Page 1

He³ee&JejCe o#elee ceb[Ue®ee GHe¬eÀce

Yeeie 13 ~ DebkeÀ 7 ~ He=ÿmebK³ee 40 cetu³e ª. 40/1 ef[mesWyej 2016


yebefoHetj DeYe³eejC³eeleerue pewJeefJeefJeOelee íe³eeef®e$es ë Òemeeo oeles


mebHeeokeÀer³e.... efJe%eeve DeeefCe He³ee&JejCe : cegK³e mebHeeokeÀ ë

Òee. efJeÐeeOej JeeueeJeuekeÀj [e@. mebpe³e peesMeer : meuueeieej mebHeeokeÀ ë

[e@. Deefveue keÀekeÀes[keÀj [e@. DeªCe peesMeer [e@. nsce®ebê ÒeOeeve [e@. Meece DemeesueskeÀj [e@. mebpe³e osMecegKe : keÀe³e&keÀejer mebHeeokeÀ ë

keÀefJelee JeeueeJeuekeÀj Òee. keÌueeje keÀesefj³ee ë mebHeeove mene³³e ë

DeefJeveeMe Yeiele cegKeHe=ÿ ë DeejeOevee jeJe jbiee®ej ceO³eHe=ÿ ë keÌueeje keÀesefj³ee De#ejpegUCeer/mepeeJeì ë ceveer<e JeeIe

www.paryavaran.org apalaparyavaran@gmail.com vaw.paryavaran@gmail.com

He³ee&JejCeeceOeerue efvemeiee&®³ee meJe&J³eeHeer DeefmlelJeeJej Je DeoYetlejc³e DeMee Òeef¬eÀ³eebJej DeeHeCe efJe®eej keÀ© ueeieuees keÀer l³ee®eer efveefce&leer kesÀuesu³ee MekeÌleeruee, efJe®eejeuee DeeHeCe meJe&meeOeejCeHeCes osJeÊJee®eer efkebÀJee me=peve MekeÌleer®eer GHecee oslees. Hejblet efJe%eevee®³ee Òeieleer yejesyej®e, me=peveMeerue Hegve©lHeeovee Heemetve les efJeOJebmekeÀ mebnejeHe³e&le efvemeiee&®³ee Òel³eskeÀ DeeefJe<keÀeje®eer keÀejCe efceceebmee meebieCeejs yeewOoerkeÀ JewYeJe ns DeeHeu³eeuee GHeueyOe Peeues Deens. efJe%eevee®³ee Jejoeveeletve efceUeuesu³ee MekeÌleer DeeefCe HeoeLe& ³eeb®³ee Deefle efkebÀJee iewjJeeHejeletve efvemeiee&®eer He³ee&JejCee®eer Je He³ee&³eeves ceeveJee®eer neveer nesle Deens ns mel³e Demeues lejerner ¿ee®e efJe%eeveeves ¿ee Òel³eskeÀ MeeHee®ee GMee:Hener MeesOetve keÀe{e³euee DeeHeu³eeuee ceole kesÀueer Deens. DeeHeu³ee peerJeveemeeþer GHekeÀejkeÀ DeveskeÀefJeOe vewmeefie&keÀ Òeef¬eÀ³ee DeefOekeÀ JesieJeeve Je GHe³eesieer keÀjC³eele lemes®e DeveskeÀ IeelekeÀ Jee efJeIeelekeÀ Òeef¬eÀ³eeb®eer ieleer keÀceer keÀjC³eele lemes®e l³eeb®eer efoMee yeoueC³eele efJe%eeveeuee keÀener ÒeceeCeele ³eMe efceUeues Deens. efvemeiee&ves®e DeeHeu³ee me=peveMekeÌleerletve ceeveJee®eer efveefce&leer keÀ©ve l³eeuee efJe%eeve efJe®eej keÀjCeeje ceWot Òeoeve kesÀuesuee Deens. cnCetve®e DeeHeu³ee DeefmlelJeemeeþer Deelee He³ee&JejCe cnCepes efvemeie& DeeefCe ¿ee DeefmlelJee®eer l³eeHeg{s peeTve Iesleuesueer Yejejer cnCepes efJe%eeve ns HejmHejHetjkeÀ DeMee³euee nJes. cnCepes meJe&®e Jew%eeefvekeÀ MeesOe efkebÀJee DeY³eeme ne He³ee&JejCeeuee Je efvemeiee&uee ceejkeÀ veener. cnCetve®e efvemeie& He³ee&JejCee®³ee – DeefmlelJee®es efJe%eeve ns Deelee DeeHeu³ee efMe#eCee®es DeefYevve Debie Peeueb Heenerpes. He³ee&JejCe DeeefCe efJe%eeve ³eeleerue Üwle mebHetve He³ee&JejCee®es efJe%eeve ns DeeHeu³ee DeefmlelJeemeeþer DeeJeM³ekeÀ lelJe%eeve cnCetve mJeerkeÀejues iesues Heeefnpes. cejeþer efJe%eeve Heefj<eos®³ee jewH³eceneslmeJeer DeefOeJesMevee®³ee efveefceÊeeves ¿ee DebkeÀe®es ÒekeÀeMeve keÀjleevee Deece®³ee uesKekeÀebveer ³ee®e efJe<e³eeJej DeeHeueer celes ceeb[ueer Deensle. Jeerpe Je l³eemeeþer DeCetGpee&, efJe%eeveeves DeeHeu³ee peieC³ee®³ee #eceleebceOes kesÀuesuee mekeÀejelcekeÀ yeoue, ÒeeC³eeb®³ee DeefmlelJee®ee nkeÌkeÀ DeMee efJe<e³eebmeesyele ce=le ÒeeC³eeb®³eeceOes ÒeeCe YejCeejs [e@. meblees<e iee³ekeÀJee[ ³eeb®eer ³ee efJe%eeveMeeKes mebyebOeerle SskeÀ ÒeefoIe& cegueeKele Deens, efJe%eevee®³ee ceeO³eceeletve He³ee&JejCe peeie=leer keÀjCeeN³ee cejeþer efJe%eeve Heefj<eosuee l³eeb®³ee ¿ee efJe%eeve Òemeeje®³ee keÀeceemeeþer DeeHeueb He³ee&JejCe®³ee neefo&keÀ MegYes®íe!


efpeJeeMce ë mepeerJee®ee YetlekeÀeU Gueie[Ceejer Òeeflecee

Yeeie ë 13 ~ DebkeÀ ë 7

Yeejleeleu³ee mewjsefye³eve JeeIee®eer `Decej' keÀueeke=Àleer

~ He=ÿmebK³ee ë 40

DeCegTpee& DeeefCe He³ee&JejCe ... ~ [e@@. Deefveue keÀekeÀes[keÀj efJe%eeve DeeefCe He³ee&JejCe ~ [e@. efveefuecee kegÀuekeÀCeea ÒeMve legce®ee... GÊej efJe%eevee®es ~ [e@. megOeerj ceesW[keÀj HeWefiJeve®es ÒeMveef®evn ~ cekeÀjbo peesMeer jlveekeÀje®es Deblejbie ~ [e@. Heg©<eesÊece keÀeUs Demes ceuee Jeeìles... legcneuee? ~ [e@. veeiesMe ìskeÀeUs DeeefCe Jemeble mleyOe Peeuee ~ DevegJeeo ë meercee efHeleUs HegÀueJee ë ~ keÀejJeer®ee Hegd<HeeslmeJe.... Debpevee osJemLeUs efkeÀìkeÀeb®³ee efJeMJeele ~ cekeÀjbo kegÀuekeÀCeea, ³egJejepe iegpe&j meHeÀj keÀeyeefyeveer-yeboerHetj®eer... ~ Òemeeo oeles ìe@efkeÌmemeerìer ~ [e@. ef®e$ee peesMeer

5 7 8 9 11 14 16 18 23 24 25

Jeelee& He$e ~ ÒeefleefveOeer

26

A Life After Death ...

I Prof. Clara Correia

27

DebkeÀ oj ceefnv³ee®³ee 1 leejKesuee Heesmìeletve jJeevee neslees. p³ee Jee®ekeÀebvee 10 leejKesHe³e¥le DebkeÀ efceUeuee vemesue l³eebveer l³ee ceefnv³ee®³ee 15 leejKesHe³e¥le þeCes keÀe³ee&ue³eele keÀUJeeJes. (ogjOJeveer ë 022-2541 1633. mekeÀeUer 11 les mee³eb. 6) l³eebvee DebkeÀ HeeþJeC³ee®eer J³eJemLee keÀjC³eele ³esF&ue. l³eeveblej Deeuesu³ee le¬eÀejeR®eer oKeue Ieslee ³esCeej veener. le¬eÀej keÀjleevee veeWoCeer/HeeJeleer ¬eÀceebkeÀ osCes DeeJeM³ekeÀ Deens. - J³eJemLeeHekeÀ

®es Jeie&Ceeroej Jne Jeeef<e&keÀ : ©. 400

ÜwJeeef<e&keÀ : ©. 800

Heb®eJeeef<e&keÀ : ©. 1800

HejosMeer Jee®ekeÀebmeeþer ë Jeeef<e&keÀ ©. 2500/-

Choosing Between A Smart Or A Green City

I

Dr. S. P. Mathew

A Journey through Waste World Nature toons I The Plant Life...

I

Dr. Sanjay Joshi

Ashlesha Pandit I Dr. Sweedle Cerejo-Shivkar

32 33 36 37

DeeHeueer Jeie&Ceer ceveerDee@[&j, [er.[er. Üejs efkeÀbJee yeBkeÀ Dee@HeÀ Fbef[³ee, þeCes Keeles ¬eÀ. 004310110007618 ³ee Keel³eele (Dee³e.SHeÀ.Sme. meer. keÀes[ BKID0000043) Sve.F&.SHeÀ.ìer. ves pecee keÀª MekeÀlee.

ke=ÀHe³ee OeveeosMe `DeeHeueb He³ee&JejCe' (Apala Paryavaran) ³ee veeJeeves keÀe{eJee.

ceeefmekeÀeletve ÒekeÀeefMele Peeuesu³ee celeebMeer mebHeeokeÀ mencele Demeleerue®e Demes veener.

ns ceeefmekeÀ ceeuekeÀ, ÒekeÀeMekeÀ He³ee&JejCe o#elee ceb®e ³eeb®³eemeeþer mebHeeokeÀ Òee. efJeÐeeOej JeeueeJeuekeÀj ³eebveer meeF& ieCesMe cegêCeeue³e, keÀUJee ³esLes cegefêle keÀsues Je DeeHeueb He³ee&JejCe - ieeUe veb. 15, oeoespeer keÀesW[osJe mìs[er³ece, Keejìve jes[, þeCes (He) 400 601 ³esLes ÒekeÀeMeerle keÀsues. mebHeke&À ë 022-2541 1633


efJeMes<e uesKe

Yeejleele DeeheCe DeCegFOb evee®³ee hegve:®e¬eÀCee®³ee he³ee&³ee®ee DeJeuebye kesÀuee Deens. Deieoer Lees[îee he´ceeCeeble Gjuesu³ee keÀ®e´³eeJej he´e¬f eÀ³ee keÀªve l³ee®eer neefvekeÀejkeÀlee efvemeiee&le DeeqmlelJeele Demeuesu³ee Flej yeeyeeR®³ee leguevesle keÀceer keÀjC³ee®es leb$e%eeve Deelee efJekeÀefmele nesle Deens. ³ee mebMeesOeveeble Yeejleele osKeerue ®eebieueer®e he´ieleer Peeueer Deens.

[e@. Deefveue keÀekeÀes[keÀj DeCegMeem$e%e

DeO³e#e Yeejleer³e DeCegTpee& ceb[U

DeCegTpee& DeeefCe He³ee&JejCe ...

DeCegTpex®³ee yeeyele Gueì megueì ®e®ee& ner vesnceer®eer®e yeeye Deens. DeCegTpexle o[uesu³ee he´ ® eb [ Meef Ê eÀceg U s SkeÀ he´ k eÀej®eer Yeer l eer pevemeeceev³eele Iej keÀjCes meenefpekeÀ®e Deens. ³ee meboYee&le, DeCegTpexme J³eeheeefjkeÀ lelJeeJej Jeerpe efvee|celeer®ee hee®e oMekeÀebhes#ee DeefOekeÀ Fefleneme Demetve Deepe®³ee Ie[eruee peieeleerue Sket À Ce Jeer p e ef v ee| c eleer l e meneJee ef n mmee DeCegTpex®ee Deens. lemes®e Jeerpe efvee|celeer®³ee #es$eele DeCegJeerpe efvee|celeercegUs meJee&le keÀceer peerefJeleneveer Peeuesueer Deens ns DeeheCe meJe& he´Lece efJe®eejele I³eeJe³eeme nJes. he³ee&JejCee mebyebOeer efJe®eej keÀjeJe³ee®ee lej DeCeg J eer p e ef v ee| c eleer l e SOx , NOx Je particulates lemes®e peeieeflekeÀ leeheceeve Jee{erme keÀejCeerYetle þjuesu³ee CO2 ®es Glmepe&ve veieC³ehe´ceeCeele nesles. Deepe ³ee CO2 ®es he´ceeCe JeeleeJejCeeble Jee{u³eecegUs he´ue³ebkeÀejer þª MekeÀCeeN³ee nJeeceeve yeouee®es OeeskesÀ meJe& peieeuee Yes[meeJele Deensle. SJe{s®e veJns lej DeCegJeerpe efvee|celeer keWÀêecegUs heefjmejele nesCeeje jsef[SMeve®ee he´eogYee&Je ne osKeerue veieC³e®e Demelees. Deieoer keÀesUMeeJej ®eeueCeeN³ee Jeerpe efvee|celeer keWÀêeletve nesCeeN³ee jsef[SMeve®³ee he´eogYee&Jee®³ee legueveslemeg×e DeCegJeerpekeWÀêeletve nesCeeje jse[ f SMeve®ee heefjmejeJejerue he´YeeJe keÀceer Demelees, ns Jee®etve yeN³ee®e peCeebvee DeeM®e³e& Jeeìsue. heCe ns Kejs Deens.

lemes heeef n ues lej DeCeg J eer p e keW À êe®³ee heefjmejeleerue jsef[SMevehes#ee yeN³ee®e Menjeble vewmee|iekeÀ jsef[SMeve®es he´ceeCe peemle Demeles. keÀener ceespeke̳ee efþkeÀeCeer lej ns he´ceeCe keÀener npeej heìeRveer peemle Demeu³ee®es Dee{Utve Deeues Deens . DeMee ef þ keÀeCeer ef h e{îeeved e f H e{îee jneCeeN³ee ueeskeÀebJej kegÀþueener og<heefjCeece Dee{Uuesuee veener. Kethe DeefOekeÀ jsef[SMeve [esmecegUs og<heefjCeece nesT MekeÀleele ns cee$e Kejs®e Deens. Deleer lesLes ceeleer ns meJe&®e yeeyeleerle Kejs Deens. jsef[SMeve l³eeuee DeheJeeo veener. nerjesefMecee Je veeieemeekeÀer ³esLes ns®e Ie[ues. heCe DeCegJeerpekeWÀêeletve Fleke̳ee mlejeJej jsef[SMeve hemejCes Meke̳e veener. Demes Demeues lejer ®eveexefyeue Je HegÀkegÀefMecee meejK³ee ogIe&ìvee Je l³ee heefjeqmLeleerle ceesþîee he´ceeCeeble keÀjeJes ueeieCeejs mLeueeblej ne he´Mve Gjlees®e. DeMee heefjeqmLeleerle heefjmejeleerue peveles®³ee megj#esmeeþer keÀener he´ceeCeeble mLeueeblej DeeJeM³ekeÀ Demeues lejer js e f [ SMeveyeÎue Demeuesu³ee DeJeemleJe YeerleercegUs mLeueebleje®es he´ceeCe DeeJeM³ekeÀleshes#ee efkeÀleerlejer peemle nesles Demes ceePes he´eceeefCekeÀ cele Deens. ®eveexefyeue veblej Peeuesu³ee mJeemL³e heenCeerle jsef[SMeve®³ee heefjCeeceebhes#ee mLeueeblejecegUs Peeuesues heefjCeece efkeÀleerlejer DeefOekeÀ Demeu³ee®es Dee{Utve Deeues Deens. HegÀkegÀefMecee Ieìvesveblejner peheeveves DeCegMeÊeÀer®eer keÀeme mees[uesueer veener nsner DeeheCe


ue#eele I³ee³euee®e nJes. jefMe³eele lej DeCegMeÊeÀer®ee efJekeÀeme ceesþîee he´ceeCeeJej ®eeuet Deens. DeLee&le kegÀþu³eener he´keÀej®³ee ogIe&ìves®es meceLe&ve keÀjC³ee®ee Deefpeyeele ceePee nslet veener. DeMee ogIe&ìvee nesT ve³esle ³eemeeþer DeeheCe melele he´³elveMeerue Demee³euee®e nJes. DeMee DevegYeJeeletve Oe[s IesTve megOeejCee keÀje³euee®e nJ³eele. DeCegMeÊeÀer®³ee yeeyeleerle ns vesnceer®e Ie[le Deeues Deens. megjJeeleeruee®e cnìu³eehe´ceeCes Jeerpe efvee|celeer®³ee #es$eele DeCegJeerpe efvee|celeercegUs meJee&le keÀceer peerefJeleneveer Peeuesueer Deens, ³ee®es cetU DeMee melele kesÀu³ee peeCeeN³ee megOeejCeeble®e Deens. iesu³ee Je<eea he@efjme ³esLes meJe& osMeebveer SkeÀ$e ³esTve peeieeflekeÀ he³ee&JejCe megj#es®³ee ¢äerves Deeheeheu³ee osMee®es ³eesieoeve efkeÀleer Je keÀmes Demesue ns peenerj kesÀues. heCe ns meJe& Ghee³e peeieeflekeÀ leeheceeveJee{ 2 ef[ie´er mesequMe³emehes#ee Keeueer jeKeC³eeme Dehegjs Deensle. ner leeheceeve Jee{ Deeìeske̳eele DeeCeC³eemeeþer DeCegTpex®es cenÊJe nUtnUt he®eveer he[t ueeieues Deens. Yeejleehegjlee efJe®eej keÀje³e®ee Peeu³eeme, Deeheues peerJevemlej peieeleerue heg{ejuesu³ee osMeebveer meeO³e kesÀuesu³ee peerJevemlejehe³e¥le Gb®eeJe³ee®es Peeu³eeme, Tpex®eer GheueyOeer Deepe®³ee hes#ee ®eewheì Jee{JeeJe³eeme nJeer. ³ee he´ceeCeeble Meeéele Tpex®eer GheueyOeer kesÀJeU oesve®e meeOeveebveer nesT MekeÀles. SkeÀ DeCegTpee& Je ogmejer meewj Tpee&. oesvner SkeÀceskeÀebvee hetjkeÀ nesle. SkeÀeves 24x7 yesmeuees[ Jeerpe efvee|celeer nesT MekeÀles lej ogmeN³eeves efJekeWÀefêle Jeerpe efvee|celeer nesT MekeÀles. CO2 ®³ee Glmepe&veeheemetve oesvner ñeesle cegÊeÀ Deensle nsner DeeheCe ue#eeble I³ee³euee®e nJes. YeejleemeejK³ee ceesþîee osMee®eer Tpee& J³eJemLee kesÀJeU SkeÀe ñeesleeJej DeJeuebyetve Demelee keÀecee ve³es. cnCetve®e DeeheCe DeCegTpee& Je meewjTpee& ³ee oesvner ñeesleeb®eer keÀeme OejCes Deheefjne³e& nes³e.Yeejleeves meve 2030 he³e¥ l e Deeheu³ee Jeer p e ef v ee| c eleer #eceles l e 40ìkeÌ k es À Jeeìe peerJeeMcejefnle Tpee& ñeesleeb®ee Demesue Demes he@efjme heefj<eosle peenerj kesÀues

Deens. ³eele meewj Je DeCeg Tpex®es ³eesieoeve cenlJee®es DemeCes Deheefjne³e& Deens. Deelee Gjuee DeCeg keÀ®eN³ee®³ee efJeunsJeeìer®ee he´Mve. cegUele®e Yeejleele DeeheCe DeCegFbOevee®³ee hegve:®e¬eÀCee®³ee he³ee&³ee®ee DeJeuebye kesÀuee Deens. Deieoer Lees[îee ( hegve:®e¬eÀCe ve keÀjCeeN³ee osMeeb®³ee leguevesle kesÀJeU 2-5 ìkeÌkesÀ) he´ceeCeeble Gjuesu³ee keÀ®eN³eeJej he´ef¬eÀ³ee keÀªve l³ee®eer neefvekeÀejkeÀlee efvemeiee&le DeeqmlelJeele Demeuesu³ee Flej yeeyeeR®³ee leguevesle keÀceer keÀjC³ee®es leb$e%eeve Deelee efJekeÀefmele nesle Deens. ³ee mebMeesOeveeble Yeejleele osKeerue ®eebieueer®e he´ieleer Peeueer Deens. he´l³eskeÀ osMe Deeheeheu³ee heefjefmLeleervegmeej Deeheeheues he³ee&³e efveJe[le Demelees. Deepe®³ee mheOee&lcekeÀ peieeble Deeheu³eeuee SkeÀe yeepetuee heg{ejuesu³ee osMeebmeejKes Deeheues peerJevemlej Meeéele he´keÀejs Gb®eeJe³eeme nJes lej ogmeN³ee yeepetuee Deeheu³ee JemegbOejs®eer megj#ee Deveble keÀeUehe³e¥le DeyeeefOele jenerue DeMeerner J³eJemLee keÀjCes Del³eeJeM³ekeÀ Deens. ³ee oesvner yeepet meebYeeUle Demeleevee®e Deee|LekeÀ yeepet osKeerue ue#eele þsJeeJe³eeme nJeer. Deepe lesue Dee³eeleerJej DeeheCe he´®eb[ Ke®e& keÀjle Deenesle. ns Demes®e ®eeuet jeefnues lej ne Ke®e& 5 les 7 heìerves Jee{C³ee®eer Meke̳elee Deens. ns pej Deeìeske̳eele þsJee³e®es Peeues lej DeeeqCJekeÀ Je meewj Tpex®es ªheeblej he³ee&³eer FbOeveele keÀjCeejs leb$e%eevener ueJekeÀjele ueJekeÀj Deelcemeele keÀje³euee nJes. Deepe ceeveJe DeeefCe me=äer efìketÀve jenC³ee®³ee ¢äerves Tpee& Je he³ee&JejCe ceesþs keÀUer®es cegÎs Peeuesues Deensle. ³ee meJe& yeeyeleerle Deepe peeieeflekeÀ mlejeJej ceesþs efJe®eejcebLeve megª Deens. ³ee heefjeqmLeleerle YeejleemeejK³ee osMeebheg{s efpeLes efJekeÀemee®ee ceesþe heuuee ieeþe³e®ee Depetve yeekeÀer Deens, ceesþer DeeJneves GYeer Deensle, DeMee eqmLeleerle meceLe&heCes Deeheueer Jeeì®eeue keÀje³e®eer Peeu³eeme l³eemeeþer ueeieCeejs leb$e%eeve DeeheCe ueJekeÀjeble ueJekeÀj Deelcemeele keÀjeJe³eeme nJes. ³ee cenÊJee®³ee yeeyeleerle efveCe&³e mJee³eÊelee DeyeeefOele jeKeC³ee®³ee ¢äervesner les DeeJeM³ekeÀ®e nes³e.


efJeMes<e uesKe

efvemeiee&leerue meeOevemebHeefÊe, efle®es ÒekeÀej, efle®es cenlJe, efle®eer peHeCetkeÀ, HeeTme keÀmee He[lees l³eeleerue efJe%eeve, Deejesi³e cnCepes keÀe³e, les efvemeiee&®³ee ceoleerves keÀmes jeKee³e®es, ³ee meJe& iees<ìer efJe%eeve meebieleb. Òel³eskeÀ Meem$e yeN³ee®e ÒeceeCeele efvemeiee&leerue lelJeeb®³ee Hee³eeJej efJekeÀefmele nesle iesues DeeefCe cnCetve®e l³ee®es cetU ns efvemeiee&le®e meeHe[les. ns Demes Demeleebvee efJe%eeve efvemeiee&Heemetve JesieUs keÀmes keÀjCeej?

