Page 1

Cloud Computing: hy p e, evo lutie of revo lutie?

Cloud Computing: hype, evolutie of revolutie? ‘Keuze aan gebruiker’ Ruud de Jonge, Microsoft

‘Innovaties beoordelen op waarde voor bedrijf’ George Banken, Detron

‘Overal informatie delen’ Eric de Muinck Keizer, Google

‘Realistisch omgaan met de Cloud’ Jaap Gorjup, Marviq

Dit magazine is een co-productie van Marviq en uitgeverij TIEM

1


Cloud Computing: hy p e, evo lutie of revo lutie?

Cloud Computing: revolutie, evolutie of hype? Is Cloud Computing

daarvan zijn we eerst op kleine schaal gaan

bevorderen. We kennen onze klanten goed

een hype of gaat het

experimenteren. Inmiddels zijn we uit het ex-

en luisteren naar de wensen die hun business

werkelijk bijdragen

perimentele stadium en hebben wij diverse

stelt. Tegelijk volgen we de technologische

aan de business?

klanten geholpen met de implementatie van

ontwikkelingen en onderzoeken we continue

Gezien de discussies

‘Cloud Sourcing’ voor delen van hun infra-

de mogelijkheden om deze in te zetten voor

in de vakbladen en

structuur. De ervaringen zijn zeer positief.

onze klanten. Zo helpen wij onze klanten

op fora op Linkedin

steeds voorop te lopen met het toepassen

zijn de voor- en tegenstanders het nog lang

Met het Marviq Cloud Computing Congres

niet met elkaar eens. Flexibiliteit, minder

wilden wij onze ervaringen met u delen en u

kapitaal­beslag en kostenreductie lijken de

de gelegenheid bieden in contact te komen

Wij hopen dat u door dit magazine een beter

belangrijkste voordelen te zijn. Maar vormen

met specialisten op dit gebied. Het is ons een

inzicht krijgt in de mogelijkheden en grenzen

de juridische implicaties geen spelbreker?

bijzonder groot genoegen u dit magazine te

van de Cloud.

En worden de risico’s niet onderschat?

mogen aanbieden, dat naar aanleiding van

van nieuwe technologie.

het congres is gemaakt.

Met vriendelijke groet,

hebben niet op de uitkomst gewacht van

Bij Marviq helpen wij onze klanten (web)

Arnoud Wijnands

het debat onder ICT-professionals. In plaats

innovatie te gebruiken om de business te

Commercieel directeur Marviq 

De architecten en programmeurs van Marviq

Inhoud

Colofon Redactie: Arnoud Wijnands, Marviq Realisatie: Pasklaar Communicatie, Nijmegen Layout:

GrafiMedia Groep, Almere

Drukwerk: Uitgeverij TIEM, Baarn

2

Ervaringen met de Cloud

3

Sun Cloud: Pay as you go

4

Peter van Eijk: Bouwstenen voor de Cloud

5

Georde Banken: Samen leren van de Cloud

6

Microsoft: Overal beschikbaar

7

De wereld van Marviq: Turning Innovation into Business Value

8

Google: Gemak en snelheid

10

Cisco: Stappen naar de Cloud

11

Van Diepen Van der Kroef: Juridische aspecten Cloud Computing

12

Amazon: Elasticiteit in beheer en opslag

14

EspritXB: Hybride Cloud oplossingen

15


Cloud Computing: hy p e, evo lutie of revo lutie?

Ervaringen met de Cloud In de Cloud supermarkt is de rijst te vergelijken met infrastructuur en vlees met storage (IAAS), de afmaak gerechten (alleen room toevoegen) te vergelijken met PAAS en de kant en klare hap is te vergelijken met een SAAS. Het inhuren van een kok is te vergelijken met een system integrator. Kortom, IT-recources zijn een commodity geworden, je moet alleen de ingrediënten goed kennen. Marviq werkt al een paar jaar met Cloud

De voordelen van Cloud Computing:

Computing en kan dus inmiddels terugval-

• infrastructuur kan snel worden

onder andere voor Essent oplossingen waarin

uitgerold;

len op een aantal cases. Marviq ontwikkelde

Jaap Gorjup

de Cloud een rol speelt. ‘De voordelen van

Gorjup vind de juridische kwesties rond

• gemakkelijk up- en downschalen;

Cloud Computing zijn duidelijk’, verklaart

Cloud Computing zeer belangrijk, zoals het

• geen investeringen in hardware of

Jaap Gorjup, Lead Architect bij Marviq. Naast

splitsen van mail, de verantwoordelijkheid

de al eerder genoemde kostenbesparing en

voor de data en retentie. ‘Juristen zien veel

flexibiliteit, noemde hij minder onderhoud,

zaken die nog niet opgelost zijn.’ Hij pleit er

open standaarden, simpele SLA’s, scaling en

dan ook voor een set van gecertificeerde

snelheid van handelen.

voorwaarden op te stellen om dit soort zaken

eenmalige kosten; • goedkoper dan normale middelgrote datacentra; • breder aanbod aan facilitaire standaard applicaties, zoals Google Apps en Salesforce;

te regelen. Of het nu gaat om het hosten van applicaties,

• minder rekenkracht nodig;

het leveren van rekenkracht en -tijd of de op-

• back-up in de Cloud.

slag van data, met Cloud Computing is een

Wat kan Marviq voor uw bedrijf betekenen?

IT-infrastructuur schaalbaar en kostenefficiënt

• Consultancy met betrekking tot Web Self

in te richten. ‘Het is mogelijk snel te schakelen

Service, Enterprise Application Integration

en veel voordeel te behalen. Daarbij is het

(EAI), Service Oriented Architecture (SOA)

belangrijk dat bedrijven experimenteren

en Rich Internet Applications (RIA)

met Cloud Computing, maar dan wel met haalbare cases.’

• Software architectuur en database ontwerp • Applicatieontwikkeling o.a. in JAVA, .NET,

Realistisch model Marviq biedt met Cloud Computing een platform waarop nieuwe diensten makkelijker zijn uit te rollen. ‘Maar het gaat dan wel om diensten die zich daarvoor lenen. Je moet realistisch zijn en met beide voeten op de

PHP en Perl • Beheer en code-onderhoud van (legacy) applicaties • Applicatiehosting en beheer met 24x7 support • Nearshoring en Cloud Sourcing 

grond blijven. Een SAP-systeem zet je niet zomaar in de Cloud. En de diensten van de verschillende Clouds werken ook nog niet allemaal samen. Maar de ontwikkelingen

Meer weten:

gaan snel, en er is steeds meer mogelijk’,

www.marviq.com

zegt Gorjup.

www.cloudwork.com

3


Cloud Computing: hy p e, evo lutie of revo lutie?

