__MAIN_TEXT__

Page 1


5

SefÒeue 2015 les cee®e& 2016 ³ee keÀeueeJeOeerleerue Je=Êeeble DebkegÀj Leerce Heeke&À

ANKUR THEME PARK

DebkegÀj ne He³ee&JejCe o#elee ceb[Ue®ee `Menjer He³ee&JejCe mebJeOe&ve ÒekeÀuHe' 2007 ceO³es keÀUJee ³esLes megª keÀjC³eele Deeuee. SkeÀe®e íleeKeeueer meWêer³e Mesleer, Mes[ neTme, ieeb[tU Kele, Jeceea Jee@Me, pewJe FbOeve, pewJe Kele, Je<ee& peuemebOeejCe, Deew<eOeer JevemHeleer ueeieJe[, ie®®eerJejerue yeeie, peeog®eer yeeoueer, celm³eMesleer, efJeÐeeLeea jesHeJeeefìkeÀe ³eemeejKes ÒekeÀuHe efMekeÀJeues peeleele. ueJekeÀj®e HegÀueHeeKeª GÐeeve ne ÒekeÀuHe megª nesF&ue. ojJe<eea 2500 ntve DeefOekeÀ efJeÐeeLeea DeeefCe veeieefjkeÀ DebkegÀj Heeke&Àuee Yesì osleele. p³esÿ Jew%eeefvekeÀ [e@. Deefveue keÀekeÀes[keÀj, meew. keÀekeÀes[keÀj, [e@. Meece DemeesueskeÀj Deeoer ceev³eJejebveer DebkegÀjuee Yesì efoueer Deens.

Ankur - is Paryavaran Dakshata Mandal's environment conservation education centre established in the year 2007, which has 12 urban based conservation projects. It consists of projects like organic farming, shade house, vermi composting, vermiwash, biogas, biocomposting, rain water harvesting (RWH), aquaculture, medicinal plants, magic bucket, terrace garden, students nursery etc. Upcoming project - Butterfly gardening. Every year more than 2500 students and general public visit Ankur. Some special delegates also visited Ankur are Dr. Anil Kakodkar (Sr. Scientist), Mrs. Kakodkar, Dr. Shyam Asolekar (IIT, Evs Dept.), etc.


ll apala aryavaranll

6

He³ee&JejCemvesner jeKeer yeveefJeC³ee®eer keÀe³e&MeeUe

ieCesMe efJeÐeeue³e - KeejerieeJe

KeejerieeJe ³esLeerue ieCesMe efJeÐeeue³eele efo. 8 Dee@iemì jespeer lej keÀUJ³eeleerue %eeveÒemeeefjCeer MeeUsle efo. 25 Dee@iemì jespeer He³ee&JejCemvesner jeKeer yeveefJeC³ee®eer keÀe³e&MeeUe IesC³eele Deeueer. yeebyet®³ee jbieerle keÀe[îee, oesje, íesìs ceCeer Demes cesUIeeì ³esLeerue mebHetCe& yeebyet keWÀêe®es meeefnl³e JeeHeªve efJeefJeOe ÒekeÀej®³ee jeK³ee efJeÐeeL³ee¥veer yeveefJeu³ee. DebkegÀj Leerce Heeke&À®³ee HeewefCe&cee, ©Heeueer Je efMeuHee ³eebveer ceeie&oMe&ve kesÀues. peJeUHeeme 300 efJeÐeeLeea ³ee GHe¬eÀceele menYeeieer Peeues nesles. Eco-Friendly Rakhee Making Workshops PDM's Ankur Theme Park conducted Eco-friendly rakhi making Workshop at Ganesh Vidyalay-Kharigaon on 8th Aug. and at Dnyanprasarini Vidyalay at Kalwa on 25th Aug. The students used Bamboo, thread and small beads made by Sampurn Bamboo Kendra, Melghat for rakhees. Ankur Theme Park's Pournima, Rupali and Shilpa guided the students. Approx. 300 students took part in this workshop.

%eeveÒemeeefjCeer MeeUe - keÀUJee

kegÀb [erleerue ueeieJe[ keÀe³e&MeeUe He³ee& J ejCe o#elee ceb [ Ue®³ee Jeleer v es iees j s i eeJe ³es L eer u e Dee³emeerDee³emeerDee³e Òeg[WefMe³eue (9 Dee@keÌìes.), %eevemeeOevee efJeÐeeefvekesÀleve - þeCes (3 ef[meW.) DeeefCe efJeÐee SvepeerDees - HeJeF& (4 ef[meW.) ³esLes kegÀb [erleerue ueeieJe[ keÀe³e&MeeUs®es Dee³eespeve keÀjC³eele Deeues nesles. HeewefCe&cee DeeefCe efMeuHee ³eebveer Òeel³eef#ekeÀebÜejs ceeie&oMe&ve kesÀues. peJeUHeeme 120 efJeÐeeLeea ³ee keÀe³e&MeeUebceO³es GHeefmLele nesles.

Dee³emeerDee³emeerDee³e Òeg[WefMe³eue - ieesjsieeJe

Pot Filing Workshop Pot filling workshops were conducted at ICICI Prudential - Goregaon (9th Oct.) , Dnyansadhana Vidyaniketan - Thane (3rd Dec.) and Vidya NGO -Powai (4th Dec.). PDM's Pournima and Shilpa explained about pot filling through lectures and practicals. In all 120 students participated in these workshops.

efJeÐee SvepeerDees - HeJeF&


7

Je=#e-DeesUKe keÀe³e&MeeUe peevesJeejer 2016 ceO³es jeyees[er ³esLeerue nesueer ¬eÀe@me MeeUsle Je=#e DeesUKe keÀe³e&MeeUs®es Dee³eespeve kesÀues nesles. meBìevee ef[megPee ³eebveer ³ee keÀe³e&MeeUs®es Dee³eespeve kesÀues. F³eÊee 8Jeer ®³ee 45 efJeÐeeL³ee¥veer ³ee keÀe³e&MeeUsle menYeeie Iesleuee. HeewefCe&cee DeeefCe ©Heeueer ³eebveer keÀe³e&MeeUsle ceeie&oMe&ve kesÀues. Plant Identification and Naming activity On Jan. 16th, plant identification and naming activity was arranged by Ms. Santana D'souza at Holy Cross School, KVilla, Thane. 45 students of 8th std. participated in this activity. Pournima facilitated the activity and Rupali co-ordinate with her.

He³ee&JejCemvesner efvemeie& efMeyeerj efo. 12 ef[meW. jespeer SkeÀ efoJemeer³e efvemeie& efMeyeerje®es Dee³eespeve ve#e$e GÐeeve DeeefCe DebkegÀj Leerce Heeke&ÀceO³es keÀjC³eele Deeues. ³ee efMeyeerjele 22 efJeÐeeL³ee¥veer menYeeie Iesleuee. efceveeueer, efMeuHeer, Þeeruelee, HeewefCe&cee, ©Heeueer ³eebveer efJeÐeeL³ee¥vee ceeie&oMe&ve kesÀues. ³ee efMeyeerjele He³ee&JejCeer³e KesU, kegbÀ[erleerue ueeieJe[, keÀeboUJevee®eer ceeefnleer efJeÐeeL³ee¥vee efceUeueer. Environment Nature Camp On 12th Dec. one day environment nature camp was conducted at Nakshatravan and Ankur Theme Park. 22 students participated in this camp. PDM's Minali, Shilpi, Shreelata, Pournima, Rupali giuded the students about environmental games, pot-filling, mangrove information.

peeog®eer yeeoueer keÀcHe@efve³eve nsuLe meWìj - keÀUJee ( efo. 25 ef[meW), efJeJeskeÀ keÀe@uespe - ieesjsieeJe (12 HesÀye´g.) DeeefCe DeesPeesve Jn@ueer - keÀUJee (12 cee®e&) ³esLes peeog®eer yeeoueer keÀe³e&MeeUs®es Dee³eespeve kesÀues nesles. Þeeruelee, HeeweCf e&cee DeeefCe efMeuHee ³eebveer ³ee efþkeÀeCeer GHeefmLeleebvee Iej®³ee keÀ®eN³ee®es JeieeakeÀjCe DeeefCe peeog®³ee yeeueoerves Deesu³ee keÀjN³ee®es efJeIeìve keÀjC³eeefJe<e³eer ceeie&oMe&ve kesÀues.

Magic Bucket Workshop PDM arranged Domestic wet waste management workshops through magic bucket at Campanion Health care Centre -Kalwa (25th Dec. 15), Vivek College - Goregaon (12th Feb. 16) and Ozone Vally - Kalwa (12th Mar. 16). Shreelata, Pornima and Shilpa guided the participants about segregation of domestic waste with help of magic bucket.


ll apala aryavaranll

8 MONTH

GENERAL PUBLIC

SCHOOL / COLLEGE STUDENTS

TOTAL

April

26

150

176

May

19

70

89

June

16

-

16

July

9

34

43

August

19

-

19

September

16

44

60

October

30

95

125

November

13

39

52

December

37

82

119

January

28

435

463

February

95

1175

1270

March

50

320

370 2802

He³ee&JejCe keÀe³e&keÀlee& GHe¬eÀce efo. 27 petve 2015 jespeer JeeMeer ³esLeerue ueeme&ve DeB[ ìgye´es FvHeÀesìskeÀ®³ee keÀce&®eeN³eebveer DebkegÀj Leerce Heeke&Àuee Yesì osTve efHeMeJ³ee YejCes, Mes[ neTme efveiejeCeer, ieeb[tU Kele Deeoer keÀeceele menYeeie Iesleuee. vesne meeves ³eebveer ³ee GHe¬eÀcee®es Dee³eespeve kesÀues nesles. lej ef[meWyej 2015 ceO³es SmeDee³eF&Sme keÀe@uespe Dee@HeÀ ce@vespeceW쮳ee efJeÐeeL³ee¥veer HeeCeLeU efovee®es cenÊJe mecepetve Iesleues DeeefCe MeeUekeÀe@uespevee Yesì osTve ³eeefJe<e³eer ceeie&oMe&ve kesÀues. He³ee&JejCe o#elee ceb[Ue®³ee HeewefCe&cee, ©Heeueer, Yeei³eÞeer ³eebveer ceeie&oMe&ve kesÀues. On 27th June 2015, Larsen and Toubro Infotech, Vashi employees volunteered for an activity at Ankur theme park Ms. Neha Sane arranged a volunteering programme. All participants did polybag filling activity and helped to manage the shade house. Pournima Shirgaonkar, Rupali Megha and Bhagyashri Grampurohit coordinated the activity. Dec. 2015, students from SIES College of Management, Marketing and Financial managements did volunteering work at Ankur. They helped during wetland day awareness, visiting school and colleges.

VOLUNTEER ACTIVITY

19 60


9

nefjle GÐeesie efMe#eCe

GREEN CAREER COURSES

He³ee&JejCe o#elee ceb[Ue®³ee Jeleerves megª keÀjC³eele Deeuesu³ee nefjle GÐeesie efMe#eCee®es ns eflemejs Je<e& Demetve ³ee DeY³eeme¬eÀceeuee veeieefjkeÀeb®ee GÊece Òeeflemeeo ueeYele Deens. ceeieerue Je<e&Yejele Hee®e JesieJesieȳee efJe<e³eebJej DeeOeeefjle SketÀCe 25 keÀe³e&MeeUe lemes®e 7 SkeÀefoJemeer³e keÀe³e&MeeUe Dee³eesefpele keÀjC³eele Deeu³ee. ³eele meeb[HeeC³ee®ee HegveJee&Hej, yeeiekeÀece, nefjle Tpee& Deeoer efJe<e³eeb®ee meceeJesMe neslee. SefÒeue 2015 les cee®e& 2016 ³ee keÀeUele SketÀCe 347 peCeebveer ns DeY³eeme¬eÀce HetCe& kesÀues.

This is the third year of Paryavaran Dakshata Mandal’s Green Career Courses which have functioned in positive and optimistic way. This year GCC conducted 5 different module (each module contain 5 workshop) and seven one day workshops on various environment aspects like Waste, Water, Energy, Green ( Gardening) etc. Total 347 participants attended GCC workshop during April 2015 To March 2016.

Iejiegleer yeeie nefjle GÐeesie DeY³eeme¬eÀceeleerue ne Heefnuee efJe<e³e Demetve ³eemeeþer Debpevee osJemLeUs (GÐeeveMeem$e le%e), HeewefCe&cee efMejieeJekeÀj DeeefCe Yejle iees[ebyes ³eebveer Òeel³eef#ekeÀebmen ceeie&oMe&ve kesÀues. yeesvmee³e, kegbÀ[erleerue jesHe ueeieJe[, ie®®eerJejerue yeeie, efkeÀ®eve iee[&ve, pewefJekeÀ Keles efkeÀìkeÀveeMekesÀ Fl³eeoer efJe<e³eeb®es ceeie&oMe&ve efoues peeles. 79 peCeebveer ne DeY³eeme¬eÀce HetCe& kesÀuee. Home Gardening This is a first module of GCC, facilitated by Anjana Devasthale (M.Sc. Horticulturist), Mrs. Pournima Shirgaonkar and Bharat Godambe. GCC covered topics like Bonsai, Hanging basket, Terrace garden, Kitchen garden, Biofertilizers and Biopesticides. Total 79 participants attended this module.

celm³e Mesleer [e@. Òemeeo keÀefCe&keÀ ³eebveer celm³e Mesleer DeY³eeme¬eÀceele ceeie&oMe&ve kesÀues. celmeMesleer, MesleleUs yeebOeCes, l³ee®es J³eJemLeeHeve DeeefCe efveiejeCeer keÀªve celm³eMesleer keÀMeer keÀjeJeer ³ee®es efMe#eCe efoues lemes®e ceeMeeb®es ³eesi³e Hewoeme DeeefCe GlHeeove ³eeefJe<e³eerner ceeie&oMe&ve kesÀues. 49 peCeebveer ne DeY³eeme¬eÀce HetCe& kesÀuee.

