DE FINANTARE PRIVIND ASPECTELE DE CONFORMITATE VA FI ASIGURAT DE CATRE EXPERTII BIROULUI TEHNIC AL FLAG„PASTRAVARII FAGARASULUI”.

2.2 Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 

Micro-întreprinderile, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-up – vezi definitie dicţionar) trebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect in spaţiul rural - teritoriul FLAG (atât sediul social, cât şi punctul de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural-teritoriul FLAG);

ATENTIE O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată in anul depunerii Cererii de Finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până in momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali.)

Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei;

Micro-întreprinderea trebuie să nu fie in dificultate4– vezi definite dicţionar privind firma în dificultate - Anexa 4.2.www.madr.ro(4Firme în dificultate definite conform prevederilor

Liniilor Directoare Comunitare cu Privire la Ajutoarele de Stat pentru Salvarea şi Restructurarea Firmelor în Dificultate (Community Guidelines On State Aid For Rescuing And Restructuring Firms în Difficulty) publicate în OJ C244, 1.10.2004) ATENTIE Este necesar cabeneficiarul să nu aibă fapteînscrise în cazierul fiscal, să nuaibă înscrieri care privesc sancţiuni economico-financiare încazierul judiciar şi să respectegraficul de rambursare adatoriilor, dacă are datorii cătrebănci.

Ghidul solicitantului – Măsura 1 – Dezvoltare și competitivitate economică „FLAG – PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” Pagina 7 din 34


COD: Ghidul_Solicitantului pt.FLAG-M1_r5.0.docx Revizia: 5.0 – 12.01.2013

Beneficiarul

sau

responsabilul deproiect trebuie să facă dovada

deţinerii de aptitudini managerial/marketing sau in acord cu activitatea propusă prin proiect (experienţă/cursuri de formare profesională absolvite - cel puţin la nivel de iniţiere, cursuri de calificare etc.) sau să le dobândească până la efectuarea ultimei plăţi; ATENŢIE Reprezentantul legal trebuie să fie: - Persoana desemnată să reprezinte solicitantul in relaţia contractuală cu DGP AMPOP, conform legislaţiei în vigoare; - Depunerea Cererii de Finanţare se poate face de orice altă persoană cu procură notarială de la persoana desemnată să reprezinte solicitantul conform legislaţiei în vigoare.

Beneficiarul

trebuie

prezinte

toate

avizele

şi

acordurile

necesare investiţiei respective; 

Beneficiarul trebuie să prezinte avizele/ autorizaţie de mediu necesare investiţiei sau să prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a obţine toate avizele şi acordurile, conform legislaţiei in vigoare in domeniul mediului. În situaţia in care beneficiarul nu prezintă toate autorizaţiile solicitate înainte de semnarea contractului, proiectul devine neeligibil;

ATENŢIEÎn cazul proiectelor de investii care prevăd modernizarea activităţii se va demonstra că la momentul depunerii Cererii de Finanţare solicitantul depune autorizaţiile de funcţionare pentru punctul de lucru ce face obiectul proiectului, prin documentele justificative emise de institute avizatoare (de ex: Autorizaţie de mediu însoţită de Nota de constatare/ Autorizaţie sanitară + proces verbal de constatare, etc.

Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau dreptul de folosinţă pe o perioadă de cel puţin 10 ani.

ATENTIE In cadrul acesteimăsuri este permis dreptul defolosinţă asupra clădirilorprecum şiasupra terenurilor , în condiţiile legii.

Beneficiarul trebuie să declare pe proprie răspundere că va asigura cofinanţarea proiectului:

Solicitantul va prezenta la depunerea Cererii de Finanţare sursa cofinanţării.

Ghidul solicitantului – Măsura 1 – Dezvoltare și competitivitate economică „FLAG – PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” Pagina 8 din 34


COD: Ghidul_Solicitantului pt.FLAG-M1_r5.0.docx Revizia: 5.0 – 12.01.2013

Documentele de la solicitant care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare (unul sau mai multe dintre ele emise de instituţii financiar bancare) pot fi: a) Extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii Cererii de Finanţare, în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau prin certificate de depozit nominative si dematerializate, cu o scadenta mai mică sau egală cu trei luni fata de data închiderii licitaţiei de proiecte; b) Extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii în cazul existenţei unor surse de cofinanţare de tipul: granturi, sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, emis de organizaţia care a acordat-o; c) Extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi vizate de bancă,în cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenta mai mică sau egală de trei luni fata de data închiderii licitaţiei de proiecte; d) Extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare fata de data depunerii cererii de finanţare şi contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit cu o valabilitate de un an fata de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă; e) Scrisoare de confort angajantă (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de cel puţin 120 zile de la data emiterii. ATENTIE Extrasele de cont bancar trebuie eliberate de la bănci de pe teritoriul României.

2.3 Tipuri de investiţii și cheltuieli eligibile Investiţii corporale: construcţia de unităţi de primire turistică piscicole, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistică existente pentru turism piscicol; (1 han cu legende pescăreşti; 10 pensiuni cu păstrăvării/pescării şi/sau facilităţi recreaţionale) •

Structurile de primire turistică (piscicole) vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în legislaţia naţională în vigoare (Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1051/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism cu modificările şi completările ulterioare).

Pentru investiţii noi, modernizare şi extindere în cazul structurilor de primire turistică piscicola, altele decât cele agroturistice, nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuseprin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minimum 3 margarete/ stele.

Ghidul solicitantului – Măsura 1 – Dezvoltare și competitivitate economică „FLAG – PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” Pagina 9 din 34


COD: Ghidul_Solicitantului pt.FLAG-M1_r5.0.docx Revizia: 5.0 – 12.01.2013

Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG.

Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte/ păstrezearhitectura specifică locală, privind elementele caracteristice ale tipologiilor arhitecturii specifice locale.

Pentru investiţiile noi în structurile de primire turistică, suprafaţa de teren aferentăstructurii de primire turistică piscicola (inclusiv în structuri de primire agroturistică piscicola) trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, în domeniul turismului în vederea evitării supraaglomerării şi a fragmentării excesive a peisajului natural.

Angajament din partea beneficiarului că va introduce obiectivul investiţional în circuitul turistic .

Structuri de primire turistică trebuie sa fie amplasate in ferma piscicola sau beneficiarul sa fie un lucrator din cadrul sectorului pescaresc, si pot fi: I. cu funcţiuni de cazare: • (a) vile, • (b) bungalow-uri, • (c) cabane turistice, • (d) campinguri, sate de vacanţă, popasuri turistice, căsuţe tip camping, spaţii de campare, • (e) pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice piscicole. Capacitatea de servire a mesei trebuie să fie dimensionată în acord cu capacitatea de cazare a respectivei structuri de primire turistică. ATENŢIE În cazul construcţiilor noi în structurile de primire turistică enumerate anterior, de la a) - d), suprafaţa de teren aferentă trebuie să fie de cel puţin 1000 mp, iar în cazul celor prevăzute la litera e), suprafaţa de teren va fi cea prevăzută în legislaţia specifică din domeniul turismului, cu modificările si completările ulterioare (Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1051/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism);

II. cu funcţiuni de alimentaţie - restaurante – exclusiv restaurante de tip familial/pensiune, • cu specific (han cu specific local), pescăresc şi vânătoresc, grădină de vară (clasificateconform Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1051/ 2011 pentruaprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism). Ghidul solicitantului – Măsura 1 – Dezvoltare și competitivitate economică „FLAG – PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” Pagina 10 din 34


COD: Ghidul_Solicitantului pt.FLAG-M1_r5.0.docx Revizia: 5.0 – 12.01.2013

Structurile de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică (restaurante) eligibile în cadrul acestei măsuri pot fi atât dependente de structurile de primire turistică, cât şi independente de acestea. Nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse pentru structurilede primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică (restaurante) trebuie să fie de minimum trei stele.

Vor fi susţinute investiţiile de racordare la utilităţile publice, achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât Biocombustibili, ca parte componentă a proiectelor.

