Page 1

INCUMPRIMENTO DAS NORMAS

Que teño que facer para poder EQUIPO DA BIBLIOTECA ESCOLAR DO C.P.I. DE PANXÓN

levar un lector electrónico en préstamo?

“XOSÉ MARÍA ÁLVAREZ BLÁZQUEZ”

Se non se respectan as normas establecidas para o préstamo dos lectores electrónicos (ereaders) levarase a efecto a sanción acorde coa gravidade da infracción: Por retraso na devolución do dispositivo: suspensión do servizo de préstamo que afectará tanto ao préstamo de ereaders como doutros obxectos e documentos da Biblioteca. Se o tretraso é grave (máis dunha semana) a suspensión do dereito de préstamo poderá ser permanente e afectar a tódolos servizos da biblioteca (mochilas viaxeiras, ordenadores da biblioteca,...) Por pérdida, destrución ou deterioro grave e irreparable do dispositivo ou da súa configuración o usuario/a deberá repoñer o lector (e-reader) con outro de iguais características, cuxo valor queda rexistrado tanto neste documento como na acta de entrega do equipo. So se pode facer uso dos contidos instalados no equipo.

Cursar 3º e 4º de E.S.O. http://apegarabilongacpidepanxon.blogspot.com.es/

A BIBLIOTECA ESCOLAR DO C.P.I. DE PANXÓN PON A DISPOSICIÓN DA COMUNIDADE EDUCATIVA O SERVIZO DE PRÉSTAMO DE LECTORES ELECTRÓNICOS

Non ter ninguna sanción nin na Biblioteca do centro nin na aula. Que os pais/nais se fagan responsables do equipo asinando o impreso de entrega e recollida do mesmo. O equipo deberá devolverse á mesma persoa que o entregou. O equipo deberá ser devolto nas mesmas condicións nas que foi entregado. O tempo de préstamo será de 15 días.

RESPONSABILIDADES Cando leva un lector electrónico en préstamo, vostede é o único responsable do seu uso. Cóideo ben, tendo especial coidado coa pantalla, e avísenos se nota calquera desperfecto no aparato ou fallos de funcionamento. Tamén é o/a responsable do uso que faga dos contidos cargados no lector electrónico.

O equipo préstase coa funda e debe manterse nela xa que está destinada á protección do e-reader. O custo dos equipos é de 120 euros. Son dispositivos electrónicos que deben ser tratados con certos coidados. Polo cal é moi importante contar coa RESPONSABILIDADE no trato dos mesmos, xa que NON SE PODEN REPOÑER. Se sofren deterioro ou rotura esta deberá solucionarse con cargo ó responsable da mesma. Non se poden descargar contidos no equipo. Este contará con varios ebooks, os cales non deben ser modificados, borrados ou alterados


INFORMACIÓN SOBRE OS EQUIPOS DATOS DO e-book KINDLE

FUNCIÓNS MÁIS USADAS:

COMO LER

Cambio de páxina

Na tecla de MENÚ podemos

Atoparemos todos os libros do e-book o enceder o Inicio. Página principal

mesmo. O que chama o equipo: “Mi Kindle”. Podes moverte polos títulos có cursor central. E para ler o

Menú

que

queiramos,

nos

poñemos nel e prememos neste cursor

Visitar a Tenda Kindle Buscar contido,… con conexión a internet Configurar as redes wifi… Rotación da pantalla

Atrás

Cando o e-book permanece un tempo inactivo pasa ao modo AFORRO DE ENERXÍA. Para voltar a ler só debemos

Teclado

pulsar

brevemente

o

botón

de

encendido. Para

apagar o

e-book debemos

pulsar e botón de encendido/apagado

Encendido: Pulse aquí

durante uns segundos e soltar o

para encender/apagar

mesmo.

Triptico préstamo cpi panxón 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you