Page 1

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

“Φωνάηει ο κλζφτθσ...”

Δεν μασ προκαλεί εντφπωςθ το για μεγάλα χρονικά διαςτιματα εκτόσ τθσ γεγονόσ πωσ θ διακομματικι παρζα του ελλθνικισ επικράτειασ; Με ποια ιδιότθτα Η διακομματικι παρζα του Αλογοςκοφφθ ςτο Οικονομικό πραγματοποιεί τα ταξίδια αυτά και γιατί Αλογοςκοφφθ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο δίνει τον τελευταίο τθσ εκπροςωπεί αυτόσ ςυγκεκριμζνο Πανεπιςτιμιο δίνει τον τελευταίο τθσ αγϊνα για να περιςϊςει τα “κεκτθμζνα μεταπτυχιακό πρόγραμμα όταν άλλοσ είναι αγϊνα για να περιςώςει τα τθσ”. Αντί το Διοικθτικό ΢υμβοφλιο των ο Διευκυντισ του προγράμματοσ; μελϊν ΔΕΠ να ςτακεί αρωγόσ ςτθν πλιρθ ΢τθν περίπτωςθ του Ιωάννθ “κεκτθμζνα τθσ”. διαλεφκανςθ των επϊνυμων και Κατςουλάκου τον οποίο δθμόςια ονομαςτικϊν καταγγελιϊν για φαινόμενα καταγγείλαμε επικαλοφμενοι τθν κείμενθ παρανομιών και καταςπατάλθςθσ δθμόςιου χριματοσ ςτο Ο.Π.Α., νομοκεςία για τθν “απαγόρευςη κάθε εξωπανεπιςτημιακήσ ςυντάςςει ανακοινϊςεισ αναηθτϊντασ υποκινθτζσ, εφευρίςκοντασ απαςχόληςησ από μζλοσ ΔΕΠ που αςκεί καθήκοντα Πρφτανη ή ανφπαρκτα επειςόδια βίασ και μοιράηοντασ ακωωτικζσ αποφάςεισ Αντιπρφτανη”, γιατί ποτζ δεν αναηιτθςαν τθ γνωμοδότθςθ τθσ πριν ακόμα αςχολθκεί με τισ καταγγελίεσ μασ ο ειςαγγελζασ. Άξιοσ ο Νομικισ Τπθρεςίασ του Πανεπιςτθμίου μασ ι τθν απάντθςθ του μιςκόσ τουσ. Τπουργείου Παιδείασ ςχετικά με το κζμα αυτό; Για ποιο λόγο Απζναντι ςε όλουσ αυτοφσ που ευκφνονται για τθν οικονομικι άλλωςτε ΠΑΡΑΙΣΗΘΗΚΕ, μετά από τισ καταγγελίεσ μασ, από χρεοκοπία τθσ χϊρασ, τθν καταβαράκρωςθ κάκε ζννοιασ δικαίου και Αντιπρόεδροσ τθσ «Κτθματολόγιο Α.Ε.» αν νομίμωσ κατείχε τθ κζςθ υπθρζτθςθσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ και εκπροςωποφν το χκεσ και τθ αυτι; μιηζρια του, δυναμϊνουμε τον αγϊνα μασ για να επικρατιςουν οι Άραγε τθν ίδια καταγγελτικι ςτάςθ δεν αρχζσ τθσ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ΢, τθσ Ι΢ΟΝΟΜΙΑ΢, τθσ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ΢ και τθσ επζδειξαν απζναντι ςτθν ΠΑ΢Π όταν πριν το ΑΞΙΟΚΡΑΣΙΑ΢ ςτο Πανεπιςτιμιο και ςτθν κοινωνία που εμείσ καλοκαίρι του 2010 ζκετε επιτακτικά ηιτθμα για οραματιηόμαςτε. τον παρανομοφντα διπλοκεςίτθ κακθγθτι Σρ. Ρωτοφμε λοιπόν τουσ κυρίουσ αυτοφσ να μασ πουν, υπάρχει Κολλίντηα ο οποίοσ αςκοφςε ετςικελικά κακικοντα κζμα διοίκθςθσ ςτο Πανεπιςτιμιό μασ ι όχι; Αςκεί ο Πρφτανθσ διευκφνοντοσ ςυμβοφλου ςτθν ιδιωτικϊν υπεφκυνα και με περιφροφρθςθ τθσ νομιμότθτασ τα κακικοντά του ςυμφερόντων τράπεηα Proton Bank; Και τότε δεν ι επιβαρφνει οικονομικά τον ιδθ ελλειμματικό προχπολογιςμό του φυλλομετροφςαν ανακοινϊςεισ ενάντια ςτθν ΠΑ΢Π Ιδρφματοσ με αναρίκμθτα και πολυδάπανα ταξίδια ανά τον κόςμο; και τθν “αυκάδειά” τθσ; Ωςτόςο, λίγο καιρό μετά, ο Σρ. Κολλίντηασ Πϊσ μπορεί να αςκεί απρόςκοπτα ευκφνεσ διοίκθςθσ όταν βρίςκεται παραπζμφκθκε ςτο Πεικαρχικό ΢υμβοφλιο των μελϊν ΔΕΠ και


