Page 1

ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

Η παραβίαςη των νόμων ςτο ΟΠΑ έχει γίνει πλέον καθεςτώσ…

Γιάννης κερνάει... ...Γιάννης πίνει Δεν πάει άλλο… Η ςθμερινι κατάςταςθ ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο Πανεπιςτιμιο αναδφει οςμι ςιψθσ, αδιαφάνειασ, παρακμισ. Υπάρχει κατ’ επίφαςθ δθμοκρατία, οι νόμοι δεν εφαρμόηονται, τα δικαιϊματα των φοιτθτϊν κακθμερινά ψαλιδίηονται… Η ευκφνθ αυτισ τθσ γκρίηασ πραγματικότθτασ βαρφνει αποκλειςτικά μια ςθμαντικι μερίδα κακθγθτϊν οι οποίοι εφκολα κα μποροφςε να υποςτθρίξει κανείσ ότι λειτουργοφν με πρακτικζσ και μεκοδεφςεισ “μαςονικισ ςτοάσ”. Συμφζρον τουσ, θ προϊκθςθ των ΔΙΚΩΝ τουσ ςυμφερόντων. Αντίπαλοσ κάκε ζνασ και κάκε τι που απειλεί τθ μακροθμζρευςθ τθσ ΔΤΝΑ΢ΣΕΙΑ΢ τουσ.

