Page 1  ก !"#$ก (2550-2554)


 กก     4 2540 $ กกก %&'(ก)  *+,* “...ก ./ 0 1 2 2 

 ก) 3 &'(ก)ก)ก./* ก)  ก)4 +*15

 *ก+*...” ./ก  6,*./ * ก7897&'(ก)5 : )ก;+ *4<)* 0*(35 4.=4 1ก>5ก %. & 4*3ก. 2$* &'(ก) *./ 0 (5ก % >ก. ก$*4ก?@0*:( : 4ก)

3 .  5ก %&'(ก)  * A ,*+*1 ก *&,ก' )ก+ ก5:ก) 2*ก3 3 5 2กก

%6,*./&Bก3*$*ก %+ C %&'(ก) 3 * * +) D 10 ( .&.25402554) 4*3ก. 2$*&'(ก) * %. &,* 4 & +B )>*ก $3. 2$*&'(ก) * .3ก?=*5ก 3 กก5 )+ *4<$* ก+* I ?JกกกC *0789C C 3 *.= +) ,กก'B )* 3 3 4<$*% ) 3 ก3ก'<B$*./1>*5 *กก *&,ก' )ก กC) 5+* 3 * ) )+$*.  A %&'(ก) 3 * 1+   3 >(30*./4)+$*กC3ก5. & +)>

%+1.*+&ก: >5 . กก&,ก' 0(. 2$*&'(ก) * ก *&,ก' )ก )A4 2550


 ./ +A4. *B ) &B .L 4 & +B 3 *ก$3 + 0 :Cก 3ก )$*&'(ก) * . 2$*&'(ก) * 4.. 2$*&'(ก) *

 1 3 3 4 5 8 9 9 12


ก  ก ก

! "! . 2$*&'(ก) * ./ *ก) )+ 3 )A.O)+)   *  0 ก ก)ก 1ก 30 .P * 1 .กO./ )*./0* ก5 > 3  $*   5.P 2517 

 *B1*0 *ก % 3ก ) ,*+* 5ก) ก) 5 $* 52 >5 3ก . <ก,*A,*ก+4C3 ก *:)4ก5+ 3 *+ +) . 115. + กA,*ก %*./$0./+Aก+*+3ก) 3 ก 4< ./ก5ก.O)+) 3 ก* )+ 5 *. &1. ก: )ก;+&'(ก)5.P 2540 ./ 25 . $5A,*C3กก %1,*A,* ก&ก: $*. & ,* )* *) 3*4 ก:ก. &./ 3ก >11 * * 3 $ $* *:)4 ก :5. & 5 A    *กC C$*.=  :5 3 :กก) )ก;+ก<B*&'(ก)0*52 *C3ก *4 *+ *1 ( 3+ ก A, *   2 5ก ก 1 $.= 2 * ก3 5 ก) ก %  *  5 *1*./ กก>ก&,ก' >. 2$*&'(ก) * ./

*5ก %4<:

3 +(ก&,ก'4ก 5 4< ./ 0($*ก ก >* * Aก&,ก' A 4 A*& 5 5ก ก&,ก' 5Cก) ก' 3 ++) A1.. 4ก+B5 5 )+. 1* 43 3 * #$% & 5 A&,ก'3ก. 2$*&'(ก) * . 4ก+B5 5กกก กก)ก %C 3 ก)ก A&,ก' 5ก)C35*.O)+)54ก 1 *. ) ): 3 . ) )C3 ก)ก..3ก &B 5ก) )+ 0($*3ก . 2$*&'(ก) **+* '& ก *&,ก' )ก4* % A&,ก'5ก3ก. 2$*&'(ก) *1. ก&,ก'*. ) ):

3 . ) )C3 *C3 ก) )++ *&'(ก) *$*C C) 3 43ก*ก&,ก' *+*


()! %%' 1 + 2550 ก5 A&,ก' A./ *5กก กก 3 ก )ก+3ก. 2$*&'(ก) * 1+ก 80 * %%' 2 + 2551-2552

% 3 $$ A&,ก'./ *5กก กก 3 ก)ก+3ก. 2$*&'(ก) * 4ก*./ 800 * %%' 3 + 2553-2554

 % 5 A&, ก ' A 3 ก . 2$*&'(ก)   *1.5 5ก ก กก 3 ก)ก ก)$* +3 A&,ก'14ก * . & 4 & +B 3 *ก$3 4 & +B 1 ก % *กก&,ก'+. 2$*&'(ก) *

*ก$3 1.1 &, ก ' )  B ) *ก . 2$*&'(ก)   *1. ก ก&,ก' 1.2 *กก. 2$*&'(ก) * กก 4ก ก&,ก' > ก &'(ก) *15 ก 3 ก)ก %C 5 ก)ก %+3>)5ก)ก %ก 43 3 ก1.. 4ก+B5 1.$C35 3 4 5ก). > B+ * 3 . & 1.3   *ก  )  ก$* A&,ก '+ *. 2$* &'(ก) * 4 & +B 2 ก %43ก

