__MAIN_TEXT__

Page 1


efJeMes<e uesKe

ÞeeruebkeÀe ns nJesleerue Òeot<eCee®³ee yeeyeleerle mJe®í osMeebHewkeÀer SkeÀ osMe Deens DeeefMe³eeleerue Heneru³ee 12 osMeebceO³es ®eerve, Yeejle, yeebieueeosMe, ceueseMf e³ee, JnerSleveecee ³ee osMeeb®³ee leguevesle ÞeeruebkesÀ®ee vebyej yeje®e Jej ueeielees. ÞeeruebkeÀe ne pejer efJekeÀmeerle osMeeb®³ee ³eeoerle vemeuee lejer G®®e ceeveJeer efJekeÀeme oeKeJeCeeje ne osMe Deens. lejer osKeerue Lejebleerue Je yeensjerue nJes®es Òeot<eCe k eÀesuebyees meejK³ee ceesþîee Menjele $eemeoe³ekeÀ Deens.

osMeesoMs eer®es He³ee&JejCe

He³ee& J ejCe cnìues keÀer DeeHeu³ee DeemeHeeme®³ee meJe& HejerefmLeefle®ee efJe®eej ceveeble ³eslees DeLee&le DeeHeu³ee YeesJeleer Demeuesueer nJee, HeeCeer, ceeleer, Je=#e DeeefCe SketÀCe®e DeeHeu³ee Deepegyeepet®ee Heefjmej. Deepe He³ee&JejCee®ee efJe®eej ÒeeLeefcekeÀlesves keÀjC³ee®eer iejpe efvecee&Ce Peeueer Deens. ner iejpe ceeCemeeves®e efvecee&Ce kesÀueer Deens DeeefCe Deepe pej DeeHeCe He³ee&JejCee®ee efJe®eej kesÀuee veener lej 6 J³ee ceeme SkeÌmìeRMeve (uegHle nesCes) ceO³es ceveg<³e peeleer®ee efìkeÀeJe ueeieCeb keÀþerCe Deens. os M ees o s M eeR ® ³ee He³ee& J ejCee®ee Dee{eJee I³ee³e®eb cnìueb lej meJe&ÒeLece l³ee osMee®eer DeeefLe&keÀ efmLeefle, osMeeleerue veeieefjkeÀeb®³ee meJe³eer, mebmkeÀej DeeefCe He³ee&JejCeeefJe<e³eer®eer l³eeb®eer ¢<ìer ³ee®ee efJe®eej keÀje³euee nJee. ³ee uesKeele peieYejeleerue keÀeneR ceespeke̳ee osMeeb®³ee He³ee&JejCee®ee les ner lesLeerue nJes®³ee iegCeJeÊes®ee efJe®eej keÀjCeej Deenesle. nJesleerue Òeot<eCe cegK³elJeskeÀ©ve Jeenveeb®³ee Fb e f p eveelet v e ef v eIeCeeN³ee Oeg j eceg U s , keÀ®eje peeUu³eeves , keÀejKeev³eelet v e ef v eIeCeeN³ee Oeg j eceg U s nes l e Demeles . DeLee& l e les keÀceer keÀjC³eemeeþer Ghee³e³eespevee keÀjleebvee l³ee efoMesves kesÀvêerle DeMee®e nJ³eele. ®eervemeejK³ee ceesþîee, oeì ueeskeÀJemleer Demeuesu³ee efJekeÀmeveMeerue osMeeceO³es nJes®es

Òeot<eCe keÀesCel³ee Lejele Heesnes®eues Deens DeeefCe les keÀceer keÀjC³eemeeþer osMeeves keÀesCel³ee Ghee³e³eespevee kesÀu³eeDeensle ns leHeemeC³eemeejKes Deens. ®eerveceO³es JeeUJebìerkeÀjCe Jee{erme ueeieues Deens. lesLeerue keÀener ueeKe keÀer.ceer. FlekeÀe Òeos M e keÀes j [e peener j keÀjC³eele Deeuesuee Deens. SefMe³eve [mì efkebÀJee ³euees [mì veeJee®es meJe&%eele Demeuesues ns nJesleerue keÀCeeb®es {ie ef n Jeeȳee®³ee ef o Jemeele GÊejHet J e& DeeefMe³eeuee J³eeHetve ìekeÀleele. ®eerveceO³es nJes®es Òeot<eCe ne SkeÀ ceesþe efJe<e³e cnCetve Heg{s Deeuee Deens. ³ee ÒeMveecegUs-efJe<e³eecegUs ®eerveceOeerue ueeskeÀeb®³ee mJeemL³eeuee, Deejesi³eeuee ceesþe OeeskeÀe efvecee&Ce Peeuee Deens. efyeefpebiemeejK³ee efþkeÀeCeer efJeceeveleUeJej®e ns Òeot<eCee®es {ie efomeC³eeme meg©Jeele nesles, veJns les peeCeJee³euee ueeieleele. 2013 ceO³es ne Òeot<eCee®ee ÒeMve FlekeÀe iebYeerj Peeuee neslee keÀer efJeceeveleU Je l³ee Yeeieeleerue MeeUe yebo þsJeeJ³ee ueeieu³ee nesl³ee. 2016 ceO³es mcee@ie (Oegj Je OegkesÀ ³ee®es efceÞeCe) cegUs iebYeerj HejerefmLeefle efvecee&Ce Peeueer nesleer. DeefuekeÀ[s nJesleerue Heer.Sce.2.5 Fleke̳ee keÀCeeb®eer HeeleUer KetHe Jee{ueer nesleer. ³ee Òeot<eCeecegUs ojJe<eea DeveskeÀ veeieefjkeÀ Ëo³e Je HegÀHHegÀmeeb®³ee jesieeves, ocee, ye´eBHeÀe³eìerme ³ee meejK³ee DeepeejecegUs ce=l³egcegKeer He[le Deensle. Heeve 24 Jej


