Page 1

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

Συνεχίζουν να διοικούν προκλητικά το Ο.Π.Α. και να πίνουν...

“Εις υγείαν των κορόιδων”

“Α ρε …ςουλτάνα κοινωνία, που άλλουσ τουσ ανεβάζεισ και άλλουσ τουσ κατεβάζεισ”, ακοφςτθκε να μονολογεί πρόςφατα ο εισ εκ των δφο Αντιπρυτάνεων του Ιδρφματοσ οδεφοντασ προσ τα ιδιαίτερα πατϊματα του 4ου Δεριγνφ. Και ειλικρινά τον λυπικθκε θ ψυχι μασ! Ξζρεισ τι είναι,  να ζχεισ φτιάξει “πρϊτο όνομα ςτθν πιάτςα”, από αυτό που ςου εξαςφαλίηει προνομιακι και επικερδι πρόςβαςθ ςτθ νομι τθσ εξουςίασ ανεξαρτιτωσ κυβερνθτικοφ χρϊματοσ,  να τρυπϊνεισ ςτθ κζςθ του Αντιπρφτανθ ςε διακομματικό κεντρο-δεξιό πρυτανικό ςχιμα,  να επιλζγεςαι από τουσ κρατοφντεσ για τθ κζςθ του Αντιπροζδρου τθσ «Κτθματολόγιο Α.Ε.» Βαςίλθσ Παπαδάκθσ τουσ ΠΑΣΠίτεσ) να ςου κζτουν εξαςφαλίηοντασ υψθλζσ μθνιαίεσ αποδοχζσ εν επιτακτικά κζμα τιρθςθσ τθσ νομιμότθτασ; Από ποφ μζςω οικονομικισ κρίςθσ, ενϊ γνωρίηεισ ότι και ωσ που, ζχουν άποψθ και τα 18χρονα; Από ποφ απαγορεφεται ςαφϊσ από τθ νομοκεςία θ και ωσ που βγάηουν γλϊςςα και τα μοφλικα; Ζλα εξωπανεπιςτθμιακι απαςχόλθςθ για τουσ εν όμωσ που θ γλϊςςα κόκαλα δεν ζχει και κόκαλα ενεργεία Αντιπρυτάνεισ, τςακίηει. Και όλεσ μα όλεσ οι καταγγελίεσ τθσ  να ςυμμετζχεισ ςτο Δ.Σ. τθσ ΔΕΗ ωσ ΠΑΣΠ για τα πρωτοφανι φαινόμενα ΑΝΟΜΙΑΣ εκπρόςωποσ τθσ μειοψθφίασ, ξζνου ςτο Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο ευςτακοφν ιδιωτικοφ fund, απόλυτα και εκκζτουν ανεπανόρκωτα τισ  να ταξιδεφεισ ςυχνά πυκνά ςτα Λονδίνα, με Ρρυτανικζσ Αρχζσ που δεν ζπραξαν το το αηθμίωτο φυςικά, για τισ ανάγκεσ παραμικρό για να τα εμποδίςουν απεναντίασ ερευνθτικοφ προγράμματοσ που απαιτεί μθχανεφτθκαν τρόπουσ για να τα χρόνο και δουλειά, άρα ςε αποςπά από τα κουκουλϊςουν. Για του λόγου το αλθκζσ, διοικθτικά κακικοντα του Αντιπρφτανθ ςτθν τελευταία ςυνεδρίαςθ τθσ Συγκλιτου ο Ακαδθμαϊκϊν Υποκζςεων του Ο.Ρ.Α., Ι. Κατςουλάκοσ ςυνεπικουροφμενοσ από τον  να γνωμοδοτείσ ζναντι ςεβαςτοφ ποςοφ, Γρθγόρθ Πραςτάκο επιχείρθςε να υπζρ των ςυμφερόντων τθσ ιδιωτικισ υποςτθρίξει πωσ θ ετεροαπαςχόλθςι του πολυεκνικισ VIVARTIA και να είναι νόμιμθ επικαλοφμενοσ μάλιςτα αντιςτρατεφεςαι τισ βαςικζσ αρχζσ του νομολογία του 2008. Πςο όμωσ και αν υγιοφσ ανταγωνιςμοφ ςτο χϊρο τθσ επίμονα ηθτιςαμε να μασ τθν παραγωγισ και διανομισ του γάλακτοσ, κοινοποιιςει, αυτόσ παρζμενε μουλααντικείμενο ςτο οποίο και καλά ρωμζνοσ ςτθν καρζκλα του παίρνοντασ ειδικεφεςαι, τθν ζκφραςθ “δεν ςασ τθ δίνω, δεν ςασ τθ  να φιγουράρεισ για ζτθ πολλά ωσ δίνω”. Τθν κρατοφν ωσ επταςφράγιςτο διευκυντισ του μεταπτυχιακοφ του μυςτικό γιατί προφανϊσ άνκρακεσ είναι Οικονομικοφ, πόςτο νευραλγικό για ο κθςαυρόσ τουσ. τθν επιλογι των, επ’ Και ενϊ θ Ρρυτανεία αμοιβι, διδαςκόντων… ...ευρϊ ανζρχεται ο μθνιαίοσ λογαριαςμόσ δίνει τον νυν και κάποια κωλόπαιδα (όπωσ του κινθτοφ τθλεφϊνου του Ι. Κατςουλάκου Ρραςτάκου υπζρ πάντων αγϊνα για να αποκαλεί ο Ρρόεδροσ τθσ ΟΔΕ,