Aqua Culture Aquaculture course was facilitated by Dr. Prasad Karnik. He covered topics like Guideline on aqua farming, construction, maintenance and monitoring of static pond, harvesting and post harvesting technique of fishes. Total 49 participants attended this module.

Iejiegleer yeeie DeY³eeme¬eÀceele menYeeieer veeieefjkeÀ


ll apala aryavaranll

10

meWêer³e Mesleer

IevekeÀ®eje J³eJemLeeHeve

nefjle GÐeesie DeY³eeme¬eÀceeleerue ne eflemeje efJe<e³e Demetve ³eemeeþer Debpevee osJemLeUs (GÐeeveMeem$e le%e), HeewefCe&cee efMejieeJekeÀj DeeefCe Yejle iees[ebyes ³eebveer Òeel³eef#ekeÀebmen ceeie&oMe&ve kesÀues. ³eele meWêer³e Mesleer, efkeÀ®eve iee[&ve, peweJf ekeÀ Keles efkeÀìkeÀveeMekesÀ Fl³eeoer efJe<e³eeb®es ceeie&oMe&ve efoues peeles. 35 peCeebveer ne DeY³eeme¬eÀce HetCe& kesÀuee.

IevekeÀ®eN³ee®es ³eesi³e He×leerves efJeIeìve keÀªve l³eeHeemetve ieeb[U t Kele keÀmes yeveJeeJes ³eeefJe<e³eer®es efMe#eCe ³ee DeY³eeme¬eÀceebleie&le efoues peeles. ³ee DeY³eeme¬eÀceele 23 peCeebveer menYeeie Iesleuee neslee. HeewefCe&cee efMejieeJekeÀj, Yejle iees[ebyes DeeefCe jefJebê keÀoce ³eebveer ieebæ[tUKelee®es efve³eespeve, l³eeuee ueeieCeeje Ke·e DeeefCe peeog®eer yeeueoer ³eeefJe<e³eer ceeie&oMe&ve kesÀues.

Organic Farming 3rd module under GCC was arranged on Orgaic farming. This module was conducted by Anjana Devasthale, Pournima Shirgaonkar and Bharat Godambe. 35 participants attended this module. This module included guidelines and practical of organic farming, Kitchen garden, Bioferilizers and Biopesticides.

Solid Waste Management GCC conducted workshops on Solid waste management through Vermicomposting. Pournima Shirgaonkar, Ravindra Kadam and Bharat Godambe guided the participants about methods, maintenance and monitoring of composting, construction of vermi pit and Magic bucket. Total 23 participants attended this module.

he³ee&JejCeHetjkeÀ peerJeveMewueer ³ee DeY³eeme¬eÀceebleie&le peue Je<ee&mebOeejCe, HeeC³ee®es J³eJemLeeHeve, Tpee& J³eJemLeeHeve, meeb[HeeC³ee®ee HegveJee&Hej, IevekeÀ®eN³ee®es J³eJemLeeHeve, meewj Tpee&, ie®®eerJejerue yeeie Deeoer efJe<e³eeb®es ceeie&oMe&ve efoues peeles. 88 peCeebveer ne DeY³eeme¬eÀce HetCe& kesÀuee. ef®e$euesKee JewÐe, [e@. Òemeeo keÀefCe&keÀ, Debpevee osJemLeUs, HeewefCe&cee efMejieeJekeÀj, DeeefMe<e Heeìerue, Yejle iees[ebyes ³eebveer GHeefmLeleebvee ceeie&oMe&ve kesÀues. Green Building for Green Living These sessions was facilitated by Chitralekha Vaidya (EVS Consultant), Dr. Prasad Karnik, Ashish Patil, Anjana Devasthale, Pournima Shirgaonkar and Bharat Godambe. 88 participants attended this module. GCC focused on Rain Water Harvesting, Water audit, Waste Water Recycling, Solid Waste Management, Biogas, Solar Cooker, Solar heater, Energy audit, Terrace garden, Landscaping and Gardening.


11

SkeÀefoJemeer³e nefjle efMe#eCe GHe¬eÀce DATE

ONE-DAY GCC COURSES

1 DAY WORKSHOP

FACULTY

PARTICIPANTS

19 April 2015

Magic Bucket Workshop

Sangeeta Joshi

07

03 May 2015

Solar Energy Management

Ashish Patil

16

10 May 2015

Kandi Kolasa, Sarai Cooker

04 Oct. 2015

Bharat Godambe

07

Magic Bucket Workshop

Pournima Shirgaonkar

04

25 Oct. 2015

Solar Lantern Workshop

Shailendra Ghosalkar

25

20 Mar. 2016

Kandi Kolsa, Sarai cooker

Bharat Godambe

14


ll apala aryavaranll

12

efvemeie& - efJe%eeve -mebMeesOeve ÒekeÀuHe

NISARG - SCIENCE PROJECT

DeeOegefvekeÀ leb$e%eeveeves DeveskeÀ keÀeces megueYe-menpe Peeueer Demeueer lejer He³ee&JejCe efJe<e³ekeÀ keÀener mecem³ee meceesj ³esle Deensle. DeJesUer He[Ceeje HeeTme, og<keÀeU, ieejHeerì ns keÀener vewmeefie&keÀ ®ecelkeÀej veJnsle. l³eeuee ceeveJeer nmle#esHe peyeeyeoej Deens keÀe ³ee®ee vescekeÀe MeesOe IesTve l³eeJej ÒeYeeJeer GHee³e keÀjC³eemeeþer mebMeesOevee®eer iejpe Deens. l³eeletve®e efJeÐeeLeea DeeefCe meeceev³e veeieefjkeÀebmeeþer He.o. ceb[Ueves ne efvemeie&-efJe%eeve-mebMeesOeve ne GHe¬eÀce megª kesÀuee Deens.

19 60

Though technology has solved many problems, we face some environmental issues which are unanswered. Changes in climate, drought, hail-storms, unseasonal rain are not natural miseries. Is Human interference responsible for these calamities? To get an answer, P.D. Mandal started Nisarg Science Research Project for students and common people.

19 60

efJe<e³e

efJeÐeeL³ee&®es veeJe

ceneefJeÐeeue³e

pewJe JewÐekeÀer³e keÀ®eje J³eJemLeeHeve

Òeefle#ee ueesnejs, Hetpee Heeìerue, DeefMJeveer HeJeej, Yeei³eÞeer HejoeUs, G<ee ceeves

Sce.peer.Sce. keÀe@uespe Dee@HeÀ Fbefpeve³ejeRie, keÀeceesþs

pewJe JewÐekeÀer³e keÀ®eje J³eJemLeeHeve

kesÀleve keÀebyeUs, DeefYe<eskeÀ ce{Jeer, mvesne kegÀueJeble, ieewjJe {eWie, DeefYe<eskeÀ Kee[s

Sce.S®e. meeyeg efmeÎerkeÀ Hee@uesìskeÌveerkeÀ, Yee³eKeUe

©iCeeue³eerve IevekeÀ®eje J³eJemLeeHeve

Je<ee& veeF&keÀ

j®evee mebmeo, oeoj

þeCes Kee[erceOeerue KeejHegÀìer

efveHegCe veeyej

Sme.F&.F&.Sme keÀe@uespe

DeMeemekeÀer³e mebmLeeb®ee DeY³eeme

mebHeoe Heeìerue

³eMeJeblejeJe ®eJneCe cegkeÌle efJeÐeeHeerþ

ceeveJeefveefce&le HeeCeLeUer

Deeqmcelee yeboesHeeO³ee³e, ÒeeLe&vee keÀekeÀ[s nefMece Devmeejer, DeefJe<keÀej YeesF&j DeekeÀeMe DeiejJeeue

ceg®íuee Hee@efueìseqkeÌvekeÀ, þeCes


13

efvemeie& Ye´cebleer ojJe<eea ÒeceeCes®e He³ee&JejCe o#elee ceb[Ue®³ee efvemeie& Ye´cebleer ceOetve ³eeJe<eea megceejs 35 Ye´cebleer Dee³eesefpele keÀjC³eele Deeu³ee. ³eeJe<eea mLeeefvekeÀ Ye´cebleer meesyele®e cenejeä^eleerue DeveskeÀ DeYe³eejC³es Je Flej HeefjmebmLeeb®ee ³eele meceeJesMe keÀjC³eele Deeuee. leueeJe, Kee[er HeefjmebmLee, Heþejs, ceeUjeves, HeefM®ece Ieeìeleerue efþkeÀeCes, peueeMe³es DeMee DeveskeÀ DeefOeJeemeebceO³es keÀeme Heþej, efYeceeMebkeÀj DeYe³eejC³e, ceeLesjeve, HeÀCemee[ DeYe³eejC³e Je veevvepe DeYe³eejC³e ³eeb®ee meceeJesMe neslee. ³ee®eyejesyej MenjeveefpekeÀ®eer GÐeeves, Kee[er, HeeCeLeU peeiee DeMee efþkeÀeCeerner Ye´cebleer Dee³eesefpele keÀjC³eele Deeu³ee. efvemeie&®e¬eÀele nesCeejs yeoue, JesieJesieȳee $eÝlegbceO³es efomeCeejer pewJeefJeefJeOelee, efnJeeȳeele ³esCeejs HeengCes He#eer, HegÀueHeeKejs, HegÀues, Pee[s ³ee meJee¥®es oMe&ve ³ee efvemeie&Ye´cebleerceOetve ueeskeÀebvee Peeues. ueeskeÀebvee peemleerle peemle pewJeefJeefJeOelee yeIelee ³eeJeer ³eemeeþer DeveskeÀ lep%eeb®es ceeie&oMe&ve ³ee Ye´cebleerceOetve efceUeues. Deew<eOeer JevemHeleer, Pee[s, HeeCeLeU Je pebieueeleerue He#eer, Jev³eÒeeCeer, peue®ej, keÀerìkeÀ ³ee meJee¥®es SkeÀceskeÀebMeer Demeuesues veeles Je pewJeerkeÀ DevvemeeKeUer l³eebveer mecepeeJetve efoueer. efvemeie& Ye´cebleer®³ee ceeO³eceeletve megpeeCe Peeuesues He³ee&JejCeÒesceer Deelee DeeHeu³ee peJeU®³ee DeefOeJeemeeyeeyele peeie©keÀ Deensle Je efvemeiee&yeÎue®es l³eeb®es Òesce ogHeìerves Jee{ues Deens. Heg{erue Je<eeameg×e DeMee efvemeie& Ye´cebleer meelel³eeves megª jenleerue.

NATURE TRAIL This year too PDM conducted Nature Trails to various locations. However in addition to local, long distance locations were added. Various biodiversity hotspots such as Ponds, Lakes, Creek, Dams, Plateaus, Scrubland and Western Ghats were included. Thus visits were arranged to Kaas Plateau, Bhimashankar, Matheran, Phansad, Nannaj, Bhigwan includimg local trails to parks, wetlands and creek in and around Thane. Climate change and its signs, biodiversityduring various seasons, winter migrants, butterflies, flowers, trees and all other aspects of nature were explained to the participants during the trails. Emphasis on conservation of the various habitats also was a part of the trails. Many experts who specialised in the various fields shared their knowledge with the participants. They explained the importance of each aspect like medicinal plants, trees, wetlands, forests, wildlife which included insects, amphibians and reptiles. There was an enthusiastic response from participants during all trails. Thus the aim of creating awareness about nature and the importance of conservation was achieved.

