Page 1

ปที่ 1 ฉบับที่ 6 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2555

ท่ามกลางเปลวร้อนของไฟใต้ ด้วยมาตรการช่วยเหลือเยียวยา

ศอ.บต.ได้รับการแซ่ซ้องจากทุกทิศ

ยืนยันการเยียวยาช่วยเหลือกรือเซะ มองที่ความเหมาะสมและ

ไม่ ได้ชี้ว่าใครผิดหรือถูก

17


19

ศอ.บต.ส่งเสริมการปฏิบัติกิจ ทางศาสนาอิสลาม เปิดหน้าต่างความเป็นธรรม เพื่อผู้ต้องขังมุสลิม

18

ศอ.บต. ร่วมกับผู้น�ำศาสนา ในพื้นที่ จัดอบรมผูท้ เี่ ดินทางไปประกอบพิธฮี จั ย์

23 “รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต”

จังหวัดยะลาจัดงานขานรับนโยบายรัฐบาล ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ผู้ ได้รับผลกระทบ กรณีตากใบ ในเหตุการณ์ 25 ตุลาคม 2547 เมื่อวันที่ 23 ส.ค.55

12

ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ Southern Border Provinces Administration Centre 60 ถนนสุขยางค์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดยะลา โทรศัพท์ / โทรสาร 073 - 274100 สป.มท.75540-2 Website : www.sbpac.go.th E-mail : info@sbpac.go.th

3

ท่ามกลางเปลวร้อนของไฟใต้ ด้วยมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ศอ.บต.ได้รับการแซ่ซ้องจากทุกทิศ

งส�ำรวจทายาท เจ้าหน้าที่รัฐที่ ได้รับผลกระทบ 15 ศอ.บต.เร่ เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบ

บนความรู้สึกของผู้ ได้รับการเยียวยา “ขอบคุณรัฐบาลและศอ.บต.ที่ ไม่ทอดทิ้งกัน”

9

คณะที่ปรึกษา : พันต�ำรวจเอกทวี สอดส่อง นายประมุข ลมุล นายอดินันท์ ปากบารา นายฐานิส ศรียะพันธ์ ผศ.ปิยะ กิจถาวร บรรณาธิการ : นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นายวุฒิศักดิ์ สุวรรณ ดร.กร ปราชญ์นคร ออกแบบจัดพิมพ์ : บริษัท โบนัส พรีเพลส จ�ำกัด


เด่นในฉบับ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2555

ท่ามกลางเปลวร้ อ นของไฟใต้ ด้วยมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ศอ.บต.ได้รับการแซ่ซ้องจากทุกทิศ

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 6 อ�ำเภอของจังหวัดสงขลา) สืบเนือ่ งมา ยาวนาน สร้างความสูญเสียต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ อย่างยากที่จะประมาณค่า ได้ น�ำมาซึ่งความวิตก หวาดระแวงอย่างไม่สิ้นสุด มีผู้ได้รับ ผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจจ�ำนวนมาก เมื่อรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีนโยบายช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ทั้งในรูปของตัวเงินและการดูแลเยียวยา ด้านจิตใจอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง โดยมุ่งที่จะสร้างความ สมานฉันท์และสันติสุข น�ำความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนให้กลับคืนมา ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วย งานหลักในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงขานรับนโยบายและด�ำเนิน การมอบเงินเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบฯ ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2555 ซึ่งเห็นชอบปรับปรุง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนทีเ่ สียชีวติ ทุพพลภาพ บาดเจ็บ และครอบคลุมไปถึงประชาชนทั่วไป รวมถึงพระสงฆ์ นักบวชในศาสนาอื่น เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2555 ก่อนจะสิ้นสุดเดือนรอมฏอน พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมกับผู้ว่าราชการ

จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลาและสงขลา รวมทั้งคณะ อนุกรรมการเยียวยาชุดต่างๆ ได้เริ่มทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือ เยียวยาให้กับผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบฯ ตามมติของ คณะกรรมการเยียวยาฟืน้ ฟูผไู้ ด้รบั ความเสียหายและผูไ้ ด้รบั ผล กระทบจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจ่ายเงินเยียวยากับผู้ได้รับผลกระทบ 4 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ ในพื้นที่ จชต. 2.กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สูญเสียหรือเสียชีวิตและ ได้รับผลกระทบ 3.กลุ่มประชาชนที่ได้รับความสูญเสียจาก เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ 4.กลุ ่ ม ที่ ถู ก จั บ กุ ม คุ ม ขั ง แต่ เ มื่ อ ผ่ า น กระบวนการวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว ศาลสั่งไม่ฟ้องหรือ ไม่มีความผิด พันต�ำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต.กล่าวกับ ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบตอนหนึง่ ว่า อยากจะบอกว่า ในวันนีก้ ไ็ ม่ถอื ว่า เป็นความส�ำเร็จ เพราะทุกคนเป็นผู้สูญเสีย แต่วันนี้เป็นวันหนึ่ง ที่ต้องการคืนเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ให้แก่พี่น้องทุกคนที่ได้รับผล กระทบ ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชน หรือเจ้าหน้าที่รัฐ ตนเชื่อ ว่าการเปลี่ยนผ่านจากความรุนแรงไปสู่สันติวิธี ไม่มีอะไรดีไป กว่าการฟื้นฟูเยียวยา และการให้ความเป็นธรรมแก่ทุกคน สิ่ง ที่เกิดขึ้นในวันนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นจากใครคนใดคนหนึ่ง ทุกคนโดย เฉพาะที่นั่งอยู่ในที่แห่งนี้ที่ยังมีก�ำลังใจ และสามารถยืนต่อสู้มา ถึงทุกวันนี้ ทุกท่านเป็นผู้ที่สูญเสียลูก สูญเสียสามี หรือสูญเสีย ญาติพี่น้อง และคนที่ตนรัก ก่อนที่จะเดินทางมาถึงวันนี้คนที่ ท�ำงานไม่วา่ จะเป็นภาคประชาสังคม ผูน้ ำ� ศาสนา และอีกหลาย ภาคส่วน ได้พยายามเรียกร้องให้แก่ทุกท่านมาโดยตลอด การ เยียวยาฟื้นฟูในวันนี้เป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะน�ำสันติสุข คืนมาสู่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้มีนโยบายเยียวยาที่เสมอ ภาคบนมาตรฐานเดียวกัน “ทัง้ นี้ ในการมอบเงินช่วยเหลือในครัง้ นี้ ไม่ได้มวี ตั ถุประสงค์

คอลีเยาะ หะหลี “ขอให้มองการเยียวยาในด้านบวก”

นางคอลีเยาะ หะหลี แกนน�ำชาวบ้านจากบ้านส้ม ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ 1 ในครอบครัวทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเหตุ มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ตัง้ แต่เกิดเหตุการณ์ ใหม่ๆ ตนเองได้ต่อสู้ เรียกร้องมาโดยตลอดว่า “ท�ำไม เหตุการณ์ถงึ เกิดกับเราแล้วท�ำไมไม่ให้ความเป็นธรรมกับเรา การเรียกร้องตอนนั้น เป็นการเรียกร้องแบบเป็นค�ำพูด มากกว่า แต่ไม่มีอะไรที่สามารถจ�ำต้องได้ รัฐไม่ได้ให้ เยียวยาช่วยเหลือเลย ก็มีเพียงเจ้าหน้าที่ทหารที่เข้ามา ช่วยดูแลอยู่บ้าง จนต้องเรียกร้องมาตลอดจนถึงปัจจุบัน” นางคอลีเยาะ กล่าวอีกว่า หลังจากที่เริ่มรู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง ต่อเมื่อมีการจัดตั้ง ศอ.บต. และมีรัฐบาลชุดใหม่ ซึง่ นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ความช่วยเหลือ เยียวยาต่างๆ จึงเริ่มเป็นรูปธรรมขึ้น สามารถจับต้องได้ ถึงความช่วยเหลือเยียวยาที่รัฐหยิบยื่นให้

คอลีเยาะ หะหลี

อะไรแอบแฝง เป็นความตั้งใจจริงที่อยากจะช่วยเหลือผู้ที่ได้ รับผลกระทบทุกรายที่ทนทุกข์ ทรมานมาเป็นเวลายาวนาน อย่างแรกคือ ต้องการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีคุณภาพจิตใจ ที่เข้มแข็งขึ้น ที่ส�ำคัญอยากให้ทราบว่ารัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้ง ทุกท่านจากสังคม การเยียวยาในครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะไป เปลี่ยนอุดมการณ์ของท่าน ไม่ได้มีเจตนาในการเปลี่ยนความ คิดของทุกคน อุดมการณ์และความคิดเป็นอิสรภาพ เป็นสิทธิ มนุษยชนที่ทุกคนจะมี ดังนั้น รัฐบาลไม่มีเจตนาที่จะไปเปลี่ยน อุดมการณ์ หรือความคิดของใคร อุดมการณ์ความคิดเป็นเรื่อง ของความศรัทธา และความเชื่อ จึงอยากจะให้ทุกท่านทราบว่า รัฐบาลพร้อมที่จะมีเวทีส�ำหรับทุกท่านที่มีอุดมการณ์และความ คิดที่แตกต่าง โดยจะให้ความเคารพอุดมการณ์ และความคิด เพื่อที่จะมาร่วมกันพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น” เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าว ด้วยเสียงสะท้อนจากความรู้สึกของผู้ได้รับการช่วยเหลือ เยียวยาในครัง้ นี้ ซึง่ แสดงความชืน่ ชมต่อความจริงใจของรัฐบาล ที่หยิบยื่นให้กับคนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และค�ำกล่าวที่ว่า “บนเส้นทางเพื่อสันติสุขชายแดนใต้ ศอ.บต. ถือเป็นหน่วยงาน ที่มุ่งหวังและพึ่งพาได้” จากนี้ต่อไป เราคงจะได้เห็นแสงรุ้งแห่ง ความสมานฉันท์ปรากฏขึน้ ณ ปลายสุดด้ามขวาน ประเทศไทย

บรรยากาศในวันลงทะเบียนเพื่อขอรับการเยียวยา

“ในส่วนของกะเยาะ(คอลีเยาะ) รัฐช่วยเหลือ ศพละ 4 ล้านบาท ก็ยงั รูส้ กึ โอเค อย่างน้อยก็ได้รบั การช่วยเหลือบ้าง คือกะห์เยาะไม่อยากให้นกึ ถึงกะห์เยาะ เพราะ กะห์เยาะเป็นแกนน�ำ กะห์เยาะมีทางออกมากว่าคนอื่น แต่ส�ำหรับครอบครัว รายอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบครอบครัวเขาล�ำบากมาก เดือดร้อนมาก เห็นแล้ว เรารูส้ กึ ไม่อยากตามใจตัวเอง ถ้าเป็นไปได้เราอยากเรียกร้องความเป็นธรรมด้วย การค้นหาความจริง สร้างความความจริงให้ปรากฏ หาคนผิดมาลงโทษ แต่เมือ่ สิ่งที่เราเรียกร้องมันยากที่หามาได้ และเมื่อรัฐจะมาชดเชยมาช่วยเหลือเยียวยา มันคงถึงเวลาแล้ว พระเจ้าได้ก�ำหนดไว้แล้ว ว่าวันนี้จะได้รับการช่วยเหลือ และ ชาวบ้านเองก็ต้องการ จึงคิดว่าน่าจะรับข้อเสนอนี้ เพื่อให้ชาวบ้านได้มีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งมาตรการเยียวยาที่จับต้องได้นั้น ถือว่ารัฐบาลท�ำดีแล้ว” นางคอลีเยาะ กล่าวว่า ในส่วนของ ศอ.บต.นั้น หลังจากที่ได้คลุกคลีมา ตลอด ในเรือ่ งการเยียวยา ก็รสู้ กึ ว่าเห็นใจคนท�ำงานเนือ่ งจากคนท�ำงานต้องการ ช่วยเหลือทุกคน ทุกกลุ่ม แต่เพราะงบประมาณมีจ�ำกัด “อย่างกรณี กรือเซะ ตากใบ สะบ้าย้อย ต่างประเทศก็จับตามอง แล้วก็ชาวบ้านก็เรียกร้อง องค์กร ต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ก็ทวงถามมาตลอด โดยเฉพาะองค์กรสิทธิมนุษย์ชนก็ถาม มาอยู่ตลอด พอมาถามเรื่องนี้แล้ว ก็อยากให้ทุกคนเขาใจมากขึ้น ว่ารัฐบาลก็ อยากให้ประเทศดีขึ้นคืนความเป็นธรรมให้ประชาชน เพื่อที่จะให้ทุกอย่างภาพ ลักษณ์ของประเทศดีขึ้น”

3


4

เด่นในฉบับ

ส�ำหรับเงินที่ได้มาจากการเยียวยานั้น นางคอลีเยาะ กล่าวว่า เหยื่อที่ได้รับการเยียวยาในครั้งนี้ มีความคิดว่า จะแบ่งปันไปช่วยเหลือผู้อื่นที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรม ด้วย โดยหากพบว่าใครที่ยังไม่มีบ้านอยู่ ก็จะรวบรวม เงินกันไปช่วยสร้างบ้านให้ อีกทั้งจะร่วมกันช่วยเหลือเด็ก ก�ำพร้า รวมถึงคนที่ล�ำบากกว่า เพื่ออุทิศผลบุญไปให้กับ คนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ “โอกาสแบบนี้ เมื่อพระเจ้าได้ประทานมาแล้ว ก็อยาก ให้ทุกฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยได้เข้าใจ เพราะเราเองยังคิดว่ายัง ไม่เต็มที่นะ เราก็ยังยอมที่จะเสียสละความคิดและความ รู้สึกของตนเองให้คนอื่นได้สามารถอยู่ร่วมกันได้ ให้มอง เจตนามากกว่ามองการแตกแยก และก็สิ่งที่ทุกคนมอง ว่าการเยียวยาท�ำให้เกิดความแตกแยก อย่าไปพูดแบบ นั้น ให้มองว่าการเยียวยาครั้งนี้อาจจะท�ำให้ทุกอย่างมันดี ขึ้น และตอนนี้รัฐก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ ให้มีความเป็นอยู่ ที่ดีกว่านี้”

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2555

ในมุมมองของกะห์เยาะ(คอลีเยาะ) กรณีการช่วยเหลือ เยียวยาตรงนี้ คือการเสียสละของทุกฝ่าย เพื่อให้คนอื่นๆ สามารถอยูไ่ ด้ดว้ ยความสงบ สันติ ขอให้มองทีเ่ จตนามากกว่า มองการแตกแยก ส่วนที่มีบางคนมองว่าการเยียวยาท�ำให้ เกิดความแตกแยก อย่าไปพูดแบบนั้น ให้มองว่าการเยียวยา ในครั้งนี้อาจจะท�ำให้ทุกอย่างมันดีขึ้น แต่จะดีขึ้นแค่ไหน อย่างไรนั้นยังตอบไม่ได้ “อันนี้ตอบยากนะคะ เนื่องจากเหตุการณ์ปัจจุบันที่ เกิดขึ้น เป็นจังหวะ มันไม่ได้เกี่ยวกับเยียวยา แต่อนาคตก็

“เมือ่ รัฐจะมาชดเชยมาช่วยเหลือเยียวยา มันคงถึงเวลา แล้ว พระเจ้าได้กำ�หนดไว้แล้ว ว่าวันนีจ้ ะได้รบั การช่วย เหลือ และชาวบ้านเองก็ตอ้ งการ จึงคิดว่าน่าจะรับข้อ เสนอนี้ เพือ่ ให้ชาวบ้านได้มชี วี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ”

มาริ ส า สมาแห “การเยียวยาครั้งนี้มีคุณค่ามากกว่าตัวเงิน” คุณมาริสา สมาแห ครูโรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง อ�ำเภอ ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีสามีเป็น อส. จังหวัดปัตตานี และเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในปี พ.ศ. 2548 เล่าให้ฟังว่า เหตุเกิดใกล้กับบ้าน เมื่อได้ยินเสียงปืนนัด แรก เหมือนกับมีอะไรมาดลบันดาลใจ ต้องเป็นสามีของ เราแน่ เพราะช่วงนั้นจะเป็นช่วงหัวค�่ำ เมื่อได้ยินเสียง จึง ถามลูกว่า พ่ออยู่ไหน ลูกบอกไม่ทราบ เมื่อได้ยินเสียงปืน นัดต่อมา หลายนัดติดต่อกัน จึงเรียกลูกลงไปดู พบว่าลูก ร้องไห้ ท�ำให้ต้องวิ่งลงไปดู คิดว่าเสียชีวิตแล้ว เพราะสามี นอนหงายไม่สามารถพูดอะไรได้ จึงได้กล่าวค�ำปฏิญาณ ของศาสนาอิสลาม เพื่อนครูบอกว่า ก๊ะมีสภาพจิตใจที่ เข็มแข็ง สามารถท�ำใจได้ “หลังจากเหตุครั้งนั้น เวลานอนเหมือนมีอะไรมา สะกิดและท�ำให้เราตื่นขึ้นมาตลอด ความหวาดกลัวก็ เข้ามา ท�ำให้นอนไม่หลับหลายคืน กลัวทุกอย่าง ท�ำให้ตอ้ ง นอนซมเป็นเวลาหลายเดือน โดยได้รับก�ำลังใจจาก พ่อ แม่ และลูกๆ ของเราทีเ่ อาใจใส่และดูแล รวมถึงญาติๆ ที่ อยูไ่ กลก็เข้ามาเยีย่ มเยียน และน�ำดุอาร์ตา่ งๆ มาให้อา่ น เพื่อท�ำให้รู้สึกสบายใจ ไม่หวาดกลัวต่อสิ่งใดๆ นึกถึงแต่ องค์อัลเลาะห์ ถึงแม้ว่าเพื่อนครูจะเป็นคนไทยพุทธ แต่ ก็มาคอยดูแลเอาใจใส่ เพราะเราอยู่กันอย่างพี่น้อง โดย เฉพาะผู้อ�ำนวยการโรงเรียนที่เข้าใจ เพราะบางวันอาจ จะไปโรงเรียนไม่ได้” คุณมาริสา กล่าวว่า มีหลายคนบอกให้ลกุ ขึน้ มาต่อสูเ้ พือ่ ลูกๆ จึงท�ำให้เธอละหมาด อ่านอัรกุลอาน และขอพรจาก องค์อลั เลาะห์เจ้า เพือ่ จะได้มกี ำ� ลังใจดูแลลูก สิง่ เหล่านีท้ ำ� ให้ สามารถลุกขึน้ มาเป็นปกติอกี ครัง้ หนึง่ ส�ำหรับการช่วยเหลือ เยียวยาที่ได้รับครั้งนี้ โชคดีที่มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ

มาริสา สมาแห จากที่ได้จ�ำนวนเงิน 100,000 บาท เพิ่มจ�ำนวนอีก 400,000 บาท เป็นจ�ำนวนเงิน 500,000 บาท และได้รับจากต้นสังกัด ส่วนหนึ่ง รวมเงินทั้งสิ้นประมาณ 700,000 บาท “รู้สึกดีใจที่ทางมติคณะรัฐมนตรีจะเข้ามาช่วยเหลือ เยียวยาเพิม่ เติม โดยเฉพาะประชาชนคนทัว่ ไป เพราะบางคน ได้ประมาณ 100,000 บาท และบางรายอาจจะไม่ได้เลย ในฐานะที่เราเป็นครู รู้สึกดีใจแทนประชาชน คือเพราะ ประชาชนไม่มีปากเสียง ให้เท่าไรประชาชนก็รับ ไม่มีค�ำว่า ได้รับไม่เพียงพอ คือรับอย่างเดียว แต่เมื่อหน่วยงานและ องค์กรมาช่วยเหลือ เมื่อทราบว่าอนุมัติแล้ว ก็จะพยายาม ประสานกับประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ ฯ เพือ่ บอกให้เขารู”้ ในความรู้สึกของคุณมาริสานั้น เธอกล่าวว่ารู้สึกเห็นใจ ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ เพราะการใช้ชวี ติ ระหว่างตนเอง ซึ่งเป็นครูกับประชาชนไม่เหมือนกัน ประชาชนล�ำบากมาก เป็นแม่บ้านและมีลูกหลายคน เมื่อเสาหลักจากไป จึงไม่

ไม่แน่ เพราะ ศอ.บต. ก็เปิดโอกาส เปิดพื้นที่ให้ทุกกลุ่ม เข้ามา กลุม่ ทีแ่ ตกแยก กลุม่ ทีไ่ ม่เห็นด้วย ทุกกลุม่ สามารถ เข้าออก ศอ.บต.ได้ แม้ว่าวันนี้เหตุการณ์อาจจะยังไม่สงบ แต่ถ้าเราหันมาร่วมไม้ร่วมมือกันอนาคตอาจจะสงบก็ได้” “อยากขอขอบคุณเจ้าหน้าทีท่ กุ คนของ ศอ.บต. โดย เฉพาะ พันต�ำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต จากที่ได้สัมผัสก็รู้สึกยอมรับว่าคนแบบท่านหายากนะ ก็ไม่รู้ว่าจะหาใครที่เข้ามาท�ำงานและทุ่มเทเท่ากับ ท่านยังมองไม่เห็นเลยว่าจะมีใครท�ำได้ทจี่ ะทุม่ เทให้กบั พี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ขนาดนี้ พูดในฐานะ เหยื่อและผู้ได้รับผลกระทบด้วย หลังจากนี้อะไรที่เรา สามารถช่วยเหลือได้ตอบแทนได้ เราทั้งหมดก็พร้อม ที่จะช่วยเหลือตลอดไป” นางคอลีเยาะ หะหลี กล่าว

“เราคิดว่าพระเจ้าทรงตอบแทนกับประชาชนทุกคน แล้ว อย่างน้อยให้ ได้การช่วยเหลือเหมือนกัน เชื่อว่า โครงการการช่วยเหลือเยียวยา จะทำ�ให้คณ ุ ภาพชีวติ ของหลายครอบครัวดีขึ้น” สามารถท�ำอะไรได้ บางคนต้องเข้าโรงพยาบาล เพราะ สภาพจิตใจและจะน�ำเงินจากไหนส่งลูกเรียน เมื่อมาเทียบ กับตัวเองแล้ว ถึงแม้ว่าจะโชคร้าย แต่ก็ยังมีความโชคดีที่ เป็นข้าราชการ เงินเดือนยังมีและสามารถส่งลูกเรียนได้ “ เราคิดว่าพระเจ้าทรงตอบแทนกับประชาชนทุกคนแล้ว อย่างน้อยให้ได้การช่วยเหลือเหมือนกัน เชือ่ ว่าโครงการช่วย เหลือเยียวยา จะท�ำให้คณุ ภาพชีวติ ของหลายครอบครัวดีขนึ้ เพราะอาชีพของชาวบ้านกว่าจะได้เงินจ�ำนวนเป็นหลักแสน ต้องใช้เวลาในการท�ำมาหากิน อาชีพแกะปลาถุงใหญ่ ได้เงิน แค่ 50 บาท ต้องใช้เวลา 2-3 วัน กว่าจะได้เงิน และอาชีพ รับจ้างปลอกมะพร้าว อย่างดีก็ได้ประมาณวันละ 100-200 บาท แต่คา่ ใช้จา่ ย ไม่วา่ จะเป็นค่าอาหาร ค่าส่งลูกเรียน คือ ไม่เพียงพอกับการใช้ชีวิตประจ�ำวัน” คุณมาริสา กล่าวว่า การเยียวยานีเ้ ท่ากับว่าได้ดแู ลเรือ่ ง สภาพจิตใจ และส�ำคัญกว่าตัวเงินที่จ่ายเงินเยียวยา เพราะ เป็นความผูกพัน เหมือนกรณีของตนเองที่ล้ม แล้วมีญาติพี่ น้อง เพื่อนครูมาคอยให้ก�ำลังใจ ซึ่งต้องใช้เวลานานในการ ท�ำใจได้ เวลาจะช่วยท�ำให้สภาพจิตใจดีขนึ้ ในระดับหนึง่ แต่ จะท�ำให้เราเข้าใจและเป็นตัวอย่างให้กบั คนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ ฯ อีกหลายคน “ที่ส�ำคัญที่สุดต้องขอขอบคุณเลขาธิการ ศอ.บต. ท่านทวี สอดส่อง ก๊ะมีโอกาสไปประชุมเสวนาได้พบ กับเลขาธิการ ศอ.บต.และแม่ทัพภาคที่ 4 ท่านเอาใจ ใส่ ดูแลประชาชน และยินดีรับฟัง ถึงแม้ค�ำบอกเล่า ของชาวบ้านจะผิดพลาด ไม่ใช่ความจริง แต่ท่านก็ยินดี รับฟัง และเรียกมาประชุมเพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริง ซึ่ง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ ประชาชน โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบ ฯ” คุณมาริสา สมาแห กล่าวในที่สุด


เด่นในฉบับ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2555

นางอ้อยใจ ศรีสวุ รรณ ประธานหมูบ่ า้ นรอตันบาตู ผูส้ ญู เสีย สามี ด.ต.สฤษดิ์ รังกระติบ หน่วยปฎิบัติการกู้ระเบิดและ ถูกระเบิดเสียชีวิต เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2547 ที่ จ.ปัตตานี ปัจจุบันอยู่ที่โครงการหมู่บ้านรอตันบาตู หรือ “หมู่บ้านแม่ ม่าย” เป็นชุมชนอิสตรีที่เข้มแข็งกว่า 100 หลังคาเรือน รวม พลังใจกันต่อสู้เพื่อแผ่นดิน

