Page 1


peieYejeceO³es efJeefJeOe keÀejCeebveer : cegK³e mebHeeokeÀ ë

Òee. efJeÐeeOej JeeueeJeuekeÀj [e@. mebpe³e peesMeer : meuueeieej mebHeeokeÀ ë

[e@. Deefveue keÀekeÀes[keÀj [e@. DeªCe peesMeer [e@. nsce®ebê ÒeOeeve [e@. Meece DemeesueskeÀj [e@. mebpe³e osMecegKe : keÀe³e&keÀejer mebHeeokeÀ ë

keÀefJelee JeeueeJeuekeÀj Òee. keÌueeje keÀesefj³ee ë mebHeeove mene³³e ë

DeefJeveeMe Yeiele cegKeHe=ÿ ë meblees<e iegUJeCeer ceO³eHe=ÿ ë DeefJeveeMe Yeiele De#ejpegUCeer/mepeeJeì ë ceveer<e JeeIe

`DeefmlelJee'®ee ÒeMve efvecee&Ce Peeu³eeJej DeeHeeHeu³ee pevceYetceer Jee cetuemLeeveebHeemetve efJemLeeefHele eEkeÀJee mLeueeblejerle nesCeeN³ee ceeCemeeb®ee ÒeMve DeveskeÀ osMeebceO³es ueneveceesþs ÒeMveef®evn GYes keÀjCeeje þjuee Deens. Hejbleg vewmeefie&keÀ ÒesjCeebveer peieeleerue meJe& meercee efveJexOeHeCes Deesueeb[tve metKevewJe meb®eej keÀjerle peieeleerue pewJeJewefJeO³e Je peerJeme=äer®ee leesue meebYeeUC³eemeeþer nesCeejs ÒeeCeer DeeefCe He#eerefJeMJee®es mLeueeblej ns DeeHeu³eeuee DeekeÀef<e&le keÀjCeejs Demeles. mLeueeblejerle He#eer ne ³ee DebkeÀe®ee efJe<e³e Deens. Je<ee&vegJe<ex efve³eefceleHeCes Ie[îeeU ve JeeHejlee efvemeiee&®³ee keÀeueieCevesvegmeej, keÀesCeleerner efoMeeÒeCeeueer ve JeeHejlee peieYeje®³ee ÒeJeemeeuee efveIeCeeN³ee He#³eeb®³ee pevegkeÀebceOes®e ner ÒesjCee DeeefCe l³eeuee DeeJeM³ekeÀ DemeCeejer meJe& ÒekeÀej®eer keÀewMeu³es DebleYe&tle DemeeJeerle. efvemeiee&®³ee ³ee efkeÀce³esyeÎue DeeefCe l³ee Òeef¬eÀ³es®³ee De®etkeÀ JeejbJeejerlesyeÎue DeeHeCe mebMeesOeve keÀª lesJe{s Lees[s Deens. DeMee ÒekeÀej®³ee mLeueeblejerle He#³eeb®eer Je<ee&leerue þjeefJekeÀ keÀeUele, þjeefJekeÀ yeeiesle, þjeefJekeÀ peeiesJeªve MeerU IeeueC³ee®eer veeWoner Deens. Iejìer, Òepeveve ³ee yeeyeleerlener efve³eefcelelee Deens. npeejes ueeKeeW®³ee mebK³esves efJeefMe<ì JesUsuee DeekeÀeMeceeiex, Deieoer efnceHeJe&leebvee Deesueeb[tve peeCeeN³ee ³ee He#³eeb®³ee peieeceOeueer ner efMemleye× efve³eefcelelee DeeHeu³eeuee YetjU Ieeueles. DeMeer®e efMemleye×lee pej ceeveJeeves DeeHeu³ee peerJeveele DeebefiekeÀejueer lej efvemeiee&Meer leeoelc³e þsJetve DeeHeCe DeefOekeÀ megKece³e peerJeve peiet MekeÀlees. mLeueeblejerle He#³eebJej DeeOeejerle Je=ÊekeÀLee mHeOee& Deecner peenerj kesÀueer nesleer. ³ee mHeOexleerue ÒeLece leerve efJepesl³ee mHeOe&keÀeb®³ee Je=ÊekeÀLee ³ee DebkeÀele meceeefJeä keÀjC³eele Deeu³ee Deensle. lemes®e He#eerJes[îeeb®³ee DeeefCe He#eer mebMeesOekeÀeb®³ee DevegYeJeeb®³ee veeWoer, DeY³eeme DeeefCe mebMeesOeveeJej DeeOeejerle uesKe ³ee DebkeÀeceOes Deensle. l³ee®eyejesyej [e@. keÀeUs efueefKele keÀeBiees veoer®ee Heefj®e³e, [e@. ìskeÀeUs ³eeb®ee megiejCeer®ee KeesHee ³eemeesyele Flej efve³eefcele meojsner Deensle. ³ee He#³eebmeesyele SKeeos Je<e&Yej peieÒeoef#eCee keÀjC³ee®eer Gceea DeeHeu³ee ceveele efvecee&Ce nesles DeeefCe He#³eeb®³ee [esȳeebletve efomeCeeN³ee peiee®es oMe&ve DeeefCe DevegYetleer DeeHeu³ee yeg×er DeeefCe DevegYeJeefJeMJeeuee efkeÀleer mece=× keÀª MekeÀles Demee ÒeMve DeeHeu³ee ceveeuee He[lees!