εξαναγκάςτθκε ςε ΠΑΡΑΙΣΗ΢Η από τθν τράπεηα, δικαιώνοντασ τον ςυμμετζχουν ςτα όργανα διοίκθςθσ εκλεγόμενοι από τθ μεγάλθ ανυποχϊρθτο αγϊνα μασ. Για να καταπιοφν τελικά τθ γλώςςα τουσ πλειοψθφία των φοιτθτϊν του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου. Ο όταν, ο Τφυπουργόσ Παιδείασ Ι. Πανάρετοσ απζςτειλε επιςτολι ςτον αγϊνασ που δίνουμε κακθμερινά είναι αγώνασ αρχών και αξιών για Πρφτανθ που του επεςιμανε πωσ ο Σρ. Κολλίντηασ δεν τθρεί τισ μια καλφτερθ κοινωνία για να ζνα ελπιδοφόρο αφριο για τθ δικι μασ προχποκζςεισ του νόμου ετεροαπα-ςχολοφμενοσ παράνομα επί γενιά αλλά και αυτζσ που κα μασ διαδεχκοφν. Δυςτυχϊσ, οριςμζνοι ςειρά ετϊν. από εςάσ ζχετε απεκδυκεί το ρόλο και τθν αποςτολι του Αλλά και για τθν παράνομθ κατοχι β’ κζςθσ ακαδθμαϊκοφ και ζχετε μετατραπεί ςε μανιώδεισ διώκτεσ τθσ από τον Απ. Ρεφενζ ωσ Προζδρου τθσ Επιτροπισ διαφάνειασ και τθσ ιςονομίασ. ΢τον κατιφορο που ζχετε επιλζξει δεν Λογιςτικισ Συποποίθςθσ και Ελζγχων από τον πρόκειται να ςασ ακολουκιςουμε. Απρίλιο του 2009 τθν ίδια ζνοχθ ςιωπι τθροφν. Τ.Γ. Καμία ανακοίνωςθ, καμία πρωτοβουλία 1) Όταν απευκυνόμαςταν ςτον Ι. Κατςουλάκο με τθ φράςθ “τζρμα εφαρμογισ τθσ προβλεπόμενθσ νομοκεςίασ. τα δίφραγκα” κυριολεκτοφςαμε. Μπορεί να μασ ενθμερϊςει ο Απεναντίασ, ενϊ γνωρίηουν πολφ καλά ότι κφριοσ κακθγθτισ γιατί ο ΕΛΚΕ ζχει μπλοκάρει τθν πλθρωμι επιχειρείται παραςκθνιακά, 2 χρόνια μετά, να λογαρια-ςμοφ του προςωπικοφ του κινθτοφ που φτά-νει τα 2.000 του εγκρίνουν αναδρομικι άδεια για να μθν παραπεμφκεί κι αυτόσ ευρώ; (!!!) ςτο Πεικαρχικό ΢υμβοφλιο, αυτοί τθροφν ςιγιν ιχκφοσ. 2) Θα ςυνιςτοφςαμε ςτθν πρόεδρο τθσ Δθμοκρατικισ ΢υμμαχίασ να μθν Ζνοχθ ςιωπι και ςτρουκοκα-μθλιςμόσ από μεριάσ των εκτίκεται δθμοςίωσ υιοκετϊντασ άκριτα και χωρίσ να ερευνιςει τισ εκπροςϊπων των μελϊν ΔΕΠ και για τισ περιπτϊςεισ οριςμζνων αβάςιμεσ και ευφάνταςτεσ κατθγορίεσ εναντίον τθσ ΠΑ΢Π αλλά να διδαςκόντων του Ο.Π.