__MAIN_TEXT__

Page 1


mebHeeokeÀer³e.... : cegK³e mebHeeokeÀ ë

Òee. efJeÐeeOej JeeueeJeuekeÀj [e@. mebpe³e peesMeer : meuueeieej mebHeeokeÀ ë

[e@. Deefveue keÀekeÀes[keÀj [e@. DeªCe peesMeer [e@. nsce®ebê ÒeOeeve [e@. Meece DemeesueskeÀj [e@. mebpe³e osMecegKe : keÀe³e&keÀejer mebHeeokeÀ ë

keÀefJelee JeeueeJeuekeÀj Òee. keÌueeje keÀesefj³ee ë mebHeeove mene³³e ë

DeefJeveeMe Yeiele cegKeHe=ÿ ë mJeHveerue HeJeej ceO³eHe=ÿ ë mJeHveerue HeJeej De#ejpegUCeer/mepeeJeì ë ceveer<e JeeIe

www.paryavaran.org apalaparyavaran@gmail.com vaw.paryavaran@gmail.com

ÒeefleJe<eeaÒeceeCes `2 HesÀye´gJeejer -Jeu[& JesìueB[ [s' ³ee Je<eea ef Y eJeb [ er ® ³ee cees c eer v e ceneef J eÐeeue³eele efJeÐeeLeea/mebMeesOekeÀeb®³ee Heefj<eos®³ee Dee³eespeveeves meepeje nesCeej Deens. þeCes Kee[er®³ee ogjeJemLeskeÀ[s efJeÐeeL³ee¥®es/peveles®es/mLeeefve³e mJejep³e mebmLeeb®es Je mebMeesOekeÀeb®es meelel³eeves ue#e jneJes ³eemeeþer He³ee&JejCe o#elee ceb[Ueves DekeÀje Je<ee¥HetJeea megª kesÀuesu³ee `mJe®í Kee[er DeefYe³eevee'me Deelee meceLe&ve efceUle Deens. þeCes ceneefJeÐeeue³e Je þeCes ceneveiejHeeefuekeÀe, keÀu³eeCe [eWefyeJeueer ceneveiejHeeefuekeÀe Je HeW{ejkeÀj lemes®e efyeuee& ceneefJeÐeeue³e, efYeJeb[er ceneveiejHeeefuekeÀe DeeefCe yeer Desve Desve keÀe@uespe efYeJeb[er, veJeer cebgyeF& ceneveiejHeeefuekeÀe DeeefCe keÀce&Jeerj YeeTjeJe keÀe@uespe, JeeMeer, meesce³³ee ceneefJeÐeeue³e, kesÀUkeÀj ceneefJeÐeeue³e, ®eeboeryeeF& keÀe@uespe Gunemeveiej, PegvePegveJeeuee keÀe@uespe DeeefCe cegbyeF& efJeÐeeHeerþ ³ee meJee¥®³ee menYeeieeletve ner ®eUJeU me#ece Peeueer Deens. DemeesefmeSMeve Dee@HeÀ efì®eme& HeÀe@j yee³eesuee@efpekeÀue mee³evmesme Je cegbyeF& efJeÐeeHeerþe®³ee me¬eÀer³e menYeeieecegUs Kee[er, l³ee YeesJeleer®eer Keejpeceerve lemes®e l³eeceO³es Jee{Ceejer KeejHetÀìer, ¿ee Hejermejeleerue pewJeJewefJeO³e efJeMes<eleë ÒeJeemeer He#³eeb®es ³esLeerue DeefmlelJe ³ee meJe& efJe<e³eebJej efJeÐeeLeea peieleele ®e®ee& Je DeY³eemeeme meg©Jeele Peeueer. efJeefJeOe ÒekeÀej®³ee Deefle¬eÀceCeebletve Kee[er®³ee Heefjmejeleerue Keejpeefceveeruee `JesìueB[' SsJepeer `JesmìueB[' mecepetve Peeuesues Deefle¬eÀceCe, ¿ee Heefjmejeuee He[uesuee PeesHe[îeeb®ee efJeUKee ³eeceO³es yeebOekeÀece meeefnl³ee®³ee keÀ®eN³ee®eer IeeueC³eele Deeuesueer DeveefOeke=Àle Yej, efJeefJeOe DeemLeeHeveebveer l³eeb®ee keÀ®eje meeþJeC³eemeeþer ¿ee Heefjmeje®ee [befHebie ûeeTb[ cnCetve kesÀuesuee JeeHej; ns meJe& ef®ebleepevekeÀ Deens. ¿ee Heefjmejele ceeveJeer nmle#esHe Peeu³eeves ne Heefjmej DeefOekeÀ mece=× nesF&ue keÀer DeefOekeÀ yekeÀeue nesF&ue ³ee ÒeMvee®es GÊej nmle#esHe keÀª Feq®íCeeN³ee ceeCemeeb®³ee ceveesJe=ÊeerceOes®e meeHe[t MekeÀles. ¿ee Heefjmejele `efj¬eÀerSMeve' efkebÀJee peueJeenlegkeÀercegUs ceeCemeeb®eer Jeo&U Jee{ueer lej ne Heefjmej `mJe®í' jenerue ne SkeÀ celeÒeJeen, ceeCemeeb®³ee Jeo&Uerletve DeeefCe DeefmlelJeeletve®e Òeot<eCe Jee{nesles ne ogmeje celeÒeJeen. cnCepes DeeHeu³ee ceveeletve Òeot<eCe keÀjC³ee®eer ÒesjCee mecetU ve<ì keÀªve pewJeefJeefJeOelee Je He³ee&JejCe jeKeCeejs pevemeeceev³e le³eej nesCes Je meJee¥veer He³ee&JejCe efJe<e³ekeÀ mLeeefvekeÀ keÀe³eos Je efve³eceeb®es keÀþesj Heeueve keÀjCes ns®e l³ee®es Debeflece GÊej Deens. ceeveJeer nmle#esHeeves veä Peeuesu³ee KeejHetÀìer®es mebJeOe&ve ¿ee efJe<e³eeblener lep%eeb®eer efJeefJeOe celes Deensle. keÀoeef®ele Jew%eeefvekeÀlee DeeefCe HeefjefmLeleerpev³e J³eeJeneefjkeÀlee ¿eeceOeerue oesuee³eceeve YeeJevesletve ner celes J³ekeÌle nesle DemeeJeerle. ¿ee KeejHegÀìer®eer veme&jer keÀªve l³eeceO³es Jee{efJeuesu³ee Pee[eb®es HegvejexHeCe keÀjeJes keÀer KeejHegÀìer vewmeefie&keÀ efjl³ee®e Jee{sue ³eeceOeerue DeveskeÀefJeOe efJe®eejÒeJeeneb®ee ³ee DebkeÀeceO³es meceeJesMe Deens. DeMee ÒekeÀej®³ee Jew%eeefvekeÀ ®e®ee¥ceOetve DeeHeCe DeefOekeÀ mece=× nesle peeT. efve³eefcele meom³eeb®³ee DebleYee&Jeeletve jbieuesu³ee ¿ee DebkeÀeceO³es `®e¬eÀJeekeÀ' He#³ee®eer DeesUKe DeeefCe `iebiee' veoer®es Deblejbie efJe<eo keÀjCeejs uesKe ns DeeHeu³eeuee efveefM®ele DeeJe[leerue. 2 HesÀye´gJeejeruee JesìueB[ [s efveefceÊe Dee³eesefpele Heefj<eosceO³es menYeeieer nesTve mJe®í Kee[er DeefYe³eeve DeefOekeÀ me#ece yeveJee!