Sun Cloud: Pay as you go Sun verwacht dat de toekomst ligt in de combinatie van publieke en private Clouds en de communicatie tussen de twee typen. ‘Bedrijven kunnen bijvoorbeeld hun eigen Cloud uitbouwen, die dan op piekmomenten gebruik maakt van publieke Cloud’, aldus Nelissen. Daarmee houden bedrijven hun eigen omgeving, met de flexibiliteit van de publieke Clouds.

Niko Nelissen

‘Kostenbesparing en flexibiliteit zijn de groot-

nen een virtuele server op Windows, Solaris

ste voordelen van Cloud Computing’, zo ver-

of Linux.

klaart Niko Nelissen, Director Cloud Platform

Een VDC omvat een geïntegreerde interface

Strategie, Marketing Cloud Computing van

waarop allerlei applicaties draaien, ongeacht

Sun Microsystemen. Suns Cloudcomputing-

het operating system (OpenSolaris, Linux of

platform omvat in eerste instantie Sun Cloud

Windows). De Storage Service ondersteunt

Storage Service en Sun Cloud Compute

WebDAV protocols voor gemakkelijke toe-

Service. Beide diensten komen in de zomer

gang tot files en api’s die compatible zijn met

van 2009 beschikbaar.

Amazons S3 api’s.

Virtueel datacenter

Cloud Partner Ecosystem

De Sun Cloud Compute service zal klanten

Sun is voorstander van een open cloud

toelaten om een eigen virtueel datacenter

platform. ‘Ontwikkelaars hebben hierdoor de

te bouwen. Deze omvat onder meer servers,

mogelijkheid om eenvoudig te migreren van

netwerken en storage, en natuurlijk het

één cloud naar een andere’, aldus Nelissen.

‘Kostenbesparing en flexibiliteit zijn de grootste voordelen van Cloud Computing’ beheer daarvan. Kant-en-klare servers, maar

De Sun Cloud ondersteunt programmeer-

ook automatisch clusters daarvan, zijn aan te

talen als Java, Ruby en PHP. Daarnaast biedt

maken op basis van allerlei soorten disk­

het api’s voor aansluiting op andere Cloud en

images. Dat omvat de meest gebruikte

Cloudapplicaties.

Linux-distributies en Suns eigen Unix-variant

Sun’s Computing Cloud wordt gehost

Sun Microsystems is leverancier van

Solaris. Die images zijn ook door derde

bij Super­NAP in Las Vegas. Een adequate

hardware- en (open source) software­

partijen te maken en op de Sun Cloud aan te

testomgeving, flexibiliteit en elasticiteit zijn

systemen met als visie ‘The Network is

bieden.

volgens Sun de grootste voordelen voor

the Computer’

developers. Via een webinterface kan een Virtual Data

Klanten betalen een nog onbekend bedrag

Meer weten?

Center (VDC) worden samengesteld door het

op basis van cpu-uren. 

www.sun.com/cloud

bundelen van rekenkracht, opslagcapaciteit en netwerkbronnen. Applicaties draaien bin-

4


Cloud Computing: hy p e, evo lutie of revo lutie?

Bouwstenen voor de Cloud De ontwikkelingen binnen Cloud Computing gaan razendsnel. Voor bedrijven kan het allerlei voordelen opleveren. Maar welke stappen moet je nemen om daadwerkelijk met of in de Cloud te werken, en hoe zit het met de veiligheid? IT-adviseur Peter van Eijk geeft advies. Cloud Computing kan bedrijven verschil-

Stappen

Peter van Eijk is strategisch architect

lende voordelen bieden. De verschillende

Van Eijk adviseert bedrijven goed te kijken

digitale infrastructuren, adviseur, spreker

gebruiksscenario’s leveren ieder hun eigen

naar activiteiten binnen het bedrijf waarmee

en columnist.

oplossing op. Het is dus belangrijk dat er

experimenten binnen de Cloud mogelijk

vooraf keuzes worden gemaakt. ‘Zakelijke

zijn. ‘Bekijk vooraf welk probleem binnen het

gebruikers, die met Cloud Computing willen

bedrijf je met Cloud Computing kunt oplos-

veilig? Volgens Van Eijk moeten bedrijven aan

gaan werken, moeten vooraf vooral goed

sen en stel op basis daarvan een strategie op.

het idee wennen dat data in de Cloud staat.

nadenken wat ze met Cloud Computing van

Definieer wat een knelpunt is in je organisatie

‘Veiligheid en betrouwbaarheid zijn voor

willen bereiken’, zegt IT-adviseur Peter van

en kijk of je daar iets mee kan binnen Cloud

bedrijven als Amazon, Microsoft en Google

Eijk. Hoe kun je uit Cloud Computing voor-

Computing.’ Als voorbeeld noemt Van Eijk

uiteraard top-issues. Je moet je voorstellen

deel behalen? Wil je sneller aan de slag of wil je schaalbaarheid? Wil je hoge bandbreedtes omdat je filmpjes op je site wil tonen, of wil je rekencapaciteit voor bepaalde rapportages? In alle gevallen heb je een andere strategie

‘... de mogelijkheden Cloud Computing zijn even rekbaar als de Cloud zelf.’

nodig. En wat je ook wilt met Cloud Computing, het is altijd belangrijk om een

een bedrijf waar medewerkers telewerken.

wat er gebeurt als data uit de Amazon-Cloud

goede exit-strategie te bedenken.’

‘In dat geval kan Google-Apps een goede

op straat komt te liggen. Dat kunnen deze

oplossing bieden.’

bedrijven zich echt niet veroorloven. Ze

Cloud Computing is even rekbaar als het be-

zullen er dus alles aan doen om zaken zo

grip en geeft bedrijven allerlei bouwstenen

veilig mogelijk op te slaan. En betere experts

om mee te werken. ‘Je hoeft bijvoorbeeld

kun je je niet wensen. Amazon en Google

Tijdens zijn presentatie liet Peter van Eijk

niet alles in de Cloud te doen of te laten

werken nu ook aan certificaten om dit zo

aan de hand van rekenmodellen zien,

staan. Het is ook mogelijk een applicatie in

goed mogelijk te waarborgen. Je kunt uiter-

waar de Cloud zich nu eigenlijk bevindt.

de Cloud te ontwikkelen, goed door te testen

aard altijd back-ups in je bedrijf, of zelfs in

Zijn conclusie: de Cloud is overal, maar

en vervolgens naar binnen te trekken. Of

een andere Cloud houden. Een ander punt

sommige Clouds zijn op meer plaatsen

een deel van je website op de Cloud laten

is dat bedrijven gemiddeld 10% van hun IT-

aanwezig dan andere. Google Apps is

draaien. Wat dat betreft zijn de mogelijk­

personeel van buiten inhuurt. Wie vertrouw

het laatste jaar flink uitgebreid. En met

heden van Cloud Computing even rekbaar

je nu meer?’ 

een gemiddelde uptime van 99,8%

als de Cloud zelf.’

presteren Clouds erg goed. Hoewel de voordelen van Cloud Computing

Meer weten:

duidelijk zijn, zien veel partijen nogal er nogal

http://digitalinfrastructures.nl

wat haken en ogen aan. Hoe zit het met de continuïteit van de Cloud? En zijn gegevens

5


Cloud Computing: hy p e, evo lutie of revo lutie?

