__MAIN_TEXT__

Page 1

He³ee&JejCe o#elee ceb[Ue®ee Ghe¬eÀce Yeeie 14 ~ DebkeÀ 7 ~ He=ÿmebK³ee 40 cetu³e ª. 40/1 ef[mesbyej 2017 RNI. NO. MAHMAR/2004/4361 THC-04/2017-2019 Post : Thane Central Division


Keoeveerle Dee{UCeejs keÀener He#eer efþHekesÀoej legleejer Wood Sandpiper

MeskeÀeìîee Black-winged Stilt

®e¬eÀJeekeÀ Ruddy Shelduck


mebHeeokeÀer³e.... : cegK³e mebHeeokeÀ ë

Òee. efJeÐeeOej JeeueeJeuekeÀj [e@. mebpe³e peesMeer : meuueeieej mebHeeokeÀ ë

[e@. Deefveue keÀekeÀes[keÀj [e@. DeªCe peesMeer [e@. nsce®ebê ÒeOeeve [e@. Meece DemeesueskeÀj [e@. mebpe³e osMecegKe : keÀe³e&keÀejer mebHeeokeÀ ë

keÀefJelee JeeueeJeuekeÀj Òee. keÌueeje keÀesefj³ee ë mebHeeove mene³³e ë

DeefJeveeMe Yeiele cegKeHe=ÿ ë efkeÀjCe ceesjs ceO³eHe=ÿ ë DeefJeveeMe Yeiele De#ejpegUCeer/mepeeJeì ë ceveer<e JeeIe

www.paryavaran.org apalaparyavaran@gmail.com vaw.paryavaran@gmail.com

Menjs, ceneveiejs Je cesì^es ³ee efJekeÀemee®³ee Jee{l³ee YetkesÀmeeþer vewmeefie&keÀ m$eesleeb®es GlKeveve Je JeeHej ³eeJej DeepeJej keÀesCeerner ueieece Ieeleuesuee veener. ³ee ÒeJeenele Jeenele Demeuesu³eebvee ³ee®eer peeCeerJe Peeueer lejerner ÒeJeenele GlejCeeN³eeb®eer mebK³ee Je DeekeÀeb#ee ue#eele Ieslee l³eeb®ee DeeJeepe #eerCe Deens. `GHeYeesieeveblej®es Jewjei³e' DeMeer MeeeqyokeÀ keÀesueebìer ceeªve JemegbOejs®³ee pewefJekeÀ ieleerves Jee{CeeN³ee efvemeie&mebHeÊeerJej ³eebef$ekeÀ keÀjeceleerves Ieeuee Ieeueleevee DeveskeÀ DeeIeele kesÀues Deensle. Menjeb®³ee Hejermejeleerue HegJeea®es efnjJesieej [eWiej Je me¿eeêer®³ee iegCeJeCe&veeceOes iegCeiegCeuesues keÀeleUe®es YeJ³e keÀ[s ³eeb®es ©Heeblej Ke[ye[erle Deesjyee[uesu³ee oie[eb®³ee KeeCeerceOes Peeues Deens. JemegbOejs®³ee MejerjeJej Peeuesu³ee ¿ee Ke[ye[erle peKecee DeeHeu³eeuee DemJemLe keÀjerle veenerle keÀe? lejerner efvemeiee&ves DeeHeu³ee®e ueskeÀjeuee, ceeveJeeuee l³ee®³ee ÒeceeoemekeÀì Heesìele Iesleues Deens DeeefCe ³ee Ke[ye[erle, efvejme Je ce=leJele DeMee oie[e®³ee KeoeveeRceOesner peerJevee®ee HejermemHeMe& kesÀuee Deens. oie[eb®³ee HeÀìeRletve Je=#ejepeer GieJeueer³e. keÀeleUeb®³ee Yesieebletve Peg[gHes, l³eeJej yeeie[Ceejs efkeÀìkeÀ, l³eemeeþer Deeuesues He#eer, Keesueieì oie[eb®³ee DeeWpeUerle meeþCeejs HeeCeer, l³eeceOeues peuepeerJe DeeefCe l³ee peuepeerJeebmeeþer DeekeÀeMeeletve otjJej ÒeJeeme keÀjCeejs ÒeJeemeer He#eerner #eCeYej Gleª ueeieues Deensle. ¿ee meJe& ceeveJeer Del³ee®eejeb®³ee HeeMeJeer KegCeeb®esner efvece&U DeMee peerJeme=<ìerle ªHeeblej Peeues Deens. ³ee DebkeÀeceOes DeMee®e ceeefnleerle Demeuesu³ee keÀener KeoeveeR®³ee veJ³ee pewJeJewefJeO³eeves ³egkeÌle mLeeveeb®ee Hejer®e³e keÀªve osC³ee®ee ne Òe³elve Deens. Kejlej ¿ee íesìîee Òe³elveebletve SJe{er ceesþer ceeefnleer meceesj ³esle Deens keÀer keÀoeef®ele `KeoeveeR®eer HejermebmLee' ne ³eeHeg{erue mebMeesOevee®ee efJe<e³e "ª MekesÀue. peue³egkeÌle efMeJeejeÒeceeCes®e peuemece=Oo Keoeveer DeMeerner ³eespevee l³eeYeesJeleer veJ³eeves GY³ee jneCeeN³ee peerJevemeeKeUeruee ceoleªHe nesFue. ³ee DebkeÀele KeoeveeR®³ee HejermebmLesyejesyej®e vesnceer®eer meojs - [e@.keÀeUs ³eeb®eer peueer³e HejermebmLesleerue Hevee& veoer, [e@. veeiesMe ìskeÀeUs mejeb®es o³eeUe®es Ie[îeeU, meercee efHeleUW®ee mee³eueWì efmÒebie®ee DevegJeeo, Þeeruelee efueefKele He³ee&JejCeer³e KesU Deeoer DeeHeu³ee Yesìeruee ³esle Deensle. mebHetCe& ceneje<ì^eleerue He#eerefce$eeb®es mebcesueve þeC³eele efo.25,26 veesJnWyej jespeer ³eMemJeer Peeues. ceneje<ì^eleerue He³ee&JejCeer³e meeefnl³e mebcesueve efo.10 peevesJeejeruee peUieeJe ³esLes nesCeej Deens. l³ee®³ee DeO³e#eHeoer efveJe[ Peeu³eeyeÎue cee. JeerCeepeer ieJeeCekeÀj ³eeb®es neefo&keÀ DeefYevebove! efo. 26,27,28 peevesJeejer ojc³eeve meHe&efce$e mebcesueve DeeefCe meHe&efJe%eeve Heefj<eo cene[ ³esLes mebHevve nesle Deens. l³eemeeþerner Deece®³ee MegYes®íe!


