Page 18

18

HegÀueJee

keÀUce... Mitragyna Parvifolla Debpevee osJemLeUs ë 93245 65060

DeeHeu³eekeÀ[s efJeHegue JevemebHeoe Deens. ner JevemebHeoe kesÀJeU jeveeJeveele®e veener lej l³ee®es GuuesKe DeeHeu³ee mebmke=Àleer, HeewjeefCekeÀ keÀLeebceO³es, keÀeJ³eele, Jeeæ[ce³eele neslees. DeeHeu³eekeÀ[s peMeer JevemebHeoe Deens. leMeer®e Yee<eeb®eerner efJeHeguelee Deens. l³eecegUs yeN³ee®eoe SKeeoer J³ekeÌleer vescekebÀ keÀesCel³ee Je=#eeyeÎue yeesueles ns®e keÀUle veener. yejb, lesJe{b®e veener. SkesÀkeÀe Yee<esle SKeeÐee Je=#eeuee DemebK³e veeJeb Demet MekeÀleele. GoenjCeeLe& pej legcnebuee kegÀCeer Jemebleêgce, ceOetueer, jmeeueer, menkeÀej, megceove, Jemebleogle, HeerkeÀJeuueYe ns SkeÀe®e Je=#ee®es veeJe Deens Demes meebefieleues lej Heìsue keÀe? DeeefCe nîee Je=#ee®es veeJe DeesUKee³euee meebeif eleues lej meebielee ³esFu& e keÀe? ne Je=#e cnCepes Deebyee! Je= # eeb ® ³ee common names ®eer , mLeeefvekeÀ veeJeeb®eer ner®e lej iebcele Deens. cnCetve Meem$eer³e veeJeebveer Je=#eebvee DeesUKeCeb ns GÊece. Meem$eer³e veeJeb pejer DeJeIe[ Jeeìueer lejer leer mecepegve Iesleueer keÀer l³ee®³eele o[uesueer iebcele keÀUles. Deepe®ee Je=#e keÀUce. nîeeuee HeCe DemebK³e mLeeefvekeÀ veeJeb Deensle. OeekeÀìe keÀobye, ueIeg keÀobye, kewÀce, keÀuece, ceg[ b er Demes DeeefCe lesJe{s®e veener lej ces I eog l eeleuee `lJelmeb H ekeÀe& l e HegueefkeÀleefceveer Òeew{Heg<Hes keÀocyew' ne DeeHeu³eeuee Heef j ef ® ele Menjer keÀob y e vemeg v e peb i eueele Dee{UCeeje keÀUce Je=#e®e Deens. Demes nîee Je=#ee®es ®eenlesner YejHegj ÒeceeCeele meeHe[leerue. DeMeeJesUer vescekeÀe Je=#e keÀesCelee ns DeesUKeCeb Kej®e DeJeIe[ peeleb. ceie, JevemHeleer Meem$e%e leke&ÀefJe®eej keÀjleele. Pee[eb®ee GuuesKe, meboYe& leHeemeleele. Pee[eb®es iegCe, Heeveb-HegÀueb, meieUe®e leHeeme keÀjleele. cnCetve®e Meem$eer³e veeJe JeeHeju³eeme peieYejele kegÀþsner pee veeJe les®e jeefnue DeeefCe keÀenerner celeYeso nesCeej veener. Mitragyana parvifolia , keg À U - Rubiaceace keÀUce. Parvifolia cnCepes ueneve Heevee®ee. DeeHeu³eeuee Heefjef®ele Demeuesu³ee keÀobye Je=#ee®³ee kegÀUeleuee®e. oesIeebceO³es KegHe meec³e, HeCe yejs®e HeÀjkeÀner. keÀobyee®es HegÀue pemes, lemes®e nîeeb®esner. ieesìer HegÀueesje, efHeJeUì -efnjJeì jbiee®eer DemebK³e HegÀueb yee@ue Jej Kees®eues DemeeJes DeMeer efomeleele

