Page 1

ALL YOUR INSURANCE NEEDS AT ONE STOP!

AUTO HOME BUSINESS

ICCRC AMAN BAJWA (RCIC) Member Member CAPIC

• Super Visa • Student Visa • Visitor Visa • PNP

Dir: 647-640-1989 Ravinder Singh

*Declaration (rfhdfrI) dIaF syvfvF pRdfn krdy hF[

Associate Broker

905-673-9000

ravinders@kmibrokers.com

info@aimsimmigration.ca 2355 Derry Rd East, Unit # 44 Mississauga, ON L5S1V6 w w w. a i m s i m m i g r a t i o n . c a

1430 Hurontario Street, Port Credit, Mississauga, ON L5G 3H4

www.parvasi.com

Toronto Edition 905-673-0600

√‡∆ÎÈ «‚˙È Á∆ ʪ ”Â∂ «¥√‡∆¡≈ ω∆ «ÚÁ∂Ù ÓßÂ∆

LADIES, GENTS, KIDS

GUARANTEED LOWEST PRICE Residential & Commercial Carpeting Quality Carpet Sales & Installation

• Laminate &

• Broadloom

We deal with suppliers such as Shaw Industries and Mohawk

• Free Installations • Free Underpadding

• Hardwood • Floors

• Free Delivery

Free Shop at Home Service Top Quality Carpeting For A Price You Can’t Beat

www.superchoicecarpet.ca

Jimmy Singh

Harjinder Singh

BE SMART! USE YOUR WORK BENEFITS! clinic & supply

HEALTH SERVICES • AwkUpYNcr • nYtropYQI • mswj QYrpI

COSMETIC SERVICES

• PyiSAl Aqy AYkny trItmYNt • cmVI dy dwg imtwauxw

NEED GOOD SAFETY SHOES? • FOR MEN & WOMEN • LIGHT WEIGHT COMPOSITE TOE

www.deepsangha.ca deepsangha@gmx.com

MEDICAL PRODUCTS

• mYfIkl kmpRYSn hOjrI • mOibltI Aissitv iekupmYNt • TENS UNITS • PILLOWS • MS UNIT • BLOOD PRESSURE MONITORS • BACK/NECK /FOOT MASSAGER

HAVE FOOT AND BACK PAIN?

• DIABETIC

CUSTOM MADE ORTHOTICS

*ORTHOTICS FOR ADULTS & KIDS* FREE CASTING / FITTING/MODIFICATIONS

LEGS ACHE OR SWELL?

50 Cottrelle Blvd, Unit 29 Brampton, ON L6S 0E1 Off: 905-913-8500 / Fax: 905-913-8585

NEED MEDICAL PRODUCTS ?

7200 AIRPORT RD., MISSISSAUGA

• COMPRESSION SOCKS & STOCKINGS

(North Of Derry Rd.)

COMMERCIAL

prvfsI ivc iesLiqhfr dyx leI kfl kro 905 673 0600

100% removal of all pests written guarantee

647-339-3926

!srtIPIkyt afPL trU kfpIjL

!zYklYrysLn/spONsr lYtr !notYrfeIjLysLn afPL zfkUmYNt !lYtr afPL ieMvItysLn

!muwKiqafr nfmf

7916 Hurontario St. Unit #28, Brampton, ON

100% Success rate for Bed Bug Treatment

PL

ANE

T

(RELY ON US, WE RELY ON EXPERIENCE)

Ltd.

www.atozpestcontroltoronto.com

Ranjit Sidhu

Certified Exterminator

Ministry of the Environment (Ontario)

A TO Z PEST CONTROL INC.

www.ritzfurnitureplanet.ca Email: furnitureplanet@hotmail.com

5200 Dixie Rd., Unit 53, Mississauga, ON L4W 1E3 (Dixie/Hwy 401/Matheson)

Rohit

Cell: 647-668-3944 Off: 905-455-0648 atozpestcontrol.rs@gmail.com

SPECIALIST IN BEDBUGS SERVICE

100% natural way without any medicine. Visit our Website

Email: royalpestgta@gmail.com www.royalpestcontrol.ca

2250 Bovaird Dr. E, Unit 409, Brampton

ESTIMATES

DR. CHANDANDEEP KAUR FAMILY DENTIST t t t t

Govt. approved Pest Control licence Holder Technician

WE SELL THE BEDBUG PROTECTED MATTRESS COVER.

Call Paresh Patel : 416-938-4598

" Consent to Travel " Certification of True Copies " Notarization of Documents " Power of Attorney " Independent Legal Advise (ILA)

Tel: 905-232-8700 Fax: 905-232-8701

www.mnd-imaging.com

Contact with Appointment: 647-884-1663

FREE

UNMARK VEHICLE AVAILABLE

" Real Estate " Affidavits " Declaration Letters " Sponsorship Letters " Letter of Invitation

FREE HOME INSPECTION CALL TODAY

Fillings, Extractions, Root Canals, Crowns, Bridges, Dentures and Gum Treatment t Invisalign (Clear Braces) Teeth Whitening and Other Cosmetic Dental Treatments t Conscious Sedation for Children and Nitrous Oxide Sedation Evening & Weekend Appointments t Electronic Insurance Claims & Flexible Payment Plans Queen St. E. Free Consultation for Children and Seniors t Seniors Discount t Waiting Area with Entertainment Burnhamthorpe Rd.

fw. cMdndIp kOr fYNitst

Queensway

N

Dundas St.

iPilMg, rUt knwl, krwaUn, ibRj, fYNcr, gm tRItmYNt, kosmYitk fYNtl tRItmYNt b`icAW Aqy bzurgW leI mu&q slwh-mSvrw 3025 Hurontario St., Suite 501, Mississauga, ON - L5A 2H1

Call: 905.277.9213

143 Clarence Street, Unit 4, Brampton, ON - L6W 1T2 (behind Tim Horton’s)

Call: 905 497 9213

Ard gle n

Clarence St.

Dr.

!knsYNt tU tRYvl lYtr

Tel: 905 450 4700

7045 Edwards Blvd Unit 402, Mississauga ON L5S 1X2

Total Interior & Exterior Pest Control

E-mail : aristopest@gmail.com www.aristopestcontrol.com

!aYPIzYivt

LOW COST PEST CONTROL SERVICE

BALRAJ GULATI

RESIDENTIAL COMMERCIAL INDUSTRIAL

UNMARKED VEHICLE AVAILABLE

!GrF dI kloijLMg

FROM PESTS

Residential/Commercial/Industrial

Furniture

ALL PEST CONTROL Mouse & Rats Cockroaches Bedbugs Silver Fish Spiders & Fleas Carpenter Ants & Various type of Ants

SANKET Government licensed Exterminator

PROTECT YOUR HOME

Royal Pest Control

Protect yourself & your family from the Pests:

#1 service in Bedbug & Cockroach removal

GULATI LAW OFFICE

MND IMAGING CENTRE INC is one and only one company which provides the consultation for how to plan your family

INDUSTRIAL

Ants Bees Bed Bugs Beetles Cockroaches Centipedes Flea Hornets Rat & Mice Raccoons Squirrels Silverfish Spiders Wasps

ï½ðÕ ÃÅÀ±æ òËÃàé 寺 ÁËîêÆ ÁÇÔîç Ô°ÃËé ÇÂîÆ×z¶ôé, ðÇëÀ±ÜÆ å¶ ÇÃàÆ÷éÇôê î§åðÆ Ô¯ä׶¢ Ô°ÃËé ïîÅñÆÁŠ寺 ðÇëÀ±ÜÆ òܯº ÕËé¶âÅ ÁŶ Ãé å¶ À°Ô à¯ð»à¯ ç¶ ï½ðÕ ÃÅÀ±æ òËÃàé ÔñÕ¶ ÇòµÚ òÕÆñ å¶ ÕÇîÀ±ÇéàÆ ÁËÕàÆÇòÃà Ôé¢ Ô°ÃËé êÇÔñ¶ ïîÅñÆ ÕËé¶âÆÁé Ôé ÇÜé·» ù B@AE ÇòµÚ êÇÔñÆ òÅðÆ ëËâðñ ÃðÕÅð ÇòµÚ Ú°ÇäÁÅ Ç×ÁÅ¢ ÇÕÀ±ÇìÕ ç¶ Ã¶ºà î½Çðà Ú˺êñ¶é ÔñÕ¶ 寺 êÇÔñÆ òÅðÆ ÁËîêÆ ðÔ¶ Ã˺ê¶é ÃÅìÕÅ ÕÅð¯ìÅðÆ å¶ òÕÆñ Ôé¢ À°é·» ç¶ Çòµå î§åðÆ Çìµñ î½ðÇéÀ± çÅ êÅðñÆî˺àðÆ ÃÕµåð ìäé çÆ ê±ðÆ Ã§íÅòéÅ ÔË¢

BED BUG MATTRESS COVER ALSO AVAILABLE

Set your mind at rest we will get rid of the pest. RESIDENTIAL

«Î¿±‹∆ Ú‹Ø∫ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∂ ‘π√ÀÈ ˘ «Ó«Ò¡≈ «¬Ó∆◊z∂ÙÈ Â∂ «Î¿±‹∆ ÓßÂ≈Ò≈

éòƺ Çç¾ñÆ : ÁÅéñÅÂÆé ÃîÅé ÁÅéñÅÂÆé ò¶Úä òÅñÆ Õ§êéÆ ò¶Úä òÅñÆ Õ§êéÆ Áî¶÷é é¶ Áî¶÷é ÁÅêäÆ òËìÃÅÂÆà åÇÔå Çåð§×¶ çÅ ÁêîÅé ÕÆåÅ, ÇÜà 寺 ò¶Ú ðÔÆ ÃÆÍ ÇÂà çÆ ÕÆîå ð¾ÖÆ ìÅÁç íÅðå ÇòÚ ×¹¾Ã¶ çÅ îÅÔ½ñ ×ÂÆ ÃÆ ÕðÆì CF âÅñðÍ íÅðåÆ þÍ Õ§êéÆ ÕËé¶âÅ ÇòÚ ÁÅêäÆ ð¹ê¶ ÇòÚ ÇÂà çÆ ÕÆîå ð¾ÖÆ òËìÃÅÂÆà Óå¶ Õ§êéÆ ÕËé¶âÅ ÓÚ ÁÅêäÆ ×ÂÆ þ ÕðÆì BDE@ ð¹êÂ¶Í íÅðå ç¶ Þ§â¶ òËìÃÅÂÆà Óå¶ ò¶Ú ðÔÆ ÇÂà ù Õ§êéÆ òÅñÅ â¯ðîËà ò¶Ú ÃÆ ÇÂÔ êŶçÅé ÁÅéñÅÂÆé ÁÅø ðÔÆ ÃÆÍ ÇÜà Óå¶ åÇÔå ÕÆîå Çòç¶ô î§åðÆ ØàÅ Õ¶ òÆ ò¶ÚçÆ Ã¹ôîÅ ÃòðÅÜ é¶ ÃÆ, ÇÜà åð·» ÔÆ Õ§êéÆ ù ÇëàÕÅð ÇÂÔ Öìð Çòç¶ô ñ×ÅÂÆÍ Çòç¶ô î§åðÆ Ã¹ôîÅ î§åðÆ é¶ Üç ÃÖå ÇÚåÅòéÆ Çç¾åÆ å» òËìÃÅÂÆà 寺 ÃòðÅÜ å¾Õ êÔ¹§ÚÆ å» À¹é·» ÇÂà êz¯âÕà ù ÔàÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ, Õ§êéÆ çÆ ÇÖÚÅÂÆ ÕÆåÆÍ Ã¹ôîÅ ÔÅñ»ÇÕ Áî¶÷é òñ¯º ÇÂà îÅîñ¶ ÃòðÅÜ é¶ ÃÖå ñÇÔܶ ÇòÚ ÇÕÔÅ ÇòÚ îÅëÆ éÔƺ î§×Æ ×ÂÆÍ â¯ðîËà ÃÆ ÇÕ Áî¶÷é ÇòÚ Õ§î Õðé ïÅéÆ çðòÅ÷¶ Óå¶ ÇòÛÅÀ¹ä òÅñÆ òÅñ¶ ÇÕö òÆ ÇòÁÕåÆ ù íÅðå ÚàÅÂÆ, ÇÜÃ鱧 íÅðåÆ íÅôÅ ÓÚ çÅ òÆ÷Å éÔƺ Çç¾åÅ ÜÅò¶×Å Áå¶ êŶçÅé òÆ ÁÅÖç¶ Ôé, ÇÂà Óå¶ ÇÜà կñ êÇÔñÅ òÆ÷Å þ, À¹Ã ù Øð ÓÚ çÅÖñ Ô¯ä 寺 êÇÔñ» ÁÃƺ òÆ ð¾ç Õðé çÆ ÕÅðòÅÂÆ ÕÆåÆ êËð ÃÅë Õðç¶ Ô»Í ÇÂÔ êz¯âÕà ÜÅò¶×ÆÍ

M.A. LLB. Barrister & Solicitor

Homelife Silvercity Realty Inc. Brokerage

• WATER PROOF WINTER SHOES/BOOTS • EUROPEAN FUR LINED BOOTS • MEN/WOMEN/KIDS

• SPORTS • COMFORT

ÃÅâÆ àÆî çÅ Áà°µà ÇÔµÃÅ ðÇÔä׶ å¶ À°é·» ÇÂà ׵ñ çÆ òÆ ê°ôàÆ ÕÆåÆ ÇÕ À°é·» òµñ¯º Çâúé ù ÁÇÔî ÃÆéÆÁð ÁÔ°ç¶ çÆ ê¶ôÕô ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔË¢ ñ¶ìð î§åðÆ îËðÆï¶é ÇîÔÆÚ°µÕ ÕËìÇéà Ûµâä׶ å¶ À°é·» çÆ æ» Ãà¶àà ÁÅë ò°îé î§åðÆ êËàÆ ÔÅ÷ç± ñËä׶¢ ÔÅ÷ç± çÆ æź âËî¯ÕzËÇàÕ Ç§ÃàÆÇÚÀ±ôé î§åðÆ îðÆÁî î°éÃë ñËä׶¢ úéàÅðÆú 寺 ÁËîêÆ ÕðÆéŠׯñâ 鱧 âËî¯ÕzËÇàÕ Ç§ÃàÆÇÚÀ±ôé î§åðÆ æÅÇêÁÅ ÜÅò¶×Å¢ ëð˺սÇÂà ÇëÇñê ô˺ê¶é Õ½î»åðÆ àð¶â î§åðÆ òܯº ëðÆñ˺â çÆ æ» ñËä׶¢ ëðÆñ˺â ÇÜµæ¶ ÁîðÆÕÅ éÅñ ÕËé¶âÅ ç¶ ÁÅðÇæÕ Ãì§è» çÅ ÇÖÁÅñ ðµÖ¶×Æ À°µæ¶ ÔÆ ô˺ê¶é ù àð»Ã êËöÇëÕ êÅðàéðÇôê (àÆêÆêÆ) î˺ìð» éÅñ Õ§î ÕðÇçÁ» Ô¯ÇÂÁ» ÕËé¶âÆÁé Õ§êéÆÁ» ñÂÆ ÕÅð¯ìÅð ç¶ òè¶ð¶ î½Õ¶ åñÅôä¶ Ô¯ä׶¢

905-782-6600

• AOrQoitks • AOrQopYifk SUz • syPtI SUz / bUt

NEED WARM WINTER SHOES?

SHOES • ORTHOPEDIC

Çåð§×¶ ާⶠòÅñ¶ â¯ðîËàà òËìÃÅÂÆà 寺 ÔàŶ

Sales Representative

SHOE PRODUCTS

ÃÅñ B@AG çÆ ÒêðòÅÃÆÓ ò¾ñ¯º ÇåÁÅð ÕÆåÆ ×ÂÆ ÜÆàƶ ÇìÜéà ê¶ÇÜ÷ âÅÇÂðËÕàðÆ Ûê Õ¶ ÇåÁÅð Ô¯ ×ÂÆ þÍ ÇÜà çÆ êÇÔñÆ ÞñÕ êÅáÕ» éÅñ ûÞÆ ÕðÇçÁ» ÁÃƺ ç¾ÃäÅ ÚÅÔ¹§ç¶ Ô» ÇÕ Û¶åÆ ÔÆ ÇÂÔ âÅÇÂðËÕàðÆ ÁÅê Ãí å¾Õ Á¾êó ÜÅò¶×ÆÍ

ùôîÅ ÃòðÅÜ ç¶ ×¹¾Ã¶ 寺 ìÅÁç Þ¹ÇÕÁÅ Áî¶÷é

Deep Sangha

905.671.0200 www.orthomedical.ca

ÜÆàƶ ÇìÜéà ê¶ÇÜ÷ âÅÇÂðËÕàðÆ Ûê Õ¶ ÇåÁÅð

Cornwall Rd.

N Kennedy Rd. S.

499, Ray Lawson Blvd., Suite #18, (Mclaughlin Village Plaza) Brampton, ON L6Y 4E6

AWARD WINNING NEWSPAPER

Centre St.

d 2 Experience r ai Lady H Stylists needed

úàòÅ : ñ§î¶º Ã 寺 Çñìðñ ÁËîêÆ ðÔ¶ ÃàÆëé Çâúé å¶ Ü½Ôé îËÕËñî é¶ î§×ñòÅð 鱧 ÕËìÇéà 寺 ìÅÔð Ô¯ ׶ å¶ ÕÂÆ éò¶º ÇÚÔÇðÁ» ù êzèÅé î§åðÆ ÜÃÇàé àð±â¯ òµñ¯º ÁÅêäÆ àÆî ÇòµÚ ôÅîñ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ¢ Çñìðñ ÃðÕÅð ç¶ êÇÔñ¶ ÕËìÇéà ë¶ðìçñ ÇòµÚ ÇÂà ׵ñ çÆ ê°ôàÆ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÇÕ ÃÅìÕŠǧàðéËôéñ àð¶â î§åðÆ ÇÕzÃàÆÁÅ ëðÆñ˺â Çòç¶ô î§åðÆ òܯº Çâúé çÆ æź ñò¶×Æ¢ ëðÆñ˺â ç¶ ÇÃÁÅÃÆ ê¯ðàë¯ñÆú ÇòµÚ éÅðæ ÁîËðÆÕé ëðÆ àð¶â Á×ðÆî˺à (éÅëàÅ) òÆ ôÅîñ ÔË¢ ÇÂÔ ÁÇÜÔÆ ÁÇÔî ÁÅðÇæÕ âÆñ ÔË ÇÜà 鱧 õåî Õðé Ü» ÇÂà ìÅð¶ î°ó ×µñìÅå Õðé çŠçնå éò¶º 򡊦 ׶ ðÅôàðêåÆ â½éñâ àð§ê êÇÔñź ÔÆ ç¶ Ú°µÕ¶ Ôé¢ Çñìðñ î§åðÆ î§âñ ÇòµÚ ÇÂÔ ë¶ðìçñ ÕÇæå å½ð À°µå¶ ÁîðÆÕÅ ÇòµÚ Ô¯ä òÅñ¶ ÇÃÁÅÃÆ ìçñÅÁ ÕÅðé Ô¯ä ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢ ÇÂö ç½ðÅé Çñìðñ êÅðàÆ ç¶ ÃÅìÕÅ ñÆâð ÃàÆëé Çâúé 鱧 ÇÃÁÅÃå Ûµâä 寺 ìÅÁç ëð»Ã Ü» ÜðîéÆ çÅ Á§ìËÃâð ìäé çÆ ê¶ôÕô ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔË¢ Áܶ åµÕ ÇÂÔ êåÅ éÔƺ ñµ× ÃÇÕÁÅ ÔË ÇÕ À°Ô ç¯ò» ÇòµÚ¯º ÇÕà çÆ Ú¯ä Õðé׶¢ Çâúé ç¯ò» ÇòµÚ¯º Õ¯ÂÆ òÆ ÁÔ°çÅ Ú°äé êð À°Ô ìäé׶ ï±ðê ç¶ ÔÆ Á§ìËÃâð¢ ÇÂîÆ×z¶ôé î§åðÆ Ü½Ôé îËÕËñî òÆ ÇÃÁÅÃå Ûµâä ÜÅ ðÔ¶ Ôé å¶ À°é·» ù ÚÆé ñÂÆ ÕËé¶âÅ çÅ Á§ìËÃâð Çéï°Õå ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË¢ îËÕËñî å¶ Çâúé ù Á§ìËÃâð ìäé ñÂÆ ÁËîêÆ ç¶ ÁÅêä¶ ÁÔ°ÇçÁ» 寺 ÁÃåÆëÅ ç¶äÅ Ô¯ò¶×Å å¶ À°é·» òµñ¯º Üñç ÔÆ ÁÇÜÔÅ Õðé çÆ Ã§íÅòéÅ ÔË¢ àð±â¯ é¶ ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ ç¯ò¶º ÃÆéÆÁð î§åðÆ

Cawthra Rd.

Specialist in: Bridal Make-up & Mehandi, Beard cut & Beard Perms, Color, Eyebrows (threading), Manicure, Pedicure, Facial, Highlights, Waxing etc.

Hurontario St.

LASER SERVICE AVAILABLE

905.451.0241

Email: office@parvasi.com

Main St. S.

quhwfw Awpxw pirvwirk hyAr sYlnU

Mon – Fri: 10am to 8pm Sat & Sun: 9am to 8pm Call: Sunita Joshi Tuesday Closed www.IndiaBeautyParlour.com

13 January, 2017

‡±‚Ø ÓßÂ∆ Óß‚Ò ”⁄ Í«‘Ò≈ Î∂ÏÁÒ

INDIA BEAUTY PARLOUR

• Oriental Area Rugs

• Skilled Category • Work Visa • Farming Category • Business Immigration


13 January, 2017

Parvasi Weekly, Toronto

Çܳî ô¹ðÈ Õðé 寺 êÇÔñ» ÜÅä¯ ÁÅêä¶ Ô¼Õ : Çò¼Õ Çã¾ñ¯º

ÒÁÅêÓ Á˵é.ÁÅð.ÁÅÂÆ. Ã˵ñ ç¶ ÕéòÆéð Ü×åÅð ÇÃ³Ø Ã³Ø¶óÅ éÅñ êzËà ÇîñäÆ

Íø‹≈Ï∆ «¬’ “ÈÚ∂∫ Íø‹≈Ï” Á∆ «√‹‰≈ ’È◊∂

ìð˺êàé/âÅ. ޳⠦ض ôéÆòÅð G ÜéòðÆ ù ÁÅî ÁÅçîÆ êÅðàÆ à¯ð»à¯ ÚËêàð ò¼ñ¯º ÒÁÅêÓ ê³ÜÅì ç¶ ÃÆéÆÁð ñÆâð, ì¹ñÅð¶ Áå¶ Á˵é.ÁÅð. ÁÅÂÆ. Ã˵ñ ç¶ ÕéòÆéð Ü×åÅð ÇÃ³Ø Ã³Ø¶óÅ çÆ à¯ð»à¯ ÁÅîç Óå¶ ÒéËôéñ ì˺հÇÂà ÔÅñÓ Çò¼Ú íðòƺ êz˵à ÕÅéøð³Ã Áå¶ à¯ð»à¯ ¶ðƶ Çò¼Ú ò¼Ãç¶ ÒÁÅêÓ ç¶ ÔîÅÇÂåÆÁ» çÆ ÇòôÅñ ðËñÆ çÅ ÁÅï¯Üé ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ê³ÜÅìÆ êzËÃ ç¶ ÇÂñËÕàzÅÇéÕ Áå¶ Çêz³à îÆâƶ ç¶ ê¼åðÕÅð» é¶ ò¼âÆ Ç×äåÆ Çò¼Ú ÇÂà êz˵à ÕÅéøð³Ã Çò¼Ú íÅ× ÇñÁÅÍ à¯ð»à¯ Áå¶ ÇÂÃ ç¶ ÁÅÃ-êÅÃ ç¶ ôÇÔð» 寺 Ã˺Õó¶ ÒÁÅêÓ Ãî¼ðæÕ» é¶ ÇÂà î½Õ¶ Ô¯ÂÆ ðËñÆ Çò¼Ú ÇôðÕå ÕÆåÆ ÇÜà ù Ü×åÅð ÇÃ³Ø Ã³Ø¶óŠ寺 ÇÂñÅòÅ ÕÂÆ Ô¯ð ÃæÅéÕ ñÆâð» é¶ Ã³ì¯èé ÕÆåÅÍ êz˵à ÕÅéøð³Ã ç½ðÅé Ü×åÅð ÇÃºØ Ã³Ø¶óÅ ç¶ éÅñ î³Ú Óå¶ à¯ð»à¯ ç¶ ÒÁÅêÓ ÕéòÆéð ùÇð³çð îÅòÆ, î¹¼Ö êÅðàÆ Ãî¼ðæÕ ÔÇð³çð ÇÃ³Ø Ã¯îñ, îÆâÆÁÅ-Õ¯ÁÅâÆé¶àð ùçÆê Çó×ñÅ Áå¶ é½Ü°ÁÅé é¶åÅ êzí èÅñÆòÅñ òÆ ÇìðÅÜîÅé ÃéÍ êzËµÃ ç¶ é°îÅdzÇçÁ» ù óì¯èé ÕðÇçÁ» Ô¯ÇÂÁ» Ü×åÅð ÇÃ³Ø Ã³Ø¶óÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂà éò¶º ÃÅñ ç¶ øðòðÆ îÔÆé¶ Çò¼Ú ê³ÜÅìÆ ÇÂ¼Õ Òéò¶º ê³ÜÅìÓ çÆ ÇÃðÜäÅ Õðé ÜÅ ðÔ¶ ÔéÍ À°Ô ç¯Ô» ðòÅÇÂåÆ ðÅÜéÆåÕ êÅðàÆÁ» ÁÕÅñÆ çñ (ìÅçñ) Áå¶ Õ»×ðÃ ç¶ ×°³âÅ-ðÅÜ å¯º ê³ÜÅì ù ÇéÜÅå ÇçòÅÀ°ä ÜÅ ðÔ¶ Ôé ÇÜé·» é¶ òÅð¯-òÅðÆ ÇÂà ù ñ°¼ÇàÁÅ Áå¶ ÇÂÃ ç¶ ñ¯Õ» ù Õ°¼ÇàÁÅÍ ÇÂé·» ç¶ ñ§î¶ ðÅÜ ç½ðÅé ê³ÜÅì Çò¼Ú ÇðôòåÖ¯ðÆ, éôÅõ¯ðÆ, ×°³âÅöðçÆ, ì¶ÂÆîÅéÆ Áå¶ ÇízôàÅÚÅð çÅ ì¯ñìÅñÅ ÇðÔÅÍ ð¶åÅ Áå¶ ì¼ÜðÆ îÅøÆÁÅ é¶

ê³ÜÅìÆÁ» çÆ ð¼Ü Õ¶ ñ°¼à ÕÆåÆÍ Ç¼毺 å¼Õ ÇÕ Õ¶ìñ é˵à-òðÕ, àz»Ãê¯ðà Áå¶ îÆâƶ À°µêð òÆ ÇÂé·» ÁÅêäÅ Õì÷Å ÜîÅ ÇñÁÅ Áå¶ ñ¯Õ» çÆ ÁÅòÅ÷ çìÅ Çç¼åÆÍ ÁÅî ÁÅçîÆ êÅðàÆ ò¼ñ¯º î¹¼Ö î³åðÆ çÅ é» éÅ ÁËñÅé¶ ÜÅä ç¶ Ã¹ÁÅñ ç¶ Ü°ÁÅì Çò¼Ú Ü×åÅð ÇÃ³Ø Ã³Ø¶óÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ î¹¼Ö î³åðÆ çÆ Ú¯ä Ú¹ä¶ Ô¯Â¶ Á˵î.Á˵ñ.¶. Õðé×¶Í À°é·» Ãê¼ôà ÕÆåÅ ÇÕ êÅðàÆ çÅ î¹¼Ö î³åðÆ ÇéôÚ¶ ê³ÜÅìÆ ÔÆ Ô¯ò¶×Å Áå¶ À°Ô Õ¯ÂÆ éô¼ÂÆ Ü» Ãò¶ð¶ çà òܶ À°µáä òÅñÅ éÔƺ Ô¯ò¶×ÅÍ À°Ô éÅ ÔÆ ÁÅéƺ-ìÔÅéƺ êÅÇÕÃåÅé ÜŶ×Å Áå¶ éÅ ÔÆ À°µæ¯º ÁÅÀ°ä òÅñ¶ ÇÕö Çòô¶ô ÇòÁ¼ÕåÆ éÅñ ÁÅêäÅ ìÔ°åÅ Ãî» ×°÷Åð¶×ÅÍ Áñì¼åÅ, ÇâêàÆ î¹¼Ö î³åðÆ ÷ðÈð çÇñå òð× éÅñ Ãì³Çèå Ô¯ò¶×ÅÍ Ú¯ä» å¯º Õ°Þ ÔÆ Ãî» êÇÔñ» çÈÃðÆÁ» êÅðàÆÁ» 寺 ÒÁÅêÓ Çò¼Ú ôÅîñ Ô¯ä òÅñ¶ ñ¯Õ» Áå¶ é¶åÅò» ìÅð¶ ùÁÅñ ç¶ ÜòÅì Çò¼Ú À°é·» çÅ ÕÇÔäÅ ÃÆ ÇÕ ÒÁÅêÓ çÆ ÇòÚÅðèÅðÅ éÅñ ÃÇÔîå Õ¯ÂÆ òÆ ÇòÁ¼ÕåÆ ÇÂà Çò¼Ú ôÅîñ

Ô¯ ÃÕçÅ ÔËÍ êð³å±, çÈÃðÆÁ» êÅðàÆÁ» 寺 ÁÅÀ°ä òÅñ¶ é¶åÅò» ç¶ ÇêÛ¯Õó ù ÷ðÈð ò¶ÇÖÁÅ Áå¶ êóÚ¯ÇñÁÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ ÇÜ¼æ¶ Ü¼ÃÆ ÜÃðÅÜ òðÇ×Á» çÆ êÅðàÆ Çò¼Ú ÒØð-òÅêÃÆÓ Ô¯ÂÆ ÔË, À°µæ¶ âÅ. èðîòÆð ×»èÆ òð׶ ÃÆéÆÁð é¶åÅ ÇÜé·» ù êÅðàÆ ÇâÇÃêÇñé ÕÅðé î¹Á¼åñ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÃÆ, ܶÕð À°Ô òÅêà ÁÅÀ°äÅ ÚÅÔ°ä å» À°é·» çÅ òÆ íðêÈð ÃòÅöå ÔËÍ êÅðàÆ ç¶ î¹¼Ö Ú¯ä-îËéÆëËÃà¯ ç¶ Áܶ åÆÕ ÜÅðÆ éÅ Ô¯ä Ãì³èÆ À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ êÅðàÆ é¶ ê³ÜÅì ç¶ ò¼Ö-ò¼Ö òð×» ñÂÆ ÇÕÃÅé îËéÆëËÃà¯, î÷çÈð îËéÆëËÃà¯, ÇòÀ°êÅð îËéÆëËÃà¯, ÁÅÇç ÜÅðÆ ÕÆå¶ Ôé Áå¶ ÜñçÆ ÔÆ î¹¼Ö Ú¯äîËéÆëËÃ௠òÆ ñ¯Õ» ç¶ ÃÅÔîä¶ ÁÅ ÜÅò¶×ÅÍ À°é·» Áé°ÃÅð Á˵Ã. òÅÂÆ. Á˵ñ. éÇÔð ç¶ ÇéðîÅä çÅ å» Ã¹ÁÅñ ÔÆ êËçÅ éÔƺ Ô°³çÅ ÇÕÀ°ºÇÕ ê³ÜÅì Õ¯ñ Õ¯ÂÆ òÅèÈ êÅäÆ éÔƺ ÔËÍ ÇÂ¼Õ Ô¯ð ùÁÅñ ç¶ ÜòÅì Çò¼Ú À°é·» ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ÒÚñ¯ ê³ÜÅìÓ î¹ÇÔ³î Ô¶á ìÅÔðñ¶ ç¶ô» 寺 ê³ÜÅì ÜÅä òÅñ¶ ê³ÜÅìÆ À°µæ¶ ÜÅ

