Page 1

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 - Β

Ο Ι.Κατςουλάκοσ προςπακεί ματαίωσ να δικαιολογιςει τα αδικαιολόγθτα

Πεσ μου το καλφτερο ψζμα, βάλ’ τα δυνατά ςου ςτο τζρμα Να μθν καταλάβω πωσ ςε χάνω, Τον ανόθτο να κάνω, Πεσ μου ακόμα ζνα ΨΕΜΑ, Που δεν μοιάηει με κανζνα, Άςε με ςτθν άκρθ και ςτθν τφχθ, Ένα ακόμα ΠΑΡΑΜΥΘΙ… Οι ςτίχοι του Νίκου Γρίτςθ ςε μουςικι και εκτζλεςθ Μιχάλθ Χατηθγιάννθ αποδίδουν με εμπνευςμζνο τρόπο τθ ςχζςθ πάκουσ που ζχουμε αναπτφξει τελευταία με τον Αντιπρφτανθ Ι. Κατςουλάκο και τα ςυναιςκιματα που μασ διακατζχουν για το τζλοσ τθσ Αντιπρυτανείασ του που, δόξα να ‘χει ο γιαραμπισ, πλθςιάηει με βιμα γοργό. Ο κφριοσ VIVARTIA που λζτε, κατζφταςε ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο περί τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του ’80 με τισ δάφνεσ ενόσ φερζλπιδα νζου και λαμπροφ επιςτιμονα. Ήταν το ζνα, από τα 3 νζα μζλθ ΔΕΠ (ονόματα δεν λζμε, υπολιψεισ δεν κίγουμε) που ιρκαν να φζρουν ευρωπαϊκό άνεμο ςτο τμιμα Οικονομικισ Επιςτιμθσ. Μετριοπακισ ςτισ πολιτικζσ του πεποικιςεισ και ακόρυβοσ περί τα ακαδθμαϊκά δρϊμενα του Ο.Π.Α εξελίχκθκε με τον καιρό ςε πραγματικι ςκιά των άλλων δφο. Ζχτιηε όμωσ αργά αλλά ςτακερά το δικό του μφκο που ςφντομα κα τον οδθγοφςε ςτθν προςωπικι του χειραφζτθςθ θ οποία κα τον ζφερνε με τθ ςειρά τθσ ςτον προκάλαμο τθσ κυβερνθτικισ εξουςίασ. Όπερ κι εγζνετο.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι πωσ ο Ι.Κατςουλάκοσ φεςϊνει με πολλά ευρϊ κάκε μινα το Δθμόςιο Πανεπιςτιμιο