©bos-efììJeeUe ³esLes JeveefJeYeeieekeÀ[tve He³ee&JejCe o#elee ceb[Ueuee JeefvekeÀjCeemeeþer efceUeuesueer ÒemleeefJele peeiee

"eCes Kee[er ë MenjerkeÀjCee®³ee nJ³eemeeHee³eer nesle Demeuesuee KeejHegÀìeR®ee efJeodOJebme... Thane Creek : Destruction in the name of Development.

RUNDE: The proposed site for Afforestation given to Paryavaran Dakshata Mandal by the Forest Department.

Yeeie ë 13 ~ DebkeÀ ë 9

~ He=ÿmebK³ee ë 40

KeejHegÀìer ë vewmeefie&keÀ mebmeeOeve... ~ efvejbpevee ®eJneCe HeefjmebmLeeb®eer mebpeerJeveer ë HeeCeLeU ÒeosMe ~ [e@. efveefuecee kegÀuekeÀCeea o ûesì Dee@keÀ He#³ee®eer DeKesj... ~ efoiebyej iee[ieerU ÒeMve legce®ee... GÊej efJe%eevee®es ~ [e@. megOeerj ceesW[keÀj YetJesefäle peueer³e HeefjmebmLee ~ [e@. Heg©<eesÊece keÀeUs Demes ceuee Jeeìles... legcneuee? ~ [e@. veeiesMe ìskeÀeUs DeeefCe Jemeble mleyOe Peeuee ~ DevegJeeo ë meercee efHeleUs HegÀueJee ë ~ yeHeÀe&®íeefole Pee[b .... Debpevee osJemLeUs efkeÀìkeÀeb®³ee efJeMJeele ~ cekeÀjbo kegÀuekeÀCeea, ³egJejepe iegpe&j ìe@efkeÌmemeerìer ~ [e@. ef®e$ee peesMeer

5 7 9 10 11 14 16 18 23 24

Jeelee& He$e ~ ÒeefleefveOeer

25

Mangroves - Saviour of Coastal Area I Shubhda Kushwaha

27

Revegetatio of Mangrove Ecosystems I Sankrita Gaonkar

29

Mangrove Plantation - Perspectives I

31

A Journey through Waste WorldI Dr. Sanjay Joshi

35

The Plant Life : Fruit I Dr. Sweedle Cerejo-Shivkar

37

Nature Toons

38

DebkeÀ oj ceefnv³ee®³ee 1 leejKesuee Heesmìeletve jJeevee neslees. p³ee Jee®ekeÀebvee 10 leejKesHe³e¥le DebkeÀ efceUeuee vemesue l³eebveer l³ee ceefnv³ee®³ee 15 leejKesHe³e¥le þeCes keÀe³ee&ue³eele keÀUJeeJes. (ogjOJeveer ë 022-2541 1633. mekeÀeUer 11 les mee³eb. 6) l³eebvee DebkeÀ HeeþJeC³ee®eer J³eJemLee keÀjC³eele ³esF&ue. l³eeveblej Deeuesu³ee le¬eÀejeR®eer oKeue Ieslee ³esCeej veener. le¬eÀej keÀjleevee veeWoCeer/HeeJeleer ¬eÀceebkeÀ osCes DeeJeM³ekeÀ Deens. - J³eJemLeeHekeÀ

