Page 1046<3+ )9(5+05. :/69;3,(+;04,: /0./9,:63<;0657/6;68<(30;@ 5679,796+<*;065*6:;:-96470,*,: 4(+,05.,94(5@ 04V\SKÃ&#x201E;UPZOPUNPZHOPNOX\HSP[`HUKL_WYLZZP]L VW[PVUVMPTWSLTLU[PUN`V\YSVNVPUHWOV[V YLHSPZ[PJHUKSV^I\KNL[^H`

046<3+)9(5+05. @6<9),5,-0;!

» 9VI\Z[Ã&#x201E;UPZOPUNPUWLYMLJ[WOV[VX\HSP[` » :JYLLUSLZZYLWYVK\J[PVUVMOHSM[VUL[LTWSH[LZ » 3V^WYPJLZL]LUMVYZTHSSVYKLYZ » =PZ\HSZZLU[LHZPS`I`LTHPS » 5VSP[OVNYHWO`ZJYLLUZVYWSH[LZYLX\PYLK

:\P[HISLMVYWSHZ[PJP[LTZ^P[OZTVV[O Z\YMHJLZZ\JOHZZ[VYHNLIV_LZ[YH`Z MYPZILLZPJLZJYHWLYZVYZUV^NSPKLYZ

» 0KLHSMVYWSHZ[PJHY[PJSLZ^P[OHÃ&#x2026;H[Z\YMHJL

>L^PSSILWSLHZLK[VVMMLY`V\J\Z[VTKLZPNUZ

» (SSWYPU[ZPaLZHYLSVNVZPaLZPUJS\KPUNHTTISLLKV]LY

@6<9+(;(!

» @V\YSVNVZJHSLK!^P[OKWPVY]LJ[VYPaLK » :WLJPHSJVSV\YZPUSVNVH]HPSHISLMYVTWPLJLZ

info@pascogifts.com

046<3+)9(5+05.
:DWFKRXWIRU WKLVV\PERO )RRGVDIHW\LVQXPEHU RQHSULRULW\ 7KHPDQXIDFWXUHU GHDOHURUGLVWULEXWRUKDV WRHQVXUHWKHSHUIHFW TXDOLW\RIWKHJRRGV 7KHWUDFHDELOLW\RI WKHSURGXFWVKDVWR EHJXDUDQWHHGLQ DOOSURFHVVLQJVWHSV LQDJULEXVLQHVV

/64,(5+30=05.


/64, 30=05.(

/,

( 5 6 ( 5 9,

&/,

1

K

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;:JOVVSIV_¸Q\UPVY : )Vz[LKLYHUNLTLU[Ã&#x2030;:JOVVS)V_¸Q\UPVY 7YHJ[PJHSZTHSSZUHJRIV_^P[OJSVJR JSVZ\YL(]HPSHISLPUTHU`JVSV\YZ04V\SK Ã&#x201E;UPZOWVZZPISL4H[JOLZWLYMLJ[S`[OLSHYNL Ã&#x2030;:JOVVSIV_¸SHYNLZ[VYHNLIV_¸ WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

6WRUDJHER[Ã&#x201E;6FKRRO%R[³DOVR DYDLODEOHLQPLGGOHYHUVLRQ PP LQFOXGLQJDVHSDUDWLQJZDOO 

( 5 6 ( 5 9,

 

6781'( 

()

(

K

()

&6781'( 

1

$LU WLJKWVH DOLQJOLGFD QDOVR EHXVHGDV DIULVEHH

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT 04V\SK 

 SSYV\UKIV_Ã&#x2030;9V\UK¸ ( )Vz[LKLYHUNLTLU[Ã&#x2030;9VUKL¸ -YLZOHUKJYPZW[OPZPZ[OL^H`[OLPU]LU[VY` Z[H`ZPU[OPZIV_/PNOIV_HUKÃ&#x2026;L_PISLSPK^P[O [OYLHK^OPJOJHUIL\ZLKHZHÃ&#x2026;`PUNKPZR K\YPUNHWPJRUPJRMVYL_HTWSL*V]LY^P[O 04V\SKÃ&#x201E;UPZOWVZZPISLHZ^LSS*HWHJP[`!SP[YL WSHZ[PJ7: Â¥ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU 

¥TT ZJYLLUWYPU[+) ¥TT 04V\SK 

$YDLODEOHZLWKRXW FXWOHU\DVZHOO /XQFK7R*R

UL^

 \UJO;V.V7S\Z 3 3\UJO;V.V7S\Z 7YHJ[PJHSZUHJRJVU[HPULY^P[OOHUKSLHUK MVSKPUNSPK^P[OZUHWJSVZ\YL;OLIV_ SPKHSZVOHZ[OLTH[JOPUN\[LUZPSZPU[LN YH[LK;OLZ[VYHNLJVU[HPULYHUK\[LUZPSZ HYLTHKLJVTWSL[LS`VMWSHZ[PJ WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU_ TT ZJYLLUWYPU[+) _TT 04V\SK 

/64,(5+30=05.


 [VYHNLIV_É)HUHUHIV_¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÉ)Vz[LIHUHUL¸ 5LH[RLLWMYLZOIV_PU]HYPV\ZJVSV\YZ ^P[OZWHJLMVYIHUHUH0KLHSMVY WYV[LJ[PUN[OLIHUHUHHNHPUZ[IY\PZPUN WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

 _TT [HTWVWHKWYPU[+) 

 IURPWKH )UHVKIUXLW D I EHVWR OO VXLWDEOHWLQ

 

 [VYHNLIV_É6YHUNL)V_¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÉ)Vz[L6YHUNL¸ 9V\UKIV_^P[OZWHJLMVYVYHUNL 0KLHSMVYWYV[LJ[PUN[OLVYHUNLHNHPUZ[ IY\PZPUN>P[OJSPJRMHZ[LULY

 [VYHNLIV_É(WWSLIV_¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÉ)Vz[L7VTTL¸ 9V\UKIV_^P[OZWHJLMVYHWWSL 0KLHSMVYWYV[LJ[PUN[OLHWWSLHNHPUZ[ IY\PZPUNZUHWMHZ[LULY

WSHZ[PJ77 ¥TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ77 ¥ TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

/64,(5+30=05.

¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

7KHDSSURSULDWH DSSOHZHGJHULV VKRZQRQSDJH
6WDFNDEOHL QHDFKRWK HU$YDLODE LQPDQ\G OH LIIHUHQWFR ORXUV DQGZLWK, 0RXOG¿QLV KLQJ

)9<5*/ 3<5*/ +055,9 6781'( 

1

/,

(

K

()

( 5 6 ( 5 9,

& [VYHNLIV_Ã&#x2030;)Y\UJOIV_¸ : )Vz[LKLJVUZLY]H[PVUÃ&#x2030;)Y\UJO)V_¸ ;OLWLYMLJ[IPZJ\P[HUKZUHJRQHY(]HPSHISL PUHSHYNLZLSLJ[PVUVMJVSV\YZ>P[OZUHW MHZ[LULY04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;3\UJOIV_¸ : )Vz[LKLJVUZLY]H[PVUÃ&#x2030;3\UJO)V_¸ 0KLHSMVY`V\YZHUK^PJOLZ(]HPSHISLPUH SHYNLZLSLJ[PVUVMJVSV\YZ>P[OZUHW MHZ[LULY04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;+PUULYIV_¸ : )Vz[LKLJVUZLY]H[PVUÃ&#x2030;+PUULY)V_¸ -VYSHYNLHWWL[P[LZ(]HPSHISLPUH SHYNLZLSLJ[PVUVMJVSV\YZ>P[OZUHW MHZ[LULYZ04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL

WSHZ[PJ77 _ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) _ TT 04V\SK 

_TT ZJYLLUWYPU[+)  _TT 04V\SK 

_TT ZJYLLUWYPU[+)  _TT 04V\SK 

/64,(5+30=05.


 [VYHNLIV_Ã&#x2030;(YLUH¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÃ&#x2030;(YLUH¸ -HU[HZ[PJZ[VYHNLIV_PUZ[HKP\TSVVR^P[O ZUHWMHZ[LULYHUK[YLUK`Z\YMHJLZ[Y\J[\YLWSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

6WRUDJHMD UÃ&#x201E; $UHQD³ IRUUHDO VSRU WVIDQ VDQGIUHVK VQDFNV

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;4PUPIV_¸ : )Vz[LKLJVUZLY]H[PVUÃ&#x2030;4PUP)V_¸ 7YHJ[PJHSZ[VYHNLIV_^P[OZUHWMHZ[LULY H]HPSHISLPUHSHYNLZLSLJ[PVUVMJVSV\YZ7LYMLJ[ MVYYV\UKJOLLZL04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL WSHZ[PJ77 Â¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VUÂ¥TT ZJYLLUWYPU[+) _TT 04V\SK 

:7,*0(3:/(7,: -69:7,*0(3 6**(:065: /64,(5+30=05.

$YDLODEOHRQO\ZLWK LQGLYLGXDO,0RXOG¿QLVK

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;.PUNLYIYLHK¸ : )Vz[LKLYHUNLTLU[Ã&#x2030;WHPUKºtWPJLZ¸ :WLJPHSKLSPJHJPLZYLX\PYLZWLJPHSZ[VYHNL MHJPSP[PLZ;OPZPZ[OLWLYMLJ[WSHZ[PJIV_MVY Z[VYPUNNP]PUNH^H`HUKWYLZLU[PUNNPUNLY IYLHK^P[OHKPHTL[LY\W[VJT WSHZ[PJ77 _TT __TT ZJYLLUWYPU[+* WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU _TT 04V\SK 
  [VYHNLIV_Ã&#x2030;6]HS¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÃ&#x2030;6]HSL¸ 6]HSZHUK^PJOIV_^P[OZWHJLMVYWYL[aLS VYZHUK^PJO>P[OZUHWMHZ[LULY04V\SK SHILSSPUNWVZZPISL7YL[aLSTV[PMHZYLSPLMVU [VWVMIV_H]HPSHISLHZHY[PJSL

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;7YL[aLSIV_¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÃ&#x2030;)Vz[Ln)YL[aLSZ¸ 6]HSZHUK^PJOIV_^P[OZWHJLMVYWYL[aLS 7YL[aLSTV[PMHZYLSPLMVU[VWVMIV_;OPZ TV[PMJHUHSZVILWYVK\JLK\W^HYKVY KV^U^HYKMHJPUN[V[OLJSPJRMHZ[LULY

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

_TT 04V\SK 

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;:HUK^PJO)V_¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÃ&#x2030;)Vz[LnZHUK^PJO¸ ;YPHUN\SHYIV_^P[OZUHWMHZ[LULY0KLHS MVYRLLWPUNHUK[YHUZWVY[PUNZHUK^PJOLZ (]HPSHISLPUHSHYNLZLSLJ[PVUVMJVSV\YZ

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;)YLHRMHZ[IV_¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÃ&#x2030;)Vz[L7L[P[KtQL\ULY¸ *VYY\NH[LKRLLWMYLZOIV_PU]HYPV\ZJVSV\YZ ^P[OZWHJLMVYIYLHKYVSS0KLHSMVYZHML RLLWPUNWYL]LU[ZZX\HZOPUNVY[OL[^VOHS]LZ VM[OLYVSSMHSSPUNHWHY[>P[OZUHWMHZ[LULY

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

/64,(5+30=05.
>0;/:,7(9(;05.>(33 6WRUDJH%R[Ã&#x201E;6FKRRO%R[³ DOVRDYDLODEOHZLWK KLJKJORVV¿QLVKHGVXUIDFH

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;)YLHRIV_¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÃ&#x2030;)Vz[L7H\ZL¸ 0KLHSZUHJRIV_^P[OZUHWMHZ[LULY HUKZLWHYH[VYPKLHSMVYKPMMLYLU[ MVVKZ(]HPSHISLPUHSHYNLZLSLJ[PVUVM JVSV\YZ04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;;^PU)V_¸^P[OZLWHYH[PUN^HSS : )Vz[LnNVÂ&#x201E;[LYÃ&#x2030;;^PU)V_¸H]LJ JSVPZVUKLZtWHYH[PVU <ZLM\SZ[VYHNLIV_MLH[\YPUNZTHY[WHULS KVVYZ`Z[LTHUKZLWHYH[PUN^HSS)V[O KVVYZTH`ILLUOHUJLK^P[OKPMMLYLU[ TV[PMZ]PH[OL04V\SKWYVJLZZ)V[OJSPJR ZLHSZLUZ\YLPUJYLHZLKZ[HIPSP[`(Y[PJSL UV^P[OV\[ZLWHYH[PUN^HSS

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT 04V\SK 

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT 04V\SK 

7LQVDQGDUHDOVR DYDLODEOHZLWKRXWVHSDUDWLRQZDOO VFKRROER[ WZLQER[ GLQQHUER[

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;-YLZOIV_¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÃ&#x2030;-YLZO)V_¸ >P[OH[V[HSVMZLWHYH[LJVTWHY[TLU[ZMVY KPMMLYLU[MVVKZ[\MMZ>P[OZUHWMHZ[LULY

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;+PUULY)V_7S\Z¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÃ&#x2030;+PUULY)V_7S\Z¸ 2LLWZL]LY`[OPUNPUWSHJL:WHJPV\Z ZHUK^PJOIV_^P[OZUHWMHZ[LULYZ HUKYLTV]HISLZLWHYH[VYMVYKPMMLYLU[ MVVKZ04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[++ 

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+)  _TT 04V\SK 

/64,(5+30=05.


