Page 1

www.pasikallio.fi

Sivu 1 / 164

21.9.2016

-PASIN PALSTAT-2016-

www.pasikallio.fi pasinpalstat.blogspot.fi www.seinajoenhelluntaiseurakunta.fi www.facebook.com/groups/pasinpalstat


www.pasikallio.fi

Sivu 2 / 164

www.pasikallio.fi pasinpalstat.blogspot.fi www.seinajoenhelluntaiseurakunta.fi www.facebook.com/groups/pasinpalstat


www.pasikallio.fi

Sivu 3 / 164

– PASIN PALSTAT – "Pasin Palstat" ovat hengellisiä kirjoituksia. - Tarvitsemme Sanan opetusta, sen tutkimista ja Jumalan Hengen täyteyttä oppiaksemme tuntemaan Jumalaa ja pysyäksemme Hänen tahtonsa tiellä. "Tartu opetukseen, älä hellitä, pidä kiinni siitä, se on elämäsi." Snl.4:13 Lukiessasi tekstejäni, rukoile, että Jumala saisi puhua sinulle, sillä Hänen lähettäessä sanansa, se toteutuu ja tekee sinulle pelkästään hyvää! Jumala rakastaa sinua ja siksi Hän on uskonut sanansa palvelijoilleen tuodakseen elämän leipää ja vettä myös sinun ammennettavaksi. Halutessasi osallistua, voit rukoilla niiden ihmisten puolesta, joita saavutamme tämän työn avulla. Rukoile myös Herran palvelijoille viisautta, ymmärrystä ja johdatusta, heidän palvellakseen jokaista, joka janoaa Herraa ja Hänen tuntemustaan. "Rukoilkaa minunkin puolestani, että suuni avatessani minulle annettaisiin oikeat sanat julistaakseni rohkeasti evankeliumin salaisuutta." Ef.6:19


Sivu 4 / 164

www.pasikallio.fi

Päivän jakeet: VK 50-51-2016 15.12.2016 "Emme saa enää alistua tähän häpeään." Neh.2:17 Tässä

ajassa

tarvitsemme

kipeästi miehiä ja naisia, jotka eivät alistu aikamme häpeään, vaan nousevat ja kehottavat kristittyjä

Nehemian

taistelemaan

tavoin

vallalla

olevaa

häpeää vastaan. Mutta nyt sanoin heille: »Te näette,

millaisessa

olemme,

kun

raunioina

ja

vaarassa

Jerusalem sen

portit

on on

poltettu. Meidän on ryhdyttävä rakentamaan muureja. alistua

Jerusalemin

Emme tähän

saa

enää

häpeään.»

Neh.2:17 Voimme nähdä peruspylväiden murtuvan kansamme keskellä, kun

kaikkinainen

moraalitto-

muus saa vallan. Nehemian ajan Jerusalemin muurit kuvaavat hyvin aikamme hengellistä ja henkistä rappeumaa. Missä ovat viisaat ja ymmärtäväiset? Kuka nousee vielä puolustamaan totuutta? On

nähtävissä

myös,

miten

tyhmyys ja olemattomat asiat

totuudesta ja Jumalan tunte-

Jos mietit ja lasket elämän

misesta kiinni?

perusasetuksia, voit ymmärtää Jumalan Ensinnäkin

Hän

en

elämän

tämän

luonnollisesta

yhteydestä

vielä

parikymmentä

vuotta sitten tullut kuuloon-

ajassa. Meillä on toimivat kä-

harjoittaneet,

det, näkevät silmät, kuulevat

miespuolet

miespuolten kanssa, riettautta

korvat

ja

saaneet

ymmärtää jotain näkemästäm-

itseensä sen palkan, mikä saa-

me ja kuulemastamme! Tämän

da piti. Ja niin kuin heille ei

lisäksi,

kelvannut pitää kiinni Jumalan

syntisyytemme ja turmeltunei-

tuntemisesta,

Jumala

suutemme, Hän on valmis kor-

hylkäsi heidät heidän kelvot-

jaamaan senkin meissä! Hän

toman mielensä valtaan, te-

tahtoo antaa jokaiselle mah-

kemään sopimattomia. He ovat

dollisuuden tarttua vapautuk-

täynnänsä kaikkea vääryyttä,

seen

pahuutta, ahneutta, häijyyttä,

asemaan pääsemiseen.

villiintymisestään

täynnä

niin

kateutta,

ja

Jumala

Jumalan

näki

lapseuden

murhaa, rakastanut,

että

Hän

antoi

panettelijoita, Jumalaa vihaa-

ainokaisen

Poikansa,

ettei

vaisia,

yksikään, joka Häneen uskoo,

väkivaltaisia,

ylpeitä,

kerskailijoita, pahankeksijöitä,

hukkuisi,

vanhemmilleen

iankaikkinen

tottelematto-

vaan

hänellä

elämä.

Sillä

ei

Jumala

tavuutta, rakkautta ja laupeut-

maailmaan

ta; jotka, vaikka tuntevat Ju-

maailmaa, vaan sitä varten,

malan

että maailma Hänen kauttansa

vanhurskaan

säädök-

sen, että ne, jotka senkaltaisia

lähettänyt

olisi

mia, vailla ymmärrystä, luotet-

Poikaansa

tuomitsemaan

pelastuisi." Joh.3:16-17)

tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse

Rohkaiseeko

niitä tee, vaan vieläpä osoitta-

hyvyys?

vat hyväksymistä niille, jotka

siitä,

niitä tekevät." (Room.1:27-32)

lestamme tehnyt? innostaako sinua

16.12.2016 hyvyytesi

se,

päivittäin rohkaisee

Oletko ajatellut, miten hyvä on meidän taivaallinen Isämme?

sinua

Jumalan

Iloitsetko

kanssani

mitä

tekee

tämän kansan keskelle, kun pitää

vaikka

jopa

ovat korvaan kuiskuttelijoita,

meitä."Ps.89:18

kelvannut

voimme

"Sillä niin on Jumala maailmaa

Jumala

ei

ja

riitaa, petosta, pahanilkisyyttä;

"Sinun

meidän

mahdolli-

moissaan syttyneet toisiinsa ja

pidetään porua. Onko niin, että tyhmyyden

antanut

suuden elää ja vaikuttaa tässä

kaan, mistä kaikesta tänään antaa

-

jotain.

on

naispuolen kanssa, ovat kii-

pyörivät kansamme huulilla. Ei olisi

hyvyydestä

"Samoin miespuoletkin, luopu-

Jeesus että

Pyhä

puoHenki

työtä

sydämessäsi

ja

vanhurskaan

polku

kirkastuu

taan

-

saakka.

on

aina

kirkastumissydänpäivään


Sivu 5 / 164

www.pasikallio.fi

17.12.2016

totuuden vain

osasetkin,

inhimillinen

kuhan

ja

maail-

18.12.2016

"Ellette usko, niin ette kestä."

mallinen ajattelutapa miellyt-

Jes.7:9

tää ja kuulostaa mukavalta.

Kuulostiko tämän päivän Raa-

Kuitenkin

jokainen

matun poimintamme tutulta?

kautettu

Jeesuksen

Mikäli tuntui, se voi johtua

kautta

siitä, että myös Paavali opetti

sana on ikuista, muuttumaton-

oikeuden

uudentestamentin

ta, ja täysin vastaanottamisen

maan päällä. Sillä senkaltaisiin

arvoista.

Minä mielistyn, sanoo Herra."

"Joka

puolella

tällaisesta itsetutkistelusta.

tietää,

vanhurs-

että

Uskoessamme

Jee-

lupauksiin,

ettekö

ohjeisiin.

kohotuksiin

ja

kestä

koetusta."

(2.Kor.13:5)

ymmär-

ja

vanhurskauden

Jer.9:24 Toisinaan

saatan

kuulla

keskusteluja siitä, miten joku on löytänyt aivan mahtavan

Jeesus Kristus on teissä? Ellei, ette

on

Minä, Herra, teen laupeuden,

uskossa; tutkikaa itseänne. Vai

niin

hän

täväinen ja tuntee Minut: että

malaan, voimme luottaa sanan

että

että

Jumalan

"Koetelkaa itseänne, oletteko itseänne,

siitä,

kerskatkoon

Veren

sukseen ja Hänen kauttaan Ju-

tunne

kerskaa,

Koettele, löytyykö sydämestäsi

dieetin

Jumalan

He eivät osaa muusta kes-

Pojan

uskoa,

vai

oletko vain täynnä omia mieli-

tai

kuntoiluohjelman.

kustellakaan,

kuin

uusista

Usko on tärkein tekijä yhtey-

piteitäsi ja oikeassa olemises-

ideoistaan - milloin terveyteen

dessämme Jumalamme välillä.

sasi? On äärimmäisen tärkeää,

ja

Jumala on niin säätänyt ja niin

että löydät ehyen uskon Jee-

kohottamiseen liittyen. Aivan

se vain toimii. Emme voi oppia

sukseen Kristukseen - sehän

varmasti ovat hyviä asioita,

tuntemaan Jumalaa ilman usko

tarkoittaa sitä, että jätä kaikki

mutta en voi olla ajattelematta

Häneen, tai Hänen Poikaansa

verukkeet ja jossittelut, ja otat

sitä, miten vähän niistä on

Jeesukseen Kristukseen.

vastaa sen, mitä Kristus on

loppujen lopuksi hyötyä.

milloin

oman

kunnon

puolestasi tehnyt. Tämän usIlman uskoa jumalsuhteemme

kon kasvaessa, saat huomata,

"Sillä ruumiillisesta harjoituk-

on vain mielikuvituksen varas-

miten

sesta on hyötyä vain vähään;

sa ja silloin käsittelemme kaik-

omat käsityksesi. Ainakin minä

mutta

ki

joudun lukemaan täysin ros-

hyötyä kaikkeen, koska sillä on

kaksi

elämän lupaus, sekä nykyisen

hengelliset

ajatellen

kysymykset

asioita

vain

inhi-

tyhjiä

ja

kaiken

turhia

oppimani

ovat

ja

jumalisuudesta

on

kautta.

viisauteni Jeesuksen Kristuk-

Sellaisessa tilanteessa eräänä

sen tuntemisen rinnalla. Olen-

päivänä Jeesus sanoi Pietarille;

pa myös havainnut, että juuri

Jumalan tunteminen "kerskaa-

tässä olotilassa on äärettömän

misen" aiheena on taas jotain,

edestäni,

hyvä olla! Minun ei tarvitse olla

joka

minulle

oikeassa, esitellä voimakkaita

suhteesta

et

näkemyksiäni, huolehtia siitä,

luojaan. Eihän se sitä tarkoita,

ajattele sitä, mikä on Jumalan,

että kaikki näkevät kunniani ja

että huutelisimme ympäriinsä

vaan sitä, mikä on ihmisten".

maineeni - ei, vaan saan kat-

koko

Matt.16:23)

sella Jeesuksen kasvoja, Hä-

Jumalan" - ei, vaan uskon,

nen

että sen tulee näkyä ennem-

millisen

"Mene

näkökulman

pois

saatana;

Minun

sinä

pahennukseksi,

olet sillä

sinä

kirkkauttaan

ja

tuntea

että tulevaisen." (1.Tim.4:8)

kertoo

omistajansa

koko

ajan

kaikkeuden

"minäpä

tunne

Se mitä Jumala on ilmoittanut

Hänen Henkensä läpivalaisun-

min

sanansa ja henkensä kautta, ei

sa alla, miten saastainen olen

asenteissa.

merkitse mitään niille, jotka

itsessäni, mutta myös, miten

ihminen kaipaa täyttyä juma-

eivät tunne Jumalaa. He ovat

vanhurskautettu

lisella rakkaudella, ja se taas

valmiita

haavojensa tähden.

myymään

kaikki

olen

Hänen

elämän

valinnoissa

Jumalaa

ja

tunteva


Sivu 6 / 164

www.pasikallio.fi

puhuu puolestaan omistajansa

mielipiteensä olla niin tärkeä,

"Autuas

suhteesta Kaikkivaltiaaseen.

että teet valintoja sen mu-

pelkää

Herraa, joka

kaan, vaikka itsekin tahtoisit

Hänen

teillänsä.

Ylpeyden aihe voi olla myös

jotain muuta?

nauttia kättesi ansion; onnel-

sydämen asenteena. Nähdes-

on

jokainen,

joka

vaeltaa

Sinä

saat

linen sinä, sinun käy hyvin!

säni jumalattomien tuskittele-

Osoittaessamme

van

kysy-

olevan meille tärkeä ja arvok-

köynnös

mysten parissa, saatan ajatella

kain asia maanpäällä, saamme

sinun

itsekseni sitä toivoa ja tule-

kyllä

miellyttävällä

kuin öljypuun vesat ovat sinun

vaisuutta, mitä saan omistaa

tavalla Hänen rakkautensa ja

lapsesi sinun pöytäsi ympärillä.

Kristuksen kautta. Vaikka ve-

siunauksensa. Hän antaa yltä-

Sillä

roja kiristetään ja köyhiä kyy-

kylläisen elämän ja osoittaa

mies,

kytetään tässä maassa, haluan

kyllä, ettei Hänen paimenuu-

Siunatkoon

ajatella, ettei tämä ole onneksi

tensa alla meiltä mitään puutu.

onista, niin sinä saat kaikkina

ajallisien

ikuista.

pienten

Samoin

oman

Jumalan

tuntea

heik-

lankeemuksien

kohdalla

on

sinun

huoneesi

katso,

emäntäsi

perällä,

näin

joka

Herra nähdä

niin

siunataan

Herraa

elinpäivinäsi

kouteni, turmeltuneen luontoni ja

Niin kuin hedelmällinen viini-

pelkää.

sinua

Sii-

Jerusale-

min onnellisena, saat nähdä

19.12.2016

lastesi lapset. Rauha Israelil-

saatan lohduttautua sillä, että

le"! (Ps.128:1-6)

tämä aika päättyy! Tulee aika,

"Nauti

jolloin en tee ensimmäistäkään

vaimon kanssa kaikkina turhan

syntiä! Vajavaisuus lakkaa ja

elämäsi päivinä, jotka Jumala

saan olla aina Jeesuksen Kris-

on

tuksen kanssa!

alla kaikkina turhina päivinäsi.

"yhdessä Hänen kanssaan me

elämästä

sinulle

rakastamasi

antanut

20.12.2016

auringon

Se on näet sinun osasi elä-

elämme Jumalan voimasta, ja

"Sen tähden, joka luulee seiso-

mässä

te

vansa, katsokoon, ettei lankea.

auringon alla." Saarn.9:9

2.Kor.13:4

kuin inhimillinen kiusaus; ja

Joskus Raamatun sanan oival-

"Hän oli heikko, kun Hänet

Jumala on uskollinen, Hän ei

lukset

ristiinnaulittiin, mutta Jumalan

salli teitä kiusattavan yli voi-

lemään. Tässäkin - "nauti elä-

voimasta

mienne, vaan salliessaan kiu-

mästä turhina päivinäsi" – on-

olemme heikkoja, koska olem-

sauksen Hän valmistaa myös

ko siinä mitään tolkkua? Kuka

me Häneen liitettyjä, mutta

pääsyn siitä, niin että voitte

voisi nauttia ohikiitävästä elä-

yhdessä Hänen kanssaan me

sen kestää." (1.Kor.10:12-13)

mästä?

elämme Jumalan voimasta, ja

ja

vaivannäössäsi

saatte

sen

tuntea."

Teitä ei ole kohdannut muu saavat

Niin

minut

nopeasti

hymyi-

tähän

Hän

asti on tultu, ja miten nopeasti

te

"Sillä senkaltaisiin Minä mieli-

loppu kohtaa minua? – Mutta

(2.Kor.13:4)

styn" - luimme päivän jakees-

kuitenkin - "se on osasi elä-

tamme. Tahtoisitko, että Ju-

mässä" - oikeastaan en täältä

mala mielistyy sinuun? Usko,

karkuunkaan pääse. Voin siis

luottamus ja rakkaus Jumalaa

elää

kohtaan

ovat

arvostuksen voimme

elämäni

murheessa

saatte

elää.

sen

Mekin

tuntea."

21.12.2016

ja

juuri

niitä

masentuneena - aina miettien

”Koetelkaa itseänne, oletteko

välineitä,

joilla

katoavaa

uskossa; tutkikaa itseänne. Vai

tai

sitten

Jumalalle

vain nauttia elämästä ja sen

ettekö

Hänestä.

tuomista

se

Jeesus Kristus on teissä? Ellei,

Voisiko elämäsi keskellä usko

taitaa tämäkin Raamatun neu-

niin ette kestä koetusta. Minä

Herraan

vo sittenkin olla se parempi

toivon teidän tulevan tunte-

vaihtoehto!

maan, että me emme ole niitä,

olevamme

osoittaa

elämää,

ylpeitä Jeesukseen

olevan

kaikkein tärkein ja kaikkeen vaikuttava asia? Voisiko Hänen

iloista.

Kylläpä

tunne

itseänne,

että


Sivu 7 / 164

www.pasikallio.fi

jotka

eivät

koetusta

kestä.”

2.Kor.13:5-6

Taivaallinen Isä, muista meitä

seimeen, koska heille ei ollut

suuressa armossasi ja laupeu-

sijaa majatalossa.

dessasi

Jeesuksen

nimessä.

Koetelkaa ja tutkikaa - Näillä

Anna anteeksi heikkoutemme,

Ja sillä seudulla oli paimenia

sanoilla

kris-

lankeemuksemme, väärät aja-

kedolla vartioimassa yöllä lau-

tiensä

tukset ja asenteemme. Anna

maansa. Niin heidän edessään

suuntaa ja todellisuutta. Mitä

ymmärrystä ja viisautta, näkö-

seisoi Herran enkeli, ja Herran

hyötyä on siitä, että meillä on

kykyä ja kuulevat korvat, että

kirkkaus loisti heidän ympäril-

uskovan ja kristityn nimi, jos

osaisimme

lään,

emme

edessä oikealla mielellä.

Paavali

tittyjen

halusi

tarkistavan

kuitenkaan

usko

ja

vaeltaa

kasvojesi

ja

he

peljästyivät

suuresti. Mutta

tunne Jumalaa?!

enkeli

sanoi

heille:

"Älkää

peljätkö;

Jeesus Kristus, vahvista mei-

katso,

minä

ilmoitan

Valitettavasti uskovien keskellä

dän uskoamme! Anna meille

suuren ilon, joka on tuleva

on ihmisiä, jotka ovat täysin

viisaus, taito ja voima elää

kaikelle kansalle: teille on tänä

sokeita uskolle. Heille kaikki

Sinun

päivänä

muu on tärkeämpää - kaikki

armossasi, pueta vanhurskau-

joka on Kristus, Herra, Daa-

näkyvä ja inhimillinen, ja siksi

dellasi! Jeesus, sinun armosi

vidin kaupungissa. Ja tämä on

he

varaan saamme jälleen jäädä -

teille

Sinun

lapsen kapaloituna ja seimessä

kulkevat

emme

voi

eksyksissä. rakastaa

Me

saman-

aikaisesti Jumalaa ja tämän

tahdossasi.

Johdata

huolenpitoosi!

Kiitos,

että pidät meidät omanasi!

syntynyt

merkkinä:

sillä teille

Vapahtaja,

te

löydätte

makaamassa."

maailman tapaa ajatella asioita.

Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa

22.12.2016

suuri joukko taivaallista sota-

Uskonko Jeesukseen rakastaen

väkeä, ja he ylistivät Jumalaa

Häntä yli kaiken – sydämes-

Ja tapahtui niinä päivinä, että

ja sanoivat: "Kunnia Jumalalle

täni? Teenkö elämäni valintoja

keisari

kävi

korkeuksissa, ja maassa rauha

huomioiden Jumalan tahtoa ja

käsky, että kaikki maailma oli

ihmisten kesken, joita kohtaan

Hänen sanaansa?

verolle pantava. Tämä verol-

hänellä on hyvä tahto!"

Augustukselta

lepano Tänään

on

hyvä

pysähtyä

oli

tapahtui

ensimmäinen

Kyreniuksen

ja

ollessa

Ja kun enkelit olivat menneet

tutkimaan sisintänsä ja luo-

Syyrian maaherrana. Ja kaikki

paimenten

vuttaa koko sydämensä Her-

menivät

niin nämä puhuivat toisillensa:

ralle. On hyvä ojentautua us-

kukin omaan kaupunkiinsa.

verolle

pantaviksi,

ensisijaiselle

katsomaan

sitä,

Jumala tulisi olla arvokkainta

Nasaretin

kaupungista,

meille ilmoitti".

ja

sydämissämme.

Juudeaan,

Daavidin

antanut

meille

kiin, jonka nimi on Beetlehem,

Ja he menivät kiiruhtaen ja

Onhan

Hän

elämän, miten

Herra

kaupun-

hengen

ja

kaiken,

hän kun oli Daavidin huonetta

löysivät Marian ja Joosefin ja

elämiseen

ja

jumali-

ja sukua, verolle pantavaksi

lapsen, joka makasi seimessä.

Marian,

Ja

suuteen tarvintaan.

kihlattunsa,

kanssa,

Usko sykkii rukouksessa. siksi sinua

he

tämän

ilmoittivat

olivat he

sen

sanan, joka oli puhuttu heille siellä

tästä lapsesta. Ja kaikki, jotka

kanssani, Herramme Jeesuk-

ollessaan, että Marian synnyt-

sen kuulivat, ihmettelivät sitä,

sen,

tämisen aika tuli. Ja hän syn-

mitä paimenet heille puhuivat.

Kristuksen

tajamme edessä:

rukoilemaan

kun

nähneet,

joka oli raskaana. pyydän

minkä

on

tapahtunut

ylös

ja

mikä

Niin Joosefkin lähti Galileasta,

tärkeintä

paikalle.

taivaaseen,

"Menkäämme nyt Beetlehemiin

kossa Jumalaa kohti ja asettaa Hänet

luota

ja

Vapah-

Niin

nytti

tapahtui

pojan,

heidän

esikoisensa,

ja

kapaloi hänet ja pani hänet


Sivu 8 / 164

www.pasikallio.fi

Mutta Maria kätki kaikki nämä

Jumalaa kaikesta, minkä olivat

sanat ja tutkisteli niitä sydä-

kuulleet ja nähneet, sen mu-

messänsä. Ja paimenet pala-

kaan kuin heille oli puhuttu.

sivat

kiittäen

ja

Luukas2:1-20

ylistäen

Päivän jakeet: VK 49-50-2016 vanhurskaan

8.12.2016

polun

kirkstu-

maan kirkastumistaan!

Oletko

"Laupeus ja uskollisuus älkööt hyljätkö

sinua.

Sido

huomannut,

älytöntä

on

miten

ihmisymmärrys

ne

Laupeus tekee hyvää laikkialla

tässä

ajassa?!

kaulaasi, kirjoita ne sydämesi

- varsinkin siellä, missä synti

sokeutta ja pimeyttä suolle-

tauluun, niin saat armon ja

on suureksi tullut. Laupeutta

taan

hyvän ymmärryksen Jumalan

harjoittamalla, julistat enem-

täydeltä

ja ihmisten silmien edessä."

män evankeliumia, kuin moni-

tasa-arvoineen. Kuinka helppo

San.3:3-4

muotoisilla puheilla!

on

joka

kanavasta

"Lapsukaiset,

kallisarvoisia elämän asentei-

kastako

ta!

vaan teossa ja totuudessa."

Niiden

vaikutus

ulottuu

sanalla

sydämen olotilasta lähimpiin ja

(1.Joh.3:18)

aina

"Joka

kauas

tulevaisuuteen.

älkäämme tai

ra-

uida

kielellä,

asiota,

virran

mutta

oudoimpia pimeys

vain

synkkenee. Miten valaisevaa onkaan Ju-

laupeutta

harjoittaa,

malan sana! Iäti kestävä, var-

tehköön sen iloiten."

ma

saannoksia, näen, mikä merki-

(Room.12:8)

Luojamme

tys on uskollisuudella. Työtä tehdä

ja

mukana,

mitä

Katsellessani elämäni aikaan-

täytyy

tuutin

homouksineen

hyväksyä "Laupeus ja uskollisuus" ovat

Täydellistä

ja

luotettava käsialaa

-

itse

meidän

itsemme parhaaksi! Ja sitten

velkojen

ja

Sillä

elannon

maksamiseksi,

ja

ylimmäinen pappi, joka ei voi

asiat

huonosti

käy,

laiskaksi

sääliä meidän heikkouksiam-

poikkavuudesta standardin ja

heittäytyy. Samoin seurakun-

me,

ollut

paheista

nan palvelutehtävät, hengelli-

kaikessa kiusattu samalla lailla

hyveitä!

set työt ja avustamiset uskol-

kuin mekin, kuitenkin ilman

lisesti tehtynä tuottavat tulos-

syntiä. Käykäämme sentähden

"Sillä

ta. Mitä olisinkaan menettänyt,

uskalluksella armon istuimen

olemuksensa, Hänen iankaikki-

jos

eteen, että saisimme laupeu-

nen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä Hänen

olisin

jos

lakannut

taistele-

ei

meillä

vaan

joka

on

armon,

paremmin,

tehdessään

yököttävimmistä

Hänen

näkymätön

nurjuutta

vastaan

ja

den

olisin

kuunnellut

valheita

ja

avuksemme oikeaan aikaan."

teoissansa

(Hepr.4:15-16)

man luomisesta asti nähtävinä,

seurakunnasta!

löytäisimme

ihmisraukka luulee tietävänsä

masta

höpöjuttuja

ja

ole sellainen

Joskin vikaa onkin, ne ovat sivuseikkoja.

Niitä

korjataan

tarkataan,

maail-

niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, koska he,

9.12.2016

sen armon ja uskon määrän

vaikka ovat tunteneet Juma-

mukaan, mitä on meille suotu,

”Turvaa

mutta pääkohde on Jumalan

sydämestäsi

Pojan

omaan ymmärrykseesi.”

neet, vaan ovat ajatuksiltansa

San.3:5

turhistuneet,

uskossa!

Se

saa

Herraan äläkä

kaikesta

lan, eivät ole Häntä Jumalana

nojaudu

kunnioittaneet eivätkä kiittäja

heidän

ym-


Sivu 9 / 164

www.pasikallio.fi

märtämätön

sydämensä

on

ymmärrystä,

luotettavuutta,

toinen toisiamme, Jumalaa ja

pimentynyt. Kehuessaan viisai-

rakkautta ja laupeutta; jotka,

ta olevansa he ovat tyhmiksi

vaikka tuntevat Jumalan van-

tulleet ja ovat katoamattoman

hurskaan säädöksen, että ne,

”Pukeutukaa

Jumalan

jotka senkaltaisia tekevät, ovat

olette Jumalan valituita, pyhiä

neet katoavaisen ihmisen ja

kuoleman

ja

lintujen

ja

ainoastaan itse niitä tee, vaan

armahtavaisuuteen,

matelevaisten kuvan kaltaisek-

vieläpä osoittavat hyväksymis-

syyteen,

si.

tä niille, jotka niitä tekevät."

syyteen,

(Room.1:20-32)

kärsikää toinen toistanne ja

kirkkauden ja

nelijalkaisten

Sentähden

heidät,

muutta-

Jumala

heidän

sydämensä

himoissa,

hyljännyt

suuteen,

häpäisemään

omat ruumiinsa, ovat

on

ansainneet,

eivät

saastaiitse

siis

rakkaita,

te,

jotka

sydämelliseen ystävälli-

nöyryyteen,

sävyi-

pitkämielisyyteen,

antakaa

toisillenne

anteeksi,

jos kenellä on moitetta toista

10.12.2016

nuo, jotka

vaihtaneet

maailmaa kohtaan.

vastaan. Niin kuin Herrakin on

Jumalan

"Mutta vanhurskasten polku on

antanut

totuuden valheeseen ja kun-

kuin aamurusko, joka kirkas-

myös te antakaa. Mutta kaiken

nioittaneet ja palvelleet luotua

tuu

tämän

enemmän kuin Luojaa, joka on

päivään saakka." San.4:18

kirkastumistaan

sydän-

jännyt

Jumala

heidät

on

hyl-

häpeällisiin

anteeksi,

lisäksi

niin

pukeutukaa

rakkauteen, mikä on täydel-

ylistetty iankaikkisesti, amen. Sentähden

teille

lisyyden

side.

Ja

vallitkoon

”Vanhurskasten” - mitä tar-

teidän sydämissänne Kristuk-

koittikaan

sen

tuo

sana?

Raa-

rauha,

johon

te

olette

himoihin; sillä heidän naispuo-

mattua tuntevat tietävät sen

kutsututkin yhdessä ruumiissa,

lensa

pitävän

ja olkaa kiitolliset. Runsaasti

ovat

luonnollisen

vaihtaneet

yhteyden

luon-

sisällään

Jumalalle

ajatuksia

kelpaavuudesta

ja

asukoon

teissä

Kristuksen

nonvastaiseen; samoin mies-

puhdistetusta ihmisestä. Toisin

sana; opettakaa ja neuvokaa

puoletkin,

luonnolli-

sanoen, puhutaan Jeesukseen

toinen

naispuolen

uskovista ihmisistä, jotka ovat

viisaudessa, psalmeilla, kiitos-

kanssa, ovat kiimoissaan syT-

antaneet puhdistaa sydämensä

virsillä ja hengellisillä lauluilla,

tyneet

harjoit-

kaikesta synnistä ja saastai-

veisaten kiitollisesti Jumalalle

taneet, miespuolet miespuol-

suuksista kertakaikkisen uhrin

sydämissänne.

ten

ja

kautta Karitsan verellä. Jeesus

minkä teette sanalla tai työllä,

saaneet

otti rangaistuksen ja syyllisyy-

kaikki tehkää Herran Jeesuk-

mikä

temme kantaakseen sen ristille

sen

saada piti. Ja niinkuin heille ei

- sovittaen siinä meidät yh-

Jumalaa

kelvannut pitää kiinni Jumalan

teyteen Jumalan kanssa.

(Kol.3:12-17)

sesta

luopuen

yhteydestä toisiinsa kanssa,

ja

riettautta

villiintymisestään itseensä

sen

tuntemisesta,

palkan,

niin

”Vanhurskaan

toman

sisältää

tekemään

kaikessa

Ja

nimessä,

kaikki,

kiittäen

hänen

Isää

kauttansa.”

Jumala

hylkäsi heidät heidän kelvotmielensä

toistanne

valtaan,

sopimattomia.

vaelluksena

taas

”Kirkastuminen” on ajatusten

tiettyjä

selkiintymistä ja ymmärryksen

vaatimuksia ja kriteerejä. Ne

lisääntymistä.

ovat täynnänsä kaikkea vää-

eivät

ryyttä,

ahneutta,

oikeutuksia

taivaaseen pääsemiseen, vaan

etukäteen

ne

astella valmistetuissa askeleis-

pahuutta,

He

polku”

häijyyttä,

täynnä

kateutta,

murhaa,

riitaa,

petosta,

ole

kuuluvat

pahanilkisyyttä; ovat korvaan-

tätä

kuiskuttelijoita,

Jeesukseen

panettelijoita,

aikaa

käsitämme, miten hyvin Ju-

pelastukseen

ja

mala on kaiken valmistanut jo

velvollisuuksiin

varten. uskovina

Olemme täysin

taisia,

maailman pimeydestä, mutta

pahankeksijöitä, leen

vanhemmil-

tottelemattomia,

vailla

tuosta

että

ja

vapautettuja synnin vallasta ja

kerskailijoita,

on,

pääsyjä

Jumalaa vihaavaisia, väkivalylpeitä,

Se

vapaudesta

käsin

saamme suorittaa velvoitteita

ja

saamme

siis

sa - kohden lopullista kirkkautta. 11.12.2016


Sivu 10 / 164

www.pasikallio.fi

"Yli kaiken varottavan varjele

älä vasempaan, väistä jalkasi

Henkensä vaikutuksen kautta.

sydämesi,

pahasta.”

Uskon

lähtee." San.4:23

San.4:26-27

kohdallasi.

”Mutta mikä käy suusta ulos,

"Tasoita polku jaloillesi" - mitä

"Opeta minut tekemään sitä,

se

tämä

mikä Sinulle kelpaa, sillä Sinä

sillä

tulee

sieltä

elämä

sydämestä,

ja

se

voisi

olla

omassa

saastuttaa ihmisen. Sillä sydä-

elämässämme? Tuskin hengel-

olet

mestä lähtevät pahat ajatu-

lisessä

kirjassa

hyvä

kset,

sellisesti

puhutaan tien pin-

murhat,

aviorikokset,

tarkoituk-

haureudet, varkaudet, väärät

noitteiden

todistukset,

vaan kyseessä on vertauskuva

jumalanpilkkaa-

tasomaisuuksista,

sinunkin

Jumalani.

Henkesi

Sinun

johdattakoon

minua tasaista maata." (Ps.143:10)

elämän

tavat;

mutta

toisiin ihmisiin ja Jumalaan.

myös

käsin

syöminen

Lisäksi voimme vain miettiä,

nähdä jonkun ihmisen varas-

millaiset

ovat

tavan,

seu-

jonkun pettävän. Tiedän koke-

huonot

muksesta, että sellaisten seu-

johtaa

rasta täytyy pysyä kaukana.

ei

saastuta

ihmistä." (Matt.15:18-20)

suhteissa

minun

olevan

miset. Nämä ihmisen saastutpesemättömin

tilanteista

näin

vaikutukset

tekemiemme

valintojen

viisas

neuvo.

toisen

Saatan

valehtelevan,

Puhdistakaa sielunne totuuden

rauksina!

Väärät

kuuliaisuudessa

vilpittömään

valinnat

saattavat

veljenrakkauteen

ja

rakasta-

hyvinkin myrskyiseen elämään

viettäessäni

hartaasti

vaikeuksien

Moni

puhujien seurassa, yllättävän

puhtaasta sydämestä, te, jotka

elämäänsä valottava ei näytä

nopeaa olen itsekin omaksunut

olette uudestisyntyneet, ette

tajuavan tilanteittensa olevan

heidän asenteensa ja tapansa

katoavasta, vaan katoamatto-

seurausta vain omista vääristä

käsitellä asioita. Väistäessäni

masta

valinnoista.

pahoja asioita, hurskasteluja ja

kaa

toisianne

siemenestä,

elävän

ja

Jumalan

pysyvän

ja

"Väistä jalkasi pahasta" - on

keskellä.

sanan

kautta. (1.Piet.1:22-23)

aikaa

omahyväisyyttä, "Älä

poikkea

oikeaan,

älä

vasempaan" - voidaan ymmär-

pahan-

tiedän

sen

olevan itselleni ja ympäristöllenikin hyväksi.

”Älkää

mistään

murehtiko,

tää niin, ettemme poikkeaisi

vaan

kaikessa

saattakaa

hyväksi ja oikeaksi havaitulta

Näin on Herra sanonut: "Astu-

ja

tieltä missään kohdin. Esimer-

kaa

kanssa

kiksi näemme, että Raamatun

kysykää

ja

neuvot ovat täydellisen hyviä

kysykää, mikä on hyvä tie, ja

pyyntönne

rukouksella

anomisella

kiitoksen

Jumalalle Jumalan

tiettäväksi, joka

ja

katsokaa

muinaisia

ja

polkuja,

on

ja vastaanottamisen arvoisia,

vaeltakaa sitä, niin te löydätte

ylempi,

siksi niistä ei kannata poiketa

levon sieluillenne". (Jer.6:16)

on varjeleva teidän sydämenne

oikealle tai vasemmalle. Vakka

ja

tänään en ymmärtäisi kaikkea,

kaikkea

rauha,

teille

ymmärrystä

ajatuksenne

Kristuksessa

Jeesuksessa.” (Fil.4:6-7)

luotettava

sana

on

13.12.2016

ennen

pitkää osoittautuva todeksi ja

"Sinä tutkit sydämet ja iloitset

”Mutta Herra on uskollinen, ja

hyväksi

vilpittömyydestä." 1.Aik.29:17

hän

ja

mentä elämäni vuotta on jo

pahasta.”

paljastanut sen minulle, että

Tämä Raamatunjae sykähdytti

valinnat,

sydäntäni,

on

vahvistava

varjeleva

teidät

teitä

(2.Tess.3:3)

seurata.

jotka

Raamatun

kaikki

polku sinun

tehnyt

ilmoituksen

mu-

Jumalan

sillä

yhdestä

se

kertoo

ominaisuu-

desta! Tiedän Jumalani iloit-

itseni

parhaaksi. Näen, että

sevan

ja

myös läheiseni saavat suuren

destä

olkoot

hyödyn siitä, mitä Jumala saa

harhassa

aikaan

Jumalamme ei tuomitse sitä,

jaloillesi, tiesi

olen

kaan, ovat olleet aina minun

12.12.2016 ”Tasoita

Neljäkym-

vakaat. Älä poikkea oikeaan,

minussa

sanansa

ja

ihmisen ja

vaikka ja

vilpittömyykulkisimme

erehtyen,

suuri


Sivu 11 / 164

www.pasikallio.fi

joka vilpittömin mielin vaeltaa

hän luki roskaksi kaiken muun

päästää menneestä irti, mutta

Hänen edessään. Tiedän, että

Kristuksen tuntemisen rinnalla.

vasta

on ihmisiä, jotka ovat tehneet

Hän ei halunnut enää luottaa

käytössä - Hänen asettamal-

menneinä

suuria

omaan käsityskykyynsä ja vii-

laan paikalla. Vai mitä arvelet,

virheitä, mutta ovat tehneet

sauteensa - olihan se johtanut

palveliko Paavali ennen kään-

niin vilpittömin sydämin. He

pahoin

tymystään

eivät vain ole ymmärtäneet,

mästä mielestä huolimatta.

tahtoa?

Paavalin

"Hänen pyhä nimensä olkoon

aikoina

harhateille

vilpittö-

silloin

olen

Jumalan

todella

Jumalan

mitä ovat tehneet. kohdalla,

hänen

Paavali löysi eräänä päivänä

vilpittömyytensä ei kuitenkaan

teidän

itsensä tällaisesta tilanteesta.

jäänyt huomiotta. Jumalalla oli

koon

Hän oli jo pitkään puhkunut

hänelle suunnitelma, joka oli

etsivät Herraa. Kysykää Herraa

oikeamielisyytensä vimmaa -

jotain - vasten hänen omia

ja Hänen voimaansa, etsikää

luullen Jumalan tahdon olevan,

suunnitelmiaan

alati

että Hän vainoaisi Jeesukseen

siään.

ja

näkemyk-

kerskauksenne; niiden

Hänen

Muistakaa

Kristukseen uskovia ihmisiä!

sydän,

iloitjotka

kasvojansa.

Hänen

ihmetöi-

tänsä, jotka Hän on tehnyt, "Mutta minä tiedän, Jumalani,

Hänen ihmeitänsä ja Hänen

Tuon vilpittömän fariseuksen

että Sinä tutkit sydämet ja

suunsa tuomioita." (Ps.105:3-

matka

pysähtyi

iloitset vilpittömyydestä. Vilpit-

5)

äkkiarvaamatta, ja hän joutui

tömin mielin olen itse antanut

tunnustamaan

kaikki nämä lahjat, ja nyt saan

kuitenkin

Jumalansa

edessä erehtyneensä pahoin.

nähdä,

Myöhemmin

koontunut kansasi

hän

kertoi

sanoen; "Luulin minäkin, että minun

kuinka

tänne

ko-

iloiten ja

"Päätelkää itse, onko naisen

vapaaehtoisesti antaa lahjansa

sopivaa rukoilla Jumalaa avo-

Sinulle."

päin." 1.Kor.11:14

(1.Aik.29:17)

tuli paljon taistella Jeesuksen,

"Niin

Nasaretilaisen, nimeä vastaan,

Uskallatko

sinä

antautua

ja

Jeesuksen

käsiin,

hyljäten

niin

minä

teinkin

Jeru-

14.12.2016

mies

vapaa

kuin

nainen

Kristuksessa,

edelleen

hänen

on

mutta

pitää

salemissa. Paljon pyhiä minä

omat suunnitelmat ja pintty-

valmis

suljin

neet

taan toisten heikkouden täh-

vankiloihin,

saatuani

käsityksesi?

Olisiko

ylipapeilta siihen valtuuden, ja

Jeesuksella

kun

joka olisi jotain aivan muuta,

heitä

tapettiin,

annoin

tarkoitus,

mitä

kaikkialla

löysi itsensä tämän kysymyk-

valin

sen

selventää

usein

koetin

pakottaa

heitä

minä

rankaisemalla

kaavailet?

edestä.

Itsekin

Paavali olen

vapaut-

den."

minä ääneni sen puolesta. Ja synagogissa

itse

sinulle

rajoittamaan

olla

Luin tämän kiteytyksen Paaajatuksista

ja

osuvasti

se

uskovan

herjaamaan

havahtunut joissain tilanteissa

vapauden ja velvollisuuk-sien

Jeesusta, ja menin niin pitkälle

siihen ja luulenpa, että myös

välistä suhdetta. Paavali tahtoi

vimmassani heitä vastaan, että

sinun

niin,

opettaa seurakuntaa kunnioit-

vainosin heitä aina ulkomaan

mikäli olet vilpittömällä mie-

tamaan ja arvostamaan toinen

kaupunkeihin

lellä Jumalasi edessä.

toisiaan

saakka."

kohdallasi

käy

(Apt.26:9-11)

Kristuksen

tuoman

vapautuksen

lisäksi.

Hän

meidän

tulee

Jonain päivänä Jeesus näyttää

opetti,

Paavalin ja Jeesuksen kohtaa-

Pyhän Henkensä vaikutuksessa

kilpailla

minen Damaskoksen tiellä oli

sinulle, mitä sinun tulee jättää

kunnioittamisessa.

käänteentekevä.

oli

pois elämästäsi ja mihin sinun

viisas ja oppinut mies, mutta

tulee suunnata tiesi suunta. Se

"Olkaa veljellisessä rakkaudes-

tuon täyskäännöksen jälkeen

kysyy nöyryyttä ja uskallusta

sa

Paavali

että

toinen

helläsydämiset

toistemme

toisianne


Sivu 12 / 164

www.pasikallio.fi

kohtaan;

toinen

kunnioittamisessa

toisenne kilpailkaa

keskenänne." (Room.12:10)

tämättömyydessä.

Paavali

opetti tältä alueelta Korintton seurakuntaa,

koska

sen verran siveästi, ettei näytä halvalta huoralta.

siellä

kyseiset eleet tai pukeutumiset

Se miltä näytämme ja miten

Kulttuuri ja aika, jossa eläm-

ilmensivät

tai

toimimme sanoissa ja teoissa,

me, asettaa suuren haasteen

halveksuttavana

pidettävää.

tulisi osoittaa ennen kaikkea

meille siinä, miten tässä ajassa

Tänään ymmärrämme saman,

Kristuksen

tulee

Raamatun

jos olisimme jumalanpalveluk-

voisimme

tekstejä. Täytyisi tuntea sitä

sessa esimerkiksi vain uima-

käsin evankeliumin arvon mu-

kulttuuria,

puvuissa...

kaisesti?

soveltaa minkä

ihmisille

joko

Se

kunniaa

ei

kuvastaisi

kunniaa. elää

Miten

vapaudesta

tekstejä on kirjoitettu. Monet

tilaisuuden arvokkuutta ulko-

asiat loksahtavat paikoilleen ja

puolisille. Samanlaista kunnioi-

"Käyttäytykää vain Kristuksen

ymmärrys lisääntyy, - kuten

tusta

evankeliumin

päänsä peittämisiissä ja peit-

miehiä kohtaan pukeutumalla

nainen

voi

osoittaa

arvon

mukai-

sesti." (Fil.1:27)

Päivän jakeet: VK 48-49-2016 7.12.2016 "Rohkaiskaa ja vahvistakaa toinen toistanne." 1.Tess.5:11 Tämä tehtävä kuuluu jokaiselle kristitylle. Rohkaiseminen voi tuntua vähäpätöiseltä teolta, mutta sen merkitys voi olla mittaamattoman arvokas aikojen saatossa. Itse olen saanut rohkaisua joskus kiperässä elämänvaiheessa, ja se palaa mieleeni usein - kannustaen jakamaan hyvää myös itsekin eteenpäin. Vahvistaminen onkin jo vähän vaativampi tehtävä. Se opettaa toisen seisomaan omilla jaloillaan, luottamaan Kristuksen tuomaan armoon ja se saa langenneen nousemaan, taistelemaan ja voittamaan. Rohkaisu onkin vahvistamisen hyvä aisapari. Hyvä valmentaja

saa urheilijan lihasten kasvun myötä paranevan tuloksen juurikin rohkaisten yrittämään vielä ja ylittämään itsensä. Uskossa saamme kehottaa toinen toistamme nostamaan katseemme Jeesukseen ja Hänen haavoihinsa. Hän kantoi syyllisyytemme ja otti rangaistuksen hartioilleen, että me voisimme vapautettuina elää elämäämme Jumalan kanssa. "Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja Hänen väkevyytensä voimassa." (Ef.6:10)

6.12.2016 "Me emme kuulu yölle emmekä pimeydelle." 1.Tess.5:5 Kenelle kuulut tässä ajassa? Kun uskovatkin menettävät otteensa, hylkäävät totuuden, eli Kristuksen, ja maailmallinen

tapa ajatella leviää seurakunnissa kulovalkean tavoin kenelle sinä kuulut? Yöhön liittyy uneliaisuuden henki, joka saa herpaantumaan välittämisestä ja rakkaudesta totuuteen. Pimeys sokaisee mielen niin, että enää ei erota, kulkeeko tiellä, vai metsässä. Yö ja pimeys kohtaa jokaista uskovaa tässä ajassa. "Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa" - en kuulu siellä olevalke pimeydelle. Kuulun Jeesukselle, Hänen kirkkaudelle ja paimenuutensa alle. Eksyn varmasti, ilman Häntä ja Hänen läsnäoloaan. Herra on minun valkeus tielläni. Se on, että kuulun Hänelle, vaikka maailma kuuluu homoudelle ja mitä typerimmille ajatusten juoksuille. Minun tulee kiinnittää katseeni Jeesukseen


www.pasikallio.fi

Kristukseen, sillä Häneen on kätketty kaikki tiedon ja viisauden aarteet. En minä ole viisas itsessäni, en tiedä vielä niin kuin tietää tulee. Mutta Jeesus on sitä minun puolestani! Tämä heikkous ja vajavaisuuskaan ei pysty tuhoamaan Jumalan väkevyyttä! Toisinaan kuulen saarnoja, heikkoja ja ymmärtämättömiä sanoja, niin kuin omat tekstinikin saattavat sellaisia olla. Kuitenkin heikkoudessa kylvetty sana nousee Jumalan lupauksen mukaan - voimassa! Jospa Jumalan aito tuntemus, rakkaus, pyhyys ja sanansa ja Henkensä ihmeellinen voima pääsisi murtautumaan tähän ihmiskuntaan vielä sellaisena kirkkautena, että Jumalan Pojan kunnia soisi vielä kaikkien huulilla!! 5.12.2016 "Joka ei ota ristiänsä ja seuraa Minua, se ei ole Minulle sovelias.” Matt.10:38 Mitä on ristin kantaminen, josta Jeesus usein puhui? Tarkoittiko Hän omaa ristiään meissä, vai jotain muuta?? Risti kuvastaa heikkoutta ja kirousta. Juuri sitä ominaisuutta, jota kannamme turmeltuneen ruumiimme tähden mukanamme joka päivä. ”Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun HÄN TULI KIROUKSEKSI meidän EDESTÄMME - sillä kirjoitettu on: "Kirottu

Sivu 13 / 164

on jokainen, joka on puuhun ripustettu" - että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.” (Gal.3:13-14, 5.Moos.21:23) Minne voisimme kantaa ihmisyytemme tuomat vaivat, häpeät ja kivut? - kuoleman paikalle! Juuri niin kuin Jeesus itsekin astui Golgatan kummulle, antaen henkensä Jumalan käsiin. "Vieraalla maalla kaukana, on kumpu kivinen. Sen koloon kerran iskettiin, puu ristinmuotoinen." "En saata Jeesus ymmärtää, Sun kärsimystäsi. Sä kuolit, että pääsisin, Mä luokse Isän, Jumalan." Tämä vanha virsi soi usein mielessäni ajatellessani Herrani ristinkuolemaa ja Hänen ylösnousemustaan. Hän tuli kirouksen alle, synnit sälytettiin Hänen kannettavakseen, mutta Hän nousi ylös - näyttäen meille esimerkin. Vaikka kannamme ristin kuolemaa ruumiissamme, Hänen kuolemansa kautta nousemme ylös! "Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle, ja minä maailmalle"! (Gal.6:14) Jeesuksen ristin kautta saamme pitää itsemme SYNNILLE KUOL-

LEINA. Se tarkoittaa, että synnillä ei ole merkitystä. Onhan Jeesus tullut tekemään tyhjiksi perkeleen teot, Hän on tullut ottamaan pois maailman synnin - heittääkseen sen merten syvyyksiin ja meistä niin kauaksi, kuin itä on lännestä! Ristin kantaminen on siinä, että olemme, mitä olemme, mutta olemme sitä JUMALAN LAPSINA! – Mietipä, miksi Jeesus on varsinkin USKOVIEN Vapahtaja?! Juuri siksi, kun me olemme syntiturmeluksen alla, ja tarvitsemme joka hetki armoa - elääksemme elämäämme Jumalan lasten vapaudessa, ilossa ja riemussa. "Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen." (Gal.5:1) Synti siis sitoo ja tappaa, mutta Jumalan armo tuo vapauden ja yltäkylläisen elämän – Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta. "Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi; mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi, että niin kuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta." (Room.5:20-21) Jumalan sovitustyön kautta Jeesuksessa Kristuksessa, meidän ristimme ei ole raskas kantaa.


Sivu 14 / 164

www.pasikallio.fi

Vaikka suremme syntejämme ja heikkouttamme, JEESUKSEN VERI PYYHKII POIS KAIKKI PAHAT TEKOMME. Siksi SAAMME rohkein mielin TEHDÄ PARANNUSTA ja iloita siitä, mitä Jeesus on puolestamme tehnyt. "Tulkaa Minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin Minä annan teille levon. OTTAKAA Minun ikeeni päällenne ja OPPIKAA Minusta, sillä Minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te LÖYDÄTTE levon sielullenne. Sillä MINUN IKEENI ON SOVELIAS, ja Minun KUORMANI ON KEVEÄ." (Matt.11:28-30)

4.12.2016 "Häntä ei myöskään palvella ihmiskäsin, ikään kuin Hän tarvitsisi jotakin – itse Hän antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken muun." Apt.17:25 Ymmärtäessämme edes hieman Jumalamme suuruutta, käsitämme, ettei Hän tarvitse meiltä mitään. Katsellessamme muurahaisten aherrusta, ymmärrämme, ettemme mekään tarvitse noilta pieniltä vipeltäjiltä mitään. "Häntä ei palvella ihmiskäsin" ei tarkoita sitä, ettei meidän tarvitsisi käyttää käsiämme. Vaikka Hän ei tarvitse, toinen ihminen tarvitsee! LÄHIMMÄISEMME TARVITSEE auttavaa kättä, ja silloin saamme tehdä Jumalan palvelusta myös käsin. Itse asiassa, sen minkä teemme

yhdelle vähäisistä, Jumalalle.

teemme

"Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: 'Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle'. Silloin hän vastaa heille ja sanoo: 'Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle'." (Matt.25:40, 45) "Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne." (Room. 12:1) "Puhdas ja tahraton jumalanpalvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta." (Jaak. 1:27) "Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa Hänen kauttansa." (Kol. 3:17)

epätoivoa ja jopa paniikinomaisia tuntemuksia - kysellen, onko Jumala hyljännyt minut? Hiljaisuudella on kuitenkin merkityksensä. Jumalan ikuisen armon ja sovituksen kautta Jeesuksessa Kristuksessa voimme tuntea levon ja rauhan, jossa näkymät hiljaisinakin hetkinä sisältävät toivon tulevasta. "Sieluni" - sanana viittaa olemuksemme tunteisiin. Niinpä Psalmin kirjoittaja puhuu itselleen ja omille tuntemuksilleen - tyynnyttäen ja rauhoittaen itseään Jumalan lupauksilla. "Odota vain" - ei ole aina helpoin tehtävä. Miten voisimme tyytyä vain odottamaan tuntiessamme sielun kipua, kaipausta, tyhjyyttä ja pelkoja? "Hän antaa minulle toivon." toistuu Raamatun lehdillä usein lupauksena, johon voi täysin luottaa. Uskaltautuessamme heittäytyä kokonaan Jumalan antaman toivon varaan, pystymme tyytymään odotuksen hiljaisuuteen. Hän antaa tulevaisuuden ja toivon. Siihen voimme luottaa!

"Sieluni, odota vain hiljaisuudessa Jumalaa, sillä Hän antaa minulle toivon." Ps.62:6

Voimme nähdä TOIVON TÄYTTYMYKSEN Jeesuksessa Kristuksessa. Hänet Jumala lähetti meille pelastukseksi. Hänen päälleen sälytettiin koko ihmiskunnan rangaistus - että meillä olisi elämä.

Toisinaan elämä pysähtyy hiljaisuuteen, jossa saatamme olla hieman hukassa. Tunnemme

Yksinäisyys ja hiljaisuus voivat olla myös lahja Jumalalta. Elämän myllerrys ja hektinen

3.12.2016


Sivu 15 / 164

www.pasikallio.fi

tapa elää tässä ajassa vieraannuttaa meitä Jumalan rauhasta. Siksi on hyvä hiljentyä, kysyä Hänen tahtoaan ja viipyä Hänen kasvojensa edessä. Tiedän, että Pyhän Hengen täyteyden voi saada hiljaisuudessa, kahden kanssa Jumalan. Ehkä Jumala odottaakin, että antaisimme "tyhjät astiamme" Hänelle. Kun sinut pysäytetään täydelliseen hiljaisuuteen, kuuntele sitä. Anna Jumalasi puhua sinulle hiljaisuudessa. Katsele sitä toivoa - todellista toivoa - minkä Hän on lahjoittanut sinullekin Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta.

2.12.2016 "Ei kelpaa Hänelle hevosen voima, ei Hän mielisty miehen jalkojen nopeuteen: Herra mielistyy niihin, jotka Häntä pelkäävät, jotka panevat toivonsa Hänen armoonsa." Ps.147:10-11 Ajatteletko, mihin todellisuudessa turvaudut elämäsi tilanteissa? Rakennatko inhimillisiä rakenteita ja verkostoja esimerkiksi pahanpäivän varalle? Saamme kyllä käyttää järkeä ja elää viisaasti omaa elämäämme, mutta kaiken edelle ja yläpuolelle tulee asettaa ihmeellinen Jumalan armo. "Herra mielistyy niihin, jotka Häntä pelkäävät, jotka panevat toivonsa Hänen armoonsa." ”Kun kaikki horjuu ja maahan sortuu, niin Sana Herran, se kestää ain”!

Raamatun puhuessa HERRAN PELOSTA, sillä tarkoitetaan SYVÄÄ KUNNIOITUSTA ja JUMALAN ARVOSTUSTA. Se saa meidät tottelemaan ja ojentautumaan Hänen tahtoaan kohti. Toki pelko Jumalan suuruuden edessä on paikallaan, sillä Hän armahtaa, kenet armahtaa. Elämämme on kaiken kaikkiaan Hänen käsissään, Hänen, jolla on kaikki valta taivaassa ja maanpäällä. Laita toivosi Jumalan armoon, kuten Paavali teki: "Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Ja Hän sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle kyllin; sillä Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa". Sen tähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan." (2.Kor.12:7-9) Saatamme siis kokea rajujakin tilanteita heikkoutemme ja vajavaisuutemme tähden, mutta siinä kaikessa saamme turvautua Jumalan armoon Jeesuksessa Kristuksessa. Vain Hän kykenee ja voi pelastaa meidät. "Laupias ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja suuri armossa." (Ps.103:8) 1.12.2016

"Te, jotka pyritte vanhurskauteen lakia noudattamalla, olette joutuneet eroon Kristuksesta, armon ulkopuolelle. Saisivat kuohita itsensä, nuo teidän yllyttäjänne"! Gal.5:4, 12 Toisinaan Paavali tuskastui ihmisten parissa, jotka olivat aina vääristelemässä Kristuksen evankeliumia. "Saisivat kuohita itsensä"! parahti Paavali kiivastuessaan. Mutta nyt itse asiaan, - Paavali puhui todella tärkeästä osaalueesta, nimittäin hän näki, miten Jeesukseen uskovat kristityt olivat ajautumassa pois Kristuksen läsnäolosta! Niin voi käydä meillekin, jos lain teot tulevat meille rakkaiksi. Silloin ajaudumme armon ulkopuolelle, koska emme yksinkertaisesti usko ja antaudu sille, mitä Jumala on puolestamme tehnyt Kristuksessa. Saatamme kuvitella, että suorittaessamme katumusharjoituksia, nöyrästi ja tirauttaen jopa kyyneleitä, siten saamme anteeksi lankeemuksiamme ja rikkomuksiamme. Juuri sellaiset suoritteet ajavat meitä pois Kristuksen läheisyydestä. Meidän ainut toivomme on EHYT USKO Herraan JEESUKSEEN Kristukseen. Siinä tunnustamme Hänen sovitustyön täydellisen voiman ja annamme Jeesuksen Veren puhdistaa sydämemme. Totta kai tunnemme surua ja mielipahaa, huomatessamme syntiä elämässämme, JA NIIN PITÄÄKIN tuntea! Mutta sen


www.pasikallio.fi

jälkeen emme saa pakanauskontojen tavoin suorittaa rituaaleja tai katumusharjoitteita. Me vain YKSINKERTAISESTI TUNNUSTAMME SYNTIMME JEESUKSELLE, pyydämme anteeksiantoa ja VEREN PUHDISTUSTA SYDÄMIIMME. OTAMME Kristuksen tuoman

Sivu 16 / 164

lahjan VASTAAN ja kiitämme siitä, MITÄ HÄN ON PUOLESTAMME TEHNYT. "Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus

Kristus, joka on vanhurskas. Ja Hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien." (1.Joh.2:1-2)

Päivän jakeet: VK 47-48-2016 24.11.2016 ”Minä levitän käteni Sinun puoleesi. Niin kuin janoinen maa, niin minun sieluni halajaa Sinua.” Ps.143:6

sinut armolla ja laupeudella, joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan." (Ps.103:1-5) 25.11.2016

Helluntailaisia on toisinaan moitittu käsien nostattamisista, että tiedetään yhtyä heidän rukouksiinsa. Raamattu käyttää ilmaisun eleenä käsien liikehdintää tai merkin antona. Harras sydämen rukous saa minut nostamaan ja levittämään käteni Jumalani edessä. En mielelläni tee niin kokouksissa toisten nähden, vaan niinä hetkinä, joita vietän kahden kesken Jumalani kanssa. Haluan ilmaista sydämeni aitoja tuntoja koko olemuksellani - kaikella mitä minussa on. Daavidin virsi. Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa on, Hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää Hän on sinulle tehnyt, Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa

"Opeta minut tekemään sitä, mikä Sinulle kelpaa, sillä Sinä olet minun Jumalani. Sinun hyvä Henkesi johdattakoon minua tasaista maata." Ps.143:10 Opeta minua - on nöyrä pyyntö. Tiesithän, että meillä on vielä paljoa opittavaa? Oletko nähnyt, miten Jumalan johdatus arkipäivän keskellä tasoittaa tietä? Saatamme tehdä monenlaisia askareita, touhuten milloin missäkin, mutta tämä rukouksemme - jossa pyydetään, että tekisimme oikeita asioita - saa meidät tekemään sitä, mikä kelpaa Jumalalle. Usein saatankin rukoilla; "anna minun innostua siitä, mikä on Sinun tahtoisi." Pyydän Jumalaa vaikuttamaan tunne-elämääni, että minussa syttyisi halu ja into siihen, mikä olisi mieluista Hänelle.

"JUMALA on se, joka teissä VAIKUTTAA sekä TAHTOMISEN että TEKEMISEN, että Hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi." (Fil.2:13) "Sinä olet minun Jumalani" - on suloinen tunnustus Jumalan edessä. "Sinä olet" sanana on suoraan persoonaan viittaava tunnustus, jossa antaudumme myötäelämään jumalisia ajatuksia. Jumala, ainoana Herrana ja kuninkaana - onhan se hienoa tunnustaa Hänen kasvojensa edessä. Ei ole toista Hänen kaltaistaan - ei taivaassa, eikä maanpäällä! "Sillä onko toista suurta kansaa, jonka jumalat ovat sitä niin lähellä, kuin Herra, meidän Jumalamme, on lähellä meitä, niin usein kuin me Häntä rukoilemme"? (5. Moos. 4:7) 26.11.2016 "Niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa Hänessä, juurtuneina Häneen ja Hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niin kuin teille on opetettu; ja olkoon teidän kii-


www.pasikallio.fi

toksenne ylitsevuotavainen." Kol.2:6-7 Uskoon tuleminen on käytännössä kiteytettynä tähän Raamatun jakeeseen: ”olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen.” Vastatessamme Jumalan kutsuun myöntävästi, avaamme oven Jeesukselle Kristukselle – Hänen elääkseen kanssamme joka päivä – aina maailmanloppuun asti. Päivän jakeemme jatkaa Jeesukseen uskovalle tärkeän kehotuksen; ”vaeltakaa Hänessä.” – Jeesus meissä, Hänen suuren armonsa ja laupeutensa kanssa – tulisi näkyä meidän elämässä, kohtaamisissa, asenteissa, ilmeissä ja sanoissamme. Vaellus Jeesuksen kanssa vie myös oman lihamme ristille – sen himoineen ja haluineen. Esimerkiksi tuomiomieli, vihanpito, pahat puheet ja juoruamiset eivät ole evankeliumin arvoista elämää. ”Juurtuneina Häneen” – taasen tarkoittaa lujittautumista, sitoutumista ja elämänasenteiden suuntaamista jumalisien tarkoitusperien mukaan. Mitä tiukemmin olemme Kristus-kalliolla, sitä tukevampi on olomme Hänessä – kaikesta heikkoudestamme huolimatta. Jeesuksen läheisyydessä, meitä ei voita tuonelan portit, lankeemuksemme, turmeltuneisuutemme, sielunvihollisen syytökset, eivätkä mitkään pahuuden ulottuvuudet. Jeesuksen veri takaa meille voiton ja sen avulla saamme nousta kaiken, itseemme kohdistuvan yläpuolelle. Kertakaikkinen uhri Golgatalla takaa meille sen voiton!

Sivu 17 / 164

Luimme myös sanat ”Hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen.” – Uskovan elämä ei siis ole sitä, että saimme armon tulla jonain päivänä uskoon ja Herramme opetuslapseksi, ja kaikki olisi sitten siinä. Jumala haluaa meidän kasvavan Kristuksen tuntemuksessa. Siinä opimme Hänestä, ja saamme jakaa ympärillemmekin lempeää laupeutta, armollisuutta ja rakkautta, mitä Hänestä huokuu. Lopuksi sanottiin: ” olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen." – Tässä onkin Jeesukseen uskovan ihmisen elämään avaimet elämän myönteisyyteen, valoisuuteen ja Jumalan tahtoon. Kiitollinen ihminen kykenee iloitsemaan Kristuksen armovaikutuksista elämässä. Kiitollinen ihminen kykenee myös uskomaan Jumalan mahdollisuuksiin, kaikkea todennäköisyyttä vasten. ”Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa.” 1.Tess.5:17-18 27.11.2016 ”...haudattuina Hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös Hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta...” Kol.2:12 "Hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella: ollen haudattuina Hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös Hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti

Hänet kuolleista. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät HÄN TEKI ELÄVIKSI YHDESSÄ HÄNEN KANSSAAN, ANTAEN MEILLE ANTEEKSI KAIKKI RIKOKSET, ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen HÄN OTTI MEIDÄN TIELTÄMME POIS ja NAULITSI RISTIIN.” (Kol.2:11-14) 28.11.2016 "Olkaa aina iloiset. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa." 1.Tess.5:16-18 "Se on Jumalan tahto" ymmärräthän? – Eikö tämä "vaatimus" ole täysin absurdi, ajatellen ihmisyyttämme, heikkouttamme ja toisten ihmisten pahuutta? Kyllä, on se - mutta KYSYMYS ONKIN USKOSTA. Aito usko saa aikaan iloa, kiitollisuutta ja rukousta asioiden puolesta, jotka eivät vielä ole hyvin. Aito usko Jeesukseen synnyttää armonäkymien kautta toivoa - ja SEN PITÄISI ILAHDUTTAA sydäntäsi! Kiitollisuus, iloisuus ja aktiivinen rukouselämä ovat EHTYMÄTTÖMIÄ VOIMAVAROJA taistelussa masennusta ja alennustilaa vastaan. Riittämättömyys ja epätoivo jäävät taka-alalle Kaikkivaltiaan edessä. Jumala on tehnyt kaiken valmiiksi, jopa lunastanut meidät syntiturmeluksesta Poikansa Jeesuksen verellä. ”Se on täytetty”! Se on voimassa, ja se on


www.pasikallio.fi

SINUNKIN PERINTÖOSASI KRISTUKSESSA! Sanan lupaus - uskossa vastaanotettavaksi - kuuluu seuraavasti: "Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti TÄYTTÄVÄ KAIKKI teidän TARPEENNE kirkkaudessa, KRISTUKSESSA JEESUKSESSA." (Fil.4:19) "Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, MITÄ HYVÄÄ HÄN ON SINULLE TEHNYT, Hän, joka ANTAA kaikki sinun SYNTISI ANTEEKSI ja parantaa kaikki sinun sairautesi, joka LUNASTAA sinun HENKESI tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella, joka sinun HALAJAMISESI TYYDYTTÄÄ hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan." (Ps.103:2-5) "Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Koska HÄNEN JUMALALLINEN VOIMANSA ON LAHJOITTANUT MEILLE KAIKEN, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, HÄNEN TUNTEMISENSA KAUTTA, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta Hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta TULISITTE JUMALALLISESTA LUONNOSTA OSALLISIKSI ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee." (2.Piet.1:2-4) Ilahduta tänään sydäntäsi jumalisilla lupauksilla! Ruoki uskoasi sanalla ja ano Pyhää Henkeä tullaksesi osalliseksi jumalisesta luonnosta.