2.4 Tipuri de investiţii și cheltuieli neeligibile •

taxa pe valoarea adaugata;

dobanda la datorie;

contravaloarea aferenta bunurilor furate, pierdute, confiscate sau disparute, care fac obiectul proiectului;

impozitele, taxele vamale si taxele cu efect echivalent cu al celor vamale de platit la importul de marfuri; • costurile de schimb valutar, taxele si pierderile ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro FEP; • in cazul contractelor de leasing nu sunt eligibile costurile aferente: taxa de management, dobanzile;

cheltuiala legata de proiectele care au generat taxe de utilizator sau participant inainte de incheierea proiectului, fara ca sumele respective sa fi fost deduse din costurile eligibile; •

amenzile, penalitatile si cheltuielile de judecata.

• achizitionarea de terenuri pentru o surma care depaseste 10% din cheltuielile eligibile totale pentru operatiunea Tn cauza; •

achizitionarea de locuinte;

• alte cheltuieli care nu respecta prevederile altele decat cele stabilite Tn Hotararea Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate Tn cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ghidul solicitantului – Măsura 1 – Dezvoltare și competitivitate economică „FLAG – PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” Pagina 11 din 34


COD: Ghidul_Solicitantului pt.FLAG-M1_r5.0.docx Revizia: 5.0 – 12.01.2013

2.5 Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) Prin Măsura 1 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 60% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depăşi: 100,000 € pentru1 han cu legende pescăreşti 600,000 € pentru10 pensiuni cu păstrăvării şi/sau facilitaţi recreaţionale Prevederi privind ajutorul de stat Sprijinul acordat prin această măsură se va face conform Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1998/ 2006 de aplicare a Art. 87 şi 88 al Tratatului privind ajutorul „de minimis”, Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006 şi conform prevederilor Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 54 din 13 martie 2012 de modificare a Ordinului 567/ 2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Sprijinirea activităţilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calităţii vieţii în spaţiul rural " (valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăşi plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar si 100.000 Euro/ beneficiar în cazul sectorului de transport rutier). Se vor urmări cei trei ani de la momentul depunerii Cererii de Finanţare. Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului „de minimis” sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul acordat de Statul Membru este finanţat în totalitate sau parţial din surse de origine comunitară. Cumulul ajutoarelor „de minimis” se realizează pentru toate ajutoarele „de minimis” primite având ca dată de referinţă 01 ianuarie 2007. În cazul în care beneficiarul accesează în paralel, pentru acelaşi proiect, sprijin acordat în cadrul programului din fondurile de garantare pentru garanţii bancare, ajutorul total cumulat acordat acestuia nu va depăşi cuantumul prevăzut în cadrul măsurii. AJUTOARELE „DE MINIMIS” ACORDATE PENTRU SECTOARELE NONAGRICOLE NU SE CUMULEAZĂ CU AJUTOARELE DE STAT ACORDATE PENTRU SECTORUL PRIMAR (AGRICOL, PISCICOL ŞI FORESTIER).

2.6 Criterii de selecţie ale proiectului Conform Fişei Măsurii 1, pentru proiectele de investiţie se vor aplica următoarele criterii: Toate proiectele eligibile vor fi punctate in acord cu criteriile de selecţie menţionate mai jos. Investiţiile suportate din cheltuieli neeligibile nu sunt luate in considerare la scorarea criteriilor de selecţie. Sistemul de punctare este următorul: 1. Capacitatea de implementare a proiectului: Ghidul solicitantului – Măsura 1 – Dezvoltare și competitivitate economică „FLAG – PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” Pagina 12 din 34


COD: Ghidul_Solicitantului pt.FLAG-M1_r5.0.docx Revizia: 5.0 – 12.01.2013

1.1 Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiinţate); 1.2 Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activităţi similare în ultimii 3 ani; 1.3 Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de muncă/25.000 Euro investiţi; 1.4 Proiecte derulate de femei (indiferent de vârstă) şi tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectelor; 1.5 În ce măsură solicitantul demonstrează ca are personal calificat necesar îndeplinirii sarcinilor desemnate lor şi dacă au experienţă anterioară cu proceduri similare sau instruiri adecvate. 2. Planul de afaceri 2.1 În ce măsură planul de activităţi (lista de măsuri) este corelat cu obiectivele şi rezultatele scontate ale strategiei FLAG Păstrăvarii Făgăraşului; 2.2 Profitabilitatea şi sustenabilitatea operaţiunilor În ce măsură implementarea proiectului este capabilă să producă valoare adăugată (să adauge valoare produselor pescăreşti si de acvacultură, creare de locuri de muncă în sectoarele competitive, diversificarea activităţilor economice, creşterea competitivităţii întreprinderilor, etc.) şi sustenabilitate. În ce măsura proiectul îşi demonstrează propria viabilitate. 3. Planul financiar 3.1Corelarea bugetului propus cu rezultatele estimate; 3.2 Demonstrarea posibilităţii de mobilizare a fondurilor private; 4.Criterii specifice fiecărei Masuri 4.1 Criterii pentru Măsura 1- Dezvoltare şi competitivitate economică • Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile necesare investiţiei respective. • Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau dreptul de folosinţă pe o perioadă de cel puţin 10 ani. • Angajament din partea beneficiarului că va introduce obiectivul investiţional în circuitul turistic. • Ponderea investiţiilor în cheltuielile aferente Planului de afaceri (40% - 80%)

Vezi si Anexa 6.5 Lista de verificare a criteriilor de eligibilitate !

Ghidul solicitantului – Măsura 1 – Dezvoltare și competitivitate economică „FLAG – PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” Pagina 13 din 34


COD: Ghidul_Solicitantului pt.FLAG-M1_r5.0.docx Revizia: 5.0 – 12.01.2013

Nr. crt. 1

Criterii de selecţie

Capacitatea de implementare a proiectului 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

1.6

2 2.1 2.2

3 3.1 3.1 4 4.1

Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înființate); Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activități similare în ultimii 3 ani; Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de muncă/25.000 Euro investiți Proiecte derulate de femei (indiferent de vârstă) și tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectelor; În ce măsură solicitantul demonstrează ca are personal calificat necesar îndeplinirii sarcinilor desemnate lor şi dacă au experienţă anterioară cu proceduri similare sau instruiri adecvate. Proiecte ce vizează achiziţionarea de echipamente pentru producerea energiei din surse regenerabile pentru investiția proprie

Punctaj Maxim 30 Minim 20 5 3 10 5

5 2

Planul de afaceri Fezabilitatea planului de acţiuni În ce măsură planul de activităţi (lista de măsuri) este corelat cu obiectivele şi rezultatele scontate ale strategiei FLAG Păstrăvarii Fagarasului; Profitabilitatea şi sustenabilitatea operaţiunilor În ce măsură implementarea proiectului este capabilă să producă valoare adăugată (să adauge valoare produselor pescăreşti si de acvacultură, creare de locuri de muncă în sectoarele competitive, diversificarea activităţilor economice, creşterea competitivităţii întreprinderilor, etc.) şi sustenabilitate. În ce măsura proiectul îşi demonstrează propria viabilitate.

20

Planul financiar Corelarea bugetului propus cu rezultatele estimate; Demonstrarea posibilităţii de mobilizare a fondurilor private. Criterii specifice fiecărei Masuri Criterii pentru Măsura 1- Dezvoltare şi competitivitate economică  Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile necesare investiţiei respective.  Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau dreptul de folosinţă pe o perioadă de cel puţin 10 ani.  Angajament din partea beneficiarului că va introduce obiectivul investiţional în circuitul turistic.  Ponderea investiţiilor în cheltuielile aferente Planului de afaceri (40% - 80%)

25 15 10 25

Punctajul minim pentru a fi contractat un proiect este de 50 de puncte. Va fi justificat punctajul acordat pentru fiecare criteriu.

Ghidul solicitantului – Măsura 1 – Dezvoltare și competitivitate economică „FLAG – PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” Pagina 14 din 34

10

10

10 5

3 7


COD: Ghidul_Solicitantului pt.FLAG-M1_r5.0.docx Revizia: 5.0 – 12.01.2013

Criterii de departajare a proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal: Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare. Dacă si după aplicarea criteriilor de departajare vor exista proiecte cu acelaşi punctaj şi aceeaşi valoare, toate aceste proiecte vor primi finanțare.