³egjesHe Keb[eletve npeejes cewueeb®ee ÒeJeeme keÀjle Yeejleele oeKeue nesCeeje HejosMeer HeengCee ë ³egjesefHe³eve efveueHebKe

Yeeie ë 14 ~ DebkeÀ ë 8

³egjesefHe³eve `efveueHebKee'®es mLeueeblej... Decetj ë iesmì Dee@HeÀ Fbef[³ee ®e¬eÀJeekeÀe®es DeodYetle mLeueeblej ef®eÊeJesOekeÀ ³egjesefHe³eve jesuej mLeueeblejerle He#³eeb®eer Heb{jer ÒeMve legce®ee... GÊej efJe%eevee®es YetJesef<ìle peueer³e HeefjmebmLee Demes ceuee Jeeìles... legcneuee? HegÀueJee ë eEmeieeHegjer ®esjer efkeÀìkeÀeb®³ee efJeMJeele DeeefCe Jemeble mleyOe Peeuee He³ee&JejCe mebcesueve ë peUieeJe

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Europian Roller Travels thousands of miles and visits India in winters.

~ He=ÿmebK³ee ë 40

[e@. pe³eble Je[lekeÀj [e@. mebpe³e oeles Deyeesueer þesmej Debpeueer JewÐe jengue / jeIeJeWê Jebpeejer [e@. megOeerj ceesW[keÀj [e@. Heg©<eesÊece keÀeUs [e@. veeiesMe ìskeÀeUs Debpevee osJemLeUs cekeÀjbo kegÀuekeÀCeea, ³egJejepe iegpe&j DevegJeeo ë meercee efHeleUs efjHeesì&

5 7 8 10 11 12 13 15 18 23 24 27

Winter Visitors

I Dr. Poonam Kure

29

Lost In Journey

I Dr. Shubhda N. Savant

31

Migration

I Kalpana Malani

33

Environmental Game

I Shreelata Menon

35

Rare Tress Of India

I Anita Kindre

37

®es Jeie&Ceeroej Jne

ke=ÀHe³ee OeveeosMe `DeeHeueb He³ee&JejCe' (Apala Paryavaran) ³ee veeJeeves keÀe{eJee.

ceeefmekeÀeletve ÒekeÀeefMele Peeuesu³ee celeebMeer mebHeeokeÀ mencele Demeleerue®e Demes veener.