ςυμπεριφορζσ δεικνφουν το “ικοσ” του ανδρόσ… Βζβαια, ο κφριοσ αυτόσ βρίςκει πρόςφορο ζδαφοσ για να κάνει τα τςαλιμάκια του. Γνωρίηει πολφ καλά, όπωσ λζει και ο κυμόςοφοσ λαόσ μασ ότι, “κόρακασ κοράκου μάτι δεν βγάηει”. Γνωρίηει ότι ωσ μζλοσ των πρωτοβάκμιων κακθγθτϊν του τμιματοσ τθσ ΟΔΕ απολαμβάνει Α΢ΤΛΙΑ΢ και ότι δεν πρόκειται κανείσ να του κζςει Η ςθμερινι ζκδοςθ τθσ “Αν. Επ. Επί του Πιεςτθρίου” Με καηάθωρη φραγμό ςτθν κακϊσ και όςεσ ακολουκιςουν το αμζςωσ επόμενο χρονικό προϊκθςθ των παραβίαζη ηης διάςτθμα τολμά να μιλιςει επί τθσ ουςίασ, να αποκαλφψει Περαζμένα ακαδεμαϊκά «μεγαλεία» προςωπικϊν του κείμενης τα παραςκινια, να μιλιςει χωρίσ διάκεςθ να χαριςτεί ςε και διεγώνηας ηα να κλαις… ςυμφερόντων. νομοθεζίας ΚΑΝΕΝΑΝ. Άλλωςτε ζχουμε αποδείξει ότι κινοφμαςτε Γνωρίηει πολφ καλά πωσ παίηεται το παιχνίδι ςιμερα και ςτο δόθηκε η πάνω και πζρα από χρϊματα όταν παλεφουμε για τμιμα Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων. Μερίδα εκπαιδεσηική εμπζδωςθ τθσ δθμοκρατίασ, όταν αγωνιηόμαςτε για πρωτοβάκμιων κακθγθτϊν εξαςφαλίηει Α΢ΤΔΟ΢ΙΑ για τισ διεφρυνςθ των κατακτιςεϊν μασ ςε ζνα Δθμόςιο και άδεια ζηον υψθλζσ βακμίδεσ των διδαςκόντων, ενϊ αντίκετα επιβάλλει Ανκρϊπινο Πανεπιςτιμιο. Ιωάννη περιοριςμό δικαιωμάτων για τουσ φοιτθτζσ αλλά και για Τζωάννο… Το ςθμερινό μασ κζμα αφορά κακθγθτι τθσ ΟΔΕ, ο οποίοσ όςουσ από το διδακτικό προςωπικό τολμοφν να τουσ μετά από ανεπιτυχι πολφχρονθ περιδίνθςθ ςτα πολιτικά βγάηουν γλϊςςα.. και κυβερνθτικά δρϊμενα τθσ χϊρασ αναγκάςτθκε να επιςτρζψει Ζτςι, όταν το κζμα του ιρκε ςτθν 4θ Γενικι Συνζλευςθ ςτισ 11-2-2010, εςχάτωσ ςτα ακαδθμαϊκά του κακικοντα. Ο λόγοσ για τον Ιωάννθ οι εκπρόςωποι φοιτθτϊν τθσ ΠΑ΢Π, κατζκεςαν και γραπτϊσ τθ κζςθ Σηωάννο, μζλοσ του διδακτικοφ δυναμικοφ τθσ ΟΔΕ, ο οποίοσ τουσ (αρ. πρωτ. 628/11-2-2010 υποςτθρίηοντασ πωσ: εγκατζλειψε τθν ακαδθμαϊκι καριζρα για να δοκιμάςει τθν τφχθ του ςτθν πολιτικι κονίςτρα. Η αποτυχθμζνθ προςπάκειά του να εκλεγεί “Κάκε μζλοσ ΔΕΠ που αποτελεί επιςτθμονικό δυναμικό ςε ζνα Ελλθνικό βουλευτισ Νομοφ Λζςβου με τθ ςθμαία τθσ ΝΔ το 2004, τον ζφερε τθν Δθμόςιο Πανεπιςτιμιο οφείλει να είναι πλιρουσ και αποκλειςτικισ επαφριο των βουλευτικϊν εκλογϊν, ςτθ κζςθ του Γενικοφ Γραμματζα απαςχόλθςθσ ςε αυτό κακϊσ και να παραμζνει ενεργό επιςτθμονικά ςτο Υπουργείο Εμπορικισ Ναυτιλίασ. Προφανϊσ ωσ επιβράβευςθ τθσ παρακολουκϊντασ αλλά και διευρφνοντασ τθν επιςτθμονικι ζρευνα. εκλογικισ του ΑΠΟΣΤΧΙΑ΢… Σχετικά λοιπόν με τθν αίτθςθ του κ. Ι. Τηωάννου να γίνει άρςθ τθσ αναςτολισ κακθκόντων του πιςτεφουμε πωσ ‘‘άργθςε πολφ να ςυμβεί’’ Το ωςτικό κφμα από τθν εκλογικι και επιπλζον πωσ κακϊσ δεν του είχε ηθτθκεί μζχρι τϊρα θ παραίτθςθ ςυντριβι τθσ ΝΔ, τον Οκτϊβρθ του από τθ κζςθ του κακθγθτι ςτο Τμιμα μασ. Η πρόκεςθ όμωσ του κ. Ι. 2009, ζφταςε μζχρι το Οικονομικό Τηωάννου να αιτθκεί από τθ Γ.Σ. να του παραςχεκεί εκπαιδευτικι άδεια Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, ξεβράηοντασ αποτελεί το λιγότερο ΠΡΟΚΛΗ΢Η. Αν ο κ. κακθγθτισ δεν ‘‘επικυμεί’’ να ό,τι απζμεινε από το ναυάγιο τθσ επιςτρζψει ςτα εκπαιδευτικά του κακικοντα θ μόνθ ζντιμθ πράξθ που ςυντθρθτικισ παράταξθσ. Λίγεσ του ζχει απομείνει είναι ΝΑ ΠΑΡΑΙΣΗΘΕΙ. Ζτςι κα αποδεςμευκεί θ κζςθ θμζρεσ λοιπόν, μετά τθν επιςτροφι του και κα προςλθφκεί ζνασ νζοσ και με διάκεςθ για δουλειά του Ι. Τηωάννου ςτουσ διαδρόμουσ επιςτιμονασ.” του Ο.Π.Α. μείναμε εμβρόντθτοι …απέμεινε μόνο ηο ΚΟΤΦΑΡΙ! Ακολοφκωσ απαίτθςαν από τα υπόλοιπα μζλθ τθσ Γ.Σ. όταν διαςταυρϊςαμε ότι θ  να μθν εγκρίνει τθν παροχι εκπαιδευτικισ άδειασ ςτον κ. Ι. πλθροφορία που τον ζφερε να αιτείται εκπαιδευτικισ άδειασ ιταν πζρα Τηωάννο και επιπρόςκετα, για πζρα αλθκινι. Άμεςθ ιταν θ κινθτοποίθςθ των εκπροςϊπων τθσ  να επανακρικεί από εκλεκτορικό ςϊμα ο εν λόγω κακθγθτισ ΠΑ΢Π οι οποίοι επζςτθςαν τθν προςοχι ςτουσ αρμοδίουσ ϊςτε θ όςον αφορά το επιςτθμονικό του ζργο κακϊσ και για τθν αίτθςθ του Τηωάννου να πζςει ςτο κενό. Είναι ΠΡΟΚΛΗ΢Η να απζχεισ ικανότθτά του να μεταδϊςει επαρκϊσ ςτουσ φοιτθτζσ τισ γνϊςεισ πάνω από μία δεκαετία από τισ ακαδθμαϊκζσ ςου υποχρεϊςεισ και το εκείνεσ που ςυμβαδίηουν με τισ τρζχουςεσ εξελίξεισ του μόνο που ςε ενδιαφζρει όταν επιςτρζφεισ ςτο επαγγελματικό ςου γνωςτικοφ αντικειμζνου που διδάςκει. περιβάλλον είναι να βρεισ τρόπο να τθν ...ξανακάνεισ!!! Τζτοιεσ