[e@. efveefuecee kegÀuekeÀCeea drneelimakulkarni@gmail.com

efJe%eeve DeeefCe He³ee&JejCe ... efJe%eeve DeeefCe He³ee&JejCens SkeÀceskeÀebHeemetve JesieUs keÀe{tve l³ee efJe<e³eer yeesueCes, efueefnCes lemes keÀþerCe®e. efJe%eeve DeeefCe He³ee&JejCe ³ee efJe<e³eer SkeÀef $ ele yees u ee³e®es cnCepes ef v emeiee& l eer u e efJe%eeveeyeÎue yeesuee³e®es. ceeveJeeuee Jew%eeefvekeÀ efme×eblee®ee Gueie[e efvemeiee&letve®e Peeuee DeeefCe l³ee efme×ebleeJej®e efJe%eeve Òeiele nesle iesueb. ceeCetme pemepemee megmebmke=Àle nesle iesuee lemelemes efJe%eevener yenjle iesueb. Kejs cnCepes ceeCemee®eer meeceeefpekeÀ Gl¬eÀebleer DeLeJee ceeveJeer efJekeÀeme DeeefCe efJe%eeve ns neleele nele Ieeuetve®e Heg{s Jeeì®eeue keÀjerle nesles DeeefCe ceeveJeer efJekeÀeme ne efvemeiee&®³ee keÀueekeÀueeves®e Peeuee Demes®e cnCee³euee nJes. efJe%eeve cnCepes vescekesÀ keÀe³e? keÀesCel³eener iees<ìer®eer, Òeke=Àleer®eer, Òeef¬eÀ³es®eer keÀejCes MeesOeCes, l³eebvee He[leeUtve HeenCes ns efJe%eeve. l³ee®ee®e DeLe&- keÀe? DeeefCe keÀmeb? ³ee ÒeMveebHeemetve®e efJe%eeve meg© nesleb. lej ogmejerkeÀ[s He³ee&JejCe cnCepes DeemeHeeme®ee Hemejuesuee efvemeie&-DeeefCe

³ee efvemeiee&le DeveskeÀ Meem$eeb®ee DebleYee&Je Deens. ³eele Yeewelf ekeÀMeem$e, jmee³eveMeem$e, peerJeMeem$e, mecegê efJe%eeve, YetieYe&Meem$e, JevemHeefleMeem$e DeeefCe DeMeer Flej DeveskeÀ Meem$e ³esleele. ef v emeiee& l e Ie[CeeN³ee Deves k eÀ iees < ìeR c eg U s , He³ee&JejCeecegUs®e ceeCemee®³ee yegef×®eer ef#eeflepeb efJemleejueer. cnCepes®e efvemeiee&leerue efme×ebleebvee Jew%eeefvekeÀ ¢<ìerletve mecepetve IesC³eeme meg©Jeele Peeueer. ns nesle Demeleebvee ³ee efme×ebleebvee mecepetve, l³eeb®ee GHe³eesie keÀ©ve ceeCemee®³ee DeeefCe SketÀCe®e peerJeeb®³ee DeefmlelJeeuee GHe³eesieer Demes DeveskeÀ MeesOe ueeieues. Deieoer meeOeb GoenjCe cnCepes jmee³eveMeem$e. ns Meem$e DeeHeu³eeuee He³ee&JejCeer³e JeeleeJejCeeefJe<e³eer meKeesue ceeefnleer osleb. JeeleeJejCe keÀmes yeveues, l³eele keÀesCeles Jee³eg efkeÀleer ÒeceeCeele Deensle, OegkebÀ keÀe He[leb, nJesleerue Òeog<eCe keÀmes nesles, peerJeebJej l³ee®ee HeefjCeece keÀe³e DeeefCe keÀmee neslees, nJes®eer iegCeJeÊee cnCepes keÀe³e? leer keÀMeer ceespee³e®eer? ³ee Je DeMee efvemeiee&leerue DeveskeÀ ÒeMveeb®eer GÊejs


8 efJe%eeve osleb. peerJeMeem$e meebieleb, efvemeiee&leerue peerJeebefJe<e³eer DeLee&le ÒeeCeer DeeefCe JevemHeleer efJe<e³eer. l³eeleerue efJeefJeOelesefJe<e³eer, efvemeiee&leerue HeefjmebmLee efJe<e³eer, Òel³eskeÀ peerJee®³ee DeefmlelJee efJe<e³eer, l³ee®³ee cenlJeeefJe<e³eer. Devve meeKeUer®ee DeLe&, l³eeleerue peerJee®es mLeeve DeeefCe cenlJe, Pee[s DeeefCe ÒeeC³eeb®es DeefOeJeeme, l³eeb®³eeleerue veeleer. ns meJe& efJe%eeve®e meebieleb HeCe l³ee®eb cenlJe ceeCemeeuee efvemeie&®e HeìJetve oslees. efvemeiee&leerue meeOevemebHeefÊe, efle®es ÒekeÀej, efle®es cenlJe, efle®eer peHeCetkeÀ, HeeTme keÀmee He[lees l³eeleerue efJe%eeve, Deejesi³e cnCepes keÀe³e, les efvemeiee&®³ee ceoleerves keÀmes jeKee³e®es, ³ee meJe& iees<ìer efJe%eeve meebieleb. Òel³eskeÀ Meem$e yeN³ee®e ÒeceeCeele efvemeiee&leerue lelJeeb®³ee Hee³eeJej efJekeÀefmele nesle iesues DeeefCe cnCetve®e l³ee®es cetU ns efvemeiee&le®e meeHe[les. ns Demes Demeleebvee efJe%eeve efvemeiee&Heemetve JesieUs keÀmes keÀjCeej? DeeHeu³ee YeejleemeejK³ee MesleerÒeOeeve osMeeuee lej ns efvemeie&efJe%eeve HeÀej®e cenÊJee®es þjles. Deepe He³ee&JejCeeleerue DeLeJee He³ee&JejCeeMeer mebyebefOele DeveskeÀ mecem³ee DeeHeu³eeuee Yes[meeJele Deensle. l³ee ceeveJeeves, Òel³e#e DeLeJee DeÒel³e#eHeCes efvemeiee&®³ee kesÀuesu³ee DeHeceeveecegUs®e efvecee&Ce Peeu³ee Deensle. meceepeeceO³es He³ee&JejCeeefJe<e³eer®es Yeeve, l³ee®ee DeeHeu³ee Dee³eg<³eeMeer Demeuesuee mebyebOe ³ee efJe<e³eer meJe&meeceev³e ceeCemeebceO³es KetHe ÒeceeCeele De%eeve DeeefCe DeveemLee Deens Demes efomeles. efvemeiee&keÀ[s [esUmeHeCes Heeefnues lej l³eeleerue efJe%eeve menpe ue#eele ³esles. efvemeiee&leerue yengleebMe ®ecelkeÀejebvee p³eebvee DeeHeCe

®ecelkeÀej ceevelees, l³eebvee efJe%eevee®es DeefOe<þeve Deens. DeekeÀeMeele G[Ceeje He#eer Heentve ceeCemeeves nJesle G[CeeN³ee efJeceevee®ee MeesOe ueeJeuee. mecegêele ueerue³ee HeesnCeeN³ee ceeMeebcegUs ceeCemee®eer keÀuHeveeMeefkeÌle peeie=le Peeueer DeeefCe veJeerve efJe%eeve Heg{s Deeueb. ieejieesìer®³ee Ie<e&Ceeves efvecee&Ce Peeuesu³ee Deefiveves lej ceeCemee®³ee peerJeveele KetHe ceesþer ¬eÀebefle Ie[Jetve DeeCeueer. ®eekeÀe®³ee MeesOeecegUs ceeCetme efHeÀjlee Peeuee. veJeveJeerve MeesOe ueeieues les ceeCemee®³ee Jee{l³ee iejpeebcegUs, keÀejCe iejpe ner®e MeesOee®eer peveveer Demet MekeÀles. efJe%eeveecegUs efvemeiee&leerue ®ecelkeÀejeb®es efJeMues<eCe keÀjlee ³esT ueeieueb. DebOeÞe×e keÀceer Peeu³ee. pes keÀener Ie[le³e, l³ee®eer keÀejCeceerceebmee osCes Meke̳e Peeues. Deelee efJe%eeve DeeefCe leb$e%eeve neleele nele Ieeuetve Heg{s efveIeeues Deens. pevegkeÀ efJe%eeve, pewJe leb$e%eeve, DeCetleb$e%eeve, ve@veesleb$e%eeve Sjes mHesme, ke=Àef$ece yegef×ceÊee... ³ee efJe%eevee®eer PesHe HeÀej ceesþer Deens. HeCe Demes Demeues lejer efJe%eeveeuee, He³ee&JejCeeuee mecepetve Iesle, efvemeiee&®³ee ce³ee&oe mecepetve Iesle®e Heg{s peeJes ueeiesue. Dev³eLee ceeCemeemeeefnle He=LJeerJejerue peerJeeb®³ee DeefmlelJee®ee ÒeMve efvecee&Ce nesT MekeÀlees, ns DeeHeCe ue#eele þsJeues Heeefnpes. íe³eeef®e$e ë pinterest.com

ÒeMve legce®ee... GÊej efJe%eevee®es... efJe%eeve¢<ìîee HeeCeer keÀmes Je efkeÀleer H³eeJes? je$eer iejce HeeC³eeves Yejuesu³ee leeby³eeleerue Leb[ Peeuesues HeeCeer Heneìs 2 les 3 HegÀueHee$es H³eeJes (G<e:Heeve), l³eecegUs ceueefJemepe&vee®ee DeeJesie efvemeie&le: ceeCemeeuee ³eslees. HeefjCeeceer JeeleefJekeÀej ìUt MekeÀlees . lemes®e OeeletbceO³es leeby³ee®es G<Celee ûeenkeÀlJe meJee&le peemle Demeu³eeves, osneleerue DeJeepeJeer G<Celee keÀceer nesles, ueIeJeer jbienerve Peeu³eeme leer oes<ejefnle þjles, Deefle HeeCeer efHeCes, DeHe®evekeÀejkeÀ Demeu³eeves les ìeUeJes. HeeCeer HegÀueHee$eeuee Deesþ ueeJetve Ieesì Ieesì H³eeJes. l³eele ueeU efcemeUCes DeeJeM³ekeÀ, cnCetve HeeCeer KeeJes, Devve H³eeJes Demes cnCeleele. l³eecegUs Ûo³e Je jkeÌleJeeefnv³eebvee (ceÐemesJeveeFlekeÀe®e) yeue Je Jesie ÒeeHle neslees, Demes HeeCeer efHeC³eeves ceeokeÀ êJ³e IesC³ee®eer Dees{ keÀceer nesles, Mecet MekeÀles. HegÀueHee$eeuee Deesþ ueeJetve HeeCeer H³eeJes. Yeespeveeveblej SkeÀoer[ leemeeves SkeÀSkeÀ HegÀueHee$e HeeCeer H³eeJes. pesJeleevee DeeJeM³ekeÀ Jeeìu³eeme IeesìYej HeeCeer H³eeu³eecegUs Devvee®eer ©®eer Jee{les. pesJeu³eeJej ueies®e HeeCeer H³eeu³eeme Hee®ekeÀjme HeeleU nesTve He®eveef¬eÀ³esme yeeOekeÀ þjles. je$eer PeesHeC³eeHetJeea leemeYej DeeOeer keÀesceì HeeCeer H³eeJes, l³eecegUs JeeleefJekeÀej Mecetve PeesHe ®eebieueer ueeieles. Flej keÀesCel³eener ®eneÒekeÀejeHes#ee ûeerve ìer efHeCes keÀe ®eebieues? ke̳eesìes ³egefveJnefme&ìer®³ee (peHeeve) mebMeesOekeÀebveer efmeOo kesÀues Deens, nefjle ®ene (ûeerve ìer) H³eeu³eecegUs Oecev³eebmebyebefOele (jesefnCeer, Deeì&jer) efJekeÀej otj

nesleele. DeMee efJekeÀejebceO³es ue#eCes efomele vemeu³eecegUs ns efJekeÀej DeesUKeCes keÀþerCe peeles. HeefjCeeceer Kejeye Peeuesueer Oeceveer yeouetve ke=Àef$ece Oeceveer yemeJeCes Keef®e&keÀ þjles. l³eecegUs nefjle ®ene efHeCes ÒeefleyebOekeÀ þjles. l³eecegUs Oeceveer, Ûo³e mebyebeOf ele efJekeÀej, lemes®e keÀke&Àjesie ìUt MekeÀleele. peHeeveceOeerue 80 ìkeÌkesÀ ceeCemes jespe nefjle ®ene efHele Demeu³eeves les Glmeener Je efvejesieer Dee{Uleele. peie kesÀJe{s ceesþs Deens ? Meem$e%eeb®³ee celes, peie He=LJeer ieesueekeÀej Deens. l³ee®eer ef$ep³ee 92 Deype ÒekeÀeMeJe<ex Deens, veemee®³ee celes, efJeMJe meHeeì Deens. HeCe l³ee®es ®e¬eÀerYeJeve Peeu³eeves, peie kesÀJe{s ceesþs Deens ³ee ÒeMvee®es J³eeJeneefjkeÀ Gllej Deens, Deveble! ceeveJeer ceWot®eer mce=leermebkeÀueve#ecelee efkeÀleer Demeles? ceeveJeer ceWot ne DeeHeu³ee DeeþJeCeer oerIe&keÀeU ÒeerÖebÀìue keÀe@ìxkeÌmeceO³es meeþJet MekeÀlees. l³ee®eer mce=leer mebkeÀueve#ecelee ner 2500 ìsjeyeeFìmed Demeles. SkeÀe ne[&ef[mkeÀceO³es 0.5 les 1 ìsjeyeeFìdme FlekeÀer ceeefnleer meeþJelee ³esles. ceeveJeer ceWotle 5000 ne[&ef[mkeÀ SJe{er ceeefnleer meeþJelee ³esles. SkeÀe Òeew{ J³ekeÌleer®³ee ceWotleerue meejer ceeefnleer [erJner[erJej I³ee³e®eer Demeu³eeme, l³eemeeþer 27 ueeKe [erJner[eR®eer DeeJeM³ekeÀlee Demeles. [e@. megOeerj ceeW[keÀj 9869575594


9

efJeMes<e uesKe

cegyb eF&le heWeiq Jeve DeeCeleevee ieebeYf e³ee&ves efJe®eej keÀjC³ee®eer iejpe nesleer. cee$e efoKeeJee keÀjC³ee®eer meJe³e pe[uesues jepekeÀejCeer DeeefCe l³eeb®³ee nes ceO³es nes efcemeUCeejs he´Meemeve ³eebveer Deepehe³e¥le pes keÀesCeer kesÀueb veener les DeeheCe keÀjlees³e ³ee Gvceeoele cegyb eF&®³ee he´eCeer mebie´neue³eele efce$eeb®ee efJejesOe Oeey³eeJej yemeJetve IeeF&IeeF&ves heWeqiJevme DeeCeues . ³ee meieȳeele Oeeske̳eele Deeuesu³ee he´peeleerleerue SkeÀe heWeiq Jeve®ee cee$e nkeÀveekeÀ yeUer iesuee.

cekeÀjbo peesMeer author.sulakshana@gmail.com

HeWeif Jeve®es ÒeMveef®evn Dee@keÌìesyej®³ee MesJe쮳ee DeeþJe[îeele (ves c ekeb À meeb i ee³e®eb lej 23 Dee@ k eÌ ì es y ej) Jele&ceevehe$es DeeefCe Je=ÊeJeeefnv³eebceO³es SkeÀ ye´es kE eÀie v³etpe he´meejerle Peeueer DeeefCe cegbyeF&leu³ee®e veJns lej peieYejeleu³ee he´eCeer efce$eebvee OekeÌkeÀe yemeuee. ner yeeleceer nesleer cegbyeF&®³ee efpepeeceelee he´eCeer mebie´neue³eele (cnCepes®e Deeheu³ee jeCeer®³ee yeeiesle) DeeCeuesu³ee Deeþ heWeqiJevmehewkeÀer SkeÀe heWeqiJeve®³ee ce=l³eg®eer. Yee³eKeȳeeleerue he´eCeer meb i e´ n eue³ee®³ee vet l eveer k eÀjCee®eer Deeef C e efJemleeje®eer ³eespevee 2004 heemetve ®e®exle Deens , l³eeJeªve Jes i eJes i eUs Jeeo-ef J eJeeo Pe[u³eeveblej DeeefCe jepeefkeÀ³e he#eeb®es ³ee ³eespevesleerue efveJe[CegkeÀerhegjles®es mJeejm³e mebheu³ee veblej 2011 ceO³es ³ee he´eCeermebie´neue³ee®³ee efJekeÀemee®ee veJee DeejeKe[e yeveJeC³eele Deeuee DeeefCe l³eevegmeej keÀeceeuee megjJeele Peeueer. yengoe ³ee veJ³ee ³eespeves®ee Yeeie cnCetve 2016 ®³ee peguew ceefnv³eele jeCeer yeeiesle veJ³ee heengC³eeb®es -heW e q i Jevme®es - Deeieceve Peeues . meg c eejs oMekeÀYejeveblej cegbyeF&®³ee he´eCeer mebie´neue³eele yeensj®es cnCepes Lesì Jesieȳee®e DeefOeJeemeeleues he´eCeer Deeues cnCetve heWeqiJevme®³ee Deeiecevee®ee ieepeeJeepeener Peeuee. ns heWeqiJevme meeGLe keÀesefj³eeceOeu³ee SkeÀe he´eCeer mebie´neue³eeletve DeeCeC³eele Deeues nesles. peieYejele Deþje les Jeerme peeleeR®es heWeqiJevme Dee{Uleele. heWeqiJevme ns efvemeie&leë he´ecegK³eeves oef#eCe ieesueeOee&le ef J eMes < eleë Deb ì eeq k eÌ ì & k eÀe®³ee heef j mejele Dee{Uleele. cee$e heWeqiJevme heeneC³eemeeþer Lesì Deb ì eeq k eÌ ì & k eÀe®e ieeþe³e®eer iejpe vemeles . Dee@mì^sefue³eeleerue eqJnkeÌìesefj³ee he´ebleeleu³ee ef H eÀef u ehe Dee³eueb [ Jej eE k eÀJee meeGLe DeeefHe´ÀkesÀleerue kesÀhe ìeGve MenjepeJeU®³ee yeesu[me& yeer®eJej osefKeue ceesþîee mebK³esveb vewmee|iekeÀ DeJemLesleerue heWeqiJevme heene³euee efceUleele. ner oesvner efþkeÀeCes he³e&ìkeÀebceO³es heWeqiJeve heeneC³eemeeþer®e he´efmeOo Deensle. ³eeefMeJee³e lewJeeve ceOeerue lewhesF Pet, ³eg.Sme.S.

ceOeerue DeeskeÌueenescee Menjeleerue ìgumee Pet, keÀesuebyeme Pet, ke@Àve[eleerue ke@Àueiejer Pet, ueb[ve Pet DeMee DeveskeÀ he´eCeer mebie´neue³eebceO³es heWeqiJevme heene³euee efceUleele. peguewceO³es cegbyeF&le Deeuesues heWeqiJevme ns Yeejleele Deeuesues heefnues heWeqiJevme ceeveues peeleele. nbyeesuì peeleer®es ns heWeqiJeve Flej heWeqiJevme®³ee leguevesveb Oeeske̳eele Deeuesu³ee he´peeleerceOeues heWeqiJevme Deensle. ns cetUele, vewmee|iekeÀ eqmLeleerle Dee{Uleele les oef#eCe DecesefjkesÀ®³ee hesª DeeefCe ef®eueer ³ee osMeeb®³ee efkeÀveejheÆerJej. ³ee meeiej efkeÀveeN³eeJejerue nbyeesuì he´Jeenele ns heWeqiJevme vewmee|iekeÀheCes jeneleele. Dee³e.³eg . meer . Sve. DeLee& l e Fbìjve@Meveue ³egefve³eve HeÀe@j keÀe@vPeJexMeve Dee@HeÀ ves®ej®³ee veeWoervegmeej nbyeesuì heWeqiJevme ns Oeeske̳eele Deeuesu³ee he´peeleeRhewkeÀer SkeÀ Deensle. peieYejele efceUtve vewmee|iekeÀ heefjmejele HeÀÊeÀ megceejs yeeje npeej nbyeesuì heWeqiJevme efMeuuekeÀ Demeu³ee®ee Deboepe J³eÊeÀ kesÀuee peelees. l³eecegUs®e cegbyeF&®³ee he´eCeer mebie´neue³eele ns heWeqiJevme DeeCee³euee efvemeie&le%eeb®ee DeeefCe he´eCeer efce$eeb®ee efJejesOe neslee, Deens. ne efJejesOe keÀesCel³ee keÀejCeebmeeþer Deens lej heWeqiJevme ns keÀUheeves jeneleele. l³eeb®eb Jele&ve, meJe³eer, JeeieCetkeÀ ner meecetoeef³ekeÀ mJe©hee®eer Demeles. l³eecegUs pej HeÀÊeÀ meele -Deeþ heWeqiJevme legcner JesieUs keÀe{uesle DeeefCe yebefoJeemeele þs J eues l e lej l³ee®ee l³eeb ® ³eeJej ef J ehejer l e ceeveefmekeÀ heefjCeece Jne³e®eer Meke̳elee peemle Demeles. cegbyeF&leerue mebpe³e ieebOeer jeä^er³e GÐeeve DeeefCe Yee³eKeȳee®es he´eCeer mebie´neue³e FLes efveOeer®³ee DeYeeJeer DeeJeM³ekeÀ l³ee megefJeOee, J³eJemLee Peeuesu³ee veenerle. Demes Demeleevee HeÀÊeÀ heW e q i Jevme DeeCeC³eemeeþer Deeef C e les meebYeeUC³eemeeþer cegbyeF& ceneheeefuekesÀves meeþheemeÿ keÀesìer ©he³es Ke®e& keÀjCeb efkeÀleer ³eesi³e Deens? cegbyeF&le heeCeer ìb®eeF& Demeu³eeves ueeskeÀebvee DeveskeÀoe h³ee³euee heeCeer efceUle veener, efleLes