11


12


14


15


16


17


23

ekfeÀìkeÀe®b³ee eJfeMJeele ³egJejepe iegpe&j ë 98921 38338 eMfeu[yeie®es oiteO¥eer Dem$e efkeÀìkeÀeb®³ee peieeleerue SkeÀ JewefMe<ìîeHetCe& efkeÀ[e cnCepes efMeu[yeie. ³ee efkeÀ[îee®eer ceeoer DeeHeu³ee Mejerje®eer {eue keÀªve Deb[îeeb®es Je efHeuueeb®es j#eCe keÀjles cnCetve l³eebvee efMeu[yeie ns veeJe efceUeues Deens. efMeu[yeie®es megceejs 6500 ÒekeÀej Dee{Uleele. keÀenermee ®eHeìe, Deb[eke=Àleer DeekeÀeje®ee ne efkeÀ[e pescelesce 5 les 35 efceueerefceìj FlekeÀe®e Jee{lees. cee$e ³ee íesìîeeMee efkeÀ[îeekeÀ[s mJele:®ee ye®eeJe keÀjC³eemeeþer ogie¥Oeer®es KelejveekeÀ Dem$e Demeles. ³ee efkeÀ[îeeuee ef[Je®eues lej lees ogie¥Oeer³egkeÌle, PeeWyeje êJe HeoeLe& mees[lees. ³ee êJeele mee³eveeF&[®eer meb³egies Demeu³eeves l³eeuee SkeÀ efJeefMe<ì KeJeì Jeeme ³eslees. Òeew{ efkeÀìkeÀeb®³ee Mejerjele íeleerHeeMeer Demeuesu³ee oesve ûebLeerceOetve ³ee IeeCesj[îee êJee®eer efveceealeer kesÀueer peeles DeeefCe MejerjeJejerue efíêebceOetve ne êeJe yeensj HesÀkeÀuee peelees. ns efkeÀ[s yeeu³eeJemLesle Demeleele lesJne l³eeb®³ee Mejerjele êJeefveceealeer keÀjCeeN³ee leerve ûebLeer HeesìepeJeU Demeleele DeeefCe efleLeu³ee Keeme Pe[HeebceOetve êJe yeensj He[lees. efMeu[yeie meejKes pes $eemeoe³ekeÀ ekfeÀ[s Deenlse, l³ee ekfeÀ[îee®b³ee Deȳee Deecfee³feìevres keÀgUeleeure ekfeÀ[îee®bes cegK³e Devve Demeles. SkeÀerkeÀ[s ogie¥Oeer®es jemee³eefvekeÀ Dem$e JeeHejCeejs DeeefCe efHekeÀeb®eer veemee[er keÀjCeejs efMeu[yeie lej ogmejerkeÀ[s l³eeb®³ee mebK³esJej efve³eb$eCe þsJeCeejs Ye#ekeÀ efkeÀ[s, efn efvemeiee&®eer j®evee KejesKej®e LekeÌkeÀ keÀjCeejer Deens.

Shield Bugs : Smelly Bugs Shield bugs get their name from the fact that the female sits over, or shields, her developing eggs and young. Some scientist thinks that in some species the wings are hidden behind a large shield like structure that covers the hind end of the body. Generally they are flattish oval or shield shaped bugs ranging from 5 - 35 mm in length. There are about 6,500 species in the world. Shield bugs are mainly phytophagous (feeding on plant sap), though a few are carnivorous and may even be useful in controlling pests. They are often called Stink-Bugs because they can produce a horrible smell. If disturbed, stink bugs will emit a pungent, bad-smelling liquid, whose rancid almond smell is due to cyanide compounds. Many stink bugs and shield bugs are considered agricultural pest insects, because they can create large populations; they suck plant juices and damage crop production, and they are resistant to many pesticides. In opposition to this most members of the subfamily Amyoteinae are predacious and useful controllers of other pests as they feed primarily on caterpillars and larvae of Leaf Beetles. The bug females lay the eggs in masses of 20-30 and are barrel-shaped. Their aggregation behavior and some sort of courtship displays also be seen in few species.