Sivu 18 / 164

"Iloitkaa aina HERRASSA! Vieläkin minä sanon: iloitkaa! Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra ON LÄHELLÄ. ÄLKÄÄ MISTÄÄN murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne RUKOUKSELLA ja anomisella KIITOKSEN kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja JUMALAN RAUHA, joka ON kaikkea ymmärrystä ylempi, ON VARJELEVA teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa JEESUKSESSA." (Fil.4:4-7) 29.11.2016 ”Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama.” Kol.2:18 Poimin tämän päivän Raamatun tekstin seuraavasta asiayhteydestä: "Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis, nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen, kasvaa Jumalan antamaa kasvua. – sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta-ihmisten käskyjen ja oppien mukaan? Tällä kaikella tosin on viisauden maine itsevalitun jumalanpalveluksen ja nöyryyden vuoksi ja sen tähden, ettei se ruumista säästä; mutta se on ilman mitään arvoa, ja se

tapahtuu lihan tyydyttämiseksi." (Kol.2:18-19, 22-23) Mikäli et tiedä, Paavali oli tässä huolissaan uskovien ajautumisesta Jeesuksesta Kristuksesta kauaksi. Kaikki muu palvelus, olipa se sitten fyysisiä rakenteita, tai henkisiä olemuksia, ovat palvonnan kohteina epäjumalan palvelusta. Ne kaikki siirtävät katseitamme pois Kristuksesta. Yhtä tuhoisaa, kuin ylpeys, on myös nöyryyden jumalointi. En koskaan voisi korvata Jeesuksen läsnäoloa nöyryydellä tai muillakaan hyveillä. Esittäessäni valtavaa nöyryyttäni, sekin on vain hurskastelua! Minun tulee ojentautua uskossa Kristusta kohti, muistaen, että matkanteon välineet eivät ole päämäärä, vaan se, mitä savutamme Jeesuksessa Kristuksessa ja ikuisessa elämässä. Lihallisen mielen saa paisumaan näillä itsevalituilla opeilla ja säännöillä. Juuri näissä on valvomisen paikka, että ehyellä mielellä uskoisimme Herraan Jeesukseen Kristukseen. Vain Jeesuksen läsnäolo voi varjella meidät eksymästä pöyhkeyksiin. "Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa." (Fil.4:7)

30.11.2016 "Jos ympärileikkautatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi."Gal.5:2


www.pasikallio.fi

Teetkö tyhjäksi Kristuksen teot kohdallasi yrittäen niitä parannella tai ansaita jotain hyvää tekojesi kautta? Tiesitkö, että JEESUKSEN TEOT puolestasi RIITTÄVÄT täydelleen, eikä niitä tarvitse enää suorittaa? Olet vapautettu sata prosenttisesti, ja siitä vapaudesta käsin saat elää elämääsi Kristuksessa. "Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja - ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme Hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme." (Ef.2:8-10) "Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Katso, minä, Paavali, sanon teille, että jos ympärileikkau-

Sivu 19 / 164

tatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi. Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain. Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta. Sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa Hengen kautta. Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko." (Gal.5:1-6) Mietipä tuota Jeesuksen tuomaa vapautta! Kuinka se antaakaan meille täydet mahdollisuudet elää vapautettuina tyydytettyä ja yltäkylläistä elämää! Vapaudesta käsin saamme sitten suorittaa velvoitteita ja

täyttää elämän perustarpeita. Voitkin tehdä samat asiat suu mutrulla kovan paineen ja synkkyyden alla, tai täydellisesti vapautettuna Jumalan lasten ilossa ja riemussa! Meitä jokaista velvoittaa niin maallinen laki, kuin myös toisen ihmisen kunnioittamiseen liittyvät seikat. Näiden kaikkien keskellä on suurenmoista elää todeksi Jumalan armoa ja hyvyyttä täydellisen ja todellisen vapauden saattelemana – Kristuksessa Jeesuksessa. "Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: 'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi'." (Gal.5:13-14)

Päivän jakeet: VK 46-47-2016 17.11.2016 "Minä etsin Sinun mie-lisuosiotasi kaikesta sydämes-täni; ole minulle armollinen lupauksesi mukaan." Ps.119:58

Miten voisimme miellyttää Jumalaa? Miten voisimme päästä suuren Jumalan, ja koko kaikkeuden luojan mielisuosioon? Mitä on olla Jumalan mielisuosiossa?

Raamatun jakeita käydessäni läpi, huomasin sen, että on todella suuri siunaus olla ja elää mieliksi Herralle. Niin ikään läpi Raamatun kajastaa ajatus, että meidän tulee elää Herran tahdon mukaisesti etsien


Sivu 20 / 164

www.pasikallio.fi

Hänen vanhurskasta tahtoaan ja taasen tuomio tai siunauksen menettäminen siksi, ettei ole kuuliainen Jumalalle. Mielisuosio voidaan kääntää myös sanaksi ”armosuosio” Näin esimerkiksi tarkemmassa Raamatun käännöksessä JKR (=Jumalan Kansan Raamattu) se osaltaan kuvaa hyvin asemaamme Jumalan edessä. ”Ja minä tiedän, Jumalani, että Sinä tutkit sydämen ja mielistyt vilpittömyyteen.” 1.Aik.29:17 "Miksi me paastoamme, kun et sinä sitä näe, kuritamme itseämme, kun et sinä sitä huomaa?" Katso, paastopäivänänne te ajatte omia asioitanne ja ahdistatte työhön kaiken työväkenne. Katso, riidaksi ja toraksi te paastoatte, lyödäksenne jumalattomalla nyrkillä. Te ette nyt paastoa niin, että teidän äänenne kuultaisiin korkeudessa. Tällainenko on se paasto, johon minä mielistyn, se päivä, jona ihminen kurittaa itseänsä? Jos kallistaa päänsä kuin kaisla ja makaa säkissä ja tuhkassa, sitäkö sinä sanot paastoksi ja päiväksi, joka on Herralle otollinen? Eikö tämä ole paasto, johon minä mielistyn: että avaatte vääryyden siteet, irrotatte ikeen nuorat, ja päästätte sorretut vapaiksi, että särjette kaikki ikeet? Eikö tämä: että taitat leipäsi isoavalle ja viet kurjat kulkijat huoneeseesi, kun näet alastoman, vaatetat hänet etkä kätkeydy siltä, joka on omaa lihaasi”? Jes.58:3-7 ”Näin sanoo Herra: Älköön viisas kerskatko viisaudestansa, älköön väkevä kerskatko väkevyydestänsä, älköön rikas kerskatko rikkaudestansa; vaan joka kerskaa, kerskatkoon siitä, että hän on ymmärtäväinen ja tuntee Minut: että Minä, Herra, teen laupeuden, oikeuden ja vanhurskauden maan päällä. Sillä senkaltaisiin Minä mielistyn, sanoo Herra.” Jer.9:23-24 ”Ei kelpaa Hänelle hevosen voima, ei Hän mielisty miehen jalkojen nopeuteen: Herra mielistyy niihin, jotka Häntä pelkäävät, jotka panevat toivonsa Hänen armoonsa.” Ps.147:10-11 sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä. Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö. Sen tähden me, olimmepa kotona tai olimmepa poissa, ahkeroitsemme olla Hänelle mieliksi. Sillä kaikkien meidän pitää ilmes-

tymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa. 2.Kor.5:7-10 ”Mutta älkää unhottako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä senkaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy.” Hepr.13:16 ”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, niin kuin Hän ennen maailman perustamista oli Hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa, edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, Hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, Hänen oman tahtonsa *mielisuosion mukaan, sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä Hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa MEILLÄ ON LUNASTUS HÄNEN VERENSÄ KAUTTA, RIKKOMUSTEN ANTEEKSISAAMINEN, HÄNEN ARMONSA RIKKAUDEN MUKAAN.” Ef.1:3-7 (*”tehden tämän hyväksi näkemällään tavalla.” JKR)

18.11.2016 "Hänen kanssaan lankesivat ulkokultaisuuteen muutkin juutalaiset, niin että heidän ulkokultaisuutensa tempasi mukaansa Barnabaankin." Gal.2:13 "Mutta kun Keefas tuli Antiokiaan, vastustin minä häntä vasten kasvoja, koska hän oli herättänyt suurta paheksumista. Sillä ennen kuin Jaakobin luota oli tullut muutamia miehiä, oli hän syönyt yhdessä pakanain kanssa; mutta heidän tultuaan hän vetäytyi pois ja pysytteli erillään peläten ympärileikattuja, ja hänen kanssaan lankesivat ulkokultaisuuteen muutkin juutalaiset, niin että heidän ulkokultaisuutensa tempasi mukaansa Barnabaankin. Mutta kun minä näin, etteivät he vaeltaneet suoraan evankeliumin totuuden mukaan, sanoin minä Keefaalle kaikkien kuullen: "Jos sinä, joka olet juutalainen, noudatat pakanain tapoja etkä juutalaisten, miksi sinä pakotat pakanoita noudattamaan juutalaisten tapoja?" Me olemme luonnostamme juutalaisia, emmekä pakanasyntisiä; mutta koska tiedämme, ETTEI IHMINEN TULE VAN-

HURSKAAKSI LAIN TEOISTA, VAAN USKON KAUTTA JEESUKSEEN KRISTUKSEEN, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista." (Gal.2:11-16) Ei ollut alkuseurakunnan aikanakaan tavatonta, että inhimilliset ajatustavat nostivat päätään. Tässä Pietari oli päätynyt ”helppoon” ratkaisuun väistääkseen ongelmatilanteita perinteitä rakastavien edessä. Kuitenkin kyseinen hurskastelu osoittautui suureksi virheeksi ja niin Paavali puuttui asiaan kovaotteisesti. Ehtoollisen vietto on Herraan uskoville pyhä asia. Voisiko tänään syntyä kristittyjen kesken tämänkaltaista erottelua, jos järjestäisimme yhteysaterioita yli seurakuntarajojen? Voisinko minä mennä samaan pöytään toiseen seurakuntaan kuuluvan Jeesukseen uskovan kanssa? Pelkäisinkö hänen oppiensa suuntauksia, tai ominaisuuksia ja totuttuja tapoja, jotka poikkeaisivat omistani? Mitkä muut tilanteet voisivat olla tämän päivän ulkokultaista lahkolaisuutta, sellaisia tilanteita, joissa itse asettuisimme parempaan asemaan, ja sitten väheksyen hyljeksisimme muita ihmisiä? "Opettaja, me tiedämme, että sinä puhut ja opetat oikein etkä katso henkilöön, vaan opetat Jumalan tietä totuudessa.” (Luuk.20:21)

19.11.2016 ”Meidän apumme on Herran nimi, Hänen, joka on tehnyt taivaan ja maan.” Ps.124:8 Psalmeissa usein ylistetään Herraa siitä, että Hän on auttaja. Rukoillessamme, voimme olla varmoja siitä, että Hän tahtoo kuulla, auttaa ja lohduttaa. ”Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.” Fil.4:67

20.11.2016


Sivu 21 / 164

www.pasikallio.fi

”Katso, kuinka hyvää ja sulois-ta on, että veljekset sovussa asuvat”! Ps.133:1 Sopu ja rauha sanoina tukevat toisiaan. Rauhan rakentaminen johtaa sopuun, joka on suloista katsella ja elää. Raamatun ohjeet ovat kultaakin kalliimpia, sillä ne ohjaavat meitä sopuun ja rauhaan kaikkien kanssa. Jumalan tahto on, että ihmiset löytäisivät sovun ennen kaikkea Jumalan kanssa, mutta myös kanssaihmisten parissa. "Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja Hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa." (2.Kor.5:18-20) "Kun kuljet riitapuolesi kanssa hallitusmiehen eteen, niin tee matkalla voitavasi päästäksesi hänestä sovussa eroon, ettei hän raastaisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua oikeudenpalvelijalle, ja ettei oikeudenpalvelija heittäisi sinua vankeuteen. Minä sanon sinulle: sieltä et pääse, ennenkuin maksat viimeisenkin rovon." Luuk.12:58-59) "Lopuksi, veljet, iloitkaa, tulkaa täydellisiksi, ottakaa vastaan kehoituksia, olkaa yhtä mieltä, eläkää sovussa, niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne." (2.Kor.13:11)

21.11.2016 ”Kiittäkää taivaan Jumalaa, sillä Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.” Ps.136:26 Jumalan armo on jotain tavattoman ihmeellistä! Maailma ei voi käsittää sen loputtomuutta, suuruutta ja syvyyttä. Miten Jumalan sana usein kertookaan armon pysyvyydestä ja sen vaikutuksista! "Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja van-

hurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa." (Tit.2:11-12) "Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi; mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi, että niin kuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta." (Room.5:20-21) "Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman." (Room.6:14)

22.11.2016 "Minä sanon Herralle: "Sinä olet minun Jumalani". Herra, ota korviisi minun rukousteni ääni."Ps.140:7 Mitä olemme Jumalan edessä? Tarvitseeko Hänen edes huomata meitä? Olemmehan vain maan tomua ja savea Hänen edessään. Kuitenkin tiedämme, että suuri Jumalamme kuulee meitä rukoillessamme Häntä Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän kuulee ja ojentaa auttavan kätensä. ”Ja tämä on se uskallus, joka meillä on Häneen, että jos me jotakin anomme Hänen tahtonsa mukaan, niin Hän kuulee meitä.” (1.Joh.5:14) Miten Jumala vastaa pyyntöihimme? Antaako Hän kaiken, mitä vain keksimme pyytää? – Ei todellakaan! Usein Hän antaa työkalut ja taidon rakentaa, viisautta ja ymmärrystä, mutta sitten on ryhdyttävä toimeen. Hänen vastauksensa perustuvat Hänen tahtoonsa - Hänen, joka kyllä tietää, mikä on meille parhaaksi. Rukoillessamme Hänen tahtonsa mukaisia rukouksia, saamme kyllä nähdä niiden toteutuvan. Etsiessämme Hänen valtakuntaansa ja tahtoaan, osoitamme Hänelle, miten sydämemme on kiinnostunei-

ta Hänen tahdostaan. Osoitamme myös kunnioittaen Hänelle, miten riippuvaisia olemme jatkuvasti Hänen armostaan ja neuvoista elämän tiellä. Elämäsi tilanteiden keskellä, lähesty Jumalaa ja kerro Hänelle salatuimmatkin sydämesi toiveet. Rukoile, että niissä kaikissa tulisi tapahtumaan Jumalan hyvä tahto. Hän kuulee sinua ja lähettää vastauksensa ajallaan. ”Minä rakastan Herraa, sillä Hän kuulee minun ääneni ja rukoukseni; sillä Hän on kallistanut korvansa minun puoleeni, ja minä huudan Häntä avuksi kaiken elinaikani.” (Ps.116:1)

23.11.2016 "Minä sanon Herralle: "Sinä olet minun Jumalani". Herra, ota korviisi minun rukousteni ääni."Ps.140:7 "Herra, pane minun suulleni vartija, vartioitse minun huul-teni ovea. Älä salli minun sy-dämeni taipua pahaan, pitä-mään jumalatonta menoa vää-rintekijäin kanssa. Minä en tahdo maistaa heidän herkkupalojansa." Ps.141:3-4 Tämä rukous tulisi olla myös meidän sydäntemme rukous. Miten voisimme sulkea suumme silloin, kun jumalattomat pauhaavat pahuutensa himoissa. "Älä salli sydämeni taipua pahaan." - vaikka olisimme kuinka hurskaita tahansa, sydämemme kyllä taipuu pahaan, ellei Herra auta meitä. Siksi nämä rukouksen sanat on hyvä liittää päivittäisiin rukouksiin. "Minä en tahdo maistaa heidän herkkupalojansa" - edes maistaa puhumattakaan siitä, että ahmien söisi heidän hedelmiään! Pahan karttaminen ja vastustaminen saa sen kaikkoamaan. Jumalamme armossa ja Hänen avullaan vastustamme perkelettä lujina uskossa! "Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee." (Jaak.4:7) "Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi, ja heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina


www.pasikallio.fi

uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää. Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut

Sivu 22 / 164

teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava.

Hänen olkoon valta aina ja iankaikkisesti! Amen." (1.Piet.5:6-11)

Päivän jakeet: VK 45-46-2016 10.11.2016 "Siitä kaikki tuntevat teidät Minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus." Joh.13:35 Jeesus opetti seuraajiaan keskinäisestä rakkaudesta. Se on Jumalan syvä tahto - se on tavattoman suloista, kun veljekset elävät sovussa. "Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa." (Room.12:18) Voidaankin sanoa, että seurakunta, jossa aidosti välitämme toisistamme - on kasvanut ja oppinut tärkeimmän inhimillisen läksynsä. Tärkeämpää, kuin oikeat opit ja tavat toimia, on rakkaus - niin Jumalaa, kuin toinen toistammekin kohtaan. "Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa." (1.Kor.8:1) Tästä syystä on aiheellista tutkia omia sanoja, asenteita ja niiden vaikutusta lähimpiin. - Rakennanko, vai hajotanko? - Revinkö kappaleiksi pelkästään oman totuuteni tähden - ylistäen omahyväisyyttäni ”rakkautena totuuteen”?! Rakastan Jeesuksen sanoja, jossa Hän kiteyttää selkeimmällä tavalla, ketä meidän tulee seurata ja missä opissa olemme totuudessa: Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin Minun kauttani." (Joh.14:6) Huomaathan, että JEESUS ON ITSE TOTUUS! Häneen ovat kätkettynä KAIKKI tiedon ja viisauden aarteet! – Jos olet totuudessa, olet Kristuksessa! Jos olet Kristuksessa, rakastat Hänen rakkaudellaan jokaista - armahtaen, nostaen ja kantaen. Kristityn tehtävä ei ole painaa toista alas, vaan nostaa! ”Kuitenkin Herra vain odottaa, että voisi olla teille armollinen, hän nousee armahtamaan teitä. Herra on

oikeuden Jumala. Autuaita ne, jotka häntä odottavat”! (Jes.30:18) Kun mietimme, miten eläisimme todeksi jumalista rakkautta keskuudessamme, riittää, että Pyhällä Hengellä täyttyen pyrimme osoittamaan toisillemme tällaista rakkautta: "Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa; kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus." (1.Kor.13:47,13)

11.11.2016 "Joka ei toista armahda, saa itse armottoman tuomion, mutta joka armahtaa, saa tuomiosta riemuvoiton." Jaak.2:13 Tämän päivän Raamatunteksti muistuttaa meitä armottomuutemme karusta seurauksesta, mutta myös siitä riemuvoitosta, jota armahtava laupeus saa aikaan meissä. Jaakobin kirje tuntuu hieman kovemmalta, tai ainakin vaativammalta, kuin monet muut Raamatun kirjeet, mutta kokonaisuutta tarkastellessa, sieltä huomaa sen selkeän ajatuksen, että uskon tulee näkyä myös käytännön elämässä. Se on hyvä ja tärkeä huomio! Usko, tai sen hengelliset osa-alueet eivät ole koriste-esineitä, palkintoja tai meriittejä. Usko on tärkeä työkalu, jolla Jumala työstää meitä taivasta varten. "Näin on uskonkin laita. Yksinään, ILMAN TEKOJA, SE ON KUOLLUT." (Jaak.2:17 [-92])

Jaakob kirjoitti kirjeensä aikana, jolloin alkuseurakunta ei ollut vielä hajaantunut vainon seurauksena, eikä pakanaseurakuntia ollut vielä syntynyt. Kirje on siis PAINOTUKSELTAAN JUUTALAISKRISTITYILLE kirjoitettu opetus, mutta onpa siinä paljon opittavaa myös meille tämän ajan kristityille. Paavali VASTUSTAA kirjeissään juutalaista oppia - LAIN TEKOJEN KAUTTA VANHURSKAUTUMISESTA, kun taas Jaakob puolestaan vastustaa TOIMETTOMUUTEEN JOHTAVAA VÄÄRÄÄ USKONKÄSITYSTÄ, johon Paavalin vanhurskautusoppi antaisi yksipuolisesti ja väärin tulkittuna 'luvan'. Otan tähän mukaan vielä katkelman jakeemme asiayhteydestä, kuinka Jaakob opetti alkuseurakuntaa elämään käytännön elämässä uskoaan todeksi. Armahtavaa laupeutta, ilman henkilöön katsomatta - se on Kristuksen rakkautta. "Veljeni, te jotka uskotte meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen, kirkkauden Herraan, ÄLKÄÄ EROTELKO IHMISIÄ. Jos teidän kokoukseenne tulee mies, jolla on kultasormus sormessaan ja hieno puku yllään, sekä samalla kertaa köyhä nuhruisissa vaatteissaan, niin ettekö vain osoitakin huomiotanne tuolle hienosti pukeutuneelle ja sano hänelle: »Istu tähän, tässä on hyvä paikka»? Köyhälle te sen sijaan sanotte: »Seiso sinä tuossa», tai: »Istu tähän lattialle jalkojeni viereen.» Ettekö te silloin syyllisty erotteluun omassa keskuudessanne? Eikö teistä ole tullut tuomareita, jotka tuomitsevat väärin perustein? Kuulkaa, rakkaat veljeni! ONHAN JUMALA valinnut juuri maailman silmissä KÖYHÄT OLEMAAN USKOSSA RIKKAAT ja perimään valtakunnan, jonka Jumala on luvannut häntä rakastaville. Mutta te häpäisette köyhän.


www.pasikallio.fi

Eivätkö juuri rikkaat sorra teitä ja raahaa teitä oikeuden eteen? Eivätkö juuri he herjaa sitä jaloa nimeä, joka on lausuttu teidän ylitsenne? Jos te noudatatte lain kuningaskäskyä niin kuin se Raamatussa on: »Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi», te teette oikein. Mutta JOS TE EROTTELETTE IHMISIÄ, te TEETTE SYNTIÄ, ja laki osoittaa teidät rikkojiksi. Sillä se, joka muuten kaikessa noudattaa lakia mutta rikkoo sitä yhdessä kohdassa, on syypää kaikilta kohdin. Hän, joka sanoi: »Älä tee aviorikosta», sanoi myös: »Älä tapa.» Vaikka siis et teekään aviorikosta, olet lainrikkoja, jos tapat. Vapauden lain mukaan teidät tuomitaan; pitäkää se mielessänne, mitä puhutte tai teettekin. JOKA EI TOISTA ARMAHDA, SAA ITSE ARMOTTOMAN TUOMION, MUTTA JOKA ARMAHTAA, SAA TUOMIOSTA RIEMUVOITON." (Jaak.2:1-13 [92])

12.11.2016 "Huomaat, että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa, teoissa usko tuli to-deksi." Jaak.2:22 [-92] Tässä Jaakob puhuu uskon ja tekojen suhteesta. Ne kulkevat käsi kädessä. Oivallisesti Jaakob synnyttää myös sillan uuden- ja vanhantestamentin välille. Hän kertoo kirjeessään siitä esikuvasta, miten eri Raamatun henkilöt toimivat uskossa - vielä tietämättä, miten ja mihin he tulisivat päätymään. Usko synnytti kuuliaisuutta, eli vaikutusta myös käytännön elämään. Jaakob puhuu kirjeessään siis kahdesta erilaisesta uskosta: JOHN WESLEY kiteyttää viisaasti: "1) kuolleesta uskosta, joka on vain nimilappu ilman mitään varsinaisia todisteita olemassaolostaan ja 2) elävästä uskosta, jonka vaikutin on rakkaus. Ja koska elävän uskon perusta on rakkaus, tiivistää seuraava Johanneksen kirjeen jae Jaakobin ajatuksen kehittelyn: "Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa." (1.Joh.3:18) [JOHN WESLEY] Haluathan sinäkin elää tänään todeksi Jumalan Pojan uskoa?! Tahdotko nähdä, miten Hän tänään antaa voimaa toteuttaa hyvää tahtoaan? Usko, että Hän johdattaa ja

Sivu 23 / 164

vaikuttaa sinussakin tahtomisen ja sen tekemisen. USKO, ELÄ JA NAUTI HÄNEN LÄSNÄOLOSTAAN, ARMOSTAAN JA LAUPEUDESTAAN. Kiitä Herraa siitä, että Hän auttaa ja johtaa sinua tänäänkin. Ottaessasi uskonaskeleita, huomaat, että se kantaa! "Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja." (Jaak.2:26 [-92]) Piispa Erik Pontoppidan kiteyttää kuolleen uskon olemuksen osuvasti tähän tapaan: "Kuollut usko on petollista kuvittelua, jota ihmiset pitävät yllä saadakseen armon osakseen, vaikkeivät tahdo kääntyä."

13.11.2016 "Laivat ovat isoja ja rajut tuu-let heittelevät niitä, pienen pieni peräsin ohjaa laivan minne peränpitäjä haluaa. Samoin kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän"! Jaak.3:4-5 Sanat ovat kommunikaation väline, jonka avulla välitämme ja levitämme ympärillemme koko skaalan pahuudesta pyhimpään hyvään. Sanat sopivat väkivallan välineeksi, mutta sanat sopivat myös lohdutukseksi, kannustukseksi ja suureksi avuksi. Millainen vastuu minulla on sanoistani? Enhän voi tietää, kuka niihin tarttuu ja kuinka hän niitä sitten käyttää? Uskon, että vastuu on sekä puhujalla, että kuulijalla. Molempien toimiessa vastuullisesti ja toinen toistaan kunnioittaen, sanojen merkitys säilyy hyvänä ja rakentavana. Nurjuuden kylväminen on äärimmäisen helppoa. Ei tarvitse, kuin mukautua tähän maailmaan ja sen vihapuheisiin, ja antaa mennä ilman mitään vastuuta. Jaakob halusi kirjeessään meidän oppivan ajattelemaan, mitä seuraamuksia vääryyden puhumisesta olisi. Kuinka monia kymmeniä vuosia haittaakaan evankeliumin työtä perättömät juorut tai niissä yletön mässäily! "Huoli painaa alas miehen mielen, mutta hyvä sana sen ilahduttaa." (San.12:25)

14.11.2016

"Mutta ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää, ja niin se myös rakentaa rauhaa, se on lempeää ja sopuisaa, täyn-nä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä, se on tasapuolista ja teeskentelemätöntä. Vanhurs-kauden siemen kylvetään rau-han tekoina, ja se tuottaa hedelmän niille, jotka rauhaa rakentavat." Jaak.3:17-18 Tämän päivän Raamatun poimintamme sisältää jumalisen viisauden muotoja. Näistä piirteistä voitkin havaita, onko viisaus lähtöisin Jumalan sydämeltä – Jeesuksessa Kristuksessa. ”Täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä” – kuvaus sopii hyvin Jeesuksen vaellukseen ja siihen, miten Hän otti kantaakseen kaikki taakkamme. Näiden ajatusten perusteella pääsemme käsittämään jotain siitä syvyydestä, mitä tarkoittaa, kun Jumala asetti kaikki tiedon ja viisauden aarteet Jeesukseen Kristukseen. ”…omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, KRISTUKSEN, jossa KAIKKI VIISAUDEN JA TIEDON AARTEET OVAT KÄTKETTYINÄ.” (Kol.2:2-3) Kaikki viisaus löytyy lopulta yhdessä ainoassa persoonassa. Pelkästään inhimillinen ajattelukykymmekin, mitä kutsumme omaksi viisaudeksemme, on alun perin lähtöisin Jumalasta. Ellei Hän olisi antanut meille kykyä oppia ja käsittää – luodessaan ihmisen ja kaiken meitä ympäröivän – ei meillä olisi yhtään mitään. Jeesuksessa voit siis tulla viisaaksi ja päästä ymmärtämään ihmeellisiä syvyyksiä! ”Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä; sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa.” (Jaak.1:5-7) ”Minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän


www.pasikallio.fi

vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.” (1.Tim.2:1-4) Sen tähden minä notkistan polveni Isän edessä, josta kaikki, millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä, että Hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua Hänen Henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Mutta Hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Amen. (Ef.3:14-21)

15.11.2016 "Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka Häntä yötä päivää avuksi huu-tavat, ja viivyttäisikö Hän heiltä apuansa"? Luuk.18:7 ”Ja Hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä. Hän sanoi: ’Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei peljännyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä. Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luoksensa ja sanoi: 'Auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan'. Mutta pitkään aikaan hän ei tahtonut. Vaan sitten hän sanoi mielessään: 'Vaikka en pelkää Jumalaa enkä häpeä ihmisiä, niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet oikeuteensa, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni'." Niin Herra sanoi: "Kuulkaa, mitä tuo väärä tuomari sanoo! EIKÖ SIT-

Sivu 24 / 164

TEN JUMALA TOIMITTAISI OIKEUTTA VALITUILLENSA, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa? Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?’" (Luuk.18:1-8) ”Löytäneekö Hän uskoa” – ajatus irrotetaan usein juuri tämän vertauksen asiayhteydestä. Mitä Jeesus tahtoi opettaa vertauksella ja sen loppukaneetilla? Eikö Hän puhunut periksiantamattomasta uskosta, jossa täydessä tietoisuudessa Jumalan mahdollisuuksien rajattomuudesta – uskaltautuu pyytämään, anomaan ja rukoilemaan Jumalan edessä uudelleen ja uudelleen. Jumala odottaa meiltä uskossa ojentautumista. Asioidemme keskellä – osaammeko uskoa ja luottaa lujasti Jumalaan ja Hänen hyvään apuunsa? Onko meistä tullut nimikristittyjä, jotka ovat vain nimeltään uskovia, mutta keskeltämme ei löydy enää aitoa Jumalaan suuntautuvaa uskoa? Uskossa elämistä tulee harjoittaa ja harrastaa. Se on elämän tapa, jossa saa kohdata jumalisia vastauksia kerta toisensa jälkeen. Tähän herääminen on kallisarvoista siksi, että hengellinen elämämme pysyisi vireänä. Jumalan sana, Hänen Henkensä ja elämämme kokemukset Hänen seurassaan saa elämän kulkemaan oikeita raiteita ja siinä tunnemme myös Jumalan lasten iloa ja riemua. Anna uskosi Jeesukseen innoittaa elämääsi ja rukoile rohkeasti Hänen edessään. Tahtoisithan sinä olla yksi niistä, joiden kohdalla ihmisen Poika löytää uskoa! – Olkoon sydämissämme elävä usko Herraan Jeesukseen Kristukseen!

16.11.2016 "Oi Herra, auta, oi Herra, anna menestys"! Ps.118:25 Menestyminen on yksi Raamatun tärkeistä teemoista, joka onkin yksi SIUNAUKSEN OLOMUODOISTA.

Sitä ei tarvitse pelätä, vaan sen voi ottaa vastaan kiitoksella ja Jumalan armolahjana. Rukoillessamme siunausta elämämme ja lähimmäisiemme elämään, rukoilemme heille menestymistä ja hyvinvointia. Lahkolaisuuksien keskellä suuresti vaikuttava menestysteologianpelko aiheuttaa - ikävä kyllä - sen, että koko aihealueesta ei sopisi puhua. Menestyminen ei ole pää-asia, vaan se on sen seurausta, että Jumala tahtoo siunata Häneen uskovaa ihmistä elämänsä aikana. Meidän on käsitettävä, että menestymisen rikkaus ei liity ainoastaan ajallisiin saavutuksiin, tai vaikkapa omaan terveyteen. Jumalinen menestys liittyy aina JUMALAN TAHDON JA HÄNEN SANANSA MENESTYMISEEN - eli evankeliumin sanoman läpipääsyyn ihmisten sydämissä. Suurin menestyminenhän on se, että Jumalan sana pääsee uskossa sulautumaan sydämeemme ja pelastamaan meidät Jumalan Pojan uskossa! "Ja Jumalan sana menestyi, ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa. Ja lukuisa joukko pappeja tuli uskolle kuuliaisiksi." (Apt.6:7) Katsellessani elämääni, näen, miten olen pyytänyt Jumalan siunausta elämäni ylle - rukoillen työpaikkaa, asuntoa, perhettä, terveyttä, viisautta ym. elämän tärkeitä osaalueita - ja miten Jumala on kuullut nuo pyynnöt ja antanut sen kaiken. Olen myös rukoillut, että saisin palvella Häntä sanassa ja monessa muussa palvelutehtävässä, missä Hän vain tarvitsee, - ja näen, miten Jumala on johtanut tekemään asioita, jotka eivät itsessäni pitäisi olla mitenkään mahdollisia. Jeesuksen varaan jättäessäni elämääni, olen nähnyt, miten Hänen huolenpitonsa synnyttää menestymistä ja hyvinvointia monella tasolla. Vaikka en itse onnistu ja usein kompuroin, on Jumalan armo tullut avukseni oikeaan aikaan. Hänen kanssaan minäkin voin kaiken. "Rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy." (3.Joh.1:2)


www.pasikallio.fi

Sivu 25 / 164

Päivän jakeet: VK 44-45-2016 3.11.2016 "Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niin kuin paka-nat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan." Matt.6:7 Tyhjän hokeminen tarkoittaa TARKOITUKSETTOMIA SANOJA, mutta se tarkoittaa myös LIHALLISEN MIELEN RUKOUKSIA. Kuinka tyhjää onkaan rukous ilman PYHÄÄ HENKEÄ! Saatan rukoilla, asettaen sanani vain omien näkemysteni mukaan, AJATTELEMATTA lainkaan JUMALAN TAHTOA. Raamatun aidoista rukouksista omahyväisyys ja tyhjyyden tunne on hyvin kaukana. Esimerkiksi Stefanuksen rukous kuolemansa yhteydessä, hänen rukoillessa kivittäjiensä puolesta sanoen, "Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä." - Tuossa rukouksessa ei tyhjiä hoettu, vaan se oli TÄYNNÄ ARMOA JA PYHÄN HENGEN VOIMAA. Erään kerran Jeesus esitti kertomuksen kahdesta rukoilevasta ihmisestä. Toinen heistä "hoki tyhjiä" kun taas toinen koki Jumalan vanhurskauden voimaa! "Niin Hän puhui vielä muutamille, jotka luottivat itseensä, luullen olevansa vanhurskaita, ja YLENKATSOIVAT MUITA, tämän vertauksen: 'Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani. Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: 'Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niin kuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niin kuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa; minä annan kymmenykset kaikista tuloistani.' Mutta publikaani seisoi taaempana EIKÄ edes TAHTONUT NOSTAA SILMIÄÄN taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja SANOI: 'JUMALA, OLE MINULLE SYNTISELLE ARMOLLINEN'. Minä sanon teille: TÄMÄ MENI KOTIINSA VANHURSKAAMPANA kuin se toinen; sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään'." (Luuk.18:9-14)

4.11.2016 "Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elä-män puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti!" 1.Moos.3:22 Kun ihminen karkotettiin syntiinlankeemuksen jälkeen Edenin puutarhasta, mainittiin jotain iankaikkisesta elämästä. Nyt, päästyämme uuden testamentin puolelle - näetkö, miten meidät oksastetaan tuohon jaloon viinipuuhun? Haluan meidän ajattelevan, että saamme KOSKETUKSEN tuohon ELÄMÄN PUUHUN ojentaessamme kätemme Jeesuksen puoleen. HÄNESSÄHÄN meille luvataan IKUINEN ELÄMÄ uskoessamme Häneen. "Jokaisella, joka HÄNEEN USKOO, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä OLISI IANKAIKKINEN ELÄMÄ." (Joh.3:15-16) Ojenna kätesi kohti elämänpuuta. Ota sen hedelmä, syö, ja ELÄ IKUISESTI Jumalan valtakunnassa! "Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona Hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan; tehkää tämä Minun muistokseni". Samoin Hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto Minun veressäni; niin usein kuin te juotte, TEHKÄÄ SE MINUN MUISTOKSENI". Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kuin Hän tulee. (1.Kor.11:23-26) ”Sillä jos me olemme HÄNEN KANSSAAN yhteenkasvaneita yhtäläisessä KUOLEMASSA, niin olemme samoin myös YHTÄLÄISESSÄ YLÖSNOUSEMUKSESSA, kun tiedämme sen, että meidän

vanha ihmisemme on HÄNEN KANSSAAN RISTIINNAULITTU, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi; sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Mutta jos OLEMME KUOLLEET KRISTUKSEN KANSSA, niin me uskomme saavamme MYÖS ELÄÄ HÄNEN KANSSAAN, tietäen, että Kristus, sitten kuin Hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole: KUOLEMA EI enää HÄNTÄ VALLITSE. Sillä minkä Hän kuoli, sen Hän kerta kaikkiaan KUOLI POIS SYNNISTÄ; mutta minkä HÄN ELÄÄ, SEN HÄN ELÄÄ JUMALALLE. Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta JUMALALLE ELÄVINÄ KRISTUKSESSA JEESUKSESSA.” (Rm. 6:5-11) ”Synti on hallinnut kuolemassa, samoin ARMOKIN HALLITSISI VANHURSKAUDEN kautta IANKAIKKISEKSI ELÄMÄKSI JEESUKSEN KRISTUKSEN, meidän HERRAMME, KAUTTA.” (Room.5:21) 5.11.2016 "Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan." Luuk.11:10 Olet kenties kuullut satoja kertoja tämän päivän Raamatun jaevalintani. Muista kuitenkin, että nuo sanat ovat Jeesuksen sanoja. – Herramme Jeesus Kristus ja Vapahtaja - ikuinen Kuningas on luvannut; "ANOVA SAA, ja ETSIVÄ LÖYTÄÄ, ja KOLKUTTAVALLE AVATAAN"! Kun keskustelen ihmisten kanssa näiltä alueilta, jotkut sanovat katkerana, "en minä saa, en löydä, eikä minulle avata." Saatan sanoa heille, "Jumala kuuli rukouksesi, - juuri niin, ei Hän avaa, etkä sinä löydä! Tapahtukoon sinulle USKOSI MUKAAN." "Mutta anokoon uskossa, OLLENKAAN EPÄILEMÄTTÄ; sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. ÄLKÖÖN sellainen ihminen LUULKO Herralta mitään SAAVANSA." (Jaak.1:67)


www.pasikallio.fi

Joskus saatan kysyä, "rukoillaanko heti? Polvistutaanko Jeesuksen eteen ja pyydetään"? Vastahakoinen myöntyminen kuuluu: "joo, mutta ei Hän kuitenkaan minua kuule tai auta..." – Niinpä, ei tosiaan auta. Jumala suree epäuskoasi, kyynisyyttäsi ja nurjuuttasi. Hän veisi sinut vihreille niityille, johtaisi sinua oman nimensä tähden, mutta sinä VÄHÄTTELET Kaikkivaltiaan Jumalan voimaa! VOI, KUNPA PUHUISIT USKONHENKISESTI! Katsoisit toivoa ja kirkkautta, mitä Jeesus on valamassa sydämeesi! Puhun tästä, koska olen itse nurjuuteen taipuvainen ihminen. Tiedän, mitä se on, kun Jumala antaa uskon ja toivon ajatuksia nurjan ja synkeän mielen tilalle! Tiedän, mitä on kohdata armo ja astua itsensä ulkopuolelle - JUMALAN MAHDOLLISUUKSIEN maailmaan. "Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka ELÄVÄT HENGEN MUKAAN, on Hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta HENGEN MIELI ON ELÄMÄ JA RAUHA; sen tähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan." (Room.8:5-7) "MINÄ olen tullut, että heillä OLISI ELÄMÄ ja OLISI YLTÄKYLLÄISYYS." (Joh.10:10) 6.11.2016 "Iloitkaa Herrassa, te vanhurs-kaat; kiittäkää Hänen pyhää nimeänsä." Ps.97:12 Ilo on yksi Raamatun tärkeistä teemoista. Sielultaan terve ja tasapainoinen ihminen kykenee elämään todeksi jumalista ilo ja riemua - armon ja laupeuden kautta. Siksi Sana kehottaakin meitä iloitsemaan Herrassa – ei siinä, mitä itsessämme olemme ja mitä olemme saaneet aikaiseksi! – Kun kykenemme antamaan anteeksi, ja saadessamme osaksemme myös armahtavaa laupeutta, se synnyttää suurta iloa! Onhan armo ja laupeus lähtöisin Jumalan valtaistuimelta – ja nyt se on tullut meidän osaksemme Jeesuksessa Kristuksessa, meidän pelastajassamme! Saamme iloita siitä, että nimemme on kirjoitetut elämän kirjaan!

Sivu 26 / 164

"Kohottakaa riemuhuuto Herralle, kaikki maa, iloitkaa ja riemuitkaa ja veisatkaa kiitosta. Veisatkaa Herran kiitosta kanteleilla - kanteleilla ja ylistysvirren sävelillä, vaskitorvilla ja pasuunan äänellä. Kohottakaa riemuhuuto Herran, kuninkaan, edessä." (Ps. 98:4-6) "Kohottakaa riemuhuuto Herralle, kaikki maa. Palvelkaa Herraa ilolla, tulkaa Hänen kasvojensa eteen riemulla. Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät tehnyt, ja Hänen me olemme, Hänen kansansa ja Hänen laitumensa lampaat. Käykää Hänen portteihinsa kiittäen, Hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Ylistäkää Häntä, kiittäkää Hänen nimeänsä. Sillä Herra on hyvä; Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti ja Hänen uskollisuutensa polvesta polveen." (Ps.100:1-5) - Päinvastoin, kuin lahkolaisuuden synkkyys, lain ja käskyjen vaatimusten ja toisten kyräilyjen tuoma synkkyys - Jumala tahtoo vapauttaa meitä iloon ja riemuun. Tahtoessasi kohdata Herran Hengen vaikutuksia ja johdatusta elämässäsi, etsi tie vapauteen Jeesuksen verihaavojen kautta! "Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus." (2.Kor.3:17) "Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen." (Gal.5:1) "Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa." (Gal.5:13) "Älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne." (Neh.8:10) "Vain lyhyt hetki enää, niin Libanon muuttuu puutarhaksi, ja puutarha on metsän veroinen. Sinä päivänä kuurot kuulevat kirjan sanat, ja sokeiden silmät näkevät vapaina synkeästä pimeydestä. Nöyrät saavat yhä uutta iloa Herrassa, ja ihmisistä köyhimmätkin riemuitsevat Israelin Pyhästä." (Jes.29:1719)

7.11.2016 "Niin kaukana kuin itä on län-nestä, niin kauas Hän siirtää meistä rikkomuksemme." Ps.103:12 Tiesitkö, että Jeesuksen veri huuhtoo uskovaisen sydäntä jatkuvasti poistaen sieltä vääriä asenteita, ajatuksia ja tekoja, mikäli vain antaudumme mielen ja hengen uudistumiselle viipyen Jeesuksen ristin juurella? Jeesuksen veren tuoma puhtaus vetää ihmistä yhä lähemmäksi Jumalaa, jolloin Hänen kirkkautensa valaisee ja paljastaa syvimmätkin turmeltuneisuuden saastuttamat alueet sielumme sopukoissa. Ihmistä satuttaa aina paljastuminen ja synnin häpeä. Tekee kipeää tunnustaa nöyränä, että minäkin olen syntinen ja saastainen ihminen – omassa itsessäni. Kunpa voisin olla kaukana ruumiistani, jossa synti asuu! Tästä syntiturmeluksesta Jeesus on tullut vapauttamaan meidät! Hänen armokäsittelyssään veriruskeat syntimme pestään pois ja saamme tulla Jumalan edessä "villan valkoisiksi"! Ainoa ehto on vain usko! Se on ainoa toivo, ainoa pääsy ja ainoa pelastus! Jeesuksessa Kristuksessa syntisyytemme heitetään pois ja saamme täydessä uskalluksessa keskittyä elämään elämää Jumalamme läsnäolossa! Onko Jeesuksen veri saanut puhdistaa sinut? Usko Herraan Jeesukseen - Hänessä syntisi ovat sovitetut! Hänessä saat elää vapautettuna – ikuisesti Jumalan lapsena! "Vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit; ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen, tietämättömyytenne aikana, elitte, vaan sen Pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, TULKAA tekin KAIKESSA VAELLUKSESSANNE PYHIKSI. Sillä kirjoitettu on: "Olkaa pyhät, sillä Minä olen pyhä". Ja jos te Isänänne huudatte avuksi Häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vael-


www.pasikallio.fi

takaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika, tietäen, ETTETTE OLE millään KATOAVAISELLA, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, VAAN KRISTUKSEN KALLIILLA VERELLÄ, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan, Hänen, joka tosin oli edeltä tiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten, jotka HÄNEN KAUTTANSA USKOTTE JUMALAAN, joka herätti Hänet kuolleista ja antoi Hänelle kirkkauden, niin että teidän USKONNE ON myös TOIVO JUMALAAN. PUHDISTAKAA SIELUNNE totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljenrakkauteen ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä, te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta." (1.Piet.1:13-23) 8.11.2016 "Hän tuntee meidät ja tietää meidän alkumme, muistaa, että olemme maan tomua." Ps.103:14 Kärsitkö riittämättömyyden tunteesta? Se on imetetty useimpiin meihin jo ”äidin maidossa.” – Meidät on kasvatettu siihen, ettei mikään riitä tai kelpaa. Onneksi se on vain sisimmän tunne, tai harhakuva. Jumalamme edessä me riitämme, sillä Hän tietää, mitä tekoa olemme. Voisiko maan tomu kovin korkealle ponnistaa?! Jumala antoi elämän tähän tomumajaan. Voimme sanoa, että elämä itsessään tulee itsemme ulkopuolelta. Se on annettu lahja, ja sitä eläessä, voimme tarkastella, mihin

Sivu 27 / 164

käytämme kallisarvoiset hetkemme. Syntymä on lahja, mutta niin on uudestisyntymäkin. Siinä saamme syntyä Jumalan lapsiksi.

9.11.2016 "Jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee." Jaak.1:14

Lapseuden asema Jumalan edessä on jotain samaa, kuin isän ja äidin rakastaessa jälkikasvuaan. Rakastavat vanhemmat tietävät, miten paljon lapselta voi vaatia. Eihän kolmevuotias vielä voi ajaa autoa, puhumattakaan, että hankkisi elantoa perheelleen!

Huomaatko, mitä tämä Raamatun teksti sulkee pois? Ei sinua kiusaa niinkään toiset ihmiset, Saatana demoneineen, puhumattakaan, että Jumala sinua kiusaisi! – Ei, sinä kiusaannut omista himoistasi, jotka synnin kautta tuovat kuolemaa elämääsi. Et voi syyttää lankeemuksistasi muuta, kuin omaa turmeltunutta lihanmieleistä ruumistasi. Siinä synti asuu, houkuttaa ja vetää pahantekoon. Miksi on tärkeää tulla syyllisen penkille? Miksi täytyy tuntea kelvottomuutensa ja heikkoutensa synnillisyyden edessä? – Siksi, että se on ainut tie armokokemukseen. Vain syntinen saa armon, tunnustaessa ja hyljätessä synnin vaikutukset elämästä. Se vaatii nöyryyttä, mutta sen palkintona on armo Jumalan läsnäolossa!

Käytännössä riittää, että teemme sen, mitä osaamme, jaksamme ja pystymme. Herra antaa kyllä voimaa yllin kyllin - silloin, kun Hän tahtoo meidän pystyvän enempään. ”Maan tomu” kuvastaa kielikuvana myös lankeavuutta, heikkoutta ja vähäisyyttä. Eipä ole ainuttakaan ihmistä, joka kykenisi elämään ilman syntiä - edes yhden päivän verran. Jumala tietää sen, ja siksi Hän on tuonut meitä jokaista varten riittävän lunastuksen Jeesuksessa Kristuksessa, joka on varsinkin uskovien vapahtaja! "Tomun kuolleen käsiisi Herrani, otit syvästä liejusta syntini! Omin käsin, sä puhdistit saastani, minut synnin orjan ja tuomitun." Jeesuksen veren kautta saamme siis astua riittävyyteen. "SE ON TÄYTETTY"! – Voit olla täysin varma, että ellei Jumalan Pojan kallis Veri riitä sinun lunastukseksi, siihen ei riittäisi omat tekosikaan, katumusharjoitukset tai omat yrittämiset! Ainoastaan Jeesuksen Veressä saat astua syyttömyyteen ja puhtauteen! – Ymmärräthän, sinä riität Jumalalle, vaikka olet maan tomu. Sinä riität Jumalalle Jeesuksen kautta!

"Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin." (1.Tim.1:15) "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En Minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä." (Mark.2:17) "Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja Hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien." (1.Joh.2:1-2)


Sivu 28 / 164

www.pasikallio.fi

Päivän jakeet: VK 43-44-2016 27.10.2016 "Jokainen, joka uskoo Häneen, saa synnit anteeksi Hänen ni-mensä kautta." Apt.10:43 Jumalan suunnitelman mukaan eräänä päivänä uhrattiin kertakaikkinen uhri, karitsa - joka otti pois maailman synnin. Jumala, oman valtansa nojalla on päättänyt, että jokainen joka uskoo Hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen, saa synnit anteeksi. Uskotko Jeesukseen Kristukseen? Anna Hänen pyyhkiä pois syyllisyytesi! Elä täysin tietoisena siitä, ettet kuulu synnille, vaan Kristuksen kautta Jumalalle! Jeesuksen veri puhdistaa sinut, tunnustaessasi Hänelle syntisi ja uskoessasi Jeesukseen. 28.10.2016 "Älä anna minussa häpeään joutua niiden, jotka odottavat Sinua, Herra, Herra Sebaot. Älä salli minussa pettyä niiden, jotka etsivät Sinua, Israelin Jumala." Ps.69:7 Miten suloinen ja nöyrä pyyntö onkaan tämän Psalmin rukous! Daavid ymmärsi oman inhimillisen pienuutensa ja sen, ettei hän omassa voimassaan kykenisi vaeltamaan Herransa kunniaksi. "Käyttäytykää vain evankeliumin arvon (Fil.1:27)

Kristuksen mukaisesti"

Ehkäpä sinäkin tunnistat kanssani tämän inhimillisen heikkouden. Emme aina osaa, emmekä ymmärrä edes ajatella, mikä olisi evankeliumin parhaaksi. Tarvitsemme Jumalan armoa ja Pyhän Hengen voimaa, vaeltaaksemme kuuliaisesti Hänen tahdossaan. "Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa, rukoillen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden minä myös olen sidottuna, että minä sen ilmoittaisin, niin kuin minun tulee puhua. Vaelluksessanne olkaa viisaat ulkopuolella olevia kohtaan,

ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Olkoon puheenne aina suloista, suolalla höystettyä, ja tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullekin vastata." (Kol. 4:2-6) "Minun rukoukseni olkoon suitsutusuhri Sinun kasvojesi edessä, minun kätteni kohottaminen olkoon ehtoouhri. Herra, pane minun suulleni vartija, vartioitse minun huulteni ovea." (Ps.141:2-3) Ajattelen myös sitä, miten tuomme evankeliumin ihmisten eteen. Löytääkö etsivä Jeesuksen sydämeensä seurassamme tai kokouksissamme? Joutuuko kaipaava ihminen pettymään, hapuillessaan Jumalaa tässä ajassa, jossa minä elän? Maalaanko evankeliumin itseni mukaiseksi, omien mielihalujeni sävyisiksi lauseiksi, vai tuonko esille todellista Jumalan tuntemusta? "Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita. "Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö", vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla, pitäen hyvän omantunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat." (1.Piet.3:14-16) ”Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat, niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, Hänen, joka on Jumalan kuva.” (2.Kor.4:3-4) 29.10.2016 "Ole minulle kallio, jolla saan asua ja jonne aina saan men-nä, Sinä, joka olet säätänyt minulle pelastuksen. Sillä Sinä olet minun kallioni ja linnani." Ps.71:3

"Vieraalla maalla kaukana, on kumpu kivinen. Sen koloon kerran iskettiin, puu ristin muotoinen." ”En saata Jeesus ymmärtää, Sun kärsimystäsi. vaan luotan, että sovitit, myös minun syntini.” ”Sä kuolit, että pääsisin Jumalan lapseksi ja taivaan tiellä seuraisin sinua, Herrani.” ”Taivaaseen portin aukaisit, kun voitit kuoleman, ja siksi aina sinua, oi Jeesus, rakastan.” – Nämä vanhan laulun sanat soivat usein mielessäni. Sanoma rististä Golgatalla - se on minun kallioni, turvani ja pelastukseni. Se on Jumalan suunnitelma ja lahja ihmiskunnalle. Kallio, jonne saan aina mennä, jossa saan asua! - se kertoo minulle sydämen olotilaa, sitä, että Herra Jeesus Kristus asuu sydämessäni. Saan olla aina Häntä - pelastukseni kalliota - lähellä. "Minun syntivelkani ovat ylen raskaat, mutta Sinä annat anteeksi meidän rikoksemme. Autuas se, jonka Sinä valitset ja otat tykösi, esikartanoissasi asumaan! Salli meidän tulla ravituiksi Sinun huoneesi hyvyydellä, Sinun temppelisi pyhyydellä. Ihmeellisillä teoilla sinä vastaat meille vanhurskaudessa, Sinä, meidän autuutemme Jumala, Sinä, kaikkien maan äärten ja kaukaisen meren turva, joka voimallasi vahvistat vuoret ja olet vyötetty väkevyydellä; Sinä, joka asetat merten pauhinan ja niiden aaltojen pauhinan ja kansojen metelin, niin että ne, jotka niiden äärillä asuvat, hämmästyvät Sinun ihmeitäsi; aamun ja ehtoon ääret Sinä täytät riemulla." (Ps.65:3-8) 30.10.2016 "Autuaat ne ihmiset, joilla on voimansa Sinussa, joilla on mielessänsä pyhät matkat! Kun he käyvät Kyynellaakson kautta, he muuttavat sen läh-teitten maaksi, ja syyssade peittää sen siunauksilla. He käyvät voimasta voimaan, he astuvat Jumalan eteen Siionis-sa."Ps.84:6-8


www.pasikallio.fi

Monet Raamatun lupaukset vaativat uskoa, että ne voisi ymmärtää. Kaikkivaltias Jumala lohduttaa ja rohkaisee meitä sanansa välityksellä, ja lupauksiin tarttuminen ja todeksi eläminen on Jumalaan uskovien etuoikeus. Karut ja vaikeat tilanteet näyttävät inhimillisesti silmiemme edessä mahdottomilta. Jumalamme voimassa saamme silloin nousta tilanteiden yläpuolelle, ja kiittää Taivaallista Isää jo etukäteen Hänen avustaan elämän tiellä. "Sen tähden Minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva." (Mark.11:24) "Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi." (Fil.4:6) "He käyvät voimasta voimaan, he astuvat Jumalan eteen Siionissa." – Uskallatko sinä olla tällainen Jumalan lapsi? Tahtoisitko elää Jumalan voimaa todeksi arkipäivienkin keskellä? Missä ovat kyynellaaksosi, itkevät ihmiset, yksinäiset, sairaat, pettyneet, loukatut, orvot ja köyhät? Mene, ja muuta ne lähteiden maaksi - Jumalasi voimassa! "Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa." (1.Kor.4:20) "Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa." (Ef.6:10) 31.10.2016 "Ilahduta palvelijasi sielu, sillä Sinun puoleesi, Herra, minä ylennän sieluni. Sillä Sinä, Her-ra, olet hyvä ja anteeksianta-vainen, suuri armossa kaikille, jotka Sinua avuksensa huuta-vat." Ps.86:4-5 Sielun tunteet ovat ihmiselle tärkeitä. Tiedän, että Jumala voi virvoittaa nääntyneen ja masentuneen sielun. Siksi rohkaisenkin sinua rukoilemaan Jumalan kasvojen edessä - Jeesuksen nimessä -

Sivu 29 / 164

sielusi puolesta. Rukoile psalmin tavoin, "Ilahduta palvelijasi sielu"! "Anna minulle jälleen autuutesi ilo" - rukoili Daavid eräänä päivänä syyllisyytensä syövereissä. Todellisuudessa (alkutekstin merkityksen mukaan) Daavid rukoili, "anna minun kokea kelpaaminen sinulle ja siitä syntyvä ilo"! Sinäkin saat rukoilla syyllisyyttä tuntiessa, ”päästä minut pahasta! Vapahda minut, ja pese sydämeni puhtaaksi! Anna minun tulla Sinulle kelpaavaksi, että sieluni voisi jälleen iloita”! Jeesuksessa - Hänen uhrikuolemansa ja ylösnousemuksensa tähden sinulla on uskallus Jumalaan heikkoudestasi huolimatta. Ylennä sielusi Herran puoleen, sillä Herra, on hyvä ja anteeksiantavainen, suuri armossa kaikille, jotka Häntä avuksensa huutavat. 1.11.2016 "Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki suku-kunnat maan päällä." 1.Moos.12:3 Siunatun elämän elämiseen tarvitaan vain muutama perusasenne. Ensimmäinen on toki usko Jeesukseen ja sitten suuntaaminen elämää SAMANSUUNTAISIKSI JUMALAN ajatusten KANSSA. Hyväksyessäsi Hänen valintansa, sanansa kehotukset ja pyrkiessä vaeltamaan ne mielessä, Jumala on luvannut siunata sinut. Rukoile tänään ISRAELIN PUOLESTA. Siunaa tuota Jumalan valittua kansaa ja kiitä Jumalaa Jeesuksen nimessä siitä, että pelastus on juutalaisista. Tulkoon siunaus ja varjelus elämäsi ylle - siunatessasi Hänen kansaansa. Tiesitkö, että meidän tulee siunata ja rukoilla myös seurakuntamme puolesta? Olemmehan Jumalan valittuja, oksastettuja tuohon jaloon viinipuuhun. Myös siinä rukoillen siunaat ojentautuen Jumalan suunnitelmien ja aivoitusten mukaan!

"MINÄ TEEN SIUNATUIKSI heidät ja kaiken, mitä Minun kukkulani ympärillä on, ja vuodatan sateen ajallansa - ne ovat SIUNAUKSEN SATEITA. Ja kedon puut kantavat hedelmänsä, ja maa antaa satonsa, ja he saavat olla turvassa maassansa. Ja he tulevat tietämään, että MINÄ OLEN HERRA, kun MINÄ SÄRJEN HEIDÄN IKEENSÄ puut ja PELASTAN HEIDÄT heidän orjuuttajainsa käsistä." (Hes.34:26-27) 2.11.2016 "Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle." Matt.6:6 Hurskastelu on yksi pahimmista uskovan kompastuskivistä. Siihen on helppo ja hyvin luontevaa langeta tilaisuuden tullen. Mutta mietipä, mitä iankaikkisuusarvoa sillä on, että esittää hetken hurskaampaa, kuin mitä on? Tiedän, ettei Jumala lähde valheeseeni ja omahyväisyyteeni mukaan. Vaikka tekisin kuinka hengellistä työtä tai mahtipontisia eleitä, ei ne mitään hyödytä ilman Jumalaa, Hänen voimaansa ja armoansa. "Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy Minussa ja jossa Minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ILMAN MINUA TE ETTE VOI MITÄÄN TEHDÄ." (Joh.15:5) Mitä tarkoittaa kielikuva rukouksessa "mene kammioosi ja sulje ovesi"? – Se on rukouskeskustelua kahden kesken Jumalan kanssa. – Toisinaan ajattelen, miten erilaisia ovatkaan rukoukseni Jeesuksen kanssa, verrattuna yhteisiin rukouksiin ystävien kanssa! Kahden kesken rukoillessa, rukoukseni on paljon syvällisempää, aitoja tuntoja sielun kivuista ja kaipauksista. En koskaan rukoilisi niitä rukouksiani ihmisten edessä! Ei!! he eivät ymmärtäisi, niin kuin ymmärtää minun armollinen Jumalani! "Sillä, katso, ei ole sanaa minun kielelläni, jota Sinä, Herra, et täysin tunne." (Ps.139:4)


Sivu 30 / 164

www.pasikallio.fi

Päivän jakeet: VK 42-43-2016 26.10.2016 "Nouse; minäkin olen ihminen". Apt.10:26

Toisinaan Jumala on vain hiljaa pelkästään siksi, että Hän rakastaa meitä äärettömällä rakkaudellaan.

"Ja kun Pietari oli astumassa sisään, meni Kornelius häntä vastaan, lankesi hänen jalkojensa juureen ja kumartui maahan. Mutta Pietari nosti hänet ylös sanoen: 'Nouse; minäkin olen ihminen'." Apt.10:25-26

"Herra, sinun Jumalasi, on sinun keskelläsi, sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta, Hän on ääneti, sillä Hän rakastaa sinua, Hän sinusta riemulla riemuitsee." (Sef.3:17) 24.10.2016

Tämän päivän Raamatun poimintamme kertoo Pietarin nöyrästä ja suoraselkäisestä asenteestaan. On tavattoman helppo langeta kunnianosoituksiin ja ylettömiin arvostuksiin, jos ei valvo sisimpänsä asenteita. Jostain syystä monet Jumalan miehet jo raamatun aikana tunsivat vähäisyytensä, siitä huolimatta, että he olivat etuoikeutetussa asemassa Jumalan kutsun kautta. Miten usein Daavid sanoi itseään "koiran raadoksi" ja Aabrahamilla ei ollut jälkeläistä, Mooseksella oli hidas ja kankea kieli, jne. Paavali tunsi tunnossaan raskaasti sen, miten hän oli ennen Jeesuksen kohtaamista vainonnut Herran seurakuntaa. Pietari oli kieltänyt mestarinsa - hän oli ihminen. Emme saa tulla toisillemme jumaliksi, jotka paistattelevat sitten kunnian ja arvostuksen aseman tuomista eduista. Jospa muistaisin aina, että olen itsekin vain maan tomua, ja ruumiissani asuu synti ja sen himo. Jospa muistaisin aina, että minäkin olen ihminen. "Ei ole maan päällä ihmistä niin vanhurskasta, että hän tekisi vain hyvää eikä tekisi syntiä." (Saarn.7:20)

"Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni." Ps.51:4 "Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden; pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni. Sillä minä tunnen rikokseni, ja minun syntini on aina minun edessäni. Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt, tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi; mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi. Katso, minä olen synnissä syntynyt, ja äitini on minut synnissä siittänyt. Katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. Puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin, pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin. Anna minun kuulla iloa ja riemua, että ihastuisivat ne luut, jotka särkenyt olet. Peitä kasvosi näkemästä minun syntejäni, pyyhi pois kaikki minun pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki. Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi. Anna minulle jälleen autuutesi ilo, ja tue minua alttiuden hengellä." (Ps.51:1-12) 23.10.2016

25.10.2016 "Sinä, Herra, älä sulje minulta laupeuttasi, Sinun armosi ja totuutesi varjelkoon minua aina." Ps.40:12 Laupeus on sanana lempeää armollisuutta kuvaava sana. Laupias ja pitkämielinen on Herra - ja ellei Hän sitä olisi, kävisi meidän todella huonosti.