10 heWeqiJevemeejKes he#eer, p³eebvee cegyeuekeÀ heeCeer ueeieles, DeeCetve meebYeeUCeb efkeÀlehele ³eesi³e Deens? keÀesCeleener he´eCeer-he#eer l³ee®³ee vewmee|iekeÀ DeefOeJeemeele efpelekesÀ megKe©he DeeefCe efJevee$eeme jeneleele eflelekesÀ les yebefoJeemeele, he´eCeermebie´neue³eeleu³ee ke=Àef$ece JeeleeJejCeele jent MekeÀle veenerle. efJeMes<eleë heWeqiJevmemeejKes Keeme he×leer®³ee DeefOeJeemeeleu³ee he´eC³eebmeeþer ke=Àef$ece JeeleeJejCeeMeer efceUJetve IesCeb keÀefþCe peeleb. l³ee®ehe´ceeCes DeMee he´eC³eebvee SkeÀe osMeeletve ogmeN³ee osMeele nueJeleevee, l³eeb®³eeJej he´Jeemee®eener efJeheefjle heefjCeece Jne³e®eer Meke̳elee Demeles. ³ee meieȳee cegÐeeb®ee efJe®eej cegbyeF&le heWeqiJeve DeeCeleevee ieebefYe³ee&ves keÀjC³ee®eer iejpe nesleer. cee$e efoKeeJee keÀjC³ee®eer meJe³e pe[uesues jepekeÀejCeer DeeefCe l³eeb®³ee nes ceO³es nes efcemeUCeejs he´Meemeve ³eebveer Deepehe³e¥le pes keÀesCeer kesÀueb veener les DeeheCe keÀjlees³e ³ee Gvceeoele cegbyeF&®³ee he´eCeer mebie´neue³eele heWeqiJevme DeeCee³e®ee Ieeì Ieeleuee DeeefCe he´eCeer efce$eeb®ee efJejesOe Oeey³eeJej yemeJetve IeeF&IeeF&ves heWeqiJevme DeeCeues megOoe. ³ee meieȳeele Oeeske̳eele Deeuesu³ee he´peeleerleerue SkeÀe heWeqiJeve®ee cee$e nkeÀveekeÀ yeUer iesuee. heWeqiJeve®³ee ce=l³egves DeveskeÀ he´Mveef®evn Deeheu³eemeceesj GYes kesÀues Deensle. Jesieȳee DeefOeJeemeeleues he´eCeer ke=Àef$ece JeeleeJejCeele, yebefoJeemeele þsJeCeb efkeÀleer ³eesi³e DeeefCe veweflekeÀ Deens? he´eCeer mebie´neue³eeb®eer KejesKej iejpe Deens keÀe? p³ee Menjeleerue veeieefjkeÀebmeeþer efkeÀceeve he´eLeefcekeÀ megefJeOeeb®ee legìJe[e Deens efleLes eEhepeN³eele, yebefoJeemeele he´eCeer meebYeeUC³ee®³ee nÆehee³eer l³eeJej keÀjes[es ©he³es Ke®e& keÀjCeb ³eesi³e Deens keÀe? ³ee he´ M veeb c eOeer u e meJee& l e keÀUer ® ee he´ M ve he´ e Ceer mebie´neue³eeb®³ee GÎsMeeJej DeeefCe DeeqmlelJeeJej efJe®eej keÀje³euee ueeJeCeeje Deens . lemeb yeef I eleueb lej FeflenemekeÀeUele, jepesMeener Demeleevee JesieJesieȳee jepee-cenejepeebkeÀ[s heeUuesues Jev³e he´eCeer Demee³e®es®e, p³eeuee cenejepeeb®ee efMekeÀejKeevee cnìues peeF&. kesÀJeU SKeeÐee jepee®³ee, mebmLeeefvekeÀe®³ee MeewkeÀemeeþer, ceveesjbpeveemeeþer nÊeerheemetve les JeeIeehe³e¥le leNnsleNns®es he´eCeer lesJne yebefoJeemeele þsJeues peele. cee$e ns efMekeÀejKeeves meJe&meeceev³e ueeskeÀebmeeþer Kegues vemee³e®es. ueeskeÀebmeeþer Kegues Demeuesu³ee he´eCeermebie´neue³eeuee Yeejleele megjJeele Peeueer leer efye´efìMe jepeceO³es. FmeJeer meve 1800 ceO³es Yeejlee®³ee ieJnve&j pevejue Jesuemueer®³ee heg{ekeÀejeves keÀesuekeÀl³eepeJeU Yeejleeleues heefnues he´eCeer mebie´neue³e GYeeju³ee®eer veeWo Dee{Ules. ns mebie´neue³e veblej yebo Peeues. heCe meve 1854 ceO³es jepee jepeWê ceefuekeÀ yeneotj ³eebveer keÀesuekeÀelee ³esLes megª kesÀuesueb he´eCeer mebie´neue³e cee$e Deepener megª Deens. 19J³ee MelekeÀele®e cegbyeF&, nwêeyeeo, Go³ehetj, veeiehetj ³esLes lej 20 J³ee MelekeÀe®³ee hetJee&Oee&le ueKeveT, iJeeunsj, efyekeÀevesj, peesOehetj ³esLes he´eCeer mebie´neue³es le³eej keÀjC³eele Deeueer. 1952 meeueer Yeejleele ueneve ceesþer efceUtve 22 he´eCeer mebie´neue³es DeeqmlelJeele nesleer, 2000 meeueehe³e¥le l³eeb®eer mebK³ee 199 he³e¥le heesnes®eueer nesleer. Deelee ¿ee meieȳee he´eCeermebie´neue³eeb®eer DeJemLee keÀMeer Deens? lej one Je<ee¥hetJeea cnCepes 2005 meeueer hesìe (heerheue HeÀe@j SefLekeÀue ì^erìceWì Dee@HeÀ refveceume) ³ee mebmLesveb Yeejleeleu³ee leermehes#ee

peemle he´eCeer mebie´neue³eeb®eer heeneCeer kesÀueer DeeefCe peenerj kesÀueb keÀer ³ee mebie´neue³eeb®eer DeJemLee oeªCe Deens.³ee heneCeerceO³es Demeb mheä Peeueb keÀer ³ee he´eCeermebie´neue³eebceO³es þsJeuesu³ee he´eC³eeb®eer Devve, efheC³ee®es heeCeer, jeneC³ee®eer J³eJemLee, JewÐeefkeÀ³e megefJeOee, megjef#elelee ³eeyeeyele DeefleMe³e DeeyeeU nesle Deens. Deepener legcner vesìJej MeesOe Iesleueele lej peieeleu³ee meJee&le JeeFì DeJemLesle Demeuesu³ee hee®e he´eCeer mebie´neue³eebceO³es cegbyeF&®³ee he´eCeer mebie´neue³ee®ee meceeJesMe kesÀuesuee heene³euee efceUlees. YeejleeceO³es meWì^ue Pet Dee@Leesefjìer Dee@HeÀ Fbef[³ee cnCetve keWÀê mejkeÀej®es ceb[U Deens, pes Yeejleeleerue he´eCeermebie´neue³eebJej efve³eb$eCe þsJeC³ee®eb keÀece keÀjleb. ³ee ceb[UekeÀ[tve he´eCeermebie´neue³eebmeeþer ceeie&oMe&keÀ lelJes peejer kesÀueer peeleele. he´eC³eeb®eer efveiee keÀMeer jeKee³e®eer, keÀeUpeer keÀMeer I³ee³e®eer, he´eC³eebvee SkeÀe efþkeÀeCeentve ogmejerkeÀ[s v³ee³e®es Demesue lej keÀe³e Keyejoejer I³ee³e®eer ³eeyeeyele®es efve³ece DeeefCe met®evee ³ee ceb[UekeÀ[tve JeejbJeej peenerj kesÀu³ee peeleele. heCe Yeejleeleu³ee DeveskeÀ he´eCeermebie´neue³eebkeÀ[tve l³eeb®eer

hee³eceuueer kesÀueer peeles Demeb®e ue#eele Deeueb. cee$e he´eCeer mebie´neue³es ner kesÀJeU ceeCemee®³ee ceveesjbpeveemeeþer efvecee&Ce kesÀueer peele veenerle. 1960 ®³ee oMekeÀeheemetve peieYejeleerue DeveskeÀ he´eCeer mebie´neue³eeb®³ee ceeHe&Àle Oeeske̳eele Deeuesu³ee he´eC³eeb®eer hewoeme keÀjC³ee®es DeeefCe l³eeb®eer mebK³ee Jee{JeC³ee®es ³eMemJeer he´³elve keÀjC³eele Deeues. veeJeb®e I³ee³e®eer lej ³egjesefhe³eve yee³emeve, Dejsefye³eve Deesj@keÌme, DeuheeFve Dee³eyeskeÌme, ke@ÀefueHeÀese|ve³eve keÀe@v[esj DeMee efJeveeMee®³ee GbyejþîeeJej ³esTve þsheuesu³ee he´eC³eebvee he´eCeer mebie´neue³eele®e efve³eespeveyeOo hewoeme keÀªve peerJeoeve osC³eele Deeueb. Yeejleelener keÌueeG[s[ ueshe[&, efveueefiejer Leej, JeeFu[me DeMee he´eC³eeb®eer hewoeme PetceO³es keÀjC³eele Deeueer DeeefCe l³eeb®eer mebK³ee Jee{JeC³ee®ee he´³elve keÀjC³eele Deeuee Deens.leefjner cegUele Jev³e he´eC³eebvee yebefoJeemeele þsJee³e®eb keÀe? ne he´Mve efMeuuekeÀ jenelees®e.heWeqiJeve®³ee efveefceÊeeves he´eC³eeb®³ee nkeÌkeÀeyeÎue®ee ne cetueYetle he´Mve hegvne SkeÀoe meceesj Deeuee³e. efveoeve Deelee lejer DeeheCe ¿ee he´Mvee®eb KejKegjb GÊej eqmJekeÀeje³euee le³eej Deenesle keÀe? íe³eeef®e$e ë F. INDIA


11

jlveekeÀje®es Deblejbie

meeiejer meeOevemebHeÊeer®es peleve

uesKeebkeÀ 18 Jee

jepekeÀer³e F®íeMekeÌleer Je ÒeeOeev³e¬eÀce meg³eesi³e þsJeu³eeme efkeÀceeve ³eeHeg{erue He³ee&JejCeer³e Nneme jesKeC³eele ³eMe efceUt MekeÀles. ceemesceejer, efkeÀveejHeÆer efJekeÀeme, meeiejer meHeÀjer, meeiejer GlKeveve, meeiejeleerue DeCet ®ee®eC³ee DeMee GHe¬eÀceeb®es ³eesi³e efve³eceve-efve³eb$eCe Peeues lej meeiej mebHHeÊeer®ee Nneme lej jesKeuee peeF&ue®e HeCe mekeÀejelcekeÀ yeouener Ie[tve ³esleerue ns DeeleeHe³e¥le Peeuesu³ee ÒekeÀuHeebletve efmeOo Peeuesueb Deens.

Òee. Heg©<eesÊece keÀeUs 93225 07685

jlveekeÀje®es Deblejbie ceOeerue Deelee He³e¥le®³ee uesKeebkeÀebletve DeeHeCe meeiejer DeefOeJeeme Je l³eeleerue pewJeefJeefJeOelee ³eeb®ee HejeceMe& Iesleuee. lees Iesleevee cenemeeieje®³ee ceewefuekeÀ meeOevemebHeÊeer®ee GuuesKe DeveskeÀoe kesÀuee iesuee Je ³ee meeOevemebHHeÊeer®es peleve, mebj#eCe lemes®e mebJeOe&vee®es cenÊJener efJe<eo kesÀues nesles. meÐe uesKeebkeÀele ³ee efJe<e³eer nesCeejs peeieeflekeÀ Je Yeejlee®es Òe³elve ³eeb®ee efJe®eej keÀ©³ee. ceeveJeeves vewmeefie&keÀ meeOevemebHeÊeer®ee DeepeJej Deefveyeb&Oe JeeHej kesÀuee. ceeveJeer mebmke=Àleer®ee ef J ekeÀeme kes À JeU ³ee meeOevemeb H eÊeer ® ³ee GHeYees i eelet v e®e meeO³e Peeuee. peeieef l ekeÀ ueeskeÀmebK³ee ce³ee&eof le nesleer leesJej ³ee GHeYeesiee®es iebYeerj HeefjCeece ¢<ìeslHeÊeerme Deeues veenerle. Hejblet peeieeflekeÀ cene³eg×s, DeewÐeesefiekeÀ ¬eÀebleer Je l³ee Deveg<ebieeves meg© Peeuesueer efJe%eeve-leb$e%eevee®eer Jes i eJeeve Òeieleer ³eeceg U s vew m eef i e& k eÀ meeOevemebHeÊeerJejerue leeCe Jee{le iesuee. l³ee®³ee yejesyejerves ceeCemee®eer Ssenf keÀ Òeieleer®eer ueeuemeener GÊejesÊej Jee{le iesueer. Jee{l³ee ¬eÀ³eMekeÌleer yejes y ej DeveeJeM³ekeÀ ®ew v eer Je ye[s p eeJe efcejefJeC³eekeÀ[s ue#e keWÀefêle Peeues. Òeiele osMeebceOeerue leb$e%eevee®³ee efJemHeÀesìecegUs vewmeefie&keÀ

meeOevemebHeÊeer®ee DeefJeJeskeÀer Je Deefveyeb&Oe JeeHej nesTve Òeot<eCe veeJee®³ee ye´ïe je#emee®ee Go³e Peeuee. Jeves, DejC³es, ceeU, veÐee, mejesJejs, mecegê, HeJe&le meejs®e Òeog<eCee®³ee ÒeYeeJeeKeeueer nerve-oerve Peeues. peieeleerue efJe®eejJebleebvee ³ee yeouel³ee Heef j ef m Leleer ® es Yeeve Deeues lejer Deblejje<ì^e³r e mHeOexceO³es efìkeÀeJe ueeieeJee cnCetve l³eeb®ee DeeJeepe oeyetve ìekeÀuee iesuee. iesu³ee oesve-leerve oMekeÀeble cee$e Òeot<eCe Je vewmeefie&keÀ meeOevemebHeÊeer®ee Nneme ³eebveer ³esJe{s efJe¬eÀeU ªHe OeejCe kesÀues keÀer l³ee®eer oKeue mebHetCe& peieeuee IesCes ¬eÀceÒeeHle þjues. peeieeflekeÀ leHeceeve Je=×er Je l³eecegUs Peeuesuee peeieeflekeÀ $eÝlegceeve yeoue ³eebcegUs vewmeefie&keÀ DeeHeÊeeR®eer JeejbJeejlee Je J³eeHleer peieYejele Jee{le ®eeueueer Deens DeeefCe l³eeuee jesKeCes ner SkesÀkeÀìîee je<ì^e®eer veJns lej JewefOekeÀ peyeeyeoejer Demeu³ee®eer peeCeerJe Jee{erme ueeieueer. ³eemeeþer kesÀJeU Meem$e%e- leb$e%e®e veener lej je<ì^ÒecegKe Je ÒeMeemekeÀ peeieeflekeÀ Heefj<eoemeb c es u eves Dee³ees e f p ele keÀ©ve mecem³eeb ® ³ee efvejekeÀjCee®³ee ³eespevee, keÀe³e&ÒeCeeu³ee Je l³eeb®ee ÒeeOeev³e¬eÀce þjJetve l³eemeeþer DeeJeM³ekeÀ keÀjej-ceoej keÀ© ueeieues. DeMee keÀjejeb®eer peb$eer ³esJe{er ueebyeue®ekeÀ Deens keÀer leer osTve


12 cetU efJe<e³eeuee neleeUC³eemeeþer peeiee Je JesU Ke®e& ve keÀjCes®e MeneCeHeCee®es þjsue. Òel³eskeÀ osMeeves vewmeefie&keÀ meeOevemebHeÊeer®³ee mebj#eCemebJeOe&veemeeþer efve³ece-keÀe³eos kesÀues Deensle Je l³ee®³ee keÀeìskeÀesj DecceueyepeeJeCeermener megjJeele kesÀueer Deens. ³ee efJe<e³ee®eer J³eeHleer osKeerue Òe®eb[ Demeu³eeves meO³ee kesÀJeU meeiejer meeOevemebHeÊeer®³ee mebj#eCemebJeOe&veemeeþer®³ee ³eespevee, efve³eceve DeeefCe keÀe³eÐeeb®eer ceeefnleer IesT³ee. DeefuekeÀ[®³ee oMekeÀeble vewmeefie&keÀ meeOevemebHeÊeer®³ee mebj#eCe mebJeOe&veemeeþer menkeÀe³ee&lcekeÀ keÀe³e&¬eÀce jeyeefJeC³eekeÀ[s meeN³ee peiee®ee keÀue Deens. efJekeÀefmele osMeeb®³ee yejesyejerves (efkebÀJee l³eeb®³ee ob[sueercegUsner) efJekeÀmeveMeerue Je DeefJekeÀefmele osMener DeMee keÀe³e&¬eÀceebceO³es me¬eÀer³e menYeeie Iesle Deensle. peeieeflekeÀ veeCesefveOeer, Jeu[& yeBkeÀ Je Flej peeieeflekeÀ HelemebmLee ³eemeeþer DeLe&mene³³e osC³eeme lelHej Deensle. jepekeÀer³e F®íeMekeÌleer Je ÒeeOeev³e¬eÀce meg³eesi³e þsJeu³eeme efkeÀceeve ³eeHeg{erue He³ee&JejCeer³e Nneme jesKeC³eele ³eMe efceUt MekeÀles. ceemesceejer, efkeÀveejHeÆer efJekeÀeme, meeiej meHeÀjer, meeiejer GlKeveve, meeiejeleerue DeCet ®ee®eC³ee DeMee GHe¬eÀceeb®es ³eesi³e efve³eceve-efve³eb$eCe Peeues lej meeiej mebHeÊeer®ee Nneme lej jesKeuee peeF&ue®e HeCe mekeÀejelcekeÀ yeouener Ie[tve ³esleerue ns DeeleeHe³e¥le Peeuesu³ee ÒekeÀuHeebletve efme× Peeuesueb Deens. meeiejer pewJeefJeefJeOeles®³ee peesHeemeCeermeeþer Deieoer meeOee HeCe ÒeYeeJeer Ghee³e cnCepes meeiejer mebjef#ele #es$eeb®eer DeeKeCeer Je GYeejCeer. 2003 meeueeHeemetve meeiejer mebjef#ele #es$eeb®eer mebK³ee 6000 ®³ee Iejele Demetve leer 42 ue#e Jeie& efkeÀueesefceìj SJe{s #es$e J³eeHeleele. Hejblet ner meJe& #es$es efceUtve meeieje®ee pescelesce 1.17 ìkeÌkesÀ SJe{s®e #es$e J³eeHeleele. ner mebjef#ele #es$es YetKeb[-ceb®ee®ee cee$e 4.32 ìkeÌkesÀ Yeeie J³eeHetve Deensle. ÒeJeeU efYeefÊekeÀeb®es peJeUHeeme 1 ìkeÌkeÀe #es$e®e mebjef#ele Deens. ³ee #es$eebvee mebjef#ele kesÀu³eeves ³esLeerue pewJeefJeefJeOelee Jee{erme ueeieu³ee®es efometve Deeues Deens. He³ee&JejCe Meem$ee®³ee ¢<ìerves ³ee mebjef#ele #es$eeb®es efJelejCe cee$e Demeblegefuele Demetve leer p³eeb®es mebJeOe&ve DeeJeM³ekeÀ Deens DeMee meJe& ÒekeÀej®³ee DeefOeJeemeeb®es DeeefCe He³ee&JejCeer³e ÒeosMeeb®es ÒeYeeJeer ÒeefleefveefOelJe keÀjle veenerle. ner #es$es kesÀJeU DeHeleìer³e #es$eele veenerle Demes veener lej leìer³e Je efkeÀveejHeÆer®³ee ÒeosMeeb®³ee mebj#eCeemeeþer osKeerue DeHegjer Deensle. ³eeleerue 10 ìkeÌkesÀ meeiejer

mebjef#ele #es$es HeÀkeÌle 44 He³ee&JejCeer³e ÒeosMeeb®es ÒeefleefveefOelJe keÀjleele lej Flej He³ee&JejCeer³e ÒeosMeeb®³ee kesÀJeU 11 Yeeieeble®e DeMeer #es$es Deensle. meeiejer mebjef#ele #es$eebceOeerue 11 #es$es 1 ueeKe Jeie& efkeÀueesefceìjntve ceesþer Demetve leer SketÀCe mebjef#ele #es$ee®³ee 60 ìkeÌkesÀ #es$e J³eeHeleele. DeMeer efJemle=le #es$es mebjef#ele nesC³ee®es HeÀe³eoss efve:mebMe³e Deensle Hejblet leer DeefOekeÀ ueeskeÀmebK³es®³ee Je leCeeJeûemle ÒeosMeele vemeu³eecegUs l³eeb®ee meeiejer HeefjmebmLeebvee Jee®eefJeC³ee®³ee keÀeceer HeÀejmee GHe³eesie nesle veener. ³eeKesjerpe mebjef#ele #es$es efJeefJeOe osMeeb®³ee meeiejer nÎeRceO³es®e ³esle Demeu³eeves GIe[îee cenemeeiejer #es$eebleerue DeefOeJeemeebvee mebj#eCe efceUle veener. YeejleeceO³esner peJeUHeeme Òel³eskeÀ meeiejefkeÀveeje ÒeeHle jep³eebletve meeiejer mebjef#ele #es$es Ieesef<ele kesÀuesueer Deensle. l³eeleerue ÒeLece ieìeleerue meeiejer mebjef#ele #es$es (Category 1 Marine ProtectedAreas) Keeueerue ÒeceeCes Deensle. Deboceeve - efvekeÀesyeej : Deboceeve meeiejer DeYe³e#es$e; cenelcee ieebOeer meeiejer je<ì^er³e GÐeeve, jeCeer PeebMeer meeiejer je<ì^er³e GÐeeve; Je ueesnyejekeÀ (meeiejer HeeC³eeleerue megmej) DeYe³e#es$e. iegpejele ë keÀ®í®es DeeKeele meeiejer DeYe³e#es$e; keÀ®í DeeKeeleer je<ì^er³e GÐeeve; ceneje<ì^ ë ceeueJeCe meeiejer DeYe³e#es$e; Deesefjmee ë efYelejkeÀefCekeÀe je<ì^er³e GÐeeve; keWÀêHeeje DeYe³e#es$e; ieefnjceþ je<ì^er³e GÐeeve; ef®eukeÀe (veUyeebOe) DeYe³e #es$e leeefceUvee[t ë cegvveej®es DeeKeele je<ì^er³e GÐeeve; Hee@Fbì ke@Àefuecej DeYe³e#es$e DeebOe´ ÒeosMe ë keÀesefjbiee DeYe³e#es$e; ¬eÀer<Cee DeYe³e#es$e; HegefuekeÀle mejesJej He#eer DeYe³eejC³e. HeefM®ece yebieeue ë megbojyeve je<ì^er³e DeYe³eejC³e; n@efue[s DeYe³e#es$e; ueesefLe³eve ÜerHe DeYe³e#es$e; mepeveeKesU DeYe³e#es$e efÜleer³e ieìeleerue meeiejer mebjef#ele #es$es (Category 2 Marine Protected Areas) :