Α. που εξαςφαλίηουν εξαμθνιαίεσ ηθτιςει τθ διαλεφκανςθ των ςκανδάλων ανομίασ και διαφκοράσ που εκπαιδευτικζσ άδειεσ με διπλζσ (!!!) αποδοχζσ ταλανίηουν το Πανεπιςτιμιό μασ. Δυςτυχϊσ, για ερευνθτικοφσ ςκοποφσ ςε Πανεπιςτιμια το “νζο” που επαγγζλλεται φαίνεται να είναι Ζνοχθ ςιωπι και ςτρουκοκαμθλιςμόσ του εξωτερικοφ, τθν ίδια ςτιγμι όμωσ φτιαγμζνο με τα ίδια, φκαρμζνα υλικά του βρίςκονται ςτθν Ελλάδα και παραδίδουν του Δ΢ των μελϊν ΔΕΠ για τισ χκεσ που βφκιςαν τθ χϊρα ςτθ χρεοκοπία και παρανόμωσ μακιματα ζναντι επιπλζον περιπτώςεισ ανομίασ οριςμζνων το πολιτικό ςφςτθμα ςτθν ανυπολθψία και αδράσ αμοιβισ ςτα μεταπτυχιακά τθν απαξίωςθ. διδαςκόντων του ΟΠΑ. προγράμματα του Ιδρφματοσ. Θεωροφμε πωσ είναι μοναδικι ευκαιρία να Καμία ςτοιχειϊδθ ζςτω αντίδραςθ για τθν δει το φωσ τθσ δθμοςιότθτασ το πλικοσ των καταγγελιϊν για τα υποχρθματοδότθςθ των Πανεπιςτθμίων αλλά και για οριςμζνουσ φαινόμενα άνομθσ ςυμπεριφοράσ μερίδασ διδαςκόντων του Ο.Π.Α. διδάςκοντεσ του Ο.Π.Α. που προκλθτικά εξαςφαλίηουν παχυλά κακϊσ και για τισ περιπτϊςεισ καταςπατάλθςθσ του δθμοςίου ειςοδιματα από κατοχι πολλαπλϊν επαγγελματικϊν κζςεων όταν χριματοσ. Δεν πρζπει να διαφεφγει από κανζναν ότι, θ ΠΑ΢Π Α΢ΟΕΕ εκατομμφρια Ελλινων πολιτϊν ηουν ςε ςυνκικεσ ανεργίασ και δραςτθριοποιείται πζρα και ζξω από κομματικά ι άλλα ςτεγανά. Όχι οικονομικισ ανζχειασ. Και τα μόνο δεν ςυναλλάςςεται αλλά ςυγκροφεται με το κακθγθτικό και φαινόμενα αδιαφάνειασ και κάκε άλλο κατεςτθμζνο. Τπθρετεί δε, τθν εκπεφραςμζνθ βοφλθςθ διαπλοκισ δυςτυχϊσ, δεν ζχουν τριϊν χιλιάδων και πλζον φοιτθτϊν (61%) που τθσ ζχουν δϊςει τθν τζλοσ. εντολι να ςυνεχίςει αταλάντευτα τον ανζνδοτο αγϊνα τθσ ενάντια Σο μόνο άγχοσ που ςτθ διαφκορά και τθν αναξιοκρατία. φαίνεται να διακατζχει τθν παρζα του Αλογοςκοφφθ είναι Κωνςταντίνοσ Καραμάνθσ το πϊσ κα εξαςφαλίςει (Πρόεδροσ Μελών ΔΕΠ ΟΠΑ) ςυνκικεσ ΟΜΕΡΣΑ εντόσ των Ο «ακάματοσ υπεραςπιςτισ» τειχϊν του Οικονομικοφ των παρανομοφντων κακθγθΠανεπιςτθμίου Ακθνϊν, το των Ιδρφματοσ. Επί των θμερϊν πϊσ κα εκβιάςει και κα τθσ Προεδρείασ του, εξζδωςε τρομοκρα-τιςει για να πλικοσ καταγγελιϊν για τθ διαιωνίςει το κακε-ςτϊσ δράςθ τθσ ΠΑ΢Π ςε μια προςπάανομίασ και κακοδιακεια περιοριςμοφ τθσ εμβζλειάσ χείριςθσ. τθσ. Αποτζλεςμα, θ εκτόξευςθ τθσ ΠΑ΢Π ςτο 61%. Κφριοι, ακαδθμαϊκοί μασ διδάςκαλοι και παιδαγωγοί. Όλεσ μασ οι καταγγελίεσ είναι επώΤισ θερμζσ ευχαριςτίεσ κφριε Καθηγητά... νυμεσ και φζρουν τισ υπογραφζσ των εκπρο-ςϊπων φοιτθτϊν που