Samen leren van de Cloud Met zes innovatieve ondernemingen richt de Detron Groep zich op de integrale dienstverlening rondom ICT en Telecom. Cloud Computing past daar uiteraard bij, maar het is een jonge ontwikkeling die nog ver afstaat van de huidige werkwijze van bedrijven. CEO en founder George Banken vindt het belangrijk dat de Detron Groep, waar Marviq onderdeel van uitmaakt, leert om te gaan met deze nieuwe ontwikkeling en daar een visie op ontwikkelt. George Banken ‘Binnen ons vakgebied zijn er allerlei trends

Beheer is een cruciale factor binnen de

en ontwikkelingen. Als je jezelf als bedrijf

dienstverlening van Detron. Beheer van ver-

liseren.’ Belangrijk is, volgens Banken, dat

serieus neemt, dan moet je alle innovaties

bindingen, servers en werkplekken van klan-

bedrijven nu voorzichtig experimenteren

bekijken op de waarde die het voor de klant

ten om een hoge beschikbaarheid te kunnen

met Cloud Computing. ‘Uiteraard met ap-

kan hebben. Je moet alle nieuwe ontwik-

bieden en snel te kunnen reageren als dat

plicaties die niet bedrijfskritisch zijn, dat is de

kelingen serieus nemen. Op die manier kun

nodig is. ‘Dat lijkt diametraal tegenover Cloud

verstandige weg. Een marketingactie leent

je minimaal een knowledge base aanleg-

Computing te staan, maar dat is het niet’,

zich daar bijvoorbeeld uitstekend voor. Maar zolang de service niet minimaal dezelfde

‘Als jezelf als bedrijf serieus neemt, dan moet je alle innovaties bekijken op de waarde die het voor de klant kan hebben’

kwaliteit heeft als de eigen servers, zullen wij onze klanten niet adviseren om hier vol in te gaan.’ De ervaringen van klanten en partners zijn belangrijk om gezamenlijk de beste

gen. Bovendien – en dat vind ik minstens zo

zegt Banken. ‘Wij zullen op dit moment, juist

oplossingen te vinden en de voordelen en

belangrijk – is het rendement van servers op

omdat de initiatieven rond Cloud Computing

nadelen van Cloud Computing boven tafel

dit moment bepaald slecht te noemen. Bij

nog zo jong zijn, onze klanten absoluut niet

te krijgen. ‘Daarom vind ik zo’n congres ook

de meeste servers wordt slechts 10 % van de

adviseren al hun data in de Cloud te zetten.

zo belangrijk. Je hoeft niet allemaal het wiel

capaciteit gebruikt. Er zijn met Cloud Com-

Daarvoor is de beschikbaarheid van ICT te

uit te vinden. Marviq trekt nu op met andere

puting dus serieuze besparingen mogelijk.

bedrijfskritisch voor onze klanten. Maar we

marktpartijen en we leren gaandeweg wat

Niet alleen op investering in hardware, maar

hebben er wel een mening over en we willen

de beste strategieën zijn. Dat lijkt mij met het

ook op het gebied van energie. Je hebt dus

erover leren, samen met onze partners en

oog op de toekomst beter dan je afhouden

eigenlijk de plicht dit serieus te nemen.’

samen met onze klanten, zodat we ook in de

van deze ontwikkeling. We zullen heus

komende jaren weten welke technologie bij

onderweg wel eens een fout maken, maar

welke klant past.’

zolang dat in alle openheid gebeurt, leert iedereen ervan, ook onze klanten.’ 

Bedrijfskritisch Eén van de aanjagers van Cloud Computing zal, volgens Banken, Software as a Service (SAAS) zijn. ‘Je ziet dat bedrijven heel voorzichtig software als dienst gaan afnemen en dat is eigenlijk de eerste stap. De volgende stap zal zijn dat ook data hier zal worden

ICT 6

&

Te l e c o m G r o e p

neergezet, en dan ben je al met Cloud bezig. Maar dat moet zich allemaal nog uitkristal-


Cloud Computing: hy p e, evo lutie of revo lutie?

Overal beschikbaar Microsoft zet met het Azure Services Platform in op een hybride model, waarin de eindgebruiker bepaalt welke componenten hij wil outsourcen en welke niet. ‘Voordeel is dan dat je toch kan doorwerken als de Cloud even niet beschikbaar is, bijvoorbeeld in een vliegtuig.’ De dienstverlening van Microsoft moet zowel online, offline en over meerdere devices beschikbaar zijn. ‘Web Service applicatie is nog geen

draaien. Het platform draait op basis van het

commodity’, waarschuwt Ruud de Jonge,

pay-as-you-go model. Het Azure platform

Platform Evangelisatie Director bij Microsoft.

maakt het eenvoudiger capaciteit te plannen.

tussen medewerkers, klanten en leveranciers

‘Hoe maken we de realiteit van Cloud waar?

Hierdoor zijn investeringen in dure hardware

wordt gestroomlijnd.

Daarvoor is meer nodig dan alleen een infra-

om pieken in het gebruik te ondervangen

structuur.’ Volgens De Jonge zijn security en

niet meer nodig. Voor beheerders biedt het

‘De gebruiker heeft met Azure de keuze

privacy belangrijke issues binnen bedrijven.

platform een betere infrastructuur manage-

welke applicaties hij wel of niet in de Cloud

‘Controle, zien en aanraken hebben ook hun

ment, zo vinden updates en management-

wil zetten. Dat levert veel flexibiliteit en

voordelen.’

taken automatisch vanuit het platform plaats.

werkelijke kostenbesparingen op’, aldus

Ruud de Jonge

Windows Azure, dat eind dit jaar live gaat, is het systeem dat aan de basis staat van het Azure Services Platform. Dit platform stelt ontwikkelaars in staat applicaties gebaseerd op de .NET infrastructuur van Microsoft aan te bieden, en zal bestaan uit de diensten

‘Voordeel is dan dat je toch kan doorwerken als de Cloud even niet beschikbaar is, bijvoorbeeld in een vliegtuig’

Microsoft SQL, Microsoft .Net, Live Services, Microsoft Sharepoint en Dynamics CRM. Voor

Het platform kan worden geïntegreerd

De Jonge. ‘Bovendien zijn er al zo’n 60.000

Azure is gekozen voor open standaarden:

binnen bestaande applicaties, waardoor

ontwikkelaars in Nederland die werken met

SOAP, REST, Atom. Daardoor valt Azure een-

reeds gemaakte investeringen niet onnodig

.Net. Dat is een goed begin, nietwaar?’ 

voudig te integreren met bijna elke program-

zijn geweest.

meertaal en OS.