อ้“ต้อองขอขอบคุ ยใจณไปยัศรีงรัฐสบาลและศอ.บต.” ุวรรณ

อ้อยใจมีอาชีพขายข้าวแกง เพราะอาชีพต�ำรวจของ สามีมรี ายได้นอ้ ย และมีลกู ถึง 4 คน จึงต้องช่วยกันท�ำมา หากิน เมื่อสามีเสียชีวิตในช่วงต้นนั้นล�ำบากมาก เพราะ ไม่มีเสาหลักของครอบครัว จึงต้องดิ้นรนต่อสู้ชีวิตเพื่อ เลี้ยงดูลูกๆ ด้วยการเข้าไปถือหุ้นร่วมกับเพื่อนท�ำตลาด ผลไม้ เก็บเงินค่าเช่าคันละ 20 บาท/ วัน ถ้าในเต็นท์ เก็บ 100-120 บาท จนกระทั่งเหตุการณ์รุนแรงมากขึ้น มีโครงการของสมเด็จพระบรมราชินนี าถทีห่ มูบ่ า้ นรอตัน บาตู จึงไปติดต่อสอบถามและได้รับการคัดเลือก “ด้วยความมีพระเมตตาในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถ จึงท�ำให้มาอยูท่ นี่ ี้ ท�ำ อาชีพเลี้ยงปลา ปลูกอ้อย อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง พออยู่ พอกิน ส่วนของข้าราชการของรัฐมีเงินบ�ำนาญ สามารถเลีย้ ง ลูกเราได้ ชีวติ ดีขนึ้ มาก มีกำ� ลังใจในการต่อสูช้ วี ติ ต้องท�ำทุก อย่างคนเดียวเพื่อลูก สามารถท�ำให้ลูกสอบเป็นข้าราชการ ต�ำรวจและพยาบาลได้”

“ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เงินในส่วนเพิ่มเติมตรงนี้ ทุกคน มีความตื่นตัวที่จะมารับเงิน ความทุกข์ติดตัวมา 8 ปี ทำ�ให้ทุกคนลืมเหตุการณ์ ไปบ้างแล้ว เมื่อมีการ ช่วยเหลือเยียวยาทำ�ให้หวั ใจพองโตขึน้ อยากจะบอก รัฐบาลว่าขอบคุณมาก” นางอ้อยใจเล่าว่า การดูแลช่วยเหลือในอดีตไม่เหมือน กับปัจจุบนั ซึง่ ก่อนนัน้ ต้องวิง่ เรือ่ งเอง เมือ่ มีการสูญเสียชีวติ แต่ตอนนี้รัฐก็จะเข้าไปดูแลช่วยเหลือให้ทันที ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงยุติธรรมและจังหวัด

อ้อยใจ ศรีสุวรรณ ช่วงที่สูญเสียสามีใหม่ๆ นางอ้อยใจบอกว่าเธอได้รับ ก�ำลังใจส่วนหนึ่งจากค�ำบอกเล่าของลูกที่เล่าให้ฟังว่า เห็น เหตุการณ์ในทีวี พ่อต้องท�ำหน้าทีก่ รู้ ะเบิด จึงบอกให้พอ่ ย้าย ไปอยูท่ อี่ นื่ แต่พอ่ บอกว่า “เราเป็นข้าราชการต�ำรวจ ถ้าย้าย ไปอยู่ที่อื่น แล้วประชาชนจะอยู่อย่างไร และถ้าพ่อเสียชีวิต ไป ครอบครัวจะไม่ล�ำบาก เพราะเป็นครอบครัวข้าราชการ ซึ่งทางรัฐจะให้การช่วยเหลือ” “ลูกบอกเสมอว่า ให้แม่คดิ ว่าพ่อไปท�ำงาน แม่ตอ้ งสูช้ วี ติ ให้ได้ ไม่เช่นนั้น ลูกจะอยู่อย่างไร ซึ่งท�ำให้เราต่อสู้ตั้งแต่ปี 2547- ปัจจุบัน ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากหลายหน่วย งานและให้ก�ำลังใจ โดยไม่คาดคิดว่ารัฐบาลจะเหลียวหลัง กลับมาดูแลผู้ได้รับผลกระทบ ฯ อีกครั้ง ทุกคนไม่คิดว่าจะ มีวันนี้ ท�ำให้หลายๆ คนภูมิใจที่มีวันนี้ จ�ำนวนเงิน 400,000 บาท ไม่ใช่นอ้ ยทีจ่ ะมีโอกาสได้ ต้องขอบคุณแทนประชาชนที่ ได้รบั ผลกระทบ ฯ อีกครัง้ ทีร่ ฐั ช่วยท�ำให้เขาได้สามารถก้าว เดินอย่างสง่า เป็นก�ำลังใจในการมีชวี ติ มีเงินส่งให้ลกู เรียน” นางอ้อยใจกล่าวต่อไปอีกว่า ขอฝากข้อความไปถึง

โครงการหมู่บ้านรอตันบาตู

หมู่บ้านรอตันบาตู ซึงชาวบ้านเรียกกันว่า “หมู่บ้าน แม่ม่าย” เป็นโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตาม พระราชนโยบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่ง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ได้พระราชทานเงิน จากผู้ที่น�ำเงินไปมอบกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ 72 พรรษา เพื่อ ให้น�ำจัดซื้อที่ดินจ�ำนวน 707 ไร่ ที่ ต�ำบลกะลุวอ อ�ำเภอ

เมือง จังหวัดนราธิวาส โดยให้หน่วยทหารศูนย์การศึกษา พัฒนาพิกุลทอง และส่วนราชการต่างๆ ช่วยจัดสร้าง บ้าน 150 หลัง ให้กับครอบครัวของประชาชน ข้าราชการ พลเรือน ทหาร ต�ำรวจ ทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมที่สูญเสีย หัวหน้าครอบครัว เนือ่ งจากเหตุการณ์ไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัด ชายแดนภาคใต้ โดยหน่วยงานต่างๆ ได้เข้าไปช่วยฝึกอาชีพ และการท�ำเกษตรพอเพียงให้กับผู้ที่อาศัยในหมู่บ้านนี้

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต.ซึ่งมีความห่วงใยกับ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ฯ ทุกคน โดยตั้งใจที่จะท�ำให้ ทุกคนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสุข “ขอความ สุขนี้ให้ตอบแทนกลับไปถึงท่านด้วย ให้เป็นก�ำลังใจในการ ท�ำงานของท่าน” เมื่อก่อนประชาชนบอกว่า “รัฐไม่มีความจริงใจให้กับ ประชาชน แต่วนั นีร้ ฐั ให้ความจริงใจกับประชาชน ประชาชน ก็ต้องให้ความจริงใจกับรัฐ” ซึ่งประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ฯ พอใจในการช่วยเหลือเยียวยาในส่วนนี้ แต่มสี ว่ นน้อยมาก ที่อยากจะได้ 7.5 ล้านบาท เพราะต้องเข้าใจว่าเป็นกรณี ที่เกิดจากการกระท�ำจากรัฐ ภาคประชาชนผู้บริสุทธิ์ ได้ จ�ำนวนเงิน 400,000 บาท ก็รู้สึกพอใจแล้ว “ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เงินในส่วนเพิ่มเติมตรงนี้ ทุก คนมีความตื่นตัวที่จะมารับเงิน ความทุกข์ติดตัวมา 8 ปี ท�ำให้ทกุ คนลืมเหตุการณ์ไปบ้างแล้ว เมือ่ มีการช่วยเหลือ เยียวยาท�ำให้หัวใจพองโตขึ้น อยากจะบอกรัฐบาลว่า ขอบคุณมาก ถ้าเราย้อนไปปี 2546 ไม่มีใครมาดูแล เราเลย” ในนามของประชาชน ครอบครัวข้าราชการที่ได้รับ ผลกระทบ ฯ และผูพ้ กิ าร รูส้ กึ พึงพอใจมากกับเงินช่วยเหลือ เยียวยาที่ท�ำให้หลายครอบครัวมีความสุข จึงขอฝากความ สุขนี้ไปถึงนายกรัฐมนตรี และเป็นก�ำลังใจกับการท�ำงาน เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก แม่บ้านในฐานะหญิงหม้าย คนนี้ ขออวยพรให้นายกรัฐมนตรี เลขาธิการ ศอ.บต. มีความสุขเหมือนกับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และขออวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในการเดินทางอย่าง ปลอดภัย ขอขอบพระคุณมากค่ะ” นางอ้อยใจ ศรีสุวรรณ กล่าวอย่างจริงใจ

5


6

สัมภาษณ์

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2555

การเยียวยาช่วยเหลือเหยื่อไฟใต้ ในมุมมองของ“โซรยา จามจุรี”

อาจารย์โซรยา จามจุรี หัวหน้าโครงการผูห้ ญิงภาคประชาสังคม สำ�นักส่งเสริม และการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อที่ ได้รับ ผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

มีความเห็นอย่างไรต่อการช่วยเหลือเยียวยาที่ด�ำเนินการอยู่ในขณะนี้ ? มองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มเต็ม ทั้งในรูปตัวเงินและการ ยกระดับคุณภาพชีวติ ในภาพร่วม ซึง่ เป็นงานระยะยาวทีต่ อ้ งท�ำต่อเนือ่ ง การประชุมในรอบนี้ มีการพิจารณา กลุ่มกรณีกรือเซะ และ กลุ่มวันที่ 28 เมษายน (สะบ้าย้อย) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ มีฐานะล�ำบากยากจนมาก กรณีกรือเซะไปสอดคล้องกับความเห็นของกรรมการอิสระ ที่มี การพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดใหม่ๆ เมื่อวันที่ 28 เมษายน โดยกรรมการมีความเห็นว่าควร จะเยียวยากรณีที่สามีไปเสียชีวิตในมัสยิด ซึ่งตอนนั้นทางรัฐไม่ได้มีการเยียวยาใดๆ มีก็แต่ การให้ทุนการศึกษาแก่ลูกๆ ของเขา ส่วนในรูปตัวเงินไม่ได้อยู่ในเกณฑ์เยียวยาในช่วงนั้น ต่อมาเมือ่ รัฐบาลชุดนีม้ แี ต่งตัง้ คณะกรรมการเยียวยาฯ ได้เสนอให้ทางครม.พิจารณา เพือ่ ให้เขาได้เข้ามาอยู่ในเกณฑ์การช่วยเหลือ จนมีการช่วยเหลือเพิ่มเต็มกรณีกรือเซะ 4 ล้าน และกรณีสะบ้าย้อยซึ่งเป็นกรณีที่เกิดจากการกระท�ำของเจ้าหน้าที่รัฐได้ 7.5 ล้าน ส่วนกรณี ตากใบซึ่งเสียชีวิตจากการควบคุมตัวในการสลายการชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่ 85 ราย ก็มีการ เยียวยา 7.5 ล้าน เช่นเดียวกัน ส่วนกรณีการสูญหายที่ชัดเจนว่าเจ้าหน้าท�ำ จ่าย 7.5 ล้าน และกรณีทมี่ หี ลักฐานโดยเชือ่ ว่าเจ้าหน้าท�ำ อีก 4 ล้าน ส่วนกลุม่ ผูส้ ญู หายในบางกรณีทยี่ งั ไม่ ได้เยียวยา ถือเป็นกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบสูง แต่เป็นการสูญหายรอบใหม่ ก็ไม่ได้อยูใ่ นเกณฑ์ ซึง่ คงจะมีการปรับเกณฑ์กนั ใหม่ โดยกลุม่ นีก้ จ็ ะได้รบั การเยียวยาด้วย ซึง่ ก็ถอื ว่าเป็นเรือ่ งทีด่ ี การเยียวยาในรูปของตัวเงินเป็นสิ่งจ�ำเป็น แต่มากกว่านั้นคือเราต้องดูแลเรื่องของการ เยียวยาคุณภาพชีวิตในภาพร่วมด้วย ประเด็นนี้ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ขณะนี้ ตัวเลขการเสียชีวิตตั้งแต่ปี 2547 จนถึงทุกวันนี้ 90 เปอร์เซ็นต์ประชาชนเสียชีวิตมากกว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นเป้าหมายของผู้ก่อเหตุ เนื่องจากได้มีการใช้ระเบิดมากขึ้น ระเบิด ไม่เลือกคน ไม่เลือกเพศ ไม่เลือกอาชีพ ประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า 5 พันราย โดย ส่วนตัวคิดว่าเราควรทีจ่ ะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนให้ได้รบั การเยียวยา เท่าๆ กับเจ้าหน้าที่ รัฐ คือ อย่างน้อยต้องตั้งต้นที่ 5 แสนบาทก่อน เพื่อความเสมอภาค ซึ่งการพิจารณาของ คณะกรรมการเยียวยาก็ได้น�ำประเด็นนี้มาพูดกัน

28 เมษายน อันนี้แหล่ะเป็นการก้าวหน้าระดับ หนึ่ง หากประเมินจากผู้ได้รับผลกระทบฯ จาก การเยียวยาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 สิ่งที่ผู้ได้รับ การเยียวยาพอใจมากคือ การที่รัฐให้ทุนการ ศึกษาตลอดจนจบปริญญาตรี อย่างกรณีกรือเซะ เป็นครอบครัวที่ล�ำบาก มากกว่ า กรณี อื่ น ปรากฏว่ า ลู ก หลานเขามี โอกาสได้รับศึกษา ได้เป็นพยาบาลหลายคน สามารถท�ำงานยกระดับคุณภาพชีวิต สามารถ ส่งเสียให้นอ้ งได้ศกึ ษาต่อ ถ้าไปถามเขาๆ จะมี ความพอใจมาก แต่เขาอาจจะถามว่าเมื่อไรจะ โซรยา จามจุรี มีการจ่ายเงินให้เร็วขึ้น ให้ทันกันการเปิดเทอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรียน ซึ่งการจ่ายเงินก็ควรจะรวดเร็ว ช่วยให้ วิทยาเขตปัตตานี ทันท่วงที ท�ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ความ รวดเร็วมีความส�ำคัญ แต่อย่าให้มคี วามรูส้ กึ ว่าการจ่ายไม่เท่าเทียมกัน อันนีค้ อื สิง่ ทีต่ อ้ งปรับ อีกอย่างหนึ่งที่ต้องปรับ คือ ระบบการส่งเสริมอาชีพที่เราต้องดูแลเขา ต้องจัดเตรียม ระบบให้มีคุณภาพในการส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของเขาอย่างต่อเนื่อง ให้เขา สามารถที่จะยืนได้ด้วยตนเอง สามารถที่จะพึ่งตนเอง ไม่ใช่ต้องมีการพึ่งรัฐตลอดไปและ อีกโมเดลหนึ่งของผู้ที่ได้รับผลกระทบคือหญิงหม้าย ซึ่งได้มีการรวมกลุ่มกัน รัฐต้องมีการ ส่งเสริมท�ำให้กลุ่มเขามีความแข็งแรง เวลาร่วมกลุ่มกันแล้วจะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน

“จากการพูดคุยแลกเปลีย่ นกับคนทีท่ ำ�งานสันติภาพใน พื้นที่ความขัดแย้ง ซึ่งเขาก็มีการเยียวยาผู้ ได้รับผลก ระทบหรือเหยื่อเช่นกัน ปรากฏว่าเกณฑ์เมื่อเทียบกับ ประเทศอื่นในภาพร่วม พบว่าของเราถือว่าดีแล้ว”

เรื่องเงินเยียวยาจะเป็นการสร้างปัญหากับประชาชนหรือไม่ ? ได้เข้าไปพูดคุยกับผูไ้ ด้รบั ผลกระทบทัง้ กรณี ตากใบและกรือเซะ เขาบอกว่า การทีร่ ฐั ไม่ ได้ทอดทิง้ เขา อันนีถ้ อื เป็นความรูส้ กึ ทีด่ ขี องเขา โดยไม่ไปรือ้ ฟืน้ เรือ่ งเก่าทีเ่ ขาลืมไปแล้ว ซึง่ ต้องค้นหาความจริงกันต่อไปเนือ่ งจากบาดแผลทางใจบางอย่างมันใหญ่ ไม่ใช่วา่ การจ่ายเงิน แล้วต้องลืม แต่ต้องมองว่าเราจะสามารถก้าวข้ามไปได้อย่างไร เราจะอยู่อย่างไรในความ หลากหลายที่แตกต่างกัน ในความทรงจ�ำกรณีใหญ่ๆ เช่น สามีตาย ลูกตาย เจ้าหน้าที่รัฐ ตาย จะให้เขาลืมคงไม่ได้หรอก แต่ทกุ คนก็ตอ้ งคิดไปข้างหน้าว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบ นี้อีก เพื่อเป็นบทเรียนไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิแบบนั้นอีก

ด้านจิตใจและอาชีพ ผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มนี้จะเข้าถึงซึ่งกันและกันได้ดี เป็นคนหัวอกเดียวกันที่ได้รับ ผลกระทบใน ด้านอาชีพ เศรษฐกิจ สังคม เวลาเขาปลอบใจกัน เขาถึงมากกว่าคนนอก อันนี้ รัฐจะต้องต่อยอดขยายผล ช่วยท�ำให้กลุม่ เขาแข็งแรง สิง่ ทีร่ ฐั ต้องเข้าไปช่วยเหลือ เช่น เขามี ผลิตภัณฑ์ อาหารการกิน เป็นผลิตภัณฑ์ทขี่ าย ภายในและภายนอก น�ำ้ ยาซักผ้า น�ำ้ ยาล้างจาน เป็นต้น ถ้าเขาอยากได้ตลาด รัฐต้องช่วยหาตลาด ขยายตลาดเพิ่ม เพราะเขาสามารถเพิ่ม ก�ำลังการผลิตได้มากกว่านี้ ทุกวันนี้ยังมีข้อจ�ำกัดเรื่องการตลาดอยู่ หรืออาจจะเข้าไปช่วย ในเรื่องทักษะการผลิตของเขา ในเรื่องพัฒนาฝีมือ หรือการอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อที่จะ พัฒนาประสบการณ์ต่อยอดขยายผลที่เขาท�ำไปแล้ว

การช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อไฟใต้ของ ศอ.บต. มีมิติอย่างไร ? จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนที่ท�ำงานสันติภาพในพื้นที่ความขัดแย้ง ซึ่งเขาก็มีการ เยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบหรือเหยือ่ เช่นเดียวกัน แต่ปรากฏว่าเกณฑ์เปรียบเทียบกับประเทศ อื่นในภาพร่วม พบว่าของเราถือว่าดีแล้ว เพราะมีการเยียวยาร่วมไปถึงครอบครัวซึ่งฝ่าย เจ้าหน้าที่คิดว่าเป็นผู้ก่อเหตุ ซึ่งในหลายประเทศเขาจะดูแลไม่ครอบคลุมคนกลุ่มนี้ แต่ ของเราจะยึดหลักมนุษย์ธรรม โดยเข้าไปเยียวยาช่วยเหลือ เช่น กรณีกรือเซะ หรือ กรณี

ปัจจุบันบทบาทผู้หญิงมีศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่อย่างไร ? จริงๆแล้วผู้หญิงเราในภาคประชาสังคมได้มีส่วนช่วยร่วมกันภาครัฐในการเยียวยาผู้ได้ รับกระทบตัง้ แต่ปี 2547 จริงแล้วกลุม่ แรกทีไ่ ปพบปะเยีย่ มเยียนประชาชนคือ ภาคประชาสังคม หรือภาคประชาชน ก่อนที่รัฐจะมีการจัดตั้งกลไกอย่างเป็นระบบ โดยจะเป็นการเยี่ยม บ้านให้ก�ำลังใจ ให้เขารู้สึกว่าคนในชุมชนไม่ได้รับการถอดทิ้งและได้รับการช่วยเหลือ ด้านเศรษฐกิจจากคนอื่นๆ รอบข้าง


สัมภาษณ์

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2555

การเยียวยาช่วยเหลือเหยื่อไฟใต้ ในมุมมองของ

“ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี”

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำ�นวยสถานวิจัยความขัดแย้งและความ หลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) อาจารย์ประจำ�คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตปัตตานี เป็นนักวิชาการอีก ผู้หนึ่งที่เกาะติดปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ ให้ สัมภาษณ์ถึงการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อไฟใต้

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ในส่วน มติ ครม. เรื่องที่จะเพิ่มเงินการเยียวยาฯ ? ผมว่าเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในทางการเมืองในทางนโยบาย ซึ่งส�ำคัญมากมี ผลบวกต่อการรุกทางการเมืองทีท่ างฝ่ายรัฐบาลได้ทำ� ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้ ซึง่ มีความ สับสนมีเหตุการณ์รุนแรงมากขึ้น การที่รัฐประกาศนโยบายและขยายการช่วยเหลือเยียวยา เป็นการตอบสนองทางการเมืองให้กับทุกกลุ่มทุกฝ่าย อย่างชัดเจน เป็นจุดที่เป็นประโยชน์ ในแง่ของประชาชนโดยทัว่ ไปทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เหยือ่ ของเหตุการณ์ และ ครอบครัว ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ล้มตาย ทุพพลภาพ รวมทั้งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบพิเศษ เช่น กรณีกรือเซะ กรณีตากใบ กรณีสะบ้าย้อย และเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้รับการเยียวยาอย่าง ทั่วถึงด้วย ซึ่งในแง่ของการเมืองเป็นผลดีของรัฐบาล การช่วยเหลือเยียวยาครั้งนี้จะสร้างความสมานฉันท์และสันติสุขได้หรือไม่ ? การเยียวยาเป็นเรื่องที่ดีดังที่กล่าวแล้ว แต่คงจะแก้ไม่ได้ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องความคิดต่าง เรื่องความยุติธรรม แต่อย่างน้อยมาตรการเยียวยาเป็นเครื่องมือช่วยใน ระยะสัน้ ในแง่ผลกระทบอะไร มีความเดือนร้อนอะไร รัฐจริงใจ ตัง้ ใจทีจ่ ะให้ทจี่ ะช่วยเหลือ เงื่อนไขก็ไม่มากนัก ไม่ต้องมีปัญหามากในการตรวจรายละเอียด ลดเงื่อนไข ไม่เหมือน วิธีคิดในอดีตที่มีเงื่อนไขเยอะ ผมมองว่าการเยียวยานี้เพื่อต้องการแก้ปัญหาเร่งด่วนแล้วก็ เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งคงต้องติดตามต่อว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องความรู้สึกต่างๆ ได้มากน้อยแค่ไหน แต่เฉพาะหน้านี้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

บทสรุปสุดท้ายของของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ? สถานการณ์ของจังหวัดชายแดนใต้ตอนนี้ มันยังเป็นเหตุการณ์ขึ้นๆ ลงๆ มันก็จะเหมือน อยู่บนที่ราบสูง ที่มันอาจจะตกลงมาง่ายๆ แต่ เมื่อมันขึ้นสูง ความรุนแรงก็ใช่ว่าจะสูงขึ้นโดย ทันที เพราะแนวทางการจัดการของฝ่ายความ มั่นคง ก็มีมาตรการการป้องกันสูงตามไปด้วย แต่ก็ใช่ว่าจะท�ำให้เหตุการณ์มันหายมันสงบลง ได้งา่ ยๆ เพราะเงือ่ นปมต่างๆ มันมีความซับซ้อน จะต้ อ งผ่ า นนโยบายการเยี ย วยาแบบนี้ และทุกฝ่ายจะต้องมีส่วนร่วมในการพิจารณา แก้ไขปัญหา โดยทาง ศอ.บต.และ สมช.ต้อง มีทิศทางหนึ่งเดียวที่จะพูดถึงนโยบายในการ แก้ไขปัญหา เพื่อแสวงหาทางออกและความ ต้องการร่วมกันโดยสันติวิธี

ประชาชนในพื้นที่เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์เบื่อกับเหตุการณ์ความรุนแรง ? ใช่ ประชาชนในพืน้ ทีเ่ บือ่ ปัญหาความรุนแรงทีย่ ดื เยือ้ เพราะมีผลกระทบในวงกว้าง ทุก ฝ่ายก็ยอมรับว่า ความรุนแรงมีความสูญเสีย ทุกฝ่ายทุกคนยอมรับแล้วว่าต้องการความสงบ และการแก้ปัญหาร่วมกัน ทางรัฐก็เปิดโอกาสแล้ว เพื่อให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ให้ เข้ามาร่วมในการแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง

“การเยียวยาเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องของ ความรู้สึกสูญเสีย เป็นการให้ความยุติธรรม จาก ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่รัฐจะ ต้องให้ความสำ�คัญในปัญหาอื่นๆ ด้วย มิฉะนั้นจะ เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา”

อะไรคือปมปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ? มีทงั้ เรือ่ งเล็กและเรือ่ งใหญ่ทมี่ นั ผสมอยู่ และทีส่ ำ� คัญการไม่ได้รบั ความยุตธิ รรม ปัญหา ที่มีผลกับโครงสร้างความยุติธรรม ชาติพันธุ์ ศาสนา ประวัติศาสตร์ ซึ่งนอกจากปมใหญ่ แล้วก็มเี รือ่ งมาแทรกซ้อนในตอนหลัง ผมเชือ่ ว่านโยบายรัฐชัดเจนในโครงสร้างทีจ่ ะมุง่ แก้ไข ปัญหาความไม่ยตุ ธิ รรม และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซึง่ เป็นผลกระทบอันเกิดจากการกระท�ำ ของเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ก่อความไม่สงบ โดยจ่ายชดเชยเยียวยาให้ ซึ่งเกณฑ์ต่างๆ อาจจะ ถ้าจะมีการเปิดพื้นที่เจรจาท่านมีความเห็นอย่างไร ? ขยายมากขึ้น ซับซ้อนมากขึ้น โดยเวลานี้เป็นไปตามมติที่ ครม.ได้อนุมัติไว้ และจะมีการ การเปิดช่องให้มกี ารพูดคุย การสนทนาระหว่างผูท้ มี่ คี วามเห็นต่าง มันจะเป็นพืน้ ฐานใน พิจารณาไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ การท�ำให้เกิดความเข้าใจกันและกัน จากนั้นค่อยน�ำไปสู่กระบวนการตกลงในข้อเจรจา ซึ่ง จะเป็นก้าวต่อไป การพูดคุยกันแล้วบางส่วนก็ไม่ได้เปิดเผย เพราะไม่จ�ำเป็น แต่ต้องให้พูด สิ่งที่ ศอ.บต.ด�ำเนินการอยู่ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ ? คุยอย่างต่อเนื่อง ศอ.บต. จะเป็นส่วนส�ำคัญในภารกิจนี้ ประเด็นส�ำคัญคือ การแก้ปัญหา จากสิง่ ทีเ่ คยท�ำในอดีตจนถึงปัจจุบนั มีความต่อเนือ่ ง ถือว่าเดินไปได้มากกว่าครึง่ หนึง่ แล้ว รุนแรงที่เกิดขึ้น อย่าใช้อารมณ์ ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้ความรู้ ใช้เหตุผล อย่างที่ เป็นสิ่งที่ควรจะท�ำ แต่ยังไม่เข้าเป้าทั้งหมด ยังมีช่องว่างอยู่ ซึ่งอยู่ที่ว่าการแก้ไขปัญหานั้น ท�ำมาแล้วและท�ำต่อไปเรื่อยๆ มันจะแก้ปัญหาหรือลดปัญหาได้มากขึ้น จากการถ่ายทอด มันจะต่อเนื่องสม�่ำเสมอหรือไม่ และจะต้องแสวงหาทางออกใหม่ๆ เช่นการเปิดพื้นที่ ประสบการณ์และการพูดคุยเพือ่ แก้ไขปัญหาร่วมกัน เพือ่ ให้ชายแดนใต้เกิดสันติสขุ เป็นธรรม การมีส่วนร่วมโดยตรงของประชาชน ที่ส�ำคัญคือจะต้องเน้นวิธีการต่อสู้แบบสันติวิธี คิดว่าอนาคตข้างหน้า 3 จชต.จะเป็นพื้นที่พิเศษแบบไหน ? หัวใจของการเยียวยาคืออะไร ? ตอนนี้มีข้อเสนอในเรื่องเขตปกครองพิเศษ หลายรูปแบบ เช่น รูปแบบการเลือกตั้ง การเยียวยาเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องของความรู้สึกสูญเสีย เป็นการให้ความ ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) หรือ ยุติธรรม จากปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่รัฐจะต้องให้ความส�ำคัญใน จัดตัง้ เป็นลักษณะพิเศษ 3 จังหวัด หรือว่า 3 นคร ส่วนอีกแนวทางหนึง่ คือการรวม 3 จังหวัด ปัญหาอืน่ ๆ ด้วย มิฉะนัน้ จะเกิดปัญหาอืน่ ๆ ตามมา ดังนัน้ ภาครัฐจะต้องมององค์ประกอบ ร่วมเป็นมหานคร แบบว่าผู้น�ำมาจากการเลือกตั้งคนเดียว หรือว่าจะเป็นรูปแบบอื่นๆ อื่นๆ ให้ครอบคลุมด้วย ที่เหมาะสม ตรงนี้ยังคงต้องมีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนกันในวงกว้างมากกว่านี้

7


8

สัมภาษณ์

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2555

การเยียวยาช่วยเหลือเหยื่อไฟใต้ ในมุมมองของ “แวดือราแม มะมิงจิ”

นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำ�จังหวัดปัตตานี กล่าวถึงมุมมองด้านการเยียวยาเหยื่อปัญหาไฟใต้ ในมุมมองของนักการ ศาสนา และผู้นำ�ศาสนาอิสลามในพื้นที่ โดยมองว่าการเยียวยาด้วยตัวเงิน นั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่รัฐต้องเข้าไปดูแลด้านจิตใจ รวมถึงการต่อยอดใน เรื่องงานและอาชีพให้กับผู้ ได้รับผลกระทบด้วย

เท่ากันทั้งสองคน จะท�ำให้เกิดความสุขและ ความพึงพอใจกับทุกฝ่าย ต้องขอบคุณ ศอ.บต. ขอบคุณรัฐบาล และขอบคุณผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่ว่า ได้เงินเยียวยาไปแล้ว ไปทะเลาะกัน สร้างปัญหา ขึน้ มา โดยไม่ใช้หลักคิดของศาสนาอิสลาม หาก เราเป็นมุสลิมอย่างแท้จริงต้องเคารพบุคคลทีม่ า ช่วยเยียวยาเราต้องซุโกร เงินเยียวยาเป็นเงินที่ ให้เพื่อเยียวยาเรา และไม่ใช่การเยียวยาแค่เงิน แต่ทางด้านจิตใจนั้นถือว่าส�ำคัญยิ่ง เมื่อเกิด เหตุการณ์เราไม่สามารถหนีได้อัลลอฮ์ก�ำหนด ไว้แล้ว แต่สาเหตุมันก็มีปัจจัยที่แตกต่างกันแค่ นั้นเอง

ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักเกิดจากอะไร ? หลายๆ มุม หลายๆ มิติ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับประเทศอื่นๆ ต้องมองหลายปัจจัย ถ้ามองด้านศาสนา คือ อัลลอฮ์ก�ำหนดไว้แล้ว แต่ก็มีสาเหตุ ต้องมาแยกปัญหาความไม่เป็น ธรรม อัลลอฮ์ก็จะทดสอบ อยู่ที่มนุษย์ เป็นการกระท�ำของมนุษย์ สร้างปัญหา สร้างความ แตกแยก ประเด็นที่สองเป็นการทดสอบทางธรรมชาติ เช่น น�้ำท่วม ภัยแล้ง เหตุการณ์ต่างๆ แวดือราแม มะมิงจิ ต้องใช้ความอดทนและยอมรับต่อสิง่ ทีเ่ กิด ด้านจริยธรรม และต้องเรียนรูส้ งิ่ ทีอ่ ลั ลอฮ์กำ� หนด ประธานคณะกรรมการอิสลาม ประจ�ำจังหวัดปัตตานี ไว้ ที่ชายแดนภาคใต้มีปัญหาหลายอย่าง เช่น ปัญหายาเสพติด การแสวงหาผลประโยชน์ มีขอ้ เสนอแนะอย่างไรกับการท�ำงานของ ศอ.บต. หลายเรื่องรวมกัน ซึ่งรัฐต้องมาแก้ไขโดยสันติวิธี อย่าใช้ความรุนแรงแก้ไขปัญหา เช่นที่เคย เกิดขึ้นในอดีต ต้องหาทางออกเพื่อจะให้เกิดสันติสุข ยุติธรรม โดยใช้หลักศาสนา เพราะ และ หน่วยงานความมั่นคงซึ่งก�ำลังด�ำเนินการอยู่ขณะนี้ ? ศาสนาสอนให้เราไม่กระท�ำความผิด ทุกคนก็ต้องยอมรับความถูกต้อง คงต้องฝากเรือ่ งการพัฒนาทีจ่ ะต้องมีความหลากหลาย โดยมีองค์กรมากระตุน้ และท�ำให้ ทุกคนเข้าใจ ซึ่งทุกวันนี้ ศอ.บต. ก็เล็งเห็นอยู่แล้วในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ได้รับ นโยบายในเรื่องการเยียวยาจะท�ำให้เกิดสันติสุขได้หรือไม่ ? ผลกระทบ ไม่ใช่แค่มอบเงินเยียวยาก็จบ ยังไม่จบตรงนัน้ ต้องแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการต่างๆ ตรงนี้ แน่นอนทีต่ อ้ งมีการเยียวยา ใน 2 มิติ คือ ในด้านจิตใจ เมือ่ ทุกคนประสบความทุกข์ จากเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครอง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�ำเภอ อบต. อบจ. เทศบาล ความเดือนร้อน หรือถึงความตายจากสถานการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับความไม่สงบ จะต้อง เพื่อรับนโยบายของศอ.บต. ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการเข้าไปดูแลพื้นที่ โดยเฉพาะทายาท มีการเยียวยา การเยียวยาเป็นเรือ่ งส�ำคัญ ศาสนาอิสลามนัน้ เมือ่ มีการตาย จะมีผลต่อสุขภาพ ที่ได้รับผลกระทบให้อยู่ดีกินดี ไม่ไปสร้างปัญหา ให้ได้อยู่อย่างพอเพียง ช่วยให้เขามีงานท�ำ จิต ก็ต้องเอาหลักศาสนามาสอน ซึ่งโรงพยาบาลให้การดูแลสุขภาพจิตก็ส่วนหนึ่ง ในบทของ ทุกคนก็ต้องมีความสงบในใจเรา ท�ำอีบาดะ เหตุการณ์ต่างๆ ก็จะค่อยๆ ลดลง อิสลาม สมัยท่านนบี ใน อัลกุรอานปี 1433 ได้กล่าวไว้แล้ว ทางรัฐบาลเองก็ตอ้ งเยียวยาจิตใจ และลงมาที่ ผู ้ น� ำ ศาสนาก็ ต ้ อ งท� ำ ความเข้ า ใจ ต้ อ งไปบรรยาย ต้ อ งเอาหลั ก ศาสนา ต้องอ่านดูอาร์ การซีเกร อ่านอัลกุรอาน เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ก�ำหนดไว้แล้ว นี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ปัญหาหลายๆ เรื่อง เราต้องอ่านอัลกุรอาน ระลึกถึงอัลลอฮ์ให้มาก จะท�ำให้เรามีความ เข้มแข็ง สามารถทีจ่ ะป้องกันปัญหาได้ ต้องหาผูร้ ทู้ เี่ ป็นหมอ อุสตาซ มาบรรยายใน อัลกุรอาน ใช้หลักคิดของอิสลามมาเป็นทางน�ำ เมือ่ มีปญั หาเข้ามา เราก็สามารถป้องกันได้ อยูร่ ว่ มกันได้ โดยใช้ความอดทนแก้ปัญหา เมื่อเหตุการณ์หรือปัญหาเกิดขึ้น ด้านจิตใจในอิสลาม อัลลอฮ์ จะสร้างมนุษย์ 2 ปัจจัย เป็นหลัก ปัจจัยแรกคือวิญญาณ ปัจจัยที่สองคือวัตถุ ซึ่งประกอบ ด้วยอวัยวะต่างๆ ทีอ่ ยูบ่ นตัวเรา อวัยวะของเราต้องการอะไร การกินเราต้องหาอาหารฮาลาล ทุกวันนี้ ศอ.บต. ให้ความส�ำคัญมากในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความต้องการ สรุปแล้วก็คือต้องเอาหลักศาสนาอิสลามมาสอน ของประชาชน ผมได้เสนอประเด็นปัญหาของชาวบ้านที่แหลมโพ อ�ำเภอยะหริ่ง ซึ่งตอนนี้ ท�ำมาหากินล�ำบาก ออกไปหาปลาในทะเลไม่ได้ เนื่องจากส่วนมากท�ำประมงขนาดเล็ก เรือ สิ่งที่ ศอ.บต.ก�ำลังด�ำเนินการอยู่ในขณะนี้ ท่านคิดว่าเป็นอย่างไรบ้าง ? ก็จะออกทะเลไม่ได้ เรื่องนี้ พันต�ำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต. ก็ได้สั่งการให้ ศอ.บต. เป็นองค์กรของภาครัฐที่ท�ำหน้าที่ดูแลทุกข์และสุขของประชาชนในทุกๆ ด้าน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเศรษฐกิจ เข้าไปดูศึกษาหาทางช่วยเหลือโดยด่วนแล้ว เพราะไม่อยากให้ ทุกๆ มิติ ทั้งในเชิงพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ และท�ำให้คนเป็นคนดี ประชาชนมีทุกข์ โดยจะสนับสนุนอุปกรณ์การท�ำมาหากิน นอกจากนี้จะขอให้ อบจ. อบต.ใน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ศอ.บต. ก็ต้องเข้าไปดูแล โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบตั้งแต่อดีต พืน้ ทีน่ ำ� งบประมาณจาก ศอ.บต. มาพัฒนา เนือ่ งจากสามารถด�ำเนินการแก้ปญั หาได้รวดเร็ว จนถึงปัจจุบนั ศอ.บต.ก็จะเป็นกลไกหนึง่ ในการแก้ไขปัญหา ส่วนหนึง่ ก็จะเอางบประมาณของ ขึน้ ประเด็นเหล่านีก้ ต็ อ้ งแก้ปญั หาให้ตรงจุด ซึง่ รัฐบาลและองค์กรอืน่ ๆ ต้องร่วมมือกัน ไม่ใช่ แผ่นดินมามอบหรือเยียวยาให้ผรู้ บั ผลกระทบ การเยียวยานีจ้ ะท�ำให้ทกุ คนรูส้ กึ ว่ารัฐให้ความ ให้เป็นภาระของศอ.บต. ฝ่ายเดียว เป็นธรรมและห่วงใย ดังนั้นเงินเยียวยาก็ต้องแบ่งให้เป็นสัดส่วนอย่างเป็นธรรม เนื่องจากเงิน วันนี้ ชาวบ้าน ผู้น�ำท้องถิ่น ผู้น�ำศาสนา แสดงความรู้สึกดีใจ ที่มี ศอ.บต.เข้าไปดูแล เยียวยาไม่ใช่เป็นเงินมรดก ซึง่ มรดกในความหมายของอิสลาม มี 4 ประเภท ซึง่ หากสามีตาย อย่าง เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ต้องขอบคุณกับความตั้งใจจริงของรัฐบาลชุดนี้ด้วย ซึ่งต้องให้ จากเหตุการณ์ คนที่มีส่วนจะได้รับมรดก ได้แก่ 1. ภรรยา 2. พ่อ แม่ 3. ลูก 4.ถ้าไม่มีผู้รับ เวลากันบ้าง ในระยะเวลา 3 ปีนี้ รัฐบาลก็ต้องวางระบบวางกรอบการท�ำงานว่าจะท�ำอะไร มรดกหรือทายาทก็จะให้กับผู้อุปการะ ต่อไป ค่อยๆ ก้าวไป ทั้งในด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคม โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ซึ่ง ถ้าเป็นมรดกจะแบ่งไม่เท่ากัน แต่เรื่องเงินเยียวยาที่ทางศอ.บต. จ่ายให้กับผู้ได้รับ เป็นบุคลากรของภาครัฐจะต้องประสานมือกันให้เป็นเอกภาพ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ตรง ผลกระทบนัน้ ไม่ใช่เงินมรดก ต้องแบ่งให้เท่ากัน ถ้าสมมุตวิ า่ เขามีภรรยา 2 คนก็ตอ้ งแบ่งให้ ประเด็น ตามที่รัฐบาลได้วางนโยบายเอาไว้

“เป็นมุสลิมอย่างแท้จริงต้องเคารพบุคคลที่มาช่วย เยียวยาเราต้องซุโกร เงินเยียวยาเป็นเงินที่ให้เยียวยา เรา ไม่ใช่การเยียวยาแค่เงิน แต่ทางด้านจิตใจนัน้ ถือว่า สำ�คัญยิ่ง”


สันติสุขชายแดนใต้

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2555

บนความรู้สึกของผู้ ได้รับการเยียวยา “ขอบคุณรัฐบาลและศอ.บต.ที่ ไม่ทอดทิ้งกัน”

การจ่ายเงินเยียวยาให้กับเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบจาก ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวัน ที่ 17 สิงหาคม 2555 ที่อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์อ�ำนวย การบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ถ.สุขยางค์ เขต เทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งมี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศูนย์อำ� นวยการบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น ประธานมอบเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ในกรณีเหตุการณ์ ตากใบ กรือเซะ สะบ้าย้อย ผู้ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพ จาก การกระท�ำของ เจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการที่เสียชีวิตจากการ ปฏิบัติหน้าที่ ในแต่ละจังหวัด 4 จังหวัด ที่ผ่านการพิจารณา ของคณะอนุกรรมการเยียวยาของแต่ละคณะ รวม 6,868 คน เป็นเงิน 430,210,000 บาท ในการมอบเงินเยียวยาครั้งนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วย ความคึกคัก โดยมีประธานคณะกรรมการอิสลามประจ�ำ จังหวัดใน 5 จังหวัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ในจ�ำนวนนีม้ ี นาย พัครูดนิ บอตอ อดีต สว.นราธิวาส ซึง่ ถูกลอบยิงจนเป็นเหตุ ให้ทพุ พลภาพ และนางอังคณา นีละไพจิต ภรรยา ของ นาย สมชาย นีละไพจิต อดีตประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิมที่ ถูกอุ้มหาย ซึ่งอนุคณะกรรมการพิจารณาให้จ่ายรายละ 7.5 ล้าน เดินทางมารับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วย นอกจากนี้ยังมีนางมัสตะ เจ๊ะอูมา อายุ 51 ปี ชาวบ้าน หมู่ที่ 6 ต.กาลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส ผู้สูญเสียลูกชาย 2 คน คือ นายมาหะมะซับรี อาบูคารี อายุ 14 ปี เสียชีวติ และลูกชาย ต้องเลี้ยงลูกเพียงล�ำพัง ฐานะล�ำบาก ตนเองรู้สึกดีใจมากที่ใน อีกคน คือ นายอับดุลเลาะห์ อาบูคารี ซึ่งหายตัวลึกลับขณะ วันนี้ ทีท่ างรัฐบาลให้ความช่วยเหลือ ไม่ทอดทิง้ และ อยากจะ เป็นพยานคดีซ้อมทรมานผู้ต้องหาคดีปล้นปืน ขอขอบคุณ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต. ทีไ่ ม่ทอดทิง้ และดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบมาโดยตลอด จากนี้ไปชีวิตของ นางมัสตะ เจ๊ะอูมา เปิดเผยว่า ตนเองรู้สึกดีใจมากใน ตนเองและลูกๆ น่าจะดีขึ้น สิ่งที่ได้ต่อสู้ประสบผลส�ำเร็จ ตนเองขอขอบคุณ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต. และ ขอบคุณรัฐบาล ที่ดูแล ในเรื่องนี้มาด้วยดี หลังจากนี้แล้วจะน�ำเงินไปท�ำบุญให้กับ ลูกที่เสียชีวิตและจะใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดต่อไป นางแมะซู อาบูบากา อายุ 34 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ที่ต้องสูญเสียสามีจากเหตุการณ์ 28 เมษาฯ 47 เปิดเผยว่า เมื่อสามีไม่มีอยู่ตนเองล�ำบากมาก

9


10 ฟ้าใหม่จังหวัดชายแดนใต้

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2555

หอการค้าแฟร์ Satun Trade Fair 2012 : พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการจัดงานมหกรรม “หอการค้าแฟร์ Satun Trade Fair 2012” การค้าชายแดนใต้ 3 แผ่นดิน ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และมหกรรมอาหารจานเด็ด ของดีเมืองสตูล ครั้งที่ 11 โดยงานดังกล่าวจัดให้มีขึ้นที่จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 18-27 สิงหาคม 2555

PEOPLE

หนุนรัฐ-เอกชน ออกเงินคนละครึ่งติดวงจรปิด

จากกรณี ว างระเบิ ด โรงแรมซีเอส ปัตตานี และเผ่า โชว์รมู ฮอนด้า เป็นผลตามมา ถึ ง แนวทางการร่ ว มมื อ รั ฐ เอกชน ป้องกันภัย ว่ า ที่ ร .ต.เลิ ศ เกี ย รติ วงศ์ โ พธิ พั น ธ์ รองผู ้ ว ่ า ราชการจังหวัดปัตตานี ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า จะให้สถาน ประกอบการและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ความปลอดภัยด้วย เช่น พนักงานต้องมีความรูแ้ ละคอยสังเกต สิง่ แปลกปลอมทีเ่ ข้ามาในพืน้ ทีห่ รือบริเวณใกล้เคียง เพราะเจ้า หน้าที่ รปภ.ไม่สามารถดูแลความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง จึง ควรติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อเป็นตัวช่วยในการสอดส่องดูแล ด้วย โดยขอให้เจ้าของหรือบริษทั ทีม่ กี ำ� ลังความสามารถลงทุน ติดตัง้ วงจรปิดเอง ราคาประมาณ 5-6 หมืน่ บาท และขอความ ช่วยเหลือจากทางราชการอีกส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ หน่วยงานราชการต้องสนับสนุนเอกชนในพื้นที่ มากกว่านี้ เช่น งดเว้นภาษีการติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือออก เงินติดตั้งหรือจัดซื้อ 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะมีการประชุมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดและหอการค้าจังหวัดในเรื่องนี้ ซึ่ง ตนเห็นด้วย ว่าทีร่ .ต.เลิศเกียรติ กล่าวอีกว่า ขอให้เจ้าหน้าทีน่ ำ� ภาพรถที่ ถูกโจรกรรมมาเผยแพร่ตอ่ สาธารณะ เพือ่ ให้ชาวบ้านทราบและ ช่วยสอดส่องดูแล ซึง่ ก่อนเกิดเหตุระเบิดทีโ่ รงแรมซีเอส.ปัตตานี ชาวบ้านเห็นรถยนต์คาร์บอมบ์จอดอยู่บริเวณหลังโรงแรม แต่ ไม่ทราบว่าเป็นรถคาร์บอมบ์ เนือ่ งจากเจ้าหน้าทีไ่ ม่ได้เผยแพร่ ภาพให้ชาวบ้านทราบก่อน

ส่งเสริมเยาวชนชายแดนใต้ : เมื่อเร็วๆนี้ นายฐานิส ศรียะพันธุ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. มอบก�ำลังใจกับเยาวชนไทยในโครงการ “ฝันให้ไกล ไปให้ถึงสโมสรฟุตบอลโลก” โดยเยาวชนที่ ได้รบั การคัดเลือกจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�ำนวน 33 คน จะได้ไปเยีย่ มชมและเรียนรูป้ ระสบการณ์ จากสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่ประเทศอังกฤษ

“มณฑล สุดประเสริฐ” รองเลขาธิการ ศอ.บต. คนใหม่ เ มื่ อ วั น ที่ 7 สิงหาคม 2555 คณะ รั ฐ มนตรี (ครม.) อนุ มั ติ รั บ โอนและ แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จ�ำนวน 2 ราย ตามที่กระทรวงมหาดไทยและศูนย์อ�ำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เสนอ โดยอนุมตั ใิ ห้ นายประมุข ลมุล รองเลขาธิการ ศอ.บต. ย้ายไปด�ำรงต�ำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ส�ำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ให้นายมณฑล สุดประเสริฐ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ด�ำรงต�ำแหน่งรองเลขาธิการ ศอ.บต. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป ประวัติของ นายมณฑล สุดประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 ภรรยาชื่อ นางพักตร์พิมล สุดประเสริฐ มีบุตร 2 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วศบ.(โยธา) จาก ม.พระจอมเกล้าธนบุร,ี ปริญญาโท วศม.(สุขาภิบาล) จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จบรัฐประศาสนศาสตร์ มหา บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ วปอ. 2552 บรรจุเข้ารับราชการ เมื่อ 21 มกราคม 2528 ใน ต�ำแหน่งวิศวกรโยธา 3 ส�ำนักผังเมือง รับต�ำแหน่ง เลขานุการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง ในปี พ.ศ. 2546 เป็นผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ใน ปี 2551 เป็นผู้อ�ำนวยการส�ำนักสนับสนุนและพัฒนาตาม ผังเมือง ปี 2552 และเป็นรองอธิบดีกรมโยธาธิการและ ผังเมือง ในปี 2553 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน : ปี 2540-2544 วิศวกรหัวหน้าโครงการฟื้นฟูและบูรณะเมืองพัทยา, ปี 2547-2549 ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโครงการก่อสร้าง วังทวีวฒั นา (CEO), ปี 2551 คณะท�ำงานการแก้ไขปัญหา การกัดเซาะชายฝั่งทะเล, ปี 2551 คณะท�ำงานของ รมช. กระทรวงมหาดไทย (นายสุพล ฟองงาม), ปี 2552 คณะ ท�ำงานอ�ำนวยการติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ส�ำคัญ เร่งด่วน และแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน และ ปี 2552 เป็นคณะท�ำงานพิจารณากลั่นกรองร่าง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมโยธาธิการและผังเมือง

SOCIETY

ข้อเสนอถึงนายกฯ ยิ่งลักษณ์ หลังเหตุระเบิด รร.ซีเอส ปัตตานี

นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สว.ปัตตานี ประธาน เดียว ด้านหลังเปิดโล่ง คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลด้านการเยียวยา สามารถขนระเบิดเข้า ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในจชต. เจ้าของ มาในเมืองได้ โดยเจ้า โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี ได้เสนอความเห็นถึงนายก หน้าที่ตั้งด่านตรวจไม่ รัฐมนตรีหลังเกิดเหตุระเบิดที่โรงแรม ซี.เอส.ว่า รัฐควร พบ แสดงว่ามาตรการ มีมาตรการเร่งด่วนในการตรวจตราและติดตามรถที่ถูก รักษาความปลอดภัยบกพร่อง ซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน โจรกรรมและฆ่าเจ้าทรัพย์ และวางระบบการตรวจตรา และถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ในครัง้ ทีผ่ า่ นมา ให้ทำ� งาน รถยนต์ในพืน้ ทีใ่ ห้รดั กุมมากขึน้ การทีร่ ถยนต์กระบะตอน อย่างเป็นระบบมากขึ้น


