Page 1

The Common SENSE April 2018

பெரியார் அம்பேத்கர் படிப்பு வட்டம்-அமெரிக்கா Periyar Ambedkar Study Circle - America


பெ

ரியார் அம்பேத்கர் படிப்பு வட்டம் – அமேரிக்கா அமைப்பின் “The Common Sense” மாத இதழின் வாசகர்களுக்கு அன்பு வணக்கம். அண்ணல் அம்பேத்கர் தந்தை பெரியாரின் கருத்துக்களை அமேரிக்கா வாழ் த�ோழர்களிடம் க�ொண்டு சேர்க்க 2017 ஏப்ரலில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த அமைப்பு தன்னுடைய முதல் ஆண்டை நிறைவு செய்கிறது. அமைப்புக்கும், அமைப்பின் சார்பாக வெளிவரும் இந்த மாத இதழுக்கும் நீங்கள் த�ொடர்ந்து அளித்து வரும் அன்பிற்கும் ஆதரவுக்கும் நன்றி ! ஏப்ரல் 14 , இந்தியக் குடியரசின் அரசியலமைப்புச் சட்டத்தை எழுதியவரும், சிறந்த ப�ொருளாதார மேதையுமான அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களின் 127-ஆவது பிறந்த நாள். இந்த இதழும் அண்ணல் அம்பேத்கர் பிறந்த நாள் சிறப்பிதழாக வருகிறது. அண்ணல் காலமெல்லாம் யாருக்காக ப�ோராடினார�ோ அவர்களின் உரிமைகளைப் பறிக்கத் த�ொடங்கி இருக்கிறது இந்த அரசு. பட்டியிலின மக்களின் ஒரே அரசியல் ஆயுதமான வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தை நீர்த்துப் ப�ோகச் செய்யும் வகையில் கடந்த மார்ச் 20ம் தேதி உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பு வழங்கியது. இதற்கு எதிராக இந்தியா முழுக்க தலித் த�ோழர்கள் ப�ோராடி வருகிறார்கள். ப�ோராட்டத்தை ஒடுக்க அரசு காவல்துறையையும், குண்டர்களையும் அனுப்பி வைக்கிறது. பத்துக்கும் மேற்பட்ட தலித் த�ோழர்கள் சுடப்பட்டு இறந்திருக்கிறார்கள். 50க்கும் மேற்பட்டவர்கள் கடும் காயமடைந்து மருத்தவமனையில் இருக்கின்றனர். அராஜகத்தை அவிழ்த்து விடும் மத்திய அரசுக்கும், காவல் துறைக்கும், இந்தத் தீர்ப்பை வழங்கிய உச்ச நீதி மன்றத்திற்கும் கடும் கண்டங்களை பெரியார் அம்பேத்கர் படிப்பு வட்டம் தெரிவித்துக் க�ொள்கிறது. அத்தோடு ப�ோராட்டக் களத்தில் நிற்கும் த�ோழர்களுக்கு வாழ்த்துக்களையும், வீர வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் க�ொள்கிற�ோம். ஜம்மு காஷ்மீரில் 8 வயது சிறுமி ஆசிபா எட்டு இந்துத்துவவாதிகளால் க�ோவில் ஒன்றினுள் மறைத்து வைக்கப்பட்டு க�ொடூராமாக பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு, க�ொலை செய்யப்படிருக்கிறாள். குற்றப்பத்திரிகையை வாங்க வரும் க�ொலைகாரர்களைச் சுற்றி நின்று க�ொண்டு ‘பாரத் மாதா கீ ஜெய்’, ‘ஜெய் ஸ்ரீ ராம்’ என ஆதரவுக் குரலெழுப்பிய கயவர்களும் உள்ள இந்நாட்டில் ஆசிபாவிற்கும் விரைவில் நீதி கிடைக்கவும், இனி இது ப�ோன்றொரு குற்றம் நடக்காமல் இருக்க கடுமையான சட்டங்கள் வர வேண்டும். அமைப்பின் புதிய முயற்சிகளுக்கு உங்களின் ஆதரவைக் க�ோருகின்றோம். அமைப்பு குறித்தும், இதழ் குறித்தும் உங்களின் கருத்துக்கள், மாற்றுக் கருத்துக்கள், விளம்பரங்களை thecommonsense. pasc@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பி வைத்து எங்களை ஊக்குவிக்க வேண்டுகின்றோம்.

வாழ்க அண்ணல் அம்பேத்கர்! வாழ்க தந்தை பெரியார்! வளர்க பகுத்தறிவு! செழிக்க மனித நேயம்!

ஆசிரியர் குழு

0 2

The common sense - APR.2018

“பாபாசாகேப் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு

127 ஆவது பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்”

The common sense - APR.2018

0 3


0 4

The common sense - APR.2018

The common sense - APR.2018

0 5


புகைவண்டியில் மாசூர் என்னுமிடத்தில் இறங்கிப் பார்த்தால் அழைத்துச் செல்ல வேண்டிய தந்தை வரவில்லை. இவர்கள் அனுப்பிய கடிதம் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் கிடைக்காததால் அவர் வண்டியும் அனுப்பவில்லை

த�ோழர் தாராபுரம் பூங்கொடி

0 6

இந்தியாவின் இணையற்ற மாமேதை அண்ணல் அம்பேத்கர் இ ந் தி ய ா சு த ந் தி ர ம் ப ெ று வ த ற் கு மு ந ்தை ய காலகட்டம் அது. ஒரு நாள் பள்ளியில் படித்துக் க�ொண்டி ருக்கும் பீம் மற்றும் அவரது ச க �ோ த ர ர் ஆ ன ந்த்ரா வ் இருவரும் மகராஸ்டிர மாநிலம் க �ோ ரி க்கே ன் ( K o r e g a o n ) என்னுமிடத்தில் இரயில்வே துறையில் பணிபுரியும் தன் த ந ்தை இ ர ா ம் சி யை க் க ா ண்ப த ற்கா க க் கி ள ம் பி னார்கள். இப்பொழுது ப�ோல த�ொலை த�ொடர்பு வசதிகள் அற்ற காலமாதலால், தாங்கள் வ ர ப ்போ கு ம் செ ய் தி யை அ வ ரு க் கு க டி த ம் எ ழு தி த க வ ல் தெ ரி வி த் து வி ட் டு இ ரு வ ரு ம் கி ள ம் பி வி டு கிறார்கள். புகைவண்டியில் ம ா சூ ர் எ ன் னு மி ட த் தி ல் இ றங் கி ப் ப ா ர்த்தா ல் அழைத்துச் செல்ல வேண்டிய தந்தை வரவில்லை. இவர்கள் அனுப்பிய கடிதம் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் கிடைக்காததால் அவர் வண்டியும் அனுப்ப வி ல ்லை . ச க �ோ த ர ர்க ள் இருவரும் நடந்தோ அல்லது வ ண் டி பி டி த்த ோ த ா ன் க�ோரிக்கேன் செல்லமுடியும் எ ன்ப த ா ல் , வே று

The common sense - APR.2018

வழியில்லாமல் அவர்கள் ஒரு மாட்டு வண்டியில் தங்கள் ப ய ண த ்தை த் த�ொடங் கு கிறார்கள். உயர்சாதியைச் சேர்ந்த அந்த மாட்டுவண்டி ஒ ட் டி அ வ ர்க ள் ய ா ர் என்பதைத் தெரிந்தவுடன், த ன் வ ண் டியே தீட ்டா கி விட்டதாகக் கூறி, கீழே குதித்து அந்த வண்டியைக் குடை ச ா ய் த் து வி டு கி ற ா ன் . ச க �ோ த ர ர்க ள் இ ரு வ ரு ம் வண்டியிலிருந்து தூக்கியெறி யப்பட்டு, உடம்பில் பலத்த அடி, வாய், கண்,மூக்கு, உடை என யாவும் புழுதியாகிவிடு கிறது. அந்த வண்டிக்காரனிடம் ம ன் னி ப் பு க் க ேட் டு ம் , தீட்டாகிவிட்ட வண்டிக்கு இருமடங்கு வாடகை தருவ தாகவும் கூறி, சக�ோதர்களில் மூ த்த வ ர் வ ண் டி யை ஓ ட ்ட வு ம் , வ ண் டி க்கா ர ர் வ ண் டி யை த் த�ொட ா ம ல் வரவும் பயணம் த�ொடர்ந்தது. பயணக்களைப்பு ஒருபுறம், தண்ணீர் தாகம் மறுபுறம் ச க �ோ த ர ர்களை வ ா ட் டி எடுத்தது, ஆனால் வழியில் ஒருவர் கூட குடிக்க தண்ணீர் க�ொடுக்க முன் வரவில்லை. இரவு தங்கள் தந்தையைச்

சந்தித்த பின்னரே அவர்களுக்கு குடிக்கத் தண்ணீரே கிடைத்தது. பிறித�ொரு சமயம் தண்ணீர் தாகம் ப�ொறுக்க முடியாமல் அ ரு கி லி ரு க் கு ம் கு ள த் தி ல் இவர்கள் தண்ணீர் குடித்ததைக் க ண ்ட ஜ ா தி இ ந் து க்க ள் அவர்களை பலமாக அடித்து வி ட ்டார்க ள் . ஒ ரு ந ா ள் இவர்கள் முடிதிருத்தம் செய்ய மு டி தி ரு த் து ப வ ரி ட ம் செ ல் கி ற ா ர்க ள் , அ வ ர் இவர்களின் சாதியைப் பற்றி தெரிந்து க�ொண்டு, ‘எருமை மாட்டிற்கு முடி வெட்டினாலும் வெட்டுவேனே தவிர, உங்கள்

இப்போது ச�ொல்லுங்கள் நான் ஏன் எருமையாகப் பிறந்திருக்கக் கூடாது?.

இ ன த் து க்கே மு டி வெ ட ்ட ம ா ட ்டே ன் ’ எ ன் று கூ றி வெளியே ப�ோகச் ச�ொல்லு கிறார். பின்னர் அவர்களின் ச க �ோ த ரி யே மு டி யை வெட்டிவிடுகிறார். ”இப்போது ச�ொ ல் லு ங ்க ள் ந ா ன் ஏ ன் எருமையாகப்’ பிறந்திருக்கக் கூடாது” என்ற கேட்ட அந்த சக�ோதரர்களில் ஒருவர்தான் ப ா ப ா ச ா க ேப் ட ா க ்ட ர் அம்பேத்கர். அவர், தனக்கு ஏற்பட்ட அவமானங்களையும், ஒதுக்குதல்களையும் கண்டு ஒடுங்காமல் ஒட்டும�ொத்த ஒ டு க்க ப ்ப ட ்ட ,

The common sense - APR.2018

0 7


பி ற்ப டு த்த ப ்ப ட ்ட ம க்க ளு க்கா க வு ம் , பெண்களுக்காகவும், குரல் க�ொடுத்தவர். இந்திய நாட்டில் பார்பனிய இந்துமதச் சி த்தாந்தத்தா ல் உ ரு வ ா ன ச ா தி ய க் க�ொடுமைகளால் நேரடியாக பாதிக்கபட்டு, பின்னாளில் அதை ஒழிக்கப் பல்வேறு ப�ோராட்டங்களையும் முன்னெடுத்தவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர். அம்பேத்கரின் பார்வையில் இந்துமதம்

அம்பேத்கரும் அவருடைய சக�ோதரரும் சமஸ்கிருதம் படிக்க ஆசைப்பட்டார்கள். சூத்திரன் கல்வி கற்கக்கூடாது, பார்ப்பனர்கள் தவிர மற்றவர்கள் சமஸ்கிருதம் படிக்கக் கூடாது என்ற நிலைமை அப்போது இருந்தது. மீறிப் படித்தால் நாவை அறுக்க வேண்டும், காதில் ஈயத்தைக் காய்ச்சி ஊற்ற வேண்டும் என்று கூறிய காலகட்டம் அது. (சமஸ்கிருதம் படிக்க த�ொடங்கினால் வேதத்தையும் படித்துவிடுவார்கள் என்பதற்காக இந்த ஏற்பாடு). அதனால் அப்பொழுது அவரால் ச ம ஸ் கி ரு த ம் ப டி க்க மு டி ய வி ல ்லை . பின்னாளில் சமஸ்கிருதம் கற்று நிபுணத்துவம் பெற்றதும் இந்துமதத்தின் கூறுகளை, சாஸ்திர, புராண, இதிகாசக் குப்பைகளைக் கடுமையாக சாடினார். அதுமட்டுமல்ல இவர் பட்டம் பெறாத துறையே இல்லை எனுமளவுக்கு ( ப �ொ ரு ள ா த ா ர ம் , வ ர ல ா று , ச ட ்ட ம் , தத்துவம்......) பயின்றார். பகவத் கீதையை ‘முட்டாள்களின் உளறல்’ என்றுரைத்தார். முதலாவதாக ”இந்துமதம் என்பது ஒரு மதமல்ல, அது ஒரு த�ொற்று ந�ோய்”(HINDUISM IS A CONTAGIOUS DISEASE) என்றார் அம்பேத்கர். இந்து மதம் என்பது ஏணிப்படியைப் ப�ோன்றது, ஒருவர் தலையில்தான் ஒருவர் காலை வைத்திருப்பார். சாதீய ஏணிப்படியில் உ ள்ள வ ர்க ள் அ னை வ ரு ம் சே ர் ந் து ஒ டு க்கப ட ்ட ம க்களைத்தா ன் ஒட்டும�ொத்தமாக மிதிப்பார்கள் என்றும் அதனால் ஒரு ப�ோதும் இந்துமதம் சம நிலை மட்டுமல்ல, விடுதலையும் தராது என்றும், ச ா தி ய த ்தை யு ம் , தீ ண்டாமை யு ம் த�ோற்றுவித்ததே இந்துமதம் என்றும் மிகவும் ஆணித்தரமாக அம்பேத்கர் கூறினார். 1935

0 8

அக்டோபர் மாதம் 13ம் தேதி இரவு 10 மணிக்கு இலய�ோலா மாநாட்டில் அம்பேத்கர் பேசினார். அந்தப் பேச்சில் “கெடுவாய்ப்பாக ந ா ன் ஒ ர் தீ ண ்ட த்த க ா த இ ந் து வ ா க பிறந்துவிட்டேன் அதை தடுப்பது என் சக்திக்கு அப்பாற்பட்டது. ஆனால் இழிவான நிலையில் வாழ்வதை என்னால் தடுத்துக் க�ொள்ள முடியும், எனவே நான் ஓர் இந்துவாக சாகமாட்டேன்” என்று இடியாய் முழங்கினார். வேதங்களும், மனுசாஸ்திரமும், ச மூ க ஏ ற்றத்தா ழ ்வை யு ம் , ச ா தி ய அமைப்பையும் உருவாக்கி, நியாயப்படுத்துகி ன்றன. ’சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம்’ என்கிறது அரசியல் சட்டம். ஆனால் சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமமாக மு டி ய ா து எ ன் கி ற து ம னு ச ா ஸ் தி ர ம் . இப்படிப்பட்ட மனுசாஸ்திரத்தை முதலில் க�ொளுத்த வேண்டும் என்றார் டாக்டர். அம்பேத்கர். அதன்படி மனுசாஸ்திர எரிப்புப் ப�ோராட்டத்தையும் அறிவித்து 1927ம் ஆண்டு டிசம்பர் 25ம் நாள் மனுசாஸ்திரத்தை க�ொளுத்தினார். திருக்குரானை நீக்கிவிட்டால் இ ஸ்லா ம் ம ா ர்க்க ம் இ ல ்லை , தி ரு விவிலியம்த்தை ஒதுக்கிவிட்டால் கிருத்துவம் இல்லை, அதேப�ோல் சாதி/வர்ணத்தை நீக்கிவிட்டால் இந்து மதம் இல்லை என்றார். இறுதியாக தான் ச�ொன்னது ப�ோல் பத்து லட்சம் ஆதரவாளர்களுடன் இந்து மதத்தை விட்டு வெளியேறி ப�ௌத்ததைத் தழுவினார். அம்பேத்கரின் பார்வையில் கம்யூனிசம்

ஏழைகள் விடுதலை அடையவேண்டு மானால், ச�ோசலிச சமதர்மம் இந்தியாவிற்க்கு வரவேண்டும் என்றார். ஆனால் பாராளுமன்ற ச�ோசலிசத்தைதான் ஆதரித்தார். சர்வாதிகார (ரஸ்ய, சீனா வகை) ச�ோசலிசத்தை எதிர்த்தார். ஜ ன ந ா ய க மு ற ை யி ல்தா ன் ச மூ க , ப�ொருளாதார மாற்றம் ஏற்படும் என்று கூறினார் அம்பேத்கர். ப�ொருளாதார அ டி ப ்படை யி ல் ச�ோ ச லி ச ம் பே சி ய அம்பேத்கர் இந்திய ப�ொதுவுடைமைக் கட்சியையும், கம்யூனிசத்தையும் கடுமையாக எ தி ர்த்தா ர் . ஏ னெ னி ல் இ ந் தி ய ா வி ல் வர்க்கத்தில் சாதி உள்ளது, சாதியில் வர்க்கம்

The common sense - APR.2018

உள்ளது, இந்த உண்மையை உணர இந்திய மார்க்சீயவாதிகள் தவறியுள்ளனர் என்கிறார். இ ந் தி ய ச் ச ா தி ய த ்தை வ ர்க்கத்தா ல் ம ா ற் றி வி ட முடியாது, சாதிகள் பிறப்பால், த�ொ ழி ல ா ல் தீ ர்மா னி க்க பப் டு கி ற து , ச ா தி க ளு க் கு திருமணம் சாத்தியமில்லை. சாதிகளுக்குள் சமமில்லை, சாதிகள் தனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் தான் இருக்க முடியும் என்றார். ஆனால் வர்க்கம் பிறப்பால் தீர்மானிக்கப்படு வ தி ல ்லை , வ ர்க்க ங ்க ளு க் கி டையே தி ரு ம ண ம் சாத்தியம், சமம் சாத்தியம், த னி ப ்ப ட ்ட வ ர்க்க ங ்க ளுக்கென்று தனித்தனியாக வாழ்விடங்களில்லை. இந்த சாதி, வர்க்க வேறுபாட்டைப் புரிந்து க�ொள்ள மறுக்கும் மார்க்சீயர்களை பார்ப்பன பையன்களின் கூடாரம் என்று ச�ொ ல் லி இ ந் தி ய ப�ொதுவுடைமைக் கட்சியின் பார்ப்பன மேலாதிக்கத்தை முதலில் சுட்டிக்காட்டியவர் அம்பேத்கர். அம்பேத்கர் – காந்தி முரண்பாடு

அம்பேத்கருக்கும் காந்திக்கும் ஆ ர ம்பந்த ொ ட ்டே ஒ ரு வேறுபாடு இருந்துக�ொண்டே வந்தது. காந்தியடிகள் இந்து மதமும் அதன் சனாதானக் க�ொள்கைகளும் எப்போதும் உயிர்ப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்று ச�ொன்னார். ஆனால் அம்பேத்கர�ோ சாதியைக் காப்பாற்றும் இந்துமதமும், அ த ன் வ ர்ணா சி ர ம க் க�ொள்கைகளையும் தீயிட்டுப் ப�ொசுக்க வேண்டும் என்றார்.

கெடு வாய்ப்பாக நான் ஒரு தீண்டத்தகாத இந்துவாக பிறந்து விட்டேன். நான் ஒரு இந்துவாக சாக மாட்டேன்.

