Page 1


October 2009

Tarkan ve Atiye Lefkofla’da Eylem ve Babutsa heryerdeydi

2

World Travel Market’te Kuzey K›br›s tan›t›m ata¤› lmanya’dan sonra dünyan›n en büyük turizm fuar› olarak kabul edilen World Travel Market (WTM) 9 – 12 Kas›m tarihleri aras›nda Londra’da yap›l›yor. 202 ülkeden 45 bin kat›l›mc›n›n yer alaca¤› turizm fuar›nda her y›l oldu¤u gibi KKTC’de yerini al›yor. Bu y›l 30’uncusunun gerçekleflece¤i turizm fuar›na KKTC Turizm, Çevre ve Kültür Bakan› Ersan Saner’in de bakanl›ktan bir heyetle kat›lmas› bekleniyor. K›br›s Türk Hava Yollar› (KTHY), K›br›s Türk Seyahat Acenteleri Birli¤i, K›br›s Türk Otelciler Birli¤i, Restoranc›lar Birli¤i, Rehberler Birli¤i, Kiral›k Araba ‹flletmecileri Birli¤i, Pegasus Hava Yollar› ve ‹ngiltere’deki tur operatörlerinin de kat›laca¤› WTM’de Kuzey K›br›s’›n en iyi bir flekilde tan›t›l›p, pazarlanmas› hedefleniyor. Dünyan›n

A

dört bir yan›ndan al›c›larla sat›c›lar›n bir araya gelece¤i uluslararas› bir fuar olan WTM’in ilk iki günü Meridian Club üyeleri ile bas›n mensuplar›na, son iki günü ise Meridian Club üyelerinin yan› s›ra turizm profesyonelleri ve ö¤rencilere kap›lar›n› açacak. 9 -12 Kas›m 2009 tarihleri aras›nda 30'uncusu gerçekleflecek olan WTM uluslararas› seyahat ve turizm fuar› 42 bin 945 metrekare üzerine devasa bir yerde olacak. WTM, ITB Berlin Fuar›'ndan sonra dünyan›n en büyük ikinci turizm fuar› say›l›yor. Bakan olduktan sonra Dünya Turizm Fuar› nedeniyle ‹ngiltere’ye ilk kez gelecek olan Saner’in Londra’da bulundu¤u süre içerisinde turizmcilerle de bir araya gelip KKTC turizmi hakk›nda bir dizi toplant›lar yapmas› bekleniyor.

Babutsa ‹skele’yi unutmad› Haberi sayfa 24, 25 ve 31’de

Editörden

Merhaba orth Cyprus UK, yeni say›s›yla yeniden karfl›n›zda. Geçti¤imiz A¤ustos ay›nda Olay Gazetesi’nin içerisinde bir ek olarak okurlar›yla buluflan North Cyprus UK, Eylül say›s› ile birlikte ayr› ve ba¤›ms›z bir gazete olarak okurlar›yla buluflmaya bafllad›. ‹ngiltere’de bir ilki gerçeklefltiren ve Kuzey K›br›s’› ‹ngiltere’de tan›t›p pazarlamay› kendine misyon edinen gazetemiz okurlar›ndan gördü¤ü büyük destekle Ekim say›s›n› 48 sayfa olarak sizlere ulaflt›rm›flt›r. Dolu dolu 48 sayfadan oluflan gazetemizle Kuzey K›br›s’›n do¤al güzellikleri, tarihi dokusu, kültürü, sanat›, turizmi, otelleri, inflaatlar›, hastaneleri, üniversiteleri, mutfa¤›, köyleri gibi konular›n ele al›nd›¤› gazetemizde ülkemizi ‹ngiltere’de yaflamakta olan K›br›sl› Türklere, tüm sektörleriyle tan›t›p pazarlamay› ve onlar üzerinde etki yaratarak onlar›n kendi ülkelerinde tatil ve yat›r›m yapmalar›n› hedeflemekteyiz. “North Cyprus UK” Kas›m say›s› ile birlikte ülkemizi ‹ngiltere geneline tafl›mak düflüncesiyle tamam›yle ‹ngilizce olarak haz›rlan›p ‹ngiltere’de yaflamakta olan yabanc›lara da ulaflmay› hedeflemektedir. Bask› say›s›n› art›rarak ve da¤›t›m a¤›n› daha da bir geniflleterek ‹ngiltere’de yaflayan yabanc›lara ulaflmay› ve ülkemizin tan›t›m›n› ‹ngiltere geneline yaymay› hedefleyen gazetemizin Kas›m ay› say›s›n› dünyan›n en önemli turizm fuarlar›ndan biri olarak kabul gören ve 9 -12 Kas›m tarihlerinde Londra’da gerçekleflecek olan World Travel Market (WTM)’de de da¤›tma kararl›l›¤›nday›z. WTM’in yan›s›ra ilk kez Underground’larda da da¤›t›ma bafllanacak olan gazetemizle ‹ngiltere geneline yay›lmaya ve ülkemizi en iyi bir flekilde tan›t›p pazarlamay› hedefliyoruz. Okurlar›m›zdan ve reklam veren firmalar›ndan ald›¤›m›z güçle ortaya koydu¤umuz tüm hedeflerimize ulaflaca¤›m›za inan›yoruz. Sevgi ve sayg›yla kal›n›z.

N

Babutsa London Calling isimli ilk albümleriyle müzik dünyas›na güzel bir girifl yapan ve "Yanay›m Yanay›m" isimli flark›lar›yla dikkatleri üzerine çeken Babutsa grubu, sahne ald›¤› ‹skele’de harika bir performans sergiledi.

Sahibi: North Cyprus UK Ltd Genel Yay›n Yönetmeni: Zorlu Cezaro¤lu K›br›s Muhabiri: Misli Kad›o¤lu Görsel yay›n Yönetmeni: Halil Yalt›r›k Adress: 11 Byron Close, Sydenham, SE26 5SF K›br›s: 0090 533 863 5341 Londra: 0044 7958 352 411 Mail: zorlucezaroglu@yahoo.co.uk

oner, Ali ve Peri üçlüsünden oluflan Babutsa grubu geçti¤imiz bayram ‹skele’deydi. ‹skele Belediyesi’nin Ramazan Bayram› dolay›s›yle düzenledi¤i etkinlikler çerçevesinde ‹skele Aç›k Hava Kültür Salonu’nda konser veren grup ‹skeleli’lere unutulmaz bir bayram yaflatt›. Yaflamlar›n› ‹ngiltere’de sürdüren 3 K›br›sl› Türk’ten oluflan Babutsa grubuna sahne ald›klar› ‹skele’de ve di¤er konserlerinde 6 kiflilik bir orkestra efllik etti. Söz ve müzi¤i K›br›sl› sanatç› Ayhan Baflkal’a ait olan “Yanay›m Yanay›m” isimli flark›yla konsere bafllayan grup, bölge halk›ndan tam puan ald›. Büyük bölümü yerli flark›lardan oluflan konser, izleyenleri adeta mest etti._ Babutsa’n›n ‹skele’deki konserinde arka planda üzerinde babutsa meyvesi olan babutsa dallar›n›n konmas› da geceye ayr› bir renk katt›. Sahnede oldukça rahat görülen ve baflar›l› performans sergileyen Ali, Peri ve Soner, bir anlamda kendi gruplar›na ad›n› veren ‹skelelilere verdikleri muhteflem konserleriyle teflekkür ettiler.

S


October 2009

3


October 2009

4

Kalavaç hala “K›br›sl›” Mesarya Ovas› ile Befl Parmak Da¤lar›’n›n kucaklaflt›¤› bir noktada olan Kalavaç köyü, K›br›sl› kalabilen ender yerleflim yerlerinden biri.

Misli Kad›o¤lu ›br›sl› gelenekler ve görenekler h›zla kaybolmaya devam ederken, bir köy var ki K›br›sl› kalma konusunda inatla direniyor. Mesarya Ovas› ile Befl Parmak Da¤lar›’n›n kucaklaflt›¤› bir noktada olan Kalavaç köyünden söz ediyoruz. Kalavaç’ta son dönemde gerçeklefltirilen, su projesinin yan›nda, köy meydan›n›n ve baz› binalar›n iyilefltirilip gelifltirilmesi, köyün çehresini oldukça de¤ifltirmifl. Köy halk›n›n temel geçim kayna¤› tar›m, hayvanc›l›k, el iflleri ve zanaat . 300 nüfuslu ve 100 haneli köyün en önemli özelli¤i nüfuslar›na yabanc› nüfus katmamas›. Bunun yan›nda sahip oldu¤u 7 bin 2 dönümlük arazilerden tek

K

metrekare mal sat›lmamas›. Botanik aç›dan ›l›ml› alanlar› bulunan köyün, birçok canl› türüne ev sahipli¤i yapan dere yataklar›, kayal›k ve do¤al ma¤aralar› bulunuyor. Köyde Avrupa, Türkiye ve KKTC’den olmak üzere alt› profesör bilim adam› da incelemelerde bulunmufl. Köyün, birçok bilgi, materyal ve koleksiyonun muhafaza edildi¤i bir de merkez bulunuyor. Sadece köyün simgesi olabilecek birçok endemik bitkinin dünyadaki tek adresi de Kalavaç. Eko turizm kapsam›nda TC Yard›m Heyeti katk›lar› ve köy muhtarl›¤›n›n giriflimleriyle Beflparmak Da¤lar›na Alev Kaya-Kalavaç köyü do¤al yürüyüfl yollar› yap›ld›. Bu da köye ayr› bir çehre kazand›rd›.

Zeytin a¤açlar›yla çevrili ve yemyeflil do¤as›yla Köy, Ercan yonca kavfla¤›ndan 10 km uzakl›kta…

BM Kalk›nma Program› Gelecek ‹çin Ortakl›k (UNDPPFF) program› çerçevesinde gerçeklefltirilen köydeki projeler BM ve AB taraf›ndan finanse edildi. Projeler, k›rsal kesimde yaflayan halk›n yaflam kalitesini art›rmaya hedefinde. Uzun vadeli, ekonomik ve sosyal kalk›nmaya yard›m amac›yla çal›flmalar hala köyde yürütülüyor. Kuzey K›br›s’›n do¤al güzellikleri yan›nda, ayr›ca Kalavaç köyü civar›nda bulunan ''Ecinni sinileri“, ilginç yap›s›yla keflfedilmeyi bekliyor. Birkaç yüz y›ll›k zeytin a¤açlar›n›n çevresi do¤a yürüyüflü yolu olarak düzenlenmifl. Baz› zeytin a¤açlar› yafll› olmalar›na ra¤men, insanlar›n sevgisine destek olurcas›na, hala ürün vermeye devam ediyor.


October 2009

5


October 2009

6


October 2009

7

Ulafl›m sorunu çözümlenirse turizmin önünde engel kalmaz Dr Muhammmet Yaflarata uzey K›br›s’a geçti¤imiz hafta bir ziyaret gerçeklefltirdim. Burada bir çok otel iflletmecisi, acenteci, restoranc›, emlakç›, inflaatç› ve devlet yetkilisi ile görüflüp sohbet etme f›rsat› buldum. Tahmin edece¤iniz gibi tüm bu farkl› sektörlerden kiflilerle konufltu¤umuz ortak konu turizm oldu. Her y›l oldu¤u gibi sorulan sorular bu y›l da de¤iflmedi. ‘Ülkede turizm bu y›l nas›l de¤iflecek?’, ‘Turizmde önümüzdeki y›l içerisinde beklenen patlama yaflanacak m›? Sezon nas›l geçecek? Akdeniz’in en güzel adas›n›n en güzel bölgesinde olmam›za ra¤men turizm neden istedi¤imiz düzeye gelemiyor? Akdeniz’de birçok ada ülkesi dolaflt›m. Birçok ülkeyi gezip gören ve adam›z› da ziyaret eden birçok turistle sohbetler ettim. Kuzey K›br›s için söylenecek tek fley var; Akdeniz’in en güzel, en görkemli, en genifl tarih ve kültürünü tafl›yan cennetten bir parça olmas›. Cennetin ta kendisi. Peki neden halen daha cennet denilen adam›zda turizmde istenilen geliflim hamlesi yap›lam›yor? Bir ülkedeki sektörlerin hayat damarlar›n› besleyen turizmdir. Turizm art›k sektör olarak dahi tan›mlanm›yor. Turizm bir ada ülkesinde tüm sektörlerin geliflimini sa¤layan bir ‘sistem’dir. Peki, turizmin ülkemizdeki yeri nedir? Yaz›ma hep sorular sorarak bafllad›m. Tabii bu sorular›n tüm cevaplar›n› ve çözümlerini ülkemizde her kesim biliyor ve konufluyor. Bu kez bu yaz›m› sohbet havas›nda yazmak istedim. Bir ada ülkesine turistin ulaflabilmesi ve tüm sektörlere katk›da bulunmas› için öncelikle ulafl›m›n yeterli ve di¤er komflu ülkeler ile rekabet eder bir düzeyde olmas› flartt›r. Aksi taktirde tüm sektörlerin çark›n› döndürecek turizm sistemini çal›flt›ramazs›n›z. Kuzey K›br›s’ta turizmin önünde duran ve tek kanayan yara maalesef ‘ulafl›md›r’. Maalesef demek istememdeki tek neden ise asl›nda ulafl›m denen böyle bir sorunun olmamas›ndand›r. Ülkemizde bugün ulusal hava yolumuz K›br›s Türk Hava Yollar› (KTHY) haricinde uçan iki tane daha çok de¤erli hava yolumuz, Atlas Hava Yollar› ve Pegasus Hava Yollar› da vard›r. Asl›nda bu hava yollar› da bizim milli hava yollar›m›zd›r. Bu iki hava yolu da, KTHY gibi ülkemize turist tafl›yorlar. Ülkemize turist tafl›ma politikas› tafl›yan her hava yolu desteklenmelidir. Özellikle dünya piyasa flartlarnda turist tafl›ma için gerekli, rekabet edebilir fiyat avantaj›n› ve bunun yan›nda turistin tafl›nmas› için gerekli kontejan› sa¤layabilecek hava yollar› desteklenmelidir. Asl›nda esas “Milli Hava Yolu” ülkesine ve milletine ekonomik, sosyal ve kültürel alanda geliflmesini sa¤layacak hamleleri yapan hava yollar›d›r. Peki, 2010 y›l› içerisinde hangi milli yollar›m›z ülkeye turist tafl›mak için gerekli fiyat ve koltuk kontejan sunumunu yapt›? ‹ngiltere’den en fazla ülkemize yolcu tafl›yan hava yolumuz KTHY bu y›l koltuk fiyatlar›n› aç›klad›. Bu aç›klanan fiyatlar ile Kuzey K›br›s’a tur operatörlerinin turist tafl›mas› imkans›zd›r. ‹ngiltere’den y›lda 160 bin koltu¤u piyasaya sunan milli hava yolu ülkemize ne kadar turist tafl›yor sorusu

K

K›br›s’ta ‹pek Böcekcili¤i: Koza ›br›sl› Türk kültürü ipek böce¤inin sihriyle bulufltu. Unutulmaya yüz tutmufl el sanatlar›m›zdan ‘koza ifli’ yeniden hayat buldu. ‹lginç bir tarihi ve öyküsü olan bu mucize sanat›n tekrardan do¤ufluna katk›da bulunan Dervifle Çeliker, küçük sar› bir toptan ç›kan mucizenin, Koza iflinin son dönem elçilerinden. Çeliker, “Geçmiflten Günümüze K›br›s Türk ‹fllemeleri” isimli ilk kitab› için yapt›¤› araflt›rmalarla bu tarihi zengin adan›n yok olmaya yüz tutmufl el sanatlar›na ›fl›k tutarken, ‘Koza’ isimli ikinci kitab›yla ipek böce¤inin sihrini okuyucucular›na sundu. Koza iflini, en ince detay›na kadar anlatt›¤› kitab›yla ölümsüzlefltiren Çeliker, kitaptaki teknik bilgi ve motiflerle de bilginin sanata yans›mas›na teflvikte bulundu.