ATENŢIE! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie atât la faza de implementare a proiectului cât si în perioada de monitorizare şi pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii. În caz că, la verificarea cererilor de plată, sau în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu se respectă, plăţile vor fi sistate iar contractul va fi reziliat.

Capitolul 3

3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE MICROÎNTREPRINDERI ÎN SPAŢIUL RURAL Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor efectuate în prealabil de către beneficiar. Un solicitant poate depune în acelaşi timp mai multe proiecte pentru măsuri diferite din strategia Păstrăvarii Făgăraşului pentru a fi cofinanţate prin POP. ATENŢIE Un beneficiar poate aplica pentru unul sau mai multe proiecte pe întreaga perioadă de programare (2007-2013) în cadrul Măsurii 2, însă depunerea unui alt proiect prin FLAG este condiţionată de finalizarea investiţiei începute anterior, iar cumulul ajutorului public nerambursabil acordat unui beneficiar nu va trebui să depăşească 200.000 Euro pe o perioadă de până la 3 ani fiscali indiferent de forma sprijinului financiar (subvenţii; credite cu dobândă preferenţială etc.).Cumulul ajutoarelor de „minimis” se realizează pentru toate ajutoarele primite având ca data de referinţă 01 ianuarie 2007.

Finalizarea proiectului FLAG, presupune ca beneficiarul să finalizeze atât partea de investiţie suportată prin cheltuielile eligibile, cât si partea de investiție realizată prin cheltuielile neeligibile. ATENŢIEAcţionarii majoritari ai unei societăţi comerciale nu pot avea mai multe proiecte in derulare, in acelaşi timp si pentru aceleaşi tipuri de investiţii, in cadrul Măsurii 1.

Precizări referitoare la noţiunea de acţionar majoritar: Opersoană fizică/ persoană juridică care este acţionar/ asociat majoritar în sensul

Ghidul solicitantului – Măsura 1 – Dezvoltare și competitivitate economică „FLAG – PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” Pagina 15 din 34


COD: Ghidul_Solicitantului pt.FLAG-M1_r5.0.docx Revizia: 5.0 – 12.01.2013

majorităţii absolute (reprezintă mai mult de jumătate plus unu din totalul acţiunilor/ părţilor sociale) din punct de vedere al acţiunilor/ părţilor sociale în două sau mai multesocietăţi nu poate solicita fonduri FLAG, in acelaşi timp şi în cadrul aceleiaşi măsuri, decât în cadrul unei singure societăţi. ATENŢIE În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 8 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 65/ 2011 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a Eco-condiţionalităţii în ceea ce priveşte măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condiţii necesare pentru a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor POP, obţinând astfel depăşirea intensităţii sprijinului financiar.

Ghidul solicitantului – Măsura 1 – Dezvoltare și competitivitate economică „FLAG – PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” Pagina 16 din 34


COD: Ghidul_Solicitantului pt.FLAG-M1_r5.0.docx Revizia: 5.0 – 12.01.2013

3.1. Completarea, depunerea si verificarea dosarului Cererii de Finanţare Dosarul Cererii de Finanţare identic cu Dosarul de candidatura, conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice şi administrative, conform listei documentelor, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi/ sau înlocuirea documentelor. Formularul standard al Cererii de Finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil în format electronic, la adresa www.PăstrăvariiFăgăraşului.ro ATENŢIE Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelulstandard. Anexele Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta.Se va utiliza ultima versiune de Cerere de Finanţare publicată în cadrul sesiunii de proiecte. ATENTIE: SUPORTUL NECESAR PENTRU COMPLETAREA CERERILOR DE FINANTARE PRIVIND ASPECTELE DE CONFORMITATE VA FI ASIGURAT DE CATRE EXPERTII BIROULUI TEHNIC AL FLAG-„PASTRAVARII FAGARASULUI”.

3.1.1 Completarea Cererii de Finanţare

Completarea Cererii de Finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate administrative. Cererea de Finanţare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Nu sunt acceptate Cereri de Finanţare completate de mână. Cererea de Finanţare va cuprinde în mod obligatoriu un opis, cu următoarele: Nr. crt.

Titlul documentului

Nr. Pagină (de la ........... până la .... )

Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a Cererii de Finanţare. Cererea de Finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia. Pe toată perioada derulării Contractului de Finanţare încheiat cu DGP AMPOP Beneficiarul trebuie să informeze asupra oricărei forme de ajutor de stat primit pentru susţinerea proiectului. Beneficiarul depune astfel, Declaraţia privind ajutoarele de stat, la sediul Autorităţii Contractante în termen de maxim 15 zile de la data obţinerii ajutorului de stat dar nu Ghidul solicitantului – Măsura 1 – Dezvoltare și competitivitate economică „FLAG – PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” Pagina 17 din 34


COD: Ghidul_Solicitantului pt.FLAG-M1_r5.0.docx Revizia: 5.0 – 12.01.2013

mai târziu de data depunerii primei plăţi ulterioară obţinerii ajutorului şi concomitent cu aceasta depune bugetul modificat prin care diminuează ajutorul nerambursabil. 3.1.2. Depunerea dosarului Cererii de Finanţare Dosarul Cererii de Finanţare cuprinde Cererea de Finanţare completată şi documentele ataşate Originalul şi o copie a Cererii de Finanţare, împreună cu formatul electronic (CD) şi cu documentele în original (pentru care a ataşat 3 copii) se depun la Biroul Tehnic al FLAG Păstrăvarii Făgăraşului (Făgăraş, str. Doamna Stanca, bl.1). Important Va fi ataşată o copie electronică (prin scanare) a studiului de fezabilitate/documentaţiei de

avizare pentru lucrări de intervenţii, ca şi a tuturor documentelor ataşate dosarului Cererii de Finanţare, salvate ca fişiere distincte cu denumirea conformă listei documentelor (secţiunea specifică E din Cererea de Finanţare). Scanarea se va efectua după finalizarea dosarului înainte de a fi legat, cu o rezoluţie de scanare maximă de 300 dpi (recomandat 150 dpi) in fişiere format PDF.

Denumirea fişierelor nu trebuie să conţină caractere de genul: “-" # % & * : <> ? / \ { | }”, nu trebuie să conţină două puncte succesive “..”. Numărul maxim de caractere ale denumirii unui fișier nu trebuie să fie mai mare de 128, iar numărul maxim de caractere ale denumirii unui director de pe CD nu trebuie să fie mai mare de 128 de caractere. Piesele desenate care depăşesc formatul A3, se pot ataşa salvate direct in format .pdf, la care se va adăuga declaraţia proiectantului privind conformitatea cu planşele originale din Cererea de Finanţare. Dosarele Cererilor de Finanţare sunt depuse personal de către reprezentantul legal, aşa cum este precizat în formularul Cererii de Finanţare, sau de către un împuternicit prin procură (în original) al reprezentantului legal, la sediul FLAG, înaintea datei limită care figurează în licitaţia de proiecte. Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate, bilanţ contabil vizat de administraţia financiară), copiile se vor confrunta cu originalul de către expertul FLAG care realizează conformitatea, va face menţiunea ..Conform cu originalul”, datează şi semnează.

3.1.2.1

Completarea Cererii de finantare

Dupa ce ati stabilit ca indepliniti toate condipe prezentate in capitolele anterioare, puteti solicita finantare completand o Cerere de finantare (Anexa nr. 1 Cererea de finantare) pe care o puteti depune in conditiile specificate In prezentul Ghid. Documentele care fac parte din Dosarul Cererii de finantare sunt Formularul standard al Cererii de finantare si anexele tehnice, administrative sj financiare mentionate in Lista documentelor atasate Cererii de finantare. Coperta Dosarului Cererii de finantare nu va avea nimic scris pe ea. „COPIE 3" este Ghidul solicitantului – Măsura 1 – Dezvoltare și competitivitate economică „FLAG – PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” Pagina 18 din 34


COD: Ghidul_Solicitantului pt.FLAG-M1_r5.0.docx Revizia: 5.0 – 12.01.2013

exemplarul care ramane in posesia Soiicitantului. Solicitantul are obligatia sa pastreze exemplarul COPIE 3 pe toata perioada de implementare si monitorizare a proiectului.