cekeÀjbo kegÀuekeÀCeea ë 88981 01901 ûes keÀeTìb Meem$eer³e veeJe - ì@veermeerDee uesefHe[e kegÀue - efvecHe@Àefue[er GHekegÀue - efueceeXefìveer ns HegÀueHeeKeª uebyeieesue DeekeÀeje®es Demetve HebKe ìeskeÀekeÀ[s keÀes³el³ee®³ee DeekeÀejele efvecegUles nesle iesuesues Demeleele. HebKeeb®ee efJemleej 65 les 80 efceefce Demelees. vejele HebKeeb®ee Jej®ee jbie ie[o leHeefkeÀjer Demelees lej ceeoerle lees efHeÀkeÀì Demelees. HebKeeb®³ee KeebÐeeJej ie[o jbiee®es GYes, íesìs DeeKeg[ HeÆs Demeleele. HebKeeb®eer Keeue®eer yeepet efHeÀkeÀì efHeJeUmej leHekeÀerjer jbiee®eer Demeles Je Hegef{ue HebKeeJej DemHe<ì DeMee KegCee Demeleele. keÀesj[îee nbieeceer ©Heele ³ee KegCee DeefOekeÀ®e DemHe<ì Je Deeke=Àleernerve Demeleele. ³ee HegÀueHeeKeje®es G·eCe JesieJeeve Je meMekeÌle Demeles. GIe[îee peeieebceOes, cees k eÀUJeveele, peb i eueeleer u e jml³eeJej les peef c eveer u eiele G[le jenles . pebieueeueiele®³ee ûeeefceCe Je keÀOeerkeÀOeer Menjer Yeeieelener ³ee®es oMe&ve nesles. Yegj&keÀve G[tve Pee[ebJej yemeC³ee®eer l³ee®eer meJe³e Deens. Je=#ejme Je peemle Peeuesu³ee HeÀUebJej les Yeespeveemeeþer ³esles. Deesu³ee pebieueele peefceveerHeemetve les 2,000 efceìj Gb®eerHe³e¥le ³ee®ee JeeJej Demelees. HesÀye´gJeejer les ef[meWyej ³ee keÀeUele l³ee®ee Dee{U Demelees. Yeejleele oef#eCesHes#ee ns HegÀueHeeKeª GÊejskeÀ[s peemle menpelesves Dee{Ules. oef#eCe Yeejleele ceneje<ì^eHe³e¥le, ceO³eÒeosMe, Deesefjmee Je GÊejeb®eue ÒeosMe les DeªCee®eue ÒeosMe FLes ns efomeles. peieele vesHeeU, Yetleeve, yeebiueeosMe Je c³eeveceej ³ee osMeebceOes Dee{Ules. efjbOee Je kegbÀYee ³ee Pee[ebJej ns HegÀueHeeKeª Deb[er Ieeueles.

Grey Count Sc Name - Tanaecia lepidea Family - Nymphalidae Sub-family - Limenitinae This butterfly is of pecularly oval shaped and tapering angular towards wingtips like a sickle. Its mm 65-80 mm long. Upperside in male is dark brown, paler in female. Obscure short vertical dark lines forming bands on wing shoulders. The underside is of pale yellowish-brown buff colour & faint markings on forewing. In dry season form these markings are more obscure. Grey Count is a strong flier. Seen flying close to ground. In clearings in jungle and jungle roads, around villages, urban areas it is seen. Flight is fast. Often perches up on tree branches. Loves tree sap & overripe fruits. From low elevations up to 2000 meters in moist forested region it is found. Seen from February to December. In India it is found from South India till Maharashtra, Madhya Pradesh, Orissa, Uttaranchal to Arunachal Pradesh. In the world it is found in Nepal, Bhutan, Bangladesh and Myanmar, It lay eggs on Melastoma malabricum (Malabar

Melastome), Careya arborea (Wild Guava).


24


26


27


28


31


33


34


35

ENVIRONMENTAL GAME

Environmental education presents a commanding contribution toward educating the public on important environmental issues; art has long been a conduit for environmental awareness and there is an urgent need today to open up all channels of communication

THE ANIMAL OF MY DREAM

It is generally accepted that a greater sensitivity to the environment and a more integrated grasp of scientific knowledge can be developed in young people through artistic activities. Psychologist Gregory Bateson refers to this approach as ‘the pattern that connects’. It is a way of seeing the world that emphasizes connections in human experience, between humans and their environment, between mind and body and between academic disciplines. The arts have a huge part to play in encouraging this type of ‘joined up’ thinking. A number of projects which follow this thread in lying at the intersection between the arts and the natural sciences. A common goal of these projects is to create a shift in school culture away from a focus on rote learning and fragmentation towards creativity and integration. One research suggests that the role of art in EE is based on 5 points : Experientially, appreciating one’s experiences and emotional expression and the subjective processing of things, Sustainable

development is not only directed towards conservation but also - and in an essential way - towards the future and the creation of new things, regardless of prior educational background, those responsible for developing environmental education stress the importance of the pupils’ own activity on behalf of the environment in view of learning and the changing of attitudes, A change in lifestyle is the shaping of something new and comprehensive and senior secondary schools environmental education is mainly carried out through the collaboration of different subjects and in special teaching projects. Environmental education presents a commanding contribution toward educating the public on important environmental issues; art has long been a conduit for environmental awareness and there is an urgent need today to open up all channels of communication in order to address the pressing environmental issues of our time. For these reasons, it makes sense to bring environmental and art education together in the art classroom.


38


Profile for Paryavaran Dakshata Mandal

January 2018  

Aapala Paryavaran January 2018 magazine

January 2018  

Aapala Paryavaran January 2018 magazine

Advertisement