καταφζρει να ολοκλθρϊςει τθ κθτεία τθσ χωρίσ άλλεσ φοβικθκε. Εδϊ θ ΠΑΣΠ τον οδιγθςε ςε παραίτθςθ από τθ απϊλειεσ, τθν προθγοφμενθ βδομάδα ζφταςε ςτα κζςθ του Αντιπροζδρου τθσ «Κτθματολόγιο Α.Ε.» χάνοντασ “Ανάκτορα του Πραςτάκινγχαμ” ζγγραφο του Σϊματοσ μθνιαίεσ αποδοχζσ δυόμιςθ χιλιάδων ευρϊ και αυτοί του Επικεωρθτϊν Δθμόςιασ ηθτάνε να πλθρϊςει και τα ρζςτα. Μάταια όμωσ. Ο Διοίκθςθσ το οποίο Κατςουλάκοσ ενίςταται και απαιτεί να βρεκεί κονδφλι ηθτά από τθ Διοίκθςθ προκειμζνου να καλυφκεί άμεςα θ οφειλι. Η Vodafone του Ο.Ρ.Α. εξθγιςεισ επανζρχεται για τθν εξόφλθςθ του λογαριαςμοφ. Το για όλα τα τελευταία ενδεχόμενο να διαρρεφςει ςτθν ΠΑΣΠ το κζμα, τουσ Τα ενταλματα πλθρωμθσ των 2.011,3 φαινόμενα παρανοπροκαλεί τρόμο. “Θα ςασ κρεμάςουν κουδοφνια” και καλά ευρϊ...και το "πάρτυ" ςυνεχίηεται μιϊν κακϊσ και για κα ςασ κάνουν, αν βγει ςτθ δθμοςιότθτα αυτό το ποςό, τουσ χειριςμοφσ τθσ ψελλίηει διςτακτικά γνϊςτθσ του εν λόγω λογαριαςμοφ. Οι ςτθν αντιμετϊπιςι γνωρίηοντεσ υποςτθρίηουν πωσ Πραςτάκοσ και τουσ. Είναι θ ίδια Κατςουλάκοσ ζχουν καταχρεϊςει το Ρανεπιςτιμιο με τουσ θμζρα που ιδιαιτζρωσ υψθλοφσ λογαριαςμοφσ των κινθτϊν τουσ Πραςτάκοσ και τθλεφϊνων (ζχουν φτάςει και τα επίπεδα των 800 και 900 Αλογοςκοφφθσ ευρϊ το μινα) οι οποίοι πλθρϊνονται από τον λεγόμενο παραβρίςκονται και “κουβά” που χειρίηονται αποκλειςτικά οι Ρρυτανικζσ ομιλοφν για τθν Αρχζσ. Αυτι τθ φορά όμωσ, αναηθτείται άλλθ φόρμουλα οικονομικι κρίςθ ςε για να αποφευχκεί το κράξιμο. εκδιλωςθ τθσ ΔΑΡ και Αφοφ το βαςάνιςαν αρκετά, βρικαν τελικά “παπά να ακολοφκωσ επιςτρζκάψουν” και ςυγκεκριμζνα τον προχπολογιςμό του φουν ςτο Ρανεπιζργου με κωδικό ΣΜ-0321-05 και τίτλο COMPETITIVE ςτιμιο ανακοινϊνοντασ STRATEGY, COMPETITION POLICY AND LAW AND THE 2ιμερο κλείςιμο του Ο.Ρ.