ÒeecegK³eeves veÐee, iees[îee HeeC³ee®eer mejesJejs ³esLes Dee{UCeejs jeKeer yeokeÀ. ns He#eer mLeeefvekeÀ mLeueeblej keÀjleele. yeokeÀeSJe{e®e Hejbleg ®eCeerves ceesþe Demeuesuee ne He#eer keÀvee&ìkeÀ DeeefCe keÀeefMcej®ee efveJeemeer He#eer Deens.

Yeeie ë 14 ~ DebkeÀ ë 7

The Indian spot-billed duck is a large dabbling duck which is a non-migratory breeding duck throughout freshwater wetlands in the Indian subcontinent.

~ He=ÿmebK³ee ë 40

KeeCe ë SkeÀ HeefjmebmLee

~ [e@. efveefuecee kegÀuekeÀCeea

5

KeeCe HeeCemebmLesleerue He#eerJewYeJe

~ efkeÀjCe ceesjs

6

KeeCeeR®ee HeeC³eeJej nesCeeje HeefjCeece ~ [e@. ef®e$ee peesMeer YetJesef<ìle peueer³e HeefjmebmLee ~ [e@. Heg©<eesÊece keÀeUs Demes ceuee Jeeìles... legcneuee? ~ [e@. veeiesMe ìskeÀeUs

7 9 12

ÒeMve legce®ee... GÊej efJe%eevee®es

~ [e@. megOeerj ceesW[keÀj

14

DeeefCe Jemeble mleyOe Peeuee

~ DevegJeeo ë meercee efHeleUs

15

HegÀueJee ë JeeUe

~ Debpevee osJemLeUs

18

efkeÀìkeÀeb®³ee efJeMJeele ~ cekeÀjbo kegÀuekeÀCeea, ³egJejepe iegpe&j ceeveJeefveefce&le Keoeveer Je He³ee&JejCe ~ DeefJeveeMe Yeiele