 HUK^PJOIV_Ã&#x2030;>H]L¸ZL[VM : )Vz[LZnNVÂ&#x201E;[LYÃ&#x2030;>H]L¸SV[KL :L[VMIV_LZ^P[OZUHWMHZ[LULYMVYZ[VYPUN HUK[YHUZWVY[PUNZHUK^PJOLZ:[HJRHISLHUK H]HPSHISLZLWHYH[LS`04V\SKÃ&#x201E;UPZOWVZZPISL WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

>(=,+,:0.5   HUK^PJOIV_Ã&#x2030;>H]L¸ZTHSS : )Vz[LnNVÂ&#x201E;[LYÃ&#x2030;>H]L¸WL[P[L ;OLZTHSSLZ[IV_PU[OLZ[HJRHISLZL[VM^P[O JSPJRMHZ[LULYZ04V\SKÃ&#x201E;UPZOWVZZPISL

 HUK^PJOIV_Ã&#x2030;>H]L¸TLKP\T : )Vz[LnNVÂ&#x201E;[LYÃ&#x2030;>H]L¸TV`LUUL ;OLTPKKSLIV_PU[OLZ[HJRHISLZL[VM^P[O JSPJRMHZ[LULYZ04V\SKÃ&#x201E;UPZOWVZZPISL

 HUK^PJOIV_Ã&#x2030;>H]L¸SHYNL : )Vz[LnNVÂ&#x201E;[LYÃ&#x2030;>H]L¸NYHUKL ;OLIPNNLZ[IV_PU[OLZ[HJRHISLZL[VM^P[O JSPJRMHZ[LULYZ04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT 04V\SK 

_TT ZJYLLUWYPU[+)  _TT 04V\SK 

_TT ZJYLLUWYPU[+) _ TT 04V\SK 

/64,(5+30=05.
>,337(*2,+ UL^

  \UJOIV_Ã&#x2030;(S\TPUP\T¸ 3 )Vz[LKLJVUZLY]H[PVUÃ&#x2030;(S\TPUP\T¸ ;OLYVI\Z[VUL.YLH[HS\TPUP\TS\UJOIV_^P[O JSHTWPUNIYHJRL[ZMVYZLJ\YLJSVZ\YL;OLJV]LY JHUILYLTV]LKJVTWSL[LS`HUKHSZVTHRLZHU PKLHSZTHSSWSH[L5V[Q\Z[MVYJVUZ[Y\J[PVUZP[LZ TL[HSHS\TPUP\T __TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT <=KPNP[HSWYPU[<* 

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;:UHJRIV_¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÃ&#x2030;:UHJR)V_¸ 0KLHSMVYHZTHSSZUHJR>P[OZUHW MHZ[LULYZH]HPSHISLPUHSHYNLZLSLJ[PVUVM JVSV\YZ04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+)  _TT 04V\SK 

6WRUDJHER[Ã&#x201E;6QDFNER[³ DOVRDYDLODEOHZLWKXOWUDOLJKW PDWHULDOIURPSLHFHV

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;7PJUPJ¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÃ&#x2030;7PX\LUPX\L¸ (IPNIYLHRMHZ[VYHIPNZUHJR![OPZZWHJPV\Z IV_^PSSRLLW`V\ZH[PZÃ&#x201E;LK;OLZ[YHPNO[ ZOHWLTHRLZVW[PT\T\ZLVM[OLH]HPSHISL ZWHJL;OLV]LYSHWWPUNLKNLHUKZUHW MHZ[LULYRLLWMVVKMYLZOMVYSVUNLY WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT 04V\SK 

/64,(5+30=05.

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;)YLHR¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÃ&#x2030;)YLHR¸ 7YHJ[PJHSI\KNL[Z[VYHNLIV_THKLVM\S[YH SPNO[TH[LYPHS2LLWZ`V\YZHUK^PJOLZVY V[OLYMVVKZMYLZO>P[OZUHWMHZ[LULY WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT 04V\SK 
DQGÃ&#x201E;6OLP 7KHÃ&#x201E;0XOWL%R[³ IHFWDVD ER[³WLQVDUHSHU DVZHOO SHQFLOVWRUDJHWLQ

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;4\S[PIV_¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÃ&#x2030;4\S[P)V_¸ =LYZH[PSLZ[VYHNLIV_^P[OZUHWMHZ[LULY7LYMLJ[ MVYRLLWPUN`V\YZHUK^PJOLZVYL]LUJYH`VUZ WSHZ[PJ77 __ TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+)  [VYHNLIV_Ã&#x2030;:SPTIV_¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÃ&#x2030;:SPT)V_¸ <UP]LYZHSZWHJLZH]PUNÃ&#x2026;H[IV_^P[O ZUHWMHZ[LULYZHUKZWHJLMVYZSPJLZ VM[VHZ[04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+)  _TT 04V\SK 

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;<UP]LYZHSIV_¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÃ&#x2030;)Vz[L<UP]LYZLSSL¸ :[VYHNLIV_H]HPSHISLPUH]HYPL[`VM JVSV\YJVTIPUH[PVUZ4PJYV^H]LWYVVM \W[VÂ&#x2021;*MYLLaLYZHMLKV^U[VÂ&#x2021;* >P[OSPKHUKWYHJ[PJHSOHUKSLZ

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;)YLHKIV_¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÃ&#x2030;)Vz[LnWHPU¸ :[VYHNLIV_H]HPSHISLPUH]HYPL[`VM JVSV\YJVTIPUH[PVUZ4PJYV^H]LWYVVM \W[VÂ&#x2021;*MYLLaLYZHMLKV^U[VÂ&#x2021;* >P[OSPKHUKWYHJ[PJHSOHUKSLZ

 V^SÃ&#x2030;)YLHRMHZ[¸ ) )VSÃ&#x2030;)YLHRMHZ[¸ :[HJRHISLH[[YHJ[P]LT\LZSPKPZO^P[OWYHJ[PJHS OHUKSLZ(]HPSHISLPUHSHYNLZLSLJ[PVUVM [YLUK`JVSV\YZ*HWHJP[`!SP[YLZ

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

_ TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

/64,(5+30=05.
+905205.*<7:-69,=,9@6**(:065

 YPURPUNJ\WÃ&#x2030;6U;OL>H`¸S¸ + *V\WLÃ&#x2030;6U;OL>H`¸S¸ )PNKV\ISL^HSSLKKYPURPUNJ\W^P[OZ[YH^HUK ZJYL^[VW^P[OY\IILYZLHS4HKLJVTWSL[LS` VM[YHUZWHYLU[WSHZ[PJ=VS\TLÃ&#x201E;SSLK!TS WSHZ[PJ Â¥ _TT WJZ

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 7KHVXLWDEOHVL]HIRUHYHU\HYHQ W 6WDFNDEOHDQGXQEUHDNDEOH

$YDLODEOHDOVRZLWKOLG OLWUHV VWUDZDQG OLWUHV EHOWKROGHU OLWUHV

(

( 5 6 ( 5 9,

&(K

()

( 5 6 ( 5 9,

&

(

&

6781'( 

/,

()

( 5 6 ( 5 9,K

/,

/,

()

6781'( 

1

K

1

6781'( 

1

+YPURPUNJ\WÃ&#x2030;+LWVZP[¸S .VILSL[Ã&#x2030;*VUZPNUL¸S :[HJRHISLIYLHRWYVVMYL[\YUHISLJ\WTHKL VM[YHUZWHYLU[WSHZ[PJ^P[OÃ&#x201E;SSPUNSL]LSTHYR 04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL*HWHJP[`!SP[YLZ

 YPURPUNJ\WÃ&#x2030;+LWVZP[¸S + .VILSL[Ã&#x2030;*VUZPNUL¸S :[HJRHISLIYLHRWYVVMYL[\YUHISLJ\WTHKL VM[YHUZWHYLU[WSHZ[PJ^P[OÃ&#x201E;SSPUNSL]LSTHYR 04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL*HWHJP[`!SP[YLZ

 YPURPUNJ\WÃ&#x2030;+LWVZP[¸S + .VILSL[Ã&#x2030;*VUZPNUL¸S :[HJRHISLIYLHRWYVVMYL[\YUHISLJ\WTHKL VM[YHUZWHYLU[WSHZ[PJ^P[OÃ&#x201E;SSPUNSL]LSTHYR 04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL*HWHJP[`!SP[YLZ

WSHZ[PJ77 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ77 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ77 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU_ TT ZJYLLUWYPU[+) _TT 04V\SK 

/64,(5+30=05.

_ TT ZJYLLUWYPU[+)  _TT 04V\SK 

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT 04V\SK 
 VHZ[LYHUKSPKÃ&#x2030;PU¸ * :V\JV\WLL[JV\]LYJSLÃ&#x2030;LU¸ <ZHISLHZHTH[VYSPKHUKH]HPSHISL PUHSHYNLZLSLJ[PVUVMJVSV\YZ

 PLYT\N^P[ONSHZZSPK ) *V\]LYJSLKLJOVWLL[KL]LYYL 0UKPZWLUZHISLUV[VUS`PUZ\TTLY)LLYT\N JV]LY^P[OSHYNLHK]LY[PZPUNZWHJL*HUHSZV IL\ZLKHZHTH[04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL

WSHZ[PJ77 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+( 

WSHZ[PJ7: ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

¥TT ZJYLLUWYPU[+) ¥TT 04V\SK $OVRDYD LODEOHLQW UDQVSDU HQWGHVLJ OLWUH Q OLWUH

 

 YPURPUNJ\WÃ&#x2030;*VSV\Y¸S + .VILSL[Ã&#x2030;*VSV\Y¸S *\W^P[OLHZ`NYPWZ[Y\J[\YL(]HPSHISL PUHZLSLJ[PVUVMULVUJVSV\YZ>P[OV\[ ZH\JLY*HWHJP[`!SP[YLZ

 YPURPUNJ\WÃ&#x2030;*VSV\Y¸S + .VILSL[Ã&#x2030;*VSV\Y¸S *\W^P[OLHZ`NYPWZ[Y\J[\YL(]HPSHISL PUHZLSLJ[PVUVMULVUJVSV\YZ>P[OV\[ ZH\JLY*HWHJP[`!SP[YLZ

WSHZ[PJ77 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ77 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_ TT ZJYLLUWYPU[+) 

 _ TT ZJYLLUWYPU[+) 

/64,(5+30=05.