ฟ้าใหม่จังหวัดชายแดนใต้

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2555

วันฮารีรายออิดิ้ลฟิตรีจังหวัดยะลา : พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมแสดงความยินดี กับพีน่ อ้ งและลูกหลานชาวไทยมุสลิมเนือ่ งในเทศกาลฮารีรายออิดลิ้ ฟิตรี ทีศ่ นู ย์เยาวชน เทศบาลนคร ยะลา และที่มัสยิดกลาง จังหวัดยะลา โดยชาวมุสลิม ร่วม 5,000 คน  มารวมกันละหมาดครั้งใหญ่ ในรอบปี ซึ่งเป็นการแสดงถึงความรัก ความเมตตา ความศรัทธาระหว่างกัน

เยี่ยมให้ก�ำลังใจชาวบ้านที่ถูกลอบยิง : นายฐานิส ศรียะพันธ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต.และคณะ เดินทางเยี่ยมให้ก�ำลังใจ และมอบกระเช้าให้กับครอบครัว นายซาอุดิง ยะโก๊ะ และ นายนูรดิง ลีเกี๊ยะ ซึ่งถูกลอบยิงที่บ้านท�ำนบ ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา เมื่อวันที่ 24 ส.ค.2555 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ นอนรักษาตัวอยู่ที่ ตึกศัลยกรรมกระดูกชาย โรงพยาบาลศูนย์ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

พล.อ.ชวลิต มองปัญหา จชต. ยังไม่เลวร้าย ศาลปกครองสั่งส�ำนักนายกฯ กลุ่มต้องการแยกดินแดนเป็นเพียงคนส่วนน้อย

ชดเชยเยาวชนถูกทหารซ้อม 2 แสน

พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความไม่สงบใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ว่า ปัญหาไม่ได้เลวร้าย แต่ยังขาดความไว้วางใจของประชาชนใน พื้นที่ ไม่ควรมองว่ามีคนบางกลุ่มต้องการแบ่งแยกดินแดน เพราะเป็นคนส่วนน้อย เพียง 3-5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ประชาชนเกือบทั้งหมดยังรู้สึกว่าเป็นคนไทย การน�ำ ประเด็นเล็กน้อยมาพูดยิ่งท�ำให้เกิดความขัดแย้ง “ผมมองว่ารัฐบาลยังคงให้ความสนใจในกระบวนการควบคุม บังคับบัญชา แต่การแก้ไขปัญหาภาคใต้ ต้องมี 3 ขัน้ ตอนทีช่ ดั เจน คือ 1. การก�ำหนดวัตถุประสงค์ นโยบายยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาที่ชัดเจน ทุกฝ่ายเข้าใจจึงจะด�ำเนินการ 2. จะให้ หน่วยงานไหนก�ำหนดยุทธศาสตร์นนั้ ๆ และ 3. การจัดการให้องค์กรหรือหน่วยงาน

ศาลปกครองสงขลาพิพากษา สัง่ ส�ำนักนายกฯ ฐานะต้นสังกัด กอ.รมน. ชดเชยสองเยาวชนถูกทหารท�ำร้ายร่างกายระหว่างค้นตัว เมื่อปี 2552 รายละ 1 แสน มูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้ออกใบแถลงข่าวเพื่อชี้แจงว่าศาล ปกครองสงขลาได้มีค�ำพิพากษา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ให้ ส�ำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของกองอ�ำนวย การรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 (กอ.รมน.ภาค 4) ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนแก่นายมะเซาฟี แขวงบู อายุ 20 ปี และเด็ก ชายอาดิล สาแม อายุ 14 ปี สองเยาวชนที่ฟ้องเรียกค่าเสียหาย เนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ทหารท�ำร้ายร่างกายในระหว่างการลาด ไหนก�ำหนดการท�ำงาน” ตระเวนและตรวจค้นตัวโดยใช้อ�ำนาจตามกฎอัยการศึก เหตุเกิด พล.อ.ชวลิต กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสนใจในประเด็น 3 เรื่องนี้ และทุกฝ่ายพูดเพียงเรื่องการเมือง เมื่อวันที่11 พ.ค. 52 บริเวณถนนริมแม่น�้ำปัตตานี ต�ำบลสะเตง น�ำการทหาร หรือตามแนวพระราชด�ำริ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ขณะทีเ่ รือ่ งการปฏิบตั กิ ารเชิงรุก การเข้าตี ก็เป็นเรือ่ ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ที่ส�ำคัญ แต่ไม่ใช่มาตรการหลัก เพราะกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนถึงจะมีจริงแต่ก็มีน้อยมากและมีพื้นที่การท�ำงาน แค่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น ไม่ได้ต้องการอะไรมาก “กลุ่มเหล่านี้ก็มีความชัดเจนว่าจะปกครองตัวเองอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และภายใต้รัฐธรรมนูญไทย แต่เรากลับไปท�ำให้เกิดความขัดเคืองกันเองเท่านั้น” พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ กล่าว

แนะเพิ่มอ�ำนาจให้ อบจ.ร่วมแก้ปัญหาไฟใต้

นายอุดร ตันติสนุ ทร ประธานมูลนิธสิ ง่ เสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ หัวเรือ ใหญ่ในการผลักดันให้มีองค์การบริหารส่วนต�ำบลขึ้นเป็นครั้งแรก กล่าวว่า การ ที่ภาคประชาชนบางส่วนได้ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อจัดตั้งท้องถิ่นพิเศษ ปัตตานี มหานคร โดยรวม จ.ยะลา จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส เข้าด้วยกัน คล้ายกับ การแบ่งแยกดินแดน ตนไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้และเชื่อว่าทางสภากลาโหม หรือรัฐบาลคงจะไม่ยินยอม ตามที่นายหลวงท่านทรงมีพระราชด�ำริว่า “ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” คง ไม่มีองค์กรไหนที่จะเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ได้ดีไปกว่า องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (อบต. เทศบาล และ อบจ.) เพราะยึดโยงกับประชาชนและเข้าใจถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ดีที่สุด รัฐบาลควรส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ�ำนาจและหน้าที่ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในเวลานี้ โดยเพิ่มบทบาทของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มากขึ้น และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท�ำหน้าที่เสมือนหนึ่ง ตัวแทนของรัฐบาลกลาง คอยดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อย และสนับสนุนให้ อบจ.สามารถดูแลพัฒนาจังหวัดได้อย่าง แท้จริง “ผู้น�ำท้องถิ่นที่ชาวบ้านเลือกเข้ามานั้น แต่ละคนล้วนมีความสามารถในด้านการบริหาร ถ้ารัฐกระจายอ�ำนาจ ออกไปอย่างเต็มที่ ผู้น�ำท้องถิ่นเหล่านี้จะสามารถน�ำมาซึ่งความสงบสันติในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ ซึ่งอาจจะต้อง ไปปรับแก้กฎหมาย เพื่อเพิ่มอ�ำนาจให้อบจ.ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ น่าจะดีกว่าไปตั้งเป็นเมืองพิเศษโดยรวมเอา พื้นที่ 3 จังหวัดเข้าด้วยกัน” นายอุดร ตันติสุนทรกล่าว

ศาลได้พิพากษาว่า แม้กฎอัยการศึกจะให้อ�ำนาจเจ้าหน้าที่ ทหารในการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะ แต่ในระหว่างตรวจ ค้นได้มีการท�ำร้ายเยาวชนทั้งสองจนได้รับบาดเจ็บ จึงเป็นการ กระท�ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระท�ำละเมิด เมื่อเป็น เจ้าหน้าทีท่ หารในสังกัดของกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ซึง่ เป็นหน่วย งานในสังกัดของส�ำนักนายกรัฐมนตรี ส�ำนักนายกรัฐมนตรีจงึ ต้อง รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทางละเมิดให้นายมะเซาฟีเป็นค่า ขาดแรงงานในครัวเรือนและประโยชน์จากการท�ำงาน ตามอัตรา ค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ในจังหวัดยะลา วันละ 250 บาท และแพทย์มคี วามเห็น ให้หยุดพัก 5 วัน จึงคิดค่าเสียหายในส่วนนีเ้ ป็นเงิน 1,200 บาท ส่วน เด็กชายอาดิล สาแม ก�ำลังศึกษาอยู่ จึงไม่มีค่าเสียหายในส่วนนี้ นอกจากนีศ้ าลยังได้สงั่ ให้จา่ ยค่าเยียวยาความเสียหายต่อสิทธิ และเสรีภาพในร่างกาย อนามัย และจิตใจ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ทหารได้กระท�ำการที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในร่างกายและ จิตใจของบุคคลทั้งสองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 32 อันเป็นกฎหมายสูงสุดที่ประกันสิทธิและเสรีภาพของ ปวงชนชาวไทย และศาลมีอ�ำนาจก�ำหนดค่าสินไหมทดแทน ในส่วนนี้ เพื่อเยียวยาความเสียหายตามวรรค 5 จึงก�ำหนดให้ คนละ 100,000 บาท

11


12 ความเคลื่อนไหว

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2555

ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนผู้ ได้รับผลกระทบ กรณีตากใบ ในเหตุการณ์ 25 ตุลาคม 2547 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555

ก่อนและหลังการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ช่วงก่อนได้รบั การเยียวยาเจ้าหน้าที่รบั รูไ้ ด้ถงึ ความรู้สึก ไม่คอ่ ยพอใจ ไม่คอ่ ยต้อนรับเท่าทีค่ วร บรรยากาศไม่อบอุน่ สบายใจในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงกรณีตัวอย่างการ บอกเล่าว่า ในวาระโอกาสจัดประชุมชี้แจงเรื่องการเยียวยา ในพื้นที่แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบยังไม่ค่อยสนใจ เชือ่ มัน่ ในสิง่ ทีจ่ ะด�ำเนินการ มักส่งตัวแทนผูห้ ญิงเข้าร่วมแทน หรือมีเหตุการณ์ตัดไม้ขวางทางคณะเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง ได้มีการประสานงานให้ตัวแทนชมรมทนายเข้าร่วมรับฟัง การชี้แจงในที่ประชุม เป็นต้น ซึ่งบ่งบอกถึงความไม่เชื่อมั่น ความไม่ แ น่ ใ จว่ า การเยี ย วยาจะเกิ ด ผลทางการปฏิ บั ติ ได้จริงแต่หลังได้รับการช่วยเหลือเยียวยา เจ้าหน้าที่ที่ไป เยีย่ มเยือนได้รบั การต้อนรับ การพูดคุยอย่างเป็นกันเอง และ ในการพบปะจะมีสมาชิกในครอบครัวที่เข้าร่วมรับฟังและ 7.5 ล้านบาท (คิดค�ำนวณตามหลักแนวการปฏิบัติเยียวยา แสดงความคิดเห็นด้วย สากล) เป็นเงินก้อนใหญ่ที่ครอบครัวตัวเองหรือครอบครัว คนอื่นๆ ทั่วไปจะสามารถหารายได้จ�ำนวนนี้ในชั่วชีวิตของ สภาพครอบครัวและการใช้เงินเยียวยา ตนเอง ผลจากการพบปะเยี่ ย มเยื อ นและพู ด คุ ย รวม การจัดการและใช้ประโยชน์จากเงินเยียวยาที่ได้รับจะ 8 ครอบครัวพบว่า 2 ใน 8 ของครอบครัวตัวอย่างที่ได้รับ ใช้ซื้อที่ดินท�ำสวนยาง การท�ำบุญแก่ผู้ตาย ท�ำประโยชน์ใน ผลกระทบสูญเสียหัวหน้าครอบครัว 6 ใน 8 ครอบครัว สูญเสีย ชุมชน ใช้เพื่อการศึกษาของบุตรหลานที่อยู่ในวัยศึกษา ใช้ ลูกชายซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยรุ่นอายุเฉลี่ยประมาณ 19 ปี ปรับปรุงที่อยู่อาศัย การกินอยู่ในครอบครัว ตัวอย่างเช่น หลายคนอยู่ระหว่างการศึกษา แต่ละครอบครัวมีสมาชิก ไม่ต�่ำกว่า 6 คน และมี 2 ครอบครัวมีลูกถึง 10 - 11 คน ซึง่ มีภาระทีห่ นักในการเลีย้ งดูอาจกล่าวได้วา่ หากครอบครัว ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบมีทศั นคติความรูส้ กึ เชิงบวกหรือลบ ย่อมมี อิทธิพลต่อการสื่อสารและความสัมพันธ์ของหมู่ญาติ คนใน ชุมชนเป็นอย่างมาก หลังได้รับการเยียวยา แต่ละครอบครัวมีการจัดสรร เงินที่ได้รับอย่างลงตัว ไม่เกิดความขัดแย้งในหมู่ญาติและ ครอบครัว มีเพียง 2 - 3 ครอบครัวที่ผู้น�ำศาสนาในท้องถิ่น ช่วยไกล่เกลีย่ พูดคุย จนตกลงกันได้ ไม่ปรากฏว่ามีกรณีนายหน้า กรณีการซื้อที่ดิน ทุกครอบครัวตัวอย่างระบุถึงความ แต่อย่างใด ได้เสนอแนะต่อครอบครัวผูร้ บั ผลกระทบว่าควรมี ตั้ ง ใจซื้ อ ที่ ดิ น สวนยางเป็ น หลั ก ประกั น ความมั่ น คงทาง การพบปะ พูดคุยกันเพือ่ การสร้างความสัมพันธ์ การพัฒนา เศรษฐกิจแก่ครอบครัว ทั้งยังเป็นการออมสะสม ได้มูลค่า คุณภาพชีวิตของแต่ละครอบครัวให้ต่อเนื่อง เพิ่ม/รายได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตระหว่างปีและราคา เสียงสะท้อนจากครอบครัวผู้สูญเสียคือ “เงินไม่ได้ ที่ดินที่เพิ่มขึ้นในอนาคต และอีกกรณีครอบครัวหนึ่ง ช่วง ช่วยให้คนตายฟื้นได้ ยังเสียใจและคิดถึงสมาชิกที่สูญเสีย” ระหว่างลงพื้นที่ตรงช่วงรายอปอสอ ลูกหลานญาติพี่น้อง แต่ทุกครอบครัวดีใจ พอใจ ขอบคุณ ศอ.บต.และรัฐบาล ที่อยู่ต่างพื้นที่ รวมถึงลูกชายคนหนึ่งอายุประมาณ 18-19 ที่ได้ให้การช่วยเหลือ บางท่านสะท้อนให้เห็นว่าเงินจ�ำนวน ปี ท�ำงานบริการในร้านอาหารต้มย�ำกุ้งในรัฐตอนใต้ของ

“การเยียวยาในครั้งนี้ทำ�ให้รู้สึก เชือ่ มัน่ ใน ศอ.บต. มากยิง่ ขึน้ มองว่า เป็นหน่วยงานรัฐทีป่ ระชาชนสามารถ เข้าถึงได้จริง”

ประเทศมาเลเซีย ซึง่ ห่างไกลจากพืน้ ทีช่ ายแดนไทย มีโอกาส กลับบ้านเยี่ยมครอบครัวไม่บ่อยครั้งนักในรอบปี มีรายได้ เฉลีย่ รายวัน 250 บาท เหตุทตี่ อ้ งไปท�ำงานในมาเลเซียเพราะ ในพื้นที่ไม่มีงานรองรับ ตัวเองและครอบครัวต้องการกลับ มาอยู่บ้าน ครอบครัวนี้วางแผนซื้อที่ดินสวนยางซึ่งจะสร้าง โอกาสให้ลูกชายกลับมาดูแลท�ำงานในพื้นที่ได้ และสร้าง โอกาสความสัมพันธ์แก่สมาชิกในครอบครัวได้อย่างมั่นคง กรณีการท�ำบุญแก่ผู้ตายและการท�ำประโยชน์ในชุมชน เป็นส่วนที่ช่วยบรรเทาทุกข์ทางใจ หรือการเยียวยาทางจิต วิญญาณของครอบครัวผูส้ ญู เสีย โดยการท�ำบุญ ให้แก่ผตู้ าย ทุกครอบครัวจะกล่าวถึงความตั้งใจที่จะท�ำบุญให้แก่ผู้ตาย ร่วมกันทุกปี มีถงึ 5 ครอบครัวทีบ่ า้ นศาลาใหม่ได้ตกลงทีจ่ ะ สละเงินครอบครัวละ 100,000 บาท รวมทั้งหมด 500,000 บาท จัดซือ้ ทีด่ นิ ด้านหลังมัสยิด เพือ่ ขยายพืน้ ทีใ่ ช้ประโยชน์ ของมัสยิดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งมอบเงินให้เงินมัสยิด จ�ำนวนหนึง่ ไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม จะมอบเงิน ให้ตาดีกาเพื่อการศึกษาเด็กเยาวชนในหมู่บ้าน 3 ใน 9 ของครอบครัวจะไปประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งเป็น ผูน้ ำ� ครอบครัวผูส้ งู อายุกว่า 60 ปี ได้แสดงความรูส้ กึ ว่า “ถ้า ศอ.บต. ไม่ให้โอกาส เขาคงไม่มีโอกาสไปในชีวิตนี้ เพราะมี ค่าใช้จ่ายสูงประมาณ 170,000 บาท ของค่าใช้จ่ายรวมช่วง 40 วัน ซึ่งไม่ใช่จ�ำนวนน้อย” มีครอบครัวหนึ่งระบุว่า “ตัว เองได้ไปในปีนี้ ปีหน้าจะใช้เงินที่ได้ให้ภรรยาและลูกชาย ได้ไปฮัจญ์” อีกครอบครัวหนึ่งบอกกล่าวว่า “ตนเองตั้งใจ ไปฮัจญ์ด้วยเงินของตนเอง”

ครอบครัวนางแวซีตี แวดอเลาะ (อายุ 49 ปี)

ภรรยาของผู้เสียชีวิต ในเหตุการณ์ตากใบ อยู่บ้านเลขที่ 92 ม.3 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส นางแวซีตี แวดอเลาะ เล่าถึงความรู้สึกว่า ดีใจมาก เพราะการเยียวยาครั้งนี้ ท�ำให้ครอบครัวมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากเธอมีลูกจ�ำนวน 10 คน ส่วน ใหญ่อยูใ่ นวัยทีก่ ำ� ลังเรียน หลังจากทีส่ ามีเสียชีวติ เธอต้องรับภาระหนักในการเลีย้ งดู ครอบครัว ส�ำหรับเงินทีไ่ ด้รบั ตัง้ ใจจะท�ำบุญให้กบั สามีทเี่ สียชีวติ ส่วนหนึง่ จะน�ำมาเป็นทุน การศึกษาให้กับลูกๆ และจะน�ำไปซื้อสวนยางไว้เป็นมรดกกับลูกหลานในอนาคต ทั้งนี้ ลูกชายผู้เสียชีวิต กล่าวว่า การเยียวยาในครั้งนี้ท�ำให้รู้สึกเชื่อมั่นใน ศอ.บต. มากยิ่งขึ้น มองว่าเป็นหน่วยงานรัฐที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จริง


ความเคลื่อนไหว 13

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2555

ครอบครัวนายมูซอร์ นิจ๊ะ (อายุ 66 ปี) บิดาของผู้เสียชีวิต ในเหตุการณ์ตากใบ อยู่บ้านเลขที่ 14 ม.9 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส นายนายมูซอร์ นิจะ๊ หัวหน้าครอบครัวเล่าถึงความรูส้ กึ ว่า ตนและสมาชิกในครอบครัวมีความสุขมาก สภาพความเป็นอยู่ ของครอบครั ว ดี ขึ้ น เพราะเมื่ อ ก่ อ นค่ อ นข้ า งมี ป ั ญ หา ในเรือ่ งค่าใช้จา่ ยในการศึกษาของลูกและหลานๆ เนือ่ งจากเป็น ครอบครัวใหญ่ต้องรับภาระหนักในการเลี้ยงดูและจัดการ ครอบครัว การช่วยเหลือครั้งนี้คงสามารถแก้ปัญหานี้ได้ นอกจากนี้ต้องการน�ำเงินที่ได้มาบริจาคให้กับมัสยิด และ ตาดีกา เพื่อผลบุญจะส่งถึงลูกที่เสียชีวิตไป ที่ส�ำคัญจะให้ ลูกๆ และภรรยาได้ไปท�ำฮัจญ์ดว้ ย ส่วนการจัดสรรเงินทีไ่ ด้รบั ลงตัวไม่เกิดความขัดแย้งในครอบครัวและหมู่ญาติ เพราะ ใช้หลักความเป็นธรรมในการจัดสรร หลั ง ได้ รั บ การเยี ย วยามี ห ลายสิ่ ง ที่ ว างแผนไว้ เช่ น ลูกชายคนเล็กที่เมื่อก่อนต้องไปท�ำงานบริการในร้านอาหาร ต้มย�ำกุง้ ในรัฐตอนใต้ของประเทศมาเลเซีย รายได้ประมาณ วันละ 250 บาท โอกาสกลับมาเยีย่ มครอบครัวน้อยมาก จาก การบอกเล่าของลูกชาย จริงๆ แล้วไม่อยากไปท�ำงานใน มาเลเซีย แต่ดว้ ยเหตุผลในพืน้ ทีไ่ ม่มงี านรองรับ ครอบครัวนี้ จึงวางแผนว่าจะซือ้ สวนยาง ซึง่ จะสร้างโอกาสให้ลกู สามารถ

ครอบครัวนางซาปีเยาะห์ กามากอ (อายุ 69 ปี)

กลับมาท�ำงานที่บ้านได้ สิ่งที่ต้องการให้ ศอ.บต. ช่วยแก้ปัญหาคือ ปัญหา ผู้ที่อพยพไปอยู่ประเทศมาเลเซีย ด้วยเหตุผลที่มีความ หวาดระแวงต่อเจ้าหน้าที่รัฐให้กลับสู่ครอบครัวบ้านเกิด อย่างเช่น กรณีที่เคยเข้าร่วมประท้วงในเหตุการณ์ตากใบ ถูกจับตัวไป แต่ภายหลังได้ถกู ปล่อยตัว จึงหนีไปอยูป่ ระเทศ มาเลเซียไม่กล้ากลับบ้าน เพราะระแวงว่าจะถูกจับตัวอีก จึงอยาก ศอ.บต. หาทางออกกลับบุคคลกลุม่ นีไ้ ด้กลับสูพ่ นื้ ที่

“สิง่ ทีต่ อ้ งการให้ ศอ.บต. ช่วยแก้ ปัญหาคือ ปัญหาผูท้ อี่ พยพไปอยู่ ประเทศมาเลเซีย ด้วยเหตุผลทีม่ ี ความหวาดระแวงต่อเจ้าหน้าที่ รัฐให้กลับสู่ครอบครัวบ้านเกิด”

ครอบครัวนายยะห์ หะยีมะ (อายุ 63 ปี)

มารดาของผู้เสียชีวิต บิดาของผู้เสียชีวิต ในเหตุการณ์ตากใบ ในเหตุการณ์ตากใบ อยู่บ้านเลขที่ 92 ม.3 ต.ศาลาใหม่ อยู่บ้านเลขที่ 102 ม.9 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส อ.ตากใบ จ.นราธิวาส นางซาปีเยาะห์ กามากอ ได้ถ่ายทอดความรู้สึกว่า “รู้สึกดีใจเหมือนไม่ดีใจ” ที่ได้รับการช่วย เหลือเยียวยาในครั้งนี้เพราะ “เงินไม่ได้ช่วยให้ลูกชายฟื้นขึ้นมาได้ ยังเสียใจ และคิดถึงลูกชาย เสมอ” ลูกชายเป็นเด็กดี ตัง้ ใจเรียนหนังสือ เป็นความหวังของครอบครัว หลังจากได้รบั เงินตัง้ ใจ ว่าจะบริจาคเงินให้กับมัสยิด จ�ำนวน 1 แสนบาท เนื่องจากมีการพูดคุยกับผู้รับผลกระทบอีก 4 ครอบครัวว่าจะร่วมกันบริจาคครอบครัวละ 1 แสนบาท เพือ่ น�ำไปสร้างสาธารณะประโยชน์และ จะบริจาคให้กับตาดีกาไปบ�ำรุงการศึกษาให้กับเด็กเยาวชน จะได้เป็นบุญกุศลแก่ลูกชายที่ เสียชีวิตไป สิ่งที่ดีใจที่สุด คือการได้ไปท�ำฮัจญ์ นั่นคือหวังสูงสุดของชีวิต พีช่ ายผูเ้ สียชีวติ กล่าวว่าหากน�ำเงินนีไ้ ปแลกกับชีวติ ของน้องชายกลับคืนมาได้กจ็ ะท�ำ เพราะ เงินไม่สามารถทดแทนกันได้ แต่เมือ่ ทุกอย่างเป็นไปตามชะตากรรม ทีพ่ ระเจ้าเป็นผูก้ ำ� หนดไว้แล้ว เราจึงต้องยอมรับและพยามท�ำให้ดีที่สุด เงินที่ได้มาก็จะใช้อย่างรู้คุณค่า ไม่ฟุ่มเฟือย นอกจาก บริจาคให้กับมัสยิดและตาดีกาแล้ว ก็จะน�ำไปซื้อที่ดิน เพื่อสร้างความยั่งยืนหลักประกันทาง เศรษฐกิจในครอบครัว ส่วนวิถชี วี ติ ก็คงไม่เปลีย่ นไป เคยอยูอ่ ย่างไร ก็อยูอ่ ย่างนัน้ ตามวิถชี าวบ้าน ส่วนการเยี่ยวยาจะมีส่วนช่วยให้เหตุการณ์ความรุนแรง ในจชต.ดีขึ้นหรือไม่นั่น คิดว่าน่าจะ มีส่วนแต่คงต้องใช้ระยะเวลา ครอบครัวมีความเชื่อมั่น ในศอ.บต. เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อธิบาย มากกว่าหน่วยงานรัฐอื่นๆในพื้นที่ ได้ยาก มีความซับซ้อน ครอบครัวมีความเชือ่ มัน่ ใน จึงอยากให้เป็นที่พึ่งของประชาชนจริงๆ ศอ.บต. มากกว่าหน่วยงานรัฐ อื่นๆในพื้นที่ จึงอยากให้เป็น ทีพ่ งึ่ ของประชาชนจริงๆ ประเด็น ส�ำคัญที่อยากให้ช่วยดูแล คือ การช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ เด็กที่มีความสามารถ เรียนดี แต่ ย ากจนและขาดโอกาส เพราะเด็ ก เหล่ า นี้ คื อ อนาคต ของชาติ