இ ந் தி ய ா வி ல் அ ர சி ய ல் சீ ர் தி ரு த்த ங க ள் எ வ்வா று உள்ளது என்பதைக் கண்டறி ய வு ம் , அ டு த்த க ட ்ட சீ ர் தி ரு த்த ங ்க ளு க்கா ன பரிந்துரை வழங்கவும் 1928ல் இந்தியாவிற்கு வந்த சைமன் க மி ச னை க ா ந் தி உ ள்பட அ னை த் து க ா ங் கி ர ஸ்க்கா ர ர்க ளு ம் எ தி ர்த்தப�ோ து , அ ம்பேத்க ர் அ வ ர்களை ச் ச ந் தி த் து , த ம் ம க்க ளி ன் ( ஒ டு க்க ப ்ப ட ்ட ம க்க ள் ) குறைகளை எடுத்துரைத்து, அவர்களுக்காக தேர்தலில் தனித் த�ொகுதி வேண்டும் என்று மனுக் க�ொடுக்கிறார். த மி ழ ்நாட் டி லி ரு ந் து த ந ்தை ப ்பெ ரி ய ா ரி ன் அ றி வு ரை ப ்ப டி ச ர் . பன்னீர்செல்வம் மார்ச் 1-ஆம் தே தி ஒ டு க்க ப ்ப ட ்ட , பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களின் நிலை பற்றி சாட்சியமளிக்கிறார். 1 9 3 0 ல் ல ண ்ட னி ல் ந டந்த வ ட ்ட மேசை ம ா ந ா ட் டி ல் ஒ டு க்க ப ்ப ட ்ட ம க்க ளி ன் சார்பாக டாக்டர் அம்பேத்கரும் தமிழ் நாட்டிலிருந்து ரெட்ட மலை சீனிவாசன் அவர்களும் க ல ந் து க�ொ ள் கி ற ா ர்க ள் . காந்தியும், காங்கிரஸாரும் புறக்கணிக்கின்றனர். மீண்டும் 1931ல் காந்தியார் வட்டமேசை மாநாட்டில் கலந்துக�ொண்டு த னி த்த ொ கு தி மு ற ை யை க் கடுமையாக எதிர்க்கிறார். 1 9 3 2 ல் வைஸ்ரா ய் ஒ டு க்க ப ்ப ட ்ட வ ர்க ளு க் கு இரட்டை வாக்குரிமையை வழங்கி அறிவிப்பு செய்கிறார். இ த ன் பி ற கு க ா ந் தி ய ா ர் பூனாவில் உள்ள ஏரவாடா சி ற ை யி ல் இ ர ட ்டை

The common sense - APR.2018

0 9


வாக்குரிமையை எதிர்த்து சாகும்வரை உண்ணாவிரதம் இருப்பேன் என்கிறார். நாடெங்கும் அம்பேத்கருக்கு எதிரான ப�ோராட்டம் நடைபெறுகிறது அம்பேத்கர் மிகவும் மனவேதனையடைந்து இரட்டை வாக்குரிமையை விட்டுக்கொடுத்து த�ொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்யும் முறையை ஏற்றுக்கொள்கிறார். காந்தி தன் உயிரைப் பணயமாக வைத்து அம்பேத்கரை சம்மதிக்க வைக்கிறார். அப்போது ஐர�ோப்பிய சுற்றுப்பயணத்தில் இருந்த தந்தைப் பெரியார் மட்டும் தான், லட்சக்கணக்கான ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் வாழ்வை விட ஒரு காந்தியின் உயிர் ஒன்றும் பெரிதல்ல என்று கூறினார். ஆனால் காந்தியின் நெருக்கடி காரணமாக அந்த ஒப்பந்தம்

ஏற்பட்டது. அது தான் பூனா ஒப்பந்தம். இருவருக்குமான முரண்பாடுகளை முழுவதும் தெரிந்து க�ொள்ள அம்பேத்கர் எழுதிய ‘What Gandhi and congress have done to the untouchables’ என்ற புத்தகத்தைப் படித்தால் ப�ோதும். அம்பேத்கர் பார்வையில் சமூகம்

சமூக கலாச்சார அடிப்படையில் இந்த சமூகத்தை இரண்டு பிரிவாக பிரிக்கிறார். ஒன்று தீண்டத்தக்கவர், மற்றொன்று தீண்டத்தகாதவர். தீண்டத்தகாத�ோர், ஏழைகளாகவும், அரசியல் அதிகாரமற்றவர்களாகவும் சுரண்டப்படுபவர்களாகவும், மற்றும் எண்ணிக்கையில்

1 0

The common sense - APR.2018

மிகக் குறைந்தவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள் என்கிறார். சாதி, த�ொழிலாளர் சமூகத்தையும் இ ர ண்டா க பி ரி க் கி ன்ற து . உதாரணமாக சிலர் அர்ச்சகர்களா கவும், சிலர் துப்புரவு த�ொழிலா ளர்களாகவும் இருக்கிறார்கள் என்கிறார். சாதி ஒழிய, முதலில் அ க ம ண ம் மு ற ை ஒ ழி ந் து சாதிமறுப்புத் திருமணங்களை நடத்தி. சாதியற்ற சமுதாயம் படைப்பது தான் எனது இலக்கு என்றார். ப�ௌத்த சங்கத்திலேயே இச்சமத்துவம் இருப்பதாகவும் ச�ொன்னார். இந்தியாவில் சமூக அரசியல் துறையில் அம்பேத்கர் த�ொடர்ந்து தன் கருத்துகளை பத்திரிக்கைத்துறை வாயிலாகவும் ப �ொ து க் கூ ட ்ட ங ்க ள் வாயிலாகவும் முழங்கி வந்தார். ’மூக் நாயக்’, ‘ப்கிஷ்கிரித் பாரத்’ என்ற இவ்விரண்டு பத்திரிக்கை கள் மூலம் அவர்ணஸ்தர்களான தாழ்த்தப்பட்டவர்களின் கீழ் நி லைமை க ளை வி ள க் கி ப் பிரசாரம் செய்தார். மூன்றாவது பத்திரிக்கையான ‘ஈக்வாலிட்டி’ மூலம்சமஉரிமைவேட்கையையும், ந ா ன்கா வ த ா ன ‘ ஜ ன த ா ’ ப த்தி ரி க ்கை த ா ழ்த்த ப்ப ட ்ட மக்கள் மற்ற இந்துக்களுடன் சம உ ரி மை , சு த ந் தி ர ம் , சக�ோதரத்தன்மை ஆகியவற்றை வ லி யு று த் தி ப் பி ர ச்சா ர ம் செய்தா ர் . அ த்த ோ டு நிற்கவில்லை....

6 மாதமாகியிருந்த நிலையில் வந்த முதல் தேர்தலிலேயே 17 பேர் ப�ோட்டியிட்டு அதில் 15 பேர்கள் வெற்றியும் பெற்றார்கள். ச ட ்ட ச பை யி ல் ப த வி ப் பி ர ம ா ண ம் எடுத்துக்கொள்ளும்போது கூட ‘பகவத் கீதை’யின் பெயரால் பிரமாணம் எடுக்க மறுத்துவிட்டார்.

தம் மக்களின் அரசியல் அ தி க ா ர ந்தா ன் ச மூ க முன்னேற்றத்திற்கான வழி என்று எண்ணினார் அதன் விளைவாக 1 9 3 6 ஆ ம் ஆ ண் டு சு த ந் தி ர த�ொ ழி ல ா ள ர் க ட் சி யை ஆரம்பித்தார். கட்சி ஆரம்பித்த

சமூகத்தின் பார்வையில் அம்பேத்கர்

படிக்கக் கூடாத ஜாதி’ என்றிருந்த வர்கள் படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ‘மக்கள் கல்விச் சங்கம்’ என்று 1946ஆல் ஆரம்பித்து ம க்க ளி ட ம் ந ன்க ொடை க ள் ப ெ ற் று “சித்தார்த்தர்” என்ற கல்லூரியை நிறுவினார். த�ொடர்ந்து பல கல்வி நிறு வனங்களை ஏற்படுத்தினார். அம்பேத்கரின் சமூகத் த த் து வ ம் சு த ந் தி ர ம் , ச ம த் து வ ம் , சக�ோதரத்துவம் என்பதற்கிணங்க கல்வி, வேலை வ ா ய் ப் பு , ப �ொ ரு ள ா த ா ர த் தி ல் முன்னேறிய தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் தங்கள் இனத்தாருக்கு உதவ முன் வர வேண்டும் என்று விரும்பினார். அரசியல் சட்ட முன்வரைவு 1948 நவம்பர் 4ஆம் தேதி அரசியல் நிர்ணய சபையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அரசியல் நிர்ணய சபை இரண்டு ஆண்டுகள் பதின�ோரு மாதங்கள், பதினேழு நாட்கள் கடுமையாக உ ழ ை த் து ம க்க ளி ன் பி ர தி நி தி ய ா கி ய பாராளுமன்றத்தில் வைக்கப்பட்டது. இந்து மதத்தின் பெயரால் ச�ொல்லொணாத் தீண்டாமைக் க�ொடுமைகளை அனுபவித்த அம்பேத்கர் தான் மக்களுக்கு ஆளுமை, அதிகாரத்தை வழங்கும் அரசியல் சட்டத்தை வடிவமைக்கும் 7 பேர் க�ொண்ட குழுவுக்கு தலைமை தாங்கினார். சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சராகவும் இருந்தார். ஏப்ரல் 14 ஒடுக்கப்பட்டோரின் விடுதலைப் ப�ோராளி அம்பேத்கரின் பிறந்த நாள். நாம் சென்ற ஆண்டை மட்டும் ஒப்பிடுவ�ோம். சென்ற எப்ரல் 14ம் அவருடைய சிலைக்கு மாலை அணிவித்து, பட்டாசு வெடித்து, இனிப்பும் வழங்கியும், ஊர்வலம் நடத்தியும்,

இ சை மு ழ ங ்க ப டு வி ம ர ்சை ய ா க ந டை ப ெ று கி ற து . இ தி ல் க�ொ டு மை எ ன்னவென்றா ல் இ வை ய னை த் து ம் ஒ டு க்க ப ்ப ட ்ட ம க்க ள ா ல் ம ட் டு மே நடத்தப்படுகிறது. மற்றவர்கள் யாரும் க ல ந் து க�ொள்வ தி ல ்லை . மு ற்போ க் கு இயக்கங்களில் உள்ள த�ோழர்களைத் தவிர. இதற்கு காரணம் பார்பன இந்துமதச் சித்தாந்தத்தால் வழி நடத்தப்படும் மக்கள் அம்பேத்கரை ஒரு தலித் தலைவராக, ஒரு சாதித் தலைவராக மட்டும் பார்க்கிறார்கள். ஒ டு க்க ப ்ப ட ்ட ம க்களை வி ட , பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களின் நலனுக்காகவும் அரசியலைமப்புச் சட்டத்தையும் மாற்றிய ஒ ரு ச ா தி ய க் க ண்ண ோ ட ்ட த் து ட ன் பார்ப்பது ஒரு வகை யான வியாதிதான், இதே ப�ோல் அம்பேத்கரை யும், அவருடைய க�ொள்கைகளையும் ஏற்று செயல்படும் அரசியல் கட்சிகள், அரசியல் தலைவர்களை சாதீயக் கண்ணோட்டத்துடன் அணுகவதும், அரசியலிலும் மய்ய நீர�ோட்டத்திற்க்கு வரவிடாமல் ஒதுக்கியே வைப்பதும் ஒரு வகையான மனந�ோய்தான். உயிருடன் இ ரு க் கு ம் வ ரை தூ ற் றி இ றந்த பி ன் அ ம்பேத்கரை உ ய ர் த் தி ப் பி டி க் கு ம் பிஜேபியின் தற்போதைய ப�ோக்கானது தனி மனித துதி பாடி அவர் க�ொள்கைகளை பின்னுக்குத் தள்ளும் உக்தி என்பதை உணர்ந்து அம்பேத்கரிய, பெரியாரிய இ ய க்க ங ்க ள் செ ய ல்பட வே ண் டி ய காலகட்டம் இது. தீண்டப்படாதவர்கள் தங்கள் எதிரி யார்? நண்பர் யார்? தங்கள் ந�ோக்கம் என்ன என்று கூட அறியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள்,நான் எடுத்துக் க�ொண்ட பணியை முடிக்காமல் செல்கிறேன் என்று அம்பேத்கரும், உங்களை எல்லாம் சூத்திரர்களாக, இழிமக்களாகவே வி ட் டு வி ட் டு ப் ப�ோ கி றேனே எ ன் று பெரியாரும் இறக்கும் தருவாய் வரையில் தங்கள் இனத்தின் மீட்சியைப் பற்றியே சிந்தித்துக் க�ொண்டிருந்தார்கள் என்பது நாம் அறியாததல்ல !.

The common sense - APR.2018

1 1


அண்ணல் அம்பேத்கர் த�ோலுரித்துக் காட்டிய இந்தியாவில் ‘ஜாதி’ என்ற ந�ோயை, ஆழ ஊன்றிய கீதையின் ‘செப்படி வித்தை’களைப் புரிந்து க�ொள்ள வேண்டும். ஏன், கீதையை நாம் புரிந்து க�ொள்ள வேண்டும்? ஏனெனில், அப்போதுதான் ஜாதியின் ஆணிவேர் எங்கே? என்று தெரியவரும்.

பகவத் கீதை இந்தியாவின் தத்துவப் ‘புனித நூல்’ எது? என்று பலரையும் கேட்டுப் பாருங்கள்; 100க்கு 90 பேர், பகவத் கீதை என்று ச�ொல்லி விடுவார்கள்! கையளவு சிலர்.. வேத, உபநிஷதங்கள் என்றோ, பிரம்ம ஸூத்ரங்கள் என்றோ ச�ொன்னாலும், உள்நாட்டவர்/ வெளிநாட்டவர் என்று பலரும் உடனே மயங்குவது பகவத் கீதையே! ஹிந்துத்துவம�ோ/ கம்யூனிசம�ோ, ஆத்திகர�ோ/ நாத்திகர�ோ, சைவர�ோ/ வைணவர�ோ, வேதாந்தம�ோ/ சித்தாந்தம�ோ, இந்திய

முனைவர் KRS

1 2

The common sense - APR.2018

The common sense - APR.2018

1 3


விடுதலைய�ோ/ ஈழ விடுதலைய�ோ... அதன் தலைவர்கள் யாரும், பகவத் கீதையைப் பகை த் து க் க�ொள்வதே இ ல ்லை ! காந்தியடிகளையும் கடக்கவல்ல, மதம்கடந்த சனநாயகவாதி என்று அறியப்பட்ட நேரு அவர்களே, நாத்திகம் பேசினாலும்.. பகவத் கீதை என்ற மாயையில் விழுந்துவிடுவார். 

இந்திய வெளியில், அப்படிய�ொரு கட்டமைப்பு = பகவத் கீதை! அதை உடைத்து,

 பகவத் கீ தையைத் த�ோ லுரித்துக் காட்டிய இரு பெரும் ஆளுமைகள் = பெரியார் & அம்பேத்கர்! பெரியாரை விட, அம்பேத்கர் சம்ஸ்கிருதம் நன்கறிந்த காரணத்தால், எதிர்ப்பு இயக்கம் ம ட் டு மே செய்யா து , கீ தை யி ன் மூலைமுடுக்கெல்லாம் ப�ோய்ச் சுளுக்கெடுத்த சுவை! வாருங்கள், இந்தியாவில் ‘ஜாதி’ என்ற ந�ோயை, ஆழ ஊன்றிய கீதையின் ‘செப்பிடி வித்தை’களைப் புரிந்து க�ொள்வோம். ஏன், கீதையை நாம் புரிந்துக�ொள்ள வேண்டும்? ஏனெனில், அப்போது தான் ஜாதியின் ஆணிவேர் எங்கே? என்று தெரியவரும்; மனு ஸ்மிருதி ப�ோன்ற நூல்கள், ப�ொது மக்களிடையே பரவல் இல்லை; ஊருக்கே சட்டம் வகுத்த பிராமணீய நீதிமான்களிடமும், அரசவைகளிலும் தான் அவை பரவல். ஆனால் பகவத் கீதை அப்படியல்ல! ம�ொழி பு ரி ய ா வி ட ்டா லு ம் , ம க்க ளி டையே பரப்பப்பட்டிருக்கும் ‘பக்தி மாயை’ கீதைக்கு உண்டு; மனுவுக்கு இல்லை. இன்றைய அறிவியல் யுகத்தில் கூட, நம்மவர்களே கீதையின் மாயையில் விழுந்து விடுவதைக் காண்கிற�ோம் தானே? ‘ய�ோகக் கலை’ என்ற பேரில�ோ, ‘வாழ்க்கை வழிகாட்டி’ என்ற ஜ�ோடிப்பில�ோ, ‘கீதாசாரம்’ என்ற பேரில�ோ.. நாம் கூட மயங்கி விடுகிற�ோம் தானே? :) “எதை நீ க�ொண்டு வந்தாய், இழப்பதற்கு? எது இன்று உன்னுடையத�ோ, அது நாளை மற்றொருவர் உடையது. ம ற்றொ ரு ந ா ள் அ து வேற�ொ ரு வ ர்

1 4

உடையதாகும். இதுவே உலக நியதியும் எனது படைப்பின் சாராம்சமும் ஆகும்!” - ஆகா, எ ன்னவ�ொ ரு த த் து வ ம் ! ப ெ ரி ய ா ர் ச�ொன்னாலென்ன ? கி ரு ஷ்ண ன் ச�ொன்னாலென்ன? நல்லதை மட்டும் எடுத்துக் க�ொள்வோமே?.. என்றெலாம் பேசி, சமூகநீதி ஏணியில் இன்று சற்று ஏறியவர்களே, பக்தி அங்கவஸ்திரம் சூடிக்கொண்டு.. புதிய பார்ப்பனர்கள் ஆகிவிடுகிறார்கள் அல்லவா? ஆனால், இப்பிடிய�ொரு ‘கீதாசாரம்’, கதையிலேயே இல்லை!:))) தாமே ஒரு தத்துபித்து எழுதிக் க�ொண்டு, அதை அப்துல் கலாம் தத்துவம் என்று இணைய உலகில் ப ர ப் பு வ து ப�ோ ல் , ஆ ன் மீ க உ ல கி ல் பரப்பப்பட்ட ப�ோலியே இந்தக் கீதாசாரம்! வாருங்கள், எப்பொருள் எத் தன்மைத்து ஆயினும், மெய்ப்பொருள் காண்பது தானே அறிவு? காண்போம்! பகவத் கீதை என்றால் என்ன? அதற்குள், அப்படி என்ன தான் இருக்கிறது? 

கீதை = தத்துவ நூலா? ஞான நூலா? பக்தி நூலா? மத நூலா?

கீதை = மத நூலும் அல்ல! தத்துவ நூலும் அல்ல!

கீதை = சமூக நூல்! இன்னும் தெளிவாக, “சமூக அநீதி” நூல்!

‘மதம்’ என்ற வாகனத்திலேறி, ‘ஆதிக்கக்’ க�ொள்கைகளை, ‘தத்துவம்’ என்று ஜ�ோடிக்கும் நூல்! இத�ோ, அம்பேத்கர் ஓங்கி உலகளந்து உரைப்பதைப் பாருங்கள்: “Bhagavad Gita is neither a book of religion nor a treatise on philosophy. What Gita does is, to defend certain dogmas of religion on philosophic grounds”! மஹாபாரதம் என்ற கதையின் நடுவே, ப�ோர்க்களத்தில் தயங்கிய அர்ஜூனனுக்கு, கிருஷ்ணன் உபதேசம் செய்த நூல் = கீதை என்று தானே உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும்? அது மேல�ோட்டமான செய்தி மட்டுமே; ஆனால் மூலமான வியாச பாரதத்தில், பகவத் கீதை உண்டா? அறிவீர்களா?

The common sense - APR.2018

ம�ொத்தம் 3 மஹாபாரதங்கள்!

குப்த காலத்தில், ‘த�ொகுக்கப்பட்ட’ நூல்!

 ஜெயா = வியாசர் எழுதியது, 8,800 சுல�ோகம் மட்டுமே; அதில் கீதை இல்லை!

கி ரு ஷ்ண - அ ர்ஜூ ன பாத்திரங்கள் உண்மையா? என்ற ஆய்வுக்குள் தற்போது ப�ோக வேண்டா ம் ! அ ப ்ப டி யே ஏத�ோவ�ொரு கிருஷ்ணன் ஏத�ோ வ�ொ ரு வி ஜ ய னு க் கு ஏ த�ோ வ�ொன்று ச�ொல்லியிருந்தாலும், ப�ோரின் நடுவே ப�ொதுவான அரை நிமிடச் சமாதானங்களே தவிர, 700 சுல�ோகங்கள் அல்ல! அது மட்டும் நிச்சயம்!

 பாரதா = வைசம்பாயனர் எழுதியது; 24,000 சுல�ோகம்; அதிலும் கீதை இல்லை! 

மஹா பாரதா = உக்ரசிரவ செளதி எழுதியது; 100,000 சுல�ோகங்கள்; இதில் கீதை உண்டு!

3ஆம் பதிப்பில் தான் கீதையே முளைத்ததா? அப்போ, ப�ோரில் கிருஷ்ணன் கீதை ச�ொல்லலையா? எ ன் று அ ப ்பா வி ய ா க க் கேட்கிறீர்களா? :) இங்கே தான், ப டி த்த ந ா மே பி ழ ன் று விடுகிற�ோம்! வரலாறு க�ொஞ்சமாகவும் புனைவு மிகுதியாகவும் உள்ள ஒரு கதையில் வருவதையெல்லாம், மனசு ‘லூசுத்’தனமாய் நம்புவதால் தானே, இக் கேள்வியே எழுகிறது? பகவத் கீதையில் வரும் 700 ஸ்லோகம் வேகமாச் ச�ொல்லி முடிக்கவே 3-4 மணி நேரம் ஆகுமே? ஆழ்ந்த தத்துவங்கள் புரியணும்னா இன்னும் காலம் பி டி க் கு ம் ! அ து வ ரை ப�ோர்க்களத்தில் எதிரெதிரே நி ற் கு ம் ப ெ ரு ம் படை க ள் , யானைகள், குதிரைகள் எல்லாம்.. 2 பேர் பேசி முடிக்கட்டும்; அதுவரை நாம் whatsapp-இல் ம�ொக்கை ப�ோடுவ�ோம் என்று இருந்தனவா? :) பகவத் கீதை = பின்னாளில் எழுதிச் சேர்க்கப்பட்ட நூல்! இன்னும் சரியாகச் ச�ொன்னால், அரசு+இயலில் பிராமணீயம் ஓங்கிச் செழித்த ‘ப�ொற்காலமான’

பின்பு ஏன், பகவத் கீதை அப்படி மாற்றித் த�ொகுக்கப்பட்டது? என்ன காரணம்?

- பகவத் கீதை பின்னாளில் எழுதிச் சேர்க்கப்பட்ட நூல் ! இன்னும் சரியாகச் ச�ொன்னால் அரசு + இயலில் பிராமணீயம் ஓங்கிச் செழித்த ப�ொற்காலமான குப்தகாலத்தில், ‘த�ொகுக்கப்பட்ட’ நூல் !

அதான் இந்தியத் துணைக் க ண ்ட த் தி ன் ‘ த லையெ ழுத்து’ மாறத் த�ொடங்கும் காலக்கட்டம்!

பிராமணீய (ஹிந்து) மதம், வே த ங ்களை வி டு த் து , பு ர ா ண ங ்க ளு க் கு s h i f t ஆகும் காலக்கட்டம்!

 பல்வே று இ ன க் கு ழு த் த�ொன்ம ங ்களை / சடங்குகளை, உள்வாங்கிச் செரித்த காலக்கட்டம்! 

ஆசீவக புத்த சமணங்கள் ஒழித்து, வைதீகம்.. புதிய முகம் காட்டத் த�ொடங்கும் காலக்கட்டம்!

 மேல்/கீழ் கற்பித்து, “ஜாதி” என்ற புதிய ப�ொம்மையை உலாவவிட்ட காலக்கட்டம்! 

