Page 1

สาร

ปีที่ 1 ฉบับที่ 16 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552

สาส์น...จาก ผอ. ศอ.บต. เนื่องในเดือนรอมฎอน รอมฎอนเดือนแห่งการถือศีลอด เป็นเดือนอันประเสริฐ และเดือน แห่งการสะสมคุณงามความดีได้มาเยือนพี่น้องมุสลิมอีกวาระหนึ่ง กระผมในนามศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจ และขอมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างกุศล กิจอันทรงคุณค่ายิ่งในเดือนอันประเสริฐนี้ การถือศีลอดเป็นการปฏิบัติ ศาสนกิ จ อั น สำคั ญ ยิ่ ง อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น กระบวนการฝึ ก ความอดทน การยกระดับทางปัญญา การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวและสังคม กระผมขอส่งความปรารถนาดีเนื่องในเดือนรอมฎอน เดือน อันประเสริฐ ขอให้พี่น้องมุสลิมทุกท่าน มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ เพื่อปฏิบัติกิจทางศาสนาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และร่วมกันสร้างประเทศ ชาติให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนและถาวรสืบไป

:: นายพระนาย

สุวรรณรัฐ :: ผอ.ศอ.บต.

รับรอมฎอน

ห่วงใยเยาวชนชายแดนใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)โดยสำนักสารสนเทศและ ประชาสัมพันธ์ ร่วมสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียน ในชมรมเครือข่ายคณะ กรรมการการศึกษากลุม่ รามัน และกลุม่ ดงตาล อ.รามัน จ.ยะลา จำนวน 40 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท ใ  นกิจกรรม “รับรอมฎอน ห่วงใยเยาวชนชายแดนใต้”  โดยสมาคม หนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศ หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนร่วมจัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ เยาวชนเกิดจิตสำนึกห่วงใยและรักบ้านเกิด มีความรักความสามัคคีในหมูค่ ณะ ตระหนักและ เข้าใจในความห่วงใยจากทุกภาคส่วนทีม่ ตี อ่ เยาวชน อันก่อให้เกิดความรูส้ กึ ทีด่ รี ะหว่างกัน


ประกาศแล้ว!! ผลการประกวดหมู่บ้าน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้าน(พนม.) มีหมู่บ้านที่ชนะการประกวดใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 15 หมูบ่ า้ น รับเงินรางวัลต่อยอดโครงการรวม 7.5 ล้านบาท ดังนี ้ จังหวัดนราธิวาส • ชนะเลิศอันดับ ๑ รับเงินรางวัล จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท คือ บ้านซรายอ ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโกลก จากโครงการส่งเสริมสุขภาพความเข้มแข็งของ สถาบันครอบครัวและพัฒนาศูนย์เรียนรูช้ มุ ชน • รองชนะเลิศอันดับ ๑ รับเงินรางวัล จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท คือ บ้านโคก เคียน ต.โคกเคียน อ.เมือง จากโครงการร้านค้าชุมชน/ศูนย์สาธิตการตลาด • รองชนะเลิศอันดับ ๒ รับเงินรางวัลจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาทคือ บ้านบอ เกาะ ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จากโครงการพัฒนามัสยิดสูค่ วามสันติสขุ จังหวัดยะลา • ชนะเลิศอันดับ ๑ รับเงินรางวัล จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาทคือ บ้านบึงน้ำใส ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จากโครงการบ้านบึงน้ำใสรวมใจพอเพียงเพือ่ พ่อ เพือ่ สนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง • รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ๑ รั บ เงิ น รางวั ล จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาทคื อ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จากโครงการ ต่อเติมศูนย์ เรียนรูแ้ ละท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์ • รองชนะเลิศอันดับ ๒ รับเงินรางวัล จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาทคือ บ้านพรุ ต.ลำพะยา อ.เมือง จากโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตปุย๋ ชีวภาพ จังหวัดปัตตานี • ชนะเลิศอันดับ ๑ รับเงินรางวัล จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาทคือ บ้านแหลมนก ต.บานา อ.เมือง จากโครงการ ปรับปรุงภูมทิ ศั น์บา้ นแหลมนกน่าอยู ่ • รองชนะเลิศอันดับ ๑ รับเงินรางวัล จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาทคือ บ้านคลองโต๊ะเน๊าะ ต.สะกำ อ.มายอ จากโครงการสร้าง อาคารเอนกประสงค์