UL^ LHRLYÃ&#x2030;3PX\VY¸ ) .VILSL[Ã&#x2030;3PX\VY¸ ;YHUZWHYLU[OPNONSVZZWVSPZOLKILHRLYTHKL VMZ[\YK`:(5WSHZ[PJPU[OLZOHWLVMH^OPZRL` NSHZZ>OLU[OLILHRLYPZÃ&#x201E;SSLK^P[OHJVSV\YLK IL]LYHNL[OLKV\ISL^HSSJYLH[LZHMHU[HZ[PJ LMMLJ[>P[OÃ&#x201E;SSPUNTHYR-PSSJHWHJP[`!SP[YLZ WSHZ[PJ:(5 Â¥_TT ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+)   YPURPUNJ\WÃ&#x2030;,YNVUVTPJ¸S + .VILSL[Ã&#x2030;,YNVUVTPL¸S 7H[LU[LKJ\W^P[OUVZLJ\[V\[HUKTLHZ\YPUN ZJHSLSP[YLZ7LYMLJ[MVY WLVWSL^OVJHUº[TV]L[OLPYOLHKIHJR^P[OV\[ OLSW4HKLVMMVVKZHML[YHUZWHYLU[WSHZ[PJ MVYLHZ`TVUP[VYPUNVM[OLÃ&#x2026;\PKPU[HRL

 YPURPUNJ\WÃ&#x2030;*HPWP¸ + .VILSL[Ã&#x2030;*HPWP¸ 5L]LYIYLHRHNSHZZVU[OLJV\U[LYHNHPU ,SLNHU[JVJR[HPSNSHZZJVUZPZ[PUNVMZ[HISLHUK WSLHZHU[S`ZTVV[OWSHZ[PJ7YHJ[PJHSKLZPNU MLH[\YPUNHUKSP[YLZTHYRPUNZVUL_[LYPVY

WSHZ[PJ77 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WSHZ[PJ:(5 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

 

 YPURPUNJ\WÃ&#x2030;+YPURZHML¸ + .VILSL[Ã&#x2030;;YPURZHML¸ ;PNO[S`ZLHSPUNKYPURPUNJ\WTHKLVM WSHZ[PJ^P[OHUHKKP[PVUHSSHYNLHK]LY[PZPUN ZWHJLVU[OLSPK*HWHJP[`!SP[YLZ

 [VYHNLIV_Ã&#x2030;+YPURPUNJ\W¸ : )Vz[LKLZ[VJRHNLÃ&#x2030;.VILSL[¸ -VSKPUNKYPURPUNJ\W^P[OPU[LNYH[LKIV_:WHJL ZH]PUNHUKPKLHSMVY[YH]LSSPUN*HWHJP[`!TS

 YPURPUNJ\WZL[Ã&#x2030;;YH]LS¸ + 3V[KLNVILSL[ZÃ&#x2030;;YH]LS¸ 0[ºZWPJUPJ[PTLZ[HJRHISLJ\WZ ^P[OSPK(ZZVY[LKJVSV\YZ^P[O^OP[L SPK*HWHJP[`!SP[YLZWLYJ\W

WSHZ[PJ:(5 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

 _TT ZJYLLUWYPU[+) 

/64,(5+30=05.

WSHZ[PJ ¥_TT WJZWVS`IHN

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+( 

WSHZ[PJ77 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 
*636<9-<3>693+ 6-+905205.*<7:  YPURPUNJ\WÃ&#x2030;4H_P*\W¸S + .VILSL[Ã&#x2030;4H_P*\W¸S )YLHRWYVVMYL[\YUHISLJ\WLHZ`[VNYPW [OHURZ[VSPNO[Z\YMHJLZ[Y\J[\YLHUKLKNPUN (K]LY[PZPUNVUKYPURPUNYPTWVZZPISLHZ VM\UP[Z*HWHJP[`!SP[YLZ WSHZ[PJ77 Â¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

 YPURPUNJ\WÃ&#x2030;9PW¸S + .VILSL[Ã&#x2030;9PW¸S :[HJRHISLIYLHRWYVVMYL[\YUHISLJ\W^P[O LHZ`NYPWZ[Y\J[\YL*HWHJP[`!SP[YLZ

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WSHZ[PJ7: ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU_TT ZJYLLUWYPU[+) 

 

 YPURPUNJ\WÃ&#x2030;7HY[`¸S + .VILSL[Ã&#x2030;7HY[`¸S 3VUNKYPURJ\WH]HPSHISLPUHSHYNLZLSLJ[PVUVM ULVUJVSV\YZ>P[OV\[TH[*HWHJP[`!SP[YLZ WSHZ[PJ77 Â¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

  YPURPUNJ\WÃ&#x2030;4PKP*\W¸S + .VILSL[Ã&#x2030;4PKP*\W¸S )YLHRWYVVMYL[\YUHISLJ\WLHZ`[VNYPW [OHURZ[VSPNO[Z\YMHJLZ[Y\J[\YLHUKLKNPUN (K]LY[PZPUNVUKYPURPUNYPTWVZZPISLHZ VM\UP[Z*HWHJP[`!SP[YLZ WSHZ[PJ77 Â¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

 YPURPUNJ\WÃ&#x2030;4PUP*\W¸S + .VILSL[Ã&#x2030;4PUP*\W¸S )YLHRWYVVMYL[\YUHISLJ\WLHZ`[VNYPW [OHURZ[VSPNO[Z[Y\J[\YLHUKNYVV]LZ (K]LY[PZPUNVUKYPURPUNYPTWVZZPISLHZ VM\UP[Z*HWHJP[`!SP[YLZ WSHZ[PJ77 Â¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

'ULQNLQJFXSÃ&#x201E;0D[L&XS³LQWKUHH VL]HVOLWUHOLWUHOLWUH $QDGYHUWLVLQJHPERVVLQJRQWKHGULQNLQJ HGJHFDQEHDSSOLHVDVIURPXQLWV /64,(5+30=05.


  YPURPUNIV[[SLÃ&#x2030;*OHTWPVU¸S + .V\YKLÃ&#x2030;*OHTWPVU¸S *\Z[VTWYVK\JLKISV^TV\SKLK IV[[SL7YHJ[PJHSJSPJRZ[VWWLY^P[O[PNO[S` ZLHSPUNSPK*HWHJP[`!SP[YLZ WSHZ[PJ77 Â¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU _TT ZJYLLUWYPU[+* 

 YPURPUNIV[[SLÃ&#x2030;*OHTWPVU¸S + .V\YKLÃ&#x2030;*OHTWPVU¸S *\Z[VTWYVK\JLKISV^TV\SKLK IV[[SL7YHJ[PJHSJSPJRZ[VWWLY^P[O[PNO[S` ZLHSPUNSPK*HWHJP[`!SP[YLZ WSHZ[PJ77 Â¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU _TT ZJYLLUWYPU[+* 

>,/(=, ;/,*/(47065 » 6^UWYVK\J[PVU » 4HKLPU.LYTHU` » (IZVS\[LS`MYLLMYVTOHYTM\S Z\IZ[HUJLZMVVKZHML HUK^P[OV\[ZVM[LULYZ » *LY[PÃ&#x201E;LKPURLLWPUN^P[O [OL.LYTHU-VVK3H^

/64,(5+30=05.

» 3VUN[LYTL_HTP UH[PVUPUSHIVYH[VY`MVY OHYTM\SZ\IZ[HUJLZ » -YHNYHUJLMYLLHUK[HZ[LSLZZ
+905205.)6;;3,:

 

 6781'( 

1

/,

(

K

()

( 5 6 ( 5 9,

&

  

 YPURPUNIV[[SLÃ&#x2030;)PJ`JSL¸S^P[OJHW + .V\YKLÃ&#x2030;=tSV¸SH]LJJHWZ\SLKLMLYTL[\YL 3HYNLIV[[SLTHKLVMMVVKZHMLWSHZ[PJ^P[O Z\J[PVUJHWHUKLHZ`NYPWZOHWL*HWHJP[`! SP[YLZ6[OLYJVSV\YZVUYLX\LZ[

 YPURPUNIV[[SLÃ&#x2030;)PJ`JSL¸S^P[OJHW + .V\YKLÃ&#x2030;=tSV¸SH]LJJHWZ\SLKLMLYTL[\YL 4HKLVMMVVKZHMLWSHZ[PJ^P[OJHW HUKLHZ`NYPWZ[Y\J[\YL*HWHJP[`! SP[YLZ6[OLYJVSV\YZVUYLX\LZ[

 YPURPUNIV[[SLÃ&#x2030;:WVY[Z¸S + .V\YKLÃ&#x2030;:WVY[Z¸S -HU[HZ[PJKLZPNUH]HPSHISLPUHSHYNL ZLSLJ[PVUVMJVSV\YZ>P[OKYPURPUNUPWWSL JHWHUKZHML[`IHY*HWHJP[`!SP[YLZ

WSHZ[PJ7, ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ7, ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ77 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

_TT ZJYLLUWYPU[+*  YPURPUNIV[[SLÃ&#x2030;)PJ`JSL¸S + ^P[OKYPURPUNUPWWSL .V\YKLÃ&#x2030;=tSV¸SH]LJLTIV\[KºHZWPYH[PVU 3HYNLIV[[SLTHKLVMMVVKZHMLWSHZ[PJ^P[O KYPURPUNUPWWSLHUKLHZ`NYPWZ[Y\J[\YL *HWHJP[`!SP[YLZ6[OLYJVSV\YZVUYLX\LZ[

 YPURPUNIV[[SLÃ&#x2030;)PJ`JSL¸S + ^P[OKYPURPUNUPWWSL .V\YKLÃ&#x2030;=tSV¸SH]LJLTIV\[KºHZWPYH[PVU 4HKLVMMVVKZHMLWSHZ[PJ^P[OKYPURPUN UPWWSLHUKLHZ`NYPWZ[Y\J[\YL*HWHJP[`! SP[YLZ6[OLYJVSV\YZVUYLX\LZ[

 PWÃ&#x2026;HZRÃ&#x2030;4HNPJ¸S / .V\YKLÃ&#x2030;4HNPJ¸S 7SHZ[PJOPWÃ&#x2026;HZR^P[OL`LZMVYH[[HJOPUN [VHJVYK3LHRWYVVM[OHURZ[VZJYL^ JHW*HWHJP[`!SP[YLZ

WSHZ[PJ7, ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ7, ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

WSHZ[PJ7, _ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[++ 

'ULQNLQJERWWOHÃ&#x201E;%LF\FOH³DYDLODEOHLQWZRVL]HV DQGZLWKWZRGLIIHUHQWFORVXUHV /64,(5+30=05.
>(94:;(@:>(94

,1(85 '(

0UZ\SH[LK4\NÃ&#x2030;;V.V¸ .VILSL[PZV[OLYTLÃ&#x2030;;V.V¸ ;OLJ\WOHZHJSVZHISLSPK-VY\ZL^P[O OV[HUKJVSKKYPURZ*HWHJP[`!SP[YLZ TL[HS Â¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN3(

 

( ,

2

'

( 23

0$

UL^

0$1 ( 8 5 OLYTHST\NÃ&#x2030;(TLYPJHUV¸ ; .VILSL[PZVSHU[Ã&#x2030;(TLYPJHUV¸ +V\ISL^HSSWSHZ[PJT\N^P[OYPIILKZPSPJVUL NYPW;OLSPK^P[OKYPURVWLUPUNOHZHY\IILY ZLHSHUKZJYL^[OYLHKZV[OH[UV[OPUNJHU SLHRLN^OPSLKYP]PUN+PZO^HZOLYHUK TPJYV^H]LZHML-PSSPUNJHWHJP[`!TS

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WSHZ[PJ77 ¥ _TT WVS`IHN_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

  \WÃ&#x2030;6MÃ&#x201E;JL¸ * ;HZZLÃ&#x2030;6MÃ&#x201E;JL¸ 4HKLVMKV\ISLZPKLKTL[HSMVYHIL[[LY PZVSH[PVU0UHZPUNSLIV_*HWHJP[`!SP[YLZTL[HS Z[HPUSLZZZ[LLS ¥_ TT WJZNPM[ IV_WVS`IHN

L1HZ 

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 _TT SHZLYLUNYH]PUN3 

5H¿QHDEOHZLWK ODVHUHQJUDYLQJ

   HWW\JJPUVZ[LUJPSÃ&#x2030;;YPWSPJL¸ * :[LUJPSJHWW\JJPUVÃ&#x2030;;YPWSPJL¸ +LJVYH[L`V\YJHWW\JJPUVVYSH[[L THJJOPH[VTV[P]LZOLHY[Z[HYHUK Ã&#x2026;V^LYTHKLVMZ[HPUSLZZZ[LLS TL[HS Z[HPUSLZZZ[LLS _TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[3 

