Page 1

ชื่อเรื่อง

ผู้รายงาน ทีป่ รึกษา โรงเรียน ปีการศึกษา

รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 นายสันติ จันทวงศ์ นายกฤษณพงษ์ เหมบุรุษ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน อาเภอภูหลวง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 2 2551

บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2)เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้าง เว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 (3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้รูปแบบการจัดการ เรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 1 ที่มี ต่อ การจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยบทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอน เรื่ อง การสร้ า งเว็ บ ไซต์ ด้ ว ยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียน ชุมชนบ้านหนองคัน อาเภอภูหลวง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 จานวน 31 คน ซึ่งได้มาจากการเลือก กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาคื อ (1) บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ ง การสร้ า งเว็ บ ไซต์ ด้ ว ย โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 6 หน่วยการเรียน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 30 ข้อ (3) แบบประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน


สถิ ติ ที่ ใ ช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการทดสอบที( t-test) แบบ Dependent Sample ผลการศึกษาพบว่า 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.96/86.13 เป็นไป ตามเกณฑ์ที่กาหนด 2. ดัชนีประสิทธิผล(The Effectiveness Index) ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้าง เว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ .785 หรือคิดเป็นร้อยละ 78.50 แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทา ให้นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน .785 หรือคิดเป็นร้อยละ 78.50 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนคะแนนเฉลี่ย ( X =10.65, S.D.= .91) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนหลังเรียนคะแนนเฉลี่ย ( X =25.84, S.D.= .78) 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง การสร้างเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คิดเป็นค่าเฉลี่ย ( X =4.38, S.D.= .50)แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก จากผลการพัฒนาในครั้งนี้ จึงสรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วย โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเหมาะสม สามารถนาไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รวมทั้งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนได้ใช้ในการทบทวนเนื้อหาบทเรียน หรือ ฝึกทักษะเพิ่มเติมได้

dream8  

dreamweaver 8