Yetleeve : GÊej Yetleeve je<ì^er³e GÐeeve; ceO³e Yetleeve je<ì^er³e GÐeeve; o#eerCe Yetleeve je<ì^er³e GÐeeve; oef#eCe ÒeMeerj ÜerHe DeYe³e#es$e; GÊej ÒeMeerj


14

efJeMes<e uesKe

®ekeÀesj njJeC³eeme cegK³e keÀejCe cnCepes l³ee®es Feflenemeele efceìuesues ceeUjeve DeeefCe l³eele efceUCeejs Sjûeemeìerme ³ee ieJelee®es yeerpe. ns oesvnerner iesues DeeefCe meesyele ®ekeÀesjner. He#eer peieJeCes, l³eeb®es mebJeOe&ve DeeefCe mebj#eCe keÀjCes ns l³eeb®³ee meg¢{ vewmeefie&keÀ DeefOeJeemeeMeer pees[uesues Deens. efHebpeN³eeceOeerue ®ekeÀesj HeenC³eeHes#ee vewmeefie&keÀ ceeUjeveeJej oie[, Ke[keÀ DeeefCe Peg[Heeb®³ee meeefvveO³eele HeUCeeje ®ekeÀesj HeneJee Demes ceuee Jeeìles !

[e@. veeiesMe ìskeÀeUs 98696 12531 nstekale@gmail.com

ceuee Demes Jeeìles! legcneuee? ceeP³ee Meeues³e peerJeveeceOeerue DeefleMe³e Deeveboe®ee GlmeJe cnCepes keÀespeeefiejer HeesefCe&cee. ieeJeeyeensj®³ee ceeUjeveeJej Jeie&efce$ee®³ee menJeemeele ceO³eje$eer H e³e¥ l e DeeìJeues u ³ee mJeeefo<ì ogOee®³ee Heelesu³eeceO³es HeesefCe&ces®³ee HetCe& ®ebêe®eer Òeeflecee Heentve Jes®euesues oeì cew$eeR®es #eCe, l³ee DeeþJeCeer Deepener leMee®e mce=efle HeìueeJej Gceìleele. l³eeleueer®e SkeÀ DeeþJeCe - 196061 meeue DemeeJes. ceer DeeþJeerceO³es neslees. keÀespeeieerjer®eer le³eejer 3-4 efoJeme DeeOeer®e keÀ©ve Deecner 10-12 efce$e Ie©ve leeby³eeYej ogOe IesTve ceeUjeveeJej Deeuees. ceeUjeve keÀmeuee! meJe&$e ceesþs oie[,OeeW[s, Ke[keÀ, Lees[er Peg[Hes yeekeÀer meejs meHeeì. leerve oie[eb®eer ®etue HesìJetve otOe DeeìJee³euee þsJeues DeeefCe yeeueieHHeeb®ee HeÀ[ peceuee. meceesj oesve leerve cegues HeUleevee Heengve Deecner Lees [ s Ieeyejuees . HeCe Oeer j keÀ©ve Deece®³eeHewkeÀer oesIeebveer l³eeb®ee Heeþueeie kesÀuee DeeefCe SkeÀeuee HekeÀ[ues. leer ieeJeeyeensj®³ee JemleerJejerue HeejO³ee®eer cegues nesleer. cnìues lej DeesUKeer®eermegOoe nesleer, cee$e MeeUe mees[uesueer. l³ee ceguee®³ee oesve neleele keÀHe[îeeKeeueer Lees[er neue®eeue peeCeJeueer. Deecner les keÀeHe[ yeepetuee kesÀues DeeefCe l³eele íeve ieeW[me He#eer Heentve HeesefCe&ces®³ee ®eeboC³eelener [esUs efoHetve iesues. lees ®ekeÀesj neslee. Deecner l³ee HeejO³ee®³ee ceg u eeb v ee ot O e efHeC³eeme yeesueeJeues cee$e SkeÀ®e Deì, He#eer Deens efleLes mees[tve Ðee³e®ee. lees cegueiee meebiele neslee, Òel³eskeÀ HeesefCe&cesuee Deecneuee Peg[Heeyeensj efkebÀJee Ke[keÀeJej SkeÀ lejer He#eer `Yesìlees®e'. ³ee®es legcner keÀe³e keÀjlee ne ÒeMve efJe®eejC³ee®es kegÀCeer Oeeef j ä kes À ues veener . Deeveb o e®eer Hees e f C e& c ee efJe®eejele®e mebHeueer. mekeÀeUer ceer YeeTbvee ³ee yeÎue ef J e®eejues . keÀejCe l³eeb ® eer Mes l eer ceeUjeveeuee ueeietve®e nesleer. l³eebveer meebefieleues, HetJeea lesLes DeveskeÀ ®ekeÀesj He#eer nesles. HeCe Deelee SKeeoe ogmeje®e efomelees. let HeesefCe&ces®³ee je$eer l³eeuee Heeefnuesme ner HeÀej Yeei³ee®eer iees<ì Deens. l³ee efoJeMeer Heeefnuesuee lees iegyeiegyeerle Meefjje®ee,

ueeue ®ees®eer®ee, jeKee[er jbiee®ee ®ekeÀesj ceuee veblej keÀOeerner efomeuee veener. l³eeuee ceer l³eeJesUer mHeMe& keÀe kesÀuee veener ³ee®es Deepener ceuee og:Ke nesles, DeeþJeCeerves ceve nUJes nesles. ®ekeÀes j ne keÀeW y e[er ® ³ee DeekeÀeje®ee, GIe[îee ceeUjeveeJej, Ke[keÀ keÀHeejerle, Peg[Heele jenCeeje He#eer Deens. Heesìe®ee Yeeie ceesþe, [eJ³ee GpeJ³ee yeepetme oesve keÀeȳee Heeb{N³ee HeÆîee Demeuesues HebKe, iegueeyeer ìeskeÀoej DeeKeg[ ®ees®e, keÀHeeUeJe©ve ceevesHe³e¥le ³esCeejer veskeÀuesmemeejKeer keÀeUer HeÆer, leebyetme Hee³e, iegueeyeer [esȳeele keÀeUs ieesueekeÀej yegyegU Demee ne jepeme He#eer Heenlee #eCeer meJee&vee®e DeeJe[lees. ®ees®e Jej kesÀu³eeJej Keeue®es leerve keÀeUs efþHekesÀ SkeÀoce Gþtve efomeleele. Deboepes SkeÀ les meJJee HetÀì ueebyeer®ee ne He#eer G[lees keÀceer DeeefCe HeUlees peemle. l³ee®³ee HeUC³eecegUs®e ne peeȳeele HeìkeÀve De[keÀlees. vej DeeefCe ceeoer meejKes®e efomeleele. cee$e SkeÀ$e Deeu³eeJej ceeoerHe#eer DeekeÀejeves ueneve Jeeìles. Flej JesUer ueneveMee mecegnele jenCeeje ®ekeÀesj efJeCeer®³ee keÀeUele cee$e pees[erves jenlees. ieJelee®³ee yeer³ee, ueneve ef k eÀìkeÀ, Deȳee ns ®ekeÀes j ®es Devve. Gvneȳee®ee megjJeeleer®ee keÀeU ne efJeCeer®ee nbieece Demelees. vej He#eer l³ee®³ee nesCeeN³ee keÀejYeejCeermeeþer efJeefJeOe Devvee®³ee Leeȳee le³eej keÀjlees . l³eele MeekeÀenejer Deeef C e ceebmeenjer KeeÐeHeoeLee¥®eer jsue®esue Demeles. Heefjmejele DemeCeejs ueJn ûeeme ns efJeefMe<ì ÒekeÀej®es ieJele Deeef C e l³ee®³ee yeer ³ ee ³ee Deenejele Òescee®ee GlkeÀì efyebot oeKeJeC³eemeeþer nJ³eele®e. pesJeCe le³eej Peeu³eeJej `®ekeÀç ®ekeÀ' DeMee efJeefMe<ì DeeJeepeele ceeoer He#eeuee meeo Ieeleueer peeles. ceeoer He#eer Òeeflemeeo osTve lesLes ³esles, HeenCeer keÀ©ve HeoeLee&®ee mJeeo Iesles, veener DeeJe[ues lej ef v eIet v e peeles . les J ne mJe³ebHeekeÀer vejHe#eer DeveskeÀJesUe efle®³ee DebieeJej OeeJetve peelees. SkeÀe®e JesUer ®eej Hee®e vejHe#eer ceeoer He#eeuee Deeceb$eCe osleele. efpeLes Deenej Iesleuee peelees efleLes pees[er peceles DeeefCe l³eeb®eer


15 efHeuues mJeleb$e nesFHe³e¥le SkeÀefve<þ jenles. ®ekeÀesj®es Iejìs peefceveerJej, Peg[Heele DeLeJee Ke[keÀeKeeue®³ee keÀHeejerle Demeles. ceeoer 10 les 14 Deb[er osles. GyeJeC³ee®es keÀece leer®e keÀjles. keÀeWye[er®³ee Deb[îeemeejKeer efomeCeejer ner efHeÀkeÌkeÀì leebyetme Deb[er 25 efoJemeebveer GyeJetve efHeuues yeensj ³esleele DeeefCe ueies®e HeUt ueeieleele. Iegye[, Ieej, memeeCee ³eeb®³ee HebpeeceOetve Jee®euesueer oesve®eej efHeuues®e peieleele. ®ekeÀesj mekeÀeU DeeefCe mebO³eekeÀeUer SkeÀceskeÀebvee meeo osleele. `®ekeÀç®ekeÀç®ekeÀ' ³ee meueie®³ee DeeJeepeele ®ekeÀesj®ee Òeeflemeeo peeCeJelees. cnCetve ³ee®es veeJe ®ekeÀesj He[ues DemeeJes. DeeJeepeeme Òeeflemeeo osC³ee®³ee ³ee®³ee mJeYeeJe iegCeOecee&cegUs DeveskeÀ efMekeÀejer ³ee®ee ngyesngye DeeJeepe keÀe{tve l³ee®ee Òeeflemeeo SskeÀleele DeeefCe l³eeuee MeesOetve HekeÀ[leele. HeJe&le jebieeb®³ee [eWiej GleejeJej ne He#eer DeveskeÀJesUe Dee{Ulees. oceì nJeeceeve l³eeuee DeeJe[le veener. Leb[erJej ceveeHeemetve Òesce keÀjCeeje ®ekeÀesj cnCetve®e keÀeefMcej, ue[eKe Yeeieele menpe efometve ³eslees, cee$e HeeUerJe He#eer cnCetve®e. ceeCemee®³ee mebHekeÀe&le jenCeeje ne He#eer ue[eKe, ef m ekeÌ k eÀer c e, keÀeMceer j , HeeefkeÀmleeve, DeHeÀieeefCemleeve ceO³es Deves k eÀ uees k eÀ J³eeHeejer lelJeeJej HeeUleele. keÀener ceef n v³eeb H et J eea keÀeefMcejceOeerue yeejeceguuee Yeeieele Ieje®³ee ceeie®³ee Yeeieele HeeUuesues ®ekeÀesj ceuee HeneJe³eeme efceUeues. ®eeuel³ee yemeceOetve Peeuesues les DeesPejles oMe&ve nesles. ³ee®eer efHeuues efHebpeN³eeceOetve efJekeÀlemegOoe efceUleele. HeeefkeÀmleeve®³ee keÌJesÆe Yeeieele ®ekeÀesj®ee ceesþe yeepeej Yejlees. ne HeeefkeÀmleeve®ee je<ì^er³e He#eer Deens. ³ee®e Yeeieele ³ee He#ee®es DeveskeÀ efye´ef[bie HeÀece& Deensle. HeeUerJe ®ekeÀesj keÀeWye[erÒeceeCes ojjespe SkeÀ Deb[er osles. Deb[îeeceOetve yeensj He[uesueer efHeuues l³eeb®³ee DeeF&Hes#ee ceeuekeÀe®³ee®e ceeies efHeÀjle Demeleele. ®ekeÀesj ne He#eer pegieej KesUC³eemeeþer JeeHejuee peelees l³ee®eÒeceeCes HeUC³ee®³ee Me³e&leermeeþer megOoe. HeeefkeÀmleeve, DeHeÀieeefCemLeeveceO³es DeveskeÀ efþkeÀeCeer ®ekeÀesj DeeefCe cegueeb®³ee HeUC³ee®³ee Me³e&leer ueeJeleele. ®ekeÀesj ne HebKe Heme©ve mejU HeUlees DeeefCe DeuHeJesUsmeeþer nJesle PesHeeJetve ueies®e peefceveerJej ³eslees. ®ekeÀesj®es HebKe Heme©ve HeUCes efJeceevee®³ee ìskeÀ Dee@HeÀ meejKes Jeeìles. ®ekeÀesj HekeÀ[leevee efMekeÀeN³eeb®eer KegHe oceíekeÀ nesles. keÀejCe Jesieeves HeUtve lees Peg[Heele ueHetve yemelees. efMekeÀejer peJeU Deeuee keÀer Jesieeves HeUtve otjJej ¢<ìerDee[ neslees. HeefMe&³eve meeefnl³eele lemes®e $eÝiJesoele ³ee He#³ee®ee GuuesKe Dee{Ulees. ®ekeÀesjuee mebmke=Àle Yee<esle efceUleepegUlee Meyo cnCepes Deelegjlee, Òesceele njJetve iesuesuee, leneve YetkeÀ njJeuesuee. HeesefCe&ces®³ee je$eer ne ®ebêe®³ee Meerleue ÒekeÀeMeele mJele:uee njJetve HeÀkeÌle ®ebêekeÀ[s®e Henele Demelees Demes cnìues peeles. DeveskeÀ meblekeÀJeerveer mJele:uee ®ekeÀesj mecepetve osJee®ee OeeJee kesÀu³eeves l³eeb®³ee keÀeJ³eele Dee{Utve ³esles.

meble keÀyeerjeb®³ee DeveskeÀ oes¿eebceO³es ®ekeÀesj He#³ee®es ®ebêÒesce oMe&efJeues Deens. meblekeÀJeer leguemeeroeme ÒeYegjece®ebêeme efJeveJeCeer keÀjleele, `ÒeYees! p³ee ÒeceeCes ®ebê {ieeDee[ iesuee keÀer ®ekeÀesj mewjYewj neslees leMeer Deepe ceePeer efmLeleer Deens.' DeveskeÀ efnvoer ef®e$eHeìeceOeerue ieeC³eele ®ebê DeeefCe ®ekeÀesj ³eeb®es Òesce legueveelcekeÀefjl³ee oMe&efJeues Deens. iee³ekeÀ cegkesÀMe ³eeb®es ®eebo keÀes ke̳ee ceeuetce, ®eenlee nw Gmes keÀesF& ®ekeÀesj ns ueeskeÀÒeer³e ieerle Deepener DeveskeÀeb®³ee DeesþebJej menpe ³esles.HetJeea jepes cenejepes ®ekeÀesj He#³eeme cegÎece HeeUle Demele. ne He#eer DevveeceOeerue efJe<e Òe³eesie DeesUKelees. Devveele efJe<e keÀeueJeues Demesue DeeefCe l³ee®³ee peJeU ®ekeÀesj He#³eeme vesues Demelee l³ee®es [esUs ueeue nesleele, DeveskeÀ JesUe lees ce=l³egmegOoe HeeJelees. jepes-cenejepes Yeespevee®ee DeemJeeo IesC³eeHetJeea les ®ekeÀesjeme ³ee®emeeþer osle Demele. ®ekeÀesj ne He#eer Deepe lejer DeeHeCeekeÀ[s menmee efomele veener. njJeuesueer ceeUjeves, Sjûeemeìerme (ueJnûeeme) meejKes l³ee®es DeeJe[les Devve ve<ì Peeu³eecegU®s e l³ee®es vewmeefie&keÀ efveJeememLeeve njJeues. ceesj kegÀUeleerue eflelejemeejK³ee efomeCeeN³ee ³ee He#³ee®es vewmeefie&keÀ DeefOeJeeme, peieCes, l³ee®es efomeCes ner keÀeUe®eer iejpe Deens. 1978®³ee megceejeme ceePeer DeMeeskeÀpeer HejebpeHes ³eeb®³eeMeer DeesUKe Peeueer. l³eeb®³ee `kewÀJeu³ee®³ee ®eeboC³eeuee YegkesÀuee ®ekeÀesj' ³ee YewjJeerves ceuee Jes[sefHemes kesÀues. HeesefCe&ces®ee ®ebê DeeefCe ®ekeÀesj ³eeb®es Kejs®e keÀener DeO³eeeflcekeÀ veeles Deens keÀe? ®ekeÀes j HeenC³eemeeþer , l³ee®ee Deef O eJeeme DeY³eemeC³eemeeþer keÀeMceerj®³ee Debleie&le Yeeieele, HeeefkeÀmleeve, DeHeÀieeefCemleeve®e pee³euee nJes. HeCe keÀmes Meke̳e Deens? cesIeeue³e, ceefCeHetj, DeemeececeO³es kegÀþs l³ee®ee DeefOeJeeme Deens keÀe ³ee MeesOeele ceer Deens. SKeeÐee He#³ee®es otj peeCes, l³ee®es njJeCes ³ee®ee ceeveJeer nmle#esHe DeeefCe efJekeÀemeeMeer peJeUtve mebyebOe Deens. HetJeea Òel³eskeÀ ieeJeeuee pees[tve oesve-leerve ceeUjeves DeeefCe l³eecegUs DeveskeÀ ieJelee®³ee Òepeeleer Demele. Deelee SkeÀner iee³ejeve DeLeJee ceeUjeve efomele veener. SJe{îee MeskeÀ[es ieJelee®³ee Òepeeleer kegÀþs iesu³ee ³ee®³eeMeer kegÀCee®esner keÀebnerner osCesIesCes veener. ®ekeÀesj njJeC³eeme cegK³e keÀejCe cnCepes l³ee®es Feflenemeele efceìuesues ceeUjeve DeeefCe l³eele efceUCeejs Sjûeemeìerme ³ee ieJelee®es yeerpe. ns oesvnerner iesues DeeefCe meesyele ®ekeÀesjner. He#eer peieJeCes, l³eeb®es mebJeOe&ve DeeefCe mebj#eCe keÀjCes ns l³eeb®³ee meg¢{ vewmeefie&keÀ DeefOeJeemeeMeer pees[uesues Deens. efHebpeN³eeceOeerue ®ekeÀesj HeenC³eeHes#ee vewmeefie&keÀ ceeUjeveeJej oie[, Ke[keÀ DeeefCe Peg[Heeb®³ee meeefvveO³eele HeUCeeje ®ekeÀesj HeneJee Demes ceuee Jeeìles ! legcneuee ? íe³eeef®e$e ë http://3.bp.blogspot.com


16

DeeefCe Jemeble mleyOe Peeuee mee³eueWì efmÒebie uesefKekeÀe ë js®eue keÀeme&ve mJewj DevegJeeo ë meercee efHeleUs 93235 49307

keÀerìkeÀveeMekeÀeb®³ee keÀke&ÀjesieemeboYee&leerue DeÒel³e#e Yetecf ekesÀefJe<e³eer®³ee ³egekq eÌleJeeo DeeOeejerle Deens lees l³eeb®³eecegUs Peeuesues efueJnj®es vegkeÀmeeve, ye peerJevemelJee®eer keÀcelejlee DeeefCe Mejerjevleie&le Jee{uesues efkebÀJee keÀener Mejerjeves mJele:®e le³eej kesÀuesues Fmì^ees pf evme ³eeJej. ³ee meieȳeele Yej cnCetve keÀer keÀe³e, meeQo³e& ÒemeeOeves, Deew<eOes, DeVeHeoeLe& DeeefCe J³eJemee³eeletve ³esCeeje mebHeke&À ³eeHeemetve ke=Àef$ece Fmì^ees pf evme®³ee mebHekeÀe&le DeeHeCe DeefOekeÀeefOekeÀ ³esle Deenesle.