Kostenbeheersing Schaalbare capaciteit

Gebruikers betalen ook bij Microsoft voor de

Het Azure Services Platform bestaat uit vier

services die zij gebruiken, waardoor de kosten

delen: Azure (een Windowsomgeving voor

voor de aanschaf van hardware en infrastruc-

het draaien van applicaties en opslaan van

tuur omlaag gaan. Door applicaties op het

gegevens binnen Microsoft datacentra), .Net

platform te draaien, worden operationele- en

Services (gedistribueerde infrastructuur-

onderhoudskosten beperkt. Doordat de

diensten), MS SQL Services (cloud-versie van

capaciteit dynamisch wordt, kunnen bedrij-

services gebaseerd op SQL Server) en Live

ven efficiënter en flexibeler opereren.

Meer weten:

Services (verschaft toegang tot data in de MS Live applicaties).

Een voorbeeld van de Cloud Computing

www.microsoft.com/azure

oplossingen van Microsoft is BPOS. Dit is een

www.enthusiasm.nl

Volgens Microsoft biedt het Azure Services

communicatie- en samenwerkingsoplossing

Platform flexibiliteit, controle en een kosten-

voor het MKB waarbij informatie en data

bewuste oplossing om (internet)applicaties te

gedeeld kan worden en de communicatie

7


Cloud Computing: hy p e, evo lutie of revo lutie?

De wereld van Marviq:

Turning Innovation into Business Value Klanten willen zich kunnen richten op hun core-business en zich geen zorgen maken over het beheer van hun software of infrastructuur. Marviq biedt daarom een flexibel pakket van services. Dat wij daarbij innovatie niet uit de weg gaan, is duidelijk. Onze stappen op het gebied van Cloud Computing zijn hier een voorbeeld van.

Ook op het gebied van Software Development staan de ontwikkelingen niet stil. Na de opkomst van JAVA in de jaren negentig maakte .NET de afgelopen jaren een sterke opmars door en ontwikkelde zich als een volwaardig alternatief voor JAVA. Google Apps,

Bij het ontwikkelen van een architectuur staat

het nieuwe exchange- en ontwikkelplatform

bij Marviq het beheer altijd voorop. Mooie

van Google, maakt gebruik van Python, een

sites en slimme applicaties vormen geen

nieuwe taal die ontwikkeld is door de Neder-

doel op zich, maar zijn een middel tot het

lander Guido van Rossum.

realiseren van de organisatiedoelstellingen. Veiligheid, stabiliteit en kostenbeheersing zijn

Een andere ontwikkeling is de opkomst

belangrijke uitgangspunten bij het ontwikke-

van Rich Internet Applications (RIA). Dit zijn

len van een bedrijfsapplicatie. Als organisatie

interactieve internetapplicaties die het gevoel

hebben wij daarom keuzes gemaakt ten

geven van een desktopprogramma. Naast

aanzien van de software platforms, databa-

Adobe Flex bracht Microsoft met Silverlight

ses, toolkits en beheermethodieken die wij

ook een RIA Kit op de markt. Marviq heeft

gebruiken. Ons motto is ’beter één techniek

gekozen voor Open Laszlo, een open source

goed beheersen dat twee half’. Dit kan

RIA-platform. Marviq ontwikkelde ondermeer

betekenen dat wij u voor bepaalde technie-

voor Essent diverse oplossingen in Open

ken moeten doorverwijzen naar een andere

Laszlo.

dienstverlener. Kiest u echter voor Marviq,

Marviq is een gespecialiseerd software ontwikkelbureau. Onze focus ligt op het ontwikkelen en beheren van web­applicaties en het ontsluiten van back­office systemen. De projecten die wij voor onze klanten uitvoeren richten zich op de interactie met klanten, het faciliteren van transactiesystemen, het inrichten van Web Self Service en realiseren van websites. Wij onderscheiden ons door te werken vanuit Nederland met specialisten waarmee u direct kunt communiceren, zonder tussenkomst van derden.

8

dan weet u zeker dat u zaken doet met men-

Infrastructuur en Cloud Computing

sen die weten waarover ze spreken.

Marviq adviseert niet alleen ten aanzien van het ontwerpen, bouwen en beheren van ap-

Innovatie

plicaties, wij maken onze adviezen op al deze

Juist op het terrein van het internet volgen

terreinen ook waar. Als onderdeel van de

de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op.

Detron ICT & Telecom Groep beschikken wij

Voorbeelden zijn ondermeer de opkomst

binnen onze eigen organisatie over state-of-

van community netwerken zoals Facebook,

the-art datacenters en een zeer modern ge-

Hyves en LinkedIn. Maar ook YouTube, Flickr

virtualiseerd ESX-platform waarmee wij High

en Twitter zorgen voor het ontstaan van

Avalability Hosting voor u kunnen realiseren.

community’s. Door de opkomst van mobiele

Daarmee beheert Marviq de gehele keten

internettelefoons wordt deze ontwikkeling

voor u en bieden wij u zodoende garanties

verder gestimuleerd en versneld. Veel van

voor de continuïteit van uw bedrijfsapplica-

deze nieuwe applicaties zijn volledig web-

ties.

based en worden vanuit ‘de Cloud’ aangeboden.


Cloud Computing: hy p e, evo lutie of revo lutie?

Sinds een aantal jaren is Marviq zich aan het toeleggen op de mogelijkheden die Cloud Computing biedt. De belangrijkste voordelen van deze nieuwe trend zijn: U hoeft niet meer te investeren in hardware maar betaalt via een ‘pay-as-you-go’ model voor de infrastructuur. Daarmee neemt niet alleen het vermogensbeslag af, maar ook de risico’s die het aangaan van lange termijn contracten met zich meebrengen. Schaalbaarheid. De doorlooptijd van het snel opschalen van uw infrastructuur bedraagt slechts nog enkele uren, in plaats

Marviq startte in de jaren negentig met

oplossingen gerealiseerd. Voor Essent

van weken.

als doel ASP-diensten te bieden aan het

ontwikkelde Marviq een groot deel van de

Kostenbesparing. Niet alleen betaalt u

bedrijfsleven. In plaats van zelf de zorg te

functionaliteit van de website. Essent was

slechts voor het gebruik, de kosten voor het

dragen voor het aanschaffen, up-to-date

daarmee één van de eerste organisaties

gebruik zijn ook nog lager.

houden en beheren van bedrijfssoftware,

die identity management centraal heeft

wilden de eigenaren een platform ontwik-

gesteld binnen deze omgeving.

