Page 13

13

yeer Heesìele ceesþîee ÒeceeCeele meeþJetve efvecee&Ce keÀjlees. MebkeÀj®eer DeeefCe ceePeer cew$eer pescelesce SkeÀ®e Je<e&. lees meneJeerceOes iesuee DeeefCe l³ee®eer MeeUe megìueer. ieeJekeÀjer DeeefCe Heesueermeeb®³ee OeekeÀeves l³ee meJe& kegÀìgyb eebme ieeJe mees[eJes ueeieues. peeC³eeHetJeea meeOeejCe one efoJeme DeeOeer mebO³eekeÀeUer lees ceeP³ee Iejer Deeuee neslee. Debie efYepeuesues, LejLej keÀeHele DemeCeejs Mejerj, ®esnje keÀeUpeerves $emle neslee. lees DeeF&meceesj yemeuee DeeefCe cnCeeuee ``cee³e, Iejer keÀeueJeCeemeeþer JejCe oslee keÀe? yeeHeeves leCeceesj HekeÀ[tve Iejele DeeCeuee Deens. ceer l³ee®³eeMeer ue³e Yeeb[uees. lej cnCelees keÀmee, ceeuekeÀekeÀ[tve keÀeueJeCe DeeCe. ceer ³eeuee Hejle ieJeleele vesTve mees[lees. cee³e, legcner lejer l³eeuee Jee®eJee!'' DeeF&ves l³eeuee peJeU IesTve ceeþs HeelesuesYej JejCe osTve Iejer HeeþJeues. DebOeej DeeefCe Deblej ³eecegUs F®íe Demetvener l³ee legjsJeeu³ee megboj leCeceesjeuee mHeMe& keÀjeC³ee®eer ceePeer F®íe leMeer®e jeefnueer. ogmeN³ee efoJeMeer MebkeÀj MeeUsle Deeuee. ceOeu³ee megÆerle yeeHeeves l³ee He#³eeuee je$eer®e keÀmes ieJeleeceO³es mees[tve efoues ns nmetve meebiele neslee. leCeceesj, l³eeuee efpeJeoeve osCeeje MebkeÀj HeJeej DeeefCe l³ee®eer leer Jemleer ceuee DeepeHe³e¥le keÀOeerner Yesìueer veener. 2003 meeueer keÀewmlegYe Heeb{jerHeeb[s ³ee DeefleMe³e ng<eej JeveDeefOekeÀeN³eeves JeeefMece, ³eJeleceeU, keÀejbpee Yeeieeleerue HeejOeer peceeleeruee yejesyej IesTve leCeceesjeb®es j#eCe kesÀues. HeejOeer ner YeìkeÀer peceele. efpeLes Heef[keÀ peefceve efomeles efleLes les Leebyeleele. peveeJejebmeeþer ®eeN³ee®eer J³eJemLee keÀjleele. uenevemee HeeCeermeeþe DeLeJee íesìs leUs Demesue lej pJeejer, yeepejermeejKes HeerkeÀ Iesleele DeeefCe GojefveJee&n keÀjleele. Gb®e ieJele, H³ee³euee HeeCeer DeeefCe l³eeuee pees[tve Lees[er le=CeOeev³ee®eer Mesleer Demesue lej leCeceesjebmeeþer ne Glke=À<ì DeefOeYeeme. keÀewmlegYeves ³ee peceeleerceOeu³ee le©Ceebvee ®eeN³eemeeþer pebieuee®ee Yeeie GHeueyOe keÀªve efouee. leCeceesjeb®es j#eCe keÀjC³ee®eer peyeeyeoejer l³eeb®³eeJej meesHeJeueer. meesyele efvemeie& jKeJeeueoej cnCetve JeveKeel³eekeÀ[tve ceeefmekeÀ GlHevve efceUJetve efoues DeeefCe Yeejleer³e GHeKeb[eleerue otecf e&U DeMee ³ee He#³eeb®es KeN³ee DeLee&ves j#eCe kesÀues. HeeJemeeUe ne ³ee He#³ee®ee DeeJe[lee $eÝlet. jep³eejep³eeceOeerue HeeJemeeUîeeÒeceeCes ne He#eer mLeueeblej keÀjlees. ceneje<ì^eletve, iegpejele, keÀvee&ìkeÀ, DeebOe´ÒeosMeceOes meHeeì peefceveerJejerue ieJeleeU kegÀjCeele l³ee®es JeemleJ³e Dee{Ules. vesnceer SkeÀìe, keÌJeeq®ele pees[erves efomeCeeN³ee ³ee He#³ee®³ee vejeuee meceeieceve nesC³eeDeeOeer efvemeie& osJelesves yeneue kesÀuesu³ee mebog jlescegUs HeejOeer peceeleerkeÀ[tve efMekeÀejer®³ee ceeO³eceeletve peemle OeeskeÀe Demelees. oesvner keÀeveeb®³ee Heeþerceeietve GieJeuesu³ee mene Fb®e ueebyeer®³ee ®eej ®eej DeekeÀ<e&keÀ legN³eecegUs Gb®e ieJeleele meg×e ne ueebyetve efomelees, l³ee®³ee G[er ceejC³ee®³ee peeiesJej peeUs HemejJetve l³eeme HekeÀ[ues peeles. DeJewOe efMekeÀej, ve<ì Peeuesueer ieJeleeU kegÀjCes Deepe ³ee He#³eeme IUCN ®³ee 2011 ®³ee ueeue³eeoerle mLeeve osC³eeme keÀejCeerYetle þjueer Deensle.