Νοέμβπιορ 2010:

“Τέρμα ηα δίθραγκα, Γιαννάκη Καηζοσλάκο” Το Μάπηιο ηος 2010, από ηην «Κηημαηολόγιο Α.Ε.» ανακοινώνεηαι πυρ καθήκονηα Ανηιπροέδροσ ηηρ εηαιπείαρ αναλαμβάνει εθεξήρ ο Καθηγηηήρ ηος Οικονομικού και Ανηιππύηανηρ ηος Ο.Π.Α. Ι. Καηζοςλάκορ. Ήδη όμυρ έσει διοπιζηεί και ζηο Δ.΢. ηηρ ΔΕΗ υρ εκππόζυπορ ηηρ μειοτηθίαρ ενόρ ξένος fund. Οι εκπρόζωποι θοιηηηών ηηρ ΠΑ΢Π ηον Αππίλιο ηος ίδιος έηοςρ απεςθύνοςν ερώηημα ζηον Ι. Καηζοςλάκο πυηώνηαρ ηον πυρ ζςνάδει η ιδιόηηηα ηος Ανηιππύηανη ενόρ Πανεπιζηημίος η οποία απαιηεί πλήπη και αποκλειζηική απαζσόληζη με ηιρ άλλερ δύο εξυπανεπιζηημιακέρ δπαζηηπιόηηηέρ ηος. Παπάλληλα ηον καλούν να απανηήζει γιαηί ποηέ δεν ενημέρωζε ηα θεζμικά όπγανα ηος Ο.Π.Α. για ηην καηοσή ηυν θέζευν αςηών. Φωνή βοώνηος εν ηη ερήμω όμως… Ο Ι. Καηζοςλάκορ δεν καηαδέτεηαι να απανηήζει ζηο επίζημο έγγπαθο ηηρ ΠΑΣΠ. Την ίδια ζηάζη ηηπεί και όηαν ηος απεςθύνεηαι εκ νέος ηο επώηημα δύο μήνερ μεηά, παποςζία ηος Ππύηανη αςηή ηη θοπά. Τον Οκηώβπιο ηος 2010, η ΠΑΣΠ καηαγγέλλει επίζημα ζε Ππύηανη και πολιηική ηγεζία ηος Υποςπγείος Παιδείαρ ηην προκληηική και καηάθωρη παραβίαζη ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ από ηον Ανηιππύηανη ηος Ο.Π.Α. Ι. Καηζοςλάκο. Ωρ αποηέλεζμα αςηήρ ηηρ δημοζιοποίηζηρ έπσεηαι η ΠΑΡΑΙΣΗ΢Η ηος από ηη θέζη ηος Ανηιπποέδπος ζε μια πποζπάθεια να αποθύγει ηιρ ζσνέπειες ηηρ παπαβαηικήρ ηος ζςμπεπιθοπάρ. Ακολοςθεί η θραζύηαηη επίθεζή ηος ζηοςρ εκπποζώποςρ ηηρ ΠΑΣΠ και η επίκληζη ανύπαρκηων θαινομένυν βίαρ ππορ ηο ππόζυπό ηος. Είναι εμθανέρ πυρ επισειπεί μια απέλπιδα πποζπάθεια από θύηηρ και παπαβάηηρ να πλαζαπιζηεί ζηην ακαδημαφκή κοινόηηηα υρ θύμα και ζηόσορ άδικυν επιθέζευν. Όμυρ, η ιζηοπία ηον έσει ήδη καηαδικάζει.


Οφτε λόγοσ για τθν “ταμπακιζρα” από τθ διακομματικι παρζα του Αλογοςκοφφθ Ιοφνιοσ 2007:

“Σο Πανεπιςτιμιο φεφγει, ο Γρ. Πραςτάκοσ ζρχεται” Δεν χρειάςτθκε παρά μόνο μικρό χρονικό διάςτθμα μετά τθν εκλογι του για να γίνει ςε όλουσ αντιλθπτό πωσ θ Πρυτανεία Πραςτάκου ιρκε για να εκφράςει τθν ελίτ των πρωτοβάκμιων κακθγθτϊν και να δθμιουργιςει ζνα Πανεπιςτιμιο των ολίγων και των αρεςτών.