• รองชนะเลิศอันดับ ๒ รับเงินรางวัล จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาทคือ บ้าน ลุวง ต.ตะโล๊ะ อ.ยะหริง่ จากโครงการลานอเนกประสงค์ตอ่ ต้านยาเสพติด บ้านลุวง จังหวัดสตูล • ชนะเลิศอันดับ ๑ รับเงินรางวัล จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาทคือ บ้านผัง ๑๓ ๑๕ ๑๘ ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จากโครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรูช้ มุ ชน • รองชนะเลิศอันดับ ๑ รับเงินรางวัล จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาทคือ บ้าน ห้วยคล้า ต.ย่านซือ่ อ.ควนโดน จากโครงการ จัดซือ้ รถแทรกเตอร์ • รองชนะเลิศอันดับ ๒ รับเงินรางวัล จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาทคือ บ้าน สวนไทย ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จากโครงการสนับสนุนการปลูกป่าชุมชนในที่ สาธารณะ จังหวัดสงขลา • ชนะเลิศอันดับ ๑ รับเงินรางวัล จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาทคือ บ้านทุง่ โพธิ์ ต.ลำไพล อ.เทพา จากโครงการบูรณะปรับปรุงศาลาโรงธรรมวัดทุง่ โพธิ ์ • รองชนะเลิศอันดับ ๑ รับเงินรางวัล จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาทคือ บ้าน คลองพน ต.นาทวี อ.นาทวี จากโครงการปรับปรุงและขยายร้านค้าชุมชน บ้านคลองพน • รองชนะเลิศอันดับ ๒ รับเงินรางวัล จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาทคือ บ้าน จะแหน ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จากโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก พร้อมทาสีมสั ยิดนาเละ

ิมสร้างสันต ร ส เ น า ้ บ ่ ู ม ห น ิสุข กุ ใ ร ิ ง ช เ ม ร ร ธ ็ น ป เ ศอ.บต.อำนวยความ

อ.บต.โดยสำนักบริหารงานยุติธรรม บูรณาการร่วมกับอำเภอ และ ทหารชุ ด พั ฒ นาสั น ติ ดำเนิ น การอำนวยความเป็ น ธรรมให้ ก ั บ ประชาชน ในหมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และอำเภอสะบ้ า ย้ อ ย จำนวนทั ้ ง หมด 217 หมู ่ บ ้ า น ดำเนิ น การโดย เจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารงานยุติธรรม จำนวน 6 ชุดปฏิบัติการ โดยมี วัตถุประสงค์ ดังนี ้ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายที่ใช้ในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ การคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ ความเข้าใจในกระบวนการ ยุติธรรม การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากคดีอาญาที่เกี่ยวกับ ความมัน่ คง เพื่อแจกสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบช่องทางในการร้อง ทุกข์ ร้องเรียน เมือ่ เห็นว่าตนเองไม่ได้รบั ความเป็นธรรม อาทิ หนังสือ สิง่ ควรรูใ้ นกระบวนการยุตธิ รรม การแจกสติกเกอร์ แผ่นพับ และซอง ธุรกิจตอบรับ ทีจ่ า่ หน้าซองถึง ผอ.ศอ.บต. โดยตรง ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการเปิด พืน้ ทีใ่ ห้ประชาชน ร้องทุกข์ ร้องเรียนได้เต็มที ่

