__MAIN_TEXT__

Page 1

He³ee&JejCe o#elee ceb[Ue®ee Ghe¬eÀce Yeeie 13 ~ DebkeÀ 8 ~ He=ÿmebK³ee 40 cetu³e ª. 40/1 peevesJeejer 2017 RNI. NO. MAHMAR/2004/4361 THC-04/2017-2019 Post : Thane Central Division


efJeMes<e uesKe

he#eer mLeueelbeje®es `HeuÌee³eJepse' ... he#³eeb®es mLeueeblej ner mepeerJe me=äerleerue

Yeejleele mecgeejs 300 hek´eÀej®es heeCeLeU DeeeCfe heeCehe#eer meehe[leele. ³eeleeure mecgeejs 150 peeleer enfJeeUer mLeueelbejer Deenlse. l³ee®b³ee meJbeOev&eemeeþer Yeejleele hel´³ekseÀ jep³eele ekfeÀceeve SkeÀ lejer heeCehe#eer DeYe³eejC³e Deen.s peeieelfekeÀ nJeeceeve yeouee®ee he#³ee®b³ee G·eCe ceneceeieeJ&ej heejfCeece neCs³ee®eer Meke³Ìelee Meem$e%eevbeer J³eÊeÀ kesÀueer Demetve keÀoeef®ele keÀener G·eCe ceneceeie& Felfenemepecee nelseeure DeMeer Yeelreer l³eevbee Jeeìle.s

[e@. mebpeerJe veueeJe[s

meJee&le Demeeceev³e meecegefnkeÀ neue®eeue Deens. ojJe<eea MeskeÀ[es peeleeR®es ueeKees he#eer efJeCeer®ee nbieece mebhelee®e Deeheuee efJeCeer®ee he´osMe mees[tve Dev³e$e mLeueeblej keÀªve peeleele. mLeueeblej keÀjCeeN³ee he#eer peeleer mLeueeblej keÀjleevee pees G·eCe ceeie& eEkeÀJee G·eCe Jeeì Jeehejleele l³eeme `HeÌuee³eJes' (Flyway) DeLee&le®e G·eCe ceneceeie& cnCeleele. hegjsmes KeeÐe DeeefCe peieC³eemeeþer Fälece eqmLeleer DemeeJeer, ³eekeÀejCeeves he#eer mLeueeblej keÀjleele. efnJeeȳee®eer ®eengue ueeielee®e KeeÐee®eer GheueyOeer keÀceer nesT ueeieles. efoJemee®eer ueebyeer keÀceer nesT ueeieles. l³eecegUs KeeÐe MeesOeCes, ieesUe keÀjCes ³eemeeþer ueeieCeeje JesUner keÀceer neslees. keÀerìkeÀ, HeÀUs, efye³ee ³eeb®ee legìJe[e efvecee&Ce nesT ueeielees. heesìemeeþer hegjsmes Devve GheueyOe vemeu³eeves he#³eevbee mLeueelbej keÀªve Gyeoej, G<Ce nJe®s³ee he´osMeebkeÀ[s peeC³eeefMeJee³e ogmeje he³ee&³e vemelees. he#³eeb ® ee ceg k eÌ k eÀece, l³eeb ® ³ee ef J eCeer ® ³ee he´osMeeleerue eqmLeleer hetJe&Jele nesF&he³e¥le, l³eeb®³ee efnJeeUer Iejele®e Demelees.