Pe coperta Dosarelor se va aplica eticheta de inregistrare a Cererii de finantare la Biroul Tehnic al FLAG. Formularul standard al Cererii de finantare impreuna cu anexele, care fac parte integranta din Cererea de finantare sunt disponibile in format electronic la adresa www.PastravariiFagarasului. Aveti obligatia de a tehnoredacta Cererea de finantare in limba romana si de a completa toate campurile si de a prezenta toate anexele Cererii de finantare. Numerotati filele proiectului manual, pe fata, centru, jos, in ordine crescatoare, de la 1 la .... n, unde „n" este numarul total al filelor din dosarul complet al Cererii de finantare, inclusiv documentele anexate, specificand numarul total de file (Cererea de finantare + toate anexele sj documentele justificative ale acesteia) pe ultima pagina a Dosarului Cererii de finantare, semnati si stampilati. Va recomandam utilizarea unui font Arial de 12, in completarea cererii de finantare. In ceea ce priveste pachetul financiar al cererii de finantare, toate sumele se vor exprima in lei folosind doua zecimale. Dosarul Cererii de finantare trebuie sa fie semnat si stampilat de solicitant pe ultima pagina a Dosarului Cererii de finantare. Documentele care constituie dosarul Cererii de finantare se vor lega intr-un singur dosar, astfel incat sa nu permita detasarea si /sau inlocuirea documentelor, utilizand dosare de plastic/carton cu sina sau bibliorafturi. Completarea Cererii de finantare (si a modeielor standard prevazute ca anexe la Cererea de finantare) se va face conform instructiunilor de completare si va urmari intocmai modelul standard. Modificarea modelului standard (renumerotarea sectiunilor,anexarea documentelor suport in alta ordine decat cea specificata etc.) conduce la respingerea Cererii de finantare. SolicitantuI trebuie sa completeze Formularul Cererii de finantare si anexele care fac parte integranta din Cererea de finantare, la care anexeaza documentele administrative si tehnice specificate in Lista documentelor anexate Cererii de finantare. Fiecare fila a Dosarului Cererii de finantare va purta stampila Solicitantului. Dupa completare, Dosarul Cererii de finantare, documentele administrative si tehnice anexate, se multiplica de catre Solicitant in trei exemplare. Exemplarul original va avea atasat un CD care contine, Tn forma scanata, Cererea de finantare si toate documentele anexate acesteia (Plan de afaceri, Studiu de fezabilitate si restul documentelor solicitate din lista documentelor). Fiecare Dosar al Cererii de finantare va avea mentionat, in partea superioara dreapta, "ORIGINAL" respectiv "COPIE 1 ", „COPIE 2" si COPIE 3". SolicitantuI se prezinta la Biroul Tehnic al FLAG cu originalul si cele trei copii ale Dosarului Cererii de finantare, in vederea inregistrarii. SolicitantuI are obligatia sa pastreze „COPIE 3", a Cererii de finantare, pe care expertul FLAG va aplica eticheta de inregistrare a Cererii de finantare, exemplar ce trebuie pastrat pe toata perioada de implementare si monitorizare a proiectului. Ghidul solicitantului – Măsura 1 – Dezvoltare și competitivitate economică „FLAG – PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” Pagina 19 din 34


COD: Ghidul_Solicitantului pt.FLAG-M1_r5.0.docx Revizia: 5.0 – 12.01.2013

SolicitantuI trebuie sa depuna in Dosarul ..ORIGINAL" al Cererii de finantare documente originale sau copii ale unor documente originale (specificate in Lista documentelor specifice pe fiecare masura din Ghidul Solicitantului) care, conform legii, raman in posesia Solicitantului. Pentru toate copiile documentelor existente in Dosarul Cererii de finantare, SolicitantuI are obligatia ca la depunerea Cererii de finantare sa prezinte expertului FLAG toate documentele in original pentru a fi verificate. Expertul FLAG verifica valabilitatea si conformitatea documentului original cu cel atasat in copie la dosarul Cererii de finantare, aplica stampila „CONFORM CU ORIGINALUL"si semneaza de conformitate. In cazul in care SolicitantuI nu prezinta documentele originale pentru documentele copii, Cererea de finantare va fi restituita reprezentantului legal/ imputernicitului. Copiile Dosarului Cererii de finantare ("COPIE 1 "„,COPIE 2" §i „COPIE 3") se obtin prin multiplicarea Dosarului „ORIGINAL" al Cererii de finantare. Responsabilul proiectului sau imputemicitul acestuia trebuie sa prezinte la depunerea Cererii de finantare, o procura (in original). Daca Cererea de finantare nu indeplineste una din aceste conditii va fi restituita reprezentantului legal/imputernicitului. Exemplarele copii trebuie sa fie identice cu exemplarul original. Dupa completarea Dosarului Cererii de finantare, va recomandam sa verificati existenta in dosar a urmatoarelor documente si aspecte ce vor fi luate in considerare in cadrul etapei de verificare a conformitatii administrative: ATENTIE: SUPORTUL NECESAR PENTRU COMPLETAREA CERERILOR DE FINANTARE PRIVIND ASPECTELE DE CONFORMITATE VA FI ASIGURAT DE CATRE EXPERTII BIROULUI TEHNIC AL FLAG-„PASTRAVARII FAGARASULUI”.

Conformitatea administrativă va fi verificată după criteriile prevazute in Anexa nr.6.4 - Lista de verificare a conformitatii administrative !

Ghidul solicitantului – Măsura 1 – Dezvoltare și competitivitate economică „FLAG – PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” Pagina 20 din 34


COD: Ghidul_Solicitantului pt.FLAG-M1_r5.0.docx Revizia: 5.0 – 12.01.2013

3.1.3. Verificarea dosarului Cererii de Finanţare 3.1.3.A. VERIFICAREA CONFORMITATII ADMINISTRATIVE Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza „Fişei de verificare” in termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii Cererii de Finantare la Biroul Tehnic al FLAG. Scopul verificarii conformitatii administrative este de a stabili conformitatea, corectitudinea si completitudinea solicitarii prezentate in Dosarul de candidatura si in documentele justificative aferente acestuia cu cerintele legale si procedurale ale POP. Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de Finanţare: > dacă este corect completată; > prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic; > dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în două exemplare: un original şi o copie precum şi valabilitatea acestora (dacă este cazul); Verificarea conformităţii administrative a Dosarului de candidatură se efectuează de către doi experţi ai Biroului Tehnic al FLAG, respectându-se principiul celor “4 ochi”. Dosarele de candidatură vor fi verificate de experţi pe baza Listei de verificare a conformităţii administrative, pe suport de hârtie. În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat neconform. Se vor solicita informații suplimentare prin Biroul Tehnic al FLAG si se face corecturile necesare. Dacă în urma verificării conformităţii administrative, unul dintre cei doi experţi constată că pentru documentele prezentate in Dosarul de candidatură sunt necesare clarificări, experţii Biroului Tehnic al FLAG, solicită o singură dată clarificările necesare, prin Notificarea de solicitare a informaţiilor suplimentare. După verificare pot exista două variante: > Cererea de Finanţare este declarată neconformă, se va trimite la Comisia de Selectie; > Cererea de Finanţare este declarată conformă, se va trimite la Comisia de Evaluare Tehnica si financiara si se trece la următoarea etapă de verificare. ATENTIE: Biroul tehnic al FLAG asigură suportul necesar beneficiarilor pentru completarea Cererilor de Finanţare privind aspectele de conformitate pe care aceştia trebuie să le îndeplinească. Notă: Solicitanţii şi personalul FLAG vor utiliza Ghidul Solicitantului şi versiunea aferentă măsurii în cadrul căreia se încadrează proiectele, în vigoare la data lansării apelului de selecţie de către FLAG, disponibile pe site-ul www.PastravariiFagarasului.ro

