Page 11

11

ueeietve meceeve DeblejeJej DemeCeeN³ee JeeUt - kebÀieesN³eebveer ³egkeÌle Demeleele. ns keÀebieesjs megJesueeb®eueer lemes®e GbHeleìer³e (littoral and sublittoral) #es$eele HewÀueeJeuesues Demeleele. mecegêmveeveemeeþer ³ee HegUCeer HeÀejMee Deuneooe³eer Demele veenerle. - DeHeJeleea³e + GOeeCe HebkeÀmlejer³e (Reflective + mudflats) GOeeCe Òeeyeeu³e DemeCeeN³ee Je De©bo DeHeJeleea³e YejleerkeÀeueerve HegUCeer Yej[ DeJemeeoeves yeveuesu³ee Demetve Heg{erue Yeeieer keÀenerMes les keÀener menm$e efceìj ©bo Je peJeUHeeme meceleue ef®eKeuece³e HeÆe Demelees. KeepeCe JevemHeleer ³ee mebjef#ele HegUCeerJej menpe Jee{leele. mecegêieceve DeMee HegUCeeRJej peJeUHeeme DeMeke̳e Demeles. - DeHeJeleea³e + Hee<eeCeÒemlej (Reflective + rock flats) : Jej JeCe&ve kesÀuesu³ee DeHeJeleea³e, YejleerkeÀeueerve HegUCeeRÒeceeCes®e ³ee HegUCeer Demetve ³eeb®³ee peuemeefvveOe Yeeieer Ke[keÀeU Òemlej efometve ³esles. ³ee HegUCeeRJej Yejleer Deesnesìer ÒeyeU Demetve ueeìeb®es yeU Je Gb®eer keÀceer Demeles.DeMee HegUCeerbJej MewJeeue Je efJeefJeOe ÒeeC³eeb®eer efJeefJeOelee Je Ievelee ue#eCeer³e Demeueer lejer mecegêmveeveemeeþer ³ee HegUCeer keÀceeueer®³ee Demegjef#ele Demeleele. Jejer u e Jeieea k eÀjCeeJ³eef l eef j keÌ l e Heg U CeeR ® es Yet © ef H ekeÀ (Geomorphological) Jeefie&keÀjCe kesÀues peeles. ³ee keÀefjlee #ejCe / DeHej#eCe Ie[Jetve DeeCeCeejs IeìkeÀ ueeìeb®³ee KeUeU (wavewash) DeeefCe JeeoUebojc³eeve leìe®³ee efoMesves nesCeejs DeJemeeoe®es HeefjJenve (transport of sediments) ³ee iees<ìeRJej Yej efouee peelees. JeeoUeb®³ee ÒeYeeJeeves nesCeeN³ee DeJemeeoe®³ee HeefjJenveeJej HegUCeeR®³ee DebieYetle iegCeOecee¥®ee HeefjCeece nesle Demelees. ns iegCeOece& Keeueerue ÒeceeCes. ueeìeb®es KeUeU #es$e (wavewash area) : JeeoUele pesJne mecegêe®eer HeeleUer efkeÀveejer YegYeeiee®³ee leguevesle DeefOekeÀ Gb®eeJeles, lesJne mecegêe®es HeeCeer HegUCeerJej Hemejles. ³eecegUs HegUCeer Jejerue JeeUt ceesþîee ÒeceeCeele peefceveer®³ee efoMesves HebK³ee®³ee DeekeÀejele efJe#esefHele nesles. efkeÀveeje JevemHeleer efJenerve, keÀceer Gb®eer®ee Je JeeUt®³ee ìskeÀ[ebefJejefnle Demelees lesJne JeeoUer KeUeUe®ee HeefjCeece DeefOekeÀ leerJe´ Demelees. ©bo HegUCeerJej ne KeUeU ®eeojermece Hemejlees HeCe De©bo HegUCeeRJej l³eecegUs DeHej#eCe (erosion) DeLeJee Ie<e&Cepev³e efPepe nesles. JeeUt - ìskeÀe[eb®eer Gb®eer Je meueielee : JeeoUer DeeJesiee®ee DeeIeele HegUCeer®³ee Gb®emeKeuelesJej lemes®e DeJejesOeer JoerHeeb®³ee DemeC³ee - vemeC³eeJej þjlees. Gb®e, HeeefMJekeÀ meueielee (lateral continuity) DemeCeejer Je Pee[esN³eeveer ³egkeÌle HegUCeerJb ej JeeoUer DeeJesiee®ee HeefjCeece veieC³e Demelees. JeeUg- ìskeÀ[îeebceOeerue Keb[ DeLeJee HeÀìer ³eeletve JeeoUer DeeJesiee®es HeeCeer Iegmetve meKeue Yeeieele KeUeU ÒeveeU (overwash conduits) le³eej nesleele. HegUCeeR®eer ©boer ë JeeoUe®³ee ÒeeLeefcekeÀ DeeJemLesle HegUCeer ueeìebceOeerue Tpex®es DeHe#e³eve Ie[Jetve DeeCeleele. HeefjCeecemJe©He HegUCeeR®³ee ©boerJe©ve JeeoUe®eer DeeIeele #ecelee efveOee&efjle nesles. meeceev³ele: HegUCeer®eer ©boer 30 efceìj Oejueer peeles Je ³ee letuevesle