02

ìð˺êàé/ÇìÀÈð¯ ÇéÀÈ÷ éò¶º ÃÅñ çÆ Ú³×Æ ô¹ðÈÁÅå ñÂÆ ÕÂÆ ñ¯Õ ÁÅêäÆ ÇÃÔå ò¼ñ ÇèÁÅé ç¶ä çÅ ÇéðéÅ ñËºç¶ Ôé, Áå¶ ÇÂà ù À°åÃÅÔå Õðé ñÂÆ úéàÅðÆÀ ÃðÕÅð ÖêåÕÅð» ù Çܳî ô¹ðÈ Õðé 彺 êÇÔñ» ÁÅêä¶ Ô¼Õ ÜÅäé çÆ ÃñÅÔ Çç³çÆ ÔËÍ ÜéòðÆ çÅ îÔÆéÅ ÁÅêä¶ ÇÃÔåî³ç ÜÆòé ôËñÆ ù óêÈðé ìäÅÀ°ä ñÂÆ ìÔ°å ÜðÈðÆ î³ÇéÁÅ Ü»çÅ ÔËÍ ÇÂà Ã ç½ðÅé ìÔ°å ÃÅð¶ Çܳî Áå¶ ÇëàéËà Õñì ÁÅÕðôÕ êËÕ¶Ü çÆ ê¶ôÕô Õðç¶ Ôé ÇÜò¶º ÇÕ ëzÆ êÅÃ, ؼà î˺ìðÇôê ëÆà Áå¶ Õ°Þ Ã ñÂÆ Çòô¶ô ÕñÅû çÆ Ø¼à ÕÆîåÍ ÇÕö òÆ Õ§àðËÕà ù ÃÅÂÆé Õðé 寺 êÇÔñ», ÇÂÔ ÜðÈðÆ ÜÅäÕÅðÆ êzÅêå Õð ñËäÆ ÚÅÔÆçÆ ÔË ÇÕ Ü¯ Çܳî Ü» î˺ìðÇôê å°Ãƺ ô¹ðÈ Õðé ÜÅ ÇðÔ¶ Ô¯, À°Ô å°ÔÅⶠñÂÆ ÃÔÆ ÔË Ü» éÔƺ ÇÜò¶º ÇÕ ÕñÅû çÅ Ãî» å°ÔÅâÆ ð¯÷î·ðÅ ðÈàÆé ñÂÆ ÃÔÆ

Õ¶ òÅñ§àÆÁð÷ ç¶ å½ð Òå¶ Õ³î Õðé׶ Áå¶ ñ¯Õ» ù ì¶ÂÆîÅéÆ Áå¶ ÇízôàÅÚÅð ç¶ Çòð°¼è ñÅîì³ç Õðé×¶Í ÞÈᶠê¹Çñà î¹ÕÅìÇñÁ» ÇòÚ îÅð¶ ÜÅä òÅÇñÁ» ç¶ ç¯ôÆÁ» Çòð°¼è ÒÁÅêÓ ç¶ Ãà˺â ìÅð¶ À°é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ì¶ç¯ÇôÁ» ù îÅðé òÅÇñÁ» Çòð°¼è Ãõå ÕÅðòÅÂÆ Ô¯ò¶×ÆÍ êÅðàÆ ò¼ñ¯º ÕÆå¶ ÜÅ ðÔ¶ Ú¯äòÅÁÇçÁ» ù êÈð¶ Õðé ñÂÆ Ã³íÅòÆ ì¼Üà Ãì³èÆ ÕÆå¶ ×¶ ÇÂ¼Õ Ã¹ÁÅñ ç¶ ÜòÅì Çò¼Ú À°é·» çÅ ÕÇÔäÅ ÃÆ ÇÕ ê³ÜÅì Çò¼Ú¯º ܶÕð ÇízôàÅÚÅð, ò¼ãÆõ¯ðÆ Áå¶ ì¶ÂÆîÅéÆ çÈð Ô¯ Ü»çÆ ÔË å» À°µæ¶ Çò¼åÆ-òÃÆÇñÁ» çÆ Õ¯ÂÆ ØÅà éÔƺ ÔË Áå¶ À°é·» çÆ êÅðàÆ ÇÂÔ Ã¼í ÕðÕ¶ ÇòÖŶ×ÆÍ ÇÂà êz˵Ã-ÕÅéøð³Ã Çò¼Ú ÒÇÃ¼Ö Ãê¯ÕÃîËéÓ å¯º âÅ. ùÖç¶ò ÇÃ³Ø Þ³â å¶ êz¯. Ü×Æð ÇÃ³Ø ÕÅÔñ¯º, Òê³Ü êÅäÆÓ å¯º ÜÃêÅñ ô¶åðÅ, ÒêðòÅÃÆÓ å¯º åñÇò³çð î³â å¶ ÁôòéÆ Á×ðòÅñ, ð¶âÆú Òðî÷ ê³ÜÅìÆÓ å¯º ÔðÇܳçð Ç×¼ñ, ÜÇå³çð Ç×¼èÅ å¶ îéÜÆå Ç×¼ñ, ð¶âÆú ÒÁ¼Ü çÆ ÁÅòÅ÷Ó å¯º ùÖç¶ò ÇÃ³Ø Ç×¼ñ, Ò¶.àÆ.Á˵é.Ó å¯º Çîà ô¹éÅ Õ½ÇôÕ, Òê³Ü ÁÅìÓ àÆ.òÆ. çÆ àÆî 寺 ܼÃÆ ÃðŶ, êÇð³Ã óèÈ, Õ°ñÇò³çð ÛÆéÅ, ðÇò³çð ÇÃ³Ø å¶ ìñÜÆå î³â, Ò÷Æ àÆ.òÆÓ (ÕËé¶âÅ) 寺 ÜÃò³å ÇóØ, ÒòÅÂÆ àÆ.òÆ.Ó å¯º ×°ðêzÆå ÇÃ³Ø Áå¶ ÕÂÆ Ô¯ð ôÅîñ Ô¯Â¶Í À°é·» ò¼ñ¯º À°áŶ ׶ ò¼Öò¼Ö ÃòÅñ» ç¶ Ü°ÁÅì Ü×åÅð ÇÃ³Ø Ã³Ø¶óÅ ò¼ñ¯º ìó¶ ÇòÃæÅð-êÈðòÕ Áå¶ åüñÆìõô åðÆÕ¶ éÅñ Çç¼å¶ ×Â¶Í ÇÂà êz˵Ã-ÕÅéøð³Ã ç½ðÅé êÅñ ìâòÅñ é¶ îÆâƶàð ç¶ å½ð Óå¶ ÁÇÔî í±ÇîÕÅ ÇéíÅÂÆÍ À°é·» ò¼ñ¯º Áå¶ Ü×åÅð óضóÅ ò¼ñ¯º êzËµÃ ç¶ é°îÅdzÇçÁ» çÅ ÔÅðÇçÕ è³éòÅç ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ

ÔË, àzËéð Áå¶ Ç³éàzÕàð ÜÅäÕÅð Ôé, Áå¶ Õñì Ü» Çܳî ÃÅë ÔË Áå¶ íÆó íÇðÁÅ å¶ éÔÆºÍ úéàÅðÆú Õ³ÃÀ±îð êz¯àËÕôé ÁËÕà (Ontario’s Consumer Protection Act) ç¶ åÇÔå ÇÕö òÆ Õ»àz¶Õð ù ÃÅÂÆé Õðé 寺 êÇÔñ» ÇÂÔ ÜÅä ñ¯ ÇÕ å°ÔÅâ¶ Õ°Þ Ô¼Õ å°ÔÅâÆ Ã¹Çð¼ÖÁÅ ñÂÆ ìäŶ ׶ ÔéÍ å°ÔÅⶠկñ A@ Ççé çÅ ÕÈÇñ§× ÁÅë êÆÇðÁâ ÔË ÇÜà ÇòÚ å°Ãƺ ÇÕö òÆ ÕÅ×÷Æ ÃÅÂÆé ÕÆå¶

Õ»àz¶Õà ù Çìé» ÇÕö ÕÅðé ç¶ Õ˺Ãñ Õð ÃÕç¶ Ô¯Í ïÕÆéÆ ìäÅ ñò¯ ÇÕ å°Ãƺ ÇÂÔ é¯Çàà ÇñÖå ÇòÚ çò¯Í ÃÅð¶ ÃÅñ çÆ ëÆà ÇÂÕ ÃÅæ ç¶ä çÆ ìÜŶ å°Ãƺ îÔÆé¶ ç¶ îÔÆé¶ ê¶î˺à Õð ÃÕç¶ Ô¯Í Ôð îÔÆéÅ ê¶î˺à Õðé éÅñ ÕÂÆ Çì÷éà BE% ÇÜÁÅçÅ ÚÅðÜ Õðç¶ ÔéÍ êð îÅÇÃÕ í°×åÅé Õðé éÅñ ÇÜÁÅçÅ ÃÔÈñå Áå¶ ÁÅÃÅéÆ ÇîñçÆ ÔËÍ ÇÕö òÆ Õñì ù ùðÈ Õðé å½ êÇÔñ» À°Ôé» çÆ éÇòÁÅÀ°ä Ü» ÇðÇé±Áñ êÅÇñÃÆ ìÅð¶ ÜÅäÕÅðÆ êzÅêå Õð ñËäÆ ÚÅÔÆçÆ þÍ úéàÅðÆú çÆ ÃðÕÅðÆ Áå¶ ÖêåÕÅð î³åðÅñ¶ é¶ ÇêÛñ¶ ç¯ ÃÅñ» ÇòÚ Õ°Þ A,AA@ Çܳî Ü» ÇëàéËà Õñì óì³èÆ ÇôÕÅÇÂå» Áå¶ ê¹ÛÇ×Û ù Ô˺âñ ÕÆåÅ ÔËÍ úéàÅðÆú ÃðÕÅð Ôî¶ôÅ ÁÅêä¶ ñ¯Õ» ç¶ ìÚÅÁ ñÂÆ ÜÅ×ðÈÕ ÕðçÆ ðÇÔ³çÆ ÔËÍ

Ô³ìðò°¼â ÃÆéÆÁð÷ Õñ¼ì òñ¯º ÃËîÆéÅð çÅ ÁÅï¯Üé

ÕËé¶âÆÁé ê³ÜÅìÆ ÃÅÇÔå ÃíÅ à¯ð»à¯ ç¶ AE ÜéòðÆ ç¶ ÃîÅöî Çò¼Ú âÅ. ÃòðÅÜìÆð ç¶ éÅàÕ» Áå¶ éÅàÕ-ÕñÅ ìÅð¶ ×¼ñìÅå Ô¯ò¶×Æ ÕòÆ-çðìÅð òÆ Ô¯ò¶×Å

ìð˺êàé/âÅ.Þ³â : ÕËé¶âÆÁé ê³ÜÅìÆ ÃÅÇÔå ÃíÅ à¯ð»à¯ çÆ ÕÅðÜÕÅðéÆ çÆ ¦Ø¶ Ççéƺ Ô¯ÂÆ îÆÇà³× Çò¼Ú âÅ. ÃòðÅÜìÆð ù À°é·» ç¶ éÅàÕ Òî¼ÇÃÁÅ çÆ ðÅåÓ ù ÃÅÇÔå ÁÕËâîÆ ÇÂéÅî Çîñä Óå¶ òèÅÂÆ Çç¼åÆ ×ÂÆ Áå¶ ÇÂà îÔÆé¶ AE ÜéòðÆ ù Ô¯ä òÅñ¶ îÔÆéÅòÅð ÃîÅöî Çò¼Ú À°é·» ç¶ éÅàÕ», ôÖÃÆÁå Áå¶ éÅàÕ-ÕñÅ ìÅð¶ ×¼ñìÅå Õðé çÅ øËÃñÅ ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂ¼æ¶ ÇÂÔ Ç÷Õðï¯× ÔË ÇÕ âÅÕàðÆ ê¶ô¶ ù Û¼â Õ¶ îËØÅÇñÁÅ Õ¶âð ç¶ ÁÅÂÆ.êÆ.Á˵Ã. Õ¶âð Çò¼Ú ÜÅ Õ¶ À°æ¯º ç¶ ê¯ñÆà îÇÔÕî¶ Çò¼Ú À°µÚ-

ÁÔ°ÇçÁ» (Á¼ÜÕ¼ñ· âÆ.ÜÆ.êÆ.) Óå¶ Õ³î ÕðÇçÁ» Ô¯ÇÂÁ» âÅ. ÃòðÅÜìÆð é¶ ÃÅÇÔå ÁÕËâîÆ ÇÂéÅî-Ü¶å± éÅàÕ Òî¼ÇÃÁÅ çÆ ðÅåÓ å¯º ÇÂñÅòÅ Òèðîï°¼èÓ, ÒÁ×éÆÕ°³âÓ, ÒÇÕzôéÅÓ, Òî¶çéÆÓ Áå¶ ÒôÅÇÂðÆÓ òð׶ òèÆÁÅ éÅàÕ ÇñÖ¶ ܯ ÕÂÆ î³Ú» Óå¶ Ö¶â¶ ×Â¶Í À°é·» ç¶ ÁÅÀ°ä òÅñ¶ éÅàÕ» Çò¼Ú ÒÔÆðÅ î³âÆÓ, ÒïÅåðÅÓ Áå¶ ÒÕ¼ÚÆ ×ó·ÆÓ ôÅîñ ÔéÍ ÃîÅöî ç½ðÅé ×¼ñìÅå Çò¼Ú âÅ. ÃòðÅÜìÆð ç¶ ÁÇåé÷çÆÕÆ êz¯ó·-ê¼åðÕÅð ùðÜä ÇÃ³Ø ÷ÆðòÆ å¶ Ã¹ÖÚËé ÇÃ³Ø Çã¼ñ¯º, éÅàÕÕÅð ÔÆðÅ ð³èÅòÅ å¶ éÅÔð ÇÃ³Ø Á½ÜñÅ, ê¼åðÕÅð ôîÆñ ÜÃòÆð, êz¯.Ü×Æð ÇÃ³Ø ÕÅÔñ¯º å¶ Ô¯ð íÅ×

ÁÅÔñÈòÅñÆÁÅ ÁËïÃƶôé ÁÅø éÅðæ ÁîËÇðÕÅ çÆ Òñ¯ÔóÆ ×ÅñÅ éÅÂÆàÓ AE ÜéòðÆ ù

ìð˺êàé/âÅ.Þ³â : ÁÅÔñÈòÅñÆÁÅ ÁËïÃƶôé ÁÅø éÅðæ ÁîËÇðÕÅ çÆ ÕÅðÜÕÅðéÆ çÆ ¦Ø¶ Ççéƺ å³çÈðÆ éÅÂÆàà ðËÃà¯ð˺à Çò¼Ú Ô¯ÂÆ îÆÇà³× Çò¼Ú ñ¶ ׶ øËÃñ¶ Áé°ÃÅð Ôð ÃÅñ çÆ åð·» ÁËïÃƶôé ò¼ñ¯º ñ¯ÔóÆ ×ÅñÅ éÅÂÆà AE ÜéòðÆ B@AG Ççé ÁËåòÅð ù îéÅÂÆ ÜŶ×ÆÍ ÇÂÔ ÃîÅöî ÒðÅÇÂñ ì˺հÇÂà ÔÅñÓ, ÇîÃÆÃÅ×Å ÇòÖ¶ ôÅî ù F.@@ òܶ ð¼ÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÔË Áå¶ ÇÂà çÆ ÇåÁÅðÆ Ãì³èÆ ò¼Ö-ò¼Ö î˺ìð» çÆÁ» ÇâÀ±àÆÁ» ñ×Å Çç¼åÆÁ» ×ÂÆÁ» ÔéÍ ÇÂà ÃîÅöî Çò¼Ú ÇÜ¼æ¶ ñ¯ÔóÆ ç¶ ÇåÀ°ÔÅð éÅñ Ü°óÆÁ» ÇéÁÅîå» ÇðÀ°óÆÁ», îȳ×øñÆÁ» ÁÅÇç ûÞÆÁ» ÕÆåÆÁ» ÜÅä×ÆÁ», À°µæ¶ ôÅéçÅð ÃéËÕà Áå¶ Ã¹ÁÅçñ¶ ÖÅä¶ çÅ òÆ òèÆÁÅ êzì³è Ô¯ò¶×ÅÍ ÇÂà ñ¯ÔóÆ ×ÅñÅ éÅÂÆà Çò¼Ú Ôð òð× ç¶ îÇÔîÅé» ñÂÆ íðêÈð îé¯ð³Üé çÆÁ» ÁÅÂÆàî» Ô¯ä×ÆÁ» ÇÜé·» Çò¼Ú ÜÅׯ, Ç×¼èÅ, í³×óÅ, ì¼ÇÚÁ» çÆÁ» Ö¶â», Õêñ-â»Ã òöËðÅ ôÅîñ ÔéÍ éò¶º ÇòÁÅÔ¶ ܯÇóÁ» Áå¶ éò-ܳ ì¼ÇÚÁ» çÅ Çòô¶ô ÃéîÅé ÕÆåÅ ÜÅò¶×ÅÍ îÆÇà³× Çò¼Ú à½îÆ òÅñÆÁÅ, Çòô òÅñÆÁÅ, ܼà òÅñÆÁÅ, ÁîðçÆê òÅñÆÁÅ, Õ³òðçÆê ÇÃ³Ø òÅñÆÁÅ Áå¶ îÇÔ³çð ÇÃ³Ø òÅñÆÁÅ ÁÅÇç ôÅîñ Ô¯Â¶Í ÇÂà ñ¯ÔóÆ ÃîÅöî ñÂÆ ÇàÕà» Áå¶ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ÇÕ³× òÅñÆÁÅ ù DAF-H@D-DABB, à½îÆ òÅñÆÁÅ ù FDG-BDBHA@@ Ü» Çòô òÅñÆÁÅ ù DAF-FBI-HEHH Óå¶ Ã³êðÕ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ

ñËä×¶Í À°êð³å, Õ°Þ Ã ñÂÆ ÕòÆ-çðìÅð òÆ Ô¯ò¶×ÅÍ ÃíÅ çÅ ÇÂÔ îÔÆéÅòÅð ÃîÅöî ÁÅêäÆ ÇéÃÇÚå Ü×·Å BBE@ ì¯ò¶ðâ âðÅÂÆò (ÂÆÃà) ÒÔ¯î ñÅÂÆø ÇðÁñàÆ ç¶ îÆÇà³×-ÔÅñ (ì¶Ãî˺à) Çò¼Ú AE ÜéòðÆ Ççé ÁËåòÅð ù ìÅç ç¹êÇÔð B.@@ òܶ Ô¯ò¶×ÅÍ ÃÅÇÔå-êz¶îÆÁ» Áå¶ éÅàÕ» Çò¼Ú ÇçñÚÃêÆ ð¼Öä òÅÇñÁ» ù Ã-ÇÃð êÔ°³Úä ñÂÆ ì¶éåÆ ÕÆåÆ Ü»çÆ ÔË å» Ü¯ ÇÂÔ ÁÇÔî ÃîÅöî ÜñçÆ ô¹ðÈ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕ¶Í ÇÂà Ãì³èÆ òè¶ð¶ ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ I@EDIG-ABAF Ü» DAF-I@D-CE@@ Óå¶ Ã³êðÕ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ þÍ

AM INDIAN VISA CENTER INDIAN VISA & PASSPORT SERVICES

Madhu Aggarwal Ashwani Aggarwal

647-624-5336 647-703-0234

AM

ðËÕÃâ¶ñ/ÇìÀÈð¯ ÇéÀÈ÷ : êzèÅé ùñ¼Öä ÇÃ³Ø ÁàòÅñ çÆ Á×òÅÂÆ ÁèÆé ¶ôÆÁé Ô³ìðò°¼â ÃÆéÆÁð÷ Õñ¼ì òñ¯º ÃÆéÆÁð÷ ù î¹¼ãñÆ ÜÅäÕÅðÆ ç¶ä ÇÔ¼å ÇÂ¼Õ ÃËîÆéÅð çÅ êzì³è ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÇÜà Çò¼Ú òÅðâ é§ìð ÇÂ¼Õ ç¶ àðÃàÆ ÁòåÅð ÇîéÔÅà ìå½ð î¹¼Ö îÇÔîÅé ôÅîñ Ô¯Â¶Í ÇÂà î½Õ¶ ÁŶ üÜä» ù ìËºÕ ÖÅå¶ Ö¾¹ñ·òÅÀ°ä, ÔËñæ ÕÅðâ

IMMIGRATION TO CANADA WITHIN 6-12 MONTHS WE HAVE CONFIRMED JOB OFFERS FROM CANADIAN EMPLOYERS FOR @CONFIRMED EMPLOYMENT @WORK PERMITS @PROVINCIAL NOMINATIONS PROGRAMS

INDIAN VISA CENTER

amindianvisa@gmail.com

WE IMMEDIATELY REQUIRES: "Truck Drivers "Cooks "Diesel Mechanics "Auto Mechanics "Dairy Farm Worker "Construction Workers "Air Condition Technician, Restaurant Supervisor & Lots of other positions

Passport Renewal Indian VISA (6 months/5 years/10 Years) OCI (Lifelong Visa) Marriage Certificate Attestation from MEA Surrender of Indian Passport Police Clearance Certificate form India (PCC) Newspaper Advertisements in India & Canada Affidavit Services 163 Richvale Dr. S Brampton, ON L6Z 4P6

ATLANTIC IMMIGRATION LIMITED

Tel: 905-362-0202, 905-362-2202 Fax: 905-362-2201 www.atlanticimmigration.com Email: sales@atlanticimmigration.com

2980 Drew Rd, Suite 230, Mississauga, ON, L4T 0A7

CRIMINAL CHARGES Assault, Theft, Bail Hearings, Sexual Assault, Drug & Weapons offences, Drunk Driving, etc.

www.Saundlaw.com

Tel: 905.672.7272

All kinds of affidavits, Power of Attorneys, Declarations & Notary Public Services

Mon- Fri

9:30 am-5:30 pm Sat:

SUBHASH PUNIA Immigration Counsel

DYNASTY REALTY INC. BROKERAGE Independently Owned & Operated

Looking for a Successful Career ? JOIN THE WINNING TEAM & GET FREE TRAINING FROM REAL ESTATE PROFESSIONALS NEW & EXPERIENCED AGENTS ARE WELCOME CALL FOR A CONFIDENTIAL INTERVIEW

905-471-0002 I 416-335-4335

Amar Singh Saini

www.remaxdynasty.ca Broker of Record/Owner "Serving the Community Since 1983"

Amit Saini Broker/Manager

8 Shadlock St. Unit 7, Markham ON L3S 3K9 (Opp. Walmart on Steeles)

IMMIGRATION All appeals, Spousal/Parents Sponsorships, Family/Business & Point System applications, Detention/Addmissibility Hearings, Work Permits, Student Permits, etc.

7050, Bramalea Road, Unit 14 email: mail@saundlaw.com Mississauga, ON L5S 1T1

TIMING Upon Apointment

CRIMINAL AND IMMIGRATION LAWYER

(Corner of Derry & Bramalea)

CAD $200,000 - 350,000 & IMMIGRATE WITH FAMILY UNDER BUSINESS CLASS IMMIGRATION

Member of Immigration Consultants of Canada Regulated Council (ICCRC) The Authority Regualted by Citizenship & Immigration Canada

We Provide Assistance in:

Barrister, Solicitor & Notary Public

M.A., LL.B.

INVEST

Visitors in Canada Contact us for information on current immigration streams

SAUND LAW FIRM

Parvinder S. Saund

ÁêñÅÂÆ Õðé, ð¯â ÕðÅà Õðé ìÅð¶ Áå¶ ÕÂÆ Ô¯ð ñ¯óÆç¶ îÃÇñÁ» ìÅð¶ ÜÅäÕÅðÆ Çç¼åÆ ×ÂÆÍ ÇÂà î½Õ¶ ÃíÅ ç¶ ç¹Ãð¶ é°îÅdzÇçÁ», îÆå êzèÅé ÁÜÆå ÇÃ³Ø ì˺Ã, ÖÜÅéÚÆ Õ¶òñ ÇÃ³Ø Çã¼ñ¯º, ÃËÕàðÆ ôðîÅ ÜÆ, Ãðòä ÇÃ³Ø ×ÅÖñ, âÅÇÂðËÕàð Õ¶òñ ÇÃ³Ø Áå¶ ×¼Üä ÇÃ³Ø ÁÅÇç î˺ìð òÆ ÔÅ÷ð ÃéÍ

ACCORD LAW PROFESSIONAL CORPORATION REAL ESTATE LAW  IMMIGRATION LAW BUSINESS LAW Angat Singh Saini Owner, Barrister & Solicitor

T: 905-471-8700 Trusted Advice & Clear Fee Quotes

8 Shadlock Street, Suite 8 Markham, ON L3S 3K9 E: info@accordlaw.ca www.accordlaw.ca


13 January, 2017

Parvasi Weekly, Toronto

îÅñàé ×°ðÈØð ÇòÖ¶ ÚÅñÆ î¹ÕÇåÁ» ù ÃîðÇêå AAò» éÅî ÇÃîðé ÃîÅ×î AD ÜéòðÆ å¯º

îÅñàé/ÇìÀÈð¯ ÇéÀÈ÷ : ×°ðç¹ÁÅðÅ ÃzÆ ×°ðÈ ÇÃ³Ø ÃíÅ îÅñàé ç¶ î¹¼Ö Ã¶òÅçÅð çñÜÆå ÇÃ³Ø Ã¶Ö¯º òñ¯º Çç¼åÆ ×ÂÆ ÜÅäÕÅðÆ Áé°ÃÅð ×°ðÈØð ÇòÖ¶ ÚÅñÆ î¹ÕÇåÁ» ù ÃîðÇêå AAò¶º ÃñÅéÅ ÒÒòÅÇÔ×°ðÈ éÅî ÇÃîðéU ÃîÅ×î AD ÜéòðÆ (A îÅØ) 寺 ô¹ðÈ Ô¯ ðÔ¶ Ôé, ܯ BE ëðòðÆ å¼Õ ñ×ÅåÅð Úñä׶Í

AD Õð¯ó ÇòµÚ ÖðÆç¯ ÕËé¶âÅ ÓÚ Çê§â

å°Ãƺ ÕËé¶âÅ ÇòÚ ÁÅêäÅ Øð õðÆçäÅ ÚÅÔ°§ç¶ Ô¯ å» å°ÔÅ鱧 çµÃ ç¶Âƶ ÇÕ Øð çÆ ÕÆ ñ¯ó ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂµæ¶ åź ÇÂµÕ ê±ðÅ Çê§â ÔÆ Ç§éÆ Øµà ÕÆîå Óå¶ õðÆç ÃÕç¶ Ô¯¢ ÜÆ Ô», ÇÕÀ±ÇìÕ ç¶ ÇÂµÕ Çê§â 鱧 ò¶Úä ñÂÆ Ã¶ñ Óå¶ ñ×ÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ î»àðÆÁñ ç¶ À°µåð òµñ ÇÂµÕ Ø§à¶ çÆ ç±ðÆ Óå¶ ÃÇæå ÕËé¶âÆÁÅéÅ Çê§â 鱧 öñ Óå¶ ñ×ÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ F@ ÔËÕà¶Áð Ö¶åð òÅñ¶ ÇÂà Çê§â ÇòÚ DE ÇÂîÅðå» Ôé Áå¶ ÇÂà çÆ ÕÆîå B.H ÇîñÆÁé âÅñð ðµÖÆ ×ÂÆ ÔË¢ ïÅéÆ ÇÕ Ü¶Õð å°ÔÅⶠկñ òËéÕ±òð ÇòÚ Øð ÔË å» À°Ã 鱧 ò¶Ú Õ¶ À°Ã¶ ÕÆîå ÇòÚ å°Ãƺ ÇÕÀ±ÇìÕ ÇòÚ ê±ðÅ Çê§â õðÆç ÃÕç¶ Ô¯¢ Çê§â ÇòÚ ÚðÚ, Üéðñ Ãà¯ð, Çîñ, ôîôÅé Øð, ÃËñ±é Áå¶ BB Øð î½Ü±ç Ôé¢ ÔÅñźÇÕ ÇÂé·» ÓÚ¯º ÇÃðø ÇÂµÕ ÔÆ ÇÂîÅðå ÁÇÜÔÆ ÔË, ܯ ðÇÔä ñÅÇÂÕ ÔË¢ ÇÂÔ Çê§â AIòƺ ÃçÆ çÆ åð÷ Óå¶ ìäÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË¢ ÇÂà Çê§â ÇòÚ Ôð ÃÅñ C@ Ô÷Åð ÃËñÅéÆ Ø°§îä ñÂÆ ÁÅÀ°ºç¶ Ôé¢ õÅà å½ð Óå¶ ÃÕ±ñ» ç¶ ìµÚ¶ ÇÂµæ¶ Ø°§îä ñÂÆ ÁÅÀ°ºç¶ Ôé¢ ÇÂµæ¶ åÕðÆìé AA@ Çøñîź ìäÅÂÆÁ» ÜÅ Ú°µÕÆÁ» Ôé Áå¶ ÕÂÆ àÆ. òÆ. ô¯Á ìäŶ ÜÅºç¶ Ôé¢

ð¯ÜÅéÅ Á³Çîzå ò¶ñ¶ C òܶ 寺 D:C@ òܶ å¼Õ ÃzÆ ÒùÖîéÆ ÃÅÇÔìÓ ÜÆ ç¶ êÅá Áå¶ D:C@ 寺 E:C@ òܶ å¼Õ Áå¶ À°êð³å ÒòÅÇÔ×°ðÈÓ ÇÃîðé ԯ¶×ÅÍ ð¯ÜÅéÅ ôÅî G òܶ 寺 H òܶ å¼Õ òÅÇÔ×°ðÈ ÇÃîðé çÅ ÜÅê Ô¯ÇÂÁÅ Õð¶×ÅÍ ê³Ü» ÇêÁÅÇðÁ» ò¼ñ¯º Á³Çîzå óÚÅð BE ëðòðÆ