K

YEN‹DEN DO⁄Ufi 1971 y›l›nda K›br›s’ta bir ilki baflararak, k›z kardefliyle birlikte gelinlik ma¤azas› açan Dervifle Çeliker, yaratt›¤› bir birinden güzel motifler ve modellerle 15 y›l boyunca el eme¤ini insanlarla paylaflt›. 30 y›ll›k gelinlikçilik serüveninin ard›ndan ilk kitab› “Geçmiflten Günümüze K›br›s Türk ‹fllemeleri” ile 5 y›ll›k araflt›rmalar›n› kitaplaflt›ran Çeliker, 2003 y›l›ndan itibaren ise köylerdeki kad›n kurslar›nda koza iflini ö¤reterek devam etti. Bu sanat›n yo¤un ilgi gördü¤ünü ve insanlar›n yaratma heyecan›n› paylaflman›n eflsiz güzelli¤ini konufltu¤umuz Çeliker; tamamen unutulmufl bir ifllemenin önceleri cam alt› sanat› oldu¤unu ve tekrardan günümüzde büyük ilgi gördü¤ünü söyledi. Çeliker, yapt›¤› araflt›rmalarda geçmiflte cam alt› sanat› olarak yayg›n flekilde kullan›lan bu sanat›n 1960’lardan sonra da büyük bir düflüfl yaflad›¤›n› belirterek, bu sanat›n 1970’lerden sonra da yok olmaya bafllad›¤›n› anlatt›. Çeliker, koza sanat›n›n ilgisini çekti¤ini anlatarak kozadan motifler çal›flmaya bafllad›¤›n› ve gelinlik iflinden emekli olduktan sonra, bu sanat› herkesle paylaflarak yeniden yaymak istedi¤ini belirtti.

MUC‹ZEN‹N ‹LG‹NÇ ÖYKÜSÜ El sanatlar› ve K›br›s Türk Kültürü konular›nda gerçeklefltirdi¤imiz sohbetimizde bunlardan önemli bir parças› olan koza iflinin tarihini de anlatan Dervifle Çeliker, bu sihirli iflin ilginç öyküsünü de bizlerle paylaflt›. Araflt›rmalara göre bu sanat›n K›br›s’ta yay›l›fl› Osmanl› Dönemi’ne rastl›yor. 1572’de 2. Sultan Selim Han K›br›s’a kazaz, yani ipekçiler gönderilmesini buyuruyor. O dönemden günümüze adaya yerleflen Türkler ipek böcekçili¤i ve koza sanat›yla ilgileniyorlar. Di¤er yandan ise Çin’de M:Ö2640- 2700 y›llar›nda Çin imparatoriçesinin kendisini ipek böcekçili¤ine adad›¤› ve ipek dokumak için bir tezgah ördü¤ü de tarihin tozlu notlar› aras›nda. Yaz›lanlara göre, imparatoriçe bu sanat›n ülke d›fl›na ç›kmas›n› engelliyor. Ancak yavafl yavafl bu s›r d›flar›ya ç›kmaya ve yay›lmaya bafll›yor. K›br›s’a ipek böcekçili¤inin gelifl flekli de çok ilginç. Tohumlar›n din adamlar›n›n bastonlar› içerisine d›flar›ya ç›kar›ld›¤› ve getirildi¤i K›br›s’a da bu flekilde geldi¤i söylentiler aras›nda.

pek de sorulmuyor. ‹ngiltere’de koltuk dolulu¤unun % 68 oran›nda oldu¤u ve neredeyse 51 bin 200 koltu¤un neden bofl uçuruldu¤u sorusu da asl›nda pek sorulmuyor. Ayr›ca doldurulan % 68 koltuk say›s›n›n (yani 108 bin kiflinin) kaçta kaç›n›n; ihtiyac› dahi olmayan anavatan›m›z Türkiye’ye indirildi¤i sorusu da soruluyor mu? KTHY’de tek konuflulan konu fazla personel çal›flt›r›lmas› ve maliyetlerin yüksek tutulmas›d›r. Uzman olarak asl›nda d›flardan bakt›¤›n›z zaman KTHY’de bu zarar›n tek nedeni burada emek vererek ve gece gündüz demeden çal›flan personele yüklenilmesinin haks›zl›k oldu¤udur. Bu uçaklar›n düflük kapasitede ve bofl uçmas›ndaki nedenlerin araflt›r›lmas›n›n zaman› gelmifltir. Avrupa’dan bugün komflumuz Güney K›br›s’a Ocak, fiubat ve Mart aylar›nda 99 sterlin vergiler dahil uçak biletleri sat›l›yor. ‹nternet ça¤›n›n yafland›¤› bu dönemde bu fiyatlar›n böyle oldu¤unu bulup görmek pek de zor olmasa gerek. Geçti¤imiz hafta içerisinde Malta Hava Yollar› tüm Londra’da yer alt› ve yer üstü trenlerinde vergiler dahil 99 sterlin uçak biletleri ve ülkeye 199 sterlin otel ve uçak dahil paket reklamlar› doldurmufltu. Peki birde KTHY’nin bu y›l uygulmaya koydu¤u fiyatlara bakal›m. Sadece k›fl dönemlerinde tur operatörlerine vergi dahil 200 sterlin ve yaz döneminde 300 sterlin uçak bilet fiyat› verdiler. Bu fiyatlar ile mevcut piyasa flartlar›nda paket tatil satmak mümkün de¤ildir. Buna mümkündür diyenler varsa nas›l yapacaklar›na dair bizleri ayd›nlatmas› gerekir. Ülkedeki tüm sektörlerleri hayatta tutacak ve yaflatacak turizm sisteminin bu flekilde nas›l çal›flaca¤›n›n ›zahat›n›n da yap›lmas› flartt›r. KTHY’de çal›flan personel say›s›n›n de¤il; 52 bin 200 sat›lamayan koltu¤u halen daha 200 sterlinden pazarlayal›m diyerek ve böylelikle koltuklar› bofl göndererek, hava yollar›n›n nas›l zarara u¤rat›ld›¤›n›n hesab› yap›lmal›d›r. 52 bin 200 turist adam›za geldi¤i zaman ortalama kifli bafl› 500 sterlin para harcamaktad›r. Bu da ülke içindeki tüm sektörlere 26 milyon sterlin nakit para ak›fl› demektir. 52 bin 200 bofl koltu¤u 99 sterlinden pazarlad›¤›n›z zaman hava yollar› ve devlet için 5.2 milyon sterlin ekstradan kazanç demektir. Komflumuz Güney K›br›s ve di¤er ülkelerin 99 sterlin uçak fiyat› uygulamas› ve devletlerin ulafl›ma katk› vermesinin tek nedeni yukar›da s›ralad›¤›m›z basit hesaplard›r. Dünya’da yaz›lm›fl bu senaryonun tekrar yaz›lmas› gerekli de¤ildir. fiu anda ülkede kurulan tek parti iktidar›n›n gerekli turizm politikalar›n› uygulamas› çok daha kolaylaflm›flt›r. Kurulan kabinedeki tüm Bakan ve bürokratlar ülkemizdeki turizm sistemini çal›flt›racak bilgi ve deneyime sahiptir. Tüm sektörler bu iktidardan çok fleyler beklemektedir. Çok fleyler beklemesinin temelinde yatan da, bu iktidar›n bilgi ve deneyime sahip oldu¤una inanmalar›d›r. Art›k yönetimin KTHY’nin içerisine el atmas› ve gereken deste¤in ülkeye turist tafl›mak isteyen tüm hava yollar›na verilmesi arzulanmaktad›r. Turizm sisteminin ülkemizde y›llardan sonra art›k çal›flaca¤›na inan›yoruz. Konufltu¤um tüm kesimlerden ald›¤›m sinyaller de bu do¤rultuda. Çok iyi bir turizm sezonu ve çal›flan bir turizm sistemi dile¤iyle...


October 2009

8

Lefkofla Büyük Han Antik geçmifl, modern gelecek Büyük Han, d›flar›dan bak›nca tipik bir K›br›s yap›s› görünümünde. Dar bir sokak boyunca uzan›p kapal› çarfl›ya aç›lan Büyük Han’›n asl›nda keflfedilecek çok daha fazla fleyi var. Han›n kemerli giriflinden içeriye bir ad›m att›¤›n›zda, Osmanl› büyüsü içinize dolacak.

L

efkofla surlar içinin merkezinde yer alan Büyük Han’a girince insan› en çok flafl›rtan fley, eflsiz bir renk skalas› oluyor. ‹ç avlunun dört yan›n› kuflatan sar› renkli tafllar›n gün ›fl›¤›n› avluda dolaflt›rmas›yla, yumuflak ve büyülü bir atmosfer olufluyor. Bafl›n›z› yukar› kald›rd›¤›n›zdaysa, ola¤anüstü maviye boyanm›fl K›br›s semas› göz kamaflt›r›yor. Yap›n›n en büyük özelliklerinden biri, inflaas›nda K›br›s’a özgü bu sar› tafllar›n kullan›lm›fl olmas›. Sadece K›br›s’ta ç›kan bu sar› tafllar Büyük Han’a mimarî bir estetik katarken, yaz s›ca¤›n› yal›tma ifllevi de görüyor. Böylece avluyu çevreleyen odalar›n içi, yak›c› s›ca¤a karfl›n her daim serin kal›yor. Büyük Han’›n avlusundaki eflsiz atmosferde gölgeler daha karanl›k gözüküyor; bu nedenle kemerli geçitlerin ve merdivenlerin gölgede kalan k›s›mlar› yan›lt›c› bir derinlik hissi yarat›yor. Avlunun hemen ortas›nda bulunan Osmanl› mescidi ise yap›n›n karakteristi¤ini belirliyor... Günümüzde Büyük Han, tarihî kimli¤ine uygun olarak bir kültür merkezi olarak kullan›l›yor. Zanaatkar ve sanatkarlar›n bir arada bulundu¤u handa, bölgesel el sanatlar›n›n en güzel örneklerini görmek mümkün. Geceleri baflka bir güzelli¤e bürünen han, konser ve tiyatro performanslar› ile a¤›rl›yor konuklar›n›. Özenli bir restorasyon Büyük Han, 1572 y›l›nda Osmanl›’n›n K›br›s valisi Mustafa Pafla taraf›ndan yapt›r›lm›fl. ‹lk yap›, adan›n çeflitli yerlerinden ve Anadolu’dan gelen tüccar ve gezginlere konaklama sa¤layan bir kervansaray niteli¤indeymifl. Han›n altm›fl sekiz odas›, o dönemde tamamen konaklamaya hizmet etmekteymifl. ‹ngiliz hakimiyetinde geçen 1878-1895 y›llar› aras›nda ise han, Lefkofla’n›n

merkezi hapishanesi olarak kullan›lm›fl. Uzun y›llar unutulan Büyük Han’› geçmiflteki parlak günlerinin ihti¤am›na tafl›mak bir milyon dolara mal olmufl. Kuzey K›br›s’taki Vak›f mallar›n› yöneten Evkaf Dairesi’ne ait olan Han, bölgesel kültür ve sanat etkinliklerinin yan› s›ra K›br›s Türk mutfa¤›n›n da tan›t›ld›¤› bir kültüre evi konumuna getirilmifl. Han›n altm›fl sekiz odas› bugün atölye, stüdyo ve sergi salonu olarak kullan›l›yor. ‹ç avlu ise, çeflitli görsel sanat performanslar›na ev sahipli¤i yap›yor.

Atölyeler aras›nda bir de karagöz atölyesi gözümüze çarp›yor. Bizi eski dönem e¤lence anlay›fl›na çekip götüren bu atölyede, bu otantik sanat hakk›nda birçok fley ö¤reniyoruz. Geleneksel ‘Karagöz’ oyunu, büyü ve sembolizmin anahtar temalar oldu¤u bir ça¤a dayan›yor. Gölgede oynat›lan bu kuklalar özenle flekillendiriliyor. Hareketleri ve replikleri, kuklac› taraf›ndan veriliyor. Daha fazla bilgi ve unutulmaz bir performans için atölyeye bir ziyaret son derece keyifli olacakt›r.

‹ç avlu ‹ç avluyu çevreleyen dükkânlar›n aras›nda K›br›s el sanatlar›ndan örnekler görebilece¤iniz ve hatta bunlar› sat›n alabilece¤iniz atölyeler bulunuyor. Bu dükkanlarda Lefkara danteli gibi K›br›s’›n en önemli ve zarif el iflçili¤i örneklerini bulabilirsiniz. Yine K›br›s’ta dokunmufl ipek flallar, kilimler ve sepetler de nefes kesiyor. Her biri yegane bu eflsiz el sanatlar› eserlerini çevreleyen Osmanl› atmosferinde, kendinizi zaman›n rüzgâr›nda kaybolmufl hissedeceksiniz. Avlunun bir köflesinde, küçük ahflap sandalyeli sevimli bir kafe bize göz k›rp›yor. Türk mutfa¤›n›n vazgeçilmez lezzetlerini sunan bu kafede lahmacun ve mant›n›n tad›na bakman›z› tavsiye ederiz. Çünkü bu kafede piflirilen yemekler, otantik ve tarihî araç gereçler kullan›larak yap›l›yor.

Münüse’nin ipekböcekleri Münüse Han›m, K›br›s’ta ipekböcekçili¤i ile ilgilenen birkaç kifliden biri. Küçük beyaz ipekböceklerini henüz yumurta halindeyken dikkatle büyütüp, sonra da yapt›klar› ipekleri toplay›p iflliyor ve son aflamada elle tutulur bir sanat eserine dönüfltürüyor. Eserleri son derece yarat›c›; kozalar›, ipek iplikle kumafllara dikiyor ve aralar›na de¤erli tafllar ekliyor. Münüse Han›m, Büyük Han’›n tarihî atmosferinin yarat›c›l›¤›n› olumlu etkiledi¤ini söylüyor. Zaten s›rf bu havay› solumak için Yi¤itler Köyünden buraya tafl›nm›fl.

Geleneksel el sanatlar› Han›n üst kat›na ç›kt›¤›n›zda, atölyelerde çal›flmakta olan sanatkarlar› görüyorsunuz. Sizi çevreleyen Osmanl› yap›s›n›n kemerleri alt›nda, sanki eski K›br›s’› resmeden bir tabloda yer alan figür gibi hissediyor insan kendisini. Heykeltrafllar, dokumac›lar, dantel iflçileri, örgü ören kad›nlar, seramik ustalar›...

Mumlar›n ayd›nlatt›¤› akflamlar Gün ›fl›¤› azalmaya bafll›yor... Akflam yaklafl›yor... Büyük Han’›n s›cak avlusunda burden bir kofluflturmaca bafll›yor. Masalar, sandalyeler avludaki yerlerini al›yor... Enstrümanlar›n akortlar› yap›l›yor. Turuncu mum ›fl›¤›, parmakl›klar› ve kemerleri ayd›nlat›yor. Han’›n eski duvarlar› ve avlusu mum ›fl›¤›yla y›kan›rken, yep yeni bir yüzler tekrardan canlan›yor Büyük Han. Zaten bu Osmanl› yap›s› hiçbir zaman uyumuyor... Büyük Han, tarihten bir yudum al›p soluklanacak modern ça¤›n yeni yolcular›n› bekliyor.


October 2009

9


October 2009

10

Avrupa’n›n en büyük Amerikan Üniversitesi

K›br›s’›n ilk üniversitesi dünyaya yön veriyor Dünyada en iyi ve en önemli ilk bin, Türkiye’de ilk befl üniversite aras›nda yer alan Girne Amerikan Üniversitesi’ni di¤er okullardan ay›ran en önemli özelli¤i, 56 ayr› ülkeden 7000’e yak›n ö¤renci ve 40 ayr› ülkeden akademisyen bar›nd›rmas› ve ülke d›fl›ndaki kampüs ve e¤itim merkezleri ile uluslararas› kimli¤idir. irne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 1985 y›l›nda K›br›s’›n ilk üniversitesi olarak Girne’de kuruldu. Güvenli ve huzurlu ortam›yla Girne, tarihi ve kültürel birikimini do¤an›n tüm güzellikleriyle özdefllefltirmifl bir sahil beldesi. 25. Kurulufl Y›l›n› kutlamaya haz›rlanan GAÜ, sa¤lad›¤› kaliteli e¤itimi ile k›sa zamanda yaln›zca KKTC’de de¤il, Amerikan ve Avrupa üniversiteleri ile oluflturdu¤u global kampüslerle, dünya üniversiteleri aras›nda ça¤dafl, dinamik ve yenilikçi bir üniversite olarak yerini alan GAÜ Avrupan›n en büyük Amerikan Üniversitesi. GAÜ’nün misyonu, düflüncelerini aç›kça savunabilecek, kendine güvenen, gelece¤e yön verecek, liderlik vas›flar›yla donat›lm›fl mezunlar yetifltirmek. Girne Amerikan Üniversitesi bu hedefine ulaflabilmek için ders programlar›nda, ö¤retim yöntemlerinde, ö¤retim üyelerinde ve ö¤retim yerinde mükemmelliyetçili¤i prensip edinmifl bir dünya üniversitesi.

