Page 10

10 cusps). GOeeCee®³ee JesUer Gyebjþs Je êesCeerb®³ee efþkeÀeCe®eer Kees}er

yejer®e Demeceeve Demeuîeeves DevevegYeJeer Je }neve ceg}s ³eebvee HeesnC³eemeeþer OeeskeÀeOee³ekeÀ þjles. - DeeblejJeleea - }³eyeOod Gbyejþs HegUCeer (Intermediate – rhythmic bar beaches) : ³ee ÒekeÀej®³ee HegUCeeRceO³es meceeblej Gyebjþs Je l³eebveer JesieUîee kesÀ}suîee êesCeer Demeleele. JeeUt yeejerkeÀ Demeles Je HegÀìCeeN³ee }eìe 1 les 2 efceìj Gb®eer®³ee Demeleele. HegUCe keÀceeveer (beach cusps) megmHe<ì Demeleele, GOeeCe mece³eer êesCeer Je Gyebjþs ³esLeer} Kees}er Demeceeve Demeuîeeves DevegveYeJeer Je }nevei³eebmeeþer OeeskeÀe mebYeJelees . - DeeblejJeleea - DevegÒemLe Gbyejþs Je Kees®eer (Intermediate – transverse bars and rips) : keÀes<ece³e - iees}ekeÀej j®eves®es, meeOeejCe 50 les 150 efceìj ©boer®es DeeoUCe #es$e DemeCeejer ner HegUCe Deens. DeeoUCeeN³ee }eìe 1 les 1.5 efceìj Gb®eer®³ee Demetve HegUCeerJej ceO³ece les yeejerkeÀ keÀCeeb®eer JeeUt Demeles. HegUCeer®³ee yeensjer} yeepetme JeUCeoej keÀceeveer (beach cusps) Demeleele. Deµee HegUCeer keÀceer }ebìeceO³es mecegê mveeveemeeþer megjef#ele Demeuîee lejer Gbyejþs Je êesCeerbceOeer} Demeceeve Kees}ercegUs keÀeUpeer IesCes DeeJeµ³ekeÀ þjles. - DeeblejJeleer& - Deesnesìer JesefokeÀe (intermediate – lowtide terrace) : ³ee ÒekeÀeje®³ee HegUCeercb eO³es efkeÀveeN³ee}e Kesìvt e Jee}gkeÀemleg Demegve Deeke=ÀefleyebOe vemeCeeje DeLeJee Hegmeì HegUCe keÀceeveer DemeCeeje yeeefjkeÀ JeeUt®ee HeÆe lesJn{e Demelees. DeeoUCe }eìe 0.5 les 1 efceìj Gb®e Demetve efkeÀveeje }eìeb®³ee ceeN³eeHeemetve megjef#ele Demelees. Deesnesìer - Jeseof keÀe HegUCeer mveeveemeeþer megjef#ele Demeuîee lejer }eìeb®eer Gb®eer 1 efceìjntve DeefOekeÀ Peeuîeeme keÀeUpeer IesCes Deeiel³ee®es þjles. - DeHeJeleea³e - Gbyejþs Je êesCeer (Reflective + bars and rips) : ³ee ÒekeÀeje®³ee HegUCeer Deesnesìer keÀeUer }eìe HegÀìCeeN³ee Je Jee}gkeÀemleg lemes®e êesCeeRveer ³egkeÌle Demeleele. DeeoUCe }eìeb®eer Gb®eer 0.5 les 1.5 efceìj ojc³eeve Demetve JeeN³eeb®³ee yeUevegmeej leer keÀceer DeefOekeÀ nesles. Yejleer®³ee keÀeUele De©bo Je meueie DeeoUCe#es$eeJej }eìeb®ee ceeje neslees. Deesnesìer®³ee keÀeUele ©bo Je êesCeer DemeCeejs DeeoUCe #es$e efomeles. GOeeCe keÀeUer DeHeleìer³e DeeoU #e$eeyeensj megjef#ele mecegêmveeve keÀjlee ³esles HeCe Deesnesìer®³ee keÀeUele mecegêekeÀ[er} HeeC³ee®eer Dees{ HeesnCeeN³eebvee OeeskeÀeoe³ekeÀ þjles. GOeeCe ©HeYesefole (Tide - modified) HegUCeer : keÀceer Gb®eer Je yeU DemeCeeN³ee ueeìe Hejblet Yejleer- DeesnesìerceO³es ue#eCeer³e HeÀjkeÀ Demeuesu³ee efþkeÀeCeer GOeeCe - ©HeYesefole HegUCeer yeveleele. ueeìeb®eer Gb®eer 30 mes.ceer. ntve keÀceer HeCe Yejleer - Deesnesìer®³ee Gb®eerceO³es l³ee®³ee 3 les 15 Heì HeÀjkeÀ Demelees. ³ee HegUCeer®eW ÒekeÀej Keeueerue ÒeceeCes Demeleele. - DeHeJeleea³e + Deesnesìer - Jeseof keÀe (Reftective + lowtide terrace) : ³ee Keesue Yejleer keÀceeveer Je ceO³ece les Yej[ JeeUt Demeuesu³ee Je DekeÀefmcekeÀ Gleej Kebef[le nesCeeN³ee HegUCeer Demeleele. Deesnesìer®³ee JesUer cebo Gleeje®eer ©bo JesefokeÀe le³eej nesles. DeoUCe ueeìe 0.5 les