meercee efHeleUs 93235 49307

Òel³eskeÀ ®eejeme SkeÀ!... ®e@Hìj 14 ë Yeeie 4 keÀeyee&cesì Demeuesues ³egjsLeeve ns jemee³eefvekeÀ ¢äîee Dee³e.Heer.meer. Je meer.Dee³e.Heer.meer ³ee JevemHeleerveeMekeÀele cees[les. keÀke&Àjesie le%eebveer DeveskeÀ JesUe FMeeje efouee Deens, lejerner keÀeyee&cesì Deelee meje&meHeCes JeeHejues peeles. les kesÀJeU keÀerìkeÀveeMekeÀ cnCetve veener, lej leCeveeMekeÀ, yegjMeerveeMekeÀ Je efJeefJeOe GlHeeoveele JeeHejues peeles. HueemìerkeÀ yeveefJeCeeN³ee HeoeLe&ele, Deew<eOeele keÀener keÀHe[e yeveefJeleevee DeeefCe Jemletvee Deeletve ueeJeuesu³ee jesieCeele megOoe keÀeyee&cesì Demeles. DeÒel³e#eHeCes megOoe keÀke&Àjesiee®³ee JeeìsJej ®eeue megª nesles. SKeeoe HeoeLe& meeceev³ele: Heeef n ues Demelee ef k eb À Jee mekeÀ= l e oMe& v eer keÀke&Àjesiepev³e vemeuee, lejerner lees Mejerje®es vesnceer®es keÀe³e& efyeIe[Jet MekeÀlees. lesner DeMee efjleerves HeefjCeecele: les ÒeeCeIeelekeÀ þjles. keÀke&ÀjesieemeboYee&le cenlJee®es GoenjCe cnCepes ef J eMes < ele: Òepeveve/ Òepees l Heeovee®³ee keÀe³e&ÒeCeeueerle Deens. uewefiekeÀ mebÒesjkeÀele (meskeÌme neceexvme) pesJne keÀener ie[ye[ (ieeWOeU) megª nesles lesJne l³ee®ee DeLe& Demee keÀer keÀener ÒekeÀjCeele ef u eJnj®³ee (³eke= À lee®³ee) ¿ee neceexvme®eer ³eesi³e HeeleUer efkebÀJee meceleesue þsJeC³ee®³ee #ecelesJej keÀener lejer HeefjCeece keÀjles. keÌueesjervesìs[ ne³e[^eskeÀeye&vme ns Kee$eerves ³ee ÒekeÀej®es ÒeefleefveOeer Deensle pes De®etkeÀHeCes keÀke&Àjesiep³e HeefjCeece keÀª MekeÀleele. keÀejCe meJe& leNns®es keÌueesjervesì[ s ne³e[^eks eÀeye&vmed ns keÀener ÒeceeCeele ³eke=Àleemeeþer efJe<epev³e Demeleele. uew e f i ekeÀ meb Ò es j keÀ (mes k eÌ m e neceex v me) Òel³eskeÀe®³ee Mejerjele meeceev³ele: Demeleele®e. ns neceexvme HegveªlHeeoveeMeer mebyebeOf ele Demeuesu³ee DeJe³eeJeeb®eer peªjerÒeceeCes Jee{ keÀjCes Je l³eebvee GÊepevee osC³ee®es keÀe³e& keÀjerle Demeleele. ³ee neceexvme®ee ÒeceeCeeyeensj meb®e³e nesT ve³es cnCetve MejerjeceO³es DebieYetle mebj#ekeÀ ÒeCeeueer Demeles. m$eer Je Heg ª <ee®³ee neceex v me®ee mecelees u e jeKeC³eeme Je oesvner®ee ÒeceeCeeyeensj meb®e³e

nesC³eeJej ueerJnj (³eke=Àle) efve³eb$eCe þsJeles. (lemes m$eer Jee Hegª<ee®³ee oesIeeb®³eener Mejerjele vej DeeefCe ceeoer Demes oesvner ÒekeÀej®es neceexvme le³eej nesle Demeleele, cee$e l³eeb®es ÒeceeCe JesieUs Demeles.) pesJne jmee³eveeb®³ee HeefjCeeceeves jesiee®eer ueeieCe nesTve efueJnj efyeIe[les efkebÀJee yeer keÀe@cHueskeÌme ³ee peerJevemelJee®eer keÀcelejlee Yeemeles lesJne ns efve³eb$eCee®es keÀe³e& keÀjCes Meke̳e nesle veener . DeMee Heef j ef m Leleer l e Fmì^ e s e f p evmed (efm$e³eebceOeerue uewefiekeÀ mebÒesjkeÀ) Demeeceev³eHeCes peemle ÒeceeCeele le³eej nesleele. ³ee®es HeefjCeece keÀe³e nesleele? ÒeeC³eebJej kesÀuesu³ee Òe³eesieeletve YejHetj HegjeJes efceUeues Deensle. je@keÀHesÀuej mebmLes®³ee JewÐekeÀer³e mebMeesOeve efJeYeeieeleerue SkeÀ mebMeesOekeÀeuee efomeues keÀer jesieecegUs ³eke=Àle efyeIe[uesu³ee meMeebceO³es ieYee&Me³ee®³ee ìîetcej®eer meb K ³ee yeN³ee®e ÒeceeCeele nes l eer . ìîet c ej Jee{C³ee®es keÀejCe Demes DemeeJes keÀer, jkeÌleeleerue Jee{erJe Fmì^esefpeve efveeq<¬eÀ³e keÀjCes efueJnjuee Meke̳e nesle veener. l³eecegUs nUtnUt veblej les keÀke&Àjesiepev³e HeeleUerHe³e¥le Heesnes®eles. Gboerj, efieveer efHeipe Je ceekeÀ[ebJej DeefOekeÀ meKeesueHeCes kesÀuesu³ee Òe³eesieele efometve Deeues keÀer pej oerIe&keÀeueHe³e¥le Fmì^esefpevme (efm$e³eebceOeerue uewefiekeÀ mebÒesjkeÀ) ÒeceeCeeyeensj jnele iesueer (KetHe peemle vemeueer lejerner) lej HegveªlHeeoveemeeþer Demeuesu³ee DeJe³eeJeeb®³ee HesMeeRceO³es yeoue neslees. keÀOeer ne yeoue meewc³e Demelees lej keÀOeer Jee{le peeTve ÒeeCeIeelekeÀ yevelees . Fmì^esefpevme®³ee Jee{l³ee mebK³escegUs IegMeeRceO³es efkeÀ[veeruee ìîetcej nesC³ee®eer ÒeJe=Êeer Jee{ueer. Pejer JewÐekeÀer³e celeÒeCeeueerle ³ee ÒeMveeJeªve celeYeso Deensle, lejer yejs®e HegjeJes ¿ee celeeme ogpeesje osleele keÀer, ceeveJee®³ee HesMeeRJejner DeMee®e ÒekeÀej®ee HeefjCeece efometve ³esF&ue. ce@keÀ efieue ³egefveJnefme&ìerleerue je@³eue eqJnkeÌìesjer³ee ne@efmHeìueceOeerue mebMeesOekeÀebvee Dee{Uues keÀer ieYee&Me³ee®³ee keÀke&Àjesiee®³ee 150 ÒekeÀjCeeleerue oesve le=leer³eebMe jesi³eebceO³es DemeeOeejCeHeCes


17 DeefOekeÀ ÒeceeCeele Fmì^esefpevme®eer HeeleUer Jee{ueer nesleer. ³ee®e meboYee&le veblej Heeefnuesu³ee 20 ÒekeÀjCeele Deieoer lemes®e peemle ÒeceeCeele Fmì^esefpeve nesles. ns Meke̳e Deens keÀer efueJnj®es (³eke=Àle) pes vegkeÀmeeve Peeues Deens, l³eecegUs DeefOekeÀ ÒeceeCeeleerue Fmì^esefpeve®es efvejmeve nesC³ee®³ee keÀeceele De[LeUe ³eslees. Hejbleg JewÐekeÀer³e J³eJemee³eele ns vegkeÀmeeveer®ee leHeeme keÀjC³eemeeþer SkeÀner ®ee®eCeer GHeueyOe veener. keÌueesjervesìs[ ne³e[^eskeÀeye&vme ns keÀejCe Demet MekeÀles. DeeHeCe Heeefnues®e Deens keÀer ¿eecegUs efueJnj®³ee HesMeeRceO³es yeoue nesleele. Deieoer DeefleMe³e keÀceer ÒeceeCeele les Mejerjele iesues lejerner. l³ee®³eecegUs ye peerJevemelJe keÀceer nesle peeles. ner ieesäner DeefleMe³e cenlJee®eer Deens, keÀejCe HeeþesHeeþ efceUeuesu³ee HegjeJ³eeletve Demes efomeles keÀer peerJevemelJes keÀke&ÀjesieeefJeªOo mebj#eCee®es keÀe³e& keÀjleele. mueesve kesÀìjeRie ¿ee keÀke&Àjesie mebMeesOeve keÀjCeejer mebmLes®es SkeÀe JesUsme®es meb®eeuekeÀ kewÀ. meer.Heer Nnes[me ³eebvee Demes Dee{Uues keÀer Òe³eesieeleerue ÒeeC³eebvee ceesþîee ÒeceeCeele ye peerJevemelJee®ee ueeYe nesF&ue Demes ef³emì Kee³euee efoues lej keÀke&Àjesiee®ee GoYeJe keÀjCeeN³ee jmee³eveebMeer l³eeb®ee mebHeke&À Deeuee lejerner l³eebvee keÀke&Àjesie nesle veener. ³ee peerJevemelJeeb®eer GCeerJe nesles lesJne l³eeyejesyej leeW[e®ee keÀke&Àjesiee®ee

He³ee&JejCe peieleele... 1970 ®³ee he´eefCeieCeves®³ee leguevesle peeieeflekeÀ he´eefCemebK³esceO³es keÀceeueer®eer Ieì Peeueer Deens. vegkeÀl³ee®e neleer Deeuesu³ee Je=Êeevegmeej ner ìkeÌkesÀJeejer 58 ìkeÌkesÀ FlekeÀer Peeueer Deens DeeefCe l³eentve ogëKeo cnCepes 2020 he³e¥le ner ìkeÌkesÀJeejer 67 ìkeÌkesÀ FlekeÀer nesT MekeÀles. ¿ee®e yejesyej Yeejleele kesÀuesu³ee SkeÀe meJex#eCeevegmeej osMee®eer 50ìkeÌkesÀ pewefJekeÀ mebheÊeer Oeeske̳eele Deens. 70ìkeÌkesÀ YetleueeJejerue heeCeer ns he´oet <f ele Peeues lejer Yetpeuee®es he´ot<eCe he´ceeCe 60 ìkeÌkesÀ Deens.1991 heemetve DeeheCe 40 ìkeÌkesÀ heeCeLeU mLeUs njJetve yemeuees Deenesle. 57 ìkeÌkesÀ GYe³e®ej ns ueghle nesC³ee®³ee ceeiee&Jej Deens. lej ¿ee ³eeoerle 7 ìkeÌkesÀ he#³eeb®eener meceeJesMe Deens. osMeele Deelee HeÀÊeÀ 21.3 ìkeÌkesÀ FlekesÀ®e Jeve#es$e Gjues Deens p³ee®eer efkeÀceeve ìkeÌkesÀJeejer 32 ìkeÌkesÀ Deens. ¿ee®es he´cegKe keÀejCe cnCepes Je=#elees[, Jev³ehe´eC³eeb®eer efMekeÀej DeeefCe Jeve DeefOeJeemee®ee efJeveeMe . efJekeÀemee®³ee veeJeeKeeueer pewJeefJeefJeOeles®³ee ¢äerves cenlJee®³ee efþkeÀeCeeJej Deefle¬eÀceCe kesÀues peele

GodYeJe neslees DeeefCe keÀoeef®ele He®evemebmLesleerue veefuekeÀe ceeiee&®ee keÀke&Àjesiener Peeuesuee efomelees. Demes efvejer#eCe kesÀJeU DecesefjkesÀle®e veener lej mJeer[ve Je efHeÀveueB[®³ee otj GÊejsme megOoe ns®e efomeues pesLes Deenejele peerJevemelJes meJe&meeOeejCeHeCes keÀceer Deensle. GoenjCeeLe& DeefÖeÀkesÀleerue yeebìt peceeleerleerue mecetn ner efJeMes<ele: kegÀHees<eCeeuee meeceesjs peeleele Je l³eeb®eer ÒeJe=Êeer ÒeeLeefcekeÀ mlejeJejerue efueJnj®³ee keÀke&ÀjesieekeÀ[s nesles. DeeefÖeÀkesÀle kegÀHees<eCe DeeefCe efueJnj®ee keÀke&Àjesie ³eemen Hegª<eeb®³ee mleveeb®ee keÀke&ÀjesiemegOoe meeJe&ef$ekeÀ DeefmlelJeele Deens. ûeermeceOeerue ³egOokeÀeueeveblej GHeemeceejer®³ee keÀeueKeb[ele Hegª<eeb®es mleveeb®ee DeekeÀej ceesþe nesCes ns meJe&meeceev³e Peeues nesles. Lees[ke̳eele, keÀerìkeÀveeMekeÀeb®³ee keÀke&ÀjesieemeboYee&leerue DeÒel³e#e YetefcekesÀefJe<e³eer®³ee ³egeqkeÌleJeeo DeeOeejerle Deens lees l³eeb®³eecegUs Peeuesues efueJnj®es vegkeÀmeeve, ye peerJevemelJee®eer keÀcelejlee DeeefCe Mejerjevleie&le Jee{uesues efkebÀJee keÀener Mejerjeves mJele:®e le³eej kesÀuesues Fmì^esefpevme ³eeJej. ³ee meieȳeele Yej cnCetve keÀer keÀe³e, meeQo³e& ÒemeeOeves, Deew<eOes, DeVeHeoeLe& DeeefCe J³eJemee³eeletve ³esCeeje mebHeke&À ³eeHeemetve ke=Àef$ece Fmì^esefpevme®³ee mebHekeÀe&le DeeHeCe DeefOekeÀeefOekeÀ ³esle Deenesle. ³ee meieȳee®ee SkeÀef$ele HeefjCeece keÀe³e Demesue ³ee®eer Deefle iebYeerjHeCes ef®eblee keÀje³euee nJeer.

efnceebMet ìWYeskeÀj

tembhekarhimanshu44@gmail.com

Deens. iesu³ee keÀener Je<ee&le ceeveJe DeeefCe Jev³epeerJe mebIe<e&ner efMeiesuee heesnes®euee Deens. ³ee mebIe<ee&le ceeieerue 6 Je<ee¥ceO³es 454 ceeCemes DeeefCe 388 nÊeeR®ee ce=l³et Peeuee. ¿eeceO³es DeveskeÀ nÊeeR®ee jsuJes®³ee Oe[kesÀves lej keÀeneR®ee efJepes®ee OekeÌkeÀe ueeietve ce=l³et Peeuee. 160 ogYeleer peveeJejs oieeJeueer Demetve 69000 nskeÌìjJejerue efhekeÀeb®es vegkeÀmeeve Peeues Deens. ¿eeJe<eea DeemeececeO³es 18 ieW[s ceejues iesues. lemes®e keÀeMceerj®eer Meeve Demeuesues nbietue njerCe ns osKeerue Deelee Deefle eE®eleepevekeÀ ³eeoerle meeceeefJeä nesCeej Deens. osMee®³ee Flej Yeeieeletve oge|ceU DeMee KeJeues ceebpejer®³ee KeJeu³ee®³ee lemkeÀjerceO³esner Jee{ Peeueer Deens. lej DeveskeÀ efþkeÀeCeer mebJeOe&vee®es DeveskeÀ Ghe¬eÀce neleer Iesleues peele Deensle. l³eecegUs ner pewJemebheÊeer Jee®eJeC³ee®eer ®eUJeU Deelee jeä^e³r e mJeªhe Iesle Deens Demes cnCelee ³esF&ue. SveS®e-8 ne ceneceeie& osKeerue he´eCeer DeeefCe ceeveJee®³ee mebhekeÀe&heemetve JesieUe veener. l³eecegUs Jev³ehe´eC³eebvee megjef#eleefjl³ee jmlee Heej keÀjlee ³eeJee ³eemeeþer ¿ee ceneceeiee&Keeuetve Yeg³eejer ceeie& osC³eele ³esCeej Deens. ¿ee Yeg³eejer ceeiee&uee 55 ueeKe ©He³es

Ke®e& ³esCeej Deens Demes nefj³eeCee mejkeÀejkeÀ[tve meebieC³eele Deeues Deens. efouueerceO³es vegkeÀles®e Jev³epeerJe DeJe³eJe lemkeÀjebvee DeìkeÀ keÀjC³eele Deeueer. l³eeb®³eekeÀ[tve nmleeroble lemes®e KeJeues ceebpejer®es 86 efkeÀuees Jepevee®es KeJeues pehle keÀjC³eele Deeues. ieesJee heefj#es$eeuee Deelee J³eeIe´ h e´ k eÀuhe Iees e f < ele keÀªve Ies C ³eele He³ee&JejCeJeeÐeebvee ³eMe Deeues Deens. hejbleg ¿eemeeþer mejkeÀej keÀ[tve keÀesCelesner p³eeoe #es$e efoues peeCeej veener. ¿eele keÀesìerieeJe DeeefCe cneosF ¿ee Yeeiee®ee meceeJesMe Deens. Deeveboe®eer yeeye cnCepes keÀesePf ekeÀes[s Jev³epeerJe DeYe³eejC³eeceO³es Goer®eer veJeerve peele Jew%eeefvekeÀebvee efceUtve Deueer Deens.Yeejleele Goer®³ee 285 peeleer Dee{Utve ³esles³e. l³eehewkeÀer 72 peeleer kesÀjUeceO³es Dee{Uleele. cenejeä^elener veeiehetj®³ee Yeesj DeYe³eejC³eele DeY³eemekeÀebvee 10 ueeb[i³eeb®ee keÀUhe Dee{Uu³eeves Deeveboe®es JeeleeJejCe Deens. ns éeeheo ueepeeUt Demeles DeeefCe Fleke̳ee ceesþîee mebK³esves efomeCes efn ®eebieueer yeeye Deens Demes cegK³eceb$³eeb®es cegK³e meef®eJe DeeefCe ceepeer Jeve meef®eJe he´JeerCe hejosMeer ³eebveer meebefieleues.


18

HegÀueJee

efmebkeÀesvee.... Cinchona Officinalis

Debpevee osJemLeUs ë 9324565060 efmebkeÀesvee ne cegU Yeejleer³e efkebÀJee mLeeefvekeÀ Je=#e vemeuee lejer DeeHeu³ee Heefj®e³ee®ee Deens. DeeHeu³ee ceeieerue efHe{eruee lej ne vekeÌkeÀer®e ceeefnle DemeCeej. keÀejCe peerJeIesC³ee ceuesefj³eeJejerue efkeÌJeveeF&ve (Quinine) ns Deew<eOe ¿ee®es®e! ³egjesHeeleerue osMeebveer pesJne DeeefMe³ee, DeeefÖeÀkeÀe, oef#eCe DecesefjkesÀle meece´ep³e mLeeefHele keÀje³euee meg© kesÀues lesJne l³eebvee yejs®e De[LeUs Deeues. De%eele efþkeÀeCeer mecegêe®ee ÒeJeeme, mLeeefvekeÀebMeer Pegbpe Jeiewjs. HeCe meJee&le ceesþe De[LeUe neslee lees jesiejeF&ves Iesleuesues mewefvekeÀeb®es ÒeeCe. ³ee jesieele ÒeecegK³eeves nesles, Typhus DeeefCe efnJeleeHe cnCepes Malaria. SKeeÐee osMee®³ee vewmeefie&keÀ mebHeÊeer®ee, l³ee®³ee HeejbHeeefjkeÀ JeeHeje®ee peieYejele J³eeHeej keÀmee Peeuee, ³ee®es SkeÀ GÊece GoenjCe cnCepes Hes©. osMe. Hes©ves efmebkeÀesveeHeemettve Quinine Deew<eOe yeveefJeues. l³ee®es Hesìbì cee$e yeuee{îe je<ì^ebveer efceUJeues. les efJeketÀve l³eebveer Heg<keÀU Hewmee keÀceeJeuee. HeCe Hes© DeeefCe yeesefueefJn³ee meejK³ee íesìîee osMeebvee cee$e keÀener®e HeÀe³eoe Peeuee veener. peieeleerue vewmeefie&keÀ mebHeÊeer®³ee FeflenemeeceOeueer ner SkeÀ ogow&Jeer yeeye Deens. efmebkeÀesvee®³ee 40 Òepeeleer Deensle. Cinchona, Officinalis, Ledgeriana, Succirubra, Calisaya Fl³eeoer. Òel³eskeÀ Òepeeleerle Quinine ®es ÒeceeCe keÀceer-peemle Demeles. ns Je=#e l³eeb®³ee cegU ÒeosMeele cnCepes De@cesPeesbve KeesN³eele DeB[erpe HeJe&leele, Gb®e ÒeosMeele 15-20 ceerìj Gb®eerHe³e¥le Jee{leele. oef#eCe DecesefjkesÀleues keÀesuebefye³ee les yeesueesefJn³ee l³eeb®es cetU. efmebkeÀesvee Deelee G<Ce keÀefìyebOeeleu³ee DeveskeÀ osMeebceO³es lemes®e Yeejleelemeg×e Dee{Uleele . efmebkeÀesvee ns veeJe keÀmeb He[ueb ¿ee®eer SkeÀ keÀLee Deens. Hes© osMee®³ee Jne@Fmeje³e®eer Helveer [®esme Dee@HeÀ ®eervekeÀesve ner 1638 meeueer ceuesejf ³eeûemle Peeueer Demelee efleuee efmebkeÀesvee®ee keÀe{e Heepetve yejs kesÀues. efle®³ee mevceeveeLe& ¿ee Je=#ee®es ³egjesHeceO³es veeJe þsJeues iesues. HeCe veeJe efueefnleevee peje ieHeÀuele®e Peeueer. veeJe nesles ef®evekeÀesve DeeefCe efueefnueb iesueb efmebkeÀesve. efmebkeÀesvee®es Pee[ MeesOeu³eeveblej MebYej Je<ee¥veer l³ee®eer JevemHeleerMeem$eele veeWo Peeueer. Heg{s l³ee®es jemee³eefvekeÀ He=LLekeÀjCe nesTve, Quinine keÀe{ues iesues. veblej keÀesCel³ee Òepeeleerletve meJee&le peemle ÒeceeCeele Quinine meeHe[sue ¿ee®ee MeesOe meg© Peeuee. SkeÀesefCemeeJ³ee MelekeÀele Fbûepe DeeefCe [®e ueeskeÀebveer efmebkeÀesvee®³ee efye³ee ®ees©ve DeeCeu³ee. [®e ueeskeÀebveer Calisaya Òepeeleer®eer ueeieJe[ peeJee osMeele kesÀueer lej Fbûepeebveer Pubescent Yeejleele ueeJeueer. HeCe, ¿ee oesvner ÒepeeleeRceOes Quinine®es ÒeceeCe Del³euHe nesleb. l³eecegUs l³eeletve