®es Jeie&Ceeroej Jne Jeeef<e&keÀ : ©. 400

ÜwJeeef<e&keÀ : ©. 800

Heb®eJeeef<e&keÀ : ©. 1800

HejosMeer Jee®ekeÀebmeeþer ë Jeeef<e&keÀ ©. 2500/-

I

Clara Correia

DeeHeueer Jeie&Ceer ceveerDee@[&j, [er.[er. Üejs efkeÀbJee yeBkeÀ Dee@HeÀ Fbef[³ee, þeCes Keeles ¬eÀ. 004310110007618 ³ee Keel³eele (Dee³e.SHeÀ.Sme. meer. keÀes[ BKID0000043) Sve.F&.SHeÀ.ìer. ves pecee keÀª MekeÀlee.

ke=ÀHe³ee OeveeosMe `DeeHeueb He³ee&JejCe' (Apala Paryavaran) ³ee veeJeeves keÀe{eJee.

ceeefmekeÀeletve ÒekeÀeefMele Peeuesu³ee celeebMeer mebHeeokeÀ mencele Demeleerue®e Demes veener.

ns ceeefmekeÀ ceeuekeÀ, ÒekeÀeMekeÀ He³ee&JejCe o#elee ceb®e ³eeb®³eemeeþer mebHeeokeÀ Òee. efJeÐeeOej JeeueeJeuekeÀj ³eebveer meeF& ieCesMe cegêCeeue³e, keÀUJee ³esLes cegefêle keÀsues Je DeeHeueb He³ee&JejCe - ieeUe veb. 15, oeoespeer keÀesW[osJe mìs[er³ece, Keejìve jes[, þeCes (He) 400 601 ³esLes ÒekeÀeMeerle keÀsues. mebHeke&À ë 022-2541 1633


efJeMes<e uesKe

He³ee&JejCee®³ee ¢<ìerkeÀesveeletve KeejHegÀìer JevemHeleer®es ceesþs ³eesieoeve Òel³eskeÀeveer mecepetve Iesleues lej JevemHeleeR®eer lees[ ve neslee ueeieJe[®e kesÀueer peeF&ue. meO³ee HeefM®ece efkeÀveejHeÆerJejerue KeejHegÀìeR®eer DeJemLee o³eveer³e Deens. pewJeefJeefJeOeles®eer ceesþîee ÒeceeCeele neveer nesCeej ³ee®ee ieebeYf e³ee&ves efJe®eej keÀjCes iejpes®es Deens.

efvejbpevee ®eJneCe niranjanac_2006@yahoo.co

KeejHegÀìer JevemHeleer : vewmeefie&keÀ mebmeeOeve...

ceneje<ì^ e ®³ee Heef M ®ece efkeÀveejHeìdìerJejerue veÐee ueneve Demeu³eeves KeejHegÀìer HeefjmebmLeeb®ee efJemleej lemee ueneve Deens. ³eeÒeceeCes®e ceeveJeer nmle#esHe, Deefle¬eÀceCe ³eeb ® es ÒeceeCe peemle Deens . peeieef l ekeÀ mlejeJejer u e meJe& KeejHeg À ìer JevemHeleeR ® es meJex#eCee®es keÀece meg© Deens. 2015-2016 ceO³es keÀjC³eele Deeuesu³ee HetJe& DeeefCe HeefM®ece efkeÀveeN³eeJejerue mebMeesOeveeJe©ve Demes mHe<ì nesles keÀer, 10 Òepeeleer ve<ì nesC³ee®³ee ceeiee&Jej Deensle. keÀener DeefleMe³e ogefce&U JevemHeleer veenerMee nesle Deensle. Yeejlee®³ee HeefM®ece efkeÀveeN³eeJej cegK³elJeeves Yesueeb[e, FjeHet, megob jer, keÀeboUe®³ee oesve ÒepeeleeRvee leeye[leesye mebj#eCe efoues lej®e l³ee DeefmlelJeele jenleerue. meJe& HeefjmebmLeebvee mebJeOe&ve, mebj#eCe efoues veener lej Pee[eb®eer Heg{®eer efHe{er efvecee&Ce nesC³eemeeþer De[LeUe neslees. keÀener ogefce&U JevemHeleer ³ee mebJesoveMeerue YeeieeceO³es Yejleer®³ee ceO³ece (v³eg v elece ÒeYeeJeeKeeueer u e #es $ eeceO³es ) peefceveerueiele Jee{uesu³ee Dee{Uleele. ceesþer Yejleer, peemle #eejlee ³ee ÒepeeleeRvee menve nesle veenerle. peefceveerueiele®e ³ee Jee{le Demeu³ee keÀejCeeves ceeveJeer nmle#esHe ne ceesþîee ÒeceeCeele neslees. l³eecegUs peefceveer®es ©He yeouetve KeepeCe YetYeeieeb®eer OetHe ceesþîee ÒeceeCeele nesles. ³eele®e

