Page 1

สาร

ปีที่ 1 ฉบับที่ 15 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552

ก.ต่างประเทศ ร่วมกับ ศอ.บต. และสำนักงานอะมีรุ้ลฮัจย์

จัดประชุมคณะผู้แทนฮัจย์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อหารือความร่วมมือ

‘ พัฒนากิจการฮัจย์ ’

ระทรวงการต่ า งประเทศร่ ว มกั บ ศู น ย์ อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดการประชุมสัมมนาหัวหน้า คณะผู ้ แ ทนฮั จ ย์ ท างการ (อะมี ร ุ ้ ล ฮั จ ย์ ) ของ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Southeast Asian Amirul Hajj Symposium) เมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2552 ทีผ่ า่ นมา ณ โรงแรมพลาซา แอทธิ น ี กรุ ง เทพมหานคร โดยมี น ายสุ ร พงษ์ ชัยนาม ทีป่ รึกษา รมว.ต่างประเทศ เป็นประธาน พิธีเปิดการประชุม และมีอะมีรุ้ลฮัจย์จาก 10 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไนฯ สิงคโปร์ ฟิลปิ ปินส์ กัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม และประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมฯ การประชุมสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ อะมีรุ้ลฮัจย์ รวมทั้งหน่วยงานด้านการบริหาร จัดการฮัจย์ของประเทศในภูมิภาค พบปะหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อ แสวงหาแนวทาง รูปแบบการดำเนินการและการ ปฏิบัติที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับ มาตรฐานการบริหารจัดการฮัจย์ เพื่อประโยชน์ สูงสุดแก่ผไู้ ปประกอบพิธฮี จั ย์ นอกจากนัน้ ยังเป็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศมุสลิมกับ ประเทศที่มิใช่มุสลิมในภูมิภาค ด้านการจัดการ

ฮัจย์ รวมทัง้ พิจารณากำหนดแนวคิดทิศทาง และ กิจกรรมเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันใน ด้ า นฮั จ ย์ ต ่ อ ไป ภาคบ่ า ยหลั ง การประชุ ม นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผอ.ศอ.บต. พร้อมด้วย ดร.อิสมาอิลลุตฟี จะปะกียา อะมีรุ้ลฮัจย์ไทยนำ คณะผู้ร่วมประชุมเข้าพบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพือ่ เยีย่ มคาราวะและรายงานการ ประชุ ม ให้ ท ราบโดยมี น ายถาวร เสนเนี ย ม รมช.มหาดไทย เป็นผูร้ ายงานต่อนายกรัฐมนตรี ทัง้ นีภ้ ายหลังการสัมมนา คณะอะมีรลุ้ ฮัจย์ มีกำหนดเดินทางไปเยือนจังหวัดยะลา ปัตตานี และสงขลา ในวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เพื่อพบ หารือร่วมกับนายถาวร เสนเนียม รมช.มหาดไทย และนายพระนาย สุวรรณรัฐ ผอ.ศอ.บต. รวมทัง้ พบปะเยี่ยมเยียนคณะกรรมการกลางอิสลาม ประจำจังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา ผู้นำ ศาสนา ผูน้ ำชุมชนในพืน้ ที่ และชาวไทยผูท้ จ่ี ะเดิน ทางไปประกอบพิธีฮัจย์ตามโครงการของรัฐบาล ด้วย อะมีรุ้ลฮัจย์หรือหัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ ทางการ มีหน้าทีน่ ำผูแ้ สวงบุญไปประกอบพิธฮี จั ย์ ที่ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ตลอดจนดูแล และอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญ รวมทั้ง