นายยะห์ หะยีมะ กล่าวถึงความรู้สึกว่า ดีใจ ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตนมีความเชื่อมั่นในศอ.บต. ว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนได้จริง ส่วนเงินที่ได้รับนั้น น�ำไปฝากที่ธนาคารอิสลาม ด้วยเหตุผลส�ำคัญคือไม่มีดอกเบี้ย และมีการจัดการ เรือ่ งการจ่ายซากาตให้ตามระบบ ซึง่ สอดคล้องกับหลักการอิสลาม ถือเป็นบุญกุศล อย่างหนึ่ง ในปีนี้ตั้งใจจะไปท�ำฮัจญ์ด้วยเงินของตนเอง แต่เนื่องจากไม่มีโควตาเลย พลาดโอกาสนี้ไป สิ่งที่เป็นห่วงคือปัญหานายหน้า หรือผู้แสวงหาผลประโยชน์ จากครอบครัว ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบทีไ่ ม่รเู้ ท่าทัน จึงมีขอ้ เสนอแนะในประเด็นดังกล่าวว่า ควรให้มกี าร ประชุมผู้ได้รับผลกระทบที่ได้รับการเยียวยา ชี้แจงท�ำความเข้าใจ อย่างต่อเนื่อง ติดตามประเมินผล ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายของผู้ได้รับผลกระทบเพื่อสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ดูแลซึ่งกันและกัน

“สิง่ ทีเ่ ป็นห่วงคือปัญหานายหน้า หรือผูแ้ สวงหาผลประโยชน์ จากครอบครัวผู้ ได้รบั ผลกระทบที่ไม่รเู้ ท่าทัน จึงมีขอ้ เสนอ แนะว่า ควรให้มีการประชุมผู้ ได้รับผลกระทบที่ ได้รับการ เยียวยา”


14

ความเคลื่อนไหว

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2555

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ ได้รับผลกระทบ กรณีกรือเซะ ในเหตุการณ์ 28 เมษายน 2547 เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2555

ครอบครัวนางลือเบาะ กาซอ (อายุ 70 ปี) มารดาของผู้เสียชีวิต ในเหตุการณ์กรือเซะ อยู่บ้านเลขที่ 14 ม.2 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ครอบครัวนางมือแย ตาเฮ (อายุ 66 ปี)

มารดาของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์กรือเซะ อยู่บ้านเลขที่ 31/1 ม.6 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี นางมือแย ตาแฮ ได้เล่าให้ทีมงานฟัง ว่า ชีวิตความเป็นอยู่หลังจากได้รับการ ช่วยเหลือเยียวยาแล้ว ดีขึ้นมาก เพราะน�ำ เงินที่ได้มาซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จ่ายหนี้สิน และที่ ส� ำ คั ญ มี เ งิ น ซื้ อ ข้ า วปลา อาหาร ในแต่ละวันอย่างไม่ขัดสนเหมือนอย่าง เมื่อก่อน นางมือแย พยายามที่จะพูดค�ำว่า “ขอบคุณ”เป็นภาษาไทย ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้เธอบอกว่าพูดภาษาไทยไม่ได้ แต่เธอ ต้องการถ่ายทอดความรู้สึกให้ทีมงานได้เข้าใจว่าเธอรู้สึกอย่างไรและมีความสุขมาก เพียงใดที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้

ครอบครัวนางคอลีเยาะ หะหลี (อายุ 33 ปี)

บุตรสาวของผู้เสียชีวิตกรณี กรือเซะ อยู่บ้านเลขที่ 91/3 ม.3 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เธอเล่าถึงความรู้สึกว่าเธออยากจะขอบคุณ คนท�ำงานทุกๆคน ภายใต้การน�ำ ของท่านทวี สอดส่อง ที่ได้เสียสละทั้งแรงกายและแรงใจมาท�ำงานเพื่อผลักดัน ให้การเยียวยาครัง้ นีป้ ระสบความส�ำเร็จ เธออยากจะบอกกับสังคมให้รบั รูแ้ ละความ เข้าใจว่าเงินภาษีที่รัฐบาลได้ใช้ในการเยียวยาครั้งนี้เป็นการกระท�ำที่ถูกต้องแล้ว อยากให้ผู้ที่มีความคิดว่า การใช้เงินภาษีในการเยียวยาครั้งนี้ผิดวัตถุประสงค์ ได้ ไปทบทวนใหม่ เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กว่าแปดปีแล้วกับการสูญเสียครั้ง ยิ่งใหญ่ พวกเขาไม่ได้รับการดูแลอย่างจริงจังและจริงใจ ดังนั้นรัฐบาลชุดนี้ได้ท�ำให้ผู้สูญเสียรู้สึกว่า ตนไม่ได้ถูกทอดทิ้ง ได้พิสูจน์ความจริงใจให้ เห็น จึงเป็นการกระท�ำที่ถูกต้อง ถือว่าได้ใจ ประชาชนส่วนใหญ่ และสิ่งส�ำคัญที่ใครหลายๆ คนกังวลว่าการเยี่ยวยาครั้งนี้จะเป็นการสร้าง ความแตกแยกหรือไม่นั้น เธอมั่นใจได้เลยว่า เป็นความคิดที่ผิดมาก เพราะเป็นการประเมินประชาชนต�่ำเกินไป จริงๆ แล้ว ประชาชนเพียงแต่ต้องการความจริงใจจากรัฐบาลเท่านั้นและต่อจากนี้ไปอยากให้ มีการติดตามอย่างต่อเนือ่ ง อย่าทอดทิง้ พยายามดึงผูไ้ ด้รบั ผลกระทบเข้ามามีสว่ นร่วม ในการแก้ปัญหา จชต. และได้ฝากบอกว่า ทุกคนที่ควนโนรีจะไม่ลืม ศอ.บต.

นางลือเบาะ กล่าวว่าเธอมีความสุขมากที่ ได้รบั การช่วยเหลือในครัง้ นี้ เพราะท�ำให้ชวี ติ ความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้นมาก เธอเล่า ให้ฟงั ว่าลูกชายทีเ่ สียชีวติ ไป ได้นำ� โฉนดทีด่ นิ ของครอบครัวที่เป็นชื่อของผู้ตายไปจ�ำนอง ไว้กบั ธนาคารแห่งหนึง่ ซึง่ เป็นเงินจ�ำนวนมาก เธอคิดเสมอว่าคงไม่ได้คืนแล้ว จึงปล่อยเลย ตามเลยเพราะไม่รู้ว่าจะหาเงินที่ไหนมาไถ่ คืน สร้างความทุกข์ใจให้เธอมาโดยตลอด แต่วันนี้เมื่อได้รับเงินในส่วนนี้ก็สามารถที่จะ ไปไถ่ถอนที่ดินคืน ท�ำให้เธอมีความสุขอย่าง พูดไม่ออก และทีส่ ำ� คัญตัง้ ใจจะน�ำเงินทีไ่ ด้ไป ท�ำบุญให้กับลูกชายที่เสียชีวิตด้วย น้องชายของผู้เสียชีวิต(ไม่ประสงค์ออก

นาม) ฝากขอบคุณท่านทวี สอดส่อง และ เจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ได้ช่วย ด�ำเนินการให้การช่วยเหลือเยียวยาครั้งนี้ เกิดผลส�ำเร็จ ยังเน้นย�้ำอีกว่า การเยียวยา ครั้งนี้เป็นการเยียวยาที่ได้ใจประชาชนจริงๆ เพราะเป็นบทพิสจู น์ ให้เห็นว่ารัฐบาลมีความ จริงใจที่จะช่วยเหลือประชาชนจริงๆ มิใช่ การสร้างภาพหรือดีแต่พูดอย่างที่ตนเคยคิด มาก่อน แต่สิ่งส�ำคัญที่อยากให้ช่วยกันแก้ไข โดยเร็วที่สุด คือปัญหาความรุนแรงใน จชต. เพราะรู้สึกว่าไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ต่อให้มีเงิน แต่ขาดสิ่งเหล่านี้ ก็ หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ อยากให้พื้นที่นี้ กลับมาสันติสุขอีกครั้ง

ครอบครัวนายเจ๊ะโมง กาลอ (อายุ 84 ปี)

บิดาของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์กรณีกรือเซะ อยู่บ้านเลขที่ 74 ม. 3 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี กล่าวถึงความรูส้ กึ ว่า ตนดีใจทีไ่ ด้รบั การเยียวยาในครัง้ นี้ และขอบคุณทุกคนทีท่ ำ� ให้ตนมี ความสุขในวันนี้ เพราะตั้งแต่เด็กจนอายุเกือบเก้าสิบปีก็ยังไม่เคย ได้สัมผัสกับเงินที่มากมาย ขนาดนี้ ไม่รู้เลยว่าเงินเป็นล้านมากเพียงใด จึง รู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูก ตั้งใจว่าจะน�ำเงินที่ ได้ไปท�ำฮัจญ์ และท�ำบุญให้กับผู้ที่เสียชีวิต สิ่งที่ ตนกังวลคือปัญหายาเสพติด เป็นห่วงลูกหลานใน ชุมชน อยากให้ช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วย ขอพรต่อ พระเจ้าให้ทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ

ครอบครัวนางแยน๊ะ สาแม (อายุ 68 ปี)

มารดาของผู้เสียชีวิตใน เหตุการณ์กรือเซะ อยู่บ้านเลขที่ 65 ม.1 ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา

เธอกล่าวถึงความรู้สึกว่ามีก�ำลังใจ มีความสุข จากการได้รับการช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้ เธอ ได้ปรึกษากับลูกๆแล้วว่าจะน�ำเงินจ�ำนวน 400,000 บาท บริจาคให้กับมัสยิด ตาดีกา หรือซื้อที่ดิน ที่ ใช้สำ� หรับสาธารณะประโยช์ เพือ่ เป็นการท�ำบุญให้ กับลูกที่เสียชีวิตไป เพราะโดยส่วนตัวของเธอนั้น ไม่ได้ต้องการอะไร เพราะอายุก็มากแล้ว การได้ท�ำบุญจึงเป็นสิ่งที่คิดว่าที่สุดแล้ว และขอให้ ผลบุญครั้งนี้ได้ตอบแทนทุกคนที่ช่วยเหลือครอบครัวเธอ

ครอบครัวนายดอรอนี มะเซะแล บุตรชายของผู้เสียในการณ์กรือเซะ อยู่บ้านเลขที่ 45 ม. 2 ต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ. ยะลา

ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวใหญ่ ซึ่งทุกคนพูดถึงความ รูส้ กึ คล้ายกันว่า ดีใจมากทีไ่ ด้รบั การช่วยเหลือในครัง้ นี้ ขอบคุณ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้เป็นครอบครัวใหญ่ แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาในการจัดการ เพราะใช้หลัก ความสัมพันธ์ในครอบครัวประกอบกับหลักการทางศาสนามาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ สิง่ ส�ำคัญยิง่ กว่าตัวเงินคืออยากให้ชว่ ยแก้ปญั หาความรุนแรงในจชต. เพือ่ ไม่ให้คนบริสทุ ธิต์ กเป็น เหยื่อของความรุนแรง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสันติสุขจะกลับคืนมาในไม่ช้านี้


ความเคลื่อนไหว

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2555

ศอ.บต.เร่งส�ำรวจทายาทเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ ได้รับผลกระทบเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบ

คณะอนุกรรมการช่วยเหลือเยียวยาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับ ผลกระทบ โดยมีนายประมุข ลมุล รองเลขาธิการศูนย์อ�ำนวยการ บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน ได้จัดให้มีการส�ำรวจ ทายาทเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ที่ เ สี ย ชี วิ ต จากสถานการณ์ ค วามไม่ ส งบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยืนยันสิทธิ์การรับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม จ�ำนวน 100,000 บาท กรณีเสียชีวิต ที่มีภูมิล�ำเนาอยู่ในและนอก

จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพือ่ ให้เกิดความยุตธิ รรมและ เท่าเทียมตามสิทธิข์ องทายาท ป้องกันมิให้เกิดปัญหา การร้องเรียนจากทายาท ดังนี้ 1. ก�ำหนดการตั้งจุดบริการส�ำรวจทายาท เพื่อให้ ทายาทของผู้เสียชีวิตที่มีภูมิล�ำเนาอยู่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา (ทุกอ�ำเภอ) จ�ำนวน 1,238 ราย มายืนยันสิทธิ์ ตัง้ แต่วนั ที่ 25 - 28 สิงหาคม 2555 (4 วัน) ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้อง สะบารัง โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี 2. ส�ำหรับครอบครัวเจ้าหน้าที่รัฐที่มีภูมิล�ำเนาใน จังหวัดอื่นๆ อีก 73 จังหวัด จ�ำนวน 352 ราย ให้ ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามภูมิล�ำเนาของเจ้าหน้าที่รัฐส�ำรวจ ซึ่งทายาท สามารถไปยืนยันแจ้งสิทธิ์ได้ ณ ส�ำนักงานพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อีก 73 จังหวัด ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ให้ส�ำรวจเสร็จก่อนวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 เพื่อจะด�ำเนินการจ่ายเงินให้ครบถ้วนทุกราย

ภายใน วันที่ 20 กันยายน 2555 โดยส� ำ รวจลงทะเบี ย นยื น ยั น สิ ท ธิ์ ท ายาทตาม ประมวลกฎหมาย ชัน้ ที่ 1 และต้องมีเอกสารประกอบ (อย่างละ 1 ชุด) ดังนี้ 1) คู่สมรสที่ชอบโดยกฎหมาย (ที่ยังมีชีวิตอยู่) 1.1) ส�ำเนาเอกสารประจ�ำตัวประชาชน/จนท. 1.2) ส�ำเนาทะเบียนสมรส 1.3) ส�ำเนาใบมรณะบัตรผู้เสียชีวิต 2) บุตร (ที่ยังมีชีวิตอยู่) 2.1) ส� ำ เนาเอกสารสู ติ บั ต ร/บั ต รประจ� ำ ตั ว ประชาชน/จนท. 2.2) ส�ำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 3) บิดา มารดา (ที่ยังมีชีวิตอยู่) 3.1) ส�ำเนาเอกสารบัตรประจ�ำตัวประชาชน/จนท. (ที่ระบุเลข 13 หลัก) 3.2) ส�ำเนาใบมรณะบัตรผู้เสียชีวิต 4) กรณีไม่มีทายาทชั้นที่ 1 สิทธิรับเงินช่วยเหลือ เยียวยาตกเป็นของผู้อยู่ในอุปการะและให้อุปการะ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทกุ ท่าน/ทุกส่วนทราบ เพื่อเป็นแนวทางสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ครอบครัว เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตไปรับบริการลงทะเบียนดังกล่าว

ครอบครัวครูจูหลิง ได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่ม เผยอยากเห็น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสงบ

วันนี้ 21 ส.ค.55 เวลา 11.00 น. ที่ห้องรับรอง ศูนย์ อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ�ำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายประมุข ลมุล รองเลขาธิการศูนย์ อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบเงินช่วยเหลือ เยียวยาให้กับนายสูน - นางค�ำมี ปงกันมูล พ่อแม่ของ ครูจูหลิง ปงกันมูล จ�ำนวนเงินเพิ่มเติมอีก100,000 บาท ซึ่งได้สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับพ่อแม่ของครูจูหลิง เป็นอย่างมาก เนือ่ งจากเหตุการณ์เกิดขึน้ ผ่านมาหลายปีแล้ว แต่ ท างราชการยั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การช่ ว ยเหลื อ เยียวยา และดูแลคุณภาพชีวติ ของบุคลากรทางการศึกษา อย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับนางสาว จูหลิง ปงกันมูล หรือ ครูจุ้ย เกิด เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2522 เป็นชาวบ้านปงน้อย กิ่ง อ�ำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย จบปริญญาตรีจาก คณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล� ำ ปาง เมื่ อ พ.ศ. 2545 และได้สมัครสอบบรรจุครูได้เป็นอันดับหนึ่ง และเลือกจะเป็นครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ให้เหตุผลว่า “อยากช่วยเด็กๆ ที่ใต้ เพราะทุกวันนี้พ้ืนที่

ใน 3 จังหวัดภาคใต้หาครูได้ยากเต็มที” และได้บรรจุเป็นครู สอนวิชาศิลปะของโรงเรียนกูจงิ รือปะ อ�ำเภอระแงะ จังหวัด นราธิวาสเมือ่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 จนถูกกลุม่ คนร้ายจับ เป็นตัวประกันไปคุมขังไว้ในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใกล้ มัสยิดประจ�ำหมู่บ้าน และถูกรุมท�ำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 ที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ สามารถช่วยครูจูหลิงได้ จึงน�ำตัวส่งโรงพยาบาลนราธิวาส ราชนครินทร์ และส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาในวันต่อมา แต่เนื่องจาก เธอถูกตีจนสมองกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจึงทรงรับครูจูหลิงเป็น คนไข้ในพระราชนูปถัมภ์โดยตลอดจนถึงวันสุดท้ายของชีวติ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2550 ที่ผ่านมา นางค�ำมี ปงกันมูล แม่ของครูจูหลิง กล่าวว่าที่ผ่านมา ทางภาครัฐช่วยเหลือเยียวยามาโดยตลอด และให้ตนเองเข้า ร่วมโครงการจ้างงานเร่งด่วน จ�ำนวนเงิน 4,500 บาท ส่วน ความเป็นอยู่หลังจากไม่มีครูจูหลิงแล้ว ทางครอบครัวอยู่ แบบเศรษฐกิจพอเพียง ทอผ้า ท�ำสวน ท�ำไร่ ด้านคดีก็ไม่ ทราบว่าเป็นอย่างไร แต่ก็ไม่ได้ถือโทษหรือโกรธเคืองใด ๆ ทัง้ สิน้ ตนเองให้อภัยกับผูท้ กี่ อ่ เหตุทำ� ร้ายครูจหู ลิงทุกคนและ อยากจะให้พนี่ อ้ งประชาชนในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกคน อยู่อย่า งสงบสุข มีความสันติสุข ไม่อยากให้ เหตุการณ์ร้ายๆ เกิดขึ้นซ�้ำอีก

ครอบครัวครูจูหลิง รับเงินเยียวยาเพิ่มเติมจาก ศอ.บต. อีก 100,000 บาท พร้อมวิงวอนขอให้พื้นที่ 3 จังหวัดใต้เกิดความสงบสุข ไม่ถือโทษผู้ที่ก่อเหตุ ขอให้อย่าเกิดเหตุการณ์เหมือนครูจูหลิง

15


16 เศรษฐกิจ/สังคม

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2555

ชี้จังหวัดชายแดนใต้ ได้เปรียบคนภาคอื่น แต่ผลิตคน 7 อาชีพไม่ทันกระแสอาเซียน เลขาธิการอาเซียนชีจ้ งั หวัดชายแดนใต้ได้เปรียบเพราะ คนในพื้นที่สามารถพูดมลายู แนะรัฐปรับมุมมองเพื่อสร้าง และพัฒนาคน โดยสถาบันการศึกษาต้องปรับตัว พร้อมผลิต บุคลากรคุณภาพสูง ปัจจุบนั ยังผลิตคน 7 อาชีพทีเ่ ปิดเสรียงั ไม่เพียงพอ อาจจะแข่งขันคนต่างชาติไม่ได้ เมือ่ เร็วๆ นี้ นายสุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน กล่าวปาฐกถา เรือ่ ง “เศรษฐกิจอาเซียน เศรษฐกิจชุมชน” ใน งานครบรอบ 20 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์อบิ นูอฟั ฟาน ทีจ่ งั หวัด ปัตตานีว่า ในการเข้าสู่อาเซียนนั้น คนในจังหวัดชายแดน ภาคใต้มีความได้เปรียบมากกว่าส่วนอื่นของประเทศ แต่ สถาบันการศึกษาในพื้นที่โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนสอน ศาสนาอิสลามยังส่งคนเข้าเรียนใน 7 สาขาอาชีพที่จะเปิด เสรีได้ยังไม่เพียงพอ “ เมื่อเราเข้าสู่อาเซียนในปี 2558 จะมี 7 อาชีพที่จะ เปิดเสรี ซึ่งจะเรียนและท�ำงานที่ไหนก็ได้ ทั้ง 7 สาขาอาชีพ ได้แก่ อาชีพวิศวกร พยาบาล สถาปนิก การส�ำรวจ นักบัญชี ทันตแพทย์ และแพทย์ ซึ่งคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะยิ่งได้เปรียบกว่าที่อื่น ถ้าหากมีคนที่เรียนจบในสาขา อาชีพดังกล่าว” นายสุรินทร์ กล่าวว่า ในชายแดนภาคใต้มีโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลามหรือโรงเรียนปอเนาะกว่า 400 แห่ง สามารถผลิตนักเรียนได้ปลี ะ 5,000 คน แต่ยงั ไม่สามารถส่ง คนไปเรียนหมอ หรือเรียนใน 7 สาขาอาชีพดังกล่าวได้อย่าง เพียงพอ เพราะฉะนั้นสถาบันการศึกษาในพื้นที่ต้องปรับ ตัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของทุกกระแส ขณะเดียวกันพ่อแม่

ผูป้ กครอง ต้องเข้าใจอนาคตลูกหลานด้วยว่าจะต้องแข่งขัน กับใครในเวทีอาเซียน ถ้าท�ำไม่ได้ ลูกหลานจะสูค้ นอืน่ ไม่ได้ และจะอ่อนเปลี้ยทันทีเมื่อต้องแข่งขันกับคนอื่น ทั้งนี้ ครึ่งหนึ่งของประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน คือ คนทีพ่ ดู ภาษามลายู จึงได้บอกกับรัฐบาลเสมอว่า คนใน จังหวัดชายแดนภาคใต้พูดมลายูด้วย แต่เป็นมลายูท้องถิ่น ปัตตานี ซึ่งเป็นทุนทางสังคม และทุ น ทางเศรษฐกิ จ ที่ ดี ในการเตรียมเข้าสู่อาเซียน เนื่ อ งจากสามารถเชิ ญ ชวน ต่ า งชาติ ใ ห้ ม าลงทุ น ใน ประเทศไทยได้ และสามารถ ท� ำ ให้ ต ราสิ น ค้ า ไทยเป็ น ที่ ยอมรับได้ของอาเซียน ซึ่งจะ เป็นโอกาสของไทยในอาเซียน “ผมได้ พู ด กั บ คนใน กระทรวงมหาดไทยว่าขอให้ ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีมองต่อ คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใ หม่ เพราะคนในพื้ น ที่ สามารถพูดกับคนในอาเซียน ได้ ถ้ารู้วิธีผันส�ำเนียงให้เป็นภาษามลายูกลาง ซึ่งโอกาส ก็จะยิ่งเปิดมากขึ้น แต่อนาคตอาเซียนจะมีทั้งการแข่งขัน และความเปลี่ยนแปลง ทุกคนต่างมุ่งไปข้างหน้า ปัญหา คือเรามีความพร้อมที่จะไปข้างหน้าหรือไม่” นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ กล่าว

การสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้

นางศิ ริ พ ร กิ จ เกื้ อ กู ล เลขาธิ ก ารคณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมบอร์ด ก.ค.ศ.ที่มี นายสุชาติ ธาดาธ�ำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุม

ได้ เ ห็ น ชอบร่ า งหลั ก เกณฑ์ และวิธีการสรรหาข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด�ำรง ต�ำแหน่ง รอง ผอ.ส�ำนักงาน การศึ ก ษาเอกชนจั ง หวั ด / ผอ.ส� ำ นั ก งานการศึ ก ษา เอกชนจั ง หวั ด /ผอ.ส� ำ นั ก งานการศึกษาเอกชนอ�ำเภอ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ จ.สงขลา โดยมีสาระส�ำคัญดังนี้ แบ่งผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ สรรหาเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์ ให้ อ.ก.ค.ศ. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ จ�ำนวนต�ำแหน่งว่าง โดยก�ำหนดสัดส่วนต�ำแหน่งว่างใน

ปัจจุบันที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก ส�ำหรับทั้ง 2 กลุ่ม ในสัดส่วน 50:50 เท่ากัน พร้อมทั้งประกาศจ�ำนวนต�ำแหน่ง ว่าง และจ�ำนวนต�ำแหน่งเกษียณอายุราชการ ทีค่ าดว่าจะว่าง ใน 2 ปีงบประมาณ ในกรณีทผี่ สู้ มัครมีคณุ สมบัตสิ มัครได้ทงั้ 2 กลุม่ ให้สมัครได้เพียงกลุม่ เดียว โดยให้ อ.ก.ค.ศ.ส�ำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด�ำเนินการสอบข้อเขียนและ ประเมินตามหลักสูตรทีก่ ำ� หนดไว้ทา้ ยหลักเกณฑ์และวิธกี าร นางศิริพร กล่าวด้วยว่า ส่วนการบรรจุและแต่งตั้งให้ เริม่ จากบัญชีกลุม่ ประสบการณ์กอ่ น แล้วจึงบรรจุและแต่งตัง้ จากบัญชีกลุ่มทั่วไปสลับในสัดส่วน 1:1 หากถึงล�ำดับที่จะ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งถ้าไม่สมัครหรือขอสละสิทธิ์ให้ ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ที่ปฏิบัติงานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้ เฉพาะ จ.ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อ�ำเภอ ใน จ.สงขลา ได้แก่ อ.จะนะ สะบ้าย้อย เทพา และนาทวี ให้นับระยะเวลาทวีคูณในการค�ำนวณระยะเวลาการด�ำรง ต�ำแหน่งได้