Η άποψθ αυτι είναι ανεξάρτθτθ τθσ κομματικισ τοποκζτθςθσ του Ι. Τηωάννου κακϊσ όποιο μζλοσ ΔΕΠ επικυμεί να ακολουκιςει άλλθ επαγγελματικι πορεία οφείλει να παραιτείται οριςτικά των εκπαιδευτικϊν του κακθκόντων. Σο Πανεπιςτιμιο δεν μπορεί να αποτελεί ζρμαιο των επιδιϊξεων του οποιουδιποτε. Παρότι, αρκετοί από τουσ παρόντεσ υπερκεμάτιςαν των κζςεϊν μασ, εντοφτοισ ςτο τζλοσ, ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ πλειοψθφικά τθν εκπαιδευτικι άδεια για τον κ. Τηωάννο. O tempora o morres… Άνκρωποι αδφναμοι μπροςτά ςτισ βουλζσ τθσ εκάςτοτε εξουςίασ.

Σα αιηήμαηα ηων εκπροζώπων ηες ΠΑΣΠ προς ηε Γενική ΢σνέλεσζε ΟΔΕ και ηον Πρύηανε ηοσ ΟΠΑ ποσ επιζεμαίνοσν ηεν παραβίαζε ηοσ νόμοσ & δεηούν ανάκλεζε ηες άδειας ηοσ Ι.