/64,(5+30=05. \WÃ&#x2030;2LYHTVZ¸ * ;HZZLÃ&#x2030;2LYHTVZ¸ 4HRLZIYLHRMHZ[L]LUTVYLLUQV`HISL*SHZZPJ JLYHTPJJ\W^P[OSHYNLOHUKSL7LYMLJ[MVY *Z\ISPTH[PVUÃ&#x201E;UPZOPUNHUK[O\ZJ\Z[V TPZHISLHSSYV\UK*HWHJP[`!SP[YLZ JLYHTPJ Â¥_ TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

 _TT Z\ISPTH[PVUWYPU[:( 
*/66:,@6<9*636<9

ȣɄȃɄȵǸɜȐǾɑɄɬȽ

LɤȽȽɴɴȐȵȵɄɬ

0ȨȹȐȝɑȐȐȽ

ȣȐɑɑɴɑȐȇ  \WÉ)LSSH¸ * ;HZZLÉ)LSSH¸ :[H`Z^HYTSVUNLY;^PU^HSSLKISHJR LHY[OLU^HYLJ\W^P[OZPSPJVUSPKLHY[OLU^HYL ZWVVUHUK^OP[LPU[LYPVY;OLZWVVUJHU ILPUZLY[LKPU[V[OLOVSKLYPU[OLSPK;OL ZPSPJVUSPKOHZHZTHSSHWLY[\YLMVYKYPURPUN HUKPZH]HPSHISLPUYLKVYHUNLSPTLNYLLU HUKKHYRIYV^U*HWHJP[`!SP[YLZ JLYHTPJ ¥ _TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

 

 ZWYLZZVJ\WÉ(SSPL¸ , ;HZZLL_WYLZZVÉ(SSPL¸ 7\YLLZWYLZZVLUQV`TLU[:THSSZ[VUL^HYLJ\WPU HTH[[ISHJRÄUPZO;OLJVSV\YVM[OLPU[LYPVYVM[OL J\WJHUILMYLLS`ZLSLJ[LK[OLH]HPSHISLJVSV\YZ HYLVYHUNLYLKSPTLNYLLUHUKIYV^U;OL OHUKSLOHZ[^VOVSLZ[OYV\NO^OPJO[OLZ\WWSPLK ZWVVUJHUILPUZLY[LK*HWHJP[`! SP[YLZ

 \WÉ(SSPL¸ * ;HZZLÉ(SSPL¸ ;OPJRI\[JSHZZ`-HU[HZ[PJLHY[OLU^HYLJ\W ^P[OTH[[ISHJRL_[LYPVYHUKJVSV\YLKPU[LYPVY (]HPSHISLPUISHJRSPTLNYLLUISHJRVYHUNL ISHJRYLKHUKISHJRKHYRIYV^U;OLZWVVUPZ HSZVLHY[OLU^HYLHUKJHUILPUZLY[LKPU[V[OL [^VOVSLZPU[OLOHUKSL3HZLYLUNYH]PUNWVZZPISL MVYHMHU[HZ[PJYLSPLMLMMLJ[*HWHJP[`!SP[YLZ

JLYHTPJZ[VUL ¥_TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

JLYHTPJZ[VUL ¥_ TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

/64,(5+30=05.
 

TL[HS Z[HPUSLZZZ[LLS ¥_TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU0UZ\SH[LK4\NÃ&#x2030;:^PUN¸ ;HZZLPZV[OLYTLÃ&#x2030;:^PUN¸ 4HKLVMKV\ISL^HSSLK77WSHZ[PJ^P[O ZYL^VUSPK;OLKYPURVWLUPUNOHZH ZSPKLJSVZ\YL*HWHJP[`!SP[YLZ WSHZ[PJ77 Â¥_ TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN0UZ\SH[LK4\NÃ&#x2030;(YPaVUH¸ ;HZZLPZV[OLYTLÃ&#x2030;(YPaVUH¸ +V\ISL^HSSLKJ\WJVUZPZ[PUNVMHUZ[HPUSLZZ Z[LLSPU[LYPVYHUK():WSHZ[PJL_[LYPVY;OLSPKPZ ZLHSLK[PNO[S`I`HWSHZ[PJZ[YHWHUKP[JVU[HPUZH Z[VYHNLJVTWHY[TLU[MVYJVMMLLIPZJ\P[ZZ\NHY L[J;OLZ[YHWJHUILJVU]LY[LKPU[VHJ\WOHUKSL ^OLU[OLSPKPZYLTV]LK*HWHJP[`!SP[YLZ Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+* 

_TT [HTWVWHKWYPU[+* _TT *VSHZLY LUNYH]PUN** L1HZ

5H¿QHDEOHZLWK ODVHUHQJUDYLQJ

0UZ\SH[LK4\NÃ&#x2030;4LSHUNL¸ ;OLYTVZÃ&#x2030;4LSHUNL¸ 3PNO[KV\ISL^HSSLKWSHZ[PJ[OLYTV J\W^P[OOHUKSL0UZLY[PU[LYJOHUNHISL >P[OZTHSSJSVZHISLKYPURPUNVWLUPUN PU[OLSPK*HWHJP[`!SP[YLZ

0UZ\SH[LK4\NÃ&#x2030;(SSHU¸ ;HZZLPZV[OLYTLÃ&#x2030;(SSHU¸ -VYOV[HUKJVSKKYPURZ([[YHJ[P]LKV\ISL ^HSSLK[OLYTHSÃ&#x2026;HZR^P[OHZ[HPUSLZZZ[LLS OV\ZPUN;OLYLTV]HISLSPKOHZHZLHSHISL KYPURPUNZWV\[HUKHOPNOYPTMVYHWSLHZHU[ KYPURPUNL_WLYPLUJL*HWHJP[`!SP[YLZ

WSHZ[PJ ¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT KPNP[HSWYPU[ 

/64,(5+30=05.TL[HS Z[HPUSLZZZ[LLS ¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

L1HZ

5H¿QHDEOHZLWK ODVHUHQJUDYLQJ_TT SHZLYLUNYH]PUN3  _TT SHZLYLUNYH]PUN3 0UZ\SH[LK4\NÃ&#x2030;;LUULZZLL¸ ;HZZLPZV[OLYTLÃ&#x2030;;LUULZZLL¸ +V\ISL^HSSLKT\NTHKLVMIY\ZOLK Z[HPUSLZZZ[LLSHUK[YHUZWHYLU[WSHZ[PJ L_[LYPVY3PK^P[OY\IILYZLHSHUKJSVZHISL KYPURVWLUPUN*HWHJP[`!SP[YLZ TL[HS Z[HPUSLZZZ[LLS Â¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+*  _TT SHZLYLUNYH]PUN3 
,QVXODWHGPXJ Ã&#x2DC;&UHPDÃ&#x2013;4HKL

+L]LSV

PU.LY

WLKHU

KWYVK

THU`

\JLKP

U.LYT

HU`

UL^

 0UZ\SH[LKT\NÃ&#x2030;*YLTH¸ ;HZZLPZVStLÃ&#x2030;*YLTH¸ +V\ISL^HSSLKPZVSH[PUNT\NTHKLVMWSHZ[PJ ^P[OZJYL^VUSPKHUKL_[YHOPNOKYPURPUN LKNL;OLKYPURPUNVWLUPUNJHUILJSVZLK ^P[OHZSPKLY:\P[HISLMVYOV[HUKJVSK IL]LYHNLZ(]HPSHISLPUTHU`JVSV\YZ WSHZ[PJ Â¥_ TT WVS`IHN 

_TT [HTWVWHK WYPU[+* _ TT KPNP[HSWYPU[ 3HUIHFWO\¿WVLQ WKHGULQN KROGHURI\RXU FDU

:LWKDPLQLPXPTXDQWLW\RI SLHFHVZHFDQRIIHUDQLQGLYLGXDO FRORXULQJ3ULFHDQGYHUVLRQRQUHTXHVW ,QVHUWPRWLIRIWKHWUDQVSDUHQWYHUVLRQFDQEHFKRVHQ IUHHO\DQGUHSODFHGHDVLO\E\VFUHZLQJRQ

/64,(5+30=05.
$OXPLQLXPERWWOHÃ&#x201E;6SRUW\ 1DWLRQV³VHHSDJHL1HZ

5H¿QHDEOHZLWK ODVHUHQJUDYLQJ S\TPUP\TIV[[SLÃ&#x2030;:WVY[`¸S ( )V\[LPSSLLUHS\TPUP\TÃ&#x2030;:WVY[`¸S :WVY[ZIV[[SLTHKLVMHS\TPUP\T ^P[OSP[YLZ]VS\TL:JYL^VUJHW ^P[OY\IILYZLHSHUKJHYHIPULY TL[HSHS\TPUP\T Â¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

 S\TPUP\TIV[[SLÃ&#x2030;:WVY[`¸S ( )V\[LPSSLLUHS\TPUP\TÃ&#x2030;:WVY[`¸S :WVY[ZIV[[SLTHKLVMHS\TPUP\T SSP[YLZ^P[OJHYHIPULY

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

TL[HSHS\TPUP\T ¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+* _TT SHZLYLUNYH]PUN3 

_TT Z\ISPTH[PVUWYPU[:*  S\TPUP\TIV[[SLÃ&#x2030;;YPHUNSL¸ ( )V\[LPSSLLUHS\TPUP\TÃ&#x2030;;YPHUNSL¸ ,_[YH]HNHU[[OYLLWHY[KYPURPUNIV[[SLTHKLVM HS\TPUP\T^P[OTH[[Z\YMHJLPULSLNHU[[P[HUP\T NYL`0UJS\KPUNZJYL^JVUULJ[PVU^P[OY\IILY ZLHSHNHPUZ[SLHRPUNHUKO\UNVUZUHWOVVR TL[HSHS\TPUP\T _TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

 

0UZ\SH[LK4\NÃ&#x2030;4VU[HUH¸ )V\[LPSSLPZV[OLYTLÃ&#x2030;4VU[HUH¸ 7YLTP\T[OLYTVZIV[[SLVMKV\ISL^HSSLK Z[HPUSLZZZ[LLSPUZPKLHUK V\[ZPKL7VZZPISL[VVWLU^P[OVULOHUK >P[OLSHIVYH[LS`JYHM[LKJHYYPLYIHNTHKL VM+WVS`LZ[LY*HWHJP[`!SP[YLZ TL[HS Z[HPUSLZZZ[LLS __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

 YPURPUNIV[[SLÃ&#x2030;.\HYK¸S + )V\[LPSSLÃ&#x2030;.\HYK¸S 9\IILYIV[[VT:JYL^[PNO[SPNO[^P[O ZPSPJVUYPUN*HWHJP[`!SP[YLZ WSHZ[PJ:(5 Â¥_TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+)  YPURPUNIV[[SLÃ&#x2030;0JLIV[[SL¸S + )V\[LPSSLÃ&#x2030;0JL)V[[SL¸S 7YHJ[PJHSKYPURPUNIV[[SL^P[OYLTV]HISLJVVSPUN LSLTLU[HUKZHML[`JSVZ\YL*HWHJP[`!SP[YLZ WSHZ[PJ:(5 Â¥_TT WJZWVS`IHN

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+* 

$OVRDYDLODEOHDVOLWUH YDULDQW$UWLFOH /64,(5+30=05.
 