nJeeceeveefmLeleer vegmeej he=LJeer®es leerve nJeeceeve efJeYeeie hee[C³eele Deeues Deensle. ns cnCepes G<Ce, meceMeerlees<Ce DeeefCe Meerle keÀefìyebOe nesle. efJe<egJeJe=Êee®³ee oesvner yeepetvee, GÊejskeÀ[s keÀke&ÀJe=Êe (23.5 0 G.) DeeefCe oef#eCeskeÀ[s cekeÀjJeÊ=eehe³el¥e (23.5 0 o.) G<Ce keÀeìfyeObee®ee (leebef$ekeÀ) efJemleej Deens. GÊej ieesueeOee&le keÀke&ÀJe=Êeeheemetve les DeeeqkeÌì&keÀ Je=Êeehe³e¥le(66.50 G.) lej oef#eCe ieesueeOee&le cekeÀjJe=Êeeheemetve DebìeeqkeÌì&keÀ Je=Êeehe³e¥le hemejuesu³ee he´osMeeme meceMeerlees<Ce keÀefìyebOe cnCeleele. DeeeqkeÌì&keÀ Je=Êeeheemetve GÊej Oe´gJeehe³e¥le lemes®e DebìeeqkeÌì&keÀ Je=Êeeheemetve Lesì oef#eCe Oe´gJeehe³e¥le®³ee he´osMeeme Meerle keÀefìyebOe cnCeleele. G<Ce keÀefìyebOeele met³ee&®eer efkeÀjCes Je<ee&letve oesveoe uebyeªhe (keÀeìkeÀesveele) he[leele. l³eecegUs mejemejer nJeeceeveeqmLeleer G<Ce Demeles. meceMeerlees<Ce keÀefìyebOeele met³e&efkeÀjCes Je<ee&letve SkeÀoe®e uebyeªhe he[leele. ³ee keÀeUele FLes Gvneȳee®eer eqmLeleer Demeles. Meerle keÀefìyebOeele met³e&efkeÀjCes keÀOeer®e uebyeªhe he[le veenerle. leer Je<e&Yej vesnceer®e eflejheer he[leele. l³eecegUs


mejemejer nJeeceeveefmLeleer Leb[ Demeles. keÀke&ÀJe=ÊeeJej 21 petveuee met³e& efkeÀjCes uebyeªhe he[leele. ³ee megceejeme cnCepes Sefhe´ue les Dee@iemì ³ee ojc³eeve GÊej ieesueeOee&le GvneUe Demelees. ³ee keÀeueeJeOeerle Meerle DeeefCe meceMeerlees<Ce heÆîeeleerue DeveskeÀ he#eerpeeleeR®ee efJeCeer®ee nbieece Demelees. mehìWyej ceefnv³eele met³ee&ves efJe<egJeJe=Êe Deesueeb[tve oef#eCe ieesueeOee&le (Yeemeceeve) he´JesMe kesÀuee efkeÀ GÊej ieesueeOee&le efnJeeȳee®eer ®eengue ueeieles. ³ee®e megceejeme he#³eeb®es efnJeeUer mLeueeblej meg© nesles. ³ee mLeueebleje®eer efoMee yengOee GÊej-oef#eCe Demeles. DeMee mLeueebleje®es he´cegKe peeieeflekeÀ ceeie&/ G·eCe ceneceeie& (HeÌuee³eJespe) heg{erue he´ceeCes: ë DecesefjkeÀve G·eCe ceneceeie& ë ³egjsefMeDeve-DeeefHe´ÀkeÀve G·eCe ceneceeie& ë ceO³e DeeefMe³ee³eer G·eCe ceneceeie& ë hetJe& DeeefMe³ee-Dee@mì^suesefMe³ee G·eCe ceneceeie& ë heefM®ece he@efmeefHeÀkeÀ G·eCe ceneceeie& G·eCe ceneceeiee®¥eer JeewMfeäîes ë - meJe& G·eCe ceneceeie& GÊej-oef#eCe Deensle. - yengleskeÀ meJe& G·eCe ceneceeie& peefceveerJeªve peeleele. - yengleskeÀ G·eCe ceneceeie& GÊej-oef#eCe DemeCeeN³ee efkeÀveejheÆîee eEkeÀJee heJe&le jebieebvee meceeblej Deensle. - heefM®ece he@efmeefHeÀkeÀ G·eCe ceneceeie& ne yeje®emee mecegêeJeªve Demeuee lejer ³ee Yeeieeleerue yesìebvee DeeefCe Üerhemecetnebvee megmebiele Deens. - ³egjesheeletve DeeefHe´ÀkesÀkeÀ[s peeCeeje G·eCe ceneceeie&, YetceO³e meeiej ìeUtve, efpeLes ³egjeshe DeeefCe DeeefHe´ÀkeÀe Keb[ peJeU Deeues Deensle DeMee he´osMeebJeªve peeleevee efomelees. - G·eCe ceneceeiee¥®eer GÊej-oef#eCe ueebyeer npeejes efkeÀueesceerìj lej hetJe&-heeq½ece ©boer MeskeÀ[es efkeÀueesceerìj Demeles. - SkeÀ G·eCe ceneceeie& DeveskeÀ G·eCe Jeeìe efceUtve yeveuesuee Demelees. - he#eer p³ee G·eCe Jeeìebveer GÊejskeÀ[tve oef#eCeskeÀ[s mLeueeblej keÀªve ³esleele l³ee®e Jeeìebveer hejle peeleerue Demes veJns. he#³eeb®ee ³esC³ee®ee DeeefCe peeC³ee®ee mLeueeblejer ceeie& JesieJesieUe Demet MekeÀlees. Lees[ke̳eele SkeÀ