Φεβρουάριοσ 2010: 2010: Φεβρουάριοσ

άννννθ θσσ κκεερ ρννά άεειι,, ΓΓιιά άννννθ θσσ π πίίννεειι”” ““ΓΓιιά Η αποκάλυψθ από τθν ΠΑ΢Π ενόσ ακόμθ φαινομζνου ανομίασ που ςχετίηεται με τθν παροχι 18μθνθσ Η αποκάλυψθ από τθν ΠΑ΢Π ενόσ ακόμθ φαινομζνου ανομίασ που ςχετίηεται με τθν παροχι 18μθνθσ εκπαιδευτικισ άδειασ ςτον Κακθγθτι τθσ ΟΔΕ, Ι. Σηωάννου, τθ ςτιγμι που απείχε επί ςειρά ετϊν από εκπαιδευτικισ άδειασ ςτον Κακθγθτι τθσ ΟΔΕ, Ι. Σηωάννου, τθ ςτιγμι που απείχε επί ςειρά ετϊν από το Ο.Π.Α. λόγω κυβερνθτικϊν υποχρεϊςεων, πυροδότθςε τισ αντιδράςεισ άλλων μελϊν του τμιματοσ το Ο.Π.Α. λόγω κυβερνθτικϊν υποχρεϊςεων, πυροδότθςε τισ αντιδράςεισ άλλων μελϊν του τμιματοσ με αποτζλεςμα θ παραςχεκείςα άδεια να ΑΚΤΡΩΘΕΙ και ο Ι. Σηωάννοσ να επιφορτιςτεί με κακικοντα με αποτζλεςμα θ παραςχεκείςα άδεια να ΑΚΤΡΩΘΕΙ και ο Ι. Σηωάννοσ να επιφορτιςτεί με κακικοντα διδαςκαλίασ ςτουσ φοιτθτζσ του Erasmus. διδαςκαλίασ ςτουσ φοιτθτζσ του Erasmus.

Μάρτιοσ 2010:

Λίγο πριν τον ςτείλουν ςτα ΚΑΣΕΡΓΑ, ασ τον ςτείλουμε πρϊτα ΢ΠΙΣΙ του… Ο μοιραίοσ άνκρωποσ που ευκφνεται για τθν οικονομικι χρεοκοπία τθσ χϊρασ, μετά τθν αποτυχία του να εκλεγεί βουλευτισ, αντί να ΠΑΡΑΙΣΗΘΕΙ και από τα Πανεπιςτθμιακά του κακικοντα, διεκδίκθςε κατά προκλθτικό τρόπο τθν παράδοςθ διαλζξεων Μακροοικονομίασ ςτουσ φοιτθτζσ του Οικονομικοφ. Όμωσ, κόρακασ κοράκου μάτι δεν βγάηει. Ζτςι, θ παρζα του ςτο τμιμα αλλά και ςτο Δ.΢. των μελϊν ΔΕΠ, τον περιζβαλε με εμπιςτοςφνθ και πλιρθ αςυλία για τα ανομιματά του. Μόνο μετά από τθν οργιςμζνθ αντίδραςι μασ ο κφριοσ αυτόσ απομακρφνκθκε από το ..προπτυχιακό, παρζμεινε όμωσ να παίηει ενεργό ρόλο ςτισ κρίςιμεσ ψθφοφορίεσ των ΢υνελεφςεων του τμιματοσ.

Απρίλιοσ 2010:

“Να φφγετε κφριε από ‘δω, να πάτε αλλοφ” ΢τισ 18 Μαρτίου 2010, ο κακθγθτισ του Οικονομικοφ Σρ. Κολλίντηασ αιτείται αδείασ τθσ Γενικισ ΢υνζλευςθσ του τμιματοσ, για τθν ανάλθψθ κακθκόντων Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου ςτθν, ιδιωτικϊν ςυμφερόντων, Proton Bank. Η Γ.΢. δεν εγκρίνει το αίτθμα με το ςκεπτικό πωσ θ ετεροαπαςχόλθςθ του Σρφφωνα ζχει υπερβεί κάκε λογικό όριο. Εντοφτοισ, αυτόσ αρνείται να ςυμμορφωκεί με τθν απόφαςθ τθσ Γ.΢. και αναλαμβάνει με κάκε επιςθμότθτα τα κακικοντά του ςτθν τράπεηα. Η ΠΑ΢Π καταγγζλει μζςω τθσ Αν.Επ. τον παρανομοφντα κακθγθτι για να φτάςει τελικά θ υπόκεςθ ςτο Ελλθνικό Κοινοβοφλιο. Ακολοφκωσ, ο Τφυπ.Παιδείασ Ι.Πανάρετοσ αποςτζλλει ςτο ΟΠΑ επιβεβαιϊνοντασ τθν ζκνομθ ςυμπε-ριφορά του Κολλίντηα, επιςθμαίνοντασ πωσ τθν ίδια τακτικι είχε ακολουκιςει και ςτο παρελκόν, τόςο ςτθν Attica Bank όςο και ςτθν εταιρεία Σρίτων Α.Ε. Παρόλα αυτά, Βζττασ και Κατςουλάκοσ μεκοδεφουν ςτα παραςκινια το πϊσ κα εξαςφαλιςτεί θ άδεια τθσ ΢υγκλιτου προκειμζνου να καλυφκεί ο ζκνομοσ κακθγθτισ. Η μαηικι και κακθμερινι κινθτοποίθςθ των εκπροςϊπων τθσ ΠΑ΢Π όμωσ ακυρϊνει τα άνομα ςχζδια τουσ και αναγκάηει τον Σρ. Κολλίντηα ςε παραίτθςθ από τθν Σράπεηα και ςε παραπομπι τθσ υπόκεςισ του ςτο Πεικαρχικό ΢υμβοφλιο των μελϊν ΔΕΠ. ΢το διάςτθμα που ακολουκεί αποδεικνφεται ότι ο Πρφτανθσ δεν ζχει ςυμπεριλάβει ςτο φάκελο που ζςτειλε ςτο Πεικαρχικό ΢υμβοφλιο μια ςειρά κρίςιμων διοικθτικϊν εγγράφων προκειμζνου ο Σρφφωνασ να “πζςει ςτα μαλακά”. Με νεότερο αίτθμά τουσ, οι φοιτθτζσ τθσ ΠΑ΢Π υποδεικνφουν τα ακριβι ζγγραφα και απαιτοφν να αποςταλοφν ςυμπλθρωματικά ςτο Πεικαρχικό. Οι εξελίξεισ αναμζνονται με ιδιαίτερο ενδιαφζρον τουσ επόμενουσ μινεσ.

Οκτϊβριοσ 2010: “Όλα τά’χε θ μαριορι, ο ...Ρεφενζσ τθσ ζλειπε” Νζα περίπτωςθ παράνομθσ ςυμπεριφοράσ ανάλογθσ με του Σρ. Κολλίντηα, αυτι τθ φορά από τον κακθγθτι του ΔΕΣ, Απ. Ρεφενζ. Σον Απρίλιο του 2009 διορίηεται Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Λογιςτικισ Συποποίθςθσ και Ελζγχων χωρίσ να ζχει ενταχκεί ςτο κακεςτϊσ τθσ μερικισ απαςχόλθςθσ (εντάχκθκε πολφ αργότερα) και χωρίσ να ζχει αιτθκεί ποτζ τθσ απαιτοφμενθσ άδειασ από τθ Γ.΢. του τμιματοσ και τθ ΢φγκλθτο του Ο.Π.Α. Η αποκάλυψθ τθσ ΠΑ΢Π αναγκάηει τουσ αρμοδίουσ να μθχανευτοφν τθ λφςθ αναδρομικισ (!!!) άδειασ κατοχισ β’ κζςθσ ςτον παρανομοφντα, προκειμζνου να μθν ζχει τθν “τφχθ” του Σρ. Κολλίντηα. Μζχρι και ςιμερα όμωσ, δφο χρόνια μετά, ο Απ. Ρεφενζσ εξακολουκεί να βρίςκεται ςτθ κζςθ του Προζδρου ςτθν Ε.ΛΣ.Ε. χωρίσ να πλθροί τισ προχποκζςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.