G

‹ngiltere Canterbury Kampüsü, K›br›s yüksek ö¤reniminda dönüm noktas› Girne merkezli dünya yüksekö¤retimine yön vermeyi amaç edinen GAÜ, K›br›s’›n ilk üniversitesi olmas›n›n yan›nda 2009-2010 akademik y›lnda e¤itime bafllayan ‹ngiltere Canterbury Kampüsü ile K›br›s yüksekö¤retiminde bir ilke daha imza att›. K›br›s yüksekö¤retiminde birçok dönüm noktas›n› gerçeklefltiren GAÜ, uluslararas› akreditasyon ve e¤itim kurumlar›ndan alm›fl oldu¤u akademik onay ve denkliklerle gerek Avrupa Birli¤i e¤itim sistemi gerekse di¤er e¤itim sistemleri içerisinde K›br›s üniversitelerinin önünü de açmakta. Haz›rl›k Okulu, ‹flletme Fakültesi lisans programlar› yan›nda yükseklisans ve çeflitli sertifika programlar›na kay›t kabul edecek olan ‹ngiltere Canterbury Kampüsü bu olgunun son örne¤i. Dünyada ilk 1000 Tüürkiye’de ilk 5 üniversite aras›nda Üniversite’de, alt› fakülte yedi yüksekokul, bir enstitü ve bir mes-

lek yüksekokulu bünyesinde; 11 ön lisans, 40 lisans, 30 yüksek lisans, yedi doktora program›nda e¤itim veriliyor. Girne Amerikan Üniversitesi’nde dokuz araflt›rma laboratuvar›, sekiz bilgisayar ve alt› e¤itim laboratuar›, üniversitenin tekno kampüs altyap›s›n› oluflturma program›nda en yeni teknolojik donan›m› ile ö¤rencilere hizmet veriyor. Üniversitenin bin 200 yatak kapasiteli üç yurdu bulunuyor. GAÜ, uluslararas› akreditasyonlar›n› ve üyeliklerini, sa¤lad›¤› e¤itimin niteli¤ini sürekli art›rmak amac›yla sürdürüyor. GAÜ, Uluslararas› Bilim Kurulu’nun (EDUNIVERSAL) üniversitelerin akademik iflbirliklerinin, uluslararas› akreditasyon ve üyeliklerinin, fakülte ve ö¤retim üyelerinin bilimsel yay›nlar› ve akademik kalitenin esas al›nmas› sonucu yapt›¤› de¤erlendirmede, dünyada en iyi ve en önemli ilk bin, Türkiye’de ilk befl üniversite aras›nda yer al›yor. Çift diploma veren ilk üniversite GAÜ, ö¤renci odakl› bir e¤itim ortam› sa¤l›yor. 56 ayr› ülkeden ö¤renci ve 40 ayr› ülkeden akademisyen bar›nd›ran üniversiteyi di¤er üniversitelerden ay›ran en önemli özelli¤i de bu uluslararas› kimli¤i. GAÜ, Amerika ve ‹ngiltere’deki üniversitelerle gerçeklefltirdi¤i akademik iflbirli¤i çerçevesinde belirli programlarda çift diploma imkân› sunuyor. Ayr›ca, 2009 y›l› itibariyle, ‹ngiltere’nin Canterbury bölgesinde aç›lan yeni kam-

püsüyle, Uluslararas› alanda yepyeni bir sayfa açan GAÜ, ça¤dafl e¤itim sistemine ›fl›k tutacak yenilikler öneren, alternatifler üreten; k›saca sistemin ard›ndan giden de¤il, sistemin lokomotifli¤ini yapan bir e¤itim anlay›fl›yla, ö¤rencilerini GAÜ gelece¤ine davet ediyor. Uluslararas› yüksekö¤retime yön veren Avrupa’n›n En Büyük Amerikan Üniversitesi GAÜ’nün akademik programlar› ise flöyle; Akademik Programlar 1. Befleri Bilimler Fakültesi: ‹ngiliz Dili ve Edebiyat›, Mütercim- Tercümanl›k, Psikoloji 2. E¤itim Fakültesi: Bilgisayar ve Ö¤retim Teknolojileri Ö¤retmenli¤i, ‹ngilizce Ö¤retmenli¤i, Türkçe Ö¤retmenli¤i, Türk Dili ve Edebiyat› Ö¤retmenli¤i, Rehberlik ve Psikolojik Dan›flmanl›k, Okul Öncesi Ö¤retmenli¤i, 3. Hukuk Fakültesi: Hukuk, Uluslararas› Hukuk, 4. ‹letiflim Fakültesi: Bas›n Yay›n, Halkla ‹liflkiler, Radyo, Sinema ve Televizyon, 5. ‹flletme ve Ekonomi Fakültesi: Bankac›l›k ve Finansman, Ekonomi, ‹flletme, Muhasebe, Pazarlama, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslaras› ‹liflkiler, Uluslaras› ‹flletmecilik, Yönetim Biliflim Sistemleri, K›rsal Alanda Agro Ekonomisi, Do¤al Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi, 6. Mühendisli Fakültesi, Bilgisayar Mühendisli¤i, Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i, Endüstri Mühendisli¤i,7.Mimarl›k Tasar›m ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarl›k, ‹ç Mimarl›k, Grafik Tasar›m, Medya

Tasar›m, 8. Denizcilik ve Ulaflt›rma Yüksek Okulu : Ulaflt›rma ve Lojistik Güverte, 9. Sahne Sanatlar› Yüksek Okulu: Dans, 10. Spor Yüksek Okulu: Rekreasyon Yönetimi, Spor Yönetimi,Beden E¤itimi Ö¤retmenli¤i, 11. Su Ürünleri Yüksek Okulu:, Su Ürünleri Mühendisli¤i, 12. Uygulamal› Sosyal Bilimler Yüksek Okulu: Konaklama ve Turizm ‹flletmecili¤i, 13. Hemflirelik Yüksek Okulu: Hemflirelik, 14. Havac›l›k Yüksek Okulu: Havac›l›k Yönetimi, 15. Meslek Yüksek Okulu: Bankac›l›k, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Biliflim-Yönetim, Endüstriyel Elektronik, Halkla ‹liflkiler, ‹flletme, Kozmetik Teknolojisi, Muhasebe, Pazarlama, Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i, Adalet Yüksek Okulu Yüksek Lisans Programlar›: ‹flletme Yönetimi(MBA), Uluslarars› ‹flletme Yönetimi(MBA, Finansal Yönetim(MBA), Pazarlama(MBA), Ekonomi(MSc), Yönetim Biliflim Sistemleri(MBA), Uluslarars› ‹liflkiler(MSc), Bas›n-Yay›n(MSc), Halkla ‹liflkiler(MSc), Turizm ve Konaklama ‹flletmecili¤i(MSc), Uluslarars› ‹flletme Hukuku(IBLM), Hukuk(LLM), Endüstri Mühendisli¤i(MSc), Bilgisayar Mühendisli¤i(MSc), Elektrik Elektronik Mühendisli¤i(MSc), Mimarl›k(MA), ‹ç Mimarl›k (MA), Yap› Yönetimi (MSc), Türk Dili ve Edebiyat› Ö¤retimi (MA), ‹ngiliz Dili Ö¤retimi (ELT - MA), Matematik Ö¤retmenli¤i (MA), E¤itim Yönetimi ve Denetimi (MA) *, E¤itimde Program

Gelifltirme ve Ö¤retim (MA), Ortaö¤retim Alan Ö¤retmenli¤i (MA) (Tezsiz) *, Sosyal Psikoloji (MSc), Bilgisayar ve Ö¤retim Teknojileri E¤itimi (MA) (Tezsiz), Sa¤l›k Kurumlar› Yönetimi (MSc), Dan›flmanl›k Psikolojisi (MSc), Toplumsal Cinsiyet Çal›flmalar› (MSc) *, Avrupa Birli¤i Çal›flmalar› (MSE) * Doktora Programlar› ‹flletme Yönetimi, Yönetim Biliflim Sistemleri, Turizm ve Konaklama ‹flletmecili¤i, E¤itim Bilimleri, ‹letiflim Yönetimi, Yap› Yönetimi, Pazarlama. ‹letiflim www.gau.edu.tr Email: info@gau.edu.tr, gau@gau.edu.tr Telefon: +90 (392) 650 2000


October 2009

11

Yaflam standart›n›z› yüksek tutun Erbatu ‹nflaat Yenibo¤aziçi’ndeki eflsiz da¤ ve deniz manzaras›nda modern tasar›mla gerçeklefltirdi¤i Sky Rise Residense ile düfllerin ötesini gerçeklefltiriyor.

E

rbatu ‹nflaat Sky Rise Residense ile Yenibo¤aziçi’nde eflsiz bir proje gerçeklefltirdi. Konfor ve rahatl›¤›n en ince detay›na kadar

Banyo Odas›

düflünüldü¤ü 58 daireli sitede, düfllerdeki gibi huzurlu bir evin s›cakl›¤› tasarland›. Deniz ve orman›n bulufltu¤u tarihi bir mekanda bulunan Sky Rise Residense, Ma¤usa Merkeze de yak›nl›¤›yla dikkat çekiyor. Sky Rise Residense’de, özel al›flverifl merkezinden, güvenli¤e, oda servisinden resepsiyon hizmetine, aç›k yüzme havuzundan saunaya, güzellik merkezinden,

Toplam 58 daireden oluflan Sky Rise Residense’de, özel al›flverifl merkezinden, güvenli¤e, oda servisinden resepsiyon hizmetine, aç›k yüzme havuzundan saunaya, güzellik merkezinden, oyun salonuna kadar befl y›ld›zl› bir otelin konforu bulunuyor.

Yatak Odas›

oyun salonuna kadar befl y›ld›zl› bir otelin konforu bulunuyor. Çocuklar›n›z için kreflin de düflünüldü¤ü Sky Rise’da “Kendi evinizde krallar gibi a¤›rlanmay› hak ediyorsunuz” düflüncesiyle gerçeklefltirilen projede, uygun ödeme kolayl›klar›yla yaflam standart›n›n yukar›lara çekilmesi hedeflendi. Kuzey K›br›s’ta Erbatu ‹nflaat’›n bir ilki gerçeklefltirdi¤i proje ile hem konforlu bir yaflam hem karl› bir yat›r›m imkan› sunuldu. Konuyla

ilgili gazetemize bie aç›klamada bulunan Erbatu ‹nflaat direktörü Ramazan Karatafl, Yenibo¤aziçi’nde gerçeklefltirdikleri projenin Kuzey K›br›s’ta bir ilki oluflturdu¤unu söyledi. Kaliteli iflçili¤i ve farkl› proje tasar›mlar›yla dikkat çeken Erbatu Emlak firmas›ndan konut almak isteyenlerin www.erbatuemlak.net adresinden veya +90 392 366 9534 nolu telefonlardan ilgili firmaya ulaflabilecekleri kaydedildi.

Oturma Odas›

Erbatu Emlak direktörü Ramazan Karatafl, Yenibo¤aziçi’nde gerçeklefltirdikleri projenin Kuzey K›br›s’ta bir ilki oluflturdu¤unu söyledi.


October 2009

KTHY’den bir yenilik daha

THY, yolcu memnuniyetini ve yolcu güvenli¤ini art›racak yeni bir sistemi bünyesine katarak bir ilke daha imza att›. 10 Eylül’de kullan›lmaya bafllanan APIS (Advance Passenger Information System / Gelifltirilmifl Yolcu Bilgi Sistemi), yolcu bilgilerinin otomatik olarak, h›zl› ve güvenli bir flekilde checkin sistemine aktar›lmas›n› sa¤l›yor. Herhangi bir manuel ifllem gerektirmeyen APIS, yolcular›n bekleme süresini azalt›rken, kay›t s›ras›nda oluflabilecek hatalar› da en aza indiriyor. Pasaport, vize gibi seyahat belgelerinin scanner sistemiyle taran›p gü-

K

venli bir serverde kayda alarak, sahte belge veya son kullan›m süresi dolmufl pasaportla girifl/ç›k›fl yapmak isteyen yolcular da en k›sa sürede tespit edilebiliyor. Ayr›ca sistem, seyahat etme aç›s›ndan sak›ncal› durumu bulunan yolcular›n bilgilerinin önceden görülmesini ve buna göre önlem al›nmas›n› da sa¤lamaktad›r. Yolcu seyahat belgesi bilgilerinin uçufl var›fl noktas›na güvenli ve hatas›z olarak ulaflt›r›lmas›na da imkân veren bu sistem, Kuzey K›br›s’ta ilk kez sistemsel olarak KTHY taraf›ndan uygulan›yor. Böyle bir sistemi hayata geçir-

mekten son derece memnun olan KTHY Yer ‹flletme Baflkan› Özdemir Gül, çok de¤erli ve özellikli yolcu profiline sahip milli havayolumuz KTHY’n›n prestijini art›racak ve yolcu memnuniyeti yaratacak bu uygulaman›n ilerleyen dönemlerde yap›lacak at›l›mlara, getirilecek yeniliklere altyap› oluflturaca¤›n› belirtti. Bu sistemin yegane amac›n›n, yolcu güvenli¤i ve memnuniyetinin üst seviyeye ç›kar›lmas› oldu¤una dikkat çeken Gül, teknolojiyi en iyi flekilde kullanarak müflteri memnuniyetini art›rman›n en büyük hedefleri oldu¤unu da sözlerine ekledi.

12


October 2009

13


October 2009

14

Girne festivalde tütsülendi Bu y›l 8’incisi gerçeklefltirilen Uluslararas› Zeytin Festivali Girne Ramadan Cemil Meydan›’nda 2 Ekim Cuma günü yap›lan kortej yürüyüflüyle bafllad›. Bar›fl güvercinleri uçurtuldu. ‹lk gün yerli ve yabanc› gruplar gösteriler sunarken tütsüler yak›ld›.

Festivali’de

“Küllerinden Do¤ufl” eytin Festivali'nin aç›l›fl›nda yer alan Gibetsu'nun performans› zeytinin de¤erini ortaya koydu. 24 kiflinin yer ald›¤› “Ritim ve Ses Devinim”lerinden oluflan performans, festival alan›n› dolduran büyük bir kalabal›¤›n yan›s›ra; Cumhurbaflkan›, Milletvekilleri ve Girne Belediye Baflkan› taraf›ndan da ilgi ile izlendi. Giderek yok olmakta olan zeytin ve onun tarihten tafl›d›¤› kültürü inad›na yaflatmak ad›na ölü bir zeytinin üzerine minik ellerin dikip cansuyu verdi¤i zeytin fidan›, o ana kadar hüzünlü bir a¤›tla alanda toplanan Gibetsu ritim ve ses tak›m›na hayat›n yeniden bafllama coflkusunu afl›lad› ve bu coflku tüm festival alan›na yay›ld›. Performans sonras› bu "Küllerinden Do¤ufl" an› karfl›s›nda etkilendiklerini ve gelece¤e yönelik ders verici mesajlar bulduklar›n› belirten Cumhurbaflkan› Mehmet Ali Talat ve Girne Belediye Baflkan› Sümer Ayg›n grup üyelerini tebrik ettiler.

Z

8. Uluslararas› Zeytin Festivali 2 Ekim Cuma günü Ramadan Cemil Meydan›’nda yap›lan kortej yürüyüflüyle bafllad›. Renkli görüntülere sahne olan festivalin ilk günü Zeytinlik köy meydan›nda Cumhurbaflkan› Mehmet Ali Talat, Girne Belediye Baflkan› Sümer Ayg›n ve Karfl›yaka Belediyesi Bafl-

kan Vekili Tayfun Varl› bar›fl güvercinleri uçurttu. Zeytin ürününün üretim ve kullan›m›n›n teflvik edilmesi, Girne ile Zeytinlik köyünün turistik tan›t›m›n›n yap›lmas› amac›yla Girne Belediyesi taraf›ndan düzenlenen festivalde ilk gün yerli ve yabanc› gruplar gösteriler sundu, aç›l›fl konuflmala-

r› yap›ld›, tütsü yak›ld›, stantlar gezildi. Bu y›l halk danslar› gösterileri, tiyatro, sergi, zeytin fidan› dikimi, seminer, zeytinya¤l› yemek yar›flmas›, Karagöz-Hacivatgösterisi, konser, ürün sat›fl›, yazar ve flairlerle buluflma ve halk söyleflilerinden oluflan zengin bir programla kutlanacak festival 9 Ekim

Cuma gününe dek çeflitli etkinliklerle sürecek. Her y›l geleneksel olarak gerçeklefltirilen festivalde KKTC Cumhurbaflkan› Mehmet Ali Talat ve Girne Belediye Baflkan› Sümer Ayg›n birer konuflma yapt›. Çeflitli etkinliklerin yer ald›¤› festival 9 Ekim tarihinde sona erecek.