Ghidul solicitantului – Măsura 1 – Dezvoltare și competitivitate economică „FLAG – PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” Pagina 21 din 34


COD: Ghidul_Solicitantului pt.FLAG-M1_r5.0.docx Revizia: 5.0 – 12.01.2013

3.1.3.B. VERIFICAREA ELIGIBILITATII TEHNICE FINANCIARE Verificarea eligibilităţii tehnice si financiare constă în: > verificarea eligibilităţii solicitantului; > verificarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie; > verificarea bugetului indicativ al proiectului; > verificarea Studiului de Fezabilitate şi a tuturor documentelor anexate. Verificarea este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant. > Asigurarea principiilor tratamentului egal, confidentialitatii si impartialitatii, se realizează prin aceea ca cei doi experti ai FLAG (tehnic si financiar), vor semna, inainte de inceperea procesului de verificare a eligibilitatii, Declaratia de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si impartialitate (Anexa nr. 9) Verificarea respectării criteriilor de eligibilitate tehnica si financiara se efectuează de către doi experţi ai FLAG (tehnic si financiar) respectându-se astfel principiul celor “4 ochi”. Verificarea eligibilităţii Dosarelor de candidatură conforme din punct de vedere administrativ se efectuează în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii de la secretariatul FLAG a Dosarului de candidatură şi a Dosarului administrativ aferent. Dacă în urma verificării eligibilităţii, experţii FLAG (tehnic si financiar) constată că este necesar să se prezinte informaţii suplimentare, solicită acestea prin Notificarea de solicitare a informaţiilor suplimentare în maximum 1 zi lucrătoare de la data constatării. Notificarea de solicitare a informaţiilor suplimentare este înregistrată în Registrul de înregistrare a documentelor, se multiplică într-un exemplar, iar copia se depune la Dosarul administrativ al Dosarului de candidatură. Notificarea de solicitare a informaţiilor suplimentare se transmite de la nivelul secretariatului prin fax/poştă cu confirmare de primire şi se semnează de cei doi experţi FLAG (tehnic si financiar). Solicitantul este obligat să transmită clarificările solicitate în condiţiile şi termenul limită specificate în notificare. Termenul pentru transmiterea de către Solicitant a informaţiilor suplimentare este de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. Dacă Solicitantul nu răspunde în termenul limită şi nu transmite o notificare privind cauzele nerespectării termenului limită de transmitere a informaţiilor solicitate, Dosarul de candidatură va fi declarat neeligibil. Lista de verificare a criteriilor de eligibilitate se ataşează Dosarului administrativ al Dosarului de candidatură. În cazul Dosarelor de candidatură conforme, acestea vor fi verificate de experţii FLAG (tehnic si financiar) pe baza Listei de verificare a criteriilor de eligibilitate, pe suport de hârtie. Lista de verificare a criteriilor de eligibilitate va fi înregistrată in Registrul Dosarelor de candidatura propriu FLAG-Păstrăvarii Făgăraşului şi împreună cu Dosarul administrativ al Dosarului de candidatură vor fi înaintate pentru aprobare managerului FLAG. Cei doi experţi FLAG (tehnic si financiar) vor completa şi semna Pista de audit aferentă Cererii Ghidul solicitantului – Măsura 1 – Dezvoltare și competitivitate economică „FLAG – PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” Pagina 22 din 34


COD: Ghidul_Solicitantului pt.FLAG-M1_r5.0.docx Revizia: 5.0 – 12.01.2013

de finantare. In situatia in care există aspecte de ordin juridic care necesita o opinie de specialitate, se apeleaza la un consilier juridic extern care, în baza solicitării, îşi exprima punctul de vedere, în scris si semneaza corespunzator documentele generate de expertii FLAG (tehnic si financiar). Managerul FLAG verifică corectitudinea şi completitudinea listelor de verificare a eligibilităţii si retransmite experţilor FLAG (tehnic si financiar) listele de verificare pentru a fi corectate, dacă este cazul. Experţii FLAG (tehnic si financiar) retransmit listele de verificare corectate. Managerul verifică si aprobă listele de verificare retransmise de experţii FLAG (tehnic si financiar) . În situaţia în care Dosarul de candidatură este declarat neconform, Solicitantul este notificat de către experţii FLAG (tehnic si financiar), prin grija secretarului FLAG, cu privire la respingererea acestuia. ATENTIE FLAG-ul îşi rezervă dreptul de a cere documente sau informaţii suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor şi implementării proiectului se constată de către experţii FLAG că este necesar.

La verificarea eligibilităţii la nivel FLAG în situaţia în care sunt criterii de eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare, expertul evaluator poate cere informaţii suplimentare doar în următoarele cazuri: 1. în cazul când avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile emitente într-o formă ambigua; 2. în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/ neeligibile nu este făcută corect. Nu sunt permise atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile în cadrul capitolului Construcţii şi instalaţii, fără a se detalia în devizele pe obiect lucrările corespunzătoare spaţiilor/ instalaţiilor ce se vor executa. Pentru restul subcapitolelor, se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele/ montajul care sunt neeligibile.

Condiții de eligibilitate 1. Solicitantul se încadrează in categoria beneficiarilor eligibili: organizații de producători recunoscute de autoritatea competenta a Statului Membru, companii private, organisme publice sau semi-publice. (se verifica Certificatului de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului si/sau copia Actului constitutiv insotit de certificatul de inscriere si/sau copia statutului organizatiei de producatori sau a actului de infiintare).

2. RezultatuI de exploatare din ultimul Bilant anual, insotit de contul de profit si pierdere inregistrat la ANAF este pozitiv. sau Exista procese verbale de calamitate deliberate de organismele abilitate, ex. Comitetui local pentru situatii de urgenta) in cazul in care Solicitantul a suferit din cauza calamitatilor in anul precedent depunerii Cererii de finanjare sj are rezultatul de Ghidul solicitantului – Măsura 1 – Dezvoltare și competitivitate economică „FLAG – PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” Pagina 23 din 34


COD: Ghidul_Solicitantului pt.FLAG-M1_r5.0.docx Revizia: 5.0 – 12.01.2013

exploatare negativ. Acestea sunt insotite de Bilantul si contul de profit si pierderi ale anului anterior celui in care s-a produs calamitatea din care sa reiasa ca rezultatul de exploatare este pozitiv 3. Solicitantul nu are datorii publice restante catre bugetele locale. (nu trebuie sa alba datorii publice restante catre bugetele locale din teritoriul FLAG) (se verifica Certificatele emise de primariile din teritoriul FLAG unde se realizeaza investitia).

4. Solicitantul nu are datorii la bugetul de stat consolidat. (nu trebuie sa aiba datorii publice restante la bugetul de stat consolidat) (se verifica Certificatul de atestare fiscala eliberat de Direcpa Generala a Finanielor Publice)

5. Solicitantul nu se afla in proces de lichidare, fuziune, reorganizare. (se verifica Certificatul constatator complet emis de Oficiul Registrului Comentului)

6. Proiectul contine activitati eligibile pentru Masura 1 din stategia FLAG. 7. Proiectul se incadreaza in perioada de timp permisa pentruimplementare (se verifica in Cererea de finantare)

8. Contributia publica va fl de max.60% (se verifica cheltuielile eligibile inscrise in Bugetul indicativ al proiectului)

9. Proiectul se implementeaza pe teritoriul FLAG. (se verifica in Cererea de finantare)

10.Organizatia de producatori sa fie inscrisa in Registrul organizatjilor de producatori, dupa caz. Este inregistrat conform OMADR nr 772/6.09.2007 privind criteriile de recunoastere a organizatiilor de producatori din sectorul pescuitului si acvaculturii i isi desfasoara activitatea in Romania

11.Solicitantul are cel putin un specialist in domeniul de implementare a proiectului sau are o persoana cu experienta in domeniu de cel putin 2 ani (angajat sau cu contract de colaborare care poate sa-si produca efecte dupa semnarea contractului de finantare). (se verifica Diploma de studii si adeverinta de munca si/sau contractul de colaborare).