DATE

PLACE

PARTICIPANTS

NAME OF EXPERT

15 Mar. 2015

Birdwatching - Gandhari, Karlya

15

Jaya Waghmare, Bhagyashree Grampurohit

28 -29 March 2015

Naturetrail Bhimashankar Wildlife Sanctuary

14

Avinash Bhagat, Clara Correia

19 April 2015

Tree walk - Dattaji Salvi Garden, Thane

12

Swati Deodhar

8 - 10 May 2015

Naturetrail Bhimashankar Wildlife Sanctuary

8

Avinash Bhagat

5 June 2015

Khadi Yatra, Thane Creek

40

Prasad Karnik, Raghunandan Athalye, Avinash Bhagat, Clara Correia

11 - 12 June 2015

Naturetrail - Phansad Wildlife Sanctuary

8

Avinash Bhagat, Clara Correia

21 June 2015

Naturetrail - Nagla, Sasupada, SGNP

22

Avinash Bhagat, Clara Correia, Bhagyashree Grampurohit


ll apala aryavaranll

14 DATE

PLACE

PARTICIPANTS

27 - 28 June 2015

Naturetrail - Phansad Wildlife sanctuary

15

Avinash Bhagat, Clara Correia

12 July 2015

Mangrove walk, Thane Creek

17

Ashish Khadakban, Bruno Fernandez

19 July 2015

Mangrove walk, Thane Creek

45

Bhagyashree Gramporohit, Nipun Nabar

9 Aug. 2015

Naturetrail -Shishu Dnyanmandir School

40

Bharat Godambe, Bhagyashree

10 Aug. 2015

Naturetrail - Nagla, Sasupada, SGNP

40

Avinash Bhagat, Bhagyashree

14 to 17 Aug. 2015

Birdwatching Nannaj Bustard Sanctuary, Solapur

10

Avinash Bhagat

10

Bharat Godambe

13 Sept. 2015 Tree walk - Dattaji Salvi Garden, Thane

NAME OF EXPERT

22 - 24 Sept. 2015

Flower watch - Kaas-pathar , Satara

25

Avinash Bhagat

2-4 Oct. 2015

Flower watch - Kaas-pathar , Satara

22

Avinash Bhagat, Bharat Godambe

4 Oct. 2015

Birdwatching - Padale, Dombivli

10

Jaya Waghmare

14 Oct. 2015

Birdwatching - Bhandup Pumping Station

33

Avinash Bhagat, Clara Correia

18 Oct. 2015

Butterfly walk - Nagla, Sasupada, SGNP

15

Nikhil Sawant, Bhagyashree

23 - 24 Oct. 2015

Birdwatching Nannaj Bustard Sanctuary, Solapur

10

Avinash Bhagat

6- 8 Nov. 2015

Naturetrail Bhimashankar Wildlife sanctuary

7

Avinash Bhagat


15 DATE

PLACE

PARTICIPANTS

NAME OF EXPERT

22 Nov. 2015

Birdwatching Mumbra Devi Hill, Mumbra

11

Avinash Bhagat, Clara Correia

25 - 28 Nov. 2015

Naturetrail Phansad Wildlife Sanctuary, Alibaug

15

Avinash Bhagat

13 Dec 2015

Birdwatching - Bhopar, Dombivli

10

Jaya Waghmare

24 - 27 Dec. 2015

Naturetrail - Dandeli-Anshi Tiger Reserve, Karnataka

8

Avinash Bhagat

3 Jan. 2016

Tree walk, Bara Bungalow Thane

8

Bharat Godambe

9 - 10 Jan. 2016

Birdwatching - Bhigwan-Ujani Dam

20

Avinash Bhagat, Clara Correia

24 Jan. 2016

Birdwatching - Bhandup Pumping Station

7

Jaya Waghmare

1 Feb. 2016

Birdwatching - Kurul Lake, Alibaug

120

Avinash Bhagat, Clara Correia

7 Feb. 2016

Birdwatching - Matheran Hills

8

Avinash Bhagat

27 - 28 Feb. 2016

Birdwatching - Bhigwan-Ujani Dam

11

Avinash Bhagat

20 Mar. 2016

Khadi Yatra, Thane Creek

25

Avinash Bhagat


ll apala aryavaranll

16

ûeeceerCe He³ee&JejCe MeeUe - ceeceCeesueer

GRAMIN PARYAVARAN SHALA - MAMNOLI He³ee&JejCe o#elee ceb[Ue®es ûeeceerCe Yeeieele Yeejleer³e JevemHeleer meb J eOe& v ee®es keÀece meg ª Demet v e ûeeceer C e Yeeieele He³ee& J ejCe pevepeeiejCee®³ee keÀeceele me¬eÀer³e menYeeie Iesle Deenesle. He³ee&JejCe mee#ej meceepe Ie[Jetve ceesþer ®eUJeU GYeer jeneJeer Je l³eeletve mLeeefvekeÀ He³ee&JejCe Je pewJeefJeefJeOeles®es j#eCe JneJes ³ee nsletves He³ee&JejCe o#elee ceb[U meb®eeefuele ûeeceerCe He³ee&JejCe MeeUe ne GHe¬eÀce ceeceCeesueer - keÀu³eeCe ³esLes megª keÀjC³eele Deeuee. efo. 17 petve 2015 jespeer ³ee MeeUs®eer meg©Jeele keÀjC³eele Deeueer. ³ee ûeeceerCe He³ee&JejCe MeeUs®³ee ceeO³eceeletve peue, pebieue, peceerve DeeefCe Tpee& ns ®eej cegÎs [esȳeebmeceesj þsJetve ûeeceerCe Yeeieele pevepeeiejCe kesÀues peeles. keÀu³eeCe ûeeceerCe, cegjyee[ DeeefCe efYeJeb[er ³ee leerve leeuegke̳eele ûeeceerCe He³ee&JejCe MeeUs®es keÀece megª Deens.

Paryavaran Dakshata Mandal is playing an active role in conservation of indigenous plants. In Rural areas of Kalyan, Murbad and Bhiwandi, we create awareness to make Ecoeducated generation conserve local environment and biodiversity. It is operated from Gramin Paryavaran Shala at Mamnoli-Kalyan. On 17th June 2015 PDM started this school, through which we are creating awareness about water, forest, soil and energy.


17 efoveebkeÀ

keÀe³e&¬eÀce

mLeU

GHeefmLeleer

17 petve 2015

ûeeceerCe He³ee&JejCe MeeUe MegYeejbYe

ceeceCeesueer

50

1 peguew 2015

efce$e efkeÀìkeÀeb®eer DeesUKe

efpe. He. MeeUe keÀesefuebye

55

meWêer³e Mesleer HeefjmebJeeo DeeefCe efveyebOe mHeOee&

ceboej ke=À<eer leb$e efvekesÀleve, keÀesefuebye

250

11 peguew 2015

jeveYeepeer HeekeÀkeÀuee mHeOee& DeeefCe ÒeoMe&ve

efpe.He. keWÀê MeeUe, ceeceCeesueer

500

23 peguew 2015

keÀeHe[er efHeMeJeer ceePeer meKeer GHe¬eÀce

efpe. He. MeeUe : keÀesefuebye, yeeHemeF&

255

11 les 21 Dee@iemì 2015

oesmleer keÀª³ee meeHeebMeer (veeieHeb®eceerefveefceÊe pevepeeiejCe )

efpe.He. MeeUe ë ceeceCeesueer, keÀesefuebye, jesnve, ®eJejs, veJeieeJe, ceebpeueea, oneieeJe, meesveejHee[e, oefnJeueer, yeebiejJee[er, cnme©b[er, kesÀUCeer, HeesF&,

1,470

14-15 meHìW. 2015

He³ee&JejCemvesner ieCesMeeslmeJe keÀe³e&MeeUe

efpe.He. MeeUe, ceeceCeesueer, keÀesefuebye, oefnJeueer

430

7-8 Dee@keÌìes. 2015

peeieeflekeÀ Jev³epeerJe meHleen

ceeO³eefcekeÀ efJeÐeeue³e, ceeb[e-efììJeeUe efpe.He. keWÀêMeeUe, ceeceCeesueer

3000 225


ll apala aryavaranll

18 efoveebkeÀ 30-31 Dee@keÌìes. 2015 12 veesJns 28 HesÀye´g. 2016

15 ef[meW. 2015

keÀe³e&¬eÀce He³ee&JejCemvesner DeekeÀeMekebÀoerue keÀe³e&MeeUe cenemet³e&kegbÀYe

jeä^er³e Tpee& mebJeOe&ve meHleen

mLeU

GHeefmLeleer

efpe.He. keWÀêMeeUe, ceeceCeesueer, keÀesefuebye meceleesue HeÀeTb[sMeve

280 30

meceleesue HeÀeTb[sMeve, v³et FbeqiueMe mketÀue ceeO³e. efJeÐeeue³e, veebokeÀj-meebies, leW[esueerkeÀj efJeÐeeue³e, keÀjJesUs ne³emketÀue, meeF&veeLeveiej PeesHe[HeÆer. efpe.He. MeeUe ë efHemeJeueer, yeebiejJee[er, keÀesefuebye, kesÀUCeer, cnme©b[e, ®eJejs, jesnve, HeesF&, oefnJeueer, efkeÀMeesj, DemeesUs, JeeefIeJeueer, ceeceCeesueer

2,744

ceeO³e. efJeÐeeue³e, veebokeÀj-meebies efpe.He. keWÀêMeeUe, ceeceCeesueer

200 200

23 peeves. 2016

efvemeie&cesUe

efpe.He. keWÀêMeeUe, ceeceCeesueer

500

5 HesÀye´g. 2016

meKeer peeUerJeeìHe keÀe³e&¬eÀce

yeebiejJee[er Hee[e

100

16 -22 cee®e& 2016

peuemee#ejlee meHleen nesUer pevepeeiejCe, peueÒeefle%ee vewmeefie&keÀ jbie keÀe³e&MeeUe

efpe.He. MeeUe : efkeÀMeesj, DemeesUs, JeeefIeJeueer, keÀesefuebye, kesÀUCeer, ®eJejs, oneieeJe, oefnJeueer, ceeceCeesueer, ceeO³e. efJeÐeeue³e, veebokeÀj-meebies

1,231


23

efvemeiee&³eve GHe¬eÀce

NISARGAYAN - ACTIVITY He³ee&JejCe o#elee ceb[U meb®eeefuele efvemeiee&³eve ns pewJe mebmeeOeve mebMeesOeve keWÀê ceeceCeesueer, leeuegkeÀe keÀu³eeCe ³esLes Deens. mLeeefvekeÀ osMeer JevemHeleeR®es mebJeOe&ve Je ueeieJe[ ³ee yejesyej®e efvemeie& He³e&ìve ne veJeerve Dee³eece ³ee GHe¬eÀceeMeer veJ³eeves pees[uee Deens. mLeeefvekeÀ MeslekeÀjer DeeefCe ceefnuee ye®eleieì ³eebvee neleeMeer IesTve DeeHeu³ee®e MesleerJej ke=À<eer He³e&ìve megª keÀªve nefjle GÐeesieeuee ®eeuevee efceUsue ³ee®es ceeie&oMe&ve efvemeiee&³eveleHexÀ efoues peeles. efvemeiee&³eve keWÀêeJej meO³ee 100 ÒepeeleeR®³ee megceejs 40 npeej JevemHeleeR®eer jesHes GHeueyOe Deensle. 21 Dee@iemì 2015 : Je=#eyebOeve efvemeiee&³eve Heefjmej jml³eeJejerue Pee[s. menYeeie - 15 22 Dee@iemì 2015 : DejC³eJee®eve iee[&ve mketÀue, þeCes. : menYeeie - 18

6 - 22 Dee@keÌìes. 2015 ë meesveb ueeJee-meesveb Jee{Jee efJeefJeOe efþkeÀeCeer. : menYeeie - 21 kegÀìgbyes

11 Dee@keÌìes. 2015 ë DejC³eJee®eve yeesjerJeueer ³esLeerue 14 veeieefjkeÀeb®ee menYeeie

28 Dee@keÌìes. 2015 ë DejC³eJee®eve ueeskeÀHegjce MeeUe, þeCes. : menYeeie - 40

17-19 veesJnW. ë JevejeF& yebOeeje efveefce&leer (efvemeiee&³eve) þeCee keÀe@uespe SveSmeSme efJeÐeeLeea : menYeeie - 75

Paryavaran Dakshata Mandal started Nisargayan, a biodiversity research centre at Mamnoli, Kalyan. With plantation and conservation of local indigenous plants, Nisaragayan started Eco-tourism. Local farmers and Mahila Bachat Gat can avail guidence for starting this project on their own farms. That will improve their financial status with green industry. At present, Nisargayan is having nearly 40,000 plants of 100 species.


ll apala aryavaranll

24

DeeHeueb He³ee&JejCe ef®e$eHeì ceneslmeJe

AAPALA PARYAVARAN FILM FESTIVAL þeCes ë efo. 7,8, 9 ef[meWyej jespeer 7 Jee `DeeHeueb He³ee&JejCe ef®e$eHeì ceneslmeJe' þeC³ee®³ee ie[keÀjer jbiee³eleveceO³es Heej He[uee. 46 MeeUebceOetve 4408 efJeÐeeLeea lej 11 ceneefJeÐeeue³eebceOetve 700 efJeÐeeL³ee¥veer ³ee ceneslmeJeele Yeeie Iesleuee. ³eeJesUer %eevemeeOevee ceneefJeÐeeleerue 11 DeeefCe þeCes ceneefJeÐeeue³eeletve 5 efJeÐeeLeea mJe³ebmesJekeÀebveer ceneslmeJe Heej Hee[C³eeme ceole kesÀueer. [e@. Òemeeo keÀefCe&keÀ, Òee. mebpe³e peesMeer, [e@. veeiesMe ìskeÀeUs, [e@. efJekeÀeme npeerjefveme, Òee. efJeÐeeOej JeeueeJeuekeÀj, [e@. efJeÐee nefpejveerme, keÀefJelee JeeueeJeuekeÀj ³eebveer GHeefmLele efJeÐeeL³ee¥vee ceeie&oMe&ve kesÀues lej keÀJeer De©Ce cne$es ³eeb®³ee nmles ef[mebsyej®³ee `DeeHeueb He³ee&JejCe'®³ee DebkeÀe®es ÒekeÀeMeve Peeues.

cegbyeF& ë peeieeflekeÀ He³ee&JejCe efoveeefveefceÊe efo. 5 les 7 petve ojc³eeve He³ee&JejCe o#elee ceb[U, He³ee&JejCe efJeYeeie - cenejeä^ jep³e DeeefCe Òeot<eCe efve³eb$eCe keÀ#e, cenejeä^ ³eeb®³ee Jeleerves `DeeHeueb He³ee&JejCe' ef®e$eHeì ceneslmeJee®es Dee³eespeve keÀjC³eele Deeues nesles. cenejeä^ jep³ee®es He³ee&JejCe ceb$eer jeceoeme keÀoce, cegyb eF& ceneHeeefuekeÀe Dee³egkeÌle efmeleejece kegbÀìs, [e@. Heer. Deveyeuieeve Deeoer ceev³eJejeb®eer ÒecegKe GHeefmLeleer ³eeJesUer ueeYeueer. cegyb eF&le Peeuesuee ne 7 Jee ef®e$eHeì ceneslmeJe neslee. Dee³eyeerSve®³ee He$ekeÀej Deejleer kegÀuekeÀCeea ³eeb®³ee `veeleb HeefM®ece IeeìeMeer' ³ee ef®e$eefHeÀleerves ceneslmeJee®es GodIeeìve Peeues. ³ee ceneslmeJeele Scee@er[ermeer®³ee 16 ueIegHeìebmen SketÀCe 87 ueIegHeì oeKeefJeC³eele Deeues. efkeÀjCe peesMeer, Deejleer kegÀuekeÀCeea, Sceìer[ermeer, ³eleerve peeOeJe, efmecee jepesefMekexÀ, Deefve©× ceeves, ÒeoerHe þekeÀjs, S®eìerHeer Deeì&med keÀe@uespe DeeoeR®³ee ueIegHeìebveer Heeefjleesef<ekesÀ efceUJeueer

At Thane : The 7th Film Festival was conducted on 7, 8 and 9 Dec. 2015 at Gadkari Rangayatan, Thane. Approximately 4,408 students from 46 schools and 700 students from 11 Junior colleges attended this festival. 11 students from Dnyanasadhana and 5 from Thane College volunteered for the festival. Dr. Prasad Karnik, Sanjay Joshi, Dr. Nagesh Tekale, Prof. Vidyadhar Walavalkar, Dr. Vikas Hajarnis, Dr. Mansi Joshi, Dr. Vidya Hajarnis and Kavita Walvalkar guided the students on different shows. Renowned poet Arun Mhatre also attended the Film Festival and the December edition of the magazine ‘Apala Paryavaran’ was published on this occasion.

