__MAIN_TEXT__

Page 1


8 Demeuesuee TOæJe&kesÀMe cnCepes ueebye HebKeeb®ee ceg k eg À ì ke= À <CeJeCe& Deeef C e jkeÌ l eJeeme keÀj[îee jbiee®ee Deeflejescee[t cnCepes ceT HebKeeb®ee lej l³ee nefjCee®ee JeOe keÀje³euee M³esveesuetkeÀ veeJee®ee je#eme yeveJeuee, pees DeeHeuee Eagle owl nes³e ! ¿ee®es efnboer veeJe ngng efkebÀJee ngng ®eerue Demeb Deens. HeCe YegleeveceOeueb veeJe Deens efceieoesjer. ce=ieêesner - ce=iee®ee Me$et !! nefjCe ceejC³eeFleHele leekeÀo ¿eele Deens keÀe ceeefnle veener, HeCe uenevemeneve memleve ÒeeC³eeb®eer efMekeÀej ne vekeÌkeÀer®e keÀjlees. keÀoeef®ele efMekeÀej keÀjlees cnCetve Iegye[euee DeMegYe ceeveueb peele DemeeJeb. Iegye[ekeÀ[s yeIeC³ee®ee DeeHeuee ¢<ìerkeÀesve KegHe efJejesOeeYeemeer Deens. keÀOeer Deleer DeJeceeefvele lej keÀOeer Deleer mevceeefvele; keÀOeer DeHeMekegÀve ceevegve l³ee®eer DeJensuevee lej keÀOeer ue#ceer®es Jeenve cnCetve mevceeve. HeCe ne mevceevener efkeÀleer DeIeesjer. ue#ceer DeeHeu³ee Iejeletve efveIetve peeT ve³es cnCetve efle®³ee Jeenveeuee þej ceeªve ngcee Iegye[e®eer ceesþîee ÒeceeCeele lemkeÀjer kesÀueer peeles. l³ee®es Hebpes, veekeÀeJej®³ee efHemeeb®es PegHekesÀ, HebKe, efHemeb meieUbkeÀener efJekeÀueb peeleb. Jev³epeerJe mebj#eCe keÀe³eoe - 1972 vegmeej Iegye[b HekeÀ[C³eeme, l³eeb®eer efJe¬eÀer keÀjC³eeme yeboer Demetvener efveJJeU DebOeÞe×scegUs Depetvener efkeÀleerlejer He#eer ¿ee ¬etÀj He×leeruee yeUer He[leele ns ogo&wJe®e Deens.

ûeerve Jeu[& HeÀeTb[Ms eve ûeerve Jeu[& HeÀeTb[sMeve efn mebmLee DeeOeer jefpemì[& nesC³ee®es DeeOeer ves®ej ueJnj ûetHe cnCetve keÀece keÀjle nesles. HeCe meeceeefpekeÀ uesJnj Jej keÀece keÀjleevee ns veeJe ³eesi³e Jeeìle vemeu³eeves veblej veeJe yeoueC³ee®es þjJeC³eele Deeues. mebmLee jefpemì[& keÀjC³ee®es DeeOeer ûegHe ceO³es meg©Jeeleeruee keÀece keÀjCeejs Deeþ-one cegues nesles. 2011 ceO³es jefpemì[& Peeues veblej Deelee 65 ceWyej®eer ìerce yeejeceleer DeeefCe leeuegke̳eele keÀece keÀjle Deens. ûeerve Jeu[& HeÀeTb[sMeve ®ee ueesiees yeveJeC³ee®es keÀejCe cnCepes veeJeele ûeerve Jeu[& Demeu³eeves ueesieesle ûeerve He=LJeer DemeeJeer Demes Jeeìle nesles. HeCe Deece®ee cesve yesme meeHe Demeu³eeves Deecneuee meeHeeuee HeÀeskeÀme keÀje³e®es nesles Je les ûeerve He=LJeerle ³eesi³e efomele veJnles cnCetve He=LJeer keÀe{tve ìekeÀC³eele Deeueer Je Lees[er

