Page 25

25

He³ee&JejCe peieleele ... efnceebMet ìWYeskeÀj ë 94045 86596 DeefleMe³e cenÊJee®eer HeCe og:Keo DeMeer yeeleceer cnCepes ceeieerue ceefnv³eele JeeIee®³ee ®eej yeí[îeeb®ee kegÀHees<eCeecegUs Peeuesuee ogozJeer ce=l³et. ner yeeye pejer meeOeer Jeeìle Demeueer, lejer mejkeÀejuee DeeefCe Jeve efJeYeeieeuee ieebYb eer³ee&ves efJe®eej keÀje³euee ueeJeCeejer Deens. ®ebêHetj ³esLeerue lee[esyee J³eeIe´ ÒekeÀuHeeHeemetve 50 efkeÀceer ueebyeerJej Demeuesu³ee HeLejer ieeJeepeJeU ner Ieìvee Ie[ueer. ieeJekeÀN³eebvee leerve yeí[îeeb®es ce=leosn Dee{Utve Deeues lej JeveeefOekeÀeN³eebvee Del³eeJemLesle Demeuesuee SkeÀ yeí[e efceUeuee. HeCe GHe®eejeojc³eeve l³ee®eener ce=l³eg Peeuee. DeeF&efJevee kegÀHees<eCeeuee yeUer He[uesues ns MeeJekeÀ DeeefCe l³eeb®eer njJeuesueer DeeF& ns Jeve efJeYeeiee®³ee DeHe³eMee®es®e ÐeeslekeÀ Deens. MeeJekeÀeb®³ee DeeF&®eer efMekeÀej Peeu³ee®eerner Meke̳elee Jele&JeC³eele ³esle Deens. ogmejerkeÀ[s SkeÀ Deeveboe®eer yeeleceerosKeerue Deens. HeW®e J³eeIe´ ÒekeÀuHeele JeeIeeb®³ee mebK³essle Jee{ Peeueer Deens. 2013 meeueer 19 Demeuesueer ner mebK³ee Deelee 34 FlekeÀer Peeueer Deens. l³eecegUs nîee yeeleceer v es Jev³epeer J e ÒesceeRveer Lees[e efoueemee ef c eUeuee Deens . SkeÀerkeÀ[s DeHe³eMeer þjuesuee Jeve efJeYeeie cee$e jep³e Meemevee®³ee ceoleerves SkeÀcesJe DeeefCe ÒeLece®e Deceueele DeeCeC³eele ³esCeejer SkeÀ ke=ÀleerMeerue ³eespevee jeyeJeC³ee®³ee le³eejerle Deens. p³eeceO³es je<ì^er³e GÐeevee®³ee Deepetyeepetuee nesCeeje Jev³epeerJe DeeefCe ceeveJeer mebIe<e& keÀceer nesFu& e. nîeeceO³es keÀener cenÊJee®es cegÎs þjJeC³eele Deeues Deensle. p³eele efJeefnjeRvee PeekeÀCe yemeJeCes, Jev³epeerJeebvee jmlee Heej keÀjC³eemeeþer Yetefceiele jmles yeveJeCes, HeÀe³eyej®es efHebpejs JeeHejCes, MeerIe´ke=Àleer HeLekeÀ yeveJeCes, ieeJekeÀN³eeb®ee menYeeie Jee{JeCes nîee iees<ìer®b ee meceeJesMe Deens. lemes®e mejkeÀej nîeeJe<eea Jeve He³e&ìveeuee ®eeuevee osCeej Deens. 48 DeYe³eejC³es, 6 je<ì^er³e GÐeeve, 4 jeKeerJe njerle HeÆs nîee®ee Òe®eej kesÀuee peeCeej Deens. lejer nîeeefveefceÊeeves lejer Jeves Je Jev³epeerJeebvee `De®ís efove' ³esleerue DeMeer DeHes#ee keÀje³euee njkeÀle veener. keÀener efoJemeebHetJeea®e þeCes Kee[erceO³es MeskeÀ[es ceemes ce=le DeJemLesle

Dee{Utve Deeues. HeeC³eele mees[C³eele Deeuesues efJe<eejer meeb [ HeeCeer nîeeuee peyeeyeoej Demeu³ee®es meeb i eC³eele ³es l e Deens . Òeef¬eÀ³ee ve keÀjlee mees[C³eele ³esCeeN³ee HeeC³eele Del³eble IeelekeÀ IeìkeÀ Demeleele. p³eecegUs mebHetCe& HejermebmLes®es ceesþs vegkeÀmeeve nesles. ner nesCeejer neveer keÀesCel³eener ÒekeÀejs Yeªve keÀe{lee ³esle veener. nîee®e ÒekeÀejs HeveJesue ³esLes nesCeejer KeejHegÀìer®³ee JeeCeeb®eer nesCeejer yesmegceej keÀÊeuener Ye³eevekeÀ HeefjCeeceeme keÀejCeerYetle þ© MekeÀles. veJeerve efJeceeveleUeJej pejer ÒeMveef®evn Demeues lejer l³eemeeþer le³eejer cee$e peesjele meg© Deens. KeejHegÀìer keÀeHeCes, lesLes ceeleer®es YejeJe ìekeÀCes nîee keÀeceebveer Jesie Oejuee Deens. l³eecegUs l³ee efþkeÀeCeer ³esCeeN³ee mLeueebleefjle He#³eebveermeg×e ogmejs He³ee³e& MeesOeC³eeme meg©Jeele kesÀueer Deens. l³eecegUs He³ee&JejCee®ee meceleesue jeKee³e®ee Demesue lej DeeHeu³eeuee peueeMe³e DeeefCe Kee[er Heefjmej Jee®eJeuee Heeefnpes. ³ee ¢äerves keÀener DeeMes®ess efkeÀjCener efomele Deensle. vegkeÀleer®e jep³e Jev³epeerJe ceb[Ueves cebgyeF&peJeU leerve He#eer DeYe³eejC³eebvee HejJeeveieer efoueer Deens. ³eeceO³es efMeJejer - ceentue, HeeCepes – GjCe DeeefCe veJeer cegyebF&leerue Heece yeer®e jes[ Jejerue Kee[er Heefjmeje®ee meceeJesMe Deens. DeMee keÀener efveCe&³eebveer ³esCeeN³ee efHe{eruee ner He#eer mebHeoe Heene³euee efceUsue DeMeer DeMee Deens.

Profile for Paryavaran Dakshata Mandal

February 2016  

Aapala Paryavaran Magazine February 2016

February 2016  

Aapala Paryavaran Magazine February 2016

Advertisement