meceg ê HeÀU / Yes u eeb [ e meejK³ee Deew < eOeer JevemHeleer®³ee yeer³ee ceesþîee ÒeceeCeele ieesUe keÀjC³ee®eer ÒeLee efkeÀl³eskeÀ Je<e& meg© Demeu³eeves vewmeefie&keÀ GieJeCe #ecelee nUtnUt keÀceer nesle ®eeueueer Deens. ³ee meJe& HeefjmebmLee leìj#ekeÀe®es keÀece ÒeecegK³eeves keÀjerle Demeu³eekeÀejCeeves ³eeb®es mebJeOe&ve lej Peeues Heeefnpes®e. ³ee HeefjmebmLee efìkeÀJeC³eemeeþer Je Jee{JeC³eemeeþer l³eebvee Hegve:mLeeefHele keÀjC³ee®es keÀece ceesþîee ÒeceeCeeJej kes À ues Heeef n pes . keÀener ef þ keÀeCeer Goe. ceneje<ì^eleerue efceN³eeyeboj, jlveeefiejer, Dee®eje, efmebOegotie&, efceþyeeye, cegbyeF&, Ssjesueer F. efþkeÀeCeer meO³ee KeejHegÀìer Hegve:mLeeHeves®es keÀece meg© Deens. efMeJeepeer efJeÐeeHeerþeleerue JevemHeleerMeem$e efJeYeeieele ceesþîee jesHeJeeefìkesÀle (Mangrove Conservatory) ogefce&U Òepeeleer, KeejHegÀìer mebJeOe&ve DeeefCe pewJeefJeefJeOelee efìkeÀJeC³eemeeþer®es Òe³elve Je mebMeesOeve meg© Deens. Kejblej Òel³eskeÀ Òepeeleer®eer JesieJesieUer jesHeJeeefìkeÀe le³eej kesÀueer Heeefnpes. l³eebvee l³eeb®³ee efveJeememLeeveer Hegve:jesHeCe keÀ©ve ³eMemJeerefjl³ee mebJeefOe&le kesÀues Heeefnpes. jesHeb Jee{erme ueeieu³eeveblej efve³eefcele osKejsKe (Monitoring & Protection) kesÀueer Heeefnpes. ³ee jesHeebvee ueeskeÀmenYeeieeletve mebjef#ele kesÀues lej®e efkeÀveejHeìdìer megjef#ele jeefnue. ³ee


8


10


11

YetJese<f ìle peueer³e HeefjmebmLee

GÊej Yeejleeleerue veÐee...

uesKeebkeÀ 2

DeepeJej efkeÀl³eskeÀ Meem$e%eebveer Òe³eesieebleer efme× kesÀue³e keÀer iebiee veoer®³ee HeeC³eele IeelekeÀ peerJe-peblet®ee veeMe keÀjC³ee®eer Je efJeefJeOe Òeot<ekeÀeb®esner ©Heeblej megjef#ele HeoeLee¥le keÀjC³ee®eer efJemce³ekeÀejkeÀ MekeÌleer Deens. Hejbleg DeefJeIeìveMeerue Je efJeIeìveMeerue HeoeLe& p³ee ÒeceeCeele Je Jesieeble iebies®³ee HeeC³eele mees[ues peeleele l³ee ÒeceeCeele Je Jesieele l³eeb®eer efJeunsJeeì ueeJeCeb kesÀJeU DeMeke̳e nesle³e.

Òee. Heg©<eesÊece keÀeUs 93225 07685

peieeleerue Flej osMeebÒeceeCes Yeejleer³e mebmke=Àleerle veÐeeb®es cenÊJe Jeeoeleerle Deens. Yeejleeleerue meJe& ueneve-ceesþîee veÐeeb®³ee Deepetyeepetme ÒecegKe Menjs Jemeueer Deensle. ³ee veÐeeb®es $eÝCe ceevele l³eebvee Yeejleer³e mebmke=Àleerle os J eleeb ® es mLeeve ef o ues u es Deens . l³eeb ® ³ee GiecemLeeveevegmeej Yeejleer³e veÐeeb®es 3 ieì yeveleele. - GÊej Yeejleeleer u e ef n ceeue³e Je keÀejekeÀesjce HeJe&lejepeerle Giece HeeJeCeeN³ee. - ceO³e Yeejleeleerue meeleHeg[e HeJe&lejepeer Je íesìe veeieHetj HeþejeJej Giece HeeJeCeeN³ee. - me¿eeêer HeJe&lejepeer Je HeefM®eceer Ieeìele Giece HeeJeCeeN³ee. meÐe ues K eeb k eÀele ef n ceeue³eeleer u e ef n ceveÐeeb H eemet v e Giece HeeJeCeeN³ee GÊej Yeejleeleerue efmebOet, iebiee Je ye´ïeHeg$ee ³ee ÒecegKe veÐeeb®ee Je l³eeletvener DeeHeu³ee meeN³eebmeeþer Del³eble HeefJe$e DeMee iebiee veoer®ee Oeeb[esUe IesJet³ee. iebiee Je ye´cïeHeg$ee SkeÀef$eleHeCes iebiee veoer mebmLee cnCetve DeesUKeu³ee peeleele. ³ee veoer mebmLesceO³es HeefM®eceskeÀ[tve HetJexkeÀ[s Deveg¬eÀces iebiee, ®ebyeU, yesìJee, ³ecegvee, ieesceleer, IeeIe´e, meesve, ieb[keÀ, keÀesmeer Je ye´cnHeg$ee ³ee GÊej ÒeosMe, ceO³e ÒeosMe, GÊejeKeb[, PeejKeb[, efyenej DeMee