23 24

Menjer HeefjmebmLeeb®es DeefmlelJe peHet³ee ~ efMeuHee kegÀuekeÀCeea

25

He#eerefce$e mebcesueve

26

Jeelee& He$e

~ ÒeefleefveOeer

27

DebkeÀ oj ceefnv³ee®³ee 1 leejKesuee Heesmìeletve jJeevee neslees. p³ee Jee®ekeÀebvee 10 leejKesHe³e¥le DebkeÀ efceUeuee vemesue l³eebveer l³ee ceefnv³ee®³ee 15 leejKesHe³e¥le þeCes keÀe³ee&ue³eele keÀUJeeJes. (ogjOJeveer ë 022-2541 1633. mekeÀeUer 11 les mee³eb. 6) l³eebvee DebkeÀ HeeþJeC³ee®eer J³eJemLee keÀjC³eele ³esF&ue. l³eeveblej Deeuesu³ee le¬eÀejeR®eer oKeue Ieslee ³esCeej veener. le¬eÀej keÀjleevee veeWoCeer/HeeJeleer ¬eÀceebkeÀ osCes DeeJeM³ekeÀ Deens. - J³eJemLeeHekeÀ

®es Jeie&Ceeroej Jne Jeeef<e&keÀ : ©. 400

ÜwJeeef<e&keÀ : ©. 800

Heb®eJeeef<e&keÀ : ©. 1800

HejosMeer Jee®ekeÀebmeeþer ë Jeeef<e&keÀ ©. 2500/Abandoned.... A Blessing in Disguise? Mighty Ranges as Blessings Of Birds and Bees The Query of Quarries The Himalayas Environmental Game Endangered Plants of Maharashtra

I I I I I I I

Prof. Clara Correia Dr. Shubhda N. Savant Nivedita Kothare Prof. Clara Correia kalpanma Malani Shreelata Menon Anita Kindre

ceeefmekeÀeletve ÒekeÀeefMele Peeuesu³ee celeebMeer mebHeeokeÀ mencele Demeleerue®e Demes veener.

28 29 30 32 34 35 37

DeeHeueer Jeie&Ceer ceveerDee@[&j, [er.[er. Üejs efkeÀbJee yeBkeÀ Dee@HeÀ Fbef[³ee, þeCes Keeles ¬eÀ. 004310110007618 ³ee Keel³eele (Dee³e.SHeÀ.Sme. meer. keÀes[ BKID0000043) Sve.F&.SHeÀ.ìer. ves pecee keÀª MekeÀlee.

ke=ÀHe³ee OeveeosMe `DeeHeueb He³ee&JejCe' (Apala Paryavaran) ³ee veeJeeves keÀe{eJee. ns ceeefmekeÀ ceeuekeÀ, ÒekeÀeMekeÀ He³ee&JejCe o#elee ceb®e ³eeb®³eemeeþer mebHeeokeÀ Òee. efJeÐeeOej JeeueeJeuekeÀj ³eebveer meeF& ieCesMe cegêCeeue³e, keÀUJee ³esLes cegefêle keÀsues Je DeeHeueb He³ee&JejCe - ieeUe veb. 15, oeoespeer keÀesW[osJe mìs[er³ece, Keejìve jes[, þeCes (He) 400 601 ³esLes ÒekeÀeMeerle keÀsues. mebHeke&À ë 022-2541 1633


9

Yeejlee yeenjseure veÐee : Hevee& veoer upload.wikimedia.org

YeJtees<fìle peuee³re HeejfmembLee uesKeebkeÀ 9

Iejielgeer mee[bHeeCeer Je ceuwee ³ee®beer Yej He[le Deen.s ³eeceU g s Je peibeuelee[secreU g s neCseeN³ee ekfeÀveeN³ee®b³ee DeHe#ejCeeceU g s veoe®r³ee HeeC³ee®eer ie{U g lee, #eejlee, Deecuelee, pe[ Oeele®bges ÒeceeCe Fl³eeobecReO³es Jee{ Peeueer Deen.s HeeC³eeleeure eJfeêeJ³e ÒeeCeJee³et keÀceer nelse ®eeueuee Deen.s HeeC³ee®es leeHeceevener Jee{le Deen.s ³ee meJe®&ee HeeC³ee®³ee He³seleJsej Je l³eeleeure peJweeJfeeJfeOeleJsej eJfeHejelre HeejfCeece nelse Deen.s

