__MAIN_TEXT__

Page 1


Bidhannagar Wetland, kokata

keÀener Òeotef<ele nesTve cejCeemevve nesleevee efomeleele. HeeCeLeUeR®es cenÊJe HeìJetve osC³eemeeþer pevepeeie=leer DeeefCe l³ee efoMesves nesCeejs keÀece ³eecegUs keÀener HeeCeLeUer Jee®eu³ee Deensle. HeeCeLeUer®³ee J³eJemLeeHevee®es SkeÀ cenÊJee®es Deved GÊece GoenjCe cnCepes HetJe& keÀuekeÀÊee ³esLeerue HeeCeLeU. peCet HeeCeLeU J³eJemLeeHevee®ee JemletHeeþ®e. efyeOeeveveiej ns keÀesuekeÀlee ³esLeerue KeeN³ee HeeC³ee®³ee HeeCeLeUerpeJeU JemeJeues iesuesues SkeÀ Menj. keÀener MelekeÀebHetJeea ³ee KeeN³ee HeeC³eeJej GHeefpeefJekeÀe Demeuesu³ee ceemesceeN³eebveer mJeleëmeeþer DeeefCe HeeCeLeU efìkeÀeJeer cnCetve Menjeleerue HeeCeer-meeb[HeeCeer ³ee HeeCeLeUerle ³esF&ue DeMeer J³eJemLee kesÀueer. l³eecegUs l³eebvee ceeMeeb®eer Hewoeme keÀjCes megueYe Peeues. ns meeb[HeeCeer ceie YeeleMesleermeeþerner JeeHejele DeeCeues peeT ueeieues. ³ee KeeN³ee HeeC³ee®³ee HeeCeLeUer keÀOeerkeÀeUer - Deelee keÀesj[îee He[uesu³ee veoerletve mecegêeuee pees[uesu³ee nesl³ee. l³eecegUs l³eeceO³es l³eele mecegêe®³ee ueeìebyejesyej ³esCeejs HeeCeer efceUle nesles. ns HeeCeer veblej veoerletve yeb i eeue®³ee GHemeeiejele peeTve ef c eUle nes l es . HeeC³ee®³ee ³ee DeefYemejCeecegUs ³ee HeeCeLeUer KeeN³ee HeeC³eeleerue celm³e GÐeesieemeeþer GÊece peeiee þjle nesl³ee. Hejbleg ceeCemee®³ee nmle#esHeecegUs ³ee HeeCeLeUeR®ee mecegêeMeer Demeuesuee mebyebOe nUtnUt keÀceer nesT ueeieuee. lesJne ceef®íceej yeebOeJeebveer ³ee HeefjefmLeleeruee DevegketÀue nesC³ee®es þjefJeues. ³ee HeeCeLeUer meeJekeÀeMeHeCes meeb[HeeC³eeleerue `efHeÀMejerped' yeveu³ee. lesJneHeemetve ³ee HeeCeLeUer Menjeleerue meeb[HeeCeer efpejJeleele. IevekeÀ®eje keÀener ÒeceeCeele meeceeJetve Iesleele. l³ee yeou³eele ceemes DeeefCe vewmeefie&keÀefjl³ee le³eej Peeuesuee

YeepeerHeeuee osleele. l³ee®eyejesyej DeveskeÀ He#eer, JevemHeleer DeeefCe ÒeeC³eebveener Deemeje osleele. ns nesC³eemeeþer meeb[HeeCeer peefceveerKeeueerue PeekeÀuesu³ee ieìejebceOetve HebeEHeie mìsMevekeÀ[s DeeCeues peeles. lesLes les Kegu³ee Heeìeletve, ®e@veumeceOetve mees[ues peeles. l³eeveblej ns meeb[HeeCeer keÀesuekeÀel³eeleerue HeeCeLeUeRceO³es ceemesceejermeeþer JeeHejues peeles. keÀener efoJemeebveblej megJespe (meeb[HeeCeer) ceOeerue meWêer³e HeoeLee&®es yee³ees[erûes[sMeve (pewJeDeHeIeìve) nesles. DeMee ÒekeÀejs ³ee HeeCeLeUer ns SJe{îee ceesþîee ÒeceeCeele meeb[HeeC³eeJej peieCeeN³ee ceeMeeb®es peieeleerue cenÊJee®es GoenjCe Deens. meve 2002 ceO³es l³eeuee `jecemej'®ee opee& osKeerue efceUeuee Deens. Kejb cnCepes DeMee ÒekeÀej®es HeeCeLeU peeieeb®es J³eJemLeeHeve meJe&®e HeeCeLeUeR®es Jne³euee nJes. DeLee&le DeueerkeÀ[s HeeCeLeUeRJej nesCeeN³ee Deefle¬eÀceCee®ee ÒeMve HeÀej efyekeÀì Deens. l³eeyejesyej peueo ieleerves pecee nesCeeN³ee ieeUe®eer mecem³eemeg×e iebYeerj Deens. ³ee HeeCeLeUeR®³ee mecem³eebkeÀ[s leelkeÀeU ue#e osC³ee®eer iejpe Deens. Dev³eLee DeJ³eJemLeeHeveeyejesyej®e DeveskeÀ ueeskeÀeb®³ee GHeefpeefJekesÀ®es meeOeve keÀesuece[sue. Jejerue GoenjCe Peeues mecegêeMeer mebueive Demeuesu³ee HeeCeLeUeR®es. ³ee®e yejesyej DeeHeues DeefmlelJe efìkeÀefJeC³eemeeþer Flej Jesìue@v[med-HeeCeLeUeR®esner j#eCe nesCeb, l³eeb®eer keÀeUpeer IesCeb Del³eble iejpes®eb Deens. Jesìue@v[med ³ee Jesìue@v[med Deensle `Jesmì ue@v[med' veJnsle ³ee®eer veeWo IesCes DeeJeM³ekeÀ Deens.


ceuee Demes Jeeìles... legcneuee?

`leerlej kesÀ oes Deeies leerlej, leerlej kesÀ oes efHeís leerlej, Deeies leerlej, efHeís leerlej, yeesuees efkeÀleves leerlej?' ³ee ieeC³ee®ee HeÀe³eoe IesTve SkeÀe He#eer mebIeìve mebmLesves leerlej mebj#eCe DeeefCe mebJeOe&veele ceole Iesleueer nesleer. HeCe Deepe ³ee `eflelej' cnCepes®e ueeJejer He#³ee®³ee yesmegceej nl³escegUs Ieìle peeCeejer mebK³ee Heentve KejesKej®e `yeesuees efkeÀleves eflelej' Demee®e ÒeMve meceesj ³eslees...