Νοζμβριοσ 2010:

“Αναςταςίασ Κωςτάκθ το ανάγνωςμα, πρόςχωμεν” Μία προκλθτικι περίπτωςθ διαςπάκιςθσ δθμόςιου χριματοσ αποκαλφπτουμε τον Νοζμβρθ του ’10. ΢υγκεκριμζνα, θ κακθγιτρια τθσ ΢τατιςτικισ Αν. Κωςτάκθ ενϊ βρίςκεται (ςτα χαρτιά;) ςτο εξωτερικό με εκπαιδευτικι άδεια ζξι μθνϊν και μάλιςτα με διπλζσ αποδοχζσ, τθν ίδια χρονικι περίοδο παραδίδει διαλζξεισ ςτα μεταπτυχιακά προγράμματα τθσ ΢τατιςτικισ ζναντι επιπλζον αδράσ αμοιβισ. Η γνωμοδότθςθ τθσ Νομικισ Τπθρεςίασ του Ο.Π.Α. μιλά για ςαφζςτατθ παραβίαςθ τθσ νομοκεςίασ ενϊ οι αρμόδιοι αντιτείνουν πωσ πρόκειται για μια πάγια τακτικι που ακολουκείται κατά κόρον από μζλθ ΔΕΠ του Πανεπιςτθμίου. Μζχρι και ςιμερα οι Πρυτανικζσ Αρχζσ αρνοφνται πειςματικά να τοποκετθκοφν επί του κζματοσ.

Ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-10:

“Άλλοσ για Durham τράβθξε πιγε, κι άλλοσ για LSE” Μζςα ςε τρεισ μινεσ, τρεισ διδάςκοντεσ του Πανεπιςτθμίου μασ παραιτοφνται τθσ κζςθσ μζλουσ ΔΕΠ που κατζχουν ςτο Ο.Π.Α. γιατί “πιάνονται” ωσ διπλοκεςίτεσ κατά παράβαςθ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ κακϊσ διατθροφςαν παράλλθλα ενεργι κζςθ κακθγθτι και ςε Πανεπιςτιμια του εξωτερικοφ. 1. Η Ειρινθ Μουςτάκθ παραιτείται από Κακθγιτρια του τμιματοσ ΢τατιςτικισ διατθρϊντασ τθ κζςθ που κατείχε ςτο Πανεπιςτιμιο LSE, ςτθ Μεγάλθ Βρετανία (φωτογραφία αριςτερά). 2. Η Ευςτακία Παπαδοποφλου παραιτείται από μζλοσ ΔΕΠ του τμιματοσ Πλθροφορικισ διατθρϊντασ τθ κζςθ τθσ διδάςκουςασ ςε Πανεπιςτιμιο τθσ Κεντρικισ Ευρϊπθσ. 3. Ο Νικόλαοσ Μποηιονζλοσ παραιτείται από Επίκουροσ Κακθγθτισ του τμιματοσ ΔΕΣ και επιςτρζφει ςτα κακικοντα του Κακθγθτι ςτο Πανεπιςτιμιο Durham, ςτθ Μεγάλθ Βρετανία (φωτογραφία δεξιά).

Οφτε λόγοσ να γίνεται για αναηιτθςθ ευκυνϊν από μεριάσ Πρυτανικϊν Αρχϊν…

Δεκζμβριοσ 2010: “΢κρζτα, ΢κρζτα, είςαι εδϊ;” Νζα περίπτωςθ διπλοκεςίτθ κακθγθτι καταγγζλλει θ ΠΑ΢Π επιςθμαίνοντασ το γεγονόσ ςτα μζλθ τθσ Γ.΢. του Οικονομικοφ αλλά και τον Πρφτανθ του Ιδρφματοσ. ΢υγκεκριμζνα, το Νοζμβριο του 2009, θ Βαςιλικι ΢κρζτα ορκίηεται Επίκουρθ Κακθγιτρια ςτο τμιμα Οικονομικισ Επιςτιμθσ και από τθν θμζρα εκείνθ βρίςκεται ςε άδεια κυιςεωσ αρχικά και ςε άδεια μθτρότθτασ εν ςυνεχεία και μζχρι τα τζλθ Μαΐου του τρζχοντοσ ζτουσ. Παρόλα αυτά όμωσ, αν και δεν ζχει διδάξει οφτε δευτερόλεπτο ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο αιτείται τθν εξζλιξι τθσ ςτθ βακμίδα του Αναπλθρωτι Κακθγθτι. ΢τθν ζκκεςθ που υποβάλλει θ αρμόδια επιτροπι και ειςθγείται κετικά τθν εκλογι τθσ, παρουςιάηεται ξεκάκαρα πωσ θ Β. ΢κρζτα διατθρεί παράλλθλθ κζςθ Επίκουρθσ Κακθγιτριασ και ςε Πανεπιςτιμιο τθσ Νζασ Τόρκθσ. Λίγο πριν τθ ςυνεδρίαςθ του εκλεκτορικοφ οι εκπρόςωποι φοιτθτϊν τθσ ΠΑ΢Π κατακζτουν ζγγραφο ηθτϊντασ τθν αναβολι τθσ ςυνεδρίαςθσ προκειμζνου να διεξαχκεί ζλεγχοσ νομιμότθτασ από τον Πρφτανθ του Ο.Π.Α. Ο Πρόεδροσ του τμιματοσ Ν. Βζττασ όμωσ αρνείται να αποδεχκεί το αίτθμα των εκπροςϊπων φοιτθτϊν και προχωρά ςτθν εκλογι τθσ ΢κρζτα ςτθ βακμίδα του Αναπλθρωτι Κακθγθτι. Ο φάκελοσ τθσ εκλογισ βρίςκεται πλζον ςτο γραφείο του Πρφτανθ και αναμζνουμε τθν επίςθμθ τοποκζτθςι του για τθ διπλοκεςίτιςα. Όταν αποφαςίςει βζβαια να επιςτρζψει ςτο ΟΠΑ...