Α. λόγω ενόσ επειςοδίου βίασ REGULATION OF MARKETS. Δθλαδι “άλλοσ βάηει τθ μεταξφ ΡΑΣΡ – ΔΑΡ, που ςυνζβθ μία εβδομάδα πριν, φωτιά κι άλλοσ βρίςκει τον μπελά”. Μεςοφςθσ τθσ δθλαδι κατά το κοινϊσ λεγόμενο, “χτεσ κλάςατε, ςιμερα οικονομικισ κρίςθσ που μαςτίηει εκατομμφρια Ελλινων βρϊμιςε”. Ο λόγοσ προφανισ ςε όλουσ. Πμωσ όςο και αν πολιτϊν θ Αυτοφ Εξοχότθσ Ιωάννθσ Κατςουλάκοσ ζχει το το επιχειροφν, δεν πρόκειται να αλλάξουν τθν ατηζντα. κράςοσ να χρεϊνει το μθνιαίο λογαριαςμό του κινθτοφ Είναι τόςα πολλά τα ανομιματά τουσ και είμαςτε πολφ του με δφο χιλιάδεσ ευρϊ και να απαιτεί μάλιςτα να εξοργιςμζνοι και αποφαςιςμζνοι που δεν κα τουσ πλθρωκεί από χριματα του Δθμόςιου Ρανεπιςτθμίου, αφιςουμε ςε χλωρό κλαρί. Θα ςυνεχίςουμε να δθλαδι από χριματα του ελλθνικοφ λαοφ. Ρροςπακεί αποκαλφπτουμε ςε ολόκλθρθ τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα φαίνεται ο ακεόφοβοσ να μασ πείςει πωσ “Μαηί τα ποιοι είναι οι διοικοφντεσ του Ιδρφματοσ. Γιατί ζχει πολφ κάναμε” τα τθλζφωνα των 2.000 και πλζον ευρϊ. Πμωσ ψωμί ακόμθ θ υπόκεςθ. το μόνο που πετυχαίνει είναι να γίνεται περίγελοσ. Ράμε λοιπόν… Ιωάννθσ Κατςουλάκοσ, ζνα όνομα, μία Δυςτυχϊσ, αυτι είναι θ Διοίκθςθ που αςκεί ςιμερα ιςτορία! Ο άνκρωποσ για όλεσ τισ δουλειζσ, αρκεί να είναι το Ρρυτανικό ςχιμα του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου. χρυςοφόρεσ. Ο άνκρωποσ που νομίηει Από τθ μια μεριά απολφουν ότι απευκφνεται ςε κουτόφραγκουσ ςυμβαςιοφχουσ του Ιδρφματοσ λόγω Πραςτάκοσ και Κατςουλάκοσ που καταπίνουν αμάςθτο το ςανό ζλλειψθσ πόρων, μειϊνουν τον αρικμό ζχουν καταχρεϊςει το που τουσ πετάει. Δεκζμβριοσ του των κακαριςτριϊν τθ ςτιγμι που ζχουν Πανεπιςτιμιο 2010, και θ εταιρεία κινθτισ αυξθκεί οι ανάγκεσ κακαριςμοφ, με τουσ ιδιαιτζρωσ υψθλοφσ τθλεφωνίασ VODAFONE (ςόρρυ για τθ απαιτοφν από τουσ φοιτθτζσ χρθματικι λογαριαςμοφσ των κινθτϊν τουσ μαφρθ διαφιμιςθ) ειδοποιεί το Ο.Ρ.