[e@. veeiesMe ìskeÀeUs 98696 12531 nstekale@gmail.com

yeesuees efkeÀleves `leerlej'...?

Heeb{N³ee MegYe´ keÀHe[îeeJej He[Ceejs [eie DeeefCe les efceìefJeC³eemeeþer JeeHejC³eele ³esCeeN³ee efJeefJeOe ef[ìpe¥ì®³ee peeefnjeleer Je=leHe$es, meeHleeefnkesÀ, ceeefmekeÀebceOetve l³ee®eyejesyej otjoMe&ve meb®eeJeªve DeveskeÀJesUe Òe#esefHele kesÀu³ee peeleele. [eie HetCe&HeCes iesuesues keÀHe[s Hegvne Hegvne oeKeJetve ³eMemJeer Òe³eesiee®eer iJeener efoueer peeles. Jew³eefkeÌlekeÀ HeeleUerJej DeeHeCe `MegYe´' jenC³ee®³ee Òe³elveele Demelees. cee$e Ieje®ee Gb y eje Dees u eeb [ uee keÀer , ceePee Deeef C e meYeesJeleer®³ee He³ee&JejCee®ee keÀe³e mebyebOe? ceeP³ee SkeÀìîeeves keÀe³e HeÀjkeÀ He[Ceej Deens? lees keÀjlees, ceie ceer keÀe vekeÀes? DeMee efJeef®e$e ceveesJe=Êeer®³ee ÒeJeenele DeeHeCe efcemeUtve peelees. keÀHe[îeeJej®es [eie efveIeleele. HeCe meg¢{ He³ee&JejCeeJej He[uesues [eie efveIeleele keÀe? les IeeueefJeC³ee®ee keÀesCeer Òe³elve keÀjlees keÀe? ceeP³ee ceveele ner ÒeMveMe=bKeuee le³eej nesC³eeme peyeeyeoej nesleer, leer ³ee HesÀye´gJeejer ceefnv³ee®³ee 10 leejKesuee Fbûepeer, cejeþer Je=ÊeHe$eele Heefnu³ee HeeveeJej PeUkeÀuesueer yeeleceer. `efieOee[, ueeJee, keÀeUe efLejefLeje ns He#eer cegyb eF&letve nÎHeej?' meg¢{ He³ee&JejCe DeeefCe

l³eeme pees[uesu³ee pewJeefJeefJeOelesJej He[uesuee ne ceeveJeefveefce&le keÀeUe [eie Deens. keÀmee peeCeej ne [eie? keÀener [eie ns ve peeC³eemeeþer®e Demeleele. l³eeHewkeÀer®e vegkeÀles®e Peeuesues ns He#eerefveefj#eCe. efieOee[, keÀeUe efLejefLeje DeeefCe ueeJejer®es Demes De¢M³e nesCes ceeP³ee ceveeme ®eìkeÀe ueeTve iesues. ueneveHeCeeHeemetve ³ee He#³eeMeer ceePeer Peeuesueer DeesUKe Deepener DeeefoJeemeer Yeeieele keÀe³e& keÀjleevee efìketÀve Deens. ner yeeleceer Jee®eueer DeeefCe Hee®e-mene Je<ee&HetJeea®ee SkeÀ Òemebie ceeP³ee vepejsmeceesj GYee jeefnuee. þeC³eeceOeerue SkeÀ Jepeveoej J³ekeÌleercelJe ceeP³eeyejesyej Jee[e ef J e¬eÀceie[ ³es L es Deeef o Jeemeer ceef n ueeb ® ³ee mecem³eebJej keÀece keÀjC³eeme GlmegkeÀ nesles. mekeÀeUer®e Deecner meensyeeb®eer iee[er IesTve efveIeeuees. Hee[îee-Hee[îeeJej efHeÀªve HeenCeer HetCe& Peeueer DeeefCe Jee[e-efJe¬eÀceie[ jml³eeJej®³ee SkeÀe Oeey³eeyej pesJeCe IesC³eemeeþer Leebyeuees. ne@ìsue®³ee oMe&veer YeeieeceOeerue efHebpeN³eele keÀener jeKee[er jbiee®³ee ueneve He#³eeb®ee ef®eJeef®eJeeì meg ª nes l ee. Heueer k eÀ[s 3-4 keÀeW y e[îee Kegje[îeele ce=l³eg®eer Jeeì Henele nesl³ee. ceer meensyeebvee efJe®eejues, `ne ueeJejer He#eer vee?'


12 `leerlej kesÀ oes Deeies leerlej, leerlej kesÀ oes efHeís leerlej, Deeies leerlej, efHeís leerlej, yeesuees efkeÀleves leerlej?' efle®³ee ³ee ieeC³ee®ee HeÀe³eoe IesTve SkeÀe He#eer mebIeìve mebmLesves leerlej mebj#eCe DeeefCe mebJeOe&veeceOes efle®eer ceolemeg×e Iesleueer nesleer. HeeUerJe nÊeer®³ee mene³³eeves pebieueer nÊeeRvee HekeÀ[ues peeles. l³ee®e He×leerves HeeUerJe ueeJejer DeLeJee leerlej®³ee mene³³eeves Jeve ueeJejeRvee HekeÀ[ues peeles. ³eemeeþer HeeUerJe ueeJejer®ee efHebpeje Jeve ueeJejer Demeuesu³ee Yeeieele þsJeleele Je meYeesJeleer peeUer Hemejleele. SkeÀe ueeJejerves DeeJeepe kesÀuee keÀer Flej l³eeuee Òeeflemeeo osTve l³ee®³eekeÀ[s ³esleele DeeefCe ³ee®ee®e HeÀe³eoe IesTve efMekeÀejer ueeJejeRvee menpe HekeÀ[leele. ³eeme `ef[keÀe@³e' Demes cnCeleele. ³ee He×leerle DeveskeÀJesUe Keesìe ueeJejer He#eermegOoe efHebpeN³eele þsJeleele. l³eeuee HeenC³eeme yeekeÀer®es ³esleele DeeefCe HekeÀ[ues peeleele. Jeve ueeJejer®ee Keje Me$eg ne HeÀemes HeejOeer Deens. ceeUceeL³eeJej KeefjHe HeerkeÀ keÀe{Ceer®³ee JesUer YejHetj Jeve ueeJejer efomeleele. keÀejCe ³ee®e keÀeUele l³eeb®³ee efHeueeb®eer HetCe& Jee{ Peeuesueer Demeles. HeÀemes HeejOeer l³eebvee menpe HekeÀ[tve Oeey³eeJej efJekeÀleele. SkeÀe pees[eruee 100 les 150 ©He³es menpe efceUleele. Meslee®³ee yeebOeeJej, ieesþîeepeJeU, Mesleele, ®ejeT yewueeb®³ee Hee³eepeJeU ns He#eer menpe Dee{Uleele. keÀejCe yewueeb®³ee Hee³eecegUs

