Page 1

PROJEKTY W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

Oferta zbiorcza


Spis treści:

Digital Days _______________________________________________________________________ 3 Karnavauli_________________________________________________________________________ 4 17. InŜynierskie Targi Pracy___________________________________________________________ 5 Spotkania z Pracodawcą _____________________________________________________________ 6 Bestoferta.pl _______________________________________________________________________ 7 BEST Courses ______________________________________________________________________ 8 BEST Engineering Competition ________________________________________________________ 9 XXVIII General Assembly of BEST _____________________________________________________ 11 Kontakt __________________________________________________________________________ 11

|

Stowarzyszenie Studentów BEST

|

PROJEKTY NA ROK AKADEMICKI 2009/2010

|

2


Digital Days

Opis projektu Digital Days to zupełnie nowy projekt realizowany przez nasze Stowarzyszenie. Jego celem jest zbliŜenie środowisk gospodarczych

zajmujących

się

rozwojem

technologii

cyfrowych ze środowiskiem akademickim i studenckim. Podczas tego wydarzenia przedstawiciele firm będą mieli okazje do rozmowy z przedstawicielami władz naszej uczelni oraz

prezentacji

swoich

osiągnięć

wśród

studentów.

Studenci natomiast będą mieli moŜliwość zetknięcia się z najnowocześniejszymi osiągnięciami technologii cyfrowej oraz poznania kierunków rozwoju tej dziedziny na najbliŜsze lata.

Główne korzyści Digital Days pozwalają firmie na nawiązanie kontaktu z najlepszymi oraz najbardziej aktywnymi i kreatywnymi studentami,

przy

moŜliwości

sprawdzenia

ich

wiedzy

i umiejętności np. podczas konkursu programistycznego, warsztatów lub projektów.

Nie

mniej

istotną

korzyścią

jest

polepszenie

rozpoznawalności firmy nie tylko jako marki, ale takŜe pracodawcy oferującego ciekawe i korzystne moŜliwości zatrudnienia. Termin marzec 2010

|

Stowarzyszenie Studentów BEST

|

PROJEKTY NA ROK AKADEMICKI 2009/2010

|

3


Karnavauli Opis projektu Chcąc dla

przełamać

studentów

wyjątkowe

i

imprez,

monotonię

organizowanych

postanowiliśmy

eleganckie

wydarzenie

zorganizować

na

skalę

całej

Warszawy. Ta idea narodziła się dokładnie 6 lat temu, a owocem półrocznych starań był Bal „Karnavauli”. Za główny cel organizatorzy postawili sobie integrację środowisk

akademickich

największych

uczelni

warszawskich. Ogromne zainteresowanie wśród studentów oraz władz uczelni sprawiło, Ŝe Karnavauli zostało na stałe wpisane w akademicki kalendarz kulturalny Warszawy.

Główne korzyści Współpracując z nami przy organizacji tego projektu zyskują Państwo moŜliwość wypromowania się wśród 130 000 studentów największych warszawskich uczelni.

Termin 23. styczeń 2010

|

Stowarzyszenie Studentów BEST

|

PROJEKTY NA ROK AKADEMICKI 2009/2010

|

4


17. InŜynierskie Targi Pracy Opis projektu InŜynierskie

Targi

Pracy

Politechniki

Warszawskiej

są największym wydarzeniem dedykowanym młodej kadrze inŜynierskiej. Odbywają się na najlepszej uczelni technicznej w Polsce (wg rankingu dziennika Rzeczpospolita i magazynu Perspektywy). Absolwenci Politechniki Warszawskiej są wysoko cenionymi specjalistami na całym świecie w wielu renomowanych firmach.

Potwierdza

Honorowego i

12.

jednocześnie

to

edycji

chociaŜby, InŜynierskich

absolwenta

Politechniki

osoba

Patrona

Targów

Pracy

Warszawskiej,

ówczesnego Dyrektora Generalnego firmy Microsoft Polska, Tomasza Bochenka.

Główne korzyści Uczestnicząc

w

InŜynierskich

Targach

Państwa

firma

zyskuje moŜliwość prezentacji swojej oferty zatrudnienia wśród

studentów

jednej

z

największych

uczelni

technicznych w Polsce. Jako sponsorzy Targów zyskują państwo pierwszeństwo wyboru stoiska oraz promocję wśród studentów i patronów medialnych zarówno przed, w trakcie, jak i po InŜynierskich Targach Pracy.