*ก$3 2.1 C)ก&,ก'5ก) $553ก. 2$*&'(ก)

 * 2.2 ?Jก 3 % C) A&,ก'$ ก 3 43ก*ก&,ก'5 A&,ก'ก34.L 5 A3ก. 2&'(ก) *1.<ก กก 3 ก )ก 4 & +B 3 ก$C3 3 %$

*ก$3


3.1 5 A&,ก'./ *$1. 3 % A&,ก'$>*ก 1:10

* 5ก3ก. 2$*&'(ก) * 1.. 4ก+B5 5กกก 3 ก) ก 3.2 5 ก 3ก.3 3 * ) 4 . ก)*$* $ 3.3 $3 & 3 >*$ก*ก$* 4 & +B 4 กC

.  B

*ก$3 4.1 C

ก. 4ก+B5 3ก. 2$*&'(ก) *5กก&,ก'> . +* I 4.2 C

$3$ ก$*กก&,ก'+3ก. 2$*&'(ก)

 * 4 & +B 5 ก %ก ก+)+ 3 . )C3

*ก$3 5ก+)+ 3 . )C3 ก)*กก ก ก )ก 3 ก %$> *5ก)**0 5.1 5 < กก+)+. )C3 ก * :): 3  A&,ก' >5< กก+)+. )C3 3 *C3 ก)*5:  :): 3 A&,ก' 5.2 ก. * * 3 5ก+)+ 3 . )C3 5.3 )ก+)+. )C3 3 *C3 + 0 ก+)+. )C31ก+ 0 1 4  1. ก)ก A&,ก' 2. 3ก + 3 กกก 3. กก)ก %C 4. ก %43ก *. < .P3 100 3  3 5 .P 0* )0 500 3 :Cก 3ก )$*&'(ก) * ก %+3ก&'(ก) * ก %+0* 0($** ก3* 3 1. <>,*A,* . < +4C3 ก *:)4ก5+ +35  3 4< . กก* C ก+ )5 3 กก 


. 2$*&'(ก) * 3ก )<ก 5 *0 1. ก ) ./. 2 0 *ก* 3 .O)+)+5* ./ >

0(ก)A )+0*)$* *1 A. 4ก+B5 1+33 3 ./ก*>3ก )* ก.3 .3*+33 4*ก ก: 3 )ก;+ * 3 *$*ก

% 2. 4<3ก'< &'(ก) * A. 4ก+B5 กก.O)+)+154ก > ก.O)+)* ก3* 3 ก %*./$0+ 3. )  * +*. ก 3 4<3ก'< I ก *0 . < A,* 1ก)1. 3 1กก)1.>1+* 3 C  กC3)+ 3 ก)>:5 . < +4C3 A,* ก+ )5กก $* *0 +*./1.*+4C3>

)<ก+4.=ก$*+3,*A,*C3 ก)$,0กกก 0 I * ก:)4ก5+ A,* ก++5 C3ก 3 ก.3 .3*+* I ก)$,0>,*A,*./1.1$* Aก<B+* I ก)$,05+0*5ก3 3 1ก3 4. *1$ ก+ )5 3 ก)ก)ก+* I 55  *0 +*&*0 

3 4< ./ 0(ก3 *1$ . ก กก) ก+* I ก$**  30 )<5 >*ก . กก* C 3  *5$0 .O)+) *1$4<  +* ) *. ก + ก54< 6 +B 4)+  5 +).=225ก) )+ 1>3: 3 1+ 5. *.O)+)/C3 1 กก. 2$*&'(ก) *. 4ก+B5  ก % 43 3 * +ก.3 .3*54ก 0*&'(ก) * )* 3 3 >>3


$ ก 

ก ,-.

-45

6 2- !0 ( !0 ,- 3 ,2 )

-/!-0-ก 1 23

6 . (7  3 8 9"8)2/ ก/ -/9230-3/- / 


., $ก 1. 2. 3. 4. 5.

))+ & ก<B >ก&& * <)B 42+B *&B52 * .4 )3 4

(+กก *&,ก' )ก (+ กก *&,ก' )ก .3ก *&,ก' )ก *.3ก *&,ก' )ก >*ก)&'(ก) *

.,ก -ก /.,ก -ก 1. < กก)>*ก$3. 2$*&'(ก) * A&,ก' 2. < 4กก) ก 3 )ก ก)*>*ก$3. 2 $*&'(ก) * A&,ก' 3. < 4กก+)+. )C3 ก)*>*ก$3. 2$* &'(ก) * A&,ก' 4. < 4กกC

.  B ก)*>*ก$3. 2 $*&'(ก) * A&,ก'


 3- ;3 ! ,ภภ 3<; ภ -ภ , 3< . < ภภภ < ภ 3ภ, 2$ภภ ; . 02-6286398 ; . 02-6286399 www.moe.go.th/sufficiency

ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์