ieJeleeceOeerue efkeÀìkeÀ G[leele DeeefCe les ueeJejer®es Ye#e yeveleele. HeÀemesHeejKeer DeMee efþkeÀeCeer Dee[esMeeuee GYes jentve l³eebvee Deieoer menpe HekeÀ[leele. efoJemeeuee efo[Mes les oesveMes ueeJejer HekeÀ[Ceejs DeveskeÀ HeejOeer Deensle. ueeJejer ne He#eer MeslekeÀN³eeb®ee efce$e Deens. ³ee He#³ee®³ee NnemeecegUs ceeUceeL³eeJejerue Mesleer mebHevvelesJej vekeÀejelcekeÀ HeefjCeece peeCeJet ueeieuee Deens. Jeve ueeJejer®es ceebme μeefjje®³ee petveeì jesieeJej Deefleμe³e GHe³eesieer Demeu³ee®³ee iewjmecepetleercegUs Deepe ³ee He#³eeme keÀeWye[erHes#eener peemle ceeieCeer Deens. ³ee ceeieCeerletve®e Jeve ueeJejer ³ee ef®ecegkeÀu³ee jepeme He#³ee®ee μesJeì peJeU ³esT ueeieuee Deens. ³ee He#³eeme Jev³e Heμeg He#eer keÀe³eÐeeKeeueer HetCe& mebj#eCe Deens. Jeve ueeJejer®es ceebme KeeCes ne JeemleefJekeÀ iegvne Deens. jep³e jmles DeeefCe je<ì^er³e ceneceeiee&Jej DeveskeÀ Oeey³eebJej ueeJejer®³ee ef®ecegkeÀu³ee ceevee menpe cegjieUu³ee peeleele. ns kegÀþs lejer Leebyee³euee nJes. HeÀemes HeejOeer DeeefCe DeeefoJeemeer leªCeebceO³es ³eeyeÎue peeie=leer keÀjCes iejpes®es Deens. Oeeyes ceeuekeÀebvee ³ee peerJeeb®³ee peieC³ee®es cenÊJe mecepeeTve osCes DeeJeμ³ekeÀ Deens. l³ee®e yejesyej yeìsj Heeueve J³eJemee³e pej DeeHeu³ee Yeeieele meg© Peeuee lej ³ee He#³eeuee Lees[s lejer efpeJeoeve efceUsue, Demes ceuee Jeeìles! legcneuee?

ÒeMve legce®ee... GÊej efJe%eevee®es... - efJeosμeer Ie[îeeU Heentve Yeejleer³e JesU keÀμeer DeesUKeeJeer? : peerSceìer cnCepes ûeerefve®e mejemejer JesU DeeefCe ³etìermeer cnCepes peeieeflekeÀ meceeefvJele JesU. ³ee oesve mece³e ÒeCeeueer peieeleerue meJe& mLeUeb®eer JesU þjJeC³eemeeþer JeeHeju³ee peeleele. ueb[veceOeerue ûeerefve®e mLeUe®eer JesU cnCepes peerSceìer, leer ³egìermeerμeer pegUleer Deens. peieYejeleerue meJe& Deeblejje<ì^e³r e keÀeueefJeYeeie ³egìermeer®³ee meboYee&le ceespeues peeleele. Deelee keÌJeeì&Pe mHeÀefìkeÀeleerue mHeboves ner efve³eefcele Demeu³eeves, le³eej Ie[îeeUs De®etkeÀ Demeleele. peerSceìerμeer ner JesU pegUJeueer keÀer peeieeflekeÀ JesU efceUles. Yeejleer³e ÒeceeCeJesU ner ³egìermeer®³ee meboYee&μeer ner JesU pegUJeueer keÀer peeieeflekeÀ JesU efceUles. Yeejleer³e ÒeceeCeJesU ner ³egìermeer®³ee meboYee&le + 5.30 Deens. cnCepes®e Yeejleele mebO³eekeÀeU®es 6.30 Jeepeleele, lesJne ûeerefve®euee ogHeej®ee 1 Jeepeuesuee Demelees.

- HeÀUeb®ee jme efHeCes efkeÀleHele Deejesi³eoe³eer Deens? : DeepeejHeCeele ceesmebyeer®ee jme efHeC³eeme [e@keÌìj meebieleele. kesÀJeU 100 ìkeÌkesÀ HeÀUeb®³ee jmeeJej þsJetve ªiCeeuee yejs keÀjCeejer `HeÀuejmeÒeeμeve' ner efvemeieexHe®eej ÒeCeeueer Deens. DecesefjkesÀleerue mebμeesOekeÀebveer HeÀuejmeÒeeμeveeμeer ceOegcesne®ee mebyebOe μeesOeuee. efuebyet , êe#e, [eefUbye, meHeÀj®ebo Deeefo HeÀUjme ceOegcesneRvee efHeC³eeme efoues. l³eeveblej jkeÌleμeke&Àje Je Fvm³egeuf eve cee$ee ³eeb®es ÒeceeCe þjJetve ceOegcesneR®eer ®ee®eCeer kesÀueer. ceeveJeer osnele Fvm³egueerve le³eej nesC³eeme De[LeUe efvecee&Ce Peeu³eeme ceOegcesn neslees. J³ee³eece, efve³ebe$f ece Deenej, efve³ebe$f ele osnJepeve ³ee®es DeJeuebyeve kesÀu³eeme ne efJekeÀej efve³eb$eCeele ³eslees. Deenejele ÒeefLeve³egkeÌle HeoeLe&, HeÀUs, Yeep³ee, Oeev³e ³eeb®ee meceeJesμe ueeYeoe³eer þjlees. meeKej ve Ieeuelee DeOee& keÀHe HeÀuejme efHeCes ©iCeeme Deejesi³eoe³eer þjles.