அ ர சு + இ ய லி ன் து ணை ய�ோடு, “ஜாதிக்கொரு நீதி” எ ழு த த் த லை ப ்ப ட ்ட காலக்கட்டம்! ஜ ா தி க்க ொ ரு

The common sense - APR.2018

நீ தி யை

1 5


விற்பனை செய்வது எப்படி? அரசு+இயல் மூலமாக; மதம் மூலமாக; சடங்கு மூலமாக; பக்தி மூலமாக; சமயத் ‘தத்துவம்’ என்ற கட்டமைப்பு மூலமாக! ஜ ா தி யை = ப க வ ா னே படைத்தா ர் ! எ ன் று ச�ொல்லிட்டா? ஏற்றுக்கொண்டு த ா னே ஆ க ணு ம் ? “ ச து ர் வர்ணம் மயா சிருஷ்டம்” : 4 வர்ண ஜாதிகளை, நானே படைத்தே ன் ! – இ தை ச் ச�ொல்லவே, புதிய பகவத்கீதா பிறந்தது! வெ று ம னே ஜ ா தி நீ தி ப் புத்தகம் எழுதி வைத்தால், மனு எழுதிய dos and don’ts புத்தகம் ப�ோ ல் ஆ கி வி டு மே ? ப�ொதுமக்களிடையே பரவிடும் ஒரு சுவையான கதையில், பக்திநூல் ப�ோல் ச�ொருகினால் த ா னே, ஏற்பு எளி தாகும்? வெ று ம னே ஜ ா தி யை உள்வைக்காது.. தத்துவங்கள் ஜ�ோடித்து, பக்தி ஜ�ோடித்து, கதை ஜ�ோடித்து, அதற்குள்ளே ஜ ா தி யை ஆ ழ நிலைநிறுத்திவிடும் ஆதிக்க நுட்பம்! Institutionalization Techniques! #4-13: சதுர் வர்ணம் மயா சிருஷ்டம்! ஜாதி = பிறப்பால் அல்ல; அவரவர் குணத்தால்! எ ன் று இ ன் று சி ல ர் சப்பைக்கட்டு கட்டுகிறார்கள் :) சரி, அவர்கள் வழியிலேயே சென்று பார்ப்போம்! பிறப்பால் பேதம் அல்ல; குணத்தால் தானே? எனில், ஏன் இந்த இன்னொரு ஸ்லோகம்?

பிறப்பால் அல்ல; அவரவர் கு ண த்தா ல் ! எ னி ன் , ஏ ன் கலப்புமணம் கூடவே கூடாது என்ற ஸ்லோகம்? #1-42 வர்ண சங்கர காரகைஹ், உத்ஸாதயந்தே “ஜாதி” தர்மா;

“சதுர் வர்ணம் மயா சிருஷ்டம்” : நான்கு வர்ண ஜாதிகளை நானே படித்தேன் ! இதைச் ச�ொல்லவே, புதிய பகவத்கீதா பிறந்தது !

The common sense - APR.2018

பிறப்பால் அல்ல; குணத்தால்! எ னி ன் , ஏ ன் ச பி க்க ணு ம் ? செத்த பின் ப�ோடும் பிண்டம் கூ ட உ ங ்கட் கு ப் ப�ோ ய் ச் சேராது! #1-41 வர்ண சங்கர�ோ; பித்ரு லுப்த பிண்டோதகம் க்ரியஹ! #4-13 சதுர் வர்ணம் மயா சி ரு ஷ ்ட ம் ; “ கு ண - க ர்ம ” விபாகச; இதில் குண-கர்ம = ம க்க ளி ன் கு ண ம் அ ல்ல ! கர்மத்தின் (வேலையின்) குணம்! அந்தந்த ஜாதிக்கு விதிக்கப்பட்ட வேலையின் குணம்! ஹே அ ர்ஜூ ன ா , உ ன் க்ஷத்ரிய ஜாதிக்கு விதிக்கப்பட்ட வேலை = சண்டை ப�ோடுதல்! அதைச் செய்தலே உன் ஜாதி தர்மம்! அதைச் செய்யாது ப�ோனால் பாபம்! என்பது தானே கீதை? அதை 21st CEஇல் திரித்து, பிறப்பால் அல்ல,

ஆ த்மா அ ழி வ ற்ற து ! நீ க�ொல்வது உடலைத் தான்! தயங்காதே, க�ொல்!

 ம�ோஷம் தர வல்லது = கர்ம ய�ோகமே! அதனால் உன் கர்மக் கடமைகளைச் செய்!

கு ண ம் ப ா ர ்ப்ப வ ர ்க ள் , திறமையைத் தள்ளுவார்களா? திறமை இருப்பின் செய்யட்டுமே? திறமை இருந்தாலும் மேல்ஜாதி வேலையை நீ செய்யாதே என்பது நியாயமா? இப்போது ச�ொல்லுங்கள்: பிறப்பா? குணமா?

#3-35: ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுண, பர தர்மாத்

1 6

ஸ்வ-அனுஷ்திதா = உனக்குத் திறமை இருப்பினும் மேல்வர்ண வேலையை நீ செய்யாதே! உன் ஜ ா தி க் கு வி தி க்க ப ்ப ட ்ட வேலை மட்டும் செய்; ம�ோக்ஷம் கிட்டும்!

ஞான பக்தி வைராக்கி யங்களுடன், கர்மங்களைச் செய்து க�ொண்டே இரு!

 செயல் செய்ய மட்டுமே உ ன க் கு அ தி க ா ர ம் ! வி ளை யு ம் ப ல னை ச் சுவைக்க உரிமையில்லை!  குணத்தால் என்று மழுப்பினாலும், ஆதிசங்கரர் / ஆசார்ய புருஷர்கள், பிறப்பால் தான்! என்றே “கீதாபாஷ்யம்” எழுதியுள்ளனரே? இன்றைய ப�ோலி வியாக்யானிகள், அதை மாற்ற முடியாதே? ப�ொருளியல் வல்லுநராய்த் துவங்கிய நம் அண்ணல் அம்பேத்கர், எத்துணைச் சிறந்த வழக்குரைஞர் என்பதையும் இத�ோ காணுங்கள்! “Krishna, what a fool he has made of himself; There are 4 Varnas – Brahmin, Kshatriya, Vaisya, Shudra; But the Gunas are only 3 – Satva, Raajasa, Taamasa! So, Had Gita been based on Guna & not Caste, how come 3 can become 4?” - இதான் அம்பேத்கரின் கிடுக்குப் பிடி :) அம்பேத்கரின் அற்புதமான (ஆனால் முழுமைபெறாத) நூல்: Revolution and Counter-Revolution in Ancient India! அதில் Ch 9 Part III, கீதையின் செப்பிடி வித்தைகளை, அ தி லு ள்ள மு ர ண்களை க் க�ொண்டே ஆ ய் ந் து விளக்கியிருப்பார்! “Bhagavad Gita is neither a book on Religion nor a book on Philosophy. If anybody wants to call it a book of religion or philosophy he may please himself; But it is neither! It just uses Philosophy to defend Religion!” – இதைவிட அப்பட்டமாக, உண்மையாக, உள்ளது உள்ளபடி, “கீதா சாரத்தை” யாரும் விளக்கிவிட முடியாது! “தத்துவம்” என்ற ஜிகினா பேப்பர் சுற்றப்பட்ட “ஜாதி மிட்டாயே” = பகவத் கீதை;

( உ ன் ஜ ா தி க் கு ரி ய ) கடமையைச் செய், பலனை எதிர்பாராதே!

இன்று, ‘உன் ஜாதிக்குரிய’ எ ன்ற வ ரி க ளை ‘ நை ச ா க ’ ம ற ை த் து வி ட் டு , வெ று ம னே கடமையைச் செய், பலனை எதிர்பாராதே!.. என்று ஏத�ோ ப ெ ரி ய த�ொ ரு வ ா ழ ்க்கை த் தத்துவம் ப�ோல் ஜ�ோடித்துக் காட்டி விட்டார்கள் :) *ஆத்மா அழிவற்றது என்று தத்துவம் பேசினாலும், அதன் ‘ந�ோக்கம்’ = க்ஷத்ரிய ஜாதிக் க�ொலைத் தர்மமே! *கர்ம ய�ோகம் என்று தத்துவம் பேசினாலும், அதன் ‘ந�ோக்கம்’ = க்ஷத்ரிய ஜாதிச் செயல் (கர்ம) தர்மமே! *பலனை எதிர்பாராதே என்று தத்துவம் பேசினாலும், ‘ந�ோக்கம்’ = உங்க ஜாதிக்கு உரிமையில்லை என்பதே! இப்படி.. ஜாதியை மையமாக உ ள் ளி ரு த் தி , அ த ன் மே ல் பூ ச ப ்ப ட ்ட தே = கீ தை யி ன் “தத்துவங்கள்”!

The common sense - APR.2018

1 7


என்கிறார் அம்பேத்கர்! அண்ணல் அம்பேத்கர்.. ஸ்லோகமெல்லாம் தரவு காட்டிச் ச�ொன்னதை, தந்தை பெரியார்.. “கீதை ஒரு முட்டாளின் உளறல்” என்ற தனக்கே உரிய பாணியில் பின்னி எடுத்து வி டு கி ற ா ர் : ) சி த் தி ர பு த் தி ர ன் எ ன்ற புனைபெயரில், கீதை பற்றிப் பெரியார் எ ழு தி ய ப ல த லை ய ங ்க ங ்க ள் , “ ந ா ன் ச�ொன்னா ல் உ ன க் கு ஏ ன் க �ோப ம் வரவேண்டும்?” என்ற த�ொகுப்பு நூலிலே காணலாம்! ஜாதிக்குத் “தத்துவம்” என்ற வர்ணம் பூசப்பட்டுள்ளதை, “சித்திரபுத்திரன்” பெரியாரின் தலையங்க நையாண்டிகள் காட்டிக் க�ொடுத்துவிடும்!

ஜைமினியின் “கர்ம மீமாம்சை” என்ற வேத விளக்கத்தை, ஜாதிய�ோடு Cement செய்து பூச எழுந்ததே, பகவத் கீதை! இதை அம்பேத்கர், அதே Counter Revolution நூலில், பல தரவுகளைக் காட்டி விளக்கியிருப்பார்; பெளத்தம் பரவியதால் ஒழியவிருந்த ஜ ா தி ச் ச து ர்வர்ணத ்தை , மீ ண் டு ம் நி லை நி று த்தலே அ டி ப ்படை ! அ தை வெளிப்படையாகச் செய்ய முடியாது என்பதால், இத்துணைத் தத்துவப் பூச்சுக்கள்! பக்திப் பூச்சுக்கள்! பக்தியின் சக்தி என்ன தெரியுமா? ஒ டு க்க ப ்ப டு ம் ம க்க ளி டமே , த ா ங ்க ள் ஒ டு க்க ப ்ப டு வ து ச ரி யே ! எ ன்ற ‘அங்கீகாரத்தைப்’ பெற்றுத் தருதலே! அதைத் தத்துவக் களத்தில் பெற்றுத் தரும் அற்புதமான நூல் = கீதை! ஓ கீ தை , ஓ கீ தை எ ன் று ப ல ரு ம் வியப்பார்கள்; ஆனால் உள்ளே என்ன? தெரியாது! தெரிந்தது ப�ோல் பாசாங்கு; False Meanings have misled people into believing that Bhagavad Gita is a Book on High Philosophy

1 8

“ நீ ங ்களே சி ந் தி த் து ப் ப ா ரு ங ்க ள் ! ப ா ர்ப்ப ன ர்க ள் கு ற ளு க் கு எ வ்வ ள வு மரியாதை? கீதைக்கு எவ்வளவு மரியாதை செய்கிறார்கள்? அவர்கள் கீதையை அச்சுப் ப�ோட்டு இனாமாக வழங்கி வருவதும் எதற்காக? நாம் எதிர்க்கும் நான்கு சாதி முறையைக் கடவுளின் பேரால் வலியுறுத்தவே கீதை என்பது நினைவிருக்கட்டும்!” – இது பெரியாரின் தலையங்கம்; பெரியார் அறிஞர் அல்லர், அவரை விட்டுத் தள்ளுங்கள்! என்று, சில ஞான மரபு இலக்கியவாதிகள் குதிக்கலாம்! ஆனால் கணித/ அறிவியல் நெறிநின்று ஆய்வு புரிந்த அறிஞரான டி.டி. க�ோசாம்பியின், கீதை கட்டுரைகளைப் புறந்தள்ளி விட முடியாதே இவர்களால்? “கீதை = மாபெரும் இலக்கியத் திருட்டு!” என்று ச�ொன்னது பெரியார் அல்லவே? அறிஞர் க�ோசாம்பி ஆயிற்றே! “ ச ா ங் கி ய த ரி ச ன த் தி ன் ம க்க ள் செல்வாக்கைப் பயன்படுத்திக் க�ொள்ளும் ப�ொருட்டு, அதே பெயரைக் கையாண்டு, பெளத்த/ சாங்கிய தரிசனத்தைத் திரிக்கிறது பகவத் கீதை; ‘கரும வினையிலிருந்து விடுபடுதல்’ என்ற பெளத்தத் தத்துவத்தையே, கீதையின் சுல�ோகங்கள் திரித்துக் கூறுகின்றன” - டி.டி. க�ோசாம்பி. “முரண்பாடுகளின் ம�ொத்த மூட்டை =

The common sense - APR.2018

பகவத் கீதை” என்பதில்.. க�ோசாம்பியும், ஹாப்கின்சும், அம்பேத்கரும், பெரியாரும் கூட ஒரே புள்ளியில் வந்து விடுகிறார்கள்! கீதை என்ற ஒரே நூலுக்கு ஏன் இத்துணை மாறுபட்ட உரைகள்? ஏனெனில் அவரவர் பிடித்தங்களே, உரைகளாக! தத்துவம் ஆக்கப்பட்டுவிட்ட ஒரு மிட்டாயின் மேல், அவரவருக்குப் பிடித்தமான ‘கலர் பேப்பர்’ சுற்றல்; அம்பேத்கரே ச�ொல்கிறார்: “Most writers on Gita translate the word Karma yoga as action and Jnana yoga as knowledge, and discuss as if.. Gita was engaged in comparing knowledge versus action. This is quite wrong. By Karma yoga, Gita means the dogmas in Jaimini’s Karma Kanda and by Jnana yoga it means the dogmas in Badarayana’s Brahma Sutras. These writers inflate the meaning of words - Karma & Jnana and make them appear, as though it was a

general treatise on matters of high philosophy”. காந்தி, அரவிந்தர், இன்னும் பலப்பல சான்றோர்களுக்கு, வாழ்க்கையில் “தெளிவு” காட்டியதே பகவத் கீதை தான்! அதன் “தத்துவ தரிசனம்” உலகப் பிரசத்தி – என்ற ஜ�ோடிப்புகளுக்கு இனி மயங்காதீர்கள்! அப்படி யாரேனும் அளந்துவிட்டால், அம்பேத்கர்/ க�ோசாம்பி குத்து விளக்கை எடுத்துக் குத்தி வையுங்கள், ஓடி விடுவார்கள்! பழைய சூத்திரர்களில் இருந்து, இன்று நாம் வேறுபட்டவர் என்று காட்டிக் க�ொள்ள, சற்-சூத்திரர்கள் ஆகிவிட வேணாம்! பக்கத்து வீட்டுக் கீதாவைக் கூட நம்புங்கள், பகவத் கீதாவை ஒருநாளும் நம்பாதீர்! கீதையைப் பூசிப்போம் அல்ல, வாசிப்போம்! மெய்யுணர வாசிப்பதே, வாசகர் வட்டம்... பெரியார் அம்பேத்கர் வாசகர் வட்டம்; அவ் வாசகம் வாழி!

The common sense - APR.2018

1 9


உயர்கல்வி பெறுவதற்காக அமேரிக்கா சென்ற முதல் இந்தியர் என்ற பெருமையைப் பெற்றவர் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள். க�ொலம்பியா பல்கலைக் கழகத்தில் சேர்ந்து ப�ொருளாதாரம், அரசியல், தத்துவம் மற்றும் சமூகவியல் ஆகிய பாடங்களைக் கற்றார்.

ம.வீ.கனிம�ொழி

அண்ணல் அம்பேத்கர் நம்மிடம் எதிர்ப்பார்த்த

சமூக பங்களிப்பு ! செ

ல்வக் க�ோமானாக பிறந்தவரில்லை அண்ணல் அ ம்பேத்க ர் ! அ ர சி ய ல் க �ோ ம ா ன ா க அரசமைப்புச் சட்டத்தை நமக்கு தந்திட்ட சட்டமேதை ; அவர் அரசமைப்புச் சட்டத்தின் வரைவுக்குழுவில் பங்காற்றவில்லை என்றால் இன்றும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் நிலை ஒடுங்கியே இருந்திருக்கும். அவரை தலித் தலைவர் என்றுச் சுருக்கிச் ச�ொல்வது அரசியல் புரிதலற்றவர்களின் அல்லது பிற்படுத்தப்பட்ட , ஒடுக்கப்பட்ட மக்களிடையே பிரிவினை விரும்புகின்றவர்களின் விளிப்பு ம�ொழியாகவே கருதிட வேண்டும் . உயர்கல்வி பெறுவதற்காக அமெரிக்கா சென்ற முதல் இந்தியர் என்ற பெருமையைப் பெற்றவர் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள். க�ொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்து, ப�ொருளாதாரம், அரசியல், தத்துவம் மற்றும் சமூகவியல் ஆகிய பாடங்களைக் கற்றார். 1915ல் “பண்டைய இந்தியாவின் வர்த்தகம்” என்ற தலைப்பில் ஆய்வுச் செய்து முதுகலைப் பட்டம் பெற்றார்.பின்னர் “இந்திய லாபப்பங்கு ஒரு வரலாற்றுப் பகுப்பாய்வு” என்ற ஆய்வுக்கு,‘க�ொலம்பியா பல்கலைக்கழகம்’ அவருக்கு ‘டாக்டர் பட்டம்’ வழங்கிச் சிறப்பித்தது.  மேலும், 1921 ஆம் ஆண்டு “பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் அரசு நிதியைப் பரவலாக்குதல்” என்ற ஆய்வுக்கு ‘முது அறிவியல் பட்டமும்’, 1923 ஆம் ஆண்டு “ரூபாயின் பிரச்சனை” என்ற ஆய்வுக்கு ‘டி. எஸ்.சி பட்டமும்’ பெற்றார். பிறகு சட்டப் படிப்பில் ‘பாரிஸ்டர் பட்டமும்’ பெற்றார்.  இப்படிச் சிறந்த கல்வியாளரான அண்ணல் அம்பேத்கர்

2 0

The common sense - APR.2018

The common sense - APR.2018

2 1


அ வ ர்க ள் , த ா ன் ப டி த்த ப டி ப ்பை வை த் து , ப ெ ற்ற ப ட ்ட ங ்களை க் க�ொ ண் டு வெளிநாட்டு வாழ்க்கைய�ோ அல்லது ச�ொந்த நாட்டில் சுகமான வாழ்க்கையைய�ோ அமைத்துக் க�ொள்ளவில்லை. தான் சார்ந்த ஒடுக்கப்பட்ட ம க்க ளி ன் ச மூ க முன்னேற்றத்திற்காக இரவு , ப க ல ா க க ண் து ஞ ்சா து உழைத்தார். இந்த இந்தியச் சமூகம் அடிப்படையில் ஜாதிய ஏ ற்ற த் த ா ழ் வு க ளை க் க�ொ ண் டி ரு ப ்ப த ா ல் இ ந்த அமைப்பில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் அதிகாரம் நிறைந்த ப த வி க ளைப் ப ெ று வ து இயலாது , என்று அரசமைப்புச் சட்டத்தின் வரைவுக் குழுவில் பங் கு ப ெ ற்றப�ோ து , இ ட ஒதுக்கீடு எனும் உரிமையை சட்ட ரீதியாக செயல்படுத்த வழிவகுத்தார். அந்த இட ஒதுக்கீடு உரிமை மூ ல ம ா க வே இ ன் று இந்தியாவில் புழுவிற்கும் கீழாக ம தி க்க ப ்பட் டு வ ந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் , படித்து வேலைக்குச் சென்று ஓரளவிற்கு மனிதர்களாய் நிமிர்ந்து நிற்க மு டி கி ன்ற து .   ஆ ன ா ல் அ ண்ண லி ன் உ ழ ை ப ்பா ல் கல்வி பெற்று சமூகத்தில்  முதல் தலைமுறையாக, இரண்டாம் தலைமுறையாக தலை நிமிர்ந்து இருக்கும் ஒடுக்கப்பட்டச் சமூக மக்கள் , பணம், பதவி என்று வந்தவுடன் தாங்கள் சார்ந்த சமூக மக்களின் நலனைப் ப ற் றி ய�ோ , இ ந்த ச் ஜ ா தி அமைப்பின் க�ொடூரங்களைப் பற்றிய�ோ கவலைப்படாது ,

2 2

தாங்களும் இந்திய அமைப்பில் உ ய ர் வ கு ப் பி ன ர் எ ன் று த ங ்களை க் க ா ட் டி க் க�ொள்வதற்காக மெனக்கெடு கி ன்ற ன ரே த வி ர் த் து அ ண்ண லி ன் உ ழ ை ப் பி ற் கு நன்றி பாராட்டாதவர்களாவே நடந்து க�ொண்டு இருக்கின்றனர் என்பதே வேதனை.

ஓர் அடிமைக்கு அவனை முதலில் அடிமை என்பதை உணர்த்து, அவன் தானாகவே கிளர்ந்தெழுந்து ப�ோராடுவான்.

