Page 1

ΑΠΡΙΛΙΟ΢ 2010

Με αθνξκή ηελ αλάθιεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο ηνπ Ισάλλε Σδσάλλνπ

Ξύπλεζαλ νη ζθιάβνη …Παπαδάθε κνπ

Μια θοπά κι έναν καιπό, ζην ηκήκα ηεο ΟΓΔ βαζίιεπε εθπαηδεπηηθώλ θαζεθόλησλ, πόηε ιόγσ ηνπ όηη είρε εθιεγεί ν ΚαπαμανοΠαπαδακιζμόρ... Ήηαλ ηόηε πνπ νη απνθάζεηο βνπιεπηήο επηθξαηείαο ηεο ΝΓ θαη πόηε γηαηί εθηεινύζε ιακβάλνληαλ ζε θιεηζηά γξαθεία θαη έξρνληαλ ζηηο θαζήθνληα Γεληθνύ Γξακκαηέα ζην Τπνπξγείν Δκπνξηθήο ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο ησλ Γεληθώλ ΢πλειεύζεσλ γηα Ναπηηιίαο. Με ηνύηα θαη κε θείλα, θαηάθεξε επί ζεηξά ηππηθή επηθύξσζε. Ήηαλ ηόηε πνπ αληί λα εθαξκόδεηαη ε πνιιώλ εηώλ λα πεξλά από ην Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην σο θείκελε λνκνζεζία, νη απνθάζεηο ιακβάλνληαλ κε βάζε ην ηνπξίζηαο θαη λα “δαλείδεη” ην αρξεζηκνπνίεην γξαθείν εζηκηθό δίθαην, ηόηε πνπ εξγνιαβηθά ν Αλαπιεξσηήο ηνπ ζηε ΓΑΠ γηα πξνεθινγηθνύο ζθνπνύο. Η πηώζε Πξόεδξνο ηνπ ηκήκαηνο Κώζηαο Καξακάλεο γύξηδε ηα Καξακαλιή όκσο ηνλ Οθηώβξε ηνπ 2009 ζπκπαξέζπξε θαη ακθηζέαηξα γηα λα ςέμεη ηα αηηήκαηα ησλ εθπξνζώπσλ ηεο όινπο ηνπο άιινπο απνηπρεκέλνπο κε απνηέιεζκα λα ΠΑ΢Π θαη λα πείζεη ηνπο θνηηεηέο γπξίζεη ζην ΟΠΑ ν Ι. Σδσάλλνο, 18 γηα ηνπο ιόγνπο πνπ δελ πξέπεη λα κήλεο πξηλ ηε ζπληαμηνδόηεζή ηνπ. Η Γ.΢. της ΟΔΕ πεξάζνπλ. Ήηαλ ηόηε πνπ όηαλ, παξ‟ Καη ρσξίο λα ηεξεζνύλ θαλ ηα με ψήφους 19 έναντι 12 ειπίδα θαηέβαηλαλ δύν πξνηάζεηο ζηε πξνζρήκαηα θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο Γεληθή ΢πλέιεπζε, ν Πξόεδξνο ηνπ ηνπ Νόκνπ Πιαίζην, Σδσάλλνο θαη πήρε πίσω ηκήκαηνο Βαζίιεο Παπαδάθεο Παπαδάθεο “θαηάθεξαλ λα την εκπαιδευτική άδεια πίζηεπε πσο ζα δώζεη όξακα θαη εμαζθαιίζνπλ” ηε ζύκθσλε γλώκε του Ιωάννη Σζωάννου πξννπηηθή ζην ηκήκα ςεθίδνληαο ηεο Γεληθήο ΢πλέιεπζεο γηα παξνρή αποδεικνύοντας την αλήθεια ΛΔΤΚΟ ζε θξίζηκα δεηήκαηα. εθπαηδεπηηθήο άδεηαο 18 κελώλ, των καταγγελιών μας Ήηαλ ηόηε πνπ νη θύξηνη απηνί εμέιημε πνπ έζηειλε ηνλ θύξην ζεσξνύζαλ ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ θαζεγεηή αγθαιηά κε ηε ζύληαμε. θνηηεηώλ άβνπια όληα, 20ρξνλα παηδάθηα κε κπαιό Οη εθπξόζσπνη ηεο ΠΑ΢Π κηινύλ ηόηε γηα μεθάζαξε λεπίνπ, πνπ ζα θαηάθεξλαλ λα ηνπο ππνθιέςνπλ ηε παξαβίαζε ηεο λνκνζεζίαο θαη δεηνύλ (Αξ.