"Mikä sinä olet puhumaan minun käskyistäni ja ottamaan minun liittoni suuhusi"? Ps.50:16 "Mutta jumalattomalle Jumala sanoo: 'Mikä sinä olet puhumaan minun käskyistäni ja ottamaan minun liittoni suuhusi? Sinä, joka vihaat kuritusta ja heität minun sanani selkäsi taakse! Jos sinä

näet varkaan, niin sinä mielistyt häneen, ja sinä pidät yhtä avionrikkojain kanssa. Sinä päästät suusi puhumaan pahaa, ja sinun kielesi punoo petosta. Sinä istut ja puhut veljeäsi vastaan, sinä panettelet äitisi poikaa. Näitä sinä teet, ja minäkö olisin vaiti? Luuletko, että minä olen sinun kaltaisesi? Minä nuhtelen sinua ja asetan nämä sinun silmäisi eteen'." (Ps.50:1621) Tässä hiljattain luin uutisartikkelin papista, joka on valmis vihkimään homopareja kristilliseen avioliittoon. Olen tyrmistynyt siitä jumalattomuudesta ja sanan vähäisestä tuntemuksesta, missä osa papeista elää. Mitä he ylipäätään tekevät pappeina, kun eivät Jumalaa tunne, kunnioita, usko, rakasta ja palvele?!! – He heittävät Jumalan sanan selkänsä taakse ja kulkevat oman mielihalunsa tietä. "Vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät." (Room.1:32) Luimme myös päivän jakeestamme; "Sinä päästät suusi puhumaan pahaa." - Kuinka lähellä myös jokaista uskovaista on pahanpuhuminen! Se on äärimmäisen helppoa - ei tarvitse kuin heittäytyä keskusteluun mukaan ja siinä yhdessä toisten kanssa sitten solvataan ja puhutaan nurjasti Jumalan luomistyön tuloksesta, armon perillisestä ja Jumalalle äärettömän rakkaasta ihmisestä! "Herra, pane minun suulleni vartija, vartioitse minun huulteni ovea. Älä salli minun sydämeni taipua pahaan, pitämään jumalatonta menoa väärintekijäin kanssa. Minä en tahdo maistaa heidän herkkupalojansa." (Ps.141:3-4) 22.10.2016 "Totisesti Minä sanon teille: publikaanit ja portot menevät ennen teitä Jumalan valtakuntaan." Matt.21:31


Sivu 31 / 164

www.pasikallio.fi

Fariseusten ongelma oli sama, kuin sinulla ja minulla. Mielellämme me uskomme enemmän - itseemme, omaan ymmärrykseemme, opittuun tietoon - kuin Jumalaan ja Hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen. Jopa opitut perinnäissäännöt, kokouskulttuurit ja päivittäiset rutiinit saattavat tulla meille tärkeämmäksi kuin itsensä Jumalan tunteminen. "Sillä Johannes tuli teidän tykönne vanhurskauden tietä, ja te ette uskoneet häntä, mutta publikaanit ja portot uskoivat häntä; ja vaikka te sen näitte, ette jäljestäpäinkään katuneet, niin että olisitte häntä uskoneet." (Matteus 21:32) Jotenkin minä nautin Jeesuksen sanoista: "publikaanit ja portot menevät ennen teitä Jumalan valtakuntaan." – Saatamme nähdä heikkoja - kerta toisensa jälkeen kompuroivia ihmisiä, mutta ymmärrämmekö, mitä Jeesus tarkoitti sanoessaan, "monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi? (Matt.19:30) Heikkouden ja vajavaisuutensa tuntevan ihmisen sydän on paikallaan. Hän rakastaa enemmän, ja hän on nöyrä, hän tietää, millainen arvo on armolla. "'Lainanantajalla oli kaksi velallista; toinen oli velkaa viisisataa denaaria, toinen viisikymmentä. Kun heillä ei ollut, millä maksaa, antoi hän molemmille velan anteeksi. Kumpi heistä siis rakastaa häntä enemmän?' Simon vastasi ja sanoi: 'Minun mielestäni se, jolle hän antoi enemmän anteeksi’. Hän sanoi hänelle: ’Oikein sinä ratkaisit’. Ja naiseen kääntyen Hän sanoi Simonille: 'Näetkö tämän naisen? Minä tulin sinun taloosi; et sinä antanut vettä Minun jaloilleni, mutta tämä kasteli kyynelillään Minun jalkani ja kuivasi ne hiuksillaan. Et sinä antanut Minulle suudelmaa, mutta tämä ei ole lakannut suutelemasta Minun jalkojani siitä asti, kuin tulin sisään. Et sinä voidellut öljyllä minun päätäni, mutta tämä voiteli hajuvoiteella Minun jalkani. Sen tähden Minä sanon sinulle: tämän paljot synnit ovat anteeksi annetut: hänhän näet rakasti paljon; mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän.' Sit-

ten Hän sanoi naiselle: 'Sinun syntisi ovat anteeksi annetut'." (Luuk.7:41-48) 21.10.2016 Mutta kaikki he ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään." Ps.53:4 "Älä käy tuomiolle palvelijasi kanssa, sillä ei yksikään elävä ole vanhurskas Sinun edessäsi." (Ps.143:2) "Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat tekomme heittelevät meitä niin kuin tuuli. Ei ole ketään, joka avukseen huutaa Sinun nimeäsi, joka herää pitämään Sinusta kiinni; sillä sinä olet peittänyt kasvosi meiltä, jättänyt meidät menehtymään syntiemme valtaan. Mutta olethan Sinä, Herra, meidän isämme; me olemme savi, ja Sinä olet meidän valajamme, kaikki me olemme Sinun kättesi tekoa. Älä, Herra, vihastu ylen määrin, äläkä ainiaan muistele pahoja tekoja. Katso ja huomaa, että me kaikki olemme Sinun kansasi." (Jes.64:69) "Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta Hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska Hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että Hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen." (Room.3:22-26) "Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi Hänen kanssaan Hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme Hänen elämänsä kautta nyt, kun

olemme sovitetut; emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet." (Room.5:10-11) 20.10.2016 "Hän käski pysäyttää vaunut, ja he molemmat, Filippos ja hoviherra, astuivat veteen, ja Filippos kastoi hänet." Apt.8:38 Joskus itsestään selvät asiat tulevat isoiksi ongelmiksi meidän pikkusieluisten ihmisten kesken. Kastamistavat ovat olleet pitkään kiistakysymyksinä, johtuen siitä, että osa kristityistä poikkeaa Raamatun opista ja taas toiset tahtovat noudattaa tarkoin Jumalaa kunnioittaen kirjoituksia. Kasteen määrityksenä oikeaoppisuus voidaan määritellä ainakin seuraavasti. Lukemamme Raamatunjakeen perusteella voimme päätellä, ettei ole lainkaan epäraamatullista, että kaksi ihmistä keskustelee ymmärtäen, mitä on tekemässä, - ja että he molemmat, sekä kastettava, että kastaja astuvat "paljoon" veteen. Raamattuhan ei tunne aikuiskastetta - sen enempää, kuin lapsikastettakaan. Sen sijaan Raamattu tuntee Jumalan puoleen Jeesuksen kautta kääntyviä ihmisiä, jotka uskoivat ja antoivat kastaa itsensä. Et siis toimi epäraamatullisesti, kun uskoon tultuasi menet kasteelle astuen yhdessä kastajan kanssa veteen. Lisäksi haluan meidän muistavan Raamatun selkeän peruslinjauksen siitä, että sydämen muutos on aina tärkeämpi, kuin ulkoiset teot. Kastekin on merkityksetön ilman uskoa Jumalan Poikaan, Jeesukseen Kristukseen. "Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen." (Mark.16:16) Sydämen usko on siis tärkein, mutta sen lisäksi voit kysyä Jumalan tahtoa, pitäisikö sinun seurata Jeesusta Kristusta, Hänen esimerkkiään ja apostolista käytäntöä, ja antaa kastaa itsesi. Voit kyllä jatkaa


Sivu 32 / 164

www.pasikallio.fi

omaa tietäsikin, omien mieltymysten ja halujen mukaan, mutta mitä arvelet Jumalan miettivän, nähdessään uskottomuutesi ja niskoittelusi? Juuri siitähän vanhantestamentin kirjoitukset meitä opettaa, miten israelilaisten kävi, kun he napisivat Jumalaa vastaan.

Kuitenkin paras on aina ojentautua kaikessa tarkoin Jumalan tahdon mukaan, niin pitkälle, kuin vain osaa ja ymmärtää. "Noudattakaa tarkoin kaikkia niitä käskyjä ja oikeuksia, jotka Minä tänä päivänä teille annan." (5.Moos.11:32)

"Sen tähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa." (Matt.5:19)

Päivän jakeet: VK 41-42-2016 13.10.2016 "Turvaa Herraan ja tee sitä, mikä hyvä on, asu maassa ja noudata totuutta; silloin sinulla on ilo Herrassa, ja Hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa." Ps.37:3-4 Ajatteletko koskaan Jumalan lupauksia - miettien, miten paljon niissä luvataan? Muistatko, kun Jeesus puhui vuoria siirtävästä uskosta ja Hänen nimessään sovituista asioista? Edelleen kaiken voin Hänessä, ja Hän täyttää kaikki tarpeemme kirkkaudessa! Nämä, ja monta muuta ihmeellisiä lupausta voimme nähdä Sanasta. "Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu." (Ps.23) Niin, usko näkee asioita, joita inhimillisyys ei vielä kykene näkemään. Jumalisuuden ja inhimillisyyden ero näkyy siinä, että jumalisuus elää uskosta. Sen voima on uskosta ja se rakentuu ja toimii uskon kautta. Inhimillisyys sitä vastoin elää reaalimaailmassa, jossa on helppo luottaa siihen, minkä jo näkee. Onkin niin, että Jumala operoi kanssamme, kun Hän näkee ojentautumisemme uskon kuuliaisuutta kohti. Minulta puuttuvat asiat ovat johtuneet hyvin pitkälti uskon puutteesta ja siitä, ettei Jeesus ole ollut johtava Paimen elämäni tilanteissa. Toki Hän on johtanut pimeän laaksonkin halki, näyttääkseen ja opettaakseen kaikki elämän sävyt ja värit. Voinko harjoittaa uskoa, ajatellen, että Jumala antaa minullekin, mitä sydämeni halajaa? Uskosta käsin, voin tehdä hyviä tekoja - sen armon

mukaan, mitä minulle on suotu - ja siinä eläessäni saan nähdä, ettei minulta mitään puutu. Jeesuksen johtaman, Hänen armoonsa turvautuen, tämä on mahdollista.

kalleudet. Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä ketään kauhistusten tekijää eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan." (Ilm.21:23-27)

14.10.2016 "Ja Hän antaa sinun vanhurskautesi nousta niin kuin val-keuden ja sinun oikeutesi niin-kuin keskipäivän." Ps.37:6 Useat Psalmit viittaavat profetaalisesti Jeesuksen elämään ja lunastustyöhön. Tässäkin jakeessa voimme nähdä Jeesuksen kuoleman ja Hänen ylösnousemuksensa. Jumala kirkasti Poikansa, syyttämän ja viattoman ja antoi Hänen oikeutensa tulla päivänvaloon. "Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka." (San.4:18) Haluan meidän näkevän tässä lupaukset, joita kohti saamme uskossa kurottautua! Edessämme on kirkastuvaa, selkenevää ja voitokkaampaa, sillä itse Jumala valaisee meitä! "Jumala on sen keskellä, ei se horju, Jumala auttaa sitä jo aamun koittaessa." (Ps.46:5) "Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta; sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppu on Karitsa. Ja kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa, ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa. Eikä sen portteja suljeta päivällä, ja yötä ei siellä ole, ja sinne viedään kansojen kunnia ja

"Ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle, sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä." (Ilm.7:16-17) 15.10.2016 "Herra vahvistaa sen miehen askeleet, jonka tie Hänelle kel-paa. Jos hän lankeaa, ei hän maahan sorru, sillä Herra tukee hänen kättänsä." Ps.37:23-24 "Jumalalle kelpaava" on sama kuin sanan vanhurskaus merkitys. Mehän tiedämme, että Jumala vanhurskauttaa sen, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen - eli Jumala tekee itse meistä Hänelle kelpaavia - uskon kautta! Nyt, sinä Jumalalle kelpaava Herraan Jeesukseen Kristukseen uskova ihminen, - vahvistu Hänen väkevyytensä voimassa! Vaikka olisit langennut tai kompuroinut, et sinä maahan sorru! Herra tukee kättäsi, Hän vahvistaa sinua - aina nostaen ja kantaen!"Herra tukee kaikkia kaatuvia, ja kaikki alas painetut Hän nostaa." (Ps.145:14) "Kun minä ajattelen: 'Minun jalkani horjuu', niin Sinun armosi, Herra, minua tukee." (Ps.94:18)


Sivu 33 / 164

www.pasikallio.fi

"Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, Hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Hänen olkoon valta aina ja iankaikkisesti! Amen." (1.Piet.5:10-11) 16.10.2016 "Herra, Sinun edessäsi on kaikki minun halajamiseni, eikä minun huokaukseni ole Sinulta salassa." Ps.38:10 Elämämme parhaimmillaankin ovat vaivannäköä ja huokauksien alla kulkemista. Se on osa ihmisyyttä ja tätä aikaa. Elämän painolasti kokoontuu omasta turmeluksesta, toisten vihasta ja ilkivallasta, sielunvihollisen juonitteluista ja maailman hengestä. "Meidän elinpäivämme ovat seitsemänkymmentä vuotta taikka enintään kahdeksankymmentä vuotta; ja parhaimmillaankin ne ovat vaiva ja turhuus, sillä ne kiitävät ohitse, niin kuin me lentäisimme pois." (Ps.90:10) Kuitenkin uskovien upea toivo lepää Kristuksen haavoissa, Hänen armonsa kirkkaudessa! "Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi." (Fil.4:6) "Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niin kuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla." (Room.8:26)

Vain Jeesuksessa Kristuksessa puretaan tuo vihollisuus! Hänen kauttaan saamme olla oikeutetusti aina lähellä Herraa.

Millaisen perinnön jätän jälkeeni? Mitä minusta ajatellaan ja hyödyttävätkö ne ajatukset silloin jotakuta?

"Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen." (Jaak.4:4) "Lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; sen tähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan." (Room.8:6-7)

Kun hautajaisissani sitten joku sanoo; "oli se hyvä ihminen" - puhuuko hän totta, vai jättääkö hän kertomatta sen, missä olin huono? Millaisista saavutuksista siellä puhutaan - ajallisesta ahkeruudesta, onnistumisesta, pärjäämisestä, vai siitä toivosta, minkä Kristus on minun sydämeeni antanut?! – Kunpa minun hautakiveeni kirjoitettaisiin teksti: "YLÖSNOUSEMUSTA ODOTELLESSA" - Sehän on minun toivoni, juuri se on elämääni ylösnousemusvoimassa - Jeesuksessa Kristuksessa!

"Mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä Hän on meidän rauhamme, Hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden, kun Hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan, ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Ja Hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat; sillä Hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa; ja Hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä." (Ef.2:13-22) 18.10.2016

17.10.2016 "Älä hylkää minua, Herra, mi-nun Jumalani, älä ole kaukana minusta. Riennä avukseni, Herra, minun pelastukseni." Ps.38:22-23 Ihmisluontomme tähden joudumme rukoilemaan tämän Psalmin tavoin Herramme edessä. Syntiturmelus saattaa meidät syyllisen asemaan, joka tulee erottavaksi vihollisuudeksi meidän ja Jumalamme välille.

"Herra, opeta minua ajattele-maan loppuani, ja mikä minun päivieni mitta on, että ymmär-täisin, kuinka katoavainen minä olen." Ps.39:5 Mihin käytän aikani, mistä innostun ja mitä kerään elämäni aarteiksi? Entä, mitä ajattelisin, jos tänään olisi elämäni viimeinen päivä? Olenko ehtinyt tehdä kaiken, mistä uneksin ja haaveilin? Ehdinkö rakentaa riittävästi - niin ihmissuhteissa, kuin jumalsuhteessa?

"Opeta minua ajattelemaan loppuani" - nykyisen ajan päättymistä. Mitä sen jälkeen, mikä on osani? Ajatellessa päämäärää tuonpuoleisessa, tulee miettineeksi, miten siihen voisi varautua? Mitä voisin tehdä sen eteen, että ikuisuus olisi parempi? "Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi." (Matt.6:1921) "Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat." (1.Kor.15:19) 19.10.2016 "Kiivailin isiltä perittyjen ope-tusten puolesta." Gal.1:14 Poimin tämän Raamatun jakeen luettavaksemme, koska ajatusmalli tuntui kovin tulta myös omassa ajassamme. Keskuudessamme joko ulkopuolisten, tai uskovienkin suuhun - käyvät nykyään hyvin armottomat ja farisealaiset kommentit. Pahanpuhujia on aina riittänyt. He ovat niitä nurjia toisten halveksujia, jotka eivät itse tee mitään! He eivät


Sivu 34 / 164

www.pasikallio.fi

pidä puheita, eivät laula tai soita. He eivät osallistu mihinkään muuhun, kuin tulevat paikalle vain arvostellakseen toisten tekemää työtä. Sitten on joukko "oikeaoppisia," jotka tietävät kaikesta kaiken (omasta mielestään) ja he tarttuvat jokaiseen pieneenkin asiaa - tehden siitä älyttömiin mittasuhteisiin paisuneen juorun, riidan tai väittelyn. Nämä kiivailevat, miltei vihan vimmassa oikeista sanamuodoista ja virkkeistä. Toiset keksivät mitä ovelimpia tapoja tuoda esille omaa oikeassa olemista, kuten videoblogeja tehden, joissa näytetään lyhyt pätkä kohteesta - ja tätä sitten myllätään ja pyöritellään. Omituista on se sokeus kokonaisuudelle siinä, että nähdään vain virheitä, mutta ei sitä, missä onnistuu ja menee "oikein"! - Yksinkertainen kysymys voisi jättää monen videoblokin tai tekstin tekemättä

kokonaan! - "Miksi, mitä hyötyä, rakentuuko evankeliumi ja Jeesuksen seurakunta tästä"?! – Jo pienellä tarkastelulla huomaat, että kukaan, paitsi paholainen, ei hyödy lainkaan näiden omahyväisten sönköttäjien toimesta. Paavali oli täynnä oikeaoppisuutensa synnyttämää vihamielisyyttä ennen Jeesuksen kohtaamista. Hän vainosi ja teki kaikkensa, rikkoakseen Jeesuksen seurakuntaa, luullen oleva täysin Jumalan asialla!! "Olettehan kuulleet minun entisestä vaelluksestani juutalaisuudessa, että minä ylen määrin vainosin Jumalan seurakuntaa ja sitä hävitin ja että edistyin juutalaisuudessa pitemmälle kuin monet samanikäiset heimossani ja ylen innokkaasti kiivailin isieni perinnäissääntöjen puolesta." (Gal.1:13-14) Voisimmeko me pyytää tänään Jeesuksen kohtaamista - todellisen

tien, totuuden ja elämän - kohtaamista?! Jeesuksen kanssa kun ei tarvitse väitellä opeista, lain teoista ja toisten tekemisistä. Hänen rakkautensa ja läpivalaisunsa alla saamme mekin tulla täytetyiksi jumalisella luonnolla, joka on - kiitos Jumalan - aivan jotain muuta, kuin nämä fariseusten haisevat ja omahyväiset kommentit! "Vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä, sillä tiedäthän, että ne synnyttävät riitoja." (2.Tim.2:23) "Vältä mielettömiä riitakysymyksiä ja sukuluetteloita ja kinastelua ja kiistoja laista, sillä ne ovat hyödyttömiä ja turhia." (Tit.3:9) "Vältä tiedon nimellä kulkevan valhetiedon epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä, johon tunnustautuen muutamat ovat uskosta hairahtuneet. Armo olkoon teidän kanssanne"! (1.Tim.6:20-21)

Päivän jakeet: VK 40-41-2016 6.10.2016

tarvitaan Jumalan suurta armoa ja

tamme ymmärtää usein asioita -

voimaa.

nähden kapealta sektorilta - ihmi-

”Tulisitte jumalallisesta luon-nosta

"Sillä Jumalan armo on ilmestynyt

sen näkökulmasta. Jumala Kaikki-

osallisiksi ja pelastuisitte siitä tur-

pelastukseksi kaikille ihmisille ja

valtiaana näkee ja tietää asiat jopa

meluksesta, joka maa-ilmassa hi-

kasvattaa meitä, että me, hyljäten

kauaksi tulevaisuuteen. Hän tietää,

mojen tähden vallit-see.” 2.Piet.1:4

jumalattomuuden ja maailmalliset

mikä meille on parhaaksi.

"Jumalinen luonto" on jotain, mitä

himot, eläisimme siveästi ja van-

"Mutta tämä yksi älköön olko teiltä,

tämä maailma ei tule koskaan kä-

hurskaasti ja jumalisesti nykyisessä

rakkaani, salassa, että "yksi päivä

sittämään. Se on myös aihe-alue,

maailmanajassa." (Tit.2:11-12)

on Herran edessä niin kuin tuhat

jossa uskovien tulisi erityisesti kasvaa!

vuotta ja tuhat vuotta niin kuin yksi 7.10.2016

päivä". (2.Piet.3:8)

tyessä meissä, me itse omine mie-

”Ei Herra viivytä lupauksensa täyt-

8.10.2016

lipiteinemme

Niin

tämistä, niin kuin muuta-mat pitävät

tapahtuu viipyessämme Jeesuksen

sitä viivyttelemi-senä, vaan Hän on

”kasvakaa meidän Herramme ja

ristin juurella, täyttyessämme Py-

pitkämieli-nen teitä kohtaan, sillä

Vapahtajamme Jeesuksen Kristuk-

hällä Hengellä ja tutkiessamme

Hän ei tahdo, että kukaan hukkuu,

sen

Hänen sanaansa.

vaan että kaikki tulevat paran-

Hänen olkoon kunnia sekä nyt että

Käytännössä jumalisuuden lisään-

Kasvaminen

vähenemme.

ulos

turmeltuneen

armossa

ja

tunte-misessa.

nukseen.” 2.Piet.3:9

hamaan iankaik-kisuuden päivään.”

lihan pyynteistä, on inhimillisesti

Jumalan aikataulut ovat usein eri-

2.Piet.3:18

täysin mahdoton toteuttaa. Siihen

laiset, kuin meidän ihmisten. Saa-


Sivu 35 / 164

www.pasikallio.fi

"Kasvakaa" -sana tarkoittaa kehit-

Jeesuksen

odottaminen

takaisin

"Kiitetty olkoon meidän Herramme

tymistä, oppimista ja etenemistä. –

saapuvaksi ja Jumalan avun ilmes-

Jeesuksen Kristuksen Jumala ja

Miten on, olemmeko kasvaneet

tymisen odottaminen elämän kes-

Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdu-

uskossa, vai jämähdimmekö koko-

kellä, kuuluvat uskovaisen ihmisen

tuksen Jumala, joka lohduttaa mei-

ustemme penkkeihin kymmeniksi

osaksi. Nyt Psalmin kirjoittaja roh-

vuosiksi?!

kaisee meitä olemaan lujia ja roh-

että me sillä lohdutuksella, jolla

Vaikka seurakunta ja yhteys siihen

keita, odottaessamme Herraa.

Jumala meitä itseämme lohduttaa,

ovat äärimmäisen tärkeitä, sen ei

"OLKAA LUJAT JA ROHKEAT,

voisimme

pitäisi olla meissä passivoiva tekijä.

älkää peljätkö älkääkä säikähtykö

kaikkinaisessa

Jos seurakunnassa ei toteudu kas-

heitä, sillä HERRA, SINUN JUMA-

ovat." 2.Kor.1:3-4

vuprosessia yksilökristittyjen elä-

LASI, KÄY ITSE SINUN KANSSA-

"Autuaita ovat murheelliset, sillä he

mässä, hyvin pian toissijaiset asia

SI; Hän ei jätä eikä hylkää sinua."

saavat lohdutuksen." Matt.5:4

nostavat päätään synnyttäen riitai-

(5.Moos.31:6)

"Meidän Herramme Jeesus Kristus

suuksia ja väittelyitä ihmismielipi-

"Ja ihmiset menehtyvät peljätes-

itse ja Jumala, meidän Isämme,

teiden tähden.

sään ja odottaessaan sitä, mikä

joka on rakastanut meitä ja armos-

Meidän tulee kasvaa Jeesuksen ja

maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten

sa antanut meille iankaikkisen loh-

Hänen armonsa tuntemuksessa.

voimat järkkyvät. Ja silloin he nä-

dutuksen ja hyvän toivon, lohdutta-

Sitä ominaisuutta tarvitsemme itse-

kevät Ihmisen Pojan tulevan pil-

koon teidän sydämiänne ja vahvis-

kin joka hetki, mutta sitä meidän on

vessä suurella voimalla ja kirkkau-

takoon

opittava osoittamaan myös toinen

della. Mutta KUN NÄMÄ ALKAVAT

työssä ja puheessa." 2.Tess.2:16-

toisellemmekin.

TAPAHTUA,

17

"Heikkouskoista hoivatkaa, rupea-

ITSENNE ja nostakaa päänne, sillä

"Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoi-

matta väittelemään mielipiteistä."

teidän

tettu, on kirjoitettu meille opiksi,

(Room.14:1)

LÄHELLÄ." (Luuk.21:26-28)

niin

ROHKAISKAA

VAPAUTUKSENNE

ON

että

"Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen

työhön,

Kristuksen

kaikessa

ahdistuksessamme,

lohduttaa

teitä

meillä

niitä,

jotka

ahdistuksessa

kaikessa

hyvässä

kärsivällisyyden

ja

Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo.

10.10.2016

ruumiin rakentamiseen, kunnes me

Mutta

kärsivällisyyden

ja

lohdutuksen Jumala suokoon teille,

kaikki pääsemme yhteyteen uskos-

”Lähellä on Herra niitä, joilla on

että olisitte yksimieliset keskenän-

sa ja Jumalan Pojan tuntemisessa,

särjetty sydän, ja Hän pelastaa ne,

ne, Kristuksen Jeesuksen mielen

täyteen

joilla on murtunut mieli. Monta on

mukaan, niin että te yksimielisesti

täyteyden täyden iän määrään,

vanhurskaalla

mutta

ja yhdestä suusta ylistäisitte Juma-

ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka

Herra va-pahtaa hänet niistä kaikis-

laa ja meidän Herramme Jeesuk-

ajelehtivat ja joita viskellään kaikis-

ta.” Ps.34:19-20

sen Kristuksen isää. Hoivatkaa sen

sa opintuulissa ja ihmisten arpape-

Tämän päivän teksti on lohtua

tähden toinen toistanne, niin kuin

lissä ja eksytyksen kavalissa juo-

murheelliselle, epäonnistuneelle ja

Kristuskin on teidät hoivaansa otta-

nissa; vaan että me, totuutta nou-

menetysten keskellä kamppaileval-

nut

dattaen rakkaudessa, kaikin tavoin

le. Kaiken lohdutuksen Jumala on

Room.15:4-7

kasvaisimme Häneen, joka on pää,

lähelläsi. Hän tahtoo olla vapautta-

Kristus, josta koko ruumis, yhteen

jasi - ennen kaikkea synnistä, mut-

liitettynä ja koossa pysyen jokaisen

ta myös kaikesta muustakin kärsi-

jänteensä avulla, kasvaa rakentu-

myksestä. Uskothan, että Hän ky-

"Kuinka kallis on Sinun armosi,

akseen rakkaudessa sen voiman

kenee tekemään sen sinulle!? –

Jumala! Ihmislapset etsivät Sinun

määrän

miehuuteen,

mukaan,

Kristuksen

mikä

kullakin

kärsimystä,

Jumalan

kunniaksi."

11.10.2016

Tapahtukoon sinulle uskosi mu-

siipiesi

osalla on." (Ef.4:12-16)

suojaa.

Heidät

ravitaan

kaan.

Sinun huoneesi liha-vuudella, Sinä

9.10.2016

"Jumalani on rikkautensa mukai-

annat heidän juoda suloisuutesi

”Olkaa lujat, ja olkoon teidän sy-

sesti täyttävä kaikki teidän tar-

virrasta." Ps.36:7-8

dämenne rohkea, te kaikki, jotka

peenne kirkkaudessa, Kristuksessa

Armo on yksi kauneimmista ja ar-

Herraa odotatte.” Ps.31:25

Jeesuksessa." (Fil.4:19)

vokkaimmista hengellisistä elemen-


Sivu 36 / 164

www.pasikallio.fi

teistä. Se on täysin absurdi käsite

"Sillä Jumalan armo on ilmestynyt

tälle syntiselle maailmalle, - mutta

pelastukseksi kaikille ihmisille ja

"Ennen te olitte pimeys, mutta nyt

taivas ja Jumalan valtaistuin ovat

kasvattaa meitä, että me, hyljäten

te olette valkeus Herrassa. Vaelta-

ihmeellisenä armo lähteenä jokai-

jumalattomuuden ja maailmalliset

kaa valkeuden lapsina." (Ef.5:8)

selle Jeesukseen uskovalla ihmi-

himot, eläisimme siveästi ja van-

Valkeudessa

sellä.

hurskaasti ja jumalisesti nykyisessä

haimmillaan on Jeesuksen kanssa

Miten suloista ja sulaa hyvyyttä

maailmanajassa." (Tit.2:11-12)

olemista joka hetki. Toivoisin, että

onkaan, kun syntejään katuva ihminen saa armon osakseen, eikä

vaeltaminen

par-

voisin aina vaeltaa niin, että tekoni, sanani, asenteeni ja ajatukseni

12.10.2016

hänen syntejään enää muisteta!

voisivat syntyä tuosta jumalisesta

Jospa me kristityt voisimme tulla

"Sinun tykönäsi on elämän lähde;

kirkkaudesta - Jeesuksesta Kris-

osallisiksi jumalisesta luonnosta, ja

Sinun valkeudessasi me näemme

tuksesta.

ymmärtäisimme armon olevan koko

valkeuden." Ps.36:9

"Niin kuin te siis olette omaksenne

jumalisuuden ytimessä!

Tunnustus, jonka jokaisen ihmisen

ottaneet

Tosi asia on, ettei meistä kukaan

tulisi sydämessä tehdä, on juuri

Herran, niin vaeltakaa Hänessä,

olisi kelvollinen Jumalalle ilman

tässä jakeessa. Elämän lähde Kris-

juurtuneina Häneen ja Hänessä

armoa. Tuo ARMO ON KALLIS! Se

tuksessa on alku kaikelle elolliselle

rakentuen ja uskossa vahvistuen,

vaati uhrikuoleman, ihmisen - Ju-

- ja se on myös uskonelämän alku

niin kuin teille on opetettu; ja ol-

malan Pojan. Tuo kallis hinta on

ja sen täydelliseksi saattaja uudes-

koon

maksettu viattomassa Karitsassa,

tisyntyneen sydämessä - se kaikki

vuotavainen." (Kol.2:6-7)

että meillä olisi pääsy ikuiseen

tulee Jumalalta.

Jumalan läpivalaisun alla, Hänen

armoon.

"Simon

Hänelle:

Henkensä puhuttelussa, paljastu-

ARMO EI OLE HALPA! Se ei ole

"Herra, kenen tykö me menisim-

koon kaikki salaisetkin syntimme!

synnissä elävän peite! ARMO ON

me? Sinulla on iankaikkisen elä-

Ulottukoon Jeesuksen sovintoveren

ENEMMÄN! Se poistaa Jeesuksen

män sanat." (Joh.6:68)

puhdistava voima sielumme syvim-

Veren kautta syntimme ja likaisuu-

Ymmärräthän, että Jeesus on elä-

piinkin sopukoihin. – Kiitos Jeesus

temme. Armo myös kasvattaa ja

män valkeus. Hän on valkeutena

tästä armosta! Ole ylistetty, ikuises-

vie meitä pois jumalattomuudesta:

meissä, kun itse vähenemme ja

ta ikuiseen!!

Pietari

Hän saa kasvaa.

vastasi

Kristuksen

teidän

Jeesuksen,

kiitoksenne

ylitse-


Sivu 37 / 164

www.pasikallio.fi

Päivän jakeet: VK 39-40-2016 29.9.2016

Johdatus elämämme keskellä on

kuin historiallisena Jumalaan usko-

yksi suurista ihmeistä! Tiesitkö, että

vana henkilönä.

”Kelvatkoot sinulle minun suuni

pimeä

laaksokin

vaikeuksineen

sanat ja minun sydämeni ajatukset

ovat Jumalan suunnitelmissa kul-

Daavid

sinun edessäsi, Herra, minun kal-

kemista?!

ainoa pelastuksen Jumala. Hän

lioni ja lunastajani.” Ps.19:15

tiesi

Jumalansa

olevan

tunnusti se avoimesti, ja niin tulee "Hän virvoittaa minun sieluni. Hän

meidänkin

Näetkö tämän päivän Raamatun-

ohjaa minut oikealle tielle nimensä

olemmekin saavuttaneet elämäm-

poiminnassamme nöyryyttä ja it-

tähden.

vaeltaisin

me varrella, meidän on hyvä muis-

sensä viemistä sille paikalle, mitä

pimeässä laaksossa, en minä pel-

taa, ettemme saisi mitään aikaisek-

ihmisenä olemme?

käisi mitään pahaa, sillä Sinä olet

si ilman armollista Jumalaa!

Vaikka

minä

tehdä.

Mitä

tahansa

minun kanssani; Sinun vitsasi ja Aivan, kuin Psalmin kirjoittaja halu-

sauvasi

aisi sanoa, "mitä muutakaan ihmi-

(Ps.23:3-4)

minua

lohduttavat."

nen voisi sydämessään ajatella ja

Pelastus - ennen kaikkea kadotukselta, mutta monista ajallisistakin vaaroista, on totta Jumalassa ja

puhua"? Ymmärtäessämme edes

"Opeta minua" - rukoili Daavid Ju-

Hänen

hieman Jumalan suuruutta, taju-

malansa edessä. Saadessani kou-

Kristuksessa. Aseta kanssani elä-

amme olevamme pelkkää tomua

lutusta ja oppia elämäni eri vaiheis-

mäsi täysin Hänen varaansa. Odo-

Hänen kädessään.

sa ja eri tahoilta, minun täytyy sa-

ta Häntä kiittäen ja rukoillen - tu-

noa Jumalan opetussuunnitelmien

lemme varmasti näkemään Hänen

Silti Jumala on kiinnostunut pienen

olevan kaikkein parasta ja toimivin-

apunsa ja Voimansa!

ihmisen elämästä! Hän tahtoo joh-

ta! Kun Jumala opettaa, se oppi on

dattaa, armahtaa ja auttaa! Miten

hyvää ja menee perille!

ihmeellistä onkaan käsittää Juma-

Pojassaan

Jeesuksessa

"Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle

voimaa

yltäkyllin.

lamme suurta huolenpitoa pienien-

Jumalan koulussa on kyllä aikaa.

Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät,

kin asioiden kohdalla!

Emme tahdo millään ymmärtää,

nuoret miehet kompastuvat ja kaa-

että Hän opettaa meitä kärsivälli-

tuvat; mutta ne, jotka Herraa odot-

"Kun minä katselen Sinun taivasta-

sesti kymmenien vuosien aikana,

tavat, saavat uuden voiman, he

si, Sinun sormiesi tekoa, kuuta ja

että nöyrästi seuraisimme Hänen

kohottavat siipensä kuin kotkat. He

tähtiä, jotka Sinä olet luonut, niin

tahtoaan.

juoksevat eivätkä näänny, he vael-

mikä on ihminen, että Sinä häntä

tavat eivätkä väsy." (Jes.40:29-31)

muistat, tai ihmislapsi, että pidät

"Sinua minä odotan kaiken päivää"

hänestä huolen? Ja kuitenkin Sinä

- ajatuksella Daavid tuskin tarkoitti

teit hänestä lähes jumal'olennon,

toimettomuutta ja paniikinomaista

”Nimesi tähden, Herra, anna an-

Sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja

rauhattomuutta. Uskon, että hän eli

teeksi minun syntivelkani, sillä se

kirkkaudella"! (Ps.8:3-5)

omaa elämäänsä, tehden jokapäi-

on suuri.” Ps.25:11

30.9.2016

väisiä toimiaan, mutta kaiken kes-

1.10.2016

kellä hän odotti Jumala johdatusta

Miten Daavid - tuo Jumalalle mie-

”Johdata minua totuutesi tiellä ja

ja puhetta. Siksi Daavidin elämä oli

luinen ja hurskas ihminen - voi

opeta minua, sillä sinä olet minun

äärettömän rikas ja vieläpä jäi tule-

rukoilla näöllä sanoilla? – Se johtui

pelastukseni Jumala. Sinua minä

ville kansoille arvokkaaksi perin-

Jumalan tuntemuksesta ja läsnä-

odotan kaiken päivää.” Ps.25:5

nöksi - niin Psalmien teksteinä,

olosta elämän keskellä. On nimittäin niin, että mitä lähemmin ja


Sivu 38 / 164

www.pasikallio.fi

paremmin tunnemme Jumalaa, sitä

Muista tänään rukouksin Israelia.

rohkeuden lahja, heidän julistaak-

selvemmin näemme omaa syylli-

Siunaa siunaamalla tuota Jumalan

seen kaikkialla Jumalan sanaa.

syyttämme ja likaisuuttamme.

valittua kansaa! Olkoon Jerusalem

Seurakunnan tulisi tukea heitä ru-

sydäntämme lähellä - Jumalamme

kouksin ja siunaten.

Niin minä sanoin: "Voi minua! Minä

nimen kunniaksi!

hukun, sillä minulla on saastaiset

"Ja nyt, Herra, katso heidän uh-

huulet, ja minä asun kansan kes-

"'Lohduttakaa, lohduttakaa Minun

kauksiansa ja anna

kellä, jolla on saastaiset huulet;

kansaani', sanoo teidän Jumalan-

kaikella rohkeudella puhua Sinun

sillä minun silmäni ovat nähneet

ne. 'Puhukaa suloisesti Jerusale-

sanaasi; ja ojenna kätesi, niin että

kuninkaan,

mille ja julistakaa sille, että sen

sairaat parantuvat ja tunnustekoja

vaivanaika on päättynyt, että sen

ja ihmeitä tapahtuu Sinun pyhän

Herran

Sebaotin."

(Jes.6:5)

palvelijaksi

velka on sovitettu, sillä se on saa-

Poikasi Jeesuksen nimen kautta."

Jumalan läpivalaisun alla paljastuu

nut Herran kädestä kaksinkertai-

Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se

ihmisen todellinen turmeltuneisuus

sesti

paikka, jossa he olivat koolla, ja he

ja saastaisuus. On yllättävää, miten

(Jes.40:1-2)

kaikista

synneistänsä.'"

tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täy-

likaista on parhainkin hurskaus ja

tetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa

onnistuneisuus ilman Jumalan py-

"Jumala antakoon sinulle taivaan

rohkeasti. Ja uskovaisten suuressa

hää ja puhdasta vaikutinta!

kastetta ja maan lihavuutta, jyviä ja

joukossa oli yksi sydän ja yksi sie-

viiniä yllin kyllin. Kansat palvelkoot

lu; eikä kenkään heistä sanonut

"Kuitenkin Minä sanon teille totuu-

sinua, kansakunnat sinua kumarta-

omaksensa mitään siitä, mitä hä-

den: teille on hyväksi, että Minä

koot. Ole veljiesi herra, ja äitisi

nellä oli, vaan kaikki oli heillä yh-

menen pois. Sillä ellen Minä mene

pojat kumartakoot sinua. Kirottu

teistä." (Apt.4:29-32)

pois, ei Puolustaja tule teidän ty-

olkoon, joka sinua kiroaa, siunattu,

4.10.2016

könne; mutta jos Minä menen, niin

joka sinua siunaa." (1.Moos.27:28-

Minä Hänet teille lähetän. Ja kun

29)

”Sillä me ahkeroitsemme sitä, mikä

Hän tulee, niin Hän näyttää maail-

3.10.2016

on hyvää ei ainoastaan Herran,

malle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion." (Joh.16:7-8)

vaan ”Mutta Pietari ja Johannes vastasi-

myös

ihmisten

edessä.”

2.Kor.8:21

vat heille ja sanoivat: ’Päättäkää "Kaikki me olimme kuin saastaiset,

itse, onko oikein Jumalan edessä

Hyvän tekeminen on yksi Jeesuk-

ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki

kuulla teitä enemmän kuin Juma-

seen

meidän

vanhurskautemme.

uskovaisen

perustehtävä.

Ja

laa; mutta me emme voi olla pu-

Sisäistäessämme

kaikki me olemme lakastuneet kuin

humatta siitä, mitä olemme näh-

tärkeyttä, olemme tukemassa seu-

lehdet, ja pahat tekomme heittele-

neet ja kuulleet.’” Apt.4:19-20

rakuntaa ja evankeliumin mahdolli-

vät meitä niin kuin tuuli." (Jes.64:6)

tuon

tehtävän

suuksia levitä kaikkialle. Vielä nykyäänkin saatamme joutua

"Missä synti on suureksi tullut, siinä

valinnan paikalle, jossa joudumme

Sama tehtävä on myös Raamatun

armo

puntaroimaan

ja

kehotuksella - "tulkoon lempeyten-

(Room.5:20)

valintojamme maailmanmielisyyden

ne kaikkien ihmisten tietoon." –

2.10.2016

ja Jumalan tahdon välillä.

Tehdessämme pohjatyötä Pyhän

on

tullut

ylenpalttiseksi."

asenteitamme

Hengen voimassa ja johdatukses”Herra on kansansa väkevyys, hän

Uskovainen, joka näkee elämäs-

sa, eräänä päivänä sananjulistaja

on voideltunsa pelastus ja turva.

sään jumalisia ihmeitä ja on täytetty

tulee julistaen ja synnyttäen he-

Pelasta kansasi ja siunaa perikun-

Pyhän Hengen tulella, ei voi olla

delmän maassa, jota olemme saa-

tasi; kaitse heitä ja kanna heitä

puhumatta siitä, mitä on saanut

neet

iankaikkisesti.” Ps.28:8-9

kokea. Jumala kutsuu toiset apos-

kaikki yhdessä vaikuttavat niiden

toleiksi ja toisia taas erilaisiin tehtä-

parhaaksi, jotka Jumalaa rakasta-

viin. Apostoleille annetaan erityinen

vat.

olla muokkaamassa. Näin


Sivu 39 / 164

www.pasikallio.fi

"Tulisitte täyteen Hänen tahtonsa

5.10.2016

seen armollisuutta, laupeutta ja

tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja

rakkautta. Nämä kaikki yhdessä kaitsijan)

avartavat näkemään sitä, miten

vaeltaaksenne Herran edessä ar-

tulee pysyä kiinni opinmukaisessa,

Jeesus toimi syntisiä ihmisiä koh-

vollisesti, Hänelle kaikessa otolli-

luotettavassa sanassa, että olisi

datessa.

sesti,

työssä

kykenevä sekä neuvomaan terveel-

hedelmää kantaen ja kasvaen Ju-

lä opilla että kumoamaan vastaan-

"Ja kun Jeesus ojensi itsensä eikä

malan tuntemisen kautta, ja Hänen

sanojain väitteet.” Tit.1:9

nähnyt ketään muuta kuin naisen,

kaikessa

ymmärtämisessä,

hyvässä

”Hänen

(seurakunnan

kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella

voimalla

vahvistettuina

sanoi Hän hänelle: 'Nainen, missä Raamatun

tuntemus

Pyhän

ne ovat, sinun syyttäjäsi? Eikö ku-

olemaan kaikessa kestäviä ja pit-

Hengen antama viisaus ovat seu-

kaan ole sinua tuominnut?' Hän

kämielisiä, ilolla." (Kol.1:9-11)

rakuntatyöntekijän tärkeimpiä omi-

vastasi: 'Herra, ei kukaan". Niin

naisuuksia. Paimenen tulee aina

Jeesus sanoi hänelle: "En minä-

peilata

kään sinua tuomitse; mene, äläkä

opetustaan

ja

ja

oppejaan

Jumalan ikuiseen sanaan. Sitten

tästedes

tulee muistaa myös jumaliset luon-

(Joh.8:10-11)

teenpiirteet, jotka tuovat julistuk-

enää

syntiä

tee'."


Sivu 40 / 164

www.pasikallio.fi

Päivän jakeet: VK 38-39-2016 22.9.2016

23.9.2016

”Opi tuntemaan isäsi Jumala ja

”Ole luja ja rohkea ja ryhdy työhön,

me voitamme. Siinä myös itse uu-

palvele Häntä ehyellä sydämellä ja

älä pelkää äläkä arkai-le, sillä Her-

distun hengeltä ja mieleltä.

alttiilla mielellä, sillä Herra tutkii

ra Jumala, minun Jumalani, on

Tänään meidän ei tarvitse pelätä ja

kaikki sydämet ja ymmärtää kaikki

oleva sinun kans-sasi. Hän ei jätä

arkaillen katsella päivämme toimia.

ajatukset ja aivoitukset. Jos Häntä

sinua eikä hylkää sinua” 1Aik.28:20

Jeesus on lupauksensa mukaan

etsit,

”Ryhdy työhön”! – Toisinaan on

kanssamme ja Häneen luottaen,

1.Aik.28:9

aika ottaa rohkea askel, tarttua

saamme

Tämän neuvon antoi Daavid omalle

toimeen ja tehdä sellaistakin, jota

eteenpäin.

pojalleen Salomonille, hänen luo-

kukaan ei ole aiemmin tehnyt.

Kun rakennamme tämän päivän

vuttaessaan suuren temppelin ra-

Saatat nähdä, miten joku kantaa

temppeliä, meidän on hyvä muistaa

kentamisen Salomonin vastuulle.

sisäisessä maailmassaan näkyä,

sen tarkoittavan Jumalaa ja Hänen

Nämä sanat ovat myös tänään

kuten Daavid Jumalan temppelin

seurakuntaansa. Salomo rakensi

ajankohtaisia, että oppisimme tun-

rakentamisesta.

ylisuuret

Jumalan nimelle asuinsijan, jossa

temaan Jumalaa ja miten Häntä on

haaveet, miltei mahdottomat suun-

uhrattiin syntiuhreja kansan puoles-

hyvä palvella. Altis ja ehyt - ovat

nitelmat, mutta mielessäsi soivat

ta. Nyt Jumala rakentaa Jeesuk-

avainsanoja, jotka tarkoittavat in-

myös Jumalan sanan lupaukset,

sessa uutta temppeliä, jossa myös

nokkuutta

"Hän ei jätä, eikä hylkää sinua"!

uhrattiin, mutta uhrattiin kertakaik-

ilman monimutkaisia ilmaisuja tai

Useat projektini, niin hengelliset,

kinen ja riittävä kallisarvoinen uhri -

kiertoteitä.

kuin ajallisetkin, ovat olleet aluksi

sovituksensa koko maailman puo-

Daavid paljastaa tässä myös oleel-

kuin sumun peitossa. En ole voinut

lesta. Tässä uudessa temppelissä,

liset piirteet Jumalasta. Hän tutkii

tietää läheskään aina, mihin matka

saamme mekin ryhtyä työhön. Mit-

kaikki sydämet ja ymmärtää kaikki

johtaisi niiden parissa, mutta vuosi-

tasuhteet voivat olla mittaamatto-

ajatukset ja aivoitukset. Onkin suu-

en varrella, kohdatessani tuhansia

man

renmoista olla Hänen läpivalaisun-

ihmisiä, välittäen heille uskoa ja

oman panoksesi, saat olla osana

sa alla, tietäen, että Hän ymmärtää

toivoa evankeliumin ja Hänen hy-

suurta

kaiken!

vyytensä kautta, en voisi antaa

ihmeellisessä suunnitelmassa pe-

Lopuksi vielä Daavid ilmaisee mah-

itselleni anteeksi, ellen olisi ryhtynyt

lastaa maailman kansat!

tavan totuuden! Jokainen etsivä

työhön.

Ole luja ja rohkea, sinä kutsuttu

löytää, eli kaivatessasi Jumalan

Olen huomannut, että työ voi olla

Herran palvelija! Vaikka työsi liittyisi

läheisyyteen, ja etsiessäsi Häntä,

myös lähempänä, kuin arvaamme-

taloudellisen

sinä löydät Hänet!

kaan. Ne voivat olla hetkiä ja ko-

käytännön työn tai tekemisen suo-

"Etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisi-

kemuksia lähimmäisten kohtaami-

rittamiseen, tai sitten rukoilemiseen

vat hapuilemalla Hänet löytää -

sissa. Ryhtyessäni työhön - se on

toisten puolesta, tee se kaikki roh-

Hänet, joka kuitenkaan EI OLE

minulle aamun tunteina käytyjä

keasti, uskossa ja luottamuksessa,

KAUKANA yhdestäkään meistä."

keskusteluja Jumalan kanssa. Se

sillä

(Apt.17:27)

on johdatuksen ja varjeluksen pyy-

ajallaan! Entäpä, jos tekemäsi alt-

niin

tämistä päivän askeleille. Usein

tiin työn kautta paikkakuntasi seu-

HÄN LÄHESTYY TEITÄ. Puhdista-

huomaan kiittäväni Jumalaa niistä

rakunta kukoistaisi, ja monet löytä-

kaa kätenne, te syntiset, ja tehkää

erityisistä hetkistä, jolloin jonkin

vät pelastuksen sielullensa Jee-

sydämenne puhtaiksi, te kaksimie-

ihmisen kanssa koemme rakentu-

suksessa Kristuksessa! Tahtoisit-

liset." (Jaakob 4:8)

vamme yhteisestä uskosta. Joskus

han sinäkin olla osana juuri sitä

työ saattaa olla nurjuuden peiton

työtä!

ei onnistu omin neuvoin tai viisauksin, mutta Jumalan Hengen avulla

niin

sinä

ja

"LÄHESTYKÄÄ

löydät

Hänet”

omistautuneisuutta

JUMALAA,

Näet

poistamista toisen elämästä. Sehän

rohkein

suuret,

mielin

mutta

antaessasi

kokonaisuutta

tuen

palkanmaksun

astella

Jeesuksen

antamiseen,

päivä

tulee


Sivu 41 / 164

www.pasikallio.fi

24.9.2016

sin antoi minulle. Saan myös rakas-

nimensä, että Hän kirkkautensa

taa Hänen luotujaan, sillä Hän on

runsauden mukaisesti antaisi tei-

”Kaikki tulee Sinulta, ja omasta

ensin rakastanut minua. Kuitenkin,

dän, sisällisen ihmisenne puolesta,

kädestäsi olemme sen Sinulle an-

kaikki mitä olen, tai omistan, on jo

voimassa vahvistua Hänen Hen-

taneet.” 1.Aik.29:14

Jumalan! Olen, kuin talouden hoita-

kensä kautta ja Kristuksen asua

Toisinaan on hyvä pysähtyä huo-

ja - toivottavasti en niin kuin Juu-

uskon kautta teidän sydämissänne,

maamaan, että kaikki tulee kuiten-

das, joka piti yhteisiä varoja omi-

niin että te, rakkauteen juurtuneina

kin loppujen lopuksi Jumalan kä-

naan! (Joh.12:6)

ja perustuneina, voisitte kaikkien

destä. Hänen ovat rikkaus ja kun-

"Sitä tässä huoneenhaltijoilta en-

pyhien kanssa käsittää, mikä leve-

nia, Hän armahtaa, kenet armah-

nen muuta vaaditaan, että heidät

ys ja pituus ja korkeus ja syvyys

taa.

HAVAITAAN

on, ja oppia tuntemaan Kristuksen

Antaessamme varoistamme osan

(1.Kor.4:2)

USKOLLISIKSI."

rakkauden, joka on kaikkea tietoa

Jumalan valtakunnan työn hyväksi, annamme vain Jumalalle jotain

ylempänä; että TULISITTE TÄY25.9.2016

TEEN JUMALAN KAIKKEA TÄY-

takaisin, mitä Hän on ensin antanut

TEYTTÄ." (Ef.3:14-19)

meille. Saatamme kuvitella, että

”Mutta Hänelle, joka voi varjel-la

omalla työllämme olemme ansain-

teidät lankeamasta ja aset-taa tei-

neet niin ja niin paljon, mutta todel-

dät nuhteettomina, rie-muitsevina,

lisuudessa emme kykenisi tienaa-

kirkkautensa eteen, Hänelle, aino-

”Tutki minua, Jumala, ja tunne mi-

maan ainuttakaan euroa, ellei Ju-

alle Juma-lalle ja meidän pelasta-

nun sydämeni, koettele mi-nua ja

mala olisi antanut siihen kykyä ja

jallemme

Jeesuksen

tunne minun ajatukseni. Ja katso:

mahdollisuuksia.

Kris-tuksen kautta, Hänelle kunnia,

jos minun tieni on vaivaan vievä,

Tiedän kokemuksesta, etten kyke-

majesteetti, voima ja valta ennen

niin johdata minut iankaikkiselle

nisi töihin ilman terveyttä. En kyke-

kaikkia aikoja ja nyt ja iankaikkises-

tielle.” Ps.139:23-24

nisi siihen ilman viisautta ja taitoa.

ti! Amen.”

Tämä nöyrä rukous kuvastaa oike-

Eräänä päivänä, kun Jumala ih-

Juud.1:24-25

aa asennetta rukoillessamme Ju-

meellisessä

paransi

"Pyrkikää sen tähden, veljet, sitä

malaa. Daavid oli kovin ahdistettu

minut, sain kokea kouriintuntuvasti

enemmän tekemään kutsumisenne

ja vainottu rukoillessaan näitä tun-

Hänen huolenpitonsa ja apunsa

ja valitsemisenne lujaksi; sillä jos

toja Jumalansa kasvojen edessä.

ajallaan ja sen seurauksena olen

sen teette, ette koskaan lankea."

Hän tunsi vihaa jumalattomuutta ja

kyennyt tekemään nykyistä työtäni.

(2. Pietari 1:10)

pahatekijöitä vastaan, mutta vallit-

Kokonaisuutta ajatellen, ymmärrän,

"Mutta hänellä ei ole juurta itses-

sevassa olotilassa hän kuitenkin

etten ilman Jumalan antamaa elä-

sään, vaan hän kestää ainoastaan

tiedosti Jumalan olevan kuitenkin

mää - kaikkine ulottuvuuksineen -

jonkun aikaa, ja kun tulee ahdistus

kaiken yläpuolella. Jumalansa avul-

kykenisi tekemään niitä asioita,

tai vaino sanan tähden, niin hän

la hän oli aina voittanut vihollisen

joita saan nyt tehdä. Se kaikki on

heti lankeaa pois." (Matt.13:21)

kavalat juonet. Jumalinen viisaus ja

lähtöisin Jumalan kädestä!

"Niin kuin te siis olette omaksenne

johdatus ovatkin jotain ylivertaista,

Mitä Jumala on antanut sinulle?

ottaneet

Jeesuksen,

mutta sen vaikutuspiiriin pääsemi-

Mitä voisit antaa Hänelle takaisin? -

Herran, niin vaeltakaa Hänessä,

seksi tarvitaan nöyryyttä ja Hänen

Olisiko se, että palvelisit Hänen

JUURTUNEINA HÄNEEN ja Hä-

armonsa alamaisuuteen astumista.

luotujaan, rukoilisit heidän puoles-

nessä

USKOSSA

Mikä on elämäsi tilanne, kuka sinua

taan, ja etsisit, missä voisit olla

VAHVISTUEN, niin kuin teille on

loukkaa, ketä pelkäät, tai mikä ah-

tekemässä hyvää - olisiko se sinun

opetettu; ja olkoon teidän kiitok-

distaa sinua? – Kaiken keskellä -

kädenojennuksesi Jumalalle?

senne ylitsevuotavainen." (Kol.2:6-

Daavidin tavoin - voit keskittyä

Kun näin ajattelen, ei verojen ja

7)

jumalsuhteeseesi, antaen Hänen

kymmenysten maksaminen tunnu-

"Sen tähden minä notkistan polveni

tutkia sisimpäsi salaisetkin syöverit.

kaan enää niin raskaalta. Saan

Isän edessä, josta kaikki, millä isä

Hänen läpivalaisunsa alla on hyvä

antaa jotain takaisin, mitä Hän en-

on, taivaissa ja maan päällä, saa

olla. Siellä paljastuu poisheitettävä

armossaan

Herramme

Kristuksen

rakentuen

ja

26.9.2016


Sivu 42 / 164

www.pasikallio.fi

synti, katkeruus ja myös anteek-

kuollut vaikutusalallesi ja hallinta-

na maailmanaikoina armonsa ylen-

siantamattomuus. Siellä paljastuu

vallallesi"!

palttista runsautta, hyvyydessään

viha, joka johtuu omista sielun ki-

"ÄLKÖÖN siis SYNTI HALLITKO

meitä kohtaan Kristuksessa Jee-

vuista - ja Hänen kirkkautensa ja

teidän kuolevaisessa ruumiissanne,

suksessa. Sillä ARMOSTA te olette

armonsa alla ymmärrämme, miten

niin että olette kuuliaiset sen himoil-

pelastetut USKON kautta, ette it-

väärässä ja harhassa olemme kul-

le." (Room.6:12)

senne kautta - se on Jumalan lahja

keneet. – Itse asiassa ihminen

Synnin

ovat

- ette tekojen kautta, ettei kukaan

onkin hakoteillä, ellei pyydä Juma-

SYYLLISYYS ja KUOLEMA. Niitä

kerskaisi. Sillä me OLEMME HÄ-

laa tutkimaan sisintään ja ellei ase-

synti himoitsee, ja sen toteutumi-

NEN TEKONSA, luodut Kristuk-

tu paikalle, jossa kysyy, "mitä mi-

seen perkele aktiivisesti osallistuu.

sessa Jeesuksessa HYVIÄ TÖITÄ

nun pitää tekemän."

Näemme, mitä synti tahtoo tehdä

VARTEN, jotka Jumala on edeltä-

Ylpeä ihminen ei suostu Jumalan

meissä - juuri sille, meidän tulee

päin valmistanut, että me NIISSÄ

armolliseen alamaisuuteen. Ylpeä-

pitää itsemme kuolleina ja sen si-

VAELTAISIMME." (Ef.2:4-10)

nä sanomme, "ei minun tarvitse"!

jaan keskittyä siihen, joka voitti

Ylpeänä

vihollisuuden ja erottavan välisei-

kuljemme

omaa

tietä,

kaksi

päämäärää

etsien omaa etua ja sitä mikä on

nän.

itsellemme parhaaksi. Se tie saat-

"Mutta nyt, kun olette Kristuksessa

taa tuntua hetken hyvältä ja nautin-

Jeesuksessa, olette te, jotka ennen

nolliselta,

pian

olitte kaukana, päässeet lähelle

näyttää

Kristuksen veressä. Sillä Hän on

karun puolensa. Eräänä päivänä

meidän rauhamme, Hän, joka teki

iankaikkisuudessa

ajattelemme,

molemmat yhdeksi ja purki erotta-

että olisi sittenkin ollut parempi elää

van väliseinän, nimittäin vihollisuu-

nöyrästi Jumalan edessä - pyytäen,

den, kun HÄN OMASSA LIHAS-

"tutki minua"!

SAAN TEKI TEHOTTOMAKSI käs-

mutta

omahyväisyyden

yllättävän polku

kyjen lain säädöksinensä, luodak27.9.2016

seen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan,

”Pitäkää itsenne synnille kuol-leina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa.” Room.6:11 'Pitäkää itsenne' - on kehotus, jossa Paavali rohkaisee meitä ajattelemaan terveesti synnin olomuodosta. Mitä me katselisimme täysin tyhjää ja olematonta, vieläpä murehtien ja ahdistuen siitä?! "Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että Hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot." (1.Joh.3:8) Kun näet seuraavan kerran syntiä elämässäsi, puhuttele sitä sanoen; "mitä sinä täysin tyhjä, kuollut ja ristiinnaulittu Kristuksen ruumiissa siinä vielä vikuroit! Olen täysin

ja

yhdessä

TAAKSEEN

ruumiissa

SOVIT-

molemmat

Jumalan

kanssa RISTIN KAUTTA, KUOLETTAEN itsensä kautta VIHOLLI"Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla Hän on meitä rakastanut, ON kuolleet

meidät,

jotka

rikoksiimme,

olimme

ELÄVIKSI

KRISTUKSEN KANSSA - armosta te olette pelastetut - ja yhdessä Hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä Hänen kanssaan asettanut meidät

taivaallisiin

”Sen käskyn Minä teille annan, että rakastatte toisianne.” Joh.15:17 Pelätessämme Raamatun käskyjä, meidän on hyvä muistaa, että ne kaikki tähtäävät juuri tämän päivän Raamatun jakeeseen. Jumala toteuttaa rakkautensa suunnitelmaa niin sanansa, kuin Henkensä kautta elämämme keskellä. Tämän Jeesuksen antaman käskyn noudattamiseen omat voimamme ja kykymme eivät riitä. Tarvitsemme Pyhän Hengen täyteyttä ja innoitusta - pystyäksemme rakastamaan lähimmäisiämme. Miten tänään voisin osoittaa kohtaamilleni ihmisille jumalista rakka-

SUUDEN." (Ef.2:13-16)

TEHNYT

28.9.2016

Kristuksessa

Jeesuksessa, osoittaakseen tulevi-

utta? Miten voisin osoittaa heille Jeesuksen luonteenpiirteitä? Jeesus, valloita sydämeni Pyhässä Hengessä - niin että voisit toteuttaa tahtosi minussa, johdattaa kulkuani ja kirkastaa nimesi kunniaa elämäni kautta. Herra, vahvista minua! Tue minua joka askeleella! Armahda minua, anna minulle voimaa rakastaa jokaista luotuasi!


Sivu 43 / 164

www.pasikallio.fi

Päivän jakeet: VK 37-38-2016 14.9.2016 ”Minun omani tuntevat Minut” Joh.10:14

"Joka tunnustaa, että Jeesus on

”Jeesus

Jumalan Poika, hänessä Jumala

OLEN Tie ja TOTUUS ja ELÄMÄ;

pysyy,

ei kukaan tule Isän tykö muutoin

ja

hän

Jumalassa."

sanoi

hänelle:

’MINÄ

(1.Joh.4:15)

kuin Minun kauttani.’” (Joh.14:6)

rimpia asioita! Hän on yksinäisen

"Jos te Minua rakastatte, niin te

"...niille, jotka joutuvat kadotuk-

ystävä, Hän on elämän opastaja,

pidätte Minun käskyni. Ja Minä

seen, sen tähden ETTEIVÄT OT-

sielun tuki, suloinen tuoksu, ja Hän

olen rukoileva Isää, ja Hän antaa

TANEET VASTAAN RAKKAUTTA

on Jumalan lahja - pelastus, lunas-

teille toisen Puolustajan olemaan

TOTUUTEEN, voidaksensa pelas-

tus ja kertakaikkinen uhri. "Hänet

teidän

tua." (2.Tes.2:10)

haavoistansa tunnen."

totuuden Hengen, jota maailma ei

Jeesuksen

tunteminen

on

yksi

luomakunnan kauneimpia ja suu-

kanssanne

iankaikkisesti,

voi ottaa vastaan, koska se ei näe

”Niin Jeesus sanoi niille juutalaisil-

Hänen äänensä tyynnyttää myrs-

Häntä eikä tunne Häntä; mutta te

le, jotka uskoivat Häneen: ’Jos te

kyn, tuo anteeksiannon syntiseen

tunnette Hänet, sillä Hän pysyy

pysytte Minun sanassani, niin te

sydämeen ja se tuo terveyden sai-

teidän tykönänne ja on teissä ole-

totisesti olette Minun opetuslapsia-

rauden keskelle. Vain sana Hänel-

va. En Minä jätä teitä orvoiksi; Minä

ni; ja te tulette tuntemaan totuuden,

tä, ja elämän tilanteet muuttuvat.

tulen teidän tykönne. Vielä vähän

ja totuus on tekevä teidät vapaik-

aikaa, niin maailma ei enää Minua

si.’" (Joh.8:31-32)

Hän on paras opettaja. Siksi Häntä

näe, mutta te näette Minut; koska

on hyvä seurata - kaikessa. Hänen

Minä elän, niin tekin saatte elää.

"Jos joku ei PIDÄ HERRAA RAK-

oppinsa

jumaliseen

Sinä päivänä te ymmärrätte, että

KAANA, hän olkoon kirottu! Maran

rakkauteen. Hän rakasti ensin! Hän

Minä olen Isässäni, ja että te olette Minussa ja Minä teissä. (Joh.14:15-20)

ata. Herran Jeesuksen armo ol-

kulminoitui

ei kumartanut ja nöyristellyt pahuu-

syntinen ihminen suljetaan syliin hyväksyen, armahtaen ja päästäen vapauteen. Hän - Jeesus - oli sanojensa mittainen mies. Hän asteli tuskallisen kärsimystiensä Golgatalle, aina kuolemaan saakka. Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä!

tan; jos joku kuulee Minun ääneni ja avaa oven, niin Minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän Minun kanssani." (Ilm.3:20) "Tunne Hänet kaikilla teilläsi, niin Hän

15.9.2016 ”Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa; joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä Isä että Poika.” Oppikiistat ovat leimanneet ihmiskuntaa vuosituhannet, ja ne jatkuvat

edelleen.

esittelevät

"Katso, Minä seison ovella ja kolku-

sinun

(San.3:6)

polkusi

tasoittaa."

teidän

kanssanne.

Minun

rakkauteni on teidän kaikkien kans-

den ja hurskastelijan edessä. Hänen esimerkkinsä osoitti, miten

koon

Oikeaoppisuuttaan

hurskaat

ovat

sa Kristuksessa (1.Kor.16:22-24)

Jeesuksessa."

16.9.2016 ”Daavid ynnä koko Israel karkeloi kaikin voimin Jumalan edessä laulaen sekä soittaen kanteleita, harppuja, vaskirumpuja, kymbaaleja ja torvia.” 1.Aik.13:8

kukin

omasta mielestään oikeassa, ja

Kuvastaako tämän päivän Raama-

AIVAN TURHAAN!

tun tekstimme musiikkikulttuuriamme kirkoissamme ja seurakunnis-

Oikeat opit ja "totuudet" saa unoh-

sa? – Tuskin löydämme seurakun-

taa yhden ja ainoan nimen äärellä.

taa, jossa olisi ’Raamatullista’ mu-

Jeesus Kristus on itse oppi ja Ju-

siikkia - peräti kaikin voimin soitet-

malan totuus.

tuna!

”Sillä laki on annettu Mooseksen

Musiikkihan ei ole hengellisyyden

kautta; armo ja totuus on tullut Jee-

tai

suksen Kristuksen kautta.” (Joh.1:17)

mutta se on kulkenut Raamatun ja

jumalisuuden

ydinkysymys,

seurakunnan mukana kautta histo-


Sivu 44 / 164

www.pasikallio.fi

kunta kulloinkin on ollut.

16.9.2016 ”Kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois.” 2Kor.3:16

Tämän

Usein tulee ajateltua

rian - ikään kuin kertoen ja näyttäen, miten palava hengessä seura-

17.9.2016 ”Hän, joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään” Ps.103:5 Sekä uusi- että vanhatestamentti

maailman

lupaavat nämä Jumalan ihmeelliset

kuvastaa hyvin sitä uneliaisuutta,

typeryyttä ja älytöntä menoa - miet-

lupaukset. Uskallatko uskoa sii-

mikä vallitsee kirkoissamme. Toiset

tien, miksi ihmiset ovat äärimmäi-

hen? Voitko kertoa Jumalalle, mitä

pitävät jopa sitä ainoana hengelli-

sen tyhmiä?

sydämesi halajaa?

En väitä itse olevani kovinkaan

"Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki,

viisas, mutta sen olen ymmärtänyt,

mitä minussa on, Hänen pyhää nime-

"Julkinähtävät ovat sinun juhlasaat-

että Jumala säätää asumisemme ja

änsä. Kiitä Herraa, minun sieluni, ÄLÄ-

tosi, Jumala, minun Jumalani, ku-

olemisemme rajat.

Hän

KÄ UNHOTA, MITÄ HYVÄÄ HÄN ON

ninkaani

antaa viisauden ja Hän peittää

SINULLE TEHNYT, Hän, joka ANTAA

toisen ymmärryksen. (Room.1:22, Ps.82:5)

kaikki sinun SYNTISI ANTEEKSI ja

ajan

seurakuntamusiikki

senä musiikkina! Joskus olisi hyvä ottaa kirja käteen ja lukea!

juhlasaatot

pyhäkössä.