Òee. Heg©<eesÊece keÀeUs 93225 07685

Hevee& (Parana) ner 4880 efkeÀ.efce. ueebyeer®eer oef#eCe DecesefjkesÀleueer DecesPee@ve veblej®eer ogmeN³ee ¬eÀceebkeÀe®eer ueebye veoer Deens. ner veoer oef#eCe DecesefjkesÀ®³ee oef#eCe-ceO³e ÒeosMeeleerue ye´eefPeue, He@jeiJes DeeefCe DepeWì& ervee osMeebletve Jeenles. efle®es Hevee& ns veebJe legHeer Yee<esleerue Heje jsns DeesveeJee efkebÀJee meeieje meceeve ³ee veeJee Jeªve He[ues. Hevee& Je efle®³ee GHeveÐeeb®es SkeÀef$ele Keejss 2800000 Jeie& ekfeÀueeescfeìj Hemejues Demevte les mebHetCe& He@jeiJes, oef#eCe ye´eefPeue®ee yengleebMe Yeeie, GÊejer DepeXìervee Je yeesueerefJn³ee®ee keÀener Yeeie J³eeHeles. GªiJes veoeruee pej Hevee&®eer GHeveoer ceeveueb lej efle®es HeeCeueesì #es$e GªiJes osMee®eener DeefOekeÀlece YetYeeie J³eeHeles.Hevee& veoer ÒeCeeueer letve DeìueebefìkeÀ cenemeeiejele Hees®eCeejs HeeCeer ns ef c eef m eef m eHeer veoer ® ³ee HeeC³ee®³ee IeveHeÀUe®eer yejesyejer keÀjles. oef#eCe ye´eefPeue ceOeerue He@jevewyee Je efj³ees ûeev[s ³ee veÐeeb®³ee mebieceeletve Hevee& veoer yeveles Je megceejs 620 efkeÀ.efce Jejerue He@jeiJes osMeeleu³ee meeuìes osue iJewje (Santos del Gaira) ³ee

Menje peJeU ³esles. HetJeea FLes Hevee& veoerJejerue meele ìHH³eebceOes JeenCeeje efveleeble megboj Demee mesìs keÌJes[e (Sete Qedas) OeyeOeyee neslee. l³ee®eer leutevee oe#feCekseÀ[eure peieÒeemfe× FiJeePet (Iguazu) OeyeOey³eeMeer kesÀueer peele Demes. meve 1984 ceO³es FìwHeg (Itaipu) OejCe keÀe³e&jle Peeu³eeJej ne OeyeOeyee OejCee®³ee efJemleerCe& peueeMe³eele uegHle Peeuee. ³ee Heg{erue 200 efkeÀ.efce Hevee& veoer oef#eCeieeceer Demetve FiJeePet veoer®³ee mebieceeHe³e¥le efle®ee Yeeie ye´eefPeue Je He@jeiJes osMeeb®eer mejnÎ cnCetve DeesUKeuee peelees. FiJeePet ³ee Hevee&®³ee GHeveoerJej peueefJeÐegle efveefce&leermeeþer peieeleerue ogmeN³ee ¬eÀceebkeÀeJej Demeueuses cenekeÀe³e FìHweg OejCe yeeObeueuseb Deen.s FiJeePeMteer meibece Peeu³eevelbej Hevee& oe#feCe eofMevses 468 efkeÀ.efce Jeenle meeJekeÀeMe HeefM®eceskeÀ[s JeUles Je DeeCeKeer 820 efkeÀ.efce Jeenles. ³esLes efle®³eele He@jeiJes ner ceesþer GHeveoer efceUles. ³ee mebiecee®³ee DeefuekeÀ[s Hevee&Jej ogmejs peueefJeÐegle efveefce&leermeeþer®es ³esefmejsìe (Yecireta) OejCe