Πξση.793/7-2-10) ζύκθσλε γλώκε ηνπο ζε θάζε παξάινγε ή παξάηππε ηελ παξέκβαζε ηνπ Πξύηαλε δεηώληαο ηνπ λα κελ πξόζεζή ηνπο. ζπλππνγξάςεη ηελ παξαλνκία. Ήηαλ ηόηε πνπ ραξαθηήξηδαλ ηνπο εθπξνζώπνπο Αθνινύζεζε ζθιεξόο πόιεκνο από κεξηάο Πξόεδξνπ θνηηεηώλ ηεο ΠΑ΢Π, κωλόπαιδα (δηα ζηόκαηνο Β. θαη Αλαπιεξσηή Πξνέδξνπ ηνπ ηκήκαηνο ελαληίνλ ηεο Παπαδάθε) θαη ηνπο απεηινύζαλ όηη δελ ζα πεξάζνπλ πνηέ ΠΑ΢Π πνπ έθηαζε κέρξη θαη ηα Ακθηζέαηξα. Ήηαλ ηέηνην ην κάζεκά ηνπο (δηα ζηόκαηνο Κ. Καξακάλε), γηα ην ιόγν ην κέλνο ηνπ Κ. Καξακάλε πνπ έθηαζε ζην ζεκείν λα καο όηη ηόικεζαλ λα ηνπο πνπλ έμσ από ηα δόληηα όηη ηο ημήμα πεη όηη ζα ηα πνύκε ζηηο θνηηεηηθέο εθινγέο, όηαλ ζα δείηε δεν είναι ηζιθλίκι ηοςρ, όηη νθείινπλ λα ηεξνύλ ηε ηα πνζνζηά ζαο λα κεηώλνληαη. Ση λα βάινπκε άξαγε κε ην λνκνζεζία, λα κελ θαηαζηξαηεγνύλ ηηο δεκνθξαηηθέο κπαιό καο; Όηη “ζα βάιεη ην ρεξάθη ηνπ” ώζηε λα πείζεη δηαδηθαζίεο, όηη νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη σο ηνπο θνηηεηέο λα κελ ςεθίζνπλ ΠΑ΢Π; „Η κήπσο πηζηεύεη αθαδεκατθνί δάζθαινη. όηη ζηηο θνηηεηηθέο εθινγέο ζπκκεηέρνπλ απηόο θαη νη όκνηνί Όκσο ην παξακύζη ζην νπνίν ηνπ, νπόηε ζα έρεη ηελ επθαηξία λα καο καπξίζεη; Αλ δνύζαλ δελ ηνπο επεθύιαμε θαιό πηζηεύεη θάηη ηέηνην, είλαη ην ιηγόηεξν, μωπόρ. ηέινο. Καη ε αθνξκή γηα λα ην Έλα κήλα κεηά ηε ζαθή επηζήκαλζε ησλ εθπξνζώπσλ θαηαιάβνπλ θαιά απηό ήηαλ ε ηεο ΠΑ΢Π, όηη ε Γεληθή ΢πλέιεπζε ΠΑΡΑΝΟΜΩ΢ πεξίπησζε ηνπ Καζεγεηή ηεο ΟΓΔ, ελέθξηλε ηελ εθπαηδεπηηθή άδεηα ηνπ Ι. Σδσάλλν, ν Ισάλλε Σδσάλλνπ. Όπσο ζπκάζηε, ζε Πξύηαλεο ηνπ Ο.Π.Α. αξλείηαη λα απνδερηεί ηελ απόθαζε πξνεγνύκελε έθδνζή καο είρακε θαη επηζηξέθεη ην ζέκα εθ λένπ ζηε Γεληθή ΢πλέιεπζε αλαθεξζεί δηεμνδηθώο ζηελ πξνθεηκέλνπ λα δηνξζσζεί ε παξαλνκία. Αθνινπζνύλ επηρεηξνύκελε πξνζπάζεηα ηεο κάηαηεο πξνζπάζεηεο από ηνπο ζςνήθειρ ςπόπηοςρ δηνίθεζήο ηνπ ηκήκαηνο λα παξέρεη Παπαδάθε θαη Καξακάλε ώζηε λα δνζεί ζηνλ Σδσάλλν 18κελε εθπαηδεπηηθή άδεηα ζηνλ ελ ιόγσ Καζεγεηή. Ο Ι. εθπαηδεπηηθή άδεηα έζησ 6 κελώλ θαη κεηά βιέπνπκε. Καη Σδσάλλνο βξηζθόηαλ γηα ρξόληα ζε αλαζηνιή πάιη όκσο, νη εθπξόζσπνη ηεο ΠΑ΢Π δεηνύλ από ηνλ