Kejb yeefIeleueb lej Iegye[ KejesKejer®e ue#ceer ® eb Jeenve Deens , ef v eoeve Mes l ekeÀN³eeb m eeþer lejer . YeejleYej Mesleerceeuee®eer 10-15 ìkeÌkesÀ veemeOetme Gboerj DeeefCe lelmece ÒekeÀejebveer nesles. l³eecegUs Hesmì kebÀì^esue ne efpekeÀjer®ee ÒeMve neslees. l³eemeeþer JeeHejC³eele ³esCeejer efJe<eejer êJ³es ceveg<³e DeeefCe He³ee&JejCe oesvnermeeþer IeelekeÀ þjleele. ³ee Gueì vewmeefie&keÀ Me$et pej Demeleerue lej ¿ee mecem³esJej keÀe³ece®ee Ghee³e efceUsue. ngcee Iegye[ MesleepeJeU, Kes[îeeb®³ee Heef j mejele, ieJeleeU peef c eveeR J ej, HeeCeJeþîeebJej jenlees. l³ee®es DeeJe[er®es efþkeÀeCe MesleerpeJeU®e Demeles DeeefCe l³ee®es DeeJe[les KeeÐe Gbefoj, IegMeer, JeìJeeIeUb, cewvee, ef®eceC³ee, efkeÀìkeÀ, veekeÀlees[s, leg[leg[s Demes Demeu³eeves Mesleer®es j#eCe nesleb. ngcee Iegye[eyeÎue®eer ceeefnleer DeeefCe jeve ceebieueer mebmLes®es O³es³e yeIetve mebmLes®es yeesOeef®evn Deieoer ÒeeflekeÀelcekeÀ, ³eesi³e DeeefCe meceHe&keÀ Jeeìles. SKeeÐee mebmLes®es yeesOeef®evn ns l³ee mebmLes®es ef®evn Demeles. efveJJeU les yeIetve®e mebmLesyeÎue®³ee DeveskeÀ iees<ìer keÀener ve yeIelee, ve Jee®elee keÀUleele. DeMeer®e SkeÀ mebmLee DeeefCe l³ee®es ÒeleerkeÀ cnCepes jeve ceebieueer HeÀeTb[Ms eve...

¬eÀer³esìerJeerìer cnCetve ceer keÀeieoeJej He=LJeer®es DeekeÀeje®es meke&Àue keÀe{tve les Demes keÀì kesÀues keÀer mebmLes®es veeJe Jej neHeÀ meke&Àue ceO³es yejesyej yemesue Je mebmLes®ee mueesieve ves®ej Fpe Hee@Jej ns Keeue®³ee neHeÀ meke&Àue ceO³es yejesyej yemesue. ³eecegUs meeHe HeCe HeÀeskeÀme Peeuee, mebmLes®es veeJe DeeefCe mueesieve HeCe J³eJemLeerle mesì Peeuee,cee$e HeÀkeÌle ieesue DeekeÀejele ns De@ìj@keÌJeerJe Jeeìle vemeu³eeves ceie mebmLes®es veeJeeÒeceeves ûeerve Jue[ HeÀeTb[sMeve cnCepes meJe& He=LJeer njerlece³e keÀ©³ee ³ee®eer keÀceer Jeeìg ueeieu³eeves SkeÀ veJeerve Gcceso efceUCesmeeþer veJeerve Pee[ pemes peceerveerlegve yeensj ³esles lemes keÀeWye HegÀìleele lemes ueesiees®es Jej De@[ keÀjC³eele Deeues Je SkebÀojerle mebmLes®ee ueesieesle veeJe, GÎsMe, mueesieve keÀJnj keÀjC³eele Deeues. Deceesue peeOeJe, yeejeceleer