- ceerþe®es DeeflemesJeve Deejesi³eIeelekeÀ keÀmes þjles? : keÀeneRvee HeeHe[, JesHeÀj, ueesCe®es Demes Keejì HeoeLe& KeeC³ee®eer DeeJe[ Demeles. l³eecegUs l³eebvee G®®e jkeÌleoeyee®ee $eeme nesT μekeÀlees. ³eemebyebOeer DecesefjkesÀleerue keÀe@cexue efJeÐeeHeerþeleerue mebμeesOekeÀ keÀesmìeefìvees ue@[skeÀesuee ³eebveer ves®ej v³egjesmee³evme ³ee efve³elekeÀeefuekeÀele efouesu³ee mebμeesOeve Je=Êeebleevegmeej, DeefleefjkeÌle ceerþecegUs, ceWotleerue jkeÌleHegjJeþîeeJej HeefjCeece Peeu³eeves mce=efleYeb́μe efJekeÀefmele neslees. (DeμeeJesUer ceWotleerue keÀe@ìxkeÌme Yeeieeleerue jkeÌleÒeJeen 28 ìkeÌke̳eebveer lej efnHHeeske@ÀcHeme Yeeieeleerue jkeÌleHegjJeþe 25 ìkeÌke̳eebveer keÀceer neslees.) Deμee leNnsves DeefleefjkeÌle ceerþ Deenejele Deeu³eecegUs SkeÀe yeepetuee G®®e jkeÌleoeye Je ogmeN³ee yeepetuee mce=efleYe´μ b ee®ee OeeskeÀe Demelees.

- OJeveerÒeot<eCe ns He#eerpeerJeveeme keÀmes ceejkeÀ Deens? : Decesejf kesÀleerue keÀesueesj[ @ es yeesu[j efJeÐeeHeerþeves kesÀuesu³ee mebμeesOevee®ee Je=Êeeble ne `Òeesefmeef[bipe Dee@HeÀ o ve@μeveue DekeÀeoceer Dee@HeÀ mee³evme' (HeerSveSmeme) ³ee efve³elekeÀeefuekeÀele Òeefme× Peeuee Deens. ceeCemeeHes#ee He#³eeb®³ee Deejesi³eeme OJeefveÒeot<eCe DeefOekeÀ IeelekeÀ þjles. OJeveerkeÀ[s DeekeÀef<e&le nesCeeN³ee yuetye[&men He#³eeb®³ee leerve ÒepeeleeRJej Òe³eesie keÀjC³eele Deeues. l³eeb®es jkeÌlevecegves leHeemeu³eeJej, OJeefveÒeot<eCeebcegUs He#³eebceO³es leeCe efvecee&Ce nesTve l³eeb®eer Òepeveve#ecelee Ieìles, Demee efve<keÀ<e& mebμeesOekeÀ ve@Leve keÌuesF&mì ³eebveer keÀe{uee Deens. [e@. megOeerj ceeW[keÀj 98695 75594


16 mcee@ue he´eìervekeÀesue Je DeesjerSbìue he´eìervekeÀesue ³ee mLeeveerkeÀ Je mLeueeblejerle he´peeleeR®eer JeerCe Jemeenle SkeÀ$e heene³euee efceUles. ieesueekeÀej Demeuesu³ee ³ee yesìeJej mLeueeblejerle he´l³eskeÀ he´peeleer®eer Iejìer 15 les 20 ³ee mebK³esle Dee{Uleele. ³eeJeªve mLeueeblejerle heeCehe#eer ³ee efþkeÀeCeeuee ®eebieueer®e hemebleer osleele Demes efomeles. ³ee meJe& heeCehe#³eeb®eer Iejìer GIe[îee peefceveerJej jsleer, Ke[er ieesUe keÀªve yeveJeuesueer Demeleele. mJele:uee Deb[er GyeJeleevee yemelee ³esF&ue SJe{s Keesueieì GLeU DeekeÀejceeve Iejìîee®es Demeles. meg©Jeeleerme meeO³ee [esȳeebveer SkeÀner Iejìs efomele veener. heCe he´³elvehetJe&keÀ heeefnues lej keWÀìerMe hueesJej, efueefìue ìve& Deb[er GyeJeleevee yemeuesues efomeleele. Gvne®ee le[eKee pemee Jee{le peelees lemes Deb[îee®es leeheceeve meblegueerle jeKeC³eemeeþer Deeheues heesì heeC³eele efYepeJetve hegvne Deb[îeeJej yemeCes ner ef¬eÀ³ee JeejbJeej ³ee heeCehe#³eebvee keÀjeJeer ueeieles. l³eecegUs®e l³eeb®eer Iejìer kegÀþs Deensle ³ee®ee MeesOe ueeielees. yesìepeJeU kegÀCee®eer GheefmLeleer Dee{Uu³eeme ìve&, he´eìervekeÀesue SkeÀ®e ieeWieeì keÀjleele. ³eeJeªvener l³eeb®³ee JeerCeJemeenleer®eer Je efleLes JeejbJeej GodYeJeCeeN³ee Oeeske̳ee®eer keÀuhevee ³esles. ceeieerue 10 Je<ee¥®ee Fefleneme heeefnuee lej ³ee yesìeuee meJee&le ceesþe OeeskeÀe ne ceemesceejer Je Mesleer ³eeheemetve Deens. keÀener ceeq®íceej ceemes hekeÀ[C³eemeeþer yesìeJej®e Deeheuee cegkeÌkeÀece þeskeÀleele Je Deeheu³ee Peeshe[îee GYeejleele. l³eecegUs meenpeerkeÀ®e l³ee Je<eea lesLeerue Iejìîeeb®es he´ceeCe 20 les 30 ìke̳eebJej ³esles. yesìeJej legìtve he[uesu³ee peeȳeele De[ketÀve yejs®e heeCehe#eer peKeceer nesleele. OejCee®³ee ceeieerue yeepegme ieeJe Demeu³eecegUs efleLes Mesleerner ceesþîee he´ceeCeele Deens. Gvneȳeele OejCee®³ee ieeUeves megheerkeÀ Peeuesu³ee YeeieeJej ³ee Mesleer®es Deefle¬eÀceCe nesT ueeieles. Kejyegpe, HeÀuueer DeMeer veieoer efhekesÀ ³esLes Iesleueer peeleele. l³eemeeþer JeerCeJemeenleer®³ee peJeUerue DeefOekeÀeefOekeÀ Yeeie ie´nCe neslees. eEme®eveemeeþer JeehejC³eele ³esCeejs efJeÐeglehebhee®ee ceesþe DeeJeepe, heerkeÀeJej HeÀJeejCeer keÀjC³eele ³esCeejs leCeveeMekeÀ, keÀerìkeÀveeMekeÀ ³eeb®ee Jee{lee Jeehej DeeefCe Mesleer®es keÀece keÀjC³eemeeþer efleLes ceeCemeeb®ee