Laulajat käyvät edellä, kanteleen-

(Apt.17:26-27)

soittajat jäljessä, keskellä nuoret

PARANTAA kaikki sinun sairautesi,

naiset vaskirumpuja lyöden. Kiittä-

"Mutta jos meidän evankeliumimme

joka LUNASTAA sinun henkesi tuone-

kää Jumalaa seurakunnan kokouk-

on peitossa, niin se PEITE ON

lasta ja KRUUNAA sinut armolla ja

sissa, kiittäkää Herraa te, jotka olette Israelin lähteestä." (Ps.68:24-26)

NIISSÄ, jotka kadotukseen joutu-

laupeudella, joka sinun HALAJAMISE-

vat, niissä uskottomissa, joiden

SI TYYDYTTÄÄ hyvyydellään, niin että

mielet tämän maailman jumala on

sinun nuoruutesi UUDISTUU kuin kot-

"Iloitse, tytär Siion, puhkea huu-

niin sokaissut, ettei heille loista

kan."

toon, Israel; ihastu ja ratkea rie-

valkeus, joka lähtee Kristuksen

muun kaikesta sydämestäsi, tytär

kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva." (2.Kor.4:3-4)

Jerusalem. Herra on poistanut sinun tuomiosi, kääntänyt pois sinun

(Ps.103:1-5)

"TURVAA HERRAAN ja TEE sitä, mikä HYVÄ on, asu maassa ja NOUDATA TOTUUTTA; silloin sinulla on ilo Her-

vihollisesi. Israelin kuningas, Herra,

"Pääsisivät

tuntemaan

Jumalan

rassa, ja HÄN ANTAA SINULLE, MITÄ

on sinun keskelläsi. Ei tarvitse si-

salaisuuden, KRISTUKSEN, jossa

SINUN SYDÄMESI HALAJAA. Anna

nun enää onnettomuutta nähdä."

tiesi HERRAN HALTUUN ja TURVAA

(Sef.3:14-15)

KAIKKI VIISAUDEN ja TIEDON AARTEET ovat kätkettyinä." (Kol.2:2-3)

"Kohottakaa riemuhuuto Herralle,

"Tarkkaa, mitä sanon; HERRA ON

kaikki maa. Palvelkaa Herraa ilolla,

ANTAVA sinulle YMMÄRRYSTÄ

"Mutta minun Jumalani on rikkautensa

tulkaa Hänen kasvojensa eteen

kaikkeen." (2.Tim.2:7)

mukaisesti TÄYTTÄVÄ KAIKKI teidän

HÄNEEN, KYLLÄ HÄN SEN TEKEE." (Ps.37:3-5)

riemulla. Tietäkää, että Herra on

TARPEENNE kirkkaudessa, Kristuk-

Jumala. Hän on meidät tehnyt, ja

"Mutta me kaikki, jotka PEITTÄ-

Hänen me olemme, Hänen kan-

MÄTTÖMIN kasvoin katselemme

sansa ja Hänen laitumensa lam-

Herran kirkkautta kuin kuvastimes-

"Älkää mistään murehtiko, vaan kai-

paat. Käykää Hänen portteihinsa

ta,

kessa

kiittäen,

kaltaisiksi

Hänen

esikartanoihinsa

MUUTUMME

saman

kirkkaudesta

kuvan kirkkau-

sessa JEESUKSESSA." (Fil.4:19)

SAATTAKAA

rukouksella

ja

PYYNTÖNNE

anomisella

kiitoksen

ylistystä veisaten. Ylistäkää Häntä,

teen, NIIN KUIN MUUTTAA HER-

kanssa JUMALALLE TIETTÄVÄKSI, ja

kiittäkää Hänen nimeänsä. Sillä

RA, joka on Henki." (2.Kor.3:18)

Jumalan rauha, joka on kaikkea ym-

Herra on hyvä; Hänen armonsa

märrystä ylempi, on VARJELEVA tei-

pysyy iankaikkisesti ja Hänen us-

dän sydämenne ja ajatuksenne KRIS-

kollisuutensa

TUKSESSA JEESUKSESSA." (Fil.4:6-7)

(Ps.100:1-5)

polvesta

polveen."


Sivu 45 / 164

www.pasikallio.fi

18.9.2016 ”Iloitkoon niiden sydän, jotka etsivät Herraa. Kysykää Herraa ja Hänen voimaansa, etsikää alati Hänen kasvojansa.” Ps.105:3-4

ainesosasia imeydy kehoomme, ei

Sana synnyttää uskoa, joka taas

hyödytä ja ravitse ruumistamme.

johtaa uskon ja kuuliaisuuden tekoihin. Armosta saamme uskon ja

Miten

hengellisessä

mielessä

pelastuksen,

mutta

sen

lisäksi

Raamatun sana voisi imeytyä mei-

voimme elää yhä laajemmin todek-

Missä Sinä olet, minun Jumalani?

dän hengelliseen identiteettiimme?

si jumalisuutta uskossa. Voimme

Mikä on Sinun tahtosi, ja minne

Mitä lukemamme sanat ovat jättä-

nähdä ne pienet ihmeet, jumaliset

tahdot johdattaa tänään kulkuani?

neet henkemme ja mielemme maa-

teot arkipäivämme keskellä, - ja

Herrani, Jeesus Kristus, anna mi-

ilmaan, sitten, kun olemme unohta-

uskomme kasvaessa, saatamme

nun nähdä Sinun voimasi ilmesty-

neet kirjaimet ja sanamuodot?

nähdä vieläkin enemmän Jumalan tekoja elämässämme.

vän - osoita kirkkauttasi elämämme Jumalan sana synnyttää uskovai-

"Niin kuin ruumis ilman henkeä on

sen sisimmässä iloa, toivoa, var-

kuollut, niin myös usko ilman tekoja

Herra, täytä sydämeni ilolla ja rie-

muutta, luottamusta, levollisuutta ja

on kuollut." (Jaak.2:26)

mulla. Pese pois syntini ja ereh-

rauhaa - yhdessä Pyhän Hengen

dykseni. Tunnustan edessäsi heik-

vaikuttavan voiman saattelemana.

keskellä!

kouteni, mutta olethan Sinä hei-

21.9.2016 ”Lähestykää Jumalaa, niin Hän lähestyy teitä.” Jaak.4:8

koissa väkevä! – Isä, osoita armoa

Jumalan sana synnyttää meihin

ja laupeutta minulle, nosta ja kan-

myös suuntavaistoa. Ymmärtäes-

Jumalisemmaksi ihmiseksi tulemi-

na! Anna viisautta, ymmärrystä,

sämme uskon ja armon varassa -

seen on ainut kaava - viettää aikaa

tahtoa ja voimaa kulkea tahtosi

Pyhän Hengen valaisun alla - Ju-

Jumalan seurassa.

tietä - Jumalan Pojan uskossa.

malan sanan opetuksia ja merkityksiä,

ne tulevat luonnolliseksi

Jeesukseen uskovan yksi syvimpiä

Jumala, olkoon Sinun nimesi ylis-

osaksi elämäämme. Saamme teh-

kaipauksia on saada olla lähellä

tetty - Poikasi Jeesuksen Kristuk-

dä tietoisia ja tiedostamattomia

Jumalaa, joka on niin paljon meitä

sen lunastustyön tähden! – Tulkoon

valintoja, jotka ovat ojentautumista

rakastanut, että on valmis anta-

nimesi siunatuksi ja kirkastetuksi

Jumalan tahdon mukaan.

maan kaikki syntimme anteeksi.

samme, Jeesuksen rakkaassa ja

Tämä myötäeläminen jumalisissa

Se, että Jumala rakasti ihmistä,

pyhässä nimessä!

asioissa on sanan sulautumista

synnyttää meissä rakkautta ja kai-

elämäämme ja sydämiimme. Lopul-

puuta

ta Jumalan sanat synnyttävät teko-

Onkin lohdullinen lupaus, että Hän

ja, valintoja, päätöksiä ja asenteita,

lähestyy meitä, jos vain käännym-

jotka vaikuttavat yhä suuremmin

me Hänen puoleensa.

elämässämme. Vanha viisaus sa-

"Mutta sitten SINÄ siellä ETSIT

nookin; "olet sitä, mitä syöt"! – Mi-

HERRAA, sinun Jumalaasi, ja SI-

Mietipä, syötyäsi maukkaan ateri-

käli tahdot olla enemmän jumalinen

NÄ LÖYDÄT HÄNET, kun kysyt

an, ja huomaat sitten ulostaessasi,

ihminen, lue sanaa ja täyty Pyhällä

Häntä KAIKESTA SYDÄMESTÄSI

että se ulostuukin samassa muo-

Hengellä. – Siihen ei ole muuta

ja kaikesta SIELUSTASI." (5.Moos.4:29)

dossa pois, kuin syödessäsi. –

tietä.

koko maailmassa! Isä, ole kans-

20.9.2016 ”Heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat.”

Ruoka, joka ei sulaudu, eikä sen

Hänen

hyvyyttään

kohti.


10.8.2016

Sivu 46 / 164

www.pasikallio.fi

Päivän jakeet: VK 36-37 -2016 8.9.2016 ”He sanoivat toisilleen: "Eikö sydämemme hehkunut innosta, kun Hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset?" Luuk.24:32 Tiedätkö, miltä tuntuu, kun sydän hehkuu? Jos olet kokenut sitä, voit

9.9.2016 Kun minä katselen Sinun taivastasi, Sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka Sinä olet luonut, niin mikä on ihminen, että Sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Ja kuitenkin Sinä teit hänestä lähes jumal'olennon, Sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella Ps.8:4-6

ymmärtää, mitä opetuslapset tunsivat ja kokivat nähdessään Jeesuksen elävän Hänen kuolemansa jälkeen.

Toisinaan pysähdyn ajattelemaan ihmisyyden monimuotoisuutta Jumalan

luomistyön

tuloksena.

Saimme lahjaksi elämän, elävän Innostus ja sydämen hehku on yksi syy, miksi tahdon kirjoitella näitä tekstejäni. Haluan sanoa Jooelin sanoin;

”innostakaa

sankareita”!

(Joel.3:9) - Ja edelleen, kuinka Jumalamme voimassa, ja Hänen edessään voimme kokea, etteivät heikkoutemme ja vajavaisuutemme ole lainkaan este sille, että Jumala on meidän kanssamme! Hän edelleenkin osoittaa heikoissa väkevyy-

ruumiin, maailman jossa elää, ja lisäksi koko joukon asioita, joiden alkuperää edes tiede ei pysty selittämään. Mistä on lähtöisin kyky ajatella, kyky käyttää järkeä, kyky hallita, määritellä ja suhteuttaa? Entä mistä on saanut alkunsa kyky tuntea mitä moninaisimpia tunteita? -puumattakaan kaikista hengellisistä ulottuvuuksista, joita Jeesukseen uskovalla on pääsy kokemaan?! Joka tapauksessa ihminen on ihmeellisesti luotu - paljon enemmän,

”Minun SYDÄMENI HEHKUI minun rinnassani; kun minä huokailin, SYTTYI MINUSSA TULI, ja niin minä kielelläni puhuin. Herra, opeta minua ajattelemaan loppuani, ja mikä minun päivieni mitta on, että

kuin osaamme edes kuvitella! Siksi tämän

päivän

Raamatunjaetta

voimme täydestä sydämestä lukea Herrallemme - ylistäen Hänen valtasuuruuttaan,

Kuninkuuttaan

ja

ikuista kirkkauttaan!

ymmärtäisin, kuinka katoavainen minä olen. Katso, kämmenen leveydeksi sinä teit minun päiväni, ja minun elämäni on sinun edessäsi niin kuin ei mitään. Vain tuulen henkäys ovat kaikki ihmiset, kuinka lujina seisokootkin. Sela. Varjona vain ihminen vaeltaa, turhaan vain he touhuavat, kokoavat, eivätkä tiedä, kuka ne saa. Ja nyt, mitä minä odotan, Herra? SINUUN MINÄ PANEN TOIVONI. (Ps.39:4-8)

kuinka KALLIIT OVAT minulle SINUN

AJATUKSESI,

JUMALA,

kuinka suuri on niitten luku"! (Ps.139:14-17) 10.9.2016 ”Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla Hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa - armosta te olette pelastetut. Ef.2:4-5 Mietitkö, mitä elämä Kristuksen kanssa todellisuudessa on? Uskallan väittää, että se on jotain ylivertaista, ehkä jotain, mitä Psalmin kirjoittaja kuvaa suhteestaan Jumalaan: "Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu." (Ps.91:7) Tarkoitan tällä sitä, että ympäril-

tensä voimaa! – Sanokoon heikko: "Minä olen sankari." - (Joel.3:10)

ainoakaan niistä oli tullut. Mutta

"Minä kiitän Sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti; IHMEELLISET OVAT SINUN tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää. Minun luuni eivät olleet Sinulta salatut, kun minut salassa valmistettiin, kun minut taiten tehtiin maan syvyyksissä. Sinun SILMÄSI NÄKIVÄT MINUT jo idussani. Minun PÄIVÄNI OLIVAT MÄÄRÄTYT ja kirjoitetut kaikki Sinun kirjaasi, ennen kuin

lämme kaatuu ihmisiä, milloin nurjuuden kuoppaan, milloin omahyväisen ylpeyden lankeemukseen ja milloin mihinkä inhimilliseen ajattelutapaan - mutta minä seuraan Jeesusta. Kun parjaavat ja vikoilevat ihmiset tiivistävät oikeaoppisuutensa rivejä, minä kiinnitän katseeni armahtavaan laupeuteen meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa. – Oi, Herra, anna minun säilyttää aina se mieli, että rakastan Sinua ja kaipaan nähdä asiat antamasi toivon kautta! Jeesus, Sinä tulet vielä hallitsemaan tätä maailmaa! Sinä, minun Herrani, seisot viimeisenä multien päällä!


11.9.2016 ”Minä tässä olen” Luuk.24:39 "Minä olen" - on Jumalamme nimi. Jeesuksen ilmestyessä opetuslapsilleen

10.8.2016

Sivu 47 / 164

www.pasikallio.fi

ylösnousemuksensa

jäl-

keen, Hän tervehtii hämmästynyttä joukkoa sanomalla, "Minä tässä olen." Lohdullista on tietää, että Jeesuksen tunnistaa tietyistä erityispiirteistä. Naulan jäljet Hänen käsissään ja jaloissaan olivat opetuslapsille tärkeä huomio. He saivat koskettaa Jeesusta ja tuntea Hänen lihansa ja luunsa. Miten se on mahdollista, - se selittyy ainoastaan sillä, että

Jeesuksen seuraaminen tosin on

”Voisitte

itsensä kieltämistä. Oman nurjan ja

KRISTUKSEN RAKKAUDEN, joka

epäuskoisen mielen äänet tulee

on kaikkea tietoa ylempänä; että

vaientaa ja ottaa tilalle kirkkauden

tulisitte

ja toivon ajatuksia! Se on, että kul-

KAIKKEA TÄYTEYTTÄ. Mutta Hä-

jet kirkkaudesta kirkkauteen ja voi-

nelle, joka voi tehdä enemmän,

tosta voittoon siksi, että Hän -

MONIN VERROIN ENEMMÄN kuin

VOITTAJA - on sinun kanssasi!

kaikki, mitä me anomme tai ymmär-

Sinäkin

rämme, sen voiman mukaan, joka

voit

Hänessä

kaiken!

(Fil.4:13)

muodon tarvittaessa. "Toiset opetuslapset kertoivat hänelle:

'ME

NÄIMME

HERRAN.'

Mutta Tuomas sanoi: 'En usko. Jos

ja jos en pistä kättäni Hänen kylkeensä,

minä

en

usko.'"

(Joh.20:25) "Sitten

Hän

sanoi

Tuomaalle:

"Ojenna sormesi: tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni. ÄLÄ OLE EPÄUSKOINEN, VAAN USKO!" Silloin Tuomas sanoi: "Minun Herrani ja Jumalani!" Jeesus sanoi hänelle: "Sinä uskot, koska

NÄE." (Joh.20:27-29) Jeesus on läsnä tässä elämässä sinuakin lähellä. Voit huomata hänen jumalisen voimansa - uskon ja kuuliaisuuden - kautta. Hän kyllä ilmestyy jokaisen ihmisen elämäs-

JUMALAN

ja

Kristuksessa

"NURJA sydän VÄISTYKÖÖN mi-

Jeesuksessa kautta kaikkien suku-

nusta; PAHASTA minä EN TAHDO

polvien,

TIETÄÄ." (Ps.101:4) 12.9.2016 ”Sinun armosi on parempi kuin elämä, minun huuleni ylistäkööt Sinua. Ps.63:4

Amen.” (Ef.3:19-21) 13.9.2016 ”Sinä tiedät, että olet minulle rakas”! Joh.21:15

aina

ja

iankaikkisesti!

Rannalla, koko yön kalastaneena ja Elämä

saattaa

antaa

toisinaan

ihmeellisen kalasaaliin hämmästyt-

parastaan, niin ulkoisesti, kuin tun-

täminä

tien valtavaa nautintoa myös sisäi-

ylösnousseen Jeesuksen ympärille

sessä

maailmassa.

ruokailemaan.

halu

on

sielulle

”Tyydytetty

opetuslapset

asettuvat

suloinen”

(San.13:19)

Tuo aamupala oli mennä väärään kurkkuun etenkin Pietarilla, nimit-

Jeesukseen

uskovalla

on

vielä

täin hän, joka oli kieltänyt sadatel-

enemmän! – Itse asiassa paljon

len mestarinsa - juuri häntä Jeesus

enemmän! Jospa ymmärtäisimme

alkoi puhutella. – Kesken aterioin-

Jumalan armon merkityksen ja sen

nin Jeesus katsahtaa Pietaria ja

suuruuden! Mitä suurikin menestys

kysyy, ”rakastatko sinä minua”?

olisi koko kaikkeuden Luojan tuntemisen rinnalla! Hänen armonsa

Pietarin vastaus sykähdyttää mi-

Jeesuksessa Kristuksessa on suu-

nua, nimittäin - kaikesta huolimatta,

rin ja arvokkain aarre, mitä voimme

hän tunsi sisimmässään rakkautta

elämässämme kantaa. Se pelastaa

Jeesusta kohtaan. Ehkä hän mietti

meidät ja se tekee elämämme yltä-

elämäänsä köyhänä kalastajana,

kylläiseksi!

kokemuksiaan sen aikaisessa kulttuurissa ja elämässä - ja ymmärsi,

sait nähdä Minut. AUTUAITA NE, JOTKA USKOVAT, VAIKKA EIVÄT

TÄYTEEN

seurakunnassa

en itse näe naulanjälkiä Hänen käsissään ja pistä sormeani niihin

TUNTEMAAN

meissä vaikuttaa, Hänelle kunnia

Jumala on kaikkivaltias ja Hän kykenee tekemään itselleen näkyvän

oppia

Ylistäthän kanssani tänään Juma-

miten etuoikeutettu hän oli saades-

laa, Hänen Poikansa Jeesuksen

saan viettää nämä muutamat vuo-

Kristuksen valloittavan ja suuren

det Jeesuksen seurassa. Miten

rakkautensa vuoksi. Hän teki puo-

paljon tuo ajanjakso muuttikaan

lestamme kaiken valmiiksi, että

Pietaria - niin sisäisesti, kuin ulkoi-

saisimme astua Hänen kauttaan

sesti. Hänestä oltiin valmistamassa

ikuiseen elämään! – Olkoon ylistet-

alkuseurakunnan johtajaa.

ty Hänen nimensä - nyt ja aina!!

sä, joka vain päättää seurata Hän-

Muutaman vuoden kokemuksesta,

tä.

kommelluksista

ja

hutiloinneista


10.8.2016

Sivu 48 / 164

www.pasikallio.fi

huolimatta, Jeesuksen piti - Pietarin

Näetkö tässä Jeesuksen syytökset

nen esimerkkinsä osoitti, miten

mielestä - tietää se, että miten hän

langennutta Pietaria kohtaan? Nä-

syntinen ihminen suljetaan syliin -

kuitenkin rakasti Häntä - Pietarin

etkö, miten Jeesus vain sulkee

hyväksyen, armahtaen ja päästäen

kaikesta omasta heikkoudesta huo-

Pietarin syleilyynsä - ottaen vas-

vapauteen. Hän - Jeesus - oli sano-

limatta.

taan hänet, kuin tuhlaajapojan?

jensa mittainen mies. Hän asteli

Mitkä pidot Hän valmistikaan Pieta-

tuskallisen kärsimystiensä Golga-

Jeesusta ei tyydyttänyt pelkkä vas-

rille, joka oli palaamassa Jeesuk-

talle, aina kuolemaan saakka. Hä-

taus, vaan Hän esitti saman kysy-

sen tykö! – Jos mietit Pietaria ja

net Jumala herätti kolmantena päi-

myksen kolmeen kertaan Pietarille.

hänen

vänä!

– Mahtoi siinä jo Pietarin mielessä

mikä olisikaan kalamiehen mieltä

kiertää monta ajatusta! Mitä seu-

innoittanut enemmän, kuin noin tuo

"Katso, Minä seison ovella ja kolku-

raavaksi, osaisiko hän vastata Her-

hurja kalansaalis kertomuksemme

tan; jos joku kuulee Minun ääneni

ransa edessä oikein? Entä, ajoiko

edellä! Pietari ymmärsi, että VAIN

ja avaa oven, niin Minä käyn hänen

Jeesus jotain tiettyä ajatusta takaa,

JUMALAN POIKA PYSTYY ja ky-

tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen

minkä hänen tulisi ymmärtää?

kenee tällaisiin ihmeisiin. Jos Hän -

kanssaan, ja hän Minun kanssani."

kaiken kieltämisen, toheloinnin ja

(Ilm.3:20)

elämäänsä

kalastajana,

Pietarin antautuminen lopulta oman

kompuroinnin jälkeen - antaa mi-

itsensä ulkopuolelle, hänen viimei-

nulle näin mielettömän saaliin ja

"Tunne Hänet kaikilla teilläsi, niin

sessä vastauksessaan näytti yltä-

vieläpä tarjoaa mitä maukkaimman

Hän

vän siihen, mihin Jeesus tähtäsi.

aterian valmiiksi tehtynä, - kyllä

(San.3:6)

sinun

polkusi

tasoittaa."

tällaista Herraa minäkin RAKASHän sanoi hänelle kolmannen kerran: "Simon, Johanneksen poika, olenko Minä sinulle rakas?" Pietari tuli murheelliseksi siitä, että Hän kolmannen kerran sanoi hänelle: "Olenko Minä sinulle rakas?" ja vastasi hänelle: "HERRA, SINÄ TIEDÄT KAIKKI; SINÄ TIEDÄT, ETTÄ OLET MINULLE RAKAS". Jeesus sanoi hänelle: "Ruoki Minun lampaitani." (Joh.21:17) Läpimurto

Pietarin

sydämessä

tiedät kaikki." – Nuo sanat tulisi olla meidänkin huulillamme tunnustarakkauttamme

Her-

raamme Jeesusta Kristusta kohtaan. Hän, koko kaikkeuden Luojana kyllä TIETÄÄ KAIKKI! Hän tietää heikkoutemme ja siitä johtuvat käytökset. Hän tietää, mitä tekoa olemme, mutta Hän tietää myös, minkä muutoksen Hänen armonsa saakaan aikaan meissä!

Jeesuksen

tunteminen

on

yksi

luomakunnan kauneimpia ja suurimpia asioita! Hän on yksinäisen ystävä, Hän on elämän opastaja, sielun tuki, suloinen tuoksu, ja Hän on Jumalan lahja - pelastus, lunastus ja kertakaikkinen uhri. "Hänet

tapahtui hänen sanoessaan; "Sinä

essamme

TAN!! 13.9.2016 ”Minun omani tuntevat minut Joh.10:14

haavoistansa tunnen."

kyn, tuo anteeksiannon syntiseen sydämeen ja se tuo terveyden sairauden keskelle. Vain sana Häneltä, ja elämän tilanteet muuttuvat. Hän on paras opettaja. Siksi Häntä on hyvä seurata - kaikessa. Hänen kulminoitui

Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy,

ja

hän

Jumalassa."

(1.Joh.4:15) "Jos te Minua rakastatte, niin te pidätte Minun käskyni. Ja Minä olen rukoileva Isää, ja Hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän

kanssanne

iankaikkisesti,

totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe Häntä eikä tunne Häntä; mutta te

Hänen äänensä tyynnyttää myrs-

oppinsa

"Joka tunnustaa, että Jeesus on

jumaliseen

rakkauteen. Hän rakasti ensin! Hän ei kumartanut ja nöyristellyt pahuuden ja hurskastelijan edessä. Hä-

tunnette Hänet, sillä Hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. En Minä jätä teitä orvoiksi; Minä tulen teidän tykönne. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää Minua näe, mutta te näette Minut; koska Minä elän, niin tekin saatte elää. Sinä päivänä te ymmärrätte, että Minä olen Isässäni, ja että te olette Minussa ja Minä teissä. (Joh.14:1520)


10.8.2016

Sivu 49 / 164

www.pasikallio.fi

Päivän jakeet: VK 35-36 -2016 1.9.2016 ”Herra, neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi. Johdata minua totuutesi tiellä ja opeta minua, sillä sinä olet minun pelastukseni Jumala. Sinua minä odotan kaiken päivää.” Ps.25:4-5

Odota Herraa - vielä tulee päivä,

"Älkää siis murehtiko sanoen:

jolloin saatetaan loppuun Hänen

'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä

alkamansa työ!

me juomme?' tahi: 'Millä me itsemme

vaatetamme?'

Sillä

"Johdata minua totuutesi tiellä." –

tätä kaikkea pakanat tavoitte-

Tänään

jumalisen

levat. Teidän taivaallinen Isän-

totuuden täyttyneen Jeesuksessa

ne kyllä tietää teidän kaikkea

Onko tämä myös sinun rukoukse-

Kristuksessa. (Joh.14:6) - Saam-

tätä tarvitsevan. Vaan etsikää

si? Pyydätkö Jumalaa neuvomaan

mekin nöyrästi rukoilla Jumalan

ensin Jumalan valtakuntaa ja

sinulle tien ja kysykö Hänen ope-

johdatusta

Hänen vanhurskauttansa, niin

tustansa?

sessa.

"Opeta minua," on samanlainen

"Hän johdattaa nöyriä oikein, Hän

pyyntö, kuin viisauden anominen

opettaa nöyrille tiensä." (Ps.25:9)

ymmärrämme

Jeesuksessa

Kristuk-

myös kaikki tämä teille annetaan." (Matt.6:31-33) "Sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähään;

Jumalalta. "Mutta jos joltakin teistä puuttuu

"Tutki minua, Jumala, ja tunne mi-

mutta jumalisuudesta on hyö-

viisautta, anokoon sitä Jumalalta,

nun sydämeni, koettele minua ja

tyä kaikkeen, koska sillä on

joka antaa kaikille alttiisti ja soi-

tunne minun ajatukseni. Ja katso:

elämän lupaus, sekä nykyisen

maamatta, niin se hänelle anne-

jos minun tieni on vaivaan vievä,

taan. Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä." (Jaak.1:5-6)

niin johdata minut iankaikkiselle

Daavidin

tarkastellessa,

"Minä johdatan sokeat tietä, jota he

että tulevaisen." (1.Tim.4:8) 3.9.2016 ”Että Sinun rakkaasi pelastetuiksi tulisivat, auta oikealla kädelläsi ja vastaa meille.” Ps:60:7

hän todellakin sai ihmeellistä viisa-

eivät tunne; polkuja, joita he eivät

utta

Usein

tunne, Minä kuljetan heidät. Minä

Ajattele, mikä vetoomus! Ru-

Daavid voitti vihollisensa noudatta-

muutan pimeyden heidän edellään

kous, jossa vedotaan Jumalan

essaan Jumalan neuvoja. Tämä

valkeudeksi ja koleikot tasangoksi.

sanaan, rakkauteen, armahta-

usko ja Jumalan läsnäolo hänen

Nämä Minä teen enkä niitä teke-

vaan laupeuteen ja Jumalan

sydämessään

mättä jätä." (Jesaja 42:16)

hyvyyteen, on todella hellyttä-

elämää

elämänsä

keskelle.

synnytti

hänessä

tielle." (Ps.139:23-24)

vää. Uskon, että juuri sellaisia

suuren halun rakentaa Herran nimelle temppelin. Hän tekikin val-

"Näin sanoo Herra, sinun lunasta-

rukouksia Jumala tahtoo kuul-

misteluja, ja niin hänen poikansa,

jasi, Israelin Pyhä: Minä olen Herra,

la!

Salomo, sitten rakensi tuon valta-

sinun Jumalasi, joka opetan sinulle,

van ja mahtavan temppelin.

mikä hyödyllistä on, johdatan sinua

Rukouksemme ja anomisemme

sitä tietä, jota sinun tulee käydä."

tulisinkin olla jumalkeskeisiä.

(Jes.48:17) 2.9.2016 Kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa. 1.Aik.16:11

Ne tulisi olla täynnä Jumalan

arvannut,

Muistanet, miten Jeesus pu-

"Samoin myös Henki auttaa

miten monet miljoonat ihmiset kaut-

huin Jumalan valtakunnan ja

meidän heikkouttamme. Sillä

ta historian tulee niitä lukemaan!! –

Hänen vanhurskaan tahtonsa

me emme tiedä, mitä meidän

Et sinäkään välttämättä tänään

etsimisestä. Mitä se tarkoittaa

pitää

vielä tiedä työsi arvoa. Ole silti

käytännössä ja mitä hyötyä

rukoilla tulisi, mutta Henki itse

uskollinen

siitä on?

rukoilee meidän puolestamme

Uskotko, että Jumala voi antaa sinullekin viisautta ja ymmärrystä niin, että vaellat Hänen neuvossa tehden vielä suuria tekoja! Ajattele-

luontoa, tahtoa ja pyhyyttä sitä, mitä Pyhä Henki vaikuttaa rukoilevan ihmisen sydämessä.

pa Psalmeja, joita Daavid kirjoitti. Ei

hän

varmastikaan

Jumalan

neuvossa.

rukoileman,

niin

kuin


10.8.2016

Sivu 50 / 164

www.pasikallio.fi

sanomattomilla

huokauksilla.

Mutta sydänten tutkija tietää,

syyllisyydestä, jolla saatana pyrkii

synkkien näkymien tilalle. Toivo on

erottamaan meidät Jumalasta.

myös epäuskon vastakohta siinä

mikä Hengen mieli on, sillä

mielessä,

että

uskaltaessamme

Henki rukoilee Jumalan tahdon

Likaisuus tuo mukanaan yleensä

toivoa, uskallamme myös uskoa!

mukaan pyhien edestä."

sairauksia

syöpäläisiä.

Siinä samassa saamme elää to-

Voimme vain kuvitella, miltä olom-

deksi rakkautta, onhan usko, toivo

me tuntuisi muutaman viikon kulut-

ja rakkaus sellainen elämän jumali-

"Mutta tulee aika ja on jo, jol-

tua ilman peseytymistä - puhumat-

nen perusta, ettei sitä järkytä mi-

loin totiset rukoilijat rukoilevat

takaan, jos emme peseytyisi lain-

kään.

Isää hengessä ja totuudessa;

kaan elämämme aikana.

(Room.8:26-27)

sillä

senkaltaisia

ja

jopa

rukoilijoita

"Sillä TOIVOSSA me olemme pe-

myös Isä tahtoo. Jumala on

Ulkoisen likaisuuden lisäksi myös

lastetut, mutta TOIVO, jonka näkee

Henki; ja jotka Häntä rukoile-

sydämemme voi olla täynnä kai-

täyttyneen, ei ole mikään TOIVO;

vat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa." (Joh.4:23-

kenlaista saastaa. Toisinaan voi

kuinka kukaan sitä TOIVOO, minkä

olla, että pelkkä "jalkojen pesu"

näkee? Mutta jos TOIVOMME, mitä

24)

riittää, jos muuten on jo peseytynyt.

emme näe, niin me odotamme sitä

Matkan pölyt tässä maailmassa

kärsivällisyydellä." (Room.8:24-25)

"Herra, kuule minun ääneni,

sotkevat niin sieluamme, kuin fyy-

kun minä huudan, armahda

sistä olemustamme.

Vaikka vaeltaisin pimeässä laak-

minua ja vastaa minulle. Minun

sossa, jos minulla on Jumalan an-

sydämeni vetoaa Sinun omaan

Puhtaus tekee hyvää ja saa aikaan

tama TOIVO - Jeesuksessa Kris-

sanaasi: "Etsikää Minun kasvo-

sen, että kaipaamme jatkuvasti

tuksessa - tiedän, että Hän valai-

jani". Herra, minä etsin Sinun

säilyttää puhtauden. Siksi Jeesuk-

see kulkuni, Hän johdattaa jälleen

kasvojasi. Älä kätke minulta

sen ristin juurella on hyvä viipyä

valoon ja vapauteen.

kasvojasi, älä työnnä vihassa

päivittäin.

pois palvelijaasi. Sinä olet mi-

Näetkö TOIVON Kristuksen rak-

nun apuni, älä minua jätä, älä

Mitä

tuntemaan

kaudessa? Voitko nähdä, että elä-

minua

pelastukseni

kirkkauden Herraa, sitä suurempi

mäsi kulkee kohti toivon täyttymys-

Jumala. Vaikka minun isäni ja

tarve sinulle tulee puhdistua vähäi-

tä, kohti elämää, jossa kiität, ylistät

äitini

minut

hyljätkööt,

niin

sestäkin liasta. Jeesuksen lähellä

ja palvot Herraa?!

Herra

minut

korjaa.

Neuvo,

tahtoo sanojen, tekojen ja asentei-

Herra, minulle tiesi ja johdata

den olevan jumalisen hyvyyden

"MINÄ OLEN TULLUT, että heillä

minua tasaista polkua."

kyllästämiä. Siihen ei sovi ylpeys,

OLISI elämä ja OLISI yltäkylläi-

omahyväisyys, ei valheet ja toisen

syys." (Joh.10:10) 6.9.2016

hylkää,

(Ps.27:7-11)

4.9.2016

enemmän

opit

halveksunta. Puhdas sydän ajattelee aina Jumalan rakkauden ja

”Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki.” Ps.51:12 Miksi puhtaus on tärkeää, ja miksi sitä tulee vaalia ja säilyttää elämässä? Uskovaisena tiedämme, että Jee-

hyvyyden kautta myös lähimmäisiään. 5.9.2016 ”Sillä Minä tunnen ajatukseni, jotka Minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” Jer.29:11

”Joka uskoo Minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat." Joh.7:38 Uskotko, mitä Jeesus tässä sanoi? Ymmärrätkö, että sisäisessä maailmassasi on ehtymätön lähde 'elävälle vedelle' uskon kautta!

suksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä, kun nöyrästi tunnustamme syyllisyytemme Herralle. Synnistä puhdistuminen vapauttaa

Säilytä toivon kipinä matkallasi joka aika! Toivo tuo näkökulmaa ja elämänmyönteisyyttä

nurjuuden

ja

Mitä nämä elämän veden virrat ovat? Entä jos patoamme vuolaan virran, ehtyykö ja kuivuuko se lopulta käyttämättömyyttään?


10.8.2016

Sivu 51 / 164

www.pasikallio.fi

Uskon, että Jeesus puhui tässä itse

emme kuitenkaan patoa ja tyrehdy-

'Anna Minulle juoda', niin sinä pyy-

asiassa uudestisyntyneen ihmisen

tä sitä lähdettä, mikä meissä on

täisit Häneltä, ja Hän antaisi sinulle

elämästä.

Jumalan Pojan uskossa!

elävää vettä.'" (Joh.4:10) 7.9.2016

Hänen

henkensä

on

elpynyt kuolleesta tilasta karttaman syntistä vaellusta ja jumalattomuut-

"Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä

ta. Uskon kautta on syntynyt kipinä,

vain sen kuulijoita, pettäen itsen-

joka on toivoa, iloa, rakkautta, lau-

ne." (Jaak.1:22)

peutta,

pitkämielisyyttä,

armolli-

suutta ja kaikkinaista hyvyyttä - se

Tämähän ei tarkoita, että kaikki

on sisimmästä kumpuavaa tahtoa

saarnaisivat,

palvella

alinomaa todistavat isolla paahteel-

jumalisien

päämäärien

saavuttamisiksi.

kirjoittaisivat

ja

la uskosta. – Ei, vaan se voi olla myös

luontevaa

keskustelua

ja

"Kuinka paljoa enemmän on Kris-

kohtaamista ihmisten kanssa. Toi-

tuksen veri, Hänen, joka iankaikki-

sinaan voimme jopa järjestää tilan-

sen Hengen kautta uhrasi itsensä

teita, joissa keskusteluihin voimme

viattomana Jumalalle, puhdistava

sitten ohjata 'eläviä sanoja' - aivan,

meidän omantuntomme kuolleista

kuten Jeesus teki kaivolla samaria-

teoista palvelemaan elävää Juma-

laisen naisen seurassa. "Anna mi-

laa"! (Hepr.9:14)

nulle sitä vettä" - syttyi jano, joka tuli täytetyksi!

Aito usko Jeesukseen saa aikaan siis jumalista hyvyyttä elämän kes-

"Niin hän (Paavali) piti joka päivä

kellä. Elämän veden virrat eivät ole

keskusteluja Tyrannuksen koulus-

uskovien omahyväisyyttä, hurskas-

sa. Ja sitä kesti kaksi vuotta, niin

teluja ja toisten piikittelyjä ja alen-

että kaikki Aasian asukkaat, sekä

tavaa halveksuntaa. Elämän veden

juutalaiset että kreikkalaiset, saivat

virrat ovat raikkaita, puhdistavia,

kuulla Herran sanan." (Apt.19:9-10)

virkistäviä ja janoa sammuttavia. Kohdatessasi

tällaisen

ihmisen,

"Niin hän keskusteli synagogassa juutalaisten ja jumalaapelkääväis-

siinä on hyvä olla.

ten kanssa ja torilla joka päivä niiToki elävän veden virrat ovat myös

den kanssa, joita hän siellä tapasi."

sanoja, joissa on voimaa ja vaiku-

(Apt.17:17)

tusta. Sanat, jotka ovat Jumalan Hengestä syntyneitä, tukevat elä-

"Jeesus vastasi ja sanoi hänelle:

mää ja sen virtoja. Vaikka ohjai-

'Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja

lemme

kuka se on, joka sinulle sanoo:

sanavirtojemme

kulkua,

”Sanoivat, että Jeesus elää”! Luuk.24:23 Jeesuksen ristinkuoleman jälkeen opetuslapset saivat kuulla hämmentäviä uutisia! Heidän odotettu Messias oli raa’asti tapettu ja siitä syvän murheen saattelemina ja pettyneinä miettivät, mitä nyt tulisi tapahtumaan. Heidän ainoa ja todellinen toivonsa oli kuollut. Nyt heille tultiin kertomaan Jeesuksen elävän! Hän on ylösnoussut, juuri niin kuin Hän oli edeltäpäin siitä kertonut. Kun opetuslapset saivat itse nähdä Jeesuksen, syntyi usko jota ei voi sammuttaa! Vielä tänäänkin tuhansien ja tuhansien sydämet sykkivät tälle uskolle! Sykähtääkö

sinun

sydämessäsi

palava into ja usko, kun kuulet jonkun sanovan Jeesuksen elävän? Uskossa saat kyllä kokea, mitä on elää Hänen seurassaan! Iloitse tänään kanssani siitä, että Herramme Jeesus Kristus ja Vapahtajamme, ikuinen Kuningas ja Ylistetty - ELÄÄ!!


www.pasikallio.fi

10.8.2016

Sivu 52 / 164

Päivän jakeet: VK 34-35 -2016 19.8.2016 ”Niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus.” 1.Kor.1:24 Kutsuttu, valittu - minäkin? Olenko valittu, Jumalan edeltä kutsuma, uskovainen, Herran palvelija ja matkalla ikuiseen elämään? Tämä kysymys on aiheellinen siksi, että kukaan ei voi tulla Jeesuksen tykö, "ellei Isä vedä häntä" luokseen. (Joh.6:44) ja taas toisaalta "monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut." (Matt.22:14) Ensinnäkin, täytyy huomata, että Raamatun käyttämä sana "kutsutut" oli yleisnimi Jeesuksen seurakuntaan kuuluville aivan samoin, kuin tänään käytetään tosikristityistä nimitystä "uskovainen:" "Kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!" (Room.1:7) Näinä aikoina erityisesti nousee ihmisiä, jotka pyrkivät horjuttamaan vilpittömien uskoa. On jopa niitäkin, jotka luulevat saavansa määritellä toisen ihmisen uskovaisuuden tai uudestisyntymisen kokemisen. Jumalan kutsu ja valittuna oleminen ilmenee erityisenä mielenkiintona ja rakkautena Jeesusta kohtaan. Ei ihmistä edes kiinnosta Jumala, seurakuntaelämä ja pyhyydessä vaeltaminen, ellei hän ole Jumalan kutsumana Jeesuksen lunastustyön pelastama Jumalan lapsi. Ihminen voi toki oman kunnianhimon tyydyttämiseksi elellä seurakunnan keskellä, nauttien

vallankäytöstä ja upeasta porukkahengestä - olihan Juudas myös yksi Jeesuksen opetuslapsi, siitä huolimatta, mikä oli hänen loppunsa.

aivoituksensa mukaan kutsutut." (Room.8:28)

Tämän tähden on syytä valvoa nöyränä omaa sielunsa tilaa.

Siitä syystä minä kärsin kaikki valittujen tähden, että hekin saavuttaisivat pelastuksen, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, ynnä iankaikkisen kirkkauden. (2.Tim.2:10)

"Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta" (2.Kor.13:5) Valvominen joka aika on tarpeen erityisesti siksi, että eksyminen Jumalan läsnäolosta, Hänen sanastaan ja seurakuntayhteydestä on niin lähellä jokaista. "Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin." (Matt.24:24) Toisin sanoen, meidän uskomme alkaja ja sen täydelliseksi saattaja on Jeesus Kristus. Häntä me seuraamme ja Häntä me palvomme. Emme siis seuraa puhujia, ihmisiä ja heidän tekojaan! Poimin tähän vielä muutamia seikkoja, jotka ovat 'Herran kutsuttujen ja valittujen' ominaisuuksia: Jumala voimana ja viisauden lähteenä: "Mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus." (1.Kor.1:24) Yhdessä seurakunnan rakentaminen "Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka Hänen

ovat

Valmis kärsimään vaivaa valittujen tähden

Armoperusteinen seus

Jumalanlap-

"Mutta jos valinta on armosta, niin se ei ole enää teoista, sillä silloin armo ei enää olisikaan armo. Miten siis on? Mitä Israel tavoittelee, sitä se ei ole saavuttanut, mutta valitut ovat sen saavuttaneet; muut ovat paatuneet." (Room.11:6-7) Pyhiä, kuuliaisia - Jeesuksen verellä pestyjä (Ilm.7:14) "Jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha." (1.Piet.1:2) Syyttömyyteen, eli kauteen asetettuja

vanhurs-

"Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa." (Room.8:33) Pukevat päälleen 'Kristuksen' "Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rak-


www.pasikallio.fi

kauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa." (Kol.3:12-17) Tällä tekstillä haluan meidän ymmärtävän, että Jeesukseen uskova ihminen on Jumalan kutsuttu ja valittu. Henki itse todistaa henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. (Room.8:16) ja taas kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. (Room.8:14) Voit siis rukoilla Jumalasi edessä - Jeesuksen nimessä - että Jumala erityisellä tavalla osoittaa elämääsi johdatusta ja sisäiseen maailmaasi hengen vaikuttamaa todistusta Jumalan lapseudesta. Hän halajaa tulla elämääsi, osoittaakseen erityistä rakkauttaan ja huolenpitoaan sinua kohti. Muista myös, että sitä hyvää osaa, minkä sinä olet valinnut, sitä ei oteta sinulta pois! (Luuk.10:42) - ja taas, mikään ei voi erottaa sinua Kristuksen rakkaudesta! (Room.8:38-39) - ja edelleen, mikäli sydämessäsi tunnet epäilyjä, epävarmuutta ja pelkoa, muista, että on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. (Apt.2:21) Toisin sanoen, huuda avuksesi Herran nimeä, anna Jeesuksen veren pestä pois syntisi, usko sydämessäsi, että Jeesus on Herra ja tunnusta se suullasi Jumalalle - silloin olet tehnyt oman osuutesi. Käytännössä se on vain armon vastaanottamista Kristuksen haavojen tähden. Kiitä tänään Jeesusta Kristusta siitä, että Hän on

Sivu 53 / 164

tullut pelastamaan sinut! Hän kykenee siihen, sillä Hän on voittanut kuoleman ja tuonelan vallan! Hän on voittanut pimeyden ja pahuuden vallat ja Hän on tullut tekemään tyhjäksi perkeleen teot sinunkin kohdallasi! (1.Joh.3:8) 20.8.2016 Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. 1.Piet.5:10 Luitko tämän päivän Raamatunjakeen ajatuksella? Saatoit huomata aluksi sanat armollisesta Jumalasta. Kuinka usein sana vakuuttaakaan Jumalan armon ääretöntä suuruutta ja iankaikkista pysyvyyttä. Ymmärräthän, että tämän armon osallisuus on sinuakin varten! Hän on kutsunut - ja Hänen kutsunsa on saanut sen aikaan, että olet antanut elämäsi Jeesukselle. Vaikka vielä elämme kärsimysten ja varjojen laaksoissa, voimme ymmärtää, miten lohdullisia nämä Raamatun tekstit ovat. Lupaus on totta, että Hän valmistaa, tukee, vahvistaa ja lujittaa meitä, jotka uskomme Häneen. Ja Hän ei jätä kesken alkamaansa työtä! Hän on uskollinen suuressa armossaan - meidän heikkoudestamme huolimatta. 21.8.2016 ”Tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen” Gal.2:16 Tämän ymmärtäminen ja sisäistäminen tulisi asettaa evankeliumin ytimeen julistaessamme evankeliumia. Parhainkaan kristitty ei kykene täyttämään lain vaatimusta. Mutta se, että ihminen saa armon osallisuudessa syntinsä anteeksi, se vanhurskauttaa sen, joka uskoo! Ajattelepa

10.8.2016

tätä Jumalan viisautta! Joka ikiselle ihmiselle tarjotaan tasapuolisesti pelastus Kristuksen haavoissa! Siinä lepää meidän jokaisen toivomme! Vanhurskaus tarkoittaa syyttömäksi julistettua ja Jumalalle kelpaavaa. Et voisi lisätä mitään siihen - vanhurskautukseen, jonka Jumala lahjoittaa Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Itse asiassa, yrittäessämme puhdistautua ja pyhittäytyä katumusharjoituksia suorittaen, kulkeudumme vain poispäin Kristuksesta. Syntisyytemme määrä ei vähene tunnustamalla syntejä -ei, vaan ainoa uhri syntiemme edestä on Jeesus Kristus, kertakaikkisena uhrina Golgatalla. Hänen verensä puhdistaa tuntomme, uskoessamme Häneen. Jeesuksen veressä on ainut puhdistuslähde kaikkea syntiä ja saastaisuutta vastaan. Totta kai koemme surua ja mielipahaa langettuamme ja erehdyttyämme. Niin pitääkin olla - likaisen tulee tuntea likaisuutensa - mutta sen jälkeen, niin kuin ruumiimmekin pesemme, emme puhu vain siitä, että olemme lianneet itsemme! - Se ei puhdista minua, että kerron työpäivän päätteeksi vaimolleni, kuinka olen sotkenut itseni päivän töissä! Minun on mentävä pesulle... Jeesuksen verivirran alla, saan tuntea, miten syntini huuhdotaan pois. Itse asiassa siinä tunnustan jo likaisuuteni ja syntisyyteni Jumalan edessä, kun astun Jeesuksen ristin juurelle pyytäen Hänen verensä puhdistusta sydämeeni. Pesun yhteydessä hylkään sydämessäni olevaa likaa. Voisin toki laittaa puhtaat vaatteet ja käyttää deodoranttia runsaasti, peittääkseni likaisuuteni, mutta ne teot tai rituaalit eivät minua puhdista. Uskoessani Jeesukseen, omistan puhtauden Hänen verensä


www.pasikallio.fi

kautta. Siinä ikään kuin liitän sydämeni Jumalalle kuuluvaksi - en synnille ja tälle maailmalle. Vaikka ruumiissani asuu synti ja sen himo, sydämeni kuuluu Jeesukselle Kristukselle! Puhtaus saa aikaan halun säilyttää raikkaan ja puhtauden olotilan. On vain niin, että matkan pölyt sotkevat ruumistamme, aivan samoin, kuin elämämme matkalla sielumme ja henkemme likaantuu tämän maailman synnillisyydestä. Turmeltunut luontomme on kuin magneetti, joka vetää puoleensa maailmanmielisyyttä ja sen syntiä. Siksi aika ajoin täytyy tulla puhdistuslähteen luokse, Jeesuksen veren vihmottavaksi. Se on myös parannuksen tekemistä. Tunnustaessamme Jumalan edessä syntisyytemme, ja Jeesuksen veren puhdistavan voiman, saamme lahjaksi vanhurskautuksen, jossa syyllisyytemme pyyhitään pois. Uskon kautta Kristukseen saamme omistaa jotain, mitä tämä maailma ei voi käsittää. Se ei tokikaan anna lupaa tehdä syntiä, mutta jos joku heikkouttaan syntiä tekeekin, hänen puolestaan on Kristus kuollut ja kolmantena päivänä herätetty. Hänelle annetaan hänen syntinsä anteeksi! Kaikkivaltias Jumala on päätöksensä nojalla säätänyt, että se, joka uskoo Hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen, saa syntinsä anteeksi Hänen nimensä kautta. --Jeesus, armahda minua! Puhdista tuntoni, pese pois minun kaikki syntini - kalliin sovintoveresi tähden. Herra, Sinä voit varjella minut lankeamasta, Sinä voit vahvistaa ja lujittaa minua! Anna Pyhän Henkesi voiman uudistaa henkeäni ja mieltäni. Kanna ja johdata minua tahtosi tietä.

Sivu 54 / 164

Kiitos Jeesus, mitä olet puolestani tehnyt! Kiitos pelastuksesta, armosta ja iankaikkisesta elämästä! Kiitos Jeesus, että Sinä varjelet omanasi, siunaat ja tuet minua verihaavoitetulla kädelläsi! - Amen! Ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti, amen! 22.8.2016 ”Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi; sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle.” 2.Kor.10:3-5 Miten voisimme muistaa tämän, ettei meidän tule taistella elämämme tilanteissa vanhan turmeltuneen luontomme totutuilla tavoilla? Maailma on kova, julma, armoton ja etsii aina omaansa. Jumalisuus Hengen täyteydessä kasvattaa taasen pitkämielisyyttä ja laupeutta, armollisuutta ja lempeyttä. "Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä." (Room.12:2) Ymmärrä oikein, että hajottaessamme maahan järjenpäätelmiä, se ei estä järjen käyttöä oikeiden asioiden puolesta. Tässä Raamatunjakeessa puhutaan niistä asenteista ja ajatuksista, jotka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Ajatusten kuuliaisuus Kristukselle, merkitsee sitä, että asetamme sydämemme myötäelämään jumalisen hyvyyden ja Hänen Sanansa kanssa. Pei-

10.8.2016

laamme siis ajatuksiamme ja asenteitamme Jeesukseen Kristukseen. Luulenpa, että meillä jokaisella riittää kilvoiteltavaa ja parannuksen tekemistä näillä alueilla. Jumala kyllä auttaa meitä taistelussa. Jeesuksen Veren voima huuhtoo kaikki syntimme pois ja Jumalan ihmeellinen rauha vallitsee sydämissämme ulkoisista taisteluista huolimatta. "Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa." (Fil.4:5-7) 23.8.2016 ”Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme.” 1.Joh.4:10-11 Näetkö, miten Raamattu on täynnä hyvyyttä! Mikä valtava hyvyys onkaan Jumalan rakkaus ihmisen sydämessä ja elämänsä keskellä! Miten eläisin todeksi tänään jumalista hyvyyttä, rakkautta ja armoa? Missä voisin osoittaa kanssaihmisille Jeesuksen luonteenpiirteitä? "Minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, Hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni." (Gal.2:20)


www.pasikallio.fi

Jumalan sana velvoittaa - suorastaan vaatii - meitä elämään todeksi jumalista rakkautta. Omin voimin tulokset jäävät kovin laihoiksi, mutta täyttyessämme Pyhällä Hengellä, ja antautuen uskossa Jeesuksen varaan, saamme nähdä Jumalan muuttavaa voimaa elämässämme. Voittakoon Jeesuksen rakkaus nurjuutemme, surumme, pettymyksemme, kipumme, ahdistuksemme, mielipahamme, pelkomme, epäilyksemme, riittämättömyyden tunteemme, äkkipikaisuutemme, ylpeän ja omahyväisen mielemme. "Kaikki minä voin Hänessä, joka minua vahvistaa." (Fil.4:13) 24.8.2016 ”Sinä, Herra, älä sulje minulta laupeuttasi, Sinun armosi ja totuutesi varjelkoon minua aina.” Ps:40:12 Jumala rakas! Älä sulje minulta laupeuttasi! - Luottaen Hänen armahtavaan laupeuteensa, minäkin voin lähestyä Häntä. Elämämme on Jumalan varassa. Ellei Hän pelasta, olemme kadotettuja. Hänellä on valta hukuttaa ikuiseen kadotukseen - tai pelastaa ikuiseen elämään. Tämä täytyy tunnustaa nöyrästi Hänen edessään. Emme voi muuta, kuin luottaa Hänen armoonsa Jeesuksessa Kristuksessa. Voimme vain anoa pelastusta ja syntiemme anteeksiantoa Jeesuksen haavojen kautta. Voimme vain antaa sovittaa itsemme Hänen kanssaan, Hänen, joka uhrasi oman Poikansa kertakaikkisena uhrina koko maailman edestä. Tuon viattoman uhrin ja lunastustyön Kristuksessa, saamme lukea itsellemme pelastukseksi. Siinä on suuri armo ja rakkaus, että Hän kuoli puolestamme, että meillä olisi ikuinen elämä.

Sivu 55 / 164

"Armo ja totuus varjelkoon minua" - Tämän voimme lukea sanoen; Jeesus Kristus varjelkoon minua! Hän on tie, totuus ja elämä. Hänessä saamme kaiken, mitä elämiseen ja jumalisuuteen tarvitaan. 25.8.2016 ”Kuule, Herra, ja armahda minua, Herra, ole minun auttajani." Sinä muutit minun murheeni ilokarkeloksi, Sinä riisuit minun surupukuni ja vyötit minut riemulla, että minun sieluni veisaisi sinulle kiitosta, eikä vaikenisi. Herra, minun Jumalani, Sinua minä ylistän iankaikkisesti.” Ps.30:11-13 Daavidin elämä oli rukoustaistelua ja ylistystä ja kiitosta rukousvastauksista. Voisiko meidän elämämme olla Jumalaan turvautumista ja Hänen ihmeellisen apunsa näkemistä? Voisimmeko me Daavidin tavoin vuodattaa Jumalalle sydäntämme ja kiittäen, ylistäen ja palvoen korottaa Jumalamme suurta nimeä?! Haluan meidän näkevän Daavidista elämän mallin, joka on intoa ja elämän halua uhkuvaa toiveikasta ja Jumalan hyvyyteen tarttuvaa elämää. Hän osasi nauttia iloiten kiitollisena jumalisesta hyvyydestä elämänsä keskellä. Usko minua, ei ole tilannetta, olosuhdetta tai kohtaloa, jota Kaikkivaltias Jumala ei kykenisi muuttamaan! Hänen hyvä tahtonsa Jeesuksessa Kristuksessa - on sinunkin ulottuvillasi. Tule, maista ja koe, miten hyvä on Herra! 26.8.2016 ”Kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä Häneltä anovat!" Luuk.11:13 Uskallatko rukoilla elämäsi ylle Pyhän Hengen täyteyttä, voimaa, rohkeutta, viisautta, näkökykyä, johdatusta ja yliluonnollisia vaikutuksia toivottomien tilanteiden keskelle?

10.8.2016

Tiesitkö, mitä Pyhä Henki tekee ensitöikseen, tullessaan ihmisen sydämeen? – Totuuden Henki paljastaa ihmisen vajavaisuuden, syntisyyden, turmeltuneisuuden ja heikkouden. Pyhä Henki auttaa näkemään todellisuuden ihmisyydestä - ja se tekee meistä hyvin pieniä ja nöyriä. Ajattelitko, että Pyhä Henki olisi elämässäsi pelkkää iloa ja riemua, upeita tuntemuksia hurmio tilassa, tai valtavia kokemuksia erilaisten ilmentymämuotojen saattelemina? Vakuutan sinulle, että Jumalan Hengen läsnäolo elämässä on enemmän! Jumala tahtoo näyttää sinulle "synnin, vanhurskauden ja tuomion." (Joh.16:8-9) - eli kirkastaa sen totuuden, että ihmisen synti on olla uskomatta Jeesukseen - ja Jeesuksen merkityksen lunastajana, sovittajana, voittajana ja Kuninkaana Isän oikealla puolella - ja että tämä maailma on jo tuomittu pahuutensa ja turmeluksen tähden. Pyhä Henki kirkastaa siis Jeesuksen Kristuksen merkitystä tämän pimeän ja saastaisen maailman edessä. Mikäli tunnet Raamattua, voit nähdä siellä monen ihmisen olleen täynnä Jumalan Henkeä ja tekevän suuria töitä vaikuttaen aina koko maailmanajan kristillisyyteen. Kuitenkin nuo Jumalan miehet ja naiset kulkivat tiensä vankiloiden, vainojen, pilkan ja raipaniskujen kautta. Ulkoiset olosuhteet saattoivat olla kärsimystä ja koettelemusta, mutta he kantoivat sisällään tulta, joka sai heidät nousemaan, ylistämään ja kiittämään taivaallista Isää vastoin kaikkia elämän olosuhteita. Pyhä Henki vie siis tositoimiin, ilojen ja surujen keskelle. Siinä oppii tuntemaan oman huonoutensa, mutta myös armollisen Jumalan. Hänen rakkautensa, pyhyytensä ja kirkkautensa ovat kuitenkin elämisen arvoiset!


www.pasikallio.fi

Pyhä Henki johtaa meidän elämämme lähelle Jumalaa. Niin hyvä, kuin se onkin, se saa meidät tuntemaan itsemme likaisiksi ja saastaisiksi. Mitä lähempänä Jumalaa olemme, sitä syyllisemmäksi tunnemme itsemme. - Tosin, Jumalan mieleinen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi! Meillä on myös uskallus Jumalaan Jeesuksen sovitustyön kautta. Onkin äärimmäisen tärkeää, että annamme Jeesuksen veren vihmoa sydämemme kaikesta synnistä ja tunnustamme Hänet Herraksi ja ainoaksi valtiaaksemme. Tiedäthän, että ihminen, joka tunnustaa Jeesuksen Herrautta, on Pyhän Hengen ympäröimä! "Kukaan ei voi sanoa: "Jeesus olkoon Herra", paitsi Pyhässä Hengessä." (1.Kor.12:3) Jeesuksen kautta ja Hänen nimessään meillä on siis pääsy Pyhän Hengen täyteyteen. Mitä kaikkea voisitkaan kokea, täyttyessäsi päivittäin Pyhällä Hengellä! "Voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa Hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman Hengen vaikutuksesta; toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä; toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja; toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä; toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niin kuin tahtoo." (1.Kor.12:6-11)

Sivu 56 / 164

27.8.2016 Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti; ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää. Ps.139:14 Tänään olen ajatellut ihmiselämän arvoa. Ymmärränkö, miten paljon minulle on annettu - ihan vain elääkseni tässä ajassa? Kyky ajatella, puhua, tehdä käsillä vaikka mitä, jalat liikkumista varten, näkökyky, kuulo, tunne-elämä, järki ja hengelliset ulottuvuudet - nämä kaikki ovat Luojan lahjaa ihmiselle! Kiitänkö Jumalaani tästä kaikesta? Vai napisenko niistä muutamista epäkohdista, joita saatan havaita elämäni keskellä? Olen ihmeellisesti tehty - olen Jumalan tekoa! Voisinko arvostaa itseäni ja lähimmäisiäni juuri siksi, että Jumala on tämän kaiken tehnyt ja antanut?! "Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä Hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kuudes päivä" (1.Moos.1:31) 28.8.2016 ”Käynpä tahi makaan, Sinä sen havaitset, ja kaikki minun tieni ovat Sinulle tutut. Sillä, katso, ei ole sanaa minun kielelläni, jota Sinä, Herra, et täysin tunne.” Ps.139:3-4 On miltei pelottavaa ajatella, että joku tuntee minut täysin ja läpikotaisin. Oikeastaan siinä ei voi muuta kuin antautua ja tunnustaa avoimesti oman inhimillisyytensä ja pienuutensa. Jeesukseen uskovalle Jumalan läpitunkeva ja valaiseva kirkkaus on kuitenkin suuri ilo. Hän tietää mitä tekoa olemme

10.8.2016

ja siksi Hän myös ymmärtää meitä. Olemme Luojamme käsialaa, eikä Hänelle ole mitenkään yllätys se, että olemme ihmisinä heikkoja ja niin helposti lankeavia. Olisihan Hän voinut tehdä meistä toisenlaisia, mutta Hän näki hyväksi tehdä juuri näin. Ei ole sanaa meidän suussamme, mitä Jumala ei täysin tuntisi. Hän tietää taustatekijät, sielumme kivut, asenteemme ja ympäristötekijät. Hän tietää, miksi sanamme ovat sellaisia, kuin ne ovat. Jumalan armoa, laupeutta ja pitkämielisyyttä tuntevana on helppo iloita jumalisesta läpivalaisusta. Hän näkee, paljastaa ja puhdistaa. Hän kasvattaa meitä olemaan Hänen palveluksessaan - kannustaaksemme toinen toisiamme kasvamaan Jumalan armossa ja tuntemuksessa. "Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija; eikä mikään luotu ole Hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua Hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan." (Hepr.4:12-16)


www.pasikallio.fi

28.8.2016 ”Sinä, Herra, olet minun lamppuni; Herra valaisee minun pimeyteni.” 2.Sam.22:29 "Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni." (Ps.119:105) Minun pimeytenikään ei ole niin pimeää, etteikö sitä Jumalan valo voita! Syntiä ja vääryyttä kuvataan Raamatussa pimeydeksi. Siksi synnin unesta herätessä, Jumalan armo Jeesuksen Kristuksen kautta valaisee sydämemme ja saamme nähdä, kuinka Hänen verensä puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

Sivu 57 / 164

29.8.2016 ”Jumalan tie on nuhteeton, Herran sana tulessa koeteltu. Hän on kaikkien kilpi, jotka Häneen turvaavat. Sillä kuka muu on Jumala kuin Herra, ja kuka pelastuksen kallio, paitsi meidän Jumalamme” Ps.18:31-32

"Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee!" (Ef.5:14)

"Laupeus ja uskollisuus älkööt hyljätkö sinua. Sido ne kaulaasi, kirjoita ne sydämesi tauluun, niin saat armon ja hyvän ymmärryksen Jumalan ja ihmisten silmien edessä. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Tunne Hänet kaikilla teilläsi, niin Hän sinun polkusi tasoittaa. Älä ole viisas omissa silmissäsi. Pelkää Herraa ja karta pahaa." (San.3:3-7) 30.8.2016

"Jos me tunnustamme syntimme, on Hän uskollinen ja vanhurskas, niin että Hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä." (1.Joh.1:9)

”Hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte” 2.Piet.1:4

"Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä Sinä olet minun kanssani; Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat." (Ps.23:3-4)

Osallisiksi jumalisesta luonnosta! - voisiko lohdullisempaa lupausta olla?!

10.8.2016

lempeän armollisuuden saattelemana voi olla siis meidänkin osamme. Jumalisen luonnon vaikutukset ovat ennen kaikkea omaan elämään hyvää tekevä. Minä muutun, kasvan ja pääsen sieluni kivuista - Jumalan armon avulla! Kun tällaista saan kokea, on selvää, että jumalisen luonnon vaikutukset ulottuvat lähimmäisiinkin. Kohdatessani ihmisiä, joissa jumalinen luonne on saanut tehdä tehtävänsä, minä iloitsen tavattomasti heistä! Kaipaan olla heidän kaltainen! Sitä hyvyyttä, mitä Jumala saa aikaan ihmisessä, se ei onnistu omin voimin. Mutta Jumalan työ meissä saa aikaan sen, että rakastamme toisiamme puhtaasta sydämestä.

Jumala on hyvä. Hän on rakkaus, ja Hänellä on hyvä tahto ihmisiä kohtaan. Kaikkinainen hyvyys, puhtaus ja pyhyys -

Päivän jakeet: VK 33-34 -2016 18.8.2016 Kaikki minä voin Hänessä, joka minua vahvistaa. Fil.4:13 Uskotko todella tähän Raamatun lupaukseen? Saatat olla elämässäsi mahdottomuuksien edessä, mutta mietipä, millaisissa tilanteissa Paavali kirjoitti nämä lohdulliset ja rohkaisevat sanat!

Kahleissa, vankityrmässä, ilman minkäänlaisia hyvinvoinnin edellytyksiä ja vieläpä verille ruoskittuna! Tuolla haisevassa vankityrmässä Paavali iloitsi Jumalan mahdollisuuksista! – Ja arvaapa mitä! – miljoonat ihmiset kautta aikojen ja ympäri maailman ovat saaneet lukea hänen rohkaisevia ja opettavia kirjeitään! Hän todella voi kaiken Hänessä!!

Jumala vahvistaa myös sinua! Voit uskoa, elämäsi tilanteista huolimatta, että sinäkin voit kaiken Hänessä, joka sinua vahvistaa! Sinä VOIT Jumalan Pojan uskossa! Kiitä ja iloitse siitä jo etukäteen! Viritä ylistyslaulu Jeesuksen nimen kunniaksi ja katso, miten vankilasi perustukset järkkyvät!!


"Monta on vanhurskaalla kärsimystä, mutta Herra vapahtaa hänet niistä kaikista." (Ps.34:19) "Monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemän sisälle Jumalan valtakuntaan".