G·eCe ceneceeie& DeveskeÀ G·eCeJeeìeb®ee SkeÀef$ele ieÇe Demelees. ceO³e DeeeMfe³ee³eer G·eCe ceneceeie& ³eeuee ceO³e DeeefMe³ee-Yeejle G·eCe ceneceeie& eEkeÀJee ceO³e DeeefMe³eeoef#eCe DeeefMe³ee G·eCe ceneceeie& Demesner cnCeleele. ne G·eCe ceneceeie& ³egjsefMe³ee®ee yeje®e ceesþe YetYeeie J³eehelees. GÊejskeÀ[erue DeeeqkeÌì&keÀ cenemeeiejeheemetve oef#eCeskeÀ[erue eEnoer cenemeeiejehe³e&vle ³ee G·eCe ceneceeiee&®ee efJemleej Deens. ³ee G·eCe ceneceeiee&Jej GÊej, ceO³e DeeefCe oef#eCe DeeefMe³eeleerue leermentve DeefOekeÀ osMe ³esleele, p³eele Yeejlee®eener meceeJesMe Deens. ³ee G·eCe ceeiee&®ee Jeehej he´ecegK³eeves heeCeLeU DeeefCe heeCehe#eer keÀjleele. megceejs 200 peeleeR®es heeCehe#eer ³ee G·eCe ceeiee&Jeªve mLeueeblej keÀjleevee Dee{Uues Deensle. ³eeleerue megceejs leerme he#eer- peeleer peeieeflekeÀ heeleUerJej `mebkeÀìie´mle he´peeleer' cnCetve DeesUKeu³ee peeleele. GoenjCeeLe& mee³eyejse³reve ¬eÀe®Qe, ìkeÀuee Mejeìe,r hee{ b N³ee heeìse®ee yeieUe, yee³ej®es yeokeÀ F. ³ee efMeJee³e heeCehe#eer vemeuesu³ee (Jeves, ieJeleeU he´osMe, ceeU ³eeJej Dee{UCeeN³ee) Flej DeveskeÀ he#eer peeleermeg×e ³ee G·eCe ceeiee&®ee mLeueeblejemeeþer Jeehej keÀjleele. Goe. nefjle JeìJeìîee. ³ee G·eCe ceeie& JeehejCeeN³ee DeveskeÀ he#³eeb®eer ceeiee&Jejerue osMeebceO³es ceesþîee he´ceeCeele efMekeÀej kesÀueer peeles. ³ee ceeiee&Jej heefjhe´Jeemeer he#³eeb®es, efJeMes<eleë heeCehe#³ee®bes mejb#eCe-meJbeOev&e JneJes cnCevte ³ee ceeieeJ&ejeure oMseecbeO³es keÀener keÀjej Peeues Demetve l³eehewkeÀer `ceO³e DeeefMe³ee³eer heeCehe#eer G·eCe ceneceeie& ke=Àleer ³eespevee' SkeÀ Deens. Yeejle ³ee G·eCe ceeiee&Jejerue ieeY³ee®ee he´osMe Deens. Yeejleele megceejs 300 he´keÀej®es heeCeLeU DeeefCe heeCehe#eer meehe[leele. ³eeleerue megceejs 150 peeleer efnJeeUer mLeueeblejer Deensle. l³eeb®³ee mebJeOe&veemeeþer Yeejleele he´l³eskeÀ jep³eele efkeÀceeve SkeÀ lejer heeCehe#eer DeYe³eejC³e Deens. peeieeflekeÀ nJeeceeve yeouee®ee he#³eeb®³ee G·eCe ceneceeiee&Jej heefjCeece nesC³ee®eer Meke̳elee Meem$e%eebveer J³eÊeÀ kesÀueer Demetve keÀoeef®ele keÀener G·eCe ceneceeie& Feflenemepecee nesleerue DeMeer Yeerleer l³eebvee Jeeìles.