At Mumbai : On the occasion of World Environment Day, 5th June 2015, PDM, Environment Dept. - Maharastra State and Maharashtra Pollution Control Board jointly organized Apala Paryavaran Film Festival. Minister of Environment Ramdas Kadam, Sitaram Kunte, Dr. P. Anbalgan were present. This is the 7th festival in Mumbai. The film festival started with the screening of Arti Kulkarni’s 'Nate Paschim Ghatashi'. Overall 81 short films were screened in this festival including MTDC’S 16 short animation films. In the professional category Kiran Joshi’s 'Kale Pani', Arti Kulkarni’s 'Nate Paschim Ghatashi' and MTDC’s 'Ocean Pollution' and Yatin Jadhav’s 'Suno Saase Kya Kehtee Hain' were awarded. In the amateur category, Seema Rajeshirke, Anirudha Mane and Pradeep Thakare were awarded. HPT Arts College's `PUC on Sale` received consolation prize.


25

He³ee&JejCe o#elee ceb[Ue®ee 16 Jee JeOee&Heve efove efo. 5 peguew 2015 jespeer He³ee&JejCe o#elee ceb[Ue®ee 16 Jee JeOee&Heveefove men³eesie cebefoj, þeCes ³esLes DeveskeÀ megËoeb®³ee GHeefmLeleerle DeefleMe³e Glmeenele Heej He[uee. ³eeJe<eea [e@. jepeWê kesÀjkeÀj (ieesJee HeÀeTb[sMeve,mecevJe³ekeÀ) Je [e@. Sve. JeemegosJeve (cegK³e JeveÒeyebOekeÀ, keÀeboUJeve efJeYeeie) ³eebvee efvecebef$ele keÀjC³eele Deeues nesles. He³ee&JejCe o#elee ceb[Ue®³ee ceeO³eceeletve Iesleues peeCeejs efJeefJeOe Ghe¬eÀce Je Heef½ece Ieeì mebJeOe&ve DeMeer ³ee keÀe³e&¬eÀcee®eer ceO³eJeleea keÀuHevee nesleer. ceev³eJejeb®³ee nmles kegbÀ[erle jesHe ueeJetve keÀe³e&¬eÀcee®es GodIeeìve keÀjC³eele Deeues. l³eeveblej Òee.efJeÐeeOej JeeueeJeuekeÀj ³eebveer `DeeHeueb He³ee&JejCe' ceeefmekeÀemebyebOeer ceeefnleer osTve [e@.Sve JeemegosJeve ³eeb®³ee nmles ceeefmekeÀe®es ÒekeÀeMeve Peeues. [e@. Heg©<eesÊece keÀeUs Je DeeefMe<e Heeìerue ³eebveer ceev³eJejeb®ee Heefj®e³e keÀ©ve efouee. [e@. Sve. JeemegosJeve ³eebveer Heef½ece Ieeì Je keÀeboUJevee®es cenlJe Je mebJeOe&ve ³ee efJe<e³eer DeeHeues efJe®eej ceeb[ues. KeejHegÀìer Je Kee[er Yeeieeleerue Heefjmej ³ee®ee ÒeeCeer, He#eer Je ceeveJeer peerJeveeJej nesCeeje HeefjCeece ³ee®eer meefJemlej ceeefnleer l³eebveer efoueer. [e@ Òemeeo keÀefCe&keÀ ³eebveer þeC³eeleerue Kee[er Je leueeJeeb®es DeefmlelJe ³eeJej Yee<³e kesÀues. [e@. jepeWê kesÀjkeÀj ³eebveer meeoefjkeÀjCee®³ee ceeO³eceeletve Heef½ece Ieeì Je ÒeecegK³eeves ieesJee ³esLeerue pewJeefJeefJeOelee ³eeb®es megob j oMe&ve Ie[Jeues. ieesJ³eeleerue HeejbHeeefjkeÀ ieerles-keÀefJelee ³eebcegUs keÀe³e&¬eÀce jbieuee. Òee. efJeÐeeOej JeeueeJeuekeÀj He³ee&JejCe o#elee ceb[Ue®³ee ceeO³eceeletve ®eeueCeeN³ee efJeefJeOe ÒekeÀuHeeb®eer meefJemlej ceeefnleer efoueer Je ueeskeÀmenYeeieeletve Demes efJeefJeOe Ghe¬eÀce ³eMemJeer keÀjC³ee®es DeeJeenve kesÀues. ceb[Ue®³ee meef®eJe mebieerlee peesMeer ³eebveer keÀe³e&¬eÀcee®es meg$emeb®eeueve kesÀues. [e@. ceevemeer peesMeer ³eebveer meJe& ceev³eJej, efJeefJeOe mebmLee Je GHeefmLeleeb®es DeeYeej ceeveues.

Paryavaran Dakshata Dakshata Mandal's Mandal's Paryavaran 16thANNIVERSARY Anniversary 16th Paryavaran Dakshata Mandal celebrated its 16th anniversary on 5th July 2015 at Sahayog Mandir Hall, Thane. It was well attended by many of it's wellwishers, active members, environmentalists from different NGOs and students, who participated in various green career courses and workshops conducted by PDM. This year the annual day celebration was blessed by Dr. Rajendra Kerkar, a renowned environmental activist, from Goa, who is also a co-ordinator of Goa Foundation and Mr. N. Vasudevan, Chief conservator of forest, Mangrove Cell. Manifold activities of PDM and Conservation of Western Ghat was the theme of this programme. The inauguration of programme done by planting a tree sapling at the auspicious hands of chief guests. It was followed by publication of ' Aapala Paryavaran' magazine. Then Dr. Purushottam Kale (Vice President PDM) and Mr. Ashish Patil (Exe. member PDM) introduced the chief guests. Dr. N. Vasudevan emphasised the direct relation between mangrove and creek habitat with the surrounding living beings. He also stated the importance of Western Ghat. Dr. Rajendra Kerkar opened the vast canvas of biodiversity of Goa and Western Ghat through his ppt. He added to the flavour by quoting traditional folk songs and poems of Goa. Dr. Prasad Karnik (President PDM) and a staunch creek lover threw a light on the status of Thane creek and lakes. Prof. Vidyadhar Walavalkar (Gen. Sec. PDM) introduced diffrent projects of PDM and appealed to the audience to make it succesfull by active participation. Dr. Manasi Joshi proposed the vote of thanks and Sangita Joshi compered the programme.


ll apala aryavaranll

26

KeejHegÀìer efove Heefj<eo ë 2015

MANGROVE DAY CONFERENCE : 2015

He³ee&JejCe o#elee ceb®eleHexÀ peeieeflekeÀ KeejHegÀìer

efoveeefveefceÊe, 26 peguew 2015 jespeer, `KeejHegÀìer' mebJeOe&veemeeþer ce@veûeesJn mesue, cegbyeF&; peerDee³ePes[ ( Fb[es-pece&ve kebÀHeveer), ce@veûeesJn meesmee³eìer Dee@HeÀ Fbef[³ee, ieesJee; yee.vee. yeeboes[keÀj ceneefJeÐeeue³e, þeCes; kesÀ.pes. meesce³³ee keÀe@uespe Dee@HeÀ keÀe@ceme& DeB[ mee³evme DeeefCe DemeesefmeSMeve Dee@HeÀ ìer®eme& Fve yee³ee@uee@peerkeÀue mee³evmesme ³eeb®³ee meb³egkeÌle efJeÐeceeves ner Heefj<eo yee.vee. yeeboes[keÀj keÀe@uespe®³ee Heefjmejele (ke@ÀcHeme) mebHevve Peeueer. Heefj<eosle SketÀCe 200 peCeeb®ee menYeeie neslee. ³eele ceneefJeÐeeue³eerve efJeÐeeL³ee¥®eer mebK³ee ue#eCeer³e nesleer. KeejHegÀìeR®es cenÊJe, mebJeOe&veemeeþer GHee³e³eespevee, KeejHegÀìer pebieueeb®es J³eJemLeeHeve, KeejHegÀìer pebieue-Heefjmeje®ee MeeMJele efJekeÀeme DeeefCe KeejHegÀìer mebJeOe&veemebyebOeer Dev³e yeeyeeRJej ÒekeÀeMe ìekeÀCes ne Heefj<eos®ee cegK³e nslet neslee. ³ee Heefj<eosme, DeveskeÀ K³eeleveece efMe#eCelep%e, ®eUJeUerleerue keÀe³e&keÀlex, ueeYeeLeea DeeefCe efceþeiej lep%eebmen DeveskeÀ ceev³eJej JekeÌles GHeefmLele nesles. ce@veûeesJn meesmee³eìer Dee@HeÀ Fbef[³ee®es meef®eJe, Meem$e%e [e@. DejeEJeo GbìeJeues ³eeb®³ee MegYenmles KeejHegÀìer®es jesHe ueeJetve Heefj<eos®es GodIeeìve keÀjC³eele Deeues. cegbyeF& efJeÐeeHeerþe®es kegÀueieg© [e@. mebpe³e osMecegKe, He³ee&JejCe o#elee ceb®e®es DeO³e#e Je Heefj<eos®es efveceb$ekeÀ [e@. Òemeeo keÀefCe&keÀ, yeerS®eSveSme®es [e@. Deemeo jsnceeveer, þeCes keÀe@uespe®³ee Òee®ee³ee& [e@. ceeOegjer HespeeJej, GHeÒee®ee³e& [e@. jIegvebove Deeþu³es, He.o. ceb[Ue®es meef®eJe Òee. efJeÐeeOej JeeueeJeuekeÀj, KeejHegÀìer efJeYeeiee®es cegK³e mebJeOe&ve DeefOekeÀejer Sve. JeemegosJeve, SkeÀefJeje Òeefleÿeve®es DeO³e#e vebokegÀceej HeJeej, efceþeiej ceeuekeÀ [eWiejerJeeuee, Òees. keÌueeje keÀesefj³ee, De@[. ÒeJele&keÀ HeeþkeÀ, efJeveeso HegbMeer, ieesojspe cejerve FkeÀe@uee@peer meWìj®es ÒecegKe nsceble keÀejKeeveerme, He.o. ceb[Ue®es efJeMJemle [e@. efJekeÀeme nefpejveerme Deeoer lep%eebveer KeejHegÀìer mebJeOe&ve mebyebOeer GHeefmLeleebvee ceeie&oMe&ve kesÀues.

On Sunday, 26th July 2015, Paryavaran Dakshata Mandal organized a one day Convention on Mangroves on the occasion of World Mangrove Day. This event was held in the campus of B.N. Bandodkar College, Thane in collaboration with GIZ Mangrove cell, Mumbai; Mangroves Society of India, Goa; B.N. Bandodkar College - Thane; K.G. Somaiya College of Commerce and Science and ATBS (Association of Teachers in Biological Sciences). The Convention was attended by 200 participants which included a large number of college students. Aim of this convention was to throw light on the importance of Mangroves, conservation strategies, Mangrove forest management, sustainable development in the vicinity of mangrove forests and issues associated with the conservation of Mangroves. Many eminent speakers were present for the convention including academicians, activists, stakeholders and saltpan experts. The convention started with the inauguration by Dr. Arvind Untawale, wellknown scientist and Secretary of Mangrove Society of India by planting a mangrove sapling. Dr. Sanjay Deshmukh (Vice Chancellor of Mumbai University), Dr. Prasad Karnik [President – PDM and Convenor], Dr. Asad Rahmani (BHNS), Dr. Madhuri Pejaver (Principal Thane College), Dr. Raghunandan Athalye (Vice Principal B.N.Bandodkar College), Prof. Vidyadhar Walavalkar (Gen. Secretary PDM), Mr. N. Vasudevan (Chief Conservator Officer, Mangrove Cell),Mr. Nandakumar Pawar (President Ekvira Aai Pratishthan), Mr. Dongriwala (Saltpan owner), Prof. Clara Correia, Advocate. Mr. Pravartak Pathak, Mr.Vinod K Punshi (President NMEPS), Hemant Karkhanis ( Head of Soonabai Pirojsha Godrej Marine Ecology Centre), Dr.Vikas Hajirnis (Trustee - Paryavaran Dakshata Mandal) expressed their expert opinion on conservation of mangrove.