10.8.2016

Sivu 58 / 164

www.pasikallio.fi

(Apt.14:22)

"Niin Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Siioniin riemuiten, päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat." (Jes.51:11) 19.8.2016 mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus. 1.Kor.1:24 Kutsuttu, valittu - minäkin? Olenko valittu, Jumalan edeltä kutsuma, uskovainen, Herran palvelija ja matkalla ikuiseen elämään? Tämä kysymys on aiheellinen siksi, että kukaan ei voi tulla Jeesuksen tykö, "ellei Isä vedä häntä" luokseen. (Joh.6:44) ja taas toisaalta "monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut." (Matt.22:14)

Ensinnäkin, täytyy huomata, että Raamatun käyttämä sana "kutsutut" oli yleisnimi Jeesuksen seurakuntaan kuuluville aivan samoin, kuin tänään käytetään tosikristityistä nimitystä "uskovainen:" "Kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!" (Room.1:7) Näinä aikoina erityisesti nousee ihmisiä, jotka pyrkivät horjuttamaan vilpittömien uskoa. On jopa niitäkin, jotka luulevat saavansa määritellä toisen ihmisen uskovaisuuden tai uudestisyntymisen kokemisen. Jumalan kutsu ja valittuna oleminen ilmenee erityisenä mielenkiintona ja rakkautena

Jeesusta kohtaan. Ei ihmistä edes kiinnosta Jumala, seurakuntaelämä ja pyhyydessä vaeltaminen, ellei hän ole Jumalan kutsumana Jeesuksen lunastustyön pelastama Jumalan lapsi. Ihminen voi toki oman kunnianhimon tyydyttämiseksi elellä seurakunnan keskellä, nauttien vallankäytöstä ja upeasta porukkahengestä - olihan Juudas myös yksi Jeesuksen opetuslapsi, siitä huolimatta, mikä oli hänen loppunsa. Tämän tähden on syytä valvoa nöyränä omaa sielunsa tilaa. "Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta" (2.Kor.13:5)

Valvominen joka aika on tarpeen erityisesti siksi, että eksyminen Jumalan läsnäolosta, Hänen sanastaan ja seurakuntayhteydestä on niin lähellä jokaista. "Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin." (Matt.24:24)

Toisin sanoen, meidän uskomme alkaja ja sen täydelliseksi saattaja on Jeesus Kristus. Häntä me seuraamme ja Häntä me palvomme. Emme siis seuraa puhujia, ihmisiä ja heidän tekojaan! Poimin tähän vielä muutamia seikkoja, jotka ovat 'Herran kutsuttujen ja valittujen' ominaisuuksia: Jumala voimana ja viisauden lähteenä: "Mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus." (1.Kor.1:24)

Yhdessä seurakunnan rakentaminen "Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka Hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut." (Room.8:28) Valmis kärsimään vaivaa valittujen tähden Siitä syystä minä kärsin kaikki valittujen tähden, että hekin saavuttaisivat pelastuksen, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, ynnä iankaikkisen kirkkauden. (2.Tim.2:10) Armoperusteinen seus

Jumalanlap-

"Mutta jos valinta on armosta, niin se ei ole enää teoista, sillä silloin armo ei enää olisikaan armo. Miten siis on? Mitä Israel tavoittelee, sitä se ei ole saavuttanut, mutta valitut ovat sen saavuttaneet; muut ovat paatuneet." (Room.11:6-7) Pyhiä, kuuliaisia - Jeesuksen verellä pestyjä (Ilm.7:14) "Jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha." (1.Piet.1:2) Syyttömyyteen, eli kauteen asetettuja

vanhurs-

"Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa." (Room.8:33) Pukevat päälleen 'Kristuksen' "Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vas-


www.pasikallio.fi

taan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa." (Kol.3:12-17) Tällä tekstillä haluan meidän ymmärtävän, että Jeesukseen uskova ihminen on Jumalan kutsuttu ja valittu. Henki itse todistaa henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. (Room.8:16) ja taas kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. (Room.8:14) Voit siis rukoilla Jumalasi edessä - Jeesuksen nimessä - että Jumala erityisellä tavalla osoittaa elämääsi johdatusta ja sisäiseen maailmaasi hengen vaikuttamaa todistusta Jumalan lapseudesta. Hän halajaa tulla elämääsi, osoittaakseen erityistä rakkauttaan ja huolenpitoaan sinua kohti. Muista myös, että sitä hyvää osaa, minkä sinä olet valinnut, sitä ei oteta sinulta pois! (Luuk.10:42) - ja taas, mikään ei voi erottaa sinua Kristuksen rakkaudesta! (Room.8:38-39) - ja edelleen, mikäli sydämessäsi tunnet epäilyjä, epävarmuutta ja pelkoa, muista, että on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. (Apt.2:21) Toisin sanoen, huuda avuksesi Herran nimeä, anna Jeesuksen veren pestä pois syntisi, usko sydämessäsi, että Jeesus on Herra ja tunnusta se suullasi Jumalalle - silloin olet tehnyt oman osuutesi. Käytännössä

Sivu 59 / 164

se on vain armon vastaanottamista Kristuksen haavojen tähden. Kiitä tänään Jeesusta Kristusta siitä, että Hän on tullut pelastamaan sinut! Hän kykenee siihen, sillä Hän on voittanut kuoleman ja tuonelan vallan! Hän on voittanut pimeyden ja pahuuden vallat ja Hän on tullut tekemään tyhjäksi perkeleen teot sinunkin kohdallasi! (1.Joh.3:8) 20.8.2016 ”Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, Hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava.” 1.Piet.5:10 Luitko tämän päivän Raamatunjakeen ajatuksella? Saatoit huomata aluksi sanat armollisesta Jumalasta. Kuinka usein sana vakuuttaakaan Jumalan armon ääretöntä suuruutta ja iankaikkista pysyvyyttä. Ymmärräthän, että tämän armon osallisuus on sinuakin varten! Hän on kutsunut - ja Hänen kutsunsa on saanut sen aikaan, että olet antanut elämäsi Jeesukselle. Vaikka vielä elämme kärsimysten ja varjojen laaksoissa, voimme ymmärtää, miten lohdullisia nämä Raamatun tekstit ovat. Lupaus on totta, että Hän valmistaa, tukee, vahvistaa ja lujittaa meitä, jotka uskomme Häneen. Ja Hän ei jätä kesken alkamaansa työtä! Hän on uskollinen suuressa armossaan - meidän heikkoudestamme huolimatta. 21.8.2016 ”Tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen.” Gal.2:16 Tämän ymmärtäminen ja sisäistäminen tulisi asettaa evankeliumin ytimeen julistaessamme evankeliumia. Parhainkaan kristitty ei kykene täyttämään lain vaatimusta.

10.8.2016

Mutta se, että ihminen saa armon osallisuudessa syntinsä anteeksi, se vanhurskauttaa sen, joka uskoo! Ajattelepa tätä Jumalan viisautta! Joka ikiselle ihmiselle tarjotaan tasapuolisesti pelastus Kristuksen haavoissa! Siinä lepää meidän jokaisen toivomme! Vanhurskaus tarkoittaa syyttömäksi julistettua ja Jumalalle kelpaavaa. Et voisi lisätä mitään siihen - vanhurskautukseen, jonka Jumala lahjoittaa Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Itse asiassa, yrittäessämme puhdistautua ja pyhittäytyä katumusharjoituksia suorittaen, kulkeudumme vain poispäin Kristuksesta. Syntisyytemme määrä ei vähene tunnustamalla syntejä -ei, vaan ainoa uhri syntiemme edestä on Jeesus Kristus, kertakaikkisena uhrina Golgatalla. Hänen verensä puhdistaa tuntomme, uskoessamme Häneen. Jeesuksen veressä on ainut puhdistuslähde kaikkea syntiä ja saastaisuutta vastaan. Totta kai koemme surua ja mielipahaa langettuamme ja erehdyttyämme. Niin pitääkin olla - likaisen tulee tuntea likaisuutensa - mutta sen jälkeen, niin kuin ruumiimmekin pesemme, emme puhu vain siitä, että olemme lianneet itsemme! - Se ei puhdista minua, että kerron työpäivän päätteeksi vaimolleni, kuinka olen sotkenut itseni päivän töissä! Minun on mentävä pesulle... Jeesuksen verivirran alla, saan tuntea, miten syntini huuhdotaan pois. Itse asiassa siinä tunnustan jo likaisuuteni ja syntisyyteni Jumalan edessä, kun astun Jeesuksen ristin juurelle pyytäen Hänen verensä puhdistusta sydämeeni. Pesun yhteydessä hylkään sydämessäni olevaa likaa. Voisin toki laittaa puhtaat vaatteet ja käyttää deodoranttia runsaasti, peittääkseni likaisuuteni, mut-


Sivu 60 / 164

www.pasikallio.fi

ta ne teot tai rituaalit eivät minua puhdista. Uskoessani Jeesukseen, omistan puhtauden Hänen verensä kautta. Siinä ikään kuin liitän sydämeni Jumalalle kuuluvaksi - en synnille ja tälle maailmalle. Vaikka ruumiissani asuu synti ja sen himo, sydämeni kuuluu Jeesukselle Kristukselle! Puhtaus saa aikaan halun säilyttää raikkaan ja puhtauden olotilan. On vain niin, että matkan pölyt sotkevat ruumistamme, aivan samoin, kuin elämämme matkalla sielumme ja henkemme likaantuu tämän maailman synnillisyydestä. Turmeltunut luontomme on kuin magneetti, joka vetää puoleensa maailmanmielisyyttä ja sen syntiä. Siksi aika ajoin täytyy tulla puhdistuslähteen luokse, Jeesuksen veren vihmottavaksi. Se on myös parannuksen tekemistä. Tunnustaessamme Jumalan edessä syntisyytemme, ja Jeesuksen veren puhdistavan voiman, saamme lahjaksi vanhurskautuksen, jossa syyllisyytemme pyyhitään pois. Uskon kautta Kristukseen saamme omistaa jotain, mitä tämä maailma ei voi käsittää. Se ei tokikaan anna lupaa tehdä syntiä, mutta jos joku heikkouttaan syntiä tekeekin, hänen puolestaan on Kristus kuollut ja kolmantena päivänä herätetty. Hänelle annetaa hänen syntinsä anteeksi! Kaikkivaltias Jumala on päätöksensä nojalla säätänyt, että se, joka uskoo Hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen, saa syntinsä anteeksi Hänen nimensä kautta. ---

Herra, Sinä voit varjella minut lankeamasta, Sinä voit vahvistaa ja lujittaa minua! Anna Pyhän Henkesi voiman uudistaa henkeäni ja mieltäni. Kanna ja johdata minua tahtosi tietä. Kiitos Jeesus, mitä olet puolestani tehnyt! Kiitos pelastuksesta, armosta ja iankaikkisesta elämästä! Kiitos Jeesus, että Sinä varjelet omanasi, siunaat ja tuet minua verihaavoitetulla kädelläsi! - Amen! Ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti, amen! 22.8.2016 Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi; sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. 2.kor.10:3-5 Miten voisimme muistaa tämän, ettei meidän tule taistella elämämme tilanteissa vanhan turmeltuneen luontomme totutuilla tavoilla? Maailma on kova, julma, armoton ja etsii aina omaansa. Jumalisuus Hengen täyteydessä kasvattaa taasen pitkämielisyyttä ja laupeutta, armollisuutta ja lempeyttä. "Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä." (Room.12:2)

Jeesus, armahda minua! Puhdista tuntoni, pese pois minun kaikki syntini - kalliin sovintoveresi tähden.

Ymmärrä oikein, että hajottaessamme maahan järjenpäätelmiä, se ei estä järjen käyttöä oikeiden asioiden puolesta. Tässä Raamatunjakeessa puhutaan niistä asenteista ja aja-

10.8.2016

tuksista, jotka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Ajatusten kuuliaisuus Kristukselle, merkitsee sitä, että asetamme sydämemme myötäelämään jumalisen hyvyyden ja Hänen Sanansa kanssa. Peilaamme siis ajatuksiamme ja asenteitamme Jeesukseen Kristukseen. Luulenpa, että meillä jokaisella riittää kilvoiteltavaa ja parannuksen tekemistä näillä alueilla. Jumala kyllä auttaa meitä taistelussa. Jeesuksen Veren voima huuhtoo kaikki syntimme pois ja Jumalan ihmeellinen rauha vallitsee sydämissämme ulkoisista taisteluista huolimatta. "Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa." (Fil.4:5-7) 23.8.2016 Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että Hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. 1.Joh.4:10-11 Näetkö, miten Raamattu on täynnä hyvyyttä! Mikä valtava hyvyys onkaan Jumalan rakkaus ihmisen sydämessä ja elämänsä keskellä! Miten eläisin todeksi tänään jumalista hyvyyttä, rakkautta ja armoa? Missä voisin osoittaa kanssaihmisille Jeesuksen luonteenpiirteitä? "Minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan us-


www.pasikallio.fi

kossa, Hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni." (Gal.2:20)

Jumalan sana velvoittaa - suorastaan vaatii - meitä elämään todeksi jumalista rakkautta. Omin voimin tulokset jäävät kovin laihoiksi, mutta täyttyessämme Pyhällä Hengellä, ja antautuen uskossa Jeesuksen varaan, saamme nähdä Jumalan muuttavaa voimaa elämässämme. Voittakoon Jeesuksen rakkaus nurjuutemme, surumme, pettymyksemme, kipumme, ahdistuksemme, mielipahamme, pelkomme, epäilyksemme, riittämättömyyden tunteemme, äkkipikaisuutemme, ylpeän ja omahyväisen mielemme.

Sivu 61 / 164

"Kaikki minä voin Hänessä, joka minua vahvistaa." (Fil.4:13) 24.8.2016 ”Sinä, Herra, älä sulje minulta laupeuttasi, Sinun armosi ja totuutesi varjelkoon minua aina.” Ps.40:12 Jumala rakas! Älä sulje minulta laupeuttasi! - Luottaen Hänen armahtavaan laupeuteensa, minäkin voin lähestyä Häntä. Elämämme on Jumalan varassa. Ellei Hän pelasta, olemme kadotettuja. Hänellä on valta hukuttaa ikuiseen kadotukseen - tai pelastaa ikuiseen elämään. Tämä täytyy tunnustaa nöyrästi Hänen edessään. Emme voi muuta, kuin luottaa Hänen armoonsa Jeesuksessa Kristuksessa. Voimme vain

10.8.2016

anoa pelastusta ja syntiemme anteeksiantoa Jeesuksen haavojen kautta. Voimme vain antaa sovittaa itsemme Hänen kanssaan, Hänen, joka uhrasi oman Poikansa kertakaikkisena uhrina koko maailman edestä. Tuon viattoman uhrin ja lunastustyön Kristuksessa, saamme lukea itsellemme pelastukseksi. Siinä on suuri armo ja rakkaus, että Hän kuoli puolestamme, että meillä olisi ikuinen elämä. "Armo ja totuus varjelkoon minua" - Tämän voimme lukea sanoen; Jeesus Kristus varjelkoon minua! Hän on tie, totuus ja elämä. Hänessä saamme kaiken, mitä elämiseen ja jumalisuuteen tarvitaan.

Päivän jakeet: VK 32-33 -2016 9.8.2016 ”Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää Hän on sinulle tehnyt, Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella, joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Ps.103:2-5 Älä unohda Jumalasi hyviä tekoja sinulle. Kiitä elämästä, toivosta, viisaudesta, kyvyistäsi ja osaamisistasi, sillä ne ovat lähtöisin Jumalasta. Luodessaan sinut, Hän valmisti jo silloin jokaisen päiväsi! Kiitä Herraa siitä, että elämäsi on Jumalasi käsissä. Luota Hänen hyvään tahtoonsa ja kiitä Jeesusta armonsa runsaudesta. Kiitä tänään Herraa myös siitä, että Hän täyttää sydämesi ha-

lajamiset hyvyydellään! Ajattele, että Hän - koko kaikkeuden luoja - on kiinnostunut sinun sydämesi kaipauksesta! Kiitos Jeesus tästä suuresta armosta!! 10.8.2016 ”Laupias ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja suuri armossa.” Ps.103:8 Kuinka voikaan lyhyt lause pitää paljon sisällään! Miten kävisikään meidän ilman Jumalan laupeutta ja armahtavaisuutta. Raamattu vakuuttaa Jumalan ihmeellisen armon suuruutta useaan otteeseen. Siellä, missä synti on suureksi tullut, armo on ylenpalttinen! Tämä kertoo Jumalamme suuresta ja rakastavasta sydämestä. Hän tahtoo ottaa takaisin tuhlaajapojan, langenneen naisen ja jokaisen, joka kaipaa pelastus-

ta sielullensa. Armo riittää sinullekin! "Minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme." (Room.8:38-39)

11.8.2016 ”Minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto.” Fil.1:21 Mitä tämä sana merkitsee sinulle? Hehkuuko sydämesi innosta, ajatellessasi kaikkea sitä, mitä Jeesus on edestäsi tehnyt ja mitä Hän on sinulle antanut? Ymmärrämmekö, että Hän on elämän antaja? – Hän antaa kaiken, mitä elämiseen ja jumalisuuteen tarvitaan!


www.pasikallio.fi

Sivu 62 / 164

"Hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, Hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään" (2.Piet.1:3)

elävään Jumalaan ja saaneet siinä lohdutuksen.

Elämä ja kuolema Kristuksen kanssa on sanoinkuvaamattoman paljon enemmän, kuin elämä ilman Jumalaa. Pyydä jumalista viisautta ja näkökykyä nähdäksesi ne aarteet ja rikkaudet, jotka Jumala on kätkenyt Poikaansa Jeesukseen Kristukseen.

"Vaikka sotajoukko asettuisi minua vastaan, ei minun sydämeni pelkäisi; vaikka sota nousisi minua vastaan, siinäkin minä olisin turvassa. Yhtä minä rukoilen Herralta, sitä minä pyydän: että saisin asua Herran huoneessa kaiken elinaikani, katsella Herran suloisuutta ja tutkistella Hänen temppelissänsä. Sillä Hän kätkee minut majaansa pahana päivänä, Hän suojaa minua telttansa suojassa, korottaa minut kalliolle." (Ps.27:3-5)

"Heidän sydämensä, yhteen liittyneinä rakkaudessa, saisivat kehotusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä." (Kol.2:2-3)

12.8.2016 ”Mutta minä veisaan Sinun väkevyydestäsi ja riemuitsen aamulla Sinun armostasi, sillä Sinä olet minun linnani ja pakopaikkani minun hätäni päivänä. Sinä, minun väkevyyteni, Sinulle minä veisaan kiitosta, sillä Jumala on minun linnani ja minun armollinen Jumalani.” Ps.59:17-18 Oletko lukenut psalmien tekstejä ajatuksella? Jos vielä Raamattua tuntien tietää, mihin vaiheeseen Daavidin elämää psalmi liittyy, ne tekstit puhuvat vieläkin enemmän. Samoin useiden hengellisten laulujen sanoma saa valtavaa syvyyttä, kun saa tietää niistä olosuhteista, missä tekstit on kirjoitettu. Onkin yllättävää, että parhaimmat ja puhuttelevimmat tekstit on kirjoitettu suurten ahdistusten ja vaikeuksien keskellä. Se kuvastaa sitä, miten edesmenneet Herraan uskovat ovat panneet toivonsa

Voisitko sinä sanoa elämäsi tilanteiden keskellä: "Jumala on minun linnani ja minun armollinen Jumalani"?

13.8.2016 ”Olkaa lujat, ja olkoon teidän sydämenne rohkea, te kaikki, jotka Herraa odotatte.” Ps.31:25 Jumalisuus tuo elämään toivoa. Jeesuksen kanssa saamme rohkaista sydämiämme, odottaessamme Hänen apuansa ja tuloansa takaisin. "Ole luja ja rohkea" - esiintyy Raamatussa tietyissä vaiheissa. Elämässä koetaan käännekohtia, taisteluita ja ahdistuksia. Niissä hetkissä erityisesti saamme asettaa uskomme ja luottamuksemme Kristukseen. Toisinaan jäämme yksin uskomme kanssa. Jumalattomat häärää ja pitää omaa meteliänsä, ja monet uskovat omaksuvat maailmallisia tapoja elämänsä ohjeiksi. Viha ja halveksunta valtaavat sosiaalista mediaa, mutta ole sinä luja ja rohkea Kristuksen armon, rakkauden, lempeyden, laupeuden ja pyhyyden puolesta! Ole luja Herrassa. Et tarvitse oikeata oppia, tai tietynlaista

10.8.2016

seurakuntaa. Tarvitset Jeesusta Kristusta! Hän on tie, totuus ja elämä. Hänessä on kaikki, mitä tarvitsemme. Ole vain luja uskossasi, silloin voit opettaa lempeästi ja armollisesti totuutta Kristuksesta. 14.8.2016 ”Ylistäkää minun kanssani Herraa, kiittäkäämme yhdessä hänen nimeänsä.” Ps.34:4 Raamattu on yhteyttä luova kirja. Yhdessä ylistäminen ja rukoileminen on osoittautunut usein voimaannuttaviksi kokemuksiksi. Jumalan kohtaaminen ja uudistuminen hengeltä ja mieleltä seurakunnan keskellä on usein osoittanut jäävän myös voimavaraksi pitkäksi aikaa. Täyttyminen Pyhällä Hengellä Jumalan läsnäolossa seurakunnan keskellä, innoittaa tutkimaan sanaa, rukoilemaan ja elämään kiitollisena elämäänsä. Kuinka hyvä on ollakaan Jeesuksen kanssa ja ylistää Hänen pyhää nimeään yhdessä ystävien kanssa! 15.8.2016 ”Mutta minä saan nähdä Sinun kasvosi vanhurskaudessa, herätessäni ravita itseni Sinun muotosi katselemisella.” Ps.17:15 Uskovaisuus on parhaimmillaan sitä, että jumalinen vanhurskaus, eli jumaliset luonteenpiirteet saavat tulla osaksi elämäämme. Vanhurskaushan tarkoittaa syyttömäksi julistettua ja Jumalalle kelpaavaa. Tässä olotilassa saamme katsella Kristuksen kasvoja ja tulla myös osallisiksi kaikista taivaallisista aarteista. Tiesithän, että Jeesuksen veren kautta sinullakin on pääsy ja etuoikeus kaikkiin taivaallisiin rikkauksiin? Daavid oli suuren ahdingon keskellä kirjoittaessaan näitä psalmin sanoja. Silti hän ravitsi itseään Hänen muotoaan katselemalla. Miten hän näki Ju-


www.pasikallio.fi

malan muodon? Ei varmastikaan lihallisin silmin, vaan uskossa, isiensä uskon kautta ja Jumalan Sanan kautta. Hän oli oppinut luottamaan Jumalaan, ja se oli aina koitunut hänelle pelastukseksi. Uskon Daavidin nähneen hengen silmin jumalista muotoa, sitä pyhyyttä, rakkautta, ikuista armoa ja oikeudenmukaisuutta, mitä Jumalassa on. Voisimmeko mekin ravita sisäistä maailmaamme jumalisilla näkymillä, Pyhän Hengen täyteydellä ja Jeesuksen armolla? 16.8.2016 ”Katso, Jumala on minun auttajani, Herra on minun sieluni tuki.” Ps.54:6 "Sieluni tuki" - kun sielun tunteet myllersivät ja paha olo yritti vallata mielen - elämän olosuhteiden keskellä, Jumala oli Daavidille sielun tuki. Uskon, että Jumala tahtoo olla sitä myös meidän elämässämme. "Avuksesi huuda Minua hädän päivänä, niin Minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman Minua." (Ps.50:15) Turvaudu Jumalan apuun elämäsi tilanteissa. Olipa murheesi suuria, tai pieniä, saat jakaa ne Jumalasi kanssa. "Sinä olet minun tukeni syntymästäni saakka, Sinä päästit minut äitini kohdusta; Sinua minä alati ylistän." (Ps.71:6) Daavid tunnusti Jumalan olevan hänen sielunsa tuki. Sisäinen maailmamme kaipaa hyvin

Sivu 63 / 164

usein tukea, joka synnyttää levollista luottamusta - niin tässä ajassa, kuin tulevaa ajatellen. Usein Raamatun monet lupaukset tuovat kaivattua tukea ihmiselämään. Tänään voimme luottaa Jeesuksen Kristuksen armoon, tehdä parannusta ja antaa koko elämämme Hänen varaansa! Hänen syyttömyyttä julistavat verihaavoitetut kätensä tukevat meitä joka hetki! "Älä pelkää, sillä Minä olen sinun kanssasi; älä arkana pälyile, sillä Minä olen sinun Jumalasi; Minä vahvistan sinua, Minä autan sinua, Minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä." (Jes.41:10) 17.8.2016 ”Koska hän riippuu Minussa kiinni, niin Minä hänet pelastan; Minä suojelen hänet, koska hän tuntee Minun nimeni.” Ps.91:14 Raamattu on antanut monta ilmaisumuotoa pelastukselle, jonka Jumala on lahjoittanut ihmiskunnalle. Kuitenkin yksi yhteinen nimittäjä on usko. Se on riippumista, tarrautumista, kiinnipitämistä, luottamista, toivomista, kurottautumista, jne. Uskon kautta opimme tuntemaan Jumalaa ja Hänen nimensä voimaa. Pohjimmiltaan kysymys on asennoitumisesta. Olemme joko Jumalan kanssa samaa mieltä, tai vastustamme sitä turmeltuneen lihallisuutemme

10.8.2016

tähden. Usko on käytännössä asennetta, jossa nojataan kaikessa Jumalan tahtoon ja luotetaan pelastukseen, minkä Hän on jo edeltä valmistanut. Uudestisyntyminen tarkoittaa Jumalan Pojan, Jeesuksen Kristuksen, työn läpipääsemistä sydämessämme. Se on ojentautumista ja myötäelämistä jumalisien ajatusten mukaan. Toisin sanoen, se on Jumalan valmistaman pelastuksen hyväksymistä ja vastaanottamista siten, että se ainoana pelastuksen lähteenä sovittaa meidät Jumalamme kanssa. Jumala lähetti oman Poikansa Jeesuksen Kristuksen maailmaan pelastukseksi ja sovitukseksi. Riipu Hänessä kiinni, turvaudu Hänen Verensä voimaan ja puhdistaudu siinä lähteessä kaikesta synnistä ja saastasta. Juuri nyt saat olla pelastettu Hänen haavojensa kautta! "Jokaisella, joka Häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma Hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo Häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen." (Joh.3:15-18)


www.pasikallio.fi

Sivu 64 / 164

10.8.2016

Päivän jakeet: VK 31-32 -2016 4.8.2016 ”Anna meille apu ahdistajaa vastaan, sillä turha on ihmisten apu. Jumalan voimalla me teemme väkeviä tekoja; hän tallaa meidän vihollisemme maahan.” Room.60:13-14

Tiesitkö, että kokouskulttuuri on Raamatullinen ilmiö? Tiesithän, että tämän päivän seurakuntien tehtävänä on puhaltaa pasunaan kansan kokoamiseksi juhlakokoukseen ja seurakuntakokoukseen?

Taistelu, joka on totisinta totta, voitetaan Jumalan voimalla - turha on ihmisten apu.

Vauvasta vaariin - kaikki saavat tulla Herran huoneeseen kokemaan puhtautta, pyhyyttä, ravitsemaan itseään Jumalan sanalla ja nauttimaan Hänen läsnäolostaan.

Mikäli olet ollut jonkun ihmisen ahdistelun kohteena, tiedät, ettei siihen auta toisten ihmisten sanat ja hyssyttelyt. Väkeviä tekoja saadaan Jumalan voimassa, jolloin rukoustaistelussa vastustetaan perkeleen tekoja - niin, että se pakenee! Viholliset kaatuvat Hänen edessään! "Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa." (1.Piet.5:8-9) "Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Lähestykää Jumalaa, niin Hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset." (Jaak.4:7-8)

Tehtävämme on kaiuttaa sanomaa Jumalan armosta ja rakkaudesta, Hänen hyvästä tahdostaan ja pelastuksen mahdollisuudesta. Haluathan sinäkin olla mukana Jeesuksen seurakunnassa - pyhien yhteydessä - Jeesuksen verellä pestynä yhdessä toisten armon perillisien kanssa!

6.8.2016 ”Minun sieluni ikävöitsee ja halajaa Herran esikartanoihin, minun sydämeni ja ruumiini pyrkii riemuiten elävää Jumalaa kohti.” Ps.84:3 Hiljattain saimme viettää kotiseurakunnassamme kesäjuhlaa ihmeellisen Pyhän Hengen virvoittavan vaikutuksen ja voimallisen sanan äärellä.

"Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi Hänen tuntemisensa tuoksun"! (2.Kor.2:14)

Tuskin olimme saaneet juhlien jälkeen siivottua urheilutaloa istuimista ja esiintymislavoista, kun kotona jo kaipasin päästä jälleen Herran läsnäoloon ja Hänen huoneeseensa.

5.8.2016 ”Puhaltakaa pasunaan Siionissa, kuuluttakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle juhlakokous. Kootkaa kansa, pitäkää pyhä seurakuntakokous, kerätkää vanhukset, kootkaa lapset ja rintoja imeväiset; lähteköön ylkä huoneestansa ja morsian kammiostansa.” Joel.2:15-16

Tunnen ikävää päästä uudelleen kokemaan sitä pyhien myötätuntoa ja antautuneisuutta Jumalalle, mitä usean päivän ajan sain tuntea heidän seurassaan. Vaikka kotona on siunattua ja hyvä olla, se kokemus seurakunnassa yhteydestä ja myötäelämisestä on korvaamattoman arvokas. Kunpa voisin

sylellä ja suudella jokaista seurakuntani jäsentä! - Mitä voisin tehdä heille, osoittaakseni rakkauttani heitä kohtaan? 7.8.2016 ”Sillä yksi päivä sinun esikartanoissasi on parempi kuin tuhat muualla; mieluummin minä olen vartijana Jumalani huoneen kynnyksellä, kuin asun jumalattomien majoissa.” Ps:84:11 Takavuosina toimin usein surakuntani vahtimestarina, huolehtien ovien avaamisista ja muista käytännön asioista. Silloin tämä Raamatunjae oli minulle erityisen rakas. "Mieluummin olen vartijana Jumalan huoneen kynnyksellä"! Tuossa Raamatun jakeessa löytyy myös tuntemukseni ja rakkauteni seurakuntaa kohtaan. Yksi päivä Jumalan kanssa ja seurakunnan keskellä on parempi, kuin tuhat muualla! Voisiko Jeesuksen seurakunta olla myös sinulle näin rakas? Voisiko Jeesuksen työ Golgatalla olla sinulle niin suuri ja merkittävä uhri, että sen tähden rakastaisit ja arvostaisit Hänen seurakuntaansa maanpäällä? Ehkä ajattelet seurakuntasi tilaa ja sen ohjelmistoa. Saatat pitää työntekijöitä epäpätevinä ja opetusta heikkotasoisena. Entäpä, olisitko juuri sinä se Jeesuksen opetuslapsi, joka toisi seurakunnan keskelle myötäelämisen jaloa ja armollista taitoa? Voisitko sinä vaikuttaa hyväksyntää, riittävyyttä ja arvonantoa? Tiesikö, että Pyhän Hengen voimassa ja vaikutuksessa sinä voit muuttaa ja parantaa seurakuntaa. Kokemuksesta tiedän, vaikka olen ruipelo, epäkarismaattinen ja vieläpä sielultani rikkinäinen - silti Jumala


Sivu 65 / 164

www.pasikallio.fi

on käyttänyt minua Hengen täyteydessä!

Pyhän

En enää elä minä, vaan Kristus minussa! Siksi minäkin voin! Kaiken minä voin Hänessä, joka minua vahvistaa!! Tämä on sinunkin peritö-osasi Kristuksessa! Heitä nurjat ajatuksesi ja kurja mielesi jo pois! Tartu mahdollisuuksiin Jeesuksen armotyöhön uskossa ja luottamuksessa! Olethan sinäkin armon perillinen siinä, missä veljesi ja sisaresi! 8.8.2016 ”On tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.” Apt.2:21 Jokin aika sitten minun uskoani Jeesukseen kyseenalaistettiin - väittäen, etten olisi kokenut uudestisyntymää tullessani uskoon. Tuon ikävän keskustelun pohjalta halusin rukoilla Jumalani edessä, kysyen Häneltä itseltään, saanko minä olla Jumalan lapsi ja Jeesuksen oma? Yllättäen monelta taholta sain eteeni Raamatun tekstejä, jotka vakuuttavat sitä, että joka Hänen tykönsä tulee, sitä Hän ei heitä koskaan pois, ja sitä osaa, minkä olen osakseni valinnut, sitä ei oteta minulta pois! Mikään maailman mahti ei voisi erottaa minua Kristuksen rakkaudesta!

Tämän päivän poimintani Raamatusta on yksi "turvajakeistani." Jumala on itse luvannut pelastaa sen, joka Hänen nimeään huutaa avukseen. Itse asiassa minulla ei olekaan muuta kuin Jeesus Kristus, Hänen armonsa, lunastuksensa ja voittonsa Golgatalla. Ellei Hän kykene minua pelastamaan, niin ei kyllä mikään muukaan! Hän on toivoni, lohtuni ja turvani! Hänen armossaan on minullekin kyllin! Saan siis olla Jeesuksessa Kristuksessa pelastettu Jumalan Pojan uskossa! Tartuthan sinäkin tähän iankaikkisen elämän toivoon! USKO HERRAAN JEESUKSEEN, NIIN SINÄ PELASTUT!! 9.8.2016 ”Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää Hän on sinulle tehnyt, Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella, joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan.” Ps.103:2-5 Älä unohda Jumalasi hyviä tekoja sinulle. Kiitä elämästä, toivosta, viisaudesta, kyvyistäsi ja osaamisistasi, sillä ne ovat lähtöisin Jumalasta. Luodessaan sinut, Hän valmisti jo silloin jokaisen päiväsi! Kiitä Herraa siitä, että elämäsi on Jumalasi käsissä. Luota Hänen

10.8.2016

hyvään tahtoonsa ja kiitä Jeesusta armonsa runsaudesta. Kiitä tänään Herraa myös siitä, että Hän täyttää sydämesi halajamiset hyvyydellään! Ajattele, että Hän - koko kaikkeuden luoja - on kiinnostunut sinun sydämesi kaipauksesta! Kiitos Jeesus tästä suuresta armosta!! 10.8.2016 ”Laupias ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja suuri armossa.” Ps.103:8 Kuinka voikaan lyhyt lause pitää paljon sisällään! Miten kävisikään meidän ilman Jumalan laupeutta ja armahtavaisuutta. Raamattu vakuuttaa Jumalan ihmeellisen armon suuruutta useaan otteeseen. Siellä, missä synti on suureksi tullut, armo on ylenpalttinen! Tämä kertoo Jumalamme suuresta ja rakastavasta sydämestä. Hän tahtoo ottaa takaisin tuhlaajapojan, langenneen naisen ja jokaisen, joka kaipaa pelastusta sielullensa. Armo riittää sinullekin! "Minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme." (Room.8:38-39)


Sivu 66 / 164

www.pasikallio.fi

3.8.2016

Päivän jakeet VK30-31-2016 3.8.2016

itsellemme avoimen rehellisiä kysymyksiä.

lastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan." (Room.10:9-10)

"Muistuta tästä, ja teroita heille Jumalan edessä, etteivät kiistelisi sanoista, mikä ei ole miksikään hyödyksi, vaan niiden turmioksi, jotka kuulevat." (2.Tim.2:14)

"Jumalan Pojan uskossa" - jotenkin nämä sanat kuvastavat täydellisesti uskon syvintä olemusta. Pelastus ja vanhurskautus annetaan meille itsemme ulkopuolelta. Se on Jumalan armolahja, ei itsestämme tuotettu, teoilla tai asenteilla ansaittu. Kristus elää minussa - heikkoudestani ja turmeltuneesta luonnostani huolimatta. On ilo tehdä valintoja, päätöksiä ja ohjausliikkeitä elämässä sen perusteella, mitä mieltä Kristus on elämästäni. "Tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä." (2.Kor.4:7) 2.8.2016

Mitkä teot, sanamme, tai asenteet ovat kuolemamme hetkellä arvokkaita? Entäpä, ketä hyödyttää pahat sanamme, juorumme ja halveksuvat arvostelut? "Mutta epäpyhiä ämmäin taruja karta ja harjoita itseäsi jumalisuuteen. Sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähään; mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus, sekä nykyisen että tulevaisen." (1.Tim.4:7-8) Uskallanko pysähtyä kysymään, miksi oikeasti teen, toimin, tai sanon asioita? Tyydytänkö vain ylpeyttäni tai pelkästään sanomisentarvetta? - Ainakin voisin miettiä, miten sanon - silloin, kun on pakko sanoa... "Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää, ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa. Mutta Minä (Jeesus) sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi." (Matt.12:35-37) 1.8.2016

"Mitä hyötyä" - on kysymys, jonka tulisi aika ajoin kysyä. Käyttämämme sanat, asenteemme ja teot voivat muuttua paremmiksi ja hyödyllisemmiksi, jos esittäisimme

Jumala pelastaa sinut, kun uskot Hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen! "Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on Hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pe-

Pelastuminen ei ole siis monimutkainen prosessi - täynnä suoritteita, vaatimuksia, rituaalien ja sakramenttien noudattamisia, porukkaan kuulumisia yms. - Pelastus on yksinkertaisen selkeä tapahtuma, joka otetaan vastaan ehyellä uskolla - siis ainoastaan uskoen Herraan Jeesukseen Kristukseen. Olet siis pelastettu uskoessasi sydämessäsi Jeesukseen. Tunnusta Jumalasi edessä Jeesus Herraksi, tunnusta sydämesi usko ääneen lausuen! Se onkin ainut tie ja mahdollisuus välttää ikuinen kadotustuomio. "Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman." (Apt.4:12) - Jumala, minä uskon sydämessäni Poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta Sinuun! - Kiitän pelastuksesta, jonka Sinä valmistit Jeesuksen Kristuksen kärsimyksessä, kuolemassa ja ylösnousemuksessa. - Ylistetty olkoon nimesi ja suuri viisautesi! Taivaallinen Isä, Sinä olet ylivertainen, olet ihmeellinen - olet ainoa Jumala! - Herra, vapahda minut synneistäni, anna anteeksi rikkomukseni, puhdista minun sydämeni Jeesuksen kalliilla verellä. - Jeesus, sinä olet minun ainut toivoni! - Herra, Jeesus Kristus, Jumalan Poika, armahda meitä!


3.8.2016

Sivu 67 / 164

www.pasikallio.fi

31.7.2016

30.6.2016

29.7.2016

Eikö olekin hienoa, että aito jumali-

Israel, Jumalan valittu kansa - saa kuulla lohdullisia sanoja Jumalan läsnäolosta! Muista, että Jeesuksessa Kristuksessa meidätkin on oksastettu tuohon jaloon viinipuuhun. Hän iloitsee sinustakin! Älköön kätesi hervotko Herra, sinun Jumalasi, on sinun keskelläsi, sankari, joka auttaa!

Kuinka usein olenkaan saanut uutta voimaa ja uutta intoa seurakunnan keskellä! Onkin suuri etuoikeus kohdata Jumalaa Hänen omiensa keskellä. On lohdullista tietää myös armon ihmeellistä suuruutta. Se on suurempi kuin elämä. Se kantaa kuoleman kuilun yli - Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. "Halleluja! Ylistäkää, te Herran palvelijat, ylistäkää Herran nimeä. Siunattu olkoon Herran nimi nyt ja iankaikkisesti. Auringon noususta sen laskuun saakka olkoon Herran nimi ylistetty"! (Ps.113:1-3)

nen puhdistuminen ihmisen sydämessä johtaa aina - omahyväisen hurskastelun sijaan - rakkauden täydelliseen valloitukseen! Tämä rakkaus Jeesuksen tuoman pyhyyden ja puhtauden kautta karkottaa pelon. Rakkaus rakentaa ja sen kautta vaikuttava usko saa ihmeitä aikaan elämässämme. Uskovaisuus onkin parhaimmillaan täynnä rakkautta, armoa, laupeutta, lempeyttä ja pikämielisyyttä. Se on kaikkea sitä hyvää, mitä emme kykene harjoittamaan inhimillisin keinoin. Se on Hengen hedelmä, joka kasvaa Pyhän Hengen kautta vuodatetussa rakkaudessa. "Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen." (Gal.5:22)

"Sillä niin kuin nuori mies ottaa neitsyen avioksi, niin sinun lapsesi ottavat sinut omaksensa; ja niin kuin ylkä iloitsee morsiamesta, niin sinun Jumalasi iloitsee sinusta." (Jes.62:5) "Erämaa ja hietikko iloitsee, aromaa

30.7.2016

riemuitsee ja kukoistaa kuin lilja. Se kauniisti kukoistaa ja iloitsee ilolla ja riemulla. Sille annetaan Libanonin kunnia, Karmelin ja Saaronin ihanuus. He saavat nähdä Herran kunnian, meidän Jumalamme ihanuuden. Vahvistakaa hervonneet kädet, voimistakaa horjuvat polvet. Sanokaa hätääntyneille sydämille: "Olkaa lujat, älkää peljätkö." (Jesaja 35:1-4) Mitä elämä tuokaan tullessaan, saamme olla Herran omat! Eläessä ja kuollessa, meidän turvanamme on ikiaikojen Jumala! Hänen Poikansa Jeesus Kristus on lunastanut meidät vapaiksi synnistä ja kadotustuomiosta!


www.pasikallio.fi

Sivu 68 / 164

3.8.2016

448 - Nettijulkaisu 22.6.2016 Viimeaikoina olet saattanut kanssani huomata, miten uskovat väittelevät eksytyksen- ja antikristuksenhengestä viitaten eri sananjulistajien toimintaan. Keskusteluissa julkisilla foorumeilla hyökkäillään röyhkeästi toinen toisensa kimppuun pitäen suurta sanasotaa, luullen tekevänsä suurenkin palveluksen sössöttämällä omaa näkemystään toisten tietoon. Oma oikeassa oleminen, vaiko ylpeys on tähän syynä, että täytyy päästä tyydyttämään innokkaasti sanomisentarvettaan? Olenko parempi, tai hurskaampi, kun latelen Raamatunlauseita ja viittaan niiden kautta kohteen olevan eksyttäjä? Jonkun ihmisen toiminnasta saatetaan etsiä suurennuslasilla vikoja, että päästään sitten puhumaan näitä loputtomia väittelyjä ja juoruja. Mieti, sekö on uskovaisuutemme syvin olemus tai tarkoitus? Olen pohtinut myös antikristuksen henkeä joka vaikutti jo Jeesuksen aikana. Näetkö, miten tuon ajan uskonnolliset ihmiset suhtautuivat toisiinsa ja Jeesukseen? Eivätkö hekin jo silloin epäilleet Jeesuksen toimineen väärässä hengessä? - ja varottavana seikkana tähän täytyy huomauttaa, miten silloin ollaan anteeksiantamatonta Pyhän Hengen pilkkaa lähellä. Juuri tällaisen tilanteen yhteydessä Jeesus opetti Hengen pilkkaamisen vaarallisuudesta. "Mutta muutamat heistä sanoivat: 'Beelsebulin, riivaajain päämiehen, voimalla hän ajaa ulos riivaajia'. Toiset taas kiusasivat häntä ja pyysivät häneltä merkkiä taivaasta. Mutta hän tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille: 'Jokainen valtakunta, joka riitautuu itsensä kanssa, joutuu autioksi, ja talo kaatuu talon päälle. Jos nyt saatanakin on riitautunut itsensä kanssa, kuinka hänen valtakuntansa pysyy pystyssä? Tehän sanotte minun Beelsebulin voimalla ajavan ulos riivaajia. Mutta jos minä Beelsebulin voimalla ajan ulos riivaajia, kenenkä voimalla sitten teidän lapsenne ajavat niitä ulos? Sentähden he tulevat ole-


www.pasikallio.fi

Sivu 69 / 164

3.8.2016

maan teidän tuomarinne. Mutta jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, niin onhan Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne." Luuk.11:15-20 "jos joku sanoo sanan Ihmisen Poikaa vastaan, niin hänelle annetaan anteeksi; mutta jos joku sanoo jotakin Pyhää Henkeä vastaan, niin hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä maailmassa eikä tulevassa." Matt.12:32 Jeesuksen aikana oli myös tapaus, jossa joku muu, kuin Jeesuksen opetuslapsi paransi sairaita lausuen Jeesuksen Kristuksen nimeä. Muistanet, miten Jeesus suhtautui tähän, sanoen, ettei kyseinen ihminen voi saman tien olla Häntä vastaan: ”Silloin Johannes rupesi puhumaan ja sanoi: ’Mestari, me näimme erään miehen Sinun nimessäsi ajavan ulos riivaajia, ja me kielsimme häntä, koska hän ei seuraa meidän mukanamme.’ Mutta Jeesus sanoi hänelle: ’Älkää kieltäkö; sillä joka ei ole teitä vastaan, se on teidän puolellanne.’" Luuk.9:49-50 "Älkää häntä kieltäkö; sillä ei kukaan, joka tekee voimallisen teon Minun nimeeni, voi kohta sen jälkeen puhua Minusta pahaa. Sillä joka ei ole meitä vastaan, se on meidän puolellamme. Sillä joka antaa teille juodaksenne maljallisen vettä siinä Nimessä, että te olette Kristuksen omia, totisesti Minä sanon teille: se ei jää palkkaansa vaille.” Mark.9:39-41 Nyt tänään saatamme kuulla evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta ylistyslaulujen ja kiitoksen saattelemana. Puhujat teroittavat Jeesuksen sovitustyön merkitystä Jeesuksen veressä ja ylösnousemuksessa, ja sitten tällaista julistajaa jotkut arvelevat olevan väärässä hengessä?! Olisiko kuitenkin niin, että tämä kyseinen - arvosteleva, nurja, veljeä ja sisarta halveksuva henki - olisi kuitenkin enemmän antikristuksen hengestä? Hedelmä ja aikaansaannos on kyllä sen näköistä tuotosta, että siitä voisi niin päätellä! ”Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita? Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois


www.pasikallio.fi

Sivu 70 / 164

3.8.2016

ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Matt.7:15-20 Taas toisaalla Raamattu antaa meille selkeän ohjeen, mistä tunnistamme Jumalan Hengen toiminnan. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, on Jumalasta. Enpä usko, että saatana tunnustaisi Jeesuksen Herraksi, kuninkaaksi ja ikuiseksi majesteetiksi. Onhan Jeesus tullut tekemään täysin tyhjäksi perkeleen teot! "Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa." 1.Joh.4:1-3 Mitä arvelet edellä mainittuihin viitaten tarkoittavan - "tulkoon lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon" (Fil.4:5)? Riippuessamme toistemme niskavilloissa kiinni, syytellen ja sättien - palvelemmeko silloin Kristusta ja Hänen evankeliumiaan? Mieti omia farisealaisia asenteitasi ja oikeassa olemistasi! Tarvitseeko Kristus ja Hänen seurakuntasi sitä? Tuo omahyväisyyden henki työntää luotaan, jos mahdollista, valitutkin! Luuletko, että olet yhtään hurskaampi, kun osaat vedellä sivaltavia raamatunlauseita sinne ja tänne? Luuletko, että joku niiden kautta tulee tuntemaan taivaallisen Isän rakkauden, armon ja pyhyyden? Tiesitkö, että Jumala ei tarvitse sinun mielipidettäsi. Hän ja Hänen seurakuntansa ei ole ihmismielten palvelukeskus, ja siksi saat jättää asenteesi Jeesuksen ristin juurelle. Tee parannus farisealaisesta oikeassa olemisestasi, ja anna Kristuksen olla oikeassa puolestasi! Hän on edelleen tie, totuus ja elämä - ei meidän käsityskykymme tai omat ajatuksemme. ”Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Jos joku luulee jotakin tietävänsä, ei hän vielä tiedä, niin kuin tietää tulee; mutta joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee.” 1.Kor.8:1-3 Sen sijaan, että olemme nokittelemassa toinen toisiamme sananpaikoilla, meidän itsemme tulisi täyttyä Pyhällä Hengellä. Saako Jumalan Henki vuodattaa sydämeesi rakkautta, jonka avulla palvelet Kristusta ja Hänen seurakuntaansa? Uskallatko päästää irti omasta totuudes-


www.pasikallio.fi

Sivu 71 / 164

3.8.2016

tasi ja jättäytyä täysin Jeesuksen varaan? Uskallatko päästää irti antikristuksen hengestä ja alkaa palvelemaan ehyellä sydämellä Kristusta ja Hänen seurakuntaansa? ”Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.” Room.5:5 Vaikka et olisi minun, tai jonkun toisen kanssa samaa mieltä, etsi kuitenkin ennemmin Jumalan mieltä Pyhän Hengen täyteydessä. Jumalassa saat viisauden, jossa toimit seurakunnan parhaaksi, Jumalan Pojan evankeliumin edistymiseksi ja myös oman sielusi parhaaksi. "Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston." Ilm.3:17 – Ethän tahtoisi, että kohdallasi lausutaan nämä tuomion sanat omahyväisyydestäsi johtuen? Oma totuutemme ja oikeassa olemisemme sokaisee meidän Kristuksen totuudelta. Vähitellen lakkaamme näkemästä armovaikutusta, anteeksiantoa ja Jeesuksen pyhittävää merkitystä Häneen uskovissa. ”Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja Hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.” 1.Joh.2:1-2 Mikä voi varjella meidät eksytyksiltä ja sen vaikutuksilta? Yksinkertaisesti rauhoittuminen tämän maailman tavasta käsitellä asioita, ja yksinkertaisen ehyt usko Herraan Jeesukseen Kristukseen saa tämän aikaan. Yliluonnollinen Jumalan rauha kykenee varjelemaan sinutkin – nyt, ja aina -Jeesuksessa Kristuksessa. "Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa." Filip.4:7 Mitä todellisuudessa haluan sanoa tällä tekstilläni? – Ennen kaikkea sen, että ole varovainen tuomitessasi toisten toimintaa eksytykseksi. ”Nyt minä sanon teille: pysykää erillänne näistä miehistä ja antakaa heidän olla; sillä jos tämä hanke eli tämä teko on ihmisistä, niin se tyhjään raukeaa; mutta jos se on Jumalasta, niin te ette voi heitä ku-


www.pasikallio.fi

Sivu 72 / 164

3.8.2016

kistaa. Varokaa, ettei teitä ehkä havaittaisi sotiviksi itse Jumalaa vastaan." Apt.5:38-39 Ehkä se oletkin sinä itse, joka eksytät valittuja nurjuuteen, epäuskoon, oman mielen palvontaan, Jumalan sanan käyttämisen omien etujen ja aseman ajamiseen, oman vanhurskauden varassa elämiseen oman ymmärryksen varassa. Näitä varo, ja tule pieneksi, vähäiseksi palvelijaksi - Jumalan armon tuntemuksessa ja Hänen kasvojensa edessä. "Mutta vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä, sillä tiedäthän, että ne synnyttävät riitoja." 2.Tim.2:23

Taivaallinen Isä! Lähestymme Sinua Poikasi Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta. Jeesus Kristus, Jumalan Poika, Armahda meitä! Anna anteeksi syntisyytemme ja väärämielisyytemme. Anna anteeksi, että liian usein kuljemme omahyväisinä ja itseriittoisina halveksien toisia – Sinun rakkaitasi. Täytä sydämemme Pyhällä Hengellä, viisaudella ja voimalla. Avaa silmämme näkemään, korvamme kuulemaan ja ymmärryksemme ymmärtämään Sinun suurta rakkauttasi ja armoasi ihmiskuntaa kohtaan. Auta meitä olemaan palvelijoitasi sillä paikalla, mihin sinä kutsut meitä. Kiitos siitä, että Sinä johdatat joka päivä, avaat sanaasi ja kirkastat totuuttasi Pyhässä Hengessä Jeesuksesta Kristuksesta. Muista meitä armossasi ja hyvyydessäsi. Pelasta ja vapahda meidät veremme vioista – Poikasi Jeesuksen nimen ja kunnian tähden. Anna ehyt usko, sydämen oikea tila, ollaksemme Sinun palvelijoitasi. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki. Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi. Anna minulle jälleen autuutesi ilo, ja tue minua alttiuden hengellä. -Aamen-


www.pasikallio.fi

Sivu 73 / 164

3.8.2016

447 - Nettijulkaisu 15.6.2016 Useimmiten pettymykset ja loukkaantumiset johtuvat vääristä odotuksista, joita mielemme maailmassa kannamme. Muistatko, kuinka erään kerran Jeesuksen opetuslasten joukosta lähti suuri määrä ihmisiä pois, kun he huomasivat, ettei Jeesus ollutkaan heidän toivomansalainen Messias? Jeesus kysyikin niiltä kahdeltatoista, "tahdotteko tekin mennä pois"? Ihmiset olivat loukkaantuneet Jeesukseen siksi, että Hän ei tullutkaan vapauttamaan heidän kansaansa Rooman vallan alta, vaan sen sijaan "tekeytyi" itse Jumalaksi. Vaatipa hän vielä ihmisiä tekemään parannusta, rakastamaan vihollisia, antamaan anteeksi, että itsekin saisi anteeksi, jne. Tänään me ihmisinä olemme yhtä ymmärtämättömiä, kuin ihmiset Jeesuksen aikana. Saatamme kuulua seurakuntaan ja käydä tilaisuuksissa innokkaasti, mutta silti huulillamme on jatkuvasti ajatuksia siitä, miten siellä jälleen soitettiin vääränlaista musiikkia, puhuja ei osannut riittävän nokkelasti selittää sanaa ja sekään ei tervehtinyt minua, ei edes huomannut jne. Olemmeko käsittäneet seurakunnan olevan viihdekeskus, jossa tulee olla aina mukavaa ja jossa toinen toistamme vain viihdyttelemme seurapiirileikein? Entäpä, jos Jeesus itse vierailisi seurakunnissamme, kuinka moni meistä loukkaantuisi Häneen? – Kun syntinen otetaankin pääpuhujan jalkojen juureen ilman halveksuvaa katsetta anteeksi antavin ja rakastavin mielin, ja sen sijaan puututaankin meidän farisealaisuuteen tiukin sanoin - kenen korvat ja silmät sellaiset kestäisi? Saatammeko ymmärtää, että seurakunta on Kristuksen ruumis ja Hänen läsnäolonsa paikka maanpäällä? Ymmärrämmekö, millainen vastuu meillä on mielipiteistämme ja omasta tahdostamme seurakuntamme keskellä? Kirkastanko minä Kristuksen kuvaa seurakunnassa, vai haluanko minä mukauttaa sitä tämän maailman näköiseksi?


www.pasikallio.fi

Sivu 74 / 164

3.8.2016

– Tulinko täytetyksi Pyhällä Hengellä? Juuri se on oikea kysymys seurakunnan tilaisuuden jälkeen. Uskovaisena saadessani opetusta ja tehdessäni parannusta nöyrästi Jeesuksen jalkojen juuressa, ja antaessani Jeesuksen veren vihmoa sydämeni puhtaaksi kaikesta synnistä, sen tulisi johtaa Pyhän Hengen täyteyteen. Tiedän omasta kokemuksestani, että silloin menettävät merkityksensä vääränlaiset musiikit, huonosti puhuvat papit, ystävien halveksuvat katseet ja jopa oma nurja mieli jää taka-alalle. Hengellä täyttyminen ei aina ole sitä, että on valtavasti ääntä ja kielilläpuhumista. Pyhä Henki valtaa minut toisinaan sisäisessä maailmassani toisten siitä mitään tietämättä. Enhän minäkään tahdo mitenkään häiritä kokouskulttuurimme harmoniaa!! Eikö olekin merkillistä, että luomamme kulttuuri saattaa estää Jeesuksen seurakunnassa Pyhän Hengen näkyvän ilon ja riemun!? Tunnetko sisimpäsi pettyvän, kun joku nostaa kätensä ylistykseen ja kiitokseen, laulaa uusin kielin täynnä Pyhää Henkeä? Odotitko jotain muuta, tasaista hyvin jäsenneltyä puhetta, laaja-alaista selvitystä jostain Raamatun yksityiskohdasta? Entä, olisiko pitänyt soittaa rumpua, vai missään tapauksessa ei?! Tiesitkö, sillä ei ole mitään tekemistä hengellisyyden kanssa - soitetaanko rumpua vai ei. Ne ovat vain omia inhimillisiä mielipiteitämme, joita saamme pitää ainoina oikeina ajatusmalleina. Onko kenties niin, että palvotkin jumalana omia mielipiteitäsi Jeesuksen sijasta? Oletko luonut ihanan kultaisen vasikan ajatuksistasi ja kumarrat niitä?! Juuri tämä on niin vaarallisen lähellä meitä jokaista. Itsekeskeisinä ja ylpeyteen taipuvaisina saatamme rakastua omiin ajatuksiin ja asenteisiin niin paljon, että ne syrjäyttävät elämästämme Jumalan läsnäolon ja Hänen tahtonsa. – Loukkaako tämä teitä? Tahdotteko tekin mennä pois? Jeesus ei estänyt seuraajiaan lähtemästä pois. Tarkemmin ajatellen, onkin parempi, että vääristä motiiveista ja väärin asentein olevat lähtevät pois. Kun he eivät rakasta Jeesusta, eivät todellisuudessa usko Häneen, vaan pitävät ylimpänä aatteenaan omia ajatuksiaan, heille ja ympäröiville ihmisille onkin parempi, että he menevät pois luomasta kulttuuria, jossa ei ole tilaa Jumalalle ja Hänen vaikutuksilleen Pyhän Hengen voimassa. Mitä tahansa teetkin seurakunnan keskellä, huolehdi siitä, että se edistää Jeesuksen läsnäoloa Pyhässä Hengessä ja on viemässä evankeliumia eteenpäin. Kyseenalaista kaikessa aina omat käsitteesi, sillä joka luulee jotain tietävänsä, ei vielä tiedä, niin kuin tietää tulee.


www.pasikallio.fi

Sivu 75 / 164

3.8.2016

Huononkin seurakunnan keskellä sinä voit täyttyä Pyhällä Hengellä. Nurjassa ympäristössä juuri sinä voit olla se, joka et tartukaan nurjuuteen, vaan tuot Jeesuksen lempeydellä kaikkea sitä hyvyyttä esille, jota Jumalassa on. Ehkäpä sinä menetkin rohkaisemaan rumpalipoikaa ja sanot; "kivasti soitettu ja tuot mukavasti väriä seurakuntaelämäämme." Ehkäpä juuri tuo nuori kaveri on se avainhenkilö, jonka rumpujen ääni herättää myös muiden ikäistensä mielenkiinnon hengellisiä asioita kohtaan? Jospa sen seurauksena tulee kymmeniä nuoria uskoon, vai onko sittenkin sinun otsakurtussa ahdistelusi parempi?! "Menkööt helvettiin kaikki, kunhan vain rumpuja ei soiteta"! Onko todella mielipiteesi tärkeämpi, kuin se, että seurakunnassa olisi vapaus, jossa Pyhä Henki saisi kosketella, puhutella ja vetää ihmisiä parannukseen ja pelastukseen?! Teethän kanssani tänään parannusta epäjumalan palveluksesta, juuri siitä, että palvomme omia mielipiteitämme jumalana - lainkaan piittaamatta siitä, mikä on Jumalan tahto. Ethän tahtoisi seurakuntasi olevan vain mielipidekerho, jossa kiistellään vain oikeista opeista ja näkemyksistä. Mieluummin hieman väärin ja heikkoudessa, kunhan vain Jeesuksen armollinen läsnäolo saa olla keskellämme.

"Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen, niin hän on paisunut eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksien ja sanakiistojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja, alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen. Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa." 1.Tim.6:3-6


www.pasikallio.fi

Sivu 76 / 164

3.8.2016

446 - Nettijulkaisu 8.6.2016 ’Lahkolaiseen’ ajattelukulttuuriin ei kuulu itsensä tutkistelu siten, että näkisi siinä itse olevansa väärässä - niin suhteessaan elämäänsä, kuin toisiin ihmisiin, itseensä ja Jumalaakin kohtaan. Saatamme olla usein hyvinkin vilpittömiä, mutta onko käynyt niin, että elämämme on tuottanut pelkkää masennusta, kurjuutta ja ahdistusta kanssaihmisille? On syytä miettiä sielunsa syvyyksissä, mikä on mennyt alusta asti pieleen, jos elämän hedelmä on vain pahalta haiseva tunkio toisten edessä. ’Vilpittömästi väärässä’ - otsikkoni sai aiheen hurskaan uskovaisen elämästä, joka yhtäkkiä näytti kukoistavalta jumalisuudelta. Sanat ja teot saattoivat olla oikeutettuja tai oikeita, mutta niiden hedelmä on tänä päivänä karua katseltavaa ja kuunneltavaa. Miten vilpitön uskovainen voi ajautua tällaiseen? Voisiko minullekin käydä samoin?! Löydänkö itseni eräänä päivänä elämäni raunioilta hyljättynä ja kaiken väärin tehneenä? ”Miksi te, ikään kuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä: "Älä tartu, älä maista, älä koske!" - sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta -ihmisten käskyjen ja oppien mukaan? Tällä kaikella tosin on viisauden maine itsevalitun jumalanpalveluksen ja nöyryyden vuoksi ja sen tähden, ettei se ruumista säästä; mutta se on ilman mitään arvoa, ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi.” Kol.2:20-23

Yksi suurimmista syistä tähän lopputulokseen näen ylpeyden ja omahyväisyyden. Raamattu nimittää tällaista farisealaisuudeksi, joka tarkoittaa ihmistä, joka tietää totuuden, tuntee Jumalan sanan ja myös sellaista, joka on valmis aina latelemaan ulkokultaisia mielipiteitään toisille täysin vastuuttomasti. Fariseuksen jäljiltä jää aina syvä paha olo ja alemmuuden ja mitättömyyden tila, joka kumpuaa siitä, että hän pitää itseään ylivertaisena ja parempana muihin ihmisiin nähden. Se on myös hänen kylvämäänsä riittämättömyyden tunnetta, joka saa elämän tuntumaan täysin turhalta ja toivottomalta. Koomisinta tässä on se, että hänen itsensäkin on paha olla kylväessään nurjuutta ja surkeutta ympärilleen.


www.pasikallio.fi

Sivu 77 / 164

3.8.2016

Jeesuksen aito rakkaus ja kohtaaminen johtaa elämään ja yltäkylläisyyteen. Se on Jumalan hyväksynnän sisäpuolelle tulemista, ja sen tulisi vaikuttaa meissä uskovissa myös myötäelämisen taitoa suhteessa toisiimme. Se on armokokemus omaa itseään kohtaan ja sitten myös kanssaihmisiä kohtaan. Taivas ei ole vastakkainasettelua, kuten fariseusten riittämättömyyden henki tekee. Taivas on hyväksyntää, iloa ja riemua Pyhässä Hengessä. "Sydämestä lähtee elämä" - kertoo siitä todellisuudesta, mitä elämämme hedelmä on lähimmäistemme kesken. Tekopyhyys ja pinnallisuus tarvitsevat naamiokseen farisealaisuuden elementit. Siinä ihminen kokee olevansa itseoikeutettu oman hyvyyteensä ja hurskautensa esilletuomiseen. Itse asiassa fariseus ei usko Jumalaan. Hän vain käyttää hyväkseen Jumalan ja Jeesuksen nimeä, päästäkseen itsekeskeisiin ja omahyväisiin päämääriinsä. - Tunnistatko itsestäsi tämän piirteen? Tutki nyt avoimen rehellisesti, mitä haluat, mihin pyrit - ja minkälaisia asioita käytät sen toteuttamiseen? Hedelmättömyys elämässä saattaa johtua itsekeskeisestä elämänasenteesta. "Kätevimmät fariseukset" osaavat naamioida kunnian-, ja vallanhimonsa auttamistyöhön ja erilaisiin palveluksiin. Heidän sydämetön hurskastelu johtaa lopulta kylmyyteen ja kovuuteen, jossa ’oma minä’ (ylpeys ja vallanhimo) tappaa jokaisen juurtuvan taimen elopellolla. Raamattu antaa ymmärtää kokosydämisyyden kuuluvan aitoon Jumalan tuntemukseen. Sydämestään Jeesukseen uskova ei aseta itseään etusijalle. Hänelle jopa kuolema on suuri voitto! Jeesukseen uskovan elämä on iankaikkisuuteen tähtäävää kokonaisvaltaista elämää, jota ei pysty jäljittelemään ilman Pyhää Henkeä. Itse asiassa emme kykene luopumaan omastamme ilman Pyhää Henkeä. Emme osaa rakastaa, kärsiä ja toivoa oman minuutemme varassa. Emme kykene jättämään kostoa Jumalalle, emmekä luottamaan siihen, että Jumala tekee työtään myös lähimmäistemme kohdalla. Emme kykene edes uskomaan ilman Pyhää Henkeä! Elämä on pelkkää teeskentelyä ja teatteria, ellemme anna Jeesuksen vallata sydäntämme Pyhässä Hengessä. Rakastatko sydämestäsi Jeesusta ja Hänen tahtonsa toteutumista? Onko sinun oma mielipiteesi tärkeämpi, kuin Jumala? Oletko rajannut jumalisuutesi oman ymmärryksesi rajoihin? Eikö Hän Kaikkivaltiaana ole viisaampi ja suurempi, kuin käsityskykysi ja tajuntasi?! Uskallatko luottaa todella siihen, että Jeesus on kanssasi, Hän on sovittanut syntisi ja Hän pitää sinusta huolen? Ymmärräthän, ettei sinun tarvitse pitää


www.pasikallio.fi

Sivu 78 / 164

3.8.2016

Jeesuksesta huolta, vaan Hän pitää huolen sinusta! Et sinä ylläpidä Jumalaa, vaan Hän ylläpitää sinua! Tule pieneksi Hänen edessään. Lopeta oman hurskautesi esittäminen ja ylläpito, ja anna Jeesuksen vanhurskauttaa sinut - ei tekojen, ymmärryksesi, asenteittesi, tai olemuksesi - vaan uskon kautta Häneen itseensä! Omista uskossa pelastus sielullesi ja hylkää omat rakennelmat ja hurskastelusi. Aito usko on enemmän! Se on lujaa luottamusta rakkauteen, joka on Jumala. Se oikeuttaa sinutkin rakastamaan ja myötäelämään Jeesuksen tavoin - eläen armokeskeistä elämää lähimmäistesi kanssa. Huomaathan, että ainoat ihmiset, joiden kanssa Jeesuksella tuli erimielisyyksiä, olivat juuri niitä hurskaita ja kaikkitietäviä itseään täynnä olevia fariseuksia - juuri sellaisia, joita me olemme ilman aitoa sydämen uskoa. Samoin sinä hukut, ellet tee parannusta! ”Ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.” Matt.5:20

Entäpä, jos meidän tulisi nähdä oma tekopyhyytemme ja ylpeä omahyväisyytemme ennen kuin ne saavat hukuttaa meidät?! Teethän kanssani parannusta Jeesuksen kasvojen edessä - luopuen itseriittoisuudesta, ylpeydestä ja nurjuudesta. Rukoile kanssani Pyhän Hengen täyteyttä, että me siinä voimassa voisimme nähdä ja ymmärtää, missä ja miten parannusta tulee tehdä. ”Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!" Luuk.11:13

'Taivaallinen Isä, armahda minua syntistä! Anna anteeksi syntini - sellaisetkin, joita en ole huomannut tehneeni. Puhdista sydämeni Jeesuksen kalliilla Sovintoverellä ja täytä minut Hengelläsi! Anna Pyhän Hengen valloittaa sydämeni niin, että voisin aina nöyrästi palvella Sinua, minun Jumalani! Pyydän tätä rakkaan Poikasi Jeesuksen nimessä. Ole kanssani, auta ja armahda minua'!


www.pasikallio.fi

Sivu 79 / 164

3.8.2016

445 - Nettijulkaisu 1.6.2016 - "Nurjuus on epäuskoa, jossa ihminen on lakannut uskomaan jumaliseen hyvyyteen" Tiesitkö, mitä katselemme, ajattelemme ja puhumme, on loppujen lopuksi juuri sitä elämää, mitä sisäisessä maailmassa elämme. Jeesus opetti tästä vertauskuvainnollisesti, että "hedelmästä puu tunnetaan." Ja taas, "sydämen kyllyydestä suu puhuu" - kertoo siitä, että ihmisen sisimmän olotila näkyy siitä, mitä itsestämme annamme ulospäin. Nurja sydän väistyköön minusta; pahasta minä en tahdo tietää. Ps.101:4 Tämän Raamatunjakeen olen halunnut liittää jokapäiväiseen rukoukseeni. Kuinka hyvä minun onkaan olla ja elää ilman nurjaa mieltä ja ilman kaikkea tietoa pahuudesta, mitä tämä maailma pitää sisällään.