HeCe keÀobyee®eer HegÀueb peemle ceesþer, lepesueoej DeeefCe ìJeìefJele. keÀoeef®ele nîeecegUs®e keÀobye yeepeer cee©ve peelees DeeefCe keÀUbyeeb®ee GuuesKener nesle veener. lemes Demeues lejerner keÀUbye ne DemebK³e Deew<eOeer iegCeOecee¥veer Yejuesuee SkeÀ GÊece Je=#e Demeu³eecegUs l³ee®eer oKeue I³ee³euee®e nJeer DeeefCe ueeieJe[ner Jee{e³euee nJeer. keÀUce Je=#e Yeejleele peJeUpeJeU meieUerkeÀ[s Dee{Ulees; ceneje<ì^ele lej meieUerkeÀ[s. ceeleer DeeefCe YeesieewefuekeÀ HeefjefmLeleerÒeceeCes ³eeb®eer Jee{, Gb®eer DeeefCe Iesj ueneve-ceesþe neslees. keÀeUer ceeleer, veÐee-veeu³eeb®³ee peJeUHeeme ne Je=#e Dee{Uuee lej Yeuee ceesþe Hevveeme-meeþ HetÀì Gb®e, mejUmeesì, Kees[euee meieUîee yeepetbveer HegÀìuesu³ee HeÀebÐeebcegUs Hemejuesuee jepemJeer Je=#e®e Jeeìlees. HeeveieUer®³ee pebieueebceO³es ne Je=#e cegyeuekeÀ ÒeceeCeele meeHe[lees. HeeveieU Peeuesuee, JeeUuesuee, jKejKeerle HeÀebÐeeb®³ee Je=#eeuee pesJne veJeerve HeesHeìer HeeueJeer ³esles DeeefCe mebHetCe& Je=#e Yeªve peelees, lesJne cee$e keÀeefueoemee®ee ne®e keÀobye Demeb Jeeìleb. keÀUce®eer Heeveb keÀenerMeer efyeyy³ee®³ee HeeveemeejKeer iees u eeke= À leer , oer [ -oes v e yees ì Yej ueeb y eer ® eer , meceesjemeceesj ³esCeejer. veefJeve Heeveebvee stipules ®eb mebj#eCe Demeleb. Heeveb Deeu³eeJej les ieUgve peeleele. HeÀg u eb ies b o s o ej, Heeb { jìef H eJeUs veepeg k eÀ, megJeeefmekeÀ. DemebK³e HegÀue SkeÀ$e Demeu³eeves meyebOe ieg®í ns SkeÀ HegÀue DemeeJeb Deme Yeemeleb. HeÀU keÀ[keÀ Demeleb. les Hesju³eeme DemebK³e jesHeb ³esleele. Menjeleu³ee yeeieeb c eO³es ueeieJe[ keÀjC³eemeeþer®ee GÊece Je=#e Deens. nîeeJej keÀceeb[j HegÀueHeeKejb Deb[er Ieeueleele DeeefCe l³eeb®³ee DeUîee Heesmeu³ee peeleele. l³eecegUs Butterfly garden meeþer GÊece Je=#e. JewÐe, Jewogb®ee ne DeeJe[lee Je=#e. nîee®eer cegUs DeeefCe meeue JeeHeªve leeHe DeeefCe Heesìe®es efJekeÀej yejs nesleele. Heesìe®eer peUpeU, efJe<eÒeeMeve, KeeskeÀuee nîeebveer yeje neslees Demesner cnCeleele. Heeveeb®ee jme peKece yejer keÀjC³eemeeþer JeeHejleele. nîeeleues flavonoids, glycosides DeeefCe tannin ns keÀe³e& keÀjleele. ueekegÀ[ HeeC³ee®³ee mebHekeÀe&le ³esle vemesue lej ®eebieues efìkeÀleb.

Profile for Paryavaran Dakshata Mandal

February 2016  

Aapala Paryavaran Magazine February 2016

February 2016  

Aapala Paryavaran Magazine February 2016

Advertisement