íe³eeef®e$es ë world'smigratorybirds.org


efJeMes<e uesKe

mLeueelbejeojc³eeve He#eer ³eeis³e eþfkeÀeCeer ³eeis³e JeU s er keÀmes Hene®seleele, l³ee®b³ee ceeie¬&eÀceCee ojc³eeve l³eevbee ceeie& keÀmee meeHe[lee,s eofMee DeeeCfe Delbej keÀmes evfeeMf®ele keÀjleele, l³eemeeþer les keÀMee®eer ceole Iesleele ner meJe& keÀes[er DevekseÀ DeY³eemeecbeOevte yeN³ee®eMee ÒeceeCeele Gueie[ueer Deenlse. lejenrer mLeueelbejeleeure evfe³eecfelelee, eJfeeMfe<ì JesU, efJeefMe<ì ceeie&, DeveskeÀ cewue G[le jenC³ee®eer #ecelee, l³eemeeþe®reer le³eeje,r ceeie¬&eÀceCee ojc³eeve ³eCseeN³ee De[®eCeer DeeeCfe l³ee®es HeejfCeece ³ee iee<sìe®Res DeeM®e³&e Jeeìu³ee Jee®evte jenle veene.r

[e@. efveefuecee kegÀuekeÀCeea drneelimakulkarni@gmail.com

mLeueelbej He#³ee®bes ... meeOeejCe Leb[er meg© Peeueer keÀer, cnCepes meHìyWej les HeÀsyeJg´eejer ³ee ceenfv³ee ojc³eeve eJfeeJfeOe He#³eeb ® eer neue®eeue-Deieoer DeeHeu³ee peJeUHeeme-peeCeJeueer vemesue Demee ceeCetme efJejUe®e Demesue. SKeeÐee efþkeÀeCeer He#³eeb®eer mebK³ee, l³eeleerue efJeefJeOelee Jee{Ces ns ner peeCeJeles. meJe&meeceev³e ceeCemeeuee ³ee iees<ìer®es DeÒeHte Jeeìle,s DeeM®e³e& Jeeìle,s peCet keÀener peeot nesles DeeefCe Deemeceble He#³eeb®³ee jbieebveer DeeefCe efkeÀueefyeueeìeves Ye©ve peelees. mLeueeblej-ceeCemeeb®es, ÒeeC³eeb®es DeLeJee He#³eeb®es - DeveskeÀ Je<ee&Heemetve meg© Deens DeeefCe l³ee®ee mebyebOe efveefM®ele®e Leb[ nesle peeCeeN³ee He=LJeerMeer Deens. meeOeejCele: ceeCemeb SkeÀe efþkeÀeCeentve ogmeN³ee efþkeÀeCeer mLeueeblej keÀjleele. Hejbleg yengleskeÀ JesUe leer mLeueebleefjle nesleele keÀe³ece®eer! ®eebieu³ee veeskeÀjermeeþer, peemle efceUCeeN³ee HewMeebmeeþer, megyeÊesmeeþer DeeefCe SketÀCe®e ®eebieues Dee³eg<³e peieC³eemeeþer. ceeCemeb keÀener keÀeUemeeþer ogmejerkeÀ[s jene³euee peeleele, leLsevte leer Hejle Heenfu³ee eþ f keÀeCeer Hejlevte ³esleerue®e Demes meebielee ³esle veener. He#³eeb®es mLeueeblej ³eeHes#ee Lees[s JesieUs Demeles. cnCepes Demes keÀer He#eer mLeueeblejerle nesleele keÀener keÀeUemeeþer . Devvee®³ee Deeef C e ®eeb i eu³ee JeeleeJejCee®³ee Mees O eele. Hejb l eg les ef l eLes keJÌee®fele®e keÀe³ece®es jenleele. He#³ee®bes mLeueelbej cnCepes efJeefMe<ì $eÝletceO³es þjeefJekeÀ JesUsuee SkeÀe Yeew i ees e f u ekeÀ ef þ keÀeCeeJe©ve og m eN³ee eþ f keÀeCeer keÀsueuseer neue®eeue DeeeCfe ner neue®eeue Devvee®eer ceg y euekeÀlee DeLeJee He#³eeb ® ³ee efJeCeer®³ee keÀeUeMeer efveie[erle Demeles. l³eecegUs He#eer