efJeMes<e uesKe

He³ee&JejCeo#e eEmeieeHetj

eEmeieeHetjceO³es jemee³eefvekeÀ DeeefCe otef<ele Jee³et efvecee&Ce keÀjCeejs keÀejKeeves Meke̳elees keÀceer efveIeleerue ³eeJej FLeu³ee mejkeÀej®ee Yej Deens. FLesner Hesìe^ us e MegeOf okeÀjCe ÒekeÀuHe Deens. Hejbleg lees efmebieeHetjpeJeU®³ee keÀener yesìebJej GYeejuee iesuee Deens. mLeeefvekeÀ ueeskeÀJemleeruee l³ee®eer PeU Heesnes®ele veener. efmebieeHetj peJeUHeeme efJe<egJeJe=ÊeeJej

megiece keÀeUs,

eEmeieeHetj

65986 24532

Jemeuesuee SkeÀ osMe. cnCee³euee osMe HeCe #es$eHeÀUeves pescelesce cegbyeF&FlekeÀe®e. l³eecegUs ueeskeÀmebKes®³ee SkeÀJeìC³eeves nesCeejs meieUs®e Heef j Ceece Flej cees þ îee nes l e ®eeueues u ³ee MenjebÒeceeCes®e efmebieeHetjueener YeesieeJes ueeiele Deensle. efmebieeHetj®eer ueeskeÀmebK³ee Hevveeme ueeKeeb®³ee Deele Deens . ®eeUer m e yee³e Heb ® eJeer m e efkeÀueesceerìj®³ee cegK³e yesìeKesjerpe keÀener ueneve yesìeb®eener DebleYee&Je efmebieeHegjceO³es neslees. yengleebMe ueeskeÀ cegK³e yesìeJej®e jenleele. mejkeÀej yeN³ee®e leNnebveer He³ee&JejCe peHee³e®ee peeie©keÀ Òe³elve keÀjles. keÀe³ecemJe©Heer ³eespeveebvee HeeþyeU efceUle jenC³eemeeþer He³ee&JejCe ceb$eer Je Keeles ÒemLeeefHele kesÀues iesues Deens. DeeHeCe ³esLes jeyeJeu³ee peele Demeuesu³ee keÀener ³eespeveeb®ee Dee{eJee IesT. nJes®es Deejesi³e ¿eele leHeemeCeer DeeefCe GHe®eej ¿ee oesve yeeyeer cegKelJes mejkeÀej®³ee DeKel³eejerle ³esleele. leHeemeCeermeeþer meleje keWÀês GYeejueer iesueer Deens l e. leer ®ees J eer m e leeme meuHeÀj [e³e

Dee@keÌmeeF&[, keÀeye&ve ceesveeskeÌmeeF&[, nJes®eer Deeê&lee, OetefuekeÀCeeb®es Je Flej keÀCeeb®es ÒeceeCe ¿ee iees<ìeR®es ceespeceeHe keÀjle Demeleele. eEmeieeHetjceO³es jemee³eefvekeÀ DeeefCe otef<ele Jee³et efvecee&Ce keÀjCeejs keÀejKeeves Meke̳elees keÀceer efveIeleerue ³eeJej FLeu³ee mejkeÀej®ee Yej Deens. FLesner Hesì^esue MegefOokeÀjCe ÒekeÀuHe Deens. Hejbleg lees efmebieeHetjpeJeU®³ee keÀener yesìebJej GYeejuee iesuee Deens. mLeeefvekeÀ ueeskeÀJemleeruee l³ee®eer PeU Heesnes®ele veener. nJes®³ee Deejesi³eeJej Ieeuee IeeueCeeje ogmeje Me$et cnCepes ceesìejeR®ee Oetj. efmebieeHetjceO³es mJe®í meeJe&peefvekeÀ JeenletkeÀ mesJee GHeueyOe Deens. ®eej ®eekeÀer Jeenves efJekeÀle IesC³eeHetJeea Heb®eJeerme ueeKe ©He³es efkeÀceleer®es meefì&efHeÀkesÀì efJekeÀle I³eeJes ueeieles. efpeleke̳ee ceesìejer jml³eeJe©ve De¢M³e nesleele, eflelekeÀer®e meefì&efHeÀefkeÀì oj Je<eea efoueer peeleele. ©bo jmles, G·eCeHegue Je keÀceerle keÀceer ì^@efHeÀkeÀ efmeiveue ³eecegUs Jeenves HeoesHeoer Oetj DeeskeÀle yemeuesueer Dee{Ule veenerle. Hesì^esueceO³es Del³euHe efMemes Je ef[PesueceO³es keÀceer iebOekeÀ JeeHejCes mekeÌleer®es Deens. ¿ee®eer DebceueyepeeJeCeer Jeenve leHeemeCeer Je Hesì^esue HebHe leHeemeCeer ¿eeÜejs nesles. DeO³ee&ntve