nesCeeje JeeJej ns ³esLeerue he´cegKe OeeskesÀ Deensle. ³ee®ee meieȳeele ceesþe HeÀìkeÀe DeesjerSbìue he´eìervekeÀesue ³ee He#³eeuee yemeuesuee efomelees. keÀejCe heefnues 6 les 7 mebK³esle efomeCeeN³ee Iejìîee®es he´ceeCe Deelee kesÀJeU 1-2 Jej Deeues Deens. ³eeJe<eea lesner efomeues veenerle. HeÀÊeÀ 2 DeesjerSbìue®eer GheefmLeleer Dee{Uueer. ³ee®ee DeLe& efJeoYee&le ogceeaU Demeuesu³ee ³ee he´peeleer®es he´peveve ³esl³ee keÀener Je<ee&le veeceMes<e nesleevee efomesue. kesÀJeU DeesjerSbìue he´eìervekeÀesue®e veener lej ojJe<eea mLeueeblejerle he#³eebmeesyele efomeCeeje ogceeaU heeCe®eerje (Fbef[³eve mkeÀercej) ceeieerue oesve Je<ee¥heemetve efomeuee veener. mcee@ue he´eìervekeÀesve®es npeej®³ee Deemeheeme efomeCeejs LeJ³ee®es he´ceeCe Deelee MeskeÀ[îeeJej Deeues Deens. pesJne vewmeieeakeÀ Oeeske̳eehes#ee ceeveJeefveefce&le Oeeske̳ee®eer leerJe´lee Jee{les lesJne ceeveJeeuee®e keÀener he´³elve keÀjCes iejpes®es Demeles. leerve Je<ee¥Deieesoj Jev³epeerJe he³ee&JejCe mebJeOe&ve mebmLes®³ee meom³eebveer ceesMeea®³ee Jeveheefj#es$e DeefOekeÀeN³eeb®eer Yesì IesTve ³ee peeies®es cenÊJe heìJetve efoues. lemes®e ³esLeerue Oeeske̳eebcegUs heeCehe#³eeb®es he´peveve keÀmes veä nesle Deens ns l³ee yesìeJej peeTve l³eeb®³ee efveoMe&veeme DeeCetve efoues. lesJne l³eebveer ceef®íceejeb®³ee jengìîee efleLetve nìJeu³ee Je l³ee®ee Dehesef#ele heefjCeecemeg×e heeCehe#³eeb®³ee he´peveveeJej heg{erue Je<eea efometve Deeuee. Deeheues ns íesìs-íesìs he´ ³ elvemeg × e heeCehe#³eeb ® ³ee JeerCeJemeenleeruee HeÀe³eosMeerj þª MekeÀleele. les J ne DeeheCe meJe& he#eer e f v ejer # ekeÀeb v eer Deeheu³ee heef j mejeMes p eejer Dee{UCeeN³ee heeCehe#³eeb®³ee JeerCe Jemeenleer®ee DeY³eeme Je l³ee®es mebJeOe&ve keÀjCes iejpes®es þjles. veenerlej Deelee efomeCeeN³ee Mes<e peeleeR®es DeefmlelJe veeceMes<e Jne³euee JesU ueeieCeej veener.


23

³egJejepe iegpe&j ë 98921 38338

efkeÀìkeÀeb®³ee efJeMJeele

efkeÀìkeÀebceOeues ef®ecegkeÀues `JeeIe' PeUeUles, ®ecekeÀoej ueeue, efveUs {eue-keÀer[s HeÀÊeÀ HeefM®ece Ieeìele®e meehe[leele. ns {eue-keÀer[s `ìe³eiej' {euekeÀer[îeeb®³ee kegÀUeleues Deensle. ner peceele peieYej hemejuesueer Demetve l³eeb®es PeUeUCeejs jbie, Dee¬eÀcekeÀ efMekeÀejer®³ee he×leer DeeefCe peefceveerJej YejOeeJe Jesieeves heUCes ner l³eeb®eer Keeme JewefMeäîes ceeveueer peeleele. kegÀþu³eener he´keÀej®es Ye#³e les KeeT MekeÀleele. cee$e keÀener peeleeR®³ee Keeme DeeJe[erefveJe[ermeg×e þjuesu³ee Demeleele. he´ew{ ìe³eiej {euekeÀer[îeeuee DeeheCe menpe DeesUKet MekeÀlees. l³eeb®es meb³egÊeÀ [esUs ns l³eeb®³ee [eske̳eehes#ee ceesþs Demeleele. ³eecegUs®e l³eeb®eer ¢äer DeefleMe³e lespe Demeles. DeeheCe Deieoer ogjJej kesÀuesueer neue®eeuemeg×e les menpe efìheleele. ³eeb®es peye[s DeefleMe³e cepeyetle DeeefCe Oeejoej Demeu³eeves ceesþer Ye#³es hekeÀ[Ces menpe peceles. l³eeb®³ee mhe=Mee yeejerkeÀ, mejU DeeefCe menmee 11 Keb[eb®³ee yeveuesu³ee Demeleele. keÀener {eueefkeÀ[s ns efJeefJeOe jbieeb®es lej keÀener keÀeȳee jbiee®es meg×e Demeleele. {euekeÀer[s DeekeÀejeves ieJne®³ee oeC³eeSJe{s ueneve Demeleele heCe keÀener peeleer cee$e Deieoer 3 Fb®eehe³e¥le Jee{leele. ns {euekeÀer[s heeJemeeȳeele peemle efomeleele. heCe lejermeg×e pesJne GIe[erhe Demesue DeeefCe met³e&he´keÀeMe Demesue lesJne ns pebieueeleerue jml³eeJeªve OeeJeleevee efomeleele. G[C³eehes#ee les peesjele heUCes®e peemle hemebo keÀjleele. Deeheu³ee Oeejoej peye[îeebveer les Deeheu³ee Ye#³ee®es yeejerkeÀ legkeÀ[s keÀjleele. ¿eeb®³ee Deȳeemeg×e Keeoe[ DeeefCe mebhetCe& ceebmeenejer Demeleele. l³eeb®³ee Mejerjehes#ee l³eeb®es [eskesÀ he´ceeCeehes#ee ceesþs Demeles. peefceveerceO³es Dee[Jes yeerU keÀªve l³eele leeW[ yeensj keÀe{tve jneleele DeeefCe Deepetyeepetves peeCeeN³ee Flej efkeÀìkeÀebJej nuuee ®e{Jeleele.