Πξόεδξν λα καο δηαλείκεη ην Ήηνη, ε πνιύ παξέα κε ηνλ άξρνληα ησλ παξαζθελίσλ επηζηεκνληθό ζρέδην ην νπνίν βιάπηεη ζνβαξά ηελ αλαιπηηθή ηθαλόηεηα αληηκεηώπηζεο ζα αθνινπζήζεη ν αδεηνύρνο, ζνβαξώλ δεηεκάησλ θαη ηελ νξζή θξίζε πνπ νδεγεί ζε όκσο γηα κηα αθόκε θνξά απνθάζεηο ζύλζεζεο θαη ηήξεζεο ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ απηό δελ γλσζηνπνηείηαη ζηα πνπ δηέπεη ηα ΑΔΙ. κέιε ηεο Γ.΢. γηαηί απιά Απηόεηνη όκσο, νη “θσζηήξεο” ηεο δηνίθεζεο ηνπ ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΙ. ΢ηε ζσζηή ηκήκαηνο έζεζαλ μαλά ζε ςεθνθνξία ηελ πξόηαζε γηα επηζήκαλζε έκπεηξνπ 6κελε εθπαηδεπηηθή άδεηα ζηνλ Σδσάλλν κπαο θαη θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο: θαηαθέξνπλ λα ζώζνπλ ηνπιάρηζηνλ ηελ ηηκή ηνπο. Δίλαη “Μα πώο θαινύκαζηε λα από ηηο ειάρηζηεο θνξέο ζηελ ηζηνξία ηεο ΟΓΔ πνπ εγθξίλνπκε εθπαηδεπηηθή Πξόεδξνο εηζεγείηαη ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε αιιά άδεηα 6 κελώλ, όηαλ ν θ. πιεηνςεθεί ε πξόηαζε άιισλ κειώλ ηεο Γεληθήο Σδσάλλνο αηηείηαη ΢πλέιεπζεο. Καη ελώ ζην παξειζόλ κηα ηέηνηα εμέιημε ζα 18κελεο άδεηαο;”, ε επέθεξε ηελ παξαίηεζε ησλ δηνηθνύλησλ, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απηνί απιά ..ζθνππίζηεθαλ!!! “αθνπιηζηηθή” απάληεζε ηνπ Πξνέδξνπ Κη ελώ ε Γεληθή ΢πλέιεπζε ηεο Σεηάξηεο 14εο είλαη πσο έρεη κηιήζεη καδί Απξηιίνπ έβαηλε πξνο ην ηέινο ηεο, μαθληθά “κπακ ηνπ ζην ηειέθσλν θαη έρεη εθνύζζε ζηνλ αέξα”. Ο Κώζηαο Καξακάλεο πήξε ην ιόγν Αρ.Πρωτ.ΟΔΕ: 628/11-2-10 ζπκθσλήζεη... ΢ηελ εποσή γηα λα αλαθέξεη θάηη εθηόο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, πνπ όκσο Αρ.Πρωτ.ΟΠΑ: 793/17-2-10 Παπαδάκη ηα αηηήκαηα δελ πξνβιέπεηαη αλ δελ έρεη ηε ζύκθσλε γλώκε ΟΛΩΝ ησλ θαηαηίζεληαη πιένλ ηειεθσληθά. Ούηε κειώλ ηεο Γ.΢. Λεπηνκέξεηεο όκσο γηα ηνλ ελ ιόγσ θύξην. ΢αλ άιιε Μάξζα Βνύξηζε άξρηζε λα ππνγξαθέο, νύηε πξσηόθνιια, νύηε θιαίγεηαη ζηε Γ.