11


12


14


15

DeeefCe Jemeble mleyOe Peeuee

omgeje JeiseUe ceeie&! Nnes[es Mf e³ee ³esLes lmeslmes ceeMeebefJe©Oo

mee³eueWì efmÒebie uesefKekeÀe ë js®eue keÀeme&ve mJewj DevegJeeo ë meercee efHeleUs 93235 49307

ogmeN³ee mecetnele Demeuesueer jmee³eves iegCemet$eebJej heefjCeece keÀjleele. yengOee les DevegJebefMekeÀles®³ee êJ³eeJej heefjCeece keÀjleele, l³eecegUs iegCemet$es Yebie heeJeleele. ³ee mecetneleerue ieYe&efvejesOekeÀ jmee³eves ner #eej³egÊeÀ he´efleefveOeer Demeleele, peer DeefleMe³e he´efleef¬eÀ³eelcekeÀ jmee³eves Deensle DeeefCe DeefleMe³e leerJe´lesves hesMeeR®ee veeMe keÀª MekeÀleele. p³eecegUs iegCemet$eebvee vegkeÀmeeve heesnes®eles DeeefCe MeejerefjkeÀ J³ebie Demeuesueer efhe{er efvecee&Ce nesT ueeieles.

meercee efHeleUs 93235 49307

ner®e vemeyeboer®eer heOole Jeehejlee ³esF&ue, ³ee DeeMesves efye´ìerMe ueeskeÀebveer yejs®e he´³eesie kesÀues. ³ee keÀerìkeÀebveer DeeefHe´ÀkesÀ®³ee meeOeejCe SkeÀ le=leer³eebMe Yeeieeuee ie´emeues nesles. l³eecegUs meeOeejCe ®eej oMeue#e ®eewjme cewuee®³ee Je=#ee®íeefole ieJeleeU he´osMeeleerue heMegOevee®es heeueve keÀjC³eeme he´efleyebOe nesle neslee DeeefCe ceeveJeer Deejesi³eeueener OeeskeÀe efvecee&Ce Peeuee neslee. lmeslmes ceeMeeb®³ee meJe³eer m¬etÀ Jee@ce& ceeMeebhes#ee HeÀej®e Jesieȳee nesl³ee DeeefCe pejer efkeÀjCeeslmeiee&ves l³eebvee vehegbmekeÀ keÀjCes Meke̳e Demeues lejer ner heOole Jeehejele DeeCeC³eeDeeOeer DeveskeÀ leebef$ekeÀ De[®eCeer mees[efJeC³ee®es keÀece efMeuuekeÀ jeefnues Deens. efye´efìMeebveer efkeÀjCeeslmeiee&®³ee mebJesove #eceles®eer ®eeb®eCeer Deeleehe³e¥le Flej DeveskeÀ keÀerìkeÀebJej Yejhetj he´ceeCeele DeeOeer®e kesÀueer Deen.s KejyepteeJejeure ceeMeeJbej (ceuseve HeuÌee³e) DeeefCe hetJexkeÀ[erue Je YetceO³e meeiejeJejerue HeÀUceeMeebJej kesÀuesu³ee he´³eesie MeeUsleerue ®eeb®eC³ee, lemes®e nJeeF& ³esLeerue Je otjJej hemejuesu³ee jesìe yesìeb®³ee heefjmejeleerue kesÀuesu³ee #es$eer³e ®eeb®eC³eebceOetve ³egvee³eìs[ mìsìm®³ee Meem$e%eebvee keÀener GlmeenJeOe&keÀ heefjCeece ueJekeÀj®e efometve Deeues. ceke̳ee®es heerkeÀ DeeefCe Tme keÀesjCeejs keÀerìkeÀ (keÀe@ve& Je MegiejkesÀve yeesDejj) ³eeb®³eeJejner ®eeb®eCeer IesC³eele Deeueer. DeMeerner Meke̳elee Deens keÀer, JewÐekeÀer³e ¢äîee cenlJee®³ee Demeuesu³ee keÀerìkeÀebJejner vemeyeboer®³ee he´³eesieeletve efve³eb$eCe Deeues Demesue. ef®eueer ³esLeerue SkeÀe Meem$e%eeves Demes efveoMe&veeme DeeCet v e ef o ues keÀer , keÀer ì keÀveeMekeÀeb ® ³ee Jeehejeveblejner ceuesefj³ee HewÀueeefJeCeejs [ebme l³eeb®³ee osMeele Deensle. vehegbmekeÀ kesÀuesu³ee vej [emeebvee lesLes mees[Ces ns keÀoeef®ele l³eeb®³ee mebK³ee keÀceerlekeÀceer keÀjC³eemeeþer efouesuee DeKes j ®ee OekeÌ k eÀe þª Mekes À ue. efkeÀjCeeslmeiee&ves vehegmb ekeÀlJe DeeCeCes ³ee keÀeceele