Termin 23. marzec – 24. marzec 2010

|

Stowarzyszenie Studentów BEST

|

PROJEKTY NA ROK AKADEMICKI 2009/2010

|

5


Spotkania z Pracodawcą Opis projektu Spotkania z Pracodawcą

są projektem, który pozwala

zebrać informacje na temat staŜy i praktyk. Daje szansę uzyskania odpowiedzi na nurtujące studentów pytania, dotyczące dostępnych na rynku ofert pracy, zdobycia cennej wiedzy

odnośnie

sprawdzenia

swoich

wymogów

rekrutacyjnych

umiejętności

podczas

oraz

ciekawych

i wymagających case study. Dla firm Spotkania z Pracodawcą są okazją dotarcia do ściśle sprecyzowanej grupy docelowej, dającą pewność, iŜ

wybrane

osoby

będą

odpowiednimi

kandydatami

na pracowników lub praktykantów. W tym roku zasięg projektu z

został

Biurem

Dzięki

temu

rozszerzony

Karier

dzięki

połączeniu

Politechniki

nasze

Spotkania

starań

Warszawskiej. są

najbardziej

rozpoznawalnym wydarzeniem tego typu na Politechnice.

Główne korzyści Dzięki cyklowi Spotkania z Pracodawcą docieracie Państwo do przyszłych praktykantów i pracowników, stanowiących elitarne grono inŜynierskie na jednej z najlepszych uczelni technicznej w kraju, a takŜe kreujecie pozytywny wizerunek firmy oraz promujecie jej markę wśród studentów.

Termin Rok akademicki 2009/2010

|

Stowarzyszenie Studentów BEST

|

PROJEKTY NA ROK AKADEMICKI 2009/2010

|

6


bestoferta.pl Opis projektu bestoferta.pl

jest

internetowym

portalem

pracy

skierowanym do studentów i absolwentów szukających zatrudnienia, praktyk lub staŜy. Jego celem jest łączenie funkcji

bazy

ogłoszeń

od

firm

poszukujących

wykwalifikowanych pracowników, serwisu informacyjnego na

temat

rynku

pracy

oraz

archiwum

materiałów

dotyczących kariery i rozwoju zawodowego. Serwis będzie składać się z dwóch głównych części - dla pracodawców i dla poszukujących zatrudnienia. Firma zarejestrowana w serwisie moŜe bezpłatnie zamieszczać oferty pracy, ma dostęp do informacji o popularności oferty oraz automatycznie otrzymuje aplikacje. Kandydat moŜe stworzyć w serwisie swoje CV i za jego pomocą aplikować do potencjalnych pracodawców.

Główne korzyści Dostęp do bazy CV studentów i absolwentów Politechniki Warszawskiej.

MoŜliwość

zamieszczenia

ogłoszenia

na portalu dedykowanym studentom uczelni technicznych. Termin Od stycznia 2010

|

Stowarzyszenie Studentów BEST

|

PROJEKTY NA ROK AKADEMICKI 2009/2010

|

7


BEST Courses Opis projektu BEST Courses, to naukowo-rekreacyjne wyjazdy do jednego z europejskich miast. Jest jednym z najatrakcyjniejszych i najstarszych

przedsięwzięć BEST-u przeprowadzanym

przynajmniej raz w roku przez kaŜdą grupę lokalną. Kursy odbywają się w jednym z czterech sezonów – latem, jesienią, zimą lub wiosną. Co roku uczestniczy w nich ponad 1500 studentów uczelni, na których działa BEST. Uczestnikiem kursów moŜe być student europejskiej uczelni, przy której działa grupa lokalna BEST-u. Konieczność zapłaty za uczestnictwo jedynych 15 euro i kosztów przejazdu,

znosi

barierę

finansową,

która

mogłaby

uniemoŜliwiać wyjazd. Tematy kursów dotyczą róŜnych dziedzin

nauki

i

techniki,

zawsze

pozostając

przede

wszystkim aktualne. W tym roku akademickim planujemy organizację dwóch kursów naukowych Summer i Winter. Główne korzyści Kursy są dla nas niezwykle waŜnym projektem. Dlatego kładziemy silny nacisk na ich promocję zarówno na uczelni, jak i w mediach. Firma współpracująca z nami przy tym projekcie zyskuje moŜliwość bezpośredniego kontaktu z wyselekcjonowaną wcześniej

grupą

studentów,

poprzez

moŜliwość

przeprowadzenia wykładu, case study oraz company visit w swojej firmie. Terminy Summer Course – lipiec 2010 Winter Course - grudzień 2010

|

Stowarzyszenie Studentów BEST

|

PROJEKTY NA ROK AKADEMICKI 2009/2010

|

8


BEST Engineering Competition Opis projektu BEST Engineering Competition to Ogólnopolski Konkurs InŜynierski, organizowany na 6 uczelniach technicznych w Polsce: Politechnice Gdańskiej, Politechnice Łódzkiej, Politechnice