10


11 DecesPee@ve veoerle peerJeve J³eleerle keÀjleevee efomeleele. efJeefYevve GYe³e®ej ÒeeCeer (amphibians),keÀemeJes, meHe&,ceiejer, megmejer ³eeb®³ee ÒepeeleeR®eerner GHeefmLeleer ue#eCeer³e Deens. peieeleerue meJee&le ceesþs meHe&, DeBveekeÀes[e ns ner DecesPee@ve®³ee Hee$eele jenleele. memleve ÒeeC³eebceOeerue oeble DemeCeejs osJeceemes [e@ueefHeÀve ³eeb®³ee keÀener Òepeeleer, HeeCeceebpejeb®³ee (otter) Òepeeleer, Debieg<eeb®³ee (weasd) Òepeeleer Je mecegêer iee³eer efkebÀJee ceveeìerb®³ee Òepeeleer DecesPee@ve veoerletve Dee{Uleele. ³eeKesjerpe DeveskeÀ ÒepeleeR®es HeeCeHe#eer osKeerue DecesPee@veJej peerJeve J³eleerle keÀjleele. DecesPee@ve veoer®³ee leUeMeer lemes®e HeeC³eele DemebK³e ÒekeÀej®es met#cepeerJener Dee{Uleele. l³eele De@efkeÌìveesye@keÌìsefj³ee, DeuHeÀe ÒeesefìDeesye@keÌìsefj³ee, ie@ccee ÒeesefìDeesye@keÌìsefj³ee, ¬esÀveeefke&ÀDeesìe, DeeefopeerJe, efJeefJeOe ÒepeeleeR®eer Deb[er Je met#ce ef[bYekesÀ lemes®e SkeÀHesMeer³e Je yengHesMeer³e MewJeeue lemes®e keÀJeUs ³eeb®³ee ÒepeeleeR®ee meceeJesMe neslees. ³ee J³eefleefjkeÌle veÐeeb®³ee KeesN³eeceOeerue 54 ue#e Jeie& efkeÀueesefceìj #es$eeJej DemeCeeN³ee DeefleMe³e mece=Oo Hepe&v³eJeveebceO³es peieeleerue %eele ÒepeeleeRceOeerue 50 les 60 ìkeÌkesÀ ÒepeeleeR®³ee JevemHeleer Je ÒeeCeer Dee{Uleele. ³ee Hepe&v³eJeveebletve 900 les 1400 keÀesìer cesefì^keÀìve SJe{e keÀye& ( carbon) meeþJeuesuee Demeu³eeves ³ee Jeveeb®ee DecesefjkesÀ®³ee lemes®e peiee®³ee $eÝlegceeveeJej ceesþe HeefjCeece neslees. ³ee Jeveebvee peiee®eer HegÀHegÀmes mecepeues peeles keÀejCe JeeleeJejCe yeoueeuee keÀejCeerYetle DemeCeeN³ee keÀye&ÜerÒeeefCeue Jee³et®es ÒekeÀeMemebÞues<eCeeÜejs ÒeeCeJee³etle ©Heeblej ³ee JeveebcegUs nesles. ner Jeves HeeCeer mJe®í lemes®e Òeot<eCejefnle keÀjC³ee®es keÀece osKeerue keÀjleele DeeefCe peefceveer®eer OetHe nesT osle veenerle. vegkeÀl³ee®e Peeuesu³ee DeY³eemeevegmeej DecesPee@ve veoerleerue peerJeeCet keÀe<þeceOeerue efJeIeìveeme keÀþerCe Demeuesu³ee efueefiveve êJ³ee®esner ®e³eve keÀ© MekeÀleele Je l³eeleerue Hees<ekeÀebvee HeeC³eele Je peefceveerle mees[C³eeme ceole keÀjleele. DecesPee@ve veoer®es Òeot<eCe : DecesPee@ve veoer Je efle®es Keesjs ³eeb®³eeMeer DeesUKe Peeu³eeHeemetve ³egjesHeceOeerue pevelee ceesþîee mebK³esves ³esLes mLeueebleefjle nesT ueeieueer. l³eeb®³ee JemeenleeRmeeþer lemes®e GÐeesieOebÐeebmeeþer ceesþîee ÒeceeCeeJej pebieuelees[ nesT ueeieueer. meve 1970 Heemetve 2008 He³e¥le efvecve DecesPee@ve KeesN³eeleerue 56 ìkeÌkesÀ Hepe&v³eJeveeb®ee veeMe Peeuee. l³eecegUs Peeuesueer peefceveer®eer OetHe DecesPee@ve veoer®es HeeCeer ie{tU keÀjC³ee®³ee keÀeceer Deeueer. ³eeKesjerpe Hegjeb®eer leerJe´leener Jee{ueer Je l³eecegUs ceeueceÊes®eer Je peerJeeb®eer neveerosKeerue Jee{ueer. ceeveJeer efJekeÀemeeefÒel³eLe& pebieue mebHeÊeer®ee Dece³ee&o JeeHej Peeuee. Fceejleer ueeketÀ[, Iej mepeeJeìer®eer meeOeves, Mesleer®eermeeOeves, peUeT ueekeÀt[, ueesCeejer keÀesUmee DeMee DeveskeÀ keÀeceebmeeþer Je=#elees[ Peeueer. l³ee®e yejesyej JeenlegkeÀermeeþer jml³eeb®es peeUs pebieueebceOetve keÀe{ues iesues. Deesef<CekeÀ efJeÐegle ÒekeÀuHeebcegUs nJee, HeeCeer Je peefceveer®es Òeot<eCe Peeues. DeewÐeesefiekeÀjCe, Mesleer®es DeOegefvekeÀerkeÀjCe, MenjerkeÀjCe, FbOeveeb®ee Je Flej Tpee&m$eesleeb®ee Jee{lee JeeHej DeMee veeveeefJeOe keÀejCeebveer DecesPee@ve®es Òeot<eCe