Ιοφνιοσ 2007 - Ιανουάριοσ 2011: “Ποφ είναι πάλι ο Πρφτανθσ οεο;;;” Προκειμζνου να ενθμερωκοφμε τεκμθριωμζνα και αξιόπιςτα για τισ ςυνεχείσ και προκλθτικζσ απουςίεσ ςτο εξωτερικό του Γρ. Πραςτάκου αλλά και του Αντιπρφτανθ Ι. Κατςουλάκου, οι εκπρόςωποι φοιτθτϊν τθσ ΠΑ΢Π ςτθ ΢φγκλθτο του Ο.Π.Α. κατακζτουν αίτθμα προσ τθν Επιτροπι Ερευνϊν του ΕΛΚΕ το ΢επτζμβριο του 2010, ηθτϊντασ να τουσ γνωςτοποιθκοφν τα ακόλουκα ςτοιχεία: πόςα και ποια ταξίδια των ανωτζρω δφο καθηγητών χρηματοδοτήθηκαν από πόρουσ του Πανεπιςτημίου κατά τη διάρκεια που διατελοφν Πρυτανικζσ Αρχζσ του Ο.Π.Α., από ποιεσ πηγζσ προήλθαν τα χρήματα αυτά και τζλοσ ποιοσ ο ςκοπόσ, ο τόποσ προοριςμοφ και η διάρκεια αυτών των ταξιδιών. Οι κακζσ γλϊςςεσ (???) φζρουν τον Πρφτανθ να αςκεί ςυχνά πυκνά ρόλο πλαςιζ ανά τον κόςμο διαφθμίηοντασ μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςτο οποίο Διευκυντισ είναι άλλο μζλοσ ΔΕΠ του τμιματοσ. Η παροχι των αιτοφντων ςτοιχείων κα μασ διαφωτίςει πειςτικά για τισ προτεραιότθτεσ του Γρθγόρθ Πραςτάκου. Επιπρόςκετα, με νζο αίτθμά τουσ, τον Οκτϊβριο του 2010, αιτοφνται για λόγουσ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ΢ τθν κοινοποίθςθ των κινιςεων λογαριαςμϊν του Ζργου 1351 (υπζρ ΟΠΑ όπωσ είναι ευρζωσ γνωςτό, ι “κουβάσ” για τουσ μυθμζνουσ) κακϊσ και των Λειτουργικών εξόδων του ΕΛΚΕ. Με ςυνεχι προςκόμματα από μεριάσ του ζτερου Αντιπρφτανθ Ι. Χαλικιά αλλά και του Προζδρου του Δ.΢. των μελϊν ΔΕΠ Κ. Καραμάνθ που είναι και μζλοσ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν, θ κοινοποίθςθ των επίμαχων ςτοιχείων δεν ζχει ακόμθ ολοκλθρωκεί. Σι φοβοφνται άραγε; Σι προςπακοφν να κρφψουν και αποφεφγουν τθ δθμοςιοποίθςθ; Ευτυχϊσ όμωσ υπάρχουν και μζλθ τθσ Επιτροπισ που ςυμφωνοφν να ικανοποιθκεί πλιρωσ και άμεςα το αίτθμά μασ. Και τότε κα ζχουμε ατράνταχτεσ αποδείξεισ ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι…

"ΦΩΝΑΖΕΙ Ο ΚΛΕΦΤΗΣ"  
"ΦΩΝΑΖΕΙ Ο ΚΛΕΦΤΗΣ"  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Advertisement