October 2009

15


October 2009

16

K›br›s'ta E¤lence ve Spor amaç Paraflütü: Kuzey K›br›s'ta yapabilece¤iniz sporlar aras›nda yamaç paraflütüde vard›r, adrenalin severler bu sporu y›l›n belli dönemlerinde yamaç paraflütü yap›p ayn› zamanda manzara foto¤raflar›da çekebilrsiniz.

Y

Karting: Mini yar›fl arabalar› ile yar›fl yapabilece¤iniz birkaç tane yer var, farkl› uzunluklarda çeflitli pistlere sahip olan bu yerlerde yine kendi kurdu¤unuz gruplarla yar›fl yapabilirsiniz. Ayr›ca her y›l düzenle-

nen karting flampiyonalar›na da kat›labilirsiniz. Yürüyüfl Yollar›: Düzenli olarak yap›lan do¤a yürüyüfllerine kat›labilir ve yemyeflil do¤as›yla Beflparmak da¤lar›n›n eteklerini ve K›br›s'a özgü Orkideleri keflfedebilirsiniz Deniz Alt› Dal›fl›: Derinliklerdeki mavilikte, ›l›k suyun içinde çeflit çeflit bal›k, karides ve bazende deniz kaplumba¤alar›yla karfl›laflacaks›n›z. Daha da ötesi ahtapot, murana, rengarenk süngerler

ve mercanlar›n yaflam› kadar antik ça¤lar›n hazinelerinide keflfetme flans›na sahip olacaks›n›z. Boya Savafl›: Paintball tutkunlar›n›n yeni mekan› Kuzey K›br›s'ta do¤ayla içiçe boya savafl› yapabiliriniz. Kendi gruplar›n›z› oluflturup yapabilece¤iniz bu spora gün geçtikçe ilgi art›yor. De¤iflik senaryolar kurularak oynanabilen oyunda, oyuncular üstlerinin boyanmamas› için özel k›yafetler giyiyor, yüzlerini boya toplar›ndan korumak için ise maske tak›yorlar. ideal

say› üçer kiflilik gruplardan 6 kifli. Özelikle gençlerin, biraz da Counter Strike benzeri oyunlar›n etkisiyle, paintball’a çok ilgi giderek art›yor. Su Kaya¤›: Motorlu deniz sporlar›na geldi¤imiz zaman sizlere yapabilece¤iniz 3 ayr› seçenek sunabiliriz, kolayca yapabilece¤iniz muz; 6 kifliye kadar binebilece¤iniz muz eflklindei plastik bot bir sürat teknesi taraf›ndan çekiliyor. Di¤eri su kaya¤› bunun için özel can yele¤inizi giyiyorsunuz ve kayaklar› tak›p sürat teknesiyle

deniz seviyesine ç›k›yorsunuz. Di¤erleri ise Uçan Bot ve JetSki motorlar›da mevcut. Binicilik(Riding): Tunaç Atl› Spor Kulübü Karao¤lano¤lu-Girne’de faaliyetlerini sürdüren Tunaç Atl› Spor Klübü, 42 adet at ile yerli ve yabanc› kiflilere, sertifikal› binicilik kurslar› (padok) vermekte, ata binmeyi, atla geziye ç›kmay›, yüksek engel atlamay› (kangur) ö¤retmekte, rehberli gezi ve piknik düzenlemektedir. Bu hizmetler süresinde kasket tak›lmas› zorunludur.


October 2009

17


October 2009

18


October 2009

19


October 2009

20


October 2009

21


October 2009

Ev sat›n alana araba!! üm dünyada yaflanan ekonomik kriz nedeni ile durgunluktan en çok etkilenen sektör olarak, konut sektörü ülkemizde de bu konuda ilk s›ray› almakta. Bu y›l›n bafl›ndan itibaren büyük bir durgunluk içerisinde olan Kuzey K›br›s Türk inflaat sektöründe Hükümet yetkilileri ve Müteahhitler Birli¤i’nin çeflitli çal›flmalar› ile müteahhitlerin rahatlat›lmas› ve

T

K.K.T.C’nin lokomotifi durumundaki inflaat sektörünün canland›r›lmas› için çal›flmalar yap›lmas›na ra¤men, yo¤un geçmesi beklenen yaz aylar› da durgun geçmeye devam ediyor. KKTC’nin köklü ‹nflaat flirketlerinde biri olan ve Gazi Ma¤usa – ‹skele Bölgelerinde hizmet veren Noyanlar fiirketler Grubu Yaz sezonu tamamlanmadan müflterilerine

çok özel flartlarda bir kampanya sundu. fiirket, bünyesinde bulunan haz›r bitmifl evleri, çok özel f›rsatlarla sat›fla sunmufl bulunuyor. Çeflitli reklam çal›flmalar› ile gazete, radyo ve T.V. yay›nlar› ile K.K.T.C ve Londra’da bas›n yay›n organlar› arac›l›¤› ile 17 A¤ustos’tan itibaren geçerli olmak üzere ilk etapta 31 Ekim 2009 tarihine kadar bafllat›lan kampanya kapsa-

m›nda, Noyanlar fiirketler Grubu reklamlar›nda belirtilen projelerden dubleks ev veya daire sat›n alana, 1 adet Citroen C -1 Marka araç veya Mobilya Paketi, Beyaz Eflya Paketi, Tüm odalara klima, Yurt içi tatil, Laptop ve 1 y›ll›k ev sigortas›ndan oluflan hediye paketinden birini seçme flans› verilerek çok özel flartlarda ev sahibi olma flans› sunuyor.

22

fiirket yetkilileri her zaman piyasay› hareketli tutmak için gerek uzun vadeli kampanyalar› gerekse flu an sunduklar› çok özel flartlar ile müflterilerimizi ev sahibi yapmak için elimizden geleni yap›yoruz aç›klamas›nda bulundular. Ayr›nt›l› Bilgi için Noyanlar Group ‹skele Merkez Ofisi Tel: 0392 371 40 00 – 01 – 02 , 0392 371 38 00 – 01 – 02 veya 444 60 60, Ma¤usa Ofisi Tel: 0392 365 15 80, 0392 365 37 68 no’lu telefonlardan flirkete ulafl›labilecektir. www.noyanlar.com


October 2009

23


October 2009

24

Tarkan “Vay anam vay

Mega Star Tarkan’›n geçti¤imiz hafta Baflkent Lefkofla’da verdi¤i muhtefle Etkinlikleri” çerçevesinde Lefkofla Atatürk Stad›’nda sahneye ç›kan Tarkan, B sahne ald›¤› konserde genç sanatç› hem güzelli¤i, hem k›vrak danslar›, h


October 2009

25

” dedi, Atiye “Salla”d›!

em konser uzun süre etkisini sürdürecek. Lefkofla Türk Belediyesi’nin “Yaz Baflkent Lefkofla’da deprem yaratt›. Türkiye’nin parlayan y›ld›z› Atiye’nin de hemde baflar›l› sahne performans›yla izleyenlere coflkulu bir gece yaflatt›. Zorlu C e z a r o ¤ l u ega Star Tarkan, geçti¤imiz hafta Baflkent Lefkofla’da muhteflem bir konser verdi. Lefkofla Türk Belediyesi’nin “Yaz Etkinlikleri” çerçevesinde Lefkofla Atatürk Stad›’nda sahneye ç›kan Tarkan, adeta Baflkent Lefkofla’da deprem yaratt›. Yeni saç sitili ile ilk kez hayranlar›n›n karfl›s›na ç›kan Tarkan, y›llard›r dillerden düflmeyen parçalar›n› ard› ard›na seslendirdi. Tarkan’›n mükemmel bir performans ortaya koydu¤u konser, oldukça coflkulu geçti. Bir y›l aradan sonra, yeniden adam›za gelip sahne alan Tarkan, KKTC tarihinin en kalabal›k halk konserlerinden birine imza att›. “Vay anam vay” flark›s› ile sahneye ç›kan Tarkan, saatler öncesinden Atatürk Stad›’na ak›n eden yaklafl›k 10 bin kifliyi adeta kendinden geçirdi. Stadyumda, K›br›s’tan oldu¤u kadar Türkiye’den de konseri izlemeye gelen

M

yüzlerce Tarkan hayran› vard›. Konserde konfetiler at›ld› ve 3 dakika süren muhteflem bir havai fiflek gösterisi yap›ld›. Konseri Milli E¤itim Gençlik ve Spor Bakan› Kemal Dürüst ile Bay›nd›rl›k ve Ulaflt›rma Bakan› Hasan Taçoy da izledi. Konserin sonunda ise Lefkofla Türk Belediye Baflkan› Cemal Buluto¤lular› Mega Star Tarkan’a plaket ve çiçek takdim etti. K›sa bir konuflma yapan Lefkofla Türk Belediyesi Baflkan› Cemal Buluto¤lular›, gelecek y›l ünlü y›ld›z Beyonce’u K›br›s’a getirme sözü verdi. Atiye dansç›lar›yla birlikte “Salla”d›. Tarkan konserinin öncesinde, Türkiye’de son aylarda “Salla” flark›s› ile iyi bir ç›k›fl yakalayan Atiye sahneye ç›kt›. Dansç›lar›yla birlikte sahne alan Atiye, flark›lar›n›n yan›nda flovlar›yla da büyük alk›fl toplad›. Yaklafl›k 1 buçuk saat sahnede kalan genç sanatç› dansç›lar›yla birlikte sergiledi¤i mükemmel sahne performans›yla K›br›sl› hayranlar›ndan tam not ald›.


October 2009

26

Rocks Hotel & Casino Kuzey K›br›s’›n küçük ve sevimli liman flehri Girne’nin elinizin alt›nda olaca¤› Girne Rocks Otel’de, unutulmaz günler geçirebilmeniz için herfleyi haz›r

ocks Otel Kuzey K›br›s'da Girne'nin merkezinde, denize s›f›r, limana 500 metre mesafede, modern mimarisi ve her türlü donan›ma sahip konforlu odalar›yla muhteflem bir tatil geçirmek isteyenler için kaç›n›lmaz f›rsat sunuyor. S›cak ortam›, güleryüzlü personeliyle, ayr›cal›kl› bir dünyan›n kap›s›n› aralayan Girne Rocks Otel’de 155 da¤ ve deniz manzaral› oda bulunurken, bunlar›n 12 adedi suit 143 adedi süperior odalardan olufluyor. Ayr›ca sigara içilmeyen odas›, birbirine geçiflli odalar ve engelli misafir odalar› mevcut olan otelde müflteri rahatl›¤› ve huzuru için herfley en ince ayr›nt›s›na kadar düflünüldü. Casino, restoran, aç›k yüzme havuzu, bar, masaj, fitness, sauna, kuru temizleme, oda servisi, merkezi klima sistemi 24 saat hizmette olan tesisde platformdan denize giriliyor. 29 m uzunlu¤unda sahil fleridi bulunan tesisle deniz aras›ndan ise yol geçiyor.

R

ROXANNES BAR Girne'nin en popüler mekanlar›ndan ve sevilen u¤rak yeri ROXANNES, de¤iflik dekoru ve ortam› ile ‹ngiliz pub kültürünü en güzel flekilde Girne’de yaflayabilece¤iniz bir mekan. Özellikle hafta sonlar› gençlerin doldurdu¤u mekanda güzel müzikler eflli¤inde sabah›n ilk ›fl›klar›na kadar dans ve e¤lencenin tad›na varabilirsiniz. FARKLI TATLAR LEZ‹Z YEMEKLER Enfes yemekler tadabilece¤iniz L'HIRONDELLE Restaurant'da, günün ilk saatlerinde güzel bir

kahvalt›yla bafllang›ç yap›p, ifl sohbetlerinizi tafl›yabilir ve günün yorgunlu¤unu atman›z› kolaylaflt›racak güzel bir akflam yeme¤inin tad›n› ç›karabilirsiniz. DRAGON Çin Restorant› ile uzak do¤u mutfa¤›n›n en güzel lezzetlerini keflfedebilir, LA FAMIGLIA’da ise fl›k ve zarif bir ortamda taze ürünlerle yüksek kaliteli italyan ve uluslararas› yemekleri canl› müzik eflli¤inde deneyebilirsiniz. CAFE ROCKS - PAT‹SSER‹E Girne'nin buluflma noktas› CAFE ROCKS, günün yorgunlu¤unu bir fincan kahve ile atabilece¤iniz veya romantik bir ortamda canl› piyano dinletisi eflli¤inde içkinizi yudumlayabilece¤iniz fl›k bir ortam. Enfes yiyecek ve zengin flarap menüsü ile genifl lezzet yelpazesine sahip. TOPLANTI VE Z‹YAFETLER Girne Rocks Otel’de her türlü teknik ekipman›n mevcut oldu¤u salonlar bulunuyor. 100 kifliden 600 kifliye kadar toplant›, kongre, seminer ve ziyafet organizasyonlar›na ev sahipli¤i yap›labiliniyor. Toplant› ve balo salonlar›, ses ve müzik sistemleri, profesyonel mikrofon sistemleri, perdeler, video kayd› ile her türlü ihtiyaca cevap veriyor. Ayr›ca, yaz sezonunda havuz bafl›nda davet, kutlama, niflan ve dü¤ün organizasyonlar›n›z› Rocks Hotel ayr›cal›¤› ile yaflayabilirsiniz. Adres: Rocks Hotel & Casino, Kordon Boyu Caddesi-Girne Rezervasyonlar›n›z için: +90 392 815 2238 www.rockshotel.com


October 2009

27


October 2009

28

Turizm Kenti Girnenin tarihi dokusu

Bat›k Gemi müzesi

Girne Kalesi

Girne Liman›

Bufavento

Girne Eski Liman At nal› fleklinde in-fla edilen liman, flehrin odak nokta-s›d›r. Tarihi Girne Liman›, rengârenk bal›kç› tekneleri, limana demir atan yatlar›, her daim canl› bar ve kafeleri ile turist-ler için oldu¤u kadar yerli halk için de flehrin yaflam kayna¤›-d›r. Bellapais Manast›r› Bellapais Manast›r› 1158 ve 1205 y›llar› aras›nda infla edilmifl, daha sonra 1265 ve 1284 y›llar› aras›nda Fransa Kral› 3. Hugh’un hükümdarl›¤› döneminde geniflletilerek inflaat› tamamlanm›flt›r. Kuzey sahillerinin tümüne hükmedebilen görüflü ve muhteflem da¤ manzaras› ile K›br›s'ta gotik mimari tarz›n›n görülmeye de¤er bir örne¤idir. Girne Kalesi fiehrin kuzey-do-¤usunda ve lima-n›n do¤u ucunda konumlanm›fl olan Girne Kalesi, 7. yüzy›lda Bizansl›-lar taraf›ndan Arap istilas›na karfl› flehri koru-

mak amac› ile infla edilmiflti. Kale, Lüzinyan ve Venedikliler döneminde yap›lan ek inflaatlarla geniflletilerek güçlendirildi. Aradan geçen onca y›la ra¤men hâlâ çok iyi du-rumda bulunan kale, Girne’nin en etkileyici yap›tlar›ndan biridir. Antiphonitis Kilisesi Antiphonitis Kilisesi'nin fresklerle bezeli duvarlar› çok ilgi çekicidir. Meryem Ana’ya ithaf edi-len bu kilise, 7. yüzy›lda infla edilmifltir. Klisenin bat›s›ndaki dehliz ile güneyindeki galeri ise Lüzinyanlar taraf›ndan binaya daha sonra eklenmifltir. St. Hilarion Kalesi Kalenin ad›n›, Arap istilas› s›ras›nda Ku-düs'ten kaçarak K›br›s'a yerleflen ve ölene dek da¤›n tepesindeki bir ma¤arada yaflayan bir azizden al-d›¤› san›lmaktad›r. 10. yüzy›lda bölgede bir manast›r ve ki-lise infla edilmifltir. Daha sonra Lüzinyanlar döneminde bu manast›r kaleye dönüfltürülmüfltür.