:DUPRQ WKHZD\ :LWKRXU WKHUPRVMX JVERWWOHV DQGFXSV L1HZ

 

 

0UZ\SH[LK4\NÃ&#x2030;(SHZRH¸IPN ;OLYTVZÃ&#x2030;(SHZRH¸NYHUK ;OLIV[[SLºZSPKPZ[V\ZLKHZH[OLYTHSJ\W;OL WSHZ[PJOVSKLYVU[OLIV[[VTZLY]LZHZHSPK^P[O KYPURVWLUPUNMVY[OLJ\W*HWHJP[`!SP[YLZ

0UZ\SH[LK4\NÃ&#x2030;(SHZRH¸ZTHSS ;OLYTVZÃ&#x2030;(SHZRH¸WL[P[ ;OLIV[[SLºZSPKPZ[V\ZLKHZH[OLYTHSJ\W;OL WSHZ[PJOVSKLYVU[OLIV[[VTZLY]LZHZHSPK^P[O KYPURVWLUPUNMVY[OLJ\W=VS\TL!SP[YLZ

 

TL[HS Z[HPUSLZZZ[LLS ¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

TL[HS Z[HPUSLZZZ[LLS ¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

0UZ\SH[LK4\NÃ&#x2030;=HR\\T¸S )V\[LPSSLPZV[OLYTLÃ&#x2030;=HR\\T¸S 2LLWZOV[VYJVSKMVYSVUNWLYPVKZVM [PTL+\L[V[OL]HJ\\T[OPZ[OLYTVZ IV[[SL^P[OPU[LNYH[LKT\NOHZ]LY`NVVK PUZ\SH[PUNX\HSP[PLZ*HWHJP[`!SP[YLZ

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

5H¿QHDEOHZLWK ODVHUHQJUDYLQJ

TL[HS ¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3  _TT SHZLYLUNYH]PUN3  0UZ\SH[LK4\NÃ&#x2030;;LUULZZLL¸ )V\[LPSSLPZV[OLYTLÃ&#x2030;;LUULZZLL¸ +V\ISL^HSSLKIV[[SLTHKLVMIY\ZOLK Z[HPUSLZZZ[LLSHUK[YHUZWHYLU[WSHZ[PJ L_[LYPVY)V[[SLOHZH]HJ\\TZLHSW\ZO ZWV\[HUKSPK*HWHJP[`!SP[YLZ TL[HS Z[HPUSLZZZ[LLS Â¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

 _TT ZJYLLUWYPU[+* _TT *VSHZLY LUNYH]PUN*+ 0UZ\SH[LK4\NÃ&#x2030;=HR\\T¸S )V\[LPSSL;OLYTVZÃ&#x2030;=HR\\T¸S 2LLWZOV[VYJVSKMVYSVUNWLYPVKZVM [PTL+\L[V[OL]HJ\\T[OPZ[OLYTVZ IV[[SL^P[OPU[LNYH[LKT\NOHZ]LY`NVVK PUZ\SH[PUNX\HSP[PLZ*HWHJP[`!SP[YLZ TL[HS Â¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 _TT SHZLYLUNYH]PUN3 

/64,(5+30=05.


 

,1(85 '(

3(

( ,

2

0$

'

( 23

0$

8SRQUHTXHVWDOVRZLWKDGYHUWLVLQJ ¿HOGLQWKHKDQGOH$UWLFOH

1 ( 8 5 LLYIV[[SLJYH[LÃ&#x2030;:P_7HJR¸ ) 7VY[LIV\[LPSSLZKLIPuYLÃ&#x2030;:P_7HJR¸ 0KLHSHSZVMVYNP]PUNH^H`ZPUNSLIV[[SLZ :\P[HISLMVYZP_ILLIV[[SLZSP[YLZ

 YPURJYH[LJSPWWLYÃ&#x2030;*HYY`¸ + 7VPNUtLWV\YJHZPLYKLIVPZZVUZÃ&#x2030;*HYY`¸ *HYY`PUNHPKMVYKYPURZJYH[LZTHKLVMZ[HISL WSHZ[PJ>P[OV\[HK]LY[PZPUNZWHJL

^VVKIPYJO^VVK _TT __TT ZJYLLUWYPU[+* ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

 LLYIV[[SLJHYY`HSSÃ&#x2030;;HRL¸ ) 7VY[LIV\[LPSSLZÃ&#x2030;;HRL¸ -VSKHISLIV[[SLJHYY`HSSMVY\W[VZP_ILLY VYSLTVUHKLIV[[SLZ0KLHSNP]LH^H`^P[O \ZHNLPUZ[Y\J[PVUZ,HZ`HZZLTIS`_TT ZJYLLUWYPU[+* 

WSHZ[PJ77 _TT __TT ZJYLLUWYPU[+* WJZWVS`IHN  V[[SLOVSKLYÃ&#x2030;:[VYL¸ ) :\WWVY[nIV\[LPSSLÃ&#x2030;:[VYL¸ -VYJHUZHUKJ\WZIL[^LLUHUK SP[YLZ=HYPHISLJPYJ\TMLYLUJL:\P[HISLMVY ]PY[\HSS`HU`RPUKVMJHYJSPWVU[`WL

 V[[SLOVSKLYÃ&#x2030;-SL_P¸ ) :\WWVY[nIV\[LPSSLÃ&#x2030;-SL_P¸ -VYJHUZHUKJ\WZIL[^LLUHUK SP[YLZ=HYPHISLJPYJ\TMLYLUJL:\P[HISLMVY ]PY[\HSS`HU`RPUKVMJHYJSPWVU[`WL

 V[[SLOVSKLYÃ&#x2030;)PJ`JSL¸ ) :\WWVY[nIV\[LPSSLÃ&#x2030;=tSV¸ )V[[SLOVSKLYMVYHU`IPJ`JSL>P[O[^V PUKP]PK\HSS`HKQ\Z[HISLZ[YHWZ

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ77 _ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

/64,(5+30=05.

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WSHZ[PJ77 _ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 
*663-69;/,7(9;@

  VWOH[*H]HSPLYSHYNL ; /H\[KLMVYTL.LU[SLTHUNYHUK 5LH[IV[[SLJVVSLYPU[OLZOHWLVMHU PU]LY[LK[VWOH[THKLVMIYLHRWYVVM WSHZ[PJ>P[OSHYNLHK]LY[PZPUNZWHJL

 V[[SL*VVSLYÃ&#x2030;3\JLU[¸ ) 9LMYVPKPZZL\YKLIV\[LPSSLZÃ&#x2030;3\JLU[¸ *VVSLYTHKLVM[YHUZWHYLU[WSHZ[PJZ ^P[OLSLNHU[ZPS]LYÃ&#x201E;UPZOVU[VW

 V[[SLPUZ\SH[VYÃ&#x2030;=PUJL¸ ) 9HMYHzJOPZZL\YKLIV\[LPSSLZÃ&#x2030;=PUJL¸ ,SLNHU[IV[[SLPUZ\SH[VYJVUZPZ[PUNVM YVI\Z[WSHZ[PJ^P[OWYHJ[PJHSNYPWZSV[

WSHZ[PJ ¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

WSHZ[PJ77 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ7: _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+* 

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+* 

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+* 

Â¥TT *VSHZLY LUNYH]PUN** 

/64,(5+30=05.
56;/05.>0339,4(05:,(3,+

 

Ã&#x201E;$FU\O&RORU³ERWWOH RSHQHULQPDQ\GLIIHUHQWFRORXUV 

 V[[SLVWLULYÃ&#x2030;(JY`SPJ;YHUZWHYLU[¸ ) +tJHWZ\SL\YÃ&#x2030;(JY`S;YHUZWHYLU[¸ ;YHUZWHYLU[IV[[SLVWLULYTHKLVM PTWHJ[YLZPZ[HU[HJY`SPJ(K]LY[PZPUN LP[OLYI`WYPU[PUNVYHZWHWLYPUZLY[

 V[[SLVWLULYÃ&#x2030;-H\Z[¸ ) +tJHWZ\SL\YÃ&#x2030;7VPUN¸ 7YHJ[PJHSOLSWLYZOHWLKSPRLHÃ&#x201E;Z[-VYVWLUPUN HUKYLZLHSPUNIV[[SLZ^P[OJYV^UJHWZ

WSHZ[PJ __TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WSHZ[PJ __TT WJZWVS`IHN

Â¥__TT [HTWVWHKWYPU[+)  _TT <=KPNP[HSWYPU[<)  

  V[[SLVWLULYÃ&#x2030;7VSPJLZ[VW¸ ) +tJHWZ\SL\YÃ&#x2030;)o[VUKLWVSPJL¸ 9V\UKIV[[SLVWLULY^P[OZ[HPUSLZZ WSH[LUHUK\U\Z\HSZOHWL

 V[[SLVWLULYÃ&#x2030;*HW¸ ) +tJHWZ\SL\YÃ&#x2030;*HW¸ 4HKLVMWSHZ[PJ^P[OTL[HSPUZLY[;OPZIV[[SL VWLULYHSZVVWLUZIV[[SLZ^P[OZJYL^[`WLJHWZ

 V[[SLVWLULYÃ&#x2030;9VUKV¸ ) +tJHWZ\SL\YÃ&#x2030;9VUKV¸ 7YHJ[PJHSIV[[SLVWLULY^P[O[YHUZS\JLU[ YLHYHUK[^VTHNUL[ZMVYH[[HJOPUN[V YLMYPNLYH[VYVYZPTPSHY7SLU[`VMZWHJL MVY`V\YHK]LY[PZPUNTLZZHNL

WSHZ[PJ __TT WJZWVS`IHN

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

WSHZ[PJ ¥_TT WJZWVS`IHN

¥TT [HTWVWHKWYPU[+* ¥TT <=KPNP[HSWYPU[<* 

/64,(5+30=05.

WSHZ[PJ ¥_TT WJZWVS`IHN

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 
)6;;3,67,5,9  V[[SL6WLULYÃ&#x2030;8\H[[YV¸ ) 6\]YL)V\[LPSSLÃ&#x2030;8\H[[YV¸ )V[[SLVWLULYPUTH[[ZPS]LY KLZPNU0UWYLZLU[IV_

  V[[SL6WLULYÃ&#x2030;>H]L¸ ) 6\]YL)V\[LPSSLÃ&#x2030;>H]L¸ -SH[LSLNHU[VWLULY^P[OIPNHK]LY[PZPUNZWHJL TL[HS _TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

TL[HS _TT WJZWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

%RWWOHRSH QHULQPD Q \ GLIIHUHQW VKDSHV

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

  V[[SLVWLULYÃ&#x2030;2VTIP¸ ) 6\]YLIV\[LPSSLÃ&#x2030;2VTIP¸ -SH[IV[[SLVWLULY^P[OPU[LNYH[LKWVJRL[ RUPMLHUKHZTHSS[VYJO^P[O^OP[L3,+ TL[HS _TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

  V[[SLVWLULYÃ&#x2030;>VVK`¸ ) 6\]YLIV\[LPSSLÃ&#x2030;>VVK`¸ ;OLJSHZZPJ9VI\Z[IV[[SLVWLULY^P[O^VVKLU OHUKSLHUKIV[[SLVWLULYTHKLVMZ[HPUSLZZZ[LLS

 V[[SL6WLULYÃ&#x2030;=LULJPH¸ ) 6\]YL)V\[LPSSLÃ&#x2030;=LULJPH¸ 4HKLVMHS\TPUP\T^P[OY\IILKNYPW

^VVKIPYJO^VVK __TT WJZWVS`IHN

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

TL[HSHS\TPUP\T __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

_TT *VSHZLY LUNYH]PUN** 

/64,(5+30=05.
 

KFP U WDEOH:LW IR RP F OO\ 5HD UHWXUQ DXWRPDWLF VWULQJDQG

  V[[SLVWLULYÃ&#x2030;APWWLY¸ ) 6\]YLIV\[LPSSLÃ&#x2030;APWWLY¸ -VY[OLWLYMLJ[^HP[LYVYIHYRLLWLY-SH[ TL[HSIV[[SLVWLULY^P[ORL`YPUNH[[OL Z[YPUNYVSSLY^P[OH\[VTH[PJYL[\YU:[YPUN YVSSLYTHKLVMWSHZ[PJHUKTL[HS^P[OILS[ JSPWHUKISHJRZ[YPUN3LUN[O!JT

 V[[SLVWLULYÃ&#x2030;:WLLK¸ ) 6\]YLIV\[LPSSLÃ&#x2030;:WLLK¸ :PTWSLI\[LMMLJ[P]L-SH[IV[[SLVWLULY THKLVMZ[HPUSLZZZ[LLS6UHJJV\U[VM[OL OVSLP[PZWLYMLJ[S`Z\P[LKMVYZTHSSZWPUULY ZOV^ZILOPUK[OLIHY0UHKKP[PVUP[JHU ILH[[HJOLK^LSS[VTHNUL[PJZ\YMHJLZ

TL[HSPYVU ¥__ _TT WJZWVS`IHN

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

TL[HS Z[HPUSLZZZ[LLS __TT WJZWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

&RORXULQVHUWPDGHRI DQRGLVHGDOXPLQLXPRQ RQHVLGHDQGFDUERQ VW\OHRQWKHRWKHUVLGH

/64,(5+30=05.