ประสานงานและให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ใน ระหว่างการประกอบพิธีฮัจย์ สำหรับประเทศไทย นั้นในปี 2552 คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งให้ ดร.อิ ส มาอิ ล ลุ ต ฟี จะปะกี ย า อธิ ก ารบดี มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาเป็นอะมีรลุ้ ฮัจย์ กระทรวงการต่างประเทศมีนโยบายและ บทบาทสนับสนุนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ เช่น การจัดทำหนังสือเดินทางสำหรับผูไ้ ปประกอบ พิธฮี จั ย์ การติดต่อประสานงานกับฝ่ายซาอุดอิ าระเบีย สถานเอกอั ค รราชทู ต ซาอุ ด ิ อ าระเบี ย ประจำ ประเทศไทย กระทรวงฮัจย์ และหน่วยงานอื่นๆ ของซาอุดิอาระเบีย ตลอดจนการช่วยเหลือดูแล แก้ ไ ขปั ญ หา และอำนวยความสะดวกให้ แ ก่ ผู ้ แ สวงบุ ญ ในการไปประกอบพิ ธ ี ทั ้ ง ที ่ เ มื อ ง เจดดาห์ มักกะห์ และมาดีนะห์ นอกจากนั้น ขณะนี้ กระทรวงการต่าง ประเทศยังอยู่ระหว่างการจัดตั้งฝ่ายกงสุลด้าน กิจการฮัจย์ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ด้วย The Southeast Asian Amirul Hajj Symposium


การคัดเลือกและเงื่อนไขการว่าจ้าง

‘บัณฑิตอาสา’

วัสดีครับน้องๆ บัณฑิตทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้ง หวั ง ว่ า ทุ ก คนยั ง คงสบายดี ดู แ ลสุ ข ภาพตั ว เองด้ ว ยนะ เพราะปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บชื่อแปลกๆ สายพันธุ์ใหม่ๆ เกิด บ่อยเหลือเกิน ฐานะที่เป็นผู้รู้แล้วต้องดูแลตัวเองให้พร้อมปฏิบัติ งานเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ เหมือนที่หลายคนพูดกันว่า “สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเอง” ครับ ฉบับที่แล้วเอาเรื่องหลักเกณฑ์การรับสมัครบัณฑิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 2553 มาประชาสัมพันธ์ แต่ว่ายังไม่จบครบ ถ้วนกระบวนความ มาฉบับนี้เลยนำมาบอกต่อให้จบกันไปเลย ไปว่ากันต่อ ถึงการคัดเลือก และเงื่อนไขการจ้างมีดังนี้ครับ การคัดเลือก เพื่อให้ได้บุคคลที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่ หมู่บ้าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเป็นที่ต้องการของ ประชาชนในหมู่บ้าน จึงกำหนดวิธีการคัดเลือก ดังนี้ • ศอ.บต.ทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐาน (ภาค ก) • อำเภอทดสอบความรู้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ (ภาค ข) • คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ผ่าน การประเมินการทดสอบความรู้ ภาค ก และ ภาค ข ทั้งนี้คณะ กรรมการหมู ่ บ ้ า นจะคำนึ ง ถึ ง ความรู ้ แ ละประสบการณ์ ข อง บัณฑิตที่ปฏิบัติหน้าที่ประกอบการพิจารณาในการคัดเลือกด้วย กรรมวิธีการคัดเลือก อำเภอดำเนินการทดสอบความรู้ ขั้นพื้นฐาน (ภาค ก) และความรู้ในการปฏิบัติงานของอำเภอ (ภาค ข) ในวันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๒ แล้วประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ และแจ้งให้คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) พิจารณาคัด เลื อ กผู ้ ส มั ค รที ่ ผ ่ า นการประเมิ น เบื ้ อ งต้ น ตามหลั ก เกณฑ์ ท ี ่ ศอ.บต. กำหนด ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ และแจ้งให้ อำเภอ ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ เพื่อรวบรวมผลการคัด เลือกของคณะกรรมการหมู่บ้าน แล้วอำเภอประกาศผลการสอบ คัดเลือก และรายงานให้จังหวัด และ ศอ.บต. กรณี ห มู ่ บ ้ า นใดไม่ ม ี ผู ้ ผ ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ให้ พิจารณาคัดเลือกบัณฑิตอาสาที่ปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นลำดับ แรก หากคณะกรรมการหมู่บ้านหรือทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ ตำบลเห็นว่าบัณฑิตที่ปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบันไม่มีประสิทธิภาพ