Yeejleeleerue 11 jep³e Je keWÀêMeeefmele ÒeosMeebletve lemes®e vesHeeU Je yeebieueeosMe meejK³ee Mespeejer osMeebletve JeenCeeN³ee veÐeeb®ee DebleYee&Je neslees. efmebOet veoermebmLee efleyesì ceOeerue kewÀueeme, ceevemejesJej #es$eele Giece HeeJetve ÒeeOeev³eeves HeeefkeÀmleeveceOetve JeenCeeN³ee veÐeeb®eer yeveueer Deens. ³eele efmebOet, ef®eveeye,Pesuece, jeJeer, meleuepe, J³eeme ( efye³eeme), #eeskeÀ Je PebmkeÀej veÐeeb®ee meceeJesMe neslees. YeejleJe<ee&le ojJe<eea meeOeejCeHeCes 1170 efce.efce DeLeJee 400 Ieve efkeÀueesefceìj ³esJe{e HeeTme He[lees. YeewieesefuekeÀ #es$e Je Je<ee&leerue keÀeU ³eevegmeej HeeJemee®es ÒeceeCe keÀceer DeefOekeÀ nesles. petve les meHìWyej ³ee HeeJemeeUer ceefnv³eele DeefOekeÀlece HeeTme He[lees. Yeejlee®³ee F&Meev³e Je GÊej Yeeieele Je=<ìer®es ÒeceeCe vew$eÝl³e Je oef#eCe #es$ee®³ee ceeveeves DeefOekeÀ Demeles. HeeJemee®³ee HeeC³eeJ³eefleefjkeÌle efnceveo efJeleUC³eevesner efnceeue³eeleerue veÐeebceO³es HeeCeer ³esles. ³ee veÐeebvee Je<ee&letve oesveoe Hetj ³esleele. Demes Demetvener meg³eesi³e J³eJemLeeHeveeDeYeeJeer mJe®í HeerC³ee®es HeeCeer lemes®e Mesleer meeþer GHeueyOe nesCeejs HeeCeer DeeJeM³ekeÀlesntve keÀceer®e GHeueyOe nesles. GÊejskeÀ[erue veÐeebvee Keesue efKeb[er, IeUer Je Gb®e GYes DeLeJee yeefnJe&¬eÀ keÀeþ Demeleele.


12


13


14


15


16

DeeefCe Jemeble mleyOe Peeuee

efvemeie& Òel³egÊej oslees®e... ogmejer ogue&ef#ele yeeye DeMeer Deens leer

mee³eueWì efmÒebie uesefKekeÀe ë js®eue keÀeme&ve mJewj DevegJeeo ë meercee efHeleUs 93235 49307

HetJeea®³ee meeO³eeMee peieele efvemeiee&®ee meceleesue mJeeYeeefJekeÀHeCes jeKeuee pee³e®ee. lees efyeIe[efJeC³ee®eer He@ÀMeve®e nuueer keÀener ÒeceeCeele Deeueer Deens. lees Deelee FlekeÀe efyeIe[uee Deens keÀer meceleesue neslee ns DeeHeCe efJemeªve®e iesuees Deenesle. keÀener peCeebveer ns mees³eermkeÀjHeCes ie=nerle Oejues Deens. HeCe peer ke=Àleer keÀjC³ee®es ³eespeues peele Deens leer KetHe®e OeeskeÀeoe³ekeÀ Deens.

meercee efHeleUs 93235 49307

He³ee&JejCeeleerue ÒeeflejesOe keÀceer Peeu³eeJej GmeUt v e ³es C eejer peer J eeb ® eer Òepevevee®eer efJemHeÀesìkeÀ MekeÌleer. mepeerJeebceOeerue DeveskeÀ ÒepeeleeR ® eer Òepeveve #ecelee DeeHeu³ee keÀuHeveeMekeÌleer yeensj Deens DeeefCe keÀOeer keÀOeer l³ee®eer met®eveeHetCe& PeuekeÀner DeeHeu³eeuee efomeles. ceuee ceeP³ee efJeÐeeLeeaoMesleerue efoJeme DeeþJeleele. DeeHeCe SkeÀ ®ecelkeÀej Ie[Jetve DeeCet MeekeÀlees. SkeÀe Yeeb[îeele (peejceO³es) meeOes ef®eKeue Je HeeC³ee®es efceÞeCe Yejues DeeefCe l³eele DeceeryeemeejK³ee SkeÀHesMeer³e peerJee®³ee mebJeOe&keÀe®es keÀener LeWye mees[ues DeeefCe PeekeÀCe ueeJetve þsJetve efoues. lej keÀener efoJemeele®e l³ee peejceO³es SKeeÐee JeeoUeÒeceeCes ®e¬eÀekeÀej ieleerves efHeÀjCeejs DeJeIes DeekeÀeMeceb[U Yeªve iesuesues efomesue. l³eele DeieC³e DeypeeJeOeer yegUyegUerle met#ce peerJe, uebyeieesue met#ce peerJe efomeleerue. l³eeleerue Òel³eskeÀ peerJe met#ce Oet u eer k eÀCeeFlekeÀe Demes u e. l³eeb ® ³ee ¿ee veboveJeveele keÀmeueener efveye¥Oe veener, Hees<ekeÀ JeeleeJejCe, YejHetj DeVee®eer GHeueyOelee DeeefCe ceejCeeje Me$etner veener l³eecegUs l³eeb®eer mebK³ee Deves k eÀHeìer v es Jee{les Deens . ef k eb À Jee keÀeueJeebmeejK³ee ÒeeC³eebveer Heeb{N³ee kesÀuesu³ee Ke[keÀebveer Yeªve iesuesu³ee otjJej vepej Heesnes®esHe³e¥le Hemejuesu³ee efkeÀveeN³ee®ee efJe®eej ceeP³ee ceveele ³eslees efkebÀJee Demes ¢M³e efomeles keÀer pesueer efHeÀMe®³ee Pegb[er®³ee Pegb[er Flemlele: cewuees ve cewue Hemeju³ee Deensle, p³eeuee Deble veener DeMeer l³eeb®eer éeemeeieefCekeÀ ®eeueuesueer kebÀHeves, YetleemeejKee DeekeÀej keÀoeef®ele

®e@Hìj 15 ë Yeeie 1

mecegêeleerue HeeC³eeHes#ee YejHetj peemle ÒeceeCeele efomele Deensle.