J³eeHeeefjkeÀ GHe³eesie Meke̳e veJnlee. ceie [®eebveer Hegvne Ledgeriana Òepeeleer®³ee efye³ee yeesefueefJn³eeletve ®eesju³ee DeeefCe peeJeeceO³es ueeieJe[ kesÀueer. DeeefCe peiee®³ee Quinine yeepeeje®ee leeyee Iesleuee. [®eebveer KetHe Hewmes keÀceefJeues. HeCe Hes©, yeesefueefJn³eeuee SkeÀ oce[erner veener efceUeueer. l³ee®³ee cetU osMeeleu³ee pebieueebletve cee$e leesJej ¿ee®es Je=#e veenermes Peeues nesles. [®euee p³ee J³eefkeÌleves efye³ee HegjJeu³ee l³eeuee neueneue keÀ©ve ceejueb Demes cnCeleele Yeejleele mecegêe®³ee ceeiex Heefnu³eeboe Deeuesueer ner jesHeb peieueer®e veenerle. ceie Fbûepeebveer ceeke&Àn@ce veeJee®³ee le©Ceeuee Hes©uee Hee®eejCe kesÀues. l³eeves DeeCeuesu³ee ³ee jesHeebvee Yeejleele kegÀþs ueeJeeJes ne ceesþe ÒeMve neslee. ceeke&Ànceves efveueefiejer ÒeosMe efveJe[uee. keÀejCe ¿ee ÒeosMee®es JeeleeJejCe Hes©Meer KegHe®e efceUlebpegUleb nesle. efmebkeÀesveeuee veJeerve peeiesJej ©peJeCeb meesHeb veJnleb. l³eebvee JeeleeJejCeele Leb[eJee ueeielees, HeCe ieesþJeCeejer Leb[er vekeÀes. efMeJee³e l³eebvee cegUeMeer HeeCeer meeþuesueb ®eeuele veener DeeefCe ÒeKej met³e&ÒekeÀeMener PesHele veener. DeMee ÒekeÀejs les meHeeì peceerveerJej ueeJeC³eeHes#ee [eWiej GleejebJej ueeJeuesues peemle ÒeMemle, cnCetve efveueefiejer! ner ueeieJe[ pesJne ³eMemJeer Peeueer lesJne yejs®e ueeskeÀ ¿ee®eer ueeieJe[ keÀje³euee GlmegkeÀ nesles. ceie pebieue lees[tve efkebÀJee veJeerve peeiee le³eej keÀ©ve J³eeJemeeef³ekeÀ ueeieJe[er meg© Peeu³ee. yejer®e Je<e& ne J³eJemee³e lespeerle neslee. ceie Synthetic Quinine ®ee MeesOe ueeieuee DeeefCe vewmeefie&keÀ Quinine ceeies He[ues. l³ee HeeþesHeeþ ®ene®eer ueeieJe[ peemle HeÀe³eosMeerj Jeeìt ueeieueer. Deepener Cinchona ®³ee Quinine uee ceeieCeer Deens, cenlJe Deens. HetJeea ¿ee Je=#ee®³ee yegbO³eeuee cee©ve l³ee®es meeue keÀe{le. ceie l³ee®³eeJej yejs®e mebMeesOeve Peeues. yegbO³eeveblej®³ee meeueeuee GY³ee ef®eje osTve SkeÀe Dee[ SkeÀ DeMeer meeuee®eer HeÆer keÀe{u³eeme peKece Yeªve ³essle Demes mecepeues. keÀener JesUe mebHetCe& Pee[ GHeìtve l³ee®es meeue keÀe{ues peeles. nuueer ceuesejf ³ee®es keÀener Strains keÀesCel³ee®e Deew<eOeebvee oeo osle vemeu³eeves vewmeefie&keÀ efkeÌJeveeF&ve®eer iejpe efvecee&Ce Peeueer Deens. HeÀkeÌle ceuesefj³ee®e veJns lej Hee³eele ieesUs ³esC³eemeeþer osefKeue ¿ee®ee JeeHej Jee{uee Deens. efmebkeÀesvee®³ee cegU osMeele lej leeHeeHeemetve DeHe®eveeHe³e¥le DeeefCe ke@Àvmejmeeþer jeceyeeCe Ghee³e cnCetve efoueb peeleb. Deepener peieYejele 5 les 10 npeej ceseìf k^ eÀ ìve efmebkeÀesvee®es meeue keÀe{ues peeles. l³eeleuee efveccee Yeeie Tonic water meeþer JeeHejuee peelees DeeefCe GJe&efjle Deew<eOeemeeþer.


efmebkeÀesvee íe³eeef®e$es ë pittaayurveda.com


The last Siberian Tiger of India that has been immortalised - Nanital Zoo

Yeejleeleerue MesJeì®ee mewyesjefj³eve JeeIe pees vewveefveleeueceOeerue ÒeeCeermebûeneue³eele ’Decej“ nesTve jeefnuee Deens...


`yeipe'®eer efHeuueeJeU íe³eeef®e$e ë ³egJejepe iegpe&j

keÀe@ceve FbefHejer³eue íe³eeef®e$e ë cekeÀjbo kegÀuekeÀCeea


23

efkeÀìkeÀeb®³ee efJeMJeele ³egJejepe iegpe&j ë 98921 38338 `yeipe'®eer efHeuueeJeU HeeJemeeUe meg© Peeuee keÀer pebieuee®³ee JeeleeJejCeele HeÀjkeÀ peeCeJee³euee ueeielees. DeveskeÀ peeleer®eer HegÀueHeeKejs, veekeÀlees[s, cegbi³ee, ceeM³ee, keÀesUer, JeeUJ³ee, ®eletj, {euekeÀer[s DeeefCe {sketÀCekeÀer[s efomee³euee ueeieleele. ³ee®e keÀeUele KetHe ceesþîee ÒeceeCeele ns keÀer[s efomee³e®es keÀejCe cnCepes yengleebMeer efkeÀìkeÀeb®eer yeeu³eeJemLee ¿ee veJeerve Deeuesu³ee Pee[ePeg[HeebJej DeJeuebyetve Demeles. HeeJemeeȳeele ³ee Pee[ePeg[Heeb®eer mebK³ee pemepeMeer Jee{les lemeleMeer ³ee efkeÀìkeÀeb®eerner mebK³ee Jee{les. efkeÀìkeÀebceO³es SJe{er efJeefJeOelee Deens keÀer l³eeb®³ee HeeueveHees<eCee®³ee meJe³eeRceO³esmegOoe leHeÀeJele peeleervegmeej Dee{Ules. keÀener peeleeRceO³es ceeÐee Deb[er Ieeueleele, l³eeb®es peerJeeHee[, melele j#eCe keÀjleele. cee$e Deb[er HegÀìtve l³eeletve yeejkeÀer efHeuues Deeueer keÀer, l³ee efveIetve peeleele. ogmeN³ee keÀener peeleeRceOes ceeÐee DeeOeer Deb[îeeb®es DeeefCe ceie efHeuues Lees[er ceesþer nesFHe³e¥le l³eeb®es j#eCe, Heeueve Hees<eCe keÀjleele DeeefCe ceie efveIetve peeleele. keÀener peeleerle lej HeÀkeÌle vej®e Deb[îeeb®eer keÀeUpeer Jeenleevee efomeleele. ³ee efkeÀìkeÀebvee mJemebj#eCeekeÀjlee KegHe MekeÌleer vemeueer, Jeer<e vemeues lejer les ye®eeJee®³ee DeveskeÀ ³egkeÌl³ee JeeHejleele. Iejìîee®es efþkeÀeCe, l³ee®ee DeekeÀej, jbie Demee keÀener Demelees keÀer, lees Ye#ekeÀeHeemetve ye®eeJeuee peelees. pej Iejìs vemeues lej lees l³eeb®³ee mJele:®ee DeekeÀej efkebÀJee jbie Deepetyeepet®³ee JeeleeJejCeeMeer SJe{e efceUtve efcemeUtve peelees keÀer yeepetves peeCeeje l³eeb®ee Me$egner yeN³ee®e JesUsme l³eeb®³eekeÀ[s ogue&#e keÀ©ve Heg{s efveIetve peelees. ye®eeJee®es Depegve SkeÀ ÒeYeeJeer leb$e ns {sketÀCekeÀer[s DeLeJee yeipe JeeHejleele les cnCepes ceesþîee mebK³esves SkeÀ$e jneCes. DeveskeÀ yeejkeÀer efHeuues SkeÀ$e jentve l³eeb®ee SkeÀ ceesþe mecetn le³eej neslees. yeepegves peeCeeN³ee Ye#ekeÀeuee ne SkeÀ$eerle mecetn cnCepes keÀesCeerlejer JesieUe®e DeeefCe DeekeÀejeves ceesþe efkeÀìkeÀ efkebÀJee ÒeeCeer Deens Demes mecepelees DeeefCe l³eeuee mees[tve oslees.

cekeÀjbo kegÀuekeÀCeea ë 88981 01901 keÀe@ceve FbeHf ejer³eue Meem$eer³e veeJe - ®esefj$ee ÖesÀpee (He@Àefye´keÀme) kegÀue - uee³eefmeefve[er GHekegÀue - LesefkeÌueveer keÀe@ceve FbefHejer³eue ns SkeÀ íesìsKeeveer HeCe jepeme Demes HegÀueHeeKe© Deens. HebKee®ee efJemleej 38-42 efceefce DeeefCe ceeies HelebieemeejKeer efYejefYejCeejer ueebyeue®ekeÀ MesHetì Demes l³ee®es mJe©He Demeles. vej-ceeoer oesIeeb®eer HebKee®eer Keeue®eer yeepet Heeb{jer les YegjkeÀì jbiee®eer Demeles. SkeÀ keÀeUmej legìkeÀ js<ee HebKee®³ee Jej®³ee keÀ[suee meceeblej OeeJetve Keeue®³ee HebKeeJej Keeueer Glejles. ceeieerue HebKee®³ee Keeue®³ee ìeskeÀeuee SkeÀ ueneve MesHetì lej l³ee®³ee Jej SkeÀ ueebyeue®ekeÀ MesHeìer Demeles. oesvner MesHeìîeeb®³ee Keeueer Je Jej ®ecekeÀoej efþHeke̳eeb®ee cegkegÀì Demeuesuee SkeÀSkeÀ keÀeUe efþHekeÀe Demelees. HebKeeb®eer Jej®eer yeepet leHeefkeÀjer jbiee®eer Demetve MesHeìerpeJeU Heeb{js HeÆs Demeleele. efleLes oesve þUkeÀ keÀeUmej efþHekesÀ Demeleele. mLeeefvekeÀjerl³ee Dee{Ule DemeCeejs ns HegÀueHeeKe© Yeejleele efnceeue³eele GÊejeb®eue les De©Cee®eue ÒeosMe ³ee Heììîeele lej HeefM®ece Ieeìele oef#eCe ceneje<ì^e®³ee ìeskeÀeHeemetve Keeueer oef#eCeskeÀ[s Dee{Ules. peieele ÞeeruebkeÀe, vesHeeU, Yetleeve, yeebiueeosMe Je c³eeveceej ³ee osMeebceO³es Dee{Ules. oef#eCeskeÀ[s 760 efceìj Gb®eerHe³e¥le Dee{UCeejs keÀe@ceve FbefHeefj³eue GÊejsle cee$e l³eentve DeefOekeÀ Gb®eerHe³e¥le Dee{Ules. Deesuemej pebieueele ³ee®ee JeeJejCeejs ns HegÀueHeeKe© SefÒeue, petve, peguew Je Dee@keÌìesyej ceefnv³eele efomeles. efYejefYejCeeN³ee MesHeìercegUs [esȳeeble YejCeeN³ee ³ee HegÀueHeeKeje®es G·eCe cee$e keÀcepeesj Demeles. oeueef®eveer / leceeueHe$e Jeefie&³e JevemHeleer, ³es©ue ³eeb®³eeJej ns HegÀueHeeKe© Deb[er Ieeueles.

Common Imperial Baby Bugs : Newly hatched In most insects the egg is covered by a protective ‘shell’ of protein secreted before oviposition by accessory glands in the female’s reproductive system. This eggshell, the chorion, is often sculptured with microscopic grooves or ridges that may be visible only under the high magnification of an electron microscope. The chorion is perforated by microscopic pores that allow respiratory exchange of oxygen and carbon dioxide with relatively little loss of water. The micropyle, a special opening near the anterior end of the chorion, serves as a gateway for entry of sperm during fertilization. Many insects pass the winter in the egg stage. Insect eggs are ideally suited for withstanding the hardships of winter. The eggs have shells that are thick and watertight, an extra degree of protection of insulating the eggs is provided by hairs, silk, or frothy materials produced by the female before she dies. Most butterfly or moth caterpillars eat their eggshell just after the hatching as they get maximum proteins out of eggshell. These ‘Baby Bugs’ are just crawling here without eating the eggshell.

Sc Name - Cheritra freja (Fabricus) Family - Lycaenidae Sub family -Theclinae Common Imperial is a small but magestic looking butterfly. Its wingspan is 38-42mm and a long tail extending behind like a kite tail. In male and Female both are of white to pale colour on the underside. A broken line run parallel to the outer edge of wing turning downwards on the hind wing. At the end of the hind wing is a small tail with the longer one extending outwards. Two black spots crowned with metalic scales occur on the hind wing, one over the longer tail and one below the shorter ones. On the upperside it is brown with white bands near the tails. Both sexes have large spots at the edge of the hindwing. In India it is found in Himalayas from Uttaranchal toArunachal Pradesh, in the Western Ghats. It also occurs in Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Bangladesh and Myanmar. It is found up to760 mtrs i.e higher altitudes. it is seen flying in the months of April, June, July and October. It lays eggs on Cinnamomum plants and Burma Ironwood tree.


24

meHeÀj keÀeefyeveer-yebeof Hetj DeYe³eejC³ee®eer... Òemeeo oeles ë 9869242871

veeiejnesue DeYe³eejC³e ns SkebÀoj 642 mkeÌJesDej efkeÀueesceerìj SJe{îee #es$eHeÀUele Hemejues Deens. ³ee mebHetCe& #es$eeJej veerì ue#e þsJelee ³eeJes ³eemeeþer ³ee veeiejnesue DeYe³eejCee®eer efJeYeeieCeer keÀeefyeveer, yebefoHetj, ceogceueeF& DeeefCe veeiejnesue ³ee ®eej DeYe³eejC³eebceO³es keÀjC³eele Deeueer Deens. keÀeefyeveer DeeefCe yebefoHegj ner oesvner DeYe³eejC³es yebieueesjntve Gìer®³ee efoMesves peeleevee Jeeìsle ueeieleele. keÀeefyeveer DeYe³eejC³eeceOes 10 veesJnWyej ogHeej DeeefCe efo 11 veesJnWyej mekeÀeU DeMee oesve pebieuemeHeÀejer Deecner efveef½ele kesÀu³ee nesl³ee. ³eeÒeceeCes Deecner oesvner meHeÀejer HetCe& kesÀu³ee. ³ee oesvner meHeÀejeRceO³es Deecneuee nÊeer, cegib egme, njCes, keÀeUefJeì ns ÒeeCeer Je ye´eïeerCeer keÀeF&ì, yu³eg ìsu[ yeer-Fìj ns He#eer yeIee³euee efceUeues. SkesÀ efþkeÀeCeer JeeIe neslee. HeCe lees Peg[HeebceO³es ueHeuesuee Demeu³eecegUs l³ee®eer HeÀkeÌle Heeþ®e efomele nesleer DeeefCe les Deblej ke@ÀcesN³ee®³ee #eceles yeensj®es Demeu³eecegUs l³ee®es HeÀesìes keÀe{lee Deeues veenerle. yebefoHetj DeYe³eejC³eeceO³es Deecner mekeÀeU Je ogHeej efceUtve SkebÀoj 4 pebieue meHeÀejer þjefJeu³ee nesl³ee. ³eeefþkeÀeCeer pebieue meHeÀejermeeþer GHeueyOe Demeuesu³ee peerHe®eer mebK³ee keÀceer Demeu³eecegUs meHeÀejer meg© nesC³eeDeeOeer 1 leeme jebie ueeJeeJeer ueeieles. meHeÀejer veeWoCeer keÀjC³ee®³ee keÀe³ee&ue³eeJejerue HeÀuekeÀeJej meHeÀejer®eer JesU mekeÀeUer 6.30 les 9.30 Je ogHeejer 3.30 les 6.30 DeMeer efueefnuesueer Demeueer lejerner DeeHeu³eeuee ³ee mebHetCe& JesUsle meueie meHeÀejer efceUle veener. Òel³eskeÀ efo[ leemeeveblej Hejle veeWoCeer keÀe³ee&ue³eele ³esTve ogmejer meHeÀejer I³eeJeer ueeieles. ³ee efþkeÀeCeer meHeÀejermeeþer Demeuesu³ee peerHeceO³es yemeC³ee®eer J³eJemLee Dee[Jeer nesleer Je Je©ve yebo nesleer. Deecner yejs®e Òe³elve keÀ©ve osefKeue l³ee efoJeMeer Deecneuee peerHe®³ee Jej®es íHHej GIe[tve efceUeues veener l³eecegUs HeÀesìes keÀe{C³eeme yeje®e $eeme Peeuee. ogmeN³ee efoJeMeer mekeÀeUer Deece®eer lesLeerue yebefoHetj DeYe³eejC³ee®³ee cegK³e Jeve DeefOekeÀeN³ee®eer Yesì Peeu³eeJej Deecner l³eeb®³eeMeer ®e®ee& keÀ©ve meJe& peerHeJejerue íHHej GlejefJeC³eeme ³eMemJeer Peeuees. l³eecegUs Deecneuee íeve HeÀesìes keÀe{lee Deeues. lemes®e ³ee DeefOekeÀeN³eekeÀ[s Deecner ³eeefþkeÀeCeer Demeuesu³ee keBÀìerve®eer osefKeue le¬eÀej kesÀueer. ³eecegUs ³eeHet{s pes keÀesCeer yebefoHetj DeYe³eejC³eele peeleerue l³eebvee keBÀefìve®eer ®eebieueer mees³e GHeueyOe nesF&ue DeMeer DeeMee Deens. efo 11 veesJnWyej ogHeej les efo 13 veesJnWyej mekeÀeU DeMee 4 pebieue meHeÀejeRceO³es Deecneuee JeeIe, efyeyeìîee, pebieueer kegÀ$ee, njCeb, keÀeUefJeìb, MeskeÀª, ceesþîee DeekeÀeje®eer keÀesȳee®eer peeUer, jeveieJee, cegbiegme ns ÒeeCeer lemes®e JneF&ì ye´smìs[ efkebÀieefHeÀMej, Fb[er³eve jesuej, ye´eïeerCeer mìeefue¥ie, JneFì yeseuf e[ Jeg[HeskeÀj, ¬esÀmìs[ meHe¥ì F&ieue, ©HeÀme ì^erHee³e, jeve keÀeWye[e ns He#eer yeIee³euee efceUeues. JeeIe DeeefCe efyeyeìîee yeIeC³ee®ee DevegYeJe KegHe®e JesieUe Deens. JeeIe efomeC³ee®³ee JesUer Deecner mekeÀeU®eer Heefnueer meHeÀejer mebHeJetve ogmeN³ee meHeÀejermeeþer Deecneuee efceveeryeme

I³eeJeer ueeieueer. meeOeejCe 40 efceveerìs efMeuuekeÀ Demeleevee ogmeN³ee peerHeceOetve Deece®³ee yeme®³ee ®eeuekeÀeuee HeÀesve Deeuee keÀer SkesÀ efþkeÀeCeer JeeIe HeeC³eele yemeuesuee Deens. ns mecepeu³eeJej Deece®³ee yeme ®eeuekeÀeves DeMee Jesieeves yeme HeUJeueer keÀer Deecneuee Heg. ue. osMeHeeb[îeeb®³ee cnwme ³ee keÀLesleerue yemeves peesjele ye´skeÀ ceeju³eeveblej Peeuesu³ee efmLeleer®eer DeeþJeCe Peeueer. keÀejCe yemeceOeerue ®eeuekeÀeJ³eeflejerkeÌle Flej meJe&peCeebveer DeeHeeHeu³ee peeiee keÀOeer®e mees[u³ee nesl³ee. l³eener HeefjmLeerleerle ke@Àcesje meebYeeUle Demeleevee De®eevekeÀHeCes keÀjkeÀ®etve ye´ks eÀ oeyele yeme Leebyeueer lesJne Deecneuee keÀUues®e veener keÀer SJe{îee peesjele ye´ks eÀ ceejC³ee®eer keÀe³e iejpe nesleer. HeCe, veblej `ceesþms eensye' efomeu³eeveblej Deece®eer ceveefmLeleer SkeÀoce yeoueueer DeeefCe leesHe³e¥le Peeuesuee meJe& $eeme efJeme©ve meieUspeCe l³ee®es HeÀesìes keÀe{C³eele iegbie Peeues. keÀener JesUeveblej lees JeeIe Deece®³ee yeme®³ee Fleke̳ee peJeUtve iesuee keÀer Deece®es ceesþîee uesvmed ueeJeuesues keÀ@cesjs Deecneuee yebo keÀjeJes ueeieues Je l³ee®³ee HeeþerJe©ve nele efHeÀjJeeJee keÀer Ieeye©ve vegmeles yeIele jneJes ³ee mebYe´ceele Demeleevee l³eeves MeebleHeCes SkeÀoe Deece®³ee yemekeÀ[s yeefIeleues. l³ee®³ee vepejsceOeerue lees Leb[HeCee Heentve Deecner efYeleerves Leb[ He[uees Je vegmeles yeIele yemeC³eeefMeJee³e Deece®³eekeÀ[s keÀenerner He³ee&³e Gjuee veener. ogmeN³ee efoJeMeer mekeÀeUer Deecneuee meHeÀejermeeþer peerHe efceUeueer. meHeÀejer meg© nesleevee®e Deecneuee pebieueer kegÀ$³eeves oMe&ve efoues Je lees yeepet®³ee Pee[erle uegHle Peeuee. efn®e ieesä pebieueer meMee®³ee yeeyeleerle Ie[ueer. l³eecegUs ³ee oesIeeb®es HeÀesìes keÀe{lee Deeues veeefnle. Heg{s peele Demeleevee Deecneuee efyeyeìîee®³ee HeeJeueeb®es þmes efomeues Je Deecner l³eeb®ee ceeie I³ee³euee meg©Jeele kesÀueer. DeMee ÒekeÀejs ceeie Iesle Heg{s peele Demeleevee De®eevekeÀ ner HeeJeues efomesveeMeer Peeueer Je Deece®³ee efyeyeìîee yeIeC³ee®³ee DeeMee ceeJeUu³ee. lejer oseKf eue Deecner Hejle l³ee®e Jeeìsves efHeÀjle Demeleevee Deece®³ee Jeenve ®eeuekeÀeuee HeÀesve Deeuee keÀer, ogmeN³ee iee[îeeb®³ee mecees©ve efyeyeìîee iesuee. DeOee& leeme efyeyeìîee Deejeceele ®eeuelees³e. leer peeiee p³ee efþkeÀeCeerDeecneuee efyeyeìîee®eer HeeJeues veeefnMeer Peeu³ee®es ue#eele Deeues nesles leer®e nesleer. Hejbleg Deecneuee pesJne ns keÀUues lesJne Deecner l³ee peeiesHeemetve yejs®e ueebye Deeuees neslees. l³eecegUs Deece®ee pebieueeleu³ee Ke[ye[erle oie[ebveer Je Kee®eKeUi³eebveer Yejuesu³ee jml³eeJeªve DeeoUDeeHeì nesCeeje ÒeJeeme meg© Peeuee. Hejbleg pesJne Deecneuee efyeyeìîee®es oMe&ve Peeues lesJne Deece®ee LekeÀJee Heej HeUtve iesuee neslee. efyeyeìîee Deece®³eeHeemetve keÀener DeblejeJe©ve efveJeeble ®eeuele neslee. Kejlej, efyeyeìîee DeMeeÒekeÀejs efomeCeb ner SkeÀ ogefce&U ieesä Deens, keÀejCe ne ÒeeCeer menmee ceeskeÀȳee peeiesJej ³esle veener. Hejle Deeu³eeveblej meJe&ÒeLece Deecner Deece®³ee peerHe®³ee ®eeuekeÀe®es DeeYeej J³ekeÌle kesÀues. ceveeleuee Lejej lemee®e þsJetve Deecner Deece®es ke@Àcesjs DeeefCe ye@iee IesTve yebefoHegj DeYe³eejC³eeletve Hejleer®³ee ÒeJeemeemeeþer yebbieueesj efJeceeveleUekeÀ[s ÒemLeeve kesÀues.