De dienstverlening van Marviq omvat onder

kelen waarmee software werd aange-

Andere voorbeelden van maatwerkont-

meer:

boden als een service. Als Application

wikkeling waren ondermeer ‘Click & Claim’,

Het voorbereiden en uitvoeren van migraties

Service Provider beschikte Marviq over

een online platform voor werkgevers,

van Exhange of Lotus Notes naar de Google

een eigen datacentrum, infrastructuur-

salarisadministrateurs, verzekeraars en

Apps omgeving. Hiermee besparen organi-

voorzieningen en een groot aantal soft-

ARBO-diensten, een identity management

saties vele tientallen euro’s per werkplek per

ware ontwikkelaars. Achteraf is gebleken

systeem dat we ontwikkelden voor uitge-

jaar en krijgen daarvoor meer functionaliteit,

dat, hoewel de visie van de oprichters van

verij SDU. Recentelijk werd de E-Catering

een hogere beschikbaarheid en meer dataca-

Marviq juist was, ze te vroeg op de markt

applicatie voor KLM Catering Services

paciteit terug.

kwamen. Pas de laatste jaren is ‘Software

ontwikkeld.

as a Service’ (SAAS) aan een echte opgang

Veel van onze klanten hebben het beheer

bezig.

volledig bij Marviq hebben neergelegd.

Het verplaatsen van hostingfaciliteiten naar

Naast eerdergenoemde klanten die

de Cloud. Afhankelijk van de specifieke situatie (gebruiksintensiteit, interfaces, juridische-

Klanten

daarvoor gekozen hebben, bracht Pioneer

en privacy aspecten) kunnen wij helpen kos-

In de jaren die volgden ontwikkelde Mar-

Europe bijvoorbeeld alle code- onderhoud

ten te besparen door gehele of gedeeltelijke

viq zich tot een specialist in het ontwer-

en technisch applicatiebeheer voor 10

migratie. Ook hybride modellen van Private/

pen, bouwen en beheren van maatwerk

Europese websites bij Marviq onder. Ook

Public Cloud hosting organiseren wij volledig

applicaties. Met een klein team van de

verzorgt Marviq voor MTV Networks Bene-

binnen eigen huis voor onze klanten. 

beste ontwikkelaars die waren overgeble-

lux de applicatie- en webhosting van alle

ven uit de eerste jaren, werden diverse

internetactiviteiten van TMF web.

9


Cloud Computing: hy p e, evo lutie of revo lutie?

Gemak en snelheid Cloud computing is niet alleen qua techniek, kosten en flexibiliteit een logische stap voor ondernemers. Het ondersteunt ook een nieuwe manier van werken en zakendoen, die meer is gericht op samenwerking en flexibiliteit. Werknemers hebben tegelijkertijd toegang tot dezelfde documenten, spreadsheets en agenda, ongeacht welk besturings­ systeem of welke hardware zij gebruiken.

Apps kan mail worden verstuurd en ontvangen via bekende desktoptoepassingen, zoals Microsoft Outlook. ‘Gmail kent maximaal 25 GB opslagruimte. E-mails en chatberichten zijn twee verschillende soorten berichten, maar kunnen automatisch bij elkaar worden bewaard, zodat

’De vraag naar innovatie op het gebied van IT

bedrijven zich minder zorgen maken over de

een conversatie compleet blijft. Dit geldt ook

op de werkvloer komt op dit moment vanuit

beveiliging van gehoste servers wanneer ze

voor voicemailberichten’, aldus De Muinck

de consument of de werknemer. Deze is

beseffen dat één op de tien laptops wordt

Keizer. ‘En dat alles is voorzien van zoektech-

vanuit zijn privésituatie gewend aan gemak,

gestolen en dat gemiddeld 60 procent van de

nologie van Google spreekt voor zich.’

snelheid en tolereert vrijwel geen beperkin-

informatie op de laptop, bestaat uit bedrijfs-

gen. Als werkgever is het bijna niet meer uit

gegevens. Als deze informatie zich in de

Erik de Muinck Keizer

cloud zou bevinden in plaats van op de lap-

Informatie, documenten en agenda’s

top, zou het verlies van de hardware minder

Google Apps maakt het mogelijk informatie

belangrijk zijn. De mentaliteitsverandering die

met iedereen te delen, vanaf iedere locatie

nodig is om Cloud Computing te omarmen,

waar internettoegang bestaat: ‘Moet u het

hangt volgens mij in de lucht. Wie de stap

recentste reisbeleid of de agenda voor de

neemt zal uiteindelijk tot grote hoogte kun-

volgende afdelingsvergadering publiceren?

nen stijgen’, verklaart De Muinck Keizer.

U hoeft de documenten niet zoals in tradi-

‘Wie de stap neemt zal uiteindelijk tot grote hoogte kunnen stijgen.’

te leggen waarom diezelfde mensen op hun

Hoe één en ander in de praktijk werkt, werd

tionele systemen voor documentbeheer,

werk een kwartier niets kunnen doen van-

tijdens het Marviq Cloud Congres gede-

te posten en te coderen. U kunt ze gewoon

wege een software-update, of door serveron-

monstreerd. ‘Met Google Apps Professional

publiceren.’ Met machtigingen kunnen docu­

derhoud een uur eerder moeten uitloggen’,

krijgen gebruikers hulpprogramma’s die ze

menten ook door een geselecteerd aantal

zegt Erik de Muinck Keizer (territory Manager

nodig hebben om grote hoeveelheden infor-

mensen worden gedeeld.

Benelux) van Google.

matie te verwerken, onderweg op de hoogte

Projectgroepen kunnen ook tegelijkertijd

te blijven en te communiceren, informatie

aan dezelfde pagina werken. ‘U kunt in real-

Cloud Computing biedt kansen voor betere

te delen en samen te werken met collega’s

time zien welke wijzigingen anderen aan-

productiviteit en creativiteit. ‘Een veelge-

klanten en partners.’

brengen. U kunt letterlijk tegelijkertijd met

hoord argument tegen Cloud Computing is: hoe zit het met de beveiliging van mijn

Communiceren

ken’, zo wordt in de demonstratie getoond.

bedrijfsgegevens? Volgens mij zouden

Via e-mail, chat en VOIP kunnen collega’s

Documenten kunnen worden opgeslagen

onderling communiceren, waarbij alle e-mail

als HTML-bestanden, Word-documenten,

toegankelijk is vanaf elke computer met

Excel-spreadsheets of als PDF-bestanden.

Meer weten:

10

alle betrokkenen aan dezelfde pagina wer-

een internetverbinding. Mail is te lezen via

En door versiebeheer is het mogelijk meer-

http://www.youtube.com/

BlackBerry-smartphone of in de browser van

dere, oudere versies van documenten te

watch?v=-JZus5bvC3M

een mobiel. Met de POP-functie van Gmail

bekijken. 