Katsellessani elettyjä vuosia taaksepäin ja niissä nurjuuteni vaiheita, huomaan kuitenkin kaiken menneen hyvin, eivätkä nurjat ajatukseni olekaan toteutuneet. Aivan turhaa olen ollut nurja ja turhaan olen puheillanikin tartuttanut myös toisiin nurjaa asennetta - nuo hetkethän olisin voinut elää hyvillä ja kiitollisin mielin! Mitä elämänmyönteisyys ja kiitollisuus saakaan aikaan keskusteluissa ja kohtaamisissa! Miten voisimme uskovaisina olla tuomassa todellista toivoa, kertoa jumalisesta rakkaudesta ja armosta - sen sijaan, että julistamamme evankeliumi on vain maailman pahuudella höystetty. Jospa osaisin kysyä itseltäni, mitä hyötyä, ja mihin pyrin esille tuomilla sanoillani. Voisin jättää nurjat ja kurjat kommenttini vatsan pohjalle ja etsiä sen sijaan parempaa esille tuotavaa.


www.pasikallio.fi

Sivu 80 / 164

3.8.2016

Mistä sitten voimme ammentaa hyvää ja elämänmyönteistä henkeä? – Olen aiemminkin huomannut, mutta nyt, kun jälleen aloitin erään Raamatun lukuprojektin, johon kuuluu aina muutama luku päivittäin, huomaan, miten Jumalan Sana vaikuttaa Pyhässä Hengessä omiin asenteisiini. Kuten saman paikassa luimme, "pahasta en tahdo tietää" halusin jättää mediamyllyä, uutiskanavia ja ohjelmia vähemmälle, miltei minimiin, koska ne ovat täynnänsä maailman pahuutta. Itseäni ruokkimallani asenteilta alan vähitellen kuulostaa ja näyttää. Jumalan sanalla ja rukouselämällä on avartava vaikutus. Se ei ole hurskastelua, jossa esitellään toisille omaa erinomaisuutta ja pyhyyttä, vaan se on hiljaisuudessa vietettyä aikaa Jumalan kanssa. Se johtaa itsetutkisteluun ja armokokemuksen löytämiseen. Se vie meitä Jumalan tahdon toteutumiseen meissä, sillä Hän tahtoo, että meillä olisi elämä, ja olisi yltäkylläisyys. Nurjuus on myös ystävistä tarttuvaa. Onkin hyvä aika ajoin tarkastella, miten paljon ja millaisten ihmisten seurassa viettää aikaa. Tietoiset päätökset parempien asioiden puolesta, johtaa kyllä ajallaan kohti hyvyyttä ja siitä elämiseen. Aivan tekstini alussa muotoilin ajatusta seuraavasti: "Nurjuus on epäuskoa, jossa ihminen on lakannut uskomaan jumaliseen hyvyyteen" tarkoitan tällä, että Jumala suuruudessaan ja kaikkivaltiudessaan kyllä kykenee muuttamaan elämäntilanteita ja vaikuttamaan sen, että lopulta kaikki päättyy hyvin. Hän on itse luvannut olla kanssamme ja Hän on luvannut pitää meistä myös huolen. Muistathan, että Jumala voi kääntää jopa pahankin asian palvelemaan hyviä tarkoituksia. Lukuisat Raamatun kertomukset todistavat meidän oman elämämme kanssa, että juuri näin Jumala toimii. Esimerkiksi Joosef vanhantestamentin puolella joutui kokemaan kaltoinkohtelua ja veljiensä vihaa. Kuitenkin, vaikka hänen veljensä myivät hänet orjaksi Egyptiin, tästä oli lopulta seurauksena sen aikaisen kansakunnan pelastuminen nälkäkuolemalta. Ei varmastikaan Joosef etukäteen tiennyt, mitä kaikesta tulisi seuraamaan, mutta hän oli oppinut luottamaan isiensä Jumalaan. Vaikeuksien keskellä hän jotenkin kykeni voittamaan inhimillisen nurjan ja synkeyden ajatukset ja kerta toisensa jälkeen hän toi vastauksia esille, joista kajasti jumalinen toivo ja viisaus. Vankeus ja häpeä eivät saaneet nujertaa Joosefia. Tuli aika, jolloin hänet korotettiin tehtävään, jota varten häntä oli vuosikymmenet valmistettu. Kun suhteutamme omia ongelmiamme Joosefin kokemuksiin, voimme mekin avartua näkemään jumalisia mahdollisuuksia tilanteissa, joissa ei


www.pasikallio.fi

Sivu 81 / 164

3.8.2016

ole mitään toivoa. Saamme heittää nurjaa mieltämme sivuun ja uskossa tarttua Jumalan mahdollisuuksiin. Nurjasta mielestä luopuminen ei ole myöskään selkärangattomuutta tai apaattisuutta. – Vai mitä ajattelet Jeesuksen mielialan olleen, kun Hän kaatoi rahanvaihtajien pöytiä ja taas toisaalla joutui sanomaan kovia sanoja aikansa fariseuksille? "Te kyykäärmeen sikiöt" - oli aika raju ilmaisu uskonnollisille ihmisille, mutta uskon siihen, että Jeesus tiesi täysin, mitä Hän teki. Emme voi välttämättä nähdä ja kuulla, millaisella äänenpainolla ja miltä Jeesus näytti hahmoltaan sanoessaan nuo sanat, Jeesusta tuntevana tiedän, että Hänen tekonsa ja sanansa kumpusivat pohjimmiltaan jumalisesta rakkaudesta. Jeesuksella oli siis oma tehtävä, jonka Hän tuli suorittamaan maanpäälle. Hän ei sallinut muiden saattaa turmioon sitä, mitä Hän oli tekemässä, vaan erään kerran Hän joutui sanomaan jopa Pietarille sanat: "mene pois edestäni, saatana." Haluan myös kysyä sinulta, näetkö Jeesuksen nurjana ihmisenä Getsemanen yössä - verta hikoilemassa suuren tuskansa ja murheensa alla? Näetkö, miten Hän sielläkin turvautuu Taivaallisen Isän tahtoon! – Tapahtukoon Sinun tahtosi - ajatus auttaa meitä ymmärtämään, ettei Jeesus ollut nurja sydämeltä. Hän oli nöyrä ja lempeä. Hän tahtoi olla kuuliainen Jumalalle, ja katso, millaisen voiton Hän saavutti hirvittävän kärsimyspolkunsa päätteeksi! Käymällä Hänelle valmistetun polkunsa läpi, Hän valmisti meille ikuisen ja yltäkylläisen elämän! Tahtoisithan sinäkin ojentautua ulos nurjasta kuorestasi? Tahtoisithan oppia uskossa elämään todeksi Jumalan mahdollisuuksia elämäsi keskellä? Vielä tänäänkin, Jumala toimii, kuten Raamatun päivinä. Rohkaisen sinua nostamaan katseesi Kirkkauden Herraan ja tarttumaan Hänen lupauksiinsa. Mitkä ovatkaan elämäsi tilanteet tänään, saat vielä nähdä, mihin ja miten Herra hyvyydessään auttaa sinua pääsemään paikalle, jossa kaikesta sydämestäsi kiität ja ylistät Jumalaa ja Hänen Poikaansa Jeesusta Kristusta! – Jeesuksen kanssa, sinäkin saat voittaa nurjan mielesi!


www.pasikallio.fi

Sivu 82 / 164

3.8.2016

444 - Nettijulkaisu 25.5.2016 Tämän päivän tekstini kertoo monin sanoin synnin laista ja sen kirouksesta, mutta myös siitä vapautuksesta, minkä Jumala valmisti jokaista ihmistä varten. Synnin kirouksen ei siis tarvitse olla elämääsi hallitseva tekijä. Sinuakin varten on valmistettu lunastus, että saisit olla vapautettu heikkoudestasi ja lankeemuksistasi huolimatta. Ottaessasi vastaan armolahjan Kristuksessa, sinullekaan ei ole enää mitään kadotustuomiota! Käydäänpä lukemaan, miten kädestä pitäen Paavali opetti suhteesta syntiin ja Kristuksen kautta tulevaan armoon: ”Niin, veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme, niin että me kannoimme hedelmää kuolemalle, mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa. Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se! Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta; sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: "Älä himoitse". Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minussa kaikkinaisia himoja; sillä ilman lakia on synti kuollut. Minä elin ennen ilman lakia; mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi, ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi. Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta. Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä. Onko siis hyvä tullut minulle kuolemaksi? Pois se! Vaan synti, että se synniksi nähtäisiin, on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman, että synti tulisi ylenmäärin synnilliseksi käskysanan kautta. Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä. Niin


www.pasikallio.fi

Sivu 83 / 164

3.8.2016

en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu. Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei; sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen. Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu. Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni; sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta! Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia.” Room.7:4-25 Mikäli luit äskeisen Raamatun katkelman ajatuksella, löysit varmaan itsesi näiden ajatusten keskeltä. Synti koskettaa sinua, koska se asuu sinussa. Synti tuli voimaan lain kautta, että se tulisi ylen määrin synnilliseksi. Eteemme tullut ongelma sai kuitenkin ratkaisun Kristuksen haavoissa, tehden meidät nöyriksi, heikoiksi ja avuttomiksi itsessämme, mutta äärimmäisen vahvoiksi Kristuksen armon ja lunastustyön kautta. Kirous synnissä on siis osamme ruumiin kautta, mutta Jeesuksessa ollen, olemme täysin vapautetut ruumiissamme asuvan synnin vallasta. "Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: ’Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu’ - että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen." Gal.3:13-14 Vähitellen alamme ymmärtää, ettei meidän tule vaeltaa lihassamme asuvan synnin mukaan, vaan uudestisyntyneen henkemme ja Pyhän Hengen tahdon mukaan. Toisin sanoen, kaikki ovat niin kuin ennenkin olemme heikkoja ja lankeavia - mutta enää synti ei ole hallitseva tekijä itsessämme. Se ei ole enää elämämme aines ja ravinto, vaan armo Kristuksessa, joka huuhtoo joka hetki pois syntimme. Tämä on osamme uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Se antaa mahdollisuuden tehdä jatkuvasti parannusta, joka käytännössä on pahan karttamista ja tarttumista hyvän tekemiseen pahan sijasta. ”Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli


www.pasikallio.fi

Sivu 84 / 164

3.8.2016

mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha; sen tähden että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu. Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!" Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Room.8:1-17 Poimin äskeisestä ehkäpä kaikkein tärkeimmän, meiltä koskevista ajatuksista: "elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista." – Jeesus Kristus on varsinkin uskovien vapahtaja, ja Hän tahtoo tehdä meidät todellisesti vapaiksi, että voisimme elää Jumalan lasten vapautta ilossa ja riemussa. Hän, Jeesus Kristus, mahdollisti itse tämän vapauden meille. Hän on kallis ja maksettu hinta edestämme, että meillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Saimme lukea äskeisestä myös sanat: "jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää." – Mietipä kanssani: tässä puhutaan teoista, jotka täytyy "tappaa" - siis eliminoida niiden olemus ja vaikutus! Tämä on myös sitä, ettemme antaisi synnin hallita ja vallita kuolevaisessa ruumiissamme. – Yksinkertaisesti siis sanan mukaan siten, että syntiä on - ruumiin osallisuudessa - mutta tuhoamme sen vaikutukset Jeesuksen Veressä ja armossa niin, ettei sillä ole enää vaikutusvaltaa omaantuntoomme, henkeemme, sieluumme ja ruumiimme toimintoihin. Näin


www.pasikallio.fi

Sivu 85 / 164

3.8.2016

alistamme ajatuksemme, asenteemme, sanamme ja tekomme Kristuksen alaisuuteen, joka ei ole synnissä elämiseen paatumista, vaan parannuksessa elämistä Kristuksen haavojen kautta. ”Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: "Kuolema on nielty ja voitto saatu". "Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi?" Mutta kuoleman ota on synti, ja synnin voima on laki. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta! Sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.” 1.Kor.15:54-58 Tässä puhuttiin lopullisesta synninvallan kukistamisesta. Kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen emme enää tee syntiä, sillä emme enää ole yhteydessä ruumiiseemme, jossa synti asuu. Ajattelepa tuota toivon hetkeä! Tulee aika, jolloin minäkään en tee enää ainoaakaan syntiä, ei ensimmäistäkään nurjaa, kadehtivaa, omahyväistä, ylpeää ja toisia halventavia ajatuksia! Mikä riemu! – Mikä valtava voitto!! – Ja se, että saamme elää sitä todeksi jo tässä ajassa ollessamme Jumalan Hengen täyteydessä! Hänen Henkensä läsnäolossa kuoletamme synnin vaikutukset. Sen myrkky käy tehottomaksi Jumalan Voiman ja Jeesuksen Veren edessä! Olemme voittajia Hänessä ja Hänen kauttaan! Saatana on jo menettänyt pelin, hänellä ja teoillaan ei ole mitään valtaa ja vaikutusta Jeesuksen kalliin kimmeltävän ja maahan vuodatetun Veren tähden! Ole vapautettu Hänessä! Iloitse, sillä Hän on pelastajasi ja Hänessä ollen, ei ole enää oleva mitään kadotustuomiota sinulle! Kiitos ja ylistys Herrallemme, Vapahtajallemme, Jeesukselle Kristukselle! Hänen olkoon kiitos ja kunnia, nyt ja aina!


www.pasikallio.fi

Sivu 86 / 164

24.8.2016

443 - Nettijulkaisu 18.5.2016 Lopputervehdyksiä ja kehotuksia Olemme saavuttaneet viimeisen luvun ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä. Nyt Paavali antaa ohjeistusta vielä siitä, miten avustustyö kuuluu oleellisena osana seurakuntatyöhön. Myös meidän tulee muistaa hädänalaisia ja puutteessa olevia. Voimmehan vain kuvitella millaiset tilanteet noina vuosina oli elää Jerusalemissa kristittyinä. Vainot olivat suuret ja usein apostolit joutuivat piiloutumaan ja tekemään työtään näkymättöminä. Paavalin tehdessä lähetysmatkojaan ja perustaessaan uusia seurakuntia, hän näki kovasti vaivaa niiden eteen. Hän opetti heille hengelliset syvyydet ja käytännön asiat. Nyt heidän tulisi osallistua keräykseen rakkaudenlahjaan Jerusalemissa asuville kristityille. ”Mitä tulee keräykseen pyhiä varten, niin tehkää tekin samalla tavoin, kuin minä olen määrännyt Galatian seurakunnille. Kunkin viikon ensimmäisenä päivänä pankoon jokainen teistä kotonaan jotakin talteen, säästäen menestymisensä mukaan, ettei keräyksiä tehtäisi vasta minun tultuani. Mutta kun olen saapunut teidän tykönne, lähetän minä ne henkilöt, jotka siihen sopiviksi katsotte, kirjeet mukanaan, viemään teidän rakkaudenlahjanne Jerusalemiin; ja jos asia on sen arvoinen, että minunkin on lähteminen, niin saavat he lähteä minun kanssani. Aion nimittäin tulla teidän tykönne kuljettuani läpi Makedonian, sillä minä kuljen Makedonian kautta; mutta teidän luonanne viivyn ehkä jonkin aikaa, kenties vietän talvenkin, että te sitten auttaisitte minua eteenpäin, minne matkustanenkin. Sillä en tahdo nyt vain ohimennen käydä teitä katsomassa, toivon näet saavani viipyä jonkin aikaa teidän luonanne, jos Herra sallii.”

Huomasithan äskeisessä sanat "menestymisensä mukaan"? Tämä osoittaa, ettei Paavalikaan ollut niin julma ja kova, että olisi vaatinut jotain sellaista, mitä ei ole. Toinen sana, mitä Paavali käytti, oli "jos Herra sallii." Tämäkin osoittaa, että Paavali luotti jokaisessa asiassa Jumalan tahdon toteutumiseen. Hänkään - niin suurenmoi-


www.pasikallio.fi

Sivu 87 / 164

3.8.2016

sena apostolina - ei voinut luottaa itseensä ja omiin mahdollisuuksiinsa. Hänen täytyi kaikessa luottaa siihen, että Jumala johtaa hänen kulkuaan. Seuraavaksi Paavali kertoo työstään, sen menestymisestä, mutta myös sen laajasta vastustuksesta. "Mutta Efesossa minä viivyn helluntaihin saakka; sillä minulle on avautunut ovi suureen ja hedelmälliseen työhön, ja vastustajia on paljon."

Paavali huolehti myös työtovereistaan. Hän avasi ovea Timoteukselle, ja toivoi, että korinttolaiset ottaisivat hänet avosylin vastaan. Oletko sinä suositellut ja avannut ovea myös toisen tekemälle työlle? "Mutta jos Timoteus saapuu, niin katsokaa, että hän pelotta voi olla teidän luonanne, sillä Herran työtä hän toimittaa niin kuin minäkin. Älköön siis kukaan häntä halveksiko, vaan auttakaa häntä lähtemään rauhassa matkalle, että hän tulisi minun tyköni; sillä minä ja veljet odotamme häntä."

Samoin Paavali jakoi kehotuksia, jotka varmaan suurella innolla otettiin vastaan. Hän näki alkuseurakuntien tarpeet ja siksi hän ohjaili työhön soveltuvia henkilöitä palvelemaan eri viroissa. "Mitä veli Apollokseen tulee, olen hartaasti kehoittanut häntä lähtemään veljien kanssa teidän tykönne; mutta hän ei ole ollenkaan halukas lähtemään nyt, vaan tulee, kun hänelle sopii."

Ei edes lopputervehdyksien aikana Paavali malttanut olla muistuttamatta kaikkein tärkeimmistä seurakunnan tehtävistä. Kunpa tämän ohjeen muistaisimme joka päivä veljien ja sisarien kanssa Herran seurakunnassa: "Valvokaa, pysykää lujina uskossa, olkaa miehuulliset, olkaa väkevät. Kaikki, mitä teette, tapahtukoon rakkaudessa."

Vielä hän kehotti olemaan myös kuuliaiset niille, jotka tekevät pyhien palvelusta. Ajattele, miten toimiva seurakunta onkaan, jos kuuntelemme ja lähdemme mukaan auttamaan niitä, jotka täynnä Pyhää Henkeä palvelevat Herran työssä! Olet varmasti kuullut viimeaikoina niitä nurisevia vastustajia, jotka yrittävät latistaa Jumalan lasten ilon ja riemun Pyhässä Hengessä – heidän ylistäessään Sivu 87


www.pasikallio.fi

Sivu 88 / 164

3.8.2016

Jeesuksen pyhää nimeä, rakkautta ja sovitustyötä! Jotkut jopa rohkenevat väittää näiden Jeesuksen nimeä korottavien olevan väärässä hengessä! Etteivät vain liene itse eksynyt lakihenkisyyteen ja omahyväisyyteen. "Mutta minä kehoitan teitä, veljet: te tunnette Stefanaan perhekunnan ja tiedätte, että se on Akaian ensi hedelmä ja että he ovat antautuneet pyhien palvelukseen. Olkaa tekin kuuliaisia heidän kaltaisilleen ja jokaiselle, joka heidän kanssaan työtä tekee ja vaivaa näkee."

Sitten Paavali kehottaa antamaan tunnustuksen niille, jotka virkistäen auttavat toisia uskossa. Olisiko tässä sinun palvelutehtäväsi? Voisitko olla se kannustaja, joka rohkaisee niitä, jotka työtä tekevät? "Minä iloitsen Stefanaan ja Fortunatuksen ja Akaikuksen tännetulosta, koska he korvaavat minulle teidän poissaolonne; he ovat virkistäneet minun henkeäni niin kuin teidänkin. Antakaa siis täysi tunnustus sellaisille miehille."

Lopulta, Paavali omalle tyylilleen uskollisena ja kohteliaana lähettää rakkaat terveiset seurakunnalle monelta eri taholta. Ajattele, jos sinunkin seurakuntasi saisi tällaisia erityisiä kirjeitä ja tervehdyksiä! – Niitä varmasti suurella innolla tultiin kuulemaan ja iloittiin niistä armollisista ja viisaista opetuksista, mitä Paavali Jumalan antaman viisauden ja armon avulla lähetti eri seurakuntiin. "Aasian seurakunnat tervehtivät teitä. Monet tervehdykset Herrassa lähettävät teille Akylas ja Priska sekä heidän kodissaan kokoontuva seurakunta. Kaikki veljet lähettävät teille tervehdyksen. Tervehtikää toisianne pyhällä suunannolla. Tervehdys minulta, Paavalilta, omakätisesti. Jos joku ei pidä Herraa rakkaana, hän olkoon kirottu! Maran ata. Herran Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne. Minun rakkauteni on teidän kaikkien kanssa Kristuksessa Jeesuksessa."

Sivu 88


Sivu 89 / 164

www.pasikallio.fi

3.8.2016

442 - Nettijulkaisu 11.5.2016 Evankeliumi Kristuksessa 1-11. Veljet, minä palautan mieleenne sen evankeliumin, jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni, ja sen avulla te myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen julistin; muuten olette turhaan tulleet uskoviksi. Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa: - Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu, hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, ja hän ilmestyi Keefakselle ja sitten niille kahdelletoista. Sen jälkeen hän ilmestyi samalla kertaa yli viidellesadalle veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa, vaikka jotkut ovatkin jo nukkuneet pois. Tämän jälkeen hän ilmestyi Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille. Viimeiseksi kaikista hän ilmestyi minullekin, joka olen kuin keskosena syntynyt. Olenhan apostoleista vähäisin enkä edes ansaitse apostolin nimeä, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. Mutta Jumalan armosta minä olen se mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole mennyt hukkaan. Olen tehnyt enemmän työtä kuin kukaan heistä, en tosin minä itse, vaan Jumalan armo, joka on ollut voimani. Näin me siis julistamme, minä niin kuin hekin, ja näin te myös olette uskoneet.

Näitä sanoja lukiessa, ei voi olla havaitsematta Paavalin nöyrää asennetta. Hän olisi voinut virkansa ja saavutustensa perusteella ylvästellä, mutta niin hän ei tehnyt. Hän muistutti itseään siitä, että ennen uskoon tulemistaan hän oli raskaasti vainonnut Jumalan seurakuntaa. Kuitenkin Paavalin ydinsanoma perustui Kristukseen ja Hänen ylösnousemukseensa. Hän muistutti ja teroitti sitä seurakunnille ja olihan evankeliumin sanoma hänen itsensäkin ainut toivo. Paavali myönsi olleensa se, mikä oli ollut, mutta tunnusti myös Jumalan armon olevan voimana hänellä. On syytä ajatella, että samaa armoa mekin jokainen tarvitsemme. Olemme riippuvaiset siitä Paavalin tavoin, emmekä saa luulla itsestämme yhtään enempää. Armo Jumalassa on pelastuksemme ja voimamme. Vain Hänen suuren pitkämielisyytensä ja rakkautensa turvin saamme tehdä parannusta ja Hän itse pelastaa meidät. – Olkoon nämä Paavalin sanat lähellä meidänkin sydäntä: "Mutta Jumalan armosta minä olen se Sivu 89


www.pasikallio.fi

Sivu 90 / 164

3.8.2016

mikä olen, eikä Hänen armonsa minua kohtaan ole mennyt hukkaan." 12-34. Jos kerran julistetaan, että Kristus on herätetty kuolleista, kuinka jotkut teistä voivat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristustakaan ole herätetty kuolleista. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta, turhaa myös teidän uskonne. Silloin nähdään, että olemme antaneet Jumalasta väärän todistuksen, kun olemme väittäneet hänen herättäneen Kristuksen - mitä hän siis ei ole tehnyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Ellei kuolleita herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, teidän uskonne on pohjaa vailla ja te olette yhä syntienne vallassa. Ja silloin nekin, jotka ovat nukkuneet pois Kristukseen uskoen, ovat joutuneet perikatoon. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta jotka ovat kuolleet. Kun kerran kuolema sai alkunsa ihmisestä, samoin kuolleiden ylösnousemus on alkanut ihmisestä. Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi, jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus ja sen jälkeen Kristuksen omat, kun hän tulee. Sitten seuraa kaiken päätös, kun hän luovuttaa kuninkuuden Jumalalle, Isälle, kukistettuaan kaiken vallan, mahdin ja voiman. Kristuksen on näet määrä hallita, kunnes hän on saattanut kaikki vihollisensa jalkojensa alle. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Sillä "Jumala on alistanut hänen jalkojensa alle kaiken". Kun sanotaan, että kaikki on alistettu hänelle, tämän ulkopuolelle jää tietysti Jumala, joka itse on kaiken alistanut Kristuksen valtaan. Sitten kun kaikki on saatettu hänen valtaansa, silloin hän itse, Poika, alistuu sen valtaan, joka on saattanut kaiken hänen valtaansa, ja niin Jumala hallitsee täydellisesti kaikkea. Mitä varten sitten jotkut antavat kastaa itsensä kuolleiden puolesta? Ellei kuolleita lainkaan herätetä, miksi he kastattavat itsensä näiden puolesta? Entä mitä varten me joka hetki antaudumme vaaraan? Niin totta kuin te olette minun ylpeyteni Herramme Kristuksen Jeesuksen edessä, minä katson joka päivä kuolemaa silmiin. Olisiko minun kannattanut taistella Efesoksessa petoja vastaan, jos asiaa ajatellaan vain tavalliseen ihmistapaan? Ellei kuolleita herätetä eloon, niin "syödään ja juodaan, huomenna kuollaan". Älkää eksykö! "Huono seura hyvät tavat turmelee." Tulkaa lopultakin järkiinne, älkää tehkö syntiä! On näet eräitä, jotka eivät Jumalasta mitään tiedä - tämän sanon teidän häpeäksenne.

Tässä Paavali käsittelee ylösnousemusta monin sanoin. Ymmärrämme, että uskomme Jeesukseen raukeaa turhaksi, ellemme usko, että Jumala on Hänet herättänyt. Sitten Paavali tähdentää uskon päämäärän tärkeyttä sanoessaan; "Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä." Uskomme perusta on siis Kristuksessa, joka on meille elämäksi tässä ajassa, mutta myös tulevassa. Juuri Sivu 90


www.pasikallio.fi

Sivu 91 / 164

3.8.2016

tämä onkin lohdullinen toivo! Emme elä vain ainoastaan tätä maailman aikaa varten, vaan myös tulevaa - kuoleman jälkeistä ikuista elämää varten. Toisinaan Paavali käytti voimakkaitakin ilmaisuja herättäessään seurakuntia todelliseen Kristuksen tuntemiseen. Jeesuksen läsnäolo vaikuttaa välittömästi puhtauden kaipuuta, halua tehdä parannusta ja lakata tekemästä syntiä. Siksi synnissä elävä ihminen ei todellisuudessa tunne Jumalaa. Paavali kirjoitti: "Tulkaa lopultakin järkiinne, älkää tehkö syntiä! On näet eräitä, jotka eivät Jumalasta mitään tiedä - tämän sanon teidän häpeäksenne." 35-44. Joku ehkä kysyy: "Millä tavoin kuolleet herätetään? Millainen ruumis heillä silloin on?" Mikä järjetön kysymys! Eihän se mitä kylvät tule eläväksi, ellei se ensin kuole. Ja kun kylvät, et kylvä tulevaa kasvia vaan pelkän siemenen, vehnänjyvän tai jonkin muun kasvin siemenen. Mutta Jumala antaa sille sellaisen varren kuin hän on nähnyt hyväksi, jokaiselle siemenelle sellaisen kuin sille kuuluu. Ei kaikkien elollisten ruumis ole samanlainen, vaan ihmisellä on oma ruumiinsa, nelijalkaisilla omansa, linnuilla omansa ja kaloilla omansa. On taivaallisia ja maallisia ruumiita, mutta taivaallisten loisto on aivan toisenlainen kuin maanpäällisten. Auringolla on oma loistonsa, kuulla omansa ja tähdillä omansa, ja toinen tähti loistaa toista kirkkaammin. Samoin tapahtuu kuolleiden ylösnousemuksessa. Se, mikä kylvetään katoavana, nousee katoamattomana. Mikä kylvetään vähäpätöisenä, nousee kirkkaana. Mikä kylvetään heikkona, nousee täynnä voimaa. Kylvetään ajallinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on olemassa ajallinen ruumis, on myös hengellinen. Onkin kirjoitettu: "Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä olento." Mutta viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki. Ensimmäisenä ei siis ole hengellinen vaan ajallinen; vasta sen jälkeen tulee hengellinen. Ensimmäinen ihminen on maallinen, maasta lähtöisin, toinen ihminen on taivaasta. Mikä kylvetään vähäpätöisenä, nousee kirkkaana. Mikä kylvetään heikkona, nousee täynnä voimaa. Kylvetään ajallinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on olemassa ajallinen ruumis, on myös hengellinen.

Paavali vertaa Raamatusta tuttuun vertaukseen ylösnousemuksesta. Hän puhuu nisunjyvän kuolemasta, sanoen "Eihän se mitä kylvät tule eläväksi, ellei se ensin kuole." - Paavali jatkaa kylvön ja niiton laista: "Mikä kylvetään vähäpätöisenä, nousee kirkkaana. Mikä kylvetään heikkona, nousee täynnä voimaa. Kylvetään ajallinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on olemassa ajallinen ruumis, on myös hengellinen." – Nämä monet asiat ja niiden hengelliset yhteydet ovat meille tämän päivän kristityille aika selviä, mutta tuon ajan kristityt tarvitsivat näitä vakaita sanoja. Ilman Paavalin selkeää opetusta, mekin eläisimme pimeydessä monelta osin. Lopulta Paavali kiteyttää lihasta syntyneen olevan lihaa ja Sivu 91


www.pasikallio.fi

Sivu 92 / 164

3.8.2016

hengestä syntynyt on henki: "Mikä kylvetään vähäpätöisenä, nousee kirkkaana. Mikä kylvetään heikkona, nousee täynnä voimaa. Kylvetään ajallinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on olemassa ajallinen ruumis, on myös hengellinen." Sitten Paavali vakuuttaa, miten me muutumme silmänräpäyksessä viimeisen pasuunan soidessa. Tämä muuttuminen onkin jumalinen ihme ja Hänen suuri suunnitelmansa katoavaisen ja katoamattomuuden välillä. Näillä sanoilla Paavali siis kehottaa meitä olemaan vahvoja ja järkähtämättömiä ja tekemään aina innokkaasti Herran työtä. 50-58. Sen sanon, veljet, ettei liha ja veri voi saada omakseen Jumalan valtakuntaa ja ettei katoava voi saada omakseen katoamattomuutta. Nyt ilmoitan teille salaisuuden: Me emme kaikki kuole, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa. Pasuuna soi, ja kuolleet herätetään katoamattomina ja me muut muutumme. Tämän katoavan on näet pukeuduttava katoamattomuuteen ja kuolevaisen kuolemattomuuteen. Mutta kun katoava pukeutuu katoamattomuuteen ja kuolevainen kuolemattomuuteen, silloin toteutuu kirjoitusten sana: - Kuolema on nielty ja voitto saatu. Missä on voittosi, kuolema? Missä on pistimesi, kuolema? Kuoleman pistin on synti, ja synnin voimana on laki. Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta! - Olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä, rakkaat veljeni, ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan.

Sivu 92


Sivu 93 / 164

www.pasikallio.fi

3.8.2016

441 - Nettijulkaisu 4.5.2016 Tavoitelkaa henkilahjoja Edellisessä luvussa käsittelimme rakkautta, joka on Jumalasta lähtöisin oleva ja myös omaan elämään omaksuttava hyvin tärkeä elementti. Seuraavaksi Paavali kehottaakin tavoittelemaan Pyhän Hengen vaikuttamia lahjoja, joita Jumala jakaa seurakunnalleen Häneen uskoville ihmisille. On huomattava, että vaikka Jumala antaa nämä lahjat, ihmisen osuus on pyrkiä osallisiksi niistä. Lisäksi armolahjan saaneen tulee säilyttää ja virittää armolahja palavaksi, että se palvelisi Jeesuksen Kristuksen seurakuntaa. 1-5. Pyrkikää rakkauteen, mutta tavoitelkaa myös henkilahjoja, ennen kaikkea profetoimisen lahjaa. Kielillä puhuva ei näet puhu ihmisille vaan Jumalalle; kukaan ei ymmärrä häntä, Hengen valtaamana hän puhuu salaisuuksia. Mutta se, joka profetoi, puhuu ihmisille: hän rakentaa, kehottaa ja lohduttaa. Kielillä puhuva rakentaa itseään, profetoiva rakentaa seurakuntaa. Toivoisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin toivoisin teidän profetoivan. Profetoiva on arvokkaampi kuin kielillä puhuva, ellei tämä sitten osaa myös tulkita puhettaan, niin että se koituu seurakunnan parhaaksi.

Näin siis Paavali yksinkertaisesti selittää, miten kielilläpuhuminen ja profetoiminen eroavat toisistaan. Nämä käsitteet saattavat tuntua oudoilta, ja jotkut saattavat jopa ajatella, että ne kuuluivat vain Raamatun ajan seurakunnalle, mutta niin se ei ole. Vielä tänäänkin saamme nähdä tämän kaiken toimivan kuten alkuseurakunnan päivinä. Minäkin olen saanut armolahjaksi puhua kielillä, ja olenpa joskus saanut jonkun sanankin, jonka on täytynyt ilmoittaa jollekulle. Olen myös saanut kokea oman seurakuntani keskellä sitä, että minulle on tuotu profetian sana, ja tämä on ajan tullen käynyt toteen. Kuinka rikastuttava ja eläväksi tekevää onkaan Pyhän Hengen vaikutus seurakunnan keskellä!

Sivu 93


www.pasikallio.fi

Sivu 94 / 164

3.8.2016

6-11. Mitä hyötyä minusta on, veljet, jos tulen luoksenne ja vain puhun kielillä enkä välitä mitään ilmestystä tai anna teille tietoa, profetiaa tai opetusta? Samoinhan on elottomien soittimienkin laita, vaikkapa huilun tai lyyran. Miten huilulla tai lyyralla soitettu sävelmä voidaan tuntea, elleivät sävelet erotu toisistaan? Ja jos sotatorvesta lähtee epäselvä ääni, kuka valmistautuu taisteluun? Sama koskee teitäkin: ellette puhu selvää kieltä, kuinka teidän puhettanne voidaan ymmärtää? Sananne haihtuvat taivaan tuuliin. Niin paljon kuin maailmassa onkin kieliä, kaikki ne ovat ymmärrettävissä. Mutta ellen ymmärrä puheen merkitystä, olen puhujalle muukalainen, samoin hän minulle.

Tästä ymmärrämme sen, että meidän tulee saada uskovina myös opetusta jonka järjelläkin ymmärrämme. Saatamme ajatella, että kasvamme hengessä, koska Pyhä Henki johtaa meitä, mutta jumaliseen suunnitelmaan kuuluu kokonaiskäsite uskovan vaelluksesta. Se tarkoittaa sitä, että kasvamme ja saamme opetusta monella tasolla. Kaikkihan yhdessä vaikuttavat niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. 12-19. Kun te nyt kerran tavoittelette henkilahjoja, pyrkikää saamaan niitä runsain määrin seurakunnan rakentamiseksi. Sen, joka puhuu kielillä, on siksi rukoiltava itselleen myös tulkitsemisen kykyä. Jos näet rukoilen kielillä, minun henkeni rukoilee mutta ymmärrykseni jää hyödyttömäksi. Mitä tämä siis tarkoittaa? Minun tulee rukoilla hengelläni, mutta myös ymmärryksellä; minun tulee laulaa kiitosta hengelläni, mutta myös ymmärryksellä. Jos kiität Jumalaa vain hengelläsi, miten paikalla oleva ulkopuolinen voi sanoa kiitokseesi aamenen, kun hän ei ymmärrä mitä sanot? Sinä kyllä kiität hyvin, mutta ei tuo toinen siitä hyödy. Minä puhun kielillä enemmän kuin kukaan teistä, ja siitä kiitän Jumalaa. Jotta voisin opettaa muitakin, haluan seurakunnassa silti puhua mieluummin viisi ymmärrettävää sanaa kuin tuhansia hurmoskielen sanoja.

Jakeessa 12 Paavali sanoo henkilahjojen oleellisen ja tärkeimmän merkityksen. Se tulee tapahtua seurakunnan rakentumiseksi. Ne eivät siis ole kykyjä ja lahjoja, joilla sen käyttäjä pullistelee ja rakentaa omaa egoaan. Tällaisesta ylpeilyistä Jumalan Hengen vaikutus katoaa hyvin nopeasti. Hengellisesti kasvanut onkin oppinut nöyryyttä ja alamaisuutta. Meidän tulee toimia inhimillisesti pieneltä paikalta, aralla tunnolla herkästi aistien asioita, mutta samalla ollen myös Hengessä rohkeita Jumalan sotureita. Jokaisen, joka palvelee Hengen antamin lahjoin seurakunnassa, tulee tarkkailla alituiseen sitä, ettei puhu omia sanojaan ja ideoitaan

Sivu 94


www.pasikallio.fi

Sivu 95 / 164

3.8.2016

Jumalan nimissä. Ellei Jumala ole lähettänyt sanaansa, meidänkin tulee silloin vaieta. Paavali jatkaa selontekoaan: "Minun tulee rukoilla hengelläni, mutta myös ymmärryksellä." Iloitsen siitä, että Paavali rohkeni ottaa ohjat käsiin näilläkin alueilla. Kuinka paljon enemmän olisikaan tullut vääristymiä näillä alueilla, ellei Paavali olisi Jumalalta saadulla viisaudella näistä opettanut. Varmastikin olisi kokouskuntia, jotka pitäisivät ainoana hengellisyyden muotona kielilläpuhumista! – No nyt ymmärrämme, että meidän tulee myös järkimaailmassa ymmärtää sitä, mihin Jumalan Henki tahtoo meitä johtaa. Paavali jatkoi: "Sinä kyllä kiität hyvin, mutta ei tuo toinen siitä hyödy." – Kiittäessämme ja ylistäessämme Jumalaamme kielillä puhuen, käy niin, ettei toinen ihminen osaa yhtyä kiitokseemme ja rukoukseemme. Seurakunta on yhdessä olemista, yhteen kuulumista, ja siksi siellä olisi hyvä rukoilla yksimielisiä rukouksia. Kun joku korottaa äänensä rukoukseen, niin mielelläni yhdyn hänen rukoukseensa ja pyydän Jumalaa kuulemaan hänen hartaan pyyntönsä. En voisi samaistua toisen rukoukseen, ellen ymmärtäisi, mistä hän puhuu. 20-25. Veljet, älkää olko ajatuksiltanne lapsia. Pahuudessa olkaa kehittymättömiä, ajattelussanne aikuisia. Lain kirjassa sanotaan: - Oudoilla kielillä ja vieraiden huulilla olen puhuva tälle kansalle, eikä se sittenkään kuuntele minua, sanoo Herra. – Outoja kieliä ei siis ole tarkoitettu merkiksi uskoville vaan niille, jotka eivät usko; profetoiminen sen sijaan ei ole merkkinä epäuskoisille vaan uskoville. Jos seurakunnan yhteisessä kokouksessa kaikki puhuisivat kielillä ja sinne tulisi ulkopuolisia tai epäuskoisia, he varmasti sanoisivat, että te olette järjiltänne. Jos sen sijaan kaikki profetoisivat ja joku epäuskoinen tai ulkopuolinen tulisi paikalle, hän joutuisi kaikkien koeteltavaksi ja tutkittavaksi ja hänen sydämensä salaisuudet paljastuisivat. Silloin hän heittäytyisi kasvoilleen maahan, rukoilisi Jumalaa ja tunnustaisi: "Jumala on todella teidän keskuudessanne."

Tämä järjestys on siis hyvä. On ymmärrettävä, mikä asia kuuluu kenellekin ja mitkä voimavaikutukset ovat tarkoitettu esimerkiksi ulkopuolisia varten. Nykyaikana saatamme jopa hävetä kielilläpuhumista jumalattomien tullessa kokouksiimme mukaan, mutta Sanan mukaan juuri heidän takiaan tuleekin puhua kielillä! Se on heille merkkinä Jumalan ihmeellisestä läsnäolosta ja vaikutuksesta seurakunnan keskellä. Kun sitten nousee toinen, joka osaa selittää kielilläpuhuttua, tapahtuu se, mitä tänään niin syvästi kaipaamme. Sivu 95


www.pasikallio.fi

Sivu 96 / 164

3.8.2016

Jumalan Henki paljastaa syvimmätkin synnit ja salaisuudet ja silloin jumalaton ihminen hädissään antautuu Jumalan puhdistettavaksi Jeesuksen pyhällä verellä! Ajattelepa, jos sinäkin pyrkisit osalliseksi jumalisista armolahjoista, ja sen seurauksena ihmisiä tulisi uskoon synnin tuskien saattelemina! 26-32. Mitä tämä siis tarkoittaa, veljet? Kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa: laulu, opetus tai ilmestys, puhe kielillä tai sen tulkinta. Kaiken on tapahduttava yhteiseksi parhaaksi. Jos puhutaan kielillä, vain kaksi tai enintään kolme saa puhua, kukin vuorollaan, ja jonkun on tulkittava puhetta. Ellei tulkitsijaa ole, puhuja olkoon seurakunnan parissa vaiti ja puhukoon vain itselleen ja Jumalalle. Samoin profeetoista saa esiintyä vain kaksi tai kolme, ja toiset arvostelkoot. Jos joku muu läsnäolijoista saa ilmestyksen, edellisen puhujan tulee vaieta. Kaikki te voitte profetoida, kukin vuorollanne, jotta kaikki oppisivat ja saisivat rohkaisua. Profeetat pystyvät hallitsemaan henkilahjojaan, sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala.

Paavali siis vielä selventää, miten meidän tulee toimia järjestyksenomaisesti seurakunnan keskellä. Jokaisella tulisi olla jotain annettavaa, ja jokainen vuorollaan saisi tuoda esille sydämensä ajatukset ja kokemukset Herransa kanssa. Siinä on elävän ja voimallisen seurakunnan toimintamalli. On kyllä opettajia, saarnoja ja monenlaisia opettavia tekijöitä, mutta sen lisäksi tulisi olla seurakuntayhteyttä, jossa voisimme jakaa rohkeasti toinen toisillemme Kristuksen armolahjoista! 33-35.Niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa, naisten tulee olla vaiti seurakunnan kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan heidän on oltava kuuliaisia, niin kuin lakikin sanoo. Jos he tahtovat tietoa jostakin, heidän on kysyttävä sitä kotona omalta mieheltään, sillä naisen on sopimatonta puhua seurakunnan kokouksessa. Teidänkö luotanne Jumalan sana on lähtenyt liikkeelle? Tai onko se tullut pelkästään teidän luoksenne? 37-40. Jos joku uskoo olevansa profeetta tai saaneensa muita Hengen lahjoja, hänen tulee tietää että tämä, mitä kirjoitan, on Herran käsky. Jos joku ei tätä tunnusta, Jumala ei tunnusta häntä. Veljet, tavoitelkaa siis profetoimisen lahjaa älkääkä estäkö kielillä puhumista. Kaiken on vain tapahduttava arvokkaasti ja hyvässä järjestyksessä.

Sitten Paavali opettaa asiasta, joka koettelee uskon kuuliaisuuttamme. Olemmeko valmiita tänään toimimaan Jumalan Sanan Sivu 96


www.pasikallio.fi

Sivu 97 / 164

3.8.2016

pohjalta? Tyydymmekö siihen, mitä Hän on ilmoittanut meille? Näemme, miten vaikea ja kova paikka tämän päivän ihmisille on oppia alamaisuutta ja kuuliaisuutta. Me emme vain arvaakaan, millaisen hinnan joudumme maksamaan siitä, ettemme halua koko sydämestämme noudattaa Jumalan Sanaa. On joitain alueita, joilla voimme osoittaa erityisesti Jumalallemme rakastavamme Häntä ja Hänen tahtoaan. Lihallinen mielemme ja maailmanmielisyys eivät tähän suostu. Se on selvä, mutta voisimmeko me Hengellä kuolettaa ruumiin teot? Voisimmeko uskossa ja kuuliaisuudessa, nöyrästi ottaa vain vastaan Hänen Sanansa minkä Hän on ilmoittanut? Paavalin opettaessa näistä, hän painottaa sanomaansa vakavasti: "hänen tulee tietää että tämä, mitä kirjoitan, on Herran käsky." Haluatko ja uskallatko sinä uhmata Herran käskyä? Jumalan Sana opettaa selkeästi, että "jos joku ei tätä tunnusta, Jumala ei tunnusta häntä." – Tottelemattomuutemme näillä alueilla ei siis ole mitenkään vähäpätöinen asia. Haluan muistuttaa sinua siitäkin, että näistä Sanan opetuksista vastuu on Jumalan! Se ei ole meidän vallassa, emmekä voisi kantaa inhimillisesti vastuuta tällaisista määräyksistä, mutta kun Jumala on näin päättänyt ja säätänyt, Hän myös kantaa vastuun siitä, ja tietää myös tasan tarkkaan, miksi juuri näin on säädetty. Kysymys ei ole tasa-arvosta tai miehen ja naisen välisistä valtataisteluasemista, vaan Jumalan säätämyksistä, mitä Hän on valtansa nojalla säätänyt. Niitä on syytä kunnioitta, ja niiden noudattamisesta on suuri palkka. Paavali päättää tämän luvun vielä kehottaen meitä tavoittelemaan armolahjoja, mutta säilyttäen kuitenkin säädyllisen järjestyksen seurakunnan keskellä. Haluan kehottaa jokaista meistä uskossa ja kuuliaisuudessa antautumaan nöyrästi Herran palvelukseen ja uskon kuuliaisuuteen Hänen Sanalleen. Jumalan läsnäolo ja Hänen Sanansa tekevät loppujen lopuksi meille pelkästään hyvää. Vaikka se maksaisi sen hinnan, että meidän tulee luopua asemastamme tai totutuista tavoistamme, sen kannattaa tehdä kuitenkin Jumalaa ja Hänen ikuista Sanaansa kunnioittaen. Jos rakastat Häntä, teet myös niitä tekoja, mitä Hän tekee. 39-40. "Veljet, tavoitelkaa siis profetoimisen lahjaa älkääkä estäkö kielillä puhumista. Kaiken on vain tapahduttava arvokkaasti ja hyvässä järjestyksessä."

Sivu 97


Sivu 98 / 164

www.pasikallio.fi

3.8.2016

440 - Nettijulkaisu 27.4.2016 Rakkauden ylistys Tämä luku on täynnä rakkautta. Ymmärrämme jotain syvyyttä, laajuutta ja vaikutusalaa jumalisesta rakkaudesta lukiessamme Paavalin opetusta näiltä alueilta. Rakkaus onkin kaiken perusta – ennen kaikkea siinä, että Jumala rakasti meitä. Hän tahtoo vuodattaa rakkauttaan sydämiimme Pyhän Hengen kautta. (Room.5:5) Sana opettaa Rakkaudesta ja Henki johtaa syvään rakkauteen, siksi rakkauden voi ottaa avosylin vastaan. Rakkautta ei tarvitse pelätä. Se on tehokkaampi työkalu, kuin viha, kovuus ja kylmyys. Sen äärelle on myös miellyttävä ja hyvä tulla. Siksi evankeliumi on täynnä rakkautta ja Jumalista hyvyyttä. 1-3. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi.

Raamattua voi sanoa täydestä sydämestä hyvyyden ja rakkauden kirjaksi. En tiedä mitään muuta teosta, jossa käsiteltäisiin rakkautta niin syvästi ja laajasti kuten Raamatussa. Millainen olemus rakkaudella on? Miten se vaikuttaa ja toimii? – Näihin kysymyksiin Raamattu antaa selkeät vastaukset. 4-7. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii.

Sivu 98


www.pasikallio.fi

Sivu 99 / 164

3.8.2016

Miten paljon Raamatun sana tuokaan toivoa. Rakkaus pysyy, ja Jumala rakastaa ihmis-sielua! Voit olla varma sanan lupauksista Rakkaus ei katoa! 8-10. Rakkaus ei koskaan katoa. Mutta profetoiminen vaikenee, kielillä puhuminen lakkaa, tieto käy turhaksi. Tietämisemme on näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista, mutta kun täydellinen tulee, vajavainen katoaa.

Ikuinen rakkaus on siis pysyvää – itse asiassa Jumala on rakkaus! – Ei vain niin, että jokin osa-alue tai pintakerros olisi rakkautta – ei, vaan Hän on kokonansa rakkaus. Sekin, että Hän kurittaa ja sallii koettelemuksia, osoittaa, että Hän välittää jokaisesta luodustaan. Pahuutemme ja heikkoutemme tähden olisimme ansainneet sen, ettei hän välittäisi vähäisissäkään määrin ihmisten kärsimyksistä ja syntien aiheuttamasta tuskasta. Kuitenkin Hän lähetti luoksemme kaikkein arvokkaimman ja rakkaimman, mitä Hänellä on. Hän lähetti oman Poikansa Jeesuksen Kristuksen, että meillä jokaisella olisi mahdollisuus sanoutua irti synnistä ja saisimme tulla takaisin Luojamme yhteyteen! 11-13. Kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset. Nyt, kun olen mies, olen jättänyt sen mikä kuuluu lapsuuteen. Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee. Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus.

Usko - Toivo - Rakkaus! Kun katselet näitäkin sanoja, et löydä mistään viisasten kirjoista tyhjentävimpiä sanoja! Mikään ei tule koskaan vetämään vertoja Jumalan ikuiselle ja viisaalle Sanalle! Kuinka täydellisesti Luojamme onkaan meidät luonut ja miten ihmeellisesti ja viisaasti Hän on antanut viisautta ymmärtää tämän elämän salaisuuksia! Kuinka Jumalan Hengen kautta voimmekaan täyttyä jumalisella rakkaudella, jota tästä maailmasta ei löydy! Tuo rakkaus sulattaa niin karskin miehen, kuin kovaksi piintyneen naisen. Se valloittaa suuressa armossa ja laupeudessa, se valaisee ja rohkaisee jokaista kulkemaan kohti hyvyyttä. ”Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’" Gal.5:13-14

– Ajattelepa, kuinka syvä ja ihmeellinen on kristinuskomme salaisuus! Se on siinä, että Jumala rakasti meitä ja siksi mekin Sivu 99


www.pasikallio.fi

Sivu 100 / 164

3.8.2016

saamme rakastaa toinen toisiamme. Jos jokin uskonto huipentuu terrorismiin ja väkivaltaan, Usko Jeesukseen on parhaimmillaan syvää rakkautta, armollisuutta ja uuden toivoa! Se on jumalista hyvyyttä, jota tämä maailma ei tunne. Jumalinen rakkaus on alkuperää, jota ihminen ei kykene luomaan, keksimään tai ylläpitämään. Sen vuodattaa itse Jumala sydämiimme Pyhän Hengen kautta! ”Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä.” 1.Joh.4:7-12

– Kiitos Jeesus suuresta rakkaudestasi! Kiitos, että Taivaallinen Isä rakasti maailmaa niin paljon, että Hän lähetti Poikansa kuolemaan meidän puolestamme. Herra, armahda meitä syntisiä ihmisiä. Anna anteeksi rikoksemme, erheemme ja virheemme. Luo meihin uusi puhdas sydän, jonka vain Sinä voit täyttää rakkaudellasi! Auta Herra, että rakkautesi saisi näkyä kaikista teoistamme, ilmeistämme ja asenteistakin. Valloita sydämemme palavalla innolla ja tulisella rakkaudella! Auta meitä jakamaan hyvyyttäsi kaikkialle jokaiselle, jota Sinäkin niin suuresti rakastat! - Jeesuksen rakkaassa ja pyhässä nimessä - aamen – ”Pane minut sinetiksi sydämellesi, sinetiksi käsivarrellesi. Sillä rakkaus on väkevä kuin kuolema, tuima kuin tuonela on sen kiivaus, sen hehku on tulen hehku, on Herran liekki. Eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä tulvaansa upottaa.” Laul.l.8:6-7

Sivu 100


Sivu 101 / 164

www.pasikallio.fi

3.8.2016

439 - Nettijulkaisu 20.4.2016 Armolahjoja seurakunnassa Luvussa 12 Paavali siirtyy opettamaan Korintton seurakuntaa Pyhän Hengen lahjoista. Tämä osa-alue tulisikin liittyä yhä voimallisemmin myös tämän päivän seurakuntaelämään. Miten rikasta ja innoittavaa onkaan elää seurakunnan keskellä, jossa itse Jumala vaikuttaa monien armolahjojensa kautta! Sitä rukoilen seurakunnalleni tapahtuvaksi yhä runsaammin ja voimallisemmin! "Veljet, haluan teidän olevan selvillä Pyhän Hengen lahjoista. Muistattehan, kuinka ollessanne vielä pakanoita vastustamaton voima ajoi teitä mykkien epäjumalien luo." 1.Kor.12:1-2

Tässä aluksi näemme, miten Paavali selkeästi näki nämä kaksi voimaa, jotka vaikuttavat ihmisten keskellä. Pahan voimat vievät ihmistä kohti turhuutta ja pahuutta, mutta Jumalan Voima tekee ihmisen elämästä elämisen arvoisen. Jeesus antaa elämän ja yltäkylläisyyden! (Joh.10:10) Sitten Paavali raottaa salaisuuden verhoa, joka toimii vielä tänäänkin ainoana mahdollisuutena päästä Pyhän Hengen osallisuuteen. Se on, että tunnustaisimme Jeesuksen Herrauden - sillä joka näin tekee, hänessä on Pyhän Hengen vaikutus! "Siksi sanon teille selvästi, että kukaan, joka puhuu Jumalan Hengen valtaamana, ei voi sanoa: 'Jeesus on kirottu.' Kukaan ei myöskään voi sanoa: 'Jeesus on Herra', muuten kuin Pyhän Hengen vaikutuksesta." 1.Kor.12:3

Onkin ymmärrettävä, että saamme olla Jumalassa, ja Hänessä saamme tehdä ja toimia mitä moninaisimmissa armolahjoissa. Paavali teroittikin, että kyseessä on sama Jumala, vaikka teemmekin erilaisten armoitusten parissa työtämme.

Sivu 101


www.pasikallio.fi

Sivu 102 / 164

3.8.2016

"Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta Hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama." 1.Kor.12:4-6

Miksi sitten on äärimmäisen tärkeää, että armolahjat toimivat keskuudessamme? Se on Jumalan suurenmoinen lahja seurakunnan keskelle - yhteiseksi hyödyksi! "Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi. Yhden ja saman Hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen kyvyn jakaa tietoa, toiselle sama Henki suo uskon voiman, toiselle parantamisen lahjan, joku saa voiman tehdä ihmeitä, joku profetoimisen lahjan, joku kyvyn erottaa eri henget toisistaan, joku kielillä puhumisen lahjan, joku taas kyvyn tulkita tällaista puhetta. Kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama Henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo." 1.Kor.12:7-11

Paavali jatkaa teroittaen, että on eri tehtäviä, kuten ruumiin jäsenillä, mutta ne kuuluvat kuitenkin kaikki samaan ruumiiseen: ”Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus mutta jossa on monta jäsentä; vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama Henki on yhdistänyt meidät, kaikki me olemme saaneet juoda samaa Henkeä. Eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä vaan monista. Vaikka jalka sanoisi: "Koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen", se silti kuuluu ruumiiseen. Ja jos korva sanoisi: "Koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen", se silti kuuluu ruumiiseen. Jos koko ruumis olisi pelkkää silmää, olisiko silloin kuuloa? Tai jos se olisi pelkkää korvaa, olisiko silloin hajuaistia? Jumala on kuitenkin asettanut ruumiiseen kaikki eri jäsenet niin kuin on nähnyt hyväksi. Jos kaikki olisi yhtä ja samaa jäsentä, olisiko silloin mitään ruumista? Jäseniä on kuitenkin monta, kun taas ruumis on yksi. Ei silmä voi sanoa kädelle: "Minä en tarvitse sinua", eikä liioin pää jaloille: "Minä en tarvitse teitä." Päinvastoin, juuri ne ruumiinjäsenet, jotka meidän mielestämme ovat muita heikompia, ovat välttämättömiä. Me verhoamme erityisen arvokkaasti ne ruumiinosat, joita emme pidä kovinkaan arvokkaina, ja peitämme erityisen säädyllisesti ne, joita häpeämme. Säädylliset ruumiinosat eivät tällaista verhoa tarvitse. Kun Jumala yhdisti jäsenet ruumiiksi, hän antoi vähempiarvoisille jäsenille suuremman kunnian, jotta ruumiissa ei syntyisi eripuraisuutta vaan jäsenet yhteen kuuluen huolehtisivat toinen toisestaan. Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet, ja jos yksi jäsen saa osakseen kunniaa, iloitsevat kaikki muutkin sen kanssa. 1.Kor.12:12-26 Sivu 102


www.pasikallio.fi

Sivu 103 / 164

3.8.2016

Tästä myös me voimme ymmärtää todellisen seurakunnan merkityksen. Kutakin jäsentä tarvitaan mukaan! Ei voi sanoa, että sinua ei tarvita, tai että sinulla ei ole merkitystä. Sinun paikallasi seurakuntaelämässä on iso aukko, ellet tule ja palvele niillä armoituksilla, mitä Herra on sinulle suonut. Toisen tehtävä ja armoitus voi olla inhimillinen työn tekeminen arkielämässä, että voi sitten antaa varallisuudestaan osan seurakunnan käyttöön. Toisen palvelutehtävä voi liittyä pyhäkoulun opettajan tehtävään, kun taas toisella on sydämellä kantaa rukouksin toisten kuormia. Joku on saanut erityisen armoituksen rohkaista heikompaa, ja toinen taas julistaa ja opettaa väkevästi Herran Sanaa! Sinä kuulut Jeesuksen kautta seurakuntaruumiiseen. Ethän tahdo, että ajassasi seurakuntasi ontuu tähtesi, juuri siksi, ettet sinä tahdo osallistua ja tuoda palvelustasi seurakunnan keskelle? ”Te olette Kristuksen ruumis, ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen. Jumala on seurakunnassaan asettanut ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiseksi jotkut profeetoiksi ja vielä jotkut opettajiksi. Muutamilla on voima tehdä ihmeitä, toisilla parantamisen lahja, toisilla kyky auttaa muita, toimia johtajana tai puhua kielillä. Eivät kai kaikki ole apostoleja? Tai profeettoja? Tai opettajia? Tai ihmeiden tekijöitä? Eihän kaikilla ole parantamisen lahjaa? Eiväthän kaikki puhu kielillä tai tulkitse tällaista puhetta? Mutta tavoitelkaa kaikkein arvokkaimpia armolahjoja! Nyt minä osoitan teille tien, joka on verrattomasti muita parempi." 1.Kor.12:27-31

Mieti tänään avoimesti kanssani, mikä olisi meidän paikkamme seurakunnan keskellä. Mitä voisimme tehdä, ja missä palvella seurakuntaa siten, että se tulisi yhteiseksi hyödyksi? En itsessäni kykene siihen, etkä varmasti sinäkään, - mutta Jeesuksen tuoman armon ja lahjan avulla voit palvella, ensin vähäisessä, ja jossain vaiheessa huomaat tekeväsi työtä enemmän, kantaen vastuuta ja huomaten, että Herra auttaa sinua kaikessa! Saat viisautta ja ymmärrystä, kaikkinaista taitoa ja rohkeutta palvellaksesi Herraa ja Hänen seurakuntaansa! Kiitä jo etukäteen Hänen suurenmoista viisauttaan seurakuntaansa kohtaan. Kysymyshän ei ole inhimillisestä olemuksesta, minkä lihallisin silmin näemme, vaan siitä Kristus ruumiista, jonka Jumala on itse asettanut!

Sivu 103


www.pasikallio.fi

Sivu 104 / 164

3.8.2016

438 - Nettijulkaisu 13.4.2016 Kuuliaisuutta seurakunnassa "Seuratkaa minun esimerkkiäni, niin kuin minäkin seuraan Kristusta. Kiitän teitä siitä, että aina muistatte ja noudatatte niitä opetuksia, jotka olen välittänyt teille." 1.Kor.11:1-2

Paavali aloittaa siis luvun 11 kehottamalla seuraamaan hänen omaa esimerkkiään. Kuinka moni meistä voisi täydellä sydämellä kehottaa samoin omalla kohdalla? Luulenpa, että tämä ajatus vie jokaisen pienelle paikalle. Paavali oli kuitenkin tehnyt päätöksen elää siten, että hän voi näin kehottaa toisiakin elämään. Toisaalta, kun ajattelee asiaa monelta kantilta, asiamme uskottavuus kärsii suuresti, ellei elämämme ole tasapainossa sanojemme kanssa. Sanamme kuulostaa pelkästään hurskastelulta, ellemme myös elämällämme osoita olevamme kaikessa Sanan takana. Sitten Paavali opettaa jotain, mitä on äärimmäisen vaikea käsittää nykyisessä ajassamme. Tämä samainen Paavali, joka niin hengessä kehotti meitä aina sydämen palavuuteen ja muutoksiin, jotka tapahtuvat sisäisessä maailmassamme, yhtäkkiä puhuukin ulkonaisesta - miltei täysin turhalta kuulostavalta - asialta. "Teidän tulee kuitenkin tietää, että jokaisen miehen pää on Kristus, naisen pää on mies ja Kristuksen pää on Jumala. Jos miehellä on päähine päässään, kun hän rukoilee tai profetoi, hän häpäisee päänsä. Sen sijaan jos nainen on avopäin, kun hän rukoilee tai profetoi, hän häpäisee päänsä, sillä sehän on samaa kuin hän olisi antanut ajaa hiuksensa pois. Ellei nainen peitä päätään, hän voi yhtä hyvin leikkauttaa hiuksensa. Mutta jos kerran hiusten leikkaaminen tai pois ajaminen on naiselle häpeällistä, hänen tulee peittää päänsä. Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. Nainen taas heijastaa miehen kunniaa. Miestä ei ole luotu naisesta vaan nainen miehestä, eikä miestä luotu naisen takia vaan nainen miehen takia. Naisen tulee siis pitää päässään arvonsa merkkiä enkeleiden takia. Herran edessä ei kuitenkaan ole naista ilman miestä eikä miestä ilman naista, sillä niin kuin nainen on luotu Sivu 104


www.pasikallio.fi

Sivu 105 / 164

3.8.2016

miehestä, myös mies on syntynyt naisesta. Mutta kaikki on saanut alkunsa Jumalasta. 1.Kor.11:3-12

En ole varma, mutta tämä kuulostaa siltä, että nuo ajatukset liittyivät jotenkin enemmän sen ajan kulttuuriin ja ajatusmaailmaan. Luomakunnan järjestys on kyllä sama, ja sitä on kyllä syytä kunnioittaa, mikäli mielimme elää tasapainoista ja onnellista elämää, mutta olisiko Jumalalle tärkeää se, että onko meillä rukoillessamme lakki päässä vai ei?! En usko, että tässä on kysymys Jumalan ja meidän välisestä suhteesta, vaan meidän ihmisten kesken tapahtuvasta Jumalan kunnioittamisesta. Mehän ilmennämme olemuksellamme, pukeutumisellamme ja sanoillamme hyvin pitkälti sitä, mitä sydämessämme kannamme. Juuri tämäntyyppisillä asioilla voimme osoittaa myös toinen toisillemme, miten paljon arvostamme Jumalaan liittyviä asioita. Ehkäpä nykyaikana voisimme verrata samaista asiaa ylipäätään naisten pukeutumiseen liian avoimiin tai paljastaviin asuihin. Varmasti ymmärtänet ristiriidan henkilön kohdalla, joka hartaasi rukoilee ja profetoi, mutta pukeutuu kuitenkin, kuin halpa nainen. Onneksi Paavali kuitenkin jatkaa, ja opettaa, että meidän tulee itse päättää ja tietää, mikä on soveliasta. "Päätelkää itse, onko naisen sopivaa rukoilla Jumalaa avopäin. Opettaahan jo luontokin teille, että pitkä tukka on miehelle häpeäksi mutta naiselle kunniaksi. Pitkät hiukset on annettu naiselle hunnuksi." 1.Kor.11:13-15

Nämä ohjeet ovat varmasti vaikuttaneet hyvin pitkälti kristittyjen pukeutumisiin ja hiustyyleihin. Toisinaan on tapahtunut jopa ylilyöntejä siinä määrin, että näistä ulkoisista tekijöistä on saattanut tulla päätekijöitä. Silloin seurakunta on hairahtunut totuudesta kauaksi. Jeesus-keskeisessä seurakunnassa nämä asiat ovat luonnostaan sen hedelmää, mitä Jeesus on saanut vaikuttaa. Onhan hyvä, että pukeutumisemme ja käytöksemmekin viestittää siveää ja kristillistä käytöstä Jumalan seurakunnassa. Paavalin aikana, niin kuin nykyaikanakin, esiintyi mielipiteistä väittelyjä. Voimakastahtoiset ihmiset niin mielellään tuovat omaa näkökantaansa esille, väittäen omaa totuuttaan ainoaksi oikeaksi. Tästä Paavali opettaa, ettei niin saisi olla.