The common sense - APR.2018

ஒ டு க்க ப ்ப ட ்ட ம க்க ள் வி டு த லை ப ெ று வ த ற் கு அம்பேத்கர் கூறிய சில வழிகள் கல்வி, அரசியல் அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றுதல், சமவாய்ப்புகளை உருவாக்குதல், மதமாற்றம் ஆ கி ய ன . அ வ ர் ‘ க ற் பி , ஒன்றுசேர், புரட்சி செய் ’ என்று ச�ொன்னதில் உள்ள கல்வி என்பது ப�ொருளாதார ரீதியாக உயர்வதற்கான, கல்வி ம ட் டு மி ல ்லை . அ ர சி ய ல் கல்வியை  வலியுறுத்தினார். “ஓர் அடிமைக்கு அவனை முதலில் அடிமை என்பதை உணர்த்து, அவன் தானாகவே கிளர்ந்தெழுந்து ப�ோராடுவான்” எ ன்றா ர் . இ ந் தி ய ச் ஜ ா தி அ மைப் பி ன் மி க ப ்பெ ரி ய ப ல மே அ து க ரு த் தி ய ல் வ ன் மு ற ை யை க் க�ொ ண் டி ரு ப ்ப து த ா ன் . நே ர டி ய ா ன வ ன் மு ற ை யை க் க�ொ ண் டு ஜ ா தி நி று வ ப ்பட வி ல ்லை . “தான் இழிவானவன், அடிமை” எ ன்பதை அ வ ர்களே ஒ ப் பு க்க ொள்ள வை ப ்ப தில்தான் ஜாதியின் வெற்றி அ டங் கி யி ரு க் கி ற து .   அ ந்த சமத்துவமற்ற கருத்தியலை உடைத்து பெரும் பாடுபட்டு ஒரு சில சதவீத ஒடுக்கப்பட்ட ம க்களே க ல் வி கற்றிருக்கின்றோம். ஆனால்

அந்த குறிப்பிட்ட சதவீத மக்களும் பிரிந்து கிடந்து, தங்களை அடிமைகள் ஆக்கிய பார்ப்பனிய பனியா கூட்டத்திற்கே ஊழியம் செய்கின்றனர். இதில் அண்ணல் அம்பேத்கர் கூறிய புரட்சியை எப்படி செயல்படுத்துவது ? 1 9 0 7 ஆ ம் ஆ ண் டி ல் மெட் ரி க் தே ர் வி ல் வெற்றிபெற்ற அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு, ஒடுக்கப்பட்டச் சமூகத்தில் இருந்து ஒரு மாணவர் பல தடைகளை கடந்து பெற்ற மகத்தான வெற்றி என்றக் காரணத்தினால், அவரை பாராட்டுவதற்காக கிருஷ்ணாஜி அர்ஜுன் கேலுஸ்கர் என்னும் ஆசிரியர் ‘புத்தரின் வாழ்க்கை வரலாறு’ என்ற நூலினை பரிசாக அளித்தார். அந்த நூல் தான் அண்ணலின் பிற்கால புத்தம் பற்றிய புரிதலுக்கும், ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் இழிவு நீங்க மதமாற்றம் ஒன்றே தீர்வு என்று அவரின் சிந்தனையை

செப்பனிட்டது. “என் கைகளில் ம ட் டு ம் அ ந்த ம னு கி டை த் தி ருப்பானாகில் அவனை அப்படியே கடித்துக் குதறி இருப்பேன். ,அவனுடைய ஆவி வடிவம் அல்லவா ஜாதி  அமைப்பு முறையை இன்றளவும் பாதுகாத்து வருகிறது’’ எனச் சீறிச் சினந்தவர் அ ண்ண ல் அ ம்பேத்க ர் . ஆ ன ா ல் எத்துணை  ஒடுக்கப்பட்ட  மக்கள் அவரின் இந்தச் சீற்றத்தை புரிந்துக் க�ொ ண் டு இ ந் து ம த த ்தை யு ம் , கடவுளர்களையும் விட்டொழித்தனர்? 1 9 1 8 ல் மு ம ்பை யி ல் உ ள்ள சைதன்ஹாம் கல்லூரியில் ப�ொருளியல் பே ர ா சி ரி ய ர ா க அ ண்ண ல்   ப ணி ய ா ற் றி ன ா ர் . அ ங் கு   ஜ ா தி பாகுபாடு கடுமையாக அண்ணலை த ன் ப ணி யை ச் செய்ய வி ட ா து தடைப்போட்டது. உயர் ஜாதி  என்று ச�ொ ல் லி க்க ொள்ப வ ர்களை வி ட கல்வியிலும், அறிவிலும் பல மடங்கு உயர்ந்திருந்தாலும் ஒடுக்கப்பட்டச் ஜாதியில் பிறந்த ஒரே காரணத்துக்காக தான்  அவமானப்படுவதை கண்டு அ ம்பே த க ர் ம ன ம் வ ரு ந் தி ன ா ர் . அவரின் கல்வித் தகுதியை புறக்கணித்த இந்திய ஜாதி முறைகளைப் பற்றிக் கூ றி ய அ ம்பேத்க ர் அ வ ர்க ள் “இந்தியாவில் ஜாதி அமைப்பு ஏணி ப டி க்கட் டு அ மைப் பி ல் உள்ளது”என்றார். ஏனெனில் ஏணியின் உச்சத்தில் இருப்பவன் கீழே இருக்கும் மக்களை ஒடுக்குகின்றனர் என்ற கவலை இல்லது தாங்கள் ஒடுக்க ஒரு ஜாதிய மக்கள் தங்களுக்கு கீழே இருக்கின்றனர் என்ற மனநிலைதான் ஜாதியை இன்றளவும் உயிர்ப்போடு வைத்திருக்கின்றது என்று அறிவியல் ரீதியாக ஜாதி நிலைத்திருப்பதன் க ா ர ண த ்தை வி ள க் கி ய வ ர்   அ ண்ண ல் அம்பேத்கர் அவர்கள்.  இந்து மதத்தில் உள்ள

The common sense - APR.2018

2 3


ஒவ்வொரு வர்ணமும் பல ம ா டி க ளைக்க ொண ்ட அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பு ப�ோலத்தான். ஆனால் ஒரு மாடியில் இருந்து இன்னொரு மாடிக்குச் செல்வதற்கு என்று எந்தப் படிகளும் கிடையாது” என்றார். அதனாலேயே “ஓர் ஆதிக்கச் ஜாதியில் பிறப்பவன் கருவிலேயே நீதிபதி ஆகும் கனவைக் க�ொண்டிருக்கிறான். ஆனால் ஒரு த�ோட்டியின் ம க ன�ோ க ரு வி ல் இ ரு க் கு ம்போதே த�ோட் டி யாவதற்கான வாய்ப்பைத்தான் க�ொண்டிருக்கிறான்” என்றார். இ த்தகை ய இ ழி நி லையை ம ா ற் று வ த ற் கு ‘ ’ அ ர சி ய ல் க�ொடுமையை விடச் சமூகக் க�ொடுமை பயங்கரமானது. எனவே சமூகத்தை எதிர்த்து நி ற் கு ம் சீ ர் தி ரு த்த வ ா தி , அரசாங்கத்தை எதிர்த்து நிற்கும் அரசியல்வாதியை விட தீரம் மிகுந்தவன்” என்ற அண்ணலின் கருத்தை புரிந்துக் க�ொள்ள வேண்டும் , அந்தக் கருத்தை ந�ோ க் கி யே ந ம் ப ய ண ம் இருந்திட வேண்டும் .   “…ஜாதியை அடிப்படையாக வை த் து நீ ங ்க ள் எ தை உ ரு வ ா க் கி ன ா லு ம் – அ து உடைந்து சிதறி உருப்படாமற் ப�ோகும்…” என்பது தான் அண்ணலின் ஆணித்தரமான க ரு த் து . அ ந்த க ரு த ்தை அடிப்படையாகக் க�ொண்டு தான் , அகமணமுறை ஒழிந்தால் தான் ஜாதி ஒழியும் என்பதில் அ ம்பேத்க ர் உ று தி யு ட ன் இருந்தார். ஜாதி ஆணவக் க�ொலை க ள் இ ன் று ம் த�ொடர்வதை ந ா ம்

2 4

வே த னைய�ோ டு பார்க்கின்றோம். மேலும் , ஜாதி எ ந்த இ ட த் தி ல் இ று க ப ற் றி யு ள்ளத�ோ அ ங ்கே பெண்ணடிமையும் இருக்கும், எனவே பெண் விடுதலைக்கும் அண்ணல் அம்பேத்கர் குரல் க�ொடுத்தார். ஒரு பெண்ணைக் ஜாதிக்குள் அடக்கிவைப்பதன் மூ ல ம் அ க ம ண வ ழக்க ம் க ா ப ்பாற்ற ப ்ப டு வ தை யு ம் வி ள க் கு கி ற ா ர் . அ க ம ண முறையால் ஜாதி உருவானது ம ட் டு ம ல்ல . ஜ ா தி யை த்   த�ொடர்ந்து தக்கவைக்கவும் அ து உ த வு கி ற து எ ன் று சுட்டிக்காட்டுகின்றார்.

ஜாதியை அடிப்படையாக வைத்து நீங்கள் எதை உருவாக்கி னாலும் - அது உடைந்து சிதறி உருப்படாமற் ப�ோகும் என்பதுதான் அண்ணலின் ஆணித்தரமான கருத்து.

The common sense - APR.2018

எ வ ன் ஒ ரு வ ன் த ன் உ ரி மை க ளை எ ப ்போ து ம் தற்காத்துக்கொள்ள தயாராக இருக்கிறான�ோ, யார் ஒருவன் ப �ொ து வி ம ர்ச ன த் து க் கு அச்சப்படாமல் இருக்கிறான�ோ, அடுத்தவன் கைப்பாவையாக மாறாமல் ப�ோதிய சிந்தனையும் சுய மரியாதையும் பெற்று இ ரு க் கி ற ா ன�ோ , அ வ னே சுதந்திரமான மனிதன் என்பார் அண்ணல் அவர்கள். அந்த நி லை யி ல் இ ரு ந்தே ந ா ம் ப�ோராட வேண்டி உள்ளது. இ ன் று ம் எ ஸ் / எ ஸ் . டி வ ன்க ொ டு மை த் த டு ப் பு ச் ச ட ்ட த் தி ல் ம ா ற்றத ்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பித்த தீர்ப்புக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நடந்த  பாரத் பந்த்தில் வன்முறை ஏ ற்ப ட ்ட தி ல் ம த் தி ய பி ர தே ச த் தி ல் , ராஜஸ்தானில் என 9 தலித்துகள் க�ொல்ல ப ்ப ட ்ட ன ர் எ ன ச் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.

மீண்டும் ஒரு உரிமை மீட்புப் ப�ோராட்டத்திற்கு நாம் தாயாராக வேண்டிய சூழல் இன்றைய இந்தியாவில் நிலவுகின்றது. இதில் சந்தையூர் ப�ோன்ற ஒ டு க்க ப ்ப ட ்ட ம க்க ளி ன் ஒற்றுமையைக் குலைக்கும் பிரச்சனைகளுக்கு விரைந்து தீர்வு கண்டு செயல்பட வேண்டிய தருணத்தில் இருக்கின்றோம். புத்தர் மரணப்படுக்கையில் இருந்தார் .  அப்போது தலைமைத் த�ோழர்  ஆனந்தன் புத்தரிடம் கேட்கின்றார், “அய்யன்மீர், தங்களுக்குப் பிறகு எங்களை யார் வழி நடத்துவார்கள்? இந்தச்  சங்கத்திற்கு யார் தலைமை ஏற்பார்கள்?’’ அதற்கு புத்தர், “இது நாள் வரை நான் உங்களுக்கு ப�ோதித்த ‘ த ம்ம ம் ’ உ ங ்களை த் த லைமையே ற் று வழிநடத்தும். தம்ம பாதையே நீங்களும் சங்கமும் செல்ல வேண்டிய பாதை’’ என பதில் அளிக்கிறார். எனக்குப் பின் யார் வழிகாட்ட முடியும்? என்பதற்கும் அம்பேத்கர் அந்த ச�ொற்களையே ச�ொல்கிறார் ;“என்னைப் ப�ோல் சமுதாயத்தில்

புறக்கணிக்கப்பட்டவர்கள் என் மக்கள். என்னை மனதார நினைப்பதற்கும், என் வழியைத் த�ொடர்வதற்கும் என்னுடைய நூல்களே உதவும்.’’ என்கின்றார். தன் வாழ் நாளெல்லாம் செல்வச் செழிப்பில் வாழ்ந்திட வாய்ப்புகள் இருந்தும், ஒடுக்கப்பட்ட ம க்க ளி ன் மு ன்னேற்ற ம் ஒ ன ்றையே கு றி க்க ோ ள ா க க�ொ ண் டு வ ா ழ ்ந்த வ ர் அண்ணல் , இன்று அவர் நம்மிடையே இல்லை என்ற ப�ோதும், அவரின் நூல்களும் - எ ழு த் து க்க ளு ம் உ யி ர்ப்போ டு இருக்கின்றன, அந்த உயிர்ப்பு எழுத்துக்களை ஆயுதமாகித் தான் ஜாதிய அமைப்பினை உ யி ர ற்ற ச ட ல ம ா க பு தை த் தி ட மு டி யு ம்   எ ன்பதை பு ரி ந் து க�ொ ண் டு செயலாற்ற வேண்டும். அவர் நம்மிடம் விரும்பியதும்  இதுவே; அண்ணலை வாசிப்போம்; இந்தியா வின் ஜாதிய அமைப்பை ப�ொசுக்கிடுவ�ோம் !!

The common sense - APR.2018

2 5


சைமன் கமிஷன் பம்பாய் வந்திறங்கியதும் பெரும் எதிர்ப்புக் கிளம்பியது. சைமன் கமிஷனுக்கு எதிராக ம�ோதிலால் நேரு தலைமையில் சுய ராஜ்ஜிய கமிட்டி மிகத் தீவரமாக செயல்பட்டுக் க�ொண்டிருந்தது.

அடிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்த

இனத்திற்கு அதிகாரத்தைப்

பெற்றுத் தந்ததில் சி.திருமலைஞானம்

2 6

புரட்சியாளர் அம்பேத்காரின் பங்கு

The common sense - APR.2018

ரி ய கூ ட ்ட த் தி ன் ஆ ண வ அ ட க் கு மு ற ை க ள ா ல் ஒ ரு ப ெ ரு ஞ ்ச மூ க ம் அ டி மை சமூகமாக சிக்கி திணறிக் க�ொண்டிருந்த வேளையில் அதை எதிர்த்து களமாடிய சமூக விடுதலை ப�ோராளிகள் பலர். புத்தரில் த�ொடங்கி ஜ�ோதிபா பூலே, சாவித்திரிபா பூலே, பகுத்தறிவு பகலவன் பெரியார் ப�ோன்றோர் வரிசையில், ஒடுக்கப்பட்ட இச்சமூகத்தின் விடிவெள்ளியாக , அடிமை விலங்கை உடைத்தெறிந்து நம்மையெல்லாம் அ தி க ா ர த ்தை சு வைக்கவைத்த ச ட ்ட மாமேதை பாபாசாகேப் அம்பேத்கர்

அவர்கள் பிறந்த மாதத்தில் அவர் பெற்று தந்த அதிகாரத்தை பற்றித்தான் இக்கட்டுரை விவரிக்கிறது.1919 -ஆம் வருட இந்திய அரசாங்க சட்டத்தின் படி பத்தாண்டு கால இ று தி யி ல் அ ர ச ா ங ்க ச ட ்ட த் தி ன் செயல்பாடுகள் பற்றியும், இதில் திருத்தம் தேவையெனில் அறிக்கை சமர்ப்பிப்பது பற்றியும் ஒரு ஆணை அமைக்கப்பட வேண்டும். அதன்படி சர் ஜான் சைமன் தலைமையில் பிரிட்டிஷ் பிரபுக்கள் மற்றும் ப�ொது சபையைச் சேர்ந்த ஆறு பிரதி நிதிகளைக் க�ொண்டு அமைக்கப்பட்டதுதான் சைமன் குழு. இதில் இந்தியர் யாருமில்லை

The common sense - APR.2018

2 7


ஒ ரு வ ர ா க இ ரு ந்தா லு ம் அவருக்கு அந்த கமிட்டியின் செ ய ல்பா டு க ள் பி டி க்கா த காரணத்தால் தான் தனியாக ஒரு அறிக்கையை மே மாதம் 17-ம் தேதி 1930 வருடம் சைமன் க மி ச னி ட ம் வ ழங் கி ன ா ர் . பு ர ட் சி ய ா ள ரி ன் அ றி க ்கை மற்றவர்களி ன் அறிக்கை யி லிருந்து சற்று வேறுபட்டிருந்தது. அ த ா வ து ம த ர ா ஸ் ஆ தி தி ர ா வி ட ம க ா ஜ ன ச பை தாழ்த்தபட்டோருக்கு தனி வாக்காளர் த�ொகுதி வேண்டும் என்று கேட்க பார்பனரல்லாத அ மைப் பு ம் அ தையே வ லி யு று த் தி ய து . மு ஸ் லீ ம் அமைப்புகள் பம்பாயிலிருந்து சி ந் து வை பி ரி த் து மே ற் கு எல்லையில் தனி மாகாணம் அமைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியது. எ ன்ற ரீ தி யி ல் க ா ங் கி ர ஸ் ம ற் று ம் முற்போக்காளர் பலர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இந்த காரணத்திற்காகத்தான் எதிர்த்தார்களா என்ற கேள்வி ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இவர்களின் எதிர்ப்பைச் சாமாளிக்கும் விதத்தில் சைமன் குழு அறிக்கை க�ொடுத்த பிறகு அதைப்பற்றி விவாதிக்க இலண்டனில் ந டை ப ெ று ம் ம ா ந ா ட் டி ற் கு இ ந் தி ய பிரதிநிதிகள் அழைக்கப்படுவார்கள் என்ற அறிவிப்பை பிரிட்டிஷ் அரசு வெளியிட்டது. இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டாலும் சைமன் குழுவிற்கு எதிராக காங்கிரஸ் கட்சியினரின் ப�ோராட்டம் அடங்கவில்லை. எனவே பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் அனைத்து மாகாணங்களும் ஒரு கமிட்டி அமைத்து சைமன் குழுவிற்கு ஆதரவாக பணிபுரிய வேண்டும் என்று பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் சுற்றறிக்கை அனுப்பியது. அதன் படி பம்பாய் மாகாணத்தின் சார்பாக அமைக்கப்பட்ட கமிட்டியில் ஒருவராக நியமிக்கப்பட்டவர் தான் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர். திட்டமிட்ட

2 8

படி பெப்ரவரி 3-ம் தேதி 1929 -ஆம் ஆண்டு சைமன் கமிஷன் பம்பாய் வந்திறங்கியதும் பெரும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது. சைமன் கமிசனுக்கு எதிராக ம�ோதிலால் நேரு தலைமையில் இந்தியாவிற்கான அரசியல் சட்ட முன்னெடுப்புகளை வடிவமைக்க சுயராஜ்ஜிய கமிட்டி அமைக்கபட்டு மிகத் தீவிரமாக செயல்பட்டு க�ொண்டிருந்தது. ஒருபுறம் மாகாண கமிட்டிகளின் ஆதரவுடன் சைமன் கமிசன் மறுபுறம் சுயராஜ்ஜிய க மி ட் டி எ ன் று ப ெ ரு ம் ப�ோட் டி யே நடைபெற்று க�ொண்டிருந்தது. ஒரு வழியாக சைமன் கமிசன் நாடு முழுவதும் சுற்று பயணம்செய்துஅனைத்துஅமைப்புகளிடமும் அவர்களின் பிரச்சினைகளை அறிக்கையாக பெற்று க�ொண்டிருந்தது அதன்படி பல்வேறு அமைப்புகள் தங்களது க�ோரிக்கைகளைச் சமர்பித்தது. பம்பாய் மாகாண கமிட்டி மே மாதம் 10-ம் நாள் 1930 - ஆம் வருடம் தங்களது அறிக்கையைச் சமர்பித்தது. புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் இந்த கமிட்டியில்

The common sense - APR.2018

புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் இ வை ய னை த் தி ற் கு ம் நேரெதிரான தனது கருத்துகளை அறிக்கையாக சமர்பித்தார் அவையாவன... (அம்பேத்காரின் பேச்சும் எழுத்தும் த�ொகுதி -35 லி ரு ந் து சு ரு க்க ப ்ப டு த் தி எழுதியுள்ளேன்) பி ரி வு 1 : ( i ) பம்பா ய் மாகாணத்திலிருந்து கர்நாடக ம ற் று ம் சி ந் து ப கு தி க ளை பிரிக்ககூடாது பிரிவு 2: (i) சட்ட மன்ற உ று ப் பி ன ர்க ள் ஒ ரு முடிவையெடுத்தால் அதற்கு மாகாண நிர்வாக குழு செயலுரு க�ொடுக்க வேண்டும். (ii) அமைச்சர் தவறிழைத்தால் வழக்கு பதிவு செய்யபட்டு நீ தி ம ன்ற வி ச ா ர னை க் கு

உட்படுத்த வழிவகை செய்யபட வேண்டும். ( i i i ) அ ர சி ய ல் ச ா ச ன அ மைப் பி ன் த லை வ ர ா க ஆளுநர் இருக்கலாமே தவிர நெருக்கடி நிலை காலங்களில் அவருக்கு எந்த அதிகாரமும் அளித்தல் கூடாது. பிரிவு 3: (i) வயது வந்தோருக்கு வ ா க் கு ரி மை வ ழ ங ்கபட வேண்டும்.

தன் மக்கள் படும் துயரங்களை, வாழ்வியல் பிரச்சனைகளை தன்னுள் புழுங்கிக் க�ொண்டிருந்த அனைத்தையும் சர வெடியாக வெடித்தார் அம்பேத்கர். ம�ொத்த அவையும் அவரை உற்றுப் பார்த்தது.