Jelly fish (pesueer efHeÀMe) Barnacles (keÀeueJeebcegUs Heeb{js efomeCeejs mecegêeleerue Ke[keÀ) efvemeie&e®³ee Òel³e#e efve³eb$eCee®ee ®ecelkeÀej DeeHeCe Heenlees, pesJne keÀe@[ ceemes mecegêeletve yeepetuee ³esTve Kee[erleerue Deb[er IeeueC³ee®³ee peeieer ³esleele DeeefCe lesLes Òel³eskeÀ ceeoer efkeÀl³eskeÀ oMeue#e Deb[er Ieeueles. pej keÀe@[ ceeMeeb®es ns meJe& JebMepe efpeJeble jeefnues Demeles lej mecegê keÀe@[ ceeMeebveer®e Yeªve iesuee Demelee. Hejbleg lemes nesle veener. efvemeiee&le ³ee meJee¥Jej efve³eb$eCe Demeles. Òel³eskeÀ ceeMee®³ee pees[erves ÒemeJeuesu³ee Fleke̳ee oMeue#e efHeuueebceO³es Òeew{lJeeHe³e¥le leietve jneCeejs mejemejer FlekesÀ®e ceemes Demeleele keÀer pes DeeHeu³ee HeeuekeÀeb®eer peeiee Iesleerue.

Cod fish (keÀe@[ ceemee) peerJeMeem$e%e mJele:®³ee keÀjceCegkeÀerKeelej DeMeer keÀuHevee keÀjerle keÀer, pej SKeeos DeMeke̳e Demes cenemebkeÀì Deeues DeeefCe efvemeiee&leerue efveye¥Oe otj HesÀkeÀues iesues, l³eecegUs SkeÀe Òepeeleer®es meJe&®e JebMepe efpeJeble jeefnues, lej keÀe³e DeveLe& nesF&ue. ³ee ÒekeÀejs Lee@ceme nkeÌmeuesves SkeÀe


17

MelekeÀeHetJeea ieefCele kesÀues nesles keÀer, SkeÀe JevemHeleerJejerue ceeoer keÀer[, (peer vej keÀer[îeeMeer meceeiece ve neslee®e Òepeveve keÀª MekeÀles) SkeÀe Je<ee&le Fleke̳ee JebMepeeb®eer GHepe keÀª MekeÀles keÀer l³ee meJee¥®es mebHetCe& Jepeve ns ef®eveer meeceeý³eele Jemeleer keÀjCeeN³ee mebHetCe& mepeerJeeb®³ee JepeveeFlekeÀer nesFu& e. megowJeeves DeMeer ìeskeÀe®eer HeefjefmLeleer Depetve mewOoeefvlekeÀ HeeleUerJej®e Deens, Hejbleg ÒeeC³eeb®³ee mebK³es®ee DeY³eeme keÀjCeeN³ee efJeÐeeL³ee¥vee peeefCeJe Deens keÀer efvemeiee&®eer mJele:®eer J³eJemLee efyeIe[ueer lej efkeÀleer Ye³ebkeÀj HeefjCeece nesT MekeÀleele. Oeveiejeb®³ee Deleer Glmeeneceg U s peb i eueeleer u e ueeb [ i³eeb m eejKes cees þ s keg À $³eeb ® eer (keÀes³eesì)s mebK³ee keÀceer Peeueer. l³eecegUs HetJeea keÀes³eesìs p³eeb®³eeJej efve³eb$eCe þsJee³e®es l³ee Mesleeleerue Gbojeb®ee $eeme Jee{uee. DeMeer ® e SkeÀ Heg < keÀUoe meeb i eC³eele ³es C eejer ³ee®e efJe<e³eemeboYee&leerue ieesä Deens leer kewÀyeeye peeleer®³ee nefjCeeb®eer. SkesÀ keÀeUer ³ee nef j Ceeb ® eer meb K ³ee He³ee&JejCeeMeer meceleesue jeKeCeejer nesleer. ueeb[ies, ef®eÊes (H³egcee), keÀes³eesìs ³eemeejKes pebieueeleerue Ye#ekeÀ ÒeeCeer nefjCeeb®eer mebK³ee ÒeceeCeele þsJele, l³eekeÀejCeeves l³eebvee keÀOeer DeVee®ee legìJe[e He[le vemes. ceie SkeÀ ceesnerce efveIeeueer. nefjCeebvee ceejCeeN³ee meJe& ÒeeC³eebvee veä keÀªve nefjCeeb®es j#eCe keÀje³e®es. SkeÀoe ns Ye#ekeÀ veenermes Peeu³eeJej nefjCeeb®eer mebK³ee yesmegceej