Bat›k Gemi Müzesi Girne Kalesi'nde yer alan müzede sergilenen gemi enkaz›, bugüne dek bulunmufl en eski bat›k gemi enkaz›d›r. Bat›ktan elde edilen efl-yalar ve di¤er buluntular, geminin milattan önce 300 y›llar›nda bir f›r-t›na sonucu batan bir Suriye ticaret gemisi oldu¤unu göstermektedir. Buffavento Kalesi Bizansl›lar tara-f›ndan gözetleme kulesi olarak infla edilen, deniz se-viyesinden 950 metre yükseklikteki Buffavento Kalesi, daha sonra Lüzinyanlar taraf›ndan kaleye çev-rilmifltir. Kalenin ne tam olarak zaman yap›ld›¤› bilinmemektedir. Halk Sanatlar› Müzesi Tarihî Girne Liman›’ndaki 18. yüzy›la ait evler-den biri olan yap›, bugün Halk Sanatlar› Müzesi olarak kullan›l-maktad›r. Zeytin-ya¤› de¤irmenle-ri, ilkel sapanlar, küpler, tahtadan yap›lm›fl harman makinesi, ta-

St Hilarion

r›m araçlar›, dokuma tezgah› ve makara tekerlekleri bu müzede sergilenen eserlerden baz›lar›d›r. Girifl kat›ndan tahta merdivenlerle ç›k›lan üstkatta, eski giyim eflyalar›, masa örtüleri, bafl örtüleri, yün çoraplar, gelinlikler, oymal› çeyiz sand›klar›, ifllemeli yatak örtüleri, yast›klar, sarg›lar, hamur teknesi ve aç›l›p kapanabilen kepenkler sergilenmektedir. Baldöken Kabristan› 1571 y›l›nda Osmanl›lar aday› fethettiklerinde, Girne Kalesi’nin d›fl›nda flimdi müslüman mezarl›¤› olarak bilinen yer, Osmanl› döneminin ilk y›llar›nda askerî mezarl›k olarak kullan›lmakta idi. 17. yüzy›l›n sonuna kadar ayn› amaçla kullan›lan alana, sarn›ç, su kanal› ve mezarlar infla edildi. Askerlerin yan›nda sivillerin de kabul edilmesin-

den son-ra ismi müslüman mezarl›¤› olarak de¤ifltirildi. Ayn› zamanda mahzunlar›n mezarl›¤› olarak da bilinen bölgenin yan›na, Aziz Andrew ‹ngiliz Kilisesi, bölge kulübü ve tenis kortu infla edilmifltir. Bugün Baldöken Mezarl›¤› olarak bilinen bölge, 1995 y›l›n-da Vak›flar ‹daresi taraf›ndan restore edildi. ‹kon Müzesi Tarihi Girne Liman›’n›n iç taraf›nda bulunan ve 1860 y›l›nda infla edilen Arhangelos Kilisesi, Girne’deki görülmeye de¤er eserlerden biridir. Kilise infla edildikten sonra eklenen kule, Girne’nin her taraf›ndan görü-lebilen bir iflaret noktas›d›r. Bugün müze olarak hizmet veren yap›da, Girne ve çevresinden toplanan birçok görkemli ikon sergilenmektedir.


October 2009

29


October 2009

Famagusta

Flexible payment plan 1.2.3 bed apartments in Famagusta city centre. We are proud to offer these quality 1,2,3 bedroom apartments with underground private parking in the prestigious area of Famagusta. Panoramic sea views! TURKISH TITLE DEED

From £32,000

Long Beach

Tuzla

Mortgage is available

This site is located approximately 1500m from one of the most popular public beaches on the island called Glapsides Beach, Silver Beach and enjoys panoramic sea views.The villa briefly comprises on the ground floor: living room, kitchen, W/C, on the first floor: 3 bedrooms, bathroom. Outside: parking lot, gardens front, side and rear.

Studio, 1.2.3 bed apartments in Long Beach, Famagusta

An excellent investment A unique site full of attractions Opportunity for holiday lets One of the best sandy beaches in North Cyprus Terrific location

From £25,000

Bo¤az

Salamis

Staged Payment Plan

Zero To The SEA

Selected plots of land with fantastic sea and mountain views in the popular fishing village of Bogaz where traditional restaurants and entertainments are. Don`t Miss This Fabulous Opportunity!

From £20,000

Tuzla

Business Opportunity 2 donums 3 evl 2900 ft2 - 1250m2, 51x20 of building , previously used as a Bowling Alley situated on the outskirts of Famagusta in a popular commuter area,Tuzla. Many uses. No restrictions.

Offers in region of £350,000

From £85,000

Famagusta

VB Residences ideal whether you are looking for an excellent investment opportunity or luxury beach side living that includes; a 300m2 heated swimming pool, six lifts, luxury restaurants, roof top lounge bar, beach club, health club, sports facilities and open air cinema.

£55,000

Period Property A rare opportunity to purchase a charming, 7 bedroom, period property within the old town of Famagusta very close to the Venetian Palace and Lala Pasha Mosque.The outside of this property has been restored to a high standard and has a courtyard.The property still retains its original layout. Once restored this typical Cypriot house will be a unique house in the old town.

Now £250,000

‹skele

Located in the popular area of Iskele this 3 bed semi-detached villa is situated in oval shaped development which has a central swimming pool, children play area and tennis court.The property is furnished + equipped.

£65,000

30


October 2009

31

Babutsa ve Eylem bayram›n birinci günü Girne’deydi.

Londral› sanatç›lar›n K›br›s ç›kartmas›

aflamlar›n› ‹ngiltere’de sürdürürken Türkiye müzik piyasas›na girerek büyük baflar› elde eden K›br›sl› sanatç› Eylem ve üç K›br›sl› Türk’ten oluflan Babutsa grubu bayram›n ilk gecesi Girne’deydi. Savoy

Y

Hotel’de gerçeklefltirilen konserlerde sahneye ilk olarak Türkiye’de “London Calling” adl› bir albüm yay›nlayarak müzik piyasas›na iyi bir girifl yapan Babutsa grubu ç›kt›. Ço¤unlu¤unu ‹ngiltere’den tatil için Ku-

zey K›br›s’a gidenlerin oluflturdu¤u izleyiciler, Babutsa’n›n kendine has üslubuyla söyledi¤i birbirinden güzel K›br›s flark›lar›yla e¤lendi. Soner, Ali ve Peri üçlüsünün ard›ndan da sahneye, flu s›ralar “Bir Sonraki” adl›

son albümüyle gündemde olan Eylem ç›kt›. Albümündeki hareketli flark›larla izleyenleri coflturan Eylem de kendisini dinleyenlerden tam not ald›. Bayram›n ikinci günü Eylem ve Babutsa Grubu’nun müzik yap›m

flirketi olan 4 Mart Müzik & Film Production ortaklar›ndan Ajar Acabey’in sahibi oldu¤u ve Ma¤usa’da bulunan European Hotel’de sahneye ç›kan sanatç›lar›n bu konserlerine de ilgi büyük oldu.


October 2009

“KAPILAR” *Birçok uygarl›¤›n durak noktas› olan K›br›s adas›ndaki eflsiz güzellikte olan ve uzun bir tarihe flahitlik eden kap›lar› adan›n bir simgesi halindedir…

azen özgürlü¤e, bazense karanl›k bir viraneye sürükler ruhumuzu kap›lar. Kimi zaman tüm s›rlar› hapseder içerisine, koskoca bir tarihin flahididirler… Bir zamanlar okul dönüflü mis gibi yemek kokulu anne mutfa¤›na aç›l›rlard› elbet, ya da eflikte molohiya ay›klayan analar›n tatl› sohbetlerine ortak olurlard›. Ne o sokaklardaki tatl› sohbetler kald› eskilerden flimdilere K›br›s’›n s›cak sokaklar›nda, ne komfluluklar… Ancak onlar zamana direndiler. Yüzy›llar boyunca çeflitli uygarl›klar›n do¤up yeflerdi¤i, ya da uzak diyarlardan gelen kültürlerin yerleflti¤i K›br›s adas›nda sokaklar› süsleyen tarihi kap›lar, biraz yorgun, biraz kederli, ancak adeta bitimsiz bir heyecan› yans›tan durufllar›yla duruyorlar ayakta. MUHTEfiEM ‹fiLEMELER K›br›s kap›lar› renkleri, y›llara meydan okuyufllar›, ifllemeleriyle estetik durufllar› dikkat çekicidir. Genellikle ahflaptan yap›lan kap›lar üzerinde flekillendirilmifl olarak kullan›lan demirler adeta onlara can verir. Bazen ahflap k›sm›nda bazen de demirlerden verilen flekillerle günümüze gelen iflçilikleri ise adeta insan› büyüler. Bunun yan›nda hemen hemen her kap›da demirden bir de tokmak bulunur K›br›s’›n kap›lar›nda. Bu kap›lar, fark›nda olanlara büyük bir hayranl›k hatta merak uyand›r›r. Roma ve Helenistik yans›mas› olan neoklasik detaylarla, ard›ndan da Osmanl› mimarisinin etkileri ile ortaya ç›kan K›br›s’›n bu eflsiz kap›lar› geçmiflten günümüze do¤ru aralan›r.

B

DO⁄U VE BATININ AHENG‹ K›br›s’›n do¤u ve bat› etkileriyle flekillenen mimari ruhuyla adeta bir ahenk oluflturan bu kap›larda neo-klasik bir tarz öne ç›karken bunun yan›nda bezen gotik mimarinin etkileri de görülür. Neoklasik mimaride s›kça kullan›lan sütunlar bu kap›lara çerçeve görevi görür. Tafltan yap›lan bu sütunlar›n tafl›y›c› ifllevi olmamas›na ra¤men ta-

mamen kap›lar›n görsel etkisini art›rmak amac›yla kullan›l›r. Daha do¤u etkisi tafl›yan yar›m daireler kap›lar›n üst k›s›mlar›na oturtulmufl. Kap›lar›n hemen üst bölümüne oturtulan dikdörtgen bölüm camla yap›l›p demir iflçili¤iyle hareketlendirilmifltir. Bu flekilde d›flar›n›n ayd›nl›¤› ve ferahl›¤›n›n usul usul içeriye s›zmas› sa¤lanm›flt›r K›br›s’›n simgesi haline gelen kap›lar›nda…

32


October 2009

33


October 2009

34

Off-Road’la adrenaliniz yükselsin

uzey K›br›s’ta off-road tutkunlar›n›n kurdu¤u Kuzey K›br›s Off-Road Derne¤i çal›flmalar›na devam ediyor. fiimdiye kadar 100’e yak›n üyeye ulaflan Kuzey K›br›s OffRoad Derne¤i kat›l›mc›lar›na ve seyircilerine farkl› bir heye-

K

can yaflat›yor. ‹lk genel kurul toplant›s›n› ve baflkanl›k seçimi 2008’de yapan ve Mehmet Kurtbafl’›n baflkanl›¤›n› yürüttü¤ü Kuzey K›br›s Off-Road Derne¤i Off-Road sporunu tan›tmak, yaymak, gelifltirmek ve gelenek haline getirmek için

çal›flmalar›na son sürat devam ediyor. TUTKUNLARI ARTIYOR Kuzey K›br›s Off-Road Derne¤i KKTC’de ülkenin do¤al güzelliklerini ön plana ç›karacak organizasyonlar düzenleyerek ülke tan›t›m›na katk›da bulun-

mak amac› tafl›d›klar›n› belirtirken, turist say›s›n› art›rmak; ilgili kurumlarla iflbirli¤i yaparak halk›n çevreye duyarl›l›¤›n› ve çevreyi koruma bilincini art›racak faaliyetlerde bulunmak suretiyle ülkeyi güzellefltirmek niyetinde olduklar›n› da söylü-

yor. Do¤ay› korumak; üyeler aras›nda kardefllik, karfl›l›kl› yard›m ve iflbirli¤i sa¤lamak; sportif amaçl› müsabaka, yar›fl, gezi, sergi, piknik ve benzeri faaliyetlerde bulunmay› amaç edinen dernek flimdiye kadar 100’e yak›n üyeye ulaflat›.


October 2009

35


October 2009

36


October 2009

37


October 2009

Akdeniz mutfa¤› E

vsahipli¤i yapt›¤› bunca kültürlerden süzülmüfl birikimlerle K›br›s mutfa¤›, do¤u ve bat› lezzetlerinin sentezine ulaflm›fl ve bir “oriental” ekol olmufltur. K›br›s mutfaklar›nda et, deniz ürünleri, sebze ve meyva günlük ve taze tüketilir. Akflam sofralar›nda, ana yemekten önce yirmiye yak›n çeflidiyle “ordövr” ve mezeler sunulur. Cac›k, humus, past›rma, yo¤urt, fava, taze badem içi, turflu, salatalar ve zeytin çeflitleriyle bafllayan ünlü mezelerin ard›ndan, ›zgara hellim, köfte, flifl kebap, fleftali kebab›, pirzola gibi ›zgaralar ve f›r›n kebab›, küp kebab›, kolokas, molohiya, börek, bumbar, patates köftesi ve kabak çiçe¤i dolmas› gibi s›cak sipasiyaliteler gelir. Taze ve çok çeflitli deniz ürünleri, K›br›s mutfa¤›nda özel bir yere sahiptir. Zivaniya, Rak›, Brandi ve flarap yerel içkilerin en sevilen türleridir. Ana yemekten sonra macun denilen tatl› ve meyvalar al›n›p türk kahvesi içilir. Yak›n do¤unun sert içimli özel kahvesini K›br›s’ta yeniden tatmak gerekir. Sabah kahvalt›lar›nda, yerel meyvalar›n yan› s›ra, yo¤urt ile do¤al bal›n muheflem beraberli¤i mutlaka tad›lmal›d›r. K›br›s Mutfa¤›’ndan yemek tarifleri Kolakas K›br›s'›n geleneksel bir k›fl yeme¤i olan Kolokas, adanin çeflitli bölgelerinde yetirfltirilen patates türünde, iri yaprakl› ve suyu çok seven bir bitkidir. Bu bitkinin kökü geliflir ve Kolokas› oluflturur. Haz›rlan›fl›: Bir tencereye ya¤ konur, sudan geçirilmifl ve küçük parçalara ayr›lm›fl etler ilave edilerek k›zart›l›r. Etler k›zart›ld›ktan sonra tencere-

den al›n›r. Yemeklik do¤ranm›fl kereviz saplar› ilave edilerek biraz soldurulur ve salça ilave edilir. Salça ve kereviz saplar› harmanland›ktan sonra etler tencereye konur. Su ve tuz ilave edilerek yaklafl›k yar›m saat kaynamaya b›rak›l›r. Bu arada kolokas›n üstü temiz bir bez ile silinip temizlenir, sonra kabu¤u soyulur ve yine temiz bir bez ile silinir (Kolokas soyulduktan sonra y›kanmamal›, çünkü y›kanmas› piflirmeyi olumsuz etkiler, istenilen k›am sa¤lanamaz) Soyulup temizlendikten sonra üstten bafllayarak lokma büyüklü¤ünde parçalara ayr›l›r. Do¤ranan parçalar tencereye ilave edilerek piflmeye b›rak›l›r. Piflirildikten sonra servis taba¤›na al›n›r arzuya göre karabiber serpilerek yenir. Yaprak (Asma) dolmas› K›br›s’ta en çok yap›lan dolma yeme¤i yaprak (asma) dolmas›d›r. Bunun bafll›ca iki nedeni vard›r. Birincisi, her avluda afla¤› yukar› bir asma vard›r. Yaz boyunca taze yaprak temin etmek mümkündür. ‹kincisi toplanan taze yapraklar deste deste tuzlu suda korunur ve k›flta kullan›l›r. Günümüzde, toplanan yapraklar, istenen miktarda destelenip poflete konmakta ve buz dolaplar›nda korunmakta gere¤inde kullan›lmaktad›r. Bugün, mevsimine göre taze, mevsimine göre dondurulmufl veya tuzlanm›fl asma yapra¤›n› çarfl›da bulmak her zaman mümkündür. Al›nan asma yapraklan kaynar suya at›l›p soldurulur.Sonra haz›rlanan malzeme ile doldurulup sar›l›r. Tencereye yatay olarak dizilir. Dolmalar› örtecek kadar su dökülüp üzerleri örtülür. Tencere kapan›p atefle vurulur. Kaynad›ktan sonra

yar›m saat da k›s›k ateflte piflmeye b›rak›l›r. Yo¤urtla, salata ile ve hatta taze so¤anla yenebilir. 5 kiflilik Molohiya (5 kiflilik) Malzemesi: _ kg kuzu kuflbafl› et, 100 gr margarin, 4 domates, 1 so¤an, 4 limon, tuz, _ kg kurutulmufl molehiya Haz›rlan›fl› Margarini eritip ince do¤rad›¤›n›z so¤an› kavurun. So¤an sarard›ktan sonra eti ilave edin. Et iyice kavrulduktan sonra rendeledi¤iniz domatesleri tencereye ekleyin, domatesin ekflisi gidene kadar kaynat›n. Ayr› bir kapta kuru molohiyay› bol suda y›kay›p biraz beklettikten sonra süzün. Domatesin ekflisi gittikten sonra tencereye 4 su barda¤› s›cak su ekleyin. Tenceredekileri iyice kar›flt›rd›ktan sonra süzülmüfl molehiyay› ilave edin. Molehiya iyice yumuflad›ktan sonra dört limonu s›k›n, tuz ile birlikte tencereye ekleyin. Yar›m saat kadar çok hafif ateflte kaynatt›ktan sonra oca¤› söndürüp s›cak servis yap›n. Börülce K›br›s’ta genelde yaz aylar›nda çok s›k yenen bir salata...Ya da ana yemek...Vejetaryenler ve diyet yapanlara da uygun olan bu salata çok lezzetli... Gerekenler: Kifli bafl›na 1 bardak Kuru Börülce Domates, Salatal›k, Taze So¤an, Maydanoz, Golyandro, ‹stenirse sivri yeflil biber, 2-3 dal taze nane veya feslegen (feslikan) Mutlaka (kutu) konserve sardalyas› Tuz, zeytin yag›, bolca limon Yap›l›fl›: Mümkünse börülce akflamdan ›slat›l›r,degilse en az 3 saat so¤uk suda ›slat›l›r. Suyu süzülür ve bir limon dilimiyle birlikte üzerini geçecek kadar su ile birlikte bir tafl›m kaynat›l›r ve suyu süzülerek tuz ve su ilavesiyle tekrar kaynat›l›r. Suyu de¤ifltirildikten sonra yaklafl›k olarak 20-30 dk aras› kaynat›l›r. Bütün malzemeler do¤ran›r ve bir kaba boflalt›lan börülceye eklenir. Ya¤, limon, tuz eklenir ve salata iyice kar›flt›r›l›r. En son da sardalya eklenir.