efveefj#eCeemeeþermegOoe ne keÀeU GÊece mecepeuee peelees. He#³eeb®³ee ³ee mLeueeblejeuee Fbûepeerle `cee³eûesMeve' Demes cnCeleele. ³eeleerue cetU ue@efìve Meyoe®ee DeLe& `yeoue' Demee neslees. He#³eebceOeerue ns efve³eefcele Deeletve ³esCeejs, $eÝletbJej DeJeuebyetve Demeuesues lemes®e efye´ef[bie DeeefCe vee@veefye´ef[bie peeiesceOeerue ³es-pee keÀjCes cnCepes®e mLeueeblej. Kejb cnCepes He#eer DeMee efþkeÀeCeer

peeleele pesLes Devve, Tye DeeefCe megjef#elelee Demes u e. oef # eCe iees u eeOee& l e ef o Jemee®³ee ueebyeerceO³es HeÀejmee HeÀjkeÀ ve He[u³eecegUs JeeleeJejCe Tyeoej Demeles. He#³eebvee Devve MeesOeC³eemeeþer Hegjsmee JesU GHeueyOe Demelees. cnCetve®e efJe<egJeJe=ÊeepeJeUerue Yeeieeleerue He#eer peemle mLeueeblej keÀjleebvee efomele veenerle. ³ee Gueì GÊej ieesueeOee&le, Fbiueb[, ke@Àve[e ³ee meejK³ee osMeele Lebb[er®³ee meg©Jeeleeruee efoJeme íesìe neslees, Devve MeesOeC³eemeeþer JesU keÀceer neslees DeeefCe l³ee®e yejesyej Devvemeeþener keÀceer Gjlees. ³ee keÀejCeecegUs®e He#eer GÊejskeÀ[tve oef#eCeskeÀ[s mLeueeblej keÀjleevee efomeleele. DeLee&le®e meieUs®e He#eer mLeueeblej keÀjleele Demes veener. Heeìeajspeme meejKes He#eer cetU eþ f keÀeCeenvte SkeÀ ekfeÀueecseeìrj He#see meOgoe peemle ueebye peele veenerle. ³ee Gueì keÀener mìeefue¥ie DeLeJee Deeefì&keÌì ìve&meejKes He#eer DeveskeÀ cewue ÒeJeeme keÀ©ve mLeueeblej keÀjleele. He#³eeb®³ee meeOeejCele: 4000 Fleke̳ee Òepeeleer mLeueeblej keÀjleele. mLeueebleje®eer ef¬eÀ³ee, He×le, Deblej, l³eeb®es ceeie&¬eÀceCe ns meJe& efJeefJeOe ÒekeÀej®es Demeles. He#eer mLeueeblej keÀe keÀjleele ³ee ÒeMvee®es GÊej ceeCemeeuee HetCe&HeCes meeHe[ues vemeues lejer keÀener DeY³eemeeJe©ve Demes efomeles keÀer He#eer mLeueeblej keÀjleele les l³eeb®³eeleerue DeebleefjkeÀ Gceeaves. peer Gceea pevevemebmLesleerue mebÒesjkeÀecegUs (nec@eevxme) DeeeCfe keÀener Flej iee<sìecReU g s evfeceeC&e nesles. cnCetve l³eebvee mLeueeblej keÀjeJesmes Jeeìlesl³ee mebÒesjkeÀecegUs He#eer DemJemLe nesleele. ³ee keÀeUele pej l³eebvee efHebpeN³eele yebo keÀ©ve þsJeues lejer les G[C³eemeeþer®eer Oe[He[ keÀjleevee efomeleele. ns Kejs Demeues lejer yeensjerue JeeleeJejCeeleer u e keÀener yeoue cnCepes ® e yeoueuesueer Devvee®eer GHeueyOelee, keÀceer Peeuesues leeHeceeve, Devve MeesOeC³eemeeþer keÀceer Peeuesuee JesU, DeeefCe pevegkeÀer³e yeoue Jeiewjs iees<ìermegOoe mLeueeb l ejeuee keÀejCeer Y et l e Demeleele. He#³eebceOeerue DeekeÀeMeele G[C³ee®eer #ecelee