มุมบัณฑิตอาสา ให้เสนอบุคคลที่เข้าสอบคนใดคนหนึ่งที่คณะกรรมการหมู่บ้านเห็นว่า เหมาะสมที่สุด การประกาศผลการคัดเลือก การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัด เลือกจะเรียงตามลำดับที่ที่คณะกรรมการหมู่บ้าน รายงานให้อำเภอ และอำเภอประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ เงื่อนไขการจ้าง • จ้ า งงานหมู ่ บ ้ า นละหนึ ่ ง คนในอั ต ราค่ า จ้ า งเหมาบริ ก าร (ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท/เดือน) • สัญญาเริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ และสิ้นสุดสัญญา ใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ โดยสัญญาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๓ มีผลบังคับใช้ • เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วไม่มีการจ้างต่อและเงื่อนไขต่างๆ สิ้นสุดลง หากโครงการดำเนินการต่อจะแจ้งให้ทราบต่อไป • หากพบว่ า ผู ้ ไ ด้ ร ั บ การคั ด เลื อ กขาดคุ ณ สมบั ต ิ หรื อ มี พฤติกรรมเสื่อมเสีย หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือมีเหตุอื่นใด ที่สมควร อำเภอหรือจังหวัดหรือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน ภาคใต้สามารถยกเลิกสัญญาจ้างได้ทันที • ส่วนราชการสามารถเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกเดินทางเข้ารับ การอบรมหรือมอบหมายภารกิจได้ • ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องนำหลักฐานใบรับรองแพทย์มาแสดง ในวันทำสัญญาด้วย (ใช้เฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกใหม่)


โครงการส่งเสริมกิจการฮัจย์

์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2552

ารเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย เป็นศาสนกิจ ในศาสนา อิ ส ลามที ่ ก ำหนดให้ ม ุ ส ลิ ม ที ่ ม ี ค วาม พร้อมต้องเดินทางไปประกอบพิธีอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต โดยถือว่าผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ เป็นแขกขององค์อัลลอฮ์ ที่ควรให้เกียรติและดูแลเป็นพิเศษให้สามารถเดินทางไปประกอบ ศาสนกิจได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ แต่ละปีมีผู้แสวงบุญในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทาง ไปประกอบพิธีฮัจย์ ประมาณ 10,000 คน นอกจากนี้ จะเป็น ผู ้ แ สวงบุ ญ จากภู ม ิ ภ าคอื ่ น ซึ ่ ง ศอ.บต.มี ค วามประสงค์ ใ ห้ ผู้แสวงบุญในพื้นที่ สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และนำวาระของการประกอบพิธีฮัจย์มาใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศ ศอ.บต. จึงจัดทำโครงการส่งเสริมกิจการฮัจย์ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2552 ขึ ้ น เพื ่ อ ให้ ผู ้ แ สวงบุ ญ ได้ รับความสะดวกในการเดินทาง สามารถประกอบศาสนกิจอย่าง ถูกต้องสมบูรณ์ มีความพึงพอใจในการส่งเสริมกิจการฮัจย์ของ ทางราชการตลอดจนเป็ น การเสริ ม สร้ า งทั ศ นคติ ท ี ่ ด ี ข อง ประชาชนที ่ น ั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลามและกลุ ่ ม ประเทศมุ ส ลิ ม อันนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ในโอกาสต่อไป