‫‪17‬‬

‫‪ศาสนา/วัฒนธรรม‬‬

‫‪ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2555‬‬

‫‪ยืนยันการเยียวยาช่วยเหลือกรณีกรือเซะ‬‬ ‫‪มองที่ความเหมาะสมและไม่ ได้ชี้ว่าใครผิดหรือถูก‬‬

‫‪มาด�ำเนินการ‬‬ ‫‪กรณีกรือเซะ ต้องยอมรับว่ายังมีปัญหาอยู่ประมาณ 5-6‬‬ ‫‪ราย ที่ไม่พอใจเงินเยียวยา 4 ล้านบาท บางคนอาจจะเข้าใจ‬‬ ‫‪ผิดว่าทีไ่ ด้ 4 ล้านเพราะมองว่าเขาเป็นผูก้ อ่ ความไม่สงบ จริงๆ‬‬ ‫‪แล้วคณะกรรมการไม่ได้มองอย่างนัน้ แต่ขอ้ เท็จจริงพิสจู น์ยาก‬‬ ‫‪จึงต้องจ่ายตามความเหมาะสม บางคนที่ไม่พอใจอาจจะเป็น‬‬ ‫‪เพราะไปเชื่อค�ำยุยงของคนอื่น และเกิดความเข้าใจผิดว่า รัฐ‬‬ ‫‪จ่ายเงินมาแล้ว 7.5 ล้าน แต่ศอ.บต.หรือกรรมการฯ กั๊กเก็บ‬‬ ‫‪เงินไว้ ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด‬‬ ‫‪“ก็อยากฝากไปถึงพี่น้องที่ได้รับความสูญเสียในกรณีกรือ‬‬ ‫‪เซะว่า ศอ.บต.และคณะกรรมการเยียวยาฯ พยายามช่วยเหลือ‬‬ ‫‪พวกท่านอย่างดีทสี่ ดุ แล้ว ขอให้ทกุ คนพยายามเอาหลักศาสนา‬‬ ‫ี‪มาคิดด้วย อย่างมุ่งแต่ตัวเงิน หรือเอาไปเปรียบเทียบกับกรณ‬‬ ‫”‪เสื้อแดงที่เสียชีวิตในกรุงเทพ มันเป็นคนละเรื่องกัน‬‬ ‫้‪นายแวดือราแม กล่าวยอมรับว่าหนักใจกับการทีจ่ ะท�ำให‬‬ ‫‪ทุกคนพอใจเท่าๆ กัน แต่กต็ อ้ งท�ำเพือ่ ให้ทกุ คนมีความสุข หลัง‬‬ ‫‪จากนี้ไปศอ.บต.จะเข้าไปดูแลช่วยเหลือเยียวยาในเรื่องอื่นๆ‬‬ ‫‪ต่อไป โดยหวังที่จะท�ำให้คนส่วนมากพอใจ และหากว่าภาย‬‬ ‫‪หลังมีการรื้อฟื้นคดีหรือเรื่องกรือเซะขึ้นมาใหม่ โดยสามารถ‬‬ ‫‪พิสูจน์ได้ว่าผู้ที่เสียชีวิตบางคนเป็นผู้บริสุทธิ์ ถ้าจะต้องมีการ‬‬ ‫‪จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิม่ เติม ทางคณะอนุกรรมการฯ และ‬‬ ‫”‪ศอ.บต.ก็ยินดีที่จะเรียกร้องให้ ไม่ทอดทิ้งท่านอย่างเด็ดขาด‬‬ ‫‪นายแวดือราแม  มะมิงจิ กล่าวในที่สุด‬‬

‫‪ไม่ชัดเจนว่าผู้ที่เสียชีวิตใครคนใดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ‬‬ ‫‪ผู้ก่อความไม่สงบ‬‬ ‫็‪โดยที่ ผ ่ า นมาศอ.บต.และคณะกรรมการเยี ย วยาฯ ก‬‬ ‫‪พยายามเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ยังคงคิดว่าตัวเองไม่ได้รับ‬‬ ‫‪การเยียวยาทีเ่ ป็นธรรมให้ยนื่ หลักฐานประกอบเพือ่ พิสจู น์ความ‬‬ ‫‪บริสุทธิ์ในเหตุการณ์กรือเซะ แต่ก็ไม่มีหลักฐานใดที่จะเอามา‬‬ ‫้‪ยืนยันได้ชดั เจนว่า แม้วา่ อาจจะมีบางคนเข้าไปทีม่ สั ยิสตอนนัน‬‬ ‫ิ‪ประกอบศาสนก‬ن ่‪เพือ‬‬ ‫‪จ แต่พลอยโดนลูกหลงไปด้วย แต่ในการ‬‬ ‫دان็‪ ก‬ڤمى ليهه مڠيكىت ا ڤ يڠ سسىاي تيد ق مڠا تا كه سسيا ڤ يڠ‬ ‫منگسكه بهىا بنتىا‬ ‫سا‪ห‬له ا‬ ‫ี‪ต้องม‬تاو‪นั้น‬بنر์‪ยืนยันพิสูจน‬‬ ‫่ี‪ลักฐานที่พิสูจน์ได้ เมื่อขาดหลักฐานท‬‬ ‫يڠَييب ٗاُ د را ٍِ ٍأ ٍيڠچيل‪ ،‬مز٘ا ٍجييس ا گب ً ا سال ً ٗال يخ ڤطب ّي‬ ‫ื‪นายแวด‬‬ ‫ิ‪งจิ ประธานคณะกรรมการอ‬‬ ‫إيي‪ยัน‬جب‪ำมายืน‬‬ ‫‪ด้วยเสียงส่วนใหญ่ของคณะกรรมการ‬سال‪เจน‬م٘ ั‪ได้ชด‬‬ ‫ٗال يخ‬ ‫‪อราแม ‬ىقنِ د‬ ‫ิ‪ มะม‬ىٌ ڤرگ٘‬ ‫ررججس د ا‬ ‫‪สลาม‬داُ ڤَ٘ ىيِٖ ٍڠسب يڠ‬ ‫�‪ จะน‬ثْز٘ا ُ‬ ‫ٗرْن٘ا س‬ ‫مجب‪ ำ‬ديِ‬ ‫ج٘گ إيي جب ٗرْن٘ا س مچيو ثْز٘ا ُ داُ‬ ‫رِ‪ด‬دا ُ‬ ‫�‪ประจ‬‬ ‫ىيِٖั‪ٍดป‬ڠسبั‪จังหว‬‬ ‫‪ ในฐานะกรรมการคณะกรรมการ‬ڤَ٘ี‪ตตาน‬‬ ‫ุ‪เยียวยาช‬‬ ‫سَڤبุ‪อน‬د้‪จึงُได‬سال่‪ใหญ‬‬ ‫‪มตั ใิ ห้จา่ ยเงินเยียวยาฯ รายละ 4 ล้านบาท‬‬ ‫د رب مجبي رئ ٍَجري رب ٕ٘ رْزڠ ڤَجب يراُ ٗاڠ ثْز٘اُ دا ىٌ مجب ديِ د مر يسيل سزئ رردا ڤذ‬ ‫ู‪ยวยาผ‬ثٖ٘اี‪เย‬‬ ‫่‪้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัด โดยไม‬‬ ‫ريث‪ได้ห‬‬ ‫่‪มายความว‬‬ ‫‪าใครเป็นฝ่ายถูกหรือใครเป็นฝ่ายผิด‬‬ ‫ري كجب د يِ ا يذ ٍَُٕ٘٘ را ي٘اُ مڤد ڤب رري د يَ٘مرا سي‬ ‫ٍڠسب د‬ ‫ثجرا ڤ ڤ٘ا‬ ‫้‪ชายแดนภาคใต‬‬ ‫่‪มองว‬ڤذ่‪งแต‬معب‪ ย‬دี‪เพ‬ييِ ‪วยา‬‬ ‫ุ‪ٍ .และประธานอน‬ر يل‬ ‫่‪รรมการช‬ا‪ ُก‬دا ُ ڤَ٘ ىيِٖ‬ ‫ื‪ยเหล‬ثب‪ว‬يراُ ثْز٘‬ ‫ี‪อเย‬دڠِ‬ ‫ثرمْأ‪ُ ย‬‬ ‫ิ‪หากเก‬ق‪ า‬د ا‬ ‫ٍريل ريد‬ ‫‪ดการสูญเสียก็ต้องเยียวยาทั้งร่างกาย‬‬ ‫رِ‬ ‫سال‬ ‫ُ‬ ‫د‬ ‫سَڤب‬ ‫يخ‬ ‫ٗال‬ ‫ُ‬ ‫ثيرا‬ ‫ڤْزد‬ ‫سذ‬ ‫ڤ٘‬ ‫ڤيٖق‬ ‫ه‬ ‫ٗا‬ ‫ا‬ ‫يڠنذ‬ ‫ڤر‬ ‫ڤد‬ ‫ثٖ٘ا‬ ‫ٍْرٗسنِ‬ ‫ื‪เหย‬‬ ‫้‪่อตากใบ ฯ เปิดเผยถึง เรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา และจิตใจ รวมถึงความเหมาะสม ให้อยู่ในกรอบที่รับได‬‬ ‫(ص‪.‬ا‪.‬ة‪.‬د‪ ) .‬دا ُ ج٘ گ ڤيٖق إيي جب ٗرْن٘ا س مچيو ثْز٘ا ُ داُ ڤَ٘ ىيِٖ رئ ٍَجري‬ ‫ี‪ในกรณ‬‬ ‫مجبื‪กร‬‬ ‫ั‪ ภายหล‬د رب‪อเซะ‬‬ ‫ี‪มีกรณ‬‬ ‫ىيِٖิ‪าต‬يڠ‪ที่ญ‬‬ ‫ื‪ของเหย‬‬ ‫ثْز٘ا‪่อกรืُอ‬‬ ‫ٍَجري ٗا ڠ ‪เซะ‬‬ ‫ื‪ปัญหาค‬‬ ‫่‪อการจ‬‬ ‫‪นเยียวยาที่ได้รับการอนุมัติแล้วนั้น‬چبิ‪ายเง‬‬ ‫ي داُ‬ ‫دڠِ‪ ง‬مجب ديِ‬ ‫سب ً‬ ‫داُ ڤَ٘‬ ‫ّٗز٘ق‬ ‫دڠِ ا‬ ‫้‪การให‬ثب‪น‬ي٘ิ‪ำเน‬ي�‪งด‬يأ‪อ‬يذ سجب پق‬ ‫‪ แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน‬سأ‬ ‫ڠگڤ้‪า ร‬سجب گب ي‬ ‫مرا‪ ُ ป‬مجب د يِ ايذ‬ ‫้‪ไ ด‬رب ثب‬ ‫้‪รั บ7.5 ศอ.บต.จะต‬ج٘‬ ‫้‪บางรายเข‬‬ ‫ิ‪ั บ พรรคประชาธ‬رئ‪ ก‬د์‪ ข‬ا‪อ งทุ ก‬‬ ‫่‪่ า ไม‬د‪ั ต ย์.ว‬‬ ‫مجب د يِ ىڠگرحق ا سب سي ٍأ ّسي دڠِ ق٘ا د ‪ .‬رزب ڤي ا ڤجيو د ا ّج٘ر ڤرمب را ررسج٘د‬ ‫็‪ความเป‬‬ ‫่‪ธรรมในการช‬‬ ‫ڤْدا ڤذ‪วยา‬يڠ‪ย‬ريدี‪อเย‬قื‪วยเหล‬‬ ‫ิ‪โดยเป‬‬ ‫่‪ดเผยว‬‬ ‫ٍش٘اี‪น้ ป‬ردิ‪ซึง่ ส‬‬ ‫‪งบประมาณ‬‬ ‫‪ู้ ารับเงินเยียวยา หรือมา‬‬ ‫ڤْدا‪น‬ڤذ‬ ‫ثرسال رس‪ .‬سزڠٔ‬ ‫ثجراڤ‬ ‫‪ 2555‬رردا‪ า‬ڤذ‬ ‫ثسر رئ‬ ‫‪ หากยังมีผม‬د د ا ىٌ‬ ‫ج٘گ ثرال م٘‬ ‫้‪กรรมการเสนอเข‬جأ ُ سْد يري‬ ‫سٖيڠگ ڤيٖق مرا‬ ‫ิ‪ เง‬ا‪ บ‬يذ‬ ‫مجبี‪เย‬د‪น‬يِ‬ ‫ثرمب د‬ ‫‪ในตอนแรกทาง‬‬ ‫ุ‪ศอ.บต.และคณะอน‬‬ ‫ڤررَڤ٘راُ้‪าไปให‬‬ ‫ั‪ ขอร‬ا‪ยื่น‬دا ‪จา่ ยเงิน‬‬ ‫่‪ยวยาไม‬‬ ‫‪ทันตามก�ำหนด ศอ.บต.ก็จะต้องจัดส่ง‬‬ ‫ڠِ‬ ‫د‬ ‫ىيجذ‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ريد‬ ‫يڠ‬ ‫ّنٔ‬ ‫ٍب‬ ‫يڠ‬ ‫ريِ‬ ‫مَب‬ ‫ٍڠسب‬ ‫ثٖ٘ا‬ ‫قزينِ‬ ‫ث٘‬ ‫د‬ ‫ڤذ‬ ‫دا‬ ‫ً‬ ‫ثي٘‬ ‫داُ‬ ‫ريِ‬ ‫مَب‬ ‫ّس ่‪เยียวยาฯ เท่า ๆ กับตากใบและสะบ้าย้อย 7.5 ล้าน เงินงบประมาณที.เ‬‬ ‫ڤڠگب‪หลือ‬‬ ‫‪ทัง้ หมดคืนให้กบั กระทรวงการคลัง หาก‬‬ ‫سَ٘ا็‪โดยมองว่าเป‬‬ ‫ิ‪นการละเม‬‬ ‫ٍَج٘مبิ‪ดส‬‬ ‫‪ทธิร้ายแรง‬‬ ‫ุ‪ระช‬ا‪่ที่ป.‬ة‪าสู.‬د‪่อเข้.‬‬ ‫ั‪งใครจะขอร‬‬ ‫‪่ หรือยืน่ ขอใหม่ หรืออ้างว่า‬‬ ‫ڤي٘اڠ مڤد‬ ‫่‪ แต‬ال گي‬ ‫ٍبื‪เม‬سئ‬ ‫ั‪ภายหล‬ڤيٖق‪ม‬ص‪.‬‬ ‫سنب رڠ‬ ‫‪ บการเยียวยาเพิม‬سَڤب ي‬ ‫ٍريل‬ ‫قئ‬ ‫ْٕد‬ ‫‪.‬‬ ‫مريسيل‬ ‫د‬ ‫يِ‬ ‫د‬ ‫مجب‬ ‫ىٌ‬ ‫دا‬ ‫ييِ‬ ‫د‬ ‫معب‬ ‫ڤذ‬ ‫دا‬ ‫ً‬ ‫ثي٘‬ ‫يل‬ ‫ٍر‬ ‫ثٖ٘ا‬ ‫س‬ ‫را‬ ‫يڠزئ‬ ‫ٍڠسب‬ ‫‪คณะอนุกรรมการคณะใหญ่ ซึง่ มีความเห็นหลากหลาย มองว่า ตกหล่นไป หลังจากนี้ก็ต้องน�ำเรื่องเสนอเข้ามาใหม่ เพื่อ‬‬ ‫ررسج٘د ٍَجب ٗا ث٘قزي ا ّٗز٘ق ٍَج٘ قزينِ مس٘چيْڽ‪ .‬رزب ڤي ريد ق ررد اڤذ ٍب ُ ‪ ٢‬ث٘قزي يڠ‬ ‫ี‪ในกรณ‬‬ ‫اّٗز٘ق‪นี้ม‬‬ ‫مَسجد‪ีการต่อ‬‬ ‫่‪สู้กัน จนฝ‬‬ ‫ٍريل ا‪ชีวิต‬يذ‪เสีย‬رئ็‪ٍَฐก‬بั‪ายร‬‬ ‫رڤدั‪และย‬‬ ‫سسزڠٔ‪ูจ‬د‪งพิส‬‬ ‫ٗاالٗ ا้‪ให‬د ้‪น์ได‬‬ ‫ี‪คณะกรรมการเย‬‬ ‫ั‪ยวยาเอามาน‬‬ ‫‪่งประชุมกันเพื่อไปของบ‬‬ ‫س٘قي‬ ‫ڤذ ٍڠصحنْڽ‪،‬‬ ‫دا‬ ‫ٍّْ٘ب ينِ عجب دح‪ .‬اٗىٖئذ ا رس من٘رڠِ ث٘قزي ا ّٗز٘ق ٍڠصحنِ ڤرمب را ا يِ دڠِ جيس‬ ‫‪ใหม่จากปี งบประมาณ 2556‬‬

‫منگسكه بهىا بنتىا ن دان ڤمى ليهه مڠيكىت ا ڤ يڠ سسىاي تيد ق مڠا تا كه سسيا ڤ يڠ‬ ‫سا له ا تاو بنر‬ ‫يڠَييب ٗاُ د را ٍِ ٍأ ٍيڠچيل‪ ،‬مز٘ا ٍجييس ا گب ً ا سال ً ٗال يخ ڤطب ّي‬ ‫سال م٘ إيي جب ٗرْن٘ا س ثْز٘ا ُ داُ ڤَ٘ ىيِٖ ٍڠسب يڠ ررججس د ا ىٌ ڤرگ٘ ىقنِ د ٗال يخ‬ ‫سَڤب د ُ سال رِ دا ُ ج٘گ إيي جب ٗرْن٘ا س مچيو ثْز٘ا ُ داُ ڤَ٘ ىيِٖ ٍڠسب مجب ديِ‬ ‫د رب مجبي رئ ٍَجري رب ٕ٘ رْزڠ ڤَجب يراُ ٗاڠ ثْز٘اُ دا ىٌ مجب ديِ د مر يسيل سزئ رردا ڤذ‬ ‫ثجرا ڤ ڤ٘ا ريث ٍڠسب د ري كجب د يِ ا يذ ٍَُٕ٘٘ را ي٘اُ مڤد ڤب رري د يَ٘مرا سي ثٖ٘ا‬ ‫ٍريل ريد ق د ا ڤذ معب د ييِ ثرمْأ ُ دڠِ ثب يراُ ثْز٘ ا ُ دا ُ ڤَ٘ ىيِٖ‪ٍ .‬ر يل‬ ‫ٍْرٗسنِ ثٖ٘ا ڤد ڤر يڠنذ ا ٗا ه ڤيٖق ڤ٘ سذ ڤْزد ثيرا ُ ٗال يخ سَڤب د ُ سال رِ‬ ‫(ص‪.‬ا‪.‬ة‪.‬د‪ ) .‬دا ُ ج٘ گ ڤيٖق إيي جب ٗرْن٘ا س مچيو ثْز٘ا ُ داُ ڤَ٘ ىيِٖ رئ ٍَجري‬ ‫چب دڠِ ا ّٗز٘ق ٍَجري ٗا ڠ ثْز٘ا ُ داُ ڤَ٘ ىيِٖ يڠ سب ً دڠِ مجب ديِ د رب مجب ي داُ‬ ‫سأ ثب ي٘ ي يأ يذ سجب پق ‪ 7.5‬ج٘ رب ثب د‪ .‬مرا ُ مجب د يِ ايذ رئ د ا ڠگڤ سجب گب ي‬ ‫مجب د يِ ىڠگرحق ا سب سي ٍأ ّسي دڠِ ق٘ا د ‪ .‬رزب ڤي ا ڤجيو د ا ّج٘ر ڤرمب را ررسج٘د‬ ‫د د ا ىٌ ٍش٘ا رد ثسر رئ رردا ڤذ ثجراڤ ڤْدا ڤذ يڠ ريد ق ثرسال رس‪ .‬سزڠٔ ڤْدا ڤذ‬ ‫ثرمب د مجب د يِ ا يذ ا دا ڤررَڤ٘راُ سٖيڠگ ڤيٖق مرا جأ ُ سْد يري ج٘گ ثرال م٘‬ ‫مَب ريِ داُ ثي٘ ً دا ڤذ د ث٘ قزينِ ثٖ٘ا ٍڠسب مَب ريِ يڠ ٍب ّنٔ يڠ ريد ق درىيجذ د ڠِ‬ ‫ڤڠگب ّس‪.‬‬ ‫سَڤب ي سنب رڠ ڤيٖق ص‪.‬ا‪.‬ة‪.‬د‪ٍ .‬ب سئ ال گي ٍَج٘مب ڤي٘اڠ مڤد سَ٘ا‬ ‫ٍڠسب يڠزئ را س ثٖ٘ا ٍر يل ثي٘ ً دا ڤذ معب د ييِ دا ىٌ مجب د يِ د مريسيل‪ْٕ .‬د قئ ٍريل‬ ‫ررسج٘د ٍَجب ٗا ث٘قزي ا ّٗز٘ق ٍَج٘ قزينِ مس٘چيْڽ‪ .‬رزب ڤي ريد ق ررد اڤذ ٍب ُ ‪ ٢‬ث٘قزي يڠ‬ ‫دا ڤذ ٍڠصحنْڽ‪ٗ ،‬االٗ ا د سسزڠٔ د رڤد ٍريل ا يذ رئ ٍَب س٘قي مَسجد اّٗز٘ق‬ ‫ٍّْ٘ب ينِ عجب دح‪ .‬اٗىٖئذ ا رس من٘رڠِ ث٘قزي ا ّٗز٘ق ٍڠصحنِ ڤرمب را ا يِ دڠِ جيس‬ ‫دا ُ مجب پقنِ ڤْد ا ڤذ إيي جب ٗرْن٘ا س ثسر رئ ثرسر٘ج٘ اّٗز٘ق ٍي٘ ى٘سنِ ثب يرا ُ‬ ‫ثْز٘ا ُ دا ُ ڤَ٘ ىيِٖ سجب پق ‪ 4‬ج٘ رب ثب د سؤرڠ‪ ،‬د ڠِ ريد ق ثرٍقص٘د ثٖ٘ا ڤيٖق ٍب ُ‬ ‫ثز٘ه ا رب ٗ سب ىٔ‪ .‬مراُ ٍَْد ڠ ثٖ٘ا جل ثرال م٘ مٖييڠِ ‪ ،‬يٖق مراجأُ ٕب رٗ س ثري‬ ‫ثْز٘اُ دا ُ ڤَ٘ ىيِٖ سگي رٗحب ّي داُ ج٘گ جسَب ّي ٍڠين٘د ڤرمب را يڠ سس٘ا ي دا ُ‬ ‫ث٘ ىئ د رريَب‪.‬‬ ‫ٍسئئ ا يب ىٔ ڤَجب يراُ يڠ رئ د ى٘ى٘س ا يذ ڤيٖق ص‪.‬ا‪.‬ة‪.‬د‪ٍ .‬سزي ال م٘ مِ‬ ‫دا ىٌ ريَڤ٘ٓ ‪ 30‬مْيب يُ٘ ‪ 2555‬يأ يذ أ خيررب ُٕ٘ ثيْجب ٗاُ ا يِ‪ .‬جل ٍب سئ رردا ڤذ‬ ‫ٍريل يڠ ثرحق ا ّٗز٘ق ٍْريَب ٗا ڠ ثْز٘ا ُ دا ُ ڤَ٘ ىيِٖ يڠ ريد ق سَڤذ ٍڠين٘د ڤْزڤِ‬ ‫ص‪.‬ا‪.‬ة‪.‬د‪ ،.‬ڤيٖق ص‪.‬ا‪.‬ة‪.‬د‪ .‬ررڤقسب مَجب ىينِ ٗاڠ ررسج٘د مڤد مَْزريِ مأ ٗاڠِ‪ .‬جل‬ ‫سسيب ڤ ا يڠيِ ٍڠَجيو ٗاڠ ثْز٘ا ُ ا رب ٗ ث٘اد را ي٘اُ ثب رٗ ا رب ٗ جل ّب ً رئ ررجب ر٘ٓ‪،‬‬ ‫سيڤس ايِ ٍريل ٍسزي ث٘اد اّج٘راُ يڠ ثب رٗ سڤب ي ا ٕيي جب ٗرْن٘ا س داڤذ‬ ‫ثرٍش٘ا راد ا ّٗز٘ق ٍيْزب ٗا ڠ د ري اڠگب راُ ثيْجب ٗاُ ربُٕ٘ ‪.2556‬‬ ‫ثر مْأ ُ دڠِ كجا ديِ د مريسيل مب ٍي دريَب ثٖ٘ا ٍب سئ رردا ڤذ ٍسئئ د ڠِ‬ ‫‪ 6-5‬ميس يڠ ريد ق ثرسز٘ ج٘ د ڠِ جَئ ٗاڠ ثْز٘ا ُ دا ُ ڤَ٘ ىيِٖ ‪ 4‬ج٘رب ثب د‪ .‬سزڠٔ رئ‬