 VTTLSPLYRUPMLÃ&#x2030;.HSH¸ : *V\[LH\KLZVTTLSPLYÃ&#x2030;.HSH¸ )V[[SLVWLULYJVYRZJYL^HUKMVPSJ\[[LYPU VUL*HYIVUHUKJVSV\YLKKLZPNULKZPKLZ TL[HS TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 
-<5*;065(3;/05.: (3>(@:65/(5+SLQJFXWOHU\ 3UDFWLFDOFDP RRQNQLIH ZLWKIRUNVS HQHU QGERW WOHRS FRUNVFUHZD

  VJRL[RUPMLÃ&#x2030;+PUULY¸ 7 *HUPMÃ&#x2030;+PUULY¸ /HUK`J\[SLY`MVYJHTWPUN!MVYRZWVVURUPML JVYRZJYL^IV[[SLVWLULYZ[HPUSLZZZ[LLSH^SHUK HZTHSSRL`YPUN;OLMYHTLPZTHKLVMWSHZ[PJ TL[HS __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

  VTTLSPLY6WLULYÃ&#x2030;;PTILY¸ : :VTTLSPLYÃ&#x2030;;PTILY¸ >HP[LYRUPML^P[OJVYRZJYL^PU[LNYH[LK^YHW J\[[LYHUKIV[[SLVWLULY>VVKLUOHUKSLZ 

TL[HS __TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

/64,(5+30=05.
 

 

 VYRZJYL^Ã&#x2030;;YL]PZV¸ * ;PYLIV\JOVUÃ&#x2030;;YL]PZV¸ ,SLNHU[JVYRZJYL^[VVWLU^PULHUK WYVZLJJVIV[[SL*VTWSL[LS`PUISHJR 4HKLVMZ[HISLWSHZ[PJHUKaPUJ

 VYRZJYL^Ã&#x2030;)PZ[YV¸ * ;PYLIV\JOVUÃ&#x2030;)PZ[YV¸ *VYRZJYL^^P[O[\YUHUKSL]LYM\UJ[PVU

 V[[SL*HWÃ&#x2030;*SPJR¸ ) )V\JOVUWV\YIV\[LPSSLZÃ&#x2030;*SPJR¸ 4HKLVMaPUJ^P[OJSPJRHUKVWLUM\UJ[PVU -VYJSVZPUNQ\Z[W\[JSVZ\YLVUIV[[SL-VY VWLUPUNQ\Z[WYLZZI\[[VUHUKYLTV]L

WSHZ[PJ(): _TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

TL[HSaPUJ __TT WJZNPM[ IV_WVS`IHN

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

TL[HSaPUJ ¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

Â¥TT SHZLYLUNYH]PUN3 

%RWWOHORFNLV¿WWHGRYHUWKHFORVHGERWWOHFDSDQGFORVHG VHFXUHO\ZLWKWKHFRPELQDWLRQORFN<RXFDQ¿QG\RXU SHUVRQDOFRGHRQWKHFDSLQOD\6LPSO\UHPRYHWKLVE\ SXOOLQJWKHSDSHUWDJDQGRSHQLQJWKHWUDQVSDUHQWFDS ,QVWHDGRIWKHFRGH\RXFDQDOVRIRUH[DPSOHLQFOXGH WKHSHUVRQDOLPDJHRIDIULHQGRUDSHW$GDSWHGIRU GLVSRVDEOHUHWXUQDEOHERWWOHVZLWKDULQJ GLDPHWHURIPPEHORZWKHWKUHDG 

0XOWLZD\UHWXUQDEOHERWWOHVVWDQGDUG UHWXUQDEOHERWWOHVZLWKDULQJGLDPHWHU RIPPEHORZWKHWKUHDG 

 V[[SLSVJRÃ&#x2030;:LJ\YL¸ZTHSS ) )V\JOVUKLZtJ\YP[tÃ&#x2030;:LJ\YL¸WL[P[L 0UKP]PK\HSO`NPLUPJIV[[SLSVJR*HUVUS` ILVWLULK^P[O`V\YWLYZVUHSJVKL :\P[HISLMVYHSSJVTTVU7,;IV[[SLZ WSHZ[PJ(): Â¥_TT WJZISPZ[LY WHJRHNLRHY[L

/64,(5+30=05.

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 
  PULZL[Ã&#x2030;)SHJR>VVK)V_¸ > :L[n]PUÃ&#x2030;)SHJR>VVK)V_¸ >VVKLUIV_MVYHIV[[SLVM^PUL0UJS\KPUN WYV[LJ[VYYPUNKPZWLUZLYJSVZ\YLHUK ZVTTLSPLYRUPML>P[OV\[IV[[SL TL[HS _TT __TT ZJYLLUWYPU[+* WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN _TT *VSHZLY LUNYH]PUN*+  WYVUÃ&#x2030;)PZ[YV¸ ( ;HISPLYÃ&#x2030;)PZ[YV¸ 3VUNHWYVU^P[OV\[IPIHUK^P[OSVUN[`PUN Z[YHWZ7LYMLJ[MVY[OLNHZ[YVUVT`

  PULZL[Ã&#x2030;)V[[SL¸ > :L[n]PUÃ&#x2030;)V[[SL¸ :WLJPHSZL[PU[OLZOHWLVMHIV[[SL4HKLVM ():^P[OISHJRY\IILYHUKOPUNL[VZ^PUN VWLU-PSSLK^P[OHZ[VWWLYKYPWYPUNWV\YPUN ZWV\[ZVTTLSPLYRUPMLHUKHMVPSJ\[[LY

 PULZL[Ã&#x2030;9LK>VVK¸ > :L[n]PUÃ&#x2030;9LK>VVK¸ 7HJRLKPUHULSLNHU[^VVKLUJOLZ[ *VUZPZ[ZVM^PUL[OLYTVTL[LYWYV[LJ[VY YPUNJVYRZJYL^HUKKPZWLUZLY

WSHZ[PJ(): ¥_TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+* 

TL[HS __TT WJZ ^VVKLUIV_

[L_[PSLWVS`LZ[LY _TT WJZWVS`IHN

_TT OLH[[YHUZMLY;)3 

_TT ZJYLLUWYPU[+, _TT *VSHZLY LUNYH]PUN** 

/64,(5+30=05.
)(9 :,9=0*, N 

 WVVUÉ*VMMLLWVY[PVU¸ : *\PSSuYLÉ7VY[PVUUL\ZLnJHMt¸ 7YHJ[PJHSZWVVUMVYWLYMLJ[TLHZ\YPUNVM[OL YPNO[X\HU[P[`VMJVMMLLWV^KLY*HWHJP[`!N

 WVVUÉSVUNOHUKSL¸ : *\PSSuYLÉ3VUNTHUJOL¸ <UP]LYZHSS`\ZHISLSVUNOHUKSLKZWVVU THKLVMMVVKZHMLWSHZ[PJ7LYMLJ[MVY PJLJYLHTVYSH[[LTHJJOPH[V

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+( 

WSHZ[PJ:(5 _ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

 _TT <=KPNP[HSWYPU[<) _TT [HTWVWHKWYPU[+( 

 0JLZWVVUÉ9HaPVUL¸ *\PSSuYLnNSHJLÉ9HaPVUL¸ -VY[OLWLYMLJ[ZJVVWVMPJL3PNO[ PJLZJVVWTHKLVMWSHZ[PJWSHZ[PJ77 __TT WJZWVS`IHN

UVUWYPU[HISL [VYHNLIV_É(SSYV\UK¸ : )Vz[LKLJVUZLY]H[PVUÉ(SSYV\UK¸ ;OPZ]LYZH[PSLWSHZ[PJIV_JHUIL\ZLKHZ PJLIV_Z[VYHNLIV_VY[HISLIPU3PK^P[O YLJLZZLKOHUKSLZ*HWHJP[`!SP[YLZ WSHZ[PJ77 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

¥TT [HTWVWHKWYPU[+* 

/64,(5+30=05.
:,9=,+0*,*63+ 0JLJ\ILTV\SKÃ&#x2030;:OV[Z¸ 4V\SLnNSHsVUÃ&#x2030;:OV[Z¸ :VM[ZPSPJHTV\SKMVYTHRPUNPJLJ\ILZ ;OLZOHWLTLHUZ[OH[[OLPJLJ\ILZJHU IL\ZLKKPYLJ[S`PUZOVY[ZNSHZZLZ WSHZ[PJZPSPJVUL __TT WJZWVS`IHNÂ¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

7KHOLGFDQEH XVHGDVD WDEOHWIRUVHU YLQJ

 0JLJ\ILTV\SKÃ&#x2030;-Y\P[¸ 4V\SLnNSHsVUÃ&#x2030;-Y\P[¸ :VM[ZPSPJHTV\SKMVYTHRPUNPJL J\ILZZOHWLKSPRLMY\P[ WSHZ[PJZPSPJVUL __TT WJZWVS`IHNUVUWYPU[HISL$YDLODEOHLQPDQ\GLIIHUHQWVKDSHV Ã&#x201E;'ROSKLQ³_Ã&#x201E;6TXDUHV³_Ã&#x201E;3HQJXLQ³

 0JLJ\ILTV\SKÃ&#x2030;/LHY[Z¸ )HJnNSHsVUZÃ&#x2030;*VL\YZ¸ -SL_PISLTV\SKMVYPJLJ\ILZZOHWLKSPRLH OLHY[;OLZVM[TH[LYPHSTHRLZP[YLHSS`LHZL [VL_[YHJ[[OLPJLJ\ILZ^OLUMYVaLU WSHZ[PJ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

UVUWYPU[HISL

/64,(5+30=05.
/(77@/6<9  OHRLYÃ&#x2030;)HY¸TS : :OHRLYÃ&#x2030;)HY¸TS :OHRLYTHKLVMMVVKZHMLWSHZ[PJ^P[OPU[LN YH[LKIHYZPL]LHUK[PNO[S`ZLHSPUNWS\N 3HYNLÃ&#x201E;SSPUNVWLUPUN(]HPSHISLPUHSHYNL ZLSLJ[PVUVMJVSV\YZ*HWHJP[`!SP[YLZ

 OHRLYÃ&#x2030;4\S[P¸ : :OHRLYÃ&#x2030;4\S[P¸ >P[O[YHUZS\JLU[J\WHUKM\SSJVSV\Y[^PZ[ VMMSPK7LYMLJ[MVYTP_LKKYPURZVYMVYZ[VYPUN OV\ZLOVSKPUNYLKPLU[Z*HWHJP[`!SP[YLZ

 OHRLYÃ&#x2030;3HNVVU¸S¸ : :OHRLYÃ&#x2030;3HNVVU¸S¸ ;YHUZWHYLU[J\WHUKSPK^P[OZJYL^[VW0KLHS MVYTP_PUNVMZOHRLZVYV[OLYTP_LKKYPURZ PUJS\KPUNÃ&#x201E;SSSPUL-PSSPUNX\HU[P[`!SP[YL

WSHZ[PJ ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ77 ¥ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ:(5 ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_ TT ZJYLLUWYPU[+) 

_ TT ZJYLLUWYPU[+) 

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

  VZ[VU:OHRLYS ) )VZ[VU:OHRLYS ;^VWHY[IVZ[VUZOHRLYTHKLVM Z[HPUSLZZZ[LLSHUKNSHZZMVYWYVMLZ ZPVUHS\ZL=VS\TLÃ&#x201E;SSLK!SP[YLZ TL[HS Z[HPUSLZZZ[LLS Â¥ _TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHNVUYLX\LZ[

 0JL*Y\ZOLYÃ&#x2030;*YHUR¸ )YV`L\YKLNSHsVUZÃ&#x2030;*YHUR¸ ;YLUK`PJLJY\ZOLY^P[OMYVZ[LKSPKHUK [YHUZWHYLU[IVK`*Y\ZOLZPJLJ\ILZ H[[OL[\YUVM[OLJYHURMVYKYPURZHUK JVJR[HPSZ>P[OPU[LNYH[LKJYHURHUKYVI\Z[ TL[HSISHKLZ*HWHJP[`!SP[YLZ WSHZ[PJ Â¥TT __TT [HTWVWHKWYPU[+* WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHN

/64,(5+30=05.