27

He³ee&JejCe MeeUe (keÀu³eeCe) efJeYeeiee®es GHe¬eÀce

PARYAVARAN SHALA (KALYAN) ACTIVITY DATE

: 24-7-2015 / 28-8-2015

ACTIVITY

: Ppt Presentation (Insects)

SCHOOL NAME

: Sidhartha Vidyamandir / Gajanan Vidyalay

PARTICIPANTS

: 112 / 86

EXPERT

: MakarandKulkarni, Jaya Waghmar /

DATE

:

September

DATE

: 19-3-2016

ACTIVITY

:

Ranbhaji Exhibition

ACTIVITY

: Natural Color

SCHOOL NAME

:

Gajanan Vidyalay

SCHOOL NAME

: Nutan Vidyalay School

PARTICIPANTS

: 700

EXPERT

: Bharat Godambe, Jaya Waghmar.

Akshay Bandekar, Jaya Waghmare.

Balak Mandir English Medium PARTICIPANTS

: 250 / 250

EXPERT

: Rupali Shaiwale, Nishtha Raut.

DATE

: 22-3-2016

ACTIVITY

: Natural Color

SCHOOL NAME

: Bhartacharya Vidya Prabhodini

PARTICIPANTS

: 50

EXPERT

: Nishtha Raut.

DATE

: 10-04-2016

ACTIVITY

: Nature trail

PLACE

: Gandhari

PARTICIPANTS

: 10

EXPERT

: Nishtha Raut, Jaya Wagmare

DATE

: 1-10-2015

ACTIVITY

: Ppt Presentation (Basics of Botany)

SCHOOL NAME

: Siddharth Vidyamandir

PARTICIPANTS

: 250

EXPERT

: Bharat Godambe

DATE

: 5-12-2016

ACTIVITY

: Mati Mohotsav

SCHOOL NAME

: Gajanan Vidyalay

PARTICIPANTS

: 250

EXPERT

: Bharat Godambe, Jaya Waghmar

DATE

: 16-3 / 17-3- 2016

SCHOOL NAME

: Gajanan Vidyalay

PARTICIPANTS

: 70 /

250

EXPERT

: Bharat Godambe, Nishtha Raut.

DATE

: 17-3 / 18 - 3- 2016

ACTIVITY

: Natural Color and Water related Film

SCHOOL NAME

: Central Railway School

PARTICIPANTS

: 100 /

200

/

ACTIVITY

: Natural Color

Sarswati Vidyalay

/

Chacha Neharu School EXPERT

: Rupali Shaiwale, Nishtha Raut.


ll apala aryavaranll

28

He³ee&JejCe MeeUe ([eWeyf eJeueer) efJeYeeiee®ee met³e&kegÀb Ye GHe¬eÀce

PARYAVARAN SHALA (DOMBIWALI) SURYAKUMBH PROJECT DATE

NAME OF SCHOOL

PARTICIPANTS

NAME OF EXPERT

6 Nov. 2015

R. V. Nerurkar School (Dombivli East)

154

Nishtha Raut

30 Nov. 2015

Central Railway School (Kalyan West)

106

Nishtha Raut

02 Dec. 2015

Jondhale school ( Dombivli West)

310

Nishtha Raut

03 Dec. 2015

Tilak Nagar School (Dombivli East)

206

Nishtha Raut

04 Dec. 2015

Tilak Nagar School (Dombivli East)

203

Nishtha Raut

05 Dec. 2015

Tilak Nagar School (Dombivli East)

203

Nishtha Raut

07 Dec. 2015

Jondhale School, ( Dombivli West)

303

Nishtha Raut

08 Dec. 2015

Jondhale School - Guj. Med. ( Dombivli)

200

Nishtha Raut

08 Dec. 2015

Prakash Vidyalay,(Dombivli East)

131

Nishtha Raut

14 Dec. 2015

Gaovdevi Vidyamandir School (Dombivl)

205

Nishtha Raut

15 Dec. 2015

Gaovdevi Vidyamandir School (Dombivl)

331

Nishtha Raut

19 Dec. 2015

MGBK School (Kalyan West)

136

Nishtha Raut

22 Dec. 2015 Matoshri Saralabhai Mhatre Vidyalay (Dombivli)

308

Nishtha Raut

23 Dec. 2015

Rajaniganda Madyamik Vidyalay (Dombivli)

205

Nishtha Raut

12 Nov. 2015

Z. P. Pisavli School (Dombivli East)

32

Bharat Godambe

14 Nov. 2015

Samtool Foundation (Mamnoli)

33

Bharat Godambe, Subhash Isame

21 Dec. 2015

New English School & Jr. College, Murbad.

1160

Bharat Godambe, Subhash Isame

He³ee&JejCe o#elee ceb[U meb®eeefuele

He³ee&JejCe o#elee ceb[U meb®eeefuele

He³ee&JejCe o#elee ceb[U meb®eeefuele

SvJne³ejes eqJnpeerue, í$eHeleer efMeJeepeer ©iCeeue³e, keÀUJee, þeCes. mebHeke&À ë 2540 0012

Meejoe cebefoj, cejeþer ûebLe mebûeneue³e, ®eewLee cepeuee, ieesKeues jes[, veewHee[e, þeCes mebHeke&À ë 2538 0648

Mee@He veb. 15, oeoespeer keÀeW[osJe mìsef[³ece, efme[keÀes jes[, þeCes (He.) 400 601 mebHeke&À ë 2541 1633

DebkegÀj Leerce Heeke&À

He³ee&JejCe MeeUe

ûeerve Mee@Heer


29

He³ee&JejCe MeeUe ([eWeyf eJeueer) efJeYeeiee®es GHe¬eÀce 2015-16

PARYAVARAN SHALA (DOMBIVLI) PROJECT 2015-16 Plant Identification Participants : 35 Expert : Bharat Godambe

WASTE MANAGEMENT WORKSHOP Participants : 30 Expert : Vidhydhar Valawalkar, Shrikrishna Bhagvat, Bharat Godambe

Nisargamela Nirmalya Sankalan Participants : 160 Expert : Bhagyashree Grampurohit, Jaya Waghmare, Bharat Godambe, Kiran Shirke, Rupali Shaiwale

Quiz Competition

Natural Color Workshop

Participants : 36 Expert : Ms. Jaya Waghmare, Ms. Shivangi Bangera

Participants : 400 Expert : Rupali Shaiwale, Priyanka Hajare, Nishtha Raut, Ankita Kulkarni

Participants : 900 Expert : Rupali Shaiwale, Ankita Kulkarni, Priyanka Hajare Navvarsha Swagatyatra Participants : 30 Expert : Rupali Shaiwale, Nishtha Raut, Bharat Godambe, Ankita Kulkarni, Shrikrishna Bhagwat

Street Play Participants : 30 Expert : Rupali Shaiwale, Ankita Kulkarni, Priyanka Hajare, Nishtha Raut

Participants : 64 Expert : Aparna Mhatre

World Wildlife Week

Participants : 232 Expert : Rupali Shaiwale, Priyanka Hajare, Bharat Godambe, Prajaka, Yash, Sangita Joshi, Mukul Muzumdar, Lata Patkar, Pournima Shirgaonkar, Shahu

Exhibition on Water Awareness

Aakaskandil Workshop

Participants : 110 Expert : Rupali Shaiwale Ganesh Idol Workshop Participants : 54 Expert : Gunesh Adval, Rupali Shaiwale, Bharat Godambe Environmental Fim Show Participants : 2077 Expert : Rupali Shaiwale, Priyanka Hajare, Ankita Kulkarni


ll apala aryavaranll

30

efvemeie&cesUe 2015 ë keÀesune ceneslmeJe

NISARGA MELA 2015 : GOLDEN JACKAL FESTIVAL efo.2 Dee@keÌìesyej 2015 jespeer 14 Jee `efvemeie&cesUe' þeC³eeleerue efMeJeeF& efJeÐeeue³eele Heej He[uee. ÒecegKe HeengCes megÒeefmeOo keÀJeer Je ieerlekeÀej De©Ce cne$es ³eebveer MeeUsleerue efJeÐeeL³ee¥vee He³ee&JejCeeJejerue ieeC³eeb®³ee ceeO³eceeletve lej efì.pes.keÀe@uespe®³ee GHeÒee®ee³ee& pe³eÞeer kegÀuekeÀCeea ³eebveer efJeÐeeL³ee¥keÀ[tve HeeCeer, FbOeve, keÀ®eje DeeefCe Je=#eejesHeCe ³ee He³ee&JejCe ®eleg:meg$eeryeÎue efJeÐeeL³ee¥vee ceeie&oMe&ve kesÀues. efvemeie& keÀefJeleebJej DeeOeeefjle ef®e$ekeÀuee mHeOee&, ÒeMvecebpeg<ee, mcejCeMekeÌleer KesU, ìekeÀeTHeemegve efìkeÀeT, HeLeveeìîe, He³ee&JejCeer³e efûeeEìie, cegKeJeìs DeMee SketÀCe 10 mHeOee& IesC³eele Deeu³ee. ³eeefMeJee³e ves®ej HeÀesìesûeeHeÀer, Pee[s DeesUKee Je Keefpevee MeesOe ³ee leerve mHeOee& ceeveHee[e ³esLeerue efvemeie& Heefj®e³e keWÀê ³esLes IesC³eele Deeu³ee. lemes®e meeojerkeÀjCe mHeOee& efo.7 meHìWyej 2015 jespeer IesC³eele Deeueer. peeotletve He³ee&JejCe, HeHesì-Mees, kegbÀYeejkeÀece, keÀ®eje KeeCeejer peeot®eer yeeoueer F.keÀe³e&MeeUeb®eener Deevebo cegueebveer Iesleuee. He.o.ceb[Ue®es DeO³e#e [e@. Òemeeo keÀefCe&keÀ ³eebveer meJe& menYeeieer efJeÐeeL³ee¥vee efvemeie&cesȳee®eer ceO³eJeleea keÀuHevee meebietve l³eebvee He³ee&JejCee®eer DeesUKe JneJeer ne GÎsMe mecepeeJetve meebefieleuee. cenemeef®eJe Òee. efJeÐeeOej JeeueeJeuekeÀj ³eebveer cegueebMeer mebJeeo meeOeleevee ``DeeHeu³ee Deepegyeepeg®³ee Heefjmeje®es efveefj#eCe keÀjC³ee®es Je efJeefJeOe pebieueebceO³es peeTve JesieJesieȳee ieesäeR®ee DeY³eeme keÀje' Demes meg®eJeues. ³ee mebHetCe& keÀe³e&¬eÀceele 33 MeeUebletve Je ceneefJeÐeeue³eebceOetve 1500 efJeÐeeLeea menYeeieer Peeues nesles.

PDM organised its 14th Nisarga Mela named ' Golden Jackal Festival' on 2nd Oct. 15, at Shivai Vidyalaya. Renowned Marathi poet Arun Mhatre and TJ College Vice Principal Dr. Jayashri Kulkarni were chief guests. Arun Mhatre interacted with students with environmental poems and songs. Dr. Kulkarni guided the students on water, waste, energy and tree palntation. Competitions on various subjects such as nature drawing, best from waste, street play, environmental greetings, mask making, quiz contest were conducted. At Nisarg Parichay Kendra competitions for nature photography, plant identification and treasure hunt were also conducted. On 7h Oct. Ppt competition was conducted. Students also enjoyed environment through magic show, puppet show, pottery making and magic bucket. Dr. Prasad Karnik, President - PDM, explained to the students the idea behind this Nisarga Mela. Prof. Vidyadhar Walavalkar , Gen. Sec. PDM, suggested students to observe their surrounding nature and to visit nearby forest to study biodiversity. 1500 students from 33 schools and colleges participated in this Nisarga Mela.