DeefOekeÀ ueeskeÀebvee Keepeieer Jeenve HejJe[le veener. yengmebK³e JeenlegkeÀ Yeg³eejer Deeieiee[er Je yemesme ³eeb®³eele efJeYeeieueer iesuesueer Deens. Menjeleerue FceejleeR®³ee yeebOeCeer Je yeeieeb®es #es$eHeÀU ¿ee®ee keÀmeesMeerves meceleesue jeKeuee peelees. FceejleeR®³ee efYebleerJej, ie®®eerJej De#ejMe: peeiee efceUsue lesLes Jesueer ®e{Jeu³ee peeleele. ¿eecegUs ieejJee efvecee&Ce neslees DeeefCe HebKes efkebÀJee JeeleevegketÀueve ³eb$eCes®ee JeeHejner keÀceer kesÀuee peelees. efveJeemeer FceejleeR®³ee ceO³es yeeiee DeeefCe KesUe®eer cewoeves meieUerkeÀ[s®e Deensle. peer keÀener HetJee&Heej pebieues ieeJeebceO³es efMeuuekeÀ Deensle, leer JewYeJe cnCetve jeKeueer iesuesueer Deensle. l³ee®es YetKeb[ keÀ©ve uetìceej keÀje³e®eer ÒeLee FLes DeÐeeHe Heesnes®euesueer veener. Heg{®³ee Jeerme Je<ee&le ueeskeÀmebK³eeJee{ efkeÀleer nesF&ue ¿ee®ee Deboepe IesTve leer meieȳee efþkeÀeCeer efJeKegjueer keÀMeer peeF&ue ¿ee®es efve³eespeve DeeOeer®e kesÀues peeles. l³ee meJe& efþkeÀeCeer jmles, Iejs, Pee[s, ceueefveëmmeejCe Deeoer yeeyeeR®ee DeY³eeme keÀªve l³eevegmeej veJeerve efJeYeeie JemeJeues peeleele. iesu³ee one Je<ee¥Heemetve meJe& veJ³ee DeeefCe yeN³ee®e pegv³ee FceejleeRvee meewjTpee& JeeHejC³eeyeeyele Òeeslmeenve efoues Deens. meewjMekeÌleer, Jeeje lemes®e mecegêe®³ee ueeìebJej Tpee& efvecee&Ce keÀjC³ee®es Òe³eesie meg© Peeuesues Deensle. ceesþîee GÐeesieOebÐeebvee Tpee&peveve #eceles®³ee ceeHeele meJeueleer®³ee ojele Jeerpe HegjJeueer peeles. Jeerpeefveefce&leer meeþ ìkeÌkesÀ vewmeefie&keÀ Jee³et JeeHe©ve

kesÀueer peeles. Pee[s ner Menje®eer HegÀHeÌHegÀmes Deensle ns Yeeve jeKetve jml³ee®³ee ogleHeÀe& DeeefCe efJeYeepekeÀebJej ceesþîee Je=#eeb®eer ueeieJe[ kesÀueer Deens. efmebieeHetj®es ÒeMve yejs®e Deensle. efHeC³ee®es HeeCeer Dee³eele keÀjeJes ueeieles. HeCe Hewmee DeeefCe Meem$eer³e %eeve JeeHe©ve Menje®eer nJee, HeeCeer, yeebOeCeer ¿ee meieȳee #es$eeble He³ee&JejCee®eer neveer keÀceer keÀMeer nesFu& e ¿eekeÀ[s ue#e HegjJeues peeles. mejkeÀejkeÀ[s ¿ee iees<ìeRceO³es ue#e IeeueC³ee®eer DeemLee Demeu³eeves Flej osMeeleerue ceneveiejebHes#ee efmebieeHetj®ee jbie DeefOekeÀ efnjJeeieej Yeemeuee lej veJeue les keÀe³e ... Pic. source - Internet


9


11


12


14

efJeMes<e uesKe

nbme cnCepes Deelcee DeeefCe DeO³eelce cnCeles Deelcee Decej Deens. nbme cnCepes MegOo, Heeb{je MegYe´ cnCetve®e $eÝiJesoeceO³es nbmeemeceesj otOe HeeCeer SkeÀ$e þsJeues Demelee, lees HeÀkeÌle ogOe®e efHelees Demes cnìues Deens. ³ee®ee®e DeLe& Òel³eskeÀeves nbme He#³eemeejKes DemeeJes. J³ekeÌleerceO³es, meceepeeceO³es pes keÀener ®eebieues les Jes®eC³ee®ee Òe³elve keÀjeJee.

[e@. veeiesMe ìskeÀeUs 98696 12531 nstekale@gmail.com

ceuee Demes Jeeìles! legcneuee?