(íe³eeef®e$es Fvej Hespe Jej)


25

ìe@ekf eÌmemeerìer [e@. ef®e$ee peesMeer 98200 37224

SmeSueSme Je [e³eDeesPe@ve ner veejUeheemetve le³eej kesÀuesueer meb³egies Demetve leer Flej IeìkeÀebmeceeJesle lJe®esle heìkeÀve Mees<eueer peeleele. ³eeheemetve kesÀme ieUleer®ee OeeskeÀe mebYeeJ³e Deens. ìesu³egFve ns Del³eble IeelekeÀ jmee³eve Demetve ns MJemeveeÜejs, lJe®esletve DeLeJee DeVeveefuekesÀletve Mejerjele iesu³eeme DeMeÊeÀheCee ³esTve jÊeÀhesMeer keÀceer nesCes, ³eke=Àle Je ceg$eeEhe[e®es keÀe³e& Leb[eJeCes DeeoeR®eer leerJe´lesves peeCeerJe nesT MekeÀles.

[e@. ef®e$ee peesMeer 98200 37224

cee@Fm®eje³ePej®es keÀJe®e efkeÀleer megjef#ele? veesJnWyejveblej nJesle ieejJee peeCeJet ueeielees. Leb[er®eer ®eentue ueeieles. ³ee Leb[er®ee Deeheu³ee lJe®esJej heefjCeece nesT ueeielees. lJe®ee keÀesj[er he[tve ceuetue efomet ueeieles. keÌJeef®ele he´mebieer nelee-hee³eebvee Yesiee he[leele. Deeheues yee¿e meeQo³e& Oeeske̳eele Deeu³eeves DeeheCe Deueieo peeefnjeleeR®³ee peeȳeele meehe[lees Je lJe®es ® eer ef v eiee jeKeC³eemeeþer GÊece cee@Fm®eje³ePej®ee MeesOe Ieslees. cee@Fm®eje³ePej cnCepes®e Deeêlee megj#ekeÀ. ns DeveskeÀ jmee³eveebheemetve le³eej kesÀuesues efJeefMeä efceÞeCe Deens. ns efceÞeCe lJe®es®³ee he=ÿYeeieeJej ueeJeues Demelee, lJe®es®eer efíês yebo nesTve yee<heerYeJeveeves nesCeeje lJe®esleerue heeC³ee®ee Nneme LeebyeJeuee peelees Je lJe®es®eer Deeêlee keÀe³ece jeKeueer peeles. lJe®ee ns Deeheues meJee&le cenlJee®es Je ceesþs Fbefê³e Deens. Mejerjeuee hees<ekeÀ DemeCeejs IeìkeÀ lJe®esÜejs menpe Mees<eues peeleele Je Glmee|pele nesleele. lemes®e Mejerjeuee IeelekeÀ Demeuesues IeìkeÀner lJe®esÜejs menpe Mees<eues peeleele Je Glmee|pele nesleele. lJe®esÜejs Mees<etve Iesleuesues IeìkeÀ Lesì Deeheu³ee jÊeÀele Je mvee³etbceO³es efcemeUleele. cnCepes®e lJe®esJej ueeJeues peeCeejs IeìkeÀ ns KeeÐeheoeLee¥FlekesÀ®e ®eebieues Deejesi³e jeKeC³eeme cenlJee®es Deensle. KeeÐeheoeLe& Kejsoer keÀjleevee DeeheCe l³eeleerue IeìkeÀ he[leeUtve Ieslees. hejblet cee@Fm®eje³ePej efJekeÀle Iesleevee IeìkeÀ he[leeUCeer DeeJeM³ekeÀ Jeeìle veener. peeefnjeleeR®³ee Deenejer peeTve Kejsoer kesÀueer peeles. cee@Fm®eje³ePejceO³es meJe&meeOeejCeheCes De@¬eÀerue DeceeF[, [e³eDeesPe@ve, hesì^esefue³ece he´es[keÌìdme, he@jeyesvme, efHeÀvee@ue keÀeyeexefuekeÀ De@efme[, he´esheeFve iuee³ekeÀe@ue, meese[f ³ece ueeJejsue meuHesÀ[(Sme Sue Sme), ìesu³egFve Deeoer jmee³eveeb®ee meceeJesMe Demelees. De@¬eÀerueDeceeF[cegUs mcejCeMeÊeÀeruee OeeskeÀe efvecee&Ce nesT MekeÀlees, Demes mebMeesOekeÀeb®es cele Deens. hesìe^ es uf e³ece he´es[keÌìdme®ee lJe®esJej heeleU Lej le³eej neslees. ne

Lej lJe®es®eer meJe& efíês yebo keÀjlees. ³eecegUs Mejerjeleerue IeelekeÀ êJ³es Glmee|pele nesT MekeÀle veenerle. cnCetve®e hesMeer®ee efJekeÀme ceboeJelees.mebhe´js keÀeb®es keÀe³e& efJemkeÀUerle nesT MekeÀles. l³eecegUs lJe®es®es jesie GodYeJet MekeÀleele. lemes®e lJe®ee DekeÀeueer megjketÀletve Je=× efomet MekeÀles. he@jeyesvmecegUsmeg×e mebhe´sjkeÀeb®³ee efvee|celeerle De[LeUs GÓJetve yee¿e lJe®esJej efJeheefjle heefjCeece nesT MekeÀlees. efHeÀvee@ue keÀeyeexefuekeÀDe@efme[cegUs jÊeÀeefYemejCee®³ee ef¬eÀ³esle De[LeUe efvecee&Ce nesTve MJemeve efJekeÀej,

DeOee¥ieJee³et ³eemeejKes Deepeej nesT MekeÀleele. he´ehs eeFve iuee³ekeÀe@uecegUs ceg$eeEhe[ Je ³eke=Àlee®³ee keÀe³ee&le efyeIee[ nesT MekeÀlees, lJe®esuee Keepe ³esTve, lJe®es®ee oen nesT MekeÀlees. SmeSueSme Je [e³eDeesPe@ve ner veejUeheemetve le³eej kesÀuesueer meb³egies Demetve leer Flej IeìkeÀebmeceeJesle lJe®esle heìkeÀve Mees<eueer peeleele. ³eeheemetve kesÀme ieUleer®ee OeeskeÀe mebYeeJ³e Deens. ìesu³egFve ns Del³eble IeelekeÀ jmee³eve Demetve ns MJemeveeÜejs, lJe®esletve DeLeJee DevveveefuekesÀletve Mejerjele iesu³eeme DeMeÊeÀheCee ³esTve jÊeÀhesMeer keÀceer nesCes, ³eke=Àle Je ceg$eeEhe[e®es keÀe³e& Leb[eJeCes DeeoeR®eer leerJe´lesves peeCeerJe nesT MekeÀles. ³eeheg{s lJe®es®eer keÀeUpeer Iesleevee Deeheu³ee Deejesi³ee®eerner keÀeUpeer peªj I³ee. cee@Fm®eje³ePej®eer Kejsoer meleke&Àlesves keÀje. keÀener Iejiegleer Ghee³eebveer, HeÀUeb®ee jme, otOe, oner, ueesCeer Fl³eeefo vewmee|iekeÀ heoeLee¥®ee Jeehej keÀªvener DeeheCe lJe®es®eer Deeêlee eEnJeeȳeele pehet MekeÀlees.


26

Jeelee& He$e / News Letter Deesu³ee keÀ®eN³ee®es J³eJemLeeHeve ë efo. 10 Dee@keÌìesyej 2016 jespeer meeveHee[e ³esLeerue efJeJeskeÀevebo mebkegÀue Òee³ecejer MeeUsle Deesu³ee keÀ®eN³ee®es J³eJemLeeHeve efJe<e³eer ceeie&oMe&ve keÀjC³eele Deeues. He.o. ceb[Ue®³ee Þeerceleer mebieerlee peesMeer ³eebveer ceeie&oMe&ve kesÀues. ³eeJesUer 50 efJeÐeeLeea l³eeb®³ee HeeuekeÀebmen GHeefmLele nesles. MeeUs®³ee meew. $eÝlegpee ieJeme ³eebveer menkeÀe³e& kesÀues. Wet Waste Management : On 10th Oct. 2016, Wet Waste Management lecture was organised at Vivekanand Sankul Primary School, Sanpada. 50 students along with their parents participated. PDM's Smt. Sangita Joshi was the resource person. Mrs. Rutuja Gawas of School, helped to arrange this lecture.

IevekeÀ®eje J³eJemLeeHeve ë efo. 21,22,23 Dee@keÌìesyej 2016 jespeer keÀUJee DeeefCe leejebieCe meesmee³eìer þeCes ³esLes IevekeÀ®eje J³eJemLeeHeve ³eeefJe<eeJej J³eeK³eeves DeeefCe #es$eYesì Dee³eesefpele keÀjC³eele Deeues nesles. FkeÀes meHeesì& Fbef[³ee®es efvejbpeve keÀesUskeÀj, He.o. ceb[Ue®es Òee. efJeÐeeOej JeeueeJeuekeÀj DeeefCe HeewefCe&cee efMejieeJekeÀj ³eebveer ceeie&oMe&ve kesÀues. Solid Waste Management : On 21st, 22nd and 23rd Oct. 2016, PDM's Green Career Course organised Solid Waste Management lectures at Kalwa and site visit to Tarangan Soc., Thane. Niranjan Kolekar (Director, Eco-support India Pvt Ltd.) and PDM's Vidyadhar Walavalkar, Pournima Shirgaonkar were the facilitators.

He#eer íe³eeef®e$e ÒeoMe&ve ë efo. 12 veesJnWyej 2016 jespeer [e@. meueerce Deueer pe³ebleer efveefceÊe [eWefyeJeueer ³esLeerue ieCesMe cebefoj mebmLeeve ³esLes He#eer íe³eeef®e$e ÒeoMe&vee®es Dee³eespeve keÀjC³eele Deeues nesles. megceejs 400 He#eerÒesceer veeieefjkeÀebveer ³ee ÒeoMe&veeuee Yesì efoueer. He.o. ceb[Ue®es DeefJeveeMe Yeiele ³eebveer GHeefmLeleebvee ceeie&oMe&ve kesÀues. lej Yejle, DebefkeÀlee, efveÿe, ©Heeueer MeeF&Jeeues ³eebveer menkeÀe³e& kesÀues. Citybirds Photography Exibition : On 12th Nov. 2016, on occassion of tribute Dr. Salim Ali, photography exhibition on citybirds and their habitats was organised at Vinayak Hall, Ganesh Mandir Sansthan, Dombivli (E). 400 birdlovers visited the exhibition and lecture. PDM's Avinash Bhagat was the resource person. Bharat, Ankita, Nishtha Rupali assisted.

efvemeie& Ye´cebleer ë efo. 19-20 veesJnWyej jespeer He.o. ceb[Ueves efYeieJeCe DeeefCe ce³egjMs Jej DeYe³eejC³e ³esLes efvemeie&Ye´cebleer®es Dee³eespeve kesÀues nesles. ³eeJesUer mìe@ke&À DeeefCe mHegveefyeue He#³eeb®³ee Jemeenleer Hene³euee efceUeu³ee. ³ee Yeeieeleerue HeeMe&ue Deequyevees keÀe@jceesjbì ne ogefce&U He#eerosKeerue Hene³euee efceUeuee. DeefJeveeMe Yeiele ³eebveer GHeefmLeleebvee ceeie&oMe&ve kesÀues. Nature Trail : On 19th-20th Nov. 2016, PDM organised Nature Trail to Bhigwan and Mayureshwar Wildlife Sanctuary. The participants observed nesting colonies of Storks and Spoonbills. Partial albino Cormorant was sighted for the first time at this location. Avinash Bhagat was resource person.


27

A LIFE AFTER DEATH… Dr. SantoshGaikwad in conversation...

Dr.Santosh Gaikwad, the only self-taught veterinary authorised by the government to stuff wild animals.He is India’s last-known practising taxidermist. He first started stuffing animals 13 years ago, nowhe is the head of India’s only taxidermy centre - the government-run workshop in Mumbai’s Sanjay Gandhi National Park.

Clara Correia

Seated at India’s only Wildlife Taxidermy Centre at SGNP – Borivali, I was totally amazed at the single handed struggle of the young, dedicated, quiet veterinarian who is striving hard to revive the literally and figuratively speaking ‘dying scientific art’. It was heart rending to hear him say that probably he needs to work harder and prove his worth in order to get this art implemented officially. HOW DID IT BEGIN? It all started about 15 years ago when I was working as a veterinarian and an assistant professor (at Bombay Veterinary College). I had never been to the Prince of Wales Museum (now known as Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya) in Colaba. So, upon completion of some work that day, I decided to spend some time there. The museum, like everyone who has visited it will know, is beautiful. What really had me transfixed was its Natural

scan showed teeth and bones in my long black bag. With airport authorities clueless on taxidermy I ended up missing my flight.That tiger specimen, which had taken over five months to be prepared, is now on display in Nainital along with a snow leopard. I have even preserved endangered birds and get work from all over the country. I only taxidermise animals that have died of natural causes and accidents. India’s Wildlife Protection Act of 1972 has made animal hunting and taxidermised trophies illegal. With taxidermy, I am closest to nature. Some people love animals by conserving them, I do that by preserving them. ARE THERE ANY OTHER TAXIDERMISTS IN INDIA? There are four regional natural history museums at various locations of India, each of these museums have taxidermists. But they only maintain existing specimens that have been kept


28

History section. There were all these stuffed animals— tigers, deer, birds. I had never seen anything like it. They seemed so life-like, so real. I did not know animals could be preserved in such a way. So I asked some employees working in the museum about it. They told me it was called ‘taxidermy’. I wrote the word down in a notebook and looked it up on Google when I reached home. One thing led to another, and I was soon reading up about what exactly taxidermy is and how it is done. As my reading increased, I started developing a strange hunger to learn more about it. This was extremely bewildering because till some time earlier, I did not even know it existed. I started to look for colleges and educational institutions in India where I could learn the art of taxidermy. There was none. So I started looking for other taxidermists. I found a few, but they had all given up their practices 5long time ago. Also, they had all been taxidermists of birds. So I learnt a bit about how to go about bird taxidermy from them. An assistant to a British taxidermist told me the procedure and from what I learnt from that person and Google I started to make incisions on birds.Those initial attempts were unsuccessful though.Bird skin is very thin and often it would tear. I continued my research as a secondary pursuit. For the next few months, every ten days or so, I would spend time at the museum to understand how it was done. I started noticing smaller things then—the small lines where the skin had been sutured together, the manner in which the body had been mounted. In the meantime, I had begun my own taxidermy practice. I worked on dead chicken and pigeons for months. As a vet in a hospital, I did not have any shortage of them. Every day, plenty of sick and wounded birds and animals are brought to the hospital. Many of them die and are disposed of. I started picking up those dead birds. At first, I would work on them in

the hospital after work. Then slowly, I started taking them home. Soon, this became a daily habit, I would neatly wrap up dead chicken and pigeons in a bag and carry them aboard a local train from the hospital to my house.My wife, however, objected. I was using the refrigerator’s deep freeze compartment to stock the dead birds. This upset my wife terribly—because many of these birds had died of some disease or another and she was worried they might contaminate the food stored in the rest of the refrigerator. I had my way, eventually but for safety’s sake, I would always keep the birds in air- tight polythene bags. WHAT EXACTLY IS TAXIDERMY? Taxidermy is a delicate art. One has to be extremely patient. A little force, and the animal’s skin can tear and it cannot be preserved. The first piece I completed was a bird. I had worked on some 25 birds by then. To me, this bird was a beauty but when I look at it now, I think it is atrocious.Among other faults, the most glaring is the fact that the chicken’s head is crooked and slants to the right.(Says the perfectionist.) HOW WAS THE JOURNEY? I slowly improved on my bird pieces, and graduated to fish. For the next few months, I became a regular at fish markets. I bought all sorts of fish—rohu, katla, mrigal, etc. and worked on them. I was increasingly getting better. Then cats, dogs and goats followed. All these animals, I got from the hospital.By this time, this passion of mine had become all-consuming. I gave up my job at the hospital so I could focus on taxidermy. My colleagues laughed at me. They said I would be an idiot to leave my job just to pursue such a hobby. WHAT ARE THE QUALITIES ONE MUST POSSESS? Taxidermy requires the knowledge of three important subjects—anatomy, sculpture and painting. As a vet and professor, the first subject was covered. Also, I have always


29 been a fairly decent painter and sketch-artist, but to improve my knowledge of painting, I befriended young painters from JJ School of Arts who could help me. To understand the fine art of sculpting, I began visiting Ganapati idol makers before Ganesh Chaturthi. I also made a number of visits to tanneries in Dharavi to learn how to preserve and tan animal skins better. The only quality that one requires in this field is ‘dedication’. WHAT INSPIRED YOU TO TAKE IT UP TO THE NEXT LEVEL? By 2006, I was making fairly good stuffed animals, then one day, I had an idea. Everyone in India spoke about saving the wild, but when animals died, their bodies would be burnt. It seemed a shame that such magnificent creatures were being consigned to flames and lost forever after their death. So I thought -Why not preserve them? In 2006, I approached the Maharashtra Forest Department through Bombay Veterinary College. In 2008, department officials allowed me to work on a leopard from the city zoo. The authorities loved that piece, and they wanted me to work on more. So they gave me a written note allowing me to practice taxidermy on wild animals that the forest department handed me. Mr. BimalMajumdar, the Principal Chief Conservator of Forests (wildlife) in SGNP,gave a three room garage for buses where I set up my centre.Thus, in this way, I became the country’s sole taxidermist working on wild animals. More animals from all over the country followed. I have recreated 13 big cats, including a Siberian tiger, a Himalayan black bear, more than 500 birds, including a Great Indian Bustard, more than 200 birds, 200 fish and reptiles, at least 25 smaller animals like squirrels and civet cats. (Fondly petting the life-like Shoba and Jimmy the lions and Raja the Leopard) CAN YOU TELL US ANY INTERESTING EPISODES? My dream was to work on an elephant, the size of this animal, should prove an especially challenging task.A few years ago, I came close to fulfilling this wish. An elephant had drowned in a forest area in Maharashtra’s Gadchiroli district. I got a call late at night asking me to travel immediately

to the spot so that I could use the pachyderm’s body for a piece. I made a request to salvage the entire body but the officials only agreed to have the head preserved. I was in Nagpur then and there was also this fear that the body would rot and become unusable, so I lost no time in departing for the location. However, it took me more than a day to reach the spot. By then, the elephant’s body had already started developing maggots. The forest officials and workers there were hoping that I would say it could not be used and they would then be saved the work of transporting and cutting up the animal. ‘Vimla’, as the elephant was named, I was only allowed to use her head, the rest of the body was burned. I couldn’t do it alone so I searched for two cobblers in the area. They did not know what work we had for them, when they saw the head they refused to do it. I requested them to take more money but I couldn’t handle such a tough skin alone. I asked them to drink some alcohol if they were agreeable. The officials took them and they got a bit drunk and we began working. It is not easy to work with a dead animal like that. You come in contact with flesh, blood, bones, work with sand, resin and other materials and you have to be careful. Even a slightest wrong tear will render the whole animal useless. It is one of my finest pieces. (I can vouch for that having seen the mount of its huge head.) I have also preserved a peacock that belonged to Maharashtra’s Raj Bhavan. It was the then Governor K. Sankaranarayanan’s favourite; though there were six other peacocks and nine peahens at the Raj Bhavan. WHAT ABOUT ENDANGEREDSPECIES? I have recreated a rare Siberian tiger. I got a call from Nainital, soon after the death of the country’s last Siberian tiger. The authorities had wanted it preserved, so that it could be showcased at the High Altitude Zoo there. I dropped everything, took the first available flight to Delhi, and rushed to Nainital. The skin of an animal must be removed within 36 hours of death. I had later fleshed out all the organs and extracted the bones to carry with me. I forgot I could be stopped at the Delhi airport. (He laughs)The security check