Jee{le iesues. DecesPee@ve KeesN³eele Keefvepeeb®eer megyeÊee Deens. ³eecegUs DeefOeke=Àle Je DeveefOeke=Àle KeeCeer KeesN³eeleerue meJe&®e osMeeble Hemejle Deensle. yee@keÌmeeFì, ueesn, efieefueì (nickel) keÀefLeue (tin) DeeefCe megJeCe& KeeCeer HeÀesHeÀeJele Deensle. KeeCekeÀecee®³ee DeeflejskeÀecegUs pebieuelees[ lej nesle®e Deens HeCe peceerve, HeeCeer lemes®e nJeener Òeotef<ele nesle Deens. veÐeeb®³ee HeefjmebmLes®eer DeHeefjefcele neCeer ³ee KeeCekeÀeceebveer kesÀueer Deens. peueJeenlegkeÀermeeþer JeeHejC³eele ³esCeeN³ee DemebK³e pegv³ee Je DekeÀe³e&#ece ieueyeleebcegUs Je penepeebcegUs JebieCe lesues DeeefCe FbOeve lesues HeeC³eele leJebie efvecee&Ce keÀ©ve peerJe neveerme keÀejCeerYetle nesle Deensle. ®egkeÀer®³ee ceemesceejer leb$eebcegUs ve kesÀJeU celm³e Òepeeleer ogefce&U nesle ®eeueu³ee Deensle lej [e@efuHeÀve, keÀemeJes, DeveekeÀeW[e, HeeCeceebpejs ³eeb®³ee efkeÀl³eskeÀ Òepeeleerner veeceMes<e nesC³ee®³ee ceeiee&Jej Deensle. jemee³eefvekeÀ Òeot<eCee®eener HeefjCeece l³eeb®³eeJej nesle Deens. DecesPee@ve®³ee KeesN³eeleerue Jee{l³ee ueeskeÀmebK³esuee Devve HegjefJeC³eemeeþer npeejes SkeÀj Jevepeefceveer ueeieJe[erKeeueer DeeCeu³ee iesu³ee Deensle. DeJee&®eerve MeslekeÀer leb$eebceO³es jemee³eefvekeÀ Keles Je veeMekesÀ ³eeb®ee JeeHej DeefveJee³e& Demeu³eeves leer Jeer<ekesÀ yevetve veoerceO³es efMejle Deensle. oef#eCe DecesefjkesÀleerue ye´eefPeue, yeesefueefJn³ee, keÀesuebefye³ee, ÖeWÀ®e efieDeevee, Hes©, megefjveece Je JnsvesPegSuee ns meejs®e osMe efJekeÀmeveMeerue Demeu³eeves l³eeb®eer Tpex®eer ceeieCeer HegjefJeC³eemeeþer Jesieeves peueefJeÐegle, Deewef<CekeÀefJeÐegle Je DeCegefJeÐegle ÒekeÀuHeeb®eer DeeKeCeer- GYeejCeer nesle Deens. ³eecegUsner pewJeefJeefJeOeles®eer neveer nesle Deens. efJekeÀemee®³ee jsìîeeHeg{s pewJeJewefJeO³e jeKeC³ee®eer peyeeyeoejer efveMÒeYe nesle ®eeueueer Deens. SkegÀCeele®e He=LJeerJejerue DeHeÀeì pewJeefJeefJeOelee DemeCeejer DecesPee@ve veoer Je efle®³ee KeesN³eeleerue Hepe&v³eJeves ³eeb®ee veeMe peJeUHeeme efveefM®ele nesle ®eeueuee Deens. ³ee®ee Jesie ceveg<³e Òepeeleer®ee veeMe nesC³ee®³ee JesieeMeer pegUuesuee Demeu³eeves peieYejelegve DecesPee@ve®³ee pewJeefJeefJeOeles®es j#eCe keÀjC³eemeeþer pevecelee®ee jsìe efvecee&Ce nesCes Del³eeJeM³ekeÀ Deens.