ceecee®³ee ieeJeeuee peeT ³ee ! ³ee

Jeeke̳ee®eer Òeef®eleer Deepe kegÀþu³eelejer ke=À<eer He³e&ìve keWÀêeJej peeTve HewMee®³ee ©Heele Hegjer kesÀueer peeles. ceecee lesLes vemelees HeCe efJeefJeOe ÒeueesYevee ceOetve ueneve ye®®es kebÀHeveerme ceecee yeveJeues peeles. Deece®ee Keje ceecee DeeefCe veeles mebyebOe Deecner keWÀJne®e njJeues Deensle, ceer cee$e peWJne ceePes yeeueHeCe DeeþJelees lesJne nceKeeme ceecee®³ee ieeJeeuee peeTve ³eslees®e HeÀkeÌle l³eeJesUer PegkeÀ PegkeÀ Deieerve iee[er veJnleer. Deece®ee ÒeJeeme yewueiee[erletve Demes DeeefCe ceecee mJele:leer IesTve ³esle Demes. ceecee®³ee ieeJeer oj megììerceO³es peeC³eeme ceeP³eemeeþer oesve DeekeÀ<e&Ces nesleer, SkeÀ cemle HewkeÀer Jeenl³ee veoerle cevemeeskeÌle [gbyeCes DeeefCe ogmejs cenlJee®es cnCepes Deepeesyeebvee Hegpesmeeþer meneCes Jej ®ebove GieeUtve osCes. ³ee GieUuesu³ee ®ebovee®³ee Deepeesyee íeve efìkeÀu³ee keÀ©ve osJeeb®³ee cetleea®³ee keÀHeeUeJej ueeJele Demele. les L eer u e Deepet y eepet ® ³ee HeÀes ì es v ee efìkeÀu³ee ueeJeC³ee®es keÀece ceeP³eekeÀ[s Demes, l³ee meJe& HeÀesìesle mejmJeleer®ee SkeÀ HeÀesìes neslee. ceer HeÀkeÌle lesLes SkeÀ®e efìkeÀueer ueeJele Demes. HeÀesìesceOeerue Heeb{je MegYe´ nbmeeme lees ceeve ceer keÀOeer®e efouee veener. SkeÀoe Deepeesyeeb®³ee les ue#eele Deeues. les cnCeeues u es Meyo Deepener DeeþJeleele. ``osJeosJeleeHes#eener l³eeb®es Jeenve peemle Hetpeveer³e

Demeles. pees meejO³e keÀjlees l³eeuee vesnceer HeomHeMe& keÀjeJee.'' nbme He#³eeuee l³eeveblej ceer efve³eefcele iebOe ueeJele Demes. megiebOee®ee ceePee mebyebOe ne Demee Deeuee, l³eeJej Heg{s ceer efJeHetue mebMeesOeve megOoe kesÀues HeCe nbme He#eeuee ceer Deepener efJemejuees veener. nbme ne HeeC³eele HeesnCeeje DeeefCe HeeCeLeU efkeÀveejer ®eeueCeeje mJee@ve kegÀUeceOeerue SkeÀ DeekeÀ<e&keÀ He#eer Deens. nbme ne mebmke=Àle Meyo Demetve l³eeme SkeÀ Oeeefce&keÀ, meebmke=ÀeflekeÀ Deef O e<ìeve Deens . Deves k eÀ Heg j eCe keÀLee, jecee³eCe, ceneYeejle, YeeieJele ûebLeele l³ee®ee GuuesKe Deens. ceneYeejleeceOeerue JeveHeJe& Yeeieele veue-oce³ebleer®es DeeK³eeve Deens. ³ee oesIeeb®³ee Òescee®ee nbme ne meeef#eoej lemes®e otle neslee. keÀefJejepe keÀeefueoemee®³ee MeebkegÀleue DeeefCe cesIeotleeceO³es nbme He#ee®ee DeveskeÀ efþkeÀeCeer GuuesKe Deens. Jeso HegjeCeeceO³es efJeefJeOe ÒekeÀej®es nbme veceto kesÀuesues Deensle l³eeceO³es cenenbme, jepenbme, keÀeuenbme ³eeb®ee meceeJesMe neslees. nbmee®ee Heeb{je MegYe´jib e ns mJe®í ceveeb®es ÒeeflekeÀ Deens. l³eeme DeelcemJe©He ceeveleele. nbme cnCepes Deelcee DeeefCe nbme ³eesveerle pevce cnCepes cees#e ÒeeHleer Demesner mecepeues peeles. ne mLeueeblejerle He#eer Deens, HetJeea ne Yeejleele ³esle DemeeJee cee$e iesueer 50-60 Je<ee&Heemegve l³eeuee kegÀCeer Heeefnues Deens ³ee®eer