Σον Ιοφνιο του 2007 γίνεται ευρζωσ γνωςτόσ ςτο Ίδρυμα με τθ ςυμμετοχι του ςτο δεξιό ψθφοδζλτιο των Πραςτάκου - Χαλικιά δίνοντασ ΠΑ΢ΟΚικό άλλοκι ςτο υποψιφιο πρυτανικό ςχιμα και ςυμβάλλοντασ καταλυτικά ςτθν επικράτθςι του. Όςοι τότε ςχολίαςαν ςκωπτικά “το Δθμόςιο Πανεπιςτιμιο φεφγει, ο Γρθγόρθσ Πραςτάκοσ ζρχεται” δεν μποροφςαν να φανταςτοφν ότι κα ταίριαηε γάντι θ λαϊκι ριςθ “τον κϊλο βάηεισ μάγειρα, ςκατά ςου μαγειρεφει”. Λίγο πολφ θ ιςτορία είναι γνωςτι πλζον ςε όλουσ. Η Πρυτανεία Πραςτάκου υπθρετϊντασ πιςτά τα ςυμφζροντα των ολίγων και των θμετζρων ςφντομα χτφπθςε ταβάνι ςτθν Ανομία, τθν Αναξιοκρατία, τθν Αδιαφάνεια. Σελευταίο επειςόδιο του βίου και τθσ πολιτείασ τθσ Αγίασ Σρόικασ, ο προκλθτικόσ λογαριαςμόσ φψουσ 2011,3 ευρϊ του κινθτοφ τθλεφϊνου του Ι. Κατςουλάκου και μάλιςτα ςε καιρό ςκλθρισ λιτότθτασ. Σο πρόςφατο δθμοςίευμά μασ “Εισ υγείαν των κορόιδων” προκάλεςε τθ μινθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ και ανάγκαςε το Γιαννάκθ να βγει από το λαγοφμι του προκειμζνου να ςυντάξει τθν ΑΠΟΛΟΓΙΑ του. Και αντί ςυγνϊμθσ και μεταμζλειασ κυκλοφόρθςε ζνα 2ςζλιδο κατθγορϊ για τθν ΠΑ΢Π επειδι τον ξεμπροςτιάηουμε και του χαλάμε τθ μαρκίηα που με τόςο κόπο ζχει χτίςει. Η επιςτολι που κοινοποίθςε ςτα μζλθ ΔΕΠ ςυνιςτά ομολογία ενοχισ. Δεν είναι θ πρϊτθ φορά που παρουςιάηει το μαφρο άςπρο. Σα ίδια μασ ζλεγε και όταν αποκαλφπταμε τθν παράνομθ ςυμμετοχι του ωσ Αντιπροζδρου ςτθν «Κτθματολόγιο ΑΕ». Οι «ανακριβείσ και ςυκοφαντικζσ» αποκαλφψεισ μασ, όμωσ, ιταν εκείνεσ που τον ανάγκαςαν ςε ΠΑΡΑΙΣΗ΢Η και που οδιγθςαν τον Επικεωρθτι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ να ηθτιςει πρόςφατα εξθγιςεισ από τθ Διοίκθςθ του Ιδρφματοσ. Ποιοσ ψευδολογεί επομζνωσ όλο αυτό το διάςτθμα. Εμείσ ι αυτόσ; Αςυγκράτθτοσ ο τηϊνυ (καμία ςχζςθ με τον άλλον τον Walker), μασ κατθγορεί για «…χυδαιότθτα, ανακρίβειεσ, ψευδολογίεσ, ςυκοφαντίεσ, φβρεισ, αβάςιμεσ καταγγελίεσ και φτθνό λαϊκιςμό…». “Τι κι αν ςε δζρνουν δεκατρείσ, αν δε ςε δζρνει ο νουσ ςου” κφριε Αντιπρφτανθ; Διακζτετε όντωσ απφκμενο κράςοσ και πρωτοφανι χοντροπετςιά για να κατθγορείτε εμάσ για ψευδολογίεσ και όλα τα άλλα κοςμθτικά επίκετα που αραδιάηετε ςτθν επιςτολι ςασ. Οι φβρεισ ςασ αποδεικνφουν εκτόσ από το επίπεδό ςασ και τον μεγάλο ςασ εκνευριςμό. Νομίηατε πωσ κα ςυνεχίηατε επί


