Page 5

efJeMes<e uesKe

þeC³ee®³ee Kee[er®es YeefJe<³e / YeefJeleJ³e keÀe³e? Òee. efJeÐeeOej JeeueeJeuekeÀj

88790 74505 / vaw.paryavaran@gmail.com

þeC³eele Yejuesu³ee petv³ee þeC³ee®³ee íe³eeef®e$eeb®³ee SkeÀe ÒeoMe&veeceO³es SkeÀ HeÀesìes Heeefnuee neslee, keÀUJ³ee®ee Heefnuee Hetue yeebOeC³ee®³ee Deieesoj Kee[er®³ee oesve keÀeþeb®ee keÀe{uesuee HeÀesìes. Deelee HetueeKeeuetvener yejs®e HeeCeer Jeentve iesues Deens. þeC³ee®³ee DeeefCe keÀUJ³ee®³eener yeepetves ueeskeÀJemleer SkeÀoce ³esTve ef®ekeÀìueer Deens. veJ³ee cebgyeF&keÀ[s peeC³eeN³ee nîee cenÊJee®³ee HetueebJej Òe®eb[ JeenlegkeÀ keÀeW[er nesle Deens. ner JeenlegkeÀ keÀeW[er otj keÀjC³ee®³ee KeìeìesHeele veblej yeebOeuee iesuesuee Depetve SkeÀ Hetuener Deelee DeHegje He[t ueeieuee Deens. petv³ee Heguee®es mebHeuesues Dee³eg<³e DeeefCe veJ³ee HetueeJejerue Òe®eb[ ieoea ³eecegUs Depetve SkeÀe YeJ³e Heguee®eer ³eespevee DeeKeC³eele Deeueer Deens - HeCe... ³eeHetJeeaner ³ee Kee[er®³ee ceOetve peeC³eeN³ee jsuJesuee, DeefOekeÀ jsuJes ueeF&vme ìekeÀe³euee peeiee nJeer cnCetve meceeblej Hetue yeebOee³euee HejJeeveieer efceUeueer. iesu³ee one yeeje Je<ee¥ceO³es nîee Hetueeb®es yeebOekeÀece HetCe& nesTve l³eeJe©ve veJeer cegbyeF&letve ³esCeeN³ee ueeskeÀuener OeeJet ueeieu³ee Deensle. Hejbleg ns Hetue yeebOeC³eemeeþer Kee[er®³ee HeeC³ee®ee ÒeJeen De[efJeleevee lemes®e Keeue®³ee Ke[keÀebceOetve efHeuej ìekeÀleevee ÒeJeeneuee efvecee&Ce kesÀuesues De[LeUs, keÀecee®ee Yeeie cnCetve®e mebHetCe&HeCes keÀe{tve ìekeÀC³ee®eer Òeef¬eÀ³ee DeepeHe³e¥lener HetCe& Peeuesueer veener. l³ee®eyejesyej þeC³ee®³ee efYeJeb[er - yesueeHetj ceOeerue DeewÐeeseif ekeÀ Jemeenleerletve ³esCeejs Òeote<f ele HeeCeer Kee[erle mees[C³eekeÀjerlee yeebOeuesu³ee HeeF&HeueeF&vme, cegyebF&uee nesCeeje HeeCeerHegjJeþe megjUerle keÀjC³eemeeþer Kee[erHeej nesCeeN³ee ³ee