15 veeWo ceuee lejer Dee{Uuesueer veener. ceeveme mejesJej ns efnbot meeþer HeefJe$e #es$e. ³ee mejesJejele SkesÀkeÀeUer npeejes nbme He#eer HeeC³eele mJe®íbo efJenej keÀjle Demele. DeveskeÀ efleLe&³ee$eer Ke[lej ÒeJeeme keÀ©ve ceeveme mejesJejeme peele les nbme oMe&veemeeþer®e, nbme oMe&ve DeeefCe l³ee®eer Hegpee cnCepes cees#eÒeeHleer ³ee®e SkeÀe GÐesMeeves kewÀueeme ceeveme mejesJej ³ee$ee HetJeea peevekeÀej ueeskeÀ keÀjle Demele ne meJee&le ceesþe mLeueeblejerle He#eer cnCetvener DeesUKeuee peelees, ueebyeer Deboepes 5 HegÀì, HebKe oesvner yeepegves Deboepes 10 HetÀì Je Jepeve meeOeejCe 15 efkeÀuees Demeuesuee ne Heeb{je MegYe´ He#eer peWJne DeekeÀeMeele PesHe Ieslees leWJne lees meg³ee&®³ee Yesìerme lej peele veener vee ? Demee DeveskeÀJesUe ³eesieer Heg©<eebvee Yeeme Peeuesuee Deens, cnCegve®e ³ee®ee GuuesKe meg³e&efÒe³e Demeener kesÀuee peelees. nbmee®es Mejerj MegYe´ cee$e ®ees®e ìeskeÀeuee keÀeUer, Hemejì, Hee³e keÀeUmej, ueebye, ìeskeÀe®ee Yeeie Hemejì cnCetve®e ne He#eer HeeC³eelener Heesnt MekeÀlees DeeefCe peefceveerJej ®eeuet meg×e MekeÀlees. ceeve Heeb{jer MegYe´, ue³eyeOo JeekeÀuesueer DeeefCe ®ees®eer®³ee oesvner yeepegme oesve keÀeUs [esUs Heeefnu³eeJej ³ee He#eeme jepeefyeb[e keÀe cnCet ve³es Demeener ÒeMve He[lees. nbme ne mecegnele jenCeeje He#eer Deens cee$e vej ceeoer He#eer Dee³eg<³eYej SkeÀ$e HeleerHelveer meejKes jenleele. Iejìs keÀjC³eeceO³es DeHe³eMe Deeues lej IeìmHeÀesì nesT MekeÀlees. SkeÀe pees[eroeje®ee DekeÀeueer ce=l³eg Peeu³eeme Hetvne veJeerve pees[er le³eej nesT MekeÀles. vej He#eer DeekeÀejeves Lees[e ceesþe Demelees. nbmee®eer ®ees®e oelesjer Demeles DeeefCe efle®³ee oesvnerner yeepetme kesÀMejer keÀ[e Demeleele. HeeCe JevemHeleer Je Ye#e HekeÀ[tve les ®eeTve KeeC³eemeeþer DeMeer ®ees®e keÀeceeuee ³esles. efceueveeHetJeea nbmee®eer pees[er leueeJee®³ee DeLeJee HeeC³ee®³ee keÀeþeJej ³esles. JeeUt DeeefCe ieeU ³eeb®es efceÞeCe keÀ©ve les l³ee®ee ef{ieeje keÀjleele, l³eeuee DeekeÀej osTve Jej®³ee yeepetme DeeWpeUerHes#ee ceesþe Ke·e keÀ©ve l³eele ceeoer He#eer Deb[er Ieeueles. oesve Iejele keÀceerle keÀceer 6-7 HetÀì Deblej ne kesÀJe{elejer ®eebieuee iegCeOece& DeeHeCe ³ee He#eekeÀ[tve IesT MekeÀlees. Deb[îeeb®eer mebK³ee 3 les 5 SJe{er Demeles. nbmee®es efceueve HeeC³eeceO³es nesles DeeefCe Jemeble $eÝlet®³ee megjJeeleer®³ee keÀeUeceO³es Deb[er Ieeleueer peeleele. 36 les 40 efoJemeele ceeoer He#eer Deb[er GyeJeles. meeOeejCe HeCes leerve ceefnv³eele l³eeb®eer Jee{ HetCe& nesles. megjJeeleerme efHeÀkeÌkeÀì jeKee[er efomeCeejer ner efHeues peje DeeWieU Jeeìleele HeCe pemepeMeer Jee{ nesles leMeer leer Heeb{jer MegYe´, DeekeÀ<e&keÀ efomet ueeieleele. `SkeÀe leȳeele nesleer, yeokesÀ efHeues megjsKe, nesles kegÀ©He Jes[s efHeuuet le³eele SkeÀ', ³ee megjsKe ieerleele DeeMeeleeFves MesJe쮳ee keÀ[J³eele megboj jepenbmee®es kesÀuesues JeCe&ve ceveeme efJeue#eCe Deevebo osTve peeles. ³ee keÀeUeceOeerue l³eeb®³ee [eske̳eeJej DeeefCe ceevesJej efomeCeeje ceguee³ece kesÀMejer jbie ³ee le©Ce He#³ee®³ee meeQo³ee&le JesieUer®e Yej ìekeÀlees. jecee³eCeeceO³es veue jepeeves meesvesjer nbme HekeÀ[uee ne pees GuuesKe Deens lees ³ee®e meeþer. ceeoer Deb[s GyeJele Demeleevee DeeefCe efHeues Peeu³eeJej vejHe#eer l³eeb®es melele mebj#eCe keÀjle Demelees. Jeef[ue ÒeLece l³eebvee G[C³eeme efMekeÀJeleele DeeefCe veblej HeeC³eele HeesnC³eeme megOoe. ne keÀeueeJeOeer meeOeejCe Hee®e ceefnv³ee®ee Demelees. megjJeeleerme efHeueeb®ee ieeWieeì yeje®e Demelees. HeeCeJevemHeleer, ieesieue ieeF&, ceemes ns l³eeb®es cegK³e Devve. HeeC³eele yeg[er cee©ve HeeCeJevemHeleer Jej keÀe{C³eele ne He#eer lejyespe Deens, cnCetve yeokeÀ,