πολλοφ το φαγοπότι εισ υγείαν των προςωπικό μου ζργο ςτον ΕΛΚΕ με κωδικό κορόιδων, πϊσ κα αυγατίηατε τισ ΣΜ-0321-05». ΢ωπάτε καλζ! Κάνατε τζτοιο Ο ηζίπηρ Ανηιππύηανηρ δουλειζσ ςασ ανενόχλθτοι. Κφριε πράγμα; ΢ασ πιραμε τθν μπουκιά απ’ το σπεώνει ηακηικά ηο ΟΠΑ Κακθγθτά, να 'χαν οι κουροφνεσ ςτόμα; Η μόνθ αλικεια είναι πωσ ο κ. με 5εςπα για ηην αγοπά γνϊςθ, να μασ δάνειηαν καμπόςθ. Όλα Χαλικιάσ ζξαλλοσ ςασ ενθμζρωςε ότι θιαλών νεπού αυτά είναι ςυμπεριφορζσ που αρνείται να καλφψει το 2χίλιαρο από τον ζηο γπαθείο ηος παλεφουμε να μείνουν οριςτικά ςε ζνα επονομαηόμενο «λογαριαςμό κουβά» του καταδικαςμζνο παρελκόν που οδιγθςε ΕΛΚΕ που χειρίηονται αποκλειςτικά οι τθ χϊρα ςτθ χρεοκοπία και τθ διεκνι ανυπολθψία. Πρυτανικζσ Αρχζσ και από τον οποίο πλθρϊνονται τα κινθτά ΢ασ ενοχλοφν, αγαπθτζ μασ Ιωάννθ “τα χυδαία και των τριϊν του πρυτανικοφ ςχιματοσ. Και τότε γίνατε φυλλάδια, οι κακόγουςτεσ αφίςεσ και τα ταμπλό που κινζηικοσ πφραυλοσ. «Πλιρωςε το λογαριαςμό – Όχι, δεν δθμιουργοφν πλζον πολφ τον πλθρϊνω» αυτοί ιταν οι διάλογοί ςασ. Και επειδι δεν ςοβαρό πρόβλθμα αςφάμποροφςατε να κάνετε αλλιϊσ, ςτείλατε επιςτολι ηθτϊντασ λειασ…”. Τποςτθρίηετε επινα χρεωκεί το ποςό ςτο προςωπικό ςασ ζργο. Αυτι και μόνο πλζον ότι ο νόμοσ Γιαννάκου αυτι είναι θ αλικεια, Βαρόνε Μινχάουηεν. μασ ζχει καταργιςει και ότι Κλείνοντασ τθν «απολογία» του ο κφριοσ Γιάννθσ, ωσ κακϊσ ςυμμετζχουμε ςτα άλλθ Μάρκα Βοφρτςθ αναφζρεται ςτο μεγάλο οικονομικό όργανα διοίκθςθσ. Μάλιςτα. κόςτοσ το οποίο ζχει υποςτεί από τθν εναςχόλθςι του με τα Αν αυτό δεν αποτελεί Πρυτανικά. “Κλαίν’ οι χιρεσ, κλαίν’ κι οι παντρεμζνεσ”. «Για φαςίηουςα νοοτροπία τότε τθν άςκθςθ των κακθκόντων των Αντιπρυτάνεων, το Η επιςτολι με τα θ επζμβαςθ των Πανεπιςτιμιο καταβάλει ζνα ειδικό επίδομα που ψεματάκια του Γιαννάκθ Αμερικάνων ςτθ Λιβφθ δεν ενςωματϊνεται ςτον μιςκό και επίςθσ καλφπτει το κόςτοσ τθσ ζγινε για τα πετρζλαια τθσ χριςθσ κινθτοφ τθλεφϊνου και δυνθτικά τα ζξοδα αλλά για να ςϊςουν τον παράςταςθσ ςε εκδθλϊςεισ ςτισ οποίεσ πρζπει να άμαχο πλθκυςμό τθσ! ςυμμετζχουν οι εκπρόςωποι του Πανεπιςτθμίου. Στθν Ασ μιλιςουμε λοιπόν περίπτωςι μου το ςυνολικό προςωπικό οικονομικό όφελοσ για τθν ταμπακιζρα. αυτϊν των παροχϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου και του ειδικοφ Ρίχνετε κροκοδείλια επιδόματοσ, εκτιμϊ ότι ανζρχεται κατά μζςο όρο ςτο ποςό δάκρυα λζγοντασ πωσ για περίπου των 465 Ευρϊ τον μινα.». Πάλι ψεματάκια μασ λζτε τα 2011,3 ευρϊ «το κφριε Αντιπρφτανθ; Εδϊ, μόνο το κινθτό ςασ που πλθρϊνει ο Πανεπιςτιμιο δεν χρεϊκθκε ΕΛΚΕ, δθλαδι το Πανεπιςτιμιο, ξεπερνά κατά μζςο όρο τα οφτε ζνα λεπτό» και πωσ ο λογαριαςμόσ ζφταςε ςε 550 ευρϊ μθνιαίωσ, για κζματα του Ο.Π.