12. ProiectuI respecta limita maxima a valorii nerambursabile care nu poate sa depaseasca plafonul aprobat de membrii Comitetului de Monitorizare a POP. (se verifica Bugetul indicativ al proiectului, utilizand cursul INFOREURO stabilit prin Decizia DGPAMPOP nr.25/2012)

13. ProiectuI respecta limita maxima de 7% din valoarea totala eligibila a proiectului pentru Cheltuielile generale ale proiectului fara constructji-montaj (se verifica in Bugetul indicativ al proiectului) Ghidul solicitantului – Măsura 1 – Dezvoltare și competitivitate economică „FLAG – PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” Pagina 24 din 34


COD: Ghidul_Solicitantului pt.FLAG-M1_r5.0.docx Revizia: 5.0 – 12.01.2013

14. ProiectuI respecta limita de maxim 1% din valoarea totala eligibila a proiectului pentru Cheltuielile privind plata salariilor, remuneratiilor si primelor pentru personalul din cadrul echipei de implementare a proiectului, respectiv un manager de project, un contabil si un expert de specialitate. (se verifica In Bugetul indicativ al proiectului)

15. Solicitantul nu este înscris in Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP. (Solicitantul nu trebuie sa fie înscris in Registrul debitorilor cu sume neachitate) 16. Solicitantul nu se afla in situații litigioase cu DGP-AMPOP. (Solicitantul nu trebuie sa se afle in situații litigioase cu DGP-AMPOP) (se verifica baza de date a DGP-AMPOP)

3.1.3.C. VERIFICAREA PE TEREN A CERERILOR DE FINANŢARE > Verificarea pe teren se realizează de către Experţii Biroului Tehnic al FLAG – pentru Cererile de Finanţare depuse de către beneficiari in termenul prevăzut pentru verificarea conformității administrative de 10 zile lucrătoare. > Scopul vizitei pe teren este de a verifica datele şi informaţiilecuprinse în anexele tehnice şi administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul comparăverificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificării de birou) cu realitatea, pentru a se asigura de corectitudinearăspunsurilor. > În urma acestor verificări, pot exista două situaţii: > proiectul este neeligibil, se trimite la Comisia de Selecție; > proiectul este eligibil si va avea un punctaj. 3.1.3.D. SELECŢIA PROIECTELOR Măsura va beneficia de o alocare financiară anuală. Alocarea financiară publică a măsurii şi numărul maxim al sesiunilor de depunere şi evaluare a proiectelor ce pot avea loc anual va fi stabilit de Adunarea Generala a Asociaţilor FLAG Păstrăvarii Făgăraşului. Pentru fiecare sesiune se face un anunţ de lansare a licitaţiei in care se vor prezenta suma şi durata sesiunii. FLAG-ul, a stabilit înaintea lansării depunerii de proiecte, sistemul de punctaj aferent criteriilor de selecţie, precum şi criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj egal. FLAG-ul va puncta fiecare proiect eligibil în funcţie de sistemul de punctaj stabilit şi va întocmi şi aproba Raportul de evaluare. Solicitanţii, după consultarea Raportului de evaluare au posibilitatea de a depune contestaţii. Contestaţiile vor putea fi depuse la Sediul FLAG, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la afişarea pe site a Raportului de evaluare. Ghidul solicitantului – Măsura 1 – Dezvoltare și competitivitate economică „FLAG – PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” Pagina 25 din 34


COD: Ghidul_Solicitantului pt.FLAG-M1_r5.0.docx Revizia: 5.0 – 12.01.2013

Contestaţia depusă trebuie să fie însoţită de Notificare şi de documente justificative. Contestaţiile se soluţionează de către o comisie constituită la nivelul DGP AMPOP, formată din reprezentanţi ai MADR. Termenul pentru a răspunde contestaţiilor este în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului de selecţie şi al Comisiei de contestaţii pentru proiectele aferente măsurilor din POP 2007-2013. După soluţionarea contestaţiilor, se va întocmi si aproba Raportul de selecţie de către Comitetul de selecţie care va fi publicat pe site-ul www.PastravariiFagarasului.ro Comitetul de Selecţie este un organism tehnic, al FLAG. Rolul Comitetului de Selecţie este de a face propuneri către Autoritatea de Management pentru finanţarea proiectelor. 3.1.3.E. CONTESTATII, SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR În situaţia în care solicitanţii sunt nemulţumiţi de rezultatul transmis de Biroul Tehnic al FLAG cu privire la hotararea Comisiei de Selectie privind respingerea Cererii de finantare, acestia au posibilitatea de a contesta rezultatul respectiv în termen de 5 zile de la comunicarea acestuia. Contestaţiile vor fi trimise în scris, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data comunicării/informării asupra unei decizii luate de FLAG sau DGP AMPOP, după cum urmează: - pe adresa FLAG Pastravarii Fagarasului, 505200 Fagaras,str.Doamna Stanca, bl.1, parter; - pentru DGP AMPOP, pe adresa: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, B-dul Carol nr. 24, sector 3, municipiul Bucureşti,România Contestaţiile se depun în formă scrisă, pe suport de hârtie, orice altă modalitate de transmitere a acestora (ex. Prin e-mail, fax, telefon) nefiind luată în considerare. Orice contestaţie trimisă la o altă adresă decât cea menţionată mai sus nu va fi luată în considerare. În vederea analizării contestaţiilor se constituie, prin dispoziţie internă, la nivelul FLAG, o comisie de soluţionare a contestaţiilor. Managerul FLAG coordonează activitatea de soluţionare a contestaţiilor pentru etapele de verificare a conformității și eligiblității proiectelor. Din comisia de soluţionare a contestaţiilor nu pot face parte expertii tehnici desemnați pentru verificarea proiectelor ce fac obiectul contestației. Biroul tehnic al FLAG are obligaţia soluţionării contestaţiei primite în termen de maxim 5 de zile de la data înregistrării contestaţiei. În condiţiile în care solicitantul este nemulţumit de rezolvarea contestaţiei, acesta se poate adresa direct Președintelui FLAG în termen de 5 zile de la primirea răspunsului din partea Biroului Tehnic al FLAG. În vederea analizării contestaţiilor privind respingerea de la finanţare a proiectelor, indiferent de motivul respingerii (conformitate administratva, eligibilitate tehnica si financiara, sau punctajul obtinut la evaluarea Cererii de finantare) comisiile de soluţionare a contestaţiilor se constituie la nivelul parteneriatului FLAG. Comisiile de soluționare a contestațiilor se constituie prin hotărâre a Adunării Generale Ghidul solicitantului – Măsura 1 – Dezvoltare și competitivitate economică „FLAG – PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” Pagina 26 din 34


COD: Ghidul_Solicitantului pt.FLAG-M1_r5.0.docx Revizia: 5.0 – 12.01.2013

FLAG pentru fiecare din cele 4 măsuri ale strategiei de dezvoltare Pastravarii Fagarasului.

Criterii de departajare a proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal Departajarea proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal, se face în funcţie de valoarea eligibila a proiectului exprimată în euro, în ordine crescătoare. Dacă, după aplicarea criteriilor de departajare vor exista proiecte cu acelaşi punctaj si aceeaşi valoare, toate aceste proiecte vor primi finanțare. După parcurgerea sesiunilor de depunere şi de evaluare-selectare a proiectelor propuse pentru anul respectiv, în cazul în care mai rămân proiecte fără finanţare, acestea vor fi restituite potenţialilor beneficiari în vederea revizuirii şi reluării etapei de depunere.