Ççé ÃÇéÚðòÅð ù Ãò¶ð¶ AA òܶ Ô¯ò¶×ÅÍ ÃîÈÔ Ã³×å» ù ì¶éåÆ ÔË ÇÕ D@ Ççé» òÅÇÔ×°ðÈ éÅî ÇÃîðé ÃîÅ×î» Çò¼Ú êzÆòÅð» Ãî¶å ÔÅÜðÆ íð Õ¶ Áå¶ Á³ÇîzåèÅðÆ Ô¯ Õ¶ ×°ðÈ ÃÅÇÔì çÆÁ» Ö¹ôÆÁ» êzÅêå Õð¯ ÜÆÍ ÃîÅ×î Ãì³èÆ òè¶ð¶ ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ I@E-FGAAFFB Óå¶ Ã³êðÕ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔËÍ

Çéïî» å¯º àÅñÅ ò¾àä òÅñ¶ éðÇÃ§× Ô¯î÷ ù íðé¶ êËä׶ ܹðîÅé¶ úéàÅðÆú/ÇìÀÈð¯ ÇéÀÈ÷ ì÷°ð×» å¶ Õî÷¯ð ÇòÁÕåÆÁ» çÆ ç¶ÖíÅñ Ãì§èÆ Çéïî» çÆ êÅñäÅ Õðé 寺 ÁÅéÅÕÅéÆ Õðé òÅñ¶ éðÇÃ§× Ô¯î÷ ù Üñç ÔÆ Ü°ðîÅé¶ íðé¶ êËä׶¢ ÇÂÔ ÁËñÅé ÇÃÔå î§åðÆ ÁËÇðÕ Ô½ÃÇÕé÷ é¶ ÕÆåÅ¢ B@AE çÆ ÁÅêäÆ ÃÅñÅéÅ Çðê¯ðà ÇòµÚ ÇÂé•» îÅêç§â» çÆÁ» ÇÃëÅðô» ÁÅâÆàð Üéðñ ì½éÆ ÇñÇ÷Õ é¶ ÕÆåÆÁ» Ãé¢ ÇÂÔ îÅêç§â À°é•» ÇòèÅéÕ å¶ ðË×±ñ¶àðÆ Ã°èÅð» çÅ ÇÔµÃÅ Ôé ÇÜé•» ù ×ðîÆÁ» åµÕ ñÅ×± ÕÆåÅ ÜÅò¶×Å¢ ÇÂé•» åÇÔå ÔËñæ Õ¶Áð ÇòµÚ ðèÅð ÇñÁÅÀ°ä, ÇÜò¶º ÇÕ ÚîóÆ çÆÁ» ÇìîÅðÆÁ» çÅ ÇÂñÅÜ ÕðòÅÀ°ä

ñÂÆ éòÆÁ» ÇìÔåð êzËÕÇàÇÃ÷ ÕðéÅ, ÷õî» çÅ ÇÂñÅÜ Õðé ÁÅÇç ÇòµÚ ðèÅð Õðé ñÂÆ ÇÃÔå î§åðÅñ¶ ù òè¶ð¶ ôÕåÆÁ» Çîñä×ÆÁ»¢ ÇÃÔå î§åðÅñÅ Çéïî» çÆ êÅñäÅ éÅ Õðé òÅñ¶ éðÇÃ§× Ô¯î÷ çÅ ñÅÇÂçà òÆ ðµç Õð ÃÕ¶×Å¢ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ ÇÂé•» Çéïî» Ãì§èÆ éðÇÃ§× Ô¯î÷ ù ÇçôÅ Çéðç¶ô å¶ ÔçÅÇÂå» òÆ ÜÅðÆ Õð ÇçµåÆÁ» ×ÂÆÁ» Ôé¢ ÇÂÔ ÃõåÆ Ü»Ú ç½ðÅé êÅÂÆÁ» ×ÂÆÁ» ÕîÆÁ» ÕÅðé ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔË¢ Ô½ÃÇÕé÷ é¶ ÇÂµÕ ÇìÁÅé ÜÅðÆ ÕðÕ¶ ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ úéàÅðÆú ç¶ ì÷°ð×», ÇÜé•» ù ÇÃÔå Ãì§èÆ ñ§îƺ ç¶ÖíÅñ çÆ

ñ¯ó ÔË, çÆ Ã¶ëàÆ å¶ Ã°ðµÇÖÁÅ ÃðÕÅð çÅ î°µÖ àÆÚÅ ÔË¢ ÔÅñ»ÇÕ ÁÇèÕÅðÆÁ» é¶ ÇÂÔ éÔƺ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÔ Ü°ðîÅé» ÇÕ§éÅ Ô¯ò¶×Å¢ ÁÅêäÆ B@AE çÆ Çðê¯ðà ÇòµÚ ÇñÇ÷Õ é¶ Çéïî» çÆ êðòÅÔ éÅ Õðé òÅñ¶ éðÇÃ§× Ô¯î÷ ÇÖñÅë ÕÅðòÅÂÆ éÅ Õðé ñÂÆ ÃðÕÅð 鱧 ñ§î¶º Ôµæƺ ÇñÁÅ ÃÆ¢ À°é•» ÁÅÇÖÁÅ ÃÆ ÇÕ GH éðÇÃ§× Ô¯î÷ é¶ ÇÂµÕ òÆ Ô°Õî éÔƺ ÃÆ î§ÇéÁÅ¢ ÇÂà ç½ðÅé ÁËéâÆêÆ é¶ ÇÂé•» Ü°ðîÅÇéÁ» Ãì§èÆ ëËÃñ¶ çÅ ÃòÅ×å ÕÆåÅ ÔË¢ À°é•» ÇÂÔ òÆ ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ GH,@@@ òÅÃÆÁ» çÆÁ» ñ¯ó» ê±ðÆÁ» Õðé ñÂÆ Áܶ Ô¯ð ÕÅëÆ Õ°µÞ ÕÆåÅ ÜÅäÅ ìÅÕÆ ÔË¢

ÇÃµÖ ñÆâð Óå¶ òð·ÅÇÂÁŠׯñÆÁ» çÅ îƺÔ

ÇìzÇàô Õ¯¦ìÆÁÅ/ÇìÀÈð¯ ÇéÀÈ÷ ÇìzÇàô Õ¯ñ§ìÆÁÅ ÇòµÚ ÇÃµÖ ñÆâð Óå¶ ÔîñÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË¢ ÇÂÔ ÔîñÅ ÇìzÇàô Õ¯ñ§ìÆÁÅ çÆ ê°ðÅåé ÇÃµÖ Ã§ÃæÅ ×°ðç°ÁÅðÅ ÖÅñÃÅ çÆòÅé ðÃÅÇÂàÆ ÁËìàÃë¯ðâ ç¶ ÃÕµåð ÜÇå§çð ÇÃ§Ø Ç×µñ ïîòÅð Ãò¶ð¶ E.C@ òܶ Ô¯ÇÂÁÅ¢ ÔÅÃñ ÜÅäÕÅðÆ î°åÅìÕ ÜÇå§çð ÇÃ§Ø Ç×µñ Õ§î Òå¶ ÜÅä ñÂÆ ÁÅêä¶ Ø𯺠ÇéÕñ Õ¶ êÅðÇÕ§× ÇòµÚ Öó·Æ ×µâÆ òµñ ÜÅä ñµ×¶ åź ÁäêÛÅå¶ ÔîñÅòðź é¶ À°é·» Óå¶ ×¯ñÆÁ» éÅñ îÆºÔ òð·Å ÇçµåÅ¢ Ú§×Æ ÇÕÃîå éÅñ Ç×µñ ÔîñÅòðź çÆ ÇÕö òÆ ×¯ñÆ çÅ ÇéôÅéÅ éÅ ìä ÃÕ¶¢ çðÁÃñ ׯñÆÁź Úµñä Óå¶ Ç×µñ é¶ íµÜ Õ¶ ÁÅêä¶ Øð òóé çÆ Õ¯Çôô ÕÆåÆ êð À°Ô ÇåñÕ Õ¶ À°µæ¶ ÔÆ Çâµ× ê¶ ÇÜà ÕÅðé Õ¯ÂÆ òÆ ×¯ñÆ Ç×µñ ç¶

ñµ× éÅ ÃÕÆ¢ À°Ã 寺 ìÅÁç ÔîñÅòð å¶÷Æ éÅñ ×µâÆ ÇòÚ ëðÅð Ô¯ Ç×ÁÅ, ÇÜà 鱧 Õ¯ÂÆ Ô¯ð ÚñÅ ÇðÔÅ ÃÆ¢ ÁËìàÃë¯ðâ ê°Çñà çÆ ÜÅºÚ î°åÅìÕ Ç×µñ 鱧 ÜÅäì°µÞ Õ¶ ÇéôÅéÅ ìäÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ ÔË êð ÇÂà çÅ ôÇÔð ÓÚ Úµñ ðÔÆ ×Ëº× ÇÔ§ÃÅ éÅñ Õ¯ÂÆ Ãì§è éÔƺ ÜÅêçÅ å¶ éÅ ÔÆ Ç×µñ çÅ Õ¯ÂÆ ÁêðÅèÕ ÇêÛ¯Õó ÔË¢ ÇÂà ÕÅåñÅéÅ Ôîñ¶ 鱧 ×°ðç°ÁÅðÅ õÅñÃÅ çÆòÅé ðÃÅÇÂàÆ ÁËìàÃë¯ðâ ÇòÖ¶ Úµñ ðÔÆ êzì§èÕÆ ÇÖµÚ¯åÅä Üź ÜÇå§çð ÇÃ§Ø Ç×µñ çÆ ÇÕö ÇéµÜÆ ð§Üô éÅñ òÆ Ü¯ó Õ¶ ç¶ÇÖÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË¢ ê°Çñà ÇÂà òÅðçÅå çÆ î°ÃåËçÆ éÅñ ÜÅºÚ Õð ðÔÆ ÔË¢ Ç×µñ ×°ðç°ÁÅðÅ ÃÅÇÔì ç¶ êzì§èÕ Ô¯ä ç¶ éÅñ éÅñ ôÇÔð ÇòµÚ ÃîÅÇÜÕ å¶ ÃµÇíÁÅÚÅðÕ Ãð×ðîÆÁź ÕÅðé òÆ ÃÇåÕÅð¶ ÜÅºç¶ Ôé¢

éò¶º ÇìÜéà çÅ àËÕà ÇÕò¶º ؼà ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË?

Ü篺 ÁÃƺ ÁÅêä¶ Õ³î –ÕÅð ù éò»-éò» ÁÅîçé ÇòÚ Ç×ÇäÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË Ü¶ å°ÔÅⶠճêéÆ ÇòÚ åìçÆñ Õðç¶ Ô» å» àËÕà íðé Õ¯ñ Õ¯ÂÆ ÃìÈå éÔƺÍܶ å°Ãƺ êðÈò Õð ÃÕç¶ ç¶ Áå¶ àËÕà ìÚÅÀ°ä ç¶ åðÆÕ¶ ìçñ Ü»ç¶ Ô¯ ÇÕö âÅÕÈî˺à éÅñ ÇÕ ÇÂÔ ÇâêÅÇÜà Õ¯ÂÆ Ôé Áå¶ ÕÂÆ ÇÕÃî ç¶ ã³× åðÆÕ¶ òðå Õ¶ ñ¯é Ü» ðÆë³â ÔË Ü» Õ¯ÂÆ Ô¯ð Á˺àðÆ ÔË Áå¶ ÇÂÔ å°ÔÅâÆ ÁÅîçé éÔƺ ÔË ÁÅêäÆ Õ³êéÆ çÅ àËÕà ìÚÅ å» áÆÕ ÔË éÔƺ å» ÇÂà Üî» ÃÕç¶ Ô»Í Ô¯ÂÆ ðÕî å¶ òÆ Ç³Õî àËÕà ճêéÆ ìäÅÀ°ä ÃÅð ÔÆ ÁËÚ Ü» ÁËÚ ÁËà àÆ ç¶äÆ êË ÃÕçÆ ÁËà àÆ é§ìð ñËä ñÂÆ ÁêñÅÂÆ ÔËÍ ÜðÈð Õð¯Í íÅò¶ ÃðÕÅðÆ Õùé å°Ãƺ ÁÅêäÆ Õ³êéÆ ç¶ ÁÅê Áé°ÃÅð C@@@@ âÅñð å¼Õ ÔÆ Ã¶Áð-Ô¯ñâð Áå¶ ÁÅê ÔÆ çÆ Ã¶ñ Ô¯ä å¼Õ ÇÂÔ é§ìð âÅÇÂðÕËàð Ô¯ å» ÃÆ ÁÅð ¶ ñËä çÆ ñ¯ó éÔƺ,êð Çëð çÆÁ» öñë-dzêñÅÇÂâ çÆÁ» òÆ å°ÔÅù ÇÂÔ é§ìð ñËä çÅ Ãðå» òÆ êÈðÆÁ» ÕðéÆÁ» ëÅÇÂçÅ ÔÆ Ô¯äÅ ÔËÍ ÇìÜéà ùðÈ Õðé Ã ÖðÚÅ ÔÆ ÖðÚÅ ð°Çê³çð (ðÆÁÅ) Ççúñ ê˺äÆÁ» ÔéÍ ÇÂà ÕðÕ¶ ÇÜÔó¶ ÃÆÜƶ, ÃÆêƶ êËö å°Ãƺ Õ³êéÆ ç¶ ÖÅå¶ ÇòÚ¯º Ô°³çÅ ÔË Áå¶ À°Ã ÖðÚ¶ À°êð BAC@ éÅðæ êÅðÕ âðÅÂÆò ïÈÇéà ÕãòÅÀ°ºç¶ Ô¯ ÇÂÔ å°ÔÅâÆ ÁËÚ ÁËà àÆ òÆ ç¶äÆ ê˺çÆ BDE ìð˺êàé, éÅðæ êÅðÕ Áå¶ àÅðìðÅî ð¯â éÅðæ êÅðÕ ÁÅîçé ìä Ü»çÆ ÔË Áå¶ ÇÂà ÔË Áå¶ ÇÂà ùðÈ ç¶ Ã ÇòÚ DAF-C@@-BCEI å¶ òÆ àËÕà ç¶äÅ ê˺çÅ ÔË Áå¶ å°ÔÅâÆ Ã¶ñ ìÔ°å ؼà Ô°³çÆ ÔËÍ ÇÂà ÕðÕ¶ ÔÆ å°Ãƺ ÁËÚ ÁËà àÆ ÇÜÁÅçÅ ÇÂÔ ðÕî å°ÔÅâÆ êðÃéñ àËÕà Çðàðé ÇòÚ ÇçåÆ Ô°³çÆ ÔË,ÁÅêäÆ ÖðÆç å¶ Áå¶ Ã¶ñ Õðé Ç×äÆ ÜÅäÆ ÔËÍ Ü¶ å°Ãƺ ÁÅêäÆ Õ³êéÆ ÇòÚ å¶ ×ÅÔÕ» 寺 ÁËÚ ÁËà àÆ Ø¼à òÃÈñÆ Ô°³çÆ ÔËÍ êËö Üî» ÕðòŶ Ôé Áå¶ Õ³êéÆ ç¶ Ô¯ð ÖðÚ¶ ܶ å°ÔÅⶠկñ ùðÈ ÇòÚ ÔÆ ÇÂÔ ÁËÚ ÁËà àÆ ÕÆå¶ Ôé ÁÅêä¶ ÖÅå¶ ÇòÚ¯º D@@@@ âÅñð é§ìð ÔË å» å°ÃÆ ÃðÕÅð 寺 ÁËÚ ÁËà àÆ òÅêà Áå¶ Õ³êéÆ ç¶ ÖÅå¶ ÇòÚ¯º DE@@@ âÅñð ÕãòÅ ñË ÃÕç¶ Ô¯Í ÇÂà ÕðÕ¶ ÔÆ Ã¹ðÈ ÇòÚ ÔÆ ÁËÚ ñ¶ Ôé å» òÅèÈ E@@@ âÅñð å°ÔÅâÆ ÁÅîçé ÁËà àÆ òÅÃå¶ ðÇÜÃàð Ô¯ä çÆ ÃñÅÔ ÇçåÆ ÇòÚ Ç×ÇäÁÅ ÜÅò¶×Å Áå¶ ÇÂà ðÕî å¶ àËÕà òÆ ñ¼× ÜÅäÅ ÔËÍ ÇÂà ÕðÕ¶ Ôð ÇÂÕ Á˺àðÆ Ü»çÆ ÔËÍ ÇÂÕ Õ³êéÆ ÁÅêäÅ ÇòåÆ ÃÅñ ô¹ðÈ Ô¯ä çÅ çÅ ò¶ðòÅ å°ÔÅⶠկñ ÇÕö ðÃÆç ÜÅ Õ¯ÂÆ Ô¯ð Ãî» ÁÅê ÇéôÇÚå Õð ÃÕçÆ ÔË Áå¶ À°Ã Ã âÅÕÈî˺à ç¶ å½ð å¶ Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ Áé°ÃÅð ÔÆ ÁÅêäÆ àËÕà Çðàðé Áå¶ ìäç¶ Ü¶ å°ÔÅâÅ ÇìÜéà éËà ÁÅîçé ÇçÖÅ ÇðÔÅ àËÕà íð ÃÕçÆ ÔËÍ ÁÃƺ ÁÅêäÅ êðÃéñ ÔË å» å°Ãƺ îÅñÕ Ô¯ä éÅå¶ ÇÂÔ êËö ÕãòÅ àËÕÃ å» Õñ§âð ÃÅñ íÅò ÜéòðÆ å¯º çóìð ÃÕç¶ Ô¯ ÁÅêäÆ åéÖÅÔ Ü» ÇâòÆâ˺à ç¶ å¼Õ íðç¶ Ô» Áå¶ ÁÅêäÆ êðÃéñ àËÕà çÆ ðÈê ÇòÚÍ êð ÇÂÔ ÇèÁÅé ð¼Ö¯ ÇÕ åéÖÅÔ Çðàðé Ôð ÇòÁ¼ÕåÆ C@ ÁêðËñ 寺 êÇÔñ» Õ³êéÆ òÅÃå¶ àËÕà ââ¼ÕàÆìñ ÖðÚÅ ÔË êð êÇÔñ» íðçÅ ÔËÍ ÇÂÕ Õ³êéÆ ÁÅêäÅ ÃÅñ ÇÕö ÇâòÆâ˺à éÔƺÍçÈÃð¶ êÅö ÇâòÆâ˺à ñËä òÅñÅ Ã òÆ ô¹ðÈ Õð ÃÕçÆ ÔË Áå¶ ÃÅñ Öåî Ô¯ä 寺 Û¶ îÔÆé¶ ç¶ Á³çð-Á³çð àËÕà Çðàðé íðéÆ Ô°³çÆ ÔË Áå¶ Çå³é îÔÆé¶ ç¶ ÇòÚ –ÇòÚ ìäçÅ àËÕà Üî» ÕðéÅ Ô°³çÅ ÔËÍÁÅêä¶ ÁÕÅÀ±à˺à çÆ ÃñÅÔ éÅñ å°Ãƺ ÁÅêäÆ Õ³êéÆ çÅ ÃÅñ òÆ ÁÅêäÆ êðÃéñ Çðàðé ç¶ Ã éÅñ î¶ñ Ö»çÅ ð¼Ö ÃÕç¶ Ô¯ å»ÇÕ Õ³êéÆ å¯º ÇîñçÆ ÁÅîçé çÅ ÇÔÃÅì ýÖÅ ð¼ÇÖÁÅ ÜÅ ÃÕ¶Í ÁÅêäÆ Õ³êéÆ òÅÃå¶ Ü¶ Õ¯ÂÆ ìÔ°å îÇÔ³×Æ ÕÅð ÖðÆç Õðé ìÅð¶ Ã¯Ú ðÔ¶ Ô¯ å» å°ÔÅù ÇÂÔ êåÅ Ô¯äÅ ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÕ ÃÆ ÁÅð ¶ é¶ ÇÂÃçÆ ò¼è 寺 ò¼è ÕÆîå C@@@@ âÅñð å¼Õ ÔÆ Ç×äéÆ ÔË àËÕà òÅÃå¶ Áå¶ C@@@@ âÅñð å¼Õ ÔÆ ðÅÂÆà-ÁÅë Ô¯ ÃÕçÆ ÔË, íÅò¶º å°ÔÅâÆ ÕÅð G@@@@ âÅñð çÆ Ô¯ò¶Í ÁÅêäÅ êðÃéñ ìËºÕ ÖÅåÅ ÁÅêäÆ Õ³êéÆ ç¶ ÖÅå¶ å¯º ò¼ÖðÅ ð¼Ö¯Í ÃÆ ÁÅð ¶ Áé°ÃÅð ìËºÕ ÇòÚ Üî» ÕðòÅÇÂÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÕËà å°ÔÅâÆ

ÁÅêäÅ êðÃéñ àËÕà ؼà Çç³çÅ ÔËÍ å°ÔÅâÅ ÁÕÅÀ±ºà˺à å°ÔÅⶠÃÅð¶ ÖÅå¶ ç¶ÖÕ¶¶ ëËÃñÅ Õð ÃÕçÅ ÔË ÇÕ å°ÔÅù åéÖÅÔ ñËä çÅ ëÅÇÂçÅ ÔË Ü» ÇâòÆâ˺à çÅÍ Õ³êéÆ çÅ ÃÅðÅ ÇðÕÅðâ ÃÔÆ ã³× éÅñ ð¼Öä éÅñ âÅÇÂðËÕàð Ô¯ä ç¶ éÅå¶ ÁÅðÇæÕ Çܳî¶òÅðÆ òÆ å°Ãƺ ÃÔÆ ÃÔÆ ÇéíÅ ÃÕç¶ Ô¯Í ÇÜò¶º ÁËÚ ÁËà àÆ Áå¶ ê¶ ð¯ñ çÆÁ» Õà½åÆÁ» ÕðéÆÁ» òÆ ÇÂÕ âÅÇÂðËÕàð çÆ ÇéÜÆ ÇܳòÅðÆ Ô°³çÆ ÔË Áå¶ ÇÂÔ êËö ÃðÕÅð ç¶ Õ³êéÆ Õ¯ñ ÜîÅéå ç¶ å½ð å¶ ê¶ ÃîÞ¶ Ü»ç¶ Ôé Áå¶ ÇÂÔ êËö ÃÔÆ åðÆÕ å¶ ÃðÕÅð ç¶ ÖÅå¶ ÇòÚ Üî» ÕðÅÀ°ä¶º òÆ âÅÇÂðÕËàð çÆ ÇéÜÆ Çܳî¶òÅðÆ ÔËÍ ÇÂé·» ÃÅðÆÁ» ôðå» ù êÈðÅ Õðç¶ Ô¯Â¶, Ã ÇÃð àËÕà Çðàðé» íðÕ¶ å°Ãƺ ÇéÃÇÚº³å Ô¯ ÃÕç¶ Ô¯ ÇÕ Ü¶ ÃÆ ÁÅð ¶ 寺 Õ¯ÂÆ ÇÚáÆ ê¼åð ÁÅÀ°ºçÅ ÔË Ü» ÁÅÇâà òÆ ÁÅ ÜÅò¶ å»òÆ å» À°ÃçÅ ÜòÅò ç¶äŠýÖÅ Ô°³çÅ ÔË Ü¶ ÃÅðÅ ÇðÕÅðâ ÃÔÆ ã³× éÅñ ð¼ÇÖÁÅ ÔË Áå¶ å°Ãƺ ÁÅêä¶ Õ³î ÇòÚ êÈðÅ ÇèÁÅé ç¶ ÃÕç¶ Ô¯ÍÁÅÇâà Ã ܶ Õ¯ÂÆ Á˺àðÆ ìÅð¶ ÃÔÆ ÜÅäÕÅðÆ éÔƺ ç¶ ÃÕ¶ å» ìÅÁç ÇòÚ ÁÅÇâà ÇòÚ À°áŶ ÇÂåðÅÜ» çÅ ÜòÅì ÇçåÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË Áå¶ ÃÆ ÁÅð ¶ ù ÁêÆñ òÆ Õð ÃÕç¶ Ô»Í ÇÂÔ ñ¶Ö ÇÂÕ ÁÅî Áå¶ ì¶ÇÃÕ ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ ÇñÇÖÁÅ Ç×ÁÅ ÔËÍ ÇÂà Ãì³èÆ Ô¯ð ÜÅäÕÅðÆ ñËä ñÂÆ å°Ãƺ îËù ÕÅñ Õð ÃÕç¶ Ô¯Í î¶ðÅ ÕÂÆ ÃÅñ çÅ åÜðòÅ ÔË î¶é ÕÇîÀ±ÇéàÆ Áå¶ ÁÅêäÆ ÕÇîÀ±ÇéàÆ ÇòÚ ÁÕÅÀ±Çà³× çÅÍ Ü¶ å°ÔÅâÅ êðÃéñ Ü» ÇìÜéà àËÕà ÇÂà ÃÅñ çÅ Ü» ÇêÛñ¶ ÃÅñ» çÅ Ô°ä òÆ íðé 寺 ÇêÁÅ ÔË, êéËÇñàÆ ñ¼× ×ÂÆ ÔË, Ü» ÃÆ ÁÅð ¶ 寺 Õ¯ÂÆ ñËàð ÁÅÇÂÁÅ ÔË Áå¶ Ü¶ ÇìÜéà àËÕà ëÅÂÆñ ÕðéÅ ÔË,Õ¯ÂÆ Õ³êéÆ Ö¯ÔñäÆ ÔË å» å°ÃÆ îËù ÕÅñ Õð ÃÕç¶ Ô¯-DAF-C@@-BCEI Óå¶Í

03

¿π‘ Ú∆ √Ø⁄Á∂ ‘È

ÔðÚ³ç ÇÃ³Ø ìÅÃÆ

ÇÃÁÅñ» ç¶ ê¯Ô çÆ á§ãÆ è¹³ç íðÆ ðÅå ÔËÍ æ¯óÆ çÈð 寺 Õ°Þ ÇçÃäÅ ìóÅ î¹ôÇÕñ ÃÆÍ ôÇÔð ç¶ ð¶ñò¶ Ãà¶ôé å¶ ×¼âÆ ñ×ÅåÅð ÚÆÕ» îÅð ðÔÆ ÃÆÍ ÇÂÀ°º ñ¼×çÅ ÃÆ ÇÜò¶º ð¶ñò¶ ñÅÂÆé êÅð Õðé òÅÇñÁ» ù ùڶå Õð ðÔÆ Ô¯ò¶Í ÇÕÀ°ºÇÕ è¹³ç ÕÅðé é¶ó¶ 寺 òÆ Õ°¼Þ éÔƺ ÇçÃçÅ ÃÆÍ ð¶ñ ×¼âÆ çÆ ñÅÂÆà Çò¼Ú òÆ ç¶Ö ÃÕäÅ Á½ÖÅ ñ¼×çÅ ÃÆÍ ÛÅÀ°äÆ Áå¶ ôÇÔð ù ܯóä òÅñÅ ð¶ñò¶ ê¹ñ Ãà¶ôé 寺 æ¯óÆ çÈð ÃÆÍ ÇÂà À°å¯º çÆ ÁÅòÅÜÅÂÆ éÅ îÅåð ÔÆ ðÇÔ ×ÂÆ ÃÆÍ ÃðçÆ Áå¶ è¹³ç ç¶ ÕÅðé ìÅÔð Ç×ÁÅ Øð¶ î¹óä òÅñÅ Õ¯ÂÆ ÁÅçîÆ çÆ ÕÅð ÔÆ ñ§Ø ðÔÆ ÃÆ Ü» Õ¯ÂÆ ÁÇå ÜðÈðÆ Õ³î òÅñÅ Ô¯ò¶×ÅÍ êËçñ ÜÅ ÇðÕôÅ òÅñŠüí á§ã ÕÅðé Û°ê ׶ ñ¼×ç¶ ÃéÍ ÇÂà á°ð á°ð ÕðçÆ ðÅå Çò¼Ú ð¶ñò¶ ê¹ñ çÆ Õ³è ç¶ Áóåñ¶ Çò¼Ú çà ìÅð» î³×å¶ ÚÆæÇóÁ» çÆÁÅ Ü°ñÆÁ» åé ç¹ÁÅñ¶ ñê¶à Õ¶ èÈäÆ ç¹ÁÅñ¶ ù³×ó¶ ìËᶠÃéÍ À°Ôé» çÆÁ» Á¼Ö» Á³çð ù èÃÆÁ» Ô¯ÂÆÁ» Ãé Áå¶ ì¹¼ñ á§ã éÅñ éÆñ¶ ԯ¶ ê¶ ÃéÍ ÁÅêä¶ Ô¼æ ÇéØË Õðé ñÂÆ èÈäÆ ò¼ñ ÕÆå¶ Ô¯Â¶ ÃéÍ êð¶ æ¯óÆ çÈð Õ°¼Þ î³×ÇåÁ» çÆÁ» Þ½ºêóÆÁ» Ãé ÇÜé·Å Çò¼Ú¯º Á½ðå» ÁÅçîÆÁ» Áå¶ ì¼ÇÚÁ» çÆÁ» ð°Õ ð°Õ Õ¶ ÁòÅ÷Å ÁÅ ðÔÆÁ» ÃéÍ ðÜÅÂÆ é¼ê ñË ÇÂè𯺠á§ã ÁÅÂÆ Ü»çÆ ÁËÍ êð·¶ Õð êËð å¶ð¶ êËð ÇÕ³é¶ á§ã¶ é¶Í èÈäÆ ç¹ÁÅñ¶ ìËᶠî³×å¶ ×¼ñ» ÕðÕ¶ á§ã ò¼ñ¯º ÁÅêäÅ ÇèÁÅé ÔàÅÀ°ä çÅ ïåé Õð ðÔ¶ ÃéÍ êð á§ã Ô¯ð ÕÇÔð òðåÅ ðÔÆ ÃÆÍ ÇÚ³àÈ ì¯ÇñÁŠùä Á¼Ü ÕÆ Õ°¼Þ ê¼ñ¶ ÇêÁÅÍ Ô°ä ê¼ñ¶ çÆ ×¼ñ Û¼â ÇÂÃ å¶ å» ÃðÕÅð é¶ ìÈÔ¶ ì³ç Õð Çç¼å¶ é¶Í ܶ ñ¯Õ» Õ¯ñ êËö Ô¯ä׶ å» ÔÆ ÃÅù Õ°¼Þ ç¶ä×¶Í À°é·» Çò¼Ú¯º å» Õ°¼Þ ÃÅâÆ ôz¶äÆ Çò¼Ú ôîÅñ Ô¯ä òÅñ¶ é¶Í ìñ¶ôð ç¶ À°µåð éÅñ ÃÇÔîåÆ êð×à Õðç¶ Õ°¼Þ î³×å¶ Ô¼Ãä çÅ ïåé Õðç¶ Ãé êð ÔÅÃÅ ì¹¼ñ» å¶ ÁÅÀ°ä 寺 êÇÔñ· ÔÆ îð Ç×ÁÅ ÃÆÍ Ô°ä å» ÇÂÔ ê¹¼Û¯ Á¼Ü ÖÅä ù Õ°¼Þ ÇîÇñÁÅ ÇÕ éÔƺ é§çÈ é¶ Ô¯ðé» ò¼ñ ùÁÅñ Û¼â Çç¼åÅÍ éåÆô é¶ ÇÕÔÅ, íÅÂÆ Ôð êÅö ÔÅÔÅ ÕÅð î¼ÚÆ ÔË ÇÕö Øð ìÔ°åÅå ԯ¶×Æ å» ÃÅù ç¶ä×¶Í Ü篺 ÁÅî ñ¯Õ» ù êËÃÅ éÔƺ Çîñ ÇðÔÅ å» ÖÅä êÆä çÅ ÃîÅé Çռ毺 ÖðÆçä×¶Í Ü¶ À°é·» ç¶ Øð îû ð¯àÆ ê¼ÕçÆ ÔË å» ÃÅù ÇÕÃ é¶ ÁÅ Õ¶ ç¶äÆ ÔËÍ êÇÔñ» ÇÕö ç¶ Øð îÈÔð¶ ÜÅ Õ¶ ìËáç¶ ÃÆ å» Øð òÅñÅ ×ðÆì ÜÅä Õ¶ ÇÂ¼Õ Á¼è ð¯àÆ ç¶  Çç³çÅ ÃÆÍ Ô°ä ñ¯Õ ÁÅê ×ðÆì Ô¯ ×Â¶Í ÁÃƺ å» Çìé» êËö 寺 ×ðÆì Ô»Í ñ¯Õ êËö òÅñ¶ òÆ ×ðÆì Ô¯ ׶ÍÇÂà ÃðÕÅð ù îðÆ ê¶