31 ûeerve Mee@Heer®³ee Jeleerves ³eeJe<eea ®eej ûeerve Mee@Heer Deeb l eox e f M e³e keb À Hev³eeb c eO³es ÒeoMe& v e YejefJeC³eele Deeueer. peeieeflekeÀ He³ee&JejCe efovee®³ee efveefceÊeeves Dee³eesefpele keÀjC³eele Deeuesu³ee He³ee&JejCeHetjkeÀ Jemlegb®³ee ÒeoMe&veele yeebyeg DeeefCe keÀeieoeHeemetve yeveJeuesu³ee jeKeer, Mee[t ceeleer®³ee ieCesMe cetleea ³ee®eyejesyej ÒemeeOeve Jemlet meb®e, megHeejerHeemetve yeveJeuesu³ee He$eeJeUer DeMee DeveskeÀ Jemletbvee ®eebieueer ceeieCeer nesleer. megceejs 25 npeej megHeejer®³ee He$eeJeȳee ³eeJe<eea efJekeÀC³eele Deeu³ee. ûeerve Mee@HeerleHexÀ ³eeJe<eea `efjmee³ekeÀu[ veesìyegkeÀ'®eer efveefce&leer keÀjC³eele Deeueer. l³ee®eyejesyej He³ee&JejCe efMe#eCe meb®e le³eej keÀjC³eele Deeues. ³eele DeveskeÀ HegmlekesÀ, meer[er ³eeb®ee meceeJesMe Deens. DeMee ®eej meb®eeb®eer efJe¬eÀer Peeueer. nesUermeeþer vewmeefie&keÀ jbieebveer yeveJeuesu³ee peJeUHeeme 100 ef k eÀuees jbiee®eer efJe¬eÀer Peeueer. peeieef l ekeÀ He³ee& J ejCe efoveeefveefceÊe ûeerve Mee@Heer®³ee DeeCeKeer cenÊJee®³ee yeeyeer cnCepes ef n b o g m Leeve ³eg e f v eef u eJnj keb À Heveer v es DeeHeu³ee meJe& keÀce&®eeN³eebvee ûeerve Mee@Heer®³ee keÀeHe[er efHeMeJ³ee lemes®e Deejleer Fb[mì^erpeves DeeHeu³eekeÀ[erue keÀeHe[er efHeMeJ³eebceO³es yeoue keÀªve Jeeìu³ee. ³ee Je<eea®ee ¬eÀeHeÌì Je HegÀ[ HesÀmìerJeueceO³es DeeHeCe DeeHeu³eemen Flej He³ee&JejCe HegjkeÀ Jemlet yeveJeCeeN³ee meb m Leeb v eener meceeef J eä kes À ues . ³eele Go³eHet j Je peJnejceOeerue mebmLee meeefceue Peeu³ee nesl³ee. meeceeefpekeÀ keÀe³e&keÀl³ee& efmebOegleeF& mekeÀHeeU DeeefCe cegK³eceb$³eeb®³ee Helveer Dece=lee HeÀ[CeJeerme ³eebveer DeeJepeg&ve ûeerve Mee@Heer®³ee mìe@ueuee Yesì efoueer Je Jemlegb®eer ceeefnleer keÀªve Iesleueer. peeieeflekeÀ ceefnuee efovee®es Deewef®el³e meeOetve ûeerve Mee@HeerleHexÀ He³ee&JejCeHetjkeÀ ÒemeeOeve ve@HekeÀerve (me@efveìjer ve@HeefkeÀve)®eer DeesUKe keÀªve efoueer. ³eemeeþer ceefnueebveer ®eebieuee Òeeflemeeo efouee. ScHeÀemeerme efueceerìs[ ³ee kebÀHeveerves ûeerve Mee@Heeruee ÒemeeOeve ve@HeefkeÀve®eer efJe¬eÀer keÀjC³eemeeþer l³eeb®³ee DeeJeejele peeiee GHeueyOe keÀªve efoueer. ³ee efJe¬eÀer keWÀêeueener ceefnueebveer ®eebieueer Òeeflemeeo efouee. ûeerve Mee@Heer leHexÀ ³ee Je<eea `meYee Jemlet meb®e' le³eej keÀjC³eele Deeuee. ³eeceO³es keÀ[gefvebyee®³ee Pee[eHeemetve yeveJeuesueer Hesvmeerue, veesì He@[ DeeefCe HeÀeF&ue HeÀesu[j ³eeb®ee meceeJesMe Deens.

This year Green Shoppe conducted 4 GREEN SHOPPE corporate exhibitions in conjunction with the World Environment Day. During Rakshabandhan we sold 1000 Eco friendly rakhis of Bamboo and Handmade paper. We sold 15 Shadu Matti Ganapati idols along with the My Ganesha Kit. Under the Eco friendly living banner we introduced the Natural toiletry kit for Diwali to keep our environment clean along with our houses. We managed to sell 40 kits this year. We also have tried to popularize the supari plates as an alternative to the plastic and thermocol serving plates. We are very proud to say that this year we have sold around 25,000 plates. This year we branded Recycled Note book. Under the last banner of publications we introduced the environment education kit which consists of books, display board material and one CD too. We have sold around 4 kits till now. Finally we sold around 100kgs of natural colours for Holi too. This year we conducted around 45 exhibitions in Thane, Mumbai, and Dombivli Kalyan area. Some of the salient features of the shoppe this year were: In conjunction with the World Environment Day theme which was “One Planet and 7 billion Dreams” we urged groups to shop with cloth bags and introduced the simple cotton bags. Hindustan Unilever Ltd distributed the Green shoppe bags to their employees, while Aarti Industries Ltd got company customized bags made from us for the event. At Urban Haat, Craft and Food festival, we also had invited some of our networking NGOs to participate. Two NGOs one from Udaipur and one from Jawahar agreed. Social Worker Sindhitai Sakpal and Amruta Fadnavis (chief minister’s wife) specially came to the stall and saw all the products. Uger the eco friendly sanitary napkins are the latest addition to the shoppe and we are working on different strategies to popularize this amongst the city women. This year the shoppe introduced the eco friendly conference kit of a Neem Pencil, a recycled notepad and a file folder made from reused Flex banners.


ll apala aryavaranll

32 GREEN SHOPEE'S EVENTS DURING YEAR 20115 -16 VENUE

MONTH

EVENTS

April

Snehalay Annual Day

Pendharkar College, Dombivali Snehalay Trust Thane

World Environment Day

Axis Bank Airoli. Gaondevi - Green Ideas. Mphais - Malad. Kashinath Ghanekar, Thane. Hindusthan Unilever, Andheri. Empco, Thane JSW - Alibau

PDM Anniversary RanBhaji Mahotsav World Mangrove Day NGO Mela

Sahyog Mandir, Thane. Mamnoli, Klayan Bandodkar College, Thane. TISS, Chembur

June

July

August

Raksha Bandhan

Fund raising, Udaan September October

November

Ganapati Festival Diwali

Tech Mahindra, Powai L&T Mahape & Powai Dombiwali School, DAV School, Thane Junjunwala College, Ghatkoper Hirandani Estate, Thane Axis Bank, Worali.

Kashinath Ghanekar, Thane

Capgemini, Vikroli. Koperkhairane. Mahalakshmi Society

Urban Haat

Nisarga Mela

PDM Dombiwali Shivainagar School, Thane

Earth Mela

Maharashtra Nature Park, Mahim


33 MONTH

EVENTS

VENUE

December

Mati Mahotsav X-mas Conf. on Climate Change

Gajanan School, Kalyan Saint John Church, Thane Saint Pius College, Goregaon

January

-

Chitpawan Brahmain Mandal Symboisis School, Mumbra Thirani School, Thane

Nisarga Mela

PDM Dombiwali & Mamnoli. Keshav Srushti, Bhayender TISS, Chembur. TERI, Bandra. Somaiyya College

Convergence Festival

Junjunwala College.

February

March

Enviro Vigil, Kalwa.

Wetland Day Vruksh Valli

Wonder Park, Nerul

Capgemini, Axis Bank, Airoli.Mphasis, Malad CRISIL Foundation, Powai. Grant Thorton, Lower Parel Saraswati School, Thane. Kala Bhavan, Thane. TMC

Eco-friendly Holi

DeeHeueb He³ee&JejCe®es Je<e&Yejeleerue efJeMes<e uesKe petve

SkeÀe yesìeJejerue ceevmegve®ee mevceeve ë [e@. veeiesMe ìskeÀeUs - cegbyeF&

peguew

KeejHegÀìer-iegCeJewefMeäîes DeeefCe cenÊJe ë [e@. efJeveeso OeejieUkeÀj, ieesJee

Dee@iemì nÊeer ë efvemeiee&leuee cenÊJee®ee ogJee ë [e@. ³eogjepe Ke[HeskeÀj - Deeûee meHìW. jeä^Heleer [e@. Deyogue keÀueece ë Òee. efJeÐeeOej JeeueeJeuekeÀj, þeCes Dee@keÌìes. Jevemebj#ekeÀ megefveue efuece³es ë megjefYe JeeueeJeuekeÀj - HegCes veesJnW. efvemeie& efMe#eCe osCeeje JemegbOeje FkeÀes keÌueye ë DeJebeflekeÀe ieJeF&, Jeebês ef[meW. megefHekeÀ ceeleer... MeeMJele Mesleer! ë [e@. efJeueeme Ke®ex, DekeÀesuee peeves. cegbi³eebkeÀ[tve I³eeJes jnoejer®es Oe[s ë efoiebyej iee[ieerU - veeefMekeÀ HesÀye´g.

þeC³ee®³ee Kee[er®es YeefJeleJ³e keÀe³e? ë Òee. efJeÐeeOej JeeueeJeuekeÀj, þeCes

cee®e&

JeeleeJejCeeleerue yeoue ë kesÀ.Sme. nesmeeueerkeÀj - cegbyeF&

SefÒeue MeslekeÀN³eeb®ee yeguebo DeeJeepe ë uee eqJn³ee ke@ÀcHesefmevee ë meblees<e efMeb$es - HegCes ces

Jeeef<e&keÀ DenJeeue


34

ll apala aryavaranll

peeieeflekeÀ HeeCeLeUYetceer efove ë 2016 WORLD WETLAND DAY : 2016

He³ee&JejCe o#elee ceb[Ueves 2005 meeueer ÒeecegK³eeves þeCes Kee[er®³ee meboYee&le mJe®í Kee[er DeefYe³eeve megª kesÀues. ³ee DeefYe³eeveebleie&le ojJe<eea 2 HeÀsye´gJeejer jespeer peeieeflekeÀ HeeCeLeUYetceer efoveeefveefceÊe Heefj<eos®es Dee³eespeve kesÀues peeles. ³ee Je<eea ³ee Heefj<eos®es 10 Jes Je<e& Demeu³eeves 3 efoJemeeb®eer Heefj<eo Dee³eesefpele kesÀueer nesleer. efo. 31 peeves. jespeer efJeÐeeL³ee¥meeþer meeojerkeÀjCe mHeOee&, HeLeveeìîe mHeOee& Je ueIegHeì mHeOee& PegvePegveJeeuee keÀe@uespe, IeeìkeÀesHej ³esLes Dee³eesefpele kesÀueer nesleer. ³eele ®eeboeryeeF& keÀe@uespe, kesÀ.pes. meesce³³ee, kesÀ.meer. keÀe@uespe, Fefvmììîetì Dee@HeÀ mee³evme, JePes keÀe@uespe, Deeyeemeensye iejJeejs keÀe@uespe, peer.Sce. ceesceerve keÀe@uespe Deeoer ceneefJeÐeeue³eebletve 300 ntve DeefOekeÀ efJeÐeeL³ee¥veer menYeeie Iesleuee. ³eele PegvePegveJeeuee keÀe@uespe®es keÀe³e&. Òee®ee³e& [e@. efnceebMet oeJe[e, Heefj<eo mecevJe³ekeÀ [e@. Heg©<eesÊece keÀeUs, He.o. ceb[Ue®es cenemeef®eJe Òee. efJeÐeeOej JeeueeJeuekeÀj, ÒecegKe HeengCes [e@. M³eece DeemeesueskeÀj,ieesJee efJeÐeeHeerþe®es [e@. ceveespe yeesjkeÀj, He.o. ceb[Ue®es DeO³e#e [e@. Òemeeo keÀefCe&keÀ ³eeb®es ceeie&oMe&ve ueeYeues. l³eebveer `HeeCeLeUer mecem³ee DeeefCe YeefJe<³e' ³ee efJe<e³eeJej ÒeyeesOeve kesÀues. meesce³³ee keÀe@uespe®³ee ye´gvees HeÀvee¥[erme -ueIeg ef®e$eHeì, PegvePegveJeeuee ceneefJeÐeeue³e ieì - HeLeveeìîe lej HeoJ³egÊej efJeÐeeLeea ieì- kesÀUkeÀj ceneefJeÐeeue³ee®³ee kegÀueoerHe cne$es ³eebveer ÒeLece ¬eÀceebkeÀ HeìkeÀeJeuee. 1 HesÀye´g. jespeer cejeþer Yee<ee YeJeve, keÀefuevee ³esLes HeefjmebJeeoe®es Dee³eespeve keÀjC³eele Deeues. efJeÐeeHeerþe®es kegÀueieg© [e@. mebpe³e osMecegKe, ye[esoe efJeÐeeHeerþe®es [e@. Oeces¥ê Mene, He.o.ceb[Ue®es GHeeO³e#e [e@. jIegvebove Deeþu³es ³eeb®es ceeie&oMe&ve ueeYeues. ³ee®e efoJeMeer JesìueB[ [s efveefceÊeeves Deefueyeeie ³esLes efvemeie& Ye´cebleer Dee³eesepf ele keÀjC³eele Deeueer nesleer. cegbyeF& efJeÐeeHeerþeleerue jeä^er³e mesJee ³eespevee ³ee efvemeie& Ye´cebleerle menYeeieer Peeueer nesleer. He.o. ceb[Ue®³ee DeefJeveeMe Yeiele DeeefCe keÌueeje keÀesefj³ee ³eebveer ceeie&oMe&ve kesÀues. Heefj<eos®³ee eflemeN³ee efoJeMeer HeÀesì& ³esLeerue HeoJeeroeve meYeeie=nele ieesuecespe Heefj<eos®es Dee³eespeve kesÀues nesles. ³eele HeeCeLeUer mebJeOe&ve mebyebefOele MJesle Heef$ekeÀe Heeefjle keÀjC³eele Deeueer. ³eele Dee³eDee³eìer cegbyeF&, ce@veûeesJn meesmee³eìer Dee@HeÀ Fbef[³ee, me@keÀe@ve, JeveMekeÌleer, nesHe, jerHeÀ Jee@®e cejerve kebÀPeJexMeve, yeeboes[keÀj ceneefJeÐeeue³e Deeoer mebmLeeb®ee meceeJesMe neslee. He.o. ceb[Ue®es DeO³e#e [e@. Òemeeo keÀefCe&keÀ ³eebveer DeeYeej ceeveues. Jev³epeerJeme=äer®³ee jeä^ieerleeves keÀe³e&¬eÀcee®eer meebielee Peeueer.