Λίγεσ θμζρεσ μετά το τζλοσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, οι εκπρόςωποι τθσ ΠΑ΢Π ζκεςαν το κζμα ςτον Πρφτανθ του Ο.Π.Α. Γρ. Πραςτάκο (αρ.πρωτ. 793/17-2-2010), τον οποίο κάλεςαν να ελζγξει τθ νομιμότθτα παροχισ άδειασ ςτον Ι. Τηωάννο. Θζςθ τουσ είναι πωσ ςτθν περίπτωςθ του Ι. Τηωάννου δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ του Νόμου 1268/82 αφοφ ςφμφωνα με το άρκρο 17, παράγραφοσ 3: Σδωάννοσ. β) Σκοπόσ τθσ εκπαιδευτικισ άδειασ είναι ο εμπλουτιςμόσ των γνϊςεων του αδειοφχου με τθ ςυμμετοχι του ςε ερευνθτικό ι εκπαιδευτικό ζργο Αρ.Πρωη. άλλου ΑΕΙ ι επιςτθμονικοφ φορζα τθσ χϊρασ ι του εξωτερικοφ. 793/17-2-10 Επιπλζον, 628/11-2-10 γ) Τθν εκπαιδευτικι άδεια χορθγεί θ Γ.Σ. Τμιματοσ μετά από αίτθςθ του ενδιαφερόμενου που ςυνοδεφεται με το προτεινόμενο πρόγραμμα επιςτθμονικισ δραςτθριότθτασ. Τροποποίθςθ του προγράμματοσ αυτοφ Και αν αναρωτιζται κανείσ, πϊσ μπορεί ζνασ διδάςκοντασ να από τον αδειοφχο μπορεί να γίνει μόνο μετά από άδεια τθσ Γ.Σ. ανταπεξζλκει απρόςκοπτα ςτα κακικοντά του όταν απζχει επί μακρό Τμιματοσ. Τζλοσ, από τισ διδακτικζσ και ερευνθτικζσ του δ) Ο αδειοφχοσ μετά τθ λιξθ τθσ άδειάσ του υποχρεϊςεισ, θ καλφτερθ απάντθςθ είναι πωσ υποβάλλει ςτον αρμόδιο Αντιπρφτανθ ζκκεςθ Β. Παπαδάκθσ (Πρόεδροσ ΟΔΕ, προφανϊσ και ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ. Στισ περιπτϊςεισ ςχετικι με τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ Γ.Σ. 2-3-2010), απευκυνόμενοσ ςτουσ αυτζσ, θ μόνθ οδόσ είναι θ ΠΑΡΑΙΣΗ΢Η… Αρκεί που είχε εγκρίνει θ Γ.Σ. Τμιματοσ. διδάςκοντεσ που βρίςκονταν εκτόσ βζβαια να υπάρχει φιλότιμο, προςόν ςπάνιο θ αικοφςθσ τθν ϊρα που ςυνεδρίαηε θ 5 Όμωσ αν θ μνιμθ μασ δεν μασ απατά, και ΔΕΝ ςτισ μζρεσ μασ… ΜΑΣ ΑΠΑΤΑ, ο Πρόεδροσ του Τμιματοσ Β. ΓΣ: “Μπείτε μζςα, ςθκϊςτε τα χζρια, Επομζνωσ, είναι πια αυταπόδεικτο ότι θ Παπαδάκθσ, ουδζποτε διζνειμε ι ενθμζρωςε ψθφίηουμε καταγγελία ενάντια ςτθν εφαρμογι των νόμων ςτθν ΟΔΕ γίνεται κατά το τα μζλθ τθσ Γ.Σ. ςχετικά με το προτεινόμενο ΠΑ΢Π”. Ο λόγοσ τθσ καταγγελίασ ιταν ότι δοκοφν. Οι νόμοι εφαρμόηονται ι πρόγραμμα επιςτθμονικισ δραςτθριότθτασ τολμιςαμε να ποφμε ότι απαιτοφμε από καταςτρατθγοφνται ανάλογα με τισ ορζξεισ και του Ι. Τηωάννου. Δφο τινά μπορεί να τα μζλθ ΔΕΠ να εφαρμόηουν το κεςμικό τισ προτεραιότθτεσ τθσ κυρίαρχθσ ομάδασ των ςυμβαίνουν. Είτε ο Πρόεδροσ απζκρυψε το πλαίςιο που διζπει τθν