12


15

efJeMes<e uesKe

cenejeä^ DeeefCe Flej keÀener jep³eebveer nÊeer-jesOekeÀ KebokesÀ (SefueHebÀì he´gHeÀ ì^sv®esme), meewjMeÊeÀerYeejerle kegbÀheCes (meesueej hee@Je[& HesÀvmesme) ³eebmeejKeer `FbefpeefveDejeRie meesu³egMevme' Jeeheªve heeefnueer. hejbleg leer Deieoer®e kegÀ®ekeÀeceer þjueer. Jeve efJeYeeieeves ns mecepetve Iesleues heeefnpes keÀer, ³esLes l³eebvee hee®e efkeÀuees®ee ceWot Demeuesu³ee SkeÀe Del³eble yegef×ceeve he´eC³ee®ee meecevee keÀje³e®ee Deens. ³eecegUs l³eebveer Deeheu³ee ¢äerkeÀesveele yeoue keÀjeJee...

cetU uesKekeÀ ë efJejeì efmebie

DevegJeeo : Heefjef#ele met³e&JebMeer

Jev³eÒeeC³eebHeemetve Mesleer®es mebj#eCe...

2002 meeueer keÀvee&ìkeÀeletve meele

nÊeer eEmeOegogie&ceO³es Deeues DeeefCe efleLeb®e mLeeef³ekeÀ Peeues. Deeleehe³e¥le cenejeä^ Jeve efJeYeeieeuee nÊeeR®³ee mecem³esuee keÀOeer®e leeW[ ÐeeJes ueeieues veJnles DeeefCe mLeeefvekeÀebmeeþer lej ns Deieoer®e Devehesef#ele (DeeefCe DeJeebefílener!) DeefleLeer nesles. ³eecegUs ueJekeÀj®e ceeveJe-nÊeer mebIe<ee&uee meg©Jeele Peeueer. DeveskeÀ jep³eebveer ³ee mecem³esJej Ghee³e cnCetve DeveskeÀ `Fbefpeefve³ejeRie meesu³egMevme' Jeeheªve heeefnues. hejbleg l³eeb®ee Ghe³eesie Peeuee veener. Deelee ³ee mecem³esJej lees[iee keÀe{C³eemeeþer keÀvee&ìkeÀ®³ee GÊej keÀVe[ efpeu¿eele Jev³epeerJe Meem$e%e, Jeve efJeYeeie DeeefCe MeslekeÀjer SkeÀ$e Deeues Deensle. l³eebveer keÀc³egefveìer yesm[ Dehe´e@®eJej (mLeeefvekeÀ uees k eÀeb v ee yejes y ej Ies T ve mecem³es J ej Ghee³e³eespevee keÀjC³ee®eer he×le) Yej osC³ee®es þjJeues Deens. l³eeb®es ns he´³elve ³eMemJeerner nesle Deensle. keÀvee&ìkeÀ®³ee nefue³eeue ieeJee®es MeslekeÀjer vebosMe heeìerue ns ueeue efcej®³ee, lebyeeKet DeeefCe Flej keÀener IeìkeÀ SkeÀef$ele efcemeUtve SkeÀ efceÞeCe le³eej keÀjleensle. ³ee efJe<e³eer ceeefnleer osleevee les meebieleele, ns efceÞeCe heshejceO³es iegb[eUtve l³ee®eer SkeÀ ueebye ceesUer kesÀueer peeF&ue. ceie leer®³eeletve Oetj efveIesue Flehele®e Deeie efleuee ueeJeueer peeF&ue. eEMekeÀle DeeefCe KeeskeÀle, heeìerue heg{s DeefYeceeveeves cnCeeues, ³ee ®eg[erves