‫دا ُ مجب پقنِ ڤْد ا ڤذ إيي جب ٗرْن٘ا س ثسر رئ ثرسر٘ج٘ اّٗز٘ق ٍي٘ ى٘سنِ ثب يرا ُ‬ ‫ثْز٘ا ُ دا ُ ڤَ٘ ىيِٖ سجب پق ‪ 4‬ج٘ رب ثب د سؤرڠ‪ ،‬د ڠِ ريد ق ثرٍقص٘د ثٖ٘ا ڤيٖق ٍب ُ‬ ‫ثز٘ه ا رب ٗ سب ىٔ‪ .‬مراُ ٍَْد ڠ ثٖ٘ا جل ثرال م٘ مٖييڠِ ‪ ،‬يٖق مراجأُ ٕب رٗ س ثري‬ ‫ثْز٘اُ دا ُ ڤَ٘ ىيِٖ سگي رٗحب ّي داُ ج٘گ جسَب ّي ٍڠين٘د ڤرمب را يڠ سس٘ا ي دا ُ‬ ‫ث٘ ىئ د رريَب‪.‬‬ ‫ٍسئئ ا يب ىٔ ڤَجب يراُ يڠ رئ د ى٘ى٘س ا يذ ڤيٖق ص‪.‬ا‪.‬ة‪.‬د‪ٍ .‬سزي ال م٘ مِ‬ ‫دا ىٌ ريَڤ٘ٓ ‪ 30‬مْيب يُ٘ ‪ 2555‬يأ يذ أ خيررب ُٕ٘ ثيْجب ٗاُ ا يِ‪ .‬جل ٍب سئ رردا ڤذ‬ ‫ٍريل يڠ ثرحق ا ّٗز٘ق ٍْريَب ٗا ڠ ثْز٘ا ُ دا ُ ڤَ٘ ىيِٖ يڠ ريد ق سَڤذ ٍڠين٘د ڤْزڤِ‬ ‫ص‪.‬ا‪.‬ة‪.‬د‪ ،.‬ڤيٖق ص‪.‬ا‪.‬ة‪.‬د‪ .‬ررڤقسب مَجب ىينِ ٗاڠ ررسج٘د مڤد مَْزريِ مأ ٗاڠِ‪ .‬جل‬ ‫سسيب ڤ ا يڠيِ ٍڠَجيو ٗاڠ ثْز٘ا ُ ا رب ٗ ث٘اد را ي٘اُ ثب رٗ ا رب ٗ جل ّب ً رئ ررجب ر٘ٓ‪،‬‬ ‫سيڤس ايِ ٍريل ٍسزي ث٘اد اّج٘راُ يڠ ثب رٗ سڤب ي ا ٕيي جب ٗرْن٘ا س داڤذ‬ ‫ثرٍش٘ا راد ا ّٗز٘ق ٍيْزب ٗا ڠ د ري اڠگب راُ ثيْجب ٗاُ ربُٕ٘ ‪.2556‬‬

‫ثر مْأ ُ دڠِ كجا ديِ د مريسيل مب ٍي دريَب ثٖ٘ا ٍب سئ رردا ڤذ ٍسئئ د ڠِ‬ ‫‪ 6-5‬ميس يڠ ريد ق ثرسز٘ ج٘ د ڠِ جَئ ٗاڠ ثْز٘ا ُ دا ُ ڤَ٘ ىيِٖ ‪ 4‬ج٘رب ثب د‪ .‬سزڠٔ رئ‬ ‫ررسييڤ فٌٖ ثٖ٘ا ٍريل دا ڤذ ‪ 4‬ج٘رب ثب د مراُ رئ د ڤْدڠ سجب گب ي ڤڠگب ّس‪ .‬سجْرڽ‬ ‫ڤيٖق ا ٕيي جب ٗرْن٘ا س ريد ق ثرفينير سڤرد ا يذ‪ .‬رزب ڤي مجْراُ ا يذ س٘سٔ ا ّٗز٘ق‬ ‫د ث٘ قزينِ‪ ،‬اٗىٖئذ مب ٍي ٍسزي ٍَجب ير ٍڠين٘د ا ڤ يڠ سس٘ا ي‪ .‬سزڠٔ ٍريل ريد ق‬ ‫ثرگَجيرا ٍَنِ سجت ٍريل رئ ٍْدڠر ڤْدا ڤذ ا ٗرڠ أل يِ دا ُ ررسييڤ فٌٖ ثٖ٘ا مرا جأ ُ‬ ‫رئ ٍَجب ير ‪ 7.5‬ج٘رب ثب د رزب ڤي ڤيٖق ص‪.‬ا‪.‬ة‪.‬د‪ .‬ا رب ٗ ا ٕيي جب ٗرْن٘ا س رئ ٍپيَڤِ‬ ‫ٗاڠ ا يذ سْد يري‪ .‬سجْرڽ ث٘ مِ سڤرد ا يذ‪.‬‬ ‫" سب ي ايڠيِ ٍَجري رب ٕ٘ مڤد سَ٘ا ٍڠسب دا ُ مي٘ارگ مجب ديِ د مريسيل‬ ‫ثٖ٘ا ڤيٖق ص‪.‬ا‪.‬ة‪.‬د‪ .‬د اُ ا ٕيي جب ٗرْن٘ا س ثْز٘اُ دا ُ ڤَ٘ ىيِٖ رئ ثراٗسٖب دڠِ‬ ‫ثأ يل اّٗز٘ق ٍْ٘ى٘ڠ ا ّد ا سَ٘ا ‪ْٕ .‬د قئ ا ّد ا سَ٘ا ج٘گ ثرسب ً ٍَينير سچب را‬ ‫ڤرا ر٘راُ ا سالً‪ .‬جب ڠِ ٍييٖذ أ رس ٍب د ٗاڠ سٖبج ا رب ٗ ثرثْد يڠ د ڠِ مَڤ٘ ىِ ثب ج٘‬ ‫ٍيرٓ يڠ ٍْيڠگو د ثيڠن٘ك مراُ ا ي ريد ق سب ً"‪.‬‬ ‫يڠَييب ٗاُ د را ٍِ ٍأ ٍيڠچيل ٍْريَب ثٖ٘ا ثييب ٗ ج٘گ راسب ريسب ٗا ّٗز٘ق‬ ‫ٍَسزينِ ثٖ٘ا سَ٘ا ا ٗرڠ ثرگَجيرا د ڠِ ڤرمب را ايذ‪ .‬رزب ڤي ثييب ٗ ٍسزي ررٗسنِ ر٘گس‬ ‫سَ٘گ اٗرڠ را ٍب ي را سب ڤ٘اس ٕب ري‪ .‬سيڤس ا يِ ڤيٖق ص‪.‬ا‪.‬ة‪.‬د‪ .‬ا مِ ث٘اد‬ ‫ڤَ٘ ىيِٖ سگي أل يِ ڤ٘ال د ا ُ ثرٕب رڤ ثٖ٘ا سَ٘ا اٗرڠ ا يذ را سب سْڠ دڠْڽ‪ .‬دا ُ‬ ‫سيڤس ا يِ جل ررد ا ڤذ ٍب ُ‪ٍ ٢‬ڠسب ث٘اد را ي٘اُ ثب رٗ رْزڠ مجب د يِ د مريسيل دا ُ‬ ‫دا ڤذ ٍَج٘قزينِ ثٖ٘ا سزڠٔ د رڤد اٗرڠ يڠ ٍْيڠگو ا يذ ا يب ىٔ اٗرڠ يڠ ريد ق ثرسب ىٔ‪ ،‬جل‬ ‫ٍسزي ا د ثب يراُ رَجِٖ‪ ،‬ڤيٖق إيي جب ٗرْن٘ا س مچيو د ا ُ ص‪.‬ا‪.‬ة‪.‬د‪ .‬دڠِ س٘مب ريال‬ ‫اّٗز٘ق ث٘اد راي٘اُ ثب رٗ رْزڠ ڤَجب يراُ رَجِٖ ررسج٘د‪ .‬رْز٘ سنب ىي مب ٍي ريد ق‬ ‫ٍڠب ثب ينِ ا ّد ا سَ٘ا"‪ .‬ثييب ٗ ثرمب د أ خيرڽ‪.‬‬ ‫‪------------------------------------------------------‬‬


18 ศาสนา/วัฒนธรรม

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2555

ถืตัอวอย่ศีลางการจั อดแล้ดการที วก็ต่มัส้อยิงจ่ า ยซะกาต ดกลางปัตตานี อัตราร้อยละ 2.5 ต่อปี

“คณะกรรมการมัสยิดจะแจกจ่ายภายใน 2-3 วันหลัง จากวันอีดิ้ลฟิตรี โดยให้ตัวแทนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ซึ่งมี 7 ชุมชนที่ขึ้นกับมัสยิดแห่งนี้ เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มยุวมุสลิม ไปส�ำรวจบุคคลทีม่ สี ทิ ธิจะได้รบั ซะกาตเป็นประจ�ำทุกปี โดย ปกติมัสยิดแต่ละแห่งจะมีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิที่จะได้รับ ซะกาตฟิตเราะฮ์อยูแ่ ล้ว แต่เหตุทตี่ อ้ งส�ำรวจทุกปี เนือ่ งจาก บางคนอาจจะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ จนกระทั่งพ้น หลักเกณฑ์ของการรับซะกาตแล้ว” แต่ละปีมีผู้ที่มีสิทธิได้รับซะกาตที่มัสยิดกลางจังหวัด ปัตตานีรับผิดชอบอยู่ประมาณ 50 – 60 คน ตามบัญชีของ มัสยิด เฉลี่ยแต่ละคนจะได้รับเงินซะกาตประมาณ 2,000 -3,000 บาทต่อราย

ส่ ว นซะกาตประเภท ที่ 2 คือ ซะกาตฟิตเราะฮ์ ความหมายคือ ความสะอาด บริสุทธิ์ ซะกาตฟิตเราะฮ์ เป็นซะกาตจ่ายเพือ่ ทีจ่ ะล้าง มู ล ทิ น ต่ า งๆในช่ ว งเดื อ น รอมฎอน หรือ เป็นซะกาต ที่จะไปทดแทนในสิ่งท�ำให้ สู ญ เสี ย ผลบุ ญ จากการถื อ ศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน แต่ ไ ม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ ท� ำ ให้ ก าร ถือศีลอดเป็นโมฆะ ซะกาต โดยกลุ่มบุคคลที่จะได้รับมากกว่าบุคคลอื่นๆ คือ ชาวบ้านตะบิงติงงี อ.มายอ จ.ปัตตานี พากันมาจ่ายซะกาต หรือ ทานบังคับส�ำหรับมุสลิมในช่วง ประเภทนี้ บั ง คั บ ส� ำ หรั บ มูอัลลัฟ (คนที่มีหัวใจโน้มมาสู่อิสลามหรือผู้เข้ารับอิสลาม) ทุกคน ซึ่งปีนี้มีประมาณ 30 คน รองลงมาเป็นคนยากจน ส่วนคน สุดท้ายของเดือนรอมฎอน ที่มัสยิดประจ�ำหมู่บ้าน (ภาพถ่ายโดย ฮัสซัน โตะดง) เดินทางซึ่งมีสิทธิได้รับเงินซะกาตด้วย ไม่ค่อยมี หะยียะโก๊ป ยังยกตัวอย่างด้วยว่า เคยมีชาวบ้านคน เมื่อถือศีลอดแล้วก็ต้องบริจาค นั่นคือหลักการถัดมา หะยียะโก๊ป ระบุตอ่ ไปว่า ส�ำหรับสิง่ ของทีจ่ ะน�ำมาจ่าย หลังจากการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนของชาวมุสลิม ก็คือ ซะกาตฟิตเราะฮ์นั้น จะเน้นอาหารหลักที่เป็นของท้องถิ่น หนึง่ ทีค่ ณะกรรมการมัสยิดเคยน�ำเงินซะกาตไปมอบให้ แล้ว การบริจาคที่เป็นภาคบังคับหรือท�ำทานบังคับ ที่เรียกว่า หรือสิ่งของที่ใช้การรับประทานอาหารในชีวิตประจ�ำวัน เขาน�ำไปซื้อรถเข็นมาประกอบอาชีพจนสามารถสร้างตัวได้ ปัจจุบันเขากลับเป็นคนจ่ายให้ซะกาตให้คนอื่นได้แล้ว “ซะกาต” เพือ่ แจกจ่ายให้กบั ผูม้ สี ทิ ธิรบั ซะกาตต่อไปนัน่ เอง ซึ่งในบ้านเราก็คือข้าวสารหรือแปลงเป็นเงินก็ได้ “ข้าวสารที่จะน�ำมาจ่ายซะกาต คือปริมาณคนละ ในช่วงปลายๆ ของเดือนรอมฎอน ซึง่ เป็นเดือนถือศีลอด 1 กันตัง (มาตรตวงชนิดหนึ่ง) หรือเท่ากับน�้ำหนักข้าวสาร บรรยากาศค�่ำคืนนี้ ทุกมัสยิดก็คงจะยิ่งคึกคักขึ้น ของชาวมุสลิม ในทุกมัสยิดจึงมีสิ่งผิดสังเกตเพิ่มขึ้นมา 2.4 กิโลกรัม ปัจจุบันมีราคาประมาณ 60 บาทต่อ 1 กันตัง” ไปอีก เพราะทุกคนต่างมุ่งไปยังมัสยิดเพื่อรีบจ่ายซะกาต นั่นคือถุงข้าวสารที่ตั้งกองพะเนินอยู่ เพื่อรอจ�ำหน่ายให้ ให้ทันก่อนถึงเวลาละหมาดอีดิ้ลฟิตรีในวันรุ่งขึ้น หากทาง สัปบุรษุ มาซือ้ แล้ว น�ำไปจ่ายซะกาต โดยมอบหมายให้คณะ ส� ำ หรั บ บุ ค คลที่ มี สิ ท ธิ ใ นการรั บ ซะกาตมี ทั้ ง หมด ส�ำนักจุฬาราชมนตรีประกาศว่า มีผู้พบเห็นดวงจันทร์และ กรรมการมัสยิดเป็นผู้น�ำไปแจกจ่าย 8 จ� ำ พวก ได้ แ ก่ 1.คนยากจน 2.คนที่ อั ต คั ด ขั ด สน ก�ำหนดให้เป็นวันส�ำคัญทางศาสนา “อีดลิ้ ฟิตรี” เพราะหาก ที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีก็เช่นกัน ตั้งแต่คืนวันที่ 3.คนที่ มี หั ว ใจโน้ ม มาสู ่ 16 สิงหาคม 2555 เป็นต้น ชาวบ้านต่างทยอยเดินทางมารอ อิสลาม (เข้ารับอิสลาม) 4.ผู้ ซื้อข้าวสารและรอจ่ายซะกาตกันอย่างคึกคัก ซึ่งบรรยากาศ บริหารการจัดเก็บและการ จะเป็ น เช่ น นี้ ต ่ อ ไปจนถึ ง วั น สิ้ น สุ ด การถื อ ศี ล อด หรื อ จ่ายซะกาต 5.ทาส 6.ผู้มี วันอีดิ้ลฟิตรี อันเป็นวันฉลองการสิ้นสุดการถือศีลอดหรือ หนี้สินล้นพ้นตัว 7.คนพลัด วันฮารีรายอนั่นเอง ถิ่นหลงทาง 8.คนที่ต่อสู้ใน หะยียะโก๊ป หรือ นายยะโก๊ป หร่ายมณี อิหม่ามประจ�ำ หนทางของอัลลอฮฺ หะยี ย ะโก๊ ป ระบุ ว ่ า มัสยิดกลางปัตตานี บอกว่า ซะกาตมี 2 ประเภท ได้แก่ ซะกาตมาล หรือซะกาตทรัพย์สนิ จากการท�ำธุรกิจ เป็นซะกาต ในแต่ ล ะปี มี ป ระชาชนมา ที่เกี่ยวข้องกับรายได้ ซึ่งเมื่อครบ 1 ปี โดยจะต้องจ่ายใน จ่ า ยซะกาตที่ มั ส ยิ ด กลาง จั ง หวั ด ปั ต ตานี ป ระมาณ บรรยากาศค่ำ�คืนนี้ ทุกมัสยิดก็คงจะยิง่ คึกคักขึน้ 1,000 กว่าคน ส่วนใหญ่จา่ ย ไปอีก เพราะทุกคนต่างมุง่ ไปยังมัสยิดเพือ่ รีบจ่ายซะกาต เป็นข้าวสารและเงิน แต่ละ ชาวบ้านตะบิงติงงี อ.มายอ จ.ปัตตานี พากันมาจ่ายซะกาต หรือ ทานบังคับส�ำหรับมุสลิมในช่วง ให้ทนั ก่อนถึงเวลาละหมาดอีดลิ้ ฟิตรีในวันรุง่ ขึน้ หากทาง ปีจะได้เงินซะกาตประมาณ สุดท้ายของเดือนรอมฎอน ที่มัสยิดประจ�ำหมู่บ้าน (ภาพถ่ายโดย ฮัสซัน โตะดง) 200,000 - 300,000 บาท สำ�นักจุฬาราชมนตรีประกาศว่า มีผพู้ บเห็นดวงจันทร์และ ทางมัสยิดจะไปแจกจ่ายให้ กำ�หนดให้เป็นวันสำ�คัญทางศาสนา “อีดลิ้ ฟิตรี” เพราะ กับกลุ่มบุคคลทั้ง 8 จ�ำพวกข้างต้น ส่วนข้าวสารที่ได้ทาง เลยเวลานั้นไปแล้ว ซะกาตจะกลายเป็นแค่การบริจาคทาน ธรรมดานั่นเอง หากเลยเวลานัน้ ไปแล้ว ซะกาตจะกลายเป็นแค่การบริจาค มัสยิดน�ำไปขายเพื่อน�ำเงินมาแจกจ่ายแทน ชือ่ ผูเ้ ขียน : ฮัสซัน โตะดง, มูฮำ� หมัด ดือราแม โรงเรียน ทานธรรมดานั่นเอง นักข่าวชายแดนใต้ (DSJ) http://www.prachatai.com


ศาสนา/วัฒนธรรม

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2555

ศอ.บต.ส่งเสริมการปฏิบัติกิจทางศาสนาอิสลาม เปิดหน้าต่างความเป็นธรรมเพื่อผู้ต้องขังมุสลิม

เปิดประวัตศิ าสตร์หน้าใหม่กบั การส่งเสริมการปฏิบตั กิ จิ ทางศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ต้องขัง มุ ส ลิ ม มี เ ครื่ อ งแต่ ง กายที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก ศาสนา พร้อมสนับสนุนให้มสี ถานทีล่ ะหมาดและการประกอบอาหาร ทีถ่ กู ต้องตามหลักศาสนาอิสลาม หรือเรียกว่า อาหารฮาลาล ซึ่ ง โครงการนี้ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากกรมราชทั ณ ฑ์ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ผูน้ ำ� ศาสนา และประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีส่วนส�ำคัญในการผลักดันให้การปฏิบัติ ศาสนกิจทาง ศาสนาครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งถือเป็นการเคารพและให้เกียรติ ความแตกต่างทางศาสนา ทางศูนย์อำ� นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ น�ำ โดยพันต�ำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อ�ำนวยการ บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งมั่นที่จะน�ำความเป็น ธรรมกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเชื่อว่า “ ความ เป็นธรรมจะสามารถแก้ไขปัญหาได้มากกว่ากระบวนการ ยุติธรรม” ซึ่งจะดูแลศาสนา การศึกษา การส่งเสริมอาชีพ คุณภาพชีวิตของผู้ที่อยู่ในเรือนจ�ำให้ได้มาตรฐาน พร้อมกัน นี้จะอ�ำนวยความสะดวกให้กับญาติที่มาเยี่ยมผู้ต้องขัง และ

ผูกสายสัมพันธ์ระหว่างญาติกับผู้ต้องขัง อย่างน้อยอนุญาต ให้เดินทางไปร่วมงานศพตามภูมิล�ำเนาได้ นับเป็นโอกาสที่ดี ในวันเดียวกันนี้ เลขาธิการศูนย์ อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังได้เป็น ประธานในการปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับการอภัยโทษ จ�ำนวน 126 คน โดยไม่อยากให้มองผูต้ อ้ งขังว่าเป็นบุคคล ทีไ่ ม่นา่ ไว้วางใจ เพราะมนุษย์ทกุ คนมีโอกาสท�ำผิดพลาด แต่ แต่ถา้ สังคมพร้อมทีใ่ ห้โอกาสพวกเขาเหล่านัน้ ได้แก้ไข เชื่อว่าสังคมจะน่าอยู่ขึ้น และให้ถือว่าความยากล�ำบาก เป็นบททดสอบส�ำคัญของพระผู้เป็นเจ้า ไม่ประสงค์ให้ ผู้ล�ำบากมีความท้อแท้ แต่ประสงค์จะให้สังคมยอมรับ และให้อภัย โดยได้เชิญชวนผูต้ อ้ งขังว่า “วันนีจ้ ะพาทุกคน ออกไปร่วมกันท�ำความดีเพื่อสังคมและพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาค ใต้ไปพร้อมๆ กัน”

สงขลา เรือนจ�ำจังหวัดสงขลา ทัณฑสถานหญิงสงขลา ทัณฑสถานบ�ำบัดสงขลา และเรือนจ�ำอ�ำเภอนาทวี จ�ำนวน กว่า 5.000 ชุด สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับผู้ให้และผู้รับ โดยมีพันต�ำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อ�ำนวย การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายฐานิส ศรียะพันธุ์ รองเลขาธิ ก ารศู น ย์ อ� ำ นวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดน ภาคใต้ นายกฤษฏา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายศักดิ์กริยา บินแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลาม จังหวัดสงขลา นายอุทิศ ชูช่วย นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดสงขลา ผู้พิพากษาศาลอ�ำเภอนาทวี นายอ�ำเภอ นาทวี ผูน้ ำ� ศาสนา ผูบ้ ญั ชาการเรือนจ�ำและผูค้ มุ ขังเรือนจ�ำ/ ทัณฑสถานจังหวัดสงขลาที่มีส่วนส�ำคัญ ในการผลักดันให้ ความส�ำเร็จนี้เกิดขึ้นมาแล้วที่เรือน จ�ำกลางจังหวัด โครงการมอบเครื่องแต่งกายผู้ต้องขังมุสลิมจังหวัดสงขลา นราธิวาส ยะลา ปัตตานี เมื่อเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา ซึ่ง ประสบ ความส�ำเร็จ ในครั้งนี้ความส�ำเร็จเกิดขึ้นอีกครั้งที่เรือนจ�ำกลางจังหวัด

19


สังคมสมานฉันท์ 20 รายงาน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2555

แนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาส�ำคัญที่จะต้องเตรียมการ จากความรู้สึกของการเป็นพี่น้อง มิตรของแผ่นดิน แม้ปัญหาความมั่นคง คือ การวาง ระเบิดที่รุนแรง สะเทือนขวัญ ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ จะเป็นปัญหาที่สร้าง ความวิตกกังวลให้คนในชาติมากทีส่ ดุ แต่ ปัญหาเรือ่ งเศรษฐกิจ และปัญหาปากท้อง ของประชาชนในเขตจั ง หวั ด ชายแดน ภาคใต้ ก็เป็นปัญหาส�ำคัญทีต่ อ้ งเตรียมการ ถ้ารับมือกันอย่างเอาจริงเอาจัง ศู น ย์ อ� ำ นวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดูจะแบกรับ ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาสังคมไว้บนบ่า เพื่ อ จะได้ บู ร ณาการภาคส่ ว นต่ า ง ๆ เข้าแก้ไขปัญหา เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส จากนี้ลองฟังทัศนะจากผู้ที่ร่วมส่วน ส�ำคัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจชายแดน ภาคใต้ ซึ่งวารสาร ศอ.บต. “ฟ้าใหม่ ชายแดนใต้” จะได้นำ� เสนอเป็นตอน ๆ ไป แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1. ผศ.ดร. วรวิทย์ บารู สมาชิก วุฒิสภาจังหวัดปัตตานี การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ทีจ่ ะถึงนี้ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ของอาเซียน โดยมีจงั หวัดชายแดนภาคใต้ เป็นศูนย์กลางหลัก วันนี้ความไม่สงบเกิด ขึน้ จาก 2 ทฤษฎีใหญ่ กล่าวคือ ความสงบ ก่อนการพัฒนาและการพัฒนาไปพร้อมๆ กับความสงบ เศรษฐกิจจังหวัดชายแดน

ผศ.ดร. วรวิทย์ บารู

ภาคใต้ ต้องมีการลงทุนขนาดใหญ่ จาก ผลการศึกษาที่ได้ด�ำเนินการพบข้อมูลว่า ต้องมีการลงทุนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะ ในเขตอุตสาหกรรมฮาลาลจังหวัดปัตตานี และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ ตั้งอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล มู ล ค่ า อาหารฮาลาลในตลาดโลก ประเทศไทยมีสัดส่วนการตลาดเพียงร้อย ละ 1 เท่านั้น ในวันนี้ วัตถุดิบ เช่น วัว ควาย ยังคงเป็นปัญหา เนือ่ งจากไม่มี และ ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้ จุดเด่นของ จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ เรื่องศาสนา ที่สร้างความน่าเชื่อถือทั่วโลก กว่า 100 ปี ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขายน�้ำยางธรรมชาติ จะท�ำอย่างไร จึง

ต้องมีสถาบันการเงินเพื่อ ตอบสนองต่อการดำ�เนินงาน ในพืน้ ที่นอกเหนือจากธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย จะแปลงไปสู่ขั้นที่ 2 ได้ คือ การแปลงน�้ำ ยางสดเป็นผลิตภัณฑ์ ต้องประสานความ ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา อย่างเช่น ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อ สร้างสรรค์เทคโนโลยี การศึกษาวิจัยเพื่อ การแปรรูปยางและการส่งออกผลิตภัณฑ์ ยางแปรรูปไปยังตลาดโลก ต้องมีสถาบันการเงินเพื่อตอบสนอง ต่อการด�ำเนินงานในพื้นที่ นอกเหนือจาก ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ชุมชนทัง้ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน เขตทีต่ งั้ ของนิคมอุตสาหกรรม จะต้องเข้า มาร่วมกันรักษาความสงบสุขในพืน้ ที่ ให้มี การจัดตั้งสหกรณ์ โดยด�ำเนินการร่วมกัน เพื่อใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมในการ ขยายการด�ำเนินงานไปสู่การพัฒนาชีวิต ที่ดีขึ้นของประชาชนในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ เพื่อก้าวไปสู่การเข้าสู่ประชาคม อาเซียนต่อไป ซึ่งมีคนมากกว่า 600 ล้าน

