Issuu on Google+

ภาพการจัด พิธ ีใ นช่ว งเช้า

ภาพการจัด พิธ ีใ นช่ว งบ่า ย


ภาพการจัด พิธ ใ ี นช่ว งบ่า ย (ต่อ )


ลูก เสือ -เนตรนารีส ามัญ รุ่น ใหญ่เ ข้า ร่ว มวางพวงมาลา และพิธ ี “วัน วชิร าวุธ ”


ณ พระบรมราชานุส าวรีย ์ร ช ั กาลที่ 6 พระราชวัง สนาม จัน ทร์


ร่วมงานธีรรราชเจ้า