êåÅ éÔƺ Õç å¼Õ ÇÂÔ ÇÃñÃñÅ Úñ¶×ÅÍ î˺ å¯ ÕÇÔåÅ Ôȳ ÃðÕÅð ÕÅ ÁÇÜÔÅ î¹ÖÆÁ» éðÕ¯º  êó¶Í Áð¶ ñ¯Õ» ù êËÃÅ éÔƺ ÇîñçÅÍ Ôî å¯ ×ñÆ ×ñÆ Øȳîé¶ òÅñ¶ ñ¯× ÔËºÍ ÃóÕ¯º ÇÕéÅð¶ ìËáé¶ òÅñ¶ ñ¯× ÔËºÍ ÃíÆ ì˺կº Õ¶ ÁÅ׶ ç¶ÖÅ ÔË ñ§ìÆ ñ§ìÆ ÕåÅð¶  ÁÅçîÆ Á½ðå¶ ÖóÆ Ô˺ ÃðÕÅð Õ¯ ×ÅñÆÁ» ÇéÕÅñåÆ ÔËºÍ ÕíÆ ÕíÆ Â¶Õ çÈÃð¶ ö ÁÅ׶ ÜÅé¶ Õ¶ ñƶ ÁÅêÃ î¶ è¼ÕÅ î¹¼ÕÆ Õðå¶ ÔËºÍ ñ¯×¯º ö êËö Üî» ÕðòÅ ñƶ î×ð ç¶å¶ éÔÆºÍ Ü×ÅÔ Ü×ÅÔ ÚðÚÅ Ô¯ ðÔÆ ÔËÍ ñ¯×¯º Õ¯ êåÅ éÔƺ Ú¼ñ ðÔÅ ÇÕÁÅ Õð¶ºÍ é§çÆ ì¯ÇñÁÅ Ôî é¶ å¯ ïÔ íÆ Ã¹äÅ ÔË ÇÕ ìó¶ ñ¯× êÆÛ¶ Õ¶ çðòÅ÷¶ ܶ é¶ é¯à ñ¶ ÜÅå¶ ÔËÍ Çìôù ì¯ÇñÁÅ, Áð¶ Ô À°é ö ÇÕÁÅ îåñì ò¯Ô êÆÛ¶ ö êËÃÅ ñ¶ ÜÅé¶ òÅÅñ¶ 寺 Â¶Õ ëÈàÆ Õ½âÆ éÔÆ ç¶å¶Í Ô å¯ ÁÅî ñ¯× ÔÆ Õ°¼Û ç¶å¶ ÔËºÍ ìó¶ ñ¯×¯é Õ¶ ÕÅðé ÔÆ ÃíÆ Õ¯ ëÅÃÆ ê¶ ñàÕÅÇÂÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ ÁÅé¶ òÅñ¶ Ã î¶ ñ¯× À°é Õ¯ ÃìÕ ÇÃÖŶº×¶Í Áð¶ ìñ¶ôð ÁÅ× á§ãÆ Ô¯ ðÔÆ ÔË À°á Õð òÔ» ö Õ°¼Û ìÅñä èÈäÆ ê¶ èð¯ éÔƺ 寺 Ôî Ãí èÈäÆ ÕÆ åð» á§ã¶ Ô¯ ÜŶº×¶ÍÂ¶Õ å¯ ê¶à í±ÖÅ çÈÃðÅ ÇÂåéÆ á§â ÔîÅðÆ ÜÅé ñ¶ ñ¶ ×ÆÍU ìñ¶ôð Õ°¼Þ ìÅñä ñËä À°áçÅ ÔË Áå¶ èÈäÆ å¶ ÇñÁÅ Õ¶ ð¼Ö Çç³çÅ ÔËÍ Çìôù ×¼ñ Á¼×¶ å¯ðçÅ ÔË ÁÅêäÆ ×¼ñ ÕÇÔ³çÅ ÔË, Áð¶ À°Ã Õ¯ êÆ௠éÅÍ Ôî ìÆ ÇÕÁÅ ×ðÆì ÁÅçîÆ ÔËºÍ Çܳé ÕÆ Õ¯ÂÆ ÁÇÔîÆÁå éÔÆºÍ Üƶ ïÅ îð¶ ÇÕà ÕÅëð Õ¯ ÇëÕðÍ Ô ð¯àÆ éÃÆì éÔƺ Á½ð ÇÂÃÆ ç¶Ã  Á½ð ÕÂÆ ðÇÔä¶ òÅñ¶ ÇÂåé¶ ìó¶ ìó¶ îÕÅ鯺 î¶ ðÇÔå¶ ÔËÍ ÕÆîåÆ ÃÈà êÇÔéå¶ ÔË ÜÔÅܯº êð Â¶Õ ç¶Ã ö çÈÃð¶ ç¶Ã Øȳîå¶ ÔËºÍ Ôî å¯ ÕÆó¶ ÔË Ü¯ Â¶Õ Þ½êóÆ î¶º êËçÅ Ôȶ Á½ð êåÅ éÔƺ îðéÅ ÇÕà 빼àêÅæ êð ÔËÍ ç¶Ã å¯ ÔîÅðÅ ìÆ ÔËÍ î×ð Ô ÃçÆúº ö üí Õ°¼Û ÛÆé ñÆÁÅ Á½ð ÃóÕ¯º êð ìËáä¶ Õ¶ ñƶ î÷ìÈð Õð çÆÁ» ÇÕÁÅ ÔîÅð¶ íÆ Õ¯ÂÆ ÁÇèÕÅð éÔÆºÍ ÒÒÁð¶ ê×ñ¶ À°Ú¶ ùêé¶ î¼å ç¶Ö ÁêäÆ Á½ÕÅå ç¶Ö ÔîÅðÆ Õ½ä ùäåÅ ÔË ÛàêàÅ Õ¶ ÇÕÁÅ Õð¶×ÅÍ ìà íÆÖ î»×ÍU î³×ñ é¶ ÁÅêäÆ ×¼ñ ÕÔÆ Çìôù, ÒÒÚñ¯ îé ÕÆ ÁòÅ÷ ñ¯×¯é Õ¶ ñƶ ÕÔȳ å¯ ÇÕÁÅ ÇÂà Çܳç×Æ Ã¶ Û°àÕÅðÅ å¯ Çîñ ÜŶ×ÅÍ ç¶ÖÅ å±³ é¶ Üì íÆÖ î³×ä çÆ ÁÅçå êó ÜŶ å¯ ÷îÆð îð ÜÅåÆ ÔËÍ Çëð ì³çÅ ÇÂÃÆ î¶º â±ìÅ ðÇÔåÅ ÔËÍ ÇÃð À°áÅ Õð éÔƺ Ú¼ñ ÃÕåÅÍ Ôî å¯ ÁÅÇç î³×å¶ ÔË î¹Þ¶ å¯ Á¼ì Á½ð ÇëÕð Ô¯é¶ ñ×Å ÔË ÃðÕÅð é¶Í ÃíÆ ñ¯×¯º Õ¯ î³×å¶ ìäÅ ñ¶äÅ ÔËÍU ò¯Ô ÕËö ÇÚ³à° é¶ ê¹ÇÛÁÅ ç¶Ö¯ î¶ðÆ ÁÕñ ïÔ ÕÅî ÕðåÆ ÇçÖÅÂÆ Çç³çÆ

ÔË ÇÕ ÕìÆ ÚÅòñ ÕíÆ çÅñ ÕíÆ ÃÅÂÆÕñ ÕíÆ Õ°¼Û ÕíÆ Õ°¼Û å¯ ñ¯× ÔîÅðÆ åð» ïÚäÅ Û¯ó ç¶º×¶Í ìà î³×å¶ ÔÆ î³×å¶ Ççö׶ Ôî ë¹à êÅ毺 êð î³×å¶ ò¯Ô Ø𯺠êð î³×å¶Í À°é Õ¶ ÇÃð íÆ ÜñçÆ À°åðé¶ òÅñ¶ ÔËºÍ ìñ¶ôð é¶ ÇÚåÅòéÆ Çç¼åÆ, ÒÒÁð¶ Û¯ó¯ ï°Ô ÁÕñ ÕÆ ìÅ嶺 Õ¯ÂÆ Ã¹ä ñ¶×Å å¯ ÔîÅðÆ íÆ ÖËð éÔƺÍU î³×ñ, ÒÒì˺կº  ñÅÂÆé¯ î¶º ñ׶ ý ÃòŠý Õ¶ À°êð ñ¯×¯é ÕÆ î½å Ô¯ ×ÂÆ ÔË Á½ð ò¯Ô ç¶Ã ÕÅ î¹ÖÆÁ» ÁËö ìÅ嶺 ÕðåÅ ÔË ôð îÚÅåÅ ÇëðåÅ ÔË ÜËö Õ¯ÂÆ í˺ÃÅ í±åÇðÁÅ ÇëðåÅ ÔËÍU ÁÅê é¶ Â¶Õ Á½ð ìÅå ùäÆ ÔË ÇÕ ò¯Ô å¯ ÁîÆð¯ Õ¯ ëÅÇÂçÅ êÔ°³ÚÅä¶ Õ¶ ñƶ Õð ðÔ¶ ÔË ÁìÅéÆ ÁâÅéÆ îÅÇñÁÅ ÕÅ Ãí ì˺կº ö ñÆÁÅ Õð÷ îÅë Õð çÆÁÅÍ êÔñ¶ ì¯ñå¶ æ¶ ãÅÂÆ ñÅÖ Õ¶ À°êð Üî» ÕðÅä òÅñ¶ Õ¯ ÇÔÃÅì ç¶äÅ êò¶×ÅÍ ÃíÆ Û¯à¶ ñ¯×é é¶ ÁÅêä¶ E@@Á½ð A@@@ ð°êÂƶ Õ¶ é¯à Üî» ÕðÅ çÆÂ¶Í Áì ì¯ñå¶ Ô˺ ÇÃÁÅÃÆ êÅðàÆúº Õ¯ ÁêäÅ ÕÅñÅ êËÃÅ ì¶ÇÔÃÅì Üî» ÕðÅé¶ êð Õ¯ÂÆ ÁÅîçé àËÕà éÔƺ ñ׶×ÅÍ ìó¶ ñ¯×¯é Õ¶ êÅÃ å¯ òÔÆ ÕÅñÅ èé ðÇÔ Ç×ÁÅÍ À°é§ ö Õ¯ÂÆ ÇÔÃÅì éÔƺ î»×Å ÜŶ×ÅÍ å» Çëð ÇÕÀ°º ÜéåÅ Õ¯ ëÅÔ¶ ñÅÇÂÁÅ ÇÂà åð» ÇÕÔóÅ ÕÅñÅ èé ìÅÔð ÁŶ×ÅÍ ÒÒÁð¶ Û¯ó Â¶Õ î³×å¶ Õ¯ ÇÂé ìÅ寺 ÕÆ ÇÕÁÅ ÖìðUÍ ìñ¶ôð é¶ ÇÕÔÅ ÒÒÇìôù íÂÆ Ôî î³×å¶ Ô˺ î×ð ÕÅé å¯ ÔîÅð¶ íÆ Ô˺ ñ¯×¯é Õ¯ ìÅå¶ Õðå¶ î˺ é¶ ÁÅêä¶ ÕÅ鯺 ö ùäÅ ÔËÍ î˺ é¶ ñ¯×¯é Õ¯ ïÔ ìÆ ÕÇÔå¶ Ã¹äÅ ÔË ÇÕ ÇÂà ÃðÕÅð Á½ð ìóÆ ìËºÕ ÕÅ å¯ Õ¯ÂÆ íð¯ÃÅ éÔƺ ÇðÔÅ ÕíÆ Õ°Û ÕÇÔå¶ Ô˺ ÕíÆ Õ°¼ÛÍ ì÷Åð ÖðÅì Ô¯ ×ïÅ,òêÅð ÖðÅì Ô¯ ×ïÅ, ÕÅðÖÅé¶ Ã¶ î÷çÈð Õ¯ ÛàéÆ Ô¯ ðÔÆ ÔË ,ÕÅðÖÅé¶ ÕÅ îÅñ ÁÅ׶ ÇìÕ éÔƺ êÅ ðÔÅ, î÷ç¹ð Õ¯ êËÃÅ éÔƺ Çîñ ðÔÅ, ñ¯× ìËºÕ î¶º ÜÅå¶ ÔË ÖÅñÆ òÅêà ÁÅÜÅå¶ ÔËºÍ ÕÔ» ö ÖðÆ綺׶ Øð ÚñÅä¶ Õ¶ ñƶ òÃå±, ð¶óÆ òÅñÅ ÕÔ» ö ñŶ×Å Û¯àÅ é¯àÍ Û¯à¶ ñ¯×¯é ÕÆ ÁÅêäÆ ìÆîÅðÆ, Øð Õ¶ ÖðÚ¯º ÜÔ¶ Áé¶Õ î¹ôÇÕñ¶º ÔËºÍ Ô 寺 À°é êð åðà ÁÅåÅ ÔËÍ Ã¹äÅ æÅ ÇÜà ç¶Ã ÕÅ ðÅÜÅ ÁîÆð Ô¯ À°Ã ç¶Ã ÕÆ ÜéåÅ ×ðÆí Ô¯åÆ ÔËÍU ÒÒå¯ ñ¯× ïÔ ìÆ ÕÇÔå¶ Ô˺ Üì ç¶Ã ÕÅ ÃÅôÕ Ô³ÕÅðÆ Ô¯Í ÇÕÃÆ ÕÆ éÅ îÅé¶ å¯ åì Õ¯ÂÆ ìóÅ å°ëÅé ÁÅåÅ ÔË Ü¯ üí îÇÔñ îÅóÆ ã¶ð Õð ÜÅåÅ ÔË ÕÔƺ ïÔ å¯ éÔƺ Ô¯é¶ òÅñÅ ÔËU, î³×ñ é¶ ÁÅêäÆ ×¼ñ ÕÔÆÍ ÇÂ¼Õ òܶ òÅñÆ ×¼âÆ é¶ Õ¯ñ¯º ñ§ØÇçÁ» ÚÆÕ îÅðÆÍ èÈäÆ á§âÆ Ô¯ ×ÂÆ ÃÆ î³×å¶ À°µæ¶ Õ³è ç¶ éÅñ ù³×ó Õ¶ ÁÅêäÆÁ» Ü°ñÆÁ» Çò¼Ú à¶â¶ Ô¯ ×Â¶Í FDG-GHF-IE@B

å¶ñ×È ì¯ñÆ éÅñ î¶ð¶ î¹¼ãñ¶ Ççé

ÇòÕðîÜÆå ç¼°×ñ ÁÅÂÆ.êÆ.Á˵à î˺ ÁÅêäÆ ÇîÔéå ÃçÕÅ B@@G ìËÚ çÅ ÁÅÂÆ.êÆ.ÁËÃ. ÁÇèÕÅðÆ Ú¹ÇäÁÅ Ç×ÁÅ å» ÁÅêäÆ î¹¼ãñÆ àz¶Çé§× îÃÈðÆ Çò¼Ú Õðé 寺 ìÅÁç ÔËçðÅìÅç çÆ éËôéñ ê¹ñà ÁÕÅçîÆ Çò¼Ú ÜÅä ñÂÆ ìÔ°å ÔÆ À°åÃ¹Õ Ã»Í ÇÂÔ çóìð B@@G çÆ ×¼ñ ÔËÍ î¶ðÆ î³×äÆ âÅ. ×Æådzçð éÅñ Ô¯ÂÆ å¶ î˺ ÔËçðÅìÅç ù ÇéÕñ Ç×ÁÅÍ À°Ã ò¶ñ¶ îËù éÔƺ ÃÆ êåÅ ÇÕ ìå½ð ÁÅÂÆ.êÆ.Á˵à ÁÇèÕÅðÆ ç¶ îËù ÇÕÔóÅ ðÅÜ Çîñ¶×Å ! ÜÈé B@@H Çò¼Ú Üç ÃÅð¶ ìËÚ ù Áñ¼×-Áñ¼× ÃÈì¶ ò³â¶ ׶ å» îËù Á»èðÅ êzç¶ô Çîñ Ç×ÁÅÍ î˺ æ¯ó·Å ÇéðÅô òÆ Ã» ÇÕ îËù î¶ð¶ ê³ÜÅì Õ¯ñ¯º dzéÆ çÈð ÜÅ Õ¶ é½ÕðÆ ÕðéÆ êËäÆ ÔËÍ À°Ã ò¶ñ¶ îËù î¶ð¶ ÃÅð¶ êÇðòÅð Áå¶ ×Æådzçð é¶ ìÔ°å Ô½ºÃñ¶ Áå¶ Úó·çÆ ÕñÅ Çò¼Ú ð¼ÇÖÁÅÍ î˺ òÆ áÅä ÇñÁÅ ÃÆ ÇÕ ÇÜ¼æ¶ òÆ îËù ñ¯Õ» çÆ Ã¶òÅ Õðé çÅ î½ÕÅ ÇîÇñÁÅ, î˺ ð¼Ü Õ¶ öòÅ Õð»×Å Áå¶ ÁÅêä¶ ê¹Çñà î¹ñÅ÷î» éÅñ íð¶ ÖÅéçÅé çÅ é» Ô¯ð À°µÚÅ Õð»×ÅÍ ÇÂÔ Ã¯Ú ñË Õ¶ î˺ Á¼×¶ òÇèÁÅÍ ÃÅⶠìËÚ Çò¼Ú Õ°ñ HG ÁÅÂÆ. êÆ.ÁËÃ. ÁÇèÕÅðÆ (êz¯ì¶ôðÆ) ÃéÍ ÇÂé·» ù F ܼÇæÁ» Çò¼Ú ò³ÇâÁÅ Ç×ÁÅ ÃÆÍ Ü¼æ¶ ù ÃÕòÅâ òÆ ÕÇÔ Çç³ç¶ ÃéÍ î¶ðÅ ÃÕòÅâ é§.B ÃÆÍ Ôð ÃÕòÅâ ÓÚ Ãí ù ÚËùà é§ìð Çîñ¶ ԯ¶ ÃéÍ î¶ðÅ ÚËùà é§.A ÃÆÍ ÚËÃà é§. C ì¹ð°×È ðÅÜ Õ°îÅðÆ çÅ ÃÆÍ ì¹ð°×È ðÅÜÕ°îÅðÆ Á»èðÅ êzzç¶ô ç¶ ê¼Ûî ׯçÅòðÆ Ç÷ñ·¶ 寺 ÔËÍ À°Ã çÆ ÃÅâÅ ÃÅðÅ ìËÚ ìÔ°å Õçð ÕðçÅÍ ðÅÜÕ°îÅðÆ ç¶ ç¯ ì¼Ú¶ Ãé, Üç À°Ãé¶ ÁÅÂÆ.êÆ.ÁËÃ. êÅà ÕÆåÆÍ À°Ô À°é·» ÃÅÇðÁ» ñÂÆ ÇÂ¼Õ À°çÅÔðä ÔË, ܯ ÃîÞç¶ Ôé ÇÕ ÇòÁÅÔ-ôÅçÆ å¶ ì¼Ú¶ êËçÅ Ô¯ä 寺 ìÅÁç Ç÷³ç×Æ ð°Õ Ü»çÆ ÔË å¶ Ç÷³ç×Æ ÓÚ Á¼×¶ ò¼âÆ ê¹ñ»Ø ê¹¼àäÆ éÅî¹îÇÕé ÜÅêçÆ ÔËÍ ðÅÜÕ°îÅðÆ å¶ñ×È çÆ î¶ðÆ êÇÔñÆ ×°ðÈ ÃÆÍ ÃÅâ¶ Ü¼æ¶ çÅ À°ÃåÅç (ÔËâ Õ½ºÃà¶ìñ éÅ×Å í±ôïî) òÆ

å¶ñ×È ÃÆÍ î˺ ðÅÜÕ°îÅðÆ Áå¶ éÅ×Å í±ôïî À°ÃåÅç 寺 å¶ñ×È ç¶ î¹¼ãñ¶ Á¼Öð ÇüÖä¶ ô°ðÈ ÕÆå¶Í ÇÂÔ B@@H ç¶ ÁÅÇõð çÆÁ» ×¼ñ» ÔéÍ ÇÂö ÃÅñ ç¶ BE ÁÕå±ìð ù ÃÅâÅ ìËÚ àz¶Çé§× õåî ÕðÕ¶ êÅÃ-ÁÅÀ±à Ô¯ÇÂÁÅÍ ÃÅÇðÁ» é¶ ÁÅê¯-ÁÅêä¶ ÕÅâð» (Ãà¶à») Çò¼Ú Çðê¯ðà ÕÆåÅÍ î˺ ðÅÜÕ°îÅðÆ, ðÅÔ°ñ ìÅðÔà (×°ÜðÅå 寺) Áå¶ ÇéÇåé ÇåòÅðÆ (î¼è êzç¶ô 寺), ÁÃƺ D ÜÇäÁ» é¶ Á»èðÅ êzç¶ô Çò¼Ú Çðê¯ðà ÕÆåÅÍ îËù Õðé±ñ Ç÷ñ·¶ ç¶ ÁËÃ.ÁËÃ.êÆ. ÁËé. îèÈðî ðËâÆ éÅñ ëÆñâ àz¶Çé§× ñÂÆ ñÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ Õðé±ñ Á»èðÅ êzç¶ô ç¶ ðÅÇÂñ ÃÆîÅ ÇÂñÅÕ¶ çÅ ÇÂ¼Õ Ç÷ñ·Å ÔËÍ ÇÕö ò¶ñ¶ Õðé±ñ Á»èðÅ êzç¶ô çÆ ðÅÜèÅéÆ òÆ ÇðÔÅ ÔË, Üç ÇÂÔ ÃÈìÅ îçðÅà Ãà¶à 寺 Áñ¼× Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ (AIEC) Çò¼ÚÍ ÖËð! Üç î˺ Õðé±ñ ÓÚ Çðê¯ðà ÕÆåÅ (D ÜéòðÆ B@@I) å» îËù ÇÂ³Þ ÜÅê¶ ÇÜò¶º î˺ ×ȳ×Å òÆ Ô» Áå¶ ì¯ñÅ òÆÍ ÇÂÔ ÇÂà ÕðÕ¶ ÇÕÀ°ºÇÕ éÅ îËù ÇÕö ×¼ñ çÆ ÃîÞ ÁÅò¶ Áå¶ éÅ ÔÆ î˺ ÁÅêäÆ ×¼ñ ÇÕö ù ÃîÞÅ ÃÕ»Í À°é·» Õ°Þ ù î¶ðÆ ×¼ñ ê¼ñ¶ êË ÜÅäÆ, ÇÜé·» ù æ¯ó·Æ ìÔ°å Á³×ð¶÷Æ, À°ðç Ü» ÇÔ³çÆ ÁÅÀ°ºçÆ ÃÆÍ îËù Õðé±ñ Ç÷ñ·¶ ç¶ é§ÇçÁÅñ ôÇÔð ç¶ Ãçð æÅé¶ çÅ ÁËÃ. ÁËÚ.ú. ñÅ Çç¼åÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂÔ êóÅÁ ÁÅÂÆ.êÆ.ÁËÃ. ÁÇèÕÅðÆ çÆ àz¶Çé§× çÅ ÇÂ¼Õ ÁÇÔî ÇÔ¼ÃÅ Ô°³çÅ ÔË, ÇÜà Çò¼Ú À°Ôù Çå³éÚÅð îÔÆé¶ ñÂÆ ìå½ð ÁËÃ. ÁËÚ.ú. Õ³î ÕðéÅ ê˺çÅ ÔËÍ î˺ Ôð ð¯÷ ôÅî ù Çê³â» ç¶ ç½ð¶ Óå¶ ÇéÕñ ÜÅäÅ, å» Ü¯ î˺ å¶ñ×È ÃîÅÜ Çò¼Ú Ö¼°ñ· Õ¶ ÇòÚð ÃÕ» Áå¶ À°é·» éÅñ ì¯ñ-ÚÅñ ðÅÔƺ ÁÅêäÆ Ã»Þ êËçÅ Õð ÃÕ»Í î˺ ÁÅêä¶ ÁËÃ.ÁËÃ.êÆ. ÃÅÇÔì ù Áð÷ ÕÆåÅ ÇÕ Ãð, îËù î¹ÃñîÅé ×éîËé Áå¶ âðÅÇÂòð Çç¼å¶ ÜÅä, å» Ü¯ À°Ô îËù Çê³â» ç¶ ñ¯Õ» çÆ ×¼ñìÅå çÅ Áé°òÅç å¶ñ×È å¯º À°ðçÈ-ÇÔ³çÆ Çò¼Ú ÕðÕ¶

ÃîÞÅ ÃÕäÍ ÇÂ¼æ¶ ÔÆ îËù êåÅ ñ¼Ç×ÁÅ ÇÕ ÇÔ³çÆ ç¶ êz¯ëËÃð âÅ. êàé ðÔÆî ÖÅé ÇÂ¼æ¶ ðÇÔ³ç¶ ÔéÍ î˺ À°Ôé» çÆ íÅñ ÕÆåÆÍ Çîñ¶ å» î˺ Áð÷ ÕÆåÆ ÇÕ ÖÅé ÃÅÔì î¶ðÆ å¶ñ×È ÇÃÖä Çò¼Ú î¼çç Õð¯Í ÖÅé ÃÅÔì ÇÂ¼Õ îÔÆé¶ ç¶ ñ¼×í× îËù å¶ñ×È ÇÃÖÅÀ°ä ÁÅÀ°ºç¶ ðÔ¶Í î˺ î¶ð¶ æÅä¶ ç¶ ê¼ÚÆ Çê³â» ÓÚ¯º ÇÂ¼Õ Çê³â çÆ Ã¼æ Çò¼Ú ôÅî ù Çìé éÅ×Å Ü»çÅ Ã»Í ÁÅêä¶ ÇÃêÅÔÆÁ» ù î˺ ǼÕ-ÇÂ¼Õ Çê³â ÁñÅà ÕÆåÅ Áå¶ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ô ÁÅêä¶ ÁÅê ù À°Ã Çê³â çÅ ÁËÃ.ÁËÚ.ú. ÔÆ ÃîÞäÍ Üç î˺ À°Ã Çê³â Çò¼Ú ÜÅäÅ å» À°µæ¯º ç¶ ÇÃêÅÔÆ é¶ ñ¯Õ» ù üæ Çò¼Ú Üî·Å ÕðÕ¶ ð¼ÖäÅÍ ÇÂö åð·» ê¹³éÅ-ê¹ðî Çê³â Çò¼Ú ÇÂÕ ×ðÅî ÃíÅ çÅ ÁÅï¯Üé ÕÆåÅ Ç×ÁÅ, ÇÜà Çò¼Ú Çê³â ç¶ ì¼Ú¶, ì¹¼ã¶, ÜòÅé, Á½ðå» Áå¶ Ôð òð× ôÅÇîñ Ô¯ÇÂÁÅÍ ÇÂÔ ×¼ñ ÁêzËñ B@@I çÆ ÔËÍ êÅðñÆî˺àðÆ Áå¶ ÁÃ˺ìñÆ Ú¯ä» ÇÃð Óå¶ ÃéÍ î˺ ñ¯Õ» ù Ú¯ä» ìÅð¶ ÜÅäÕÅðÆ ç¶äÆ ÃÆÍ î˺ Ãà¶Ü À°µêð Ç×ÁÅ Áå¶ ñ¯Õ» ù éîÃÕÅð ÕÆåÅÍ à°¼àÆ í¼ÜÆ å¶ñ×È ì¯ñäÆ ô°ðÈ ÕÆåÆ å» ñ¯Õ ìÔ°å õ°ô Ô¯Â¶Í îËù îé¯îéÆ ÜÅê¶ ÇÜò¶º Çê³â ç¶ ñ¯Õ î¶ðÅ î÷ÅÕ À°âÅ ðÔ¶ Ô¯äÍ ÁÃñ Çò¼Ú À°Ô ÇÂ³é¶ õ°ô Ãé ÇÕ î˺ À°é·» çÆ ÷ìÅé Çò¼Ú ×¼ñ Õðé çÆ Õ¯Çôô Õð ÇðÔÅ Ã»Í ÕÂÆÁ» é¶ ÁÅ Õ¶ îËù òèÅÂÆ Çç¼åÆ ÇÕ î˺ Ú³×Æ å¶ñ×È Çò¼Ú ×¼ñ ÕÆåÆÍ î¶ð¶ âðÅÇÂòð Áå¶ ×³éîËé (îÔ°³îç ðëÆ Áå¶ Ú»ç ìÅôÅ) é¶ òÆ îËù ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ñ¯Õ î¶ðÆ å¶ñ×È çÆ ôñÅØÅ Õð