Tiny 'Tigers' amongst the Insects There exists a group of insects called Beetles. Many of these Beetles have Blue / red metallic colours and are endemic to Western Ghats. These are from “Tiger” beetle family which comprises of shiny predatory beetles which are usually fast and agile runners on the ground. These usually feed on other smaller insects. The adults have big compound eyes with acute vision. The jaws are powerful and efficient, while the antennae are slender and usually have eleven segments. Tiger beetles come in many colors. Some are plain black, but others are stunningly decorated in metallic green, brown, maroon, or purple, often with stripes or spots. These beetles are normally small but few species can reach a length of 3 inches. Their beauty, diversity and wariness make them a favorite among collectors worldwide. Besides their appeal to collectors, researchers find tiger beetles as excellent models for research. These characteristics make tiger beetles one of the best studied non-pest insects

cekeÀjbo kegÀuekeÀCeea ë 88981 01901 He@ejf me efHekeÀe@keÀ

Meem$eer³e veeJe - He@efHeueerDees He@efjme kegÀue - efvecHe@Àefue[er GHekegÀue - He@efHeueerDeesveer mJe@ueesìsue ieìeleerue ns HegÀueHeeKeª ceesþîee DeekeÀeje®es Je keÀeȳee jbiee®es Demetve, HebKeebJej efnjJ³ee keÀCeeb®eer HeKejCe Demeles. HebKeeb®ee efJemleej 90 les 140 efceefce Demetve vej ceeoer efomee³euee SkeÀmeejKes Demeleele. HebKeeb®eer Jej®eer yeepet keÀeȳee jbiee®eer, efnjJ³ee keÀCeeb®eer Demetve Heg{erue HebKee®³ee yeensjerue keÀ[sueiele efnjJee HeÆe Demelees. ceeieerue HebKe ieesueekeÀej Demetve keÀ[ obletj Demeles. keÀeȳee®e jbiee®eer þmeþMeerle MesHeìer Demeles. ceOeesceOe efveȳee jbiee®ee ceesþe HeÆe Demelees. yeensjerue keÀ[sJej kebÀmeeke=Àleer leerve efnjJes efþHekesÀ Demeleele lej Deeleerue keÀ[sme SkeÀ ueeue efþHekeÀe Demelees. HebKeeb®eer Keeue®eer yeepet ie[o leHeefkeÀjer jbiee®eer Demeles. ceeieerue HebKeeJej keÀ[suee ueeuemej efþHekesÀ Demeleele. ³ee HegÀueHeeKeje®es G·eCe JesieJeeve Je meMekeÌle Demeles. Je=#ejepeer Jeªve Yegj&keÀve G[tve peefceveerueiele G[le peeles. meoenjerle, ie®®e Pee[er, HeefM®ece Ieeì, efnceeue³eele ³ee®ee JeeJej Demelees. HeeJemeeȳeele peemle ÒeceeCeele efomeles. ³eeuee efJeMes<ele: ìCeìCeer/IeeCesjer®eer HegÀues DeeJe[leele. ceOegÒeeMeveeyejesyej®e ³eeuee ef®eKeueHeevener DeeJe[les. oef#eCe ceneje<ì^, DeebOe´ ÒeosMe, Deesefjmee, íefÊemeie{ Je GÊejeb®eue ÒeosMe les DeªCee®eue ÒeosMe FLes ns efomeles. lemes®e yeebieueeosMe Je c³eeveceej ³ee osMeebceOes Dee{Ules. efuebyeg Jeieea³e JevemHeleer, yeeskeÀ/kebÀefHeueer, jeve efcejJesue/ pebieueer keÀeUer efce®eea Je DeejeceoUg ³ee Pee[ebJej ns HegÀueHeeKeª Deb[er Ieeueles.

Paris Peacock Sc Name - Papilio paris Family - Papilionidae Sub-family - Papilioninae This big swallow tail butterfly is black with green dusting all over! Wing width is from 90 mm to 140 mm. Upperside forewing is marked with a marrow green band closer to lower edge. The hind wing is roundish with a tail and dentate edge. It has a big blue patch. On the dentate edge three green crescent spots and a red spot at the inner lower end. The underside is dark brown. The hind wing has ochraceous-red lunules on the wing edge. Male female are similar looking. Paris Peacock is a strong flier. It is a moist evergreen forest dweller butterfly. It is mostly found in Western Ghat, Himalaya . Though common in monsoon, it is seen on the wings from March to November. Especially male are seen flying over rivulets, nallhas. Loves flower nectar as well as mud puddling. In India it is found in Southern Maharashtra, Andhra Pradesh, Orissa, Chattisgadh, Uttaranchal to Sikkim. In the world it is found in Bangladesh and Myanmar. It lay eggs on Citrus spp, Evodia roxburghiana (Melicope), Toddalia asiatica (Orange Climber), Zanthoxylym ovalifolium (Thorny Yellow-Wood)