38


October 2009

39

Friend Cafe & Bar

Friend Cafe & Bar sahibi Cem Remzi konuklar›yla yak›ndan ilgilendi

azima¤usa – Salamis Yolu üzerinde geçti¤imiz aylarda hizmete giren Friend Cafe & Bar, bölgenin gözde e¤lence merkezi oldu. Uzun y›llar Londra’da yaflam süren Cem Remzi yönetiminde hizmete giren mekan gündüzleri cafe, geceleri ise bar olarak hizmet veriyor. Haftan›n 7 günü Salamis Yolu No: 164 üzerinde kesintisiz hizmet vermekte olan Friend Cafe & Bar, gençlerin u¤rak merkezi haline geldi. Konuyla ilgili

G

Magazin Servisimize bir aç›klamada bulunan Cem Remzi, gündüzleri Cafe olarak hizmet veren mekanlar›nda, geceleri e¤lencenin doyumsuz akflamlar›n›n yafland›¤›n› söyledi. Sal› ve Cuma geceleri canl› müzi¤in sahne ald›¤› Friend Cafe & Bar’a konuk oldu¤umuz gecede e¤lence dolu dizgindi. Uzun y›llar Londra’da yaflam süren Cem Remzi’nin sahibi oldu¤u Friend Cafe & Bar’a Londral›lar›n büyük ilgi göstermesi bekleniyor.


October 2009

40

Ça¤›m›z›n Bafl Belas›!

Hipertansiyon Dr Okan Da¤l› ansiyon atardamarlar›n›zdaki kan›n bas›nc›d›r. Hipertansiyon ise sürekli anormal derecede yüksek olan kan bas›nc›d›r. Kalp d›flar›ya kan pompalad›kça her kalp at›fl› kas›lma yüksekli¤inde sistolik bas›nç denilen bir doruk noktas›na yükselir. Daha sonra kalp at›fl›ndan hemen önce ulaflt›¤› diastolik bas›nç denilen bir alt seviyeye düfler. Fiziksel zorlama seviyesi, anksiyete, stres, duygusal de¤ifliklikler ve di¤er faktörler ile birlikte kan bas›nc› da sürekli de¤iflme gösterir. Bu nedenle sadece bir kez yap›lan ölçümler bir anlam ifade etmez ve kan bas›nc›n›n farkl› zamanlarda istirahat halinde kontrol edilmesi gerekmektedir. Kan bas›nc› milimetre c›va (mmHg) olarak ölçülür. Hipertansiyon genellikle zorlanma halinde 140 mmHg veya daha fazla sistolik kan bas›nc› (büyük tansiyon) veya dinlenme halinde 90 mmHg veya daha fazla diastolik kan bas›nc› (küçük tansiyon) olarak tan›mlan›r. Beslenme kontrolü ve egzersiz art›fl› gibi hayat tarz›ndaki de¤ifliklikler kan bas›nc› art›fl› bulunan herkes için önemlidir. 160 mmHg veya daha fazla sistolik bas›nç ve/veya 100 mmHg veya daha fazla diastolik bas›nç durumlar›nda genellikle ilaç tedavisi önerilir ve hasta takip edilir.. Mutlaka tuz k›s›tlamas› ve kilo kayb› ile eksersizin de bu dönemde tansiyonun düflürülmesinde çok olumlu etkisi vard›r. Kan bas›nc› 140/90160/100mmHg aras›nda oldu¤unda hayat tarz›nda de¤iflikliklerin olmas› ve yüksek kolesterol, sigara veya geçmiflteki bir felç veya kalp krizine yönelik bir risk bulunmamas› kofluluyla anti-hipertansif tabletler bir süre için gerekli olmayabilir. Bu dönemde tuzsuz diyet, ciddi olarak kilo verme ve düzenli eksersiz veya yürüyüfl ile tansiyonu kabul edilebilir s›n›rlara çekmek mümkündür. 90–109 mmHg’lik diastolik bas›nç orta yafll› yetiflkin nüfusun yaklafl›k yüzde 20’sinde bulunur. Gençlerde daha az yafll›larda ise daha s›k görülür. 110-129 mmHg’lik diastolik bas›nç yetiflkin nüfusun yaklafl›k yüzde dördünde görülür. Ancak yüksek kan bas›nc› bulunan ama bunun fark›nda olmayan çok say›da insan oldu¤una inan›lmaktad›r. Semptomlar Uzun süre fark›na var›lmayan ve komplikasyona yol açmak kayd›yla atardamar, böbrek, beyin, göz gibi organlarda yüksek kan bas›nc› (hipertansiyon) semptomlara neden olur. Komplike olmayan yüksek kan bas›nc› bafl dönmesi, bafl a¤r›s›, bitkinlik, burun kanamalar› veya yüz k›zarmas›na genellikle neden olmaz. Nedenler Vakalar›n yaklafl›k %95’inden fazlas›nda hipertansiyonun nedeni bilinmemektedir, bu gibi vakalarda buna birincil (esansiyel) hipertansiyon denir. Birincil hipertansi-

T

yon çok yayg›nd›r ve yetiflkin nüfusunun yaklafl›k yüzde yirmisini etkiler. Yaflam tarz› ve genetik faktörlerin de pay› olabilir. Erkekler de biraz daha yayg›nd›r. Obez insanlar ve yüksek oranda alkol kullananlar›n hipertansiyon geçirmeleri daha olas›d›r. Stresinde bu durumda pay› olabilir. Az say›da insanda hipertansiyonun alt›nda yatan nedenler aras›nda Cushing sendromu, böbrek hastal›¤› veya nadiren adrenalin bezindeki adrenalin üreten hücrelerin tümöre yakalanmas› gibi nedenler bulunur. Kombine a¤›z yoluyla al›nan gebelik önleyiciler hipertansiyona neden olabilir. Hamile kad›nlarda preeklampsi ve eklampsi potansiyel olarak ölümcül olan yüksek kan bas›nc›na sebep olur. Kan bas›nc›nda meydana gelen genel bir art›fl›n atardamarlara zarar verdi¤i bilinir; atardamar›n zarar görmesi kan bas›nc›n›n yükselmesine neden olabilir. Atardamar zedelenmesi atardamarlar›n esnekli¤ini etkileyerek onlar› kat› ve sert hale getirir. Ayr›ca atardamarlar›n daralmas›na neden olabilecek bir atardamar hastal›¤› olan ateroskleroz geliflimine de yard›mc› olur. Atardamarlar yafl ile birlikte daha sert hale geldi¤inden bu durum yafll› insanlarda daha s›k görülür. Teflhis Kan bas›nc› iki rakam kullan›larak ölçülür; önce sistolik (kalbin kas›ld›¤› ve kan› vücuda gönderdi¤i anda atardamarlardaki bas›nç) ve sonra da diastolik (her kalp at›fl› aras›nda kalbin kanla doldu¤u anda atardamarlardaki bas›nç). Baz› kimseler doktor ziyaretlerinde gergin olurlar ve bu durum kan bas›nc›nda geçici bir yükselmeye sebep olabilir (Beyaz önlük hipertansiyonu). Bu nedenle kan bas›nc› en az›ndan üç ayr› durumda ölçülene kadar veya kiflinin üzerinde 24 saat kalacak tansiyon monitörü tak›lmadan genellikle hipertansiyon teflhisi konulmaz. Kan bas›nc›n›n düzenli kontrol edilmesi gerekir. Yüksek kan bas›nc› teflhisi konulmufl ise doktorunuz kardiyovasküler hastal›¤› (kalp krizi ve felçlere neden olabilecek kalp ve kan dolafl›m› durumu) gelifltirme riski tafl›y›p tafl›mad›¤›n›z› da de¤erlendirir. Tedavi Hipertansiyon tedavisi yaflam tarz›nda yap›lacak de¤ifliklikler ile gerekli görüldü¤ünde ilaç tedavisini kapsar. Ço¤u hafif hipertansiyon vakas›nda kan bas›n-

c›n› normale düflürmek için yemek al›flkanl›klar›n› de¤ifltirme, düzenli egzersiz, az ya¤l› besinler yeme, sigaray› b›rakma, tuz ve alkol al›m›n› azaltma yeterli olabilir. Bu de¤iflikliklerin baflar›l› olmamas› durumunda ilaç tedavisi gereklidir. Hipertansiyon tedavisinde üç temel ilaç türü kullan›l›r: ‹drar sökücü ilaçlar idrara daha fazla su ve tuz katmak ve kan hacmini düflürmek üzere etki ederler ve böylece bas›nc› afla¤› çekerler. Beta-blokerler kalbi yavafllat›p, daha yavafl atmas›n› sa¤layarak kalbin hormon ve sinir kontrolüne müdahale ederler; böylelikle bas›nc› düflürürler. fieker hastal›¤› gelifltirme riskiniz bulunuyorsa kan damarlar›n›z› gevfletecek ACE inhibitörü ve Anjiyotensin reseptör blokeri denilen ilaçlar› kullanman›z tavsiye edilebilir. Son olarak ayr›ca kalp damarlar›n›z› gevfletecek ve kan›n daha serbest akmas›na yard›mc› olacak kalsiyum kanal› blokeri alman›z da önerilebilir. Sorunun alt›nda hormonal bozukluk gibi t›bbi bir neden yat›yorsa bu hastal›¤›n tedavisi genellikle kan bas›nc›n›n normal seviyeye düflmesi ile sonuçlan›r. Tedaviniz düzenli olarak gözden geçirilmelidir. Yaflam tarz›n›zda de¤ifliklikler yapt›ysan›z ve kan bas›nc›n›z normal seviyeye düfltüyse doktorunuz belirli bir deneme süresi için ilaç tedavinizi kesmenizi tavsiye edebilir. Komplikasyonlar Komplikasyonlar› di¤er hastal›klara oranla daha s›k ölüme ve ciddi yetersizli¤e neden oldu¤undan hiç kimse yüksek kan bas›nc›n› görmezlikten gelemez. Uzun süreli yüksek bas›nçlar yafllanma sürecini art›r›r ve kan damarlar› için çok zararl›d›r. Özellikle, atardamar sertleflmesinin atardamarlar›n iç yüzeyindeki kolesterol pla¤› tortusu ve di¤er materyaller ile iliflkilendirildi¤i öldürücü atardamar hastal›¤› ateroskleroz geliflimine katk›da bulunurlar. Bat› dünyas›n›n iki büyük ölüm nedeni olan koroner tromboz ve felç büyük risklerdir ancak yüksek kan bas›nc› da kalp, böbrek ve gözlere ciddi derecede zarar verebilir. Hipertansiyon araflt›r›lmal› ve her yetiflkin düzenli kontroller yapt›rmal›d›r. Neyse ki etkili ve yerinde tedavi bu ciddi komplikasyonlara yönelik ilave riski büyük oranda ortadan kald›rabilmektedir. Hastal›¤›n Önlenmesi Yaflam tarz›n›zda de¤iflikler yap›n: daha az tuz içeren sa¤l›kl› yemekler yiyin ve gerekirse kilo verin. Sigaray› b›rak›n, düzenli olarak egzersiz yap›n ve alkol ve kafein tüketimini azalt›n. Düzenli kan bas›nc› kontrolleri yapmak özellikle de ailenizde hipertansiyon geçmifli var ise çok önemlidir. Komplikasyonlar ortaya ç›kmadan önce tavsiye veya tedavilere bafllanabilir.

K›br›s ve Halk Danslar› (Folklör) ›br›s'›n kendine özgü yaflay›fl›nda önemli bir yer tutan folklorün belkide en önemli k›sm› halk danslar›d›r. As›rlar boyunca adada yaflan uygarl›klar›n etkisiyle çeflitli formlarda bugünlere olgunlu¤unu tamamlam›fl olarak gelen halk danslar›m›z, özellikle Akdeniz Bölgesine has ritm ve coflkusunu figürlerle dansç›lar›n ayaklar›na tafl›m›fl. Geleneksel davran›fl ve e¤lencelerin motifleriyle düzenlenen danslar, özellikle önemli olaylar› konu al›r. bunlardan en popüler olan› kuflkusuz dü¤ünlerdir. Dü¤ün kapsam›nda K›na sirtosu, Kozan, Çifte telli ve tercihe göre di¤er oyunlar oynan›r. Bu oyunlarda ilgi çeken di¤er motifler ise k›yafetler ve çalg›lard›r. Yine zamana, yafla

K

cinsiyete ve sosyal yaflama göre de¤iflen k›yafetler halk danslar›nda da ayn› de¤ifliklikleri gösteriyor. K›br›s folklöründe önemli bir yere shaip olan davul, zurna, darbuka ve keman yap›lan müzi¤in iskeletini oluflturur. Zaman içerisinde oyun müziklerine zenginlik katarak ud, tef, akordeon, ve cümbüfl'te kullan›lmaya bafllanm›fl. Folklör Oyunlar›ndan Susta Potakal Orak Kozan Bardak Abdal Zeybe¤i K›na Sirtosu Sarhofl Zeybe¤i Çiftetelli Bekri Karfl›lamalar


October 2009

41


October 2009

42

Tarih kokan En eski ad› ‘Ledra’d›r Lefkofla’n›n. Sonralar› ‘Lefkotigona’ ve Bizans döneminde ‘Lefkon’, en sonunda ise ‘Lefkofla’ olur ismi. Dünyan›n son bölünmüfl baflkenti olan kent, hükümet merkezi olmas› dolay›s› ile birçok devlet dairesini, diplomatlar›, hukukçular› ve bürokratlar› bar›nd›r›r. Sadun Cemgil efkofla, tüm K›br›s adas›n›n en kalabal›k kenti ve en önemli kültür, sanayi, ticaret ve ulafl›m merkezidir. Berlin Duvar›'n›n y›k›lmas› sonras›nda dünyadaki son ‘bölünmüfl baflkent’ olma özelli¤ini kazanan Lefkofla, hem Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’ne, hem de K›br›s Rum Yönetimi’ne baflkentlik yapar. Yeflil Hat olarak adland›r›lan s›n›rla ikiye bölünen kentin kuzeyinde K›br›sl› Türkler, güneyinde K›br›sl› Rumlar, ara bölgede ise Birleflmifl Milletler Bar›fl Gücü bulunur.

