Page 1

ภาพการจัด พิธ ีใ นช่ว งเช้า

ภาพการจัด พิธ ีใ นช่ว งบ่า ย


ภาพการจัด พิธ ใ ี นช่ว งบ่า ย (ต่อ )


ลูก เสือ -เนตรนารีส ามัญ รุ่น ใหญ่เ ข้า ร่ว มวางพวงมาลา และพิธ ี “วัน วชิร าวุธ ”


ณ พระบรมราชานุส าวรีย ์ร ช ั กาลที่ 6 พระราชวัง สนาม จัน ทร์

ร่วมงานธีรรราชเจ้า  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you