yeieUs nbmee®³ee Deepetyeepetme®e efHeÀjle Demeleele pesCes keÀ©ve l³eebveener HeeC³eeJej lejbieCeeje le³eej nefjle Deenej efceUlees. nbme ne He#eer DeeHeu³eekeÀ[s Dee{Ule vemeuee lejer ³egjesHe,jefMe³ee, mee³eyesjer³ee, Fbiue[ ³ee Leb[ osMeele Deepener meJe&$e Dee{Ulees. Fbiue[ceO³es nbmee®³ee veoerefkeÀveeN³eeJejerue Iejìîeebvee MeemeveeleHexÀ mebj#eCe efoues peeles. nbmeeJej yemeuesu³ee mejmJeleer®ee megboj mebiecej®ee HegleUe ceer yeeueerceO³es Heeefnuee. ueb[ve ceO³es Lescme veoer®³ee Hee$eele Deepener nbmee®³ee pees[îee HeneJe³eeme efceUleele. legke&Àmleeve ceOeerue ìgng leueeJeele DeveskeÀ Heeb{js MegYe´ mLeueeblejerle He#eer ceer Heeefnues. HeCe les nbme nesles keÀe ? ns cee$e mecepeues veener. efnceeue³eeceOeerue kewÀueeme ceeveme mejesJej ns l³eeb®³ee mLeueebjlee®ee®e SkeÀ ìHHee Deens. nbme He#ee®eer pees[er Meke̳elees efJeueie nesle veener, mebkeÀì Deeues keÀer meJe& pees[îee SkeÀ$e ³esTve ceesþceesþîeeves DeeJeepe keÀjleele. je$eer meg×e ne He#eer meleke&À Demelees. pees[er ceOeerue nbme He#ee®³ee Heeb{N³ee MegYe´ ceevee SkeÀ$e Deeu³eeJej ceO³eYeeieer Ëo³ee®ee DeekeÀej le³eej neslees cnCetve®e ³ee He#eeme G®®e Òescee®es ÒeeflekeÀ mecepeleele, ueneveHeCeer efyeveekeÀe ieerleceeuee mejleepe ieerle SskeÀleevee `meew meeue Heefnues' DeeefCe `oes nbmeeskeÀe pees[e efyeí[ ie³ees js' ³eeceO³es Deece®es Meeues³e peerJeve nmele KesUle mebHetve iesues. `meew meeue Heefnues' Kej®e Yeejleele DeveskeÀ nbmee®³ee pees[îee vekeÌkeÀer®e Demeleerue, Deepe cee$e MeeskeÀebeflekeÀe Deens. HeeC³eele mebLeHeCes lejbieleevee ne Heeb{je MegYe´ He#eer DeeefCe l³eeb®eer ve#eeroej ceeve Heenleevee p³eebveer Heeefnues, DevegYeJeues les meeef#eoej Deepe DeeHeu³eekeÀ[s kegÀþsner efomele veener. MeeUsle Demeleevee ceeP³ee SkeÀe Jeie&efce$eeves ot©ve SkeÀe cetueerkeÀ[s Heentve `ieesjer ®euees vee nbme keÀer ®eeue, peceevee og<ceve nw' ns l³eekeÀeU®³ee `yesìer yesìs' ³ee efmevescee ceOeerue ieeCes cnìues DeeefCe l³ee®eer MeeUe keÀe³ece®eer megìueer. ns ieeCes ceer l³eeme meebefieleues cnCetve ceer og<cevee®³ee YetefcekesÀle iesuees. nbme He#eer ceeP³ee ceveeJej keÀe³ece®ee keÀesjuee iesuee lees Demee, efnvot HegjeCeele DeeefCe GHeefve<eoeceO³es ³ee He#³eeme efJeMes<e Demes DeO³eeeflcekeÀ mLeeve Deens. 108 GHeefve<eoe ceO³es nbme GHeefve<eo HeÀej ceesuee®ee GHeosMeHej ûebLe Deens, ³eeceO³es DeeHeu³ee MeefjjeceOeerue mene ®e¬eÀeb®eer ef®eefkeÀlmee Deens, cegueeOeej ®e¬eÀeHeemetve meg© Peeuesuee ne DeO³eeeflcekeÀ ÒeJeeme megKe ceb[ue cnCepes MesJe쮳ee 7 J³ee ®e¬eÀele mebHetve lees ³eesieer meeOekeÀ nbme ³eesveerle ÒeJesMe keÀ©ve cees#e ÒeeHleer keÀjlees. DeO³eelcee ceOeerue ne DeefleMe³e keÀþerCe ÒeJeeme Deens. mebleebvee ns meeO³e nesles cnCetve l³eebvee `nbme' Demesner cnCeleele. HeCe mebleeHes#eener pees meJe&Þes<þ l³eebvee `Hejcenbme' Demes cnCeleele.


16


17


18

HegÀueJee

jkeÌle®ebove ...