L

‹deal fiehir: Lefkofla Lefkofla'n›n co¤rafî konum itibariyle K›br›s adas›n›n tam ortas›nda bulunmas›, K›br›s'a damgas›n› vuran medeniyetler

için her daim önemli bir etken olmufl. Eskiden K›br›s kral› ve yard›mc›lar›n›n, prenslerin ve soylular›n, baronlar›n, flövalyelerin oturdu¤u; spor oyunlar›na kat›larak ve avc›l›k yaparak vakitlerini geçirdikleri Lefkofla flehri, geçmiflten bugüne birçok farkl› kültüre ev sahipli¤i yapm›fl. Ada, Roma ‹mparatorlu¤u egemenli¤i alt›nda iken kurulan ‘castrum’ (Romal›lar’›n fethettikleri bölgeleri kontrol alt›nda tutmak için kurduklar› karakol), Bizans dönemiyle birlikte kaleye dönüflmüfl. K›sa bir süre Tap›nak fiovalyeleri’nin elinde kalan kent, 1192'de Lüzinyan Krall›¤›n›n adada hakimiyet kurmas› ile baflkent kimli¤i kazanm›fl. 300 y›la yak›n süren Lüzinyan Krall›¤› döneminde Lefkofla, Ortaça¤ feodal flehircilik anlay›fl› ile yönetilmifl ve adan›n idari baflkenti olarak kalm›fl. Bu dönemde kente birçok katedral, kilise, manast›r, saray, konak ve köprü infla edilmifl. 100 y›la yak›n süren Venedik dönemi ile baflkent Lefkofla'da feodal düzen, aristokratik bir anlay›flla devam etmifl. Venedik döneminde Rönesansla gelen yeni fikirler ve yenilikler benimsenmifl ve Lefkofla'ya uygulanmaya bafllanm›fl. Rönesans ile ortaya at›lan yeni “‹deal fiehir” kavram›, Lefkofla’ya de uygulanm›fl. Lüzinyan eserlerinin bir bölümü Venedikliler taraf›ndan tahrip edilerek y›k›lan tafllar, Osmanl›lardan korunmak amac›yla yap›lan surlar›n inflas›nda kullan›lm›fl.

1567 y›l›nda inflas›na bafllanan ve Lefkofla flehrinin etraf›n› çevreleyen tarihî surlar, Venedik komutanlar›n›n ad›n› tafl›yan 11 adet kule ve üç adet kap› ile donat›lm›fl. Dönemin ünlü mimarlar›ndan Giulio Savorgnano taraf›ndan yap›lan ve askerî mimarinin en mükemmel örneklerinden biri olan surlar, Do¤u Akdeniz'deki Palmanova flehrinin surlar› ile benzer plandad›r. 1570 y›l›nda tamamlanan eklemelerle bugünkü halini alan 6 kilometre uzunlu¤unda surlar, eski kentin etraf›nda çepeçevre uzan›r. Surlar içinin ve d›fl›n›n sirkülasyonunu, bugün halen Güney K›br›s’ta bulunun Ma¤usa ve Baf Kap›s› ile, Kuzey K›br›s'ta bulunan Girne Kap›s› sayesinde sa¤lanmaktad›r. Osmanl› dönemi bafll›yor Lefkofla’n›n 9 Eylül 1570'te Osmanl›lar taraf›ndan al›nmas› ile bafllayan yeni dönemde, mimarî yap›s› ve kent dokusu da de¤iflikli¤e u¤ram›flt›r. Lefkofla’n›n ticaret ve zanaat merkezi olmas›nda da Osmanl›lar’›n katk›s› çoktur. Osmanl›lar kenti ele geçirdikten sonra Venedikliler’in y›k›p tahrip ettikleri yap›lar› onarm›fl ve farkl› amaçlarda kullanm›fl. Kiliseler camilere çevrilmifl, cami olarak kullanmayan kiliseler de iflhan› ya da hamam olarak yap›land›r›lm›fl. K›br›s’›n Türkler taraf›ndan fethinden sonra aday› canland›rmak ve adan›n nüfusunu art›rmak amac›yla Anadolu’dan nüfus aktarmalar› yap›lm›fl. Osmanl› Padiflah› II. Selim’in verdi¤i talimata göre, Anadolu’dan K›br›s’a gelen insanlar, özellikle sanat ve zanaat iflleriyle u¤raflan kiflilerden seçilmifl. Özellikle de ayakkab›c›, terzi, dokumac›, ipekçi, aflç›, mumcu, semerci, nalbant, bakkal, dülger ve kuyumculuk gibi zanaatlarla u¤raflan insanlar tercih edilmifl. Bu yüzden bir-


October 2009

43

Lefkofla

çok han, ayn› zamanda çal›flma alan› olarak oluflturulmufl. Lefkofla, bugün bile hanlar› ve müzeleri ile insan› tarih yolculu¤una ç›karan bir flehir görünümündedir. Kent, tarihsel dokusu ile kültürü harmanlayarak adan›n di¤er flehirlerden ayr› özellikler kazanm›flt›r. Bu sepelerden dolay›, Lefkofla’da tarihî yap›lar›n say›s› oldukça fazlad›r. ‹sterseniz flimdi bu tarihî ve turistik yap›lara k›saca bir gözatal›m... Tarihi ve turistik yerler Dervifl Pafla Kona¤›: Lefkofla’da bulunan birçok konak içerisinde en ünlü olan›, 19. yüzy›lda Osmanl›lar taraf›ndan yap›lan Dervifl Pafla Kona¤›’d›r. Oldukça incelikli bir mimariye sahip olan konak, flimdilerde etnografya müzesi olarak hizmet veriyor. Mevlevi Tekkesi: Lefkofla’n›n üç kap›s›ndan biri olan Girne kap›s›n›n yan›nda bulunan tekke, 17. Yüzy›lda Mevlevi dervifller taraf›ndan yapt›r›lm›fl. Sonralar›, K›br›s’taki Türk eserlerin ortadan kalkmas›n› önlemek amac›yla koruma alt›na al›narak K›br›s Türk Etno¤rafya Müzesi olarak hizmete girmifl. Müzenin avlusunda, Girne Kap›s›

mezarl›¤›ndan getirilen Osmanl› devrine ait mezar tafllar› sergilenmekte. Sergilenen di¤er eserler aras›nda, Mevlevi giysileri, müzik aletleri, Osmanl› devrine ait fermanlar, Kuran-› Kerimler, K›br›s Türk halk›n›n kulland›¤› çeyiz sand›klar›, tütün keseleri ve el ifllemeleri dikkat çeker. Selimiye Camii: 1208-1326 tarihleri aras›nda katedral olarak infla edilen bu yap›, Latin Krallar› döneminde krallar›n taç giyme mekân›yd›. 1373 y›l›nda Ceneviz sald›r›lar› ve yer sars›nt›lar›ndan zarar gören yap›, Osmanl›lar taraf›ndan onar›ld› ve minare, minber, mihrap ilave ederek Ayasofya ad› ile cami olarak kullan›lmaya baflland›. K›br›s, II Selim taraf›ndan fethedildi¤inden camiinin ad› 1954 y›l›nda Selimiye Camii olarak de¤ifltirildi. Büyük Han: K›br›s’›n ilk Osmanl› valisi Muzaffer Pafla taraf›ndan 1572 y›l›nda yapt›r›lan Büyük Han’da, ço¤unlukla Anadolu’dan gelen tüccarlar konaklamaktayd›. ‹ngiliz sömürge döneminin ilk zamanlar›ndan 1895 y›l›na kadar Lefkofla Merkez Hapisanesi olarak kullan›ld›. ‹ki katl› ve 68 odal› olan han, son y›llardaki resto-

rasyon çal›flmalar›n›n ard›ndan bir kültür sanat merkezine dönüfltürüldü. Büyük Hamam: Osmanl› döneminden kalan bu hamam, Lüzinyan döneminde yap›lan St. George kilisesinin cephe duvar›ndan yararlan›larak infla edilmifl. So¤ukluk, s›cakl›k, soyunmal›k, halvet gibi bölümleri olan hamam hâlâ ifllevini sürdürmekte. Tarihî Posta Binas›: Sarayönündeki bu tarihi posta binas›, 1925 y›l›nda ‹ngiliz Sömürge ‹daresi taraf›ndan postane olarak infla ettirilmifl. 1960 y›l›nda kurulan K›br›s Cumhuriyeti ortak devleti taraf›ndan da posta hizmetleri amac›yla kullan›lan bina, 2003 y›l›nda genifl bir restorasyondan geçirildi. Girne Kap›s›: Surla çevrili eski Venedik flehrine girifli sa¤layan üç kap›dan biridir. ‹ngiliz Sömürge ‹daresi döneminde iki yan›ndaki surlar›n kesilerek trafi¤e aç›lmas› ile girifl kap›s› olma fonksiyonunu yitirdi. Tafl Eserler Müzesi: Selimiye Camisinin do¤usunda bulunan Tafl Eserler Müzesi (Lapidary Müzesi),

15. Yüzy›lda infla edilmifl Venedik tarz› bir yap›d›r. Ortaça¤dan kalma birçok tafl eser (armalar, mermer eserler, lahit ve sütunlar) ‹ngiliz Sömürge ‹daresi zaman›nda toplat›l›p buraya depolanm›flt›r. Girifl kap›s›n›n karfl›s›nda görkemli tafl ifllemeli pencere, eskiden Sa-

rayönü meydan›nda olup ‹ngiliz döneminde y›kt›r›lan Lüzinyan Saray›ndan getirilmifltir. Müzede sergilenen eserler aras›nda, Dampierre ailesine ait lahit, Adam of Antioch’a ait mezartafl› ve avluda bulunan mermer St. Mark aslan› dikkat çeker.


October 2009

44

Yaz› Dizisi 2

Y›k›lmak üzere olan bir Serhat ‹ncirli k›nc›lar… Ak›nc›lar, Osmanl› Devleti'nin askeri teflkilât›nda, s›n›r bölgelerinde, düflman memleketlerine ani bask›nlar tertipleyerek y›pratma harekât›nda bulunan hafif süvâri topluluklar›na verilen isimdir. Ak›nc›lar, baz› tarih kitaplar› ya da tarihçilere göre, ya¤ma gayesiyle düflman içine giren ve hayatlar›n› talanla kazanan askeri bir birliktir ayn› zamanda…

A

K›br›s’›n en önemli köyü Ve Ak›nc›lar, K›br›s’ta bir köydür… Ne yalan söyleyeyim, bana göre K›br›s’›n “en önemli” köyüdür… Hem de bir çok aç›dan en önemlidir… Örne¤in, biraz abart›l› olsa da, tüm dünyada en az 25 bin Ak›nc›larl› yaflamaktad›r… Hade bu rakam› abart›l› bulduk.. 15 bine ne dersiniz? Ben abart›l› bulmuyorum 15 bin rakam›n›… Çünkü Londra’da her köfleden, her yerden mutlaka kaflr›n›za bir Ak›nc›larl› ç›kar… Hatta ‹ngiltere’nin, koskoca Birleflik Krall›k ‹mparatorlu¤u’nun tüm büyükelçileri aras›nda, “‹ngiliz” olmayan sadece dört kifli vard›r. Ve bu dört kifliden biri de Ak›nc›larl›’d›r… Bu ‹ngiliz Büyükelçisi, 1948 y›l›nda Leman ve Bekir Mehmet’in o¤ullar› olarak Ak›nc›lar’da dünyaya gelen ve 1956’dan beri ‹ngiltere’de yaflam süren Alper Mehmet’tir… Neden Ak›nc›lar? Ak›nc›lar, bu ad›n› tarihi Luricina ya da Louroujina ad›ndan sonra, 1950’li y›llardaki “Türklefltirme” kampanyas›nda alm›flt›r… Peki neden Ak›nc›lar? Hemen bunu da aç›klayal›m… 1958 y›l›nda Ak›nc›lar’›n yan›ndaki Piroyi (Gaziler) karma köyünde Rumlar Türklere sald›rm›fl… Daha do¤rusu Ak›nc›lar’a böyle bir haber gelmifl. An›nda traktörlere, kamyonlara doluflan köylüler, ellerine ald›klar›, nacaklar, baltalar, b›çaklar ve sopalarla, t›pk› Osmanl›lar›n askeri teflkilat› gibi Piroyi’yi basm›fl… Ve o günden sonra

köye, Ak›nc›lar ad› verilmifl… Köken latin mi? Ak›nc›lar’›n kökeni ya da Ak›nc›lar›lar›n kökenleri ile ilgili en belirgin teori; bu köyün sonradan müslümanl›¤› seçen Latin K›br›sl›lar olduklar› söylentisidir.. Günümüzde dahi baz› “Latin” takma isimlerin kullan›lmas›, buna örnek gösteriliyor ya da bu teoriye kan›t olarak ortaya konuyor. Ancak bir baflka teoriye göre, köye Osmanl›lar taraf›ndan yerlefltirilen aileler de yok de¤ildir… Yine baz› köylüler bu teoriyi güçlendirmek için, takma ad› ya da aile ad› “Latin” de¤il, Türkçe olan aileleri örnek gösteriyor… Köyde çok uzun y›llardan beri Rumca yayg›n olarak kullan›lmaktad›r… K›br›s’›n en büyük Türk köyüydü Ak›nc›lar’›n en önemli özelliklerinden biri de, 1974 öncesi K›br›s’›n en büyük, en kalabal›k nüfuslu Türk köyü olmas›d›r… 1974 y›l›nda Ak›nc›lar’›n nüfusu 5 bini aflm›flt›r. ‹ki sinemas› vard›r o y›llarda… Mücadele tarihinin en önemli direnifl noktalar›ndan da biridir. Hiç bir dönemde Rumlara teslim olmam›flt›r… Bugün Ak›nc›lar köyü, kelimenin tam anlam›yla yok olmak hatta y›k›lmak üzere... Kendine has evleri, tafl yap›lar›, geçmifl, kültürü, a¤z›, tar›mdaki baflar›lar›, onlarca ünlü ismi ile Ak›nc›lar köyü tarihe gömülme tehlikesiyle karfl› karfl›ya... Ak›nc›lar, tarihiyle, kültürüyle, görüntüsüyle, insanlar›yla çok önemlidir ve flu anda köyde yaflayanlar›n ortak görüflüyle, kesinlikle “korunmal›”d›r... Korumaya al›nmal›d›r. Evleri de insanlar› da korunmal›d›r...

mez: “Köyümüzün su kuyular›na 10 y›l önce elektrik ba¤lanmas› için dönemin tar›m bakan› ‹rsen Küçük taraf›ndan proje haz›rland›. O projenin yaflama geçirilmesini kesinlikle talep ediyoruz. Bugün

mazotla çal›flan su motorlar›na para yetifltirmek mümkün d¤eildir. Bu köyün en büyük derdi göçtür... Devlet teflvik etmedi¤i için, herkes göç etmifltir. Devlet tam aksini yapmal› ve köylüyü köyünde kalmaya teflvik etme-

Su motorlar›na elektrik talebi Engin E¤mez ile sohbet ediyoruz... E¤mez 40 yafl›nda. Belediye Meclisi üyesi... Köye gelen yolun askeri bölge d›fl›na al›nmas›n› hala beklediklerini anlatarak söze bafll›yor... Bir dokunun bin ah iflitin misali flunlar› eliyor E¤-

Ak›nc›lar’da çeflmenin yer ald›¤› eski köy meydanlar›ndan biri... Sessiz, ›ss›z ve de harabeye dönmek üzere..


October 2009

45

Bu sayfa Bogaz Hotel katk›lar›yla haz›rlanm›flt›r

tarihi köyümüz: Ak›nc›lar bu köyde çözemediler. Biz Ak›nc›larl› köylüler, Akdo¤an’a yerleflen köylülerimizin evlerini istemiyoruz... Mal›n› istemiyoruz. Ama Akdo¤an’daki adam, buradaki mal›na kaflr›l›k o köyde oturacak ve buradkai mal›ndan da faydalanacak, buna karfl›y›z. Bu gibi ev ve mallar belediyemize devredilsin. Belediyemiz bunun kira gelirini als›n. “Üretizcinin durumu vahimdir bu köyde. Domates, kavun ve karpuz üretiyoruz. Üretiyorduk... Gazetelerimiz ve gazetecilerimiz dikkat etmezler, flu hormonludur, bu hormonludur diye haber yaparlar. Bir kiflinin yapt›¤› hatay› hepimize ceza olarak keserler. Benim elimde geçen y›llarda 10 bin kök kereviz kald› bu yüzden. “Hükümet teflvik konusunda da sadece söylemde kalm›flt›r. Mazota teflvik verilece¤i söylenmifltir ama hani? Kurakl›k ödene¤i de kiram›zda olan mallar için ödenmemifltir...”