Egalitatea de șanse Egalitatea de sanse reprezinta un drept fundamental, o valoare comuna si un obiectiv cheie al Uniunii Europene, fiind in acelasi timp o piesa centrala a strategiei nediscriminatorii si o conditie absolut necesara pentru indeplinirea obiectivelor de crestere, ocupare a fortei de munca si coeziune sociala la nivelul Uniunii Europene. DGP-AMPOP finanjeaza proiecte care promoveaza egalitatea de sanse, nediscriminarea si incluziunea sociala. in acest sens, DGP-AMPOP se va asigura ca implementarea proiectelor finantate prin POP contribuie la promovarea principiului egalitatii de sanse. Abordarea integratoare a egalitatii de gen trebuie sa fie combinata cu actiuni specifice pentru cresterea participarii durabile si progresului femeilor in activitatea profesionala. Principiul egalitatii de sanse trebuie luat in considerare atat in elaborarea si implementarea proiectului finantat din POP, cat si in desfasurarea activitatilor proiectului. Astfel, trebuie sa respectati prevederile legislatiei in vigoare cu privire la egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbatj in domeniul muncii, egalitatii de sanse si nediscriminare (Constitulia Romaniei, art. 4 alin. 2 §i art. 16 alin. 1; Codul Muncii, art. 3-9; OG 137/2000 republicata privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare; Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbatj; OUG 96/2003 pentai protectja matemitatii si Legea 210/1999 privind concediul paternal) si

sa luati in considerare in implementarea proiectului toate politicile si practicile prin care sa nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, indiferent de: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice. In calitate de Solicitant veti semna si veti transmite impreuna cu Cererea de finantare o declaratie privind respectarea principiului egalitatii de sanse. Ghidul solicitantului – Măsura 1 – Dezvoltare și competitivitate economică „FLAG – PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” Pagina 27 din 34


COD: Ghidul_Solicitantului pt.FLAG-M1_r5.0.docx Revizia: 5.0 – 12.01.2013

Dezvoltare durabilă Proiectele finanjate prin POP vor fi elaborate sj implementate avand In vedere strategia UE privind dezvoltarea durabila. Activitatile proiectelor vor urmari principiile dezvoltarii durabile pe parcursul diverselor etape de implementare, astfel incat sa se asigure protectja mediului, a resurselor si a bio-diversitatii. Dezvoltarea durabila poate fi definita simplu ca o calitate mai buna a vietii pentru toata lumea, atat pentru prezent cat si pentru generatiile viitoare. Dezvoltarea durabila inseamna: dezvoltare economica echilibrata si echitabila; nivele inalte de ocupare, coeziune sociala si incluziune; un inalt nivel de protecfie a mediului fi o utilizare responsabila a resurselor naturale; o politica coerenta care genereaza un sistem politic deschis, transparent si justificabil; cooperare internationala efectiva in vederea promovarii dezvoltarii durabile globale (Strategia Goteborg, 2001); ameliorarea mediului in sectorul pescaresc; reducerea impactului activitatjlor asuprea mediului si promovarea metodelor de produce ecologice. ATENTIE Toate Cererile de finantare care au fost selectate in vederea contractarii vor fi facute publice prin publicarea lor pe site-ul www.Pastravarii Fagarasului.ro (denumirea proiectului, numele solicitantului, suma aiocata din fonduri publice. etc.)

SolicitantuI va fi exclus din procesul de evaluare pentru acordarea finanfarii si Cererea de finantare va fi respinsa, in cazul in care sedovedeste ca acesta: o se face vinovat de inducerea grava in eroare a FLAG-ului si DGP-AMPOP sau a comisiilor de evaluare, prin furnizarea de informafii incorecte care reprezinta conditii de eligibilitate, sau daca a omis furnizarea acestor informafii. o a incercat sa obtina informatii confidentiale sau sa influenfeze membrii comisiei de evaluare sau FLAG-ul in timpul procesului de evaluare. Achizitiiie realizate in cadrul proiectului se vor realiza cu respectarea prevederilor legislatiei nationale in domeniul achizipor publice respectiv Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitje publica, a contractelor de concesiune lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. In conditiile in care solicitantui nu are calitatea de autoritate contractanta conform art. 8 respectiv art. 9 lit. c si d din ordonanta mentionata anterior, va trebui sa desfasoare procesul de achizitie in conformitate cu intructiunea de achizitii (Anexa nr. 6 INSTRUCTIUNI pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari cofinantate din FEP prin POP 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestuia. care nu sunt autoritatj contractante in conformitate cu art. 8 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau care nu indeplinesc cumulativ condifiile prevazute la art. 9 lit. c si d din aceeasi ordonanta) emisa de catre DGPAMPOP si disponibila pe site-ul www.madr.ro, sectiunea FEP. Ghidul solicitantului – Măsura 1 – Dezvoltare și competitivitate economică „FLAG – PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” Pagina 28 din 34


COD: Ghidul_Solicitantului pt.FLAG-M1_r5.0.docx Revizia: 5.0 – 12.01.2013

3.2. Contractarea fondurilor După primirea Raportului în care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finanţate, DGP AMPOP notifică Beneficiarul privind Decizia de Selecţie a Cererii de Finanţare în vederea contractării. În termen de 15 de zile lucrătoare de la data primirii notificării, Beneficiarul trebuie să se prezinte la sediul Central DGP AMPOP, pentru semnarea contractului de finanţare. Se recomandă consultarea textului integral al Contractului de finanţare. ATENŢIE! În cazul când solicitantul prezintă, la depunerea Cererii de finanţare,numai dovada (Decizia etapei de evaluare iniţială) că a iniţiat procedura deobţinere a acordului de mediu, după verificarea eligibilităţii şi selectareaproiectului, acesta nu se contractează până la depunerea acordului de mediu lasediul Autorităţii Contractante. Durata maximă în care proiectul rămâne în aşteptare este de 3 luni în cazul încare proiectul nu necesită studiu de impact sau de 6 luni în cazul în careproiectul necesită studiul de impact, după data notificării de selectare aproiectului. În caz de neprezentare în termenele invocate in Notificarea de selecţie respectiv, de 3 luni sau de 6 luni a documentelor de către Beneficiar, DGP AMPOP nu va semna Contractul de finanţare.

Beneficiarul poate efectua modificări bugetare dacă acestea nu afectează scopul principal al proiectului si investiția iniţiala iar modificarea se limitează la redistribuirea a maxim 10% din suma iniţiala alocată cheltuielilor eligibile, între capitole bugetare, fără a se modifica valoarea totală eligibilă a proiectului. Beneficiarul transmite la DGP AMPOP bugetul modificat, prin intermediul unei notificări în care justifică modificarea, însoțită de devizul general şi devizul pe obiecte refăcut, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data modificării acestuia fără a fi necesară încheierea unui act adiţional la contractul de finanţare. Până la data semnării Contractului de Finanţare încheiat cu DGP AMPOP beneficiarul trebuie să informeze asupra oricărei forme de ajutor de stat, inclusiv asupra altorajutoare obţinute potrivit regulii „de minimis” pentru aceleaşi costuri eligibile ale proiectului. Plafonul maxim al ajutorului pe care îl poate primi un beneficiar al acestei măsuri pentru aceleaşi costuri eligibile nu poate depăşi 200 000 Euro pe o perioadă de 3 ani fiscali.

!

Achiziţiile și plăţile se vor efectua in conformitate cu prevederile Contractului de finanţare nerambursabilă care se va încheia intre DGP AMPOP si beneficiar.

Ghidul solicitantului – Măsura 1 – Dezvoltare și competitivitate economică „FLAG – PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” Pagina 29 din 34


COD: Ghidul_Solicitantului pt.FLAG-M1_r5.0.docx Revizia: 5.0 – 12.01.2013

Capitolul 4.