Α. να υποκζςουμε κινζηικα φψθ «από τθν ανάγκθ να φυςικά! Χωρίσ να προςμετριςουμε τα άλλα κατεβάςω ςτο κινθτό μου κείμενα κατά οφζλθ, ξζρετε εςείσ, που απολαμβάνετε τθν διάρκεια παραμονισ μου ςτθν Κίνα χρθςιμοποιϊντασ τον τίτλο του Ππυηοθανήρ αζςδοζία για μια βδομάδα, τον Νοζμβριο του Αντιπρφτανθ. ηος Ι.Καηζοςλάκος 2010, εκπροςωπϊντασ το ΟΠΑ ςτο Σελικά, κ. Κατςουλάκο, ο «μεςαικαι ζηα εκπαιδεςηικά ηος Πανεπιςτιμιο IUBE του Πεκίνου» ωνικόσ ςκοταδιςτισ» είςτε Ε΢ΕΙ΢. Γιατί καθήκονηα. Το Φλεβάπη αναφζροντασ πωσ δεν γνωρίηατε το εςείσ κζλετε τα πράγματα να μζνουν ςτο ηος 2011, έκοτε ποζοζηό υψθλό κόςτοσ τθσ υπθρεςίασ roaming ςκοτάδι. Γιατί εςείσ ειδικεφεςτε ςτθν άνυ ηος 70% ςτθν Κίνα. Ξφςτα να μακραίνουν υποκριςία και διοικείτε το Πανεπιςτιμιο ηυν θοιηηηών δθλαδι. Αλικεια νομίηετε ότι με γνϊμονα το ΨΕΜΑ και τθν ΙΔΙΟΣΕΛΕΙΑ. ηος Οικονομικού απευκφνεςτε ςε μπουνταλάδεσ; ΢ασ αφινουμε λοιπόν ςτθν εικονικι ςασ πος εξεηάζηηκαν ζηη πραγματικότθτα και ςασ αφιερϊνουμε  Λζτε να μθν γνωρίηουμε πωσ ο «Βιομησανική Οπγάνυζη» τουσ προφθτικοφσ ςτίχουσ ενόσ γνωςτοφ χριςτθσ του roaming ενθμερϊνεται με τραγουδιοφ... μινυμα για το κόςτοσ τθσ υπθρεςίασ; “Ψθλά τθ χτίηεισ τθ φωλιά Επομζνωσ κάκε άλλο παρά άγνοια είχατε. και κα ςου γφρει ο κλϊνοσ  Γιατί δεν αξιοποιιςατε το αςφρματο δίκτυο του και κα ςου φφγει το πουλί Πανεπιςτθμίου IUBE ϊςτε να μθν χρεϊςετε οφτε λεπτό το και κα ςου μείνει ο πόνοσ…” κινθτό ςασ; Προφανϊσ γιατί το λογαριαςμό τον πλθρϊνουν τα κορόιδα και όχι θ τςζπθ ςασ. Διάγνωση Ασθενούς:  Ποια κζματα του Ο.Π.Α. διευκετοφςατε ςτθ μακρινι Κίνα Σύνδρομο Μινχάουζεν και μάλιςτα επί 7θμζρου; Γιατί ποτζ δεν μασ ενθμερϊςατε τόςο για τθν αναγκαιότθτα τθσ παρουςίασ Βαρόνος Μινχάουζεν: γνωστός παραμυθάς που με τις ςασ εκεί όςο και για τα πικανά οφζλθ που προζκυψαν; ιστορίες του προσπαθούσε να κάνει τον ήρωα και να  Σε τι αςτρονομικά φψθ ανεβάςατε το λογαριαςμό για το τραβήξει τα βλέμματα πάνω του. Στην ψυχιατρική το ΟΠΑ για τθν κάλυψθ του κόςτουσ μετακίνθςθσ, διαμονισ σύνδρομο Μινχάουζεν αναφέρεται στους ασθενείς και διατροφισ ςτθ μακρινι Κίνα; πουπροσποιούνται φανταστικές ασθένειες για να Και ο Mister Vivartia ςυνεχίηει το παραλιρθμά του μπαινοβγαίνουν στα νοσοκομεία χαίροντας προσοχής απτόθτοσ. «Με γράμμα μου προσ τον Αντιπρφτανθ Ι. και φροντίδας που τους λείπει, σε μια προσπάθεια να Χαλικιά ηιτθςα να χρθςιμοποιιςει για τθν πλθρωμι των είναι στο επίκεντρο με κάθε τρόπο. 2011,3 ευρϊ μζροσ από τθν αμοιβι μου για το 2010 από το

ΠΕΣ ΜΟΥ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΨΕΜΑ, ΒΑΛ' ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΟΥ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ  
ΠΕΣ ΜΟΥ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΨΕΜΑ, ΒΑΛ' ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΟΥ ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ  

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011