Debpevee osJemLeUs ë 9324565060 ceeie®³ee ceef n v³eele lee[es y ee–Deb O eejer J³eeIe´ ÒekeÀuHee®³ee efJeÞeeceie=ne®³ee DeeJeejele SkeÀ Je=#e yeefIeleuee. Gb®e jepeefyeb[e Je=#e, HeCe l³ee®³ee yegbO³eeJej DemebK³e leejeb®es JesìesUs,kegbÀHeCe IeeueeJeb Demeb l³ee Je=#eeuee®e iegjHeÀìgve þsJeuesueb. keÀener leeje l³ee®³ee yegbO³eele ©leuesu³ee. efleLeu³ee j#ekeÀeuee efJe®eejueb lej les cnCeeues, Denes lemkeÀj mees[Ceej veener l³eeuee! SKeeÐee Je=#ee®³ee lemkeÀjeryeÎue legcner SskeÀues Deens keÀe ? ®ebove – efJejHHeve JeieUgve SKeeÐee Pee[e®eb veeJe meebielee ³esF&ue? p³eecegUs ieesUeryeej Peeuee, jkeÌleHeele Peeuee, ueeskeÀ ce=l³egcegKeer He[ues? jkeÌle®ebove, SkeÀ Del³eble efkebÀceleer ueekeÀ[e®ee Je=#e, p³ee®eer ceesþîee ÒeceeCeele lemkeÀjer nesles. ¿ee Je=#eeuee Deblejjeä^er³e yeepeejHesþsle SJe{er ceeieCeer Deens keÀer ¿ee®eer ®eesjer keÀjCeeN³ee ìesȳeebceO³es ceesþîee ÒeceeCeele Jee{ Peeueer Deens. DeebOe´ÒeosMeeletve ojJe<eea Hee®eMes ìve jkeÌle®ebovee®es Kees[ DeJewOe He×leerves ®eerve, peHeeve, efmebieeHegj, ceuesefMe³eeuee peeles. jespe Jevej#ekeÀeb®eer lemkeÀN³eebMeer PeìeHeì nesle Demeles. DeebOe´ÒeosMeeleu³ee ef®ellegj, vesuueesj, keÀ[HHee efpeu¿eeleu³ee pebieueebceO³es ³ee®es ÒeceeCe meJee&le peemle. ef[meWyej 2013 ceO³es oesve Jeve DeefOekeÀeN³eebvee efpeJes ceejC³eele Deeues. ns lemkeÀj pees keÀesCeer l³eeb®³ee Jeeìsle ³esF&ue l³eebvee Del³eble efveo&³eerHeCes cee©ve ìekeÀleele. SJe{s keÀe³e Deens ¿ee Je=#eele? ueneveHeCeer®e jkeÌle®ebovee®eer DeesUKe Peeueer nesleer. Iejer SkeÀ ueekeÀ[er yeengueer nesleer. kegÀCeeueener keÀener ueeieueb, cegkeÀeceej ueeieuee, GmeCe Yejueer keÀer Deepeer-DeeF& leer yeengueer meneCeerJej GieeUgve l³ee®ee uesHe ueeJele Demes. l³ee SJe{îeeMee yeengueer®³ee Je=#eeJeªve SJe{e jkeÌleHeele nesT MekeÀlees ns®e Heìle veJnles. ceie ³eeefJe<e³eer peeCekeÀejebkeÀ[tve ceeefnleer keÀªve Iesleueer. jkeÌle®eboveeuee, Red sanders cnCeleele. ¿ee®es Meeefm$e³e veeJe Pterocarpus santalinus. ®ebove pejer cnìueb, lejer ¿ee®ee ®eboveemeejKee megiebOe cegUer®e vemelees. ¿ee®eer Jee{ ceeskeÀȳee, Ke[keÀeU, [eWiejeU Yeeieele ®eebieueer nesles. meg©Jeeleer®³ee keÀeUele Jee{ YejYej nesles. HeCe l³eeHeg{s peje ceboeJeles. Heefnu³ee 3-4 Je<ee&le Pee[ 8-10 efceìj®eer Gb®eer ieeþles. HeCe yegbOee cee$e yeeefjkeÀ®e jenlees. yegbOee JeeHejC³eepeesiee Jne³euee 20-25 Je<e& menpe ueeieleele. DeebOe´ ÒeosMe®eer Keeefme³ele DeMeer keÀer efleLeu³ee nJeeceeveele Jee{CeeN³ee Je=#eeb®es Kees[ Del³eble G®®e opee&®es Demeles. l³ee®ee jbiener ie[o ueeue Demelees. efvemeiee&le oKKeve®³ee HeevePe[er®³ee pebieueele 500-3000 HegÀìe®³ee Gb®eerJej ns Dee{Uleele. ¿ee®es Jee{er®es vewmeefie&keÀ #es$e ce³ee&efole Demeu³eecegUs HegjJeþe KegHe®e keÀceer Demelees. l³eecegUs ¿eeb®eer mebK³ee keÀceer nesle ®eeueueer Deens. Je=#elees[erJej yeboer Deens. Keemeieer peefceveeRJej ueeieJe[