efkeÀìkeÀveeMekeÀeb®ee JeeHej, ieJele ve<ì keÀjC³eemeeþer JeeHejuesueer leCeveeMekesÀ; l³eecegUs leCeceesje®es cegK³e Devve Demeuesues efkeÀìkeÀ, yes[keÀeb®eer íesìer efHeuues, mejHeìCeejs HeeueermeejKes ÒeeCeer, ieJelee®³ee yeer³ee, ueneve HeÀUs, le=CeOeev³es Deepe efceUle veener. YetkesÀves J³eeketÀU nesTve cejCe HeeJeuesu³ee leCeceesjeb®eer mebK³ee HeÀej ceesþer DemeeJeer. DeefleMe³e ueepeeUt Demeuesuee ne He#eer HeÀkeÌle Òeele:keÀeueer Je mee³ebkeÀeUer®e Devve ûenCe keÀjlees. leCeceesje®eer ceeoer vejeHes#ee DeekeÀejeves Lees[er ceesþer Demeles. ³ee He#³ee®es Iejìs oeì ieJeleele peefceveerJej®e Demeles. l³eeceO³es efnjJeì keÀj[îee jbiee®eer 3 DeLeJee 4 Deb[er Demeleele Deb[er ceeoer®e GyeJeles. 21 efoJemeeveer efHeueeb®ee pevce neslees. ceneje<ì^ele HetJeea DeveskeÀ leCeceesj nesles, Deelee HeÀkeÌle JeeefMece efpeunîeeleerue keÀejbpee leeuegke̳eele pescelesce 20 He#eer Dee{Uleele. les meg×e JeveKeel³eeves HeejOeer peceeleeruee neleeMeer Oe©ve mebjef#ele kesÀuesues. oesve Je<ee¥HetJeea meHìsyb ejceOes SkeÀe Heefj<eosmeeþer ceer JeeefMeceuee iesuees neslees. lesJne Deece®eer keÀejbpee Yesì Dee³eesepf ele kesÀueer nesleer. DeveskeÀ ÒeeO³eeHekeÀ ceb[Uer lesLeerue ceþeceO³es Meeblelee MeesOele nesleer DeeefCe ceer cee$e Jes[îeemeejKee leCeceesje®³ee MeesOeele YeìkeÀle neslees. #eCeYej SkeÀ efomeuee DeeefCe ieJeleele De¢M³e Peeuee. efce$eebveer efouesu³ee Hes{îeeb®³ee ÒemeeoeHes#eener leCeceesj oMe&vee®ee lees SkeÀ #eCe ceuee meg¢{ efvemeiee&®³ee efkeÀleerlejer peJeU IesTve iesuee. ceeieerue Je<eea leueeJe mebJeOe&vee®³ee efveefceÊeeves Dee³eesefpele SkeÀe Deeblejje<ì^er³e yewþkeÀermeeþer ceer Heg<keÀjuee DeeefCe lesLetve peJeU®e Demeuesu³ee Depecesjueener iesuees neslees. GÎsMe neslee leCeceesje®ee MeesOe. DepecesjHeemetve 35 efkeÀ.efce. DeblejeJej `meesvekeÀeueer³ee' ³ee efþkeÀeCeer jepemLeeve mejkeÀejves 30 SkeÀj peeiesJej ceesþs ieJeleeU kegÀjCe le³eej kesÀues Deens. Mesleer Keel³eeleHexÀ lesLes `kegÀb oe' ieJele Hesjues peeles. Deepe ³ee #es$eele ceesþîee ÒeceeCeele leCeceesj Heene³euee efceUleele. JeveKeel³ee®³ee ceeie&oMe&keÀebyejesyej ceer uegìuesuee leCeceesj oMe&vee®ee keÀe³e&¬eÀce ceuee Heg<keÀjceu³ee peieeleerue SkeÀcesJe ye´ïee cebefojeHes#eener kesÀJe{elejer peemle Deebveo osTve iesuee. Deevebo efceUJeC³ee®eer, lees ÒeeHle keÀjC³ee®eer p³ee®eer l³ee®eer He×le JesieUer Demeles. ceer veeefmlekeÀ Deefpeyeele veener. ieoea vemeuesu³ee He³ee&JejCeÒesceer cebefojele osJeosJeleeb®³ee menJeemeele ceePes Yeeve njJeles. cee$e pesJne efvemeie& DeeefCe ceeveJeefveefce&le ceboerj nîeeb®³eeceO³es efveJe[ keÀjC³ee®eer JesU ³esles lesJne ceePeer HeeJeues meJe& ÒeLece efveme&ie osJeles®³ee cebefojekeÀ[s®e JeUleele. efveme&ieosJeles®ee Keje mesJekeÀ ceveg<³e®e Deens ns ceuee HeejOeer peceele DeeefCe leCeceesj ³eeb®³eeceOeerue meg¢{ veel³eeJe©ve mecepeues. efvemeiee&Meer DeeHeues Demes®e veeles DemeCes ner He#eer mebJeOe&ve DeeefCe mebj#eCeemeeþer keÀeUeb®eer iejpe Deens Demes ceuee Jeeìles! legcneuee? ¬eÀceMeë

Profile for Paryavaran Dakshata Mandal

February 2016  

Aapala Paryavaran Magazine February 2016

February 2016  

Aapala Paryavaran Magazine February 2016

Advertisement