0LOOLRQVRIFRFNWDLOVDUHFRQVXPHG ZRUOGZLGHHYHU\GD\EXWWKH\DUHYHU\ UDUHO\XVHGIRUDGYHUWLVLQJSXUSRVHV$&RFNWDLOVWLUUHURIIHUVWKHSHUIHFW RSSRUWXQLW\WRGUDZDWWHQWLRQ WR\RXUEUDQGRUSURGXFW

2WKHUVWDQGDUGVKDSHVDUHDYDLODEOH Ã&#x201E;2YDO³_Ã&#x201E;6TXDUH³_Ã&#x201E;5RXQG³

 VJR[HPSZ[PYYLYÃ&#x2030;+PHTVUK¸ * )o[VUTtSHUNL\YnJVJR[HPSÃ&#x2030;3VZHUNL¸ 4PSSPVUZVMJVJR[HPSZHYLJVUZ\TLK^VYSK^PKL L]LY`KH`I\[[OL`HYL]LY`YHYLS`\ZLK MVYHK]LY[PZPUNW\YWVZLZ(JVJR[HPSZ[PYYLY VMMLYZ[OLWLYMLJ[VWWVY[\UP[`[VKYH^ H[[LU[PVU[V`V\YIYHUKVYWYVK\J[ WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+( 

7KHPDWFKLQJFRFNWDLOEHDNHU LVVKRZQRQSDJH

/64,(5+30=05.
-9<0;: =,.,;()3,: +,30*06<:3@79,7(9,+

 X\LLaLYÃ&#x2030;*P[Y\Z¸ : 7YLZZLMY\P[ZÃ&#x2030;*P[Y\Z¸ ;OLVYHUNLHUKSLTVUZX\LLaLY^P[OHZ\P[HISL ILHRLYHUKZWV\[OLSWZ`V\[VWYLWHYL`V\YKHPS` ]P[HTPU*WVY[PVU4HKLJVTWSL[LS`VMWSHZ[PJ WSHZ[PJ77 _TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) UL^

  HSHKZOHRLYÃ&#x2030;;V.V¸ : :OHRLYZHSHKLÃ&#x2030;;V.V¸ (SSPUVUL;YHUZWHYLU[ZHSHKIV^S^P[O L_[YHKYLZZPUNJVU[HPULYHUKHMVYR(SS THKLVMMVVKZHMLWSHZ[PJ77;OLKYLZZPUN JVU[HPULYOHZHZJYL^LKJHWHUKJHUIL RLW[PU[OL[VWVM[OLZOHRLYJV]LY WSHZ[PJ77 Â¥_ TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+* 

/64,(5+30=05.

 [YH^ILYY`*\[[LYÃ&#x2030;-Y\P[`¸ : ;YHUJOLMYHPZLZÃ&#x2030;-Y\P[`¸ 7YHJ[PJHSRP[JOLUHPK6WLUW\[[OLZ[YH^ ILYY`PUZPKLMVSKKV^U[OLRUP]LZHUK [OL\UPMVYTZ[YH^ILYY`ZSPJLZHYLÃ&#x201E;UPZOLK 7LYMLJ[MVYMY\P[ZHSHKZVYMVYNHYUPZOPUN WSHZ[PJ(): __TT WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 
'LYLGHV WKHDS SO\HDVLO HLJKWHT \LQWR XDOO\OD UJHSLHF HV 

  WWSLZWSP[[LYÃ&#x2030;:WSP[Ã&#x2C6;UºLH[¸ ( *V\WLWVTTLÃ&#x2030;:WSP[Ã&#x2C6;UºLH[¸ ;OLLHZPLZ[^H`[VJ\[HWWSLZ(WWSL ZOHWLKWSHZ[PJHWWSLZWSP[[LY^P[OTL[HS ISHKL:PTWS`WSHJLP[VU[OLHWWSL W\ZOKV^UMVYJLM\SS`HUKLUQV` WSHZ[PJ(): __TT WJZWVS`IHN

 HNJSPWÃ&#x2030;,HZ`-YLZO¸ ) 7PUJLnZHJOL[ZÃ&#x2030;,HZ`-YLZO¸ 7YHJ[PJHSRP[JOLUHJJLZZVYPLZ>OL[OLYJOPWZ VYJVYUÃ&#x2026;HRLZ^P[O[OPZJOPWVWLUWHJRZHUK IHNZJHUILJSVZLK^P[OV\[HWYVISLT

Â¥__TT [HTWVWHKWYPU[+) WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[ _TT KVTPUN 

_TT KVTPUN 

 

 WWSLJVYLYÃ&#x2030;:`SVU¸ ( =PKLWVTTLÃ&#x2030;:`SVU¸ 0KLHSMVYLHZ`YLTV]HSVM[OLHWWSLOLHY[7SHJLK H[[OL[VWVM[OL^OVSLHWWSLW\ZOLK[OYV\NO[OL TPKKSLHUK[OLOLHY[VM[OLHWWSLPZYLTV]LK

 LTVUWLLSLYÃ&#x2030;:`SVU¸ 3 7uSLJP[YVUÃ&#x2030;:`SVU¸ :THY[WLLSPUNRUPMLMVYJP[Y\ZMY\P[*\[ZÃ&#x201E;ULZ[YPWZ VM[OLWLLSVMSPTLZSLTVUZVYHUNLZL[JL[LYH

WSHZ[PJHJY`SPJ ¥_TT WJZISPZ[LY WHJRHNLRHY[L

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

WSHZ[PJHJY`SPJ ¥_TT WJZISPZ[LY WHJRHNLRHY[L

_TT SHZLYLUNYH]PUN3 

/64,(5+30=05.
<:,-<3;/05.: -69*(;,905.  LZR)LSSÃ&#x2030;:LY]PJL¸ + :VUULYPLKLYtJLW[PVUÃ&#x2030;:LY]PJL¸ 9L[YVZ[`SLYLJLW[PVUKLZRJOYVTLKILSS 7LYMLJ[MVYYLZ[H\YHU[ZHUKWYP]H[L\ZL TL[HS Â¥_TT WJZPUKP]PK\HS JHY[VUWVS`IHNTT SHZLYLUNYH]PUN3 

7UHQG\UH WURUHFHSWL RQEHOOPD RIFKURPH GH SODWHGKR XVLQJ

  HYTH[Ã&#x2030;9\IILY¸ ) ;HWPZtNV\[[VPYKLIHYÃ&#x2030;9\IILY¸ 9\IILYKYPWTH[MVYNSHZZLZH[[OLIHY 5VUZSPWHUKWYL]LU[ZNSHZZLZMYVTZSPWWPUN

Q DVVHV5HDOLVDWLR 7RGULSRIIIRUJO VW XH WRPHUVUHT DFFRUGLQJWRFXV QLWV X DVIURP

WSHZ[PJ7=* __TT WVS`IHNUL^

  HP[LYºZTVUL`WV\JOÃ&#x2030;)PZ[YV¸ > :HJKLZLY]L\YÃ&#x2030;)PZ[YV¸ /PNOX\HSP[`WYVJLZZLKZWSP[JV^SLH[OLY 3HYNL^HP[LYºZTVUL`WV\JO^P[O]HYPV\Z PUZPKLWVJRL[ZSL]LSMHZ[LUPUNHUK JVUULJ[PUNJOHPU[VOVSKLY;OLOVSKLY PZH[[HJOLK[VHILS[]PH[OLSVVW WSHZ[PJ7< __TT WJZWVS`IHN

_TT ZJYLLUWYPU[+* 

/64,(5+30=05.

UVUWYPU[HISL


PHQXFDUGKROGHUÃ&#x201E;+LOO³ &DQEHSURGXFHGDV\RXUHTXHVW

 

<RXUUHTXHVWVDUHZHOFRPH 3ODVWLFFRQWDLQHUIRU VWDFNVRIEHHUPDWV

 LLYTH[Z[HUKÃ&#x2030;)LLYJYH[L¸ ) :\WWVY[nZV\ZIVJRZÃ&#x2030;*HZPLYKLIPuYLZ¸ :THSSIV_PU[OLZOHWLVMHILLYJYH[L-VY\ZLHZ HUV[LSL[IV_VYILLYTH[Z[HUK:\WWSPLK\UÃ&#x201E;SSLK

 LLYTH[Z[HUKÃ&#x2030;;PW¸ ) :\WWVY[nZV\ZIVJRÃ&#x2030;;PW¸ 4HKLVMZ[HISLWSHZ[PJ^P[OSHYNLHK]LY [PZPUNZWHJL:\WWSPLK\UÃ&#x201E;SSLK

WSHZ[PJ7: __ TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT [HTWVWHKWYPU[+) 

_TT ZJYLLUWYPU[+) 

%HHUPDWVWDQGÃ&#x201E;+LOO³

/64,(5+30=05.
,?;9(69+05(9@:;()030;@

6HUYLQJZLWKVW\OH +LJKTXDOLW\WUD\V PDGHRIPHWDO RUSODVWLF

 HISLTH[Ã&#x2030;+,MMLJ[¸ ; :V\ZTHPUÃ&#x2030;,MML[+¸ +PUULYPZZLY]LK>PWLHISL[HISLTH[Z^P[O SLU[PJ\SHYZ\YMHJL;OLZWLJPHSJVH[PUNTHRLZ [OLTV[PMILSV^P[SVVR[OYLLKPTLUZPVUHS;OL TH[PZJVSV\YLKMVY`V\YJ\Z[VTKLZPNU WSHZ[PJ77 _ TT WJZWVS`IHN

VUYLX\LZ[

/64,(5+30=05.


.(:;96;9(@: 

UL^

 YH`Ã&#x2030;7YVÃ&#x201E;¸ ; 7SH[LH\Ã&#x2030;7YVÃ&#x201E;¸ WSHZ[PJ7: Â¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT 04V\SK 

  YH`Ã&#x2030;.HZ[YV7YV¸ ; 7SH[LH\Ã&#x2030;.HZ[YV7YV¸

 YH`Ã&#x2030;.HZ[YV,_WLY[¸ ; 7SH[LH\Ã&#x2030;.HZ[YV,_WLY[¸

WSHZ[PJ7: ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ7: ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT 04V\SK 

Â¥TT 04V\SK 

/DUJHURXQGWUD\VPDGHRISODVWLFZLWKQRQVOLSVSHFLDOKRQH\FRPE VWUXFWXUH SODLQVXUIDFH DQGRU,0RXOG¿QLVKLQJ

*/(9(*;,90:;0* 8<(30;@-,(;<9,: » *OHYHJ[LYPZ[PJX\HSP[`MLH[\YLZ » 9VI\Z[Ã&#x201E;UPZOPUWLYMLJ[WOV[VX\HSP[` » ,ZWLJPHSS`NVVKJSLHUPUNWYVWLY[PLZ » ,_[YHVYKPUHY`Z[HIPSP[` » Ã&#x2030;4HKLPU.LYTHU`¸[VWX\HSP[` » 7YV[LJ[LKOVUL`JVTIZ[Y\J[\YL PUJHV\[JOV\JSPRLHWWLHYHUJL

/64,(5+30=05.
7,9-,*;:,9=0*, ,=,5(;/64, 

   YH`Ã&#x2030;4PKPOLHY[¸ ; 7SH[LH\Ã&#x2030;4PKPJVL\Y¸ 4LKP\TZPaLKOLHY[ZOHWLKZLY]PUN[YH` (]HPSHISLPUHSHYNLZLSLJ[PVUVMJVSV\YZ -VY[OVZLYVTHU[PJTVTLU[ZHUKTVYL

 YH`Ã&#x2030;4H_POLHY[¸ ; 7SH[LH\Ã&#x2030;4H_PJVL\Y¸ 3HYNLOLHY[ZOHWLKZLY]PUN[YH`(]HPSHISL PUHSHYNLZLSLJ[PVUVMJVSV\YZ-VY[OVZL YVTHU[PJTVTLU[ZHUKTVYL

 YH`Ã&#x2030;4PUPOLHY[¸ ; 7SH[LH\Ã&#x2030;4PUPJVL\Y¸ 4PUPOLHY[ZOHWLKZLY]PUN[YH`(]HPSHISL PUHSHYNLZLSLJ[PVUVMJVSV\YZ-VY[OVZL YVTHU[PJTVTLU[ZHUKTVYL

WSHZ[PJ7: _ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

 YH`Ã&#x2030;7YVÃ&#x201E;¸ ; 7SH[LH\Ã&#x2030;7YVÃ&#x201E;¸ 9V\UK[YH`THKLVMIYLHRWYVVM WSHZ[PJ;OLIV[[VTHUKOPNOLKNLZ VMMLY\ZLM\SÃ&#x201E;UPZOPUNVW[PVUZ