΢. όηη δέρεηαη αλαζεσξεκέλα ζρέδηα επηζηεκνληθήο Ο Πρόεδρος του Σμήματος αλαίηηα (???) επίζεζε από δξάζεο… Όια ζπζία ζην βσκό ηεο ΑΡΝΕΙΣΑΙ μέχρι και σήμερα να ζπγθεθξηκέλε νκάδα θνηηεηώλ ε απξόζθνπηεο πξνώζεζεο ησλ μας δώσει, ως οφείλει, το νπνία ηνλ απνθάιεζε πξόζθαηα ΓΙΚΩΝ ΣΟΤ΢ ζπκθεξόλησλ. Αιιά απόσπασμα πρακτικών της 4ης ΚΟΜΠΛΔΞΙΚΟ επεηδή ηνπ δήηεζε θεπ! Λνγάξηαζαλ ρσξίο ηνλ Γ΢ που αποφάσισε ΠΑΡΑΝΟΜΑ λα κηιήζνπλ θαη εθείλνο αξλήζεθε μελνδόρν. Σε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ την έγκριση της εκπαιδευτικής αθόκα θαη λα ηνπο απαληήζεη. Η θνηηεηώλ πνπ ζηεξίδεη εθπξνζώπνπο νκάδα απηή, ζπλέρηζε, εθδίδεη θαη κία άδειας Σζωάννου και το οποίο κε γλώκνλα ηελ πξνάζπηζε ηνπ θπιιάδα, (πξνζέμηε ήζνο Γεκόζηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηε καταγράφει τη διαφωνία των αθαδεκατθνύ), πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη δηαζθάιηζε κηαο πνηνηηθήο εκπροσώπων της ΠΑ΢Π δηαπιεθόκελν. Αλέθεξε κάιηζηα πσο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Έηζη, κηα κέξα πνπ είρε πάεη γηα ηέληο, (πνιύ παξέα κε αθνύ αθνύζηεθαλ επηρεηξήκαηα θαη “επηρεηξήκαηα” Υαηδεληθνιάνπ θαη Αινγνζθνύθε πξέπεη λα θάλεη ν Κ.Κ.) αθνινύζεζε ε ώξα ηεο θξίζεο.. Σν απνηέιεζκα ηζάθηζε θαη πεξηέγξαθε ηα ζρεηηθά ζε έλαλ θίιν ηνπ θαζεγεηή από θόθαια… Η πξόηαζε ηεο ΠΑ΢Π πνπ δηαθσλνύζε κε ηε άιιν Παλεπηζηήκην, έηπρε λα αθνύεη ηελ θνπβέληα ν γηνο ρνξήγεζε εθπαηδεπηηθήο άδεηαο ζηνλ Σδσάλλν ηνπ ν νπνίνο αλέηξεμε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΠΑ΢Π θαη ππεξςεθίζηεθε από 19 κέιε ηεο Γ.΢. ελώ ηνπ Πξνέδξνπ δηάβαζε αλαιπηηθά ηα όζα ηνπ θαηαινγίδεη ε “Αλνηρηή ηνπ ηκήκαηνο έιαβε κόιηο 12 ςήθνπο. Δπηθνηλσλία Δπί ηνπ Πηεζηεξίνπ”. Καη ην δξάκα ηνπ άηπρνπ Αθνινύζεζε παγσκάξα αιιά Την ππόηαζη ηηρ “Βαζηιάθε Καΐια” νινθιεξώζεθε όηαλ δελ είρε ηη λα πεη θαη κηα ύζηαηε πξνζπάζεηα λα ΠΑΣΠ ζηήπιξαν ζην γεκάην απνξία γην ηνπ πνπ ηνλ ξώηεζε: αιήζεηα “ζπλεηηζηνύλ” όζα κέιε ΓΔΠ δελ οι εκππόζωποι παηέξα, γιαηί ζε λένε διαπλεκόμενο ηα παιδιά; Μωπαίνει ςήθηζαλ ηελ πξόηαζε Παπαδάθε. Σν θοιηηηών όλων Κύπιορ ον βούλεηαι απολέζαι* κύριε Καπαμάνη! επηρείξεκα απηή ηε θνξά ήηαλ “ηι να ηων παπαηάξεων Σα ηειεπηαία γεγνλόηα θαηαδεηθλύνπλ όηη ην ηκήκα έρεη ηον κάνοςμε ηώπα, πώρ να ηον καθώρ και 6 ράζεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπ. Γπζηπρώο ε Πξνεδξία αξιοποιήζοςμε ζηο ημήμα;”. Οη ηρωικά μέλη Παπαδάθε ζπλεπηθνπξνύκελε από ηελ Αληηπξνεδξία κηαο εθπξόζσπνη ηεο ΠΑ΢Π πξόηεηλαλ ΔΕΠ πος πήγαν ακθηιεγόκελεο