®eH@ìj 17 ë Yeeie 2

DeLee&le®e keÀener mheäheCes efomeCee´³ee De[®eCeer Demeu³eecegUs, lemee®e heefjCeece meeOeC³eemeeþer meesh³ee heOoleer®³ee MeesOeekeÀ[s JeUeJes ueeieues, Deeef C e ner ueeì Deelee jemee³eef v ekeÀ ieYe&he´efleyebOekeÀekeÀ[s OeeJeles Deens. Deesuee&v[es, HeÌueesefj[e ³eLeerue ceeMeebJej he´³eesieMeeUsle Je yeensjerue keÀener he´osMeele ®eeb®eC³ee kesÀu³ee. 1961 meeueer HeÌueesefj[e ³esLeerue Meem$e%eebveer jmee³eve³egÊeÀ DeVeheoeLe& Jeeheªve Iejiegleer ceeMeebJej he´³eesieMeeUsle DeeefCe keÀener yeensjerue he´osMeele ®eeb®eC³ee kesÀu³ee. DeLee&le peJeUheeme®³ee yesìebJeªve ogme´³ee ceeMee ³esTve hegvepe&veveeves hegvne mebK³esle Yej he[ueer®e, heCe he´eLeefcekeÀ he´keÀuhe ³eMemJeer þjuee. ner heOole JeehejC³eemebyebOeer®eer l³ee ef J eYeeiee®eer Glmeg k eÀlee menpeheCes mecepeC³eemeejKeer Deens. he´Lecele:®e pemes DeeheCe heefnues Deens keÀer, Iejiegleer ceeMeebJej keÀer ì keÀveeMekeÀeves ef v e³eb $ eCe ³es l e veener . efve³eb$eCee®³ee SkeÀe mebhetCe& veJ³ee heOoleer®eer iejpe Deens . ef k eÀjCees l meiee& v es vemeyeb o er keÀjC³eeleer u e De[®eCeeR c eO³es SkeÀ DeMeer De[®eCe Deens keÀer, ³eele DeeOeer keÀerìkeÀeb®es he´peeslheeove ke=Àef$eceheCes keÀjeJes ueeieles DeeefCe yeensj GIe[îeeJej pesJe{er keÀerìkeÀeb®eer mebK³ee Deens, l³eehes#ee DeefOekeÀ Demes vehegbmekeÀ kesÀuesues vej keÀerìkeÀ mees[eJes ueeieleele. m¬etÀ Jee@ce& ceeMeeb®³ee yeeyeleerle ns keÀjlee Deeues keÀejCe l³ee keÀerìkeÀeb®eer mebK³ee KejesKej®e DeefleMe³e he´ceeCeele veJnleer. Iejiegleer ceeMeeb®³ee yeeyeleerle DeLee&le®e efkeÀjCeeslmeiee&ves vehegbmekeÀ kesÀuesu³ee ceeMee mees[u³eeJej pej mebK³ee keÀoeef®ele oghheì Peeuee,r DeLeel&e ner Jee{ leelhejgleer Demeueer leje,r ³ee he´³eesieeuee ceesþer®e njkeÀle Iesleueer peeT MekeÀles. lej ogme´³ee yeepetuee jmee³eefvekeÀ ieYe& he´efleyebOekeÀ ns Deeefce<e cnCetve þsJeuesu³ee heoeLee& l e ef c emeUt v e ceeMeeb ® ³ee vew m ee| i ekeÀ JeeleeJejCeele þsJeues, lej l³eeJejerue DeVe KeeCeejs keÀerìkeÀ vehegmb ekeÀ nesleerue DeeefCe keÀeU peeF&ue lemes vehegbmekeÀ ceeMee®e he´ecegK³eeves


16


17


18


JeeUe...