1 2

3

เพือ่ ขจัดเงือ่ นไขทีป่ ระชาชนมีความรูส้ กึ ว่า ไม่ได้รบั ความเป็นธรรม จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน จชต. หรือ เกี่ยวกับกระบวนการ ยุตธิ รรม ทัง้ นี้ เพือ่ ลดความรูส้ กึ ทีว่ า่ รัฐไม่ให้ความเป็นธรรม ทำให้ ประชาชนลดความหวาดระแวง และมีความเข้าใจมากขึ้น จากการ ปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีท่ ผ่ี า่ นมา ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็น จำนวนมาก ได้สอบถามปัญหาต่างๆ ที่ตัวเองมีความข้องใจ ขอคำ ปรึกษาในข้อกฎหมายทีใ่ ช้ในชีวติ ประจำวัน และในกระบวนการยุตธิ รรม ขอความช่วยเหลือในเรือ่ ง การขอค่าตอบแทนแก่จำเลยในคดีอาญา และ ได้ ม ี ก ารส่ ง ซองธุ ร กิ จ ตอบรั บ ในการร้ อ งทุ ก ข์ - ร้ อ งเรี ย น กลั บ มายั ง ผอ.ศอ.บต. จำนวนมาก ถือเป็นอีกมิติหนึ่งในการเข้าถึงประชาชนตาม นโยบายของ ศอ.บต. ทีว่ า่ “จริงใจ เข้าถึง พึง่ ได้”


พี เิ ศษ ณ ร ก ็ น เป ทย าชอาณาจกั ร บบั ท่ี ๒) ไ ด า ห ร (ฉ งม ระทรวกเขา้ มาอยใู่ นพ.ศ.๒๕๕๒ ก ศ า า ก ประ บางจำพว ษภาคม กเข้าม๒) ว พ ำ ฤ จ ว ง พ า้ . ๕ ด้าวบาคม พ.ศ.๒๕ พชู า นตา่ งดมอ่ื วนั ท่ี ๒๖...................... ง ้ ค า ่ ห ต ใ น ต ั ม ้ค า ก ุ า ฐั มนตรี เ ............... ุญาตใหี่ ๒๖ พฤษภมา่ ลาว และละไม่เคย ขออนญ . ร ร . น ะ า อ ก อ ณ ข ิ ค ันท ั ชาตพิ าร เรอ่ื ง ตามมต ๘/๑) แไ้ ปรายงาน รื่อง ก มนตรี เมื่อวเมอื งสญ ๓ . เ ร ย . ท ท ไ ี มหาด มติคณะรัฐ หู้ ลบหนเี ขา้ ต่างด้าว (ม เขา้ ทำงานใหถงึ วนั ท่ี ๓๐ ง ว ร ท ะ ด ม บั กาศกรณีพิเศษ (ตา ค้ นตา่ งดา้ วผียนราษฎรคนประสงคจ์ ะรวอยู่ มกี ำหน ะ ร ป ี ม ้ ห ง า้ ด เป็นกร ๕๒ ใ มนตรี เบ นายจา้ ไ ่ ี ด ะ ั ฐ ท ง ร ท ่ า ม ด ต า ๒ จ ร ก ตาชอาณาจักมถิ นุ ายน ๒๕ักร ทั้งที่เคย.๓๘/๑) และณ ทอ้ งทท่ี ค่ี น .ศ.๒๕๕๒๕๕๒ ออ พ ง ื อ ร จ ร . ม า น เ อยู่ใ งวนั ท่ี ๓๐ นราชอาณ ว (ไมม่ ี ท ยี นทอ้ งถน่ิ คิ นเขา้ ๘ กรกฎาคม ร ั ต ล ญ ้ า ี ้ ู ใ ่ บ ั บ เ ด น ย ั ญ ง ะ บ อ ป บ ฉ มาหรือ รคนตา่ อื นายท ดงั ตอ่ ไ ระราช วันที่ ๒ รื่องกาตรี เ ย ท ไ ้ น ที่เข้า เบยี นราษฎ นอำเภอหร ประกาศไว ๑๗ แหง่ พ มนตรี เมื่อ งมหาดมติคณะรัฐม ว ร ะ ี ย า ท ก ฐ ั ร ท บ ะ ร อ เ ต ร ด จ นายทะ ๕๕๒ อ มในมา องคณะ ศก (ตาม ประกากรณีพิเศษ ที่ ๓๐ ง ตวั ตอ่ าคม พ.ศ.๒ าจตามควา ดยอนุมัติข น ั อ ว ข ง ึ ถ ้ น ็ ๒ เป กรกฎ อาศยั อำน มหาดไทยโ นึ่ง ได ของข้อชอาณาจักร ห ง ค อ ร ส ง ร ค ว ว า รกระทร ไปน ้ี ัวตาม ป็นวรร อยู่ในร ต น า ง ว่ากา าศไวด้ งั ตอ่ ามต่อไปนี้เำพวกเข้ามา ราย ประก ให้เพิ่มคว งด้าวบางจ ศ.๒๕๕๒ ต่างด้าวไป น็ ตน้ ไป าตให้คนต่า ษภาคม พ. ะมงให้คน ป เ ๒ .ศ. ๒๕๕ ๕๕๒ อนุญ นั ท่ี ๒๖ พฤ กิจการปร พ ๒ ว บ ฎาคม กฎาคม พ.ศ. เมอ่ื “สำหรั ” ก ร ก นั ท่ี ๓๑วนั ท่ี ๓๐ กร ายน ๒๕๕๒ ่ ว ต แ ั ้ ง ต กนั ย ทง้ั น้ี ระกาศ ณ ป วรี กลู ) ดไทย ญ า ช า น์ ยชวรตั รกระทรวงมห า น ( รวี า่ กา รฐั มนต