(ii) வகுப்புவாரி மற்றும் இனவாரி பிரதிநிதித்துவம் வ ழ ங ்க கூ ட ா து . ஐ ர�ோப் பி ய ர்க ளு க்கா ன தனிவாக்காளர் த�ொகுதிகளை தவிர மற்ற எவருக்கும்(தலித் ம ற் று ம் மு ஸ் லீ ம் ) த னி வாக்காளர் த�ொகுதி வழங்க கூடாது. இடஒதுக்கீட்டுடன் கூ டி ய ப �ொ து வ ா க்கா ள ர் வழங்கபட வேண்டும். (iii) மக்கட்தொகையின் அடிப்படையில் மாவட்டங்கள் சம அளவில் பிரிக்கப்பட்டு அதற்கேற்றார் ப�ோல பிரதி நி தி த் து வ ம் அ ளி க்க ப ்பட வே ண் டு ம் . கு டி யி ரு ப் பு தகுதியின் அடிப்படையில் வே ட ்பா ள ர் தே ர் வு நிராகரிக்கப்பட வேண்டும். ( i v ) ல க்ன ோ ஒ ப ்பந்த ம் நிரந்தரமானதல்ல. (v) மாநிலத்தில் இரண்டாவது சட்ட மன்றம் கூடாது. ( v i ) ச ட ்ட ம ன்ற ங ்க ள் தங்களின் செயல்பாடுகளை மேம்ப டு த் தி க�ொ ள் ளு ம் வண்ணம் சில வறையறைகளை வ கு த் து க�ொள்ள ல ா ம் .

The common sense - APR.2018

2 9


ஜனாதிபதியை நியமிக்கவ�ோ அல்லது நீக்கவ�ோ தனக்கு வறையறுக்கப்பட்ட க�ோட்பாடுகளுக்குட்பட்டு செயல்படும் வகையில் சட்டமாக்கபட வேண்டும். நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானம் க�ொண்டு வர சட்ட மன்றங்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கப்பட வேண்டும். பிரிவு 4: (i) இந்தியா முழுவதும் மாகாண சுயாட்சி நிலவ வேண்டும். (ii) மாநில அரசாங்க பணிகள் சம்பந்தமாக ம த் தி ய உ ள் து ற ை அ மைச்ச க த் து ட ன் நேரடியாக த�ொடர்பு க�ொள்ள வேண்டும் பிரதம அமைச்சகத்துடனான த�ொடர்பு தேவையில்லாதது.

பிரிவு 5: (i) ராஜாங்க மந்திரிகளால் வழங்கபடும் பணி நியமன முறையை தவிர்த்து இதற்காக மாநில தேர்வானையம் ஒன்று அமைக்கபட வேண்டும்.பணிகள் சம்பந்தமாக இந்திய தேர்வானையத்துடன் கலந்தால�ோசிக்கும் முறையில் அமைக்கபட வேண்டும்.அரசு பணிகள் சம்பந்தமான அ னை த் து ம் வே க ம ா க ந டை ப ெ று ம் வண்ணம் இந்தியமாக்கபட வேண்டும். அதற்கேற்றார்போல சம்பள விகிதங்களும் இ ந் தி ய ா மு ழு வ து ம் ச ம ச் சீ ர ா க்கபட

3 0

வே ண் டு ம் . பி ற்ப டு த்த ப ்ப ட ்டோ ரு க் கு இந்தியா முழுவதும் வேலைவாய்ப்பினை ஏற்படுத்தும் முறையில் இருக்க வேண்டும். மேற்குறிப்பிட்ட சட்ட வரைவினை தனது கைய�ொ ப ்ப மி ட் டு சை ம ன் கு ழு வி ற் கு பரிந்துரையாக க�ொடுத்தார். அதன் பிறகு சை ம ன் க மி ச ன் த ன து அ றி க ்கையை வெ ளி யி ட ்ட து இ து ம க்க ள ா ல் ஏ ற் று க�ொள்ளத்தக்க வகையில் இல்லாததாலும் மேலும் ம�ோதிலால் நேருவின் அறிக்கையும் பிரிடிஷ் அரசினால் ஏற்று க�ொள்ளமுடியாத நிலையில் அரசின் ஆனைப்படி வட்ட மேசை மாநாட்டை நடத்த ஆயத்தமானது. ம�ொத்தம் 89 உறுப்பினர்கள் பல்வேறு அம்மைப்புகளிலிருந்தும் முதலாம் வட்ட மேசை மாநாட்டில் கலந்து க�ொண்டார்கள். தாழ்த்தபட்டோர் களின்பிரதிநிதியாக தாத்தா திவான் பகதூர் இரட்டைமலை சீனிவாசன் அ வ ர்க ளு ம் , பு ர ட் சி ய ா ள ர் அம்பேத்கர் அவர்களும் கலந்து க�ொண்டனர். இலண்டன் நகரில் பிரபுக்கள் சபை இருக்கும் தெரு ப ெ ரு ங் கூ ட ்ட த்தா ல் நி ர ம் பி வ ழி ந்த து . ப ெ ரு ம தி ப் பி ற் கு றி ய மன்னர் த�ொடங்கி வைக்க பிரிடிஷ் பிரதமர் ராம்சே மெக்டொனால்டு தலைமையில் முதலாம் வட்ட மேசை மாநாடு பிரம்மாண்டமாக த�ொடங்கியது. பல்வே று அ மைப் பு க ளி ன் ச ா ர்பா க வ ந்த பி ர தி நி தி க ள் பே ச த் த�ொடங் கி ன ர் . மூ ன் று பே ர் பே சி மு டி த்த வு ட ன் ப ெ ரு ம்மன்னர்க ள் , அ றி வு ஜீ வி க ள் , ச ட ்ட வ ல் லு ன ர்க ள் குழுமியிருக்கும் அவையில் தன் மக்கள் படும் துயரங்களை,வாழ்வியல் பிரச்சினைகளை த ன் னு ள் பு ழு ங் கி க�ொ ண் டி ரு ந்த அனைத்தையும் சரவெடியாக வெடித்தார் அம்பேத்கர் ம�ொத்த அவையும் அவரை உற்று பார்த்தது. அவர் பேசிய கருத்துகளை சுருக்கமாக பார்த்தால் “இந்தியாவின் ம�ொத்த மக்கட்தொகையில் ஐந்தில் ஒரு பங்கு

The common sense - APR.2018

அடிமையினமாக நடத்தபடு கிறார்கள். இந்த எண்ணிக்கை பிரான்ஸ் , பிரிட்டன் ப�ோன்ற நாடுகளின் எண்ணிக்கையை வி ட அ தி க ம் . பி ரி ட் டி ஷ் இந்தியாவிற்கு முன்பு நாங்கள் எ தி ர்க ொண ்ட ச மூ க , ப �ொ ரு ள ா த ர பி ர ச் சி னை களிலிருந்து விடுபட்டு இன்று மு ன்னேற்றத ்தை ந�ோ க் கி நகர்வோம் என்ற நம்பிக்கை யி ல்லா ம ல் இ ரு க் கி ற�ோ ம் . பி ரி ட் டி ஷ் இ ந் தி ய ா வி ற் கு மு ன் பு ந ா ங ்க ள் க ல் வி மறுக்கப்பட்ட, ஏரிகள் மற்றும் ப�ொது குளங்களில் நீரெடுக்க அ னு ம தி க்க ப ்பட ா த , இராணுவம் மற்றும் காவல் படைகளில் சேர்க்கப்படாத நி லை யி ல் இ ரு ந்த ோ ம் . இன்றைக்கும் இந்த க�ொடு மைகளிலிருந்து விடுபட்டதாக ந ா ங ்க ள் உ ண ர வி ல ்லை . த�ொழிலாளர்,முதலாளித்துவ பி ர ச் சி னை க ளி ல் க வ ன ம் செ லு த் து கி ற இ ந்த அ ர சு தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் சமூக க�ொடுமைகளை செவிக�ொடுத்து கேட்பதாக தெரியவில்லை. சமுக பிரச்சினைகளுக்கெதிராக சட்டமும் , நீதியும் இருக்கும் பட்சத்தில் அதை பயன்படுத்த அரசு அஞ்சுகிறது.இது ப�ோன்ற வன்கொடுமைகளுக்கெதிராக ச ட ்ட த ்தை யு ம் , நீ தி யை யு ம் கை யி லெ டு த்தா ல் ப ெ ரு ம் பான்மை சமுகங்களின் எதிர்ப் பினைசந்திக்க வேண்டியிருக்கும் என்று இந்த அரசு நினைக்கிறது. எ ன வே இ னி யு ம் அ டு த்த வ ர்களை ந ம் பி யே இருப்பதை விட அதிகாரத்தை பெற இச்சமுகம் விரும்புகிறது”. புரட்சியாளர் அம்பேத்கரின்

இந்த பேச்சு அவையில் இருந்த அ னை வ ரை யு ம் ஈ ர்த்த து த ா ழ ்த்த ப ்ப ட ்டோர்க ளி ன் பிரச்சினை குறைந்தபட்சம் ச பை யி ல் இ ரு ந்த அ னை வரையும் சென்றடைந்தது. பிரிடிஷ்அரசுபிரதிநிதிகளையும் அம்பேத்கரின் பேச்சு ஈர்த்தது இதன் விளைவாக அம்பேத்கரை மு த ல ா ம் வ ட ்ட மேசை மாநாட்டில் அமைக்கப்பட்ட ஒன்பது குழுவில் சில குழுக் களைத் தவிர பெரும்பான்மை யான குழுவில் உறுப்பினராக சேர்த்தது. அதிலும் குறிப்பாக சிறுபான்மையினர் குழுவில் உ று ப் பி ன ர ா க இ ரு ந்த து மி க ப ்பெ ரு ம் ம ா ற்றத ்தை ஏ ற்ப டு த்த வ ல்ல ச ட ்ட பிரகடனத்தை அறிக்கையாக சமர்பிக்க ஏதுவாக இருந்தது.

த�ொழிலாளர் , முதலாளிதத்துவ பிரச்சனைகளில் கவனம் செலுத்துகிற இந்த அரசு தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் சமூகக் க�ொடுமை களைச் செவி க�ொடுத்துக் கேட்பதாகத் தெரியவில்லை.

சி று ப ா ன ்மை யி ன ர் கு ழு என்பது நாட்டின் மிக முக்கிய பிரச்சினையாக கருதபட்ட வகுப்புவாரி பிரதி நிதித்துவ சிக்கலை பற்றி விவாதித்து தீ ர ்வை ப ெ ற பி ரி ட் டி ஷ் பி ர த ம ர் தி ரு . ர ா ம்சே மெக்டொனால்டு அவர்களின் நேரடி கட்டுபாட்டில் இயங்கி க�ொண்டிருந்தது. அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்த சமூகத்தை கல்வி, ப�ொருளாதர மற்றும் அரசியல் ரீதியில் மாற்று வ த ற்கா ன மி க மு க் கி ய நி பந்தனை க ளை இ ந்த சிறுபான்மை குழுவிடம்தான் சமர்ப்பித்தார். அவையாவன

1. சமத்துவ உரிமை: (i) சமுகத்தில் சட்டத்தின் மு ன் அ னை வ ரு ம் ச ம ம் . ந ா ட் டி ல் ஒ ரு கு டி ம க ன்

The common sense - APR.2018

3 1


அனுபவிக்க தடை நேர்ந்தால் குறைந்த பட்சம் 5 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கவேண்டும்.

இன்னொரு குடிமகன் மீது தீண்டாமை மற்றும் வன்கொடுமைகளை நிகழ்த்தும் ப�ொழுது இதற்கு துணையாக இருக்கும் பழைய சட்டத்தினை (அபராதம், அவமதிப்பு) ரத்து செய்து புதிய சட்டத்தில் சேர்க்க வழிவகை செய்ய வேண்டும். (ii)நிர்வாக ரீதியில் நடவடிக்கை சட்டம் திருத்தம் பெற வேண்டும். ஐர�ோப்பிய கு டி ம க னு க் கு நி ர்வா க ரீ தி யி ல ா ன ந ட வ டி க ்கையைப் ப�ோ ல இ ந் தி ய குடிமகனுக்கும் இருத்தல் வேண்டும்.

2.சம உரிமையைத் தடையின்றி அனுபவித்தல்: தாழ்தப்பட்டோர் சம உரிமைகளை அனுபவிக்க முற்படும் ப�ொழுது வைதீக சமுகத்தில் அவர்களுக்கு எதிராக பல வன்முறைகள் நிகழலாம். 1919-ம் வருட சட்டத்தின் 11-வது பிரிவில் குற்றம், தண்டனை பிரிவில் கீழ்கண்ட க�ோரிக்கைகள் சேர்க்கபட வேண்டும். (i) தீண்டாமையின் பழைய நிலைமையைக் கருத்தில் க�ொண்டு தாழ்த்தபட்டோருக்கு சட்டம் வழங்கியுள்ள உரிமைகள், வசதிகள் , ப�ொது கிணறுகள், ப�ொழுதுப�ோக்கு விடுதிகள், நடைப்பாதைகள், ப�ொதுதுறையால் பராமரிக்கப்படும் இடங்கள் ப�ோன்றவற்றை

3 2

(ii) வைதீக தனி நபர்களால் மட்டுமல்லாமல் ம�ொத்த வைதீக சமுகத்தால் எதிர்க்கப்படும் ப�ொழுது இ து ப ெ ரு ம் வ ன் மு ற ை யை த் தூண்டும் முறையில் அமையும். த ா ழ ்த்தப ட ்டோர்க ள் வை தீ க இந்துக்களின் நிலங்களை வாரத் தவணையில் பயிரிடுபவராகவும், கிராமத் த�ொழிலாளர்களாகவும் நம்பி வாழும் நிலையில் தங்களது உ ரி மை க ளை அ னு ப வி க் கு ம் ப�ொழுது இவற்றிற்கு தடைவிதித்தல் எ ன்ப து த ா ழ ்த்தப ட ்டோ ருக்கெதிராக பயன்படுத்தபடும் க�ொடிய ஆயுதமாகும். (iii) தாழ்த்தபட்டோருக்கு வீடு வாடகை அல்லது நில குத்தகை விடுவதற்கோ, சேவை செய்வ த ற்க ோ அ ல்ல து சேவையை பெறுவதற்கோ, சமுகதில் இருந்துவரும் உறவு முறையை கருத்தில் க�ொண்டு த�ொழில் செய்ய மறுத்தால�ோ குறைந்த பட்சம் த ண ்ட னை 7 ஆ ண் டு க ள் த ண ்ட னை வழங்கப்பட வேண்டும்.

3.பாரபட்சத்திற்கு எதிரான பாதுகாப்பு: த ா ழ ்த்த ப ்ப ட ்டோ ரி ன் உ ரி மை க ளு கெதிராக சட்ட மன்றத்தால�ோ அல்லது நிர்வாக அமைப்புகளால�ோ எந்தவ�ொரு சட்டவிதிகளையும், திருத்தங்களையும் க�ொண்டுவரக் கூடாது. (i) ஒப்பந்தங்களைச் செய்து க�ொள்வதற்கும், ச�ொ த் து க ளை வ ா ங ்க வு ம் , வி ற்க வு ம் உரிமையுண்டு (ii) கல்வி, ராணுவம் ப�ோன்றவற்றில் சே ர் த் து க�ொள்ள வு ம் இ ன வ ா ரி அ டி ப ்படை யி ல் பி ர தி நி தி த் து வ ம் அளிக்கப்பட வேண்டும் (iii) அனைத்து ப�ொது ச�ொத்துக்களை,

The common sense - APR.2018

பாதுகாப்பு:

ப�ொது இடங்களைப் பகிர்ந்து க�ொள்ள உரிமையுண்டு

4.சட்ட மன்றத்தில் பிரதி நிதித்துவம்: தாழ்த்தப்பட்டோருக்கு த ங ்க ள து செல்வாக ்கை பேணிகாக்க சட்ட மன்றத்தில் ப�ோதிய பிரதி நிதித்துவம் வேண்டும். (i) மத்திய , மாகாண சட்டப் பேரவைகளில் ப�ோதிய பிரதி நிதித்துவம். (ii) தங்கள் நலன்களைக் காக்க தங்களில் ஒருவர் சட்ட மன்ற பிரதி நிதியாக வர வேண்டும்.

5. சேவைகளில் ப�ோதிய பிரதி நிதித்துவம்: ப�ொதுத்துறை மற்றும் அரசு ப ணி க ளி ல் த ா ழ ்த்த ப ்ப ட ்டோ ரி ன் இருப்பை உறுதி செய்யும் விதத்தில் (i) அரசு ப�ொதுத் தேர்வானை ய ம் அ மைக்க ப ்பட் டு அதன் மூலம் வகுப்புவாரி பி ர தி நி தி த் து வ த் தி ன் அ டி ப ்படை யி ல் ப ணி ய ா ள ர் தே ர் வு செய்யப் பட வேண்டும். (ii) தேர்ந்தெ டு க்க ப ்ப ட ்ட பணியாளரை நீக்க சட்ட மன்றத்திற்கோ , நிர்வாக அ மைப் பி ற்க ோ எ ந்த அதிகாரமும் இருத்தல் கூடாது.ஒய்வு பெற்றவுடன் ம ற்ற து ற ை க ளி ல் பணிபுரிய கூடாது.

சட்டப் பேரவையில் பங்கு பெற்று அரசு நடவடிக்கை களில் செல்வாக்கு செலுத்துவதைப் ப�ோல அரசின் ப�ொதுவான க�ொள்கையை வகுப்பதற்கான வாய்ப்பும் தாழ்த்தப் பட்டோருக்கு வழங்கப்பட வேண்டும். இதற்கு அவர்களுக்கு அமைச்சரவை யில் இடம் க�ொடுக்க வேண்டும்.

தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கெ தி ர ா ன வ ன்க ொ டு மை க ள் மற்றும் க�ொடுஞ்செயல்களை த டு க் கு ம் வ கை யி லு ம் அ வ ற் று க்கெ தி ர ா க ந ட வ டி க ்கையெ டு க் கு ம் வ கை யி லு ம் த ா ழ ்த்த ப ்ப ட ்ட மக்களுக்கென்றே ஓர் தனி இலாகா அமைக்கவேண்டும். த ா ழ ்த்த ப ்ப ட ்ட ம க்க ளி ன் க ல் வி , ச மு க ம ற் று ம் ப�ொருளாதர முன்னேற்றத்திற்கு இந்த இலாகா உறுதுனையாக இருக்க வேண்டும்.

7.அமைச்சரவையில் பங்கு: சட்ட பேரவையில் பங்கு பெற்று அரசு நடவடிக்கைகளில் செல்வாக்கு செலுத்துவதைப் ப�ோல அரசின் ப�ொதுவான க�ொள்கையை வகுப்பதற்கான வாய்ப்பும் தாழ்த்தப்பட்டோ ருக்கு வழங்கப்பட வேண்டும். இ த ற் கு அ வ ர்க ளு க் கு அ மைச்ச ர வை யி ல் இ ட ம் க�ொடுக்க வேண்டும். புரட்சியாளர் அம்பேத்கார் அ வ ர்க ள் வ டி வ மைத்த மேற்குறிப்பிட்ட சட்டங்களும் , நிபந்தனைகளும் இச்சமூகத்தில் பெருமாற்றத்தைக் க�ொண்டு வந்தது என்றால் மிகையல்ல. சனாதன சடங்குகள் நிரம்பிய ச வ க் கு ழி யி லி ரு ந் து ந ம ்மை யெல்லாம் ப�ோற்றுதலுக்குரிய சட்டத்தைத் தந்து மீட்டெடுத்த அறிவுலக சட்ட மாமேதை பாபாசாகேப் அம்பேத்கர் அவர்களை ப�ோற்றுவ�ோம்... அவர் வழியில் நடப்போம்...

6. சிறப்பு இலாகா ரீதியிலான

The common sense - APR.2018

3 3


ஒன்று ப�ோடும்! த�ோழரே! - வின�ோப்பிரியா

த�ோழரே! ப�ோதவில்லை. உம் கைத்தடியால் எம் மர மண்டைக்கு உறைக்கும்படி ஒன்று ப�ோடும்!

பெண் க�ொள்ளி ப�ோட்டால் பிணம் எரியாதா? என்றீர் இன்றும் தமயனைத் தேடுகின்றோம் அறிவற்ற அபலைகளாய்

கடவுளை மற மனிதனை நினை ! என்றீர் நாங்கள் கடவுளையும் மறக்கவில்லை மனிதனையும் நினைக்வில்லை! காமக் கேடிகளையும் ம�ோடி மஸ்தான்களையும் உச்சியில் வைத்து ஆடுகின்றோம்!

புருசர்கள் கழுத்திலும் ஒரு கயிறு கட்ட வேண்டும் என்றீர். இன்றும் தாலி த�ொங்க அடிமைப்பிறவி தான் என்று காட்டுகின்றோம்

முதல் சட்டத் திருத்ததின் முதுகெலும்பாய் இருந்தவன் நீ! இன்று நீ இருந்திருந்தால் உச்ச நீதி மன்றத்திலே எச்சைப் புனிதமாக்கும் புல்லர்களின் த�ோலை உரித்திருப்பாய் ! நாங்கள�ோ, பிச்சையெனக் கையேந்தி நிற்கிற�ோம்! த�ோழரே! ப�ோதவில்லை. உம் கைத்தடியால் எம் மர மண்டைக்கு உறைக்கும்படி ஒன்று ப�ோடும்! நகை மாட்டும் ஸ்டான்டுகளா பெண்கள் என்றீர். இன்றும் ஸ்டான்டுகளாகத் தான் அலைந்து க�ொண்டிருக்கிற�ோம்!

3 4

The common sense - APR.2018

பெண்கள் அஃறிணை ப�ொருளா? ஏன் அலங்காரம்? என்றீர் அநாகரிகம் எனத் த�ோன்றாமலே இன்றும் வாழ்கின்றோம் தலை முடியைக் கத்தரித்து விட வேண்டும் என்றீர். இன்றும் மயிரில்தான் எங்கள் உயிரை வைத்துள்ளோம்! சுதந்திரதிற்கும் விடுதலைக்கும் மாறியேயாக வேண்டியது பெண்கள் மனப்பான்மை! நாங்கள் அடிமையாய்தான் இருப்போம் ஆண்கள் எங்கள் எசமானர்களாக இருக்கலாகதென நவீன் பெண்ணியம் பேசும் எம் மரமண்டைக்கு உறைக்கும்படி ஒன்று ப�ோடும்! தந்தையே! ப�ோதவில்லை உன் பேச்சை கேட்காமல் ப�ோனதற்காக ஒன்று வெட்கமேயில்லாமல் உன்னைப் பற்றி கவிதை பாட வந்ததற்காக மற்றொன்று!