Source : stockresearch52.wordpress.com


An abandoned Quarry at Tansa Wildlife Sanctuary


ceesjefkeÀ[îee®ee ce=l³egmeeHeUe íe³eeef®e$e ë ³egJejepe iegpe&j

meove& ye[&efJebie íe³eeef®e$e ë cekeÀjbo kegÀuekeÀCeea


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34

THE HIMALAYAS Mountains always appear awe

Serving as a natural barrier for tens of thousands of years, the range prevented early interactions between the people of India and the people of China and Mongolia.

inspiring and in many religions hold great significance as the abode of the Gods. The broad definition of a mountain is any land which is more than 600 metres (2000 ft) higher than its surroundings and includes two climate zones and plant life. For example if you travel in the Himalayas you start with Tropical deciduous forests at the foothills then temperate forests in the middle altitudes. Higher up, coniferous, subalpine, and alpine forests spring up. These finally give way to alpine grasslands and high altitude meadows. They are followed by scrublands which lead up to the permanent snowline. As a birdwatcher you can observe how different species occupy each altitude and even the altitudinal migration of species depending on the season. Similarly trees and flora can also be observed at different altitudes. Highest peak: Mount Everest at 29,029 ft (8,848 m) is not only the highest peak in the Himalayas, but the highest peak on the entire planet. Other famous peaks include Karakora (K2), Kailash, Kanchenjunga, Nanga Parbat, Annapurna, and Manasklu. Rivers : The Himalayas are the source for the Indus, the Yangtze and the Ganga-Brahmaputra. All three are major river systems for the continent of Asia. The main rivers sourced in Himalayas are the Ganges, Indus, Yarlung, Yangtze, Yellow, Mekong, and Nujiang. Glaciers : The Himalayas are the third largest deposit of ice and snow in the world, after Antarctica and the Arctic. There are approximately 15,000 glaciers located throughout the range.

At 48 miles (72 km) in length, the Himalayan Siachen glacier is the largest glacier outside the poles. Other notable glaciers located in the Himalayas include the Baltoro, Biafo, Nubra, and Hispur. Additional Facts: - The Himalayas are the result of tectonic plate motions that collided India into Tibet. - Because of the great amount of tectonic motion still occurring at the site, the Himalayas have a proportionally high number of earthquakes and tremors. - The Himalayas are one of the youngest mountain ranges on the planet. - The range affects air and water circulation systems, impacting the weather conditions in the region. - The Himalayas cover approximately 75 % of Nepal. - Serving as a natural barrier for tens of thousands of years, the range prevented early interactions between the people of India and the people of China and Mongolia. - Mt. Everest was named after Colonel Sir George Everest, a British surveyor who was based in India during the early-to-mid-nineteenth century. - In 1953, Sir Edmund Hillary and Sherpa mountaineer Tenzing Norgay were the first people to successfully climb to the summit of Everest. - Despite its name, the Snow Leopard â&#x20AC;&#x201C; a Himalayan local â&#x20AC;&#x201C; is actually most closely related to the Tiger. Bibliography - http : //www.pbs.org/wnet/nature/thehimalayas-himalayas-facts/6341/ - World Book Vol. 13


35


36


37


38 divergent at apex. Flowering season is July to November. Habitat : Grows in open area in outskirts offorests and steep hilly slopes among bushes ingravelly soils. Distribution : Endemic to Gujarat, Rajasthan, Maharashtra. (Raigad, Ratnagiri, Amaravati and Mumbai) Status: Critically Endangered. Threats:The attractive flowers catchthe attention of people hence face anthropogenic disturbances occurs. The flowerstructure is highly complicated which drives offthe pollinators, coupling their scanty flowerdensity in small population size. The ramet population isperpetuating by means of the deeply penetratingtubers, having edible and medicinal propertieswhich are dug out by local people for theirroutine use. Notes: Fragrant Ceropegia is probably the only Ceropegia, whose flowers have a strong fragrance, hence the species name odorata. The flowers bloom only for some days and exhale a very strong jasmine scent. The leaves are chewed to cure stomach pains; the juice from the tubers is used as eye medicine. Furthermore the tubers are eaten as vegetable. Ceropegia panchganiensis Blatt. & McCann Panchgani Ceropegia Panchgani Ceropegia is an erect tuberous herb, perennial, grows up to 30-50 cm high. Stems are round in cross-section, minutely velvety above; hairless at lower part, sometimes branched at the base, branches 2-3. Leaves are ovate, tip pointed, base rounded or somewhat heart-shaped, hairy above and hairless underneath, leaf size is about 6-9 x 3-4.5 cm. Leaf-stalk is 1-2 cm long, puberulous, grooved above. Flowers are in 5-8 flowered cymes carried on peduncles 5-15 mm long, hairy. Flower-stalks are 8-15 mm long, hairy. Sepal is divided to base, about 5 mm long. Petals are 2.8-3.5 cm long; tube 2.2-2.8 cm long, slightly curved, base inflated, inside a ring of hairs at the bottom, above narrow, cylindrical, purple coloured; lobes elliptic-ovate or obovate, about 6 mm long, glabrous, greyish-white or yellow coloured. Outer corona of 5 shortly bifid, hairy lobes; inner erect, clavate, hairy. Inner corona is 2 mm long, erect, clavate and hairy.Follicles are in pairs. Flowering season is July to September. Habitat: The plant grows in open areas of semi-evergreen forest at an altitude of over 1000 m. Distribution: Endemic to Maharashtra. (Satara and Ahmadnagar) Status:CriticallyEndangered. Threats: Restricted distribution, narrow range of tolerance