Pterocarpus santalinus

kesÀuesu³ee Je=#eeb®³ee lees[erJejner yebOeveb Deensle. HeCe ceeieCeer YejHetj Deens. ®eerve, peHeeve ¿ee osMeebceOes jkeÌle®ebovee®³ee ueekeÀ[e®³ee HeÀefve&®ej, JeeÐe, yegef×yeUe®es mesì ns efmLeleerÒeleerkeÀ ceeveu³ee peeleele. ¿ee®³ee ueekeÀ[e®ee YeeJe ìveeuee HebOeje les leerme ueeKee®³ee Iejele peelees ! CITES cnCepes Convention on International Trade in Endangered species ner Jeveeleu³ee ÒeeCeer DeeefCe JevemHeleer mebj#eCee®eer efve³eceeJeueer Deens. ¿ee®³ee Debleie&le 2014 He³e¥le jkeÌle®ebovee®³ee Kees[eb®³ee efJe¬eÀerJej efveye¥Oe nesles. HeCe ns efveye¥Oe keÀe{eJes ueeieues. keÀejCe DeebOe´ ÒeosMe®³ee JeKeejeRceOes megceejs 10,000 ìve HekeÀ[uesues Kees[ meeþues nesles. mejkeÀejves ¿eelegve megceejs 100 keÀesìer keÀceeJeues. DeeHeu³eekeÀ[®³ee pebieueebceOes Pterocarpus marsapium cnCepes ef y euJe veeJee®ee Je= # e Dee{Ulees . l³ee®e keg À Ueleueeb jkeÌ l e®eb o ve Pterocarpus cnCepes HebKe Demeuesueb HeÀU. ¿ee®eer HeÀUb HeeHe[ermeejKeer efomeleele. ieesue ®eHeìer DeeefCe ceOeesceOe HegÀieerj Demeleele p³eele SkeÀ®e yeer o[uesueer Demeles. HeeHe[er meejK³ee Demeu³eecegUs l³ee ueebyeJej G[le peeleele. yengleskeÀ meJe®e& Pterocarpus oCekeÀì ueekeÀ[emeeþer ÒeefmeodOe Deens. yengleskeÀeb®es ueekegÀ[ ueeuemej jbiee®es Demeles DeeefCe les êJ³e HeeC³eele efkebÀJee DeukeÀesnesueceOes efJejIeUCeejs Demeles. jkeÌle®ebovee®es kegÀU Fabaceae (cnCepes DeeHeu³ee MeWie Jeefie&³e JevemHeleer p³eele ³esleele les ) ceO³ece DeekeÀeje®³ee Je=#ee®eer Jee{ nUgnUg nesles. ¿ee®es meeue keÀeUHeì Demegve megmejer®³ee HeeþermeejKes efomeles. yegbO³eelegve ueeue êJe m$eeJelees. lees efYepeu³eeJej ef[bkeÀ neslees. ³ee®eer leerve Heeveb SkeÀ$e Demetve DeekeÀej Deb[eke=Àleer les ieesuemej Demelees. Heeveb ef®eJeì DeeefCe ®ekeÀ®ekeÀerle Demeleele. yeeefjkeÀ HegÀueb ueneveMee ieg®íele ³esleele. cebo megJeeme Demelees, DemebK³e HegÀueb ueeieleele, HeCe HeÀUOeejCee HeÀej®e keÀceer nesles. l³eecegUs jeveele ¿ee®³ee Je=#eeb®eer mebK³ee osefKeue keÀceer Demeles. HeCe, ceeieCeer peemle Demeu³eecegUs over exploitation Peeueb DeeefCe CITES ®³ee ³eeoerle ne Je=#e endangered cnCepes p³ee®es DeefmlelJe Oeeske̳eele Deens Demee ieCeuee peelees. ¿ee®es ueekegÀ[ Del³eble G®®e opee&®es Demeleb. keÀesjerJe keÀeceemeeþer GÊece. ieeY³eeleueb ueekegÀ[ Del³eble Deew<eOeer Demeleb. ¢<ìer®es oes<e IeeueefJeC³eemeeþer GieeUgve ueeJeueb peeleb leme®e ®ece& jesieebJej, ne[ cees[u³eeme, cenejesie, efJeb®et obMeeJej, G®ekeÀerJej, ceeveefmekeÀ jesieebJej ¿ee®ee JeeHej kesÀuee peelees. jkeÌle®ebove GieeUgve keÀHeeUeJej ueeJeu³eeme [eskesÀ ogKeer Leebyeles. õö DeeefCe ke@Àvmej®³ee GHe®eejemeeþer ¿eeb®ee JeeHej keÀmee keÀjlee ³esF&ue ¿ee Jej mebMeesOeve meg© Deens. SJe{s ogefce&U, SJe{s GHe³eesieer, Demes Je=#e DeeHeCe ueeieJe[erKeeueer DeeCeues Heeefnpesle. veener keÀe ?


23


24


25


27

COINCIDENCE? NOT A CHANCE!


28


29


30


31

Shubhda Kushwaha shubhda.shubhs@yahoo.com


32


33


34 Some exotic trees of India 1. Bixaorelliana L. Lipstick tree/ Shendri It is native to tropical America but widely cultivated throughout the tropical world. It is a small evergreen tree; grows about 12-15 feet long. Leaves are simple, alternate. Flowers are white or pink; blooms during August-September. Fruit-capsules are ovoid and clothed with long soft prickles. Approximately 50 seeds grow inside of the pod. Seeds are trigonous, rounded and grooved on the back. Seeds are processed to obtain the orange-yellow pigments, bixin and norbixin (caratenoids), as dye for the food (colouring agent), cosmetic and soap industries. The dye is use to colouring cheese, chocolate, butter and other edibles and is also used for the coloring of rice. The used part is the dried pulp of the fruit.

2.Calliandra haemato cephala Hassk. Red powder puff Red powder puff is native to tropical America. Commonly cultivated in gardens throughout the India.Itis a fast growing shrub that can grow tall but also spreads wide; grows about 15-20 feet long. Leaves are bipinnately compound and close at night. Flowers pink in globose heads; it blooms during November-May. Pods strap shaped, flat, 5-7cm long. The red powder puff flower is attractive to spiders, butterflies and birds.

3. Couroupita guianensis Aubl. Cannonball tree, Kailaspati Cannonball Tree is a deciduous tree. Native to tropical South America (particularly Guyana and Surinam), it is listed as a rare tree and flower in India. Cannonball tree grows about 55-60feet long, usually unbranched; trunk straight, bark is thick and rough. Leaves crowded towards end of branches, alternate. Flowers are in pendent racemes, fragrant, pink, fleshy, size 8-10 cm. The tree bears, directly on the trunk and main branches, large globose woody fruits; they look like big rusty cannon balls hanging in clusters. The fruit contains small seeds in a white, unpleasant smelling white jelly. Cannonball tree is pollinated by bats. Flowers are considered of special significance in Buddhist culture in Sri Lanka. In Tamil Nadu, it is called Nagalingam flower. The shivalingam shape is visible at the center of the flower and snake shaped pollen is the specialty of this flower and it has very good fragrance. Many animals feed on the fruit pulp and the seeds, such as the paca, domestic chickens and pigs. The seeds are coated with trichomes which may help them pass through animal intestines.


35


36


37


38


Profile for Paryavaran Dakshata Mandal

April 2017  

Aapala Paryavaran Magazine 2017

April 2017  

Aapala Paryavaran Magazine 2017

Advertisement