The common sense - APR.2018

3 5


ரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் அடிநாதமான சுதந்திரம், சமத்துவம், சக�ோதரத்துவத்தை பிரெஞ்சுப் புரட்சியிலிருந்தா எடுத்தீர்கள் என்ற கேள்விக்கு, “இல்லை இந்த மண்ணிற்குச் ச�ொந்தமான புத்தரிடமிருந்துதான் எடுத்தேன் என்று அம்பேத்கர் ச�ொன்னதைப் ப�ோல, இந்தக் கட்டுரையின் எல்லாப் பாகங்களும் அண்ணலின் “Buddha and his Dhamma” என்ற புத்தகத்திலிருந்து தான் எடுக்கப்பட்டது.

நான்கு வலுவான தூண்களின் மீது ப�ௌத்தம் கட்டப்பட்டிருந்தா லும், அதன் மீது ப�ோர்த்தப் பட்டிருக்கும் திரையினால், நமக்கு வேறு மாதிரி காட்டப்படுகிறது

எப்போத�ோ விஷ்ணுவின் அவதாரமாகிவிட்ட புத்தர், இப்போதெல்லாம் ஒரு fashion ப�ொருளாகவும் மாற்றப்பட்டுவிட்டார். மற்ற கடவுள்களுக்கு நிகராக வீடுகளில் வைக்கப்படுவதும், இந்து மதத்தில் ஒரு அங்கமாகவே கருதப்படுவதும், தத்துவங்களில் நேரெதிரானவர்கள் புத்தரின் மேற்கோள்களைக் கையாள்வதும் ப�ௌத்தத்தைப் புரிந்து க�ொள்ள பெரும் சிரமங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. குறிப்பாக அதை விளங்கிக் க�ொள்ள இருக்கும் சிக்கல்கள் என்னவென்ன, அதைப் புரிந்து க�ொண்டவர்கள் எவ்வாறு வெளிப்படுத்தினார்கள், அதைஉள்வாங்கிச் செரித்தவர்கள் குழப்பியது எப்படி, அப்படியெனில் சரியாகப் புரிந்து க�ொள்வது எவ்வாறு என்று ஆய்வுந�ோக்கில் ப�ோகிறது “Buddha and his Dhamma”புத்தகம். நான்கு வலுவான தூண்களின் மீது ப�ௌத்தம் கட்டப்பட்டிருந்தா லும், அதன் மீது ப�ோர்த்தப்பட்டி ருக்கும் திரையினால், நமக்கு வேறு மாதிரி காட்டப்படுகிறது. அந்த மாயத்திரையை மட்டும்

அன்பு விரும்பி

3 6

எல்லாப் புகழும்

விலக்கி, வெளிச்சம் ப�ோட்டுக் காட்டுகிறார் அம்பேத்கர். தூண் 1 - துறவறம் பூண்ட “கதை”:

ந�ோயாளி, முதிய�ோர் மற்றும் உ யி ரி ழ ந்த வ ர் இ வ ர ்களை ப் பார்த்துவிட்டு நள்ளிரவில் யாருக்கும் ச�ொல்லாமல் அரண்மனையை விட்டுப் ப�ோய்விட்டார் என்பது தான் நமக்குச் ச�ொல்லிக் க�ொடுக்கப் பட்டது.. இது அனைத்துமே பிறப்பு, வாழ்தல், இறப்பு என்பதைப் ப ா வ ம் / கு ற ்ற ந�ோ க் கி ல் பார்ப்பதாலும் “Life is suffering”என்ற புத்த க�ோட்பாட்டைக் கு ழ ப்ப வே ண் டு ம் எ ன ்ற ந�ோக்க த் தி ன ா லு ம் எ ழு ந்த கட்டுக்கதை. அரச குடும்பத்தில் பிறந்தாலும் இயல்பிலேயே - வேட்டையாடுதல், ப�ோர் ப�ோன ்ற வ ற் றி ல் அர்வமற்றவராக, அமைதியான

அண்ணலுக்கே!

The common sense - APR.2018

The common sense - APR.2018

3 7


மனைவியைச் சந்திக்கிறார்.

தூண் 2 - தம்மத்தின் புரிதல்கள் நேர்மாறான உண்மைகள் எதுவெல்லாம் தம்மம் இல்லை?:

கு ண ம் படைத்த வ ர ா க இ ரு க் கி ற ா ர் சித்தார்த்தன். யச�ோதரவின் தந்தையார் தண்டபாணி கூடத் திருமணத்திற்கு சற்று தயங்க, மகளின் பிடிவாதத்திற்காக ஒப்புக் க�ொள்கிறார். திருமணத்திற்குப் பிறகாவது சித்தார்த்தன் மாறுவார் என்று எதிர்பார்த்து ஏ ம ா ந்த த ந ்தை சு த்த ோ த ன ா மூ ன் று மாளிகைகளைக் கட்டி உதயின் என்ற குடும்ப குருக்கள் மூலம் அந்தப்புர அழகிகளை அனுப்பி (மாமா வேலையும்) பார்க்கிறார். அதற்கும் அசரவில்லை இளவரசன் இப்படி எதிலும் ஆசையற்ற அவர், துறவறம் (பரிவராஜா) பூண்டது ர�ோகிணி ஆற்றின் நதிநீர்ப் பகிர்விற்காக...ப�ோரைத் த வி ர்ப்ப த ற்கா க . . . ச ா க்யா ஸ் ம ற் று ம் க�ோலியாஸ் என்ற ஊர்களின் நடுவே ஏற்பட்ட சிக்கலைத் தவிர்க்க பெரும்பான்மை ம க்க ளி ன் ப�ோ ரு க் கு ஆ த ர வ ா ன வாக்கெடுப்புக்கு எதிராக, ஊர்நலனுக்காகவும் த ன் கு டு ம்ப ந ல னு க்கா வு ம் து ற வ ற ம் மேற்க ொ ள் கி ற ா ர் . ம னை வி யி ட மு ம் , ஊ ர்மக்க ளி ட மு ம் ச�ொ ல் லி வி ட் டு அரண்மனைக் காவலன் சன்னாவ�ோடு காட்டுப் பகுதி வரை குதிரை கந்தகாவில் செல்கிறார். யச�ோதராவும் உங்கள் முடிவு சரியானதுதான் ராகுலா இல்லாவிட்டால் தானும் உடன் வந்திருக்கக்கூடும் என்கிறார். து ற வி ய ா ன பி ன் னு ம் ஊ ரு க் கு வ ந் து

3 8

இயற்கைக்கு மீறிய சக்திய�ோ, கடவுளின் மீ த ா ன ந ம் பி க ்கைய�ோ , பி ர ம்மனை நி னை ப ்பத�ோ , ப லி க�ொ டு ப ்பத�ோ , அனுமானங்களைக் க�ொள்வத�ோ, அதைப் பற்றி புத்தகங்கள் படிப்பத�ோ, குறைகள் இல்லாமல் இருப்பத�ோ தம்மம் இல்லை. எல்லா நிகழ்வுகளுக்கும் நம்மை மீறிய சக்தி இருந்தால் மனிதன்எப்படி சுதந்திரமாக இருக்கமுடியும் ? அப்படி இருப்பதன் பயன் என்ன? என்ற அடிப்படையில் அறிவுசார் சிந்தனைகளைத் தூண்டி உண்மை அறியும் ப ா தையை க ா ட் டு கி ற ா ர் பு த்த ர் . உள்ளுணர்வை முற்றிலுமாக க�ொன்று விடும் மூடநம்பிக்கைகளின் ஊற்றையும் தகர்கிறார். ஆன்மாவை நம்புவதும் தம்மம் இல்லை. Mind is Different from Soul. கண்ணுக்குப் புலப்படாத ஆன்மாவே கடவுளுக்கும், மூடநம்பிக்கைகளுக்கும் அடிப்படையாக உள்ளது. அது உடல�ோடு இருந்தாலும் அதற்கு இறப்பில்லை...இறந்தபின் அது எ ங் கி ரு க் கு ம் , எ ப ்ப டி யி ரு க் கு ம் , எ ந்த மனநிலையில் இருக்கும் என்றெல்லாம்கேட்டு அதை நிராகரிக்கிறார். இதைப் ப�ோலவே மறுபிறப்பையும் புத்தர் மறுக்கிறார். தனது உடல் கூறுகளான பிரிதிவி, அபா, வாயு, தேஜ் துணை க�ொண்டு, யார் - எது மீண்டும் பிறக்கிறது என்ற கேள்விக்கு உட்படுத்துகிறார்

எது தம்மம்?: உடல், மனது (mind), பேச்சு இந்த மூன்றையும் தூய்மையாக வைத்திருப்பது தம்மம். க�ொல்லாமை, திருட்டு, உண்மை பேசுதல், அன்பும்-அறப்பார்வையும் தம்மம். நி லை ய ற்ற த ன ்மையை ந ம் பு வ து ம் , உணவின்மீதான விருப்பத்தை அடக்குதலும், ஆசையைக் கட்டுப்படுத்துவதும் தம்மத்தின் உயர்நிலையை அடையஉதவும். மனதின் அழுக்குகளைக் களைவது, அறம் ச ா ர்ந்த அ ர ச ா ங ்கத ்தை நி று வு வ து ,

The common sense - APR.2018

கல்வியைஅனைவருக்குமானதாக்குவது, ம னி த னு க் கு ம னி த ன் ந டு வே உ ள்ள தடுப்புகளை உடைப்பது, சமத்துவத்தை உயர்த்திப்பிடிப்பது, பிறப்பால் இல்லாமல் பயனால்(worth) மதிப்பிடுவதுதான் சதம்மம்.

தூண் 3: கருமமே கட்டளைக் கல் தம்மத்தின் க�ோட்பாடுகளில் மிகவும் குழப்பமானது இந்த கர்மாதான்(ஊழ்வினை). அதன் முக்கிய காரணம் பெயர் ஒன்றாக இ ரு ப ்ப து ம் , ச ரி ய ா க ப் பு ரி ந் து க�ொள்ளாதவர்களைவிட நன்கறிந்தவர்கள் மக்களைத் திசை திருப்புவதனாலும்தான். வேத மதத்தில் உள்ள கர்மாவானது ஆன்மா ம ற் று ம் மு ற் பி ற வி யி ன் ப ய னி ன் மீதும்கட்டமைக்கப்பட்டது. ஒரு மனிதனின் செயல் அவன் வாழ்வையும், ஆன்மாவையும் பாதித்து அவர்இறந்தபின் அடுத்த பிறவிக்கு க டத்த ப ்ப டு கி ற து எ ன்ற பு ரி த லை க் க�ொண்டது. ஆன்மாவையே புறந்தள்ளும் தம்மத்திற்கு இது எப்படிப் ப�ொருந்தும்? புத்தர் தான் முதன்முதலில்”வினைவிதைத்தவன் வினை அறுப்பான்” என்று கூறினார். அதுவும் இந்த ஒரு பிறவிக்கு மட்டுமே அதுநிலைக்கும். மற்றபடி ஏழைக் குடும்பத்தில் பிறந்த ஒருவன் தன் வாழ்வை ஏழையாகத்தான் த�ொடங்க மு டி யு ம் எ ன்பதைப் ப�ோ ல ப ெ ற்றோர்க ளி ட மி ரு ந் து ம ர பு ரீ தி ய ா க வருவதைத் தவிர வேற�ொன்றும் இல்லைஎன்று நிரூபிக்கிறார். It is something that is inherited but not transmitted. “கர்மா” என்றால் என்ன என்ற கேள்விக்கு.... அப்படிஒன்றும் இல்லை என்று ச�ொல்லா மல்....”ஒரு செயலின் காரணம் மற்றும் அதன் விளைவு” - Cause and Effect என்று விஞ்ஞானப் பூர்வமாக விளக்குகிறார்.

தூண் 4: யார் பிக்குகள் ? புத்த பிக்குகள் பிராமணர் களல்லர் . பிக்குகளுக்கும் முனிவர்களுக்கும் வேறுபாடு உண்டு. பிறப்பு, இறப்பு, திருமணங்கள், பாவங்களைத் தீர்ப்பதற்கு புர�ோகிதம் மட்டும் செய்ப வ ர்க ள் இ ல ்லை பி க் கு க ள் . க ா வி உ டை ய ணி ந் து ய ா ச க ம்

வேண்டுபவர்களும் அல்ல. மிக முக்கியமாகப் பிறப்பால் ஒருவன் பிக்குவாக முடியாது. உண்மையின் பால், அறத்தின் பால், குற்றங்களுக்கு அப்பாற் பட்டவர்களே பிக்கு கள். அவர்கள் முற்றிலும் துறந்தவர்களில்லை. அது ஒரு சாதியில்லை என்பதால் யார் வே ண் டு ம ா ன ா லு ம் பி க் கு வ ா க ல ா ம் . அதைப்போலவே ஒருவரது செயல்கள் மூலம் த ன் பி க் கு த்தன ்மையை எ ப ்போ து வே ண் டு ம ா ன ா லு ம் இ ழக்க நே ரி டு ம் . இவர்களுக்கு மதச் சடங்குகள் தெரிந்திருப்பது அ வ சி ய மி ல ்லை - ம ன ப் ப யி ற் சி யு ம் , அறப்பயிற்சியும் மிக முக்கியம். ச�ொத்துக்கள் வைத்திருக்க முடியாது..அதே நேரத்தில் எந்தவித குற்றங்களும் புரியக் கூடாது. ஒரு அறுநூறு பக்க ஆய்வு நூலை 2-3 பக்கங்களில் சுருக்குவது இமய மலைக்கு சு வெ ட ்ட ர் தை ப ்பதைப் ப�ோன்ற து என்றாலும்... எதையும் உடனடியாகவும், வேகமாகவும் தெரிந்து க�ொள்ள நினைக்கும் க ா ல த் தேவைக்கா க ம ட் டு ம் இ து எழுதப்பட்டது ஆகப் புத்த மதம்... அறிவு சார்ந்தது... மூடநம்பிக்கைகளுக்கு அப்பாற்பட்டது... மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது... காலங்காலமாய் இருந்த வேத மதத்திற்கு எதிரானது அதனாலேயே இந்து மதத்திலிருந்து வெளியேற முடிவு செய்த அம்பேத்கர் ம ற்ற வ ா ய் ப் பு க ளை நி ர ா க ரி த் து ப�ௌத்தத்தைத் தழுவினார். ஒரிஜினல் ஆசிரியர் முன்னு ரையில் ச�ொல்வதை வைத்து முடிப்பதே நல்லது. இ ந்த எ ழு த் து ப ல இ ட ங ்க ளி ல் ப டி ப ்ப வ ர்களை ச் ச�ோ ர் வ டை ய ச் செய்ய ல ா ம் , அ து எ ழு தி ய வ ரை ஊக்கப்படுத்தா மலும் இருக்கலாம். ஆனால் அதைவிடக் க�ொடுமையானது இதைப் படித்துவிட்டு எந்தக் கருத்தும் ச�ொல்லாமல் நீங்கள் காக்கப் ப�ோகும் கள்ள மவுனமே! நன்றி: Public Libraries of Northville & Novi, Michigan

The common sense - APR.2018

3 9


பெரியாரின் பெயர்த்தி காதல் என்றால் என்ன? தம் வாழ்க்கை இணையரைத் தேர்ந்தெடுப்பதல்ல காதல். வாழ்க்கை முழுதும் ஒருவர் இணையராகத் த�ொடரப் ப�ொருத்தமானவரா எனக் கண்டறியும் பயணம்தான் காதல்.

த�ோழர் க�ௌசலயா சங்கர் பெ

ரியார் பெண் எனச் ச�ொல்கிற ப�ோதே அதில�ொரு கம்பீரம் வந்துவிடுகிறது. பெண்ணியத்தின் உச்சம் த�ொட்டவர் பெரியார். வெறும் க�ொள்கையளவில் மட்டுமல்ல அதற்கேற்ற வகையில் பெண்கள் வாழ்வியலுக்கு வழிகாட்டியவர். பெண்களை ஆண்களுக்கு எல்லா வகையிலும் சமமானவர்கள் ஆக்குவதல்ல பெரியார் ந�ோக்க ம் . இ ய ல் பி லேயே ச ம ம ா ன வ ர்கள்தா ன் எ ன ஊசலாட்டமில்லாமல் ஆழமாக நம்பியவர். தாலிக்கும் பெற்றோருக்கும், ஏன் க�ொண்ட காதலுக்கும் கூட தன்னை ஒப்புக் க�ொடுத்துவிடாமல் தனக்கான விருப்பம், உரிமை, எதிர்காலம் ஆகியவற்றை விட்டுக்கொடுக்காது உயர்த்திப் பிடிக்கும் ஆளுமைதான் பெண்ணியம். நமது ந�ோக்கத்திற்கு காதல் என்ற ஒன்றை மட்டும் எடுத்துக் க�ொள்வோம். அன்பு விரும்பி

4 0

The common sense - APR.2018

காதல் என்றால் என்ன? தம் வாழ்க்கை இணையரைத் தேர்ந்தெடுப்பதல்ல காதல். வாழ்க்கை முழுதும் ஒருவர் இணையராகத் த�ொடரப் ப�ொருத்தமானவரா எனக் கண்டறியும் பயணம்தான் க ா த ல் . க ா த ல் வ ய ப ்பட் டு வி ட ்டோ ம் ; க ா த லை ஒ ப் பு க் க�ொண்டுவிட்டோம்; கை க�ோர்த்து நடைப�ோட்டு விட்டோம்; த�ோள் சாய்ந்து படம் பார்த்துவிட்டோம்; முத்தம் க�ொடுத்துவிட்டோம்;

The common sense - APR.2018

4 1


உடலால் இணைந்து விட்டோம் என்பதற் காகக் கூட காதலிலும் சிறைப்பட்டுவிடக் கூடாது. எல்லாம் சரி. காதலன் ஆண் திமிரில் அல்லது உள்ளூர ஆண் நினைப்பில் நம்மைத் தன் கை அசைவுக்கேற்ப ஆடும் ப�ொம்மையாக ஆட்டுவிக்க நினைத்தால்...? இன்னொரு ஆணை ஏறிட்டும் பார்க்கக் கூடாது எனக் கட்டளையிட்டால்...? நான் ச�ொல்லும் உடையைத்தான் அணிய வேண்டும் எனக் காதலின் பேரால் நமக்குக் க�ோடு கிழித்தால்...? ஆண் நண்பன�ோடு அலைபேசியில் நீண்ட நே ர ம் உ ரை ய ா டு வ து அ வ னு க் கு உறுத்தினால்...? சுயமரி யாதைக்கும் உரிமைக்கும் பங்கம் விளைவித்தால்...? அப்படிப்பட்ட அவன�ோடு க�ொண்ட க ா த லு க்கா க இ ணை ந் து வாழவேண்டும் என்பது அடிமை வ ா ழ் வு ! க ா த லி ன் பே ர ா லு ம் ஆணாதிக்கத்தை சகித்து வாழ்ந்து விடக் கூடாது. தூசுப�ோல் தூக்கி எறிந்து புதிய மனுசியாய் மலர வேண்டும். ப�ொது வெளிக்கு வந்த இந்தக் குறைந்த காலங்களில் நான் சந்தித்த, என்னில் மூத்த பெண்களின் கதைகள் எ ன க் கு ப் ப ல பு ரி த ல்களை க் க�ொடுத்தன. சில ஆண்கள் உண்டு. கண்களில் உண்மை இருக்கும். உள்ளத்தில் தனித் திட்டம் இருக்கும். தேன�ொழுகப் பேசுவார்கள். நம்மிடம் அவர்களுக்கு என்ன வேண்டும�ோ அது கிடைத்தவுடன் அதே காதல் பலவீனத்தைப் பயன்படுத்தி உதறி ஓடுவார்கள். நாம் அதற்குப் பிறகும் பாவம் அ வ ன் எ ன ப் ப ரி வு க ா ட் டு வ�ோ ம் . இ தைத்தா ன் ப ெ ரி ய ா ர் ப ெ ண் ணி ன் ப ல வீ ன த ்தைப் ப ெ ண்ணே அ றி ய ா த வ ண்ண ம் வ ா ழ ை ப ்பழ த் தி ல் ஊ சி ஏற்றுவதுப�ோல் ஏற்றி வைத்துள்ளார்கள் என்பார். ஆணுக்குப் பெண் எப்போதும் ப�ோதை தீர்க்கும் பண்டம்! அதை மிகச் சாதுரியமாய்ச் செய்யும் கலை தெரிந்தவர்கள் குறிப்பாகப் பெண்ணியம் பேசும் சில

4 2

ஆண்கள். இதன்மூலம் பெண்ணியம் மீது ஈடுபாடு க�ொண்டுள்ள பெண்கள் சில பாடங்களை வாழ்வில் மேற்கொள்ளலாம். ஆணின் அழகை ரசிக்கலாம். ஆனால் அழகில் வீழ்ந்துவிடக் கூடாது. பேச்சின் உண்மையை மதிக்கலாம், ஆனால் நம்பிவிடக் கூடாது. திறமையை வணங்கலாம். அதிசயிக்கும் நிலை கூடாது. வாக்களிக்கும் நம்பிக்கை வார்த்தைகளைக் கேட்கலாம். அதுவே பாறையில் எழுதும் வார்த்தைகளைப் ப�ோல் மனதில் ஏற்றிக் க�ொள்ளக் கூடாது. காலம் செல்லட்டும். அழகு, பேச்சு,

தி றமை , ஏ ற்ப டு த் து ம் ந ம் பி க ்கை இவற்றையெல்லாம் தாண்டி முழுமையாக அந்த மனிதனைப் படிக்கக் காலம் எடுத்துக் க�ொள்வோம். பேச்சுக்கும் செயலுக்கும் வேறுபாடு இல்லை, தரும் நம்பிக்கையிலும் நேர்மையிலும் எந்தப் பிறழ்வும் இல்லை என்பதை அறிந்து க�ொள்வோம். நம் அழகு தாண்டி, உடல் தாண்டி நம்முள் ஆழமான அன்பை யாசிக்கிறான் எனப் புரியவே நமக்குக் குறிப்பிட்ட காலம் வேண்டும். ஆண் எனும் எண்ணமற்ற ஆண் வேண்டும். காமத்தோடு நம்மை கண்ணியத்துக்குரிய வளாக நெஞ்சில் சுமக்கும் மனிதன் வேண்டும். நம் உண்மைய�ோடு அவன் உண்மையும் ஐக்கியப்படுகிறதா எனப் பயனப்போக்கில்

The common sense - APR.2018

உணர வேண்டும். இவற்றை யெல்லா ம் க ண ்ட றி ய ப் ப �ொ று மை யு ம் நி த ா ன மு ம் வேண்டும். காதலிலும் சிறைப்படாத பெண்ணாக இருக்க வேண்டும். அ தி ல் க ற்ற ப டி ப் பி னை வை த் து ச் ச�ொன்னா ல் தேர்ந்தெ டு க் கு ம் க ா த லி ல் உ ய ர்ந்த மு தி ர் ச் சி ப ெ ற்ற ப ெ ண்ணா க ந ா ம் இ ரு க்க வேண்டும். இது வாழ்வியல் சார்ந்தது எ ன்றா ல் அ ர சி ய ல ா க சிலவற்றை மிகச் சுருக்கமாகச் ச�ொல்ல வேண்டும். ச ா தி ஒ ழி ப் பு , ப ெ ண் விடுதலை பேசுவ�ோர் நாம். ஆனால் இவை எந்தக் களத்தில் செய்யப் ப�ோகிற�ோம் எனபது கு றி த் து ந ம க் கு த் தெ ளி வு வேண்டும். இந்தியா எனும் அமைப்புக்கும், சாதிக்கும், பெண்ணடிமைக்கும் உள்ள த�ொடர்பு உறவு குறித்து நானும் சி ல த�ோழர்க ள ா ல் கற்றிருக்கிறேன். பாரத தேசம் எ ன்ப து ம் , ர ா ம ர ா ஜ்ய ம் என்பதும் கட்சி கடந்து இந்தி யாவைத் தூக்கிப் பிடிப்போர் ச�ொல்லும் கூற்று. இந்த இரண்டு ச�ொற்றொடரும் சாதியை, ஆ ண ா தி க்கத ்தை நி லை நிறுத்துவது என்பதை யாரும் ம று க்க ம ா ட ்டார்க ள் . அ த ன ா ல்தா ன் ப ெ ரி ய ா ர் இ ந் தி ய ா வை தே ச ம் எ ன ஒருப�ோதும் குறிப்பிட்டதில்லை. பெரியார் அன்றும் இன்றும் நூலில் இதற்கென்று உள்ள கட்டுரைகள் மிகத் தெளிவாக பெரியாரின் நிலையை நமக்குச் ச�ொல்கின்றன.