 YH`Ã&#x2030;)PZ[YV¸ ; 7SH[LH\Ã&#x2030;)PZ[YV[¸ 6]HS[YH`THKLVMZ[HISLWSHZ[PJ^P[O SHYNLHK]LY[PZPUNZWHJLHUK^P[OH SV^LKNLMVYIL[[LYOHUKSPUN7LYMLJ[S` Z\P[LKMVYZLY]PUNJVMMLLVY[LH

WSHZ[PJ7: ¥_TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[++ 

WSHZ[PJ7: __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+* _TT 04V\SK 

/64,(5+30=05.
565:307 

 YH`Ã&#x2030;:LY]PJL¸ ; 7SH[LH\Ã&#x2030;:LY]PJL¸ >P[OOHUKSLZMVYJVU]LUPLU[JHYY`PUNHUKHU \S[YHIYPSSPHU[04V\SKSHILSPUWOV[VX\HSP[` WSHZ[PJ77 _ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+) 

 LY]PUN[YH`Ã&#x2030;(U[PZSPW¸ : 7SH[LH\KLZLY]PJLÃ&#x2030;(U[PKtYHWHU[¸ >P[OOHUKSLZMVYJVU]LUPLU[JHYY`PUN HUKHU\S[YHIYPSSPHU[04V\SKSHILSPUWOV[V X\HSP[`THKLPUKP]PK\HSS`HZVMHX\HU[P[` VM\UP[Z;OLZWLJPHSJVH[PUNTHRLZ Z\YL[OH[UV[OPUN^PSSZSPWMYVT[OPZ[YH`

Â¥TT 04V\SK 

WSHZ[PJ _ _TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT 04V\SK 

 

 YH`Ã&#x2030;)LLYJYH[L¸ ; 7SH[LH\Ã&#x2030;*HZPLYKLIPuYLZ¸ -P[ZHU`Z[HUKHYKILLYJYH[L0KLHSHZHNP]LH^H` ^P[OHJYH[L04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT ZJYLLUWYPU[+* _TT 04V\SK 

  LLYJYH[L[YH`Ã&#x2030;(U[PZSPW¸ ) 7SH[LH\JHZPLYKLIPuYLZÃ&#x2030;(U[PKtYHWHU[¸ -P[ZHU`Z[HUKHYKILLYJYH[L>P[OHU\S[YH IYPSSPHU[04V\SKSHILSPUWOV[VX\HSP[`THKL PUKP]PK\HSS`HZVMHX\HU[P[`VM\UP[Z;OL ZWLJPHSJVH[PUNTHRLZZ\YL[OH[UV[OPUN^PSSZSPW MYVT[OPZ[YH`0KLHSHZHNP]LH^H`^P[OHJYH[L WSHZ[PJ __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

_TT 04V\SK 

/64,(5+30=05.
,516@05.>0;/:;@3, 5HDOO\Ã&#x20AC;H[LEOHWKH&2ODVHU :HXVHWKHÃ&#x201E;&2ODVHU³WR¿QLVK IRU\RXZRRGWH[WLOHVRUSODVWLF

1 ( 8 5

3(

( ,

2

0$

3(

'

2

0$

3(

2

( ,

,1(85 '(

( 23

'

1 ( 8 5

0$

( ,

0$

0$

'

,1(85 '(

( 23

,1(85 '(

3( 2

0$1 ( 8 5

 

 OVWWPUNIVHYKÃ&#x2030;>VVK`¸YLJ[HUN\SHY * 7SHUJOLnKtJV\WLYÃ&#x2030;>VVK`¸YLJ[HUN\SHPYL :[YVUNJT[OPJRJOVWWPUNIVHYK-VVK ZHMLZWSPU[LYMYLLHUK^P[OYV\UKLKLKNLZ

 OVWWPUNIVHYKÃ&#x2030;>VVK`¸YV\UK * 7SHUJOLnKtJV\WLYÃ&#x2030;>VVK`¸YVUKL 9V\UKJTJOVWWPUNVYZHUK^PJO IVHYK>P[OTPSSLKNYVV]LH[LKNL[VWYL]LU[ SPX\PKKYPWZ-VVKZHMLHUKZWSPU[LYMYLL

 OVWWPUNIVHYKÃ&#x2030;>VVK`¸^P[OOHUKSL * 7SHUJOLnKtJV\WLYÃ&#x2030;>VVK`¸H]LJWVPNUtLZ *SHZZPJTTJOVWWPUNIVHYK^P[ONYPWHUK WYHJ[PJHSOVSLMVYOHUNPUNVU[OL^HSSVYHYHPS PU`V\YRP[JOLU-VVKZHMLHUKZWSPU[LYMYLL

^VVKIPYJO^VVK _TT __TT *VSHZLY WJZZOYPUR^YHWLUNYH]PUN** 

^VVKIPYJO^VVK ¥TT ¥_TT *VSHZLY WJZZOYPUR^YHWLUNYH]PUN** ^VVKIPYJO^VVK _TT __TT *VSHZLY WJZZOYPUR^YHWLUNYH]PUN*+ 

UL^

 OLLZLRUPMLZL[Ã&#x2030;.V\YTL[¸ * ,UZLTISLKLJV\[LH\_nMYVTHNLÃ&#x2030;.V\YTL[¸ WPLJLRUPMLZL[THKLVMOPNOX\HSP[`Z[HPUSLZZ Z[LLS^P[OIHTIVVOHUKSLZ*VU[HPUZHRUPML MVYZVM[JOLLZLHRUPMLMVYOHYKJOLLZLHUKH JOLLZLMVYR7HJRHNLKPUHOPNOX\HSP[`IHTIVV IV_KLZPNULK[VSVVRSPRLHWPLJLVMJOLLZL ^VVKIHTIVV *VSHZLY _ _TT LUNYH]PUN*+ WJZ PUKP]PK\HSJHY[VU

/64,(5+30=05.
:5(*2;04,0:;/,),:;;04,

  OVWWPUNIVHYKÃ&#x2030;)HZPJ¸ * 7SHUJOLnKtJV\WLYÃ&#x2030;)HZPJ¸ 9VI\Z[JOVWWPUNIVHYK^P[ONYPW OVSL0KLHSMVYOHUNPUN

JERDUG OHFXW WLQ E D LW X V H 7K RFFDVLRQ IRUHYHU\

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

Â¥TT [HTWVWHKWYPU[+)  \[[PUNIVHYKÃ&#x2030;3\UJO¸ * 7SHUJOLnKtJV\WLYÃ&#x2030;3\UJO¸ *\[[PUNIVHYKTHKLVMWSHZ[PJ^P[OZTVV[O Z\YMHJLHUKQ\PJLYPT0UHKKP[PVU^P[OÃ&#x201E;UNLY OVSLMVYIL[[LYOVSKHUKMVYOHUNPUN\W WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU04V\SK _TT *VSHZLY LUNYH]PUN*)   OVWWPUNIVHYKÃ&#x2030;:UHJR¸ * 7SHUJOLnKtJV\WLYÃ&#x2030;:UHJR¸ 7YHJ[PJHSJOVWWPUNIVHYK^P[OOVSLMVYOHUNPUN 0KLHSMVYZUHJRZ04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL

 OVWWPUNIVHYKÃ&#x2030;:HUK^PJO¸ * 7SHUJOLnKtJV\WLYÃ&#x2030;.VÂ&#x201E;[LY¸ 7YHJ[PJHSS`ZPaLKJOVWWPUNIVHYK^P[OOVSLMVY OHUNPUN-VYZUHJRZ04V\SKSHILSSPUNWVZZPISL

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

WSHZ[PJ77 __TT WJZ^P[OV\[ PUKP]PK\HSJHY[VU

 _TT ZJYLLUWYPU[+) _TT 04V\SK 

/64,(5+30=05.

_TT ZJYLLUWYPU[+) _TT 04V\SK 


 0HODPLQFURFNHU\RIIHUVDORWRIDGYDQWDJHV ,WLVUHEXVWH[WUHPHO\VFUDWFKUHVLVWDQWGLVKZDVKHUVDIHORQJOLYHDQGRSWLFDOO\FORVHWRSRUFHODLQ 8QVLJKWO\VFUDWFKHVZLOOQRWDSSHDURQWKH0HODPLQFURFNHU\RQDFFRXQWRILWVJRRGVXUIDFHKDUGQHVV

 UL^ UHJRJ\WÃ&#x2030;4LSHTPUL¸ : *V\WLSSLHWtYP[PMÃ&#x2030;4LSHTPU¸ .L[[OL]LY`ZWLJPHSZUHJRPUNM\U>OP[L ZUHJRJ\WTHKLVMIYLHRWYVVMTLSHTPUL ^P[OHJVSV\YLKPUKP]PK\HSWYPU[ JVTWHY[TLU[ZMVYKPMMLYLU[ZUHJRZ

UL^

 YPURPUNJ\WÃ&#x2030;4LSHTPUL¸ + .VILSL[Ã&#x2030;4LSHTPU¸ ;^VJVSV\YLKKYPURPUNJ\WV\[VMIYLHR WYVVMTLSHTPULPUZTHY[WSHZ[PJJ\WKLZPNU ^P[ONYVV]LKZPKLZHUKHYV\UKKYPURPUN YPT>OP[LJVSV\YPUZPKLYLHKVYIYV^U JVSV\YV\[ZPKL-PSSPUNX\HU[P[`!SP[YLZ WSHZ[PJTLSHTPU Â¥ _TT WJZWSHZ[PJTLSHTPU __TT WJZWVS`IHN

VUYLX\LZ[

VUYLX\LZ[UL^

 

  OVWWPUNIVHYKÃ&#x2030;+PUULY¸ZTHSS * 7SHUJOLnKtJV\WLYÃ&#x2030;+PUULY¸WL[P[L ,SLNHU[HUKZ[\YK`4LSHTPULJOVWWPUN IVHYKSVVRZSPRLWVYJLSHPUI\[PZIYLHRWYVVM SPRLWSHZ[PJ,_[YLTLS`ZJYH[JOYLZPZ[HU[ KPZO^HZOLYWYVVMHUKK\YHISL

 OVWWPUNIVHYKÃ&#x2030;+PUULY¸SHYNL * 7SHUJOLnKtJV\WLYÃ&#x2030;+PUULY¸NYHUKL ,SLNHU[HUKZ[\YK`3HYNLTLSHTPUL JOVWWPUNIVHYKSVVRZSPRLWVYJLSHPUI\[PZ IYLHRWYVVMSPRLWSHZ[PJ,_[YLTLS`ZJYH[JO YLZPZ[HU[KPZO^HZOLYWYVVMHUKK\YHISL

 NNJ\WÃ&#x2030;4LSHTPUL¸ , *VX\L[PLYÃ&#x2030;4LSHTPU¸ >OP[LLNNJ\WVM TLSHTPUL^P[OHJVSV\YLK YPT;OLIV^SUL_[[V[OLLNNOVSKLYPZWYPU[LK PUKPMMLYLU[JVSV\YZ^P[OTV[PMZLZWLJPHSS`MVY JOPSKYLU@V\JHUJOVVZLIL[^LLUTV[PMZ

WSHZ[PJTLSHTPU VUYLX\LZ[ __TT 

WSHZ[PJTLSHTPU __TT

VUYLX\LZ[

WSHZ[PJTLSHTPU _ _TT WJZWVS`IHN

VUYLX\LZ[

/64,(5+30=05.


Promotiemateriaal - Relatiegeschenken - Promotiekleding

Hulp nodig over de sleutelhanger die je wil laten maken, over de T-shirts waar je naar op zoek bent, over de kwaliteit van een leuk gadget, over de vaatwasbestendige bedrukking van onze koffiemokkenâ&#x20AC;Ś We zijn er om te helpen. Surf naar PascoGifts.com en vraag het ons! Klik hier voor vragen

info@pascogifts.com

Pasco Promotions bvba Stationsstraat 16 B - 9300 Aalst Tel. 053 784418 Fax 053 415335 info@pascogifts.com

PascoGifts.com

Gratis drukproef Gratis levering Gratis Cadeau

Brooddozen, bidons & dienbladen met uw logo.  

PascoGifts.com

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you