peueJeeefnv³ee ³ee meJee¥veer®e l³ee l³ee efþkeÀeCeer Kee[erceO³es De[LeUs efvecee&Ce kesÀues Deensle. Kee[er®³ee HeeC³eeceO³es ojjespe Yejleer - Deesnesìer®ee efvel³e KesU meg© Demelees. nîee Yejleer Deesnesìermeeþer HeeC³eeuee ³ee³euee Je pee³euee DemeCeejs meJe& ÒeJeen DeekegÀbef®ele Je GLeU Peeu³eeves HeeC³eeceOeerue meJe& lejbieCeejs HeoeLe& nîee®e ÒeJeeneceO³es Keeueer yemetve nîee Hee$ee®eer Keesueer keÀceer keÀjle Deensle. iesu³ee HeVeeme Je<ee¥ceO³es DeMee ÒekeÀejs mee®ele peeCeeje ieeU ne Kee[er®³ee HeeC³ee®³ee DeeJeieceveeme De[LeUe yevet ueeieuee Deens. Kee[er®³ee DeY³eemeemeeþer peueHejer#eCe Je Flej Hejer#eCeebmeeþer ueeieCeejer me@cHeume ieesUe keÀjC³eemeeþer vesnceer Kee[er®ee ÒeJeeme yeesìerletve keÀjCeejs mebMeesOekeÀ meebieleele keÀer, Kee[er®³ee efkeÀveeN³eeJejerue ef®eKeueele HetJeea ieg[I³eeHe³e¥le Hee³e ©lee³e®es. Hejbleg Deelee ceeCetme ef®eKeueeceO³es ieUîeeHe³e¥le yeg[lees. ³ee ef®eKeueeves Kee[er ogie&ce DeeefCe OeeskeÀeoe³ekeÀ yeveueer Deens. Kee[erceOeerue peueHeCeea®³ee, KeejHetÀìer®³ee Pee[eb®es DeefmlelJe nUtnUt ve<ì nesle Deens. Kee[er®³ee oMe&veer YeeieeceO³es efomeCeeN³ee nîee efnjJ³eeieej - meoenefjle DeeefCe oeì pebieuee®es nUtnUt efJejU Peg[Ht eele ªHeeblej nesT ueeieues Deens. DeveskeÀoe oMe&veer JevemHeleer þsJetve l³ee ceeie®³ee Pee[eb®es efMejkeÀeCe keÀjC³eele Deeuesues Deens. KeejHetÀìer®es DeefmlelJe ns Keej peefceveerJej Dee{Ules. cnCetve Keej peefceveeruee Heef[keÀ peefceve yeveefJeC³eemeeþer nîee KeejHetÀìerHe³e¥le ³esCeejs Yejleer®es HeeCeer yeebOe Ieeuetve De[JeC³ee®ee ceeie& Debeif ekeÀejuee peelees. megketÀve peeCeejer KeejHetÀìer ns GÊece FbOeve Demeu³eeves l³ee®eer lees[ Je GHe³eesiener PeHeeìîeeves kesÀuee peelees. DeefOekeÀ G<ceebkeÀ Demeuesueer KeejHetÀìer ner oe© ieeUC³ee®³ee DeJewOe OebÐeeceOeerue meJee¥le HeÀe³eosMeerj FbOeve Deens. KeejHetÀìer®³ee pebieueeuee Je=#elees[er®ee ceesþe MeeHe Deens. nîee mece=Oo Je Jesieeves Jee{C³eeN³ee KeejHetÀìer®³ee pebieueeuee lees[u³eeveblej Hejle Jee{efJeC³eemeeþer ceeveJeer Òe³elve ueeiele veenerle. ner KeejHetÀìer HeÀkeÌle Keejs HeeCeer peefceveer®³ee mebHekeÀe&le ³ee³euee ueeieu³eeJej nUtnUt vewmeefie&keÀefjl³ee l³ee efþkeÀeCeer GieefJeles. Debl³ele keÀþerCe HeefjefmLeleerlener leer GÊece Jee{les. Òeotef<ele HeeC³eelener KeejHetÀìer leie Oe©ve jneles. Òeote<f ele HeeC³eeleerue Òeot<ekesÀ

Profile for Paryavaran Dakshata Mandal

February 2016  

Aapala Paryavaran Magazine February 2016

February 2016  

Aapala Paryavaran Magazine February 2016

Advertisement