πξνζσπηθόηεηαο όπσο απηή ηνπ Κώζηα λα αλαιάβεη ηα θξνληηζηήξηα ηνπ κόντρα ζηιρ Καξακάλε απνδείρηεθε θαηώηεξε ησλ πξνζδνθηώλ θαη ησλ καζήκαηνο Υξεκαηνδνηηθή, όκσο επιλογέρ ηος πεξηζηάζεσλ. Απνδείρηεθε ζπλ ησ ρξόλσ όηη δελ κπνξεί λα αληέδξαζε έληνλα ν θ. Κνπξέηαο Πποέδπος θέξεη ηε ζύλζεζε θαη ηε ζπλνρή κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο ιέγνληαο πσο δελ ηνλ ζέιεη ζηνλ Γεληθήο ΢πλέιεπζεο, δελ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ζπλζήθεο ηνκέα ηνπ. Άιινο θαζεγεηήο πξόηεηλε λα αμηνπνηεζεί ζηηο αθαδεκατθήο εξεκίαο θαη ηζνλνκίαο. Πεξηνξίζηεθε απιά ζε δηάθνξεο Δπηηξνπέο ηνπ ηκήκαηνο παξέρνληαο δηνηθεηηθό αζθήζεηο καλαβηθήο: ηπειρ ηο λάδι, ηπειρ ηο ξύδι, έξι ηο έξγν. Έηζη όκσο όπσο ηα θαηαθέξαηε θύξηε Παπαδάθε, λαδόξςδο… Πώο δειαδή ζα ηθαλνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλεο ηώξα ινπζηείηε ηνλ. Γηθέο ζαο νη επζύλεο, δηθό ζαο θαη ην δηεθδηθήζεηο όρη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ ηκήκαηνο θαη ησλ πξόβιεκα. Να κάζεηε όκσο όπσο ιέεη θαη ν ζνθόο ιαόο θνηηεηώλ ηνπ αιιά πξνο όθεινο ησλ ιίγσλ θαη εθιεθηώλ. καο: «Με ζηπαβό αν κοιμηθείρ, ηο ππωί θ' αλληθωπίζειρ». Κξίκα, γηαηί ν Βαζίιεο Παπαδάθεο θαηά ηα άιια είλαη έλαο Μωπαίνει Κύπιορ ον βούλεηαι απολέζαι… ηθαλόηαηνο θαη αμηνινγόηαηνο επηζηεκνληθά Καζεγεηήο, (θξάζε Δπξηπίδε) πνπ ε κεηαδνηηθόηεηα θαη ε αλζξώπηλε δηάζηαζε ηεο "Όπνηνλ ν Θεόο ζέιεη λα ηνλ θαηαζηξέςεη, ηνλ θάλεη ραδό" (γηα λα θαηαζηξαθεί από ηελ ραδνκάξα πξνζσπηθόηεηάο ηνπ ηνλ θαηαηάζζνπλ ζηνπο πην ηνπ). Οη δπν ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο δεκνθηιείο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θνηηεηώλ ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη: α) Βάιζεθε ν Θεόο λα θαηαζηξέΟηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Γπζηπρώο όκσο, ςεη θάπνηνλ θαη ηνπ "δίλεη" ραδνκάξα. β) Η ραδή θύξηε θαζεγεηά νθείιαηε λα γλσξίδεηε όηη όποιορ μπλέκει ζπκπεξηθνξά θάπνηνπ απνδίδεηαη ζην Θεό, πνπ με ηα πίηοςπα, ηον ηπών’ οι κόηερ… επέιεμε απηόλ ηνλ ηξόπν γηα λα ηνλ θαηαζηξέςεη.

ΞΥΠΝΗΣΑΝ ΟΙ ΣΚΛΑΒΟΙ ...ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΟΥ  

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you