มะ

มะเขือพวง

เขือพวงเป็นไม้พุ่มเตี้ย สูง 1 - 2 เมตร ลำต้นตั้ง ตรงและแข็งแรง มีขนนุ่มขึ้นปกคลุม ลำต้นและ ใบ มีหนามเล็กๆ แตกกิ่งก้านสาขามาก ใบเป็น รูปรี ปลายใบแหลม ยาว 4 - 8 นิ้ว ดอกออกตามง่ามใบ และปลายกิ่ง เป็นกระจุก มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก มีเกสร ตัวผู้และตัวเมียติดอยู่กับหลอดของกลีบดอก ผลรูปร่าง กลม ผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. สีเขียว เมื ่ อ สุ ก เปลี ่ ย นเป็ น สี เ หลื อ งส้ ม ภายในมี เ มล็ ด เล็ ก ๆ สามารถขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด สรรพคุณ ทั้งต้น ใบ และผล เป็นยาเย็นรสจืด เย็นและมีพิษ เล็กน้อย ทำให้เลือดหมุนเวียนดี แก้ปวด ฟกช้ำ ตรากตรำ ทำงานหนัก กล้ามเนื้อบริเวณเอวฟกช้ำ ไอเป็นเลือด ปวด กระเพาะ ฝีบวมมีหนองและอาการบวมอักเสบ รากใช้พอก เท้าแตกเป็นร่องเจ็บ

โดยเป้าหมายของโครงการ เป็นผู้แสวงบุญในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ จำนวน 10,000 คน ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ จำนวน 90 คน และผู้นำกลุ่ม (แซะห์) จำนวน 300 คน ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เกินกว่าเป้าหมาย ที่คาดไว้ถึง 720 คน นอกจากนี้ยังมีเสียงสะท้อนจากผู้ที่ร่วมกิจกรรม ด้วยว่า ขอขอบคุณ ศอ.บต.ที่ให้ความสำคัญต่อศาสนกิจของพี่น้อง มุสลิมชายแดนใต้ อยากให้โครงการดีๆ เช่นนี้มีทุกปี ทั้งนี้ก็เพราะว่า ภารกิจความศรัทธาของมุสลิม เรื่องที่สำคัญยิ่งบางทีอาจจะต้องใช้ เวลารอคอยเกือบตลอดชีวิตจึงอยากให้การปฏิบัติศาสนกิจในครั้ง สำคัญนี้เป็นไปด้วยความถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด

สาระ..z¥h˜¤xŽŸÜ รสและประโยชน์ต่อสุขภาพ รสขื่น แก้ไอ ขับเสมหะ มะเขือพวง 100 กรัม ให้พลังงานต่อร่างกาย 46 กิโล แคลอรี ประกอบด้ ว ยเส้ น ใย 6.1 กรั ม แคลเซียม 158 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 110 มิลลิกรัม เหล็ก 7.1 มิลลิกรัม วิตามินเอ 554 IU วิ ต ามิ น บี ห นึ ่ ง 0.17 มิ ล ลิ ก รั ม วิตามินบีสอง 0.09 มิลลิกรัม ไนอาซิน 2.6 มิลลิกรัม วิตามินซี 4 มิลลิกรัม การปรุงอาหาร ผลอ่อนใช้รับประทานเป็นผักสด หรือลวกแกล้มกับน้ำพริก ผลอ่อนใช้ใส่ อาหารหลายชนิด เช่น แกงจืด น้ำพริก กะปิ แกงเขียวหวาน เป็นต้น


! ! ว ้ ล เปิดแ นังสือเดินทาง จ.ยะลา ห น า ง ก ั น ำ ส

มื่อวันที่ 10 ส.ค. 2552 ที่ผ่านมา นายกษิต ภิรมย์ รมว.ต่างประเทศ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตจาก กลุ่มประเทศสมาชิกองค์การการประชุมอิสลาม (OIC) กว่า 10 ประเทศ นายถาวร เสนเนียม รมช.มหาดไทย พล.ท. วิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4 นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผอ.ศอ.บต. และ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา รวมทั้งผู้ประกอบการฮัจย์ ในพื้นที่ร่วมพิธีเปิด สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดยะลา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณภายในศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้

ขอเชิญรับชม! รายการ

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ทุกวันอาทิตย์ เวลา 22.00-23.00 น.

โดย...จอม เพ็ชรประดับ

สารสันติสุข ณ แดนใต้ ฉบับที่ ๑๕  

สารสันติสุข ณ แดนใต้ ฉบับที่ ๑๕

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you