சாதி ஒழிய வேண்டுமானால் தமிழ்நாடு விடுதலை பெற வேண்டும் என்கிறார் பெரியார். சாதி ஒழியவே பெண் விடுதலை வேண்டும் என்பதே நான் புரிந்து க�ொண்டிருக்கும் செய்தி.

இ ந் தி ய அ ர ச மைப் பு மனுதர்மத்தின் மறுபதிப்பு எ ன் று கூ டப் ப ெ ரி ய ா ர் பேசியிருக்கிறார். அந்த அர சமைப்பின் கீழும் உட்பட்டும் நம் தமிழ்நாடு இருக்கிறது. சாதி ஒ ழி ய வே ண் டு ம ா ன ா ல் தமிழ்நாடு விடுதலை பெற வேண்டும் என்கிறார் பெரியார். சாதி ஒழியவே பெண் விடுதலை வேண்டும் என்பதே நான் பு ரி ந் து க�ொ ண் டி ரு க் கு ம் செ ய் தி . ப ெ ண் ணி ய த் தி ன் உச்சத்தை ஒரு ஆணாக நின்று த�ொட முடிந்த ஒரு மனிதரின் உ ண ்மையை எ ன்னா ல் ச�ோதித்துக் க�ொண்டிருக்க மு டி ய வி ல ்லை . இ ந் தி ய அ மை ப ்பை க் க ே ள் வி கேட்காமல் பெண் விடுதலை பே சு வ து கு ரு டனை க் காட்டுக்குள் விட்ட கதையாகும் என்பதே என் கருத்து. ஒரு தேசமே அடிமையாக இருக்கும் ப�ோது அதில் சரிபாதியாக உ ள்ள ப ெ ண்க ள் ம ட் டு ம் விடுதலை பெற முடியாது. பெண் விடுதலை இன்றி ம ண் வி டு த லை இ ல ்லை எ ன்ப து ப�ோ ல வே ம ண் வி டு த லை இ ன் றி ப ெ ண் விடுதலை இல்லை. இந்தியா எனும் அமைப்பே இந்துத்து வ த ்தை அ டி த்த ள ம ா ய் க் க�ொண்டதுதான் என்றால் தமிழ்நாடு எனும் மாற்றுக் களம்தான் அந்த அடித்தளத்தை வீழ்த்தும். தமிழ்நாடு தமிழருக்கே எனும் பெரியாரின் உயிர்க் க�ொள ்கையைப் பெ ண்ணி ய த்த ோ டு இ ணை த் து த் தயக்கமின்றி பேசுபவள்தான் பெரியார் பெண்!

The common sense - APR.2018

4 3


“செளதார் குளப் ப�ோராட்டம், மனு நீதி எரிப்புப் ப�ோராட்டம், ஆலய நுழைவுப் ப�ோராட்டம், ப�ோன்ற ப�ோராட்டங்களின் மூலமாக மாபெரும் களப்போராளியாக இந்தியா முழுவதும் வலம் வந்தார் அண்ணல் அம்பேத்கர்.’’

வன்கொடுமைச்சட்ட

திருத்தத்திற்கு த�ோழர் கர்ணாசக்தி

4 4

பின்னுள்ள

நுண்ணரசியல்

The common sense - APR.2018

ந்தியாவில் நிலவி வந்த தீண்டா மையை ஒழிக்க அரும்பாடுபட்டவர் அண்ணல் காந்தியடிகள் என அன்றிலிருந்து இன்றுவரை த�ொடர்ந்து இந்தியக் குழந்தைகளுக்கு இந்திய அரசின் க ல் வி த் தி ட ்ட ங ்க ள ா ல் ச�ொ ல் லி க் க�ொ டு க்க ப ்பட் டு வ ரு கி ற து . க ா ந் தி அடிப்படையில் மனிதர்களை மனிதர்கள் ஒடுக்கும் சம்பவங்களை எதிர்த்தவராக இ ரு ந்தா ர் எ ன்றா லு ம் , இ ணை வ ா க மனிதர்களை பிறப்பின் அடிப்படையில்

பிரிக்கும் இந்துமதத்தின் மனு சாஸ்த்திரத்தை அ றி வி ய லு ட ன் ஒ ப் பி ட் டு அ தைப் பேணிக்காப்பதில் விருப்பம் க�ொண்ட வராகவும் இருந்தார். அந்தச்சமயங்களில் காந்தியின் இந்த இரட்டைக் குதிரைச் ச வ ா ரி யை க டு ம் வி ம ர்ச ன ங ்க ளு ட ன் எதிர்த்தத�ோடு, இந்துமதத்தின் இழிவை, அ த ன் பழமையை ம று க ட் டு ம ா ன ம் செய்யவே ண் டு மெ ன் று ப கி ர ங ்க ம ா க விமர்சித்தத�ோடு, தாழ்த்தப்பட்டோருக்காக

The common sense - APR.2018

4 5


நடமாடிக்கொண்டிருப்பது வெளிப்படை யான ஒரு உண்மையாக இருக்கிறது.

பலவகையான ப�ோராட்டங்களை முன்னெ டுத்து இந்திய அரசியலில் தனிக்கவனம் பெற்றத் தலைவராக அண்ணல் அம்பேத்கர் உதயமாகியிருந்தார். அம்பேத்கரின் செளதார் குளப் ப�ோராட்டம், மனு நீதி எரிப்புப் ப�ோராட்டம், ஆலய நுழைவுப்போராட்டம், ப�ோன்ற ப�ோராட்டங்களின் மூலமாக மாபெரும் களப்போராளியாக இந்தியா மு ழு வ து ம் வ ல ம் வ ந்தா ர் அ ண்ண ல் அம்பேத்கர். பிற்பாடு ஆங்கிலேயர்களிட மிருந்து பிரிந்த சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் அ மைச்ச ர வை யி ல் இ டம்பெ ற் றி ரு ந்த அ ம்பேத்க ரி ன் த லைமை யி ல் இ ந் தி ய அரசியலமைப்புச் சட்டம் இயற்றப்பட்டதும்,

4 6

இன்றுவரை இந்திய கூட்டாட்சி தத்துவத்தை, இந்திய மக்களை, இந்திய அரசியலமைப்புச் சாசனத்தின் அடிப்படையில் இயற்றப்பட்ட சட்டங்கள் காப்பாற்றி வருகிறதென்பதும் வரலாறு. இ ர ண்டா யி ர த் தி ற் கு ம் மே ல ா ன ஆண்டுகளாக சாதி இந்துக்களால் பல வகை யான வன்முறைகளை எதிர்கொண்டு வந்த தாழ்த்தப்பட்டோருக்கு ஆறுதல் கரமாக அம்பேத்கரின் சீர்நோக்குச் சிந்தனையுடன் இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் 1955’ல் முதன் முறையாக “தீண்டாமை தடுப்புச் சட்டம்” என்ற சட்டத்தைக் க�ொண்டுவந்தது. முந்தா நாள் பிறந்த சட்டத்திற்கு முன்னால்

The common sense - APR.2018

மூவாயிரமாண்டுக்கு முன்பே பிறந்த சாதிப் பேயே பெரியதாக இருந்த படியால் அந்தச் சட்டம் பெயரளவில் வெறும் சட்டமாகவே பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது. எப்படியெனில், இந்தச் சட்டத்தை கையாள்கிறவர்களும், ந டை மு ற ை ப் ப டு த் து கி ற வ ர்க ளு ம ா ன இடத்தில் அதிகாரிகளாக பெரும்பாலும் உயர்சாதியினராக மட்டுமே இருந்தபடியால் அதை மேற்கொள்ளும் அனைத்து வழிகளும் த லி த் த�ோழர்க ளு க் கு அ டை க் கப்பட்டே  இருந்தன. இதில் வேடிக்கை யென்னவெனில்,  சட்டம் பிறந்து 63 ஆண்டு க ள ா ன ப�ோ தி லு ம் மூ வ ா யி ர ம ா ண் டு சாதிப்பேய் இன்னமும் அசுர பலத்துடன்

1 9 5 5 லி ரு ந் து 1 9 7 0 க ள் வ ரை த லி த் த�ோழர்களின் மீதான ஒடுக்குமுறைகள் நாடு மு ழு வ து ம் ஏ ர ா ள ம ா க ந டை ப ெ ற் று வந்தாலும் இந்தச் சட்டத்தின் மூலம் பெரும்பாலும் எந்த வழக்குகளும் பதிவாகாத நிலையில், அதாவது பதிவு செய்ய எந்த அ தி க ா ரி க ளு ம் த ய ா ர ா க இ ல்லா த நிலையில், அரசு இந்தச் சட்டத்தை தீவிரமாக்க இதில் மேலும் சில திருத்தங்களை நடைமுறைப்படுத்த உத்தேசித்தது. 1976ல் தீண்டாமை தடுப்புச் சட்டம் குடியுரிமை பாதுகாப்புச் சட்டம் (PCR) எனப் பெயர் ம ா ற்ற ம் செய்ய ப ்ப ட ்ட து . அ டு த்த 10ஆண்டுகளும் பெயர் மாற்றம் பெற்ற ஆனால் வழமையான அதே உயிரிழந்த சட்டமாகவே இந்தச் சட்டம்  இந்தியாவில் த�ொடர்ந்தது. இந்நிலையில் இளையபெருமாள் என்பவரின் தலைமையின் கீழ் கமிட்டி ஒன்று அமைக்கப்பட்டு இந்தச் சட்டம் மே லு ம் சீ ர ா ய் வு செய்ய ப ்ப ட ்ட து . அந்தக்கமிட்டியின் பல்நோக்கு மறுகட்டு மானங்களின் அடிப்படையில் 1989’ல் இந்தச்சட்டம் தாழ்த்தப்பட்டோர் மற்றும் பழங்குடியினர் மீதான வன்கொடுமைச் சட்டம் எனப் பெயர் மாற்றம் பெற்றது. 1989ல் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டாலும் இந்திய சாதிய அடுக்களின் தடுப்புகளால் மெல்ல ஊர்ந்து ஊர்ந்து 1995ல் தான் இந்தச்சட்டம் நடைமுறைப் படுத்தப்பட்டது. இருந்தும் த�ொடர்ந்த பழங்கதைகளாக குறைவான வழக்குகள் மட்டுமே பதிவது, ப தி ந்தா லு ம் உ ரி ய வி ச ா ர ணை க ள் மேற்க ொள்ள ப ்ப டு வ தி ல ்லை , ஜ ா மீ ன் கி டை ய ா து எ ன க்கட் டு ப ்பா டு இ ரு ந் தும்  குற்றவாளிகளுக்கு எளிதில் கிடைத்த ஜாமீன்கள், என ஆயிரம் ஓட்டை, ஒடிசல்கள் என இருந்த இந்தச்சட்டத்தை இன்னமும் வலுவாக்க தலித் உரிமை செயல்பாட்டா ளர்களும், மனித உரிமை ப�ோராளிகளும் ப�ோராடியதன் விளைவாக  உச்ச நீதிமன்றம் 2014’ல் தாழ்த்தப்பட்டோர், பழங்குடியினர் மீதான வன்கொடுமை அவரச திருத்தச்சட்டம் க�ொண்டு வந்தது. இதில் தலித்துகளின் மீது

The common sense - APR.2018

4 7


வன்முறைகளை ஏவிய சாதி இந்துக்கள் ப ெ ரு ம ள வி ல் இ ல்லா வி ட ்டா லு ம் ஆங்காங்கே ஒரு சிலர் கடுமையாகத் தண்டிக்கவும் பட்டார்கள். இதில் பதியப்படும் வழக்குகளில் முக்கியமாக ஜாமீன் கிடையாது என்கிற கடுமை வழமைப�ோல ஆதிக்க ச ா தி யி ன ரு க் கு க் க�ொந்த ளி ப ்பை உண்டாக்கியது. தமிழக அளவில் தங்களை பாட்டாளிகளின் ந ல னை வி ரு ம் பு ம் க ட் சி எ ன ச�ொல்லிக்கொள்ளும் ஒரு கட்சியும், ஆண்ட க�ொங்கு இனம் எனச் ச�ொல்லிக் க�ொள்ளும் சில கட்சிகளைச் சார்ந்தவர்களும் ஏறத்தாழ 65 ஆண்டுகளாக பெயரளவில் இருந்த ஒரு சட்டம் வெறும் ஒன்றிரண்டு ஆண்டுகள் ம ட் டு மே க டு மை ய ா க்க ப ்ப ட ்ட தைப் ப�ொறுத்துக் க�ொள்ள இயலாமல் அதில் சீர்திருத்தங்கள் வேண்டுமென நீதிமன்றத்தை ந ா டி ன ா ர்க ள் . வ ழ க் கு த�ொ டு த்த சமயங்களிலேயே இந்த சாதி இந்துக்கள் அனைவரும் ஒன்றுகூடி “தலித்தல்லாத�ோர் கூட்டமைப்பு” எனும் ஒரு அமைப்பையும் துவக்கினார்கள் என்பது இதில் உச்சகட்ட வேடிக்கையான நிகழ்வாக இருந்தது. இப்படியான நிலையில், குஜராத் மாடல், அகமதாபாத் என்னும் லண்டன், என பல்வேறு மூன்றாம்தர தேர்தல் யுக்திகளின் மூலம் மத்திய அமைச்சரவையில் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து ம�ோடி தலைமையிலான பாரதீய

4 8

ஜனதா அரசு ஆட்சியை அமைத்தது. ஆட்சி அமைத்த முதல் வருடங்களிலியே நாட்டின் சகிப்புத்தன்மை கேள்விக்குறியாக்கப்பட்டு கற்றறிந்தோர்களும், எழுத்தாளர்களும் தங்களின் விருதுகளை திருப்பியளித்தது முதல் பணமதிப்பிழப்பு, கருப்புபண ப�ொய் வாக்குறுதிகள், அனைத்திலும் காவிமயம், என பாரதீய ஜனதா அரசின் அவலங்களால் தேசம் சின்னாபின்னமாகிக் க�ொண்டிருந்த நிலையில் இந்திய தேசத்தின் பெருவாரியான வ ா க்கா ள ர்க்ளை க் க�ொ ண் டி ரு க் கு ம் தலித்துகளை கவர்ந்திழுக்க ம�ோடி அரசு முன் பக்கமாக “அம்பேத்கரை” கையிலெடுத்து க�ொண்டா டு வ த ா க அ றி வி த் து வி ட் டு பின்புறமாக தலித்துகளை துன்புறுத்தும் இந்துமதத்தின் அவலங்கள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றியது. அதில் வெளிப்படையான பிரம்மாண்ட சர்ச்சையாக “மாட்டுக்கறி தடை” இருந்தது. அதில் இஸ்லாமியர்களையும் கூடவே தலித்துகளையும் ஒடுக்கும் பாஜக,ஆர். எ ஸ் . எ ஸ் மூ ர்க ம் வெ ளி ப ்பட ய ா க த் தெரிந்தைக் கண்டு க�ொதித்தெழுந்த சமூக ஆ ர்வ ல ர்க ள் , ம னி த , த லி த் உ ரி மை செயல்பாட்டாளர்களால் பெருவாரியான கண்டனங்களையும் பாஜக அரசு பெற்றுக் க�ொண்டது. இப்படி நாள்தோறும் கண்ட ங்கள்  த�ொடர்ந்தபடியே இருந்தாலும், எதிர்க்கட்சி, சமூக ஆர்வலர்கள் என எவரின் கண்டனக் குரலுக்கும் அடிபணியாமல் இந்திய ஜனநாயகத்தை துடைத்தழித்துவிட்டு

The common sense - APR.2018

த�ொடர்ந்து எதேச்சதிகார சர்வாதிகாரப் ப�ோக்குடன் நடந்து க�ொள்ளும் பாஜக அரசு தங்களின் பல அவலங்களை நீதிமன்றங்கள் மூலமாகவும் ந ட த் தி க் க�ொ ள் ளு ம் யுக்திகளையும் ஒருபுறமாக செய்து வந்தது. அதில் ஒன்றுதான் மார்ச் 20ஆம் தேதியன்று வெளியான “தலித் மற்றும் பழங்குடியினர் வன்கொடுமை தடுப்புச்சட்டம்” மீதான தில்லி உச்சநீதி மன்றத் தின் தீர்ப்பு. நீதிபதிகளான உதய் உமேஷ் லலித், ஆதர்ஷ் குமார் க�ோயல் ஆகிய இருவரும் ந ா டு மு ழு வ து ம் இ ந்த வ ன்க ொ டு மை வ ழ க் கு க ள் தவறாக பயன்படுத்தப்படுவதாக கூறி அதில் ஜாமீன் தரலாம், உடனடி கைதுகள் கூடாது, தீர விசாரித்த பிறகே கைது, எனக் கு ற்ற வ ா ளி க ளு க் கு ப ல சலுகைகளை அளிக்கும் படிச் செய்து, தலித் மற்றும் பழங்குடி யினரின் சட்ட உரிமையைப் பறித்து ஏராளமான திருந்தங் க ளை ப ரி ந் து ரை த் தி ருக்கின்றனர். 1955லிருந்து 2014 வரைக்கும் ச ரி வ ர செ ய ல்பட ா த க ா ர ண ங ்க ள ா ல் த�ொட ர் மாற்றங்களைப் பெற்ற ஒரு சட்டமான “வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தில்” இன்னமும் த ண் டி க்க ப ்பட ா த வ ன் க�ொடுமை வழக்குகள், காவல் நி லை ய மு த ல் த க வ ல் அறிக்கையில் ஏற்றப்படாத வ ன்க ொ டு மை வ ழ க் கு கள், காவல் நிலைய வாசலைக் கூட மிதிக்க விடாமல் அடித்து விரட்டப்பட்ட வன்கொடுமை

திறம்பட இயங்கி லாபமீட்டும் நிறுவனங்களுக்கு கடன் ஒரு வரம். த�ொழில் சரியாகப் ப�ோகாத நிறுவனம் அல்லது துறைகளுக்குக் கடன் என்பது ஒரு சாபம்.