Paryavaran Dakshata Mandal started its Thane clean creeck movement since 2005. Under this movement, PDM organised a seminar on 2 February (World Wetland Day) every year. This was the 10th year and PDM organised 3 day seminar during 31st jan. to 2 Feb. On 31 Jan. 3 competitions for college students were conducted for presentation, street play and short films at Zunzunwala College, Ghatkoper. 300 students from Chandibai College, K.J. Somaiyya, K.C. College, Instutute of Science, Waze College, Abasaheb Garware College, G.M. Momin College took part in these compititions. Dr. Himanshu Dawda (Exe. Principal Zunzunwala college), Prof. Vidyadhar Walavalkar (Gen. Secretary P.D. Mandal), Shyam Asolekar (IIT, Mumbai), Dr. Manoj Borkar (Goa University), Dr. Prasad Karnik (President PDM) were guided the participants on ' Wetland conservation problems and Its fure'. Somaiyya's Bruno Frnandis (short film), Zunzunwala College group (street play) and Kelkar college's Kulddp Mhatre (PG group) bagged first prize in their catagery. On 1st Feb., a one day seminar was organised at Marathi Bhasha Bhavan, Calina campus. Vice chancellor Dr. Sanjay Deshmukh, Dr. Dharmnedra shaha from Baroda Univercity and PDM's vice president Dr. Raghunandan Athlye gave their experties. Same day a nature trail was arranged at Alibag with the active patricipation of NSS students of Mumbai University. PDM's Avinash and Clara lead this trail. On 3rd day of sminar, at Covocation Hall, Fort, a round table conference was called. White Paper on Wetland Conservation was passed. IIT Mumbai, Mangrove Society of India, Sacon, Vanshakti, Hope, Reef watch marine conservation, B.N. Bandodkar College were the coparticipants. It was concluded with Dr. Prasad Karnik's Vote of thanks. The programe ended with national anthem of wild life.


35

mJe®í þeCes Kee[er ³ee$ee ë 2016

CLEAN THANE CREEK : 2016 He³ee&JejCe o#elee ceb[Ue®³ee Jeleerves efo.5 pegve jespeer DemeCeeN³ee He³ee&JejCe efoveeefveefceÊe þeC³eeleerue veeieefjkeÀebvee Kee[er ³ee$ee DeY³eeme oew j e Dee³ees e f p ele keÀjC³eele Deeuee. ³eeJes U er Deveb l e lejs (DeO³e#e,ceneje<ì^ keÀesUer meceepe mebIe) ns ÒecegKe HeengCes cnCegve GheefmLele nesles. ³ee$es®eer meg©Jeele keÀmìce pesìer, efceþyeboj jes[, þeCes HegJe& ³esLetve Peeueer Je efJeìeJee Ssjesueer, efoJeeieebJe,efJe¬eÀesUer, JeeMeer ³ee Hee®e ÒeYeeiebeletve meebielee Peeueer. keÀesUer veeieefjkeÀebveer meJee¥®es mJeeiele kesÀues. lesLeerue p³esÿ keÀesUer KeueeMeeb®ee melkeÀej Deveble lejs ³eeb®³ee nmles keÀjC³eele Deeuee. ³ee Kee[er ³ee$es®es Dee³eespeve He³ee&JejCe o#elee ceb[Ue®es DeO³e#e [e@. Òemeeo keÀefCe&keÀ, mejef®eìCeerme Òee.efJeÐeeOej JeeueeJeuekeÀj ³eebveer kesÀues. þeC³eeleerue veeieefjkeÀeb®ee GlmHegÀle& Òeeflemeeo efceUeuee. ³eeceO³es `þeCes Kee[er keÀjer Het k eÀej, keÀceer keÀje ceeP³eeJejerue keÀ®eN³ee®ee Yeej'..., `nesT DeeHeCe efkeÀce³eeieej ...keÀ©³ee Kee[er efveUerMeej', `Kee[er meebieles þeCes k eÀjb e vee , Ies T Ðee MJeeme peue®ejebvee', þeCes Kee[er®eer jerle®e v³eejer, HeeC³eele veener Dee@ekq eÌmepeve, lejer pewJeefJeefJeOelee Yeejer', `mJe®í Kee[er þeC³ee®eer, peyeeyeoejer meJee¥®eer' DeMee Iees<eCee osC³eele Deeu³ee. [e@. Heg©<eesÊece keÀeUs, [e@. jIegvebove Deeþu³es, [e@.veeiesMe ìskeÀeUs, He#eerle%e DeefJeveeMe Yeiele DeeefCe keÌue@je keÀesjer³ee ³ee ceev³eJejeb®es menkeÀe³e& ueeYeues. ³ee oewN³eeceO³es [e@. jIegvebove Deeþu³es ³eebveer Kee[erleerue pewJeefJeefJeOelee, KeejHegÀìer®³ee JesieJesieȳee peeleer Je l³eeb®ee Ghe³eesie ³eeb®eer ceeefnleer efoueer. l³ee®eÒeceeCes He#eerlep%e DeefJeveeMe Yeiele ³eebveer Kee[erJej ³esCeeN³ee mLeueeblejerle He#³eeb®eer ceeefnleer efoueer. ³ee oewN³eele ûesìj HeÌuesefcebiees, uesmej HeÌueseEceiees, Hesvìsì mìe@ke&À, Dee³eefyeme Demes JesieJesieȳee 31 ÒekeÀej®es He#eer Dee{Uues. HeÌueseEceiees lej 10 npeejeb®³ee mebK³esves Dee{Uues. Kee[erletve peeleevee Menjer YeeieepeJeUerue ieìejebceOetve Peeuesues Òeot<eCe Je Lees[îee DeblejeJej Heg{s iesu³eeme mJe®í HeeCeer Demee HeÀjkeÀ efomeC³eele Deeuee. ³ee oewN³eeme Meeues³e Je ceneefJeÐeeue³eerve efJeÐeeL³ee¥men mLeeefvekeÀ veeieefjkeÀ DeeefCe He$ekeÀejeb®eener ceesþîee ÒeceeCeele menYeeie neslee.

This year Paryavaran Dakshata Mandal decided to celebrate ‘World Environment Day’ on 5 th June with a difference. Thus the concept of conducting a study tour emerged. A ‘Khadi Yatra’ was planned as a part of the cleen creek movement. The catchy slogan coined by Prof. Athalye(V.P. of B. N. Bandodkar College of science) ‘Swachh Khadi Thanyachi, jababdaari sarvanchi’ was very apt. The day dawed and what made it more special was to see the Press reporters who actually participated in the half day study tour of thane creek. Around 50 participants gathered wearing specially made ‘water drop’ badges and holding placards with different awairness slogans. The excitement was palpable. After a short introduction by Prof. Walavalkar and Dr. Prasad Karnik, there was short felicitation of Pradeep Koli and Anant Tare - the representative head of the ‘koli’ community. The boats were then flagged off by Shri. Anant Tare and the crowd assembled. Each boat had experts who covered all of the biodiversity such as types of mangroves, creek water, birds, reptiles and other flora founa. What stuck the participants was the pollution level which could be judged just by looking at the colour of the water. What was hearting to see, was the welcome and snacks arranged by the local fishing community waiting to welcome the ‘Yatra’ at Vitawa and Diva gaon. Boats then passed through Airoli, Vashi,Bhandup,Vikroli and returned to Mithbunder. In all four different types of mangrove trees were seen in addition to 31 species of birds which included around 10,000 greater and lesser flamingos. It was indeed a fun-filled learning experience, which will remain attached in our memories for a long time.


ll apala aryavaranll

36

HeeueJeer

PALAVI

DeeHeues jespe®es owvebeof ve peieCes He³ee&JejCeeveg©He efkebÀJee He³ee&JejCemvesner JneJes ³eemeeþer He³ee&JejCe o#elee ceb[Ue®³ee He³ee&JejCe MeeUe Je DebkegÀj Leerce Heeke&À ³eeb®³ee ceeO³eceeletve iele 12 Je<eea pevepeeie=leer kesÀueer peeles. DeeHeues meebmke=ÀeflekeÀ-jeä^er³e meCe, Dee®eej-efJe®eej DeeefCe meJe³eer yeoueC³eemeeþer `HeeueJeer' ³ee GHe¬eÀceebleie&le efJeefJeOe keÀe³e&¬eÀce Je<e&Yej nesle Demeleele. efJeefJeOe meCeeb®³ee meeojerkeÀjCeeletve He³ee&JejCeelcekeÀ yeoue Ie[efJeCeejs keÀe³e&¬eÀce, Goe. vewmeefie&keÀ jbieeb®eer OegUJeCe, DeeJeepejefnle HeÀìeke̳eeb®eer efoJeeUer, Je=#eejesHeCee®eer Je Je=#emebJeOe&vee®eer JeìHeewefCe&cee, Je=#eyebOeve, He³ee&JejCemen³eesieer ieCeHeleer Je veJeje$eeslmeJe lemes®e efJeefJeOe peeieeflekeÀ He³ee&JejCe efoveeb®es efJeefJeOe mebmLee, mebIeìveebyejesyej®es meeojerkeÀjCe Goe. peeieeflekeÀ He³ee&JejCe efove, JemebOg eje efove, pewJeefJeefJeOelee efove, peeieeflekeÀ HeeCeLeU Yetceerefove, peueefove lemes®e efJeMes<eleë Menjer He³ee&JejCeeuee DeeJeM³ekeÀ Demeuesu³ee Je<ee&peuemebOeejCe, meeb[HeeC³ee®ee HegveJee&Hej, DeHeejb H eeef j keÀ Tpee& m $ees l e, IevekeÀ®eje J³eJemLeeHeve, yee³ees , Jnefce&kebÀHeesefmìbie ³ee efJe<e³eebJej keÀe³e&¬eÀce Iesleues peeleele. ³ee meJe& keÀe³e&¬eÀceebletve ÒeecegK³eeves efJeÐeeLeea Je veeieefjkeÀebHe³e¥le He³ee&JejCe mebJeOe&veeefJe<e³eer DeeHeguekeÀer Je peeie©keÀlee efvecee&Ce keÀªve l³eeb®ee Òel³e#e menYeeie Jee{efJeC³ee®³ee ¢äerves Òe³elve kesÀues peeleele. leueeJeeceO³es ieCeHeleeR®es efJemepe&ve ve keÀjlee leer cetleea Iejer®e efJemeefpe&le kesÀueer peeCes ns l³eeleerue SkeÀ Heg{®es HeeTue cnCelee ³esF&ue.

keÀe³e&¬eÀce

menYeeieer

From lats 12 years, Paryavaran Dakshata Mandal's Paryavaran Shala and Ankur Theme Park creat awareness about eco-friendly lifestyle. It arranges various eco-friendly activities during the year to celebrate our traditional - national festivals, to change our day-today habits. We celebrate Holi with natural colors, diwali without crackers, on Vatpornima, to conserve and plantation of Vad tree, celebrating vrukshbandhan by tide a rakhee to tree, eco-friendly Ganeshotsav and Navratrotsav. With helps of other organasations and NGOs, we celebrate World Environment Day, Earth Day, Biodiversity Day, World Wetland Day, Water Day during the year. We also conducted the workshops for rain water harvesting, Recycled waste water, Solar Energy, Bio and Domestic waste management, bio and vermi composting, etc. By implimanting all these activities, we try to aware the students and society about environment. Now adays number of people make immersion of their ganesg idols at their home. This is our most valuable achievement, regarding the enviromental awareness.

ceeie&oMe&keÀ

vewmeefie&keÀ jbieeb®eer keÀe³e&MeeUe ( 12 efþkeÀeCeer)

1730

Yeei³eÞeer ûeeceHegjesefnle, cegkegÀue cegpegceoej, meesveeueer GYeejs, ÒeepekeÌlee Peie[s, megJeCee& yebies,

Kegueer He³ee&JejCe MeeUe ( 12 J³eeK³eeves)

102

Yeei³eÞeer ûeeceHegjesefnle, cegkegÀue cegpegceoej, DeeefMe<e Heeìerue, [e@. mebpe³e peesMeer, cecelee leW[guekeÀj, [e@. ceevemeer peesMeer, [e@. jepeWê kesÀjkeÀj, DeefJeveeMe Yeiele, mebieerlee peesMeer,

ûeerve ueJnme& keÌueye ( 9 J³eeK³eeves)

209

Devegpee iegHles, nsleue ieeuee [e@. ceevemeer peesMeer, efJekeÀeme osmeeF&, HeewefCe&cee efMejieeJekeÀj

efvemeie& Ye´cebleer ( 5 )

195

pe³ee JeeIeceejs, Yeei³eÞeer ûeeceHegjesefnle, ye´gvees HeÀvee¥ef[me, efveHegCe veeyej, efveefKeue meeJeble, ³eMe nJeeueoej, DeefJeveeMe Yeiele,


37

keÀe³e&¬eÀce

ceeie&oMe&keÀ

menYeeieer

ieCeHeleer keÀe³e&MeeUe (12 efþkeÀeCeer)

539

Yeei³eÞeer ûeeceHegjesefnle, megJeCee& yebies, DeeEpeke̳e De[JeU, ³eMe nJeeueoej, meesveeueer GYeejs

ûeerve efueJneRie keÀvmeuìvmeer (3 J³eeK³eeves)

45

Yeei³eÞeer ûeeceHegjesefnle, iepeeveve ieesKeues, Òee. efJeÐeeOej JeeueeJeuekeÀj

Je=#e yebOeve (5 efþkeÀeCeer)