ðÔ¶ ÃéÍ ÇÂÔ Ã¹ä Õ¶ î˺ ìÔ°å õ°ô Ô¯ÇÂÁÅÍ î¶ð¶ ÁËÃ.ÁËÃ.êÆ. ÃÅÇÔì òÆ î¶ðÆ å¶ñ×È Çò¼Ú ÇçñÚÃêÆ ù ñË Õ¶ ìÔ°å õ°ô ÃéÍ CA Á×Ãå B@@I ù î¶ðÆ B ÃÅñ çÆ êz¯ì¶ôé õåî Ô¯ ×ÂÆÍ î˺ Áå¶ ðÅÜ Õ°îÅðÆ é¶ Á»èðÅ êzç¶ô çÆ À°µØÆ Õî»â¯ ë¯ðà Ò×z¶ ÔÅÀ°ºâÃÓ Çò¼Ú ÔÅ÷ðÆ êÅÂÆÍ Á»èðÅ êðç¶Ã ç¶ éò¶º ÁÅÂÆ.êÆ.ÁËÃ. ÁÇèÕÅðÆÁ» ù ×z¶ ÔÅÀ°ºâà Çò¼Ú Õ³î ÕðéÅ ñÅ÷îÆ ÔËÍ B Ãå³ìð ù Á»èðÅ êðç¶Ã ç¶ î¹¼Ö-î³åðÆ ÃzÆ òÅÂÆ. ÁËñ. ðÅÜô¶Öð ðËâÆ çÅ ÔËñÆÕËêàð ÔËçðÅìÅç 寺 Çåð°êåÆ Ü»çÅ ðÅÔ Çò¼Ú ÔÆ ×°³î Ô¯ Ç×ÁÅÍ ×z¶ ÔÅÀ°ºâà Çò¼Ú Ô¯ä ÕÅðé î¶ðÆ Áå¶ ðÅÜÕ°îÅðÆ çÆ òÆ ÃêËôñ ÇâÀ±àÆ ÃÆ î¹¼Ö-î³åðÆ ç¶ ÔËñÆÕËêàð çÆ íÅñ-çÃå¶ Çò¼Ú ñ×ÅÂÆ ×ÂÆÍ (ÇÂà Ççé ìÅìå î˺ ÇÂ¼Õ ò¼âÅ ñ¶Ö ÇñÇÖÁÅ)Í î˺ óֶê Çò¼Ú ÇÂÔ ç¼ÃäÅ ÚÅÔ°³çÅ Ô» ÇÕ Üç î˺ Áå¶ î¶ð¶ ÇÂÕ Õî»â¯ ÕÅÇÃî ÁñÆ é¶ ÁÅêäÆ ÜÅé ܯÇõî Çò¼Ú êÅ Õ¶ ØàéÅ ÃæÅé ù é¼ñÅ î¼ñÅ ç¶ CE,@@@ Ãհ¶Áð ÇÕñ¯îÆàð ç¶ Ü³×ñ Çò¼Ú ñ¼ÇíÁÅ å» À°µæ¶ îËù î¶ðÆ Õðé±ñ Çò¼Ú æ¯ó·Æ ìÔ°å ÇüÖÆ å¶ñ×È Õ³î ÁÅÂÆÍ À°é·» ܳ×ñ» Çò¼Ú Ú¶Úȳ éÅîÕ ÁÅÇçòÅÃÆ ðÇÔ³ç¶ Ôé, À°é·» éÅñ À°é·» çÆ ÷°ìÅé Çò¼Ú ×¼ñ ÕðÕ¶ À°é·» 寺 îçç ñÂÆ Áå¶ î¹¼Ö-î³åðÆ Ãî¶å ê³Ü ÜÇäÁ» çÆÁ» ñÅô» ÚÅçð» Çò¼Ú êËÕ ÕðòÅ Õ¶ ÔËñÆÕËêàð ðÅÔƺ Õðé±ñ ÔËâÕòÅàð ò¼ñ ðòÅéÅ Õð Çç¼åÆÁ»Í ë¯é HCCBIDAA@@


04 Ú½èðÆ ךðÏÚÊ Ă‡ĂƒÂ§Ă˜ ĂƒĂˆĂš ĂƒĂ˛Ă°Ă—Ă˛Ă…Ăƒ

13 January, 2017

à ð¹â¯ ĂƒĂ°Ă•Ă…Ă° êÇÔùœ ĂƒĂ…Ăą Ï°ÇÊà ÅçÆ ãÚœ À°¾üœ ê¹ðÆ üð¡ Ă–Ă°Ăš ÊÔƺ Ă•Ă° ĂƒĂ•Ă†

úà òÅ : ÍËâðù ĂŹĂœĂ  ÇÊלÔÏÅÊ çÅ ͂ ÔË ÇÕ àð¹â¯ ĂƒĂ°Ă•Ă…Ă° êÇÔùœ ĂƒĂ…Ăą Ï°ÇÊà ÅçÆ ãÚœ À°¾üœ ê¹ðÆ üð¡ Ă–Ă°Ăš ÊÔƺ Ă•Ă° ĂƒĂ•Ă†Â˘ êÅðùÆÎ˺àðÆ ĂŹĂœĂ  Ă Ă…Ă‡ĂŤĂƒ ò¾ù¯º ÕÆüœ Ă—Ă‚Âś Êòœº Çòôùœôä Çò¾Ú à ÅÇÖà Å Ç×à Å ÔË ÇÕ úàòÅ ò¾ù¯º Ï°ÇÊà ÅçÆ ãÚœ ĂƒĂŹÂ§Ă¨Ă† ÕÆüÅ ĂœĂ…Ă¤ òÅùÅ ÇÊòœô ĂƒĂ…Ăą çœ êÇÔùœ à ¾è Çò¾Ú ê¹ðÅ ÊÔƺ Ô¯ ĂƒĂ‡Ă•Ă Ă… ĂĽÂś Ă‡Ă‚Ăƒ ×¾ù çÆ ê¹ðÆ ĂƒÂ§Ă­Ă…Ă˛ĂŠĂ… ÔË ÇÕ ÇÂÔ ÖðÚÅ ĂƒĂ…Ăą B@AG-AH Çò¾Ú ê¹ðÅ ÕÆüÅ ĂœĂ…Ă˛ÂśĂ—Ă…Â˘ ĂŞĂ° ĂŹĂœĂ  Ă Ă…Ă‡ĂŤĂƒ çÅ ͂ ÔË ÇÕ Ă‡Ă‚Ăƒ ü𡝠çÆ çœð Õ¯ÂÆ Êòƺ ×¾ù ÊÔƺ ÔË¢ êÇÔù òÆ Ï°ÇÊà ÅçÆ ãÚœ À°¾üœ ĂƒĂ°Ă•Ă…Ă° ò¾ù¯º ÕÆüœ ĂœĂ…Ă¤ òÅùœ Öðڜ ĂƒĂŹÂ§Ă¨Ă† ĂƒĂ°Ă•Ă…Ă°Ă† ĂŻÂŻĂœĂŠĂ…Ă˛Âť çÆ Ă°ĂŤĂĽĂ…Ă° ξåÆ ÔÆ ðÇÔ§çÆ ðÔÆ ÔË¢ Çðê¯ðà Çò¾Ú à ÅÇÖà Å Ç×à Å ÇÕ ĂŹĂœĂ  Çò¾Ú ÇÂÔ ĂŻÂŻĂœĂŠĂ… òÆ Ă´Ă…ĂŽĂą ĂƒĂ† ÇÕ úàòÅ ò¾ù¯º Ï°ÇÊà ÅçÆ ãÚœ ùÂÆ ĂƒĂ°Ă•Ă…Ă° çœ Ôð ê¾èð Ăš B@AF-AG Çò¾Ú C.E ÇÏùÆà Ê âÅùð çœä çÆ ĂŻÂŻĂœĂŠĂ… ÏäÅÂÆ ×ÂÆ ĂƒĂ†Â˘ B@AE çÆà  Ú¯ä Çò¾Ú ÇùÏðù Ă‡Ă‚Ăƒ Ă´Ă°ĂĽ ĂŠĂ…Ăą Ă‡ĂœÂľĂĽÂś ĂƒĂŠ ÇÕ çœô çœ ξåœ ĂŞĂ‹ Ú°¾Õœ à ðÌÚÅðœ Ăš Ô°ùÅðÅ çœä ùÂÆ à ×ùœ çÔÅ՜ Çò¾Ú Ï°ÇÊà ÅçÆ ãÚœ Ăš ÎáϹü Ă•Ă°ĂŠ ùÂÆ ÕÂÆ ÇÏùÆà Ê âÅùð Ă–Ă°Ăš ÕÆüœ ĂœĂ…Ă¤Ă—ÂśÂ˘ ĂŹĂœĂ  Ă Ă…Ă‡ĂŤĂƒ çÅ ͂ ÔË ÇÕ B@AF-AG çœ êÇÔùœ à ¾è Çò¾Ú Ă Ă°ÂťĂƒĂŞÂŻĂ°Ă  ĂĽÂś Ă‡Ă‚ĂŠĂŤĂ°Ă…ĂƒĂ zÕÚð ÇòíÅם ò¾ù¯º ÍËâðù Ă Ă°ÂťĂƒĂŤĂ°Ăˇ Çò¾Ú ǾÕ ĂƒĂ…Ăą êÇÔù ÊÅù¯º A@@ ÇÎùÆà Ê âÅùð çÆ ÕÎÆ à ÅÂÆ¢

Parvasi Weekly, Toronto

åŸ× ùÅóœ-ùÅóÆà  Ăš ÍóÊ çÅ Õ³Î ĂœĂ…Ă°Ă† ðԜ×Å : ÎÕËùÎ ÎÅÇêà  Ăš à êùÅÂÆ ùÂÆ òËÏ ĂŤĂ…Ă°ĂŽ Ă‡ĂƒĂƒĂ ĂŽ @B ÍðòðÆ B@AG üŸÕ ֚ù¡Å

Ïð˺êà Ê/ĂƒĂĽĂŞĂ…Ăą ĂœÂ˝Ă”Ăą : ÕËʜâÅ çœ ÇÂÎÆ×zœôÊ Ă‡ĂƒĂƒĂ ĂŽ ÇòŸÚ êÇðòÅðÕ ÇÂÎÆ×zœôÊ ÊÆüÆ à ³çð Õ°Þ ÏçùÅà ÕÆüœ Ă—Ă‚Âś ÔÊ Ă‡ĂœĂƒ üÇÔü ĂŞÂśĂ°Ă‹ÂşĂ Ăƒ Ă ĂĽÂś ×ð˺â ĂŞÂśĂ°Ă‹ÂşĂ Ăƒ ùÂÆ à êùÅÂÆ Ă•Ă°ĂŠ çÅ Ă‡ĂƒĂƒĂ ĂŽ Ïçù ÇçŸüÅ Ç×à Å ÔËĂ? C ĂœĂŠĂ˛Ă°Ă† B@AG ĂĽÂŻÂş ÎÅÇêà  Ăš à êùÅÂÆ Ă•Ă°ĂŠĂ… ĂƒÂłĂ­Ă˛ ÔË Ă ĂĽÂś @B ÍðòðÆ B@AG üŸÕ òËÏ ĂŤĂ…Ă°ĂŽ Ă‡ĂƒĂƒĂ ĂŽ ֚ù¡ ðԜ×ÅĂ? I ĂœĂŠĂ˛Ă°Ă† Ăš à ËêùÆ՜ôÊ ĂŞĂ‹Ă•ÂśĂœ À°êùŸÏè Ô¯ ĂœĂ…Ă˛ÂśĂ—Ă…Ă? B ÍðòðÆ ĂĽÂŻÂş Õ°Þ Ççʝ ÏÅà ç âðÅà ՟Çãà Å ĂœĂ…Ă˛ÂśĂ—Ă… Ă ĂĽÂś ÇòíÅ× òù¯º A@@@@ ù¯Õ Ăš à êùÅÂÆ Ă•Ă°ĂŠ çÅ ĂƒÂźĂ§Ă… Ă­ÂśĂ‡ĂœĂ Ă… ĂœĂ…Ă˛ÂśĂ—Ă… Ă ĂĽÂś à ˳ùÆ՜ôÊ Çüà Åð 5Ă°Ă•Âś Ă­ÂśĂœĂ¤ ùÂÆ I@ Ççʝ çÅ ĂƒĂŽÂť ÇçŸüÅ ĂœĂ…Ă˛ÂśĂ—Ă…Ă? Ă‡ĂœĂŠÂˇÂť ù¯Õ Ăš B@AG çœ âðÅà ÇòŸÚ à êùÅÂÆ Ă•Ă°ĂŠ çÅ νÕÅ ÊÔƺ ÇÎùœ×Å À°Ô B@AH ÇòŸÚ çšÏÅðÅ à êùÅÂÆ Ă•Ă° ĂƒĂ•Ă¤Ă—ÂśĂ? ÕËʜâÅ çœ ÇÂÎÆ×zœôÊ, ôðÊÅðÌÆ Ă ĂĽÂś ÊÅ×ÇðÕüÅ γüðÆ ĂœÂˇÂ˝ĂŠ ÎÕËùÎ ĂŠÂś ÏÆüœ ÇçÊ ÇÂÕ Çòôœô ΚùÅÕÅü ç½ðÅÊ Ă§ÂźĂ‡ĂƒĂ Ă… ĂƒĂ† ÇÕ Çòà ÅÔ ĂŽĂ—Ă°ÂŻÂş Çòçœô ĂĽÂŻÂş êüÆ/êüÊÆ Ă ĂĽÂś ÇÊðíð ϟÇÚà  Ăš ĂƒĂŞÂťĂƒĂ° Ă•Ă°ĂŠ çÅ ĂƒĂŽÂť Ă˜ÂźĂ  Ă•Ă°ĂŠ ÇçŸüÅ Ç×à Å ÔË Ă ĂĽÂś à ËêùÆ՜ôÊ Ă‡ĂƒĂƒĂ ĂŽ ĂƒÂ˝Ă–Ă… ÕÆüÅ Ç×à Å ÔËĂ?

çÅ Õ³ÎÓ Ô¯òœ×Å Ă ĂĽÂś ĂŤĂ…Ă°ĂŽ à ÅÊùÅÂÆÊ Ă­Ă°Âś ĂœĂ…Ă¤Ă—ÂśĂ? γüðÆ ÎÕËùÎ ĂŠÂś ÇÂÔ òÆ ÇÕÔÅ ÇÕ À°Ê¡ çÅ γüðÅùÅ ĂŤĂƒĂ -Ă•ĂŽ-ĂŤĂƒĂ  ĂƒĂ°Ă˛ çœ à èÅð Ă“ĂĽÂś ճΠÕðçÅ ÔË Ă‡ĂœĂƒ Ă•Ă°Ă•Âś êÇÔù ĂĽÂŻÂş à êùÅÂÆ Ă•ÂśĂƒÂť Ăš ĂœĂąĂ§Ă† ÇÊϜóÊ ùÂÆ Õ³Î ĂœĂ…Ă°Ă† ÔËĂ? ĂƒĂŞÂťĂƒĂ° ÕÆüœ Ă—Ă‚Âś ÇòçœôÆ êüÆ/ êüÊÆ Ăš ÇÎùçÆ êðÎÅÊ˺à Ă°Ă‹ĂˇĂ†Ă˘Ă‹ÂşĂƒĂ† ĂĽÂŻÂş ç¯ ĂƒĂ…Ăą çÆ Õ³âÆôÊ Ă–ĂĽĂŽ Ă•Ă°ĂŠ çÅ à ËùÅÊ òÆ γüðÆ ÎÕËùÎ ĂŠÂś ν՜ Ă“ĂĽÂś ÕÆüÅĂ? Ô°ä ĂƒĂŞÂťĂƒĂ° ÕÆüœ êüÆ/êüÊÆ Ăš ù˺â Õðçœ ĂƒĂŽÂśÂş êŸÕÆ ÇÂÎÆ×zœôÊ ÇÎÇùà Å Õðœ×ÆĂ? ΚùÅÕÅü ç½ðÅÊ ĂœĂ§ÂŻÂş À°Ê¡ Ăš ꚟÇÛà Å Ç×à Å ÇÕ Ă‡Ă‚Ăƒ ĂŠĂ…Ăą åŸ× ùÅóœ Ă ĂĽÂś ùÅóÆà  çÅ üÇÔùÕÅ çšÏÅðÅ ĂĽÂť ÊÔƺ òŸè ĂœĂ…Ă˛ÂśĂ—Ă… ĂĽÂť À°Ê¡ à ÅÇÖà Å ÇÕ

À°Ê¡ ĂŠÂś ĂƒĂŞÂźĂ´Ă Ă•Ă†ĂĽĂ… ÇÕ êÇðòÅð (êüÆ/ êüÊÆ) Ăš ÕËʜâÅ ÇòŸÚ ÇÂ՟åœ Ă•Ă°ĂŠ ùÂÆ à ðáÆ çœ ÇÊêàÅðœ Ăš ùŸ×çœ ç¯ ĂƒĂ…ĂąÂť çœ ĂƒĂŽÂśÂş Ăš Ă˜Ă Ă… Ă•Âś ÇÂÕ ĂƒĂ…Ăą ÕÆüÅ ĂœĂ… ÇðÔÅ ÔË ĂŞĂ° ĂŽĂ‹Ă‡Ă°Ăœ çœ ĂƒĂ”Ă…Ă°Âś åŸ× ùÅóœ Ă ĂĽÂś ùÅóÆà  ÚÕΜ ĂŠĂ…Ăą ÕËʜâÅ ÇòŸÚ ĂŠĂ… òó ĂƒĂ•Ă¤, Ă‚ÂśĂƒ Ê°Õüœ çÅ òÆ Ă–Ă…Ăƒ ÇÖà Åù ðŸÇÖà Å ĂœĂ…Ă˛ÂśĂ—Ă…Ă? À°Ê¡ ÇÕÔÅ ÇÕ Ă Ă…ĂŽ Ă ĂĽÂś ĂƒÂ˝Ă–Âś Ă•ÂśĂƒÂť çœ dzüáÅð çÅ ĂƒĂŽÂť Ă˜ÂźĂ  Ă•Ă°ĂŠ ùÂÆ ÎÇÔÕΜ ÇòŸÚ Êò ĂƒĂ Ă…ĂŤ íðüÆ ÕÆüÅ Ç×à Å ÔËĂ? AE Ă§ĂƒÂłĂŹĂ° B@AF Ăš Êòƺ à ËêùÆ՜ôÊ Ç՟à ĂœĂ…Ă°Ă† Ă•Ă° ÇçŸüÆ ×ÂÆ ĂƒĂ†Ă? γüðÆ ÎÕËùÎ ĂŠÂś çÅà òÅ ÕÆüÅ ÔË ÇÕ Êòƺ à ËêùÆ՜ôÊ Ç՟à Ă ĂƒĂ…ĂŠ à ³×ðœáÆ ÇòŸÚ ÔË Ă‡ĂœĂƒ çÆ Îçç ĂŠĂ…Ăą ĂŤĂ…Ă°ĂŽ Ă­Ă°ĂŠĂ… Ó֟Ϝ ԟÌ

145 Clarence Street, Suite 29, Brampton, L6W 1T2 Visit us @www.savemax.ca

(MBA) Broker of Record

HIGH DEMAND AREA

ABSOLUTE GEM

19 Moorehead Cres

12531 Kennedy Rd

Open house- Sat & Sun - 2-4 pm

Open house- Sat & Sun - 1-4 pm

Kipling/Rathburn

Sandalwood/ Richvale/Kennedy

!!!!PREMIUM LOT!!!!

Kennedy Rd/Dougall Ave

Amazing Opportunity To Own<<3313 Sqft Of Residential And Commercial Space>> In Heart Of High Demand Area Of Strawberry Fields. Comes W/ Immaculately Kept 3 Bdrms And 3 W/Rms And Chef Delight Kitchen For Living. $949,000 END UNIT FREEHOLD TOWNHOUSE

30 Trailridge Dr

Open house- Sat & Sun - 1-4 pm

Open house- Sun - 1-4 pm

Williams Pkwy & Mississauga Rd

Welcome To Top Notch Neighborhood & Beautiful Prestige Executive Semi-Detached Home. !!!!Premium Lot!!!! 6 Months New Double Door Entry, Spacious Main Floor. Separate Living Room & Family Room. Upgraded Hardwood Floors. $734,900

Royal Orchard & Williamds Pkwy

Very Well Kept Detached All Brick Raised Bungalow With Finished Basement In A Desirable Neighbourhood. Spacious 2 Bedrooms Upstairs And Separate Entrance Through Garage. New Shingles (2 Weeks) And Laminate Flooring $499,999

AsIN hr Price nUM Beat krWgy[

Open House Sat & Sun - 1-4 pm

DESIRABLE NEIGHBOURHOOD

34 Vezna Cres

Immaculate Home

James Potter/Queen Streeet

Immaculate Detached Home 2 Yrs Old Double Car Garage,Double Door Entry. Main Floor 9' Ceiling Combined Living And Dining And Separate Family Room With Hardwood Floor. Upgraded Kitchen With S/S Appliances, Island, Back-Splash. $919,900 PRIME LOCATION!

78 Giraffe Ave

28 Kincaid Crt

Open House- Sat & Sun - 1-4 pm

Open house- Sat & Sun - 1-4 pm

Peter Robertson/ Sunny Meadow

Stunning 3 B/R, End Unit Freehold Town-House In High Demand Neighborhood. Walking Distance To Brampton Civic Hospital, Close To Shopping/Schools. Good Size Living & Dinning room. Redone Kitchen with Break fast area. $544,900

HD Box ijhVf ik kdy vI bMd nhIN huMdf, qusIN 1000 qoN Aupr HD cYnl dyK swkdy ho

vI provid nY l ek Dc

55 Desi Channels

y hW rd

Unique One Of A Kind Contemporary Home Absolute Gem On The Street, Newly In Prestigious Village. Incredible Value In Renovated Detach Dbl Car Garage Home Thorncrest. 4 Large Bedrooms Each With With Absolute Show Stopper.Features Like Own En Suite. Boast Upgrade Galore Main Flr Boast With Formal Living/Dining Including Magnificent Eat In Kitchen, With Pot Lights Brand New Kitchen With Professionally Finished 7252172 Bsmt. $2,575,000 Quartz Counter. $979,900

(Hindi, Punjabi, Pakistani)

200 English Channels

Kennedy/Sandalwood

Welcome To The Meticulous Top To Bottom Fully Renovated House At Prime Location! This 3 Level Townhome Boasts Of Brand New Upgraded Kitchen & Washrooms. Main Floor Living & Dining Room With High Quality Laminate,Open Concept Kitchen $449,000

No intended to solicit buyers and sellers already under contract. * Some conditions apply( 2.5 % extra for the co-operating broker) ** No Purchase Necessary. Contest ends at 11:59: 59 pm E.S.T on Tuesday, March 31, 2015. Enter online at www. savemax.ca. Main in entry also available, and persons who successfully enters a firm Sales Purchase Agreement either for buying and selling any property through one of our Save Max Broker/Agents are automatically entered. Limit of one entry per person. Two(2) Grand Prize to be won consisting of a 2014 Hyundai Elantra. Approximate retail value : $21,000 and 2014 Hyundai Accent, Approx retail value $ 18, 751. Correct answer to mathematical skill-testing question required. Contest winner is responsible to pay applicable federal HST/GST and Licensing Fees upon receipt of the Grand Prize. In an approximate amount of $2,800 for Hyundai Elantra and $2500 for Accent. Odds of winning depend on the number of eligible entries received. For full contest rules, entry and eligibility requirements, visit www.savemax.ca. Not intended to solicit the buyers and Sellers already under contract with any other Realtor or Real Estate Broker. *** Actual Car may differ than shown in Picture. Total Sales Volume and number of transactions by Save Max Real Estate Brokerage from April 2010- Dec 2014 Where Save Max acted as a Listing Brokerage or Co-operative Brokerage.

F GTA

SERVING ALL O

%5$03721

3DUDPMLW'HRO&(// ZZZSDUDPMLWGHROFRP

416.846.6360

We ship to North America, Montreal & British Columbia

ICE FRIENDLY SERV

<RXUQHLJKERUKRRGEURNHU&DOO3DUDPMLW'HRO%URNHU %52.(5

(PDLOSGHRO#\DKRRFD

)RUWRSGROODUVIDVWVDOH&DOO3DUDPMLW'HRO 6HOO\RXU3URSHUW\LQGD\VJXDUDQWHHG 1HZOLVWLQJVXUJHQWO\QHHGHGLQ\RXUDUHD /RZORZFRPPLVVLRQSDFNDJHVDYDLODEOH 4XDOLILHGEX\HUVZDLWLQJ

SAKURA

/($'(565($/7</7'%52.(5$*(

7HO

1DVKXD'ULYH8QLW 0LVVLVVDXJD21/99

&DOO'HRODQG6WDUW3DFNLQJ

)DWKHU7RELQ7RUEUDPEKXTK,Y',DI E<]U8PDT\YIV/U8PGI],W<Y] ]EOVWRU,*UPIVWUE<]U8PS,V H,QV8WKIU]Y8]3ORUE<]U8PE\VP<1W O,JODSIUWP<1WV\SU\WH\QWU<1V ]YIV/U8P MODEL: U2 II NVWPP\ w â&#x20AC;˘ Teflon-coated non-stick fan blades.

*RUHZD\'UY\VWY8]PIOLYZF EKXTK,Y',DIFOLUKIN0S,$8WU LHO\NW5RLQNVUY,VV/RSLMZ4\N0LS$8WU W<EORWV<O3RQDILGLUS\DUN,T\M)G\ KQEKXTK,*ZWU<1WKMIU]IOUTR1 YZ'DIPGQPK,Q\G\EKXTK,*ZWU<1W

Special Offer on U2 II W in White Color

7252172

7252172

0,66,66$8*$

7252172

6LJQDO+LOO$YHEKXTK,V/IQGIU P2NIIVW,OM/DISRLM/WDI3DI3V EKXTK,Y',DIFOLUKIU\VWRU<1WDT\ E<1NWKIO]IOU)TR1YZ' U\QRY\V/QT\.ULFDIK<LHZNWUZOO\YO LV/S]RUMU8UG\.[OH,DI(

6HQWLQHO0XUUD\5RVVEKXTK,VRK[I E<]U8PDT\YIV/U8PGI],W<F]VWRU,*U LH0Y<VWP<1WOH,EKXTK,Y',DIP2NIOJ%J VXN\DU3XZWH\U,DIJUI$81]3ORU V<SU\WDSIUWP<1WLMVLYZFEKXTVIU,D) DSJ5\]M/N,T,DIKQKIU]Y8]3ORUDILG

:LQVWRQ&KXUFKLOO%OYGEKXTK, Y',DIFOLUKILH0],DQU\VWRU<1WV<O OH,K<KIH,WU\3,NORN\V/QDIO\ GXDIO\*UDT\LEMQVEKXTK,*ZW U<1WQ\WS5R3,WVOIQITR1 YZ'ORN)OH,LVW)

3DSH$YHEKXTK,Y',DIFOGI N\3<L3Q,V/]E\VP<1WS\W,(DT\ SIULN0JEKXTK,*ZWU<1W]IOU U<1WOJ%J]IOUKIH,]URGILEZO 

+$0,/721

+$0,/721

1,$*$5$)$//6

&$0%5,'*(

(DVW/XSLQEKXTK,YZ',DIDT\ VI3VX4UIE<]U8PDT\YIV/U8PGI ],W<F]E0JO(3XZO,DS]\W]*U V/LKUG\VIU,D)VK8OT)G\LYZFNIUK<

%DUWRQ7DOERWEKXTK,Y',DIE<]U8P DT\  YIV/U8P GI ],W<F] E0JO(  LH0Y\VWU)OH,Y',DIP2NILHVVP\1VIUI *U]IOU$ZT\LNUIH\T\LGZTIK<VIU\ *ULYZFKIU]Y8]3ORUDT\DSJ5\]\]*U

/XQG\¡V/DQHQIH,JUI3IOMLY.\ 3IOMG\LEONXOQ\9\KIH,WU\3,N ORN\V/QQY,1U\QRY\W]U83LNFQ YIV/U8P3ORUDT\N0'IEKXTVIU\]IOU G,D)DSJ5\L]0JN,T,D)KQ

7ULFR'U2OG1HZEXU\EKXTK,VRK[I E<]U8PDT\YIV/U8PGIPR]UQDT\ ],W<F]]EOVWRU,*UL3Q,V/]*UDT\ L3Q,V/]E\VP<1WVIU,D)VK8OT)G\Q\9\ KIH,Y\DT\LP0WG,G8U,T\kK< LH0Y\VW)OH,Y',DIP2NIK<