வழக்குகள், வன்கொடுமை புகாரளித்தால் தனக்கு நியாயம் கிடைக்கும் எனக்கூட தெரியா மல் விடப்பட்ட வன்கொடுமை வழக்குகள் என ஆயிரமாயிரம் வ ழ க் கு க ள் க ே ட ்பா ர ற் று கிடக்கின்றன. உதாரணமாக தேசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின் அ டி ப ்படை யி ல் ச�ொல்ல வே ண் டு ம ா ன ா ல் , ஒ ரு வ ரு ட த் தி ற் கு த மி ழ க த் தி ல் ம ட் டு ம் உ ள்ள 1 , 4 3 0 க ா வ ல் நி லை ய ங ்க ளி ல் ஓ ர் ஆண்டுக்கு 7 லட்சம் வழக்குகள் பதிவாகின்றன எனில், இதில் தலித் மக்கள் மீது மட்டும் நடைபெறும் வன்கொடுமைத் தாக்குதல் த�ொடர்பாக ஒரு விழுக்காடு பதிவானாலும், ஆண்டுக்கு 7,000 வழக்குகள் இதுவரை பதிவாகி இருக்க வே ண் டு ம் . ஆ ன ா ல் , வ ன்க ொ டு மை த் த டு ப் பு ச் சட்டத்தின்கீழ் ஆண்டுக்கு 600 வ ழ க் கு க ள் மட்டுமே பதிவாகின்றன. அதாவது 0.025 சதவிகிதம் மட்டுமே. இது தவிர, வன் க�ொடுமைத் தடுப்புச்சட்டம் எ வ்வா று செ ய ல்ப டு கி ற து எ ன்பதை க் க ண்கா ணி க்க அந்தந்த மாநில முதல்வர் த லைமை யி ல் அ மைக்கப் பட் டு ள்ள ம ா நி ல கண்காணிப்புக்குழு கடந்த 11 ஆண்டுகளில் ஒருமுறைகூடக் கூ ட ்ட ப ்பட வி ல ்லை எ ன்ப தி லி ரு ந் து ம் , ஆ ட் சி மற்றும் அதிகாரத்தால் இந்த வழக்குகள் எந்த லட்சணத்தில் கையாளப்படுகின்றன என்பது எளிமையாக புலப்படுகிற ஒரு உண்மை.

The common sense - APR.2018

4 9


ச ட ்ட நெ ரு க் கு த லி ன் கடிவாளத்தை சில ஆண்டுகள் ப �ொ று க்க மு டி ய ா த ச ா தி இ ந் து க்க ளு ம் , த லி த் விர�ோதப்போக்காளார்களும், இந்து அடிப்படைவாதிகளும் வ ன்க ொ டு மை த் த டு ப் பு ச் ச ட ்ட ம் த வ ற ா க ப் ப ய ன் படுத்தப்பட்டு வருகிறது என நாடு முழுவதும் பரவலாக என்று ப�ொய்யான பிரச்சாரங் களை முன்னெடுக்கப்பட்டு க�ொண்டிருந்த வேளையில், ஆ ளு ம் பாஜக அ ர சு அ வ ர்க ளு க் கு ஒ த் தி சை வாக  நீதிமன்றங்களின் வழியே ஒடுக்கப்பட்டோருக்கு எதிரான இந்த மாபெரும் அவலத்தை அரங்கேற்றியிருக்கிறது. சில ப ெ ண்க ள் ப �ொய்யா க க ற்ப ழி ப் பு கு ற்ற ம் ச ா ட் டு கி ற ா ர்க ள் எ ன்ப த ற்கா க “பெண்கள் மீதான பாலியல் வ ன்க ொ டு மை ச ட ்ட ம் ” முழுமையும் தவறாக பயன் ப டு த்த ப ்ப டு கி ற து , அ தி ல் கைத�ோ, ஜாமீன�ோ உடனே கூடாது என்பது எப்படி ஒரு அப்பட்டமான அநீதிய�ோ அதேதான் ST/SC வன்கொடுமை சட்டத்திற்கும் நிகழ்ந்துள்ளது. எங்கோ ஒரு  2 சதவீதத்தினர் தவறிழைக்க பெரும்பான்மை யானவர்களுக்கு நீதியளிக்கும் ம�ொத்த ச ட ்ட த ்தை யு ம் கலைத்துப்போடுகிற சிந்தனை இந்த இரண்டு நீதிபதிகளும் எ ப ்ப டி வ ரு கி றதெ ன் கி ற க ே ள் வி க் கு இ வ ர்க ள் நீதிபதிகளாவதற்கு முன்னர் எ ன்ன வ ா க இ ரு ந்தார்க ள் என்பதிலிருந்து எளிதாக விடை கிடைக்கிறது. நீதிபதி “ஆதர்ஷ் கே க�ோயல்” என்பவர் ஆர்.

5 0

பெண்கள் மீதான பாலியல் வன்கொடுமை சட்டம்” முழுமையும் தவறாக பயன் படுத்தப்படுகிறது, அதில் கைத�ோ, ஜாமீன�ோ உடனே கூடாது என்பது எப்படி ஒரு அப்பட்டமான அநீதிய�ோ அதேதான் ST/ SC வன்கொடுமை சட்டத்திற்கும் நிகழ்ந்துள்ளது.

The common sense - APR.2018

எஸ்.எஸ்ஸின் வழக்கறிஞர்கள் பிரிவான All India Adiwakta Parishad என்ற அமைப்பின் ப�ொது செயலாளராக இருந்த வர். மற்றொரு நீதிபதி “உதய் உமேஷ் லலித்” ச�ோராபுதீன் க�ொலை வழக்கிலும், மற்றொரு கி ரி மி ன ல் வ ழ க் கி லு ம் அமித்ஷாவிற்கு ஆதரவாக வ ா த ா டி ய த ா ல் நீ தி ப தி ய ா க்க ப ்ப ட ்ட வ ர் . இ ப ்ப டி இவர்களிருவரும் அடிப்படை யில் ஆர்.எஸ்.எஸ், பாஜக உணர்வாளர்களாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் தலித்துகளுக்கு ஆ த ர வ ா க இ ரு ந்த ச ட ்ட உரிமை தவறாக பயன்படுத்தப் படுவதாக கூறி தீர்ப்பு எனும் பெயரில் ஆளும் காவிமய்ய அரசால் வெளிப்படையாக பிடுங்கப்பட்டிருக்கிறது.   இ ப ்ப டி ய ா ன நி லை யி ல் கடந்த ஏப்ரல் 2ஆம் தேதியன்று “ த லி த் ” வி ர�ோ த ச ட ்ட திருத்தத்தை தந்த உச்சநீதிமன்றம் ம ற் று ம் ம த் தி ய அ ர சை க் க ண் டி த் து ஆ ளு ம் ப ா ஜ க அரசின் நேரடி கட்டுப்பாட்டில் இ ரு க் கு ம் ம ா நி ல ங ்க ள ா ன உ த் தி ர பி ர தே ச ம் , உ த்த ர் கண்ட்,  ராஜஸ்தான், தில்லி, பஞ்சாப், சண்டிகார், மத்திய பி ர தே ச ம் , பீ க ா ர் , ம ஹ ா ராஷ்டிரா என வட இந்திய தலித் அமைப்புகளின் சார்பாக ல ட ்சக்க ண க்கா ன த லி த் மக்களால் பாரத்பந்த் எனும் ப�ோ ர ா ட ்ட ம் தீ வி ர ம ா க ந டை ப ெ ற்ற து . க ா லை யி ல் அ மை தி ய ா க து வ ங் கி ய இ ந்த ப ்போ ர ா ட ்ட ம் ச ா தி இந்துக்கள் மற்றும் பாஜக ஆதர வாளர்களின் உள்ளீட்டினால்

தீ வி ர ம டை ந் து வ ன் மு ற ை க் கலவரமாக வெடித்தெழுந்தது. நூற்றுக்கணக்கான வாகனங் களும், கடைகளும் க�ொளுத்தப் பட்டன, தலித்துகளின் பெருவாரி ய ா ன எ ழு ச் சி யை க் க ண் டு ச கி த் து க்க ொள்ள மு டி ய ா த அ ந்தந்த ம ா நி ல அரசு காவல்துறையினரும், தனி மனித பாஜக ஆதரவு நாசகர சக்திகளும் ஒன்றுகூடி பத்திற்கும் மேற்பட்ட தலித்தின ப�ோராளி க ளை ச் சு ட் டு க் க�ொன்ற து . ஆயிரக்கணக்கான தலித்துகளுக்கு காயங்களும் ஏற்பட்டன. இருந்தா லும் த�ொடர்ந்து முன்னேறிச் சென்ற தலித்தினப் ப�ோராளி களால் வடஇந்தியா முழுமையும் ஸ்தம்பித்துக் கிடந்தது. தீ ர் ப் பு வ ந்த பி ற கு ப�ோ ர ா ட ்ட த் தி ற் கு ம் இ ர ண்டொ ரு ந ா ட ்க ளு க் கு மு ன்ன ர் கு தி ரை ஒ ன ்றை ச�ொந்தக்காசில் வாங்கி அதில் ஊர்முழுக்க் வலம் வந்த ஒரே க ா ர ண த் தி ற்கா க ஒ ரு த லி த் இ ளை ஞ ர் அ டி த் து க் க�ொல்ல ப ்ப ட ்ட செ ய் தி யை மத்திய அரசும், ஊடகங்களும் ச ா வ க ா ச ம ா க அ மை தி ய ா க கடந்து சென்றிருந்தன. அதே ப�ோராட்ட நா ளில்  தலித்துகளின் எழுச்சியால் பற்றியெரிந்த வட இந்தியாவில் டிஜிட்டல் இந்தியா முழுவதுமாக முடக்கப்பட்டு இ ணை ய த ள வ ச தி க ள் துண்டிக்கப்பட்டன, வட இந்திய ஊடகங்கள் காமிராக்கள�ோடு ஓடிய�ோடி ப�ோராட்டங்களை படம் பிடித்துக் க�ொண்டிருந்தன. அ த்தனை ந ட ந் து ம் ப ா ஜ க சார்பில் அமரவைப்பட்டிருந்த அந்தந்த மாநில ஆளுனர்கள�ோ

சட்டம் ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் பற்றிய�ோ, அந்தந்த மாநில அரசுகள் ப�ோராட்டத்தின் தீவிரத்தைப் பற்றிய�ோ, மத்திய அரசு தீர்ப்பின் மீதான மேல்முறையீட்டைப் ப ற் றி ய�ோ வ ா யை த் தி றக்கா ம ல் மெ ள ன ம ா க இருந்ததிலிருந்தே புரியும் ஆளும் காவிமய பாஜக அரசு காட்டும் தலித்துகள் மீதான அக்கறைகள். ப�ோராட்டத்திற்கு அடுத்த நாள் வெளியான “இந்தியன் எ க் ஸ் பி ர ஸ் ” செ ய் தி த்த ள த் தி ல் த லி த் து க ளி ன் அமைதியான ப�ோராட்டத்தின் இடையில் அதைக் கலவரமாக மாற்ற பாஜக அரசின் உறுப்பினரான “ராஜா சவுகான்” எனும் நபர் தனது கைத் துப்பாக்கியால் ப�ோராட்டத்தினரை ந�ோக்கிச் சுடுவதையும், கலவரத்திற்கு நடுவில் துப்பாக்கியுடன் திரிவதையும் காண�ொளிச் செய்தியாக வெளியிட்டது. ஆளும் பாஜக அரசும், பெரும்பான்மை பார்ப்பனியர்களை நீதிபதிகளாக வைத்திருக்கும் இந்திய  நீதிமன்றங்களும்,  தலித்துகளை யும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களையும் வீதிகளில் குழுமச் செய்து, கலவரம் என்கிற பெயரில் க�ொன்றுவிடத்தான் இத்தகைய தீர்ப்புகளை நீதிபதிகள் என்னும் ப�ோலிகளின் மூலமாக வழங்குகிறது.

The common sense - APR.2018

5 1


பெரியார் அம்பேத்கர் படிப்பு வட்டம் அமெரிக்கா குழுமத்தின் ஓராண்டு செயல்பாடுகள் மாதாந்திர செயல்பாடுகள் ஏப்ரல் 14, 2017 

பெரியார் அம்பேத்கர் படிப்பு வட்டம் அமைப்பு துவக்கம்

 பல்வழி அழைப்பு மூலம் திராவிடர் விடுதலை கழகத்தின் தலைவர் த�ோழர் க�ொளத்தூர் மணி அவர்கள் அமைப்பை துவங்கி வைத்து சிறப்புரை.

மே 3, 2017  த�ோழர் ஓவியா ( சிறப்புரை: பெரியார் அம்பேத்கர் பார்வையில் த�ொழிலாளர்கள் )

மே 19, 2017  த�ோழர் வே மதிமாறன் ( சிறப்புரை: பெரியார் அம்பேத்கர் ஒரு தத்துவத்தின் இரு ம�ொழிகள் )

ஜூன் 2, 2017  த�ோழர் பழமைபேசி ( சிறப்புரை: தமிழ்மரபு வழியில் பகுத்தறிதல் )

ஜூன் 23, 2017  த�ோழர் ஆதவன் தீட்சண்யா ( சிறப்புரை: சாதி மறுப்பும், சாதி ஒழிப்பும் )

ஜூன் 30, 2017

ணக்கம், புலம் பெயர்ந்து வ ந் து வி ட ்ட ப�ோ து ம் விடாது துரத்தும் ஜாதிய ஆணவங்களைக் கேள்வி கேட்கவும் , ஜாதிப் பித்து பிடித்தோரின் சிந்தனையைப் புரட்டி ப�ோட வு ம் , ப ெ ரி ய ா ர் அ ம்பேத்க ர்

5 2

கருத்துக்களை அமெரிக்க மண்ணில் உரத்துக் கூற வேண்டிய தேவை கருதி சில ஒத்த கருத்துடைய த�ோழர்களால் முன்னெடுக் கப்பட்டது பெரியார் அம்பேத்கர் படிப்பு வட்டம், சில மாதங்கள் அமைப்பாக இல்லாமல் இயங்கி வந்தது.

The common sense - APR.2018

2017 ஆம் ஆண்டு பெட்னா விழாவில் பெரியார் அ ம்பேத்க ர் ப டி ப் பு வ ட ்ட த் தி ன் மு த ல் இணையமர்வு நடத்தப்பட்டது.

கவிஞர் சுகிர்த ராணி, திரைப்பட நடிகை த�ோழர் ர�ோகினி கலந்து க�ொண்டு உரையாற்றினார்கள்.

 த�ோழர்கள் அந்த இணையமர்வின் மூலம் பெரியார் அம்பேத்கர் படிப்பு வட்டத்தில் தங்களை இணைத்துக் க�ொண்டனர்.

The common sense - APR.2018

5 3


ஜூலை 21, 2017 

திராவிட இயக்க தமிழர் பேரவையின் தலைவர் அய்யா சுப வீரபாண்டியன் ( சிறப்புரை: இன்றைய தமிழகமும் மதவாத அரசியலும் )

பள்ளி மாணவர்களுக்கான பேச்சு ப�ோட்டிகளை தமிழ் - ஆங்கிலம் என இரு ம�ொழிகளில் நடத்தி தந்தை பெரியாரின் கருத்துகளை அடுத்த தலைமுறையினருக்கும் எடுத்துச் சென்றனர்.

ஆகஸ்ட் 18, 2017

செப்டம்பர் 17, 2017

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் துணைப்பொதுச் செயலாளர் த�ோழர் ஆளூர் ஷாநவாஸ் ( சிறப்புரை: பெரியாரும் அம்பேத்கரும் பெரிதும் தேவை ஏன் ? )

செப்டம்பர் 02, 2017 

இந்துத்துவ அரசால் நீட் என்ற சமூக அ நீ தி க�ொ ண் டு வ ர ப ்பட் டு பணிரெண்டாம் வகுப்பில் சிறந்த மதிப்பெண் எடுத்தும் மருத்துவர் கனவை இழந்த குழந்தை அனிதாவின் மரணத்திற்கு நியூஜெர்சி, மிச்சிகனில் மாகாணத்தில் நினைவேந்தல்கள்.

செப்டம்பர் 20, 2017 

மி ச் சி க ன் ம ா நி ல த் தி ல் த ந ்தை பெரியாரின் 139 வது பிறந்த நாளை வெகு சிறப்பாக பெரியார் அம்பேத்கர் படிப்பு வட்டம் க�ொண்டாடியது.

5 4

பெரியார் அம்பேத்கர் படிப்பு வட்டம் - அமெரிக்கா அதிகாரப்பூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

செப்டம்பர் 23, 2017 

செப்டம்பர் 16, 2017 

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் த�ொல் திருமாவளவன் ( தந்தை பெரியார் பிறந்தநாள் சிறப்புரை )

நியூ ஜெர்சி மாநிலத்தில் தந்தை பெரியாரின் 139 வது பிறந்த நாளை வெகு சிறப்பாக கருத்தரங்கம் ஏற்பாடு செய்து பெரியார் அம்பேத்கர் படிப்பு வட்டம் க�ொண்டாடியது. அனிதாவை பலி வாங்கிய மத்திய ம ா நி ல அ ர சு க ளை க ண் டி த் து நியூயார்க் இந்திய தூதரகம் முன்பு பு ல ம் த மி ழ ர் ஏ ற்பா டு செய்த

The common sense - APR.2018

கண்டனக்கூட்டங்களில் பெரியார் அம்பேத்கர் படிப்பு வட்டம் கலந்து க�ொண்டது.

ஐனவரி 3, 2017 

அக்டோபர் 20, 2017 

மனநல மருத்துவர் ஷாலினி ( The Three Men and All Women என்ற தலைப்பில் சிறப்புரையாற்றினார் )

ஐனவரி 15, 2017 

நவம்பர் 3, 2017 

புத்தகம் பேசலாம் என்ற புதிய நிகழ்ச்சி அறிமுகம்

புத்தகம்: பெண் ஏன் அடிமையானாள் ? - பேசுபவர்: பழமை பேசி

நவம்பர் 17, 2017 

டிசம்பர் 15, 2017 

திராவிடர் கழக பிரச்சார செயலாளர் வ ழ க் கு ரை ஞ ர் அ ரு ள்ம ொ ழி ( சி றப் பு ரை : ப ெ ரி ய ா ரி ய ம் அம்பேத்கரியம் பெண்ணியம் மேலும் சில கேள்விகள் )

ப ெ ரி ய ா ர் அ ம்பேத்க ர் ப டி ப் பு வ ட ்ட த் தி ன் அ டு த்த க ட ்ட செயல்பாடாக “The CommonSENSE” என்ற இணைய இதழை ஐனவரி மாதம் 15ம் நாள் தமிழ் புத்தாண்டு ப�ொங்கல் முதல் மாத இதழாக வெளியானது.

ஐனவரி 17, 2017 

ஆதித்தமிழர் பேரவையின் தலைவர் த�ோழர் அதியமான் ( சமூக நீதியும் அடித்தட்டு மக்களும் )

புத்தகம்: பட்டினி இந்தியாவில் பாபர் மசூதியும், ராமர் க�ோவிலும், பேசுபவர்: பேராசிரியர் சிவப்பிரகாசம்.

எழுத்தாளர் த�ோழர் பாமரனுடன் ஓர் உரையாடல்

பிப்ரவரி 4, 2017 

த மி ழ் த் த ா ய் வ ா ழ் த் து க ா ஞ் சி சங்கராச்சாரியால் (விஜயேந்திரன்) அவமதிக்கப்பட்டப�ோது அதனை கண்டித்து கண்டனம் அறிக்கை.

நி யூ ஜெர்செ யி ல் த�ோழர்க ள் கண்டனக் கூட்டமும் நடத்தப்பட்டது.

The common sense - APR.2018

5 5


பிப்ரவரி 7, 2017 

புத்தகம்: அண்ணல் அம்பேத்கரின் சாதி ஒழிப்பு , பேசுபவர்: த�ோழர் பார்த்திபன்

பிப்ரவரி 18, 2017 

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் துணைப்பொதுச் செயலாளர் த�ோழர் ஆ ளூ ர் ஷ ா ந வ ா ஸ் இ ரு வ ா ர பயணமாக அமெரிக்கா வந்திருந்தார். அதில் முதல் நிகழ்வை நியூ ஜெர்சி பெரியார் அம்பேத்கர் படிப்பு வட்டம் த�ோழருடன் ஒரு கலந்துரையாடலை ஏ ற்பா டு செ ய் தி ரு ந்த து , அ தி ல் த�ோழருக்கு “சமூக நீதிக்கான செயல் விருது “ அளிக்கப்பட்டது.

பிப்ரவரி 21, 2017 

பெண்ணிய கவிஞர் த�ோழர் சல்மா (சிறப்புரை: இரண்டாம் ஜாமம் )

மார்ச் 21, 2017 

ப�ொதி ப�ோதி நிறுவனத்தின் இயக்குநர் த�ோழர் ராஜ்மோகன் ( Positive Pare n t i n g எ ன்ற த லைப் பி ல்

சிறப்புரையாற்றினார் )

இதர செயல்பாடுகள் வட்டத்தின் சார்பில் தந்தை பெரியார் பற்றி சந்தேக கேள்விகளைத் த�ொகுத்து அதற்காக பதில்களையும் வெளியிட்டு இருக்கிற�ோம். அது பலரால் பகிரப்பட்டு பெரும் ஆதரவை அளித்திருக்கிறது, அதை த�ொடர்ந்து அண்ணல் அம்பேத்கர் பற்றிய சந்தேக கேள்விகளை த�ொகுத்து பதில்களை தயாரித்து க�ொண்டிருக்கிற�ோம் விரைவில் வெளியிடப்படும். மேலும் தந்தை பெரியார் பற்றி 10 நிமிட வ ா ழ ்க்கை வ ர ல ா ற் று க ா ண�ொ ளி யை ஆங்கிலத்தில் YouTube - PASC America சேனலில் வெளியிட்டுள்ளோம். பெரியார் அம்பேத்கர் படிப்பு வட்டத்தின் ஓ ர ா ண் டு நி ற ை வி ல் த ங ்க ளு க்கா ன இணையதளத்தையும் ஒன்றையும் ஏப்ரல் 14, 2018 அன்று க�ொண்டு வர முயற்சி தீவிரமாக இயங்கிவருகிறது. மேலும் இவ்வருடம் அண்ணலின் பிறந்த நாளை வெகு சிறப்பாக ப ல ம ா நி ல ங ்க ளி ல் க�ொண்டா டு ம் திட்டங்களும் உள்ளது.

இங்கு வெளியாகும் அனைத்து படைப்புகளும் எழுத்தாளரின் ச�ொந்த கருத்துக்களே. Thoughts expressed in these articles are that of the writers.

5 6

The common sense - APR.2018

The Common Sense - Apr 2018  

The Common Sense - Apr 2018

The Common Sense - Apr 2018  

The Common Sense - Apr 2018

Advertisement