Page 1

Ομόφωνη Απόφαςη του Κ.Σ. τησ ΠΑΣΠ Πανεπιςτημίων αναφορικά με το Νόμο ςτην Ανώτατη Εκπαίδευςη Παρά τουσ δθμόςιουσ πανθγυρικοφσ λόγουσ τθσ κυβζρνθςθσ και τθσ Υπουργοφ Παιδείασ για τθν ψιφιςθ με επίπλαςτθ ςυναίνεςθ και διαδικαςίεσ εξπρζσ του νζου Νόμου-Πλαιςίου για τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ, ςτθν πραγματικότθτα πρόκειται για μια μαφρη ςελίδα ςτθν ιςτορία του ελλθνικοφ κοινοβουλίου. 30 χρόνια μετά τθν ψιφιςθ του πρωτοπόρου και ριηοςπαςτικοφ νόμου 1268/82 για τον εκδθμοκρατιςμό των Πανεπιςτθμίων, μια άλλθ κυβζρνθςθ ΠΑΣΟΚ ζρχεται να πλιξει με τον πιο χυδαίο τρόπο τθν ίδια τθ δθμοκρατικι κουλτοφρα και παράδοςθ που καλλιεργικθκε και εμπεδϊκθκε χάρισ ςε αυτόν. Αυτοί που μαηί τα ζφαγαν, ςυναςπίςτθκαν τϊρα χωρίσ αιδϊ ϊςτε να αποδομιςουν ότι είχε μείνει όρκιο από τθ νεοφιλελεφκερθ λαίλαπα που ενζςκθψε με τθν πιο ακραία μορφι τθσ. Η αντιπροςωπευτικι ςυμμετοχι του ςυνόλου των μελϊν τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ ςτθ διοίκθςθ των Πανεπιςτθμίων προβάλλεται ςιμερα ωσ θ ρίηα του κακοφ, που γζννθςε τθ διαπλοκι και τθ διαφκορά και για το λόγο αυτό “επιβάλλεται να καταργθκεί”. Προωκείται λοιπόν, μια ακραία νεοφιλελεφκερθ λογικι που επιδιϊκει τθ “ςυμμόρφωςθ” των Πανεπιςτθμίων ςτισ απαιτιςεισ τθσ οικονομίασ τθσ αγοράσ, λειτουργϊντασ ςτα πρότυπα μιασ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ. Θα πρζπει να επιςθμανκεί, ότι θ ίδια θ κυβζρνθςθ προεκλογικά δεςμευόταν τόςο για τθν απόςυρςθ του νόμου τθσ Γιαννάκου, όςο και για τθν αφξθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ ςτθν Παιδεία ςτο 5% του ΑΕΠ, πάγια αιτιματα τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ. Ο παρϊν νόμοσ που ψθφίςτθκε ςφςςωμοσ από νεοφιλελεφκερεσ, ςυντθρθτικζσ και αντιδραςτικζσ δυνάμεισ ζρχεται ςε αντίκεςθ όχι μόνο με τισ προεκλογικζσ δεςμεφςεισ, αλλά και με τισ ίδιεσ αρχζσ και τισ αξίεσ μιασ προοδευτικισ παράταξθσ που ανικει ςτο χϊρο τθσ κεντροαριςτεράσ. Με τθν ψιφιςθ του “νόμου” θ τελευταία κυβζρνθςθ του ΠΑΣΟΚ ζπραξε το ακριβϊσ αντίκετο, ενιςχφοντασ τθ ςυντθρθτικι και αυταρχικι λογικι που διζπνεε το νόμο τθσ Γιαννάκου μειϊνοντασ αντίςτοιχα τθν ευκφνθ τθσ Πολιτείασ για επαρκι χρθματοδότθςθ των Πανεπιςτθμίων. Το κεμελιϊδεσ μάλιςτα ηιτθμα που αφορά τθ διαφάνεια ςτθ διαχείριςθ των κονδυλίων από τα ίδια τα πανεπιςτιμια, όχι απλά δεν επιδιϊκεται να λυκεί, αλλά αντίκετα αφαιροφνται δικλείδεσ αςφαλείασ και ελζγχου που υπιρχαν μζχρι ςιμερα. Κι αυτό γιατί, δίνονται υπζρμετρεσ εξουςίεσ ςε ζνα ολιγομελζσ όργανο, όπωσ το Συμβοφλιο Διοίκθςθσ, ςτο οποίο μάλιςτα οι πρωτοβάκμιοι κακθγθτζσ εκπροςωποφνται ςυντριπτικά εισ βάροσ των υπολοίπων μελϊν τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ. Ταυτόχρονα υπάρχει ανάμειξθ ςτθ διοίκθςθ, ανκρϊπων που προζρχονται από χϊρουσ που ςτο παρελκόν ζχουν αποδείξει τθν πλιρθ αδιαφάνεια που τουσ διζπει (π.χ. τοπικι αυτοδιοίκθςθ, επιμελθτιρια). Είναι αναντίρρθτο πωσ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα υπάρχει ποικιλία φαινομζνων διαπλοκισ, μία πακογζνεια τθν οποία πρϊτοι είχαμε εντοπίςει, προτείνοντασ τθν ίδια ςτιγμι τθν εξυγίανςι τθσ. Η διαπλοκι όμωσ, που αναμφιςβιτθτα υπάρχει ςτουσ κόλπουσ των πανεπιςτθμίων, προζρχεται πρωτίςτωσ από εκείνθ τθ μερίδα πρωτοβάκμιων μελϊν ΔΕΠ, οι οποίοι αποτελοφςαν πάντα τουσ υπθρζτεσ του ςυςτιματοσ απορροφοφμενοι από τον εκάςτοτε κομματικό μθχανιςμό. Ο νζοσ μάλιςτα νόμοσ είναι κομμζνοσ και ραμμζνοσ