7252172

7252172

1R 3KRWR $YDLODEOH

ĂŹĂ°Ă&#x2039;ºêà Ê : Ă&#x2021;ĂŽĂ&#x201D;ĂŠĂĽĂ&#x2020;, à ä̞Ă&#x2022;, Ă&#x2021;Ă&#x201A;ĂŽĂ&#x2026;ÊçĂ&#x2026;Ă°, Ă&#x20AC;šĂ&#x2DC;Âś Ă&#x192;ĂŽĂ&#x2026;Ă&#x153; Ă&#x192;ϘĂ&#x2022;, ĂŞÂżĂ&#x153;Ă&#x2026;ĂŹ Ă Ă&#x2020;Ă&#x161;ðá ĂŻĂ&#x2C6;ĂŠĂ&#x2020;Ă ĂŠ Ă ĂĽÂś Ă&#x2022;Ă&#x2021;ĂŽĂ&#x20AC;Ă&#x2C6;Ă&#x2021;ĂŠĂ&#x192;Ă  ĂŞĂ&#x2026;Ă°Ă Ă&#x2020; ĂŞÂżĂ&#x153;Ă&#x2026;ĂŹ çœ òžĂ&#x2013;â&#x20AC;&#x2018;òžĂ&#x2013; Ă Ă&#x201D;šĂ&#x2021;çà  Ă&#x201C;ĂĽÂś Ă&#x192;ϘĂ&#x2026; Ă&#x2021;ĂŠĂ­Ă&#x2026;Ă&#x20AC;šä òĂ&#x2026;ùœ Ă&#x161;½èðĂ&#x2020; Ă&#x2014;šðÏĂ&#x161;ĂŠ Ă&#x2021;Ă&#x192;§Ă&#x2DC; Ă&#x192;Ă&#x2C6;Ă&#x161; ĂŠĂ&#x201D;Ă&#x2020;Âş Ă°Ă&#x201D;ÂśĂ? Ă&#x20AC;šĂ&#x201D; Ă Ă&#x2026;êäĂ&#x2020; Ă&#x192;§Ă&#x192;Ă&#x2026;Ă°Ă&#x2022; ĂŻĂ&#x2026;ĂĽĂ°Ă&#x2026; ĂŞĂ&#x2C6;Ă°Ă&#x2020; Ă&#x2022;Ă°Ă&#x2022;Âś G Ă&#x153;ÊòðĂ&#x2020; B@ AG Ăš Ă&#x2021;Ă&#x201A;Ă&#x192; ĂŤĂ&#x2026;ĂŠĂ&#x2020; Ă&#x192;§Ă&#x192;Ă&#x2026;Ă° Ăš Ă ĂąĂ&#x2021;òçĂ&#x2026; Ă&#x2022;Ă&#x2021;Ă&#x201D; Ă&#x2014;Ă&#x201A;ÂśĂ? Ă&#x2021;ê¿â Ă&#x192;Ă&#x2C6;Ă&#x192;Âť Ă&#x2021;áù¡Ă&#x2026; Ă&#x201D;šĂ&#x2021;Ă´Ă Ă&#x2026;ðêšð Ă&#x2021;òĂ&#x161; Ă&#x153;ĂŠĂŽÂś Ă&#x161;½èðĂ&#x2020; Ă&#x192;Ă&#x2026;Ă&#x2021;Ă&#x201D;ĂŹ Ă&#x2021;ĂŞĂ&#x203A;ùœ Ă&#x2022;Ă&#x2026;ĂŤĂ&#x2020; Ă&#x192;Μº ĂĽÂŻÂş Ă Ă&#x2026;êäœ ĂŞĂ&#x2021;ðòĂ&#x2026;Ă° Ă&#x192;Μü Ă&#x2022;Ă&#x2039;ʜâĂ&#x2026; Ă&#x2021;òĂ&#x161; Ă°Ă&#x2021;Ă&#x201D; Ă°Ă&#x201D;Âś Ă&#x192;ĂŠĂ? Ă&#x192;òðĂ&#x2014;Ă&#x2020; Ă&#x161;½èðĂ&#x2020; Ă&#x2014;šðÏĂ&#x161;ĂŠ Ă&#x2021;Ă&#x192;§Ă&#x2DC; Ă&#x192;Ă&#x2C6;Ă&#x161; çĂ&#x2020; Ă&#x2021;ĂŽzĂĽĂ&#x2022; çœĂ&#x201D; ĂĽÂś à §Ă&#x2021;ĂĽĂŽ çðôÊ Ă ĂĽÂś Ă&#x192;Ă&#x192;Ă&#x2022;Ă&#x2026;Ă° ĂŹĂ°Ă&#x2039;ºêàÊ ´Ă&#x2020;ĂŽÂŻĂ ÂŻĂ°Ă&#x2020;Ă ĂŽ Ă Ă&#x2039;ºâ Ă&#x2021;òĂ&#x153;Ă&#x2020;àœôÊ Ă&#x192;Ă&#x2039;ºàð Ă&#x2021;òĂ&#x2013;Âś AD Ă&#x153;ÊòðĂ&#x2020; B@AG Ă&#x2021;çÊ Ă´Ă&#x2021;ʞĂ&#x161;ðòĂ&#x2026;Ă° Ăš Ă&#x192;òœðœ I.@@ òĂ&#x153;Âś ĂĽÂŻÂş A@.C@ òĂ&#x153;Âś üžĂ&#x2022; Ă&#x2022;Ă&#x2020;ĂĽĂ&#x2026; Ă&#x153;Ă&#x2026;òœĂ&#x2014;Ă&#x2026;Ă? Ă&#x2021;Ă&#x201A;Ă&#x192; Ă&#x20AC;šêð§ü AA.C@ òĂ&#x153;Âś ĂĽÂŻÂş A.C@ òĂ&#x153;Âś üžĂ&#x2022; úÊàĂ&#x2026;Ă°Ă&#x2020;Ăş Ă&#x2013;Ă&#x2026;ĂąĂ&#x192;Ă&#x2026; çðÏĂ&#x2026;Ă° Ă&#x2021;âĂ&#x2022;Ă&#x192;Ă&#x2020; ð¯â Ă&#x2014;šðĂ&#x2C6;Ă&#x2DC;Ă° Ă&#x2021;òĂ&#x2013;Âś Ă&#x20AC;šĂ&#x201D;ĂŠÂť ĂŠĂ&#x2021;ĂŽĂĽ ðžĂ&#x2013;Âś Ă&#x192;zĂ&#x2020; Ă Ă&#x2013;¿â ĂŞĂ&#x2026;ĂĄ Ă&#x192;Ă&#x2026;Ă&#x2021;Ă&#x201D;ĂŹ çĂ&#x2026; Ă­ÂŻĂ&#x2014; Ă ĂĽÂś à §Ă&#x2021;ĂĽĂŽ à ðçĂ&#x2026;Ă&#x192; Ă&#x201D;¯òœĂ&#x2014;Ă&#x2020;Ă? ĂŞĂ&#x2021;ðòĂ&#x2026;Ă° ĂŠĂ&#x2026;Ăą 皞Ă&#x2013; çĂ&#x2026; ĂŞzĂ&#x2014;Ă Ă&#x2026;òĂ&#x2026; Ă&#x2022;Ă°ĂŠ ĂąĂ&#x201A;Ă&#x2020; ÊòçĂ&#x2020;ĂŞ Ă&#x2021;Ă&#x192;§Ă&#x2DC; Ă&#x192;Ă&#x2C6;Ă&#x161; ĂŠĂ&#x2026;Ăą DAFâ&#x20AC;&#x2018;HHAâ&#x20AC;&#x2018;HGCF Ă&#x201C;ĂĽÂś Ă&#x192;§êðĂ&#x2022; Ă&#x2022;Ă&#x2020;ĂĽĂ&#x2026; Ă&#x153;Ă&#x2026; Ă&#x192;Ă&#x2022;çĂ&#x2026; ĂžĂ?

iksy hor nUM kwl krn qoN pihlW swnUM kwl kro[

2 SEPARATE BSMNT APARTMENT

As IN H

ONE OF A KIND

75 Thorncrest Rd

Ă&#x192;Ă&#x192;Ă&#x2022;Ă&#x2026;Ă° ĂĽÂś à §Ă&#x2021;ĂĽĂŽ à ðçĂ&#x2026;Ă&#x192; AD Ă&#x153;ÊòðĂ&#x2020; Ăš

IPTV BOX

905-216-7800 MILTON OFFICE 289-428-1000

BRAMPTON OFFICE

Raman Dua

Ă&#x153;Ă&#x2026;Ă ĂąĂ&#x192;Ă&#x2026;áĂ&#x2020; ʟÌä ĂąĂ&#x201A;Ă&#x2020; Ă&#x20AC;°Ê¡ çœ Ă&#x2021;âêĂ&#x2026;Ă°Ă ĂŽĂ&#x2039;ºà Ă&#x2022;ÂŻĂą Ă&#x161;ÂŻĂ&#x2013;Âś Ă&#x192;Ă&#x2026;èÊ Ă&#x201D;ĂŠ Ă&#x2021;Ă&#x153;Ê¡ ĂŠĂ&#x2026;Ăą Ă&#x2021;Ă&#x201A;ĂŽĂ&#x2020;Ă&#x2014;zœôÊ ĂąĂ&#x201A;Ă&#x2020; Ă&#x153;Ă&#x2026;Ă ĂąĂ&#x2020; Ă&#x2021;òà Ă&#x2026;Ă&#x201D; Ă&#x2022;Ă°ĂŠ òĂ&#x2026;ùœ ĂĄÂźĂ&#x2014; ĂąĂ&#x2026;óœ Ă ĂĽÂś ĂąĂ&#x2026;ĂłĂ&#x2020;Ă Âť Ăš ÍóÊ çĂ&#x2026; Ă&#x2022;³Î Ă&#x153;Ă&#x2026;Ă°Ă&#x2020; Ă°ÂźĂ&#x2021;Ă&#x2013;Ă Ă&#x2026; Ă&#x153;Ă&#x2026;òœĂ&#x2014;Ă&#x2026;Ă? ĂŽĂ&#x2026;Ă&#x2021;ĂŞĂ Âť ĂŠĂ&#x2026;Ăą Ă&#x2022;Ă&#x2039;ʜâĂ&#x2026; çĂ&#x2020; ĂŞÂźĂ&#x2022;Ă&#x2020; Ă&#x2021;Ă&#x201A;ĂŽĂ&#x2020;Ă&#x2014;zœôÊ ĂąĂ&#x201A;Ă&#x2020; ĂŹÂźĂ&#x2021;Ă&#x161;Ă Âť çĂ&#x2020; Ă&#x20AC;°Îð AI ĂĽÂŻÂş òèĂ&#x2026; Ă&#x2022;Âś BB Ă&#x192;Ă&#x2026;Ăą Ă&#x2022;Ă°ĂŠ çœ Ă&#x161;¯ä òĂ&#x2026;à çœ ĂŹĂ&#x2026;Ă°Âś Ă&#x192;òĂ&#x2026;Ăą çĂ&#x2026; Ă&#x153;òĂ&#x2026;ĂŹ Ă&#x2021;ç³Ă&#x2021;çà  γüðĂ&#x2020; ĂŠÂś Ă Ă&#x2026;Ă&#x2021;Ă&#x2013;Ă Ă&#x2026; Ă&#x2021;Ă&#x2022; Ă&#x2022;°Ă&#x17E; ĂŽĂ&#x201D;Ă&#x2020;Ă&#x2021;ĂŠĂ Âť Ă&#x2021;òŸĂ&#x161; Ă&#x192;Ă&#x2026;Ă°Ă&#x2020; Ă&#x2022;Ă&#x2026;ðòĂ&#x2026;Ă&#x201A;Ă&#x2020; ΚĂ&#x2022;³Îù Ă&#x201D;ÂŻ Ă&#x153;Ă&#x2026;òœĂ&#x2014;Ă&#x2020;Ă? êœðĂ&#x2039;ºàĂ&#x192; Ă&#x2022;ĂąĂ&#x2026;Ă&#x192; ĂŹĂ&#x2026;Ă°Âś ĂŹÂŻĂąĂ&#x2021;çà  γüðĂ&#x2020; ĂŠÂś çŸĂ&#x2021;Ă&#x192;Ă Ă&#x2026; Ă&#x2021;Ă&#x2022; Ă&#x2021;ùÏðù ĂŞĂ&#x2026;Ă°Ă Ă&#x2020; çĂ&#x2020; Ă&#x192;Ă°Ă&#x2022;Ă&#x2026;Ă° Ă Ă&#x2026;Ă&#x20AC;°ºçœ Ă&#x192;Ă&#x2026;Ă°Âś Ă&#x20AC;°Ê¡ ĂŠÂś à ðáĂ&#x2020;Ă Âť çĂ&#x2020; Ă&#x2021;Ă&#x2014;äüĂ&#x2020; E@@@ ĂĽÂŻÂş òèĂ&#x2026; Ă&#x2022;Âś A@@@@ Ă&#x2022;Ă° Ă&#x2021;çŸüĂ&#x2020; Ă&#x192;Ă&#x2020; Ă ĂĽÂś Ă&#x2021;Ă&#x201A;Ă&#x192; Ă&#x192;Ă&#x2026;Ăą Ă&#x2021;Ă&#x192;Ă&#x192;Ă ĂŽ Ă Ă&#x192;Ă&#x2026;ĂŠ Ă&#x2022;Ă&#x2020;ĂĽĂ&#x2026; Ă&#x2021;Ă&#x2014;Ă Ă&#x2026; Ă&#x201D;Ă&#x2039;Ă? A@ Ă&#x192;Ă&#x2026;ù çĂ&#x2020; Ă&#x2021;ĂŽĂ Ă&#x2026;ç òĂ&#x2026;ùœ Ă&#x192;šêð òĂ&#x2020;áĂ&#x2026; çĂ&#x2020; Ă&#x20AC;°Ê¡ íðòĂ&#x2020;Âş Ă´ĂąĂ&#x2026;Ă&#x2DC;Ă&#x2026; Ă&#x2022;Ă&#x2020;ĂĽĂ&#x2020; Ă ĂĽÂś Ă&#x2021;Ă&#x2022;Ă&#x201D;Ă&#x2026; Ă&#x2021;Ă&#x2022; Ă&#x201A;ÂśĂ&#x192; ĂŠĂ&#x2026;Ăą ĂŹĂ&#x201D;°ü Ă&#x192;Ă&#x2026;Ă°Âś ĂŞĂ&#x2021;ðòĂ&#x2026;Ă°Âť Ăš Ă&#x2021;Ă&#x201A;Ă&#x2022;Ÿåœ Ă°Ă&#x2021;Ă&#x201D;ä Ă&#x2021;òŸĂ&#x161; Îçç Ă&#x2021;ĂŽĂą Ă°Ă&#x201D;Ă&#x2020; Ă&#x201D;Ă&#x2039;Ă? Ă&#x153;篺 Ă&#x20AC;°Ê¡ Ăš Ă&#x2021;Ă&#x2022;Ă&#x201D;Ă&#x2026; Ă&#x2021;Ă&#x2014;Ă Ă&#x2026; Ă&#x2021;Ă&#x2022; Ă&#x161;¯ä Ă&#x192;Μº Ă&#x2021;ùÏðù ĂŞĂ&#x2026;Ă°Ă Ă&#x2020; çœ Ă&#x2022;°Ă&#x17E; Ă&#x20AC;°ÎĂ&#x2020;çòĂ&#x2026;Ă° Ă&#x192;šêð òĂ&#x2020;áĂ&#x2026; çĂ&#x2020; Ă Ă&#x2026;ù¯Ă&#x161;ĂŠĂ&#x2026; Ă&#x2022;ðçœ Ă&#x192;ĂŠ ĂĽÂť Ă&#x20AC;°Ê¡ Ă Ă&#x2026;Ă&#x2021;Ă&#x2013;Ă Ă&#x2026; Ă&#x2021;Ă&#x2022; Ă&#x2022;°Ă&#x17E; Ă&#x20AC;°ÎĂ&#x2020;çòĂ&#x2026;Ă°Âť ĂŠÂś Ă Ă&#x2026;ù¯Ă&#x161;ĂŠĂ&#x2026; Ă&#x2022;Ă&#x2020;ĂĽĂ&#x2020; Ă&#x201D;¯òœĂ&#x2014;Ă&#x2020; ĂŞĂ° Ă&#x2021;ùÏðù ĂŞĂ&#x2026;Ă°Ă Ă&#x2020; ĂŠÂś Ă Ă&#x2021;Ă&#x153;Ă&#x201D;Ă&#x2026; ĂŠĂ&#x201D;Ă&#x2020;Âş Ă&#x2022;Ă&#x2020;ĂĽĂ&#x2026; Ă ĂĽÂś ĂŠĂ&#x2026; Ă&#x201D;Ă&#x2020; Ă&#x20AC;°Ă&#x201D; Ă Ă&#x2026;ĂŞ Ă&#x192;šêð òĂ&#x2020;áĂ&#x2026; çœ Ă&#x20AC;°ùà Ă&#x201D;ĂŠĂ? Ă&#x192;ÂŻ, Ă&#x2022;Ă&#x2039;ʜâĂ&#x2026; çĂ&#x2020; Ă&#x192;šêð òĂ&#x2020;áĂ&#x2026; ĂŠĂ&#x2020;ĂĽĂ&#x2020; Ă&#x153;Ă&#x2026;Ă°Ă&#x2020; Ă°Ă&#x201D;ÂśĂ&#x2014;Ă&#x2020;Ă?

DIMENSION: 29-3/4â&#x20AC;? W x 25â&#x20AC;? D x 6â&#x20AC;?/7â&#x20AC;? H VOLTAGE: 120 V 60Hz ROTATION: Twin Motors HORIZONTAL DUCTING: 3-1/8â&#x20AC;? x 10â&#x20AC;? VERTICAL DUCTING: 6â&#x20AC;? Diameter REVOLUTIONS: 1700 RPM WIND EXHAUST: 520-680 CFM

Special $

Reg. $589

â&#x20AC;˘ Rear oil collectors, grease-free inner parts, Patented twin oil trapping cones with filters, Ultra-quiet operation (58 dBA). â&#x20AC;˘ Front steam baffle, Each blower is controlled independently, Smoke and grease baffler, six vents. â&#x20AC;˘ One year labour and parts warranty, Lifetime Warranty on motor.

499

3DQQDKLOOGULYH%UDPSWRQ/3<

R747 II W MODEL: R-747 DIMENSION: 29â&#x20AC;? W x 23â&#x20AC;? D x 6â&#x20AC;? H .HHOH)LQFK<RUN8EKX TK,Y',DI VOLTAGE: 120 VE< 60Hz ]U8PDT\YIV/pUe ial P, 8Pc GIV\ S DUCTING: 3-1/8â&#x20AC;? x 10â&#x20AC;? ],W<F]]EOVWRU,*U;R $ N VERTICAL: 6â&#x20AC;? Diameter ;8Q,YULVW,W,>W,>V,DT\ VEY\G\ REVOLUTIONS: 1700 RPM $ 9\LH0Y\VCFM WP<1WOH,Y',DIP2NReg. I WIND EXHAUST: Q\350-680 429

Patented Grease 2SHQLQJ6RRQWKORFDWLRQ Trapping Design & Filters $LUSRUWDQG/DFRVWHGU%UDPSWRQ :DQOHVV4XHHQ0D

E<]U8PDT\Y ],W<F]]EOVWRU, Extract 85% of the WL3Q, grease in theS,VLHQV8 air, U\WH\QWU<1VVIU before the fumes enter the interior V\ ofSthe range hood. A layer of tin aluminumY8filter ]3ORUVN8OSI prevents grease and oil from dripping. Easy to wash and inexpensive to replace.

369

R727W

1R 3KRWR $YDLODEOH

%5$03721

1R 3KRWR $YDLODEOH

%5$17217

Model: R727W Dimension: 29â&#x20AC;? W x 22â&#x20AC;? D x 6â&#x20AC;? H Voltage: 120V 60Hz Vertical Ducting: 6â&#x20AC;? Diameter Revolutions: 1700 RPM Wind Exhaust: 380-580 CFM

<RQJH)LQFKEU<1]Q,$8EKXTK, Y',DIE<]U8PDT\YIV/U8PGI N)]RWI$8QKI$8VEKXTK,*ZWN,PTT\ ;8Q,WLYNI$8K<3,1FVEY\V/ILS0J JURVU,VWRUU\VWRU<1WDT\KRUVK8OT) G\Q\9\3XZWLVLO0JK<

:DQOHVV0FODXJKOLQEKXTK,VRK[I E<]U8P(SQOI3WL3LQV/] E\VP<1WGIEU<1]Q,$8OJ%J VXN\DU3XZWGI],W<F]]EOVWRU,*U ]EO]RUH\QWU,LHVVP\1N0VWUZNV/Q GIN0PFOLUKIK<KIH,L]P)]H\U,DI

25,//,$

7252172

%5$03721 9$8*+$1

$LUSRUW+XPEHU:HVWEKXTK, Y',DIV)%V0%IOQIOUZL.DI E<]U8PDT\YIV/U8PGIV\P,],W<F] ]EOVWRU,*U(SQN0V\SWEKXT YZ],E\VP<1WKIH,],P)]H\U,DIK<

+LJKZD\EKXTK,Y',DI H\N9OIW$XZT\EL[DIE<]U8PDT\ YIV/U8PGI],W<F]3XZO,DSJ5\]\]*U VXN\DU3XZW*UDT\ VXN\DU3XZWDIWRJUIM

%DVV3UR0LOOV'U1EKXTK,Y',DI P2NIDIS[ILEMQVV/XU8NUQGIYRKQ P,OV/ILS0JV<1WUG\D0GUEKXTK,*ZW U<1WTR1$X:SUPK,Q\G,V<O 

Reg. $399

+XURQWDULR%XUQKDPWKRUSHEKX TK, Product New Y',DIE<]U8PDT\YIV/U8PGIN)]R The DSIUWP<1WVIU\N)]RLYZFO\P,Q<Introducing W JU\QIH,WNI$8QWUWISVW\ Q O< V VW,O ial SpeVc DSOIH,QV< VIU,D)VK8OT)G\Q\9\

699

7KH*RUH5G&DVWOHPRUHEKXTK, Y',DIE<]U8PDT\YIV/U8PGI V\P,],W<F]]EOVWRU,*U VXN\DU3XZWLYZFEL[DISUR3<V/QO, L3Q,V/]E\VP<1WNUI$8QP2OL]0J

Super Bidet

YT 138

Teflon-Coated Jet Turbine Vaine.

1/4 HP High Efficiency Motor

Powerful suction with non-stick surface.

Exhausts of 680 CFM of air from cooking area

A620

Special $99

Great for people like...

Elderly, disabled and over-weight individuals, persons suffering from anal diseases, pregnant women, busy YT 188 office workers, people who drive long distances. 'HUU\5G([ZRRGEKXTK,Y',DI E<]U8PDT\YIV/U8PGIN)]R]EO VWRU,WI$8QKI$8V3XZO,DSJ5\]]LNFQ JU\QIH,WNI$8QWUWISQY)S<1WN,TI :$7(5/22 VIU\*ULYZFQY\13ORUL3Q,V/]E\VP<1W

6W&ODLU$YH:EKXTK,YZ',D DT\LEM,ORN\V/QT\EKXTK,Y',DI LUKILEMQVVIU,D)VK8 OT)G\QM Special EKXTK,*ZWU<1WLVU3DT $ S5T,PK,QITR1Y,YZ'LHV LHOIN\LYZFLHKLHNZOIK,S,MIVW

899

Reg. $1899

Reg. 1099 $

Slow-Motion Closing

*XLOGZRRG&UHV.LQJVWRQ5GEKXTK, &ROERUQH6W:EKXTK,Y',DIP2NI Y',DIE<]U8PDT\YIV/U8PGI DIS[ILEMQVV/XU8NUQGI ],W<F]N)]RDSIUWP<1W]EOJUIM NPUV/,DOS5ISUW,;8Q,WDT\ EKXTK,*ZWLPO[YIOIV/IQGIUE0JO( DSIUWP<1WEKXTK,LEM/,VW5,W L3Q,V/]E\VP<1WDT\V<SU\WH\QWU<1V TR1YZ'PK,Q\G,DIPGQ S5R3<V/QO,S\1WN,TIK<VK8OT)G\Q\9\K<

249

0,66,66$8*$

$

0DUNKDP5GLH0Y<VWU)OH, Y',DIP2NI;Q,WLYNI$8K<EKXTK, LEM,SOIM/ILHVVP\1U\VWRU<1WYOR1U<1W T\K<KMIU]IOU)TR1YZ'G, DSJ5\L]0JN,T,K<O0E\VP\1OH,O,M/T\ K<PK,Q\G,DIPGQ]IOUK<

Special $

4 Level Temp. Seat

Anti-Bacterial Resin

.LQJ6W1RUWK8QLYHUVLW\$YH(YIWUO8 LYZFEKXTK,VRK[IE\]U8PDT\ YIV/U8PGIORNUDSIUWP<1W3XZO, L3Q,V/]N)]RDT\(SQNQV<SW EIONQ,Y,13ORUO\P,Q\W3ORU

Warm Air Dryer

Special Tender Spray Head

Three section (last, medium, slow) for kneading / tapping with creative wireless remote control with LCD panel, Non section declination of Chair back, S-shaped chair back.

12 3+272 $9$,/$%/(

$GDQFH%OYGDZMK,DIS[I NIUREIUV/XU8NURSUIH,PORN\V/QT\FO LUKIDIWRLUS\DUV/ISEKXZTK,LEM/, V/ISLHP,V/QW\VWLYZFPILKUVIU\K, PI]ODT\P\NG\WILHUV\ODT\LUS\DU

N,O3,1FEKXTK,VRK[ ],W<F]VWRU,E<]U8P YIV/U8P*UVIUI*ULNUIH\ KRLHDIDT\VK,Q\G,DIPGQ Y,YZ'EKXTVIU,D)DSJ5\]M


Parvasi

Also available on www.parvasi.com

Matrimonial irsLqy hI irsLqy

torFto aYzIsLn â&#x20AC;&#x2122;c ivafh df iesLiqhfr pUry mhIny leI isrP 80 zflr â&#x20AC;&#x2122;c vYnkovr aYzIsLn â&#x20AC;&#x2122;c ivafh df iesLiqhfr pUry mhIny leI isrP 60 zflr â&#x20AC;&#x2122;c

lVky dI Bfl

lVky dI Bfl

lVkI dI Bfl

ieMzIaf rih rhI sohxI sWunKI

Parents seeking bride for

T1: 760-63

her

sohxf sunwKf sYxI iswK pirvfr

CPA & doing CPA will be

nfl

ieMzIaf rihMdf, jwt iswK sohxf-

Computer engineer and

preference Student & work

sunwKf lVkf, 32 sfl, 5â&#x20AC;&#x2122;7â&#x20AC;?, nisLaF

MBA Marketing in India.

permit, please should not

qoN rihq, grYjueyt, ieMzIaf ivc

Boy is in India. Sister

contact. Contact 647-822-

afpxf KyqIbfVI Pfrm hY, lVky dI

well settled in Brampton.

7335

BYx aqy mfqf ipqf kYnyzf ivc vYl

Father

T3: 762-65

sYtlz hY, leI kYnyzIan pI afr

RIÂżFHU

sikh

jF istIjLn lVkI dI loV hY, hor

belongs

seeking

jfxkfrI leI sMprk kro: 289-

area in Punjab. Please

652-1035

contact 6479181079 or

Indian born and Canadian

T1: 759-62

011919417663452

girl,University

graduate,

5-â&#x20AC;&#x153;4â&#x20AC;?, qlfksLudf sohxI sWunKI,

,masters

paralegal

lVkI leI, knyzf rihMdy pI afr jF

iegMlYNz

studies,currently

employed

sItIjLn, KfndfnI, jWt isWK lVky

jWt isWK lVkI, jnmI

31 sfl, kWd aqy

knyizan

in

son,

clean

shaven

sikh, 24 yrs old, 6 feet tall,

lVkI dI Bfl

lVkI dI Bfl

lVkI dI Bfl

lVky dI Bfl

lVkI dI Bfl

boy, 26 yrs old, 5'10",

is the only one children

sMbMiDq

vYjItyiran

ieMmIgrfNt lVkI leI, knyzf rihMdy

DW D ODZ ÂżUP VHHNLQJZHOO

dI loV hY.

pI afr jF sItIjLn, KfndfnI, jWt

educated and established

vDyry jfnkfrI leI sMprk kro:905

isWK lVky dI loV hY. lVkI dI sfrf

US/Canadian citizen/PR boy.

334 3153

pirvfr iegMlYNz ivWc vYl sYtlz hY.

Send photo and bio data at,

par.bal@hotmail.com

vDyry jfnkfrI leI sMprk kro:

brar_swarnjit@yahoo.com,

T2: 762-65

647 542 1163

Contact-416 457 0626

Jat Sikh Girl, December

engineer,

T1: 766-69

T2: 765-68

1988

Very

pharmacist. Mother presently

Jat Sikh Brar, Canadian

Jat

born

Fair, Beautiful, Smart with

visited surrey. Caste No Bar.

citizen girl,1989 born,5.6',

1983, 5'8" medical doctor,

Excellent English. Born and

,

beautiful, fair, slim, family

Please Call Savita @ 604-

university

brought up in Chandigarh.

as

settled in U.S. seeking a

Educated from PU CHD and

580-0330 or 778-999-5508.

Well settled & well established

citizen son, clean-shaven 27

ieMzIaf rihMdf jwt iswK lVkf, Aumr

email jaspreet21k@gmail.

Therapist,

suitable match. Jat Sikh

Canada. Chandigarh based

Email: savt@live.ca

family looking match for their

year old 5-10". Girl should

24 sfl, kwd 6â&#x20AC;&#x2122; vfsqy kYnyzIan

com.

boy,

highly

educated family. Girl only

only sonJatsikh, handsome,

be beautiful, family oriented,

iemIgrFt jF istIjLn lVkI dI loV

T1: 752-55

moral

child, owns U/R Property.

Match for Canadian Citizen

 \HDU ROG œ´ FHUWL¿HG

well versed in both cultures,

hY. lVkf cMgI jfiedfd df mflk hY,

data

Family and boy are main

divorced Jat Sikh handsome,

professional

Rajput

lVky df sfrf pirvfr kYnyzf ivc

kYnyzf rihMdf jwt iswK iemIgrFt

5â&#x20AC;&#x2122;9â&#x20AC;?,

GRLQJ 0%$ ÂżQDO VHPHVWHU

students can be considered.

sYlt hY. vDyry jfxkfrI leI kfl

lVkf Aumr 29 sfl, kwd 5â&#x20AC;&#x2122;10â&#x20AC;?

Physics, working as realtor/

from

Contact No are 647 290

kro: 604-805-7837, 604-445-

vfsqy ieMzIaf qoN lVkI dI loV hY.

Business,

0198, 905 460 0198

9977

ieMzIaf rihMdf lVkf Aumr 27

T2: 760-63

V1: 680-83

sfl, kwd 5â&#x20AC;&#x2122;9â&#x20AC;? vfsqy kYnyzIan

graduate

currently

employed

Respiratory seeking

Canadian

,PR,well

citizen

educated

established

and

boy,preferably

Sikh

girl,

handsome,

professional values.

Send

bio

and working in India. Father sister

studying

T1: 767-70

1965

born,

M.Sc

-sunwKI KfndfnI pirvfr vflI pI afr lVkI dI loV hY| isrP iswK aqy vYjItyrIan pirvfr hI sMprk krn| Pon nM: 647300-1341, 647-768-3013 T1: 761-64

accountant,

Well

settled

Rajput

Doaba

family

suitable

match

for

Doaba

their

preferred,

government LQ

,QGLD)DPLO\ to

Khanna

or

Send recent photo and bio

Jatsikhkuri04@gmail.com

Contact:

data

/ call 734-642-7487 or 647-

hardeepdhillon212@yahoo.

appraiser

282-3594

com

Prefer those living in Canada/

457 0626

Working

T1: 762-65

T4: 760-63

86RUSURIHVVLRQDOO\TXDOLÂżHG

Wanted suitable match for

jWt isWK lVkI,

Company Girly should not be

jwt uiswK sMDU lVkf Aumr 37 sfl,

iemIgrFt jF istIjLn lVkI dI

T1: 765-68

from India and having no

more than 26 year, Punjabi

Jatt Sikh Boy , Non Smoker,

vYnkuvr kYnyzf â&#x20AC;&#x2122;c ivjLtr vIjLy qy

jLrUrq hY. vDyry jfxkfrI leI

kids. Send latest pics with

speaking,

professional,

Non Drinker, 32 yrs old,

afieaf hoieaf hY, vfsqy kYnyzIan

sMprk kro: 778-865-9497

biodata

adjustable in the family as he

Height 5-â&#x20AC;&#x153;7â&#x20AC;?, Graduate, Boy

iemIgrFt jF istIjLn lVkI dI loV

V1,T1: 677-80

is in India and running his

hY. zfievors qy vI ivcfr kIqf jf

kYnyzf ivc rihMdf jwt iswK lVkf

own Agriculture farm in India.

swkdf hY, lVky df sfrf pirvfr

Aumr 26 sfl, kwd 5â&#x20AC;&#x2122;10â&#x20AC;? vfsqy

Parents and Sisterâ&#x20AC;&#x2122;s family

kYnyzf uivc sYtl hY jo iesdI sYtl

ieMzIaf qoN lVkI dI jLrUrq hY.