l³eeb®³ee Mesleeletve nÊeeRvee heUJetve ueeJeC³eele l³eeb®eer ceesþer ceole kesÀueer Deens. 46 Je<eea³e heeìerue ³eeb®³eekeÀ[s ke̳eeleviesje (Kyatangera) ieeJeele 10 SkeÀj peceerve Deens p³eeJej les Tme DeeefCe Yeelee®eer Mesleer keÀjleele. nÊeeRvee l³eeb®³ee Jeee|<ekeÀ mLeueebleje ojc³eeve ³ee efhekeÀebJej leeJe ceeje³euee Kethe DeeJe[les. nÊeeRheemetve Deeheu³ee efhekeÀe®³ee mebj#eCeemeeþer heeìerue ³eebveer kesÀuesu³ee DeMee Ghee³eebkeÀ[s Deelee keÀc³egefveìer yesm[ keÀe@vHeÌueerkeÌì cesvespeceWì DeLeJee meer y eer m eer S ce (uees k eÀmecet n eOeeef j le meb I e<e& J³eJemLeeheve) cee@[sue®eer SkeÀ ³eMeesieeLee cnCetve heeefnues peeles. JeeF&u[ueeF&HeÀ efjme®e& DeB[ keÀvPeJexMeve meesmee³eìerÜejs ns cee@[sue meO³ee GÊej keÀVe[ Yeeieele jeyeefJeues peele Deens. mLeeefvekeÀebMeer mebJeeo DeeefCe menYeeie 2011 heemetve WRCS GÊej keÀVe[ Yeeieele nÊeeRkeÀ[tve nesCeejs vegkeÀmeeve keÀceer keÀjC³eemeeþer Mes l ekeÀN³eeb v ee heer k eÀ meb j #eCeemeeþer keÀceer Ke®ee&®³ee DeeefCe meesh³ee Ghee³eeb®es he´efMe#eCe osle Deens. ³ee he×leer®es mekeÀejelcekeÀ heefjCeecener Deelee efomee³euee ueeieues Deensle DeMeer ceeefnleer Jev³epeer J e Meem$e%e Deeef C e WRCS ®³ee keÀe³e&keÀejer meb®eeuekeÀ, [e@. he´e®eer cesnlee ³eebveer efoueer. cenejeä^ DeeefCe l³eemeejK³ee Flej jep³eebveer nÊeer-jesOekeÀ KebokesÀ (SefueHebÀì he´gHeÀ ì^sv®esme), meewjMeÊeÀerYeejerle kegbÀheCes (meesueej hee@Je[& HesÀvmesme) ³eebmeejKeer `FbefpeefveDejeRie


16


18

HegÀueJee Debpevee osJemLeUs ë 9324565060 yeesOeef®evnebJej DemeCeejs DeveskeÀ Je=#e, l³eeb®eer Heeveb, HegÀueb,

HeÀUb DeeHeCe yeIelees. JeìJe=#e, keÀceU, efHebHeU Heeve, Deebyee ¿eebveer DeveskeÀ kebÀHev³eeb®es, GlHeeoveeb®es, mebmLeeb®es ceeveef®evn DemeC³ee®ee ceeve efceUJeuee Deens. keÌJeef®ele ns®e keÀueekegÀmejerle, mLeeHel³eMeem$eelener efomeleele. peieYejeleerue JevemHeleer efJe<e³eeb®ee yeesOeef®evneb®ee DeY³eeme kesÀuee lej JevemHeleer yeoueleele. ³egvee³eìs[ vesMevme®³ee ueesieesle Dee@efueJn®³ee HeÀebÐee Deens. ke@Àve@[e®³ee DeveskeÀ cenlJee®³ee ef®evnebJej cesHeue ®es Heeve Deens, v³etefPeueB[®³ee yeesOeef®evneceO³es HeÀve&-ves®ee Deieoer êe#eebveener mLeeve efceUeueb Deens. leme®e DeeKeeleer osMeebkeÀ[s yeefIeleues lej efpekeÀ[seflekeÀ[s SkeÀ®e Je=#e, cee[ efomelees, les cnCepes Kepetj. meGoer Dejsefye³ee®³ee je<ì^ OJepeeJej Kepetj Deens,