για τθ διατιρθςθ και ενίςχυςθ τζτοιων «φζουδων» εντόσ των ιδρυμάτων, επαναφζροντασ ουςιαςτικά τον αναχρονιςτικό κεςμό τθσ ζδρασ και ευνοϊντασ ζνα χαοτικό ςφςτθμα ολιγαρχίασ. Η πρωτοφανισ αφαίρεςθ δθμοκρατικϊν κεκτθμζνων που ςυντελείται ολοκλθρϊνεται με τθν κατάργθςθ του ακαδθμαϊκοφ αςφλου, ενόσ κεςμοφ που ζχει λοιδορθκεί όςο κανείσ άλλοσ, ο οποίοσ ςτθ βάςθ του προαςπίηει τθν ελεφκερθ διακίνθςθ ιδεϊν εντόσ των πανεπιςτθμίων ζναντι ζξωκεν παρεμβάςεων. Για πολλοςτι φορά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ μία κυβζρνθςθ επιδιϊκει να βαφτίςει ωσ “μεταρρφκμιςθ” μία αποτυχθμζνθ προςπάκεια “διοικθτικισ αναπροςαρμογισ” ςτο χϊρο τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ αυτι τθ φορά. Η πλθκϊρα αντιςυνταγματικϊν διατάξεων που διαπιςτϊκθκε από τθν ίδια τθν επιςτθμονικι επιτροπι τθσ Βουλισ αγνοικθκαν επιδεικτικά. Μια ακόμα ενζργεια πρωτοφανι ςτα ιςτορικά χρονικά τθσ χϊρασ μασ, που απορρζει από τθ μνθμειϊδθ αυταρχικι ιδεολογία του νόμου, αποτελεί θ κατάργθςθ των δθμοκρατικά εκλεγμζνων διοικιςεων των ΑΕΙ. Όλεσ αυτζσ οι αλλαγζσ που επιδιϊκουν να επιβλθκοφν δια τθσ πυγμισ και να αλλάξουν τθ φυςιογνωμία και το ρόλο του πανεπιςτθμίου, κα πζςουν ςτο κενό. Αποδεικνφεται δε με προκλθτικό τρόπο, πωσ ο πραγματικόσ ςκοπόσ τθσ Υπουργοφ δεν είναι απλά θ αποδυνάμωςθ των παρατάξεων, αλλά θ πλιρθσ φίμωςθ του φοιτθτικοφ κινιματοσ, δθλαδι του πιο ηωντανοφ και πολιτικοποιθμζνου κομματιοφ τθσ κοινωνίασ. Η φοιτθτικι νεολαία που υφίςταται κακθμερινά τισ ςυνζπειεσ των πολιτικϊν επιλογϊν των κυβερνιςεων, που υποβακμίηουν τθν ποιότθτα των ςπουδϊν τθσ, δεν πρόκειται να ανεχτεί οφτε τθ φίμωςθ οφτε το ςτραγγαλιςμό των προςδοκιϊν τθσ. Επιδιϊκουμε τθν αναςφςταςθ τθσ ΕΦΕΕ, προκειμζνου το φοιτθτικό κίνθμα να πλζξει μία ευρφτερθ πανεπιςτθμιακι ενότθτα με ςκοπό τθν υπεράςπιςθ του Δθμόςιου Δθμοκρατικοφ Πανεπιςτθμίου, δίνοντασ τθ μάχθ μζχρισ εςχάτων. Όςο το Υπουργείο Παιδείασ πανθγυρικά απολαμβάνει τισ δάφνεσ και τα δικυραμβικά ςχόλια που του απονζμουν τα μζςα ενθμζρωςθσ και οι ςυντθρθτικζσ δυνάμεισ τθσ χϊρασ, εμείσ κα ςυνεχίςουμε δυναμικά τον αγϊνα μασ ωσ υγιείσ πολιτικζσ δυνάμεισ για ζνα ΝΕΟ Πανεπιςτήμιο. Ζνα ΝΕΟ Πανεπιςτήμιο που κα καλλιεργεί ΝΕΟΥΣ επιςτήμονεσ και ΝΕΟΥΣ πολίτεσ που κα προςφζρουν ςτθν κοινωνία ΝΕΑ προοπτική και δε κα αποτελοφν πιςτά αντίγραφα αυτϊν που μασ οδιγθςαν ςτθν Ελλάδα τθσ χρεοκοπίασ, τθσ φτϊχειασ και τθσ ανεργίασ, αυτϊν που επιμζνουν να παραμζνουν εκφραςτζσ του ςθμερινοφ χρεοκοπθμζνου πολιτικοφ ςυςτιματοσ.

ΠΑΣΠ Πανεπιςτημίων

Apofasi KS PASP  
Apofasi KS PASP  

pasp, edu, paideia