Gr dy kMm leI aqy rotI bxfAux leI iek aOrq dI loV hY|

well settled in Canada.

hox ivc mwdd krngy. vDyry jfxkfrI

ieMzIaf rihMdf lVkf Aumr 21

afpxy afp sPLr krny Xog hoxI cfhIdI hY| ipk krn aqy

Very hardworking and smart

leI 604-209-9889 qy sMprk kro

sfl, kwd 6â&#x20AC;&#x2122; bI ey ivc pVHdf

boy. Looking for Canadian

V2: 680-83

hY leI kYnyzIan iemIgtFt jF

PR or Citizen Girl.

Seeking

profession.

deepkamal_forever@

hotmail.com,

Contact-416

by

(executive). Raised educated

df kMm kr rhy lVky leI sohxI

concern.

medical

photos

with

5â&#x20AC;&#x2122;5â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;

(Comp Sc.), MBA & MBA

primt qy hfrz vuwz ienstflr

email,

in

and

US

born.

handsome, intelligent, B.Sc.

lVkf, 33 sfl, 5'7", vrk

26 sfl, kWd

E

mail

:

Jat Sikh Girl, December

Sikh

GREWAL,US

5-â&#x20AC;&#x153;3â&#x20AC;?, Bsc-Nursing kr cukI

1988

citizen,1989

born,5.2'

aqy Msc-Nursing kr rhI aqy

Fair, Beautiful, Smart with

Jatt

born.

5â&#x20AC;&#x2122;5â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;

Very

Excellent English. Born and brought up in Chandigarh.

in

at

real

spinder3562@

Family and boy are main concern. Contact:

Email

:

hardeepdhillon212@yahoo. com T2: 759-62

York with

of

University Top

Class

jLrUrI sUcnf

Canada. Chandigarh based child, owns U/R Property.

school

gmail.com

Educated from PU CHD and educated family. Girl only

estate.

Schulich

zrOp krn dI shUlq nhIN hY| Airport qy Countryside Rd dy nyVy| CyqI sMprk kro: 416-568-4671

Contact-

289

652

1035

a

Canadian

istIjLn lVkI dI jLrUrq hY.

Citizen or PR girl match

vDyry jfxkfrI leI sMprk kro:

(Canada)

for handsome and good

604-722-8924

T3: 760-63

looking Ramgarhia Sikh

V1,T3: 676-79

We do quality work that fit your budget

GUARANTEED LOWEST INSURANCE* Mortgage Insurance (Beneficiary is your Family NOT Bank) Age

Life Insurance Critical illness Disability Insurance Tax Free Saving Account Investment Loans

30 40 50 55 60 T10

Male

Female

$14.04 $11.34 $18.18 $15.84 $36.36 $25.20 $51.12 $37.44 $78.12 $56.88 $200,000

No Medical For 50-80 Years Old*

100 % Return of Premium Options* Email: myfamilycoverage@gmail.com

Kawaldeep Lotey CLU, CHS (*Rates are subject to change without notice. Anyone can get these plans & rates after approval from Insurance comp. under their guidelines. )

SUPER VISA INSURANCE

Call: 416.818.3334

2355 Derry Rd. E, # 29 Mississauga, ON L5S 1V6


13 January, 2017

Parvasi Weekly, Toronto

ÜÅå-êÅå, ìzÅÔîäòÅç, òÇÔî» íðî» Çòð°¼è ÁòÅ÷ À°áÅÀ°ä òÅñ¶ êÇÔñ¶ í×å

vfqvrx svWCqf bfry bfl nftk

¿πÁ≈√ ÏæÂ÷ª âÅ. âÆ êÆ ÇçØ

DAF-HEI-AHEF pfqr: rfkysL - 40 ku sfl df afdmI gIqf - 37 ku sfl dI aOrq arux - 13 ku sfl df muMzf isLvfnI - 11 ku sfl dI kuVI 4-5 Coty bWcy bWqKF dy rUp ivc. 2-3 bWcy pfrk ivc Kyldy hoey. prdf AuWTdf hY. sQfn : JIl dy iknfry siQq pfrk smF : duiphr df. sIn pihlf (arux qy isLvfnI afpxy mMmI-pfpf nfl JIl iknfry siQq pfrk ivc ipkink leI afey hoey ny. pfrk ivc ieDr AuDr kWcrf ibKiraf ipaf hY. srdI df mOsm hY. Auh sfry hry Bry Gfh AuWqy cWdr ivCf inWGI DuWp df afnMd mfx rhy hn. huxy hI duiphr df Kfxf Kf ky hty hn.) rfkysL : bhuq suhxf idn lWgf hY aWj . DuWp vI ikMnHI inWGI inWGI lWg rhI hY. gIqf: jI hF ! sWc hI bhuq vDIaf idn hY . ..... hux qF Kfxy df kMm vI muWk igaf hY. mYN QoVHI dyr afrfm hI kr lYNdI hF. rfkysL : mYN vI kuJ dyr leI susqfxf cfhuMdf hF. arux : pfpf ..... mMmI ..... jd qk qusIN afrfm krdy ho, mYN qy isLvfnI JIl 'qy bWqKF dyK afeIey. rfkysL : TIk hY! pr afpxf iKafl rWKxf. ..... ikDry pfxI ivc nf viVE. 2 isLvfnI : jI pfpf . (arux aqy isLvfnI, mMmI-pfpf koloN AuWT, donoN KusLI KusLI JIl vWl cl

pYNdy hn.) sIn dUjf (jdoN arux qy isLvfnI JIl dy iknfry phuMcdy hn qF AuQy iek bWqKF df iek JuMz isr suWtI bhuq Audfs bYTf hY. iek bWqK ro rhI hY. arux qy isLvfnI nUM afpxy vWl afAuNdf dyK ky bWqKf AuQoN jfx lWgdIaF hn. ) arux qy isLvfnI : ruko ruko . qusIN jf ikAuN rhIaF ho? asIN qF quhfzy nfl Kylx afey hF. bWqK 1: qusIN sfry bVy BYVy ho. ..... quhfzf ieQy afAuxf sfnUM jLrf psMd nhIN. isLvfnI: aijhf ikAuN? asIN qF kuJ vI mfVf nhIN kIqf. bWqK 1 : qusIN qF mfVf nhIN kIqf . pr jdoN vI quhfzy sfQI ieQy afAuNdy hn sfrI pfrk KLrfb kr jFdy hn. kWl ieQy AunHF vloN suWtI kWc dI boql nfl myrI lWq jKLmI ho geI. ieh ajy vI bhuq drd kr rhI hY. (lMgVfdI hoeI jfx dI koisLsL krdI hY.) isLvfnI : ieh qF bhuq mfVI gWl hY. kcrf qF ikDry vI iKlfrxf nhIN cfhIdf. arux: kI hoieaf? Auh bWqK ikAuN ro rhI hY? (ro rhI bWqK vWl iesLfrf krdy hoey.) bWqK 2: Auh bhuq duWKI hY. kuJ idn pihlF Aus dy inWkU ny pfrk ivc iKlry kcry 'coN plfsitk Kf ilaf qy bhuq bImfr ho igaf sI. kwl hI inWkU dI mOq hoeI hY. isLvfnI qy arux: (bhuq Audfs

ichry nfl) Eh ho ..... ieh qF bhuq mfVf hoieaf. sfnUM ies df bhuq aPLsos hY. bWqK 3: hux qF JIl df pfxI vI jLihrIlf huMdf jf irhf hY. isLvfnI : Eh ikvyN ? bWqK 3: sLihr dy gMdy pfxI df inkfs jU JIl ivc pf idWqf igaf hY. ies gMdy pfxI ivc GulIaF jLihrF ny qF anyk mWCIaF mfr hI idWqIaF ny. isLvfnI: qobf ..... qobf ..... ieh qF bhuq hI BYVI gWl hY . ..... (arux vWl dyKdy hoey) ienHF dI mdd krnI bhuq jLrUrI hY. 3 arux: (bwqKF nUM sMboDq krdy hoey) asIN quhfzI ikvyN mdd kr skdy hF? bWqK 2: sfzf iek suJfa hY. arux qy isLvfnI: hF ..... hF .....bolo ..... asIN jfnxf cfhuMdy hF. bWqK 2: afpxy skUl dy bWicaF nUM kihxf, jdoN vI Auh ipkink leI ieQy afAux, jo vI kcrf hovy kUVydfn ivc pf ky jfx, nf ik ieDr AuDr iKlfr ky. bWqK 3: afpxy mMmI-pfpf nUM puWCxf ik kI Auh nhIN cfhuMdy ik AunHF dy bWcy bWqKF qy mWCIaF nfl Kylx. ..... jy Auh cfhuMdy hn ik asIN aMjfeI mOq nf mrIey, qF AunHF nUM kihxf ik Auh sLihr dy gMdy pfxI dy inkfs nUM JIl ivc pfey jfx dy ivruWD koeI Xqn krn qF jo asIN sfry ijMLdf rih skIey. bWqK 1: jy hflfq nf bdly qF Auh idn dUr nhIN jd asIN sfry sdf leI Kqm ho jfvFgy. qd inWky bWcy,

bWqKF qy mWCIaF nUM dyKx leI qrs jfxgy. arux: qusIN Audfs nf hovo , asIN vfadf krdy hF ik asIN quhfzI hr mdd krFgy. quhfzf sunyhf afpxy skUl dy bWicaF aqy AunHF dy mfipaF qWk jLrUr phuMcFvFgy. qF jo jldI qoN jldI quhfzI mdd ho sky. isLvfnIf: afpxy mMmI-pfpf nUM vI quhfzf sunyhf aWj hI dyvFgy. quhfzf jIvn qy KusLIaF brkrfr rWKx leI asIN pUry Xqn krFgy. sfnUM XkIn hY ik asIN jldI hI quhfzy leI suWK df sunyhf lY ky afvFgy. hux asIN cldy hF . bhuq kuJ krnf jLrUrI vI hY aqy jldI vIy. bfie ..... bfie. (arux qy isLvfnI donoN bfie bfie krdy hn.) sfrIaF bWqKF : bfie. bfie. (afpxy KMB ihlf ihlf KusLI jLfihr krdIaF hn.) (arux qy isLvfnI pfrk ivc Kyl rhy bWicaF kol jFdy hn . kuJ Gusr musr qoN bfad sfry bWcy pfrk df kcrf cuWk cuWk ky kUVydfn ivc pFdy hn.) isLvfnI: afs hY hux koeI bWqK jLKmI nhIN hoeygI, nf hI koeI inWkU aMjfeIN mOq mrygf. arux : ieh qd qk hI sMBv hY jy asIN sfry afpxf PrjL shI ZMg nfl inBfAuNdy rhFgy. ajy qF JIl ivc gMdy pfxI dy inkfs nUM rokx leI bhuq kuJ krnf bfkI hY. 4 arux qy isLvfnI (drsLkF nUM sMboDq krdy hoey) arux: jIv-jMq sfzy sfQI hn. ienHF qoN bgYr jIvn suMnHF ho jfvygf. afAu rl iml ienHF nUM ajfeIN mOq mrn qoN bcfeIey. aijhf asIN kUVy krkWt nUM ieDr AuDr suWtx nfloN, kUVydfn ivc suWt ky sihjy hI kr skdy hF. sfPL qy sLuWD vfqfvrx sfzf sWB df hWk hY, jIvF df vI. isLvfnI: (josL ivc bFh AuWcI kr ky boldI hY.) kudrq sfzI sWB dI mF hY. jIv jMqF dI afpxI QF hY. vfqfvrx bcfAuxf hY. suhxf BivWK sjfAuxf hY. prdf igrdf hY. drdpsn@gmail.com

í×å éÅîç¶ò ÜÆ

í×å éÅî ç¶ò ÜÆ é¶ ÜÅå-êÅå, òÇÔî» íðî», Õðî-ջ⻠Áå¶ ìzÅÔîäòÅç Çòð°¼è ÇÜÔóÆ ÁÅòÅ÷ ì¹ñ§ç ÕÆåÆ À°Ã çÆ Áܯն Ã Çò¼Ú òÆ ñ¯ó ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂÔ ÁñÅîå» Á¼Ü òÆ ÇÕö éÅ ÇÕö ðÈê Çò¼Ú ÜÅðÆ ÔéÍ À°é·» ñÂÆ Ã¼ÚÆ ôðè»ÜñÆ ÇÂÔ¯ Ô¯ò¶×Æ ÇÕ ÁÃƺ À°é·» ç¶ çðÃŶ ðÅÔ Óå¶ Úñç¶ Ô¯Â¶ îé°¼ÖÆ ìðÅìðÆ å¶ îé°¼ÖåÅ ç¶ íñ¶ ñÂÆ ÇÂé·» Õ°ðÆåÆÁ» é°³ çÈð Õðé ñÂÆ ÁÅêäÅ ìäçÅ ï¯×çÅé êÅÂÆÂ¶Í âÅ: ÔðÕîñܯå

Ü篺 í×å éÅî ç¶ò ÜÆ é¶ BI ÁÕå±ìð ABG@ Çò¼Ú îÔÅðÅôàð ç¶ éðÃÆ ìÅÔîäÆ Çò¼Ú îÅåŠׯéÅìÅÂÆ çÆ Õ°¼Ö¯º Üéî ÇñÁÅ À°Ã Ã ÜÅå-êÅå, ìzÅÔîäòÅç, êÅÖ³â, Õðî-Õ»â Áå¶ òÇÔî» íðî» çÅ ì¯ñ ìÅñÅ ÃÆÍ êÛóÆÁ» ôz¶äÆÁ» ÖÅà å½ð å¶ çÇñå» éÅñ Áäîé°¼ÖÆ òðåÅú ÕÆåÅ Ü»çÅ ÃÆÍ çÇñå» ç¶ Çê¼Û¶ î¯ó·ÆÁ» ì³é· Çç¼åÆÁ» Ü»çÆÁ» Ãé å»ÇÕ À°Ôé» ç¶ êËð» ç¶ ÇéôÅé ðÃå¶ å¶ éÅ ðÇÔä ÇÕÀ°ºÇÕ À°æ¯º ÔÆ åæÅÕÇæå Õ°ñÆé ÜÅåÆÁ» ç¶ ñ¯Õ» é¶ òÆ ñ§ØäÅ Ô°³çÅ ÃÆÍ À°é·» ù ×z³æ êó·é Áå¶ î³çð» Çò¼Ú ÜÅ Õ¶ êÈÜÅ Õðé çÆ òÆ îéÅÔÆ ÃÆÍ ÁÇÜÔ¶ Ã Çò¼Ú ÇÂÔé» Õ°ðÆåÆÁ» Çòð°¼è ÁòÅ÷ À°áÅÀ°äÅ ÇÂ¼Õ ìÔ°å ÔÆ ò¼âÆ ×¼ñ ÃÆÍ ×ðÈ éÅéÕ ç¶ò ÜÆ é¶ ÇÜà װðîÇå ÇòÚÅðèÅðÅ çÆ ÇÃ¼Ö ñÇÔð êËçÅ ÕÆåÆ ÇÂ¼Õ åð·» éÅñ À°Ã çÆ ô¹ðÈÁÅå ç¯ ÃçÆÁ» êÇÔñ» ÔÆ í×å éÅî ç¶ò ÜÆ é¶ Õð Çç¼åÆ ÃÆÍ À°é·Å é¶ çÈð çÈð å¼Õ ïÅåðÅ ÕðÇçÁ» ÁÅêä¶ ìÔ°å ÃÅð¶ ôìç» çÆ ðÚéÅ ÕÆåÆÍ ×°ðÈ ×ð³æ ÃÅÇÔì Çò¼Ú Àé·» ç¶ AH ðÅ×» Çò¼Ú FA ôìç ÔéÍ ÇÂÔé» ôìç» å¯º À°Ôé» ç¶ ÜÆòé Áå¶ ÇòÚÅð» ìÅð¶ ÜÅäÕÅðÆ ÇîñçÆ ÔËÍ À°Ôé» ç¶ ôìç ÃÅè-íÅÖÅ Ü» ÃèÈÕóÆ ì¯ñÆ Çò¼Ú Ôé Çܳ鷻 ù íÅðå ç¶ ìÔ°å ÃÅð¶ ÇԼö ç¶ ñ¯Õ ÃîÞ ÃÕç¶ ÔéÍ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ À°Ôé» Çò¼Ú îðÅáÆ, ê³ÜÅìÆ, ç¼Öä íÅðåÆ íÅôÅò» Áå¶ ÇÂÃñÅîÆ ôìçÅòñÆ ç¶ ôìç òÆ Çîñç¶ ÔéÍ À°Ôé» ç¶ ôìç» ù êó· Õ¶ ÃÅù ÜÅäÕÅðÆ ÇîñçÆ ÔË ÇÕ À°é·Å é¶ ÁÅêä¶ Ã çÆÁ» ðÅÜéÆåÕ Áå¶ èÅðÇîÕ Ã³ÃæÅò» éÅñ ÇÕà åð·» ÇòÚÅðÅåîÕ ñóÅÂÆ ñóÆ Áå¶ ÁÅêäÆÁ» ÇñÖå» Áå¶ ×¼ñìÅå ðÅÔƺ ÁÅêäÆ ÇòÚÅðèÅðÅ çÅ ê¼Ö ê¶ô ÕÆåÅÍ À°Ôé» çÆ ñ¯ÕÇêzÁåŠ寺 ê¹ÜÅðÆ Áå¶ î¹¼°ñ» ÖÅð Ö»ç¶ ÃéÍ À°Ôé» çÆ ÜÆòéÆ Çò¼Ú

ÁÅÀ°ºçÅ ÔË ÇÕ À°Ôé» ù ùñåÅé ç¶ ì³ÇçÁ» é¶ êÕó ÇñÁ»çÅ å¶ ÇìÃÇîñ ( îðÆ ) Ô¯ÂÆ ×» é°³ ÇܳçÅ Õðé çÅ Ô°Õî Çç¼åÅÍ êð éÅîç¶ò çÅ ÜòÅì ÃÆ, ÒÒìÅçôÅÔ ÁËÃÆ ÇÕÀ±º ԯǨ ÇìÃÇîñ ÕÆÁÅ éÅ ÜÆòË Õ¯Âƨ î¶ðÅ ÕÆÁÅ ÕÛÈ éŠԯǨ ÕÇð ÔË ðÅî ԯǠÔË Ã¯Ç¨ÓÓ éÅî ç¶ò ÜÆ ÁÇÜÔ¶ Õ½åÕ» Çò¼Ú ÇòôòÅô éÔƺ ÃÆ ðÖç¶Í ùñåÅé ù ×°¼ÃÅ Úó· Ç×ÁÅ å¶ êÅ×ñ ÔÅæÆ Á¼×¶ ù¼àä çÅ Ô°Õî ç¶ Çç¼åÅÍ êð éÅîç¶ò ÜÆ éÅ â¯ñ¶ éÅ âð¶Í ÁÅêäÆ ÇòÚÅðèÅðÅ å¶ ÕÅÇÂî ðÔ¶Í Ç¼毺 å¼Õ Ü篺 À°Ôé» çÆ îÅåÅ é¶ ÇÕÔÅ ðÅܶ çÆ ×¼ñ î³é å¶ ðÅî çÆ Ü×Å Ö¹çÅ ù íÜ ñË å» À°Ôé» é¶ ÁÅêäÆ îÅåÅ ù Ǽ毺 å¼Õ ÕÇÔ Çç¼åÅ, ÒÒé ÔÀ° å¶ðÅ êȳ×óÅ é å± î¶ðÆ îÅǨÓÓ Ç¼毺 å¼Õ ÃÆ À°Ôé» ç¶ ÇòÚÅð» çÆ êÇÕÁÅÂÆ å¶ îé°¼Ö çÆ ÇéÜÆ ÁÅ÷ÅçÆ çÅ ÷÷ìÅÍ ÕðîÕ»âÅ Ú¯º Õ¼ãä ñÂÆ À°Ôé» çÆ ìÅäÆ Çò¼Ú À°êç¶ô çðÜ ÔËÍ À°é·» îé°¼Ö ù ÇÔ³çÈ Áå¶ î¹ÃÇñî ðÔ°-ðÆå» ù Û¼â Õ¶ Ç×ÁÅéòÅé Ô¯ä çÆ êz¶ðäÅ Çç¼åÆÍ À°Ôé» çÅ Õæé ÃÆ ÒÒ ÇÔ³çÈ êÈܶ ç¶Ô°ðÅ î¹ÃñîÅé îÃÆå° ¨ éÅîËË Ã¯ÂÆ Ã¶ÇòÁÅ ÜÔ ç¶Ô°ðÅ éÅ îÃÆå°¨ÓÓ Áå¶ ÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ,ÒÒÇÔ³çÈ Á³é·» å°ðÕ° ÕÅäŨ ç¯Ô» å¶ Ç×ÁÅéÆ ÇÃÁÅäŨÓÓ À°é·» Áé°ÃÅð Ç×ÁÅéÆ íÅò ÇÃÁÅä¶ îé°¼Ö çÆ èÅðÇîÕåÅ èÅðÇîÕ ÃæÅé» å¶ ÜÅ Õ¶ èÅðÇîÕ Ü» òèÆÁÅ îé°¼Ö Ô¯äçÅ ÇòÖÅòÅ Õðé ñÂÆ ÕðîÕ»â Õðé Áå¶ îÇðÁÅçÅ ÇéíÅÀ°ä Çò¼Ú éÔƺÃׯº À°Ãç¶ îé çÆ ô¹¼èÆ Áå¶ ÇòÔÅðÕ å½ð å¶ Ã¹¼ÚÅ Ô¯ä Çò¼Ú ÔËÍ À°Ô ÕÇÔ³ç¶ Ôé, ÒÒÕÅÔ¶ ÕÀ° ÕÆÜË ÇèÁÅé Üê³é»¨ Üì å¶ Ã¹è¹ éÅÔÆ îé ÁÅêäŨÓÓ í×å éÅîç¶ò ÜÆ ç¶ À°êç¶ô î¹åÅÇìÕ Ú³×¶ ÇòÚÅð» Áå¶ Ú³×¶ Õ³î» ç¹ÁÅðÅ ÜÆòé ÜÆÁ Õ¶ í×åÆ ÕðéÅ ÔÆ Ã¼Ú çÅ îÅð× ÔËÍ ÇÂÃüڶ îÅð× ù ÔÆ À°é·» ×°ðîÇå ÇòÚÅðèÅðÅ ÇÕÔÅÍ ÒÒíéÇå éÅî ç¶À° ùÇÕzå ùîÇå íÂ˨ ×°ðîÇå

ðÅî¹ ÕÇÔ Õ¯ Õ¯éÅ ìËÕ°³Çá ×Â˨ Áå¶, ÒÒ×°ðîÇå ðÅî éÅî ×Ô° îÆåŨ êzäòË éÅîÅ ÇÂÀ° ÕÔ¶ ×ÆåŨÓÓ í×å éÅîç¶ò î¹åÅÇìÕ ×°ðîÇå Çò¼Ú îÈðåÆ êÈÜÅ ñÂÆ Õ¯ÂÆ ÃæÅé éÔÆºÍ ÁÅêä¶ ôìç» ðÅÔƺ ìó¶ åðÕ Áå¶ çñÆñ éÅñ À°Ô ÇÂà ׼ñ ù ÃÅⶠÃéî¹¼Ö ðÖç¶ ÔéÍ ÒÒ Â¶Õ¶ êÅæð ÕÆÜË íÅÀ°¨ çÈܶ êÅæð èðÆÂË êÅÀ°¨ ܶ À°Ô ç¶À° å» úÔ° òÆ ç¶òŨ ÕÇÔ éÅîç¶À° Ôî Ôð ÕÆ Ã¶òŨÓÓ í×å éÅî ç¶ò ÜÆ é¶ ÃÅè ó×å íÅò íñ¶ ê¹ðÖ» çÆ Ã³×å çÆ ÃñÅØÅ ÕðÇçÁÅ ÇÂà ù îé°¼Ö çÆ îÅéÇÃÕ, ÁÅåÇîÕ Áå¶ ÇòÔÅðÕ ô¹èåÅ çÆ êðÅêåÆ ñÂÆ ÜðÈðÆ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕÀ°ºÇÕ ÁÇÜÔÆ Ã³×å éÅñ îé°¼Ö ìÔ°å ÃÅð¶ ÇòÕÅð» 寺 Û°àÕÅðÅ êÅÀ°ä ç¶ ï¯× Ô¯ ÃÕçÅ ÔËÍ À°Ôé» Áé°ÃÅð, ÒÒÕÅî Õz¯è ÇåzÃéÅ ÁÇå Üð˨ ÃÅè ó×Çå ÕìÔÈ éÔƺ Õð˨ÓÓ í×å éÅî ç¶ò ÜÆ Áé°ÃÅð ×°ðÈ çÆ îÔÅéåÅ Áå¶ òÇâÁÅÂÆ À°Ã ç¶ êÇÔðÅò¶, ÇçÖÅò¶, Õ½åÕ» Áå¶ Õðî Õ»âÅ ÕÅðä éÔƺ Ãׯº ×°ðÈ ç¶ ôìç ÔÆ À°ÃçÆ îÔÅéåÅ çðÃÅÀ°ºç¶ ÔéÍ ×°ðÈ ÁÅêäÆ ÇÃÇÖÁÅ Ü» ôìç» ÕÅðé ÔÆ ×°ðÈ Ô°³çÅ ÔËÍ ×°ðîÇå Çò¼Ú ×°ðÈ ç¶ ôìç çÆ îÇÔîÅ Ãí 寺 êÇÔñ» À°Ôé» é¶ ÔÆ ÃÅⶠÃÅÔîä¶ ð¼ÖÆÍ À°Ôé» ç¶ ôìç Çò¼Ú ÁÅÀ°ºçÅ ÔË, ÒÒ ×°ð° Õ¶ ôìÇç ¶԰ îé° ðÅåŨ ç¹ÇìèÅ ÃÇÔÜ ÃîÅäƨÓÓ í×å éÅî ç¶ò ÜÆ é¶ ÜÅå-êÅå, òÇÔî» íðî», Õðî-ջ⻠Áå¶ ìzÅÔîäòÅç Çòð°¼è ÇÜÔóÆ ÁÅòÅ÷ ì¹ñ§ç ÕÆåÆ À°Ã çÆ Áܯն Ã Çò¼Ú òÆ ñ¯ó ÔË ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂÔ ÁñÅîå» Á¼Ü òÆ ÇÕö éÅ ÇÕö ðÈê Çò¼Ú ÜÅðÆ ÔéÍ À°é·» ñÂÆ Ã¼ÚÆ ôðè»ÜñÆ ÇÂÔ¯ Ô¯ò¶×Æ ÇÕ ÁÃƺ À°é·» ç¶ çðÃŶ ðÅÔ Óå¶ Úñç¶ Ô¯Â¶ îé°¼ÖÆ ìðÅìðÆ å¶ îé°¼ÖåÅ ç¶ íñ¶ ñÂÆ ÇÂé·» Õ°ðÆåÆÁ» é°³ çÈð Õðé ñÂÆ ÁÅêäÅ ìäçÅ ï¯×çÅé êÅÂƶÍ

ÇÕ¼ÃÅ ìñò³å ×Åð×Æ å¶ ÜÆéÆ éÅð çÅ

Çêz§. Ãðòä ÇçØ

×Åð×Æ é¶ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ù óì¯èé ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ î¹³â¶ Õ°óÆÁ» Á¼â Á¼â ì˺ڻ Óå¶ éÅ ìËᯠÃׯº ÓռᶠìËᯠÇÕÀ°ºÇÕ ÁîðÆÕÅ ÓÚ ÓռᶠìËáç¶ ÔéÍ î¹³ÇâÁ» ù Ô¯ð ÕÆ ÚÅÔÆçÅ ÃÆ? À°Ô Õ°óÆÁ» ÓÚ ëà ն ìËá ×Â¶Í ×Åð×Æ òÆÔ Õ° Çî³à ÁàÕ ÁàÕ Õ¶ ì¯ÇñÁÅÍ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» é¶ ×Åð×Æ çÆÁ» ×¼ñ» ò¼ñ ÇèÁÅé ç¶ä çÆ æ» ÜÆéÆ ò¼ñ ÔÆ ÇèÁÅé èðÆ ð¼ÇÖÁÅ! ÇòçÅ Õðé ò¶ñ¶ ÁÃƺ å°ðç¶ å°ðç¶ À°Ôé» çÆ ÕÅð åÕ ×Â¶Í ÕÅð ÁîðÆÕé ÃÆ Ü¯ ÜÆéÆ ò»× ÔÆ ÇñôÕ ðÔÆ ÃÆÍ î˺ ÕÇÔäÅ ÚÅÇÔÁÅ, ÒÒ×Åð×Æ ÃÅÇÔì ð³é ìóÆ òèÆÁÅ ê¼àÆ Ü¶!U êð ÕÇÔ ÇÂÔ¯ ÃÇÕÁÅ, ÒÒ×Åð×Æ ÃÅÇÔì ÕÅð ìóÆ Ã¯ÔäÆ ÇñÁ»çÆ Ü¶!U Õ¯ÂÆ ê¹¼Û ÃÕçË ìÂÆ ìñò³å ×Åð×Æ Õ¯ñ ÇÕÔóÆ Ç×¼çóÇó×Æ ÃÆ ÇÜà éÅñ ÁîðÆÕÅ çÆ ñ§îÆ ñ§ÞÆ î¹ÇàÁÅð, À°Ã îèð¶ ÇÜÔ¶ ì³ç¶ ç¶ ñó ñ¼× ×ÂÆ? À°Ô Ç×¼çóÇó×Æ ÃÆ À°ÔçÅ âðÅî¶ çÅ êz¯øËÃð Ô¯äÅÍ À°Ô âðÅî¶ çÅ êz¯øËÃð Ô¯ä ç¶ éÅñ åÕóÅ âðÅî¶ìÅ÷ òÆ ÃÆÍ âðÅî¶ìÅ÷ ÕÆ, À°Ô ÃÆ ÔÆ âðÅîÅ! À°Ã é¶ ÃÅðÆ À°îð âðÅÇîÁ» çÆ Ö¼àÆ ÖÅèÆÍ