Jee{ueer DeeefCe ueJekeÀj®e l³ee®³eemeeþer DeVe Hegjs He[sveemes Peeues. peMeer nefjCes DeVe MeesOet ueeieueer, leMee ®ejC³ee®³ee keÀ#ee Pee[ebJej Gb®e Gb®e peeT ueeieu³ee DeeefCe HetJeea peer nefjCes Ye#ekeÀebkeÀ[tve ceejueer pee³e®eer l³eenerHes#ee DeefOekeÀ nefjCes GHeemeceejerves ceª ueeieueer. ³eeefMeJee³e DeVee®³ee MeesOeele Flemlele: efHeÀjCeeN³ee nefjCeebcegUs He³ee&JejCee®eer HeÀej ceesþer neveer nesT ueeieueer. kewÀyeeye nefjCeeb®es pemes ueeb[ies Je keÀes³eesìs efve³eb$eCe keÀjleele, lemes®e Mesleeleerue Je pebieueeleerue pes Ye#ekeÀ keÀerìkeÀ Deensle les keÀece keÀjleele. l³eebvee veä kesÀues lej l³eeb®es Ye#³e Demeuesues keÀerìkeÀeb®eer mebK³ee ueies®e®e Jee{t ueeieles. Coyote (ueeb[i³eemeejKes pebieueer kegÀ$es) ³ee He=LJeerleueeJej efkeÀleer ÒekeÀej®³ee keÀerìkeÀ Òepeeleer Deensle ns keÀesCeeuee®e ceenerle veener, keÀejCe efkeÀleerlejer Òepeeleer®eer DeesUKener Depetve DeeHeu³eeuee veener. HeCe efveoeve meele ueeKeeHes#ee peemle keÀerìkeÀeb®eer ceeefnleer efceUeueer Deens. ³ee®ee DeLe& Demee keÀer He=LJeerJej efkeÀleer Òepeeleer Deensle Demee efJe®eej kesÀuee lej efveoeve 70 les 80 ìkeÌkesÀ ÒeeCeer ns keÀerìkeÀ®e Deensle. cnCetve®e ceeveJeeves nmle#esHe ve keÀjleener ³ee efJeMeeue ÒeceeCeele Demeuesu³ee keÀerìkeÀeb®eer mebK³ee vewmeefie&keÀ MekeÌleerkeÀ[tve jesKeueer peeles. pej Demes vemeles lej, keÀesCel³eener Je efkeÀleerner cee$esle JeeHejuesu³ee jmee³eveebveer - Jee keÀesCel³eener HeOoleerves - keÀerìkeÀeb®es efve³eb$eCe keÀjCes Meke̳e Peeues Demeles keÀer veener ³eeefJe<e³eer MebkeÀe®e Deens. mecem³ee ner®e Deens keÀer pees He³e¥le ³eb$eCee efyeIe[le veener lees He³e¥le vewmeefie&keÀ Me$etbcegUs pes mebj#eCe efceUles l³eeefJe<e³eer DeeHeu³eeuee keÌJeef®ele®e peeefCeJe Demeles. DeeHeCe ³ee peieele keÀenerner ve yeIelee ®eeuele peele Demelees. DeeHeu³eeuee peeefCeJe®e vemeles peieeleerue meeQo³e&e®eer, l³eeleerue Dee½e³ee¥®eer DeeefCe DeeHeu³ee YeesJeleeueer peieCeeN³ee keÀener ®ecelkeÀejerkeÀ Je keÀOeer keÀOeer leerJe´ Gpee& ÒeJeenele peieCeeN³ee Flej peerJeeb®eer. lesJne keÀerìkeÀeb®³ee Ye#ekeÀeb®es DeeefCe HejpeerJeer peerJeeCetb®es pes keÀe³e& ®eeueles les HeÀej®e Lees[îeebvee ceenerle Deens. Mantis (ceevìerpe - Keb[esyee®ee keÀer[e) keÀoeef®ele DeeHeCe yeeiesleerue Peg[gHeeJej SKeeoe Ye³eevekeÀ ®ensN³ee®ee efJeef®e$e DeekeÀeje®ee keÀer[e Heeefnuee Demesue. DeeHeu³eeuee ns keÌJeef®ele®e ceenerle Demesue keÀer ne ‘Keb[esyee®ee keÀer[e’(ceevìerpe) lesLes ogmeN³ee keÀer[îeeb®³ee peerJeeJej®e jnelees Deens. Hejbleg DeeHeCe mecepeeJetve IesC³ee®³ee ¢äerves pej je$eer yeeiesle FkeÀ[s eflekeÀ[s efHeÀªve Heeefnues lej DeeHeu³ee efJepesjer®³ee Peesleele Keb[esyee®es keÀer[s iegHe®etHe DeeHeu³ee Ye#³eekeÀ[s mejkeÀleevee efomeleerue. ceie DeeHeu³eeuee efMekeÀejer Je efMekeÀej ³eebceOeerue veeìkeÀe®eer Lees[er mebJesovee peeCeJesue. ceie efvemeiee&ves DeLekeÀHeCes oeye osTve þsJeuesueer MeeqkeÌle DeeHeu³eeuee Lees[elejer peeCeJesue, efpe®³ee mene³³eeves lees mJele:®e efve³eb$eCe þsJele Demelees.


18


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35

A JOURNEY THROUGH OUR OWN LITTLE WASTE WORLD - PART 3

Biomedical plastics can be autoclaved if separated at source just like biomedical glass and metal sharps. The last three categories, in fact, can be sold to recyclers if properly sterilized, shredded and washed. Such a management is possible only if biomedical waste is segregated at source.