Cloud Computing: hy p e, evo lutie of revo lutie?

Stappen naar de Cloud ‘Het gebruik van een gemiddelde server beslaat slechts 10 procent’, legt Marc Samsom van Cisco uit. ‘Virtualisatie zou dat kunnen oplossen, maar bedrijven zijn nog niet gewend hier grootschalig mee te werken. Velen vinden het belangrijk daadwerkelijk een server te hebben staan, die ze aan kunnen raken.’ Er zijn nog een aantal stappen te nemen op weg naar volledige virtualisatie.’

Marc Samsom

Voor de CIO heeft Cloud Computing voor-

IT service providers kunnen hun eigen tools

munication mogelijkheden. Klanten kunnen

delen zoals schaalbaarheid, globalisering

en applicaties toevoegen.

snel aan de slag met applicaties, waarbij de

en flexibiliteit. Maar de nadelen worden

levertijd enkele weken bedraagt in plaats van

zeker ook gezien: verlies van controle, risk

Samenwerken

management en migratie. ‘De vraag voor de

WebEx is tevens een web 2.0 samenwer-

CIO is: hoe migreer ik naar de Cloud’, aldus

kingsplatform, waardoor klanten en IT service

Maar voordat iedereen volledig virtueel

Samsom.

providers hun eigen tools en applicaties zoals

werkt, moeten er nog flink wat stappen

widgets kunnen toevoegen. Al deze services

genomen worden. ‘Bij virtualisatie denken

Stappen naar de cloud verlopen volgens

komen op het Cisco WebEx Collaboration

mensen slechts aan één component, de

Cisco via een aantal stadia: van standalone

Cloud, een private network waardoor ver-

server’, aldus Samsom. ‘Uiteindelijk zullen we

maanden of zelfs jaren.

naar een totale virtualisatie gaan, end-to-end.

‘Uiteindelijk zullen we naar een totale virtualisatie gaan, end-to-end. Maar organisaties moeten hier klaar voor zijn. ’

Maar organisaties moeten hier klaar voor zijn. We willen nog steeds dingen aan- en uit kunnen zetten.’ Cisco is lid van het opencloudmanifesto, dat inmiddels bestaat uit 175 deelnemers. 

Clouds, via hybride Clouds naar de Inter-

schillende bedrijven kunnen samenwerken.

Cloud. ‘Belangrijk is dat de ervaring van de

Deze Cloud opereert altijd op minder dan

gebruiker hierbij centraal blijft staan’, schetst

50% van de capaciteit, waardoor de schaal-

Samsom. Hij citeert Padmasree Warrior, CTO

baarheid optimaal blijft. ‘Er wordt voortdu-

Cisco: ‘In the technology industry we tend

rend aan de architectuur gewerkt zodat de

to focus a lot on the underlying computing

schaalbaarheid steeds beter wordt. Servers,

model and how best to deliver functionality

SAN en Netwerk updates vinden voortdurend

and value. That makes sense, because it’s

plaats. Uiteindelijk gaat het om de vragen van

core to what we do. But as an industry need

het management: hoeveel vergaderingen

to move beyond this conversation. Ultimately

kan mijn organisatie tegelijkertijd houden?

Meer weten:

User Experience is what matters.’

Kan ik iedereen van over de hele wereld uit-

http://blogs.cisco.com/tag/

nodigen om deel te nemen? ‘, aldus Samsom.

cloud+computing Opencloudmanifesto.org

In juni 2008 introduceerde Cisco WebEx Connect. Gebruikers kunnen hier zelf applicaties

Cisco levert inmiddels al een WebEx audio

aan toevoegen. WebEx kent Instant Mes-

bridge in de Cloud, die bedrijven kunnen

saging en Presence, geïntegreerde voice en

gebruiken voor WebEx-vergaderingen. En

video, de mogelijkheid van virtuele project-

met de lancering van WebEx Connect is het

teams en binnenkort ook e-mail. Klanten en

portfolio ook uitgebreid met Unified Com-

11


Cloud Computing: hy p e, evo lutie of revo lutie?

Juridische aspecten Cloud Computing ‘You acknowledge that you bear sole responsibility for adequate security, protection and back up of your Content and Applications.’ Dat is één van de van de contractsbepalingen uit de Amazon Web Services Customer Agreement, zoals mr. Camiel Beijer deze als voorbeeld gaf. Camiel Beijer is advocaat bij Van Diepen van der Kroef Advocaten in Utrecht.

2. Beschikbaarheid van en toegang tot de dienst/service Vaak wordt dit neergelegd in een SLA. Maar goed lezen blijft noodzakelijk, zo blijkt het uit gegeven voorbeeld: ‘We (…) do not warrant that the Service offerings will function as described. We make no representations

Cloud Computing is een vorm van dienstver-

or warranties of any kind. We shall not be

lening waarbij veelal gebruiksrechten worden

responsible for any Service interruptions.’

verschaft aan de eindgebruiker. Vanuit een

Het is voor de gebruiker dus zaak om afspraken

juridische optiek is het belangrijk hoe die

te maken omtrent beschikbaarheid, data

dienstverlening moet worden gekwalificeerd,

recovery en daarbij geldende hersteltermijnen

om risico’s te kunnen beoordelen en daarmee

en de wijze van back-up.

rekening te kunnen houden bij de vastleg-

mr. Camiel Beijer

ging in contracten. ‘In het geval van Cloud

3. Opschorting en beëindiging

Computing zijn er doorgaans drie partijen in

In geval van beëindiging wilt u als gebruiker

beeld’, aldus Beijer, ‘de Cloud Provider, de eind­

verder, uw data in bezit krijgen en mogelijk

gebruiker/enduser en de eindgebruiker Service

overstappen naar een andere dienstverlener.

Provider. Overigens’, zo vult hij aan, ‘geef ik met

Is er een exitplan? Kan migratie en conversie

de voorbeelden van de Amazon voorwaarden,

eenvoudig plaatsvinden? Dit zult u zoveel

die gewoon op het internet te vinden zijn,

mogelijk zelf moeten uitonderhandelen.

geen oordeel over de dienstverlening van deze partij. Ze dienen louter ter illustratie.‘

4. Privacy Bescherming van privacy is in Nederland

De machtspositie van de Cloud Provider

met name geregeld in de Wet Bescherming

brengt al snel mee dat er sprake is van een

Persoonsgegevens. Persoonsgegevens omvat

‘take it or leave it’ situatie. ‘Of zoals Amazon

elk gegeven betreffende een geïdentificeer-

het verwoordt: ‘Or if you do not agree with

de of indentificeerbare natuurlijke persoon.

the terms and conditions on this agreement,

Het begrip verwerking heeft een ruime strek-

you must select the ‘decline’ button and you

king gekregen. Iedere handeling, vanaf de

may not use the services.’