235

Yeei³eÞeer ûeeceHegjesefnle,cegkegÀue cegpegceoej, JeerCee Hew, megJeCee& yebies, ³eMe nJeeueoej

peeieeflekeÀ HeeCeer efove (6 efþkeÀeCeer)

775

cegkegÀue cegpegceoej

meeHeeefJe<e³eer pevepeeie=leer (3 J³eeK³eeves)

380

DeefJeveeMe Yeiele, Yeei³eÞeer ûeeceHegjesefnle

peeieeflekeÀ ef®eceCeer efoJeme 20 cee®e& Deeqmcelee efJeÐeeue³e, [eWefyeJeueer ceeie&oMe&keÀ ë DeefJeveeMe Yeiele JeìHeefCe&cee pevepeeie=leer 24 ces. Yeejleer³e ceefnuee HesÀ[jsMeve menYeeieer - 30 ceeie&oMe&keÀ - Yeei³eÞeer ûeeceHegjesefnle KeejHegÀìer ceeie&oMe&ve 16 peguew veeueboe mketÀue ë menYeeieer - 50 ceeie&oMe&keÀ - Yeei³eÞeer ûeeceHegjesefnle efkeÀìkeÀebefJe<e³eer ceeie&oMe&ve 24 meHìW. menYeeieer - 30 ceeie&oMe&keÀ - Yeei³eÞeer ûeeceHegjesefnle Jev³epeerJe meHleen 19 Dee@keÌìes. njefkeÀMeve mketÀue menYeeieer - 250 ceeie&oMe&keÀ - Yeei³eÞeer ûeeceHegjesefnle omeje pevepeeie=leer 20 Dee@keÌìes. efMeMeg%eeve, efMeJe meceLe& menYeeieer - 100 ceeie&oMe&keÀ Yejle iees[ebyes, Yeei³eÞeer ûeeceHegjesefnle DeekeÀeMekebÀoerue keÀe³e&MeeUe menYeeieer - 35 ceeie&oMe&keÀ - Yeei³eÞeer ûeeceHegjesefnle, megJeCee& yeebies, ³eMe nJeeueoej

pewJeefJeefJeOelee efoJeme 16 ces %eeveÒeyeesefOeveer menYeeieer - 15 ceeie&oMe&keÀ efJeJeskeÀ HegjeefCekeÀ, Yeei³eÞeer ûeeceHegjesefnle veboveJeve yeeie mHeOee& 21 ef[meW. menYeeieer - 35 ceeie&oMe&keÀ - [e@. ceevemeer peesMeer, Devegpee iegHles, nsleue ieeuee, Òee®eer peeOeJe HeeCeLeU efoJeme ë 31 peeves. menYeeieer - 350 ceeie&oMe&keÀ Yeei³eÞeer ûeeceHegjesefnle, He³ee&JejCe MeeUe Kee[er meHeÀejer - menYeeieer - 12 ceeie&oMe&keÀ - DeefJeveeMe Yeiele

keÀeHe[er efHeMeJeer keÀe³e&MeeUe 18 ces peveÒeyeesefOeveer, efììJeeUe menYeeieer - 15 ceeie&oMe&keÀ efJeJeskeÀ HegjeefCekeÀ, Yeei³eÞeer ûeeceHegjesefnle peeieeflekeÀ He#eer efoJeme 5 peeves. menYeeieer - 50 ceeie&oMe&keÀ jeEJeê meeþs, Yeei³eÞeer ûeeceHegjesefnle peeog®eer yeeoueer Òeel³eef#ekeÀ meeveHee[e ë menYeeieer - 60 ceeie&oMe&keÀ - mebieerlee peesMeer


ll apala aryavaranll

38

He³ee&JejCe o#elee ceb[Ueves ³ee mebmLee ë FvJne³ejes eqJnpeerue, meWìj HeÀe@j mee³evme De@v[ Sp³egkesÀMeve, ce.Òe. efve³eb$eCe ceb[U, yeer.Sve.S®e.Sme., efJeÐeeOej þeCeskeÀj Òeefle<þeve, meer.F&.F&., HeÀesìes meke&Àue meesmee³eìer, J³eeme ef¬eÀSMeve, meceLe& Yeejle J³eemeHeerþ, Je<e&Yejele kesÀuesu³ee meJe& keÀe³e&¬eÀceeb®³ee G[eve, Sve.ìer.Heer. keÌueye, ueeskeÀHegjce HeefyuekeÀ mkegÀue, efme×e®eue, cew$eer iee[&ve, efJekeÀeme keÀe@cHueskeÌme, ³eMemJeer Dee³eespeveele menYeeieer J³ekeÌleer DeeefCe mebmLeeb®es Deecner DeeYeej ÒeoMe&ve Òeke=Àleer meesmee³eìer, Sce.Jner. SbìjÒee³epesme, De@keÌmeerme yeBkeÀ, eEnot mesJee mebIe, mesJee JeefOe&veer, yee³eHeÀ, [eWefyeJeueer veeiejer menkeÀejer yeBkeÀ, þeCes ceneveiejHeeefuekeÀe, otjoMe&ve, ÒeYeele ef®e$e ceb[U, cenejeä^ DeeYeejer Deenesle. efvemeie& GÐeeve, efmevekeÌueeF&ve efHeÀucme-efouueer, meer.Sce.Sme. JeeleeJejCe - efouueer, nesHe, efHeleebyejer Òee@[keÌìmed Òee. efue., Jebos ceelejce mebIe, ieCesMe cebefoj mebmLeeve - [eWefyeJeueer, ³eMeJeblejeJe ®eJneCe mesbìj, þeCes pevelee menkeÀejer yeBkeÀ, keÀu³eeCe pevelee menkeÀejer yeBkeÀ, meJe& jesìjer keÌueyme, cegbyeF& ûeenkeÀ Heb®ee³ele-þeCes MeeKee, ÒeeosefMekeÀ nJeeceeveMeem$e efJeYeeie, peue ÒeeefOekeÀjCe, cenejeä^ mejkeÀej, efMeMet %eevecebefoj-þeCes, iepeeveve efJeÐeeue³e-keÀu³eeCe, nesueer ¬eÀe@me - þeCes, efMeJemeceLe& efJeÐeeue³e, meeefJe$eeryeeF& efLejeCeer ne³emketÀue-þeCes, cenejeä^ Meemeve JeveefJeYeeie.

pe³ee JeeIe, efiejerMe HegjeefCekeÀ, megjefYe JeeueeJeuekeÀj, Þeeruelee cesveve, HeewefCe&cee Yeesmeues, leveguelee DeepeieeJekeÀj, cegkegÀue cegpegceoej, censMe efJemeHegles, ªHeeueer cesIee, Yeejleer jeskeÀ[s, Meent veeF&keÀ, efMeMeerj Mesìîes, efJepe³e Ye[bie, megYee<e Fmeeces, efMeuHee efMejJee[keÀj, pe³ee JeeIeceejs, uelee HeeìkeÀj, ªHeeueer MeeF&Jeeues, ³eMe nJeeueoej, Òee®eer peeOeJe, megJeCee& yebies, cebiesMe, mebieerlee ieeefJele, Yejle iees[ebyes, ceeceCeesueer ieeJeeleerue ³egJekeÀ, efveÿe jeTle, efÒe³eebkeÀe npeejs, Yeei³eÞeer ûeeceHegjesenf le, mego<s Cee HegCeleebyeskeÀj, MeesYee cne$es, oecet veeceoeHeÀ

Jee®ekeÀebvee DeeJeenve

`DeeHeueb He³ee&JejCe' ceeefmekeÀ Deelee 13 J³ee Je<ee&le HeoeHe&Ce keÀjle Deens. iesu³ee Je<e&Yejeleerle DeeHeu³eemeejK³ee ÒeefleLe³eMe DeY³eemekeÀeb®³ee Je uesKekeÀeb®³ee menkeÀe³e&cegUs DeeefCe He³ee&JejCe Òesceer meYeemeoeb®³ee Heeefþyb ³eecegU®s e ns meelel³e Deecner jeKet MekeÀlees. petve 2015 Heemetve DeeHeueb He³ee&JejCeceO³es cejeþeryejesyej®e Fbûepeer efJeYeeie megª keÀjC³eele Deeuee Deens. efoJemeWeof Jeme Mew#eefCekeÀ #es$eele Jee{le peeCeeN³ee Fbûepeer ceeO³eceecegUs DeeHeCe ne efveCe&³e Iesleuee. l³eeuee Jee®ekeÀebveer Del³eble ®eebieuee Òeeflemeeo efouee. Fbûepeer Yee<escegUs peemleerle peemle MeeUe DeeefCe efJeÐeeL³eebceO³es He³ee&JejCe peeie©keÀlee Jne³euee ceole®e nesF&ue.

He³ee&JejCe o#elee ceb[Ueuee 80peer DeeefCe 12 Des meefìe& Hf eÀkesÀìdme ÒeeHle Peeuesueer Deensle. ³ee®eer meJe& efnleef®eblekeÀ DeeefCe Jeie&Ceeroejebveer veeWo I³eeJeer.

lejer DeeHeCee meJee¥vee ner vece´ efJevebleer Deens keÀer, cejeþerÒeceeCes®e Fbûepeer meeefnl³e Deecneuee HeeþJeeJes. ÒeecegK³eeves efJeÐeeL³ee¥veer DeeHeu³ee MeeUsle nesCeeN³ee He³ee&JejCeer³e keÀe³e&¬eÀceeb®eer íeve ceeefnleer DeeefCe HeÀesìes Deece®³eekeÀ[s Heesn®eJee. l³eeuee ³eesi³e leer Òeefme×er efoueer peeF&ue. ë mebHeeokeÀ euf e enf l es Jn e...

He³ee&JejCe o#elee ceb[U HeefjJeej

Jee® ekeÀ evb ee ,s

[e@. Deefveue keÀekeÀes[keÀj, [e@. Meece DemeesueskeÀj, [e@. mebpe³e osMecegKe, [e@. meew. efJeÐee npeerjefveme, [e@. meew. keÀuHevee peesMeer, [e@. MegYeoe HeejìkeÀj, [e@. veeiesMe ìskeÀeUs, megJeCee& oeles, efveefuecee keÀoce, oe.ke=À. meesceCe, jece DeeHeìs, Jejo yeeHeì, mebpeerJe ye´ïes, Deefveue þekeÀjs, YeemkeÀjjeJe cejeþs, ieCesMe Yeecejs, MeefMekeÀeble osMecegKe, efJevee³ekeÀ menm$eyeg×,s [e@. ceeOegjer HespeeJej, Hegvece eEmeIeJeer, M³eece Ieeìs, Deefveue kegbÀìs, cekeÀjbo kegÀuekeÀCeea, DejeEJeo megUs, cee.³e. ieesKeues,Yeeue®ebê oeles, efJeÐeeOej JewMebHee³eve, Sve.ìer. peesMeer, Deceesue Oecex, DeefYeefpele cegU,s ieCesMe He[JeU, ef®e$euesKee JewÐe, Guneme HejebpeHes, Debpevee osJemLeUs, ceeOegjer meeves, meercee efHeleUs, efveMee yeJex, pe³eÞeer peebYeUs, ceveer<e mebKes, iepeeveve ieesKeues, Go³e HeejkeÀj, mebpe³e HeejkeÀj, Þeer. osmeeF&, DeªCe þeketÀj, efHeleUs mej, efceeEueo ieesj,s ceveer<e J³eeHeejer, DevegHecee ieg[ b ,s nscee DeeIeejkeÀj, cesOee HeesU, ÒeMeeble ceesjs, DeeefMe<e HeeþkeÀ, Þeer. DeebyeskeÀj, oÊee$e³e eEMeos, jcee ®ebêMesKej, Òeceeso meeUmekeÀj, [e@. Deefveue uegefve³ee, yeeyet peesmesHeÀ, ye´gvees HeÀvee¥[erme, Þeer. YeeieJele mej-þeCes, efJeYee ke=À<Cecegleea, n<e&o Hew, keÌue@jerSìb -S[Jeerve, uetFm& e, Þeer. YeeieJele, Yejle efvecyeelex, mebpe³e YegmkegÀìs, [e@. meesveìkeÌkesÀ, [e@. Decej megHeeles, jepet Yeesieues, efceeEueo HeeìCekeÀj, [e@. keÀes[,x DeefJeveeMe kegÀyeue, jJeerjepe iebOes, meblees<e Heeþejs, GpJeue efuece³es, ®ewlev³e meeþs, efJepe³e osmeeF&, efveMeeble Heieejs, efJeMJeeme ueeieg, DeefMJeveer kegÀceej, YeeT meyeveerme, megYee<e keÀesj, DeefYeefpele cne$es, mvesnue uesues, efoveej keÀebyeUs, DeefvekesÀle ceneef[keÀ, ÒeefJeCe keÀesUer, MewueWê IeesmeeUkeÀj, ÞeerkeÀeble meeJeble, Deefveue efMebos, kegÀceej pe³eJeble, keÌueeje keÀesjer³ee, Òe%ee cne$es, [e@. jepet keÀmebyes, ceefve<ee ÒeOeeve, mebpe³e cebiees, [e@. Deceesue HeìJeOe&ve, Decej osMeHeeb[s, nsceble keÀejKeeefveme, mJeer[ue efMeJekeÀj, MegYeoe kegÀMeJeen DeeefCe Deece®es meJe& Jeie&Ceeroej

apalaparyavaran@gmail.com


Profile for Paryavaran Dakshata Mandal

May 2016  

Aapala Paryavaran Magazine May 2016

May 2016  

Aapala Paryavaran Magazine May 2016

Advertisement