Kepetj ...

Phoenix Dactylifera L

DeeHeu³eekeÀ[s ceeUjeveeJej Jee{CeeN³ee Kepegje®³ee Pee[euee SJe{b cenlJe keÀe yejb efceUeJeb? Kepegj DeeefCe efMeboer meejKes®e efomeCeejs. HeCe Meeefm$e³e ¢<ìerves JesieUs Demeuesue oesve Heece ®es ÒekeÀej. Kejblej veejU, megHeejer, lee[ieesU,s DeeHeu³ee yeeieeb®eer, Ieje®eer MeesYee Jee{JeCeejs SjerkeÀe Heece ns meieUs Heece®es ÒekeÀej. HeCe yengleebMe Heece Je=#eebvee DeesueeJee, Deeê&lee peemle ©®eles. Kepegj, efMeboer cee$e keÀesj[îee, keÀceer HeeJemeele JeeUJebìer ÒeosMeele ®eebieues ©peleele. HeCe JeeUJebìelener efpeLes HeeC³ee®es Pejs Demeleele efleLes Kepegj Jee{leele. Kepegje®³ee yeeyeleerle DejsyeerkeÀ Yee<esle Demes cnCeleele keÀer p³ee®³ee [eske̳eeJej leeHeuesuee met³e& DeeefCe Hee³eeMeer Jeenleb HeeCeer... G<Ce keÀesj[Jeent peefceveerle Kepegj ®eebieuee ©pelees, Jee{lees DeeefCe HeÀUlees. G<Ce keÀesj[e GvneUe, yeslee®eer Leb[er DeeefCe HeÀU HekeÌJe Jne³e®³ee keÀeUele Deefpeyeele HeeTme vemeCes ns meJee&le GÊece. HeeCeer Jeenleb DemeeJeb, cnCepes Keeueer Jeenles Pejs DemeeJesle. keÀejCe mee®euesueb legbyeuesueb HeeCeer ¿ee ©®ele veener. DeeHeu³eekeÀ[s vescekebÀ peguew-Dee@iemìceOes HeeTme He[lees. OegUer®eer JeeoUb ³esleele DeeefCe HeÀUeb®eer veemeOegme nesles. meJee&le ®eebieues Kepegj DeeKeeleer osMeelegve, FjeCengve peieYej HeeþJeues peeleele. ke@ÀefueHeÀesefve&³eelener ®eebieues GlHeeove efceUles. Yeejle ne Kepegje®³ee ÒecegKe Dee³eelekeÀl³ee¥ HewkeÀer SkeÀ Deens. Kepegjeuee megHej HetÀ[ cnCeleele keÀejCe ¿eele Meke&Àje 80 ìkeÌkesÀ He³e¥le Demeu³eecegUs ceesþîee ÒeceeCeele Gpee& efceUles. efMeJee³e ner Meke&Àje `muees yeve&'DeeefCe `HeÀemì yeve&'DeMee oesvner ÒekeÀej®eer Demeles. lemes®e leblegce³e HeoeLe&, efpeJevemelJe DeeefCe #eej cegyeuekeÀ ÒeceeCeele Demeleele. SkeÀe J³ekeÌleerves pej 15 Kepegjeb®es mesJeve kesÀues lej l³eeuee efoJemeYeje®eer Tpee& efceUg MekeÀles Demes cnCeleele. Kepegjeuee `Deue-Peeo Deue vesefieOe' cnCeleele. yes[esF&ve ueeskeÀ Demeb cnCeleele keÀer efveJJeU Kepegj DeeefCe HeeCeer ¿eeJej ceveg<³e peieg MekeÀlees DeeefCe ÒeJeemee®ee meJee&le GÊece leneve uee[t, YetkeÀ uee[t cnCepes Kepegj®e. JeeUJebìeleueer ueeskeÀ l³eeb®³ee Mesȳee-ceW{îee-Gbìebveener Kepegj osleele. ¿ee®³ee efye³ee kegÀìtve l³eeb®eer YegkeÀìer Gbìebvee Heewef<ìkeÀ KeeÐe cnCegve efoues peeles. Dejyeer Yee<esle Kepegjeuee DeveskeÀ veeJeb Deens. l³eeleueer yejer®eMeer l³eeb®es keÀewlegkeÀ keÀjCeejer, iegCe ieeCeejer Deensle. Meeefm$e³e veeJe Phoenix dactylifera L Demes Deens. Dactylifera cnCepes yeesìebmeejKes. Phoenix cnCepes efceLekeÀ He#eer, pees jeKesletve efpeJeble nesTve Deeuee. Kepegje®³ee yeeyeleerlener Demes®e Ie[ues. FmejeF&ueceOes 2000 Je<e& pegv³ee 3 efye³ee GlKeveveele meeHe[u³ee. Meem$e%eebveer l³ee Òeef¬eÀ³ee keÀ©ve Hesju³ee DeeefCe DeeM®e³e& cnCeeJee keÀer ®ecelkeÀej, l³eeleueer SkeÀ yeer ©peueer. l³eeletve vej Pee[ GodYeJeueb. Deelee ¿ee®es HejeiekeÀCe IesTve Flej HegÀueebvee HeÀefuele keÀje³e®es GHe¬eÀce kesÀlegje efkeÀJeglPe ceOes ®eeueg Deens.