`peeieeflekeÀ HeeCeLeUYetceer efovee' efveefceÊe je<ì^e³r e Heefj<eos®es Dee³eespeve he³ee&JejCe o#elee ceb[U ner mJe³ebmesJeer mebmLee iesueer 18 Je<ex þeCes Menjele he³ee&JejCe efMe#eCe, mebJeOe&ve DeeefCe he´yeesOevee®es keÀe³e& keÀjerle Deens. heeCeLeU peeieebefJe<e³eer mebMeesOekeÀ, mLeeefvekeÀ, veeieefjkeÀ Je ce®íerceej meceepe F. meceepeele pevepeeie=leer keÀjC³ee®es keÀece ner mebmLee keÀjle Deens. þeCes mJe®í Kee[er DeefYe³eeveebleie&le ojJe<eea peeieeflekeÀ heeCeLeUYetceer efoveeefveefcele SkeÀe jeä^er³e heefj<eos®es Dee³eespeve kesÀues peeles. ³eeJe<eea ner heefj<eo 3 HesÀye´gJeejer 2018 jespeer kesÀ. pes. meesce³³ee keÀe@uespe Dee@HeÀ mee³evme DeB[ Fbefpeefve³eeEjie, efJeÐeeefJenej ³esLes Dee³eesefpele keÀjC³eele Deeuee neslee. ns ³ee jeä^er³e heefj<eos®es 12 Jes Je<e& Demetve “Wetlands for Sustainable Urban Future.” DeMeer ³eeJe<eea®eer mebkeÀuhevee nesleer. 3 HesÀye´gJeejer 2018 jespeer efve³eesefpele ceneefJeÐeeue³eele ³ee heefj<eosuee meg©Jeele Peeueer. ³eeJesUer ³ee keÀe³e&¬eÀceeuee he´cegKe heengCes cnCetve [e@. SkeÀveeLe cegUs (President, Indian association of aquatic biology), [e@. mebpe³e peesMeer (he´e. kesÀ. pes. meesce³³ee, ceneefJeÐeeue³e) [e@. veerefuecee kegÀuekeÀCeea (efve. he´eO³eeefhekeÀe, JePes ceneefJeÐeeue³e) he´e. efJeÐeeOej JeeueeJeuekeÀj (GheeO³e#e, he³ee&JejCe o#elee ceb[U) [e@. megiebOee Mesìîes (he´e. kesÀ. pes. meesce³³ee ceneefJeÐeeue³e) Deeoer ceev³eJej GheeqmLele nesles. ³ee keÀe³e&¬eÀcee®eer meg©Jeele mJeeieleieerleeves Peeueer. l³eeveblej ceesveeefuemee cegKepeea ³ee efJeÐeee|Leveerves keÀe³e&¬eÀcee®es he´emleeefJekeÀ keÀªve heefj<eos®eer ªhejs<ee GheeqmLeleebmeceesj ceeb[ueer. 10 hes#ee peemle ceneefJeÐeeue³es lemes®e MeeUebceOeerue cegK³eeO³eehekeÀ, efMe#ekeÀ ³eebveer ³ee heefj<eosceO³es menYeeie Iesleuee. heefj<eos®³ee GodIeeìve me$eele [e@. mebpe³e peesMeer ³eebveer GheeqmLeleeb®es mJeeiele keÀªve he³ee&JejCe o#elee ceb[Ue®³ee keÀe³ee&®eer Lees[ke̳eele ceeefnleer meebefieleueer lemes®e [e@. megiebOee Mesìîes ³eebveer kesÀ. pes. meesce³³ee keÀesuespe®eer Lees[ke̳eele ceeefnleer osTve ceneefJeÐeeue³ee®³ee he³ee&JejCe efJeYeeieeleHexÀ heeCeLeUYetceermeeþer keÀece kesÀues peeles, ³eeyeeyele meebietve he³ee&JejCe MeeUe ³ee efJeYeeieeletve ³ee Je<ee&heemetve veJeerve yeblog meg© kesÀuee Deens nsner meebefieleues. ³eeveblej Þegäer ³esuee ³ee efJeÐeee|Leveerves ³ee blog efJe<e³eer meefJemlej ceeefnleer efoueer Je blog ®es ceev³eJejeb®³ee nmles he´keÀeMeve Peeues. he³ee&JejCe o#elee ceb[Ue®es GheeO³e#e Þeer. JeeueeJeuekeÀj ³eebveer `þeCes Kee[er mJe®ílee DeefYe³eeve' ³ee ceesefncesyeeyele ceeefnleer efoueer. ³ee veblej heefj<eosuee he´cegKe heengCes cnCetve ueeYeuesues [e@. SkeÀveeLe cegUs ³eebveer Deeheu³ee Yee<eCeeletve l³eebveer kesÀuesu³ee YeejleYe´cebleer ceO³es efJeefJeOe efþkeÀeCeeleerue heeCeLeUYetceer®ee DeY³eeme keÀjleevee l³eevee Deeuesues DevegYeJe GheeqmLeleebmeesyele J³eÊeÀ kesÀues lemes®e Deeheu³ee meeojerkeÀjCeeÜejs osMeYejeleerue heeCeLeU peeieeb®eer

meefJemlej ceeefnleer efoueer. heefj<eos®³ee ogheej®³ee me$eele [e@. veerefuecee kegÀuekeÀCeea ³eebveer þeCes Je cegbyeF&leerue Peheeìîeeves Jee{Cee´³ee MenjerkeÀjCee®ee Peheeìîeeves Jee{CeeN³ee heeCeLeU Yet c eer J ej keÀmee og < heef j Ceece nes l e Deens Je l³eeleer u e pewJeefJeefJeOelesuee keÀMee he×leerves OeeskeÀe efvecee&Ce nesle Deens ³eeyeÎue meefJemlej Dee{eJee meJee¥meceesj ceeb[uee. ³eeveblej heoJeer DeeefCe heoJ³egÊej efJeYeeieeletve SketÀCe 5 MeemekeÀer³e heshej ceeb[C³eele Deeues lej ³ee®e efJeYeeieele 4 efYeÊeerhe$ekesÀ meoj keÀjC³eele Deeueer. ³eeveblej o³eevebo mìeefueve ³eebveer cegbyeF& Je þeCes ³ee efþkeÀeCeer Demeuesu³ee heeCeLeU peeieeb®eer meÐeeqmLeleeryeeyele ceeefnleer osTve ceesþîee he´ceeCeele nesle Demeuesu³ee MenjerkeÀjCee®ee heeCeLeU peeieebJej nesCee´³ee JeeF&ì heefjCeeceeb®eer peeCeerJe keÀªve efoueer lemes®e þeCes, GjCe ³ee Yeeieele nesle Demeuesu³ee efJekeÀemeele ceesþîee he´ceeCeele heeCeLeU peeies®ee Jeehej nesle Demetve ³ee peeiee Oeeske̳eele Deeu³ee Deensle Je lesLeerue pewJeefJeefJeOelee ueeshe nesle Deens Demes meebietve heeCeLeU peeies®³ee mebJeOe&vee®eer Del³eble iejpe Deens Demes meebefieleues. meceejeshe me$eeuee efJeefJeOe mheOee¥®es hejer#eCe kesÀuesu³ee hejer#ekeÀeb®es melkeÀej keÀjC³eele Deeues lemes®e mheOee¥®ee efvekeÀeue peenerj keÀªve efJepesl³eebvee yeef#emes he´oeve keÀjC³eele Deeueer. lemes®e Þeer. keÀceueekeÀj FboguekeÀj, ATBS ³eebveer MeeUe Je ceneefJeÐeeue³eeleerue heeCeLeUYetceer efveefcele IesC³eele Deeuesu³ee efJeefJeOe mheOee¥®³ee efJepesl³eevee he´e. he´JeerCe veeF&keÀ ³eeb®³eekeÀ[tve yeef#emes he´oeve keÀjC³eele Deeueer. he³ee&JejCe o#elee ceb[Ue®es [e@. mebpe³e peesMeer ³eebveer heefj<eos®ee meceejeshe keÀªve GheeqmLeleeb®es DeeYeej ceeveues. jeä^ieerleeves ³ee heefj<eos®ee meceejeshe keÀjC³eele Deeuee.