14


15


16


17 Deens. pes keÀerìkeÀ keÀener veieC³e mebK³esves nesles, l³eeb®eer mebK³ee FlekeÀer Jee{les Deens keÀer l³eebvee Deelee IeelekeÀ keÀerìkeÀ cnìues peeles Deens. lesJne mJeYeeJele:®e jemee³eefvekeÀ efve³eb$eCe mJele:®e HejeYetle Peeues Deens. keÀejCe eqkeÌueä DeMee pewefJekeÀ ³eb$eCee efJe®eejele ve Ieslee®e, ³eespevee DeeKetve jemee³eefvekeÀ keÀerìkeÀveeMekeÀeb®ee JeeHej keÀjleevee efJe®eej ve keÀjlee®e les meJe&$e HesÀkeÀC³eele Deens. ³ee jmee³eveeb®eer HetJe&®ee®eCeer keÀoeef®ele SkeÀe SkeÀe ÒepeeleerJej kesÀueer Demesue Hejbleg leer mebHetCe& efpeJeerle mecegoe³eeJej kesÀuesueer veener. HetJeea®³ee meeO³eeMee peieele efvemeiee&®ee meceleesue mJeeYeeefJekeÀHeCes jeKeuee pee³e®ee. lees efyeIe[efJeC³ee®eer He@ÀMeve®e nuueer keÀener ÒeceeCeele Deeueer Deens. lees Deelee FlekeÀe efyeIe[uee Deens keÀer meceleesue neslee ns DeeHeCe efJemeªve®e iesuees Deenesle. keÀener peCeebveer ns mees³eermkeÀjHeCes ie=nerle Oejues Deens. HeCe peer ke=Àleer keÀjC³ee®es ³eespeues peele Deens leer KetHe®e OeeskeÀeoe³ekeÀ Deens.