กลุ่มเลี้ยงโคขุนอำเภอยะหา

ยิ้มรับความสำเร็จจากโครงการ พนพ. ที่ ศอ.บต. ให้มีการสนับสนุน

ายพระนาย สุวรรณรัฐ ผอ.ศอ.บต. เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาชุมชน สันติสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สนับสนุนงบประมาณ เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำเอา หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ มาปรั บ ใช้ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ประชาชน ระดับครัวเรือน หมูบ่ า้ นละ ๗๐ ครัวเรือน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ซึง่ ในปี ๒๕๕๒ ศอ.บต. สนับสนุนงบประมาณจำนวน ๑๖๑ ล้านบาท และในปี ๒๕๕๓ ศอ.บต. ได้ เ พิ ่ ม งบประมาณเป็ น ๓๗.๕ ล้ า นบาท ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนนำไปซื้อปัจจัยการผลิตในการ ประกอบอาชีพตามที่ตนเองถนัด แต่ต้องดำเนินการในลักษณะเป็นกลุ่มอาชีพ และกำหนดให้สมาชิกทุกคนต้องออมสัจจะวันละบาทด้วย เพื่อให้เกิดการ พึง่ ตนเองและมีความยัง่ ยืน กลุ่มผู้เลี้ยงโคอำเภอยะหา จังหวัดยะลา เป็นกลุ่มนำร่องที่ได้รับเงิน สนับสนุนจากโครงการ พนพ. ของ ศอ.บต. เมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ มีสมาชิกจำนวน ๔๐ คน แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มย่อย คือกลุ่มตำบล กาตอง จำนวน ๒๕ คน และกลุ่มตำบลบาโร๊ะ จำนวน ๑๕ คน นายมะเด็ง อายะ เป็นประธานกลุม่ นายมะเด็ง อายะ กล่าวว่า “หลังจากที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