23


24


25


27

NON GOVERNMENTAL ORGANISATIONS

Prof. Clara Correia clarac_02@yahoo.com

“What is an NGO?” Here are some basic facts about what an NGO really is: NGO is an acronym that stands for Non-Governmental Organization. They are neither a part of government nor the private sector. There is no focus on power over people or becoming wealthy through working at an NGO. NGOs are humanitarian groups. People and the community are the priority of the organization. NGOs strive to better the world and help the less fortunate. NGOs range from International to National to Local. An NGO can be a domestic organization and reach those in their community or they can be international and help those thousands of miles away. NGOs are non-profit. This means all surplus money will be placed back into the organization’s work and will not be a profit to owners, staff or donors. There is no interest in money for NGOs. The mission is often to relive suffering and protect the people. There is a passion and desire to help. NGOs consist of people who volunteer to aid development; there is no mandatory requirement to join an NGO. All NGOs share the common principle of humanity and those committed to NGO activities support this principle in interest of bettering the world. Every little bit counts. NGOs are funded by various ways. There are

government grants, grants from foundations and corporate businesses, small donors and even large donors. You don’t have to be a billionaire; anyone can donate. Every donor is appreciated and aids the cause, no matter how big or how small. NGOs work to make a difference. The work of an NGO may vary from healthcare, livelihood, poverty, child mortality, education, emergency response, water & sanitation and other needs of the people. If there’s an issue or need, there’s most likely an NGO working on it. NGOs do not use aid to further religious, political or military standpoints. NGOs are independent and do not work for governments or partner with armed forces. Neutrality is a must to access all areas in need of aid and relief. NGOs do not support violence and conflict. NGOs value peace, tolerance and the people. NGOs believe in the rights of the people. NGOs are a force in the global civil society and aim to provide access to basic human rights to those in need. Development is not a gift or privilege; it’s a process that NGOs push for. Its obvious NGOs are awesome! They’re like superheroes donating effort and time to make people’s lives better. This month’s issue is dedicated to some of the NGOs working in India as a small token of appreciation to the selfless work they are doing.


28


29


30


31


32


33


34


35


36


Profile for Paryavaran Dakshata Mandal

June 2017  

Aapala Paryavaran Magazine 2017

June 2017  

Aapala Paryavaran Magazine 2017

Advertisement