1.0 efceìj Gb®eer®³ee Demetve Yejleer®³ee ueeìeb®ee DeeJesie Del³ebeflekeÀ Gleeje®³ee cegKeeMeer Pesueuee peelees Je DeeoU #es$e®e vemeles. Debl³eeflekeÀ GleejecegUs GOeeCe keÀeUer DeMee HegUCeer yeeuekeÀ Je Je=Ooebmeeþer De[®eCeer®³ee þjleele. ueeìeb®eer Dees{ Deesnesìer®³ee keÀeUele DeefOekeÀ Demeu³eeves ³ee keÀeUele HeeC³eele GlejCes Oeeske̳ee®es Demeles. - DeHeJeleea³e + Gbyejþs Je êesCeer (Reflective + bars and rips) Deesnesìer®³ee keÀeUele ©bo DeeoUCe #es$e DemeCeeN³ee Je megmHe<ì Gbyejþs DeeefCe êessCeer DemeCeeN³ee ³ee HegUCeeRJej YejleerceO³es De©bo DeeoUCe #es$e Demeleb. ueeìeb®es yeU Je Gb®eer keÀceer Demeueer lejer Yejleer - DeesnesìerceOeerue HeÀjkeÀ l³ee®³ee DeveskeÀ Heìercb eO³es Demelees. GbyejþîeeJej ueeìe peesjeves DeeoUtve ÞesCeeRceO³es PesHeeJeleele. p³eecegUs ³ee HegUCeer mecegêmveeveemeeþer keÀceer megjef#ele þjleele. - DeHe#e³eeleerle (ultradissipitive) : G®®e - Tpex®³ee ³ee GOeeCeªHeYesefole HegUCeer meeceev³ele: keÀceer Gb®eer®³ee (0.5efce.) ueeìeb®³ee efþkeÀeCeer le³eej nesleele. HegUCeerJej yeejerkeÀ JeeUt Demeles Je Yejleer Deesnesìerntve KetHe®e yeueMeeueer Demeles. DeeoUCe #es$eeHeemetve leìJeleea Þes$eele mecegêmveeve megjef#ele efjleerves keÀjlee ³esles. GOeeCe Òeeyeu³e Demeuesu³ee HegUCeer (tide dominated beaches) : ³ee ÒekeÀeje®³ee HegUCeer Yejleer #es$eele yeveleele. ³esLes ueeìeb®eer Gb®eer Òee³e: keÀceer Demeles Je GOeeCee®eer Gb®eer ueeìeb®³ee 10 les 15 Heì JeeuegkeÀeÒemlejer³e DeefOekeÀ Demeles. DeMee HegUCeeR®es Keeueerue ÒeceeCes ÒekeÀej mebYeJeleele. - DeHeJeleea³e + JeeuetkeÀeHeì (Reflective + sandflats) : ³ee HegUCeer Del³eeflekeÀ Gleeje®³ee (3 - 10b ) Je veer®elece Tpex®³ee Yejleer - #es$eele Dee{Uleele. ³esLes Yej[ JeeUt Demeles Je Deeke=Àleernerve meHeeì JeeUt®ee mlej Demelees. l³ee®³ee Heg{s efkeÀl³eskeÀMes efceìj ©bo Je yeejerkeÀ JeeUtves yeveuesuee JeeUt®ee meHeeì Lej efomelees. yeueMeeueer Jeeje vemeleevee DeeoUCe ueeìe yevele®e veenerle. nîee ÒekeÀej®³ee HegUCeer He³e&ìkeÀebvee HeÀejMee Deeke=À<ì keÀjle veenerle. - DeHeJeleea³e + JeeUgkebÀieesjs (Reflective + sand eidges): ³ee ceO³ece Gleeje®³ee YejleerkeÀeueerve De©bo HegUCeer efkeÀveeN³eeuee

Profile for Paryavaran Dakshata Mandal

February 2016  

Aapala Paryavaran Magazine February 2016

February 2016  

Aapala Paryavaran Magazine February 2016

Advertisement