มาแล้วได้รวบรวมกลุม่ สมาชิกผูเ้ ลีย้ งโค ได้ ๔๐ คน ก็แบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบเลย โดยตนเองได้รับแต่งตั้งจากสมาชิกให้เป็นประธาน มีการบริหารออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ กลุม่ ตำบลบาโร๊ะ จำนวน ๑๕ คน ได้แบ่ง วันให้คนละ ๑๒ ตัว ไปเลีย้ งดูแลเอาแต่ตอ้ งมาประชุมกันทุกเดือน เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและ แก้ปัญหา ส่วนกลุ่มตำบลกาตอง จำนวน ๒๕ คน มีวัว ๕๐ ตัว เราเลี้ยง แบบรวมทำโรงเรือนกันเอง และแบ่งเวรกันไปตัดหญ้าวันละ ๒ คน ก็บริหารกัน ได้ราบรืน่ ประสบผลสำเร็จอย่างดียง่ิ ” นางแมะกือจิ หะยีเบนนา กล่าวว่า “ต้องขอบคุณ ศอ.บต. ทีไ่ ด้ให้การ สนับสนุนงบประมาณและขอบคุณ คุณศุภกร แก้วนาบอน เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ที่ เข้าร่วมประชุม ชี้แจงแนะนำการทำงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโอกาสต่อไป สมาชิกกลุม่ คิดว่าจะขอรับการสนับสนุนเกีย่ วกับการปลูกผักสวนครัว และเลีย้ ง ปลาเพิม่ เติมเพือ่ ให้ชวี ติ ครอบครัวมีความเป็นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ ” นายรอเฮ็ง บาโง จากตำบลกาตอง กล่าวเพิม่ เติมว่า “ตนเป็นประธาน กลุ่มย่อยของตำบลกาตอง ซึ่งอาชีพส่วนตัวก็ชำแหละเนื้อวัวขายให้กับแม่ค้า และผู้คนโดยทั่วไปอยู่แล้ว ทุกวันนี้ราคาเนื้อวัวกิโลกรัมละ ๑๔๐ บาท หาก สมาชิกคนใดนำมาขายให้ตนก็ยินดีจะชำแหละ เพื่อนำเงินคืนให้กับสมาชิกไป ใช้จา่ ยต่อไป ถือว่าเป็นการพึง่ พาช่วยเหลือกลุม่ เกษตรครบวงจรอีกทางหนึง่ ”


ขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จชต. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการขับเคลื่อน แผนพัฒนาพื้นที่ พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อชต.) ร่วมประชุมชี้แจง การดำเนิน โครงการ ภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2552-2555 มีนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผอ.ศอ.บต. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดปัตตานี เมื่อเร็วๆ นี้

ขับเคลื่อนแผนพัฒนา 5 จชต. นายประสิ ท ธิ ์ โอสถานนท์ รอง ผอ.ศอ.บต. (ฝ่ายบริหาร) ประชุมชี้แจงข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ภายใน ศอ.บต. เพื่อเตรียมความพร้อม การขับเคลื่อนการดำเนิน โครงการภายใต้ แ ผนพั ฒ นาพื ้ น ที ่ พ ิ เ ศษ 5 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ให้ บ รรลุ ผ ลโดยเร็ ว ที ่ ห ้ อ งประชุ ม ศอ.บต. เมื่อเร็วๆ นี้

รายงานความก้าวหน้าผลการเรียน นักเรียนไทยมุสลิม ที่ได้รับ ทุ น การศึ ก ษาจากรั ฐ บาลบาห์ เ รน พร้อมด้วยผู้ปกครอง เข้าพบ นาย พระนาย สุ ว รรณรั ฐ ผอ.ศอ.บต. เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการ เรี ย น ปั ญ หาอุ ป สรรคในระหว่ า ง ศึกษาที่ประเทศบาห์เรน ในโอกาส ที่เดินทางกลับบ้านช่วงปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุม ศอ.บต.

สารสันติสุข ณ แดนใต้ ฉบับที่ ๑๖  

สารสันติสุข ณ แดนใต้ ฉบับที่ ๑๖