verzameling en opslag, tot de verwijdering en vernietiging van een persoonsgegeven, is

Er zijn een aantal juridische aandachtspunten

een verwerkingshandeling. Bij deze ver-

bij Cloud Computing:

werking kan een verantwoordelijke worden aangeweten. Degene die hiervan doel en

12

1. Wat omvat de dienst/service?

middelen vaststelt, wordt als de verantwoor-

In het voorbeeld levert de leverancier de

delijke aangemerkt. Vaak zijn er meerdere

applicatie ‘as is’, dat willen zeggen, met alle

(rechts)personen die als verantwoordelijke

zichtbare en onzichtbare gebreken.

kunnen worden aangemerkt. En dan bestaat


Cloud Computing: hy p e, evo lutie of revo lutie?

er nog een ‘bewerker’, namelijk wanneer

derdeel uitmaken van de

de verantwoordelijke de verwerking van de

service. Het is belangrijk dit te

persoonsgegevens heeft uitbesteed aan een

realiseren.

derde. Belangrijk is dat de verantwoordelijke organisatorische maatregelen om persoons-

6. Wijziging van de overeenkomst

gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen

In standaardovereenkomsten

enige vorm van onrechtmatige verwerking.

wordt veelal het recht voor-

Deze maatregelen garanderen, rekening

behouden om eenzijdig de

houdend met de stand van de techniek en

overeenkomst aan te passen.

de kosten van de tenuitvoerlegging, een

De Amazon voorwaarden

passend beschermingsniveau, gelet op de

bepalen op dat punt: ‘You

risico’s die de verwerking en de aard van de

agree that we may modify this agreement or

Cloud Computing. Het punt van beveiliging

te beschermen gegevens met zich meebren-

any policy or other terms referenced in this

ligt nog grotendeels open. Er zijn nog wei-

gen. De maatregelen zijn er mede op gericht

agreement at any times by posting a revised

nig ‘best practices’.

onnodige verzameling en verdere verwerking

version of the Agreement or such additional

van persoonsgegevens te voorkomen.’

Policy on the AWS website. (…) By continuing

Conclusie

Daarbij komt nog dat persoonsgegevens niet

to use or receive the Services after the effec-

Er zijn nog meer aspecten die van belang zijn,

zomaar naar het buitenland, en zeker niet

tive date of any revisions to this agreement

zoals licenties en bescherming van intellec-

naar landen buiten de Europese Unie kunnen

or any Additional Policies, you agree to be

tueel eigendom, Open Source Software, het

worden geëxporteerd en dat vormt ook een

bound by the revised Agreement or any

verwerven van audit rights en de specifieke

moet zorgen voor ‘passende technische en

‘... veel van de juridische aandachtspunten bij Cloud Computing kunnen worden getackeld. Laat dat een geruststellende gedachte zijn.’ wezenlijke factor bij Cloud Computing.

revised Additional Policies.’

aansprakelijkheid van Internet Service

‘Belangrijk hierbij is’, aldus Beijer, ‘dat de WPB

‘Maar, of een dergelijke bepaling stand houdt

Providers, risico van lock-in en het zekerstellen

bepaalt dat indien de bewerker gevestigd is

naar Nederlands recht, betwijfel ik’, zegt Beijer.

van zekerheidsrechten op data. Een kritische beschouwing van contracten en algemene

in een ander land behorend bij de Europese Unie, de verantwoordelijke ervoor zorg moet

7. Beveiliging

voorwaarden is in ieder geval wenselijk.

dragen dat de bewerker het recht van dat

Zijn datagegevens van de eindgebruiker

‘Gezien de aard en ons nu nog onbekende

betreffende andere land nakomt. Ook is het

beveiligd? Bij Amazon is er wel sprake van

ontwikkelingen van Cloud Computing, meen

zo dat opslag van gegevens op een server

een inspanningsplicht, maar niet van een

ik dat volledige uitsluiting van risico’s een

die aanwezig is op het grondgebied van een

resultaatverplichting: ‘Security, we strive

utopie is. De huidige regelgeving zal in relatie

andere staat dan die van de staat waarvan de

to keep your Content secure, but cannot

tot Cloud Computing toepassing krijgen in

data afkomstig zijn, kan meebrengen dat een

guarantee that we will be successful at

rechtspraak en waar nodig in de toekomst

ander rechtssysteem toepasselijk is, met alle

doing so, given the nature of the Internet.’

verder worden aangescherpt. Tezamen met

gevolgen van dien.’

Ook de aansprakelijkheid wordt vervolgens

“best practice” ervaringen zal dat ervoor

uitgesloten: ‘You acknowledge that you bear

zorgen dat veel van de juridische aandachts-

5. Aansprakelijkheid

sole responsibility for adequate security,

punten bij Cloud Computing kunnen worden

De aansprakelijkheid voor onbereikbaarheid,

protection and back up of your Content and

getackeld. Laat dat een geruststellende

verlies en verminking van data wordt in de

Applications. ’Naar mijn idee toont dit voor-

gedachte zijn.’ 

regel contractueel uitgesloten door dienst-

beeld bij uitstek aan waar voor eindgebrui-

verleners, ook als back-up diensten on-

kers nog een pijnpunt zit ten aanzien van

13


Cloud Computing: hy p e, evo lutie of revo lutie?

Elasticiteit in beheer en opslag Capaciteit voorspellen is moeilijk, vooral voor startups en in het geval van marketingcampagnes marketingcampagnes. Veel bedrijven hebben problemen hun capaciteitsbehoefte goed te voorspellen. Wanneer een online dienst wordt geboden is beschikbaarheid van cruciaal belang. Is de webapplicatie niet beschikbaar, dan verlies je klanten. Begin je met veel capaciteit, dan schieten de kosten omhoog. De Elastic Compute Cloud van Amazon biedt een oplossing. Simone Brunozzi Het zijn niet alleen beginnende bedrijven

voldoen bedrijven in dit geval aan de eisen

die het moeilijk vinden hun capaciteitsbe-

van de EU voor gegevensopslag, indien van

hoeften te voorspellen. Wat, als je een grote

toepassing.

forecast gemaakt kan worden over de hoe-

mediacampagne start, waarvan je hoopt dat

De Europese regio voor Amazon EC2 bevat

veelheid data die verbruikt zal gaan worden.

iedereen actie onderneemt op de actiesite?

twee beschikbaarheidszones waarmee ont-

De webservices van Amazon omvatten S3

Op zo’n moment is er behoefte aan elastische

wikkelaars foutentolerante applicaties kunnen

(storage), EC2 (Elastic Compute Cloud) en

capaciteit, die krimpt of uitzet al naar gelang

gebruiken met dezelfde schaalbaarheid, be-

SQS (Simple Queue Service). Gebruikers

het dataverkeer.

trouwbaarheid en kostenefficiency als wordt

betalen wat ze gebruiken en de services zijn

bereikt met Amazon EC2 in de VS. Amazon

platform neutraal.