27 FkeÀes efHeÀuce keÌueye ë efo. 20 HesÀye´Jg eejer 2018, He³ee&JejCe o#elee ceb[Ue®³ee `DeeHeueb He³ee&JejCe efHeÀuce keÌueye'®³ee Jeleerves peesMeer yes[skeÀj ceneefJeÐeeue³eele He³ee&JejCeer³e ueIegHeì oeKeefJeC³eele Deeues. ceneefJeÐeeue³ee®³ee ves®ej keÌueye, ne³ekeÀme& keÌueye DeeefCe HeÀeTb[sMeve keÀesme&ves Dee³eespeve kesÀues nesles. ³eeJesUer 70 efJeÐeeLeea GHeefmLele nesles. megosMevee HegCeleebyeskeÀj efnves ceeie&oMe&ve kesÀues. Eco Film Club : On 20th February 2018, Paryavaran Dakshata Mandal’s Aapala Paryavaran Film Club conducted an environmental film screening session in association with VPM Joshi Bedekar College’s Nature Club, Hiker’s Club & Foundation Course. Ms. Sudeshna Puntambekar conducted the session. Seventy students attended the session.

efvemeie& Ye´cebleer ë efo. 31 peevesJeejer les 3 HesÀye´gJeejer DeeefCe 7 HesÀye´gJeejer les 10 HesÀye´gJeejer ojc³eeve He³ee&Jejce o#elee ceb[Ue®³ee Jeleerves keÀ®í jCe, iegpejele ³esLes efvemeie& Ye´cebleer®es Dee³eespeve kesÀues nesles. oesvner Ye´cebleeRceO³es megceejs 170 ÒepeeleeR®es He#eer, memleve DeeefCe mejHeìCeejs ÒeeCeer efometve Deeues. Nature Trail at GRK : PDM arranged Naturetrail to Great Rann of Kutch in Gujarat between 31st Jan - 3rd Feb. and 7th Feb -10th Feb. 2018. In these trips each batch sighted more than 170 bird species, mammals and reptiles of desert areas.

vewmeefie&keÀ jbie keÀe³e&MeeUe ë efo. 18 HesÀye´gJeejer 2018 jespeer veebefoJeueer ([eWefyeJeueer) ³esLeerue veboefkeÀMeesj mebmkeÀej Jeie&, mJeeceer meceLe& ceþ ³esLes nesUerefveefceÊe vewmeefie&keÀ jbie keÀe³ee&MeeUeb®es Dee³eespeve kesÀues nesles. nsceebieer meeceble DeeefCe ©Heeueer MeeF&Jeeues ³eebveer vewmeefie&keÀ jbieeb®es cenÊJe meebefieleues. ³eeJesUer keÀ®eN³ee®es efJeIeìve, keÀeHe[er efHeMeJeer ³ee efJe<e³eebJej ueIegHeì oeKeefJeC³eele Deeues. Natural colors Holi workshop : On 18th Feb. 2018, Natural color Workshop was conducted at Nandkishor Sanskar Varga, Swami Samarth Math, Nandivali, Dombivli. Resource persons were Mrs. Hemangi Samant, Mrs. Rupali Shaiwale. They explained the importance of natural colors. Annimation films related to garbage, cloth bag were also shown.

vewmeefie&keÀ jbie keÀe³e&MeeUe ë efo. 20 HesÀye´gJeejer 2018 jespeer efpeune Heefj<eo MeeUe meesveejHee[e ([eWefyeJeueer) ³esLes nesUerefveefceÊe vewmeefie&keÀ jbie keÀe³ee&MeeUeb®es Dee³eespeve kesÀues nesles. nsceebieer meeceble DeeefCe efveÿe jeTle ³eebveer vewmeefie&keÀ jbieeb®es cenÊJe meebefieleues. ³eeJesUer keÀ®eN³ee®es efJeIeìve, keÀeHe[er efHeMeJeer ³ee efJe<e³eebJej ueIegHeì oeKeefJeC³eele Deeues. Natural colors Holi workshop : On 21st Feb. 2018, Natural color Workshop was conducted at Z P School,Sonarpada, Dombivli (East). Nishtha Raut and Hemangi Samant conducted the workshop. Hemangi Samant explained them importance of natural colors ,eco friendly way of celebrating Holi by making a small holi than bigger one and appealed to save water. Cloth bag were also shown.


34

INDIA’S WETLANDS – AN ABUSED ECOSYSTEM? Chilika Lake

Groundwater is one of the primary sources of water for us and wetlands allow rainwater to seep through and recharge the water table. Filling in our wetlands and the increased concretisation of our cities are among the reasons why there has been a drastic drop in groundwater levels.

Shalini Iyengar International University College of Turin

Each year, 2nd February is celebrated as World Wetlands Day to commemorate the signing of the Convention on Wetlands of International Importance in Ramsar, Iran in 1971. The theme some years ago was Disaster Risk Reduction, because wetlands can protect us from natural disasters. The Ramsar Convention, was a landmark achievement in formally acknowledging the huge impact that wetlands have on our lives. This piece was originally published in February 2016. Broadly speaking, wetlands may be defined as land that is covered with water for part or whole of the year, making them “transitional between terrestrial and aquatic eco-systems”.

The term can be used to refer to marshes, mangroves, backwaters and lakes along with other water bodies. Why We Should Care Today, wetlands cover an approximate 4.7 percent of Indian territory – around 115 of them are protected under the National Wetland Conservation Plan. Some of the most famous wetlands in India include popular areas like the Chilikalake in Odisha, the Ashtamudi lake in Kerala and the Rann of Kutch in Gujarat. In this article, we take a look at some of the reasons why India should care about the wetlands: 1. Flood absorbers: Wetlands have an incredible


Profile for Paryavaran Dakshata Mandal

March 2018  

Aapal Paryavaran March 2018 Magazine

March 2018  

Aapal Paryavaran March 2018 Magazine

Advertisement