Ak›nc›lar’da birbirinden güzel ve birbirinden karakteristik eski köy evleri tek tek y›k›lmaya bafllad›...

li. Rumlara bak›n lütfen. S›n›r köylerine her türlü teflvi¤i veriyorlar. Bizi resmen harcad›lar. Eflde¤er olay›na bak›n lütfen. ‹skan sorunu Ak›nc›la riçin çok büyük bir sorundur. Ak›nc›lar’da ve Akdo-

¤an’da evi olanlar söz konusu. Ak›nc›lar’daki evi devrettiysen, Akdo¤an’dan ev al›rs›n. Akdo¤an’daki evi de tutacaks›n, Ak›nc›lar’daki evini de isteyeceksin, öyle fley olmaz. ‹skan sorununu da

Caminin etraf›ndaki bu evlerd eflu anda kimse yaflam›yor...

fley, her yer y›k›ld› köyümüzde... Misafir geldi¤inde vallahi utan›r›m. Köyümüzden devlet elini çekmifltir. Bizi kaderimizle baflbafla b›rakm›flt›r. fiu anda yolumuzu bile Türkiye Cumhuriyeti Yard›m Heyeti yapmaktad›r. Bizim devlet baz› adamlar›n› kay›rmaktan baflka ifl yapmaz. Biz ne arsa isterik, ne de mal... Bize, evlerimizi ve köyümüzde y›k›lan evleri tamir için katk› versinler. Düflük faizli uzun vadeli kredi açs›nlar. Evlerimiz y›k›lmas›n. Hale bak›n. Lütfen foto¤raflar›n› çekin. Tarihtir bunlar... Bu tarih y›k›l›yor, yerle bir oluyor... “Köyümüzde eskiden tüm adaya domate süretirdi. Baflka köylerin motorlar›na elektrik getirdiler. Bize yok. Köyümüz tükeniyor. Sadec eyafll›lar, mal mülk sahibi olanlar kald›. Üretim ve hayvanc›l›k bitti. Çok çok azald›.”

m›fl... Paras› olanlar, kendilerine ait tarihi evleri yaz tatilleri için restore etmeliler diye düflünenler de var... Görüfl belirtenler de... Ak›nc›lar aksi takdirde yerle bir olacak... Ve gerçekten ülkenin her aç›dan en önemli köyü, tarihe gömülecek... Ak›nc›lar›lar, Londra’da, Akdo¤an’da “Luricina’y› nostalji olarak hat›rlayacak.

Engin E¤mez

Halil Gürflan

Köy y›k›ld›, ancak 400 kifli kald›k

63 yafl›ndaki Hüseyin P›r›ldak, “köy y›k›ld›” diye üzüntüsünü belirtiyor... “Ancak da 400 kifli kald›k” fleklinde konufluyor... 76 yafl›ndaki Halil Gürflan son ya¤›fllardan mutluluk dile getiriyor... Devam etmezse yine kurakl›k olaca¤›n› anlat›yor. 74 yafl›ndaki Veli Madan’›n derdi de y›k›lan evler... Madan, “evler y›k›ld›, gençler köyde kal5 bin nüfustan 450’ye m›yor, köyümüz tükeniyor” diyor... Ak›nc›lar’›n flu andaki nü- Kahvecilik yapan 53 yafusu 450 civar›nda. Köyfl›ndaki Nazife Barbade 350 seçmen ve son ros’un en büyük s›k›nt›s› Bu tarih y›k›l›yor, zamanlarda yerleflmifl, 60 da köyün ›ss›zlaflmas›. yerle bir oluyor veya 70 Türkiyeli iflçi ve Nüfusun azalmas›. 1974 ailesi var... öncesi befl bini aflk›n inKöyde market iflletmecili- Bir zamanlar, Dr Küçük san›n köyü c›v›l c›v›l yap¤i yapan 65 yafl›ndaki So- Sinemas› ve Ulus Sinema- t›¤›n› anlat›yor Nazife ner fiago’nun düflünceles› isimleriyle hizmet veBarbaros... rini paylaflal›m isterseniz: ren iki sinema bombofl, 66 yafl›ndaki Mustafa Bar“25 y›l mücahitlik yapkapal› y›k›lmay› beklibaros ya da bilinen ad›yla t›m. Köyde, Bo¤az’da, yor... Köyüler, kendilerine Mustakka, flakayla kar›fl›k Da¤’da, St Hilarion’da, sahip ç›k›lmad›¤›ndan ve flu flekilde yak›n›yor: Lefkofla’da... fiimdi maryok edildiklerinden ciddi “Bizi ne Türkler ister ne ket çal›flt›r›yorum. Sabah flekilde endifleli... de Rumlar... Arada bir açt›m, ö¤le oluyor daha Ak›nc›lar’a shaip ç›kmak devlet kursak, ona da bir müflterim yok. Rumlar, laz›m... Örne¤in ‹ngiltemüsade etmezler ya!!!”... s›n›r köyleri boflalmas›n re’de yaflam süren Ak›nc›- Ak›nc›lar, 1963 y›l› sonradiye çok ciddi teflvikler lar... Bunlardan iki tanesi s› bölgeden göç eden uygular. Bizde yok... Her gelip köye yeni ev yapK›br›sl› Türklere de “ev” olmufl bir köy... Bugün, 1974 öncesinin göçmenleri de köyden ayr›ld›... Arapl›k, Esenda¤, Dali, Dizdarköy, Bodamya ve Gaziler, Ak›nc›lar’a göç eden köylerdi... Ak›nc›lar, son yüzy›lda çok önemli siyasi olaylara, hatta siyasi ölümlere, öldürmelere de konu olmufl bir köy... Belki bir gün Ak›nc›lar’da bir zamanlar iki sinema vard›. onlardan da bahDr. Küçük Sinemas› bunlardan biriydi. fiimdi ikisi de kapal› ve y›k›lmay› bekliyor. sederiz...

Hüseyn Par›ldak

Mustakka

Kahveci Nazife

Soner fiago

Veli Madan

Alper Mehmet


October 2009

46

Baflkent’te Bal›k Çapari’de yenir

efkofla’da Hisarüstü’nde bulunan Çapari Restaurant, otantik bir atmosferde bal›k yiyebilece¤iniz çok hofl bir mekan. Daha önceleri Quirini Restaurant olarak çal›flt›r›lan restoran 2007’nin A¤utos ay›yla birlikte baflkentteki en özel bal›k restoranlar›ndan biri oldu. Bir kez denedikten sonra tad›ndan vazgeçemeyece¤iniz taze bal›k

L

ve meze çeflitleri aras›nda Çapari’nin en özel yemekleri Tuzda Bal›k ve Taflta Kavurma. Pazar günleri d›fl›nda haftan›n her günü 12:00 ile 23:00 saatleri aras›nda hizmet veren Çapari, yerli halk›n yan›nda bürokratlar›n ve ifl adamlar›n›n da u¤rak yeri. ‹ç mekan› ve bahçesi yan›nda, Çapari’nin üst kat›nda ifl yemekle-

rinin veya do¤um günü partilerinin de yap›labilece¤i özel toplant› odalar› da bulunuyor. KKTC tatillerinizde lezzetle bal›k yemek ve hoflça sohbet etmek istiyorsan›z size Çapari Resaturant’› tavsiye ediyoruz. ‹letiflim: Adres:166 Tanzimat Sok. Hisarüstü, Lefkofla Tel: +90 392 228 6704 +90 392 228 7343

Klasikler Nam›k Kemal Meydan›’ndayd› G

azima¤usa, Girne ve Gönyeli belediyelerinin sponsorlu¤unda düzenlenen Klasik Otomobil Derne¤i’nin Güz Rallisi’ne kat›lan klasik otomobiller Nam›k Kemal Meydan›’ndayd›. 1950 ile 1983 yap›m y›l› aras›ndaki 34 klasik otomobilin sahipleri Gönyeli’den bafllad›klar› Güz Rallisi’nin ilk aya¤›nda Gazima¤usa’n›n

Nam›k Kemal Meydan›’n› ziyaret ederek otomobillerini sergilediler. Klasik otmobillere yo¤un ilgi gösteren turistler ve yerli halk, araçlar› hem inceledi hem de onlarla birlikte foto¤raf çektirdi. Gazima¤usa Nam›k Kemal Meydan›’nda yar›flman›n ilk aya¤›n› tamamlayarak araçlar›n› sergileyen yar›flmac›lar klasik otomobillerle ilgili halk›n so-

rular›n› da yan›tlad›lar. 3 ayaktan oluflan Güz Rallisi’nin ilk gününde Gönyeli, Lefkofla, Ercan Paflaköy ve Gazima¤usa güzergah›nda yar›fl›n 1. k›sm›, Güvercinlik, Aslanköy ve Mormenekfle güzergah›nda ise 2. k›sm›n› tamamlayan yar›flmac›lar 4 Ekim Pazar günü Salamis’ten hareket ederek Girne’ye giderek yar›fl›n 3. ve son k›s›-

m›n› tamamlad›. Köyler aras› yollarda sabit h›z testine (SHT) tabi tutulan araçlar›n 50 km saatin alt›ndaki bu testlerdeki performanslar› baflar›lar›n› belirleyecek. Klasik Otomobil Derne¤i Baflkan› Salih Çeliker, Güz Rallisi’nin Nam›k Kemal Meydan›’ndaki ilk aya¤›nda yapt›¤› aç›klamada, yar›fl›n turistik, kültürel ve sosyal amaçl› bir et-

kinlik oldu¤unu, klasik arabas› olan kiflilere arabalar›n› kullanma flans› verilirken, ayn› zamanda, araçlar›n Kuzey K›br›s’taki tursitlere gösterilmesinin turizm aç›s›n›ndan önemli oldu¤unu söyledi. Yar›flta dereceye girenlere 8 Ekim Cuma günü Girne’de Amfi Tiyatro‘da düzenlenecek ödül töreniyle ödülleri verilecek.


October 2009

47


October 2009

24

October 2009

25

Tarkan “Vay anam vay” dedi, Atiye “Salla”d›! Mega Star Tarkan’›n geçti¤imiz hafta Baflkent Lefkofla’da verdi¤i muhteflem konser uzun süre etkisini sürdürecek. Lefkofla Türk Belediyesi’nin “Yaz Etkinlikleri” çerçevesinde Lefkofla Atatürk Stad›’nda sahneye ç›kan Tarkan, Baflkent Lefkofla’da deprem yaratt›. Türkiye’nin parlayan y›ld›z› Atiye’nin de sahne ald›¤› konserde genç sanatç› hem güzelli¤i, hem k›vrak danslar›, hemde baflar›l› sahne performans›yla izleyenlere coflkulu bir gece yaflatt›. Zorlu C e z a r o ¤ l u ega Star Tarkan, geçti¤imiz hafta Baflkent Lefkofla’da muhteflem bir konser verdi. Lefkofla Türk Belediyesi’nin “Yaz Etkinlikleri” çerçevesinde Lefkofla Atatürk Stad›’nda sahneye ç›kan Tarkan, adeta Baflkent Lefkofla’da deprem yaratt›. Yeni saç sitili ile ilk kez hayranlar›n›n karfl›s›na ç›kan Tarkan, y›llard›r dillerden düflmeyen parçalar›n› ard› ard›na seslendirdi. Tarkan’›n mükemmel bir performans ortaya koydu¤u konser, oldukça coflkulu geçti. Bir y›l aradan sonra, yeniden adam›za gelip sahne alan Tarkan, KKTC tarihinin en kalabal›k halk konserlerinden birine imza att›. “Vay anam vay” flark›s› ile sahneye ç›kan Tarkan, saatler öncesinden Atatürk Stad›’na ak›n eden yaklafl›k 10 bin kifliyi adeta kendinden geçirdi. Stadyumda, K›br›s’tan oldu¤u kadar Türkiye’den de konseri izlemeye gelen

M

yüzlerce Tarkan hayran› vard›. Konserde konfetiler at›ld› ve 3 dakika süren muhteflem bir havai fiflek gösterisi yap›ld›. Konseri Milli E¤itim Gençlik ve Spor Bakan› Kemal Dürüst ile Bay›nd›rl›k ve Ulaflt›rma Bakan› Hasan Taçoy da izledi. Konserin sonunda ise Lefkofla Türk Belediye Baflkan› Cemal Buluto¤lular› Mega Star Tarkan’a plaket ve çiçek takdim etti. K›sa bir konuflma yapan Lefkofla Türk Belediyesi Baflkan› Cemal Buluto¤lular›, gelecek y›l ünlü y›ld›z Beyonce’u K›br›s’a getirme sözü verdi. Atiye dansç›lar›yla birlikte “Salla”d›. Tarkan konserinin öncesinde, Türkiye’de son aylarda “Salla” flark›s› ile iyi bir ç›k›fl yakalayan Atiye sahneye ç›kt›. Dansç›lar›yla birlikte sahne alan Atiye, flark›lar›n›n yan›nda flovlar›yla da büyük alk›fl toplad›. Yaklafl›k 1 buçuk saat sahnede kalan genç sanatç› dansç›lar›yla birlikte sergiledi¤i mükemmel sahne performans›yla K›br›sl› hayranlar›ndan tam not ald›.


October 2009

24

October 2009

25

Tarkan “Vay anam vay” dedi, Atiye “Salla”d›! Mega Star Tarkan’›n geçti¤imiz hafta Baflkent Lefkofla’da verdi¤i muhteflem konser uzun süre etkisini sürdürecek. Lefkofla Türk Belediyesi’nin “Yaz Etkinlikleri” çerçevesinde Lefkofla Atatürk Stad›’nda sahneye ç›kan Tarkan, Baflkent Lefkofla’da deprem yaratt›. Türkiye’nin parlayan y›ld›z› Atiye’nin de sahne ald›¤› konserde genç sanatç› hem güzelli¤i, hem k›vrak danslar›, hemde baflar›l› sahne performans›yla izleyenlere coflkulu bir gece yaflatt›. Zorlu C e z a r o ¤ l u ega Star Tarkan, geçti¤imiz hafta Baflkent Lefkofla’da muhteflem bir konser verdi. Lefkofla Türk Belediyesi’nin “Yaz Etkinlikleri” çerçevesinde Lefkofla Atatürk Stad›’nda sahneye ç›kan Tarkan, adeta Baflkent Lefkofla’da deprem yaratt›. Yeni saç sitili ile ilk kez hayranlar›n›n karfl›s›na ç›kan Tarkan, y›llard›r dillerden düflmeyen parçalar›n› ard› ard›na seslendirdi. Tarkan’›n mükemmel bir performans ortaya koydu¤u konser, oldukça coflkulu geçti. Bir y›l aradan sonra, yeniden adam›za gelip sahne alan Tarkan, KKTC tarihinin en kalabal›k halk konserlerinden birine imza att›. “Vay anam vay” flark›s› ile sahneye ç›kan Tarkan, saatler öncesinden Atatürk Stad›’na ak›n eden yaklafl›k 10 bin kifliyi adeta kendinden geçirdi. Stadyumda, K›br›s’tan oldu¤u kadar Türkiye’den de konseri izlemeye gelen

M

yüzlerce Tarkan hayran› vard›. Konserde konfetiler at›ld› ve 3 dakika süren muhteflem bir havai fiflek gösterisi yap›ld›. Konseri Milli E¤itim Gençlik ve Spor Bakan› Kemal Dürüst ile Bay›nd›rl›k ve Ulaflt›rma Bakan› Hasan Taçoy da izledi. Konserin sonunda ise Lefkofla Türk Belediye Baflkan› Cemal Buluto¤lular› Mega Star Tarkan’a plaket ve çiçek takdim etti. K›sa bir konuflma yapan Lefkofla Türk Belediyesi Baflkan› Cemal Buluto¤lular›, gelecek y›l ünlü y›ld›z Beyonce’u K›br›s’a getirme sözü verdi. Atiye dansç›lar›yla birlikte “Salla”d›. Tarkan konserinin öncesinde, Türkiye’de son aylarda “Salla” flark›s› ile iyi bir ç›k›fl yakalayan Atiye sahneye ç›kt›. Dansç›lar›yla birlikte sahne alan Atiye, flark›lar›n›n yan›nda flovlar›yla da büyük alk›fl toplad›. Yaklafl›k 1 buçuk saat sahnede kalan genç sanatç› dansç›lar›yla birlikte sergiledi¤i mükemmel sahne performans›yla K›br›sl› hayranlar›ndan tam not ald›.

3  
3  

World Travel Market’te Kuzey K›br›s tan›t›m ata¤› Editörden 2 Tarkan ve Atiye Lefkofla’da Eylem ve Babutsaheryerdeydi Babutsa London Calling...

Advertisement