Indy500, Harvard, en startup Animoto werden

EC2 brengt de tijd die nodig is voor het

Dat Cloud Computing hard groeit, blijkt uit

door Amazon Web Services Technology

verkrijgen en opstarten van nieuwe virtuele

het aantal objecten dat zich in S3 bevindt.

Evangelist Simone Brunozzi genoemd als

uitbreidingen van servers terug tot enkele mi-

Waren dat er in 2006 600, dat is nu opgelo-

bedrijven die succesvol gebruik maken van

nuten, waardoor ontwikkelaars hun capaciteit

pen tot 52 miljoen objecten.

de Web Services van Amazon. ‘Animoto

zowel naar boven als naar beneden kunnen

Voor de toekomst werkt Amazon aan een

werkte op enig moment met 80 servers. In

bijstellen, al naar gelang de computerverwer-

certificatie voor AWS developers. Met servers

één weekend schoot de populariteit van de

kingsvereisten wijzigen. Bedrijven kunnen

in Amerika (8), Europa (4) en Azië (2), wordt de

site omhoog door een bericht op Facebook.

hierdoor hun kapitaaluitgaven verlagen en

dienst nu wereldwijd aangeboden. 

Op het piekmoment in dat weekend waren

betalen voor het gebruik van middelen.

er 3500 servers nodig om de site bereikbaar te houden’, houdt Brunozzi de toehoorders

Europese ontwikkelaars en bedrijven kunnen

voor. De snelheid waarmee dit gerealiseerd

gebruik maken van onderdelen van Amazon

werd, is een sprekend voorbeeld van het

EC2, waaronder meerdere beschikbaarheids­

voordeel van de webservices van Amazon.

zones, flexibele IP-adressen en Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). In de nabije

Elastic Compute Cloud

toekomst zal Amazon EC2 tevens ondersteu-

Eind 2008 werd het Amazon Elastic Compute

ning toevoegen voor Windows Server en SQL

Cloud (Amazon EC2) uitgebreid naar Europa,

Server in de EU.

Meer weten:

waardoor bedrijven hun data op Europese

14

servers kunnen zetten. Hierdoor wordt een

Om de capaciteitbehoefte te voorspellen

kortere wachttijd bereikt en kunnen ontwik-

kunnen gebruikers online in hun account

kelaars dichter bij andere systeemelementen,

zien hoeveel data in en uit gaat. Ook heeft

zoals Amazon S3 in de EU, werken. Bovendien

Amazon een online calculator waarmee een

http://aws.amazon.com


Cloud Computing: hy p e, evo lutie of revo lutie?

Hybride Cloud oplossingen Tijdens het CloudCamp-evenement in Amsterdam voorspelden verschillende sprekers dat bedrijven de komende jaren zullen kiezen voor een hybride Cloud-model. Ze zullen slechts een deel van hun applicaties in de publieke Cloud onderbrengen en een ander deel virtualiseren binnen hun eigen private Cloud. Binnen de Detron Groep voor ICT & Telecom beschikt EspritXB over een VMware ESX platform. Dit hostingplatform valt onder de

Paul Driessen

noemer ‘Private Cloud’. Net als bij hosting in de publieke Cloud, waarop doorgaans wordt gedoeld als over Cloud Computing wordt

platform dat zelfs de ad-hoc aanvragen

gesproken, is deze omgeving gebaseerd op

aankan.’

de toepassing van virtualisatie. De schaal-

Met name voor díe toepassingen waar hoge

grootte beperkt zich echter tot een kleiner

beschikbaarheidgaranties worden gesteld of

platform waarop alleen de klanten van

die vanwege technische redenen, licenties

EspritXB zijn ondergebracht. Ten opzichte van

of vanwege privacygevoeligheid niet in de public Cloud kunnen worden geplaatst, biedt

‘Grote voordelen, met name ten aanzien van flexibiliteit, schaalbaarheid en beschikbaarheid.

het platform van EspritXB een goed alternatief. ‘Maar de schaalbaarheid blijft eindig’, aldus Arnoud Wijnands van Marviq. Door het enorme volume die Cloud Providers als

de toepassing van conventionele fysieke ser-

Google, Microsoft en Amazon ter beschikking

vers biedt het al grote voordelen. Met name

hebben, kunnen binnen enkele uren zelfs tot

ten aanzien van flexibiliteit, schaalbaarheid

honderden servers opgebracht worden. Dat

en beschikbaarheid. Daarnaast biedt deze

dit kosten bespaart mag duidelijk zijn. Daarbij

vorm van hosting de klant een persoonlijke

zijn er ook applicaties en data die je zo dicht

dienstverlening, een gegarandeerde uptime

mogelijk tegen het internet wil plaatsen.

en een gelijkwaardig opgesteld Service Level

Door deze in de public Cloud te plaatsen

Agreement.

zorg je ervoor dat de data overal in de wereld snel toegankelijk is.

Paul Driessen, channelmanager bij EspritXB, vertelt: ‘Waar in het traditionele model, op

Paul en Arnoud zijn het over één ding eens.

fysieke hardware, de levertijd van de hard-

De kracht ligt juist in de combinatie, en

ware componenten een grote rol speelt

daarin ligt de uitdaging voor beide bedrijven:

in de activering van een nieuwe server-

door onderlinge samenwerking de klanten

omgeving, wordt dat bij de VM-oplossing

voorzien van optimale hybride Cloudoplos-

tot een minimum gereduceerd. Indien

singen. 

een standaard­image wordt aangevraagd, kan de Time-To-Live zelfs tot enkele uren worden teruggebracht. Dit resulteert in een

15


Cloud Computing: hy p e, evo lutie of revo lutie?

Aantrekkelijke oplossingen voor een efficiĂŤnte en flexibele ICT-infrastructuur. Marviq biedt met Cloud Computing een platform waarop nieuwe diensten makkelijker zijn uit te rollen. U hoeft immers niet meer te investeren in infrastructuur, wij leveren deze als dienst mee met de applicatie. Dankzij Cloud Computing kunt u uw budget aanwenden voor slimme toepassingen die uw bedrijfsprocessen ondersteunen. Marviq is Cloud Provider van Amazon en partner van Google Apps. Onze specialisten zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en dat uw diensten altijd bereikbaar zijn. Uiteraard krijgt u een Service Level Agreement waarin alle afspraken duidelijk weergegeven worden.

16

www.marviq.com

Cloud Computing , evolutie of revolutie  
Cloud Computing , evolutie of revolutie  

Magazine naar aanleiding van het congres Cloud Computing hype, evolutie of revolutie dat in 2010 werd georganiseerd door Marviq.

Advertisement