4. INFORMAŢII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE 4.1 Documente necesare întocmirii Cererii de Finanţare Atenţie! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

4.2

Lista

Formularelor

www.PastravariiFagarasului.ro

disponibile

pe

site-ul

FLAG

• Fişa Măsurii - (www.PăstrăvariiFăgărasului.ro) • Cererea de Finanţare Anexa (document pe care potenţialul beneficiar îl înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii in vederea obţinerii finanţării nerambursabile);(www.PăstrăvariiFăgăraşului.ro) • Studiul de Fezabilitate Anexa 2 (document cerut pentru proiectele care prevăd lucrări de construcţii-montaj); • Memoriul Justificativ Anexa 3 (document cerut pentru proiectele care nu prevăd lucrări de construcţii-montaj); • Alte documente al căror format nu este elaborat de FLAG

> Declaraţie privind încadrarea în categoria micro-întreprinderilor - Anexa 4.1; > Declaraţia referitoare la firma în dificultate - Anexa 4.2; > Declaraţie privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis Anexa 4.3;

Ghidul solicitantului – Măsura 1 – Dezvoltare și competitivitate economică „FLAG – PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” Pagina 30 din 34


COD: Ghidul_Solicitantului pt.FLAG-M1_r5.0.docx Revizia: 5.0 – 12.01.2013

4.3 Dicţionar Activitate complementară - activitatea cuprinsă în cadrul unui cod CAEN eligibil care se desfăşoară în scopul completării / dezvoltării/ optimizării activităţi majoritar valorice propuse prin proiect. ATENŢIE! Nu se vor lua în calcul activităţile care nu au nici o legătură cu activitatea majoritar valorică propusă prin proiect si care sunt create în mod artificial. Beneficiar - persoană juridică/ persoană fizică autorizată care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un contract de finanţare cu DGP AMPOP pentru accesarea fondurilor europene prin POP; Cererea de Finanţare - reprezintă solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii în vederea obţinerii finanţării nerambursabile; Contribuţia privată - o sumă de bani care reprezintă implicarea financiar obligatorie a persoanei care solicită fonduri nerambursabile şi pe care trebuie să o utilizeze în vederea realizării propriului proiect de investiţii. Contribuţia privată reprezintă un anumit procent din valoarea eligibilă a proiectului de investiţii, variabil în funcţie de categoria de beneficiari eligibili şi de tipul investiţiei propuse spre finanţare. Contribuţia privată trebuie să acopere diferenţa dintre cofinanţarea publică (fondurile europene nerambursabile) şi valoarea eligibilă a proiectului. Contribuţia privată poate fi asigurată din surse proprii, valabil în cazul potenţialilor beneficiari care deţin deja fondurile necesare pentru contribuţia financiar, fie din venituri provenite din sponsorizări, donaţii si legate etc. dovedite în condiţiile legii. Un alt mod de asigurare a cofinanţării private este prin credit bancar, valabil în cazul în care potenţialii beneficiari nu deţin fondurile necesare pentru contribuţia financiar proprie, dar îndeplinesc condiţiile contractării unui credit bancar; Cofinanţarea publică - reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie prin POP; aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României; Drept de proprietate - dreptul unei persoane de a se bucura şi dispune de un bun fizic în mod exclusiv şi absolut, concretizat prin contract de vânzare cumpărare, extras decarte funciară, titlu de proprietate sau orice alt act juridic care atestă proprietatea bunului conform legislaţiei în vigoare; Drept de concesiune - Contract prin care o persoană, numită concedent, transmite pentru o perioadă determinate, pe cel mult 49 de ani, unei alte persoane, numită concesionar (care acţionează pe riscul şi Ghidul solicitantului – Măsura 1 – Dezvoltare și competitivitate economică „FLAG – PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” Pagina 31 din 34


COD: Ghidul_Solicitantului pt.FLAG-M1_r5.0.docx Revizia: 5.0 – 12.01.2013 pe răspunderea sa) dreptul şi obligaţia de exploatare a unui bun, a unei activităţi sau a unui serviciu public, în schimbul unei redevenţe; Eligibil - care îndeplineşte criteriile şi condiţiile precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de Finanţare pentru POP; Evaluare - acţiune procedural prin care documentaţia pentru care se solicită finanţare este analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului, în vederea contractării; Fisa măsurii - descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de investiţie, menţionează categoriile de beneficiar şi tipul sprijinului; Fonduri nerambursabile - fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a POP şi care nu trebuie returnate - singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei conform proiectului aprobat de DGP AMPOP; Investiţie nouă - cuprinde lucrările de construcţii-montaj, utilaje, instalaţii, care se realizează pe amplasamente noi, sau pentru construcţiile existente cărora li se schimbă destinaţia, sau pentru construcţii aparţinând unităţilor cărora li s-au retras autorizaţiile de funcţional si nu-şi schimbă destinaţia iniţială; Măsura - defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor (reprezintă o sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile; Micro-întreprinderi - aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 si în legislaţia naţională în vigoare13 (având

mai puţin de 10

angajaţi

si care realizează o cifră de afaceri anuală

netă sau deţin active totale în valoare de până la 2,0 milioane Euro echivalent în lei). Statutul de microîntreprindere poate fi vizat de către un solicitant care deţine cel puţin statutul de persoană fizică autorizată; Micro-întreprindere nou înfiinţată (start-up) - micro-întreprindere care este înfiinţată în anul depunerii cererii de finanţare sau care nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali; Ghidul solicitantului – Măsura 1 – Dezvoltare și competitivitate economică „FLAG – PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” Pagina 32 din 34


COD: Ghidul_Solicitantului pt.FLAG-M1_r5.0.docx Revizia: 5.0 – 12.01.2013 Micro-întreprindere in dificultate - în sensul prevederilor Orientărilor comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate. Potrivit acestor reglementări „firma în dificultate” este:

a) societatea cu răspundere limitată, când se constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii 2 ani şi a mai mult de un sfert din capital în ultimele 12 luni;

b) orice întreprindere, indiferent de forma juridică, care întruneşte condiţiile pentru a fi supusă unei proceduri de insolvent^. Chiar în cazul în care nici una din condiţiile a) sau b) nu este îndeplinită, o firmă este considerate în dificultate când prezintă simultan următoarele simptome: cifra de afaceri este în scădere, înregistrează pierderi, acumulează datorii, scade fluxul de numerar Modernizarea - cuprinde lucrările de constructii şi instalaţii privind retehnologizarea, reutilarea şi refacerea sau extinderea construcţiilor aferente unităţilor în funcţiune şi cu autorizaţii de funcţionare valabile, care se realizează pe amplasamente existente, fără modificarea destinaţiei iniţiate; Mijloace de transport specializate - reprezintă autovehiculele adaptate la cerinţele de transport în cont propriu al materiei prime si/sau al producţiei obţinute; vehicule care îndeplinesc aceleaşi cerinţe şi au o funcţie specifica ce necesita adaptări ale caroseriei şi/ sau echipamente speciale, conform HG 224/2008 cu modificările şi completările ulterioare. Personal direct productiv - personalul încadrat din punct de vedere al responsabilităţilor si al gradului de participare la realizarea procesului productiv/de servicii al micro-întreprinderii respective. Potenţial beneficiar - persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă (care îndeplineşte toate condiţiile impuse prin POP) pentru accesarea fondurilor europene, dar care nu a încheiat încă un contract de finanţare cu DGP AMPOP; Reprezentant legal - reprezentant al proiectului care depune cererea de finanţare şi în cazul în care cererea de finanţare va fi selectată, semnează contractul de finanţare şi care trebuie să aibă responsabilităţi şi putere decizională din punct de vedere financiar în cadrul societal; Solicitant - Persoana juridica sau fizica care aplica-depune o solicitare de finan|are Tn cadrul POP 2007-2013 Ghidul solicitantului – Măsura 1 – Dezvoltare și competitivitate economică „FLAG – PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” Pagina 33 din 34


COD: Ghidul_Solicitantului pt.FLAG-M1_r5.0.docx Revizia: 5.0 – 12.01.2013 Spaţiul rural - totalitatea comunelor ca unităţi administrativ - teritoriale, împreună cu satele componente; Valoare eligibilă a proiectului - reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual si care pot fi decontate prin FEADR; procentul de cofinanţare publică si privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului; Valoarea neeligibilă a proiectului - reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual şi, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nuvor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul proiectului; Valoare totală a proiectului - suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii, lucrări;

Ghidul solicitantului – Măsura 1 – Dezvoltare și competitivitate economică „FLAG – PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” Pagina 34 din 34

Ghidul Solicitantului pentru FLAG - Masura 1  

rev 5 Informații actualizate pe site http://www.pastravariifagarasului.ro/finantare/

Ghidul Solicitantului pentru FLAG - Masura 1  

rev 5 Informații actualizate pe site http://www.pastravariifagarasului.ro/finantare/

Advertisement