Śląskiej,

Politechnice

Warszawskiej,

Politechnice Wrocławskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Konkurs składa się z 3 etapów: testu kwalifikacyjnego, finału lokalnego i finału ogólnopolskiego. Test kwalifikacyjny to pytania techniczne, jak równieŜ wymagające od uczestników kreatywności. Finały odbywają się tego samego dnia na wszystkich uczelniach. Studenci staną przed zadaniem rozwiązania złoŜonego

problemu

skonstruowania zaproponują

teoretycznego,

urządzenia

organizatorzy.

z Oba

jak

równieŜ

elementów, etapy

odbędą

które się

z podziałem na: •

Case Study

Team Design

Zwycięskie druŜyny z obu części będą reprezentować nasz kraj na EBEC-u (European BEST Engineering Competition) w Cluj-Napoca (Rumunia). Główne korzyści Współpracując z nami przy tym projekcie Państwa firma zyskuje promocję na najlepszych uczelni technicznych w

Polsce

oraz

moŜliwość

kontaktu

z

najbardziej

kreatywnymi młodymi inŜynierami. Poprzez organizację Case Study i patronat nad druŜyną mają Państwo szansę promocji na arenie ogólnopolskiej. Termin kwiecień – maj 2010

|

Stowarzyszenie Studentów BEST

|

PROJEKTY NA ROK AKADEMICKI 2009/2010

|

9


XXVIII General Assembly of BEST Opis projektu General

Assembly

prestiŜowym

jest

wydarzeniem

największym w

ciągu

i

najbardziej

roku

na

skalę

europejską. Podczas 10 dni konferencji odbywa się szereg wydarzeń m.in. Okrągły Stół - dla firm partnerskich, gdzie przedstawiane i dyskutowane są perspektywy dalszego rozwoju i współpracy na arenie międzynarodowej. W kolejnych dniach mają miejsce: targi pracy, warsztaty i prezentacje firm. Uczestnikami konferencji są liderzy międzynarodowej organizacji jaką jest BEST. Główne korzyści Udział Państwa firmy przy tym projekcie, daje szanse przedstawienia ofert i bezpośredniego kontaktu z 250 doświadczonymi, skutecznie działającymi w projektach, elastycznymi i mobilnymi przyszłymi inŜynierami z całej Europy. Dodatkowo do udziału w targach pracy, warsztatach i 60

prezentacjach studentów

firm z

zostanie

polskich

zaproszona

uczelni

grupa

technicznych

wybranych w procesie rekrutacyjnym. Termin 29 kwiecień – 7 maj 2010

|

Stowarzyszenie Studentów BEST

|

PROJEKTY NA ROK AKADEMICKI 2009/2010

|

10


Kontakt

Stowarzyszenie Studentów BEST Politechnika Warszawska Pl. Politechniki 1, pok. 142 00-661 Warszawa tel.: (48 22) 234 50 22 fax.: (48 22) 234 50 25 BEST@BEST.warszawa.pl www.BEST.warszawa.pl

Na wszelkie Państwa pytania z przyjemnością odpowie: Karol Parys Wiceprezes ds. Kontaktów z Firmami e-mail:karol.parys@BEST.warszawa.pl telefon: (+48) 608 239 539

Niniejsza oferta zawiera informacje poufne i/lub skierowane tylko do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do uŜytku podmiotu lub osoby, do której/którego jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą tej oferty, proszę zawiadomić o tym Stowarzyszenie Studentów BEST (kontakt jest powyŜej) oraz ją skasować/zniszczyć, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące tej oferty, a w przypadku jego podjęcia moŜe być ono uznane za naruszające prawo.

|

Stowarzyszenie Studentów BEST

|

PROJEKTY NA ROK AKADEMICKI 2009/2010

|

11

BEST  

oferta zbiorcza projektów na rok 2009/2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you