06

ÇÜò¶º dzçð ìÅäƶ å¶ ì¶×¯ éÅð çÅ î¶ñ ñÅÔ½ð ÇòÚ Ô¯ÇÂÁÅ À°ò¶º ìñò³å ×Åð×Æ å¶ ÜÆéÆ ÔËéðÆ çÅ î¶ñ ÇÃÁÅàñ ÇòÚ Ô¯ÇÂÁÅÍ Ç³çð å¶ ì¶×¯ ÇÂôÕ ç¶ ê¼à¶ ðÅòÆ ÓÚ ÛÅñ» îÅð ׶ Áå¶ ÁÅôÕ» îôÈÕ» ÓÚ é» ÇñÖÅ Õ¶ Áîð Ô¯ ×Â¶Í ÇÕ¼ÃÅÕÅð» é¶ ì¶×¯ éÅð å¶ Ç³çð ìÅäƶ ç¶ Çռö ÇñÖ¶Í ìñò³å å¶ ÜÆéÆ ÇÂôÕ ÇòÚ ê¼à¶ å» ×¶ êð Áîð éÔƺ Ô¯ ÃÕ¶Í ÜÆéÆ éÅð å¶ ìñò³å ìÅäƶ çÅ ÇÕ¼ÃÅ ×Åð×Æ ù õ¹ç ÇñÖäÅ ÇêÁÅ: é§×Æ è¹¼êÍ À°Ã é¶ ÇñÇÖÁÅ, ÒÒî˺ ÇÜà åÆòƺ ù ÇêÁÅð ÕÆåÅ À°Ã ç¶ Ô°Ãé ù å¶ é§×¶Ü ù ÇÚ¼åÇðÁÅ...î˺ êÅåð» ç¶ ÁÃñÆ é», ÁÃñÆ æÅò», ÁÃñÆ ôÇÔð å¶ ÁÃñÆ ØàéÅò» òðåÆÁ», êð ÇÕå¶ ÇÕå¶ ÕÅñêÇéÕ é» å¶ ìçñ¶ ԯ¶ ÇÚÔð¶ òÆ ÔéÍU ÜÆéÆ éÅñ î¶ñ Ô¯ä ò¶ñ¶ ìñò³å ×Åð×Æ ê³ÜÅÔ» ÃÅñ» çÅ ÃÆ å¶ ÜÆéÆ ÔËéðÆ ÁáÅÂÆ ÃÅñ» çÆÍ Õ¼ç ÕÅá å¶ ôÕñ ÃÈðå ò¼ñ¯º À°é·» çÅ Õ¯ÂÆ î¶ñ éÔƺ ÃÆÍ êð ÇÜò¶º ÕÇÔ³ç¶ Ôé ÇÕ ÇÂôÕ Á³é·Å Ô°³çÅ, À°ò¶º ÇÂôÕ é¶ À°é·» ù Á³é·Å Õð Çç¼åÅ å¶ À°é·» é¶ AIFF ÇòÚ ÇÃÁÅàñ ÓÚ ÇòÁÅÔ ÕðòÅ ÇñÁÅÍ ×Åð×Æ é¶ ÃòËÜÆòéÕ éÅòñ Òé§×Æ è¹¼êÓ ÇòÚ ÇñÇÖÁÅ ÇÕ Ü篺 î˺ ÜÆéÆ ù ÇÃÁÅàñ ÇòÚ ÇîÇñÁÅ, À°Ã ò¶ñ¶ î¶ð¶ Çå³é ÇÂôÕ Ú¼ñ ðÔ¶ ÃéÍ Çå³é¶ Õ°óÆÁ» ÇêÁÅð ÇòÚ â°¼ìÆÁ» Ô¯ÂÆÁ» ÃéÍ Çå³é¶ òøÅçÅð, Çå³é¶ ò¶×-î¼åÆÁ», Çå³é¶ Õ½ñ-ÕðÅð çÆÁ» êÈðÆÁ»Í î˺ êð¶ôÅé û ÇÕ ÇÕà éÅñ ÇòÁÅÔ Õð»? ÇÕà ù ñÅðÅ ñÅò»? ÇÕà ù è¯ÖÅ ç¶ò»? À°ÔçÆÁ» Çå³é» îÅôÈÕ» ÓÚ¯º ÇÂÕ ÃÆ À°µéÆ ÃÅñ» çÆ À°ÔçÆ ÇòÇçÁÅðæä îÅðôÅÍ À°Ô ÁÅêä¶ ÜÅìð ìÅê 寺 å³× ÃÆ å¶ ×Åð×Æ éÅñ ôÅî» ÇìåÅÀ°äÅ ÚÅÔ°³çÆ ÃÆÍ ÇÂÕ ðÅå ×Åð×Æ îÅðôÅ ù ÖÅóÆ ç¶ ê¹ñ 寺 êÅð Û¼â Õ¶ ðÅå ç¶ ÇÂÕ òܶ çÈÜÆ ÇòÇçÁÅðæä ÜÆéÆ ç¶ ÁêÅðàî˺à ÓÚ ê¹¼ÜÅÍ À°Ã¶ ðÅå À°Ôé» é¶ ôÅçÆ Õðé çÅ ëËÃñÅ ÕÆåÅÍ ÜÆéÆ éÅñ ôÅçÆ çÅ ê¼Õ-á¼Õ Õð Õ¶ ×Åð×Æ é¶ Ô½ñÆ Ô½ñÆ Ãí Õ°óÆÁ» 寺 êÅÃÅ ò¼à ÇñÁÅÍ îÅðôÅ ù Ãõå ÃçîÅ êÔ°³ÇÚÁÅÍ À°Ã é¶ õ¹çÕ°ôÆ ÕðéÆ

ÚÅÔÆ êð îÅÇêÁ» é¶ èÆ ù ìÚÅ ÇñÁÅÍ òËéÕÈòð ðÇÔ³ç¶ ê³ÜÅìÆ ÕòÆ ×°ðÚðé ðÅîê¹ðÆ é¶ ç¼ÇÃÁÅ ÇÕ ×Åð×Æ çÆ êÇÔñÆ îÅôÈÕÅ îÅðôÅ Áܶ òÆ À°Ô寺 ìñò³å çÅ ÔÅñ ÚÅñ ê¹¼ÛçÆ ÔËÍ À°Ôç¶ ç¼Ãä îÈÜì îÅðôÅ ù ×Åð×Æ éÅñ üÚÅ ÇêÁÅð ÃÆÍ êð ÜÆéÆ À°Ôç¶ À°å¯º çÆ êË ×ÂÆÍ AIFD-FF çðÇîÁÅé ×°ðÚðé ðÅîê¹ðÆ òËéÕÈòð 寺 ×Åð×Æ Õ¯ñ ÁÅî ÔÆ ÁÅÀ°ºçÅ Ü»çÅ ÃÆÍ À°Ô ×Åð×Æ ç¶ ÇÂôÕ» çÅ ÚôîçÆç ×òÅÔ ÔËÍ òËéÕÈòð 寺 ÇÃÁÅàñ çÆ çÈðÆ Çç¼ñÆ å¯º ðÅîê¹ð-ç¯ðÅÔ¶ ÇܳéÆ ÔÆ ÔËÍ ðÅîê¹ðÆ ÃðÆ å¯º ÔðÆÁ» ÇîðÚ», èäÆÁ», åÅ÷Å Ãì÷Æ íÅÜÆ å¶ ÁÅàÅ çÅñ ÖðÆççÅ å¶ ð¶ñ ×¼âÆ Óå¶ ÇÃÁÅàñ ê¹¼Ü Ü»çÅÍ À°æ¶ À°Ô ìÆÁð» êƺç¶, çÅñ ù ÔðÆÁ» ÇîðÚ» çÅ åóÕÅ ñÅÀ°ºç¶, èäƶ ç¶ Ö¹ôìÈçÅð ê¼å¶ í°Õç¶ Áå¶ ÁÅàÅ ×°³é· Õ¶ ìÆÁð çÆ ì¯åñ éÅñ ð¯àÆÁ» ò¶ñç¶Í ×Åð×Æ ÁÅêä¶ éò¶º ÇÂôÕ çÆÁ» ×¼ñ» îÃÅñ¶ ñÅ Õ¶ ùäÅÀ°ºçÅÍ ÇÂÕ òÅð ×Åð×Æ å¶ îÅðôÅ ðÅîê¹ðÆ ù Çîñä òËéÕÈòð ×Â¶Í îÅðôÅ ÕÅð ÚñÅ ðÔÆ ÃÆÍ ìÅðâð òÅÇñÁ» é¶ éÅñ ìËᶠ×Åð×Æ çÅ é¯Çàà éÅ ÇñÁÅÍ êð Ü篺 ÇÃÁÅàñ î¹óé ñÂÆ ìÅðâð ñ§Øä ñ¼×¶ å» ÁîðÆÕé éÅð éÅñ Ü»ç¶ Ç³âÆÁé ×Åð×Æ ù â¼Õ ÇñÁÅ Ç×ÁÅÍ ×Åð×Æ Õ¯ñ î¹óò» òÆ÷Å éÔƺ ÃÆÍ î¹ó Õ¶ ×°ðÚðé ðÅîê¹ðÆ Õ¯ñ ÜÅäÅ ÇêÁÅÍ ðÅîê¹ðÆ é¶ Ç³âÆÁé Á³ìËÃÆ ç¶ ÜÅäȳ ÁøÃð ÇîÃàð èòé åÕ êÔ°³Ú ÕÆåÆÍ À°Ã é¶ ïÈéÆòðÇÃàÆ ç¶ Ú»Ãñð çÆ îçç ñËä çŠùÞÅÁ Çç¼åÅÍ Ú»Ãñð ç¶ ÇòÚ êËä éÅñ ×Åð×Æ ù ÁîðÆÕÅ çÅ ìÅðâð ñ§ØÅ ÇñÁÅ Ç×ÁÅ êð éÅñ ÔçÅÇÂå Ô¯ ×ÂÆ ÇÕ î¹ó Õ¶ ÁÇÜÔÆ öñåÆ ÕÆåÆ å» ÁîðÆÕÅ ÓÚ Õç¶ òÆ éÔƺ òóé Çç¼åÅ ÜÅò¶×ÅÍ À°ºÜ ܶ À°ç¯º ÔÆ ×Åð×Æ ù ÁîðÆÕÅ ÓÚ éÅ òóé Çç¼åÅ Ü»çÅ å» ÜÆéÆ ÔËéðÆ, ÜÆéÆ ×Åð×Æ ìäé 寺 ìÚ Ü»çÆ! éÅ À°é·» çÅ ÇòÁÅÔ Ô°³çÅ, éÅ Çò×Åó ê˺çÅ å¶ éÅ Òé§×Æ è¼°êÓ çÅ ÇÕ¼ÃÅ ÇñÇÖÁÅ Ü»çÅÍ Ô¯ ÃÕçË Çëð À°ÔçÅ ÇòÁÅÔ À°ÔçÆ êÇÔñÆ êz¶ÇîÕÅ îÅðôÅ éÅñ ÔÆ Ô°³çÅÍ êð ×¼ñ å» éÅàÕÆ Ô¯äÆ

çÆ ÃÆ! ×°ðÚðé ðÅîê¹ðÆ ç¼ÃçÅ ÔË ÇÕ À°Ô ×Åð×Æ å¶ ÜÆéÆ ç¶ ÇòÁÅÔ ÇòÚ ôÅîñ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆÍ ìÇá§â¶ 寺 À°ÔçÅ ÇÂÕ íðÅ òÆ ÇòÁÅÔ çÆ Ãî¼×ðÆ ñË Õ¶ ÇÃÁÅàñ ê¹¼ÜÅ ÃÆÍ ÇÃÁÅàñ ÇòÚ ×°ðÚðé ðÅîê¹ðÆ çÆ ÚôîçÆç ×òÅÔÆ å¯º ìÅÁç, Çç¼ñÆ êÔ°³ÚÆ ×Åð×Æ Ü¯óÆ çÅ î˺ ÚôîçÆç ×òÅÔ Ô»Í AIFF ÓÚ Ü篺 ×Åð×Æ Ü¯óÆ ê³ÜÅìÆ ÇòíÅ× ç¶ Ã¼ç¶ Óå¶ õÅñÃÅ ÕÅñÜ Çç¼ñÆ ÇòÚ êèÅðÆ å» î˺ À°æ¶ ñËÕÚðÅð Ã»Í î˺ ÔÆ ×Åð×Æ Ü¯óÆ ù ÕÅñÜ ÁÅÀ°ä çŠüçÅ ç¶ Õ¶ ÁÅÇÂÁÅ Ã»Í ×Åð×Æ Ü¯óÆ ñÅñ ð³× çÆ ÕÅð ÇòÚ ÁÅÂÆÍ ÜÆéÆ ÃëËç ð¶ôîÆ ê¹ôÅÕ ÓÚ àÅðÚ ò»× Ü× ðÔÆ ÃÆÍ À°Ã ç¶ Ö¹¼ñ·¶ ùéÇÔðÆ òÅñ õ¹ôì¯Á» Û¼â ðÔ¶ ÃéÍ Á¼Ö» ÓÚ ÕÜñÅ ÃÆÍ ÃÅ毺 À°ÔçÅ â°¼ñ· â°¼ñ· ê˺çÅ ðÈê éÔƺ ÃÆ ÜÅ Þ¼ÇñÁÅ ÇðÔÅÍ ×Åð×Æ é¶ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ù óì¯èé ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ î¹³â¶ Õ°óÆÁ» Á¼â Á¼â ì˺ڻ Óå¶ éÅ ìËᯠÃׯº ÓռᶠìËᯠÇÕÀ°ºÇÕ ÁîðÆÕÅ ÓÚ ÓռᶠìËáç¶ ÔéÍ î¹³ÇâÁ» ù Ô¯ð ÕÆ ÚÅÔÆçÅ ÃÆ? À°Ô Õ°óÆÁ» ÓÚ ëà ն ìËá ×Â¶Í ×Åð×Æ òÆÔ Õ° Çî³à ÁàÕ ÁàÕ Õ¶ ì¯ÇñÁÅÍ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» é¶ ×Åð×Æ çÆÁ» ×¼ñ» ò¼ñ ÇèÁÅé ç¶ä çÆ æ» ÜÆéÆ ò¼ñ ÔÆ ÇèÁÅé èðÆ ð¼ÇÖÁÅ! ÇòçÅ Õðé ò¶ñ¶ ÁÃƺ å°ðç¶ å°ðç¶ À°Ôé» çÆ ÕÅð åÕ ×Â¶Í ÕÅð ÁîðÆÕé ÃÆ Ü¯ ÜÆéÆ ò»× ÔÆ ÇñôÕ ðÔÆ ÃÆÍ î˺ ÕÇÔäÅ ÚÅÇÔÁÅ, ÒÒ×Åð×Æ ÃÅÇÔì ð³é ìóÆ òèÆÁÅ ê¼àÆ Ü¶!U êð ÕÇÔ ÇÂÔ¯ ÃÇÕÁÅ, ÒÒ×Åð×Æ ÃÅÇÔì ÕÅð ìóÆ Ã¯ÔäÆ ÇñÁ»çÆ Ü¶!U Õ¯ÂÆ ê¹¼Û ÃÕçË ìÂÆ ìñò³å ×Åð×Æ Õ¯ñ ÇÕÔóÆ Ç×¼çóÇó×Æ ÃÆ ÇÜà éÅñ ÁîðÆÕÅ çÆ ñ§îÆ ñ§ÞÆ î¹ÇàÁÅð, À°Ã îèð¶ ÇÜÔ¶ ì³ç¶ ç¶ ñó ñ¼× ×ÂÆ? À°Ô Ç×¼çóÇó×Æ ÃÆ À°ÔçÅ âðÅî¶ çÅ êz¯øËÃð Ô¯äÅÍ À°Ô âðÅî¶ çÅ êz¯øËÃð Ô¯ä ç¶ éÅñ åÕóÅ âðÅî¶ìÅ÷ òÆ ÃÆÍ âðÅî¶ìÅ÷ ÕÆ, À°Ô ÃÆ ÔÆ âðÅîÅ! À°Ã é¶ ÃÅðÆ À°îð âðÅÇîÁ» çÆ Ö¼àÆ ÖÅèÆÍ âðÅÇîÁ» ç¶ ÇÃð Óå¶ Õð÷é ð¯â Çç¼ñÆ òÅñÆ ÒÕ¯áÆÓ Óå¶ Õì÷Å ÜîÅÂÆ ð¼ÇÖÁÅ, ïÔäÆÁ» Õ°óÆÁ» çÆ Ã³×å ÕÆåÆ, âðÅÇîÁ» ç¶ ç¶ÃÆ å¶ ìç¶ôÆ ô¯Á ÕÆå¶, ç¹éÆÁÅ íð çÆÁ» ÃËð» ÕÆåÆÁ»,

ïÈéÆòðÇÃàÆÁ» çÅ Çò÷Çà³× êz¯øËÃð ÇðÔÅ, ÁÕËâîÆÁ» ç¶ ÁòÅðâ ñ¶, ê³ÜÅì ïÈéÆòðÇÃàÆ Ú³âÆ×ó· ç¶ æ¶àð ÇòíÅ× çÅ î¯ãÆ êz¯øËÃð ìÇäÁÅ, ÇøñîÆ êàÕæÅò» å¶ ÃÆðÆÁñ» çÅ ñ¶ÖÕ ìä Õ¶ Çøñî» ìäÅÂÆÁ», ê³ÜÅìÆ ïÈéÆòðÇÃàÆ êÇàÁÅñ¶ ÓÚ êz¯øËÃð ÁÅø ÁËîÆé˺à ÇðÔÅ å¶ ÁÅêä¶ éÅñ¯º Á¼èÆ À°îð çÆ Õ°óÆ éÅñ ÇòÁÅÔ ÕÆåÅÍ ÇÜÔó¶ À°Ôù ê³ÜÅìÆ ÃÅÇÔå çŠöñ÷îËé ÕÇÔ³ç¶ Ôé, À°Ô òÆ Ã¼Ú¶ Ôé, êð ÃÆ À°Ô âðÅî¶ìÅ÷! ÇÂÕ âðÅîÅ å» À°Ô î¶ð¶ éÅñ òÆ Õðé ñ¼×Å ÃÆ êð î˺ À°ÔçÅ êÅåð éÅ ìÇäÁÅÍ êÅåð ìä Ü»çÅ å» ÇÜÔ¯ ÇÜÔÆ À°Ôç¶ éÅñ Ô¯ÂÆ À°Ô¯ ÇÜÔÆ î¶ð¶ éÅñ Ô¯äÆ ÃÆÍ ÇÜò¶º ÜÆéÆ ìÅñ ì¼ÚŠܳî Õ¶ í¼Ü ×ÂÆ, í¼Ü î¶ð¶ òÅñÆ é¶ òÆ ÜÅäÅ ÃÆÍ AIFB 寺 FG åÕ î˺ Çç¼ñÆ ÇðÔÅÍ ×¼ñ AIFC-FD çÆ ÔËÍ À°ç¯º î˺ õÅñÃÅ ÕÅñÜ ÇòÚ Á˵î. ¶. çÅ ÇòÇçÁÅðæÆ Ã» å¶ ìñò³å ×Åð×Æ çÆ õÃåÅ ÕðÅðÆ ôËñÆ çÅ ÕÅÇÂñ Ô¯ Ú¹¼ÕÅ Ã»Í ê³ÜÅìÆ ÇòíÅ× é¶ ×Åð×Æ ù ÕÅñÜ ÇòÚ Ã¼ÇçÁÅÍ À°ÔçÆ ð¶ÖÅ ÇÚ¼åð» çÆ ÇÕåÅì ÒÇé§î ç¶ ê¼å¶Ó Ûê Ú¹¼ÕÆ ÃÆ å¶ Òùðî¶ òÅñÆ Á¼ÖÓ Ûêä òÅñÆ ÃÆÍ ÇÂÔé» ÇÕåÅì» çÅ Ç÷Õð À°Ã é¶ ÁÅêä¶ íÅôé ÇòÚ òÆ ÕÆåÅÍ Çëð ùÁÅñ Ü°ÁÅì Ô¯Â¶Í î˺ îñòÂÆ ì¯ñçÅ Ô¯ä ÕðÕ¶ î¶ðÆ À°Ôç¶ éÅñ ÃȳÔÇÃÁÅä òè ×ÂÆÍ Çëð À°Ô ÇÃÁÅàñ çÆ ïÈéÆòðÇÃàÆ ÁÅø òÇô³×àé ÓÚ Çò÷Çà³× êz¯øËÃð ÜÅ ñ¼×ÅÍ À°Ô ÜÆéÆ ù ÇòÁÅÔ Õ¶ Çç¼ñÆ ñË ÁÅÇÂÁÅÍ ÇòÁÅÔ çÆ õ¹ôÆ îéÅÀ°ä ñÂÆ À°Ã é¶ Õ°Þ ñ¶ÖÕ» ù ÔðÆ ÇÃÁÅÔÆ éÅñ ÇñÖ¶ üçÅ ê¼åð í¶Ü¶Í ÖÅñÃÅ ÕÅñÜ âÅ. ÔÇðíÜé ÇÃ³Ø ç¶ éÅñ îËù òÆ Ã¼çÅ ÁÅÇÂÁÅÍ î˺ ÇòÁÅÔ çÆ îØÆ Ô¯ÂÆ îÇÔøñ ÓÚ îÅÔÆÁŠùäÅÇÂÁÅÍ ÇòçÅ Ô¯ä ò¶ñ¶ ×Åð×Æ é¶ ÇÕÔÅ, ÒÒÃðòä, å±³ îñòÂÆ Á˺, ÇîÇñÁÅ Ç×ÇñÁÅ ÕðÍU Á³é·Å ÕÆ íÅñ¶ ç¯ Á¼Ö»! ìÅÂÆ ù Çîñä ç¶ ìÔÅé¶ íÅìÆ ÜÆéÆ ç¶ çðôé òÆ Ô¯ä ñ¼×¶Í íÅìÆ Õç¶ Õç¶ À°çÅà ÇçÃçÆÍ ÇÂÕ Ççé î˺ ×Åð×Æ ù Çîñä Ç×ÁÅ å» ÜÆéÆ Çëð À°çÅà ñ¼×ÆÍ Á¼Ö» ÓÚ Ô³ÞÈÍ ×Åð×Æ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÂÔ ê¶ÇÕÁ»

ù úçðÆ Ô¯ÂÆ ÁËÍ Çëð êåÅ éÔƺ üÚƺ, êåÅ éÔƺ ÞÈáƺ, À°Ô ÕÇÔä ñ¼×Å, ÒÒܶ ÁÅÖ¶º å» åËù ÃÅñÆ çÅ ÃÅÕ ÇñÁÅ Çç³é»Í ç¯Ô» íËä» çÅ ÜÆÁ ñ¼Ç×ÁÅ ðÔÈÍU ×¼ñ À°ÔçÆ áÆÕ ÃÆÍ ÜÆܶ ÃÅñÆÁ» ç¶ ÃÅÕ ÇñÁÅÀ°ºç¶ ÂÆ ÁŶ é¶Í ÇÂÀ°º î˺ éÅã± Ö» ×Åð×Æ çÅ ÃÅã± ÃÅÔì ìä ÃÕçÅ Ã»Í éÅñ¶ ÃÅñÆ Á¼è¶ Øð òÅñÆÍ êð îË毺 ×Åð×Æ òð×Å âðÅîÅ ÇÕæ¶ Ô¯äÅ ÃÆ! ÇÕæ¶ éÅàÕÕÅð ×Åð×Æ, ÇÕæ¶ î¶ð¶ òð׊ܼà ìÈà? âÅ. ÔÇðíÜé ÇÃ³Ø å» îËù ì¹ñÅÀ°ºçÅ ÔÆ ÒܼàÅÓ ÕÇÔ Õ¶ ÃÆÍ î˺ ÇÕÔÅ, ÒÒî˺ å» êÇÔñ» ÂÆ î³Ç×ÁÅ Ô¯ÇÂÁ»Í éÅñ¶ î¶î éÅñ Ü¼à» ç¶ î¹³â¶ çÆ ÇÕò¶º Çéí±? æ¯âÆ ×¼ñ Ô¯ð ÁËÍ À°Ô å» îËù Á¼èÇòÚÅñ¶ Û¼â Õ¶ í¼Ü-ÜÈÍU ×Åð×Æ î¹ÃÕðÅÇÂÁÅ, ÒÒéÔƺ í¼ÜçÆÍ î¶î» Û¶åÆ ÕÆÇåÁ» éÔƺ í¼ÜçÆÁ»ÍU î˺ îÚñÅ ìäÇçÁ» ÇÕÔÅ, ÒÒîËù æ¯â¶ ò»× ÇÂôÕ ÕðéÅ éÆ ÁÅÀ°ºçÅÍ ÷éÅéÆ ê¼àäÆ éÆ ÁÅÀ°ºçÆÍ À°Ôç¶ éÅñ Á³×ð¶÷Æ ÇÕò¶º ì¯ñȳ? ÇêÁÅð ÇÕò¶º êÅÀ±º?U ×Åð×Æ ÕÇÔ³çÅ, ÒÒÜ篺 ÇòÁÅÔ Ô¯ Ç×ÁÅ ÁÅê¶ ÁÅ-ÜÈ ÃÅðÅ Õ°ÛÍ å±³ Ô» ÕðÍU çÈð çÆ Ã¯Ú Õ¶ î˺ Ô» éÅ ÕÆåÆÍ ÇÂÀ°º î˺ ×Åð×Æ çÅ âðÅîÅ ìä鯺 ìÚ Ç×ÁÅ êð ×Åð×Æ ÁÅê éÅ ìÚ ÃÇÕÁÅÍ À°Ô ÁÅêä¶ âðÅî¶ çÅ ÁÅê ÔÆ ÇôÕÅð Ô¯ Ç×ÁÅÍ ÜÆéÆ ç¯ ì¼Ú¶ ܳî Õ¶ î¹ó ÁîðÆÕÅ í¼Ü ×ÂÆÍ ÇÂÔ Ü°çÆ ×¼ñ ÔË ÇÕ êÇÔñ» ì¶òøÅÂÆ ìÅÂÆ ×Åð×Æ é¶ ÕÆåÆ å¶ î×𯺠íÅìÆ ÜÆéÆ òÆ Çê¼Û¶ éÅ ðÔÆÍ ×Åð×Æ ðÅÜÆ éÅñ ðñ Ç×ÁÅ å¶ ÜÆéÆ Ú½ÔÅé éÅñÍ ÇÂôÕ ÕðéÅ å¶ å¯óéÅ ×Åð×Æ ñÂÆ îçÅðÆ òÅñÅ Ö¶ñ· ÃÆÍ À°Ô Ôð¶Õ ×¼ñ çÅ âðÅîÅ ìäÅ Çç³çÅ ÃÆÍ Á¼Ü î˺ ïÚç», îËù ÁÅêäÆ ÃÅñÆ çÅ ÃÅÕ ÇñÁÅÀ°ä Çê¼Û¶ ÕÆ êåÅ À°ÔçÅ îÅðôÅ ù ÇñÁÅÀ°ä çÅ ÔÆ âðÅîÅ Ô°³çÅ? ÁÅõð ÃÆ å» ÇÃð¶ çÅ âðÅî¶ìÅ÷! î˺ Ú³×Å ÔÆ ÇðÔÅ ÇÜÔóÅ éÅã± Ö» éÅàÕÕÅð ×Åð×Æ çÅ ÃÅã± ÃÅÔì éÅ ìÇäÁÅÍ îË毺 À°Ôç¶ òð׶ âðÅî¶ ÇÕæ¶ Ô¯ä¶ Ãé! LLL


13 January, 2017

Parvasi Weekly, Toronto

07

“Bookkeeping is a stable and in-demand profession with statistics indicating that 80% of all bookkeepers find fulltime employment.” Service Canada

mfltn gurUGr ivKy cflI mukiqaF nUM smripq 11vyN slfnf

vfihgurU nfm ismrn smfgm 14 jnvrI (1 mfG) qoN 25 PrvrI qwk clxgy[ aMimRq sMcfr 25 PrvrI sincrvfr nUM svyry 11 vjy hovygf

Respond to Canada’s need for immigrants.

Regulated Immigration Consultant Program

gurduafrf sRI gurU isMG sBf mfltn ivKy cflI mukiqaF nUM smripq 11 vyN slfnf “vfihgurU nfm ismrn” smfgm sLurU ho rhy hn 14 jnvrI (1 mfG) qoN sLurU ho rhy hn, jo inrMqr 25 PrvrI qwk lgfqfr clxgy[

Online | In-Class

Both formats are available for students studying full-time or part-time.

rojfnf aMimRq vyly 3 vjy qoN 4:30 vjy qWk sRI ‘suKmnI sfihb’ jI dy pfT aqy 4:30 qoN 5:30 vjy qWk ‘vfihgurU’ ismrn hoieaf krygf[ rojfnf sLfm 7 vjy qoN 8 vjy qWk vfihgurU ismrn df jfp hoieaf krygf[ pMjF ipafiraF vwloN aMimRq sMcfr 25 PrvrI idn sincrvfr nUM svyry 11 vjy hovygf[

smUh sMgqF nUM bynqI hY ik 40 idnF vfihgurU nfm ismrn smfgmF ivWc pRIvfrF smyq hfjrI Br ky aqy aMimRqDfrI ho ky gurU sfihb dIaF KusLIaF pRfpq kro jI[ smfgm sbMDI vDyry jfxkfrI leI 905-671-1662 qy sMprk kIqf jf skdf hY[

NATIONAL ONLINE (604) 628-5784 / 1(844) 628-5784 BRITISH COLUMBIA Vancouver (604) 283-2028 Abbotsford (604) 625-1150

Ashton College www.ashtoncollege.ca

Select programs are eligible for funding under Federal or Provincial Student Loan plans.

dfs dljIq isMG syKoN muwK syvfdfr (sRI gurU isMG sBf mfltn)

ontario sIkhs and gurdwara council gurU goibMd isMG sfihb jI dy 350 vyN pRkfsL idhfVy nMU smripq

gurmiq ivcfr kFnPrMs sLnIvfr, jnvrI 21, 2017 EntfrIE Kflsf drbfr, zIksI roz (zIksI gurduafrf sfihb) hfl #5 1:00 pm qoN 4:00 pm spIkr zf: divMdrpfl isMG “Guru Gobind Singh ji’s Mission & Vision” s: guljLfr isMG “Guru Gobind Singh ji Leader of Humanity” zf: gurdyc isMG sMGf “Thoughts about Guru Gobind Singh ji’s life” AuprMq kIrqn drbfr sLfm 6:00 qoN 9:30 vjy qwk myn hfl zIksI gurduafrf sfihb ivKy

O.S.G.C dy mYNbr gurduafrf sihb ivKy PrvrI, 2017 qoN hr iek mhIny kIrqn drbfr sjfey jfxgy 18 PrvrI , 2017 idn sLincrvfr izksI gurduafrf sfihb ivKy ZfzI drbfr sjygf: smF sLfm 6:00 qoN 9:00 mfrc, 2017 qoN hox vfly pRg o rfmF df vyrvf jldI hI dwisaf jfvygf

smUh sfD sMgq nMU iehnF pRg o rfmF ivc sLiml hox leI bynqI kIqI jFdI hY[

vDyry jfxkfrI leI rxjIq isMG duly: 647-290-4704, blkrnjIq isMG igwl: 647-244-0911, mnjIq isMG prmfr: 416-524-7330, ieMdrdIp isMG iswDU: 416-835-6355

1114


13 January, 2017

Parvasi Weekly, Toronto

08

13 January 2017, GTA  
13 January 2017, GTA  
Advertisement