HueeF&mìesmeerve keÀeU Jee Òee®eerve YeewieesueerkeÀ keÀeUemeejKee efvemeiee&®ee leesue Deelee jeneruee veener. HeCe Depetvener leer iegbleeiegbleer®eer, De®etkeÀ DeeefCe G®®e Òeleer®eer SkeÀeeqlcekeÀ ÒeCeeueer DeefmlelJeele Deens. p³ee ÒeCeeueerleerue mepeerJeeb®ee HejmHejmebyebOe menpeHeCes veekeÀejlee ³esCeej veener. pej SKeeoe ceesþîee MeneCeHeCeeves keÀ[îee®³ee ìeskeÀeJej yemetve cnCeeuee keÀer iegªlJeekeÀ<e&Ce keÀener vemeles®e, lej keÀe³e nesF&ue. efvemeiee&®ee meceleesue efmLej veener. lees êJ³e HeoeLee&meejKee yeouelee Demelees DeeefCe melele HeefjefmLeleerMeer pegUJetve Iesle Demelees. ceeveJener ³ee meceleesuee®ee SkeÀ Yeeie Deens . keÀener Jes U e ne lees u e ceeveJee®³ee HeÀe³eÐee®ee þjlees lej keÀener JesUe ceeveJee®³ee mJele:®³ee®e keÀle&=lJee®ee HeefjCeece cnCetve lees l³ee®³eemeeþer iewjmees³eer®ee þjlees. keÀerìkeÀ efve³eb$eCee®³ee DeeOegefvekeÀ ³eespeves®ee DeejeKe[e DeeKeleevee oesve cenlJee®³ee Je iebYeerj DeMee yeeyeeRkeÀ[s ogue&#e Peeues Deens.

Heefnueer ner keÀer ceeveJe veener lej mJele: efvemeie&®e keÀer ì keÀeb J ej ef v e³eb $ eCe þs J eer l e Demelees . He³ee&JejCeMeem$e%e p³eeuee He³ee&JejCeeletve ³esCeeje ÒeeflejesOe cnCeleele, l³eecegUs keÀerìkeÀeb®es efve³eceve ns mepeerJeeb®³ee GlHeÊeerHeemetve DeefmlelJeele Deens. YejHetj DeVeOeev³ee®eer GHeueyOelee, nJeeceeve, Hepe&v³eceeve, mepeerJeebMeer mHeOee& keÀjCeejs HetjkeÀ Jee efnbmekeÀ oesvner ÒepeeleeR®³ee mebK³es®es efve³eceve keÀjCes ns meJe& keÀener Del³eble cenlJee®es keÀe³e& efvemeie& keÀjlees®e Deens. keÀerìkeÀMeem$e%e je@yeì& cesìkeÀeuHeÀ cnCeleele, ’SkeÀ meJee&le ceesþer ieesä DeMeer keÀer, DeceeveJeer mepeerJeebceO³es DeeHeeHemeele ®eeueCeejs mebIe<e& Je HejmHej efnbmee ³eecegUs l³eeb®³ee mebK³es®es efve³eceve DeeHeesDeeHe®e nesle Demeles.” lejerner nuueer JeeHejC³eele ³esle Demeuesueer jmee³eves, DeeHeu³eeuee GHe³egkeÌle Demeuesu³ee Jee DeeHeues Me$et Demeuesu³ee meJe&®e keÀerìkeÀebvee meejK³ee®e ÒeceeCeele ceejles Deens. ¬eÀceMe:

ÒeMve lecge®ee... GÊej eJfe%eevee®e.s.. me#tceepfeJee®bes KeeÐepeeJreve keÀmes Demele? s efYevveÒekeÀej®es met#cepeerJe ns efYevvem$eesleebHeemetve Gpee& efceUJetve leie Oe©ve Demeleele. Je=#eebÒeceeCes®e met³e&ÒekeÀeMee®³ee ceoleerves le³eej kesÀuesueer Tpee& mJele:®³ee Hees<eCeJee{ermeeþer JeeHejleele. Demes met # cepeer J e (HeÀes ì es ì ^ e @ e f H eÀkeÀ ye@ k eÌ ì s e f j ³ee) JeeleeJejCeeleer u e keÀeye&ve[e³eDee@keÌmeeF[ Heemetve keÀeye&ve le³eej keÀjleele. Flej met#cepeerJe ns vewì^espeve Je meuHeÀj (iebOekeÀ) ³eebmeejK³ee DepewefJekeÀ IeìkeÀebHeemetve Tpee& efceUJele Demeu³eeves l³eebvee efueLeesì^e@efHeÀkeÀ ye@keÌìsefj³ee Demes cnCeleele. keÀener met#cepebletbvee nJes®eer (Dee@efkeÌmepeve) iejpe vemeles. cnCetve l³eebvee DeveSjesefyekeÀ cnCeleele. keÀeye&ve³egkeÌle pewefJekeÀ meb³egieeHeemetve Dee@ie&vee@ì^e@efHeÀkeÀ ye@keÌìsefj³ee ³ee Gpee& efceUJeleele. l³ee SjesefyekeÀ Jee vee@veDe@jesefyekeÀ ÒekeÀej®³ee Demet MekeÀleele. Jne³ejme ns efkeÀleHele meefpeJe Deensle ? Jne³ejme ns yek@eìÌesjf³eeHe#see npeej Heìevres ueneve Demeleele. l³ee®beer met # celee 17 les 300 ve@ v ees c eer ì j FlekeÀer Deens . les Keeme Fues k eÌ ì ^ e @ v ecee³e¬eÀes m keÀes H eves Henelee ³es l eele. mepeer J eeb Ò eceeCes Jne³ejmeceO³es mebÒesjkesÀ (SvPeeFcedmed) vemeleele. Jne³ejmeceO³es Demeuesu³ee SkeÀ Jee oesve mebÒesjkeÀebcegUs DeeHeu³eeuee l³ee®eer peblegkeÀer³e (pesvesefìkeÀ) DeesUKe nesles. Jne³ejme ns ceeveJeer HesMeer, JevemHeleerHesMeer

Jee met#cepeblebtceO³es efMe©ve mebmeie& (FvHesÀkeÌMeve) keÀ© MekeÀles. DeMee nesmìHesMeerJej®e Jne³ejme®es keÀe³e& DeJeuebyetve Demeles. efle®³eeefMeJee³e Jne³ejme ce=leJele cnCepes efvepeeaJe®e þjlees. l³eecegUs mepeerJe Je efvepeeaJe ³eeb®³ee mejnÎerJej Jne³ejme®es DeefmlelJe Demeles, Demee efve<keÀ<e& keÀe{lee ³esF&ue. PeesHe Je ceeveJeer mce=leerceO³es mebyebOe keÀmee Dee{Ulees ? efve³elekeÀeefuekeÀ v³egjesmee³evme ceOeerue ke@ÀefueHeÀesefve&³ee efJeÐeeHeerþe®³ee mebMeesOeve Je=lleebleevegmeej ceeCetme DeeHeuee 1/3 JesU ne osne®eer efvekeÀ[ PeesHesle Ke®e& keÀjlees. iee{ PeesHescegUs mce=leer Jee{les. mebLe uenjer³egkeÌle PeesHe ceeCemee®es mcejCe yeUkeÀì keÀjles. peemle lejbieueebyeer®eer oeueves keÀe@ìxkeÌme Yeeieele efomeleele. l³eecegUs Meeble Je meef¬eÀ³e ceWot®³ee DeJemLee Gcepeleele. keÀe@ìxkeÌme ceOeerue ceppeelebleg (v³egje@vme) ns oerIe&keÀeueerve mce=leer efJekeÀefmele keÀjleele DeeefCe je$eer PeesHesle l³eeb®ee meb®e³e nesT MekeÀlees. mebieCekeÀer³e mee¢M³eerkeÀjCeeÜejs iee{ PeesHesle efJeÐeglemHeboves DeefOekeÀ DeeefCe vegje@veceO³es Jesieeves Ie[leele. mebMeesOekeÀ ef³evee JesF&®³ee celes, efnHHeeske@ÀcHeme®es mebosMe PeesHesle keÀe@ìs&keÌmekeÀ[s peeleele. HeefjCeeceer oesueves cebo nesTve mce=leer HekeÌke̳ee nesleele. [e.@ meOgeejr cee[ W keÀj 9869575594


18


33


Profile for Paryavaran Dakshata Mandal

January 2017  

Aapala Paryavaran Magazine January 2017

January 2017  

Aapala Paryavaran Magazine January 2017

Advertisement