and habitat destruction are the major threates of this species. Ceropegia rollae Hemadri Rolla’s Ceropegia Rolla’s Ceropegia is an erect tuberous herb, perennial, grows up to 30-100 cm high, pebesccent. Leaves are opposite, petiolate, broadly ovate in shape, pointed at the tip, bulbous, hairy above and along margins. Flowers are in cymes, pedicels hairy. Sepals divided to base and sparsely hairy. Petals are 2.5-6 x 2-4 cm long, tube 1.5 – 2.5 cm long; glabrous outside, base slightly inflated, inside a ring of hairs at bottom. Outer corona is saucer shaped of 5 short, entire or notched lobes; inner corona of 5 erect processes. Follicles are in pair, linear, many seeded. Flowering season is July to October. Habitat: Grows on hill tops and slopes among grasses at an altitude of over 1,000 m. Distribution: Endemic to Maharashtra. (Ahmadnagar and Pune) Status: Critically endangered. Threats:Overgrazing, degradation of grasslands and narrow distribution of the species are the main threats to the species. Ceropegia santapaui Wadhawa & Ansari Santapau’s Ceropegia Santapau’s Ceropegia is a twining, perennial, herb.Stems are glabrous. Leaves are opposite, petiolate, ovate shaped, pointed at the apex, bulbous hairy, margins are ciliolate; leaf size is about 4-8.5 x 1-4 cm long. Flowers are in umbel, 4-9 flowered. White to pale pink in colour, with an ovoid inflated part below and a straight tube.The petals on top are broadly ovate to heart-shaped, 4-7 X 4-10 mm, with the tips fused together, forming a depressed globe. Corona uni-seriate of 5, elongated, conical, pale yellow processes, hairy at outside, convergent at apex. Follicles in pair, upto 7cm long with many seeded. Flowering season is August to October. Habitat: On hill slopes along the ghat ranges among grasses at an altitude of over 1,000 m. Distribution: Endemic to Maharashtra. (Ratnagiri and Satara) Status: Endangered. Threats: Landslides are the major reason of its rarity.


Anita Kindre

Anita Kindre

ENDANGERED PLANTS OF MAHARASHTRA

Avinash Bhagat

Ceropegia huberi

Ceropegia media

Anita Kindre

Avinash Bhagat

Ceropegia odorata

Ceropegia panchganiensis

Avinash Bhagat

Ceropegia rollae

Ceropegia santapaui


He³ee&JejCe o#elee ceb[U megª keÀjle Deens... He#³eebefJe<e³eer meJe&keÀener... He#eer mLeueeblej keÀe keÀjleele? JeìJeeIegU ne He#eer keÀe veener? He#³eeb®es jbie yeoueleele keÀe? He#³eeb®eer Gl¬eÀebleer keÀMeer Peeueer? meJe& He#eer G[t MekeÀleele keÀe? He#eerefvejer#eCe keÀmes keÀjeJes? lep%eebkeÀ[tve ceeie&oMe&ve Je efvemeie& Ye´cebleerceOetve He#³eebyeÎue Je l³eeb®³ee DeefOeJeemeeyeÎue mebHetCe& %eeve keÀeueeJeOeer - 6 ceefnves ( ef[meWyej 2017 les ces 2018) oj ceefnv³ee®ee ogmeje Je ®eewLee MeefveJeej - jefJeJeej veeJe veeWoCeermeeþer Deepe®e mebHeke&À keÀje - DeefJeveeMe Yeiele - 9892061899

Profile for Paryavaran Dakshata Mandal

December 2017  

Aapala Paryavarav Magazine : December 2017

December 2017  

Aapala Paryavarav Magazine : December 2017

Advertisement