30 in the museums, they are not into stuffing wildlife to preserve for 100 years to come. WHY TAXIDERMY? I do not understand my fascination with taxidermy. It is a passion that has absorbed me for quite some time now and it does not seem like I will stop anytime soon.A couple years ago, I went to an astrologer and asked him if he could explain my passion to me. He said that many years ago, I had been the chief of a tribal group that killed many animals and birds; the Gods got upset and cursed me that in my next reincarnation, I would spend my entire life bringing back dead animals. I do not know if this is true, but it certainly does not feel like a curse. (He smiles) WHAT IS THE FUTURE OF TAXIDERMY IN INDIA? This scientific art is sadly vanishing in India. There isn’t any formal education in the mainstream courses. We need to know that there is provision in the Indian Wildlife Act that mentions the need to preserve birds, mammals, animals etc. for educational purposes. A policy decision is needed to get people to learn and practice taxidermy by including it especially in zoology. However it is not possible for me to see to all aspects, I could do with some help in getting this done. WHAT ABOUT WORKSHOPS AND TRAININGS? The state forest department had organised a workshop for 15 forest guards wherein I asked the participants to practice on a chicken. They never turned up with their models but I haven’t given up on them. It’s probably the gore and not dedication that puts them off.The Nainital Zoo also asked to train two of its staff, who had come down to Mumbai. City colleges invite me for guest lectures, where students are curious to know more about the subject. People ask me what qualification are needed to become taxidermist, I always

reply that interest is the only qualification. HAVE ANY STUDENTS OF ZOOLOGY APPROACHED YOU FOR INTERNSHIP OR TO ASSIST YOU? No students from India have approached me, but sometime ago there were two German students who showed interest in interning. It did not work out because of my erratic working hours. However now I have two assistants whom I have trained one of them is good. I have some interested students from my college who come on Sundays and 2 nd and 4th Saturdays to help me. Anyone interested is free to volunteer. WHAT IS THE FUTURE OF TAXIDERMISTS? I sincerely hope the taxidermy centre inside Sanjay Gandhi National Park does not shut after I stop practicing. I want this scientific art to be there forever. The future for Taxidermist in India is bleak as there are no training centres. Nor are the people interested in preserving dead animals to make a living. In the case of endangered animals, once they are gone, they are gone for ever and we can’t see them anymore. Photographs do not do justice as they are not three dimensional. Preservation of such animals is a must for the future generation to know. Unfortunately in India no college teaches courses in taxidermy or any other preservative techniques. In my opinion ‘’ Taxidermy is the optimal utilization of that dead body. It’s a rebirth. It’s life after death.” During the Raj, stuffed animal heads often decorated the walls of palaces and haveli’s. However the art of taxidermy, which had already been on the wane, died with the Wildlife Protection Act, 44 years ago. The Indian government saw little sense in preserving an art that dated back to a savage, British tradition. Another factor is that the


31

forest officials themselves are in the dark regarding the Act. ABOUT THE CENTRE Though the plaster in his research room is peeling off, and two of the walls are in serious danger of collapsing. The air is stale, recycled by noisy fans, the dehumidifier has broken down, and one of the three freezers used to store bodies is on the blink.Skeletons, skins, and clay models clutter his work place, a lingering smell of dead animal, formaldehyde and assorted chemical concoctions swamp the air. Dr, Gaikwad isn’t complaining. In fact, he’s delighted that the state government indulges most of his requests for equipment and material. His only grouse — budgets and the slow pace.My work promises to last more than 100 years if kept in good condition. They need 40% humidity to stay intact. We are breaking this entire centre and creating a new one. Mumbai has 80% humidity which is not good for them. We will try to install dehumidifiers and air conditioners too. Over the weekend he is busy sawing wood to mount the lifelike figures or smoothening the hides with an awl and hammer. Within the national park, he prowls around for dead boughs and shapely branches that can boost the aesthetics of his creations. Yet, he is hopeful that the passion that fires him will light a spark in more young vets and zoologists. “We need many more hands,” he sighs.

FUTURE OF TAXIDERMY? It will become a need-based activity in the future. “By burning the fauna, you permanently destroy their beauty. So many people can gain knowledge about the species. With taxidermy, you can feel the animal and generate love for them and their conservation. Precious endangered animals need to be preserved for the public good. Our nation needs to publicise this field and create courses in colleges. Everybody wants a white-collared job, so far nobody has shown interest in taxidermy.” He laments but is optimistic. DO YOU HAVE ANY REGRETS? I do regret not spending more time with my family.When I began this, it was a big burden on me. It was a huge responsibility with a lot of legal tangles. I missed out on a lot of opportunities to be with my family, but not anymore. I like to read Marathi literature on Culture, History and Spirituality as well. IN CONCLUSION He has received the `Young Scientist Award' at Jabalpur. He also has many Appreciation certificate from the Forest Department, Honorable Governor, Indian Army, State and Central Government. "My goal is for a National Taxidermy Centre to be eventually established. How else will the future generations know what was here before them?” He’s absolutely dead right, you know.


32

CHOOSING BETWEEN A SMART OR A GREEN CITY?

What do I mean by a green city? It would be somewhat like a forest. For starters, a green city ecosystem, like a forest, is a scientific and design miracle. Each and every component is recyclable. Forests produce more oxygen than they consume, are carbon sinks and earn huge carbon credits silently, and they mutually help one another to thrive and grow, not just survive!

Dr. S. P. Mathew

I asked a few people, including myself, to imagine what a smart city would be like for those of us living in 2016: It should take us from point A to B in the shortest time possible, automatically deciding for us which route to take. It should provide free and fast internet either wired or wi-fi access, of course, in every nook and cranny. It should have charging stations in every public place to charge our power hungry smart devices It should of course have electricity 24X7 It should enable seamless connectivity of all transport methods All devices, cars, trains, buildings and people should be able to communicate with one another Intelligent planning of facilities Self-repairing roads, drains, and what

notâ&#x20AC;Śetc etc This picture of a smart city sounds like a tall order for us living in Mumbai, even though it is the commercial capital of India! It also sounds extremely power hungry. But can a city be both green and smart? What do I mean by a green city? It would be somewhat like a forest. For starters, a green city ecosystem, like a forest, is a scientific and design miracle. Each and every component is recyclable. Forests produce more oxygen than they consume, are carbon sinks and earn huge carbon credits silently, and they mutually help one another to thrive and grow, not just survive! The parts of this ecosystem are self-propagating, require almost zero maintenance, have sophisticated feedback looks both positive and .... On Page 35


33

A JOURNEY THROUGH OUR OWN LITTLE WASTE WORLD - Part 2

Redefining it scientifically, Biomedical waste is defined as “any solid, fluid or liquid waste, including its container and any intermediate product, which is generated during its diagnosis, treatment or immunization of human beings or animals, in research pertaining thereto, or in the production or testing of biological and the animal wastes from slaughter houses or any other like establishments.”

Dr. Sanjay Joshi

In order to ensure the safety of staff, patients, attendants/ general public and the environment, the waste generated in the hospital/ healthcare institutions should be properly segregated at the source of production, transported in covered trolleys or wheels barrows and then scientifically disposed off as per the available treatment technology. The proper Bio-Medical Waste Management in the hospital is not only the statuary (legal) obligation because of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules of 1988 and 2000 but also associated with many health and environment hazards, if not managed properly. On an average, hospital generates 1.5-2 kg waste per bed/ day. Out of this, 80% of the waste is general waste/ garbage which is just like the domestic waste and can be disposed off in municipal bins. 10-15% is the infectious waste

which includes dressing material, sharps/ disposables etc. and it requires the attention of the health care professionals for its proper management. The management of infectious waste is the responsibility of the health care institutions generating the same. If this 10-15% of waste is not properly segregated at the source of generation, whole of the waste then gets mixed up, and then it is a Herculean task to dispose off the same. The mixed waste which has now become infected cannot be thrown in a municipal bin. “Bio-Medical Waste” is any waste, which is generated during the diagnosis, treatment or immunization of human beings or animals. These wastes are also generated during research activities or in the production or testing of biological material. Redefining it scientifically, Biomedical waste is defined as “any solid, fluid or


34

liquid waste, including its container and any intermediate product, which is generated during its diagnosis, treatment or immunization of human beings or animals, in research pertaining thereto, or in the production or testing of biological and the animal wastes from slaughter houses or any other like establishments.â&#x20AC;? All over the country, unsegregated and untreated biomedical waste is being indiscriminately discarded into municipal bins, dumps sites, on roadsides, in water bodies or is being incompletely and improperly burnt in the open. All this is leading to rapid proliferation and spreading of infectious, dangerous and fatal communicable diseases like hepatitis, AIDS and several types of cancers. In urban and rural areas alike, incidence and prevalence of several such human diseases has increased and the per capita medical expenditure has also gone high several folds. Although, yet to be proven, morbidity or illness amongst both urban and rural dwellers has increased albeit for different reasons. On this background, The Ministry of Environment and Forests, Govt. of India has notified the Biomedical Waste (Management and Handling) rules 1998 with subsequent amendments (June 2nd 2000, September 2003 and Sept. 2012). However, only 5-10% of institutions in the country have implemented the Rules or are following them at present. In general, the waste generated in any healthcare establishment can be differentiated into different categories depending upon its composition. These are as follows: General Waste : This makes about 8085% of the total waste generated in a hospital. This is non-infectious and can be easily managed if it is segregate at source

properly. General waste includes items like paper, cardboard boxes, plastic packaging, metal boxes etc. which is non biodegradable Another category of general waste includes kitchen waste which consists of leftover food, vegetable and fruit peels, meat, fish, tea bags or used tea powder, coconut shells, flowers or bouquets brought in by patientâ&#x20AC;&#x2122;s visitors etc. which is bio degradable. Infectious Waste : This accounts for only a small fraction comprising about 10-15% of the total volume of waste generated in a hospital. However, this small fraction is of the biggest concern as it poses direct threat to the health and hygiene of the human beings by transmitting viral, bacterial fungal or parasitic diseases. This type of waste includes: Pathological Waste: Human anatomical wastes, like organs, body parts, tumors, glands etc. that are removed during surgery or biopsy or any other medical procedure, amputed parts and also tissues, placentas, aborted fetuses, blood and other body fluids etc., animal carcasses and tissues


35 from laboratories, dressings, cotton swabs soaked in blood/ body fluids, hospital gowns, aprons and other similar materials which have been in contact with a patientâ&#x20AC;&#x2122;s body, Infectious Plastic: Disposable items like syringes, IV sets, blood bags, catheters, gloves, endotracheal tubes, canulas, dialysis sets etc. Metal Sharps : These are the most dangerous contents of the hospital waste especially for the healthcare staff handling these. Sharps include broken glass articles or metal articles such as needles, blades, scalpels, saws, nails etc. Non-Infectious, but Hazardous Waste: This type of waste does not contain any infectious, i.e. disease causing component and comprise about 5-10% of the total volume of waste generated in a hospital. However, it can cause serious health hazards like burns, corrosions, genotoxicity, chromosomal aberrations, toxicity, carcinogenic effects etc. These include : i) Chemical Waste :

Chemicals like disinfectants, fumigants, other solid, liquid or gaseous substances etc. These can be hazardous, if these posses corrosive, inflammable or reactive genotoxicproperties, or these can be non-hazardous, if these do not posses these properties. These include inorganic salts, buffer chemicals, sugars, amino acids etc. ii) Radioactive Waste : Solids, liquids and gases from in vitro analysis of tissues and body fluids, Xrays, chemical dyes and isotopes of various radioactive elements frequently used in diagnosis and /or treatment of diseases etc. Cytotoxic Waste : This type of waste is generated form diagnosis and treatment of diseases like cancer. This type of waste can be found in small quantities in human excreta, I.V. solutions and containers from laboratories. Waste with multiple categories: At times, the waste generated in hospitals falls into more than one category like radioactive sharps, plastic I.V. tubes contaminated with cytotoxic drugs etc.

SMART OR A GREEN CITY? negative, are self-diagnosing and self-repairing, adjust their position and growth as per various variables like the temperature, sunlight, wind, water availability and nutrients. Wow, now that simple forest sounds really smart when you look at it in that way! Okay, but no one can stay in forests, right? So what is the next best option? How about something that looks like this? A city that is both smart and green? Some would dismiss this as a utopian concept, but I am confident that given enough freedom, creativity and encouragement, the future generation can create living spaces that are at once green and smart. Let us see where we can start if we really wish for our city to be smart and green. I feel there are three very important pre requisites if we really wish to create a smart and green city: Firstly, there has to be basic value and respect for human life and a recognition that life has a purpose. If life does not have a purpose, one might as well live in a filthy slum, who cares. Secondly we must be humble enough to admit that there

are designs in nature from which we can learn. The field of bio-mimetics has produced some extremely clever inventions by copying what God has created in his marvelous creation. Thirdly there must be a culture that respects and encourages creativity, honesty and truth. In such a city, there is no end to the possibilities that can be created, and a smart and green city would indeed be a reality. Hope we in India can reach that stage sooner than later. Jai Hind!

Photo : imexsystems.com


36 regions blessed with floral heritage. Floral wonders Rafflesia arnoldii nicknamed corpse flower owes its smell to the rotting flesh measuring 3 ft across and weighing upto 11 kg. Surprisingly, these are parasitic and grow on the jungle vines. They hold the record of a single largest flower. The largest branched inflorescence is of the Talipot palm (Corypha umbraculifera), native to parts of India and Sri Lanka. Inflorescence grows at the apex of the tree trunk, is 19 – 26 ft (6 -8 mts) long. The genus Strobilanthes and Bamboo along with members of few other families are unique. They have a monocarpic life cycle. Monocarpic means the species flower, bear fruit and die. The flowering is observed after certain years and then the plant perishes. The Ceropegias are lovingly called as Lantern flowers. This group has enthralled the flower enthusiasts with their shapes, colours and patterns on their flowers. The design of the flower is itself a wonder. Utility : Flowers in dry or fresh form are used in medicine, food and decorative purposes. They are packed with fragrances attracting humans and animals alike... Their role

in nature is very important. The fleshy floral part like the petals,Efforts nectartaken and pollen are an excellent source of food for many groups of animal by schools kingdom – ants, bees, beetle, butterflies, birds, bats, to inculcate squirrels and even macaques. Saffron is obtained from the stigmasenvironmental of Crocus sativus – an expensive spice. The Buransh syrupawareness is made from the Rhododendron flowers while the famous Gulkand is prepared from the petals of the rose. Fragrances are derived from Jasmine, Rose, Lavender and other flowers. These are an important part of perfumery industry. Honey available for consumption comes from various floral sources. Jamun, Eucalyptus, Neem and Karvi are few of them. Importance Floriculture simply called as flower farming involves cultivation of flowering plants for gardens and floristry. It includes cut flowers, living plants, cut foliage and flower bulbs for beautification. Countries like Columbia, India, Vietnam, Malaysia have been contributing hugely to the global flower Nature market. Flower watching is gaining popularity with many published Toons... books available at the shops; explorers, enthusiasts are travelling to remote places to see observe, photograph and Ashlesha experience the diversity. Tours to Kaas, Valley Panditof flowers, Rhododendron Sanctuaries, Western Ghats are organised.These have been successful in kindling interests and make individuals aware of the floral heritage of our country. With such astonishing variety, the flowers have found special place as State and National symbols. Jarul or Queen’s flower is the state flower of Maharashtra as Laburnum for Kerala, Glory lily for Tamil Nadu, Brahma Kamal for Uttarakhand, Dendrobium nobile for Sikkim. Many species need special attention like wild turmeric, orchids which are collected indiscriminately from the wild. Botanical gardens play important roles here which are useful in educating masses. They are home to many species and help in conserving species. This will help in awareness and preservation. The flowers are useful to many; they beautify the ambience but sooner or later they will transform into fruits through pollination. The Nilgiris (Blue Mountains) of Tamil Nadu get their name because of the flower called Neelkurinji. Strobilanthes kunthiana – a South Indian relative of Hill Karvi, blooms after 12 years and envelops the mountains in its hues of blue.


37

THE PLANT LIFE : FLOWERS : PART 2

The flowers are useful to many; they beautify the ambience but sooner or later they will transform into fruits through pollination.

Sweedle Cerejo-Shivkar

Every species has its time of bloom. Flowers open at various times of the day â&#x20AC;&#x201C; morning, evening or night and blossom during different months of the year, when the time is right for them. Every month witnesses so, may it be the cold winters of December, the harsh summers of May or the incessant monsoons of July. The flowers develop first as buds which grow on the plant at various locations. They transform into flowers either on the tips of the branches like many species or on tree trunks (Canon ball tree and Cocoa tree) or old stems and branches as in Dillenia and Mammea. Time to bloom The blooming of flowers is a spectacle. Different species of Morning Glories bloom for shorter periods during the day and then close. Orchids remain open once they bloom, which lasts for some days to a couple of months. Some flower aplenty while others in ones or twos. Many species of Balsam, Gardenias produce bountiful flowers in monsoon, while the rare Rafflesia is a single huge flower found in the Southeast Asian forests. The Periwinkle is ever-blooming on a window-sill or in a silent corner of a garden while the Bamboo and other members of the family flower once in their lifetime. The marvellous Karvi is an example worth mentioning. The miraculous blooms appear after 7 - 8 years; these are eye-soothing and make one

wonderstruck. Not only the Hill Karvi but its kin too show similar trait and are natureâ&#x20AC;&#x2122;s marvel. The Red Silk Cotton and Coral tree flowers are respite in the hot and humid summers. The blooms cover the whole tree which is devoid of leaves then. Floristic Regions of India A trip to the evergreen and deciduous forests, the scrublands, deserts, the mangroves or a local garden will confirm that flowers are ubiquitous. They will always make their presence felt. The Western Ghats, Western & the Eastern Himalayas including the Andaman & Nicobar Islands are rich in flowering plant species which beautify the country and place it among the mega diverse nations. There are more than 3,50,000 species of flowering plants around the world and many more await discovery. The Indian checklists boasts of more than 17,500 species and every year more are added to the list. The Kaas plateau in Satara lovingly called as Plateau of flowers of Maharashtra has a monsoon list of more than 450 flowering plant species. Owing to this, there are few regions in India which have got attention from government and people alike. They have been given special status. The Valley of flowers National Park (Uttarakhand), the Sessa Orchid Sanctuary (Arunachal Pradesh), Barsey Rhododendron Sanctuary (Sikkim) and Gurukula Botanical Sanctuary (Kerala) are some of the


38 regions blessed with floral heritage. Floral wonders Rafflesia arnoldii nicknamed corpse flower owes its smell to the rotting flesh measuring 3 ft across and weighing upto 11 kg. Surprisingly, these are parasitic and grow on the jungle vines. They hold the record of a single largest flower. The largest branched inflorescence is of the Talipot palm (Corypha umbraculifera), native to parts of India and Sri Lanka. Inflorescence grows at the apex of the tree trunk, is 19 – 26 ft (6 -8 mts) long. The genus Strobilanthes and Bamboo along with members of few other families are unique. They have a monocarpic life cycle. Monocarpic means the species flower, bear fruit and die. The flowering is observed after certain years and then the plant perishes. The Ceropegias are lovingly called as Lantern flowers. This group has enthralled the flower enthusiasts with their shapes, colours and patterns on their flowers. The design of the flower is itself a wonder. Utility : Flowers in dry or fresh form are used in medicine, food and decorative purposes. They are packed with fragrances attracting humans and animals alike... Their role

in nature is very important. The fleshy floral part like the petals, nectar and pollen are an excellent source of food for many groups of animal kingdom – ants, bees, beetle, butterflies, birds, bats, squirrels and even macaques. Saffron is obtained from the stigmas of Crocus sativus – an expensive spice. The Buransh syrup is made from the Rhododendron flowers while the famous Gulkand is prepared from the petals of the rose. Fragrances are derived from Jasmine, Rose, Lavender and other flowers. These are an important part of perfumery industry. Honey available for consumption comes from various floral sources. Jamun, Eucalyptus, Neem and Karvi are few of them. Importance Floriculture simply called as flower farming involves cultivation of flowering plants for gardens and floristry. It includes cut flowers, living plants, cut foliage and flower bulbs for beautification. Countries like Columbia, India, Vietnam, Malaysia have been contributing hugely to the global flower market. Flower watching is gaining popularity with many published books available at the shops; explorers, enthusiasts are travelling to remote places to see observe, photograph and experience the diversity. Tours to Kaas, Valley of flowers, Rhododendron Sanctuaries, Western Ghats are organised.These have been successful in kindling interests and make individuals aware of the floral heritage of our country. With such astonishing variety, the flowers have found special place as State and National symbols. Jarul or Queen’s flower is the state flower of Maharashtra as Laburnum for Kerala, Glory lily for Tamil Nadu, Brahma Kamal for Uttarakhand, Dendrobium nobile for Sikkim. Many species need special attention like wild turmeric, orchids which are collected indiscriminately from the wild. Botanical gardens play important roles here which are useful in educating masses. They are home to many species and help in conserving species. This will help in awareness and preservation. The flowers are useful to many; they beautify the ambience but sooner or later they will transform into fruits through pollination. The Nilgiris (Blue Mountains) of Tamil Nadu get their name because of the flower called Neelkurinji. Strobilanthes kunthiana – a South Indian relative of Hill Karvi, blooms after 12 years and envelops the mountains in its hues of blue.


Images : Dr. Sweedle Cerejo-Shivkar and Adesh Shivkar


GREEEN LIVING CONSULTANCY

ENVIRO VIGIL

W

ater

dit l Water au ater recycling l Waste w r harvesting l Rain wate

E

Recycle Reduce Reuse

aste

Magic Bucket

B

iodiversity

nergy

l Alternative en ergy resources l Energy cons ervation l Energy audi

t

G

W

l Waste Segr egation l Compostin g l Waste audi t

reen g

rmin l Organic Fa & Landscaping l Gardening agement l Nursary Man

l Flora l Fauna tems l Ecosys

H

ealth

l Impact of en vironmental pollu tio l Environmen t & human health n l Health & hy gein

Gala No. 15, Dadoji Konddev Stadium, Khartan Road, Thane (W). Tel : 022-25411633 / 9987334277

Profile for Paryavaran Dakshata Mandal

December 2016  

Aapala Paryavaran Magazine December 2016

December 2016  

Aapala Paryavaran Magazine December 2016

Advertisement