Sivu 105


www.pasikallio.fi

Sivu 106 / 164

3.8.2016

"Jos joku kuitenkin väittää vastaan, niin sanon hänelle, ettei meillä ole sellaista tapaa eikä yleensäkään Jumalan seurakunnilla." 1.Kor.11:16

Seuraavaksi Paavali siirtyy opettamaan seurakuntaa siitä, miten meidän tulee suhtautua ehtoolliseen ja sen nauttimiseen. Hän moittii Korintton seurakuntaa puolueista ja heidän voimakkaista väittelyistään: "Näitä ohjeita antaessani minun on moitittava teitä siitä, että yhteiset kokoontumisenne ovat teille pikemmin vahingoksi kuin hyödyksi. Olen ensinnäkin kuullut, että teillä seurakunnan kokouksissa ilmenee hajaannusta, ja osittain sen myös uskon. Täytyyhän teillä ollakin keskuudessanne ryhmäkuntia, jotta nähtäisiin, ketkä teistä osoittautuvat luotettaviksi. 1.Kor.11:17-19

Herran aterian viettäminen oli myös karannut käsistä. Apostolisena aikana ehtoollista ei nautittu pienistä pikareista, eikä otettu pientä leivänmurusta lautaselta, vaan silloin se tarkoitti kokonaista ateriaa, jossa muistettaisiin Herran kuolemaa. Nyt, niin kuin aina, kävi ilman ohjeistusta, että toiset katselivat sivusta nälissään, kun toiset mässäilivät mitä mahtavimmilla herkkupaloilla. Tähän siis Paavali puuttui, ojentaessaan Korintton kristittyjä. "Teidän kokoontumisenne eivät ole oikeaa Herran aterian viettämistä, koska jokainen syö omia ruokiaan, niin että toinen on nälissään ja toinen juovuksissa. Ettekö voi syödä ja juoda kotonanne? Vai halveksitteko te Jumalan seurakuntaa niin että häpäisette niitä, joilla ei ole ruokaa? Mitä minun pitäisi sanoa teille? Kiittääkö teitä? Tässä asiassa en teitä kiitä." 1.Kor.11:20-22

Sitten Paavali kertoo ehtoollisen vietosta, miten hän oli Herralta saanut tiedoksi tämän. On ymmärrettävä kokonaisuus seuraavasta, juuri sen, mitä edellä luimme. Oikea ehtoollisen vietto tapahtuu muistellen Herran kuolemaa, eikä mässäillen ruuan paljoudella. Olen saanut Herralta tiedoksi tämän, minkä olen myös opettanut teille: Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi: "Tämä on Minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä Minun muistokseni." Samoin Hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto Minun veressäni. Niin usein kuin siitä juotte, tehkää se Minun muistokseni." "Niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te siis julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kun Hän tulee. Sivu 106


www.pasikallio.fi

Sivu 107 / 164

3.8.2016

Niinpä se, joka arvottomalla tavalla syö tätä leipää ja juo Herran maljasta, tekee syntiä Herran ruumista ja verta vastaan. Jokaisen on tutkittava itseään, ennen kuin syö tätä leipää ja juo tästä maljasta. Se, joka syö ja juo ajattelematta, että kysymys on Kristuksen ruumiista, syö ja juo itselleen tuomion. Sen vuoksihan teidän joukossanne on paljon heikkoja ja sairaita ja monet ovat jo nukkuneet pois. Jos me itse tutkisimme itseämme, emme joutuisi tuomittaviksi. Rangaistessaan Herra kuitenkin kurittaa meitä, jotta meitä ei yhdessä maailman kanssa lopullisesti tuomittaisi. Veljeni, kun siis kokoonnutte aterioimaan, odottakaa toisianne. Se, jolla on nälkä, syököön kotonaan, jotteivät kokoontumisenne tuottaisi teille rangaistusta. Muusta annan ohjeet sitten kun tulen." 1.Kor.11:23-34

Miten monet kristityt suorastaan pelkäävät näitä Raamatun jakeita. Ovathan nuo ajatukset kirvoittaneet monen lahkolais-saarnaajan kielen kannat parkumaan tuomion hengen sanomaa, pelotellen ja eksyttäen ihmisiä pois yhä vain kauemmaksi ehtoollisen todellisesta merkityksestä. Itsekin nuorena pelkäsin kovin, tutkin sydäntäni ja elämääni, ettei vain mitään syntiä olisi tunnollani ottaessani ehtoollista. Pelkäsin Jumalan vihan kohtaavan minua, jos en ollut kyennyt vaeltamaan riittävän täydellisesti ennen ehtoollista. Vasta myöhemmin aikuisella ikää tutkiessani, mitä Paavali todella opetti näiltä alueilta, ymmärrän, että kysymys on ainoastaan Herran kuoleman muistamisesta. Se on tarkoitus ja kohde: "niin usein, kun juotte, niin usein kuin syötte... tehkää tämä Minun muistokseni"! Kelvottomuus siis näillä alueilla liittyy siihen, ettei tuota ateriaa erotettu selkeästi kaikesta muusta syömisestä. Tämän ymmärtäminen on huomattavasti helpottanut ehtoolliseni viettämistä. Tiedän, että saan tulla Hänen eteensä, parannusta tehden, tutkia sisintäni, niin kuin aina muulloinkin, mutta ottaessani osaa Herran ateriaan, ajattelen kaikkea sitä, mitä Jeesus on tehnyt puolestani. Hän kuoli, että saisin iankaikkisen elämän. Hänen kärsimyksensä ja kuolemansa edestäni takaavat minulle täyden pääsyn ja etuoikeuden Jumalan kasvojen eteen. Hyvä rakas ystäväni! Älä pelkää ehtoollista, vaan vietä sitä hetkeä muistellen Herramme suurta kärsimystä puolestamme, Hänen kuolemaansa ja ylösnousemustaan. Sen paremmin ja tarkoituksellisemmin ei voi ehtoollista viettää.

Sivu 107


Sivu 108 / 164

www.pasikallio.fi

3.8.2016

437 - Nettijulkaisu 6.4.2016 ”YHTEISTÄ PAHAN KANSSA” Veljet, haluan teidän tietävän, että isämme vaelsivat kaikki pilven johdattamina ja kulkivat meren poikki. Kaikki he saivat pilvessä ja meressä kasteen Mooseksen seuraajiksi. Kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. Hehän joivat siitä hengellisestä kalliosta, joka kulki heidän mukanaan; tämä kallio oli Kristus. Mutta useimmat heistä Jumala hylkäsi, kohtasihan heidät tuho autiomaassa. Näin heistä tuli meille varoittavia esimerkkejä: meidän ei pidä himoita pahaa, niin kuin he tekivät. Älkää ruvetko palvelemaan epäjumalia niin kuin jotkut heistä. Kirjoituksissa kerrotaan: "He istuivat syömään ja juomaan, ja sitten he nousivat tanssimaan." Älkäämme antautuko siveettömyyteen niin kuin jotkut heistä; heitä kuoli yhtenä päivänä kaksikymmentäkolmetuhatta. 1.Kor.10:1-8 On paikallaan muistuttaa vielä tänäänkin, miten vaarallista on ajautua noituuteen ja tietäjähenkien pariin. Tietäkää se, että sellainen on Herralle kauhistus! Raamatun varoittavat esimerkit pitäisi kertoa myös meille, miten vakavasta asiasta tuolloin on kyse. Luimmehan, kuinka Jumala "useimmat heistä hylkäsi, kohtasihan heidät tuho" - Sitten Paavali antaa ymmärtää, miksi Jumala oli heidät hyljännyt: "meidän ei pidä himoita pahaa, niin kuin he tekivät. Älkää ruvetko palvelemaan epäjumalia niin kuin jotkut heistä." Saatamme puhua paljon rakastavasta ja armollisesta Jumalasta, mutta Hänessä on myös äärettömän ankarakin puoli. Sitäkään ei pitäisi unohtaa! Paavali jatkaakin; "Meidän ei myöskään tule koetella Herran kärsivällisyyttä, niin kuin jotkut heistä tekivät; he kuolivat käärmeenpuremiin." 1.Kor.10:9 Kun kansa oli Raamatun päivinä nurissut ja kiukutellut - milloin mistäkin, Jumala lähetti heidän keskelleen lopulta käärmeitä, jotka purivat heitä. Muistanet varmaan, miten Mooses rukoili Jumalaa armahtamaan kansaansa ja sitten hän sai ylentää sauvansa kärkeen vaskisen käärmeen. Jumala lupasi, että kuka ikinä tuohon käärmeeseen nostaisi katseensa, pelastuisi käärmeen tappavalta myrkyltä. Mikä mahtava esikuva siitä Sivu 108


www.pasikallio.fi

Sivu 109 / 164

3.8.2016

hetkestä, jolloin meidän puolestamme ristille ylennettiin Herramme Jeesus Kristus, että kuka ikinä Häneen uskoo, ei hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä! "Älkää liioin nurisko niin kuin jotkut heistä; he saivat surmansa kuolemanenkelin kädestä. Nämä tapahtumat ovat varoittavia esimerkkejä, ja ne on kerrottu ojennukseksi meille, joiden osana on elää lopun aikoja." 1.Kor.10:10-11 Kuinka herkästi kuulemmekaan nurinaa keskuudessamme - milloin mistäkin! Voi, kunpa ymmärtäisimme, miten ankarasti Jumala kuritti kansaansa juuri tämän tähden Raamatun päivinä. Saatamme ihmetellä, miksi Jumala ei toimi keskuudessamme, tai miksi Hän ei vastaa rukouksiimme. Yksi syistä saattaa olla juuri tällaisessa nurinassa. Sen sijaan, että nurisemme huonoista asioista, meidän tulisi olla kiitollisia niistä asioista, jotka ovat hyvin. Myös murheellisista ja koetuksen kivistä saamme kiittää Jumalaa - onhan Hän nähnyt suuressa viisaudessaan hyväksi asettaa niitä tiellemme. Sitten Paavali muistuttaa meitä siitä, miten herkästi saatamme kuvitella itsestämme liikoja. Muistamme, miten Pietari aikoinaan uhosi seistä viimeiseen asti Jeesuksen rinnalla - ja jopa astua kuolemaan Hänen edestään - mutta niin vain kävi, että heikkouden hetkellä, yksin jäätyään tapahtui lankeemus. "Joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei kaadu." 1.Kor.10:12 On niin helppo uhota ja olla rohkea silloin, kun kaikki on hyvin, mutta entä sitten, jos kohtaamme vainoa, pilkkaa ja häväistystä? Kuinka voisimme säilyttää Kristuksen mielenlaadun, vaikka meistä puhutaan valhetellen kaikenlaista pahaa? Paavali lohduttaa kuitenkin, että Jumalaan voi luottaa silloin kun edes omaan itseensäkään ei uskalla luottaa. Emmehän tiedä, mitä huomenna kohtaamme. "Teitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään epätavallinen. Jumalaan voi luottaa. Hän ei salli kiusauksen käydä teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen hän samalla valmistaa pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää." 1.Kor.10:13 Tämä lupaus Sanasta on hyvä ottaa lohduksi: "Meitä ei kiusata yli voimiemme"! Jumala tietää, mitä tarvitsemme, mitä kestämme ja mikä loppujen lopuksi on meille hyväksi. Katsellessani elämäni tuskallisimpia kokemuksia, nyt jo ymmärrän, että olen tarvinnut niitä, kasvaakseni sellaiseksi ihmiseksi, mitä tänään olen. Sivu 109


www.pasikallio.fi

Sivu 110 / 164

3.8.2016

Sitten Paavali teroittaa vielä uudelleen alussa lukemaamme asiaa epäjumalan palvelemisista: "Rakkaat ystävät, pysykää siis erossa epäjumalien palvelemisesta. Puhun teille kuin järkeville ihmisille ainakin. Harkitkaa mitä sanon. Eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen? Ja eikö leipä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen? Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, vaikka meitä on monta, sillä tulemme kaikki osallisiksi tuosta yhdestä leivästä. Ajatelkaa Israelin kansaa! Eivätkö papit, jotka syövät uhrilihaa, joudu läheiseen yhteyteen alttarin kanssa? Mitä tällä tarkoitan? En sitä, että epäjumalille uhrattu liha sinänsä olisi jotakin tai että epäjumalat olisivat jotakin todellista. Tarkoitan sitä, että epäjumalien palvelijat uhraavat pahoille hengille eivätkä Jumalalle, enkä halua teidän joutuvan yhteyteen pahojen henkien kanssa. Te ette voi juoda sekä Herran maljasta että pahojen henkien maljasta, ette voi olla osallisina sekä Herran pöytään että pahojen henkien pöytään. Emme kai halua herättää Herran kiivautta? Olemmeko muka häntä vahvempia? 1.Kor.10:14-22 Paavali ei siis halunnut meidän joutuvan yhteyteen pahojen henkien kanssa. Raamattua tuntevana ymmärtänet, että kaikki pimeyden tekoihin osallistuminen altistaa sinua pahojen henkien vaikutuksiin ja osallisuuteen heidän pahuuteen. Siksi vielä tänäänkin tulee karttaa ennustajia, ja kaikkea noituuteen liittyvää! Raamatun yksi hyvä esimerkki liittyy Saulin erehdykseen, kun hän meni kysymään neuvoa tietäjähengeltä, ja sai siksi Jumalan vihan osakseen. Ethän sinäkään tahtoisi saada elämäsi ylle kirousta, joka tuhoaa sinua kuin rutto?! "Te ette voi juoda sekä Herran maljasta että pahojen henkien maljasta, ette voi olla osallisina sekä Herran pöytään että pahojen henkien pöytään." – Mitä yhteistä siis on Herraan uskovilla ja pahan voimilla? Jos sinua on vähänkin kiehtonut ennustajat, noituudet tai muu vastaava pimeys, tee välittömästi parannus ja hylkää kaikki hengen ja mielen saastaisuus. Anna Jeesuksen Veren vihmoa tuntosi puhtaaksi, ja ole Hänelle uskollinen. Palvele vain Herraa, Jumalaasi ja anna kiitos ja Kunnia Hänelle - Hän on sen arvoinen!

Sivu 110


Sivu 111 / 164

www.pasikallio.fi

3.8.2016

436 - Nettijulkaisu 30.3.2016 Apostolin oikeudet Luvun yhdeksän, Paavali aloittaa käsitellen perin inhimilliseltä kuulostavaa ajatusta. Paavali tiedosti sisimmässään oman asemansa kristinuskoon nähden - ja se, miksi hän teki selontekoa korintolaisille, kertoo osaltaan siitä, kuinka myös inhimilliset piirteet tulee huomioida myös seurakunnan sisällä. 1-2. Enkö minä ole vapaa? Enkö ole apostoli? Enkö ole nähnyt Herraamme Jeesusta? Ettekö te itse ole tulos minun työstäni Herran palveluksessa? Jos eivät muut pidäkään minua apostolina, teidän apostolinne ainakin olen. Tehän olette sinetti, joka vahvistaa, että olen Herran apostoli. Vielä nykyäänkin on usein niin, että se joka toimii ja tekee paljon, sitä tutkitaan ja ikään kuin tikulla kaivetaan, josko hänestä löytyisi jotain sanottavaa tai moitittavaa. 3-7. Näin minä puolustaudun niiden edessä, jotka minua tutkivat: Eikö meillä olisi oikeutta ruokaan ja juomaan? Eikö meillä olisi oikeutta ottaa matkoillemme mukaan vaimoa, uskonsisarta, niin kuin tekevät muut apostolit, Herran veljet ja Keefas? Olemmeko minä ja Barnabas ainoat, joiden on tehtävä ansiotyötä? Ei kai kukaan palvele sotilaana omalla kustannuksellaan? Kai se, joka istuttaa viinitarhan, myös syö sen hedelmiä? Ja kai se, joka paimentaa lampaita ja vuohia, myös käyttää niiden maitoa? Vaikka siis tunnemme Paavalin erityisesti hengellisenä opettajana, osasi hän huolehtia myös käytännön töistä. Olisi varmasti toisinaan hyvä, että papit ja seurakunnan johtajat osallistuisivat myös käytännön askareisiin, kuten Paavali. Hän hankki elatustaan tekemällä käsillään työtä ja niin hän myös osaltaan auttoi seurakuntia pärjäämään taloudellisesti. Sivu 111


www.pasikallio.fi

Sivu 112 / 164

3.8.2016

8-12. En tässä esitä vain ihmisten ajatuksia, sillä lakikin sanoo samaa. Sanotaanhan Mooseksen laissa: "Älä sido puivan härän suuta." Ei kai Jumala tässä häristä huolehdi? Kaiketi hän sanoo tämän meidän vuoksemme. Meitä ajatellenhan on kirjoitettu: "Kyntäjän tulee kyntää ja puimamiehen puida siinä toivossa, että saa oman osuutensa." Kun me olemme kylväneet teihin hengellisen kylvön, olisiko liikaa, jos korjaisimme teiltä aineellisen sadon? Jos muilla on oikeus saada teiltä jotakin, eikö vielä suuremmalla syyllä meillä? Me emme kuitenkaan ole käyttäneet tätä oikeutta hyväksemme, vaan kestämme mitä tahansa, jotta emme vain olisi esteenä Kristuksen evankeliumille. Paavali teki siis selväksi sen, että työmies on palkkansa ansainnut. Niin hänkin olisi sen ansainnut, mutta hän ei tahtonut ottaa hengellisestä työstään palkkaa. 13-15. Ettekö tiedä, että temppelissä palvelevat papit saavat temppelistä elatuksensa ja ne, jotka toimittavat uhrit, saavat alttarille tuoduista uhreista osuutensa? Samoin on Herra määrännyt, että evankeliumin julistajien tulee saada elantonsa evankeliumista. Mutta minä en ole lainkaan käyttänyt hyväkseni näitä oikeuksia. En nytkään kirjoita tätä vaatiakseni niitä itselleni. Mieluummin vaikka kuolen! Tätä ylpeyden aihetta ei kukaan voi minulta riistää. Nämä inhimilliset aihealueet siis ovat oikeutettuja seurakunnassa. Onhan niin, että papin saadessa työstään elantonsa, hän kykenee antamaan mahdollisimman suuren osan ajastaan seurakuntapalvelukseen ja sanan tutkimiseen. On myös tärkeää, että sanan julistajat ehtivät viipyä Jumalansa kasvojen edessä, kysellen Hänen tahtoaan ja johdatusta. 16-17. Siinä, että julistan evankeliumia, ei ole mitään ylpeilemistä, sillä minun on pakko tehdä sitä. Voi minua, ellen evankeliumia julista! Jos teen sitä vapaasta tahdostani, minun kuuluu saada palkkaa. Mutta jos en toimi omasta tahdostani, minä vain suoritan tehtävää, joka on minulle uskottu. Paavali luki palkaksensa sen, että hän sai toteuttaa kutsumustaan, jonka hän oli saanut Herralta Jeesukselta. Hän tahtoi voittaa mahdollisimman monia Herran Jeesuksen Kristuksen omaksi.

Sivu 112


www.pasikallio.fi

Sivu 113 / 164

3.8.2016

18-19. Mikä siis on palkkani? Se, että julistan evankeliumia ilman korvausta, käyttämättä hyväkseni niitä oikeuksia, joita minulla sen julistajana on. Vaikka olen vapaa ja kaikista riippumaton, olen ruvennut kaikkien orjaksi voittaakseni Kristukselle mahdollisimman monia. Jopa niin pitkälle Paavali oli antautunut kutsumukseensa, että hän oli valmis mukautumaan inhimillisestikin - ollakseen jokaiselle sellainen, että evankeliumi olisi uskottavaa. 20-23. Voittaakseni hänen omikseen juutalaisia olen näille ollut kuin juutalainen; voittaakseni lain alaisina eläviä olen näille ollut kuin lain alainen, vaikka en olekaan lain alainen. Voittaakseni ilman lakia eläviä olen näille ollut kuin eläisin ilman lakia, vaikka en olekaan Jumalan lakia vailla - onhan minulla Kristuksen laki. Voittaakseni heikkoja olen näille ollut heikko. Kaikille olen ollut kaikkea, jotta pelastaisin edes muutamia. Kaiken tämän teen evankeliumin vuoksi, jotta olisin itsekin siitä osallinen. Huomasitko, että Paavali puhui äskeisessä kahdenlaisesta laista? Hän puhui ajallisesta laista ja sitten Kristuksen laista. Paavalin kirjeitä lukiessa, oppii erottamaan nämä kaksi toisistaan. Meitä jokaista koskettaa tämän maailman lait ja asetukset - vaikka hengessä olemmekin vapautetut. Kristuksen laki perustuukin rakkauteen ja armoon, joka on lähtöisin Jumalan valtaistuimelta. Kristuksen laki käskee kilvoittelemaan, päästäksemme valtakuntaan sisälle, mutta antaa samalla erittäin suurenmoiset työkalut ja mahdollisuudet päästä sisälle. Kristuksessa laki on uskossa ja rakkaudessa, joka on lain loppu. Siinä onnistumme armon avulla. Toisin sanoen - riittää, että uskot Herraan Jeesukseen Kristuksen ja teet parannusta pyrkien rauhaan ja kaikkinaiseen hyvään kaikessa - ja se, mihin et pysty, sen saat armosta. Sinänsä kaikki on jo armoa, mutta tämän armon säilyttää ainoastaan kilvoituksen ja parannuksen tietä kulkemalla. Se on uskon suhteessa pysymistä Jumalaan nähden. Useaan otteeseen Raamattu vakuuttaa, että menetämme armon ja pelastuksen, ellemme käänny ja tee parannusta.

Sivu 113


www.pasikallio.fi

Sivu 114 / 164

3.8.2016

Mutta ottaessamme armon avuksi oikeaan aikaan, pääsemme kiinni pelastukseen. Armohan annettiin nöyrälle ja taas ylpeyden synnissä elävä lakkaa saamasta osakseen armoa. Siksi on äärimmäisen tärkeää tarkkailla omaa asennemaailmaansa, ettei omien väärien asenteiden tähden ajaudu pois Kristuksen armosta. 24-25. Tiedättehän, että vaikka juoksukilpailussa kaikki juoksevat, vain yksi saa palkinnon. Juoskaa siis niin, että voitatte sen! Jokainen kilpailija noudattaa lujaa itsekuria, juoksijat saavuttaakseen katoavan seppeleen, me saadaksemme katoamattoman. Uskovaisuuteen liittyy siis olennaisena osana kilvoittelu. Se ei tarvitse olla ahdistuneisuutta tai raskaan kuorman alla olemista, vaan avoimin mielin ja Kristuksen armon varassa tutkien omaa elämäänsä, miten ja missä voisi kirkastaa enemmän Kristuksen mielenlaatua. 26-27. Minä en siis juokse päämäärättömästi enkä nyrkkeillessäni huido ilmaan. Kohdistan iskut omaan ruumiiseeni ja pakotan sen tottelemaan, jottei itseäni lopulta hylättäisi, minua, joka olen kutsunut muita kilpailuun. Paavali antoi näin ymmärtää saman, mihin Jeesus kehotti ihmisiä. Jeesushan oli opettanut tekemään hedelmää, jossa kääntymyksen aitous näkyy - ja tämä sama kehotus on voimassa yhä tänäänkin – siitä huolimatta, että olemme saaneet armosta elämän, hengen ja kaiken, mitä elämiseen ja jumalisuuteen tarvitaan. Haluan meidän ymmärtävän, että armo ja rakkaus, yhdessä monien muiden Jumalasta lähtöisin olevien ominaisuuksien kanssa, on eteenpäin kuljettavia ja kasvattavia elementtejä. Ne eivät siis ole pumpulimössöä, jossa vain haltioissaan ihastelisimme ja uinuisimme lopulta mitään sanomatonta unta. Meillä on tehtävä, jota saamme suorittaa elämässämme. Tämä tehtävä on tuoda joka paikkaan Kristuksen tuntemisen tuoksua. – Ja sehän ei aina ole sanoja, joilla sitten osoittaisimme omaa oikeassa olemistamme ja toisen väärässä olemista. Tuoksu leviääkin usein ilman sanoja. Ne ovat niitä armollisia tekoja, joissa kääntymyksemme aitous näkyy. Tähän tarvitsemme erityisesti Pyhällä Hengellä täyttymistä. Ilman sitä emme kykene tuottamaan Hengen hedelmää, vaan lihallisuuSivu 114


Sivu 115 / 164

www.pasikallio.fi

3.8.2016

temme ja siinä asuva turmeluksen synti saa ennen pitkää hallintavaltaa, niin teoissamme, kuin asenteissamme ja ajatuksissamme. Rukoile siis kanssani tänään Hengen voitelua ja täyteyttä. Silloin voimme voittaa pahan valtaa sydämissämme ja saamme uskon kuuliaisuudessa - armon varassa - ojentautua kohti tekoja, jotka ovat rakkaita Kristukselle. ”Niin pitäköön jokainen meitä Kristuksen käskyläisinä ja Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijoina. Sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi.” 1.Kor.4:2

435 - Nettijulkaisu 23.3.2016 "Etten viettelisi veljeäni" Luvussa 8, Paavali puhuu epäjumalille uhratusta lihasta ja sen syömisestä. Saamme huomata, miten järkevästi Paavali suhtautuu kyseiseen asiaan - ja myös sen, miten meidän tulee huomioida toinen toisemme tällaisissa asioissa. Ensiksi Paavali kuitenkin puhuu yleensä tiedon käsittelystä ja sen omaavan vaarasta ylpistyä. 1-3. Sitten on puhuttava epäjumalille uhratusta lihasta. Meillä kaikilla toki on tästä asiasta tieto. Mutta tieto tekee ylpeäksi, rakkaus sen sijaan rakentaa. Jos joku luulee tietävänsä jotakin, hänellä ei vielä ole oikeaa tietoa. Mutta jos joku rakastaa Jumalaa, hänet Jumala tuntee.

Heti alkuun Paavali siis muistuttaa, että "rakkaus rakentaa." Se tulisikin olla kaiken kasvun pohjana, (1.Kor.8:1) eikä, kuten saatamSivu 115


www.pasikallio.fi

Sivu 116 / 164

3.8.2016

me kuvitella, että riittävä tietomäärä olisi hyvä kasvupohja. Rakkaus on läpi Raamatun se asenne, mihin Jumala pyrkii kaikessa. Jumala on rakkaus, ja näin myös Jumala tuntee sen, joka Häntä rakastaa. Epäjumalille uhrattu liha kuulostaa meille aika vieraalta käsitteeltä, mutta samaa ajatuslogiikkaa voimme soveltaa moneen muuhun asiaan. Tämä opettaa meille asioiden käsittelyiden luonnetta, - että osaisimme toimia ja suhtautua oikein kaikkeen muuhunkin. Toki tänäänkin, mikäli kohtaamme jotain epäjumaliin viittaavaa, niistä pitää pysyä kaukana! Paavali oli viisas ja ymmärtäväinen apostoli. Jumala oli pukenut hänet erityisellä taidolla käsittelemään asioiden oikeita arvoja ja niinpä hän toteaa epäjumalien todellisesta arvosta, etteihän ne ole sinänsä yhtään mitään: 4-6. Epäjumalille uhratun lihan syömisestä sanon näin: Me tiedämme, ettei epäjumalia ole olemassa, on vain yksi ainoa Jumala. Onhan tosin sekä taivaassa että maan päällä niin sanottuja jumalia, moniakin jumalia ja herroja, mutta meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki lähtöisin, ja hänen luokseen olemme matkalla. Meillä on vain yksi Herra, Jeesus Kristus. Hänen välityksellään on kaikki luotu, niin myös meidät.

Näitä niin sanottuja epäjumalia, tai niiden kuvia jotkut kyllä palvovat, mutta uskovien on hyvä tiedostaa se, etteivät ne oikeasti ole minkäänlaisia jumalia. Se, että liha on kypsynyt tietyllä turhalla rituaalilla, ei muuta ruokaa sen kummemmaksi. On vain niin, että toisille tämän tiedostaminen ei mene perille - ja he pelkäävät yhä edelleen syödä jollekin "puupalalle tai kivelle" uhrattua lihaa. 7. Mutta kaikilla ei tätä tietoa ole. Tottumuksesta epäjumaliin jotkut lihaa syödessään edelleenkin ajattelevat, että se on epäjumalille uhrattua, ja tämä tahraa heidän epävarman omantuntonsa.

Eli, tulemme siihen, mikä on todellisuudessa huomion arvoista tällaisissa seikoissa. Meidän on ymmärrettävä, mitä saatamme tehdä teoillamme tai asenteillamme toisen omalletunnolle. Paavali opettaa nyt tärkeän salaisuuden ylipäätään ruokailemisista ja sen hengellisistä merkityksistä: 8. Ei ruoka vie meitä lähemmäs Jumalaa. Emme menetä mitään, jos jätämme syömättä, emmekä voita mitään, jos syömme. Sivu 116


www.pasikallio.fi

Sivu 117 / 164

3.8.2016

Eli ruokailut - ei edes ehtoollisen viettäminen - ei vie meitä Jumalaamme lähemmäksi. On käsitettävä, että yhteytemme Jumalan kanssa perustuu yksin ja ainoastaan uskoon Herraan Jeesukseen Kristukseen. Vain Hänen lunastustyönsä kautta voimme olla Jumalaa lähellä. Nyt kuitenkin on huomioitava se, että keskuudessamme on aina heikkoja. Tämä koskee yhtä lailla kaikkia muitakin tekemiämme asioita. Meidän ei pidä loukata toinen toistamme tahallaan kaikella sillä, mitä itse teemme. Se on, että "kilvan kunnioittaisimme toinen toistamme." (Room.12:10) 9-10. Pitäkää kuitenkin huoli siitä, ettei tämä teidän vapautenne saa heikkoja kompastumaan. Jos heikko veljesi näkee sinut, jolla on tietoa, aterialla epäjumalan temppelissä, eikö hänen omatuntonsa saa tästä tukea siihen, että hänkin voisi syödä uhrilihaa?

Eli, tietoisena asiasta joka loukkaa toisen tuntoa, meidän on viisainta itsekin pidättäytyä siitä. Joskus se on harmillista ja hieman elämääkin rajoittavaa, mutta näin on kuitenkin parempi. – Tosin ajattelen, että toisinaan olisi hyvä tutkia ja keskustella, miten on asioiden laita oikeasti. Ehkäpä joskus myöhemmin tilanteet ovat toiset, eikä kukaan ole loukkaantumassa tekemisistämme. Tiedämme esimerkiksi, ettei alkoholi itsessään ole syntiä. Oikeissa mittasuhteissa ja oikeassa paikassa se ei ole syntiä, (”Älä enää juo vain vettä, vaan käytä vähän viiniä vatsasi tähden ja usein uudistuvien vaivojesi vuoksi.” 1.Tim.5:23) - mutta tiedämme, miten useimmat loukkaantuvat nähdessään viinapullon uskovaisen kädessä. On parempi, ettemme aiheuta esimerkiksi heikolle - entiselle alkoholistiystävällemme kiusausta viinapullolla, vaikka emme olisikaan tekemässä oikeasti syntiä. 11-12. Näin sinun tietosi vie tuhoon tuon heikon, oman veljesi, jonka vuoksi Kristus on kuollut. Kun te tällä tavoin teette syntiä veljiänne vastaan ja haavoitatte heidän horjuvaa omaatuntoaan, teette syntiä Kristusta vastaan.

Paavali siis määritteli tämän kunnioittamattomuuden toista ihmistä kohtaan olevan syntiä Kristusta vastaan. Ei siis lopulta ole mitenkään vähäpätöinen asia olla piittaamatta, miten lähimmäisemme suhtautuvat tekoihimme ja tapoihimme käsitellä asioita. 13. Näin ollen: jos ruoka viettelee veljeni syntiin, en ikinä enää syö lihaa, jotta en viettelisi veljeäni.

Sivu 117


Sivu 118 / 164

www.pasikallio.fi

3.8.2016

Paavali olikin jalostanut asian niin pitkälle, että hän varmisti, ettei vahingossakaan loukkaisi toisen omaatuntoa syömällä lihaa. Sehän on juutalaisessa kulttuurissa hyvin tarkasti säädeltyä, mitä saa syödä ja miten käsiteltynä - puhumattakaan kaikista käsien pesuista ym. saastumisista. Tällainen tilanne tosiaan saattaa olla nykyaikana seurakunnan keskellä esimerkiksi alkoholin käytön suhteen. Aina löytyisi jokin "juutalainen," joka loukkaantuisi nähdessään vaikka vain ykkösolutpullon. Niinpä minäkin olen päättänyt, että "en ikinä juo alkoholipitoisia juomia pullosta, jotta en viettelisi veljeäni."

434 - Nettijulkaisu 16.3.2016 Opetusta avioliitosta Paavali oli ymmärtänyt, että elämä on kokonaisuus ja siihen kuuluu niin hengelliset, kuin kaikki luonnollisetkin elämän osa-alueiden tarpeet. Raamattu käsittelee jonkin verran seksuaalisuutta ja siihen liittyviä asioita. Niinpä Paavali antaa neuvoja myös näistä - kertoen hengellisyyden ja jumalisuuden osalta olevan miehelle parempi naiseen ryhtymättä. Tämä oli myös hänen oma valintansa ja sitä hän suositteli muillekin. 1. Mutta mitä siihen tulee, mistä kirjoititte, niin hyvä on miehelle olla naiseen ryhtymättä;

Ja sitten hän myönsi syyn, miksi kuitenkin toisilla miehillä oli hyvä olla oma vaimo, ja miksi aviollinen seksielämä on luonnollista ja sallittua: 2. mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa, ja kullakin naisella aviomiehensä.

On siis ihan luonnollista jo sanankin mukaan, että miehellä on halu naiseen ja naisella mieheen. Jos joku elää elämänsä ilman seksuaaSivu 118


www.pasikallio.fi

Sivu 119 / 164

3.8.2016

lista viehtymystä, ilman sellaisia tarpeita, hän voi valita osakseen elämän ilman avioliittoa. Taasen avioliitossa oleville Paavali opetti, että osapuolten tulee huolehtia toisistaan - täyttäen aviolliset velvoitteensa toisiansa kohtaan. 3-5. Täyttäköön mies velvollisuutensa vaimoansa kohtaan, ja samoin vaimo miestänsä kohtaan. Vaimon ruumis ei ole hänen omassa, vaan hänen miehensä vallassa; samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omassa, vaan vaimon vallassa. Älkää vetäytykö pois toisistanne, paitsi ehkä keskinäisestä sopimuksesta joksikin ajaksi, niin että olisitte vapaat rukoukseen ja sitten taas tulisitte yhteen, ettei saatana teitä kiusaisi teidän hillittömyytenne tähden.

Toisin sanoen Paavali kyllä ymmärsi, mistä miehen ja vaimon välisessä suhteessa on kysymys. Jumala on antanut toiselle ihmiselle voimakkaammat seksuaalivietit kuin toiselle ja siksi sellaisen on hyvä avioitua - välttääkseen ajautumasta esimerkiksi irtosuhteisiin. Edelleen Paavali kuitenkin muistutti, että hän soisi kaikkien olevan naimattomia - niin kuin hän itse oli, mutta tosin silloin ihmiskunta kuolisi lopulta sukupuuttoon, jos kukaan ei perustaisi perhettä ja synnyttäisi lapsia maailmaan. Jumala on viisaudessaan antanut ihmisille niin voimakkaat tarpeet, että ihmiskunta kyllä sen puoleen tulee säilymään. 6-7. Mutta tämän minä sanon myönnytyksenä, en käskynä. Soisin kaikkien ihmisten olevan niin kuin minäkin; mutta kullakin on oma lahjansa Jumalalta, yhdellä yksi, toisella toinen.

Lopulta Paavali kuitenkin toteaa, että parempi naida, jos ei kykene itseään hillitsemään. Näillä alueilla on huomattava, ettei naimaton ole naimisissa olevaa parempi. On vain ymmärrettävä, mikä osa sopii kullekin. 8-9. Naimattomille ja leskille minä taas sanon: heille on hyvä, jos pysyvät sellaisina kuin minäkin; mutta jos eivät voi itseään hillitä, niin menkööt naimisiin; sillä parempi on naida kuin palaa.

Sitten tullaan tämän ajan yhteen suurimmista ongelmista, nimittäin avioerojen suureen määrään. Herran sana on suora ja selkeä, ettei Naimisissa oleva saa erota puolisostaan: 10-11. Mutta naimisissa oleville minä julistan, en kuitenkaan minä, vaan Herra, ettei vaimo saa erota miehestään; mutta jos hän eroaa, niin pysyköön naimatonna tai sopikoon miehensä kanssa; eikä mies saa hyljätä vaimoansa. Sivu 119


www.pasikallio.fi

Sivu 120 / 164

3.8.2016

Nämä pitäisi olla "selkeitä pelisääntöjä," mutta valitettavasti nykyään asiat menevät toisin. Jopa uskosta osatonta puolisoa ei saa hyljätä, jos hän vain suostuu jatkamaan aviota. 12-13. Mutta muille sanon minä, eikä Herra: jos jollakin veljellä on vaimo, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, niin älköön mies häntä hyljätkö; samoin älköön vaimokaan, jos hänellä on mies, joka ei usko, ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, hyljätkö miestänsä.

Sitten Paavali puhuu yhdestä merkillisimmistä asioista, nimittäin pyhittäytymis-säännöistä. Liittyneekö se juutalaisuuteen - Paavalihan tunsi kaikki juutalaisten lait ja käytännöt, koska hänet oli alun perin koulutettu fariseukseksi. Tämän pyhittäytymisprosessin en usko tarkoittavan pelastavaa merkitystä, sillä missään kohden Raamattu ei anna ymmärtää, että jokin voisi tulla pelastetuksi toisen uskolla. Kunkin täytyy tehdä itse parannus, uskoa ja antaa kastaa itsensä, niin siten pelastuu. Pyhyys sanana tarkoittaa erottautumista jostain jotain tiettyä varten ja miehen ja vaimon ollessa yksi liha, myös toinen osapuoli tulee kosketetuksi pyhityksestä. Tällaisissa tilanteissa tulee nähdä mahdollisuus puolison "sanoittakin voittamiseen" Kristuksen omaksi. (1.Piet.3:1) 14-16. Sillä mies, joka ei usko, on pyhitetty vaimonsa kautta, ja vaimo, joka ei usko, on pyhitetty miehensä, uskonveljen, kautta; muutoinhan teidän lapsenne olisivat saastaisia, mutta nyt he ovat pyhiä. Mutta jos se, joka ei usko, eroaa, niin erotkoon; veli ja sisar eivät ole semmoisissa tapauksissa orjuutetut; sillä rauhaan on Jumala teidät kutsunut. Sillä mistä tiedät, vaimo, voitko pelastaa miehesi? Tai mistä tiedät, mies, voitko pelastaa vaimosi?

Tässä on siis hyvä muistaa se, miten puoliso voi sanoittakin voittaa toisen Kristukselle. Näitä ohjeita lukiessa, on myös ymmärrettävä, miten alussa, ja miten tietämättömiä seurakunnat olivat. Heillä ei ollut ennestään Paavalin kirjeitä, kirjoitettua evankeliumia ja siksi he tarvitsivat hyvin selkeitä ja suoria neuvoja säilyttääkseen uskonsa Jumalaa kohtaan. Niin Paavali myös opasti uskoon tulleita, ettei heidän tarvinnut muuttaa elämänsä asioita, tullen johonkin ”lahkolaisten umpimielisyyteen," vaan he saisivat monelta osin jatkaa elämäänsä, kuten ennen uskoontuloa. 17-24. Vaeltakoon vain kukin sen mukaan, kuin Herra on hänelle hänen osansa antanut, ja siinä asemassa, missä hänet Jumala on kutsunut; näin minä säädän kaikissa seurakunnissa. Jos joku on kutsuttu Sivu 120


www.pasikallio.fi

Sivu 121 / 164

3.8.2016

ympärileikattuna, älköön hän pyrkikö ympärileikkaamattomaksi; jos joku on kutsuttu ympärileikkaamatonna, älköön ympärileikkauttako itseään. Ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus ole mitään, vaan Jumalan käskyjen pitäminen. Pysyköön kukin siinä asemassa, missä hänet on kutsuttu. Jos olet kutsuttu orjana, älä siitä murehdi; mutta vaikka voisitkin päästä vapaaksi, niin ole ennemmin siinä osassasi. Sillä joka orjana on kutsuttu Herrassa, on Herran vapaa; samoin vapaana kutsuttu on Kristuksen orja. Te olette kalliisti ostetut; älkää olko ihmisten orjia. Pysyköön kukin, veljet, Jumalan edessä siinä asemassa, missä hänet on kutsuttu.

Poimin äskeisestä sanan "ihmisten orjia." - Löydämme sanasta myös kehotuksen tähän liittyen; "älkää antako uudelleen orjuuttaa itseänne orjuuden ikeeseen." Näissä asioissa on hyvä muistaa, että olemme kalliisti ostetut ja siksi meidän on pitäydyttävä pelkästään Raamatun opissa ja evankeliumissa, että Jumala saisi ainoastaan vallita meitä. Aina löytyy niitä, jotka pyrkivät orjuuttamaan meitä mitä eriskummallisimmilla säännöillä, joille ei kuitenkaan löydy suoranaista Raamatullista perustetta. Usein hairahdumme yksittäisen lauseen perusteella muodostamaan miltei kokonaista oppia, käsittämättä, että kyseisen lauseen asiasisältö ja painotus muuttuu täysin, kun sen liittää asiasisältöön ja vieläpä kaikkeen muuhun, mitä Raamatun Sana opettaa. Sitten toiset asiat on liitettävä osaksi aikaan, jossa ne on kirjoitettu. Vasta sitten ne saavat oikeat mittasuhteet. Esimerkkinä seuraava ajatus avioon ryhtymättömyydestä liittyi suoraan ahdinkoon, jossa noina aikoina kristityt joutuivat elämään. Ajatellessa hirvittäviä vainoja, mitä he joutuivat kokemaan, voi vain kuvitella, kuinka huonot edellytykset sellaisessa tilanteessa oli perustaa perhe. Jeesus itsekin mainitsi huomioiden hädän, missä tuon ajan kristityt tulisivat elämään. Hän sanoi: "Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä”! (Matt.24:19) 25-27. Mutta neitsyistä minulla ei ole Herran käskyä, vaan minä sanon ajatukseni niin kuin se, joka on Herralta saanut sen laupeuden, että hän on luotettava. Olen siis sitä mieltä, että lähestyvän ahdingon tähden jokaisen on hyvä pysyä entisellään. Jos olet sidottu vaimoon, älä pyydä eroa; jos et ole sidottu vaimoon, älä pyydä itsellesi vaimoa.

Naimisiin meneminen ei kuitenkaan ole syntiä. Se kuuluu niiden osaksi, jotka katsovat itsensä siihen sopiviksi. Avioliitossa on kuitenkin muistettava, että siitä on oma vaivansa ja omat velvoitteenSivu 121


www.pasikallio.fi

Sivu 122 / 164

3.8.2016

sa. Tämän tulee tietää ja muistaa avioon mennessä ja siinä eläessä. Nykyajan ihmiselle ei millään sopisi vastuun kantaminen valinnoistaan ja solmimistaan liitoista. Ajan tullen, kaikki ei olekaan niin hehkeää, kuin nuoruuden ensihuumassa rakastuneena, mutta siitä huolimatta on keksittävä keino selviytyä yhteiselämästä. Siihen on ainut lääke nöyrästi tehdä se, mikä siihen kuuluu, yhdessä armollisen ja anteeksiantavan mielen kanssa. On tehtävä päätös rakastaa, vaikka aina ei siltä tuntuisikaan. 28-31. Mutta jos menetkin naimisiin, et syntiä tee; ja jos neitsyt menee naimisiin, ei hänkään tee syntiä; mutta ne, jotka niin tekevät, joutuvat kärsimään ruumiillista vaivaa, ja siitä minä tahtoisin teidät säästää. Mutta sen minä sanon, veljet: aika on lyhyt; olkoot tästedes nekin, joilla on vaimot, niinkuin ei heillä niitä olisikaan, ja ne, jotka itkevät, niinkuin eivät itkisi, ja ne, jotka iloitsevat, niinkuin eivät iloitsisi, ja ne, jotka ostavat, niinkuin eivät saisi omanansa pitää, ja ne, jotka tätä maailmaa hyödyksensä käyttävät, niinkuin eivät sitä käyttäisi; sillä tämän maailman muoto on katoamassa.

Tämä kertoo omaa kieltänsä tuon ajan ahdingoista. Kirjehän kirjoitettiin ensisijaisesti korintolaisille ja he varmasti tiesivät ja tunsivat, mistä noissa sanoissa oli kyse. Paavali tahtoi, ettei tuon ajan kristityillä olisi ylen määrin huolia. Hän "karrikoi" elämää seuraavasti: 32-34. Soisin, ettei teillä olisi huolia. Naimaton mies huolehtii siitä, mikä on Herran, kuinka olisi Herralle mieliksi; mutta nainut huolehtii maailmallisista, kuinka olisi vaimolleen mieliksi, ja hänen harrastuksensa käy kahtaanne. Samoin vaimo, jolla ei enää ole miestä, ja neitsyt huolehtivat siitä, mikä on Herran, että olisivat pyhät sekä ruumiin että hengen puolesta; mutta naimisissa oleva huolehtii maailmallisista, kuinka olisi mieliksi miehellensä.

Paavalin motivaatio tähän opetukseen oli siinä, että hän toivoi uskovien säilyttävän mahdollisimman kirkkaan ja puhtaan Kristuksen mielenlaadun sydämissään. Mitä vähemmän tuon ajan kristityillä oli muita velvoitteita, sitä enemmän he kykenivät antamaan aikaansa seurakunnan ja evankeliumin palvelukseen. Kuinka herkästi tämänkin päivän kristittyjen mielen valtaa kaikki muu, kuin into palvella Herraa. 35. Tämän minä sanon teidän omaksi hyödyksenne, en pannakseni kytkyttä kaulaanne, vaan sitä varten, että eläisitte säädyllisesti ja häiriytymättä pysyisitte Herrassa.

Sivu 122


www.pasikallio.fi

Sivu 123 / 164

3.8.2016

Tuohon aikaan myös vanhempien rooli lastensa avioitumisessa oli suuri. Varmasti vieläkin juutalaisuuden keskuudessa on ainakin jäänteitä tästä ja siksi Paavali opetti myös vanhempia, tuleeko heidän naitattaa tyttäriään miehille. 36-38. Mutta jos joku arvelee tekevänsä väärin tytärtänsä kohtaan, joka on täydessä naima-iässä, ja jos kerran sen pitää tapahtua, niin tehköön, niin kuin tahtoo; ei hän syntiä tee: menkööt naimisiin. Joka taas pysyy sydämessään lujana eikä ole minkään pakon alainen, vaan voi noudattaa omaa tahtoansa ja on sydämessään päättänyt pitää tyttärensä naimattomana, se tekee hyvin. Siis, joka naittaa tyttärensä, tekee hyvin, ja joka ei naita, tekee paremmin.

Lopuksi Paavali muistuttaa vielä liiton laista, mikä on solmittu miehen ja vaimon välille. Sitä älköön ihmiskäsi erottako. (Matt.19:6, Mark.10:9) 39-40. Vaimo on sidottu, niin kauan kuin hänen miehensä elää, mutta jos mies kuolee, on hän vapaa menemään naimisiin, kenen kanssa tahtoo, kunhan se vain tapahtuu Herrassa. Mutta hän on onnellisempi, jos pysyy entisellään; se on minun mielipiteeni, ja minä luulen, että minullakin on Jumalan Henki.

"Kunhan se tapahtuu Herrassa" - sana tarkoittaa pyhyydessä ja kunniassa - ei himon kiihkossa - avioitumista. Palan painikkeeksi Paavali ikään kuin pilke silmäkulmassa toteaa: "luulen, että minullakin on Jumalan Henki." - Tunnemme ja tiedämme, että Paavali oli täynnä Pyhää Henkeä. Kokonaisuutta katsellessa hänen opetuksistaan, on pakko myöntää, ettei sellaista viisautta ihmisellä olisi itsessään. Jumalan antama innoitus yhdessä hänen Raamatuntuntemuksensa kanssa synnyttivät ne viisaat ja voimalliset opetukset, jotka vieläkin ovat täysin vastaanottamisen arvoisia. Niitä noudattaen Jumalan armollisuuden ja rakkauden varassa, seurakunnassa ja perheissä vallitsee rauha ja hyvä tahto.

Sivu 123


www.pasikallio.fi

Sivu 124 / 164

3.8.2016

433 - Nettijulkaisu 9.3.2016 Kristittyjen keskinäiset riita-asiat Edellisessä luvussa käsittelimme Korintton seurakunnassa rehottavaa haureellisuutta ja sen käsittelyä. Tässä luvussa tarkastellaan seurakunnissa ilmenevien riitakysymysten käsittelyä. On siis hyvin todennäköistä, että keskuudessamme esiintyy toisinaan erimielisyyksiä - onhan inhimillinen mielemme hyvin ailahtelevainen ja kadottaessamme Pyhän Hengen täyteyden ja todellisen näyn ja tarkoituksen seurakunnan tarkoituksesta tässä maailmassa, saatamme hyvinkin ajautua kiistelemään toisarvoisista seikoista ja jopa omista vallankäyttömahdollisuuksistamme. Näitäkin alueita on uskallettava tarkastella ja tutkia Jumalan Sanan valossa - ennen kaikkea tunnistaen, miten asenteemme ovat omassa sydämessä. 1-3. Kuinka rohkenee kukaan teistä, jolla on riita-asia toisen kanssa, käydä oikeutta vääräin edessä? Miksei pyhien edessä? Vai ettekö tiedä, että pyhät tulevat maailman tuomitsemaan? Ja jos te tuomitsette maailman, niin ettekö kelpaa ratkaisemaan aivan vähäpätöisiä asioita? Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä, emmekö sitten maallisia asioita?

Paavali antaa siis meille uutta perspektiiviä, että oppisimme käsittelemään riitakysymyksiämme. Paavali antoi ymmärtää, miten häpeällistäkin se on, ettemme osaa ratkaista edes pieniä ongelmatilanteitamme järkevästi. Tarvitaan Jumalan viisaudella täytetty mies, joka osaisi johtaa seurakuntaa näkemään todellisia päämääriä ja ratkaisemaan asioita tarvittaessa oikeudenmukaisesti. 4-5. Jos teillä siis on maallisia asioita ratkaistavina, nekö te asetatte tuomareiksi, jotka ovat halveksittuja seurakunnassa? Teidän häpeäksenne minä tämän sanon. Eikö teidän joukossanne sitten ole yhtäkään viisasta, joka voisi ratkaista veljien välin? Eli, on häpeällistä, jos annamme uskovina riitakysymystemme paisua niin suuriksi, että niitä täytyy ratkoa jumalattomien oikeusisSivu 124


www.pasikallio.fi

Sivu 125 / 164

3.8.2016

tuimissa. Meidäthän tunnetaan siitä Jumalan lapsiksi, että meillä on keskinäinen yhteys ja rakkaus - eihän tällainen käräjöinti ole eduksi millään tavoin Jumalan seurakunnalle ja evankeliumille! 6-7. Vaan veli käy oikeutta veljen kanssa, vieläpä uskottomain edessä! Teille on jo yleensä vaurioksi, että käräjöitte keskenänne. Miksi ette ennemmin salli tehdä vääryyttä itsellenne? Miksi ette ennemmin anna riistää omaanne?

Vääryys ja toiselta riistäminen täytyy siis laittaa kuriin ennen kuin asiat riistäytyvät tällaiselle tasolle. 8-10. Sen sijaan te itse teette vääryyttä ja riistätte toisen omaa, vieläpä veljien. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.

Näin Paavali antoi kunnon ryöpytyksen asioista, joissa eläen - ilman parannuksen mieltä - joutuu lopulta kadotukseen. Syntimmehän meidät hukuttaa ja siksi synneistä on tehtävä parannus! 11. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

Toisin sanoen, olemme tulleet pelastetuiksi uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, ja siksi meidän ei sovi elää synnissä. Vaikka kaikki onkin luvallista ja mahdollista tehdä, mutta joudumme myös vastaamaan valinnoistamme ja päätöksistämme. 12. Ruumis on Pyhän Hengen temppeli - Kaikki on minulle luvallista, mutta ei kaikki ole hyödyksi; kaikki on minulle luvallista, mutta minä en saa antaa minkään itseäni vallita.

Tämän jakeen tärkeä sana on "vallita." Emme saisi antaa itseämme uudelleen sidottavaksi orjuuden kahleisiin (Gal.5:1), samoin kuin meidän ei tule antaa synnin hallita kuolevaisessa ruumiissamme. (Room.6:12) Jumalahan ei antanut meille ruumista ja elämää meidän käyttääksemme sitä vain syntisiin leikkeihimme himoissamme. 13-14. Ruoka on vatsaa varten ja vatsa ruokaa varten; ja Jumala on tekevä lopun niin toisesta kuin toisestakin. Mutta ruumis ei ole haureutta varten, vaan Herraa varten, ja Herra ruumista varten; ja Jumala, joka herätti kuolleista Herran, on herättävä meidätkin voimallansa.

Sivu 125


www.pasikallio.fi

Sivu 126 / 164

3.8.2016

Edelleen Paavali jatkaa muistuttaen, että olemme Kristuksen jäseniä, ja siksi synnissä eläminen ei sovi. Yhdeksi lihaksi tuleminen haureellisuuden kautta on paha. Sen sijaan meidän tulee yhtyä Herran kanssa, ollaksemme yhtä Hänen kanssaan. 15-17. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen jäseniä? Ottaisinko siis Kristuksen jäsenet ja tekisin ne porton jäseniksi? Pois se! Vai ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan? Onhan sanottu: "Ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan.

Tämän vuoksi Paavali toistamiseen kehottaa pakenemaan haureutta. Siinä ei ole mitään pyhää, koska yhtyessään porttoon, ihminen tekee vahinkoa ennen kaikkea itselleen. 18. Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella; mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistansa vastaan.

Lopuksi Paavali muistuttaa, että uskovaisen ruumis kuuluu myös Jumalalle. Hän on ostanut meidät - maksaen kalliin hinnan, ja se velvoittaa uskovaa elämään pyhää ja siveellistä elämää. 19-20. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat? Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne.

Syntielämän sijaan meidän tulee siis antautua Pyhän Hengen johdatettaviksi. Se on uskovaisen perintöoikeus Jumalaan ja vain Hengellä täytetty seurakunta voi hyvin. Näky ja into, minkä Pyhä Henki vaikuttaa, saa olemattomat riitelyt ja väittelyt jäämään taka-alalle. – Täyttykää Hengellä! (Ef.5:18) Koe Jumalan valtakunnan iloa ja riemua sisäisessä maailmassasi! ”Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.” Room.14:17

Sivu 126


Sivu 127 / 164

www.pasikallio.fi

3.8.2016

432 - Nettijulkaisu 2.3.2016 Karta haureutta! Seurakuntaelämä ei ole aina ongelmatonta. Mukanamme saattaa olla ihmisiä, joilla on erityiserityisen suuria heikkouksia ja ne aiheuttavat pahennusta, surua, mielipahaa ja kärsimystä koko seurakunnalle. Korintin seurakunnassa oli ilmennyt haureellisuutta, eikä tämä ole mitenkään tavatonta nykyisissäkään seurakunnissamme. Valvomaton ja maailmallisuuteen mieltynyt uskovainen voi hyvinkin helposti ajautua ongelmiin juuri näillä seksuaalisuuden alueilla. Ihmisluonto on heikko yhtälailla uskovillakin, ja siksi on mahdollista, että joku keskuudessamme lankeaa näissäkin asioissa. Ellei asioihin puututa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ihmisellä on taipumus ajautua yhä syvemmälle harjoittamaansa syntiin. Näin käy monen muunkin synnin suhteen. Vuosien varrella vain ajautuu - kuin huomaamatta - tekemään mitä pöyristyttävimpiä asioita. Korinttossa haureellisuus oli karannut käsistä - ainakin tämän yhden henkilön osalta. 1. Yleensä kuuluu, että teidän keskuudessanne harjoitetaan haureutta, jopa semmoista haureutta, jota ei ole pakanainkaan keskuudessa, että eräskin pitää isänsä vaimoa.

Paavali moittii kovin sanoin tuota pöyhkeäksi paisunutta tapaa hoitaa seurakunnan siveysasioita. Olisihan jo tuollaiset mittasuhteet synnissä elämisessä pitänyt vaikuttaa sen, että kyseinen henkilö olisi erotettu seurakuntayhteydestä. En tiedä, oliko kyseessä tärkeä henkilö, ehkä jokin virkamies, eikä siksi hänen asioihinsa uskallettu puuttua? 2. Ja te olette paisuneet pöyhkeiksi! Eikö teidän pikemminkin olisi pitänyt tulla murheellisiksi, että se, joka on tuommoisen teon tehnyt, poistettaisiin teidän keskuudestanne? Sivu 127


www.pasikallio.fi

Sivu 128 / 164

3.8.2016

Asian vakavuudesta Jumalan pyhyyden ja seurakunnan edessä kertoo se, miten Paavali kehotti jättämään tuollaisessa synnissä elävän Saatanan haltuun. Tämä voimakas ilmaisu oli tarkoitettu pysäyttämään pöyhkeästi synnissä mässäilevä seurakuntalainen - päämääränä kuitenkin, että hän näkisi oman tilansa, tekisi parannuksen ja näin synti ei saisi lopulta hukutettua häntä. 3-5. Sillä minä, joka tosin ruumiillisesti olen poissa, mutta hengessä kuitenkin läsnä, olen jo, niin kuin läsnä ollen, puolestani päättänyt, että se, joka tuommoisen teon on tehnyt, on – sitten kuin olemme, te ja minun henkeni ynnä meidän Herramme Jeesuksen voima, tulleet yhteen - Herran Jeesuksen nimessä hyljättävä saatanan haltuun lihan turmioksi, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä.

Pöyhkeyteen liittyy aina myös rehentely ja aikaansaannoksistaan kerskailu. Tällainen asenneilmapiiri oli Paavalin mukaan hapanta, joka voisi hapattaa lopulta koko seurakunnan. 6-7. Ei ole hyvä, että kerskaatte. Ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan? Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomat; sillä onhan meidän pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu.

Näin Paavali kehottaa seurakuntaa pitämään itseään puhtaana ja karttamaan niin helposti leviävää pahuutta. Onkin hyvä vaalia hyvyyttä ja puhtautta totuudessa. 8. Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa.

Paavali esittää lisäksi, miten meidän tulisi suhtautua julkisesti synnissä elävään - kuten tähän korinttolaisen tapaukseen - ettei meidän tulisi viettää aikaamme sellaisen seurassa. Sehän osoittaisi, että hyväksymme hänen tapansa elää julkisynnissä uskovaisuudestaan huolimatta. 9-11. Minä kirjoitin teille kirjeessäni, ettette seurustelisi huorintekijäin kanssa; en tarkoittanut yleensä tämän maailman huorintekijöitä tai ahneita tai anastajia tai epäjumalanpalvelijoita, sillä silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta. Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä tai ahne tai epäjumalanpalvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, te ette seurustelisi ettekä söisikään semmoisen kanssa.

Sivu 128


www.pasikallio.fi

Sivu 129 / 164

3.8.2016

Tässä vaiheessa Paavali liittää mukaan jo koko joukon muitakin seurakunnissa niin helposti rehottavia syntejä. Ahneus ja pilkallinen mieli saattaa olla hyvinkin helposti havaittavissa, mutta kuinka usein raha, rikkaus, maine ja oma kunnia saattavat olla epäjumalanveroisia palvontakohteitamme. Näiden asioiden suhteen on syytä tutkia - omaa osuutta, - mutta myös sitä, ettei antaudu osallisuuteen toisten synteihin. Niinpä lukumme päättyy tällä erää rajuun - vanhantestamentin puolelta nousevaan puhtausoppiin, eli pahan poistamiseen keskuudestamme. Seurakuntakulttuuriin on siis annettu selkeät ohjeet, mitä tulisi vielä tänäänkin noudattaa. Se ei tarkoita lankeemusta, erehdystä, heikkoutta tai tahatonta rikettä, vaan julkisynnissä elävää - sellaista, joka ei tahdokaan tehdä parannusta syntielämästään. 12-13. Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella? Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella? Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. "Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha."

Näiden kysymysten keskellä tarvitaan suurta jumalista viisautta ja ymmärrystä. Toimiessamme lihallisen mieltymyksemme mukaan, tuomiohengessä ja inhimillisin tuntemustemme vallassa, lopputulos ei tyydytä ketään muuta niin paljon kuin sielujemme vihollista. On ymmärrettävä, että Jeesus toimi aina rakastavasta sydämestä, silloinkin, kun Hän joutui sanomaan kovia sanoja aikansa fariseuksille. Kuten tässäkin Raamatun tapauksessa, tulee tilanteet lopulta päätyä Kristuksen voittoon ja armahtamiseen parannuksenteon kautta. Ihmisen kääntyessä syntisestä vaelluksestaan pois tehden parannusta, on myös meidän muiden armahdettava ja annettava anteeksi. Silloin täyttyy rakkauden laki ja saamme myös itse osaksemme anteeksiannon. Päällisin puolin tämä Raamatun luku opettaa ja muistuttaa meitä tämän päivän uskovia haureuden kavalasta synnistä. Valvomattomana ja maailmanmielisyyteen ajautuvina ihmisinä sellaiseen on tavattoman helppo luisua. Aika ajoin, näiltäkin alueilta tulisi seurakunnan keskellä opettaa ja muistuttaa. Se herättää miettimään, miten eläisimme evankeliumin arvon mukaan - ja se avartaisi myös ymmärtämään, ettei synnissä eläminen kirkastaisi lainkaan Kristuksen kunniaa.

