Page 1

พิธีไหว้ครู

ประธานนักเรียนกล่าวรายงาน จุดธูปเทียน

คณาจารย์รอรับพานไหว้ครูจากนักเรียน

ประธาน


นักเรียนร่วมกันร้องเพลงไหว้ครู

นักเรียนนำาพานไหว้ครู


พิธีสงฆ์

การมอบรางวัลต่างๆ


รางวัลชนะเลิศประกวดพาน ประเภทสวยงาม และสร้างสรรค์

กิจกรรมรับน้องใหม่


พิธีไหว้ครูและรับน้องใหม่56  
พิธีไหว้ครูและรับน้องใหม่56  

ประมวลผลภาพ พิธีไหว้ครูและรับน้องใหม่56

Advertisement