Dr. Sanjay Joshi

The improper handling, treatment, storage, transport and disposal of waste can lead to serious problemswhich are highlighted below. The entire waste from a healthcare establishment, which includes noninfectious as well as infectious waste, if unsegregated and untreated is mixed with the rest of the waste in a healthcare establishment, will convert the entire noninfectious general waste (75-80%) also into infectious waste. The indiscriminate disposal of sharps within and outside institutions leading to occupational hazards like needle stick injuries, cuts, and infections among hospital employees, municipal workers and ragpickers. Injuries due to the sharp especially among rag pickers and hospital / municipal workers increases the incidence of Hepatitis B, C, E and HIV among these groups who transmit these diseases to others in the community and also succumb to such fatal diseases.

Undestroyed needles and syringes being circulated back to us (Recycling), through unscrupulous traders who employ the poor and the destitute to collect such waste forrepackaging and selling in the market. Reuse of disposable like syringes, needles, catheters, IV and dialysis sets are causing spread of infection from healthcare establishments to the general community. Disposal of hospital waste and veterinary hospital waste in municipal dumpsite resulting in animals especially cows feeding on the blood soaked cotton and plastics, and this in turn leading to diseases like bovine tuberculosis which through milk can infect humans. The indiscriminate dumping of untreated hospital waste in municipal bins increasing the possibility of survival, proliferation and mutation of pathogenic microbial population in the municipal waste. This leads to epidemics and


36

increased incidence and prevalence of communicable diseases in the community. Incidence and prevalence of diseases like AIDS, Hepatitis B&C tuberculosis and otherinfectious diseases increasing due to inappropriate use, storage, treatment, transport anddisposal of biomedical waste. Chances of vectors like cats, rats, mosquitoes, files and stray dogs getting infected orbecoming carriers which also spread diseases in the community. There is thus an urgent need to keep the infectious waste separate from non-infectious waste. This is because the infectious waste which only 10-15% is, if mixed with non-infectious waste which is 80-85% can render the entire waste infectious. Segregation of waste at the source of generation also helps in minimizing the amount of waste to be treated besides enabling more efficient treatment of each category of waste. For example, the anatomical waste and animal carcasses, if segregated, are the only types of waste which need to be incinerated according to the Biomedical Waste Rules. Similarly, biomedical plastics can be autoclaved if separated at source just like biomedical glass and metal sharps. The last three categories, in fact, can be sold to recyclers if properly sterilized, shredded and washed. Such a management is possible only if biomedical waste is segregated at source. General waste too can be managed effectively within healthcare establishments if separated into dry, non-infectious waste for recycling and wet waste for

composting. Scientific Waste management leads to - Cleaner and healthier surroundings. - Reduction in the incidence of hospital acquired and general infections. - Reduction in the cost of infection control within the hospital. - Reduction in the possibility of disease and death due to reuse and repackaging of infectious disposables. - Low incidence of community and occupational health hazards. - Reduction in the cost of waste management and generation of revenue through appropriate treatment and disposal of waste. - Improved image of the healthcare establishment and increase the quality of life.


37


38 parachute. Palms and mangrove species disperse their seeds through water. Seeds with hooked spines on their surface travel to places with the help of animals, which carry them on their fur. No wonder several species of Ficus (figs) grow on other plants, old structures and monuments despite of having very minute seeds, since they are excreted by birds and mammals feeding on them. In fruits like nutmeg with aril (present inside the fruit) is attractive to the birds which gobble the seeds along with the aril. This aids in seed dispersal. Once dispersed, germination takes place immediately if the conditions are adequate or the seed remains dormant till everything is just right. Orchid seeds do not have reserve food material and have to depend on a fungus to germinate. The location decides whether the embryo lives to see the light of the day or dies away. The appropriate surroundings help in seed germination. Moisture, temperature and sunlight are the drivers which help in growth of the plumule and radicle from a seed. With adequate moisture, the tough seed coat withers off and helps in sprouting. The seed always waits for the favourable conditions; here is where the seed dormancy plays a role. Mangrove species exhibit vivipary wherein the seed germinates while still in the fruit, attached to the parent plant. The root developed by the seedling penetrates the soil immediately after it gets detached from the parent plant. Dispersal to wrong locations can be harmful too. The islands on the globe have to be vigilant and take every

precaution from invasion of exotic seeds which may threaten their wildlife. Hence, the tourists are checked thoroughly. Seed banks An idea to preserve the seeds was born when scientific community realised that alteration of ecosystems and climate change is taking a toll on many species. Plants were being pushed to the brink of extinction and the concept of seed bank was born. One such is the Millennium Seed Bank project at Kew (London). The largest ex situ plant conservation programme in the world focuses on preserving seeds. They have successfully conserved 13% of the world’s wild plant species. Uses Most of the human diet consists of seeds like the cereals – rice, wheat, jowar, nachni; pulses – tur, rajma, matki; spices – poppy, mustard, pepper. Seed of sunflower, safflower yield cooking oils. Oil from castor seeds is used as an insecticide. Some seeds are pretty and are woven into ornaments such as necklaces, armlets, anklets and bracelets. In 1985, Sir David Attenborough buried a time capsule in the foundations of the Princess of Wales Conservatory. It contains seeds of basic food crops and endangered species and won’t be opened until the year 2085. The seeds of plants it holds may have become rare or extinct till then. As we end the last article in the series titled ‘the Plant life’, the incredible journey in the Life of Plants begins here....

Nature Toons... Clara Correia


Profile for Paryavaran Dakshata Mandal

February 2017  

Aapala Paryavaran Magazine February 2017

February 2017  

Aapala Paryavaran Magazine February 2017

Advertisement