Page 1


Strange but true in asean แบบนี้ก็มีด้วยในอาเซียน  

รวมเรื่องน่าตะลึง ชวนอึ้งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่จริงของทั้ง 10 ชาติในอาเซียนเช่น ปลุกศพขึ้นมาเดิน นำระเบิดมาแต่งบ้าน แต่งงานกับนางไม้ พาย...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you