Sivu 129


www.pasikallio.fi

Sivu 130 / 164

3.8.2016

431 - Nettijulkaisu 24.2.2016 USKOLLISUUTTA JA SÄVYISYYTTÄ Tässä luvussa Paavali opettaa uskollisuudesta. Se onkin ominaisuus, jota vaaditaan jokaiselta palvelustehtävään astuvalta. Paavali kuvaa hengellistä työtä ja sen osa-alueita huoneenhaltijan virkana. Se on, että kyseistä tehtävää suorittava huolehtisi uskollisesti huoneensa asukkaista ja kalustosta. 2. Sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi. Näillä tarkoitetaan hengellisessä merkityksessä jumalisien salaisuuksien haltiointia ja niidenarvossa pitämistä. Itse Jeesus Kristus ja Hänen seurakuntansa ovat suuri salaisuus, (Ef.5:32) jonka huoneen haltijoina saamme mekin uskollisesti olla. Seuraavaksi Paavali muistuttaa tuomion julistamisesta, ettei sitäkään tulisi antaa ennen sille kuuluvaa aikaa. Hän vertasi tuomiota itseensä, sillä hän oli säilyttänyt hyvän omantunnon. 3-5. Mutta siitä minä hyvin vähän välitän, että te minua tuomitsette tai joku inhimillinen oikeus; en minä itsekään tuomitse itseäni, sillä ei minulla ole mitään tunnollani, mutta en minä silti ole vanhurskautettu, vaan minun tuomitsijani on Herra. Älkää sen tähden lausuko mitään tuomiota, ennen kuin aika on, ennen kuin Herra tulee, joka myös on saattava valoon pimeyden kätköt ja tuova ilmi sydänten aivoitukset; ja silloin kukin saa kiitoksensa Jumalalta. Hän puhui tästä siksi, että osa oli asettautunut hänen puolelleen ja osa taas Apolloksen puolelle. Tällaiset asetelmathan synnyttävät tarvetta tuomita sen, jonka puolelle ei ole asettautunut. Meidän uskomme ja seurakuntakokoontumisien tulisi perustua Kristukseen Sivu 130


www.pasikallio.fi

Sivu 131 / 164

3.8.2016

ei omiin mielipiteisiin ja puolueellisuuksiin. Yhä tänäänkin on niin tavattoman helppo seurata - kuka ketäkin puhujaa - ihan sen mielen mukaan, mikä omasta mielestä sattuu miellyttämään. Kuitenkin meidän tulisi muistaa uskomme pääkohde, ettemme eksyisi pois totuudesta. 6-7. Tämän olen, veljet, sovittanut itseeni ja Apollokseen, teidän tähtenne, että meistä oppisitte tämän: "Ei yli sen, mikä kirjoitettu on", ettette pöyhkeillen asettuisi mikä minkin puolelle toista vastaan. Sillä kuka antaa sinulle etusijan? Ja mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut? Mutta jos olet sen saanut, niin miksi kerskaat, ikään kuin se ei olisi saatua? Sitten Paavali käsittelee asetelmaa, jossa hän arvostaa kovin korkeaksi seurakuntalaisia, eli Herraan uskovia kristittyjä. Itsestään ja apostolisesta virastaan hän antaa ymmärtää asemansa, kuin olisivat kuolemaan tuomittuja Kristuksen tähden. 8-13. Te olette jo ravitut, teistä on tullut jo rikkaita, ilman meitä teistä on tullut kuninkaita! Kunpa teistä olisikin tullut kuninkaita, niin että mekin pääsisimme kuninkaiksi teidän kanssanne! Sillä minusta näyttää, että Jumala on asettanut meidät apostolit vihoviimeisiksi, ikään kuin kuolemaan tuomituiksi; meistä on tullut kaiken maailman katseltava, sekä enkelien että ihmisten, me olemme houkkia Kristuksen tähden, mutta te älykkäitä Kristuksessa, me olemme heikkoja, mutta te väkeviä; te kunnioitettuja, mutta me halveksittuja. Vielä tänäkin hetkenä me kärsimme sekä nälkää että janoa, olemme alasti, meitä piestään, ja me kuljemme kodittomina, me näemme vaivaa tehden työtä omin käsin. Meitä herjataan, mutta me siunaamme: meitä vainotaan, mutta me kestämme; meitä parjataan, mutta me puhumme leppeästi; meistä on tullut kuin mikäkin maailman tunkio, kaikkien hylkimiä, aina tähän päivään asti. Paavalin elämä ei siis ollut paistattelua kunnian kukkuloilla, vaan hän joutui suuresti kärsimään evankeliumin tähden. Hän halusi kertoa kaiken tämän - kuitenkin neuvoen, kuin rakkaita lapsia - olihan hän heidät ikään kuin synnyttänyt tähän elävään toivoon ja uskoon. 14-15. En kirjoita tätä häväistäkseni teitä, vaan niin kuin rakkaita lapsiani neuvoen. Sillä vaikka teillä olisi kymmenentuhatta kasvattajaa Kristuksessa, niin ei teillä kuitenkaan ole monta isää; sillä minä teidät synnytin evankeliumin kautta Kristuksessa Jeesuksessa. Sivu 131


www.pasikallio.fi

Sivu 132 / 164

3.8.2016

Sitten Paavali sanoo jotain järisyttävää, jota tulisi meidänkin miettiä. Hän oli vaeltanut Herransa edessä ja evankeliumin arvon mukaan siten, että hän uskalsi kehottaa sen ajan kristittyjä olemaan hänen itsensäkin seuraajia! 16. Kehoitan siis teitä: olkaa minun seuraajiani. Kuinka moni meistä voisi sanoa nämä sanat? Kuka voisi suositella omaa elämää, tai valintojaan malliksi muille? Paavali oli pyrkinyt kaikessa elämään siten, että se riittäisi malliksi myös muille ja tämä vaikutti myös hänen valintoihinsa, kun hän etsi yhteistyökumppaneita evankeliumin työhön. Jälleen hän palaa uskollisuuden teemaan, josta aloitimme tämänkertaisen tekstimme. 17. Juuri sen tähden minä lähetin teille Timoteuksen, joka on minun rakas ja uskollinen poikani Herrassa; hän on muistuttava teitä minun vaelluksestani Kristuksessa Jeesuksessa, sen mukaan kuin minä kaikkialla, joka seurakunnassa, opetan. Hän siis arvosti Timoteuksessa uskollisuuden piirrettä, ja siksi Paavali päätti lähettää juuri hänet korinttolaisten luokse. Timoteus oli nähnyt sen suuren vaivannäön ja vaelluksen, missä Paavali oli kulkenut Jeesusta seuraten - ja niinpä Paavali tiesi Timoteuksen kertovan juuri siitä heille. Paavali oli asettanut koko elämisensä Kristukseen ja siksi se oli niin suositeltavaa vaellusta muillekin. Hänellehän elämä oli Kristus ja kuolemakin voitto! (Fil.1:21) Seuraavaksi Paavali ottaa puheeksi ikävän pöyhkeyden, jota oli ilmennyt korinttolaisten keskuudessa. 18-19. Muutamat teistä ovat paisuneet pöyhkeiksi, aivan niin kuin minä en tulisikaan teidän tykönne. Mutta minä tulen pian teidän tykönne, jos Herra tahtoo, ja silloin minä otan selon, en noiden pöyhkeiden sanoista, vaan voimasta. Monet pöyhkeät sanat, itseään ja asemaansa korostavat eleet ja puheet ovat siis pöyhkeyttä, mitä seurakunnassa ei pitäisi ilmetä. Voimme vain kuvitella, mistä hengestä ovat lähtöisin nuo itsekeskeiset asenteet. Juuri niistä Paavali lupasi ottaa selvää. Paavali paljastaakin yhden tärkeistä salaisuuksista sanoessaan: 20. Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. Sivu 132


www.pasikallio.fi

Sivu 133 / 164

3.8.2016

Mitä siis ovat meidän omat sanamme ja ajatustemme päämäärät Jumalan silmissä? Niin kaukana, kuin taivas on maasta, ovat meidän ajatuksemme Jumalan ajatuksista. (Jes:55:9, Matt.15:8) Jeesuksessa on vaikuttava voima - Pyhän Hengen voima, joka ilmentää jumalisia päämääriä synnyttäen uskoa ja kuuliaisuutta Herralle. Tällaista voimaa tarvitsemme yhä tänäänkin. Se saa meidät toimimaan ymmärtäen, että tulee rakastaa teoissa, eikä vain kielellä. (1.Joh.3:18) Olihan Paavalin omakin esiintyminen enemmän Jumalan Voiman näyttämistä, kuin hänen oman - niin erinomaisen viisautensa esille - tuomista. ”Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa, ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan.” 1.Kor.2:3-5 Tässä kohden meidän jokaisen on syytä alati tarkkailla motivaatioita ja tarkoituksiamme - sanoja muodostaessamme ja eläessämme ajallista vaellustamme eteenpäin. (Snl.18:21, Hepr. 13:15) Vielä lukumme lopuksi Paavali esittää kysymyksen, jossa hän näyttää kaksi erilaista tapaa suhtautua ja käsitellä asioita: 21. Kummanko tahdotte? Tulenko luoksenne vitsa kädessä vaiko rakkaudessa ja sävyisyyden hengessä? Tämä liittyy ihmeellisellä tavalla jumaliseen viisauteen, sillä sävyisyyden hengessä usein voimme nähdä parhaimmat lopputulokset. Erään kerran Paavali neuvoi seurakunnan "ojentajien roolissa" olevia muistuttaen, kenen virka ylipäätään ojentaminen on. Hän sanoi: "Te hengelliset, ojentakaa..." (Gal. 6:1) - Tämä tehtävä kuuluu siis Hengellä täytetyille ihmisille. Silloin heidän ojentamisensa ei ole sanoissa, vaan voimassa. ”ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti.” 1.Kor.2:13-14 Tahtoisitko sinä, että tulisin luoksesi ruoska kädessä, haavoittavien, lyövien kovien sanojen kanssa, vai tahtoisitko sävyisää ja ymmärtäväistä keskustelua? – Tämä sävyisyys pitää sisällään ymmärrykSivu 133


www.pasikallio.fi

Sivu 134 / 164

3.8.2016

sen todellisesta tilanteesta, sen tajuamista, millaisen sävyn tilanne todella vaatii. Jeesuksen lausuessa muutaman kerran kovia sanoja tietyille henkilöille, uskon sen tapahtuneen sävyisyyden hengessä. Kyseiset ihmiset tarvitsivat todella hereille ravistelevia sanoja sokeutensa keskelle. Erään kerran Jeesus sanoi Pietarille, "mene pois edestäni, saatana"! Tuossa tilanteessa Pietari oli täysin sokea Jumalan suunnitelmalle ja hän ansaitsi kovalta tuntuvan nuhteen. Joissain tilanteissa Jeesus käytti myös ilmaisua "te kyykäärmeen sikiöt"! Lukiessamme tänään näitä kirjoituksia, emme välttämättä ymmärrä, miten sokeita ja paatuneita ne ihmiset olivat, jotka saivat kuulla nämä kovat sanat. Jeesus tiesi kuitenkin, millaisia sanoja nämä tekohurskaat ihmiset tarvitsivat, että he, ja ympärillä olevat ihmiset ymmärtäisivät Jumalan Voiman salaisuutta. Sanonkin meille neuvoksi ennen kovia ja julmiakin sanoja, että meidän tulee täyttyä Jumalan Pyhän Hengen Voimalla. Tämä Henki auttaa ja johdattaa meitä käyttäytymään sävyisästi, juuri niin, kuin tilanne Jumalan silmissä näyttää. Ollessamme täynnä Herran Henkeä, emme toteuta omia lihallisia himoja (Gal.5:16) hallintavallassa ja itsensä esilletuomisessa. Tärkeää on siis huomioida motiivit ja lähtökohdat, käytämmepä sitten kovia tai lempeitä sanoja. Tiedämme, että Jeesuksella syvimpänä tahtona ja vaikuttimena oli jumalinen rakkaus. Hän osoitti sen konkreettisesti lopulta astuen itse puolestamme syyllisen paikalle - rangaistavaksi, aina kuolemaan saakka. Hänet Jumala on herättänyt, että me Hänen kauttansa saisimme elää armossa ja anteeksiannossa.

Sivu 134


www.pasikallio.fi

Sivu 135 / 164

3.8.2016

430 - Nettijulkaisu 17.2.2016 Paavali käsittelee kolmannessa luvussa hyvin tärkeää ja oleellista piirrettä uskovaisuuteen nähden, nimittäin kasvua ja sen eri vaiheissa olemista. Hiljattain uskoon tullut tarvitsee oikeanlaista ravintoa, kasvaakseen ja päästäkseen sitten ajallaan "täyteen miehuuteen" Jumalansa tuntemisessa. 1-2. "Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä." Mitä Paavali tarkoitti maidolla, jota hän juotti uskossaan vielä lapsia oleville? Se tarkoittaa uskon opin alkeita, mihin kaikki perustuu ja miten ollaan yhteydessä Jumalaan. Paavali opetti seurakuntaa kädestä pitäen, miten taivastiellä kuljetaan. Uskoon tulleella ihmisellä on yhä edelleen turmeltunut ruumis, jota Paavali kutsuu sanalla liha ja sen mieli. Yhä edelleen saatamme nähdä seuraavan jakeen piirteitä seurakunnissamme uskovaisuudestamme huolimatta: 3. "olettehan vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vaella ihmisten tavoin"? Ihmiselle on hyvin luontaista ja ominaista kilpailla paremmuudesta ja siinä toiset asettuvat kuka kenenkin puolelle. Näin kävi alkuseurakunnankin keskellä ja Paavali moittiikin tätä piirrettä rajusti: 4. "Toinen sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", ja toinen: "Minä olen Apolloksen", ettekö silloin ole niin kuin ihmiset ainakin"? Jumalan antamalla viisaudella ja rohkeudella Paavali teroittaa selkeästi, mikä on kunkin asian todellinen arvo:

Sivu 135


www.pasikallio.fi

Sivu 136 / 164

3.8.2016

5. "Mikä Apollos sitten on? Ja mikä Paavali on? Palvelijoita, joiden kautta te olette tulleet uskoviksi, palvelijoita sen kykynsä mukaan, minkä Herra on heille kullekin antanut." Katsopa, miten nöyrä Paavali oli. Hän olisi voinut ottaa kunniaa perustamistaan seurakunnistaan ja tehdystä valtavasta palveluksesta evankeliumin leviämiseksi, mutta hän ei tehnyt niin. Hän oli oppinut tietämään, minkä arvoisia tekomme ovat Jumalan suunnitelmien ja Hänen tekojensa rinnalla. 6-7. "Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa." Tämän ajatuksen - varsinkin Herran palvelijoiden - on syytä pitää mielessä. Se poistaa maailmanmielisen kilpailuhenkisyyden ja antaa jokaiselle mahdollisuuden toteuttaa Sanan kehotusta kilpailla toinen toisensa kunnioittamisessa ja toisen parempana pitämisessä: ”Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan; toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne.” Room.12:10 Paavali antaa kuitenkin ymmärtää, ettei työntekijä jää palkkaansa vaille. Lopulta kaikkien teot punnitaan ja katsotaanpa lopuksi sitäkin, mistä syystä ja motivaatiosta ihminen on toiminut. 8. "Mutta istuttaja ja kastelija ovat yhtä; kuitenkin on kumpikin saava oman palkkansa oman työnsä mukaan." Asemastamme Jumalan edessä kertoo se, kuinka Paavali kuvaa seurakuntaa viljelysmaaksi ja Jumalan rakennukseksi. Juuri tässä on yksi syy, miksi emme saisi puhua halventavaan sävyyn seurakunnasta. Se on Jumalan rakennus, Hänen suunnitelmansa tätä aikaa varten ja se on myös rakennelma Jumalan nimen asuinsijaksi maanpäällä. 9-10. Sillä me olemme Jumalan työtovereita; te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus. Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa.

Sivu 136


www.pasikallio.fi

Sivu 137 / 164

3.8.2016

Jeesus on seurakunnan pää ja perustus. Siksi seurakunta on säilynyt kaikista vainoista ja koettelemuksista huolimatta. Tullessasi seurakunnan keskelle, muista, että tulet silloin Jeesuksen Kristuksen suunnitelman sisäpuolelle ja Hänen ihmeelliseen läsnäoloonsa. 11. ”Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus.” Seurakunta rakentuu monista elementeistä. Ulkoiset puitteet saattavat olla merkkinä niin jumalattomille, kuin uskoville - paikasta, jossa palvotaan Herran pyhää nimeä. Seurakunnalla on myös hengellinen rakenne, joka perustuu ennen kaikkea Jeesuksen läsnäoloon lupauksensa kautta. (Matt.18:20) Vaikka kysymys on yhteen kokoontuvista ihmisistä, on heitä yhdistävä tekijä vieläkin tärkeämpi ja oleellinen asia. Tullessasi seurakunnan keskelle, olet yksi rakentajista. Mieti, mitä tuot mukanasi - asentein, ilmein, sanoin ja teoin. Tästä pyhyysarvosta Paavali jatkaa seuraavasti: 12-15. "Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan; mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikään kuin tulen läpi." Lisäksi Paavali tuo ajatusta vieläkin henkilökohtaisemmalle tasolle. Hän muistuttaa, mitä ominaisuutta seurakuntalaisen tulisi erityisesti kantaa ja varjella sisimmässään. 16-17. "Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette." Palakoon alttareillamme Pyhä Tuli - sen sijaan, että alentuisimme juorupuheisiin, arvosteluihin, pahanpuhumisiin ja kiinnittämään katseemme vain inhimillisiin piirteisiin. Tehtävämme on täyttyä Pyhällä Hengellä ja antaa Hänen ihmeellisen Henkensä johtaa joka askeltamme! Usein myös keskellämme tapahtuu se, että inhimilliset valinnat ja päätökset saavat liikaa sijaa seurakunnissa. Unohdamme, mikä on Jumalan tahto pyhyydessä ja kunniassa - Jeesuksessa Kristuksessa. Sivu 137


www.pasikallio.fi

Sivu 138 / 164

3.8.2016

Saatamme asettaa virkoihin ja tehtäviin inhimillisesti viisaita ja oppineita henkilöitä, tajuamatta, kuinka paljon tärkeämpää olisi asettaa tehtäviin niitä, jotka ovat täynnä Pyhää Henkeä. Siksi Paavali jatkaa opetustaan, että tulkoon tämä inhimillisesti viisas tyhmäksi, että oppisi tuntemaan Jumalan viisauden. 18-20. "Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas tässä maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas. Sillä tämän maailman viisaus on hullutus Jumalan silmissä. Sillä kirjoitettu on: "Hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa"; ja vielä: "Herra tuntee viisasten ajatukset, hän tietää ne turhiksi." On siis miltei pöyristyttävää kehuskella inhimillisesti viisaista ihmisistä seurakunnan keskellä. Heidän arvonsa Jumalan edessä on tyhjääkin tyhjempää. On nähtävä, että Jumalalta tulee viisaus ja myös ne, jotka Hengen johtamina evankeliumia opettavat. Siksi puolueellisuus- ja paremmuusajattelutapa ei sovi seurakuntaan. Muistammehan Jeesuksen omatkin valinnat opetuslapsiksi - ja sen, miten Hän valitsi kompuroivan, kiroilevan, miekalla hosuvan kieltäjän – Pietarin alkuseurakunnan johtajaksi! 21-23. "Älköön siis kukaan kerskatko ihmisistä; sillä kaikki on teidän, teidän on Paavali ja Apollos ja Keefas, teidän on maailma ja elämä ja kuolema, nykyiset ja tulevaiset, kaikki on teidän. Mutta te olette Kristuksen, ja Kristus on Jumalan." Tämä kokonaisvaltainen jumalinen ajattelutapa ilahduttaa suuresti minua. Miten Jumalan antamalla viisaudella ja taidokkuudella Paavali opettikaan seurakuntia kiinnittämään katseensa Kristukseen ja asettamaan Hänet perustukseksi ja kulmakiveksi - meidän rakentuaksemme aina tulle pyhälle perustukselle.

Sivu 138


Sivu 139 / 164

www.pasikallio.fi

3.8.2016

429 - Nettijulkaisu 10.2.2016 TUNTEMATTA KETÄÄN MUUTA Paavali Korinttossa 1. Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Paavali koki tärkeäksi tilittää tuntojaan ja sisimpänsä asenteita kirjoittaessaan korinttolaisille. Inhimillisinä ihmisinä tahtoisimme nostaa jalustalle opettajia ja Herran pyhiä, mutta silloin Jumalan kunnia ei pääse esille. Paavali ei tahtonut jättää itsestään kuvaa miehestä, joka oman viisautensa varassa tekisi niitä tekoja, mitä hän oli tuolloin tehnyt. Hän tahtoi tehdä selväksi, missä voimassa ja kenen johdattamana hän liikkui. 2. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen, ja Hänet ristiinnaulittuna. Huomaathan, miten tärkeää Paavalille oli korostaa Jeesuksen Kristuksen nimeä ja Hänen kärsimystään ristinpuulla. Hän tiesi, ettei meille annettu muuta nimeä, jossa meidän pitäisi pelastuman. (Apt.4:12) Seuraavaksi Paavali kertoo, miltä hänestä tuntui nousta julistamaan evankeliumia korinttolaisille. Paavali ymmärsi, miten tärkeää tehtävää hän oli suorittamassa, ja hän tiesi myös, ettei sitä tehtävää suoritettaisi omin voimin. 3-5. Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa, ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja voiman

Sivu 139


www.pasikallio.fi

Sivu 140 / 164

3.8.2016

osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. ”Uskon perusta” on siis yksi keskeisiä ja oleellisia ajatuksia Raamatussa. Tarkoituksellista ei siis ole uskoa umpimähkään tai johonkin tuntemattomaan, vaan kaikessa Jumalan Poikaan, Jeesukseen Kristukseen. Voimme nähdä tänäänkin hyvin paljon inhimillisiä rakenteita seurakunnissa ja kirkoissa, mutta tulokset niiden pohjalta ovat hyvin selkeät. Seurakuntasalit ammottavat tyhjyyttään, eikä minkäänlaista elämänvirettä ole näkösällä. On aika perustaa uskomme ja kokoontumisemme Jumalan voimaan ja Jeesuksen Kristuksen läsnäoloon! Seuraavaksi Paavali siirtyy analysoimaan viisauden eri tasoja ja syvyyksiä. Hän teroittaa, ettemme me puhuisi tämän maailman viisautta, vaan sitä salattua ja kätkettyä Jumalan viisautta, jonka Jumala on edeltä määrännyt ennen maailmanaikoja meidän kirkkaudeksemme! Tätä jumalista viisautta maailma ei tunne eikä voi edes käsittää. Hehän eivät olisi ristiinnaulinneet kirkkauden Herraa, jos he olisivat ymmärtäneet, mitä tekivät. (1.Kor.2:8, Luuk.23:34) 9. vaan, niin kuin kirjoitettu on: "mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka Häntä rakastavat." Ajattelepa - sinä Jeesusta Kristusta rakastava uskova, - Hän on valmistanut sinua varten viisauden ja ulottuvuuden, josta jumalaton ei kykene edes unelmoimaan! Olet pelastettu, armahdettu ja täysin vapautettu elämään yhteydessä Luojasi kanssa! 10. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin. Miten ihmeellistä onkaan tulla osalliseksi kaikista viisauden ja tiedon aarteista Jeesuksessa Kristuksessa! (Kol.2:2-3) Hänen luonnostaan ihminenkin on saanut elämän hengen, juuri sen osan sinussa, joka kykenee käsittämään ja ymmärtämään mitä monimuotoisimpia aivoituksia. 11-12. Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on? Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan Henki. Mutta me emme ole saaneet Sivu 140


www.pasikallio.fi

Sivu 141 / 164

3.8.2016

maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Jumala on siis lahjoittanut Henkensä kautta ihmeellistä tietoa ja viisautta. Sen todistaa myös Sanan suuri lupaus: "Mutta kun Hän tulee, totuuden Henki, johdattaa Hän teidät kaikkeen totuuteen." (Joh.16:13) On ymmärrettävä siis, että on hengellistä ja inhimillistä viisautta. Niiden tasoja ja ulottuvuuksia ei pidä sekoittaa keskenään. Puhuttaessa hengellisistä asioista, ne on asetettava näkökulmaan, jossa Jumalan kirkkaus valaisee niitä. 13. ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti. Usein jumalaton näkee vain hulluutta uskovien edesottamuksissa ja uskossaan Jumalaa kohtaan. Sana rististähän on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat. (1.Kor.1:18, 3:19) 14-15. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. – Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. Mielenkiintoinen ajatus Paavalilta oli, ettei ulkopuolinen kykene edes tutkimaan Herraan uskovan hengellisen ihmisen olemusta. He saattavat nähdä ulkokuoren, mutta eivät tiedä, millaista elämää uskova saa elää sisimmässään. Tämä on tullut esiin voimakkaasti tilanteissa, joissa paholaisen kätyrit, noidat ja muut sellaisten voimien käyttäjät eivät saa otetta uskovan sielusta. Kohdatessasi henkimaailman palvojia, kiittele Jeesusta mielessäsi ja ylistä yhden ainoan Jumalan suurta nimeä - voit totisesti yllättyä, millaiseen olotilaan tuo "henkipatto" joutuu!! – Valtava ja ihmeellinen on se varjeleva voima, mitä Jumala osoittaa omiaan kohtaan. Hän on ylin, ylempi kaikkia henkivaltoja ja voimia! Hänen sanoihinsa ja viisauteensa ei voi lisätä mitään, ja Hän on sinunkin kanssasi! Hänestä saat oppia ja saat myös omistaa sen mielen, mikä Kristuksella on.

Sivu 141


www.pasikallio.fi

Sivu 142 / 164

3.8.2016

16. Sillä: "kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa Häntä?" Mutta meillä on Kristuksen mieli. ”Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja Hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala Hänet korkealle korottanut ja antanut Hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.” Fil. 2:5-11

428 - Nettijulkaisu 3.2.2016 SEURAKUNTA ARMOSSA JA VIISAUDESSA Paavali aloittaa kirjeensä korinttolaisille, osoittaen kirjeensä juuri heille, mutta myös kaikille, jotka huutavat avukseen Herran nimeä! Eikö olekin suurenmoista, että Paavalin kirje on osoitettu myös meille, tämän päivän kristityille! "Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin." 1.Kor.1:2

Sivu 142


www.pasikallio.fi

Sivu 143 / 164

3.8.2016

Paavali tervehtii seurakuntaa tuttuun tyyliinsä: "Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta"! 1.Kor:1:3

– Jotenkin nämä sanat kuulostavat lämpimiltä ja varmasti Paavali tarkoittikin kokosydämisesti jokaista sanaansa. Eräänä päivänä Jeesus myös toivotti rauhaa uskovilleen tähdentäen; "Rauhan Minä jätän teille: Minun rauhani - sen Minä annan teille. En Minä anna teille, niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö." Joh.14:27 Paavali oli siis Jeesuksen linjoilla toivottaessaan Jumalan rauhaa seurakunnalle. Juuri nämä kaksi sanaa - armo ja rauha - sisältävät evankeliumin ydintarkoituksen. Jumalan tahto on, että ottaisimme vastaan Hänen armonsa ja saisimme tuntea ihmeellistä, miltei yli ymmärryksen käyvää rauhaa. (Fil.4:7) Paavali osoittaa jälleen, miten rakkaita ja tärkeitä Jumalan seurakunnat olivat hänelle. Perustaessaan seurakuntia, Paavali tahtoi niiden voivan hyvin ja tulevan täyteyteen Kristuksessa. “Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa, että kaikessa olette rikastuneet Hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa, sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu, niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa, teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Jumala on uskollinen, Hän, jonka kautta te olette kutsutut Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme yhteyteen. 1.Kor.1:4-9

Kuinka lohdullisia sanoja Paavali kirjoittikaan korinttolaisille! Voimme vain arvailla, millä innolla he lukivat uudelleen ja uudelleen näitä rohkaisun sanoja! - “Olette rikastuneet Hänessä, puheessa, tiedossa... ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa.” Ja sitten lupaus, että “HÄN on vahvistava teitä loppuun asti”! Lisäksi Paavali mainitsee sanoja, “Jumala on uskollinen, olette kutsutut Jeesuksen yhteyteen...” Näitä lukiessa, oikein pysähtyen miettimään, mitä nuo sanat sisältävät, valtaa sydämen ilo ja toivo! Mekin olemme kutsutut Jeesuksen Kristuksen yhteyteen ja saamme omistaa Hänessä kaikki viisauden ja tiedon aarteet! Sivu 143


www.pasikallio.fi

Sivu 144 / 164

3.8.2016

“Heidän sydämensä, yhteen liittyneinä rakkaudessa, saisivat kehotusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä.” Kol.2:2-3

Sitten Paavali jatkaa muistuttaen sopuisuudesta seurakunnan keskellä. Nämä sanat meidän on myös muistettava tämän päivän seurakunnassa. Paavali oli saanut kuulla, että korinttolaisilla oli riitoja seurakunnan keskellä, - ja että he taistelivat asioista ollen - toiset Paavalin, Keefaan ja taas toiset Apolloksen puolella. Joku hurskas heitti löylyä sanoen olevansa Kristuksen puolella! Mahtoi meininki vaikuttaa välillä enemmän “hiekkalaatikko-touhulta” kun siinä sanailtiin, kuka oli mistäkin mitä mieltä. Tähän Paavali antaa selkeän ytimekästä opetusta: “Onko Kristus jaettu? Ei kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän edestänne? Vai oletteko te kastetut Paavalin nimeen? Minä kiitän Jumalaa, etten ole kastanut teistä ketään muita kuin Krispuksen ja Gaiuksen, niin ettei kukaan saata sanoa, että te olette minun nimeeni kastetut. Kastoinhan tosin Stefanaankin perhekunnan; sitten en tiedä, olenko ketään muuta kastanut. Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan - ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi. “ 1.Kor.1:13-17

Toisin sanoen Paavali vihelsi puolue, ja valtapelin poikki painottaen, Jeesuksen Kristuksen ristin ehdotonta tärkeyttä ja keskeisyyttä seurakunnassa. Tänään saatamme lahkolaistavan mukaan kiivailla samantapaisesti - kehuskellen, kuinka oma oppi on Raamatullinen! Aivan, kuin toisilla ihmisillä ei olisi samaa Raamattua, lukutaitoa tai ymmärrystä ja mahdollisuutta päästä ymmärrykseen Jumalan tahdon noudattamisessa. Onkin hyvin pöyristyttävän omahyväistä ajatella itse olevan oikeassa ja kaikkien muiden väärässä! Todennäköisesti tällainen itsensä palvoja on itse väärässä, ainakin hänen mielensä laatu ei ole oikea Jumalan ja ihmisten edessä. Paras lääke lahkolaisuutta vastaan onkin Paavalin sanat: “Onko Kristus jaettu”? Jeesus ei kuulu yksin Helluntailaisuuteen, Baptisteihin, Luterilaisiin tai Vapaakirkkoon. Kaikkialla, missä ihmiset huutavat avukseen Herran nimeä, kuuluivatpa täällä mihin kastiin, sukuun, uskontoon tai rotuun tahansa, pelastuu niin totta, kuin Jumala on lähettänyt oman Poikansa! Paavali jatkaa tekstiään pysyen tärkeimmässä, eli uskon ytimessä. Hän analysoi rehellisesti ja avoimesti, mitä aito ja oikea usko JeeSivu 144


www.pasikallio.fi

Sivu 145 / 164

3.8.2016

sukseen on maailman silmissä, ja mitä se merkitsee niille, jotka uskovat: “Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.” 1.Kor.1:18

Kyllä vielä tänäänkin Herraan vilpittömästi uskovia ihmisiä pidetään hieman hassahtaneina. Eihän maailma viisaudessaan voi käsittää sitä ulottuvuutta, mikä uskovaisella on hänen tuntiessaan Jumalan ja kokiessaan, miten Hän auttaa ja johdattaa elämää eteenpäin. Toisinaan esiintyy jopa kateutta uskovien menestystä kohtaan, kun he eivät käytä varojaan päihteisiin ja kaikkeen turhuuteen - ja pystyvät näin hankkimaan omaisuutta. Paavali antaa ymmärtää, että kaikki viisaus tulee Jumalalta. Jos Jumala ottaa jumalattoman viisauden pois, hän ei ymmärrä, vaikka kuinka yrittäisi. Uskova taas saa anoa rukouksessa Jumalalta, ja hän saa pyytämänsä! (Jaak.1:5) “Onhan kirjoitettu: ‘Minä hävitän viisasten viisauden, ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi.’ Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi? Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskova.” 1.Kor.1:19-21

Sitten Paavali sanoo, uskovien viisauden lähteestä: “Me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset.” 1.Kor.1:23-25

Ajattelepa, miten viisaasti Jumala onkaan päättänyt toimia. “Sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään, ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on, ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä.” 1.Kor.1:27-29

Näin ylpeä ihminen omassa viisaudessaan tulee saamaan lopulta sen palkan, minkä ansaitseekin. Voi sitä päivää, kun hänelle paljasSivu 145


www.pasikallio.fi

Sivu 146 / 164

3.8.2016

tuu, miten tyhmä hän on todellisuudessa ylpeydessään ollut! Siksi olisi äärettömän tärkeää nöyrtyä Jumalan edessä hyljäten tämän maailman tavat ajatella ja käsitellä asioita. Jumalan edessä kerran punnitaan, mitä ajatuksemme, asenteemme ja tekomme todellisuudessa olivat. Mutta Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, että kävisi, niin kuin kirjoitettu on: "Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra." 1.Kor.1:30-31

Kerskaaminen on seurausta ylpeydestä, ja tässä Paavali antaa luvan olla ylpeä, ei siitä, mitä itse on, vaan siitä, mitä Jeesus Kristus on. Tarkemmin sanottuna kerskaaminen ilmentää ja ilmaisee, eli julki tuo ylpeyden aihetta. Muistanet Sanan opetusta siitä, että “Sydämen kyllyydestä suu puhuu” (Matt.12:34) ja jokainen tuo esille sydämestään sitä, mitä sisällään omistaa. (Luuk.6:45) Seurakunnan viisaus siis perustuu ainoastaan Kristukseen ja Hänen kauttansa Jumalan rajattomiin mahdollisuuksiin. Jeesus voi muuttaa ihmisen elämän, nostaa syntisen ylös turmion kuopasta ja Hän kyllä kykenee varjelemaan meidät Hänessä, että pelastumme tästä pahasta maailmasta.

427 - Nettijulkaisu 27.1.2016 "Sulillansa Hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan Hänen siipiensä alla; Hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus.” Ps.91:4 Haluan puhua tänään lohdullisia sanoja Jumalan huolenpidosta. Saatamme nähdä ympärillämme monenlaisia uhkakuvia, peläten, miten meidän käy, kuitenkin ainoa siunaava ja varjeleva tekijä on Sivu 146


www.pasikallio.fi

Sivu 147 / 164

3.8.2016

olla Jumalan käsissä - Jeesuksen hellässä hoivassa. Hänen uskollisuutensa on jotain tavattoman ihmeellistä. Siihen voi luottaa ja sen varaan voi elämänsä rakentaa. Lukemamme Psalmin teksti päättyy lohdullisiin sanoihin niille, jotka tuntevat Hänet ja riippuvat Hänessä kiinni: "Koska hän riippuu Minussa kiinni, niin Minä hänet pelastan; Minä suojelen hänet, koska hän tuntee Minun nimeni. Hän huutaa Minua avuksensa, ja Minä vastaan hänelle, Minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus, Minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan. Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen." Ps.91:14-16 Miten valtavat ovatkaan Jumalan lupaukset niille, jotka riippuvat Hänessä kiinni, tuntevat Hänen nimensä, ja huutavat Häntä avuksi: • pelastaa • suojelee • vastaa • läsnä ahdistuksessa • vapahtaa • saattaa kunniaan • ravitsee pitkällä iällä • suon nähdä pelastuksen Nämä sanat ovat tarkoitetut myös sinulle. Sinäkin voit tuntea Hänet ja riippua Hänessä kiinni - kaikesta heikkoudestasi tai vähäisyydestäsi huolimatta. Loppujen lopuksi, me kaikki olemme hyvin samanlaisia. Toiset osaavat vain piilottaa heikkoutensa paremmin, mutta mitä meitä auttaa omat inhimilliset voimavaramme ja osaamisemme? Jos Jumala ottaa pois suojeluksensa elämämme yltä, emme pärjäisi hetkeäkään. Ellei Herra armossaan meitä varjelisi, vaipuisimme epätoivoon ja elämämme olisi poispyyhkäisty hetkessä. Jumalan siunaus ja suojelus on menestys. Vaikka pelkäämme tuota sanaa - ajatellen menestysteologian harhaoppia, on meidän käsitettävä, että Jumalan tahto on, että menestyisimme kaikessa Hänen kätensä suojeluksessa. Toki on muistettava, ettei jumalinen menestyminen tarkoita aina rikkauksia tai terveyttä ja kukoistavia ihmissuhteita. Toisinaan vaikeudet ja rajutkin kokemukset voivat olla osa suurta ja ihmeellistä menestymistä Jumalan siunaavien käsien alla. Juuri tällaisesta voimme lukea Raamatun kertomuksessa Joosefin elämästä. Sivu 147


www.pasikallio.fi

Sivu 148 / 164

3.8.2016

”Kerran Joosef näki unen ja kertoi sen veljilleen; sen jälkeen he vihasivat häntä vielä enemmän. Hän näet sanoi heille: ’Kuulkaa, minkä unen minä olen nähnyt. Katso, me olimme sitovinamme lyhteitä vainiolla, ja katso, minun lyhteeni nousi seisomaan, ja teidän lyhteenne asettuivat ympärille ja kumarsivat minun lyhdettäni.’ Niin hänen veljensä sanoivat hänelle: ’Sinäkö tulisit meidän kuninkaaksemme, sinäkö hallitsisit meitä?’ Ja he vihasivat häntä vielä enemmän hänen uniensa ja puheidensa tähden. Ja hän näki vielä toisenkin unen, jonka hän kertoi veljilleen ja sanoi: ’Minä näin vielä unen: katso, aurinko ja kuu ja yksitoista tähteä kumarsivat minua’. Ja kun hän kertoi sen isälleen ja veljilleen, nuhteli hänen isänsä häntä ja sanoi hänelle: ’Mikä uni se on, jonka sinä olet nähnyt? Olisiko minun ja äitisi ja veljiesi tultava kumartumaan sinun eteesi maahan?’ Ja hänen veljensä kadehtivat häntä; mutta hänen isänsä pani tämän mieleensä. Kun hänen veljensä olivat menneet kaitsemaan isänsä lampaita Sikemiin, sanoi Israel Joosefille: ’Sinun veljesi ovat paimenessa Sikemissä; tule, minä lähetän sinut heidän luokseen’. Hän vastasi: ’Tässä olen’. Ja hän sanoi hänelle: ’Mene katsomaan, kuinka veljesi ja karja voivat, ja kerro sitten minulle’. Niin hän lähetti hänet matkalle Hebronin laaksosta, ja hän tuli Sikemiin. Ja muuan mies kohtasi hänet, hänen harhaillessaan kedolla; ja mies kysyi häneltä: ’Mitä etsit?’ Hän vastasi: ’Minä etsin veljiäni; sano minulle, missä he ovat paimentamassa’. Mies vastasi: ’He lähtivät pois täältä, sillä minä kuulin heidän sanovan: 'Menkäämme Dootaniin'.’ Niin Joosef meni veljiensä jäljissä ja löysi heidät Dootanista. Kun he kaukaa näkivät hänet ja ennen kuin hän saapui heidän luokseen, pitivät he neuvoa tappaaksensa hänet. He sanoivat toisillensa: ’Katso, tuolla tulee se unennäkijä! Tulkaa, tappakaamme nyt hänet ja heittäkäämme hänet johonkin kaivoon ja sanokaamme: villipeto on hänet syönyt. Saammepa sitten nähdä, mitä hänen unistaan tulee.’ Kun Ruuben sen kuuli, tahtoi hän pelastaa hänet heidän käsistään ja sanoi: ’Älkäämme lyökö häntä kuoliaaksi’. Vielä Ruuben sanoi heille: ’Älkää vuodattako verta; heittäkää hänet tähän kaivoon, joka on täällä erämaassa, mutta älkää satuttako kättänne häneen’. Hän näet tahtoi pelastaa hänet heidän käsistään, saattaaksensa hänet takaisin isänsä tykö. Kun Joosef sitten tuli veljiensä luo, riisuivat he Joosefilta hänen ihokkaansa, pitkäliepeisen, hihallisen ihokkaan, joka oli hänen yllään, ja ottivat hänet ja heittivät hänet kaivoon; mutta kaivo oli tyhjä, siinä ei ollut vettä. Sen jälkeen he istuivat aterioimaan. Ja kun he nostivat silmänsä, näkivät he ismaelilaismatkueen tulevan Gileadista; heidän kamelinsa kuljettivat kumihartsia, balsamia ja Sivu 148


www.pasikallio.fi

Sivu 149 / 164

3.8.2016

hajupihkaa, ja he olivat viemässä niitä Egyptiin. Silloin Juuda sanoi veljillensä:’Mitä hyötyä meillä on siitä, että surmaamme veljemme ja salaamme hänen verensä? Tulkaa, myykäämme hänet ismaelilaisille, mutta älköön kätemme sattuko häneen, sillä hän on meidän veljemme, meidän omaa lihaamme.’ Ja hänen veljensä kuulivat häntä. Kun nyt midianilaiset kauppiaat menivät siitä ohitse, vetivät veljet Joosefin ylös kaivosta; ja he myivät Joosefin kahdestakymmenestä hopeasekelistä ismaelilaisille. Nämä veivät Joosefin Egyptiin.” 1.Moos.37:5-28 Kertomuksen perusteella, voisimme ajatella; "mikä tuossa nyt oli se menestystarina"?! – Niin, tällä tavoin näemme hyvin usein omankin ja toistemme elämän, ja voimme vain kuvitella, mitä Joosef ajatteli mielessään noina päivinä. Ei hän voinut tietää, mitä tulevaisuus toisi tullessaan - ja se, mikä oli hänelle rakasta ja opittua, tuntui miltei absurdilta tuossa tilanteessa. Isänsä Jumala ja Hänen suuret lupaukset - Niitäkö Joosef mietti, kun häntä kovakouraisesti vietiin kohti Egyptiä? Entä mitä hänen mielessään oli, kun hänet syyttömästi tuomittiin vankilaan Egyptissä? Luulenpa, ettei hän inhimillisesti riemusta revennyt ja ilakoinut noissa hetkissä. Kuitenkin, jos luet tuon Raamatun kertomuksen loppuun, huomaat, että menestyminen ja jumalinen siunaus odottivat aivan nurkan takana. Kaikessa koettelemuksissa Joosef kasvoi nöyräksi Herran palvelijaksi ja tuli aika, jolloin Jumala näytti silloiselle maailmalle, kuka on Hänen valitsema mies pelastamaan kansakunnan nälkäkuolemalta. Koko Joosefin kertomus onkin ennakkokuva siitä, mitä Jeesus tuli suorittamaan maanpäälle. Vaikka Hän oli hyvä, teki hyvää, rakasti ja paransi jopa sairaat, ihmiset tahtoivat tappaa Hänet. Jeesus myytiin Joosefin tavoin tämän maailman synnin orjuuteen, mutta Jumala osoitti, että Hänen suunnitelmansa toteutuvat siitä huolimatta, vaikka kaikki maailman ihmiset sitä vastustaisivat! Jeesus, Jumalan Poika herätettiin kolmantena päivänä, - ja Joosef sai nousta ihmeellisellä tavalla vankilan syövereistä aina valtion ylimpään johtoon. Raamattua tuntevat tietävät, että juuri Joosefin kautta koko Egypti pelastui silloin seitsemänvuotisen nälänhädän ajasta. Elämme hengellisessä mielessä juuri tällaista nälänhätä -jaksoa. Ellei Jeesus olisi kulkenut polkua ylös Golgatalle, ottanut päälleen syntivelkaamme ja näin suorittanut Isänsä antamaa tehtävää, meillä ei olisi mitään toivoa. Ellei Jumala antaisi meille hengellistä ruokaa Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta, kuolisimme synteihimme ilman Pyhän Hengen virvoittavaa vaikutusta. Sivu 149


www.pasikallio.fi

Sivu 150 / 164

3.8.2016

”Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, että jokaisella, joka Häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma Hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo Häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.” Joh.3:14-18 ”Hän suojaa sinua pelastuksen kilvellä”! – Halusin tällä tekstilläni kääntää katsettamme todelliseen menestystarinaan Jeesuksessa Kristuksessa! Meidän siunauksemme, pelastumisemme, suojeluksemme ja menestymisemme on loppujen lopuksi Taivaallisen Isämme käsissä. Vaikka kuljemme nyt pimeissä laaksoissa, koemme kipua ja ahdistusta, on Hän kuitenkin toivomme ja Vapahtajamme. Saamme riippua Hänessä kiinni ja tuntea, miten Hän kerta toisensa jälkeen pelastaa meidät. Hänen uskollisuuteensa voimme aina luottaa! Yksi menestymisen siunattu ulottuvuus on myös luvattu ikuinen elämä. Raamattu ei ole tarkoitettu vain nykyiseen aikaamme, vaan sillä on lupaus myös tulevasta! Lupaus tulevaisuudesta ja toivosta täyttyi Jeesuksen Kristuksen kautta, ja tässä toivossa riippuen - uskossa ja luottamuksessa - tulemme näkemään, miten Hän itse pelastaa jokaisen, joka uskoo Häneen! ”Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään, ja he huusivat suurella äänellä sanoen: ’Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta’. Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen ja vanhinten ja neljän olennon ympärillä ja lankesivat kasvoilleen valtaistuimen eteen ja kumartaen rukoilivat Jumalaa, sanoen: ’Amen! Ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti, amen!’ Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: ’Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet?’ Ja minä sanoin hänelle: ’Herrani, sinä tiedät sen’. Ja hän sanoi minulle: ’Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. Sen Sivu 150


www.pasikallio.fi

Sivu 151 / 164

3.8.2016

tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat Häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja Hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä. Ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle, sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä." Ilm.7:9-17

426 - Nettijulkaisu 20.1.2016 Mistä tulevat raskaat vaatimukset, joiden täyttäminen käy ylivoimaisen vaikeaksi? Usein kukaan ei ole esittänyt seurakunnan keskellä tällaista, saati sitten, että ne olisivat jotenkin seurakunnan yleinen linjaus. Onko vain niin, että oma mielikuvituksemme tekee jälleen tepposet, ja päässämme pyöritämme, mitä kummallisimpia ajatuksia? Toisinaan saatamme hukata elävän, puhtaan ja ehyen uskon Jumalaamme ja alamme palvomaan mielemme maailmaa, pitäen arvossa vain omia mielipiteitämme. Tällainen epäjumalanpalvelus johtaa sielun kärsimyksiin, ja seuraava vaihe siitä on syyllisen etsiminen. Ja tunnetusti syyllinenhän on aina jokin muu, kuin itse. Vaatimusten taakat johtuvat armokokemuksen puutteesta. Seurakunnan keskellä saattaa vuosikymmenet olla keskeisenä teemana armo ja Jumalan ihmeellinen rakkaus syntisiä ihmisiä kohtaan, mutta silti joku aina herää, kuin unesta ja alkaa puhua ihmeellisestä ja uudesta armovaikutuksesta. Tätä katsellessa, olen tullut siihen tulokseen, että oma sisäistämiskyky saattaa olla pahin vihollisemme. Ellei Jumalan Sana saa uskossa sulautua meihin, ei se kanna hedelmää.

Sivu 151


www.pasikallio.fi

Sivu 152 / 164

3.8.2016

”Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin; mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat.” Hepr.4:2 Raamatun selkeä oppi vapaudesta on Jeesuksen tuoma todellinen vapautus. Se on päämäärä, joka on jokaisen Kristityn perintöoikeus - siis lupa elää todeksi. Kristuksen haavat ja runneltu ruumis edestämme on takuuhinta vapaudestamme, ja tämän todeksi elämisen jättäminen uskossa on väärin Kristusta ja Hänen sovitustyötään kohtaan. "Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen." Gal.5:1 Usein sitova taho on oma mielemme ja meitä kietova synti, josta emme tahtoisi tehdä parannusta. Saatamme rakastaa katkeruutta ja marttyyrin asemaa, ja toisaalta ylpeä mielemme ei tahtoisi nöyrtyä ja tunnustaen hyljätä syntisiä ajatuksiamme, asenteita ja tekojamme. Usein riipumme kiinni kynsin ja hampain anteeksiantamattomuudessamme, emmekä ole valmiita astumaan täydelliseen vapauteen Kristuksen kanssa. "Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi." Joh.8:36 Onko Jumalan Karitsa saanut ottaa sinun kohdallasi pois maailman synnin? – Niin, että sait omat syntisi anteeksi ja sait heittää sydämestäsi pois myös muiden tekemät synnit? Miksi kantaisit taakkanasi toisten tekoja? Eikö Kristus kuollut heidänkin tähtensä? Emmekö kaikki ole kuitenkin yhtä syntisiä? Miksi Kristuksen armo ei kuuluisi jokaiselle ihmiselle, joka Hänet ottaa vastaan? Yksi taakoittava tekijä on katumusharjoitukset. Se on, ettei kykene täysin luottamaan täytettyyn Golgatan työhön - jumalisena suunnitelmana ja tarkoituksena, vaan tahtoisi siihen ikään kuin lisätä oman osuutensa. Kuitenkin Raamatun selkeä opetus on se, että uskoessamme Jeesukseen, saamme synnit anteeksi. Sen tähden meidän ei tule pitää kiinni synneistämme - niin itsemme, kuin toinen toisemmekaan kohdalla. On syytä kylvää vapautuksen sanomaa, sillä anteeksianto Jumalan armosuunnitelmana synnyttää keskellemme sellaista vapautta, että jokaisen on siinä hyvä olla. Sinäkin voit olla osallinen juuri tähän vapaustaisteluun:

Sivu 152


www.pasikallio.fi

Sivu 153 / 164

3.8.2016

"Totisesti minä sanon teille: kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa." Matt.18:17 Toisen ihmisen vapauteen päästämisessä on myös se etu, että siinä saa myös itse vapauden hirvittävästä kahleesta. Nimittäin Jeesus opetti meitä, että ellemme me anna toisillemme anteeksi, ei taivaallinen Isämmekään anna meidän rikkomuksiamme anteeksi. (Matt.6:14-15) Vapaus on siis ympäröivä olotila, joka koskettaa jokaista. Toisinaan saatamme rakastaa vihamielisyyttä ja toisten synneillä mässäämistä. Se tunne valtaa uskovaisenkin, ellei valvo ja päästä pahasta irti. Kun tällainen tulee elämän tavaksi, lopulta tuo syntinen tapa ajatella on kietoutunut niin tiukasti sydämeen, että siitä on miltei mahdottomuus päästä irti. Synti ja pahuus pitäisi olla kaukana meidän sydämistämme, koskipa se sitten omaa pahuuttamme, tai toisten ilkeyttä. "Nurja sydän väistyköön minusta; pahasta minä en tahdo tietää." Ps.101:4 Nämä sanat on syytä poimia jokapäiväiseen rukouselämään - ihan vain päämääränä elää todeksi Kristuksen tuomaa vapautta. Sehän ei tarkoita, että synninteko olisi kenenkään kohdalla luvallista, vaan sitä, että jokainen katuva ja Jeesuksen puoleen kääntyvä saa syntinsä anteeksi. Kun nurjuus ja väärämielisyys väistyvät sydämestä, tilalle tulee kyllä paljon parempaa. Sen hedelmän huomaa nopeasti elämän ja vaikutusalojen sisällä. Toisinaan uskonelämä on ojentautumista jumalista hyvää kohti, tarttuen ja maistaen, miten hyvä on Herra! Kuinka hyvät ovatkaan Hänen ajatuksensa – kaikesta meidän syntisyydestämme huolimatta! Vaatimusten taakan alta voit päästä vapauteen Kristuksen tuoman armon avulla. Anna anteeksi, niin sinä saat anteeksi. Siunaa ja rukoile vihollisien puolesta, niin tulet itse siunatuksi! Jumala tahtoo viedä meitä paikalle, jossa voisimme armahtaa toisia ihmisiä niin, kuin Hän on armahtanut rakastaen meitä itseämme. Toisinaan taakkamme muodostuvat omista synneistämme. Meitä kaduttaa ja surettaa lankeemuksemme ja heikkoutemme, mutta siihenkin on ainut ja voimallinen lääke Kristuksen haavoissa. Jeesus on varsinkin uskovien vapahtaja (1.Tim.4:10), ja se tarkoittaa sinua ja minua! Saamme olla vapautetut Hänen kuolemansa ja Sivu 153


www.pasikallio.fi

Sivu 154 / 164

3.8.2016

ylösnousemuksensa kautta! Hän on voittanut synninvallan, Hän on voittanut kaiken pimeyden! Siksi minäkin saan sanoutua irti kaikista synneistäni Jeesuksen nimessä. Tämä on meidän osuutemme Kristuksessa, - ja uskoessasi Häneen, sinun syntisi ovat anteeksiannetut! Tule siis pois taakkasi ja vaatimustesi alta! Elä todeksi Kristuksen tuomaa vapautta, syyttävätpä sinua Saatana, toiset ihmiset, tai omatuntosi. Anna Jeesuksen Veren huuhtoa kaikki syntisi pois ja elä Hänessä ja Hänen tuomassa vapaudessa - kiinnittäen katseesi joka hetki Hänen ihmeellisiin kasvoihinsa. Siinä sinäkin saat muuttua Hänen kaltaisekseen. "Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki." 2.Kor.3:18

425 - Nettijulkaisu 13.1.2016 Usko on Raamatun yksi hengellisyyden peruselementti. Se onkin ainoa yhteys Jumalaamme, ja vain sen kautta Jumala toimii ihmisen kanssa. Usko on niin ikään kunnioituksen ja arvostuksen osoitusta koko luomakunnan Luojaa kohtaan. Se on myös nöyrää Jumalan tahdon hyväksymistä ja sen mukaan ojentautumista. Usko on aihealue, jota Jumala tahtoo meidän elävän todeksi jokapäiväisessä elämässämme. Jeesus sanoi: "Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa Minuun.” Joh.14:1 Ilman uskoa emme kelpaa Jumalalle, vaan olemme tuomitut iankaikkiseen kadotukseen. Pelkästään siis oman pelastumisemme Sivu 154


www.pasikallio.fi

Sivu 155 / 164

3.8.2016

vuoksi täytyy uskoa, mutta myös uskon tuoman ja vaikuttaman sisällön vuoksi tähän aikaan nähden kannattaa harjoittaa uskoa. ”Joka uskoo Häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.” Joh.3:18 Katsotaanpa, miten Raamattu määrittelee uskon suhdetta elämän asioihin eri Raamatun henkilöiden kautta. Varmasti voimme oppia näistä ajatuksista paljon: ”Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että Hän palkitsee ne, jotka Häntä etsivät. Uskon kautta rakensi Nooa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi; ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee. Uskon kautta oli Aabraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa niin kuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä; sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamiseen, vieläpä yli-ikäisenä, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen. Sen tähden syntyikin yhdestä miehestä, vieläpä kuolettuneesta, niin suuri paljous, kuin on tähtiä taivaalla ja kuin meren rannalla hiekkaa, epälukuisesti. Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Sillä jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata. Ja jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta olivat lähteneet, niin olisihan heillä ollut tilaisuus palata takaisin; mutta nyt he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Sen tähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän Jumalaksensa; sillä hän on valmistanut heille kaupungin. Uskon kautta uhrasi Aabraham, koetukselle pantuna, Iisakin, uhrasi ainoan poikansa, hän, joka oli lupaukset vastaanottanut ja jolle oli sanottu: "Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläisen", sillä hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään; ja sen vertauskuvana hän saikin hänet takaisin. Uskon kautta antoi Iisak Jaakobille ja Eesaulle siunauksen, joka koski tulevaisiakin. Uskon kautta siunaSivu 155


www.pasikallio.fi

Sivu 156 / 164

3.8.2016

si Jaakob kuollessaan kumpaisenkin Joosefin pojista ja rukoili sauvansa päähän nojaten. Uskon kautta muistutti Joosef loppunsa lähetessä Israelin lasten lähdöstä ja antoi määräyksen luistansa. Uskon kautta pitivät Mooseksen vanhemmat häntä heti hänen syntymänsä jälkeen kätkössä kolme kuukautta, sillä he näkivät, että lapsi oli ihana; eivätkä he peljänneet kuninkaan käskyä. Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta faraon tyttären pojan nimeä. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa, katsoen "Kristuksen pilkan" suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet; sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa; sillä koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Uskon kautta hän pani toimeen pääsiäisenvieton ja verensivelyn, ettei esikoisten surmaaja koskisi heihin. Uskon kautta he kulkivat poikki Punaisen meren ikäänkuin kuivalla maalla; jota yrittäessään egyptiläiset hukkuivat. Uskon kautta kaatuivat Jerikon muurit, sittenkuin niiden ympäri oli kuljettu seitsemän päivää. Uskon kautta pelastui portto Raahab joutumasta perikatoon yhdessä uppiniskaisten kanssa, kun oli, rauha mielessään, ottanut vakoojat luoksensa. Ja mitä minä vielä sanoisin? Sillä minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simsonista, Jeftasta, Daavidista ja Samuelista ja profeetoista, jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat, sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteriä pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot.” Hebr.11:6-34 Usko on siis miltei tärkeimmässä roolissa jumalsuhteessamme. Uskon rakenteet perustuvat Evankeliumin sanan kuulemisesta, sen ymmärtämisestä ja sen mukaan ojentautumisesta. Usko on lujaa luottamusta Jumalaan ja Hänen huolenpitoonsa. Itse asiassa sen parempaa turvaa ei ole, kuin olla kaikessa Jumalan varassa - Hänen tahdossaan ja armonsa hoidossa. Usko tulee siis kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta, (Room.10:17) mutta sitä seuraa niin sanottu "uskonelämä." Tähän osuuteen kuuluu uskon harrastaminen, joka on uskomista Jumalaan kaikkien asioiden kanssa. Se on elämän tapa ja luottamus siihen, että Jumalan kädessä kaikki on lopulta hyvin.

Sivu 156


www.pasikallio.fi

Sivu 157 / 164

3.8.2016

”Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä.” 2.Tim.2:22 Poimin äskeisestä sanat "niiden kanssa." – Onhan ymmärrettävää, että aitoa uskoa olisi kovin vaikea harjoittaa epäuskoisten ja maailmanmielisten seurassa. Ylipäätään hengellisten asioiden harrastaminen pyhien seurassa synnyttää yhteenkuuluvaisuutta ja iloitsemista Jumalan hyvyydestä ihmisiä kohtaan. Samoin, pyhien kesken harrastetussa uskossa toteutuu myös uskosta virkistyminen: "Se on, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme, teidän ja minun." Room.1:12 Sitten Raamattu puhuu uskosta, jonka Jeesus vaikuttaa. Se on Jumalan lahjana tullutta erityistä uskonlahjaa, jota seuraa ihmeitä ja merkkejä. Pelastava usko liittyy lahjan vastaanottamiseen, eli Jumalan pelastussuunnitelman hyväksymiseen Jumalan antamin ehdoin, mutta sen lisäksi annetaan erityistä uskoa, jonka varassa elämän aikana saamme tehdä samankaltaisia tekoja, mitä Raamatussa on kerrottu. ”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sen tähden, että Minä sanoin sinulle: 'Minä näin sinut viikunapuun alla', sinä uskot. Sinä saat nähdä suurempia, kuin nämä ovat." Joh.1:50 Apostolit puhuivat siis uskosta, jonka Jeesus vaikuttaa. Se antaa viitettä siihen, että Jumala auttaa meitä Pyhän Henkensä kautta uskomisessa. "Ja uskon kautta Hänen nimeensä on Hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette, ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne." Apt.3:16 Näissä näemme, miksi uskoa kannattaa harrastaa elämän keskellä. Uskossa ja täyttyen Pyhällä Hengellä, elämämme muuttuu mielenkiintoiseksi ja on täynnä yllättäviä seikkoja! Vielä tänäänkin voimme elää apostolista aikaa, kohdaten samanlaisia tilanteita, mitä apostolit täynnä Pyhää Henkeä kokivat Raamatun päivinä. Raamatun kehotuksen mukaan: "Harrasta uskoa"! - Elä todeksi jumalisia päämääriä ja Hänen ihmeellistä ja hyvää tahtoaan. Näet Sivu 157


www.pasikallio.fi

Sivu 158 / 164

3.8.2016

kyllä sen valtavan hedelmän, mitä sinäkin saat kantaa Hänen läsnäolossaan ja suuren armonsa vaikutuksessa.

424 - Nettijulkaisu 6.1.2016 "Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme Hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja Hän oli täynnä armoa ja totuutta." Joh.1:14 Sana "kirkkaus" kuvastaa Raamatussa lain tuoman synnintunnon vastakohtaa. Pimeys koskettaa jokaista ihmistä turmeltuneisuutemme vuoksi. Olemme syntisiä ihmisiä lihamme puolesta ja sen todistaa laki, joka on synnin voima. Tämä laki on jo sinänsä kirkkautta siksi, että se valaisee ja paljastaa ihmisen syntisyyttä. Raamattu käsitteleekin näitä kahta kirkkautta siten, että lain tuoma kirkkaus liittyy vanhantestamentin kirjoituksiin, joka on vain tulevan varjoa, ja uudentestamentin aikakauteen tuotiin kirkkaus Jeesuksen Kristuksen armon kautta. Paavali kuvaa selkeästi, miten tämä uuden kirkkauden tulee voittaa vanhan lain vaatimuksen. "Tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan; ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikään kuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta, joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi. Mutta jos jo kuoleman virka, joka oli kirjaimin kaiverrettu kiviin, ilmestyi kirkkaudessa, niin etteivät Israelin lapset kärsineet katsella Mooseksen kasvoja hänen kasvojensa kirkkauden tähden, joka kuitenkin oli katoavaista, kuinka paljoa enemmän onkaan Hengen virka oleva kirkkaudesSivu 158


www.pasikallio.fi

Sivu 159 / 164

3.8.2016

sa! Sillä jos kadotustuomion virka jo oli kirkkautta, niin on vanhurskauden virka vielä paljoa runsaammassa määrin kirkkautta. Sillä se, millä ennen oli kirkkaus, on tämän rinnalla kirkkautta vailla, tämän ylenpalttisen kirkkauden tähden. Jos sillä, mikä on katoavaista, oli kirkkaus, niin vielä paljoa enemmän on sillä, mikä on pysyväistä, oleva kirkkautta. Koska meillä siis on tämmöinen toivo, niin me olemme aivan rohkeat emmekä tee niin kuin Mooses, joka pani peitteen kasvoillensa, etteivät Israelin lapset näkisi sen loppua, mikä on katoavaista. Mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite, vanhan liiton kirjoituksia luettaessa, pysyy pois ottamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa. Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä; mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois. Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki. 2.Kor.3:4-18 Paavali oli oppinut Pyhän Hengen voitelun alla, mikä merkitys uudella liitolla oli ihmisyyden ja jumalisuuden suhteeseen. Hän kirjoitti: "Kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois." – Tuo peite, joka estää meitä näkemästä Jumalan todellista kirkkautta Jeesuksessa Kristuksessa, tulee siis lain vaatimusten ja sen tuoman synnintunnon kautta. Tahtoisimme sovittaa tekojamme katumusharjoituksin, uhrauksin ja hyvin teoin, mutta ne eivät puhdista omaatuntoamme. Kirkkauden tuoma vapautus astuu sydämiimme ainoastaan tullessamme Herran Jeesuksen Kristuksen tykö. Hänen armonsa ja sovitustyönsä kertakaikkisena uhrina ovat ainoa puhtautemme ja pelastumisemme lähde. "Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia, se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta Hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska Hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että Hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen." Room.3:21-26 Sivu 159


www.pasikallio.fi

Sivu 160 / 164

3.8.2016

Poimin äskeisestä pari ajatusta: "saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa" ja "Hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen." – Tästä näemme, että sovitus kaikkineen on ulkoistettu ihmisen ulkopuolelta tulevaksi. Ihminen voi vain ottaa nöyrästi vastaan pelastuksen Jumalan armossa. Joudumme kyllä elämään synnin alaisuudessa tämän maallisen vaelluksemme, mutta vaikka olemmekin suljetut tottelemattomuuteen ja synnin vankilaan, saamme lukea osaksemme Jumalan armon, joka Jeesuksessa Kristuksessa poistaa meistä maailman synnin. (Joh.1:29) Tässä oleellisena osana on ojentautuminen uskossa ja kuuliaisuudessa Jeesuksen puoleen ja ottaa Hänen armonsa vastaan - joka päivä. ”Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta Hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska Hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että Hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.” Room.3:22-26 Näemme Jumalan kirkkaudesta myös, miten Jeesuksen tuoma armo kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuutta ja maailman himoja. Siitä johtuu se, että Herraan uskova vihaa pahuutta ja syntiä ja tahtoisimme pysyä erossa synnistä. "Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa." Tiit.2:11-12 Tästä siis näemme armon todellisen päämäärän. Se ei johda synnintekoon uudelleen ja uudelleen, vaan synnyttää puhtauden kaipuuta - että muuttuisimme yhä enenevässä määrin Hänen kaltaisekseen. Onkin niin, että meidän tulee viipyä Hänen kasvojensa edessä, että meistä voisi loistaa Jumalan kirkkautta - tekojemme, asenteidemme ja ajatustemme kautta. Olemme kuin peili Jumalan kuvalle, ja mitä puhtaampi ja kirkkaampi on kuva, sitä enemmän se säteilee meihin ja meistä Jumalan Pojan kirkkautta. – Luimmehan Sivu 160


www.pasikallio.fi

Sivu 161 / 164

3.8.2016

alussa: "Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki." (2.Kor.3:18) Evankeliumin syvin tarkoitus hukkuu usein maailman käsitteisiin ja mukautumiseen maailman ajatusten mukaan. (Room.12:2, 1.Piet.1:14) ihmisyyden on vaikea käsittää, miten suuri on Jumalan armo, ja että jokainen, joka vain uskoo Jeesukseen Kristukseen, saa syntinsä anteeksi ja voi aloittaa alusta. Heikkoutemme ja vajavaisuutemme tekevät meistä jokaisesta kadotettuja ilman Jeesuksen tuomaa armoa. Ei ole ihmistä, joka ei olisi ylpeä, omahyväinen, ahne, himoitsija, jne... jokaiselle löytyy heikko kohtansa ja juuri se kadottaa meidät. Usein olemme, kuin peitevaate silmillä, emmekä tahtoisi nähdä itsemme ja toinen toistemme kohdalla jumalista ja ihmeellistä salaisuutta Jeesuksen sovitustyössä ja armossa. "Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat, niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, Hänen, joka on Jumalan kuva. Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että Hän on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. Sillä Jumala, joka sanoi: 'Loistakoon valkeus pimeydestä', on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä." 2.Kor.4:3-7 Tahtoisitko sinä ottaa peitevaatteet silmiltäsi? tahtoisitko hylätä ihmismielen käsitykset ja perinnäisopit ja luottaen uskoa ehyellä ja puhtaalla uskolla Jeesukseen? Tiesitkö, että se on Jumalan Sanan mukaan ainoa asia, mikä sinut pelastaa! Teetpä miten paljon tahansa hyviä tekoja ja kartat kaikkea pahuutta, se ei vielä puhdista sydäntäsi menneistä ja nykyisistä synneistäsi. Turmeltuneisuutesi tähden tarvitsemme armoa, joka on täysin ilmainen lahja meille uskoessamme Jeesukseen Kristukseen. Hänessä ja Hänen kautta olet saanut kaikki syntisi anteeksi. "Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi. Eikä Sivu 161


www.pasikallio.fi

Sivu 162 / 164

3.8.2016

lahjan laita ole, niin kuin on sen, mikä tuli yhden synnintekijän kautta; sillä tuomio tuli yhdestä ihmisestä kadotukseksi, mutta armolahja tulee monesta rikkomuksesta vanhurskauttamiseksi. Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta. – Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi; sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi. Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi; mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi, että niin kuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta. Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se! Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Room.5:15–6:4

Sivu 162


www.pasikallio.fi

Sivu 163 / 164

- Lue lisää palstatekstejä: http://pasinpalstat.blogspot.fi/

Sivu 163

3.8.2016


www.pasikallio.fi

3.8.2016

Sivu 164 / 164

Pasi Kallio toimii Seinäjoen helluntaiseurakunnan nettityöntekijänä kirjoitellen tekstejä kerran viikossa tällä foorumilla – aiheinani ovat Raamatun kertomukset ja opetukset joista haluan mielelläni löytää myös yhtymäkohtia, Joissa Jumalan sana kohtaa elämäämme erilaisissa tilanteissa. Aloitin nettityön vuonna 2007 ja koen olevani kutsumukseni äärellä tehdessäni tätä työtä. Voit tilata palstakirjoitukseni myös suoraan sähköpostiisi! https://docs.google.com/forms/d/1Pj2ULS4sfalk3yiq9nd_Hy0zZmAJMy1FJZ-_9w2V0gI/viewform

– Käsittelen niiden mukana myös rukousaiheita, joita minulle voi lähettää esimerkiksi vastaamalla lähetettyyn E-kirjeeseen - tai suoraan sähköpostiosoitteeseeni: pasinpalstat@gmail.com Lue edellisiä palstakirjoituksiani http://pasinpalstat.blogspot.fi

Sivu 164

vuosien

varrelta

osoitteessa:

Vuosi 2016 pasin palstat  

"Pasin Palstat" ovat Raamattuun perustuvia hengellisiä tekstejä. - Vuosikerta 2015 -

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you