Τριτοβάκμια διδαςκόντων του τμιματοσ. Βαςικι ευκφνθ για προτεινόμενο πρόγραμμα, είτε αγνοϊντασ Εκπαίδευςθ. Κφριε Παπαδάκθ, τθν εικόνα αυτι φζρουν, κατά κφριο ρόλο, ο επιδεικτικά το Νόμο Πλαίςιο ςτρατεφτθκε με ΔΕΝ ΢ΤΝΘΗΚΟΛΟΓΟΤΜΕ, ΔΕΝ Πρόεδροσ του τμιματοσ Β. Παπαδάκθσ ο τα άνομα ςυμφζροντα των πρωτοβάκμιων ΠΑΡΑΔΙΔΟΤΜΕ ΣΗΝ ΨΤΧΗ ΜΑ΢, ΔΕΝ οποίοσ ςυνεπικουροφμενοσ από τον κακθγθτϊν του Ο.Π.Α. καταςτρατθγϊντασ ΤΠΟ΢ΣΕΛΛΟΤΜΕ ΣΗ ΢ΗΜΑΙΑ. Αναπλθρωτι Πρόεδρο Κ. Καραμάνθ, κάκε ζννοια νομιμότθτασ και διαφάνειασ. ςυνευρίςκονται ςε κλειςτά γραφεία, Επειδι θ παραβίαςθ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ από τουσ διδάςκοντεσ ςυναποφαςίηουν και “ςυνεκτελοφν” ειλθμμζνεσ παραςκθνιακζσ ζχει γίνει πλζον κακεςτϊσ και λόγω του ότι ςφμφωνα με το Νόμο αποφάςεισ που διχάηουν και αποςυνκζτουν τθν ενότθτα τθσ ΟΔΕ. Πλαίςιο, ο Πρφτανθσ του Ιδρφματοσ ζχει επιφορτιςτεί με τθν αρμοδιότθτα τθσ τελικισ ζγκριςθσ εκπαιδευτικισ άδειασ ςτα μζλθ ΔΕΠ, Είναι οι ίδιοι άνκρωποι που πζρςι, λίγο καιρό μετά τθν εφαρμογι του θ ευκφνθ βαρφνει πλζον τον ίδιο τον Πρφτανθ προκειμζνου να ελζγξει νζου ςφγχρονου προγράμματοσ ςπουδϊν, που απαίτθςε δουλειά και τθ νομιμότθτα τθσ όλθσ διαδικαςίασ. κόπο πολλϊν ετϊν, το κουρζλιαςαν για να ικανοποιιςουν ςυμφζροντα πρωτοβάκμιων, αδιαφορϊντασ αν με τθν εξζλιξθ αυτι, ανατρζπουν τον προγραμματιςμό των φοιτθτϊν του τμιματοσ αλλά και τθν εικόνα του τμιματοσ γενικότερα. Είναι οι ίδιοι μοιραίοι άνκρωποι που αρνοφνται πειςματικά να εφαρμόςουν τθν πτυχιακι εξεταςτικι ςτο τμιμα, ΠΑΡΑΝΟΜΩΝΣΑ΢ και γράφοντασ ςτα παλαιότερα των υποδυμάτων τουσ το κεςμικό πλαίςιο που ιςχφει ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ τα τελευταία 30 χρόνια. Είναι οι ίδιοι άνκρωποι που προςπακοφν με κάκε τρόπο να εκβιάςουν τθ ςτιριξθ όςων μελϊν ΔΕΠ ςυνειδθτά δεν εντάςςονται ςτο μπλοκ τουσ. Η περίπτωςθ του Ι. Τηωάννου δεικνφει για άλλθ μια φορά πωσ θ Προεδρία του τμιματοσ λειτουργεί με το κζςφατο: Νόμοσ είναι το δίκιο του διδάςκοντα… Η απάντθςθ τθσ μεγάλθσ πλειοψθφίασ των φοιτθτϊν είναι μία: ΢ασ ζχουμε πάρει χαμπάρι. Καταλάβετζ το και αλλάξτε ρότα πριν να είναι πολφ αργά για δάκρυα …Βαςίλθ και Κϊςτα!!!

Εδϊ και 2 χρόνια ςτθν Ο.Δ.Ε. Βαςίλθσ ΚΕΡΝΑΕΙ, Κϊςτασ ΠΙΝΕΙ…

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΡΝΑΕΙ... ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΙΝΕΙ...  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you