คน ที่มีศาสนาและภาษาเดียวกันต้องใช้ จุดเด่นในส่วนนี้ ผ่านกลการศึกษา โดย จะต้ อ งให้ มี ก ารฝึ ก อบรมการใช้ ภ าษา วั น นี้ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ มี สิ่ ง ดี ๆ มีอยู่มาก มีสิ่งได้เปรียบต้องเอามาใช้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด 2. นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การเสวนาฯ ในวันนี้ ด�ำเนินการใน ฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์และการเป็นลูกหลานของคน ใต้ที่มีโอกาสในการนั่งพูดคุยกับพี่น้องใน พื้นที่ ประกายสันติภาพก�ำลังจะเกิดขึ้น ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะมาด้วย ความรัก ความผูกพัน ทุกคนยอมรับและ อยากเห็นสันติภาพ มีความรู้สึกของการ เป็นพี่น้อง มิตรของแผ่นดิน ยางพารา เป็นผลผลิตที่ท�ำรายได้เข้า ประเทศถึง 6.8 แสนล้านบาท (ทั้งระบบ) ในปี พ.ศ. 2554 ส�ำหรับปี พ.ศ. 2555 มี ราคาที่ต�่ำกว่า แต่จะประคับประคองให้ ยางพารามีรายได้ไม่ต�่ำกว่าปี พ.ศ. 2554 และปี พ.ศ. 2556 จะเป็นปีที่ประเทศไทย มีรายได้จากยางพาราเข้าประเทศ 1 ล้าน ล้านบาท ทั้งนี้ จะต้องด�ำเนินการโดย การเพิ่มราคา/หน่วยให้มากขึ้น การรักษา เสถียรภาพของราคายาง ซึ่งขั้นตอนของ ทางราชการมีมาก และละเอียดอ่อน แต่ ในขณะนี้ ได้ด�ำเนินการลดขั้นตอนของ ทางราชการจากการผลั ก ดั น ของรอง นายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ มีการจัดท�ำ ยุทธศาสตร์และยุทธวิธี เพื่อน�ำราคายาง ไปสู่ระดับราคา 120 บาทต่อกิโลกรัม การเพิ่มราคาผลผลิตต่อหน่วย ต้อง มีการจัดการกับ Supply โดยการส่งเสริม การโค่นยาง 5 แสนไร่ เพื่อ Short Supply ในตลาด (ยางอายุเกิน 25 ปีขึ้นไป) ซึ่ง ก�ำลังมีการศึกษาเพื่อหาฐานคิดที่จะจ่าย คืนให้กบั ประชาชนอย่างสมเหตุสมผล ซึง่ อาจจะมากกว่าจากเดิมถึง 10,000 บาท (เป็น 26,000 บาท) ซึ่งหลังการศึกษาแล้ว เสร็จจะได้เสนอคณะกรรมการยางพารา พิจารณาต่อไป

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ ยุทธศาสตร์ยางพารา เพื่อให้ถึงเป้าหมาย 1 ล้านล้านบาท โดยประกอบสรรพก�ำลัง จากทุกภาคส่วนในการเข้ามาท�ำงานร่วม กัน เพือ่ ให้มาคิดร่วมกัน เกิดเป็นภาพใหญ่ เพียงภาพเดียว ผ่านกระบวนการจัดท�ำ ยุทธศาสตร์ และจะจัดให้มีเวทีสาธารณะ เพือ่ รับฟังความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ทใี่ ห้ ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน ส�ำหรับการ จัดตั้งโรงงานยาง Compound ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ จะรับไปด�ำเนินการใน ส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งภายใต้ ก ารอนุ มั ติ ข อง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ หากอนุมัติไม่ได้ก็จะไปปรึกษา กับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจต่อไป เรื่องที่ส�ำคัญที่จะต้องด�ำเนินการอีก เรื่ อ งหนึ่ ง คื อ การประกาศวาระแห่ ง ชาติ เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์ เพราะเป็น เศรษฐกิจทีเ่ ข้มแข็งและเป็นกระดูกสันหลัง ของประเทศ โดยมี ก ารมอบหมายให้ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งไปด� ำ เนิ น การ ยกร่างฯ เพราะวันนี้จ�ำนวนคนไทยที่เป็น สมาชิกสหกรณ์มากกว่า 10 ล้านคน มีเงิน ประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท ซึ่งจะใช้เงิน นี้ในการอัดฉีดการพัฒนาประเทศต่อไป สถานการณ์จงั หวัดชายแดนภาคใต้ใน วันนี้ ไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ แต่ มาด้วยความห่วงใย ให้ก�ำลังใจ โดยเป็น ก�ำลังใจจากคนไทยทั้งประเทศที่ร่วมกัน ส่งหัวใจ ความรักและความปรารถนาที่ดี มาให้กับพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้ อ งการให้ ม องไปข้ า งหน้ า อยู ่ ด ้ ว ย


สังคมสมานฉันท์

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2555

ความหวัง ศรัทธาและเชือ่ มัน่ และสันติภาพ จะมาถึง พร้อมๆ กับสถานการณ์ที่จะ สลายไป ซึง่ ต้องช่วยกันสร้างความเชือ่ มัน่ จากผูค้ นทีม่ องมายังจังหวัดชายแดนภาคใต้ คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องมีความ ภาคภูมิใจในถิ่นที่อยู่ของตนเอง เมื่อเป็น เช่นนี้ จะสามารถหาข้อสรุป หาทางออก ร่วมกันได้

สิ่งที่ต้องการเห็น คือ ความสงบกลับ คื น สู ่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ แต่ ถ ้ า มี ปัญหาอยู่ก็ขอให้สนับสนุนการด�ำเนินการ ผ่านมาตรการทั้ง 6 ด้าน ดังต่อไปนี้

ด้านความมั่นคง - การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษา ความปลอดภัย - การเยี ย วยาอย่ า งเท่ า เที ย มกั บ 3.ดร.ณพพงศ์ ธี ร ะวร ประธาน เหตุการณ์ทางการเมือง หอการค้าจังหวัดยะลา น�ำเสนอผลสรุปจากการประชุมของ ด้านการเงินและการคลัง 3 สภาหอการค้าและ 3 สภาอุตสาหกรรม - การต่ อ อายุ ม าตรการกระตุ ้ น เพื่ อ ท� ำ การบ้ า นภายใต้ วิ ก ฤติ จั ง หวั ด เศรษฐกิจของรัฐบาลออกไปอีก 5 ปี ชายแดนภาคใต้ โดยมีประเด็นหลักๆ ที่ - การจัดตั้งกองทุนประกันเหตุการณ์ ความไม่สงบ ภายใต้งบประมาณ 5,000 มีการหารือ ดังนี้ ล้านบาท ดตั้งธนาคารเพี่อการพัฒนา จัดตัง้ ธนาคารเพีอ่ การพัฒนา จังหวั- ดการจั ชายแดนภาคใต้ โดยให้มสี ำ� นักงาน จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ใหญ่ตั้งอยู่ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อ ให้มีสำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการแก้ไขปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ โดยการควบรวมเงินทีม่ า จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วยเหลือในพื้นที่และใช้สถาบันการเงิน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อท�ำหน้าที่ใน การศึกษาในตลาดภายในและภายนอก ประเทศมากขึ้น - ส่งเสริมการค้าชายแดน ด้านการขนส่งและคมนาคม - รถไฟรางคู่ - ท่าเรือน�้ำลึกปัตตานี ด้านอุตสาหกรรม - การจั ด หาพื้ น ที่ เ พื่ อ เป็ น นิ ค ม เข้ามาบริหารจัดการ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ให้มีระบบการ - การดึงดูดนักลงทุนนอกพื้นที่ ผ่าน ดูแล ป้องกันและรักษาความปลอดภัย มาตรการจูงใจ เช่น การลงทุนไปเท่าไร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ได้สว่ นลดหักภาษี 2 เท่า และน�ำภาษีทหี่ กั มาใช้ในการลงทุนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน ด้านการศึกษา ภาคใต้ - พั ฒ นาวิ ช าชี พ ที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ พื้ น ที่ - การบริจาคให้กับองค์กรการกุศล เช่ น วิ ศ วกร เพื่ อ รองรั บ การจั ด ตั้ ง NGOs โดยสามารถน�ำเงินบริจาคไปหักลด โรงงานอุ ต สาหกรรมในพื้ น ที่ นั ก การ ภาษีได้ 2 เท่าของยอดเงินบริจาค เงินการธนาคารและแพทย์/บุคลากรทาง ด้านการเกษตรและพาณิชย์ สาธารณสุข เพือ่ ดึงมันสมองกลับเข้าสูพ่ นื้ ที่ - การควบรวมการพัฒนาต่างๆ มี ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดใน

ดร.ณพพงศ์ ธีระวร

ฟาร์มเลี้ยงนกเขาชวาชายแดนใต้ก�ำลังเติบโต ศอ.บต.และกรมปศุสัตว์ร่วมผลักดันการส่งออก

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าการเลี้ยง นกเขาชวาเสียงเป็นทีน่ ยิ มของคนในชุมชน ชายแดนใต้ สามารถพบเห็นจนกลายเป็น เอกลักษณ์ของคนในพื้นที่ ซึ่งนกเขาชวา ของไทยมีชื่อเสียงในวงการการแข่งขัน และเป็นที่ยอมรับของชาวต่างประเทศ อันเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ และความสามารถของคนไทย ส่งผลต่อ การขยายพันธุ์นกเขาชวาเสียงของไทย ในการพัฒนาอาชีพให้สามารถสร้างราย ได้เข้าประเทศ นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อ การสร้างอาชีพอื่นๆ ในภาคครัวเรือน

และภาคอุตสาหกรรม เช่น การท�ำกรง นก ผ้าคลุมกรงนก อาหารนก ท�ำให้เกิด รายได้หมุนเวียนในชุมชนชนบทสู่ระดับ นานาชาติ จากชื่ อ เสี ย งนกเขาชวาของไทย ท�ำให้ผู้เลี้ยงส่งออกไปยังประเทศที่นิยม เลี้ยงนกเขา ไม่ว่าจะเป็น อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ ดังนั้นนกเขา ชวาเสี ย งจึ ง เป็ น สิ น ค้ า ที่ มี ก ารซื้ อ ขาย แลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้เลี้ยงในประเทศ ต่างๆ ทั่วโลก แต่ปัจจุบันเกิดการระบาด ของโรคไข้หวัดนกในแถบเอเชีย ส่งผลให้

การเคลือ่ นย้ายสัตว์ปกี และผลิตภัณฑ์เพือ่ การส่งออกในประเทศอาเซียน ประสบ กับอุปสรรค เกิดผลกระทบโดยตรงต่อ วงการนกเขาชาวเสียง เพราะโรคไข้หวัด นกกลายเป็นข้อกีดกันทางการค้า ท�ำให้ ต้องห้ามน�ำเข้าสัตว์ปีก จึงท�ำให้ลูกค้า ส่วนใหญ่ลักลอบน�ำเข้า เนื่องจากการ ท�ำให้ถกู ต้องตามกระบวนการต้องใช้ระยะ เวลาและงบประมาณ แต่ธรุ กิจฟาร์มเลีย้ ง นกเขาชวาก�ำลังจะเติบโตขึ้นอีกครั้ง โดยทางกรมปศุสตั ว์ได้จบั มือกับศูนย์ อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาค ใต้ผลักดันให้เกิด การส่งออกนกเขาชวา

ให้ ถู ก ต้ อ งตามกระบวนการตาม กฎหมาย ซึ่งนายวิเชียร จันทรโณทัย รองเลขาธิ ก ารศู น ย์ อ� ำ นวยการบริ ห าร จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายบรรจง จงรักษ์พฒ ั นา กรมปศุสตั ว์ จังหวัดปัตตานี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทนหัวหน้า ฝ่ า ยการควบคุ ม โรคไข้ ห วั ด นกและ นั ก ธุ ร กิ จ จากประเทศอิ น โดนี เ ซี ย โดย จะลงพื้นที่ส�ำรวจแหล่งฟาร์มเพาะเลี้ยง นกเขาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพือ่ สร้าง ความมั่นใจให้กับนกลงทุนชาวต่างชาติ ในการส่งออกนกเขาไปยังต่างประเทศ พร้อมส่งเสริมการเลี้ยงนกเขาชวาอย่าง จริงจัง และจัดตั้งแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ นกเขาชวาแบบครบวงจร พร้อมสร้าง ธุรกิจอุตสาหกรรมนกเขาที่มีมาตรฐาน รองรับและให้มีมาตรการความ ปลอดภัย ภายในห้องทดลองส�ำหรับการควบคุมโรค ระบาด พร้อมกันนี้ยังเสนอให้มีมาตรการ ในการขนย้ายสัตว์เลี้ยงทุกประเภทให้ ถูกต้อง ตามกฎหมายอีกด้วย พร้อมกันนี้นายวิเชียร จันทรโณทัย รองเลขาธิ ก ารศู น ย์ อ� ำ นวยการบริ ห าร จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังได้มอบของ ทีร่ ะลึกกับตัวแทนจากประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในการท�ำธุรกิจการค้าร่วมกัน

21


22 สังคมสมานฉันท์

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2555

ศอ.บต. ร่วมกับผู้น�ำศาสนา ในพื้นที่

จัดอบรมผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

เมื่อเร็วๆ นี้ พันต�ำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศูนย์อำ� นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน ในการอบรมเตรี ย มความพร้ อ มแก่ ผู ้ ไ ด้ รั บ คั ด สรรตาม โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ห้องโถง อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนาย แวดือราแม มะมิงจิ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้และประธานคณะกรรมการอิสลาม จังหวัดปัตตานี ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา นายอับดุลรามาน กือมอ คณะกรรมการ อิสลามจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมชี้แจงแนวทางการเตรียมตัว ไปประกอบพิธีฮัจย์ให้กับผู้ที่ได้รับการคัดสรร เดินทางไป ประกอบพิธีฮัจย์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล จ�ำนวน 120 คนโดยจะเดินทางในวันที่ 19 กันยายน - 5 พฤศจิกายน 2555 รวมระยะเวลากว่า 40 วัน พันต�ำรวจเอกทวี สอดส่อง กล่าวว่าทางศูนย์อำ� นวยการ บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สนับสนุนผูเ้ ดินทางไป ประกอบ พิธีฮัจย์เป็นปีที่ 5 และในปีนี้ได้เปิดโอกาสโควต้าพิเศษให้ กับผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบใน จังหวัดชายแดน ภาคใต้ได้ร่วมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ซึ่งการท�ำฮัจย์ มีเป้าหมายในการขัดเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ดังนั้น ผู้ท่ีเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จะต้องใช้ความอุตสาหะ เสียสละ และอดทนต่อความยากล�ำบาก การท�ำฮัจย์เป็น สิ่งที่มุสลิมทั่วโลกหวังว่าจะต้องปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนา

ให้ ส�ำเร็จในครั้งหนึ่งของชีวิต ซึ่งทุกคนไม่ใช่แค่เพียงเป็น ตัวแทนของจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ให้ถอื เป็นตัวแทนของ ประเทศไทยในการน�ำคุณค่าฮัจย์มาพัฒนาพื้นที่ พร้อมเผย แพร่ความรู้ทางศาสนาให้กับชุมชน

นางคอลีเย๊าะ มะเด็ง อายุ 45 ปี อาชีพท�ำสวน ผู้ได้รับ ผลกระทบจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้จาก อ�ำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งสามีถูกยิงเสียชีวิตเมื่อ ปี 2552 ปัจจุบันได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเป็นเงิน 200,000 บาท และได้รบั การศึกษาจนจบปริญญาตรี กล่าวด้วยความ รู้สึกซาบซึ้งใจที่ทางศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ให้โอกาสตน เพราะทัง้ ชีวติ ของตนคงจะไม่มโี อกาส

ได้ไปท�ำฮัจย์ ถ้าไม่มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ ตน สัญญาว่าจะน�ำคุณค่าฮัจย์กลับมาเผยแพร่ความรูท้ างศาสนา กับประชาชนในชุมชน ตนเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องขอบคุณทางรัฐบาล และศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ท�ำให้ ตนได้มีชีวิตใหม่อีกครั้ง

รับผู้เจ็บป่วยหนักจากการไปประกอบพิธีฮัจญ์ กลับภูมิล�ำเนาที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2555 ที่โรงพยาบาลปัตตานี อ�ำเภอ เมือง จังหวัดปัตตานี พันต�ำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นางมยุเรศ อร่ามรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อ�ำนวยการ บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เดินทางไปเยี่ยม นายยูนุ๊ ยามา อายุ 65 ปี ผู้ป่วยหนักจากการไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ตั้งแต่พฤศจิกายน 2554 กลับสูภ่ มู ลิ ำ� เนาประเทศไทย ทีต่ ำ� บลลุโบะยิไร อ�ำเภอ มายอ จังหวัดปัตตานี มาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลปัตตานี ญาติๆ มารอรับกล่าวซาบซึ้งใจที่ ศอ.บต. ให้การ ช่วยเหลือมอบหมายนายแพทย์ซุลกิฟ ยูโซะ ผู้อ�ำนวยการ โรงพยาบาลไม้แก่นเดินทางไปรับจากโรงพยาบาลคิงส์ฟาฮัด ณ นครเมกกะ กลับบ้านครัง้ นีไ้ ด้ทนั เทศกาลส�ำคัญ ฮารีรายอ พันต�ำรวจเอกทวี สอดส่อง กล่าวว่า ศอ.บต. ให้ความ ส�ำคัญกับผูป้ ว่ ยทุกศาสนา โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ และนมัสการ เยี่ยมเยียนพระภิกษุวัน นกหนู อายุ 72 ปี ผู้ป่วยจากอ�ำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งไม่มีญาติดูแล และมอบให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามดูแลผู้ป่วยรายนี้ต่อไป


ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 วันที่ 16-31 สิงหาคม 2555

สังคมสมานฉันท์

จังหวัดยะลาจัดงานขานรับนโยบายรัฐบาล “รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต”

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 เวลา 10.30 น.ที่อาคาร ศรีนบิ ง ชัน้ 2 ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้กล่าวต้อนรับ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำ� นวยการบริหารจังหวัด และกล่าววัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อ ชายแดนภาคใต้ ได้เป็นประธานในการจัดโครงการรัฐบาล พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต. ประธานในพิธี พบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต ซึ่งจัดให้มีขึ้น ระหว่าง ซึ่งหลังจากกล่าวเปิดงานแล้ว ได้มอบเงินกองทุนพัฒนา วันที่ 25-26 ส.ค.55 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ บทบาทสตรีจงั หวัดยะลา จ�ำนวน 20 ล้านบาท , มอบบัตร 17 กรกฎาคม 2555 ให้กระทรวงการคลังรวบรวมข้อมูล สินเชื่อเกษตรกร จ�ำนวน 5 ราย , มอบโครงการสินเชื่อ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนภาครัฐ และประสานความร่วมมือกับ ตามแผนการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและ ทางกระทรวงมหาดไทย เพือ่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ชุมชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 50 ราย เป็นเงิน ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบและสามารถเข้าถึงแหล่ง 3,650,000 บาท , มอบสิทธิใ์ นการคืนเงินภาษีตามนโยบาย เงินทุนต่างๆ อย่างถูกต้องและทั่วถึง ตามกรอบแนวทาง รถคันแรก จ�ำนวน 3 ราย , มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ นโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล ในการพัฒนา กับกองทุนหมูบ่ า้ นในพืน้ ทีจ่ งั หวัดยะลา 3 อ�ำเภอ จ�ำนวน คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 2,725,000 บาท และมอบบ้านให้กับลูกค้าในโครงการ โดยมีนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา บ้านหลังแรกของรัฐบาล จ�ำนวน 3 ราย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หน่วยงานภาครัฐ ทหาร ต�ำรวจ เอกชน รัฐวิสาหกิจ กลุม่ บริษทั เงินทุนธนาคารต่างๆ ในงานนี้มี 5 กองทุน 6 นโยบายรัฐบาลมาร่วมกัน และพีน่ อ้ งประชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดยะลาทีใ่ ห้ความสนใจใน ออกบูทจัดงาน เช่น กองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน แนวทางนโยบายของรัฐบาล เข้าร่วมเป็นจ�ำนวนมาก และชุมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนประกัน

สุขภาพ กองทุนตั้งตัวได้ การพักช�ำระหนี้เกษตรกรรายย่อย ที่มีหนี้คงค้างต�่ำกว่า 500,000 บาท และการประกันพืชผล ทางการเกษตรให้กับพี่น้องชาวเกษตรกร ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในจังหวัดยะลา สามารถสอบถามข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ และใช้ สิทธิ์ในโครงการนั้นๆ ทันที เพื่อเข้าถึงนโยบายด้านการเงิน ของรัฐบาล และช่องทางในการเข้าถึงแหล่งทุนจากโครงการ ต่างๆของรัฐบาลทีต่ อ้ งการยกพัฒนาคุณภาพชีวติ ของพีน่ อ้ ง ประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมกันทั่วประเทศ

23


หลักรัฐประศาสโนบาย

ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ ซึ่งวางไวสําหรับปฏิบัติราชการ ในยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ (พ.ศ.๒๔๕๓-๒๔๖๘) ไดทรงวางหลักรัฐประศาสโนบาย สําหรับมณฑลปตตานี พ.ศ.๒๔๖๖ มีสาระสําคัญ ๖ ประการ ดังนี้ ขอ ๑ ระเบียบการหรือวิธีปฏิบัติการอยางใด เปนทางใหพลเมืองรูสึกหรือเห็นไปวาเปนการเบียดเบียนกดขี่ศาสนาอิสลาม ตองยกเลิกและแกไขเสียทันที การใดจะจัดขึน้ ใหมตองใหอยาขัดกับลัทธินยิ มของอิสลาม หรือยิง่ ทําใหเห็นเปนการอุดหนุนศาสนา มะหะหมัดไดยิ่งดี ขอ ๒ การกะเกณฑอยางใดๆ ก็ดี การเก็บภาษีอากรหรือพลีอยางใดๆ ก็ดี เมื่อพิจารณาโดยสวนรวมเทียบกัน ตองอยา ใหยงิ่ กวาทีพ่ ลเมืองในแวนแควนของตางประเทศ ซึง่ อยูใ กลเคียงติดตอกันนัน้ ตองเกณฑตอ งเสียอยูเ ปนธรรมดา เมือ่ พิจารณาเทียบกัน แตเฉพาะอยาง ตองอยาใหยิ่งหยอนกวากันจนถึงเปนเหตุใหเสียหายในทางปกครองได ขอ ๓ การกดขี่บีบคั้นแตเจาพนักงานของรัฐบาล เนื่องแตการใชอํานาจในทางที่ผิดมิเปนธรรมก็ดี เนื่องจากหมิ่นลูดูแคลน พลเมืองชาติแขกโดยฐานที่เปนคนตางชาติก็ดี เนื่องแตการหนวงเหนี่ยวชักชาในกิจกรรมตามหนาที่เปนเหตุใหราษฎรเสียความ สะดวกในทางหาเลีย้ งชีพก็ดี พึงตองแกไขระมัดระวังมิใหเกิดขึน้ เมือ่ เกิดขึน้ แลวตองใหผทู าํ ผิดรองรับผลตามความผิดโดยยุตธิ รรม ไมใชสักแตวาจัดการกลบเกลื่อนใหเงียบไปเสีย เพื่อจะไวหนาสงวนศักดิ์ของขาราชการ ขอ ๔ กิจการใดๆ ทั้งหมดอันเจาพนักงานจะตองบังคับแกราษฎร ตองระวัง อยาใหราษฎรตองขัดของเสียเวลาเสียการใน ทางหาเลี้ยงชีพของเขาเกินสมควร แมจะเปนการจําเปนโดยระเบียบการก็ดี เจาหนาที่พึงสอดสองแกไขอยูเสมอเทาที่สุดจะทําได ขอ ๕ ขาราชการที่แตงตั้งออกไปประจําตําแหนงในมณฑลปตตานี พึงเลือกเฟนแตคนที่มีนิสัยซื่อสัตยสุจริต สงบเสงี่ยม เยือกเย็น ไมใชสักแตวาสงไปบรรจุใหเต็มตําแหนงหรือสงไปเปนทางลงโทษเพราะเลว เมื่อจะสงไปตองสั่งสอนชี้แจงใหรูลักษณะ ทางการ อันพึงประพฤติระมัดระวังโดยหลักที่กลาวไวในขอ ๑ ขอ ๓ และขอ ๔ ขางบนนั้นแลว ผูใหญในทองที่พึงสอดสอง ฝกฝนอบรมกันตอๆ ไปในคุณธรรมเหลานั้น ไมใชแตคอยใหพลาดพลั้งลงไปกอน แลวจึงวากลาวลงโทษ ขอ ๖ เจากระทรวงทัง้ หลายจะจัดวางระเบียบอยางใดขึน้ ใหม หรือบังคับการอยางใดในมณฑลปตตานี อันจะเปนทางพาดพาน ถึงสุขทุกขของราษฎรควรฟงความเห็นสมุหเทศาภิบาลกอน ถาสมุหเทศาภิบาลขัดของก็ควรพิจารณาเหตุผลแกไขหรือยับยั้ง ถาไมเห็นดวยวามีมลู ขัดของ ก็ควรหารือกับกระทรวงมหาดไทย แมยงั ไมตกลงกันในระหวางกระทรวง ก็พงึ นําความขึน้ กราบบังคับทูล ทราบฝาละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย

fahmai6  

book of sbpac

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you