September 2018

Page 1


JeeIe OeceWê mecepetve Iesleevee Keb[eue


DeeHeueb HeÂłee&JejCe

15

Aapala Paryavaran
`Deeheueb he³ee&JejCe' oj ceefnv³ee®³ee 1 leejKesuee Heesmìeletve jJeevee nesles. p³ee Jee®ekeÀebvee 10 leejKesHe³e¥le DebkeÀ efceUeuee vemesue l³eebveer l³ee ceefnv³ee®³ee 15 leejKesHe³e¥le þeCes keÀe³ee&ue³eele keÀUJeeJes. mebHeke&À ë 88790 74506 / 84461 40189 (mekeÀeUer 10 les mee³eb. 6) l³eebvee DebkeÀ HeeþJeC³ee®eer J³eJemLee keÀjC³eele ³esF&ue. l³eeveblej Deeuesu³ee le¬eÀejeR®eer oKeue Ieslee ³esCeej veener. le¬eÀej keÀjleevee veeWoCeer HeeJeleer ¬eÀceebkeÀ osCes DeeJeM³ekeÀ Deens. - keÀe³e&keÀejer mebHeeokeÀ

DeeHeueb He³ee&JejCe

18

Aapala Paryavaran

Jeelee&He$e

DeeHeueb He³ee&JejCe

22

Aapala Paryavaran


DeeHeueb HeÂłee&JejCe

22 23

Aapala Paryavaran


nefjle-Jeelee&

DeeHeueb HeÂłee&JejCe

22 24

Aapala Paryavaran


DeeHeueb HeÂłee&JejCe

22 25

Aapala ParyavaranDeeHeueb HeÂłee&JejCe

22 27

Aapala Paryavaran


DeeHeueb HeÂłee&JejCe

22 28

Aapala Paryavaran


DeeHeueb HeÂłee&JejCe

29

Aapala Paryavaran


DeeHeueb HeÂłee&JejCe

30

Aapala Paryavaran