Α. καταβολι για τθν προμικεια πάςο, τθλεφϊνων πωσ ο λογαριαςμόσ ενόσ κινθτοφ βεβαιϊςεων ςπουδϊν και αναλυτικϊν τθλεφϊνου που πλθρϊνεται από το Ρανεπιςτιμιο ζχει βακμολογιϊν πάνω από ζνα αρικμό αντιγράφων και από ξεφφγει για τα καλά. Ρροχωρά μάλιςτα και ςε προςωρινι τθν άλλθ καταςπαταλοφν πόρουσ του Ρανεπιςτθμίου για φραγι εξερχομζνων κλιςεων λόγω του αδικαιολόγθτου προςωπικζσ τουσ ανάγκεσ. “Ανάκρεψε τον ποντικό να φψουσ του λογαριαςμοφ. φάει το μαλλί ςου”. Ε ρε βρεμζνθ ςανίδα που τουσ Η ειδοποίθςθ ζρχεται δθλαδι μεςοφςθσ τθσ χρειάηεται... περιόδου που θ ΠΑΣΠ ζχει κορυφϊςει τισ αποκαλφψεισ Η περίπτωςθ Κατςουλάκου αποτελεί χαρακτθριςτικό περί ςκανδαλωδϊν ςυμπεριφορϊν οριςμζνων μελϊν ΔΕΡ γνϊριςμα μιασ μερίδασ Ρανεπιςτθμιακϊν που του Ρανεπιςτθμίου. Και όπωσ γίνεται κατανοθτό “αξιοποίθςαν” επί ςειρά ετϊν τθν ακαδθμαϊκι τουσ επικρατεί ζνασ ψιλοπανικόσ ςτον ΕΛΚΕ για το πϊσ κα υπόςταςθ προκειμζνου να αποκτιςουν προνομιακι καλυφκεί θ πλθρωμι του λογαριαςμοφ. Τα παραςκινια πρόςβαςθ ςτα “ςαλόνια τθσ κρατικισ και κυβερνθτικισ και οι ηυμϊςεισ πολλζσ. Το ποςό ξεπερνά τα δφο χιλιάδεσ εξουςίασ” διαςφαλίηοντασ εφκολο και ςίγουρο κζρδοσ. ευρϊ (2.011,30 για τθν ακρίβεια) και μιλάμε μόνο για Σιμερα πλζον, Ρραςτάκθδεσ και Κατςουλάκθδεσ πνζουν περίοδο ενόσ μινα (21 Νοεμβρίου 2010 ζωσ 20 τα λοίςκια μαηί με το χρεοκοπθμζνο πολιτικό ςφςτθμα Δεκεμβρίου 2010). Λζτε να εντόπιςε ηωι ςε άλλο πλανιτθ που τουσ ανζδειξε. Και όςο και αν οριςμζνοι ςτα ο κφριοσ κακθγθτισ και προςπακεί να κλείςει κι εκεί παραςκινια ζραβαν μζχρι πρόςφατα ςτον Ι. Κατςουλάκο καμιά επικερδι δουλίτςα; το κοςτοφμι του νζου Ρρφτανθ του Ο.Ρ.Α., Του μεταφζρεται διακριτικά πωσ ίςωσ κα ζπρεπε να τα ςυνειδθτοποίθςαν προσ μεγάλθ τουσ απογοιτευςθ πωσ καλφψει από τθν τςζπθ του. Ροιοσ είδε τον Θεό και δεν τον τελικά “του χοίρου το μαλλί δε γίνεται μετάξι”.

"ΕΙΣ ΥΓΕΙΑΝ ΤΩΝ ΚΟΡΟΙΔΩΝ"  

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

"ΕΙΣ ΥΓΕΙΑΝ ΤΩΝ ΚΟΡΟΙΔΩΝ"  

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

Advertisement