HegUCeer®es JeieeakeÀjCe ©bo Je De©bo ³ee ieìebceO³es kesÀues peeles. - Goiele JeeuegkeÀemleg (emergent sandbars) - p³ee HegUCeeRJej JeeUt cegyeuekeÀ ÒeceeCeele Demeles, lesLes ueeìe Je ÒeJeenebcegUs JeeUgkeÀCeeb®es HeefjJenve nesTve Godieeceer JeeuegkeÀemleg yeveleele. meeceev³ele: Yejleer®³ee cegKeemeefvveOe GLeU HeeC³eele ns JeeuegkeÀemleg le³eej nesleele Je leìekeÀ[s mejkeÀle HegUCeer®ee®e Yeeie yevet MekeÀleele efkebÀJee Je<e&&vegJe<e& l³ee®e peeieer meeþtve DeKesjerme ueneve - ceesþer yesìs yeveJet MekeÀleele. pesLes ns JeeuegkeÀemleg efkeÀveeN³eekeÀ[s mejkeÀleele lesLes De©bo KeepeCes (lagoons) le³eej nesleele. JeeuegkeÀemlegbcegUs JeeoUer DeeJesieeme DeeUe yemetve HegUCeerb®es mebj#eCe nesles. efJekeÀeme (development) : HegUCeeRJej ceeveJeefveefce&leer efJekeÀeme Je l³ee®eer Ievelee ³eecegUs osKeerue JeeoUe®³ee DeeIeelee®ee HeefjCeece þjle Demelees. ueeìe Je ÒeJeeneb®³ee Dev³eesv³e ¬eÀer³eebJej ceeveJeefveefce&le yeebOekeÀeceeb®ee HeefjCeece neslees Je JeeoUer DeeIeelee®eer iebefYejlee þjles. pesJne JeeoUe®³ee DeeJesieeves GlHevve Peeuesu³ee JesieJeeve ÒeJeeneb®eer ieeþ leeþj (rigid) yeeOebkeÀeceebMeer He[les lesJne ns ÒeJeen efJe#esefHele (deflect) nesTve #egyOelee (turbulence) efvecee&Ce nesles. ³eecegUs mLeeefvekeÀ DeHej#eCe (erosion) Ie[tve ³esles. iee{ keÀeB¬eÀerì yeebOekeÀeceecegUs HegUCeer®b es Deleesveele vegkeÀmeeve nesT MekeÀles. - HegUCe mLee³eerkeÀjCe yeebOekeÀece : KetHeoe HegUCeeRJejerue efJekeÀemeekeÀeceeb®³ee mebj#eCeemeeþer mLee³eerkeÀjCe yeebOekeÀece (meeceev³eHeCes efYeble) kesÀues peeles. ns yeebOekeÀece HeeC³eeuee LeesHeJeC³eemeeþer efkebÀJee peefceveeruee Ke®et ve osC³eemeeþer kesÀues peeles. HeÀes[uesues Ke[keÀ, keÀeB¬eÀer쮳ee ®eewHee³ee DeLeJee lelmece pe[ HeoeLe& JeeHe©vener efmLejerkeÀjCe kesÀues peeles. Hejblet ³ee yeebOekeÀeceecegUs osKeerue Jej JeCe&ve kesÀu³ee ÒeceeCes ¬eWÀêerYetle (focussed) DeHe#ejCe nesT MekeÀles. cegyebF&leerue `jeCeer®ee nej' (Queen’s necklace) cnCetve DeesUKeuee peeCeeje cejerve [^eFJeJejerue jmlee DeMee DeHe#ejCeecegUs Ke®eu³ee®eer yeeleceer Jee®ekeÀeb®³ee mcejCeele Demesueb ! mecegêmveeveemeeþer HeeC³ee®eer MegOolee Je megjef#eleleener ceespeueer peeles. l³eeceO³es peerJeeCet efveOee&jCe ie®e (microbial Assessment category) Je mJe®ílee Heefj#eCe ieì (sanitary inspection category) efveOee&efjle kesÀuee peelees. ³eeHewkeÀer peerJeeCet efveOee&jCe ieìebceO³es peerJeeCet mebK³ee Òel³eskeÀ efce . ueer. ceO³es 41 ntve keÀceer Demeu³eeme Glke=À<ì, 41 les 200 Demelee ®eebieuee, 201 les 500 Demelee HeeþHegjeJee DeeJeM³ekeÀ Je 50 ntve DeefOekeÀ Demeu³eeme JeeF&ì Demes ieì kesÀues peeleele. mJe®ílee Heefj#eCe ieìeceO³es iegoele Jeeme keÀjCeeN³ee FM®esjeref®e³ee keÀesuee³e ³ee peerJeeCetb®eer mebK³ee leHeemeueer peeles. ner mebK³ee Deieoer keÀceer Demeu³eeme HeeCeer GÊece, keÀceer Demeu³eeme HeeCeer ®eebieues, ceO³ece Demeu³eeme HeeCeer þerkeÀ, G®®e Demeu³eeme HeeCeer Kejeye Je Del³eg®®e Demeu³eeme HeeCeer IeelekeÀ mecepeues peeles. oesvner efvekeÀHe SkeÀ$e ueeJetve®e mecegêmveeveemeeþer HeeC³ee®eer ³eesi³elee Je megjef#elelee þjJelee ³esles.

Profile for Paryavaran Dakshata Mandal

February 2016  

Aapala Paryavaran Magazine February 2016

February 2016  

Aapala Paryavaran Magazine February 2016

Advertisement